Kongsveien, Konows gate til Sjømannsskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongsveien, Konows gate til Sjømannsskolen"

Transkript

1 Oslo kommune, Bymiljøetaten Kongsveien, Detaljplan Konsekvensutredning for arealbruk

2 Fagrapport konsekvenser for arealbruk ORHOL MAHAA MAHAA Fagrapport konsekvenser for arealbruk MAHAA CAWGR MAHAA Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 626, NO-1303 Sandvika Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Side 2 av 24

3 Innhold 1 Innledning Bakgrunn Avgrensing av fagområdet 5 2 Gjeldende regulering og arealbruk i området 6 3 Eierforhold Grunnerverv alternativ A Grunnerverv alternativ B Grunnerverv alternativ C 15 4 Arealregnskap - grønnstruktur til trafikkformål Alternativ A Alternativ B Alternativ C 21 5 Barrierevirkning/tilgjengelighet 23 6 Sammenstilling Side 3 av 24

4 Sammendrag Grunnerverv: Alle alternativene medfører permanent beslag av private eiendommer: Alternativ A: 535 m 2 Alternativ B: 230 m 2 Alternativ C: 130 m 2 I tillegg vil alternativ A og B medføre et permanent beslag på 250 m 2 av Statens vegvesens eiendom. Alternativ A medfører størst permanent beslag av private eiendommer. Alternativet er det eneste alternativet som innløser og river bebyggelsen på eiendom 235/14 og 235/16 (Kongsveien 14 og 16). Traseen ligger også nærmere bygårdsbebyggelsen i nordre del av Kongsveien. Alternativ B river ikke bebyggelse og har vesentlig mindre inngrep i privat eiendom. Inngrepet er desto større i Ekebergskråningen og Ekebergparken. Alternativ C legger banen i tunnel og medfører minst permanent beslag av private eiendommer. Inngrep i grønnstruktur: Alle alternativene vil medføre en endring i arealformål fra grønnstruktur til trafikkformål. Med grønnstruktur menes i denne sammenheng områder som i gjeldende reguleringer er avsatt til arealformål naturområde, friområde, park og beplantet offentlig plass. A: Totalt m 2 B: Totalt m 2 C: Totalt m 2 Alternativ A og B har et stort inngrep i naturreservatet og ved Sveitservillaene, mens alternativ C har et stort inngrep sør for adkomstveien til Ekebergrestauranten. Alternativ C omregulerer arealer avsatt til friområder. Totalt vil m 2 omreguleres fra arealformål friområde til annet formål. Samtidig vil m 2 omreguleres fra arealformål bane til friområde. Arealregnskapet for friområder blir positivt med 600 m 2. Tilgjengelighet og barrierevirkning: Totalt sett vurderes det at alternativ A, B og C fører til bedret tilgjengelighet til målpunkt i planområdet, og at det ikke vil oppstå barrierevirkning som følge av tiltaket. Samlet vurdering: Samlet sett vurderes alternativ C til å være det beste alternativet med minst inngrep i privat grunn og minst permanent inngrep i arealer avsatt til grønnstruktur i gjeldende reguleringsplaner. Alternativ B vurdert som noe bedre enn A på grunn av mindre grunnerverv. For temaet barrierevirkning og tilgjengelighet er det ikke nevneverdig forskjell på alternativene Side 4 av 24

5 1 Innledning 1.1 BAKGRUNN Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse reguleringsplan for Kongsveien mellom Konows gate og Kongshavn videregående skole (vgs.)/tidligere Sjømannsskolen. Målsettingen med reguleringsplanen er å tilrettelegge for bedre trafikale forhold, spesielt for syklister, langs veistrekningen. Det er i dag svært trangt langs strekningen. Reguleringen omfatter også oppgradering av dagens holdeplass for banen ved Kongshavn vgs. Flere alternative traséløsninger har vært vurdert i KVU- og detaljplanarbeidet. Detaljplan er utarbeidet for tre alternative framføringer av vei- og banetraseen, A, B og C. Alle disse skal konsekvensvurderes. Alternativ A og B er dagalternativer der både vei- og banetrasé ligger langs eksisterende trasé. De er like, bortsett fra i midtre del ved Kongsveien 14 og 16. I alternativ A rives bygningene med adresse Kongsveien 14 og 16 slik at traseen kan trekkes lenger ut fra eksisterende fjellskjæring. I alternativ B beholdes bygningene, noe som medfører betydelig høyere fjellskjæringer enn for alternativ A. Alternativ C er et tunnelalternativ der veitraseen blir liggende i dagen, mens Ekebergbanen legges i tunnel for å frigjøre plass langs dagens trasé. Holdeplassen ved Kongshavn vgs. er i dette alternativet trukket lenger vekk fra skolen enn i dagalternativene. 1.2 AVGRENSING AV FAGOMRÅDET Temaet omfatter konsekvenser for arealbruk i området, og planprogrammet ber om at følgende beskrives: Alternativene gir bl.a. varierende arealinngrep ved sveitservillaene i Ekeberg skulpturpark samt ved boligene i Kongsveien. Barrierevirkninger og endringer i tilgjengelighetene til arealene må utredes. Eventuelt behov for riving/flytting av eksisterende bygninger og inngrep på eiendommer må utredes. Konsekvenser beskrives og vurderes mht.: - Arealbeslag - Tilgjengelighet - Barrierevirkning - Inngrep på eiendommer inkl. eventuell riving/flytting av bygninger Side 5 av 24

6 2 Gjeldende regulering og arealbruk i området Figur 1 viser gjeldende regulering i området. I tillegg til vei- og baneareal består planområdet i hovedsak av park, friområder og naturområder. Nord i planområdet er det eldre og nyere boligbebyggelse, mens det sør er en videregående skole samt restaurant, kafé og museum. Figur 1: Gjeldende regulering i området. (Plan- og bygningsetatens karttjeneste, 2016) Side 6 av 24

7 Tabell 1: Viser en oversikt over gjeldende reguleringsplaner i området. Gjeldende reguleringsplaner S-444, S-219, S-2334, S-2776, S-3982, S-4096, S-4448, S-4601, Kongsveien, Ekebergbanen m.m. Planen er gjeldende regulering på strekningen. Eldre byregulering som inkluderte bl.a. Kongsveien, samt regulering av Ekebergbanen i tunnel fra Konows gate og i utvidet skjæring i øvre del av Kongsveien, banen i trasé forskjøvet mot øst i forhold til dagens situasjon (ikke realisert). Eldre byregulering som bl.a. regulerer murgårdsrekken i Mosseveien til industri. Kongsveien sør for Sjømannsskolen: Regulering av gang-/sykkelvei langs vestsiden av veien. Sjømannsskolen: Sjømannsskolen regulert til bevaring og offentlig formål. Veianlegg, tunnelmunninger m.m: Regulering av veianlegg i Mosseveien Ekebergrestauranten m/adkomst: regulert fra Kongsveien (v/trikkestopp Sjømannssk.). Mosseveien 24: Eiendom nord for Kongsveien. Regulering til bevaring, kultur/forsamlingslokale. (Bygningen er revet ifm. utbygging av Follobanen). Ekeberg skulptur- og kulturpark: Inneholder bl.a. regulering av deler av Ekebergskråningen til naturområde, og turvei som munner ut nederst i Kongsveien. I øvre del er det en ikke-realisert trikkeregulering. S Konows gate 1-3: Regulering til blandet formål, med torg, grenser til trikketrasé i Kongsveien. S-4735, Follobanen: Follobanen nytt dobbeltspor Oslo-Ski. Hensynssoner for fremtidig tunnel er regulert. Nordre del av planområdet ligger innenfor automatisk fredet bygrunn. Bygårdene i Mosseveien 6, 8,10, 12, 18, 20 og 22 er oppført på Byantikvarens gule liste for verneverdig bebyggelse. Området ble regulert til industribebyggelse i 1950, men disse planene er ikke realisert og bygårdsbebyggelsen er i hovedsak brukt til bolig i dag. Kongsveien 14 og 16 er avsatt til tett boligbebyggelse i reguleringsplan fra Figur 2 viser bygårdsbebyggelsen i Mosseveien og boligblokkene i Kongsveien 14 og 16. Til venstre for Ekebergbanen er Konows gate 1 3. Figur 2: Bygårdsbebyggelsen i Mosseveien og boligblokkene i Kongsveien 14 og Side 7 av 24

8 Konows gate 1 3 er avsatt til blandet formål; bolig, forretning, kontor og bevertning. Her er det nylig oppført en boligblokk med 83 leiligheter. I første etasje er det dagligvareforretning. Foran bygget er det avsatt et areal til torg med trappeanlegg mot Kjærlighetsstien og Ekebergparken. Figur 3: Konows gate 1 3. (Venstre: Eiendomsspar AS, høyre: Norconsult AS) Høsten 2013 åpnet Kongshavn videregående skole i Sjømannskolen, en bygning fra 1917, Eiendommen Kongsveien 30 er regulert til spesialområde bevaring - offentlig bygning i reguleringsplan fra Et planinitiativ fra 2009 foreslår at det i tillegg til undervisning skal tillates kontor, hotell/overnatting, bevertning, konferanse- og kulturformål. I tillegg er det på grunn av bygningens bevaringsverdi lagt inn en hensynsone for bevaring av kulturmiljø. Planen er foreløpig ikke vedtatt. Figur 4: Kongshavn videregående skole (Sjømannskolen). (Kilde: Google Street View) Sør i planområdet og vest for Kongsveien ligger Ekebergskråningen naturreservat (opprettet i 2008). Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt område med en spesiell naturtype med stor variasjon i vegetasjonstyper og med stort biologisk mangfold. Området er egenartet som en del av det mest verdifulle avsnittet av forkastningssonen på østsiden av Bunnefjorden Side 8 av 24

9 Figur 5: Grense for Ekebergskråningen naturreservat er vist med grønn strek. Området sørøst for Ekebergbanen inngår i Ekebergparken som åpnet høsten Ekebergparken strekker seg fra Konows gate i nord til Ekebergparken holdeplass i sør og mot Ekebergsletta i øst. De delene av parken som inngår i skråningen ved Kjærlighetstien (turvei) er avsatt til naturområde i gjeldende reguleringsplan. Ekebergskråningen er et viktig landskapselement i Oslos bybilde. Sveitservillaene fra 1800-tallet, Carlsborg og Lunds hus, samt hageanlegget på eiendommene gnr. 235 og bnr. 17 og 18 er avsatt og opparbeidet som parkanlegg. I sveitservillaene er det museum, formidlingssenter, butikk og kafé. Området rundt Ekebergrestauranten og langs adkomstveien til restauranten er avsatt til friområde park. Ekebergrestauranten er avsatt til spesialområde bevaring - allmennyttig formål med bevertning og møtelokaler. Carlsborg og Lunds hus Naturreservat Kongshavn vgs. Figur 6: Flyfoto som viser Kongshavn vgs. og sveitservillaene Carlsborg og Lunds hus samt naturreservatet på nedsiden av Kongsveien Side 9 av 24

10 3 Eierforhold Store deler av planområdet eies av Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Dette gjelder i hovedsak vei- og baneareal samt store deler av Ekebergparken og Ekebergskråningen. Boligbygg Oslo KF er eier av sveitservillaene, mens Kongsveien 30 AS eier Kongshavn videregående skole. Boligbebyggelsen har i all hovedsak private grunneiere. Videre er Jernbaneverket eier av tomten vest for bebyggelsen i Mosseveien 6 22 og Kongsveien 14 og 16 og Statens vegvesen er grunneier av eiendommer på nedsiden av Kongsveien ned mot Mosseveien. Tabell 2 på neste side viser hvor mye areal som beslaglegges midlertidig og permanent på de ulike eiendommene innenfor planområdet. Midlertidige beslag innebærer områder som er avsatt til anlegg- og riggområde og som vil tilbakeføres etter anleggsperioden Side 10 av 24

11 Tabell 2: Midlertidig og permanent beslag av eiendommer i m Side 11 av 24

12 3.1 GRUNNERVERV ALTERNATIV A Alternativ A utvider tverrsnittet i Kongsveien fra ca. 15 m til ca. 25 m ved å gå inn i Ekebergskråningen samt bygge støttemur på nedsiden av veien. Innenfor det nye tverrsnittet legges det til rette for utvidet fortau og kjørefelt samt tosidig sykkelfelt. Alternativ A er det eneste alternativet som innløser og river bebyggelsen på eiendom 235/14 og 235/16 (Kongsveien 14 og 16). Traseen ligger også nærmere bygårdsbebyggelsen i nordre del av Kongsveien. Alternativ A medfører derfor et større permanent beslag av private eiendommer enn alternativ B og C. Kartet under viser permanent og midlertidig beslag av eiendommer i nordre del av planområdet. Gårds- og bruksnummer er påført kartet og kan sammenlignes med Tabell 2. Figur 7: Grunnerverv i nordre del for alternativ A. Gul farge indikerer permanent beslag, og grønt er areal som beslaglegges midlertidig i anleggsperioden Side 12 av 24

13 Kartet under viser permanent og midlertidig beslag av eiendommer i søndre del av planområdet ved Kongshavn videregående skole. Gårds- og bruksnummer er påført kartet og kan sammenlignes med Tabell 2. I søndre del er alternativ A og B like, og behovet for grunnerverv er det samme, se Figur 8. Figur 8: Grunnerverv i søndre del for alternativ A og B. Gul farge indikerer permanent beslag, og grønt er areal som beslaglegges midlertidig under anleggsperioden Side 13 av 24

14 3.2 GRUNNERVERV ALTERNATIV B Alternativ B utvider tverrsnittet i Kongsveien fra ca. 15 m til ca. 25 m ved å gå inn i Ekebergskråningen samt bygge støttemur på nedsiden av veien. Innenfor det nye tverrsnittet legges det til rette for utvidet fortau og kjørefelt samt tosidig sykkelfelt. Alternativ B river ikke bebyggelse, og vil medføre et betydelig mindre permanent beslag av de private eiendommene i nordre del av Kongsveien enn alternativ A. Inngrepet er desto større i Ekebergåsen på grunn av bergskjæringer og fordi Kjærlighetsstien må legges om over en lengre strekning, se Figur 9. Kartet under viser permanent og midlertidig beslag av eiendommer i nordre del av planområdet ved Kongshavn videregående skole. Gårds- og bruksnummer er påført kartet og kan sammenlignes med Tabell 2. I søndre del er grunnervervet tilsvarende som for alternativ A, se Figur 8. Figur 9: Grunnerverv i nordre del, alternativ B. Gul farge indikerer permanent beslag, og grønt er areal som beslaglegges midlertidig under anleggsperioden Side 14 av 24

15 3.3 GRUNNERVERV ALTERNATIV C Alternativ C legger Ekebergbanen i tunnel og tilrettelegger for gående, syklende og bilister i hovedsak innenfor eksisterende tverrsnitt langs Kongsveien. Alternativ C medfører derfor minst permanent beslag av de private eiendommene, se Figur 10 og Figur 11. De midlertidige beslagene på nedsiden av Kongsveien skyldes oppgradering av mur for etablering av kjøresterkt rekkverk. Kartene under viser permanent og midlertidig beslag av eiendommer i nordre del, Figur 10, og søndre del av planområdet, Figur 11. Gårds- og bruksnummer er påført i kartene og kan sammenlignes med Tabell 2. Figur 10: Grunnerverv i nordre del, alternativ C. Gul farge indikerer permanent beslag, og grønt er areal som beslaglegges midlertidig under anleggsperioden Side 15 av 24

16 Figur 11: Grunnerverv i søndre del, alternativ C. Gul farge indikerer permanent beslag, og grønt er areal som beslaglegges midlertidig under anleggsperioden. Midlertidig anleggsvei langs Jomfrubråtveien fortsetter sørover til boligområdet utenfor vist utsnitt Side 16 av 24

17 4 Arealregnskap - grønnstruktur til trafikkformål Delområder Alle alternativene vil medføre en endring i arealformål fra grønnstruktur til trafikkformål. Med grønnstruktur menes i denne sammenheng områder som i gjeldende reguleringer er avsatt til arealformål naturområde, friområde, park og beplantet offentlig plass. Tabell 3 viser et arealregnskap for hvordan alternativ A, B og C medfører endring fra grønnstruktur til trafikkformål ved de ulike alternativene innenfor ulike delområder vest og øst for Kongsveien. Det skilles mellom permanente inngrep og midlertidige inngrep i anleggsperioden. Omleggingen av Kjærlighetstien regnes som et midlertidig inngrep, da stien vil bli opprettholdt i en annen trasé etter at tiltaket er ferdig. Figur 12, Figur 14 og Figur 15 illustrerer endringen i arealformål på kart. Delområdenummer fra tabellen er markert på figurene. Tabell 3 Arealregnskap som viser endring i arealformål fra trafikkformål til grønnstruktur for alternativene Vest for Kongsveien 1 Arealer ekskl. Ekeberg-skråningen naturreservat 2 Ekebergskråningen naturreservat Permanent beslag Alternativ A Alternativ B Alternativ C Midlertidig beslag Permanent beslag Midlertidig beslag Permanent beslag Midlertidig beslag Totalt vest (m 2 ) Øst for Kongsveien 3 Nord for adkomst til Ekebergrestauranten 4 Nord for adkomst til Ekebergrestauranten ved Sveitservillaene 5 Sør for adkomst til Ekebergrestauranten Totalt øst (m 2 ) TOTALT m Side 17 av 24

18 4.1 ALTERNATIV A Figur 12: Alternativ A. Oversikt over permanent og midlertidig beslag av arealer avsatt til grønnstruktur i gjeldende reguleringsplaner. Alternativ A medfører et permanent inngrep i områder avsatt til grønnstruktur på totalt m 2. Generelt skyldes dette at bredden på vei- og baneanlegg utvides, slik at man går utover de bredder som er avsatt til trafikkformål i dag. Fastsatt planprogram for prosjektet ber spesielt om at inngrepet ved sveitservillaene Carlsborg og Lunds hus, delområde 4, belyses. Området er opparbeidet som en sentral del av Ekebergparken. Det permanente arealinngrepet i delområde 4 er på ca m Side 18 av 24

19 I dette området skal den nye holdeplassen for Ekebergbanen etableres i alternativ A og B og inngrepet er likt. Inngrepet skyldes også at adkomstveien til Ekebergrestauranten legges om pga. ny holdeplass og mer optimale stigningsforhold. Adkomstveien legges nærmere sveitservillaene. Arealet mellom ny holdeplass/plattformer og Kongsveien blir en del av holdeplassområdet, men er tenkt med grønn opparbeidelse. Dagens sørgående plattform ligger her i dag. Figur 13: Bildene er hentet fra 3D-modell for alternativ A, og viser inngrepet i delområde 4 ved Sveitservillaene. Inngrepet er likt for alternativ B i dette området, og skyldes ny holdeplass. I delområde 2 vil støttemurens fyllingsfot ligge ca. 32 m inn i Ekebergskråningen naturreservat på det meste. Det permanente inngrepet i naturreservatet er derfor på ca m 2. Det er også behov for midlertidige anleggsområder/anleggsvei i naturreservatet for bygging av støttemuren. Dette utgjør et permanent beslag på ca m Side 19 av 24

20 4.2 ALTERNATIV B Alternativ B medfører et permanent inngrep i områder avsatt til grønnstruktur på totalt m 2. Generelt skyldes dette at bredden på vei- og baneanlegg utvides, slik at man går utover de bredder som er avsatt til trafikkformål i dag. Sammenlignet med alternativ A går alternativ B mye lenger inn i Ekebergåsen for å unngå å rive bebyggelse. Inngrepet i delområde 4 ved Sveitservillaene og delområde 2 Ekebergskråningen naturreservat er tilsvarende alternativ A. Figur 14: Alternativ B. Oversikt over permanent og midlertidig beslag av arealer avsatt til grønnstruktur i gjeldende reguleringsplaner Side 20 av 24

21 4.3 ALTERNATIV C Figur 15: Alternativ C. Oversikt over permanent og midlertidig beslag av arealer avsatt til grønnstruktur i gjeldende reguleringsplaner Side 21 av 24

22 Alternativ C medfører et inngrep i områder avsatt til grønnstruktur på totalt 7260 m 2. I hovedsak skyldes dette etablering av ny holdeplass, tunnelportaler og parkeringsplass i Ekebergparken. I delområde 4 ved Sveitservillaene medfører alternativ C et permanent inngrep på m 2. Arealet som beslaglegges er en utvidelse av Kongsveien. Inngrepet nedenfor Sveitservillaene vil være mindre enn dagens situasjon fordi eksisterende banetrasé kan opparbeides som en del av Ekebergparken. Dagens banetrasé er for øvrig avsatt til offentlig beplantet plass i gjeldende regulering. Alternativ C medfører ingen permanente inngrep i Ekebergskråningen naturreservat, men noe midlertidig beslag langs murkanten på 560 m 2. I motsetning til alternativ A og B medfører alternativ C et større inngrep i parkområdet sør for adkomstveien til Ekebergrestauranten, delområde 5. Det permanente inngrepet i delområde 5 er på 4610 m 2. Her skal ny holdeplass og tunnelportal etableres, samt regulering av parkeringsplass. Det midlertidige inngrepet ved nordre og søndre portal har tatt høyde for usikkerheter i grunnforhold. Trolig vil inngrepet være mindre i dette området. Arealregnskap for friområder for alternativ C Totalt vil m 2 omreguleres fra arealformål friområde til annet formål. Eksisterende parkeringsplass i Ekebergparken med adkomstvei er i gjeldende reguleringsplan avsatt til friområde- park. Arealet er tenkt omregulert til faktisk bruk, dvs. fra friområde til parkeringsplass og vei. I tillegg benyttes deler av friområdet (eksisterende parkering) til driftsformål tilknyttet Ekebergparken. Dette arealet omreguleres til park m 2 omreguleres til vei- og parkeringsformål m 2 omreguleres til parkformål. Totalt vil m 2 omreguleres fra arealformål bane til friområde. I gjeldende reguleringsplan S-444 fra 1952 er det avsatt et areal til baneformål som ikke skal realiseres. Som erstatning for tapte friområder omreguleres derfor et areal på m 2 fra baneformål til friområde Side 22 av 24

23 5 Barrierevirkning/tilgjengelighet Tiltakene A, B og C fører til økt tilgjengelighet til viktige målpunkt i planområdet ved at det tilrettelegges for trygg fremkommelighet for gang- og sykkeltrafikk og kollektivtrafikk. De viktigste målpunktene er Kongshavn videregående skole, Ekebergparken og Ekebergrestauranten. Kjærlighetsstien legges om i varierende grad, men stien vil bli opprettholdt etter at tiltaket er ferdig og omleggingen medfører derfor ikke en barriere. Tiltakene medfører heller ikke barrierer i form av nye krysningspunkt eller lignende. Totalt sett vurderes det at alternativ A, B og C fører til bedret tilgjengelighet i planområdet, og at det ikke vil oppstå barrierevirkning som følge av tiltaket Side 23 av 24

24 6 Sammenstilling Grunnerverv: Alle alternativene medfører permanent beslag av private eiendommer: Alternativ A: 535 m 2 Alternativ B: 230 m 2 Alternativ C: 130 m 2 I tillegg vil alternativ A og B medføre et permanent beslag på 250 m 2 av Statens vegvesens eiendom. Alternativ A medfører størst permanent beslag av private eiendommer. Alternativet er det eneste alternativet som innløser og river bebyggelsen på eiendom 235/14 og 235/16 (Kongsveien 14 og 16). Traseen ligger også nærmere bygårdsbebyggelsen i nordre del av Kongsveien. Alternativ B river ikke bebyggelse og har vesentlig mindre inngrep i privat eiendom. Inngrepet er desto større i Ekebergskråningen og Ekebergparken. Alternativ C legger banen i tunnel og medfører minst permanent beslag av private eiendommer. Inngrep i grønnstruktur: Alle alternativene vil medføre en endring i arealformål fra grønnstruktur til trafikkformål. Med grønnstruktur menes i denne sammenheng områder som i gjeldende reguleringer er avsatt til arealformål naturområde, friområde, park og beplantet offentlig plass. A: Totalt m 2 B: Totalt m 2 C: Totalt m 2 Alternativ A og B har et stort inngrep i naturreservatet og ved Sveitservillaene, mens alternativ C har et stort inngrep sør for adkomstveien til Ekebergrestauranten. Alternativ C omregulerer arealer avsatt til friområder. Totalt vil m 2 omreguleres fra arealformål friområde til annet formål. Samtidig vil m 2 omreguleres fra arealformål bane til friområde. Arealregnskapet for friområder blir positivt med 600 m 2. Tilgjengelighet og barrierevirkning: Totalt sett vurderes det at alternativ A, B og C fører til bedret tilgjengelighet til målpunkt i planområdet, og at det ikke vil oppstå barrierevirkning som følge av tiltaket. Samlet vurdering: Samlet sett vurderes alternativ C til å være det beste alternativet med minst inngrep i privat grunn og minst permanent inngrep i arealer avsatt til grønnstruktur i gjeldende reguleringsplaner. Alternativ B vurdert som noe bedre enn A på grunn av mindre grunnerverv. For tema barrierevirkning og tilgjengelighet er det ikke nevneverdig forskjell på alternativene Side 24 av 24

Kongsveien, Konows gate til Sjømannsskolen

Kongsveien, Konows gate til Sjømannsskolen Oslo kommune, Bymiljøetaten Kongsveien, Detaljplan Konsekvensvurdering friluftsliv og nærmiljø, herunder barn og unge 2016-09-24 01 2016-10-01 Revisjon av rapport grunnet optimalisert tunnel-/ bane- og

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Kongsveien, Konows gate til Sjømannsskolen

Kongsveien, Konows gate til Sjømannsskolen Oslo kommune, Bymiljøetaten Kongsveien, Detaljplan Konsekvensutredning trafikkavvikling, fremkommelighet og trafikksikkerhet 2016-09-24 Oppdragsnr: 5121785 01 2016-09-24 Revisjon av rapport grunnet optimalisert

Detaljer

NOTAT. Gjeldende planer innenfor planområdet for plan Sola kommune, planseksjonen. Marita Skorpe. Dato/Rev:

NOTAT. Gjeldende planer innenfor planområdet for plan Sola kommune, planseksjonen. Marita Skorpe. Dato/Rev: Til: Sola kommune, planseksjonen Fra: Marita Skorpe Dato/Rev: 2014-12-11 Gjeldende planer innenfor planområdet for plan 0542 Plan 0024 Deler av Røyneberg og Skadberg, vedtatt 10.3.1977. Størstedelen av

Detaljer

Forurenset grunn: Innledende studie

Forurenset grunn: Innledende studie Askim kommune Forurenset grunn: Innledende studie Områderegulering for to områder i Askim sentrum 2013-06-10 Oppdragsnr.: 5122124/5122123 02 10.6.2013 Revidert med ny planområdeavgrensning LiBoh Tosto

Detaljer

BK v/hra og APe AV v/khe, MMa, MHe og AKv, NO v/fm, Tro, TSi og CeB

BK v/hra og APe AV v/khe, MMa, MHe og AKv, NO v/fm, Tro, TSi og CeB Side: 1 av 5 Til: Fra: Bergen kommune, Etat for plan og geodata Norconsult v/ Torbjørn Sivertsen Dato: 5. mai 2011 Kopi til: BK v/hra og APe AV v/khe, MMa, MHe og AKv, NO v/fm, Tro, TSi og CeB BYBANEN

Detaljer

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG Oppdragsgiver: Oppdrag: 537311-01 Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Dato: 08.09.2015 Skrevet av: Lise Carlsen Kvalitetskontroll: Kristine Mauland VEGLØSNINGER

Detaljer

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: GBNR - 113/298, GBNR - 113/331 16/3167/3 Anne Kamstrup Hovind Regulering Utvalg Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/16 11.05.2016 Teknisk

Detaljer

Endring del av reguleringsplan Fredmoen - Svartsøymoen, Støren, Midtre Gauldal kommune.

Endring del av reguleringsplan Fredmoen - Svartsøymoen, Støren, Midtre Gauldal kommune. Endring del av reguleringsplan Fredmoen - Svartsøymoen, Støren, Midtre Gauldal kommune. Oversiktskart, 27.01.16 Støren Oppdragsnr.: 5160538 Versjon: 2 Kort planbeskrivelse ved varsel oppstart detaljplan

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING)

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) Bakgrunn I møte 19.februar 2014 vedtok formannskapet å legge område for Ringgatas

Detaljer

Detaljregulering for kryss Gjemblevegen Sivs veg

Detaljregulering for kryss Gjemblevegen Sivs veg Levanger kommune Planbestemmelser Detaljregulering for kryss Gjemblevegen Sivs veg 2015-05-25 Oppdragsnr.: 5152329 Dato: 25.05.2015 Beskrivelse Planbestemmelser detaljregulering kryss Gjemblevegen Sivs

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik.

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT Avgrensing av planområdet Regulert område er vist med plangrense på

Detaljer

Kongsveien, Konows gate til Sjømannsskolen

Kongsveien, Konows gate til Sjømannsskolen Oslo kommune, Bymiljøetaten Kongsveien, Detaljplan Konsekvensvurdering kulturminneverdier 2016-09-24 RAPPO Kongsveien, 02 2016-09-24 Mindre endringer som følge av revidert teknisk detaljplan, samt nye

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert Byplankontoret R 118au Arkivsak:07/20548 SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert :29.08.2007 Dato for siste revisjon av plankartet :04.04.2008 Dato for siste revisjon

Detaljer

Mindre reguleringsendring Gang- og sykkelveg langs Fv. 208 Hauglandsvegen plan

Mindre reguleringsendring Gang- og sykkelveg langs Fv. 208 Hauglandsvegen plan Time kommune Postboks 38 4349 Bryne Deres ref.: Ant sider: 4 Vår ref.: Sted, dato: Stavanger 15.01.01 Gang- og sykkelveg langs Fv. 08 Hauglandsvegen plan 045.00 Dimensjon Rådgivning AS har utarbeidet en

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADBANEN, STREKNINGEN HENGEFOSS-HALLENSKOG.

REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADBANEN, STREKNINGEN HENGEFOSS-HALLENSKOG. REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADBANEN, STREKNINGEN HENGEFOSS-HALLENSKOG. SAK 73/2013 Møtedato: 11.06.2013 TILLEGGSNOTAT VEDRØRENDE EIENDOMMER SOM BERØRES AV FORESLÅTTE TILTAK LANGSMED UNDERLANDSVEIEN 1 EIENDOMMER

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Kampen om gaterommet. Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS

Kampen om gaterommet. Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS Stikkord for innlegget Hva er? Ny hovedgate i Bjørvika i Oslo : Dronning Eufemias gate Noen eksempler Hva er Hvem kjemper - og hva kjemper de om? Hvem Bilistene

Detaljer

R 118ah BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR CICIGNON-KVARTALET AVGRENSET AV SØNDRE GATE, DRONNINGENS GATE, KRAMBUGATA OG CICIGNONS PLASS.

R 118ah BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR CICIGNON-KVARTALET AVGRENSET AV SØNDRE GATE, DRONNINGENS GATE, KRAMBUGATA OG CICIGNONS PLASS. R 118ah Arkivsak: 02/08718 BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR CICIGNON-KVARTALET AVGRENSET AV SØNDRE GATE, DRONNINGENS GATE, KRAMBUGATA OG CICIGNONS PLASS. Planen er datert :18.03.2002 Dato for siste

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om kommunedelplan for ny E18

Velkommen til informasjonsmøte om kommunedelplan for ny E18 Velkommen til informasjonsmøte om kommunedelplan for ny E18 Tidsramme: kl. 1800-2000 Agenda for kvelden: Velkommen v/møteleder kommunalsjef Arthur Wøhni, Bærum kommune Presentasjon av kommunedelplanen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune 1.0 Innledning 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Block Watne AS. 1.2 Eiendoms og eierforhold Følgende eiendom(mer)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. 1. GENERELT Planområdet disponeres i samsvar med Plan- og bygningsloven til: - Bebyggelse og anlegg, 12-5, 1 Boligbebyggelse

Detaljer

Reguleringsplanforslag. Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER. Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Reguleringsplanforslag. Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER. Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune 1620201701 REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER Reguleringsplanforslag Planbestemmelser 2017-03-13 Oppdragsnr.: 5152047 3 2017-03-13 Til kommunal behandling. 2

Detaljer

Planbestemmelser VISNES, SMELTEHYTTA

Planbestemmelser VISNES, SMELTEHYTTA Planbestemmelser 4034 - VISNES, SMELTEHYTTA Arkivsak: 11/911 Arkivkode: PLANR 4034 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VISNES, SMELTEHYTTA - GNR/BNR 79/159,199 Godkjent i Karmøy kommunestyre 15.05.12 sak 34/12.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 22.6.2012.

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 22.6.2012. Bestemmelser Områderegulering Kyrkjebygd Åseral kommune Revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 31.5.2012, sak nr. 12/37 1 Fellesbestemmelser 1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

"Fredriksten festning"

Fredriksten festning Plan nr: G-712 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Fredriksten festning" Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 28.09.2016 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Eksisterende situasjon på omsøkte eiendom.

Eksisterende situasjon på omsøkte eiendom. Eksisterende situasjon på omsøkte eiendom. Fremtidig lekeareal øvre platå Eksisterende mur Eksisterende garasje Naboeiendom gnr 42 bnr 79. Oversiktsbilde av deler av planområdet. Her ser en tydelig muren

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Reguleringsplan Godkjent

Reguleringsplan Godkjent Reguleringsplan 2006 129 Godkjent 27.04.2010 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR RV 44 FORUSSLETTA, FRA STOKKAVEIEN TIL HANS OG GRETE STIEN. Stavanger 12.03.2009; Sist revidert 08.02.2010

Detaljer

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON KULTURMINNE- DOKUMENTASJON REGULERINGSPLAN FOR GNR 25 BNR 197 M.FL. ØVRE FYLLINGSVEIEN, FYLLINGSDALEN BERGEN KOMMUNE Opus Bergen AS 06.03.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Dagens situasjon terreng

Detaljer

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune I HENHOLD TIL LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 12-8, OPPSTART AV REGULERINGSARBEID BER VI OM AT FØLGENDE PLANSPØRSMÅL BLIR LAGT FREM FOR PLANMYNDIGHETEN I OSLO KOMMUNE: Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia,

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Regplan Fv 47, Karmsundgata, Storasundgate - E134 Dato:

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Regplan Fv 47, Karmsundgata, Storasundgate - E134 Dato: Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 529146 Regplan Fv 47, Karmsundgata, Storasundgate - E134 Dato: 2014-04-25 Skrevet av: Richard Wigestrand Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING AV ADKOMSTMULIGHETER

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SANDNES SKOLE OG HORVNES DEL 1 REGULERINGSBESTEMMELSER:

ALSTAHAUG KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SANDNES SKOLE OG HORVNES DEL 1 REGULERINGSBESTEMMELSER: ALSTAHAUG KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SANDNES SKOLE OG HORVNES DEL 1 REGULERINGSBESTEMMELSER: Dato for siste revisjon av planen: 21.07.98. Dato for kommunestyrets godkjenning av planen: 24.06.98. Planområdet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

ARCASA arkitekter as. Vedr. Snoveien 17/19 m.fl. G.nr.: 11 / B.nr.: 46, 24 og 748 Høvik Bestilling av oppstartsmøte for detaljregulering

ARCASA arkitekter as. Vedr. Snoveien 17/19 m.fl. G.nr.: 11 / B.nr.: 46, 24 og 748 Høvik Bestilling av oppstartsmøte for detaljregulering ARCASA arkitekter as Arcasa arkitekter AS. Sagveien 23 C III, 0459 Oslo +47 22 70 70 70. arcasa@arcasa.no. www.arcasa.no Bærum kommune Plan- og bygningstjenesten Postboks 700 1304 Sandvika Oslo, 10.06.2015

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

En liten bit av Ekebergveien

En liten bit av Ekebergveien En liten bit av Ekebergveien 1 Byrådssak 193/11 En liten bit av Ekebergveien Presentert av GLAʼNordstrand innbyggerinitiativ med 574 underskrifter Vi håper at kommunen: Ser sammenhengen med andre tiltak,

Detaljer

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Region sør Utbyggingsavdelingen Dato: April 2009 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mulighetsanalyse for ny rv. 305 fra 1999 og endring av premisser

Detaljer

Reguleringsbestemmelser detaljregulering Gamle Strømsvei

Reguleringsbestemmelser detaljregulering Gamle Strømsvei Reguleringsbestemmelser detaljregulering Gamle Strømsvei Skedsmo kommune Rælingen kommune Planid: 535 Planid: 197 Reguleringsbestemmelser datert: 15.05.2017. Plankart datert: 20.04.2017 Godkjent i kommunestyret:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Simon Friis Mortensen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Simon Friis Mortensen 3 Vestby kommune Plan Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/02059-8 Simon Friis Mortensen 29.08.2017 Vestby sentrum - Mindre endring av reguleringsplan - Delegert vedtak Vedtak: Med hjemmel i plan-

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon Til: Ullensaker kommune Fra: Anders Hartmann, Planarkitekt Dato/Rev: 2015-03-27 Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Omlegging av Fv152 Langhusveien 00 For kommentar fra oppdragsgiver 03. 02. 2012 StE KSt StE Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: Antall

Detaljer

E18 Retvet-Vinterbro

E18 Retvet-Vinterbro Region øst E18 Ørje-Vinterbro Januar 2014 E18 Retvet-Vinterbro Forprosjekt - E18 Nygård-Vinterbro Statens vegvesen NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst Oppdrag: 532554 E18 Retvet - Vinterbro

Detaljer

Kongsveien, Konows gate til Sjømannsskolen

Kongsveien, Konows gate til Sjømannsskolen kommune, Bymiljøetaten Kongsveien, Konows gate til Sjømannsskolen Detaljplan dagalternativene Risiko- og sårbarhetsanalyse 205-0-9 0C 9.0.205 Oppdatert S. Gustafson M. Eliassen M. Haaland 00B 20.06.20

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

«VARSEL OM REGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE.

«VARSEL OM REGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE. «VARSEL OM REGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE. I hht Plan- og bygningslovens 12-8 varsles det herved at det skal startes omregulering av et område innen gjeldende plan Nore Park på Norefjell i Krødsherad kommune.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Arkivsak 14/1393 Arkivkode PLAN -344 Sakstittel DETALJREGULERING - GS-VEG SÆTREMOEN - MIDTSKOGEN ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å

Detaljer

TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT

TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT REGULERINGSPLAN FOR SLETTEBAKKEN SØR, PLANNR. 10520600 TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT 23.12.2009 Forslag til reguleringsplan for Slettebakken Sør, datert

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE PORSGRUNN KOMMUNE/STATENS VEGVESEN REGION SØR REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE Bystyrets egengodkjenning: 21.06.07, sak 47/07

Detaljer

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS Fosse Eiendom AS Rapport Skissefase Skisse 5 - illustrasjon ny Kiwi Ulset, Sweco BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi Side 1 av 12 1. SAMMENDRAG... 3 2.

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Moneheia - fortau. Detaljregulering. Plannummer 1387 Saksnummer 201310861 Møtedato 26.11.2013 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Fra kommunen Referat sendes Ingeniørvesenet Per

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forord. Gang og sykkelveg

Forord. Gang og sykkelveg Forord Statens vegvesen region øst har utarbeidet reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv172 fra Svingen til Fråstad i Fet kommune. Strekningen er 1420 meter og kobles sammen med eksisterende gang

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Arkivsak: 201401771-1 Arkivkode: 512 Saksbeh: Gro Borgersrud Saksgang Møtedato Byutviklingskomiteen 02.02.2015 Bydelsutvalget

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte 3. okt 2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Informasjonsmøte 3. oktober 2016 Oppstart av planarbeid og høring

Detaljer

Kongsveien mellom Konows gate og Sjømannskolen

Kongsveien mellom Konows gate og Sjømannskolen Oslo kommune, Bymiljøetaten Kongsveien mellom Konows gate og Sjømannskolen Detaljplan Konsekvenser i anleggsperioden 2016-09-24 Oppdragsnr.: 5121785 01 2016-09-24 Revisjon av rapport grunnet optimalisert

Detaljer

Bestemmelser til plan nr , Sandnes kommune. Reguleringsplan for fv.44 Gausel stasjon Hans og Grete Stien

Bestemmelser til plan nr , Sandnes kommune. Reguleringsplan for fv.44 Gausel stasjon Hans og Grete Stien Bestemmelser til plan nr 2009 119, Sandnes kommune Reguleringsplan for fv.44 Gausel stasjon Hans og Grete Stien Revidert 19.06.2015 1 GENERELT 1.1 Formål Planen inngår som en del av hovedaksen for kollektivtrafikk

Detaljer

SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA UFA ANGÅENDE PLASSERING AV TKV REGULERINGSPLAN TRANSPORTKORRIDOR VEST

SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA UFA ANGÅENDE PLASSERING AV TKV REGULERINGSPLAN TRANSPORTKORRIDOR VEST Sola kommune Plan INTERNT NOTAT Type: N - krever oppfølging Til: Utvalg for arealsaker Fra: Planseksjonen Kopi: Saksnr./Arkivkode Dato Saksnr.: 14/851-43REG 0527 26.03.2015 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA UFA ANGÅENDE

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Lier kommune alternativ 1 1 FELLESBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER. Lier kommune alternativ 1 1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Lier kommune alternativ 1 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Planens formål er å regulere ny Rv 23 Dagslet - Linnes på strekningen Røyken grense Linnes. Grunnlaget for planen er å avlaste

Detaljer

Områderegulering Norterminal Gamnes, Sør-Varanger kommune

Områderegulering Norterminal Gamnes, Sør-Varanger kommune Sør-Varanger kommune og Norterminal AS Områderegulering Norterminal Gamnes, Sør-Varanger kommune Konsekvensvurdering landskaps- og terrengforming 2014-09-22 Oppdragsnr.:5123076 - Områderegulering Norterminal

Detaljer

Saksbehandler: Elin Beate Børrud Arkiv: PLAID 361 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elin Beate Børrud Arkiv: PLAID 361 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Beate Børrud Arkiv: PLAID 361 Arkivsaksnr.: 14/9288-7 Dato: 21.04.2015 DETALJREGULERING FOR FV. 319 SVELVIKVEIEN, STREKNINGEN OSCAR KIÆRS VEI - HANS TORDSENS

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen 06.09.2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Orientering til formannskapet 5. sept Orientering til formannskapet 5. sept. Bakgrunn

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG

DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 25.11.2013 Dato for godkjenning av bygningsrådet

Detaljer

Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan

Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Kulturminnedokumentasjon 2014-05-21 Dokument nr.: 03 Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Kulturminnedokumentasjon 00 Rev. 00 Dato: 21/5-14

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 26.11.10.

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 26.11.10. Bestemmelser Områderegulering Kyrkjebygd Åseral kommune Endret iht. 1 gangs behandling, utgave D, 26.11.2010 1 Fellesbestemmelser 1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 2011005. DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering. Planen er fremmet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 02.02.2017 Dato for 2. gangs behandling

Detaljer

Prosjekt: Fv.47/E134 Norheim -Salhusveien Parsell: Salhusveien - Norheim - Omkjøringsveien

Prosjekt: Fv.47/E134 Norheim -Salhusveien Parsell: Salhusveien - Norheim - Omkjøringsveien Asplan Viak Planbestemmelser. Plan 5060 Reguleringsplan Prosjekt: Fv.47/E134 Norheim -Salhusveien Parsell: Salhusveien - Norheim - Omkjøringsveien Kommune: Karmøy Region vest Haugesund Dato:13.01.16 Karmøy

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for. reguleringsplan Ytre Stamsund

Reguleringsbestemmelser for. reguleringsplan Ytre Stamsund Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan Ytre Stamsund Sist revidert 10.11.2010 1. Generelt I medhold av plan- og bygningsloven 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som i tilhørende

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

VERDITAKST AV TO TOMTEPARSELLER

VERDITAKST AV TO TOMTEPARSELLER VERDITAKST AV TO TOMTEPARSELLER DEL AV GNR. 133, BNR. 25 OG DEL AV GNR. 137, BNR. 10, FNR. 30 SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 VERDITAKST AV TO TOMTEPARSELLER DEL AV GNR. 133, BNR. 25 OG DEL AV GNR. 137, BNR.

Detaljer