Møteprotokoll. Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Nordland nasjonalparksenter, Storjord Dato: Tidspunkt: 10:00-15:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Nordland nasjonalparksenter, Storjord Dato: Tidspunkt: 10:00-15:00"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Nordland nasjonalparksenter, Storjord Dato: Tidspunkt: 10:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inge Myrvoll Leder Rana kommune Siv Mossleth Medlem Saltdal kommune Eva-Stina Andersson Medlem Sametinget Lars Kr.Evjenth Medlem Sørfold kommune Arne B. Vaag Medlem Fauske kommune Mari Ann Bjørkli Medlem Meløy kommune Torstein Simonsen Medlem Rødøy kommune Lisa Maria Blind Medlem Sametinget Hilde Skogsholm Medlem Nordland fylkeskommune Ann Rigmor Navjord Per Ole Oskal Medlem Medlem Beiarn kommune Sametinget Forfall: Navn Funksjon Representerer Arild Nohr (vara møtte ikke) Mats Jonas Pavall (vara møtte ikke) Per Thomas Kuhmunen (vara møtte) Medlem Nestleder Medlem Bodø kommune Sametinget Sametinget POSTADRESSE: MOLOVEIEN BODØ BESØKSADRESSE: STORJORD 8255 RØKLAND TELEFON: DIREKTENUMMER: E-POST: WEB: ORG.NR:

2 Fra sekretariatet møtte: Hanne Etnestad, Ronny Skansens, Ole Petter Rundhaug, Fra Fylkesmannen i Nordland møtte: Kjell Eivind Madsen Foredragsholdere Carl Norberg (SNO) Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Inge Myrvoll Eva-Stina Andersson Siv Mossleth MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE SIDE 2

3 SAKLISTE Sak nr Tittel Arkiv nr 33/2011 Orienteringssaker: Ole Petter Rundhaug: Kontorsituasjonen Storjord Carl Norberg SNO: Presentasjon av dokumentasjon i forbindelse med barmarkskjøring i Saltfjellet-Svartisen Kjell Eivind Madsen: Rutiner for rapportering ved brudd på lov og forskrifter. Informasjon om kapittel IX i NML, Håndheving og sanksjoner og myndighet v/ Fylkesmannens Miljøvernavdeling. 34/2011 Referatsaker: Info fra fagsamling Alta - program Opplæringsprogram Brønnøysund 7.-8.september - program Delegering av myndighet fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre til nasjonalparkforvalterne brev fra styreleder til miljøvernminister Erik Solheim Oversikt over sakstyper og antall saker i AU (se vedlegg) Brev fra Statskog om rasteplass ved innfallsporten til Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark på Storvollen i Rana Tilskudd fra FM til botanisering i Junkerdalen nasjonalpark Brev fra BOT angående restaurering av stallen ved Jordbruhytta Invitasjon fra Polarsirkelen friluftsråd til møte om forvaltning og drift av fjellgårdene i Stormdalen, Bredek og Granneset med tilhørende turstier og adkomstmuligheter Mail fra Drake Resources vedrørende søknad om motorisert ferdsel i Junkerdal nasjonalpark MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE SIDE 3

4 Beslutningssaker: 35/ / / / / / / / / / / / / / / / /2011 Godkjenning av møteinnkalling, sakliste og protokoll fra forrige styremøte 13.mai 2011 Valg av 2 nye vararepresentanter til AU Hovedinnfallsporter Sjunkhatten fra arkitektkonkurranse til forprosjekt Opplegg for bestillingsdialogen 2012 Tiltaksplan Rago nasjonalpark - Planer for restaurering av FSJFF s Fjellrosa i Rago nasjonalpark Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - barmarkskjøring i regi av reindriftsnæringa i forhold til verneforskrift og lovverk videre oppfølging Revisjon av forvaltningsplan Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark framdrift Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet Stolpen gård Anmeldelser av brudd på verneforskriftene Utkast til virksomhetsplan for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteplan for AU og styret Retningslinjer med krav til søknader og intern saksbehandling i motorferdselssaker Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet til ATV-transport av felt elg Forslag overfor Miljøverndepartementet til endringer i styrets vedtekter Rago nasjonalpark - Dispensasjon for helikopterflyging i forbindelse med flytting av eksisterende hytte - Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening Sjunkhatten nasjonalpark Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet Sjunkan-Ånsvik elgforvaltning v/ Sture Pedersen til uttransport av felt elg Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon for helikopterflyging i forbindelse med transport av materialer Bodø & omegn Turistforening MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE SIDE 4

5 52/2011 Eventuelt NP-sak 35/2011 Godkjenning av møteinnkalling, sakliste og protokoll fra forrige styremøte 13.mai 2011 Protokollen godkjent Sak 36/2011 Valg av 1. og 2.vararepresentant for medlemmene av AU Ingen Styret velger følgende 2 nye vararepresentanter til AU: MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE SIDE 5

6 1. Per Thomas Kuhmunen som 1.vararepresentant for de som er valgt av Sametinget (Mats Jonas Pavall er 2.vararepresentant) 2. Arne B. Vaag som 2.vararepresentant for Inge Myrvoll/Siv Mossleth (Lars Kr. Evjenth er 1.vararepresentant) NP-sak 37/2011 Hovedinnfallsporter Sjunkhatten fra arkitektkonkurranse til forprosjekt Midtre Nordland nasjonalparkstyre vurderer vinnerutkastet som godt egnet til videre bearbeiding via et forprosjekt. Styret ber om at Fauske kommune tar ansvar for å lede også forprosjektet forutsatt at det kan skje innenfor den økonomiske rammen som ble avsatt til konkurranse/skisseprosjekt.organisering av forprosjekt/hovedprosjekt forutsettes forankret i Partnerskap Sjunkhatten. Nasjonalparkstyret stiller inntil kr ,- til disposisjon som sin andel i forprosjekt forutsatt at Fauske, Bodø og Sørfold kommuner samt Nordland fylkeskommune bidrar med tilsvarende beløp. Framtidig modell for finansiering, eierskap og drift av anlegg i tilknytning til hovedinnfallsporter utredes som del av forprosjektet Forprosjektet igangsettes straks nødvendige tilsagn om fullfinansiering og avtale med konkurransevinner foreligger. Behandlingen i styret: Styret mente det var naturlig å ansvarliggjøre Nordland fylkeskommune som regional utviklingsaktør med henvisning til føringene lagt i fylkesdelplan Sjunkan-Misten. En påpekte også betydningen av et sterkt offentlig og statlig eierskap i realiseringen av hovedinnfallsportene i de ulike kommunene. Styret mente ellers at Partnerskap Sjunkhatten burde koordinere det videre arbeid med forprosjektet. Midtre Nordland nasjonalparkstyre vurderer vinnerutkastet som godt egnet til videre bearbeiding via et forprosjekt. Styret ber om at Partnerskap Sjunkhatten i samarbeid med Nordland fylkeskommune tar ansvar for å lede også forprosjektet forutsatt at det kan skje innenfor den økonomiske rammen som ble avsatt til konkurranse/skisseprosjekt. Nasjonalparkstyret stiller inntil kr ,- til disposisjon som sin andel i forprosjekt. Framtidig modell for finansiering, eierskap og drift av anlegg i tilknytning til hovedinnfallsporter utredes som del av forprosjektet. Forprosjektet igangsettes straks nødvendige tilsagn om fullfinansiering og avtale med konkurransevinner foreligger. MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE SIDE 6

7 NP-sak 38/2011 Opplegg for bestillingsdialogen 2012 Tiltaksplan Styret slutter seg til skissert opplegg for Bestillingsdialogen 2012 og har følgende innspill til tiltaksplanen: Styret vil vedta tiltaksplanen endelig på styremøtet 9.desember Behandling i styret Styret hadde ingen konkrete forslag til endringer, men ønsket å få muligheten til å gi innspill innenfor samme frist som rådgivende utvalg. Styret slutter seg til skissert opplegg for Bestillingsdialogen Innspill kan gis til sekretariatet innen 25.oktober Styret vil vedta tiltaksplanen endelig på styremøtet 9.desember NP-sak 39/2011 Rago nasjonalpark - Restaurering av Fjellrosen Forslag til vedtak Før en søknad om nybygginga av Fjellrosen behandles ønsker nasjonalparkstyret å få en oppdatering av tilstandsrapporten som ble utarbeidet for hytta i Styret ved sekretariatet vil bistå foreningen med å skaffe sakkyndig person for å utrede hytta, samt invitere til en felles befaring. I forbindelse med bestilling av midler til tiltak i nasjonalparken vil styret prioritere en søknad om et tilskudd til et eventuelt restaureringsprosjekt. Behandling i styret Styret ba om at ny tilstandsrapport ble oversendt styret straks den forelå. Som innstillingen. MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE SIDE 7

8 NP-sak 40 /2011 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - barmarkskjøring i regi av reindriftsnæringa i forhold til verneforskrift og lovverk videre oppfølging Forslag til vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre vurderer det som svært viktig å få på plass planverk og bruksregler som gjør det mulig å bringe reindriftas barmarkskjøring i samsvar med verneforskrift og lovverk. Styret ber om at Reindriftsforvaltninga i Nordland i samarbeid med Saltfjellet reinbeitedistrikt gir arbeidet med å ferdigstille distriktsplanen nødvendig prioritet. Styret ber om å bli holdt orientert om framdriften i arbeidet. Når distriktsplan foreligger, vil styret ta initiativ til at forvaltning og reindriftsutøvere møtes for drøfte praktiske løsninger. Behandling i styret Styret ba om at nasjonalparkforvalterne tok en aktiv rolle i dette planarbeidet og ønsket at dette ble fanget opp i vedtaket. Midtre Nordland nasjonalparkstyre vurderer det som svært viktig å få på plass planverk og bruksregler som gjør det mulig å bringe reindriftas barmarkskjøring i samsvar med verneforskrift og lovverk. Styret ber om at Reindriftsforvaltninga i Nordland i samarbeid med Saltfjellet reinbeitedistrikt og nasjonalparkforvalterne gir arbeidet med å ferdigstille distriktsplanen nødvendig prioritet. Styret ber om å bli holdt orientert om framdriften i arbeidet. Når distriktsplan foreligger, vil styret ta initiativ til at forvaltning og reindriftsutøvere møtes for drøfte praktiske løsninger. NP-sak 41/ Revisjon av forvaltningsplan Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark framdrift Styret tar saken til orientering Behandling i styret Styret ba om at planarbeidet ble gitt nødvendig prioritet og ønsket å få seg forelagt notatet fra FM og en prosessplan for planarbeidet når den forelå. Som innstillingen. MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE SIDE 8

9 NP-sak 42/2011 Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Stolpen gård Forslag til vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar klagen til følge. Behandling i styret Sekretariatet gjorde styret oppmerksom på at AU ikke har gitt noen begrunnelse for sitt vedtak om å ikke gi vedtaket oppsettende virkning og stilte også spørsmål om hvorvidt saken egentlig burde vært behandlet av styret. Styret anførte at sekretariatet under behandlingen i AU burde gjort oppmerksom på dette. Styret mente ellers at det ville være urimelig å ikke gi dispensasjon til bruk av ATV i forbindelse med tilsyn av sau når slik tillatelse gis til transport av elgslakt i samme område. I dette tilfellet snakker en ikke om motorisert ferdsel i forbindelse med sauesanking, men transport inn i beiteområdet. Årets beitesesong er nå avsluttet og den 1-årige dispensasjonen er utløpt. Styret ønsket ikke å ta klagen til følge og ba om at saken ble oversendt MD via forberedende saksbehandling i DN. Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar ikke klagen til følge og saken oversendes MD som endelig klageinstans til behandling. NP-sak 43/2011 Anmeldelser av brudd på verneforskriftene Styret forutsetter at brudd på reglene i verneforskriftene som blir kjent for styrets/au s medlemmer og/eller sekretariatet, skal fremmes som sak unntatt offentlighet for AU så raskt som mulig. AU avgjør på vegne av styret og i samråd med sekretariatet den videre oppfølging av sakene. Styret forutsetter at MD endrer gjeldende vedtekter i samsvar med styrets vedtak i NP-sak 48/2011. Som innstillingen NP-sak 44/ Utkast til virksomhetsplan for nasjonalparkstyret og sekretariatet Forslag til vedtak MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE SIDE 9

10 Utkast til virksomhetsplan oppfattes som et godt utgangspunkt for styrets arbeid med å konkretisere og prioritere sine oppgaver for Styret har følgende forslag til endringer/tillegg til planutkastet: Planen forutsettes vedtatt endelig i styret 9.desember Utkast til virksomhetsplan oppfattes som et godt utgangspunkt for styrets arbeid med å konkretisere og prioritere sine oppgaver for Innspill kan gis til sekretariatet med frist 25.oktober. Planen vedtas endelig i styret 9.desember NP-sak 45/2011 Møteplan for styret og AU Styret vedtar følgende møteplan for : - Styremøter: o 9.desember o januar - Månedlige AU-møter o..oktober, november o januar, februar Når det nye styret er konstituert, fastsettes møteplanen for resten av Styrets behandling: Møtedato for styret i januar ble fastsatt til 27.januar. Datoer for AU s møter i oktober og november og på nyåret avklares via mail til AU s medlemmer. Styret vedtar følgende møteplan for : - Styremøter: MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE SIDE 10

11 o 9.desember o 27.januar - Månedlige AU-møter o Aktuelle datoer for møtene avklares via en mail med AU s medlemmer Når det nye styret er konstituert, fastsettes møteplanen for resten av NP-sak 46/2011 Retningslinjer med krav til søknader og intern saksbehandling i motorferdselssaker Midtre Nordland nasjonalparkstyre vedtar følgende retningslinjer med krav til søknader og intern saksbehandling i saker som gjelder dispensasjon fra motorferdselsforbudet i verneforskriftene: Krav til søknadene: - Skriftlig søknad på eget skjema som gjøres tilgjengelig på nett (finnes ikke i dag) - Tillatelse skal innhentes fra grunneier før søknad sendes i de tilfeller ikke grunneier har delegert grunneiermyndigheten til kommunene (gjelder Statskog i forbindelse med snøskuter) - Søknad sendes via kommunen som skal behandle saken etter lov om motorferdsel. Kommunen videresender til nasjonalparkstyret når søknaden berører styrets geografiske virkeområde. Kopi av kommunens vedtak sendes nasjonalparkstyret. - Søknader skal signeres av daglig leder/styreleder i de tilfeller organisasjoner/ bedrifter står som søkere - Skriftlig søknad med angivelse av formål, transportrute og tidspunkt/tidsramme for transporten - Søknaden bør utformes slik at det tas høyde for eventuelle uforutsette endringer kan gjelde værhindringer ved helikoptertransport m.v. - Søknad må sendes minimum 3 uker før transporten skal gjennomføres det må påregnes en viss saksbehandlingstid Krav til saksbehandlingen i nasjonalparkstyret - Henvendelser til styreleder/styremedlemmer pr. mail bør besvares med kopi til forvalterne - Innvilging av dispensasjoner skal ikke gjøres av styret eller AU uten at det foreligger saksframlegg med forslag til begrunnelse - Endringer av gitte tillatelser tas av AU inntil spørsmålet om delegering til forvalterne er avklart Styrets behandling: En omfattende og viktig sak som er sendt ut med svært kort tid til behandling. Styret trenger mer tid til å vurdere og drøfte foreslåtte retningslinjer og saksbehandlingsregler. Saken utsettes til neste styremøte 9.desember 2011 NP-Sak 47/2011 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet til ATV-transport av felt elg MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE SIDE 11

12 I henhold til verneforskriftens kap. IV gis Roger Seljeseth avslag på søknad om dispensasjon til bruk av ATV kjøretøy for uttransportering av felt elg i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. For fremtidige søknader på motorferdsel som behandles av Midtre Nordland nasjonalparkstyre, skal det være innhentet tillatelse fra grunneier på forhånd. Styrets behandling: Ingen merknader Som innstillingen. NP-sak Forslag overfor Miljøverndepartementet til endringer i styrets vedtekter Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber Miljøverndepartementet ved første anledning om å gjøre følgende endringer i styrets vedtekter: - Nytt tillegg til pkt. 3: Semska-Stødi, Dypen, Junkerdalsura og Stor-Graddis naturreservat legges inn under styrets geografiske virkeområde. - Endring pkt. 5,1. ledd: Styret kan nedsette arbeidsutvalg bestående av 3-5 medlemmer. - Nytt tillegg til pkt.5: Styret kan også delegere myndighet til arbeidsutvalget ihht. vedtektenes pkt Nytt tillegg til pkt. 8.3: Styret kan også delegere myndighet til forvalterne i kurante saker. Delegeringen forutsettes forankret i eget reglement vedtatt av styret. - Endring i pkt. 8.5: Styret har som forvaltningsmyndighet et selvstendig ansvar for å påse at alle brudd på reglene i verneforskriftene som styret får kjennskap til, enten blir anmeldt til politiet eller blir rapportert til Fylkesmannen i Nordland for eventuelle administrative sanksjoner, jfr. Naturmangfoldsloven kap. IX. Styrets behandling: Styret anførte at pkt. 4 kunne misforstås og ønsket følgende endring: Styrerepresentanter oppnevnt av Sametinget, følger Sametingets valgperiode. I tillegg ønsket styret å komme med følgende henstilling: Miljøverndepartementet må orientere kommunene direkte om valg av nye representanter til Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Ellers ble det anført at ordlyden i pkt. 8.3 må justeres slik at den blir i samsvar med foreslått endring i brev datert 23.september 2011 til miljøvernminister Erik Solheim. MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE SIDE 12

13 Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber Miljøverndepartementet ved første anledning om å gjøre følgende endringer i styrets vedtekter: - Nytt tillegg til pkt. 3: Semska-Stødi, Dypen, Junkerdalsura og Stor-Graddis naturreservat legges inn under styrets geografiske virkeområde. - Endring pkt. 4, 4.ledd: Oppnevningsperioden for kommunale styrerepresentanter følger valgperioden for kommunestyret og fylkestinget. Representanter oppnevnt av Sametinget, følger Sametingets valgperiode. - Endring pkt. 5,1. ledd: Styret kan nedsette arbeidsutvalg bestående av 3-5 medlemmer. - Nytt tillegg til pkt.5: Styret kan også delegere myndighet til arbeidsutvalget ihht. vedtektenes pkt Nytt tillegg til pkt. 8.3: Styret har myndighet til å delegere beslutningsmyndighet til sekretariatet i enkeltsaker med direkte hjemmel i verneforskrift som ikke er av stor betydning for verneverdiene. Rammene for delegeringen skal framgå av eget reglement vedtatt av nasjonalparkstyret - Endring i pkt. 8.5: Styret har som forvaltningsmyndighet et selvstendig ansvar for å påse at alle brudd på reglene i verneforskriftene som styret får kjennskap til, enten blir anmeldt til politiet eller blir rapportert til Fylkesmannen i Nordland for eventuelle administrative sanksjoner, jfr. Naturmangfoldsloven kap. IX. Miljøverndepartementet må orientere kommunene direkte om valg og oppnevning av nye representanter til Midtre Nordland nasjonalparkstyre. NP-sak 49/2011 Rago nasjonalpark - Dispensasjon for helikopterflyging i forbindelse med flytting av eksisterende hytte - Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening Forslag til vedtak Fauske og Sørfold Jeger og fiskeforening innvilges dispensasjon til bruk av helikopter og landing i Rago en 1 dag i løpet av perioden uke for innflyging av materiell til flytting og ny fundamentering av eksisterende hytte ved Litlverivatnet. Dispensasjonen har følgende vilkår: Når dato for flyging er fastsatt skal forvaltningsmyndigheten informeres om når flygingen skal gjennomføres Nedsetting av materialer skal skje på en slik måte at den er mest mulig skånsom mot vegetasjonen. Dispensasjonen gjelder for ett helikopter. Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge. Dispensasjonen skal tas med ved flyging og forevises ved kontroll. Det skal tas hensyn til dyreliv og annen ferdsel i området. Fauske og Sørfold Jeger- og Fiskerforening skal ta kontakt med Statskog og reindriftsaktørene i området for å eventuelt kunne samordne behov for helikoptertransport. Det skal tas hensyn til rein på beite Duokta reinbeitedistrikt v/signar Pavall, tlf: , bør kontaktes før flyging. Det skal gis beskjed til Statskog Fjelltjenesten i forkant av flyvningen. Kontaktperson er Tore Veisetaune, tlf: MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE SIDE 13

14 Styrets behandling: Ingen merknader Som innstillingen NP-sak 50/2011 Sjunkhatten nasjonalpark Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet Sjunkan-Ånsvik elgforvaltning v/ Sture Pedersen til uttransport av felt elg Elgforvaltningen Sjunkan-Ånsvik v/ Sture Pedersen gis med dette dispensasjon til bruk av lett beltekjøretøy for uttransport av felt elg i Sjunkhatten nasjonalpark. Dispensasjonen gis med hjemmel i verneforskriftens 3 punkt 6.3 i, jfr i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark. Vilkår for dispensasjonen: - Dispensasjonen gjelder for og gjelder kun for uttransport av felt elg. - Det skal tas hensyn til dyreliv og vegetasjon ved bruk av beltekjøretøyet. - Det skal ikke settes varige spor i terrenget. Med varige spor menes spor som er synlige over flere sesonger. Dette betyr at dispensasjonen til bruk av elgtrekk i forbindelse med utfrakt av felt elg gir tillatelse til å kjøre på myr og ellers i terrenget men at hovedhensikten med vilkårene er at kjøringen ikke skal føre til varige spor og forringelse av naturverdiene i området. - Det skal innhentes tillatelse fra grunneiere og kommune før kjøringen starter. - Dispensasjonen gjelder kun for lett beltekjøretøy, elgtrekk, som ikke setter varige spor i terrenget. - Dispensasjonen skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll. Styrets behandling: Styret ønsket at det ble presisert at med lett beltekjøretøy menes elgtrekk/jernhest. Elgforvaltningen Sjunkan-Ånsvik v/ Sture Pedersen gis med dette dispensasjon til bruk av lett beltekjøretøy (elgtrekk/jernhest) for uttransport av felt elg i Sjunkhatten nasjonalpark. Dispensasjonen gis med hjemmel i verneforskriftens 3 punkt 6.3 i, jfr i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark. Vilkår for dispensasjonen: - Dispensasjonen gjelder for og gjelder kun for uttransport av felt elg. - Det skal tas hensyn til dyreliv og vegetasjon ved bruk av beltekjøretøyet. - Det skal ikke settes varige spor i terrenget. Med varige spor menes spor som er synlige over flere sesonger. Dette betyr at dispensasjonen til bruk av elgtrekk i forbindelse med utfrakt av felt elg gir tillatelse til å kjøre på myr og ellers i terrenget men at hovedhensikten med vilkårene er at kjøringen ikke skal føre til varige spor og forringelse av naturverdiene i området. - Det skal innhentes tillatelse fra grunneiere og kommune før kjøringen starter. - Dispensasjonen gjelder kun for lett beltekjøretøy, elgtrekk, som ikke setter varige spor i terrenget. MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE SIDE 14

15 - Dispensasjonen skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll. NP-sak 51/2011 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon for helikopterflyging i forbindelse med transport av materialer Bodø & omegn Turistforening Forslag til vedtak Bodø og Omegn turistforening innvilges dispensasjon til bruk av helikopter og landing ved Bjøllåvasstua en 1 dag i løpet av perioden 29.september-15.oktober for innflyging av materialer til bygging av utedo Dispensasjonen har følgende vilkår: Når dato for flyging er fastsatt, skal forvaltningsmyndigheten informeres om når flygingen skal gjennomføres Nedsetting av materialer skal skje på en slik måte at den er mest mulig skånsom mot vegetasjonen. Dispensasjonen gjelder for ett helikopter. Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge. Dispensasjonen skal tas med ved flyging og forevises ved kontroll. Det skal tas hensyn til dyreliv og annen ferdsel i området. BOT skal ta kontakt med Statskog og reindriftsaktørene i området for å eventuelt kunne samordne behov for helikoptertransport. Det skal tas hensyn til rein på beite Saltfjellet reinbeitedistrikt v/oluf Anders Kuhmunen, tlf: , bør kontaktes før flyging. Det skal gis beskjed til Statskog Fjelltjenesten i forkant av flyvningen. Kontaktperson er Kristian Sivertsen, tlf: Styrets behandling: Ingen merknader NP-sak 52/2011 Eventuelt Ingen saker tatt opp under dette punkt. Referent Ole Petter Rundhaug MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE SIDE 15

16 MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE SIDE 16

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Storjord,Beiarn hotell Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 12.45 15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 09.00-15.00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 09.00-15.00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 09.00-15.00 Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arild Nohr Arne B.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16. Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vensmoen (Røkland) Saltdal kommune Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 06.12.2013 Tidspunkt: 09:00-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 06.12.2013 Tidspunkt: 09:00-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 06.12.2013 Tidspunkt: 09:00-15:30 Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne B. Vaag Arild

Detaljer

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland Sak 42/2011 Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Stolpen gård Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Inge Myrvoll Siv Mossleth Funksjon Leder

Detaljer

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Vedtekter for nasjonalparkstyret for nasjonalparkene Sjunkhatten, Rago, Junkerdal, Saltfjellet - Svartisen, Láhko, landskapsvernområdene Gåsvatn og Saltfjellet samt Storlia naturreservat i Nordland fylke,

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 09:00 15:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 09:00 15:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Siv Mossleth Leder Eva Stina Anderson Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Tårnvika, Kjerringøy (Bodø kommune) Dato: Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Tårnvika, Kjerringøy (Bodø kommune) Dato: Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Tårnvika, Kjerringøy (Bodø kommune) Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Johann Petter Røssvoll

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Arne B. Vaag Funksjon Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 12.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Arne B. Vaag Eva Stina Anderson

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00-15:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva-Stina Andersson

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested:, Storjord Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 10:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested:, Storjord Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 10:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, Storjord Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 10:00 Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arild Nohr Gudbjørg Navjord

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Medlem. Nestleder. Medlem Medlem

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Medlem. Nestleder. Medlem Medlem Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 09.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Arne B. Vaag Johan Petter Røssvoll Per Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne B. Vaag Mari Ann Bjørkli

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2016 Tidspunkt: 14:00 14:15 I tillegg til vedtakssakene til arbeidsutvalget: AU 9/2016 og AU

Detaljer

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon for transport av elgslakt. Freddy Olsen

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon for transport av elgslakt. Freddy Olsen Postadresse Statens hus Moloveien 10 8002 Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Kontakt Sentralbord: +47 75 53 15 00 Direkte: +47 75 53 15 65 fmnopost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland

Detaljer

Faglig rådgivende utvalg MNNPS - styrets evaluering av utvalget etter 2 år

Faglig rådgivende utvalg MNNPS - styrets evaluering av utvalget etter 2 år MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE Gåsvatnan landskapsvernområde Saltfjellet landskapsvernområde Storlia naturreservat Medlemmer av faglig rådgivende utvalg SAKSBEHANDLER: OLE PETTER RUNDHAUG ARKIVKODE:

Detaljer

Årsmelding 2013. Sandvatnet i Láhko nasjonalpark Foto: Tore Veisetaune. Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Årsmelding 2013. Sandvatnet i Láhko nasjonalpark Foto: Tore Veisetaune. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Årsmelding 2013 Sandvatnet i Láhko nasjonalpark Foto: Tore Veisetaune Midtre Nordland nasjonalparkstyre Innledning Midtre Nordland nasjonalparkstyre ble oppnevnt av Miljøverndepartementet 10. juni 2010

Detaljer

Vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde - Klage fra Fylkesmannen i Nordland på nasjonalparkstyret sitt vedtak

Vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde - Klage fra Fylkesmannen i Nordland på nasjonalparkstyret sitt vedtak Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/9982 ARE-NP-MD 13.12.2011 Arkivkode: 423.5/18 Vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 75547981. Vararepresentanter

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

Statens Naturoppsyn Postboks FAUSKE

Statens Naturoppsyn Postboks FAUSKE Statens Naturoppsyn Postboks 378 8201 FAUSKE SAKSBEHANDLER: INGE SOLLUND INGVALDSEN ARKIVKODE: 2012/3194-432.3 DATO: 04.05.2015 Lahko, Rago, Junkerdal og Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet

Detaljer

Rettighetshavers interesser i de store verneområdene i Nordland

Rettighetshavers interesser i de store verneområdene i Nordland Rettighetshavers interesser i de store verneområdene i Nordland Seminar Nordland Utmarkslag Fauske 8.februar 2013 Nasjonalparkforvalter Ole Petter Rundhaug Foto: Kristian Sivertsen Disposisjon - Rettighetshavere

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Siv Mossleth Arne B. Vaag Funksjon LEDER MEDL

Detaljer

Ny forvaltningsmodell for de store verneområdene i Midtre Nordland økonomi og rutiner. Opplæringsdag for nasjonalparkstyrene 31.

Ny forvaltningsmodell for de store verneområdene i Midtre Nordland økonomi og rutiner. Opplæringsdag for nasjonalparkstyrene 31. Ny forvaltningsmodell for de store verneområdene i Midtre Nordland økonomi og rutiner Opplæringsdag for nasjonalparkstyrene 31.oktober 2012 Styret 2012-2015: Siv Mossleth, leder Saltdal kommune (AU) Eva-Stina

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 13.09.2013 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre AU har konkludert med at 4 styresaker som gjelder dispensasjoner i tilknytning

Detaljer

Saksbehandler Gunnar Rofstad Vår ref. 2013/ Dato

Saksbehandler Gunnar Rofstad Vår ref. 2013/ Dato Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 53 15 65 fmnopost@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ Saksbehandler

Detaljer

Oppsynet i verneområdene

Oppsynet i verneområdene Oppsynet i verneområdene Nye styremedlemmer MNNPS, Storjord 23.5.2016 Jim Tovås Kristensen Statskog Fjelltjenesten Oppsynet i verneområdene utføres av SNO / Statskog Fjelltjenesten SNO kjøper tjenester

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Gudmund Andreassen Sjøveien 17 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Veksthuset Setermoen med påfølgende befaring i Sørdalen Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Melding om vedtak: Klage på forvaltert vedtak "Dispensasjon fra motorferdselsforbudet for bruk av ATV med belter. Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark"

Melding om vedtak: Klage på forvaltert vedtak Dispensasjon fra motorferdselsforbudet for bruk av ATV med belter. Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Postadresse Statens hus Moloveien 10 8002 Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Kontakt Sentralbord: +47 75 53 15 00 Direkte: +47 75 53 15 65 fmnopost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunstyresalen på Rådhuset i Svolvær, Vågan kommune Dato: Tidspunkt: 10:00-13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunstyresalen på Rådhuset i Svolvær, Vågan kommune Dato: Tidspunkt: 10:00-13:00 Møteprotokoll Møysalen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Kommunstyresalen på Rådhuset i Svolvær, Vågan kommune Dato: 26.02.2016 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Arild Pettersen

Detaljer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Femundsmarka nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vertshuset, Røros Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 10:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang Hans

Detaljer

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark.

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Notatet er utarbeidet som et grunnlag for diskusjoner i arbeidsutvalget, rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret

Detaljer

Delegering av forvaltningsmyndighet for verneområder i

Delegering av forvaltningsmyndighet for verneområder i Bodø kommune Boks 319 8001 Bodø Trondheim, 30.06.2015 Deres ref.: 2010/6164 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13895 Saksbehandler: Tone Lise Alstad Eid Delegering av forvaltningsmyndighet for verneområder

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Ørnes, Meløy kommune Dato: Tidspunkt: 09:00-15:00

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Ørnes, Meløy kommune Dato: Tidspunkt: 09:00-15:00 Møteprotokoll Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Ørnes, Meløy kommune Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 09:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Gudbjørg

Detaljer

Møteprotokoll. Møysalen nasjonalparkstyre. Ragnhild Redse Mjaaseth Rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland (referent)

Møteprotokoll. Møysalen nasjonalparkstyre. Ragnhild Redse Mjaaseth Rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland (referent) Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hennes Dato: 10.01.2014 Tidspunkt: 10:30 Møysalen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Kjell-Børge Freiberg Arild Pettersen Inga Anita Marthinussen Grete

Detaljer

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna 1. Forvaltningsmyndighet og organisering Dette delegeringsreglementet gjelder for nasjonalparkstyret for Forollhogna og de verneområdene og verneforskriftene

Detaljer

Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke

Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og tredje punktum, jf Klima- og

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Viggo Johansen Hagebyen 42 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Melding om vedtak - Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til transport av varer og utstyr ved Nedre Naver - Vitar AS

Melding om vedtak - Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til transport av varer og utstyr ved Nedre Naver - Vitar AS Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Vitar AS v/ Anne Marit Olsen Saksbehandler Ronny

Detaljer

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Hildurs Urterarium, Brønnøy Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Hildurs Urterarium, Brønnøy Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Hildurs Urterarium, Brønnøy Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen Jann

Detaljer

12.00 Faglig innslag: Guiding på Gjenreisningsmuseet (vi går fra Rica til museet kl 11.45 og går tilbake 12.45)

12.00 Faglig innslag: Guiding på Gjenreisningsmuseet (vi går fra Rica til museet kl 11.45 og går tilbake 12.45) Møteinnkalling Styremøte for Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Rica Hotell Hammerfest, møterom Seiland Dato: 24. september Program: 11.00 Lunsj for styret på Rica 12.00 Faglig innslag: Guiding

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Storjord Dato: Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Storjord Dato: Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Storjord Dato: 02.06.2017 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Geir Waage Kjell Magne Johansen Eva Stina

Detaljer

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselforbudet - Gildeskål jeger- og fiskerforening

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselforbudet - Gildeskål jeger- og fiskerforening Gildeskål jeger- og fiskerforening Saksb.: Espen Olaf Henriksen e-post: fmnoehe@fylkesmannen.no Tlf: 75531603 Vår ref: 2011/2627 Deres ref: Vår dato: 20.03.2014 Deres dato: 19.03.2014 Arkivkode: 432.4

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus Dato: 19.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent elektronisk pr. e-post. E-posten legges til saken.

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent elektronisk pr. e-post. E-posten legges til saken. Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, E-postmøte Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Nysted Leder BARDU Britt Andreassen

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/7356-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 04.11.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015 Revidering av retningslinjer for praktiseringen

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Mo i Rana, Meyergården Dato: Tidspunkt: 09:00-15:00

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Mo i Rana, Meyergården Dato: Tidspunkt: 09:00-15:00 Møteprotokoll Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Mo i Rana, Meyergården Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 09:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Siv Mossleth Johan Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Toralf heimdal Leder BARDU Olav Mathis Eira Nestleder SAMETINGET

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Toralf heimdal Leder BARDU Olav Mathis Eira Nestleder SAMETINGET Møteprotokoll Utvalg: Rohkunborri nasjonalparkstyre Møtested: Kontorbygg, Polar Park Salangsdalen Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Toralf

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET MØTEPROTOKOLL 10. JUNI 2015 Møtested: Vega Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: kl. 16:00-17:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Eva Løken Dag Rønning Representanter Trysil kommune (styreleder)

Detaljer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre Møteprotokoll Femundsmarka nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Skrivargarden, Drevsjø, Dato: 16.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte

Møteprotokoll Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 29.03.2016 Tidspunkt: 10:00-10:30 Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen Ole Henrik

Detaljer

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Hotel Syv Søstre, Sandnessjøen Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Hotel Syv Søstre, Sandnessjøen Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteprotokoll Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Hotel Syv Søstre, Sandnessjøen Dato: 16.03.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 25. AUGUST 2014 Møtested: Turistbua i Ljørdalen Dato: 25.08.14 Tidspunkt: kl. 09:00-10:30 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin

Detaljer

Melding om vedtak - Røde Kors hjelpekorps - Søknad om kjentmannskjøring innenfor Midtre Nordland nasjonalparkstyrets geografiske ansvarsområde

Melding om vedtak - Røde Kors hjelpekorps - Søknad om kjentmannskjøring innenfor Midtre Nordland nasjonalparkstyrets geografiske ansvarsområde MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE Gåsvatnan landskapsvernområde Saltfjellet landskapsvernområde Storlia naturreservat Røde Kors v/ Lars Atle Skorpen SAKSBEHANDLER: RONNY SKANSEN ARKIVKODE: 2012/214-432.3

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no BUL- Bodø v/ Morten Nilsen Postboks 175 8001 BODØ

Detaljer

Møteprotokoll. Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret

Møteprotokoll. Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret Møteprotokoll Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret Utvalg: Møtested:, Holmen Gård AS Værdalsbruket Dato: 17.10.2012 Tidspunkt: 12:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret

Møteprotokoll. Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret Møteprotokoll Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret Utvalg: Møtested: Finsås, Snåsa kommune Dato: 21.03.2012 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Alf

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Henriette Othilie Bøe Kildahl Dato: 18.08.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 Nasjonalparkstyret

Detaljer

Rammeverket, naturmangfoldloven og verneforskrifter. Storjord 23. mai 2016 Marit Doseth

Rammeverket, naturmangfoldloven og verneforskrifter. Storjord 23. mai 2016 Marit Doseth Rammeverket, naturmangfoldloven og verneforskrifter Storjord 23. mai 2016 Marit Doseth Rettslige rammer for forvaltningen Naturmangfoldloven Verneforskrifter Forvaltningsloven Láhko, Corbelbrua Foto: Mia

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Mailmøte Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Mailmøte Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Mailmøte Dato: 06.10.2015 Tidspunkt: Midtre Nordland nasjonalparkstyre Den 23.september fikk styret en søknad om bruk av ATV m/belter til uttransport av elgslakt fra Junkerdal

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Straumen, Sørfold Dato: Tidspunkt: 09:00 14:00

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Straumen, Sørfold Dato: Tidspunkt: 09:00 14:00 Møteprotokoll Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Straumen, Sørfold Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arild Nohr

Detaljer

Møteprotokoll. Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret

Møteprotokoll. Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret Møteprotokoll Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret Utvalg: Møtested: Fredrikkesalen 3 etg, Steinkjer Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Tolga kommune, vararepresentant for Ragnhild Aashaug

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Tolga kommune, vararepresentant for Ragnhild Aashaug NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 09.03.2016 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 24. SEPTEMBER 2014 Møtested: Telefonmøte Dato: 24. september 2014 Tidspunkt: kl. 08.00-08.35 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdet Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltning av verneområdet Verneområdestyret: Er forvaltningsmyndigheten for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci gitt

Detaljer

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Handlesstedet Forvik Dato: Tidspunkt: 09:45

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Handlesstedet Forvik Dato: Tidspunkt: 09:45 Møteprotokoll Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Handlesstedet Forvik Dato: 22.05.2015 Tidspunkt: 09:45 Følgende faste medlemmer møtte: Ken-Richard Hansen Jann Arne Løvdal Ole Henrik Kappfjell

Detaljer

Årsrapport 2014. Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark Gåsvatnan Landskapsvernområde Saltfjellet Landskapsvernområde Storlia Naturreservat

Årsrapport 2014. Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark Gåsvatnan Landskapsvernområde Saltfjellet Landskapsvernområde Storlia Naturreservat Årsrapport 2014 Fra Statskog Fjelltjenesten Til Midtre Nordland Nasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark Gåsvatnan Landskapsvernområde Saltfjellet Landskapsvernområde Storlia Naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Mosjøen, fru Haugans hotell Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: 12:00-14:30

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Mosjøen, fru Haugans hotell Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: 12:00-14:30 Møteprotokoll Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Mosjøen, fru Haugans hotell Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: 12:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 3/

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 3/ Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/974-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 08.02.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 3/2016 08.03.2016 Konstituering av Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Midtre Nordland nasjonalparkstyre Nordland nasjonalparksenter, Storjord Møtedato: 27.januar 2012 Tid: 10:00 15:00 - Lunsj på Saltdal Turistsenter kl.12:00-13:00 Eventuelle

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark

Innkalling til konstituerende møte i nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 4. mars 2013 2012/4637-6(bes oppgitt ved svar) Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Hans Chr. Gjerlaug, tlf. 62 55 11

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Jørstad NESTL SAMETINGET

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Jørstad NESTL SAMETINGET Møteprotokoll Utvalg: Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre Møtested:, Kvænangshagen Verdde - Sørstraumen Dato: 19.06.2017 Tidspunkt: 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngsalpan verneområdestyre

Møteprotokoll. Lyngsalpan verneområdestyre Møteprotokoll Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYNGEN Anni

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre. Møtested: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Møteprotokoll. Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre. Møtested: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Møtested: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte: Utvalg: Dato: Store Bekkarfjord 12:00 13:30 23.08.2012 Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Bente Haug (styreleder) Arne Helstrøm Jørgensen (nestleder)

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Melding om vedtak - Junkerdal nasjonalpark - Søknad om tillatelse til trening av løs hund på bjørn - Skadefellingslag Fauske og Sørfold

Melding om vedtak - Junkerdal nasjonalpark - Søknad om tillatelse til trening av løs hund på bjørn - Skadefellingslag Fauske og Sørfold Postadresse Statens hus Moloveien 10 8002 Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Kontakt Sentralbord: +47 75 53 15 00 Direkte: +47 75 54 79 80 fmnopost@fylkesmannen.no Skadefellingslag Fauske og Sørfold

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling Rohkunborri nasjonalparkstyre : Møtested: Første etasje, Veksthuset Setermoen Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91328614. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Meyergården hotell, Rana Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Meyergården hotell, Rana Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Meyergården hotell, Rana Dato: 21.09.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Linda Eide Kjell Magne Johansen

Detaljer

Rohkunborri nasjonalparkstyre Utkast

Rohkunborri nasjonalparkstyre Utkast Å rsmelding 2014 Rohkunborri nasjonalparkstyre Utkast Foto: Statskog Fjelltjenesten Ny hengebru over Rovdegorsejohka Mars 2015 POSTADRESSE: POSTBOKS 6105 9291 TROMSØ BESØKSADRESSE: BARDU VEKSTHUS, ALTEVANNSVEIEN

Detaljer

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Laksforsen Turist-Café Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Laksforsen Turist-Café Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Laksforsen Turist-Café Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen Jann Arne

Detaljer

Notater fra åpent møte Storjord i Beiarn 30. september revisjon og utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Notater fra åpent møte Storjord i Beiarn 30. september revisjon og utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Sak: Revisjon av Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan landskapsvernområde - Saltfjellet landskapsvernområde - Semska - Stødi naturreservat og Storlia naturreservat Til: Sveinung Bertnes Råheim

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 5-432.0 Dato 22.12.2015 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015 Generell del Formål Hensikten med dette delegeringsreglementet

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Møteprotokoll Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Store ste, Halti Dato: 11.09.2012 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder Sigrund Hestdal

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Polar Park Salangsdalen Dato: 28.11.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Styremøte på Polar Park 13:00 15:00 Besøk til Bardu Husky lodge i Salangsdalen.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 21.08.2013 Tidspunkt: 09:00-10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 400 35630. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: 133, Veksthuset Setermoen Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Nysted Leder

Detaljer

Årsmelding Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Årsmelding Midtre Nordland nasjonalparkstyre Årsmelding 2011 Mystisk stubbe i Jarbrudalen Foto: Kristian Sivertsen Midtre Nordland nasjonalparkstyre Innledning Midtre Nordland nasjonalparkstyre ble oppnevnt av Miljøverndepartementet 10. juni 2010

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer