Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder"

Transkript

1 Vedlegg 8.1 til pkt 8 i Konkurransegrunnlaget Krav til Tilbudets innhold Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og Telemark

2 1. Innledning Punkt som skal besvares sendes inn ved å benytte identisk struktur som i dette Vedlegg 8.1 Tilbyders samlede informasjon og dokumentasjon skal sorteres i henhold til nummereringen. Manglende oppfyllelse av kravene eller manglende dokumentasjon som knytter seg til innholdet av Tilbudet, gir VKT rett til å avvise Tilbudet. 2. Person som har fullmakt til å forplikte Tilbyder 2.1 Det skal legges ved nødvendig dokumentasjon som bekrefter dette. Tilbyder skal oppgi en person som VKT kan kontakte for avklaring av uklarheter i Tilbudet og som vil være deltager i eventuelle forhandlinger. 3. Forbehold 3.1 Det er i Tilbudet ikke anledning til å ta vesentlige forbehold til vilkårene i konkurransegrunnlaget. Tilbyder skal bekrefte at det ikke er tatt forbehold til vilkårene i konkurransegrunnlaget, herunder også avtalebetingelsene i Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-K lille Dersom det likevel er tatt forbehold har VKT rett til å avise Tilbudet om VKT vurderer forbeholdet som vesentlig eller at konsekvensene av mindre vesentlige forbehold ikke kan beregnes eller prissettes i forbindelse med evaluering av Tilbudet. VKT forbeholder seg retten til å evaluere Tilbud med mindre vesentlige forbehold, og som ikke avvises, med en tilleggspris fastsatt av VKT. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 2 av

3 4. Kvalifikasjonskrav 4.1 Attester og egenerklæring Skatteattest for merverdiavgift Tilbydere skal framlegge tilfredsstillende skatteattest for merverdiavgift fra skattefogden (skjema RF-1244) i kommunen der tilbyderen har sitt hovedkontor. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Det samme dokumentasjonskravet gjelder for underoperatører som eventuelt vil bli benyttet i rutekjøringen. Skatteattest for skatt Tilbydere skal framlegge tilfredsstillende skatteattest for skatt utstedt av kemner/kommunekasserer (skjema RF-1244) i kommunen der den tilbyderen har sitt hovedkontor. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp Det samme dokumentasjonskravet gjelder Underleverandør(er) som eventuelt vil bli benyttet HMS - egenerklæring Tilbydere skal framlegge en egenerklæring, i samsvar med vedlagte mal (bilag 1), om at tilbydere oppfyller, eller ved eventuelt tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Det samme dokumentasjonskravet gjelder Underleverandør(er) som eventuelt vil bli benyttet. (Billag 8.1) 4.2 Tilbyderes juridiske stilling samt organisering Kvalifikasjonskrav: Lovlig etablert foretak/selskap (rettssubjekt) Dersom det selskapet som gir inn tilbudet er et samarbeidsforetak (Joint Venture e.l.) skal kopi av den avtalen som regulerer samarbeidet vedlegges. Det stilles da krav til at partene er solidarisk ansvarlige. Dokumentasjonskrav: Firmaattest for rettssubjektet. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp Tilbydere skal oppgi selskapets eierforhold 4.3 Potensielle tilbyderes finansielle og økonomiske stilling Kvalifikasjonskrav: Økonomisk og finansiell kapasitet til å gjennomføre leveransen Dokumentasjonskrav: Søknaden skal inneholde en kredittvurdering utført av godkjent kredittopplysningsbyrå (eks.vis Dun and Bradstreet), ikke eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 3 av

4 4.4 Tilbyderes tekniske og faglige kvalifikasjoner Kvalifikasjonskrav: Minst en leveranse de siste 5 år av tilsvarende enheter i Norden eller tilsvarende klimatiske forhold Dokumentasjonskrav: Utfylt informasjon over minst en leveranse de siste 5 år etter (Bilag 8.2) 5 Generelle krav: 5. 1 Leverandøren må påregne dialog med leverandører av eksisterende systemer, i første rekke leverandøren av ruteopplysningssystemet og leverandøren av Fase 1. Bekreft at leverandøren vil ha dialog direkte med andre leverandører i forhold til dette prosjektet 5.2 Leverandøren skal stille med en dedikert kontaktperson som sammen med prosjektleder i VKT skal håndtere alle tekniske, organisatoriske og merkantile forhold knyttet til leveransen Bekreft at leverandør stiller med dedikert kontaktperson 5.3 Leverandøren skal umiddelbart og uoppfordret rapportere til VKT ved enhver forsinkelse eller andre vesentlige avvik som måtte oppstå i forhold til tidsplan, herunder gi alle opplysninger som kan ha innvirkning på tidsplanen. Dersom VKT krever det skal leverandøren rapportere leveransestatus hver måned i prosjektet. I tillegg til den regelmessige rapportering Enhver rapportering skal skje skriftlig via e- post til VKT s prosjektleder. Bekreft at man vil rapportere i forhold til kravene i dette punkt 5.4 Kundens akseptansetest (SAT) skal være gjennomført og godkjent innen den 15. juni 2012 Tilbydere skal levere et forslag til detaljert prosjektplan med utgangspunkt i fremdriftsplanen Tilbydere skal levere forslag til test- og godkjenningsprosedyre Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 4 av

5 6 Funksjonelle krav til Leveransen: 6.1 Displayene skal kunne håndtere alle avgangstider på linjer/avganger og holdeplasser i Vestfold /Telemark. VKT skal ha 70 display. Displayet må kunne vise 3 rader samtidig. Det skal være muligheter for å benytte opprop av neste avgang(er) med egen knapp med tilhørende blindeskrift som markerer dette (opsjon) Bekreft at system er i stand til å håndtere 3 rader på et og samme skilt samtidig Det må finnes mulighet for å distribuere generelle trafikkmeldinger ved behov på siste rad Bekreft at det er muligheter for opprop av avganger ved hjelp av høytaler. 6.2 Displayet skal kunne vise Linje nummer (4 felt), destinasjonsnavn (minmum 20 felt) og skal støtte norske tegn ( æ, ø, å) Dersom sanntidsdata er tilgjengelig skal det vises nedtelling i antall minutter og vises Nå i det bussen skal være på stoppet i henhold til sanntid. Det skal vises planlagt tid (tidsformat tt:mm) når sanntidsdata ikke er tilgjengelig (5 felt). Displayet skal oppdaters i forhold til eventuelle endringer i sanntidsdata, minimum hvert 30. sekund. Bekreft at displayet/løsningen er i henhold til kravene i dette punkt 8.2 Beskriv displayenes funksjonelle egenskaper og hvilke muligheter som finnes i forhold til visning av avganger Beskriv muligheter for fonter og størrelse på skiltene Tilbyder skal beskrive muligheter for layout på displayene herunder skriftstørrelse, fargevalg, justeringsmuligheter (lys, kontrast mv) Beskriv muligheter for hyppighet for oppdatering av sanntidsdata til skiltet. 6.3 Det er ikke planlagt nett- eller annen spenning på stoppstedet hvor displayene skal installeres. Displayene må derfor være selvforsynt i forhold til strømforsyning /spenning. Spenningsgiver skal være selvforsynt med spenning i 30 måneder uten utskiftning av strømforsyning/batteri i komponenten. Beskriv hvordan display/løsningen på stoppested skal gi spenning til å drifte enheten 6.4 Installasjon på stoppested er en del av prosjektgjennomføringen. Displayene må ha en fleksibel løsning for montering på alle stoppesteder som er aktuelle, på et egnet sted på holdeplassen (se bilde under). I forhold til å beregne systemets totale kostnad blir kostnad for installasjon i hver enhet i løpet av enhetens livssyklus. Enheter på stoppestedet skal installeres av VKT og det skal det angis estimert tidsbruk pr. installasjon av enheten. Det skal også beskrives hvorvidt man trenger sertifisert personell til å utføre installasjonen og beregnet timepris dersom leverandøren skal utføre denne aktiviteten og Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 5 av

6 hvorvidt dette er inkludert tilbudet. Bekreft eventuelt om VKT kan utføre installasjonen selv. Legg ved detaljert installasjonsbeskrivelse 6.5 Displayene må være i henhold til de standarder som gjelder denne type utstyr,minimum IP65. Displayene skal være godt sikret i et hensiktmessig kabinett som tåler den yttre påvikningen som må påregnes ute vinterstid i Norge. Utvendige enheter må være konstruert for å tåle klimatiske temperatursvingninger /værpåvirkning i minimum 7 år uten dårligere lesbarhet. Legg ved teknisk spesiafikasjon med bekreftelse av de ulike standarder displayene er kvalifisert for. Alle spesifikasjon/karakteristikker av enheten skal dokumenteres, her under kabinetets yttermål og vekt. 6.6 Systemet må kunne lese SIRI-formatet og behandle sanntidsmeldinger, samt vise planlagte avgangstider der korrigerte avgangstider ikke er tilgjengelige. Beskriv løsningen i forhold til å distribuere tider til visningen. Bekreft bruk av SIRI-formatet 6.7 Displayene skal ha et tidsriktig design og kunne lakkeres i VKT sin valgte grunnfarge (1 farge). Skiltene skal være tydelig lesbare i mørket. Displayet skal ha plass til å kunne påmonteres VKT sin egen logo i minimum størrelse 50 x 100 mm. Beskriv displayenes fysiske egeneskaper og design. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 6 av

7 7 Dokumentasjonskrav til Leveransen Områder som skal være beskrevet i dokumentasjonen Følgende krav settes til hvilke områder som skal være beskrevet i dokumentasjonen, herunder: Eventuelle grensesnitt mellom ulike delsystemene Fremgangsmåter for periodisk vedlikehold Hvilket språk skal benyttes Følgende krav settes til språk i forhold til dokumentasjon: All brukerdokumentasjon av maskinvare, komponenter og software skal være på engelsk eller et skandinavisk språk Annen teknisk dokumentasjon av maskinvare, komponenter og software skal være på skandinavisk språk eller engelsk Følgende krav settes til dokumentasjonen: All dokumentasjon skal i tillegg til papirversjon leveres på et elektronisk format eller være tilgjengelig på Internett, slik at det er mulig for VKT å produsere ytterligere papirdokumentasjon på et senere tidspunkt. o Dokumentasjonen skal leveres i enten Word eller Acrobat Reader 7. 1 Leverandøren skal bekrefte i forhold til dokumentasjon Bekreft at alle punkter under dette punkt blir oppfylt i forhold til leveransen Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 7 av

8 8 Bilag 8.1 HMS-erklæring Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Denne bekreftelsen gjelder: Firma Adresse Postnr/-sted Land 1 Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr 1127 i medhold av lov av 17. juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at AKT etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder Dato: (sign.) Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Representant for de ansatte Dato: (sign.) 1 For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl.res. av 6 desember 1996 i medhold av lov av 4 februar nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det aksepteres at Oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Forpliktende underskrift Daglig leder (sign.) Dato: Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 8 av

9 8.2 Potensielle tilbyderes erfaring fra tilsvarende leveranser Oversikt over de mest relevante leveranser utført eller under utførelse i løpet av de siste 5 år. Eventuelle tilleggsopplysningene kan gis på eget skjema. Kvalifikasjonskravet er minst èn leveranse de siste 5 år av tilsvarende sanntidssystem Oppdrag 1 Oppdrag 2 Oppdrag 3 Oppdrag 4 Oppdrag 5 Sted for utførelse Kunde Referanseperson hos kunden Levert (År) Leveransens ca. verdi Antall Display Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 9 av

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise på oppføring av ny skole på Bråtejordet. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11 Tjenestebeskrivelse for sertifisering 1. Sertifiseringsordningen 1. 1 Innledning Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr.

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige 02/03 Forord NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer