Internrevisjonsrapport - oppsummering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internrevisjonsrapport - oppsummering"

Transkript

1 Internrevisjonen Internrevisjonsrapport - oppsummering Helse Midt-Norge RHF Samhandlingsreformen Stjørdal, 1. desember 2016

2 Innledning INNHOLD Innledning Bakgrunn Formål og omfang Revisjonskriterier og metode... 3 Regelverk og revisjonskriterier Metoder Konklusjon og oppsummering... 4 Funn og vurderinger... 5 Rammeverk for samhandling Samhandling i pasientforløpet Oppfølging og forbedring Anbefalinger... 9 Rapportinformasjon Rapporten er oversendt til: Styret i Helse Midt-Norge v/ styreleder Styrets revisjonsutvalg HMN Adm dir RHF? Bakgrunn Det har lenge vært kjent at en av de store utfordringene for helsetjenesten er å sørge for sammenhengende tjenester mellom nivåer og ulike organisatoriske enheter. Mest krevende synes koordineringen å være når samhandlingen må skje på tvers av forvaltningsnivåene mellom kommuner og helseforetak. I mange tilfeller blir behandlingsresultatet dårligere og pasienten får ikke den helsegevinsten som en tilstrekkelig koordinert helse-og omsorgstjeneste kunne gitt. Samhandlingsreformen som kom i 2012 har som siktemål å bidra til en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienten, og en bedre arbeidsdeling mellom ulike deler av helsetjenesten. Mange ulike tiltak er satt i verk siden da. Denne rapporten oppsummerer funn fra en revisjon om samhandling i psykisk helsevern, gjennomført i perioden januar-oktober 2016 i tre helseforetak i regionen. Oppdraget inngår i vedtatt aktivitetsplan for for internrevisjonen i Helse Midt-Norge. Formål og omfang Formålet med revisjonen har vært å undersøke om helseforetakene har intern styring og kontroll med at pasienter som flyttes mellom ulike avdelinger i helseforetak og mellom spesialist-og kommunehelsetjeneste får helhetlige og sammenhengende helsetjenester. Revisjonen har vært gjennomført som en undersøkelse av samhandling i ulike faser av behandlingsforløpet til pasienter i psykisk helsevern i utvalgte enheter i de tre helseforetakene Helse Nord-Trøndelag HF, St. Olavs Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF. På grunn av ulik organisering varierer det noe hvilke enheter som er revidert i hvert helseforetak. Detaljert oversikt over reviderte enheter finnes i rapportene fra foretakene. 2

3 Revisjonskriterier og metode Ved gjennomføring av revisjonen er det primært tatt utgangspunkt i målsetting for samhandlingsreformen, relevante lover og forskrifter, samarbeidsavtaler mellom helseforetaket og kommuner, samt helseforetakets interne styrende dokumenter. Funn og vurderinger er basert på intervjuer i helseforetak og et utvalg kommuner, spørreundersøkelse blant fastleger og dokumentgjennomgang. Revisjonskriterier Ved gjennomføring av revisjonen er det tatt utgangspunkt i målsetting for samhandlingsreformen, relevante lover og forskrifter, samarbeidsavtaler mellom helseforetaket og kommuner, samt helseforetakets interne styrende dokumenter. I tillegg er det tatt utgangspunkt i relevante nasjonale veiledere og anbefalinger på området. Innenfor hvert hovedspørsmål er det definert revisjonskriterier som er utledet fra de nevnte kildene. Revisjonskriterier er de krav og forventninger som revisjonens funn vurderes i forhold til. Metoder Dokumentgjennomgang-Styringsdokumenter innhentet fra kvalitetssystemet EQS og øvrige dokumenter som internrevisjonen har mottatt fra foretakene. Intervju -Det er gjennomført individuelle intervjuer med ledere på alle nivå i helseforetakene, samt noen spesialfunksjoner, og det er gjennomført gruppeintervjuer med leger og miljøpersonell i de reviderte enhetene med utgangspunkt i et tenkt pasientcase (Totalt 62 personer). Det er også gjennomført intervjuer med ansatte og ledere i relevante funksjoner i tre kommuner i hvert helseforetaks opptaksområde (26 personer fra i alt 9 kommuner). Spørreundersøkelse -Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant fastleger i foretakenes opptaksområder. Undersøkelsen er sendt til 305 fastleger og fikk 129 svar (42 %). 3

4 Konklusjon og oppsummering Det er etablert et tilfredsstillende rammeverk for samhandling, og brukermedvirkning ivaretas i utvalg og prosjekter. Samhandlingen mellom ulike nivåer og enheter fungerer i mange sammenhenger godt, men noen forbedringsområder er identifisert. Både i innleggelsessituasjonen, i forbindelse med overflytting internt og i sammenheng med utskrivning kan informasjonsutveksling og samhandling styrkes enkelte steder. Foretakene er godt kjent med utfordringer på samhandlingsområdet, men bruker i liten grad avvikssystemet som utgangspunkt for systematiske forbedringer. Rammeverk for samhandling Det er gjennomgående etablert et godt rammeverk for samhandling i helseforetakene. Det er i tråd med lovkrav etablert samarbeidsavtaler og samarbeidsfora mellom foretak og kommuner. Mål for samhandling er innarbeidet i strategiske dokumenter og er også til dels konkretisert i tiltak som skal bedre den praktiske samhandlingen i det daglige.det er etablert en samhandlingsavdeling i stab i hvert foretak, som bindeledd mellom helseforetakene og kommuner. Brukermedvirkning ivaretas gjennom brukerutvalg i prosesser og prosjekter. Veiledning fungerer godt flere steder, men det er noe rom for forbedring. Oppfølging og forbedring Foretakene synes å ha et bevisst forhold til forbedringer av samhandling i ulike faser av pasientforløpet, og har etablert planer og tiltak for forbedring på flere områder. Disse er i varierende grad konkretisert i form av tiltak, og er derfor noe ulike stadier av realisering. Selv om avvikssystemet i liten grad brukes for å rapportere om uønskede hendelser, synes det å være god oversikt over problematiske forhold i samhandlingen. En mer systematisk tilnærming til forbedringsarbeid er ønskelig for å styrke de områdene hvor samhandlingen ikke er god nok. Samhandling i pasientforløpet Det er flere steder etablert gode rutiner for samhandling mellom ulike enheter i de ulike fasene av pasientforløpet, men noen forbedringsområder er identifisert. Både i innleggelsessituasjonen, i forbindelse med overflytting internt og i sammenheng med utskrivning kan informasjonsutveksling og samhandling styrkes enkelte steder. Ulik organisering gjør at pasientene tas imot på ulike måter, og revisjonen viser at ambulant virksomhet bidrar til god samhandling og dialog både i sammenheng med innleggelse og oppfølging etter utskrivning. Tilgjengelighet til kompetanse, mulighet for rask respons, og gode rutiner for å sikre informasjonsflyt og faglig samarbeid i overgangen mellom enheter, er sentrale elementer for å få til et sammenhengende forløp. 4

5 Funn og vurderinger

6 Rammeverk for samhandling Det er etablert et godt rammeverk for samhandling i helseforetakene. Det er tydelige mål og strategier, og foretakene har etablert samhandlingsavdeling i stab som bindeledd mellom kommuner og helseforetakene. Disse bidrar til å holde tak i arbeidet med samhandling på overordnet nivå. Det er i tråd med lovkrav etablert samarbeidsavtaler og samarbeidsfora mellom foretak og kommuner. Brukermedvirkning ivaretas gjennom brukerutvalg i prosesser og prosjekter. Veiledning fungerer godt flere steder, mens det andre steder er rom for forbedring. Mål og strategier Det regionale helseforetaket arbeider etter Strategi 2020, hvor man fremhever bedre samhandling mellom enheter og nivåer som en av forutsetningene for å nå de målene som er satt opp for strategien. De tre reviderte helseforetakene har strategiske dokument som fremhever samhandling som satsningsområde, noen har også konkretisert målsettinger for å realisere en bedre samhandling. I Helse Møre og Romsdal HF er rus og psykisk helse et eget satsningsområde innen foretakets samhandlingsstrategi, med konkrete tiltak for realisering av strategien. I de reviderte helseforetakene er det på klinikk/divisjonsnivå konkretisert satsningsområder knyttet til samhandling. Eksempler er økt åpningstid for ambulant akutteampå St. Olavs hospital, fokus på samhandling med primærhelsetjenesten i Nord-Trøndelag, og realisering av organisatoriske tiltak knyttet til mer helhetlige pasientforløp i Møre og Romsdal. Overordnet struktur for samhandling Det er i samsvar med lovkrav etablert samarbeidsavtaler mellom helseforetakene og hver enkelt kommune i de tre fylkene. Det er etablert en fungerende samhandlingsstruktur mellom kommunene og helseforetakene med politisk samarbeidsutvalg, administrativt samhandlingsutvalg og faglige samarbeidsutvalg. Ut over dette beskrives flere møtearenaer for ledere på ulike nivå, hvor helseforetak og kommune kan diskutere og avklare forhold knyttet til samhandling. Disse arenaene kan gi gode muligheter til diskusjon og avklaring, men har varierende oppslutning fra aktuelle deltakere. Alle foretakene har etablert system for brukermedvirkning med sentrale brukerutvalg. Brukerrepresentanter involveres også i prosjekter og prosesser knyttet til samhandling. St. Olavs hospital har en egen brukergruppe i Divisjon psykisk helsevern, som rapporterer til helseforetakets brukerutvalg. Brukerrepresentanter i foretakene opplever seg som involvert i prosjekter og prosesser og har mulighet til å komme med innspill og bli hørt. Helseforetakene har etablert samhandlingsavdelinger i stab, som skal arbeide for god intern samhandling i helseforetaket og ut mot kommunene og andre samarbeidsparter. Det er iverksatt tiltak som skal bidra til sammenheng og pasientflyt, som bruk av praksiskonsulenter og opprettelse av ulike koordinatorfunksjoner på klinikk-og seksjonsnivå, som arbeider på tvers av enheter. Fordeling av ansvar og myndighet Helseforetakene har utarbeidet prosedyrer som beskriver ansvar, myndighet og rutiner for samarbeid med kommuner og mellom avdelinger og enheter. Prosedyrene beskriver rutiner for utveksling av informasjon i forbindelse med henvisning, innleggelse, overføring av pasienter mellom enheter og utskrivning til kommune. Ansatte virker godt kjent med sin rolle og sitt ansvarsområde, selv om det er varierende bruk av prosedyrene. Veiledning Det er varierende erfaringer når det gjelder veiledning fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Foretakene har etablert prosedyrer knyttet til ivaretakelse av veiledningsplikten. Det er gode eksempler på fungerende veiledningssituasjoner, og ønskes i andre sammenhenger bedre struktur på veiledningssamarbeidet og mer tilgjengelighet til spesialister for veiledning. 6

7 Samhandling i pasientforløpet Det er god samhandling flere steder mellom ulike enheter og aktører i de ulike fasene av pasientforløpet, men noen forbedringsområder er identifisert. Både i innleggelsessituasjonen, i forbindelse med overflytting internt og i sammenheng med utskrivning kan informasjonsutveksling og samhandling styrkes enkelte steder. Tilgjengelighet til kompetanse, mulighet for rask respons, og gode rutiner for å sikre informasjonsflyt og faglig samarbeid i overgangen mellom enheter, er sentrale elementer for å få til et sammenhengende forløp. Samhandling ved henvisning/innleggelse Samhandling knyttet til henvisning og innleggelse fungerer noe ulikt i foretakene. Dette har sammenheng med at mottak av akutthenvendelser er ulikt organisert. Helse Møre og Romsdal og St. Olavs hospital har opprettet ambulante akutteam som tar imot henvisninger fra fastleger og helsepersonell fra kommunen. Det er god erfaring og tilbakemelding fra kommuner og fastleger om samarbeid med akutteamene. Dette knytter seg til rask responstid, fleksibilitet mht. møteplass, tilgang på kompetanse, samt helhetlig vurdering av hva slags tilbud som vurderes å være det beste for pasienten. Dette kan bidra til å forhindre unødvendige innleggelser. Enkelte opplever det som tungvint å måtte gå via akutteamene, og kan oppleve en viss «motstand» mot innleggelse av pasienter. Helse Nord-Trøndelag HF tar imot henvendelser fra fastleger til vaktlegeenheten i klinikken og tar imot pasienter i akuttenhetens lokaler i forbindelse med vurdering av innleggelse. I Nord-Trøndelag uttrykkes det fra kommuner og fastleger i noen situasjoner frustrasjon over samarbeidet om henvisning og innleggelse, og problemer med å få til effektive innleggelser, spesielt for «nye» pasienter. System for bruk av e-meldinger er nylig innført eller er i ferd med å innføres i alle helseforetakene. Der hvor man har kommet i gang med elektronisk kommunikasjon er erfaringene positive. Bruk av e-meldinger ser ut til å bidra til å forenkle og effektivisere kommunikasjon med kommunene, men det er et potensiale for å ta det mer systematisk i bruk. Det er også et forbedringspotensiale knyttet til å sikre at informasjon sendes til kommunen innen avtalte frister. Samhandling ved interne overflyttinger Pasientene får nye behandlere ved overflytting mellom enheter internt. Alle helseforetakene har rutine for å opprette koordinator (jfr. spesialisthelsetjenestelovens 2-5a), men koordinator følger ikke pasienten ved overflytting mellom enheter. I hovedsak er det etablert gode samhandlingsrutiner mellom de reviderte enhetene på St. Olav og Nord-Trøndelag. Dette gjelder samhandling om faglige vurderinger som medisinering og om overflytting av pasienter mellom enheter. I Møre og Romsdal ble det identifisert noen samhandlingsutfordringer knyttet til overflytting av pasienter og informasjonsutveksling mellom sykehus og DPS. Klinikken er kjent med utfordringene og har igangsatt et forbedringsarbeid. Samhandling ved utskrivning Flere kommuner opplever at varsel om utskrivning av pasienter som har behov for kommunale tjenester kommer for tett opp mot utskrivningen. Dette kan skape utfordringer for hva kommunene kan tilby. Selve utskrivningsmøtet hvor videre oppfølging av pasientene diskuteres fungerer tilfredsstillende. Noen kommuner etterlyser en mer likeverdig dialog med helseforetakene om tjenester til pasienten etter utskrivning. Det er flere gode erfaringer med samarbeid mellom kommune og fagpersonell i sammenheng med ambulant virksomhet etter utskrivning i alle foretak. Individuell plan benyttes i liten grad. Det er et potensiale for å ta dette mer i bruk. For å strukturere samarbeidet mellom ulike instanser og pasientene benyttes ansvarsgrupper. 7

8 Oppfølging og forbedring Foretakene synes å ha et bevisst forhold til forbedringer av samhandling, og har etablert planer og tiltak for forbedring av samhandlingen på flere områder. Selv om avvikssystemet i liten grad brukes for å rapportere om uønskede hendelser, synes det å være god kunnskap om problematiske forhold i samhandlingen. En mer systematisk tilnærming til forbedringsarbeid er ønskelig for å styrke de områdene hvor samhandlingen ikke er god nok. Bedring av samhandling beskrives som viktig i alle helseforetakene. De har definert strategiske mål for arbeidet med forbedringer på samhandlingsområdet, som i noe varierende grad er konkretisert i form av handlingsplaner og prosjekter. I møtet med klinikere kommer det frem at man arbeider aktivt for å redusere negative konsekvenser av pasientenes skifter mellom ulike behandlere. I tråd med samhandlingsavtalene har helseforetakene og kommunene etablert et system for innmelding av avvik. Det er gjennomgående tilbakemeldinger fra helseforetak, fastleger og kommuner om at avvikssystemet i liten grad brukes for å melde fra om uønskede hendelser innen samhandling, og det antas stor grad av underrapportering. Det interne avvikssystemet i Helse Midt-Norge blir også i liten grad brukt til å melde avvik om samhandling mellom avdelinger og enheter innen psykisk helsevern. Dette gjør det vanskelig å få systematisk kunnskap om hvilke forhold som ikke fungerer i det daglige og å bruke dette som grunnlag for forbedringsarbeid. Samhandling er ikke definert som et eget tema i den ordinære ledelsesrapporteringen, men utfordringer og enkeltsaker som krever oppmerksomhet fra ledelsen tas opp ved behov. Ledere på ulike nivå synes å ha god oversikt over styrker og svakheter på samhandlingsområdet, både når det gjelder forhold internt i spesialisthelsetjenesten og mot kommunene. 8

9 Anbefalinger Tabellen nedenfor beskriver kort hvilke anbefalinger som er gitt, basert på sentrale funn i revisjonen. Tre anbefalinger er gjennomgående, og disse er uthevet. De andre anbefalingene er markert med aktuelt foretak. For fullstendig beskrivelse henvises til rapportene til helseforetakene. Område Tema Anbefaling Rammeverk for samhandling Koordinator Sikre at det opprettes koordinator for pasienter som har rett til dette, og sikre at det fungerer etter hensikten Individuell plan I fellesskap med kommunene drøfte bruk av individuell plan eller andre verktøy for samhandling Veiledning Avklare behov og rutiner rundt gjennomføring av veiledning (Helse Nord-Trøndelag) Samhandling i pasientforløpet Oppfølging og forbedring Avklare bruk og innhold i e-meldinger (Helse Nord-Trøndelag) Bedre kommunikasjon og samarbeid omkring innleggelse (Helse Nord-Trøndelag) Gjennomgå rutiner for overflytting av pasienter mellom enheter i psykisk helsevern for å sikre informasjonsutveksling og samarbeid (Helse Møre og Romsdal) Bedre kommunikasjon og samarbeid omkring utskrivning (Helse Møre og Romsdal) Sikre formidling av samstemt og oppdatert medikamentliste/legemiddelinformasjon til primærhelsetjenesten (Helse Møre og Romsdal) Sikre bedre samarbeid mellom ambulante team og kommunal psykisk helsetjeneste (Helse Møre og Romsdal) Avviksmeldinger Sørge for at avvikssystemet blir brukt til å melde uønskede hendelser på samhandlingsområdet Læring på tvers Helseforetaket bør vurdere om denpraksis for samhandling med kommunehelsetjenesten som er etablert i de reviderte enhetene, kan benyttes til læring på tvers i divisjonen og resten av foretaket (St. Olavs hospital). 9

10 Rapportinformasjon Internrevisjonen Om internrevisjonen i Helse Midt-Norge Internrevisjonen er organisert under styret i Helse Midt-Norge RHF og rapporterer funksjonelt til styrets revisjonsutvalg og administrativt til administrerende direktør i det regionale helseforetaket. Internrevisjonen ble etablert i 2005, og er fra hjemlet i Lov om helseforetak 37a. Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF bidra til forbedringer i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring i det regionale helseforetaket og helseforetakene i regionen. Om revisjonsprosjektet Revisjonsperiode: januar-november 2016 Virksomhet: Oppdragsgiver: Styret i Helse Midt-Norge RHF Revisjonsteam Tone Opdahl Mo, revisjonsleder (Internrevisor HMN) Per-Ove Godø, revisor (Internrevisor HMN) Martin Schönbeck, EY (konsulent) Tove Albrektsen, EY (konsulent) Kontaktperson Internrevisjonen: Internrevisor Tone Opdahl Mo Kvalitetssikrer: Jørgen Midtlyng 10

Internrevisjonsrapport

Internrevisjonsrapport Internrevisjonen Internrevisjonsrapport Helse Møre og Romsdal HF Samhandlingsreformen Stjørdal, 31. mai 2016 1. Innledning INNHOLD 1. Innledning......2 1.1 Bakgrunn og formål 1.2 Om samhandlingsreformen

Detaljer

Internrevisjonsrapport

Internrevisjonsrapport Internrevisjonen Internrevisjonsrapport St. Olavs Hospital HF Samhandlingsreformen Stjørdal, juli 2016 1. Innledning INNHOLD 1. Innledning......2 1.1 Bakgrunn og formål 1.2 Om samhandlingsreformen 1.3

Detaljer

Psykisk helsevern og samhandling med kommunene

Psykisk helsevern og samhandling med kommunene Psykisk helsevern og samhandling med kommunene Bakgrunn Litt historikk Avisoppslag Samhandlingstilsyn psykiatri Dialogmøte med kystgruppen 18.01.17 Dialogmøte mellom kommunehelsetjenesten og psykiatrisk

Detaljer

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan Aktivitetsplan 2016-2018 Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF 10. mars 2015 INTERNREVISJONEN I Innledning Internrevisjonens mandat Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF gjennom

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Internrevisjonsrapport

Internrevisjonsrapport Internrevisjonen Internrevisjonsrapport Legemiddelhåndteringen i helseforetakene Oppsummering Stjørdal, 14. desember 2015 2. Innledning INNHOLD 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål 1.2 Revisjonskriterier

Detaljer

Aktivitetsplan Internrevisjonen

Aktivitetsplan Internrevisjonen Aktivitetsplan Internrevisjonen 2013-2015 Innledning Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF gjennom en systematisk og strukturert metode bidra til forbedringer i risikostyring,

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

Likeverdig og forutsigbar helsehjelp

Likeverdig og forutsigbar helsehjelp Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

INTERNREVISJONEN. Aktivitetsplan 2015-2017

INTERNREVISJONEN. Aktivitetsplan 2015-2017 INTERNREVISJONEN Aktivitetsplan 2015-2017 I Innledning Internrevisjonens mandat Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF gjennom en systematisk og strukturert metode bidra til forbedringer

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 14.12.2017 Innholdsfortegnelse 1. Konsernrevisjons formål... 3 2. Revisjonsplanens formål... 3 3. Hovedaktiviteter

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Internrevisjonsrapport

Internrevisjonsrapport Internrevisjonen Internrevisjonsrapport Risikostyring og internkontroll Oppsummering Stjørdal, 2. oktober 2015 1. Innledning INNHOLD 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn 1.2 Om risikostyring og internkontroll

Detaljer

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV, NORCGA UNIVERSITEHTABUOHCCD.U, ESS BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 6 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF retningslinjer for gjensidig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Årsrapport internrevisjonen og styrets revisjonsutvalg 2014

Årsrapport internrevisjonen og styrets revisjonsutvalg 2014 Årsrapport internrevisjonen og styrets revisjonsutvalg 2014 Stjørdal, 5. februar 2015 INTERNREVISJONEN Innhold 1. Internrevisjonen i Helse Midt-Norge... 3 2. Styrets revisjonsutvalg Helse Midt-Norge RHF...

Detaljer

Visjon: «Samhandling for å utvikle pasientens helsevesen i Møre og Romsdal» Samhandlingsstrategi Styringskrav 2015

Visjon: «Samhandling for å utvikle pasientens helsevesen i Møre og Romsdal» Samhandlingsstrategi Styringskrav 2015 Visjon: «Samhandling for å utvikle pasientens helsevesen i Møre og Romsdal» Samhandlingsstrategi 2015 2017 Styringskrav 2015 Sammendrag samhandlingsstrategi Ved å utvikle helhetlige pasientforløp, trygge

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar...

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10.

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen Haugesund 0. november 206 Riksrevisjonen Stortingets kontrollorgan Forvaltningsrevisjon:

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

UTK. Årsrapport Vedlegg 2. Oppsummeringsrapport av revisjonsområdet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten

UTK. Årsrapport Vedlegg 2. Oppsummeringsrapport av revisjonsområdet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 2 Oppsummeringsrapport av revisjonsområdet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 5.2.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1.

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM Helse Midt Norge RHF og KS i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Samhandlingsavtale mellom Helse Midt Norge RHF og kommunene i Midt Norge, her representert ved KS

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE NOPCCA ll,, VERSiTE-ITAEL.OHCCEV ESSJ BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 2 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering. Visjon Gode og likeverdige helsetjenester

Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering. Visjon Gode og likeverdige helsetjenester Nasjonale verdier kvalitet, trygghet og respekt legges til grunn i alt vi gjør Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering Visjon Gode og likeverdige helsetjenester til alle Om som ledelsesutfordringer

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

REVISJON SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL OG HEMNE KOMMUNE

REVISJON SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL OG HEMNE KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: kommunalsjef Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 15/489-4 REVISJON SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL OG HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: - 15/489-1,

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG HELSE NORD TRØNDELAG Tjenestavtale 2 INNHERRED SAMKOMMUNE o2 JULI 2012 ~ ' Levanger Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Internrevisjonsrapport Oppsummering Revisjon av system for rapportering, håndtering og oppfølging av uønskede hendelser

Internrevisjonsrapport Oppsummering Revisjon av system for rapportering, håndtering og oppfølging av uønskede hendelser 1 Internrevisjonsrapport Oppsummering Revisjon av system for rapportering, håndtering og oppfølging av uønskede hendelser Stjørdal 28. januar 2009 INTERNREVISJONEN 2 Innhold 1. Rapportinformasjon... 2

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Helsetjenester for eldre

Helsetjenester for eldre Helsetjenester for eldre Plan for samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten Raymond Dokmo, medisinskfaglig rådgiver, Helse Nord RHF Innledning Befolkningsframskriving Innledning Målgruppe

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Internrevisjonsrapport

Internrevisjonsrapport Internrevisjonen Internrevisjonsrapport St. Olavs Hospital HF Legemiddelhåndteringen i helseforetakene Stjørdal, 18. mai 2015 1. Innledning INNHOLD 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål 1.2 Revisjonskriterier

Detaljer

Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak. Tor Åm Samhandlingsdirektør

Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak. Tor Åm Samhandlingsdirektør Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak Tor Åm Samhandlingsdirektør Tilsyn rehabiliteringstjenesten St. Olavs Hospital HF Avvik 1. St. Olavs Hospital har ikke system for å ha oversikt

Detaljer

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Disposisjon 1. Utfordringer i samhandlingssonen 2. Hva gjør vi med dette Mediedekning

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om Henvisning til og innleggelse i sykehus, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.b) og e) Gjeldende fra 01.01.2012

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen BAKGRUNN 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget i kommune fattet i sak 8/17 (18.1.17) følgende vedtak: «Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen, med vekt

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2015-2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder for planperioden 2015-2016... 2 3. Ressurser...

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Gjaldt fra alle brukere/ pasientgrupper/ diagnoser som er i behov av helsetjenester uavhengig av deres diagnose m.m.

Gjaldt fra alle brukere/ pasientgrupper/ diagnoser som er i behov av helsetjenester uavhengig av deres diagnose m.m. OMFANG: Gjaldt fra 01.01.12 alle brukere/ pasientgrupper/ diagnoser som er i behov av helsetjenester uavhengig av deres diagnose m.m. Overordnet avtale og delavtaler mellom partene er inngått Avtale hierarki:

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG HELSENORD-TRØNDELAG 1111111~.1911/1 IN INOM VÆRNESREGIONEN www. -Fro fiord til eli Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

Pasientflyt mellom 1. og 2. linje. Møteplass; Pasientlogistikk og ressursstyring Rica Hell hotell 17. januar 2013 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Pasientflyt mellom 1. og 2. linje. Møteplass; Pasientlogistikk og ressursstyring Rica Hell hotell 17. januar 2013 Samhandlingsdirektør Tor Åm Pasientflyt mellom 1. og 2. linje Møteplass; Pasientlogistikk og ressursstyring Rica Hell hotell 17. januar 2013 Samhandlingsdirektør Tor Åm Utfordringer mht pasientforløp; NOU 2005: 3 Fra stykkevis til

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, Divisjon Gjøvik til Gjøvik kommune Virksomhetens adresse: Postboks 650,

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 UTK Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2014 Rapport nr. 9/2013 Revisjonsperiode 2013 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag

Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag Prosjektplan, mandat og framdriftsplan Dialogmøte med Indre Namdal og HNT 17.03.2016 Olav Bremnes Evaluering av DMS-ene Bakgrunn Endret finansieringsmodell for DMS-ene

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Samhandling - utfordringer og muligheter mellom samarbeidspartnere Samhandling om rus og psykiatri i Namdalen

Samhandling - utfordringer og muligheter mellom samarbeidspartnere Samhandling om rus og psykiatri i Namdalen Samhandling - utfordringer og muligheter mellom samarbeidspartnere Samhandling om rus og psykiatri i Namdalen 19.10.2017 Olav Bremnes, Helse Nord-Trøndelag Disposisjon Kulturforskjeller Utfordringer Revisjon

Detaljer

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Mandat områdeplan rehabilitering Utarbeide områdeplan for rehabilitering, med anbefalinger om fremtidig funksjonsfordeling,

Detaljer

Internrevisjonsrapport

Internrevisjonsrapport Internrevisjonen Internrevisjonsrapport Helse Møre og Romsdal HF Risikostyring og internkontroll Revisjonen er gjennomført i perioden mars - mai 2015 Stjørdal, 19. juni 2015 1. Innledning INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

Funn etter tilsyn med samhandlingsreformen. 28. nov 2016 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Funn etter tilsyn med samhandlingsreformen. 28. nov 2016 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Funn etter tilsyn med samhandlingsreformen 28. nov 2016 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Samhandlingstilsyn Vi fører ikke tilsyn med samhandlingsreformen som sådan Men samhandlingen På tvers av forvaltningsnivåene

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Revisjonsplan 2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 2.2.2017 Innholdsfortegnelse 1. Konsernrevisjons formål... 3 2. Revisjonsplanens formål... 3 3. Hovedaktiviteter

Detaljer

Internrevisjonsrapport

Internrevisjonsrapport Internrevisjonen Internrevisjonsrapport Helse Nord-Trøndelag HF Risikostyring og internkontroll Stjørdal, 12. mars 2015 1. Innledning INNHOLD 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn 1.2 Om risikostyring og internkontroll

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2012/123-23 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Versjon: 2.1 Godkjent: Prosjektgruppen den 16.04.2007 Gyldig dato: 01.09.2007 Revideres innen: 31.12. 2008 Ansvarlig for revidering:

Detaljer

Administrerende direktør. Styrets medlemmer. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 2015/2556-20951/2015 17.08.2015

Administrerende direktør. Styrets medlemmer. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 2015/2556-20951/2015 17.08.2015 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Dato: 2015/2556-20951/2015

Detaljer

Halvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF

Halvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF Halvårsrapport 2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF Orienteringssak til styret i Helse Sør-Øst RHF 14.september 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte revisjoner - Helsetjenester...

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten i divisjon for psykisk helsevern

Utviklingsprosjekt: Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten i divisjon for psykisk helsevern Utviklingsprosjekt: Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten i divisjon for psykisk helsevern Nasjonalt topplederprogram Kull 13 Jane Moe Castro Lørenskog

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OM LOKAL SAMHANDLINGSSTRUKTUR OG HVILKE HELSE- OG OMSORGSOPPGAVER FORVALTNINGSNIVÅENE HAR ANSVAR FOR

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OM LOKAL SAMHANDLINGSSTRUKTUR OG HVILKE HELSE- OG OMSORGSOPPGAVER FORVALTNINGSNIVÅENE HAR ANSVAR FOR OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OM LOKAL SAMHANDLINGSSTRUKTUR OG HVILKE HELSE- OG OMSORGSOPPGAVER FORVALTNINGSNIVÅENE HAR ANSVAR FOR 1. Parter Avtalen er inngått mellom kommunene i Helse Bergen sitt foretaksområde

Detaljer

Kommunene i Sør-Trøndelag og St. Olavs hospital: Evaluering av samarbeidsavtalene Workshop Evaluering av Samhandlingsavala Molde, 7.

Kommunene i Sør-Trøndelag og St. Olavs hospital: Evaluering av samarbeidsavtalene Workshop Evaluering av Samhandlingsavala Molde, 7. Kommunene i Sør-Trøndelag og St. Olavs hospital: Evaluering av samarbeidsavtalene Workshop Evaluering av Samhandlingsavala Molde, 7. november 2017 1 Tor Åm Samhandlingsdirektør Utfordringene er større

Detaljer

HNT To sykehus, klinikker, DPS, poliklinikker

HNT To sykehus, klinikker, DPS, poliklinikker Kommune Helse og omsorgstjeneste: Institusjon Hjemmetjeneste Brukerkontor Varseltelefon Helsesøster PPT Andre Legevakt Fastleger Varslingsregler Ambulanse HF, andre HF HNT To sykehus, klinikker, DPS, poliklinikker

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer