Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014"

Transkript

1 Rapport fra OLJE PÅ VANN juni 2014 OPV

2 INNHOLD SAMMENDRAG INNLEDNING ORGANISERING Operativ organisasjon Deltagende enheter PLANLAGTE AKTIVITETER Planlagte forsøk oversikt Plan for gjennomføring Utslippstillatelsen OPERASJONEN DAG FOR DAG FORSØKENE - BESKRIVELSE OG RESULTATER Forsøk 1 - MOS Sweeper operert fra Skandi Kvitsøy Forsøk 4 - DESMI forlenser Forsøk 5 - OilShaver Forsøk 6 - NorLense Oljetrål Forsøk 7 - NOFI Current Buster Forsøk 8 - OV Utvær med Sweeping Arms Forsøk 9 - OceanEye Aerostat, utslipp i mørke Forsøk 10 - Satellittfjernmåling KSAT Forsøk uten egne utslipp Aktiviteter for å understøtte operasjon Forsøksoljer Oljeregnskap KRAVENE FRA MILJØDIREKTORATET KONKLUSJONER, ERFARINGER, VEIEN VIDERE REFERANSER VEDLEGG OPV

3 SAMMENDRAG. Olje på vann 2014 (OPV 2014) ble gjennomført som planlagt i Uke 25. Øvingsledelsen med ILS i spissen om bord på kommandofartøyet ble gitt fullmakt til å gjennomføre OPV 2014 innenfor rammen av operasjonsordren, og for gjennomføring av hvert forsøk ble det utpekt en forsøksansvarlig. Det ble lagt opp til tre fulle forsøksdager på feltet for å gjennomføre til sammen 8 forsøk med egne utslipp, men grunnet dårlige værmeldinger for siste forsøksdag ble forsøkene for begge de siste dagene forsøkt gjennomført på Dag 2. I tillegg ble det gitt rom for enkelte tilleggsaktiviteter uten egne forsøk. Planen for gjennomføring av OPV er beskrevet i operasjonsordren, Vedlegg A. Forsøksdag 1 (tirsdag 17. juni) Forsøk 1 MOS Sweeper Målsettingen med forsøket var å verifisere at systemet etter modifisering har tilfredsstillende oppsamlingseffektivitet. Sweeperen samlet emulsjonen godt, og holdt tilsynelatende kontroll på emulsjonen helt til reduksjonskanalen var full og emulsjon fyltes opp fremover i sweeperen. Resultatene viser at MOS Sweeper opp ca. 57 % av totalt 50 m 3 lagt ut. Ut fra de visuelle inntrykkene er det tallmessige resultatet overraskende bra, men MOS Sweeper kan ikke anses endelig verifisert pga. problemer med transfer av emulsjonen til OR fartøyet. Mulige årsaker til manglende opptaksrate er dels at trestokker, plastbokser og annet søppel hadde samlet seg ved inntaket til pumpen. Det er også avdekket at deler av transferslangen var flatklemt. Disse utfordringene må adresseres og løses, etterfulgt av ny verifikasjon, helst gjennom flere påfølgende enkeltforsøk. Forsøk 4 DESMI forlenser for NOFO system Målsetting med forsøket var å verifisere at et NOFO system med forlense kan operere med en fart gjennom vannet på minst 2 knop uten økt lensetap. Forsøket med DESMI forlenser måtte utsettes fordi forsøket med MOS Sweeper ble sterkt forsinket. Deretter oppstod en skade på forlensene som måtte tas inn for reparasjon. Etter at forlensene var reparert og det komplette systemet satt ut ved midnatt la Stril Mariner ut 2 m 3 emulsjon for å se drivbanen og sjekke at vi kunne observere emulsjonen. Fjernmålingssensorene på skip og i aerostat klarte ikke å fange opp prøveutslippet. Videre utsettelse var ikke aktuelt siden Troms Arcturus måtte gå fra feltet tidlig neste morgen. Målsettingen med forsøket kunne ikke oppnås, og forsøket måtte avlyses. Forsøk 10 KSAT (små utslipp planteolje) Målet med satellittfjernmålingen under OPV 2014 var å samle data fra 6 7 radarsatellitter for å kunne verifisere deteksjonsevnen for ulike opptaksfrekvenser og modi. OPV

4 OPV er spesielt viktig for å dokumentere nye satellitters deteksjonsevne og utvikle nye metoder for å klassifisere oljesøl, og i samarbeid med European Space Agency (ESA) lyktes det under årets OPV å avbilde olje med den nye Sentinel 1 satellitten. Forsøk 9 OceanEye aerostat nattutslipp Nattutslippet måtte utgå grunnet andre forsøk med høyere prioritet. Til tross for ingen dedikerte nattutslipp, ble 3 OceanEye aerostat systemer benyttet under hele OPV2014 som primært fjernmålingsverktøy for alle forsøk. Forsøksdag 2 (onsdag 18. juni) Forsøk 7 NOFI Current Buster Forsøkets målsetting var å verifisere oppsamling, sleping med olje i separator med og mot vind, og overføring fra separator til fartøy. Et utslipp på 25 m 3 ble tatt opp av systemet. Det ble målt fart gjennom vannet på henholdsvis 3,85 knop mot vinden og 4,8 knop med vinden første gang det ble observert splashover i separatoren til Current Buster. Pumping av olje fra separatoren etter slepetestene gikk saktere enn forventet, og man fikk heller ikke tømt separatoren godt nok. Registreringene viser at det ble tatt opp ca. 50% av emulsjonen som ble sluppet ut. Forsøk 8 OV Utvær med Sweeping Arms Målsettingen var å teste den fartøyintegrerte børsteskimmeren på høyviskøs olje, samt verifisere at systemet etter ombygging/modifikasjon av installasjonen oppnår forventede opptaksrater og vil fungere etter hensikten i en aksjon. Gjennomføringen av forsøket og funksjonaliteten av systemet var god, og det ble totalt tatt opp ca. 46% av de 5 m 3 olje som ble sluppet ut. Forsøk 5 OilShaver Forsøkets målsetting var å verifisere OilShaver som oppsamlingssystem for kystnære operasjoner. Det ble som planlagt lagt ut totalt 20 m 3 emulsjon for forsøket med OilShaver. Operasjonen forløp uten nevneverdige problemer av noen art. Både visuelt og bildene fra IR sensoren i aerostaten ga inntrykk av at alt gikk greit, men i forhold til utlagt volum ble bare 25 % av emulsjonen samlet opp. Forsøk 6 NorLense oljetrål Målsettingen var å verifisere oljetrålen i kystversjon som oppsamlingssystem for kystnære operasjoner, videre å verifisere overføring av oppsamlet olje til oppsamlingsfartøyet med integrert pumpe. Oljetrålen ble satt ut og klargjort i posisjon for utslipp av emulsjon, men forsøket ble avlyst fordi værforholdene ble stadig verre. OPV

5 Det ble også utført enkelte forsøk uten dedikerte utslipp: Deteksjon med ISPAS oljeradar Dropp av bøye fra fly (LN KYV) Kommunikasjon fra fartøy mot operasjonssentral på land (COP Common Operating Picture) Torsdag 19. juni: Kl. 08:30 ble området klarert av LN KYV og kommandofartøyet KV Sortland forlot feltet som siste fartøy. Oljeregnskap Det ble totalt lastet 171,5 m 3 emulsjon før feltforsøket, og det ble sluppet ut til sammen 98,7 m 3. Losset emulsjon etter forsøkene ble estimert til 72,8 m 3, det gir et samlet tap på 52,3 m 3. Høyviskøs olje ble bare brukt i forsøket til OV Utvær der ca. halvparten av 5 m 3 ble samlet opp igjen. Generelle konklusjoner, erfaringer, veien videre Olje på vann 2014 ble gjennomført som prosjekt sammen med Kystverket, uten personskader, unødvendige miljøskader eller alvorlig skader på materiell. Mangelfull tilgang på kran fra basen førte til forsinkelser under mobiliseringen. Flytoktene og aktivitetene knyttet til disse var godt planlagt og gjennomført. God orientering til flybesetningene reduserer mulige farer og misforståelser. De fleste forsøkene kunne gjennomføres selv om siste planlagte forsøksdag gikk tapt grunnet dårlig vær. Dette tilskrives en god og fleksibel gjennomføringsplan. IT/samband fungerte denne gang bra, men begrensninger i overføringskapasiteten er stadig en utfordring for informasjonsutvekslingen mellom fartøy og land. Aerostaten bekreftet igjen at den er et meget nyttig operativt verktøy, men sensorene har begrensninger i deteksjonsevnen i fuktig luft som man må være oppmerksomme på. Utslipp av oljeemulsjon fungerte som planlagt. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til estimat for opptatt mengde oljeemulsjon siden antall prøver og antall vannalyser var begrenset, både under oppsamling og ved lossing. Det er ikke ideelt at 3.part (i dette tilfelle SINTEF) i liten grad fikk adgang til å gjøre egne observasjoner og målinger, men måtte for en stor del basere seg på informasjon fra andre. Disse momentene må tillegges større vekt under design av forsøk og under gjennomføring. Det vil bli foretatt en evaluering av OPV 2014 for å identifisere nødvendige endringer som kan gi økt nytte av forsøkene, ikke minst for å få sikrere tall for oljeregnskapet. Økt vektlegging på kvaliteten ved observasjoner, prøvetaking og måling er viktige stikkord for å oppnå dette. OPV

6 1 INNLEDNING Olje på vann 2014 (OPV 2014) ble gjennomført som planlagt i Uke 25. For å ta høyde for mulige forsinkelser, ble det søkt om utslippstillatelse for hele uken fra mandag 16. juni til søndag 22. juni. Etter flere revisjoner av forsøksprogrammet (styres av tilgjengelige fartøy, teknisk status på utstyr under utvikling mv) ble det etter hvert lagt opp til tre fulle forsøksdager på feltet. Fordi vær varslene for tredje forsøksdag lå utenfor kriteriene gitt i utslippstillatelsen, ble det underveis bestemt at forsøkene for begge de siste dagene skulle settes opp for gjennomføring i løpet av en lang Dag 2. Hoveddelen av denne rapporten gir en kort beskrivelse av organisering, planlagte aktiviteter, gjennomføring og resultater fra hvert enkelt forsøk. I vedleggene finnes mer detaljert informasjon. Vi viser også til søknad om utslippstillatelse fra NOFO, og utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet. 2 ORGANISERING For planlegging og forberedelse ble Olje på vann 2014 etablert som prosjekt tidlig i 2014 med en prosjektgruppe fra NOFO og Kystverket. Styringsgruppen bestod av NOFOs ledergruppe samt Kjetil Aasebø fra Kystverkets beredskapsavdeling. 2.1 Operativ organisasjon I forbindelse med gjennomføringen av OPV 2014 ble det etablert en operativ organisasjon der kommandoforhold og ansvar for enkelte funksjoner ble definert. Viktige momenter: Øvingsledelsen med Innsatsleder Sjø (ILS) i spissen om bord på kommandofartøyet ble gitt fullmakt til å gjennomføre OPV 2014 og omsøkte forsøk innenfor rammen av operasjonsordren. Eventuelle avvik i forhold til samme ordre skulle bringes inn mot øverste ansvarlige (NOFO adm. dir.) gjennom operasjonsledelsen på Forus. Operasjonsledelsen skulle være etablert i NOFOs beredskapssentral på Forus under hele OPV og støtte ILS i ulike oppgaver som beslutningsunderlag, utarbeidelse av eventuelle avvik, innhente værdata og utarbeide drivbaner, koordinere flyaktiviteten og bidra med logistikk. For hvert forsøk ble det utpekt en ansvarlig som skulle sørge for klargjøring og gjennomføring av hvert enkelt forsøk. Bruk av MOB båt/arbeidsbåt vurderes av ILS i hvert enkelt tilfelle, og skal ha kapteinens godkjennelse. Det ble også gitt rom for at øvingsledelsen i begrenset utstrekning kunne gi tillatelse til å overføre personell mellom fartøy for å sikre en god gjennomføring av det enkelte forsøk. Flere detaljer om organisering og funksjonsbeskrivelser i Operasjonsordren, Vedlegg A. OPV

7 2.2 Deltagende enheter OR fartøy NOFO OR fartøy Kystverket NOFO havgående oljevernfartøy (sleping havgående lenser): Fartøy for utslipp og backup (mekanisk, dispergering) Overvåkingsfly: Satellittbaserte sensorer: Troms Arcturus (DESMI forlenser) Skandi Kvitsøy (MOS Sweeper) OV Utvær (Sweeping arms) KV Sortland (kommandofartøy, OilShaver) Beta (NOFI CB6, NorLense oljetrål) Bøen Vestbris Stril Mariner 5 overvåkingsfly fra henholdsvis Norge (LN KYV), Sverige, Finland, Tyskland, Nederland Optiske og radar sensorer NOSCA (Norwegian Oil Spill Control Association) var i forsøksområdet med et observatørfartøy, MS Nordstjernen. 3 PLANLAGTE AKTIVITETER 3.1 Planlagte forsøk oversikt I søknaden om utslippstillatelse for OPV 2014 ble det i utgangspunktet lagt opp til å gjennomføre følgende 11 forsøk, som alle ville kreve utslippstillatelse for olje og/eller dispergeringsmiddel: OPV 2014 forsøk, fartøy, oljetype # Forsøk Emulsjon (m³) Høyviskøs olje (m³) Disperg. middel (m³) Fartøy Vær Beaufort Annet 1a MOS Sweeper, værforh DASIC OR Sikringssystem 1b MOS Sweeper, værforh DASIC OR BV Spray, havgående 0 DASIC OR 2 (Sæborg) 1 7 Sikringssystem (også NOFO system) 3 BV Spray, kystnært 10? KV 1 (IKV?) Desmi forlenser og NOFO system 40 DASIC OR 3 + Slepefartøy Sikringssystem 5 OilShaver 20 DASIC KV Sortland 1 5 Vilkår: OHMSETT forsøk 6 NorLense Oljetrål 20 DASIC KV 1 (IKV?) 1 6 Vilkår: Integrert pumpe 7 NOFI Current Buster 6 25 DASIC KV 1 (IKV?) 1 5 Vilkår: Integrert pumpe 8 OV Skomvær, Sweeping Arms 10? OV Skomvær OceanEye aerostat nattutslipp 5 OR 1 + OR KSAT (små utslipp av planteolje/emulsjon) SUM OPV

8 Tilleggsaktiviteter uten dedikerte utslipp omfattet følgende: Utprøving ny generasjon oljeradar fra ISPAS (Statoil LOOP prosjekt) Dataoverføring fra overvåkingsflyet LN KYV til skip/land via Aptomar TCMS Dropp av bøye fra fly (LN KYV) Kommunikasjon fra fartøy mot NOFO operasjonssentral på Forus, VSAT forsøk (COP Common Operating Picture) Eventuell bruk av FiFi (brann kanon på skip) til å fremskynde naturlig dispergering av olje fra andre forsøk, rester som ikke vurderes bekjempbare. For de to dispergeringsforsøkene (Forsøk 2 og 3) ble det ikke søkt om dedikerte utslipp av olje, bare for bruk av dispergeringsmiddel. Det var opprinnelig meningen å bruke disse systemene som sikringssystem for de øvrige systemene og behandle gjenværende rester av henholdsvis emulsjon og høyviskøs olje fra disse. I tillegg til forsøk prioritert av NOFO og Kystverket ble det denne gangen etter søknad åpnet for deltakelse fra AllMaritim/NOFI og NorLense med hvert sitt konsept (Forsøk 6 og 7). Etter at søknad om utslippstillatelse var sendt, ble det klart at programmet måtte reduseres og justeres ut fra tilgjengelige ressurser. I brev til Miljødirektoratet ble derfor begge dispergeringsforsøkene samt ett av forsøkene med MOS Sweeper trukket fra søknaden (Forsøk 1b, 2 og 3). Vi stod dermed igjen med 8 forsøk istedenfor 11. Planlagte aktiviteter for understøttelse av forsøkene: Fjernmålingssensorer fra aerostat, fly, fartøy og satellitter. Visuell overvåking av miljøressurser utført av fagekspertise på sjøfugl og sjøpattedyr Sikring ved hjelp av følgende oljevernmateriell: - NOFOs havgående oppsamlingssystem - Dispergeringssystem på OR fartøy. - Oppsamlingssystem på et ytre Kystvaktfartøy. Dette var ikke planlagt brukt, men ga økt robusthet med hensyn til sikring. 3.2 Plan for gjennomføring Det ble lagt ned et betydelig arbeid for å forberede alle aktivitetene og utarbeide en plan for gjennomføring av årets OPV. Denne planen er beskrevet i en operasjonsordre med tilhørende HMS instruks og sambandsplan, se Vedlegg A. Operasjonsordren inneholder blant annet: HMS instruks Vilkår for utslippstillatelsen Overordnet timeplan for gjennomføring Mobilisering Tid og sted for orienteringer OPV

9 Sikkerhetsbestemmelser Samband Eventuelt avbrudd av øvelsen Deltakende enheter og øvingsdeltakere For operasjonen generelt ble det i tillegg lagt vekt på følgende momenter: HMS Gjennomføring av forsøk i henhold til plan og på tid Tydelig ledelse. Sikker og effektiv bruk av oljevernmateriell Presis kommunikasjon mellom alle operative enheter Koordinering av flyaktivitet Aktiv bruk av fjernmåling for å understøtte operasjonene. o Bruk av bilder/video fra visuelt kamera samt IR sensorer overført fra aerostat og fly til oppsamlingsfartøy. o Bruk av skipsmontert IR utstyr (SECurus) og oljeradar (OSD). Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt over planlagte aktiviteter gjennom de tre forsøksdagene. 3.3 Utslippstillatelsen Etter høringsrunde ga Miljødirektoratet i brev utslippstillatelse for alle 8 forsøkene i søknaden. Samtidig har direktoratet satt en rekke vilkår for utslippene, og har stilt krav til rapportering fra samtlige forsøk, også for aktiviteter uten dedikerte utslipp. OPV

10 4 OPERASJONEN DAG FOR DAG I det følgende gis en kortfattet beskrivelse av gjennomføring fra dag til dag, i hovedsak sakset fra toktrapporten. 16. juni mobilisering: Utstyr mobilisert og klargjort for OPV 2014 ved kai i Tananger havn Orientering gjennomført om bord på KV Sortland og samtidig på Troms Arcturus (Kr.sund) Avgang fra Tananger kl. 21:00 NOFO Beredskapsledelse etablert i operasjonssentral Kommandofartøy KV Sortland 17. juni forsøksdag 1: Fugletelling gjennomført av NINA representant, svært lite fugl i området Været lå innenfor utslippstillatelsens kriterier Overvåkningsflyet LN KYV ute på feltet i forkant av første forsøk Kl. 12:10 MOS Sweeper i formasjon og alle funksjoner testet. Klar til forsøk Fart gjennom vannet under forsøket 2,4 3 knop Totalt 50m³ emulsjon lagt ut under forsøket Problemer med hydraulikk på fartøyet og transfer fra MOS Sweeper Kl. 17:20 Besluttet å la Troms Arcturus med NOFO system ta opp restemulsjon fra forsøket med MOS Sweeper Ca. 21:00 Forsøket med MOS Sweeper ferdig Kl. 17:20 Første utslipp med Radiagreen planteolje lagt ut Forsøk med DESMI forlenser forsinket, dels grunnet MOS Sweeper, dels pga. behov for å reparere skade på forlensene oppstått under første utsetting 18. juni forsøksdag 2: Kl. 00:30 DESMI forlenser reparert, systemet i formasjon og klar til forsøk Det ble lagt ut 2m³ emulsjon for å sjekke drivbane og IR fjernmåling IR sensorene ga ikke godt nok signal i mørke for å evaluere DESMI systemets ytelser. Med svak IR ytelse (høy luftfuktighet) var det ikke mulig å oppfylle målsetningen med forsøket under operasjon i mørke. Fordi fartøyets tilgjengelige tid for OPV snart utløp måtte forsøket avlyses. Kl. 06:00 Fortsatt lite fugl i området, været innenfor gitte kriterier Kl. 07:15 OV Utvær har klargjort og funksjonsprøvd Sweeping arms, men ønsker å utsette forsøket til senere samme dag. Klargjør NOFI Current Buster 6 (NCB6) for forsøk fra Beta Kl. 10:35 NCB6 sjøsatt og i korrekt formasjon, fart gjennom vannet 3 knop Det ble lagt ut 25m³ oljeemulsjon for oppsamling med Current Buster. Etter å ha samlet inn emulsjon og kjørt slepeforsøk både medvinds og motvinds ble emulsjonen overført fra Current Buster til fartøyet med den integrerte pumpen. Forsøket ble avsluttet kl. 15:00 Kl. 13:45 ankommer OV Utvær utslipps posisjon, starter klargjøring og funksjonsprøver Sweeping Arms. Det ble lagt ut 5m³ høyviskøs olje til dette forsøket i ca. 1 knop mot vinden. OPV

11 Kl. 17:00 Forsøket avsluttet mens OV Utvær fortsatte med egentrening i restene fra utslippet ennå en tid. Kl. 17:10 OilShaver sjøsatt, funksjonsprøvd og klar til forsøk fra KV Sortland Det ble først lagt ut 2m³ oljeemulsjon for å se at emulsjonen traff oppsamlingssystemet og nådde skimmer og pumpe Deretter ble det lagt ut nye 18m³ oljeemulsjon til dette forsøket. Visuelt og fra IRsensoren i aerostaten indikerte at det aller meste av utslippet traff OilShaver Det ble gått fram og tilbake tre ganger gjennom utslippet Kl. 19:10 ble forsøket avsluttet Kl. 18:00 Beta i posisjon i forsøksområdet, klargjør Oljetrålen for sjøsetting Kl. 18:40 Oljetrålen i formasjon og fartøyet gjør 2 knop gjennom vannet. ILS ble kontaktet av representanten for systemeier NorLense som ikke ønsket å gjennomføre forsøket da sjøtilstanden var i ferd med å forverre seg Stor flyaktivitet hele dagen med fly fra Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Nederland Værprognosene for 19. juni lå utenfor kriterier gitt i utslippstillatelsen. Det ble derfor besluttet å avslutte forsøkene planlagt for OPV juni: Kl. 08:30 området ble klarert av LN KYV og KV Sortland forlot feltet som siste fartøy. Fjernmåling aerostat 3 enheter Ocean Eye ble under årets OPV installert på henholdsvis KV Sortland, Troms Arcturus og Stril Mariner Formålet var å bruke dem operativt til guiding av alle aktiviteter, dernest å prøve ut ny funksjonalitet (OceanNet: kringkasting av informasjon til mottaksenheter på skip innenfor dekningsområdet) og til sist få mer erfaring i bruk av IR sensoren i mørke Det dedikerte nattutslippet for fjernmålingsforsøk med OceanEye (Forsøk 9) i mørke gikk ut siden en fikk utført dette under forsøket med DESMI forlenser rundt midnatt første forsøksdag. Aktiviteter uten dedikerte utslipp: ISPAS oljeradar: Store mengder data ble innhentet fra Troms Arcturus for senere analyse, hovedsakelig under MOS Sweeper utslippet og DESMI tilflyt forsøket. Kommunikasjon fartøy land: Furuno demonstrerte styrbar VSAT ytelse mot land fra Troms Arcturus. Fra samme fartøy utprøvde Furuno også en prototype navigasjonsradar med integrert oljedeteksjon, ikke kjølt IRsensor på skipets brotak samt et Low Light Camera (LLC). Bøyedropp fra fly: Et dropp av prøvetakingsbøye ble foretatt fra LN KYV. Bøyen ble plukket opp av arbeidsbåten til KV Sortland. OPV

12 Støttefunksjoner Flyoperasjoner Sverige, Tyskland, Finland og Nederland deltok med sine overvåkingsfly under årets OPV i tillegg til det norske LN KYV: Det ble planlagt med tre flytokt pr. forsøk. Flyenes oppgaver: - Operativ støtte til ILS, inkludert klarering av området etter forsøkene, samt egentrening - Optiske bilder / video - IR bilder - SLAR - SAR - Operasjon av downlink mot fartøy NOFO beredskapsentral på Forus NOFO beredskapssentral var fullt bemannet under hele den operative delen av øvelsen Alle flymannskap ble briefet på oppdrag 1 time før avgang til øvingsfeltet. Overførte data fra forsøksområdet ble vist på storskjerm Observatører fra oljeselskap og samarbeidspartnere var til stede i forhåndsplanlagte perioder Faste avtalte telefonmøtetidspunkt med ILS/operasjonsledelse ute i felt Drivbaner og oppdaterte værmeldinger ble sendt ILS i henhold til plan. 5 FORSØKENE BESKRIVELSE OG RESULTATER I dette kapittelet beskrives gjennomføring og resultater fra de enkelte forsøkene, samt diskusjon og enkelte kommentarer fra aktiviteter i etterkant av OPV Også forsøk uten dedikerte utslipp beskrives her. Utslippene for alle forsøkene med oppsamlingssystem ble foretatt fra utslippsfartøyet Stril Mariner som gikk foran oppsamlingsfartøyet med samme kurs og fart. OPV

13 Startposisjon for forsøkene plottet sammen med senterposisjon for forsøksområdet (rødt kryss) og et markert område på 10 x 10 nm som representerer det sentrale arealet for overvåkingsflyene. Forsøkene beskrives i nummerert rekkefølge som i søknad om utslippstillatelse. Dette fraviker fra rekkefølgen som ble planlagt i operasjonsordren, som igjen fraviker fra faktisk rekkefølge under OPV. 5.1 Forsøk 1 MOS Sweeper operert fra Skandi Kvitsøy MOS Sweeper operert fra Skandi Kvitsøy under OPV OPV

14 Bakgrunn (konseptet) MOS Sweeper ble utviklet gjennom teknologi programmet «Oljevern 2010». Det er et ett fartøy mekanisk oppsamlingskonsept utviklet og patentert av MD Group AS. I dag eies alle rettigheter av Egersund Trål som også står for produksjon og markedsføring av systemet. Den fremre delen av dette multibarrieresystemet spres ut i 50 meter bredde med en Ocean BoomVane paravan. Barrierene består av en rekke deflektorer som forflytter overflatelaget med vann og olje sideveis i forhold til fartsretningen slik at det konsentreres inn mot senterlinjen. I bakkant av sweeperen ledes oljen inn i en såkalt reduksjonskanal der oljen konsentreres ytterligere, denne gang i lengderetningen. Bak denne kanalen plasseres en opptaksenhet med pumpe som tar opp oljen og overfører den gjennom en lang slange til fartøyet. Historikk MOS Sweeper har gjennomgått en rekke forsøk og utprøvinger både under kontrollerte forhold, i forsøkstank og i felt. Konseptet er operativt prøvd ut gjennom forsøk med havgående fiskefartøy og med NOFOs OR fartøy. Den har tidligere vært med på OPV 2012 og 2013 der nødvendige forbedringer er blitt identifisert og løst takket være disse anledningene til å gjøre forsøk med olje under realistiske forhold. Tester og forsøk vært gjennomført ved: Kystverkets testanlegg i Horten OHMSETT i New Jersey, USA SINTEFs testtank i Hirtshals Det har vært gjennomført øvelser og tester med OR fartøy i NOFOs beredskapsflåte 5 ganger i løpet av 2012 og Forsøk gjennomført under OPV 2012: Verifisert at sweeperen samler olje. Observert lekkasjer fra oppsamlingsenheten. Forsøk gjennomført under OPV 2013: Verifisert et opptak på rundt 69 % i forhold til utslippsmengde. Observert lekkasjer på modifisert oppsamlingsenhet. NOFO har foreløpig anskaffet ett eksemplar av systemet for innfasing i NOFOs beredskap. Før OPV 2014 ble det øvet med systemet fra NOFO OR fartøy. Målsetting Målsettingen med forsøket under OPV 2014 var å verifisere at oppsamlingsenheten etter modifisering har tilfredsstillende effektivitet (60 85 % oppsamlet emulsjon avhengig av værforhold). Gjennomføring Utslipp startet i posisjon N 60 o 0,8 E 002 o 21,8 kl på første forsøksdag. Stril Mariner la først ut 5 m 3 emulsjon mot vinden foran Skandi Kvitsøy. MOS Sweeper fanget inn alt, og målte totalt 28 m 3 opptak med emulsjon og fritt vann. Stril Mariner la deretter ut 45 m 3 emulsjon foran Skandi Kvitsøy, denne gang med vinden. 3 HPU (hydraulikkaggregat) om bord på Skandi Kvitsøy stenger ned ett etter ett pga. tett filter på lekkolje. Dette betyr at transfer pumpen i MOS Sweeper etter hvert mistet krafttilførselen. OPV

15 Man fikk HPU en i gang igjen og Skandi Kvitsøy fortsetter opptak, men med ujevn strømningsrate. I perioder ble det pumpet hovedsakelig fritt vann, og etter hvert gikk strømningsraten ned. I tillegg fikk man fortsatte problemer med hydraulikkanlegget om bord. Sweeperen samlet tilsynelatende inn all oljen den kom i kontakt med, men siden pumpen ikke klarte å overføre den til fartøyet, hopet det seg opp mer og mer emulsjon foran kanalen. En del av denne oljen kunne man derfor ikke unngå å miste. Totalt ble det målt 134,6 m 3 emulsjon og vann tatt opp. Det ble observert en del søppel som gikk inn i sweeperen. Etter at hydraulikkproblemene på Skandi Kvitsøy ikke kunne løses der og da ble det besluttet at Troms Arcturus med sitt NOFO system skulle legge seg bak Skandi Kvitsøy for å ta opp den resterende emulsjon i sweeperen, men som man ikke klarte å overføre med systemets egen pumpe. Etter at denne operasjonen var fullført og MOS Sweeper tatt inn ble rundt 85 m 3 fritt vann som var tatt opp sammen med emulsjonen dekantert og lagt ut foran NOFOsystemet fra Troms Arcturus. Totalt viste målinger at Skandi Kvitsøy hadde ca. 48 m 3 emulsjon og fritt vann om bord. Av dette var 28,5 m 3 emulsjon 2 m 3 emulsjon ble tatt opp av Troms Arcturus. Ifølge tallene SINTEF opererer med tok MOS Sweeper opp ca. 57 % av totalt 50 m 3 lagt ut. Drøfting av resultater, nytteverdi Sweeperen viste under forsøket at den samler emulsjonen godt, og tilsynelatende holder kontroll på emulsjonen helt til reduksjonskanalen er full og emulsjon fylles opp fremover i sweeperen. Ut fra de visuelle inntrykkene ute ved sweeperen er det tallmessige resultatet overraskende bra, men MOS Sweeper kan ikke ut fra dette forsøket anses endelig verifisert som komplett system pga. problemene ved transfer av emulsjonen til OR fartøyet. Noe av problemene skyldes riktignok hydraulikkproblemer på fartøyet, men manglende transfer av emulsjon har ført til at funksjonaliteten ikke er tilfredsstillende. Ved inntak av systemet kom det fram at trestokker, plastbokser og annet søppel hadde samlet seg i risten ved inntaket til pumpen. Søppelet ved pumpeinntaket kan til en viss grad forklare at det tas opp mye vann, det har lavere tetthet enn vann og blir liggende på toppen sammen med emulsjonen og hindrer dermed tilflyt av emulsjon til pumpen. Det ble også observert at transferslangen stod godt utspilt, noe som forteller at pumpen gir tilstrekkelig avgitt trykk til å holde slangen utspilt, men gir ikke indikasjon på tilstrekkelig strømningsrate. Det meste av transferslangen består av flatslange, men det siste stykket over hekken og inn på trommelen som står på dekk består av slange med fast tverrsnitt. Etter OPV er det avdekket at der transferslangen går inn i trommelen er slangen flatklemt, noe som vil gi et betydelig trykkfall og dermed gå sterkt ut over kapasiteten. Dette skyldes mest sannsynlig at trommelen er kjørt for langt ut, noe som kan unngås ved å fokusere på dette forholdet både under opplæring og i brukerbeskrivelse/operasjonsmanual. Problemene som oppstod under OPV 2014 ved overføring av oppsamlet materiale mellom opptaker og fartøy har ikke vært erfart før. Det er avdekket flere mulige årsaker til disse problemene, både knyttet til MOS Sweeper og til fartøyet. Sannsynligvis er det en kombinasjon OPV

16 av disse årsakene som til slutt resulterte i at volumstrømmen til slutt stoppet helt opp. Uten forsøket ville det være lett å konkludere med at funksjonaliteten var god. Nytteverdien av et slikt fullskala forsøk under realistiske betingelser er derfor stor, selv om resultatet ikke er som ønsket. Til sammen er det klart at utfordringene med transfer av oppsamlet materiale må adresseres og løses, både uavhengig av og sammen med utfordringen med søppel. Trolig vil dette bli gjort gjennom ulike fullskala forsøk (uten olje) for defleksjon av søppel med sweeperen i felt, samt forsøk med og uten olje av reduksjonskanalen med pumpe i Kystverkets oppgraderte testanlegg i Horten. Til sist vil det være nødvendig med enda en verifikasjon av MOS Sweeper på OPV, helst gjennom flere påfølgende enkeltforsøk. 5.2 Forsøk 4 DESMI forlenser DESMI forlenser operert med NOFO system. Øverst: fra første gangs utprøving innaskjærs. Nederst: fra OPV 2014 tatt fra aerostat. Bakgrunn DESMI forlenser er en videreføring av «Oljevern 2010» prosjektet "HISORS". De perforerte forlensene posisjoneres foran en konvensjonell lense. Forlensene har faste flyteelementer og OPV

17 nettskjørt som "drar med seg" vann i og nær overflaten. Resultatet er at oljen som samles i den konvensjonelle lensen bakerst blir utsatt for lavere relativ strømhastighet. Effekten av dette er at hele lensesystemet kan slepes med større fart gjennom vannet uten å miste olje, se bilder over. Hovedmotivasjonen for NOFO med dette prosjektet var å finne ut om det var mulig å øke farten gjennom vannet for de store havgående konvensjonelle oppsamlings systemene, noe som eventuelt kan gi økt ytelse for eksisterende beredskapsutstyr. Historikk Første fase i utviklingen av konseptet (som i «Oljevern 2010» ble kalt HISORS) var å demonstrere at de operative utfordringene med konseptet kunne løses. En førprototyp av systemet ble operert fra det havgående fiskefartøyet LIBAS under OPV Andre fase i HISORS var en systematisk utvikling av konseptet der man kombinerte tradisjonelle skalaforsøk i en stor slepetank, numerisk simulering (CFD analyser, Computational Fluid Dynamics), og fullskala forsøk i felt. Resultatet var at man fikk bedre forståelse av strømningsmønsteret og hvordan de viktigste parameterne påvirker funksjonaliteten. Ved avslutningen av HISORS ble det designet et komplett nytt oppsamlingssystem, men ettersom NOFO primært ønsket en oppgradering av eksisterende havgående NOFO system, ble prosjektet med nytt oppsamlingssystem terminert. Senere har DESMI gått sammen med NOFO om en tilpasning av forlenser til eksisterende NOFO system. Vi ser nå muligheten for å komme i mål med denne utviklingen med små modifiseringer av eksisterende løsning. NOFO systemet kan enten opereres akkurat som før, eller brukes med forlensene når forholdene tillater det. Fordi farten gjennom vannet ved operasjon av et konvensjonelt system med forlensene vil være minst det doble i forhold til bruk av systemet uten forlenser, antas det at bølgerefleksjon vil begrense nytten ved økende sjøtilstand. Første forsøk med forlenser operert sammen med NOFOs havgående ringlenser ble utført høsten 2013, og ytterligere forsøk ble gjennomført i løpet av våren 2014 for å få erfaring med et komplett system. Oljen vil som før samles bakerst i den konvensjonelle lensen. Det betyr at skimmeren må plasseres her for opptak, og for å komme hit må den «sluses» forbi forlensene ved utsetting. Det brukes en standard TransRec skimmer til systemet. Målsetting Målsetting med forsøket var å verifisere at et NOFO system med forlense kan operere med en fart gjennom vannet på minst 2 knop uten økt lensetap. Planlagt forsøksdesign Systemet opereres fra et av NOFOs OR fartøy sammen med et slepefartøy. Når oppsamlingssystemet er i formasjon på sjøen, slippes det ut emulsjon foran fartøyet i lav fart. Etter at emulsjonen er fanget i hovedlensen vil farten gradvis økes samtidig som man overvåker mulig lensetap, både ved hjelp av fjernmåling og ved direkte observasjon, eventuelt også prøvetaking. Det vil samtidig bli målt relativ fart gjennom vannet av forlenser og hovedlense. Dersom lensetapet skulle øke betydelig før man når 2 knop, vil forsøket avsluttes. Til slutt i forsøket vil emulsjonen bli tatt opp av skimmeren og overført til fartøyet på vanlig måte. OPV

18 Gjennomføring Forsøket med DESMI forlenser var satt opp på første forsøksdag fra kl. 1400, men måtte utsettes fordi forsøket med MOS Sweeper ble sterkt forsinket. Da forsøket med MOS Sweeper måtte avsluttes før forsøket med DESMI forlenser kunne påbegynnes ble Troms Arcturus beordret til å assistere ved å samle opp resten av emulsjonen som Skandi Kvitsøy ikke fikk tatt opp. Fra loggen til forsøksansvarlig: 15:25 Drivanker satt ut. 17:12 Vestbris (slepefartøy) kobler seg opp. 17:20 Får beskjed fra ILS om å samle opp emulsjon fra Skandi Kvitsøy. Brudd på DESMI forlense. Tar inn lenser, kobler fra DESMI forlenser for reparasjon. 19:49 Vestbris kobler seg til lense. 21:35 Startet oppsamling fra Skandi Kvitsøy. Pumpet om bord 72 m 3, flowmeter Transrec fungerer ikke. Propeller flowmeter og fartøyets peilesystem stemmer overens. Peilet 6 m 3 emulsjon. 00:45 Etter at DESMI forlenser er reparert, NOFO systemet tatt inn og satt ut igjen med DESMI forlenser koplet opp som en del av systemet har Stril Mariner lagt ut 2 m 3 emulsjon i posisjon N 59 o 58,6 E 002 o 21,1 for å se drivbanen og sjekke at fjernmålingssensorer gjør oss i stand til å oppnå målsetningen med forsøket selv om det er mørkt. 01:20 Lite oversikt over emulsjonens drivbane og hva som er bak i lensa. Avslutter forsøket. 02:50 Skandi Kvitsøy lenser settlet vann inn i vår lense. Ingen emulsjon i lense. Pumper ut eget settlet vann fra tank, 63 m 3. 05:00 Utstyr inne, Troms Arcturus seiler for Kristiansund. Drøfting av resultater, nytteverdi I tillegg til at forsøket med MOS Sweeper medførte forsinkelse for dette forsøket, ble det påført skader på forlensene ved utsetting. Dette skyldtes for stor last i tversover hanefot til hovedlensen, noe som igjen medførte så stor last på innfestingene til forlensene at disse røk. Hele lensesystemet ble tatt om bord, og forlensene ble reparert mens NOFO systemet i mellomtiden ble satt ut og tok opp resten av emulsjonen i MOS Sweeper som Skandi Kvitsøy ikke fikk opp. Gjennomføringen av disse aktivitetene medførte at det ble midnatt og dermed mørkt før forsøket med DESMI forlenser kunne starte. Siden fjernmålingssensorene på skip og i aerostat ikke klarte å fange opp prøveutslippet på 2 m 3, og Troms Arcturus grunnet andre forpliktelser måtte gå fra feltet tidlig neste morgen, var det ikke mulig å oppnå målsettingen med forsøket. Forsøksledelsen hadde dermed ikke noe annet valg enn å avlyse forsøket. Siden forsøket ikke kunne gjennomføres er naturlig nok nytteverdien begrenset. Det vi har oppnådd er strengt tatt bare å få erfaring i felt med å løse operative utfordringer som måtte oppstå. Forsøket vil bli satt opp for ny verifikasjon med olje på vann senere. I mellomtiden vil det bli trent på operasjon, og samtidig forsøke å få målt strøm i ulike deler av lensesystemet. OPV

19 5.3 Forsøk 5 OilShaver OilShaver operert fra KV Sortland under OPV2014 (foto fra finsk overvåkingsfly). Bakgrunn OilShaver er et ett fartøy konsept for oppsamling av olje utviklet av Åkrehamn Trålbøteri AS og Husen AS som en del av NOFOs teknologiutviklingsprogram «Oljevern 2010». Systemet består av to luftfylte pongtonger med stor diameter forbundet med en duk. Vann og olje slipper inn i mellomrommet mellom pongtongene og ledes bakover mot skimmeren der systemet støttes mot hekken på fartøyet. Mesteparten av vannet dreneres ut før det når oljeopptakeren. Med opptakeren like ved fartøyet er det lett å observere det som skjer, og eventuelt søppel kan dermed fjernes før det går inn i opptakeren. Kort slangelengde for overføring av oppsamlet olje er også en fordel. Systemet holdes utspilt ved å balansere kreftene mellom et sett av slepeliner, tauemotstanden og støtten mot bakre del av skroget på oppsamlings fartøyet. Det brukes ikke slepefartøy eller paravan. I kombinasjon med lite dypgående og god fart gjennom vannet gjør stor manøvreringsevne konseptet svært interessant for operasjon langs land. Historikk OilShaver deltok i konkurransen «Oil Cleanup X Challenge» ved OHMSETT i 2011 der konseptet oppnådde god plassering. Enheten brukt i OHMSETT ble etter dette prøvekjørt av den amerikanske responsorganisasjonen MSRC fra deres fartøy «New Jersey Responder» utenfor New York i bølgehøyder på rundt 2 meter. Under OPV 2012 oppnådde OilShaver brukbare resultater til tross for at en pongtong ble skadd under operasjon i dårlig vær før selve forsøket. Etter dette ble det laget en helt ny enhet med en del justeringer og forsterkninger på de delene som ikke tålte slitasjen. En ny runde forsøk ble gjennomført ved OHMSETT i slutten av En ny prototyp ble bygget vinteren 2013 tilpasset Kystverkets nye fartøy OV Utvær, med en noe større trommelskimmer (sylinder med grov overflate mot oljen) fra Elastec. Den ble prøvekjørt både på fiskefartøy og på OV Utvær. OPV

20 Under OPV 2013 skulle OilShaver verifiseres, men resultatet ble dårligere enn året før. Det er i etterkant konkludert med at dette i hovedsak skyldtes følgende: 1. Skimmeren viste seg ikke å få arbeidsforhold den er designet for, oljen ble ikke godt nok tilgjengelig for opptak. 2. Utvær er et lite fartøy sammenliknet med de andre OR fartøyene i øvelsen, og dette gir seg utslag i betydelig større bevegelser. Høsten 2013 ble det gjennomført betydelige endringer på konseptet, dels basert på CFDanalyser utført av tredjepart, og med påfølgende utprøving i felt uten olje. Prosjektet fikk videre støtte fra Forskningsrådets DEMO 2000 program, og det ble gjennomført nye forsøk ved OHMSETT i mars Forsøkets målsetting Forsøkets målsetning var å verifisere OilShaver som oppsamlingssystem for kystnære operasjoner. Gjennomføring OilShaver ble operert fra KV Sortland. Forsøket var det siste som ble gjennomført på andre forsøksdag. Fra logg og toktrapport: 1600 Klargjøring for forsøk 5 Oilshaver KV Sortland Utsettingen gikk stort sett greit, selv om det tar litt tid å få utstyret i sjøen. Systemet kom også greit i posisjon langs skutesiden Utslipp av 2 m 3 emulsjon til forsøk 5 startet i posisjon N 59 o 58,4 E 002 o 35, Stoppet pumpa 1721 Startet pumpa for å legge ut resten av totalt 20 m 3 emulsjon 1738 Utslipp av totalt 20 m 3 emulsjon til forsøk 5 ferdig. Pumpa stoppet. Spyler slangen med vann Forsøket avsluttet Pontongene holdt godt på trykket under hele forsøket, og det var ingen tendenser til knekk på pontongene gjennom forsøket. Forholdene i samlekassen var betydelig rolige uten nevneverdig skvulping etter installasjon av perforerte baffler, og tromlene ble ikke stadig overskylt med vann som tidligere. Det ble heller ikke påvist lekkasje av olje ved vannutløpet i overflaten bak på kassen. Emulsjonen ble lagt ut med vinden. Det ble først sluppet to kubikkmeter olje for å kunne sjekke at alt virket. Dessverre bommet KV «Sortland» delvis på dette utslippet slik at mye gikk mellom skutesiden og systemet, men systemet fanget inn tilstrekkelig til at vi fikk bekreftet funksjonalitet til skimmer og pumpe. Alt så normalt ut, så utslipp av de resterende 18 kubikkmeter ble iverksatt. Posisjoneringen av fartøyet ble justert i forhold til utslippsfartøyet, og resten av utslippet gikk utmerket. Skimmeren ble kjørt med relativt lavt turtall, og pumpen ble kjørt med omtrent halvparten av maksimum, og kjørt langsomt når reservoaret inneholdt lite olje. Oljen ble overført direkte fra cargoslangen til tanken gjennom et mannlokk på hoveddekk fordi man var usikre på om ventilene til de tankene som ikke skulle brukes klarte å holde tett. Strømningsmåling av oppsamlet væske er dermed ikke tilgjengelig. OPV

OPV 2013 FORELØPIG RAPPORT

OPV 2013 FORELØPIG RAPPORT OPV 2013 FORELØPIG RAPPORT Olje På Vann 2013 ble gjennomført i Frigg området 10. 14. juni Alle forsøkene ble gjennomført uten skader på personell og utstyr. OPV 2013 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap OPV 2013

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap OPV 2013 OPV 2013 Olje På Vann 2013 ble gjennomført i Frigg området 10. 14. juni. Alle forsøkene ble gjennomført uten tilløp til eller skader på personell, unødig belastning på miljøet eller alvorlig skader på

Detaljer

Forsøkene oppsummering

Forsøkene oppsummering Innhold VEDLEGG 1 OVERSIKT OVER FORSØKENE, OVERVÅKNING SAMT MILJØVURDERING VED OPV 2014... 2 FORSØKENE - OPPSUMMERING... 2 PLANLAGT TID FOR FORSØKENE... 3 FORSØKSOMRÅDET... 3 OVERVÅKING AV MILJØRESSURSER...

Detaljer

RAPPORT. NOFO oljevernøvelse OLJE PÅ VANN 2013

RAPPORT. NOFO oljevernøvelse OLJE PÅ VANN 2013 RAPPORT NOFO oljevernøvelse OLJE PÅ VANN 2013 10. - 14. juni 2013 1 INNHOLD 0 SAMMENDRAG OPV 2013... 3 1 INNLEDNING... 6 2 ORGANISERING... 6 2.1 Prosjektorganisasjon... 6 2.2 Operativ organisasjon... 6

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Olje på vann Reell øvelse med olje på havet Gjennomført på Frigg feltet 7. 9.

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Olje på vann Reell øvelse med olje på havet Gjennomført på Frigg feltet 7. 9. Olje på vann 2010 Reell øvelse med olje på havet Gjennomført på Frigg feltet 7. 9. juni Formål OPV 2010 Følgende forsøk ble gjennomført under OPV 2010: Fjernmåling, herunder Securus (for tykke filmer).

Detaljer

"Oljevern 2010" - Status program - Mekanisk oppsamling, dispergering. Hans V. Jensen NOFO KSAT/ESA (ENVISAT SAR)

Oljevern 2010 - Status program - Mekanisk oppsamling, dispergering. Hans V. Jensen NOFO KSAT/ESA (ENVISAT SAR) "Oljevern 2010" - Status program - Mekanisk oppsamling, dispergering Hans V. Jensen NOFO "Oljevern 2010" NOFO og Kystverket initierte utviklingsprogrammet i 2009 med fire hovedtema: A - Mekanisk oppsamling

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Oljevern Prosjekter for nordområdene

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Oljevern Prosjekter for nordområdene Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Oljevern 2015 Prosjekter for nordområdene 04.04.17 Generelt Samarbeid mellom Kystverket og NOFO, annonsert 14. september 2014 Tredelt finansiering gjennom egeninnsats

Detaljer

Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015

Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015 Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 Mål og del mål for innsatsgruppe kyst Mål: Innsatsgruppe kyst (IGK) skal høste erfaringer

Detaljer

Skandi Hugen erfaringer fra ORO operasjon

Skandi Hugen erfaringer fra ORO operasjon Contents ORO operasjonen:... 2 Startfasen:... 2 Oljeoppsamlingen:... 2 Sluttfasen:... 2 Etter vi kom til land:... 3 Oljelense:... 3 Oljelense avstand til hekk er stor... 3 Oljelense/skimmer inntak... 3

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Beredskapsdagen. Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Beredskapsdagen. Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Beredskapsdagen Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO Fokus på beredskap Agenda Hva er NOFO Strategi Effektivt og robust oljevern Samarbeid Utvikling Oppdrag

Detaljer

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi NOFO og Kystverkets teknologiutviklingsprogram Oljevern205 Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi Stavanger 9. september 204 Steinar L.Gyltnes Seksjonsleder,

Detaljer

Oljevern 2015 Norsk Oljevernforening for Operatørselskap - Frode Engen

Oljevern 2015 Norsk Oljevernforening for Operatørselskap - Frode Engen Oljevern 2015 Norsk Oljevernforening for Operatørselskap - Frode Engen Samarbeid mellom NOFO og Kystverket Annonsert 14. september 2014 Programmet planlagt å gå i perioden 2015-18 Mottatt 120 white papers,

Detaljer

For første gang under OPV var Redningsselskapet (NSSR) representert med RS 111 Peter Henry von Koss som slepefartøy.

For første gang under OPV var Redningsselskapet (NSSR) representert med RS 111 Peter Henry von Koss som slepefartøy. 0 SAMMENDRAG Olje På Vann 2009 foregikk som tidligere år på Frigg-feltet i perioden 9. til 11. juni. Med gode værmeldinger for øvelsesperioden gikk involverte fartøy fra Mongstad mandags kveld og var på

Detaljer

TINN 2010 Erfaring fra oljevernaksjonen i Mexicogolfen overført til Nordområdene Dag Nilsen Utviklingssjef NOFI www.nofi.no dag@nofi.

TINN 2010 Erfaring fra oljevernaksjonen i Mexicogolfen overført til Nordområdene Dag Nilsen Utviklingssjef NOFI www.nofi.no dag@nofi. TINN 2010 Erfaring fra oljevernaksjonen i Mexicogolfen overført til Nordområdene Dag Nilsen Utviklingssjef NOFI www.nofi.no dag@nofi.no +47 77698033 NARVIK OKTOBER 2010 OLJEVERN - VERN MOT HVA? 1 Småsøl

Detaljer

NOFO OLJE PÅ VANN 2009

NOFO OLJE PÅ VANN 2009 OPPSUMMERING NOFO OLJE PÅ VANN 2009 Olje på vann 2009 1 Tid og sted Når OPV 2009: Uke 24, 8-12 juni 2009 Hvor OPV 2009: Som tidligere, området FRIGG, begrenset av 10 NM fra 59 0 59 N 002 0 27 Ø Området

Detaljer

Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3

Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3 Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap 26.5.2015 Definerte baser i barriere 2 NOFO sine baser er utgangspunkt: Stavanger Mongstad Kristiansund Sandnessjøen Hammerfest

Detaljer

Vedlegg 1 Oversikt over forsøkene, overvåkning samt miljøvurdering ved OPV 2015. Innhold

Vedlegg 1 Oversikt over forsøkene, overvåkning samt miljøvurdering ved OPV 2015. Innhold Vedlegg 1 Oversikt over forsøkene, overvåkning samt miljøvurdering ved OPV 2015. Innhold FORSØKENE - OPPSUMMERING... 2 PLANLAGT TID FOR FORSØKENE... 2 FORSØKSOMRÅDET... 2 OVERVÅKING AV MILJØRESSURSER...

Detaljer

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 ressurser pr. 7.02.4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 2 Operativ organisering

Detaljer

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Innsatsgruppe kyst IGK Norsk Oljevernforening For Operatørselskap NOFOs formål og hovedoppgave NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og

Detaljer

Teknologiutviklingsprogrammet Oljevern 2015

Teknologiutviklingsprogrammet Oljevern 2015 Teknologiutviklingsprogrammet Oljevern 2015 Asker - 28. oktober 2015 Jørn Harald S. Andersen siv.ing - jsa@norconsult.no Rådgiver til NOFO ( for Frode Engen, F&U leder NOFO) Et samarbeid mellom Kystverket

Detaljer

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Nasjonalt Beredskapsseminar mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Oddbjørg V. Greiner Direktør Operativ www.nofo.no Operatørselskap

Detaljer

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Beredskapsforum 2.2.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Strategi for styrket oljevern i nord Målsettinger og vilkår Organisering av prosjektet

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) NOFO PERTRA

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) NOFO PERTRA (NOFO) offisielt navnet fra NOFO PERTRA Satsningsområder Informasjon Varslings- og inforutiner Fond for styrking av oljevernet Mekanisk oppsamling Høyviskøse oljer NOFO standard Simuleringsverktøy/modell

Detaljer

Beredskapskapasiteter barriere 3 og

Beredskapskapasiteter barriere 3 og Beredskapskapasiteter barriere 3 og 4 01.04.2014 Definerte baser i barriere 3 NOFO sine baser er utgangspunkt: Stavanger Mongstad Kristiansund Sandnessjøen Hammerfest Disse er valgt med bakgrunn i strategisk

Detaljer

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører KYSTBEREDSKAPSKONFERANSEN PÅ HELGELAND 2011 NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører Organisasjon - Ressurser - Samarbeid - Teknologiutvikling Strategier/Tiltak www.nofo.no NOFO Samarbeidet om oljevern

Detaljer

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap «Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO Nordområdekonferansen Narvik 8-9. november 205 Med fokus på beredskap Agenda Hva er NOFO

Detaljer

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Goliatfeltet

Detaljer

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Nye konsepter, nye metoder og ny teknologi Eni Norge og partner Statoil har i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper (NOFO) utarbeidet

Detaljer

Resultater pr. februar 2011 for utvalgte prosjekter

Resultater pr. februar 2011 for utvalgte prosjekter NOFO og Kystverkets teknologiutviklingsprogram Oljevern2010 Resultater pr. februar 2011 for utvalgte prosjekter Jørn Harald S. Andersen siv.ing Rådgiver for NOFO jsa@norconsult.no Oslo KSAT/ESA (ENVISAT

Detaljer

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra AKSJONSPLAN Aksjon mot akutt forurensning - Utarbeidet av Godkjent av Dato Kl 1. SITUASJONSBESKRIVELSE 1.1 Kort beskrivelse av hendelsen Kilden til utslippet Sted (posisjon) o N, o E Vanndyp og avstand

Detaljer

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 3-2012 Toktrapport nr. 2 fra forsøk ombord på F/T Ramoen, juni 2011: Kommersiell testing av undervannskamera og trålsonar for in situ signaloverføring fra trål til fartøy

Detaljer

A-LEX nødslep workshop

A-LEX nødslep workshop A-LEX nødslep workshop Erfaring fra slepebåt operasjoner på Melkøya og trening for uforutsette hendelser Presentasjon av: Vidar Kupen Buksér og Berging AS Tromsø, 25 november 2014 PO Box 1534 Vika, N-0117

Detaljer

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Kystnær beredskap Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013 Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Innhold Kystverket virksomhetsområde beredskap Statlige ressurser Beredskapsavtaler

Detaljer

IUA samling 23-24mars 2015

IUA samling 23-24mars 2015 IUA samling 23-24mars 2015 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap «Status og oppdatering» Henning Lysgaard Beredskapsdirektør/NOFO Jeg vil komme inn på: Organisering, ansvar og oppgaver NOFO strategi

Detaljer

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011 Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord NOFO Samarbeidet om oljevern i Norge I over fire tiår har olje- og gassindustrien vært en viktig del av norsk

Detaljer

Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L)

Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) KUNNSKAP, FORSTÅELSE OG DYKTIGHET METODER FOR Å DEMONSTRERE KRITERIER FOR EVALUERING AV A Vedlikehold og drift. Rutiner for forebygging

Detaljer

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder Erfaring fra øvelse Sør-Vestlandet 2014 IUA Vest Agder Øvelse Sør-Vestlandet 2014 NOFO IUA Vest-Agder Sør-Rogaland Haugesund region 1. og 2. april 2014 Mål/delmål for øvelsen Overordnet målsetting: Øvelsen

Detaljer

Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap

Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap Trond Nygård Stasjonssjef Sjøfartsdirektoratet stasjon Sandnessjøen Gjennomgang Bakgrunn og prosess for forskriften Sjøfartsdirektoratets mål med forskriften

Detaljer

Krav til fartøy som har fast installert utstyr for dispergering

Krav til fartøy som har fast installert utstyr for dispergering Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) NOFO STANDARD 2009 VEDLEGG C Krav til fartøy som har fast installert utstyr for dispergering Utgitt oktober 2010 Rev. 01, mai 2011 Innhold Forord 1 INNLEDNING

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse for Knarr

Vedtak om endring av tillatelse for Knarr BG Norge AS Postboks 780 4004 STAVANGER Oslo, 6.07.2016 Deres ref.: BGN-2016-017-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av tillatelse for

Detaljer

Fagseminar med fokus på dispergering som beredskapstiltak

Fagseminar med fokus på dispergering som beredskapstiltak NOFO Fagseminar med fokus på dispergering som beredskapstiltak Ståle Jensen (Miljørådgiver) NOFO 15. desember 2011 Dispergering - Historikk og status (Torrey Canyon) (Braer) 1967 ~1975 1993 2005 Hydrokarbonbasert

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Statlig beredskap Privat beredskap Kommunal beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Beredskapsforum 2013 Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industriavdelingen Klif er bekymret for at petroleumsindustrien ikke er godt nok forberedt

Detaljer

Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012. Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern. Sjur W.

Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012. Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern. Sjur W. Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012 Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern Sjur W. Knudsen Adm.dir. www.nofo.no Den første tiden.. Fra 1961 hadde Esso

Detaljer

Godafoss, aksjonen evaluering 2012

Godafoss, aksjonen evaluering 2012 Godafoss, aksjonen evaluering 2012 Februar 2011 17. feb. 2011, kl.20:00 melder kontainerskipet Godafoss at de har gått på grunn på Kvernskjæret, Hvaler 112 m 3 tungolje lakk raskt ut av skipet, lenser

Detaljer

Ressurser barriere 3 og 4

Ressurser barriere 3 og 4 Ressurser barriere 3 og 4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP Barriere 3 Barriere 4 Oppdatert per 04.03.2013 Barriere 3 Barriere 3 Oljevernfartøy - kystnært 3 11 1 3 11 11 1 2 1 baser depot operasjonsledelse

Detaljer

Miljøperspektiver i beredskapsplanlegging Seminar ESRA-Norge, 22. mars 2012

Miljøperspektiver i beredskapsplanlegging Seminar ESRA-Norge, 22. mars 2012 Miljøperspektiver i beredskapsplanlegging Seminar ESRA-Norge, 22. mars 2012 Ann Mari Vik Green, Klif Innhold Regelverk og veiledninger fra Klif Grunnprinsipper bak krav til dimensjonering Spesielle problemstillinger

Detaljer

RAPPORT FRA UTE-MERKETOKT MED DET ISLANDSKE FORSKNINGSFARTØYET ARNI FRIDRIKSSON. 10. til 23. juli 2008. Karl-Erik Karlsen

RAPPORT FRA UTE-MERKETOKT MED DET ISLANDSKE FORSKNINGSFARTØYET ARNI FRIDRIKSSON. 10. til 23. juli 2008. Karl-Erik Karlsen Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503 6294/Nr.10 2008 RAPPORT FRA UTE-MERKETOKT MED DET ISLANDSKE FORSKNINGSFARTØYET ARNI FRIDRIKSSON 10. til 23. juli 2008 Karl-Erik Karlsen Formål: Formålet med

Detaljer

Høring Forslag til forskrift om bruk av fartøy i oljevernberedskap

Høring Forslag til forskrift om bruk av fartøy i oljevernberedskap Vår dato Vår referanse og arkivkode 03.09.2010 201021803-1/ Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Yngve Folven Bergesen 52 74 53 55 Se liste over høringsinstanser Høring Forslag til forskrift

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Tschudi Arctic Transit AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Tschudi Arctic Transit AS INSPEKSJONSRAPPORT TSCHUDI ARCTIC TRANSIT AS Oslo, 22. januar 2014 Stranden 50 1326 Lysaker Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Tom Erik Økland (konsulent, Bergfald&Co AS) 2013/5261 Saksbehandler:

Detaljer

NOFO ressurser herunder utvikling av kystnært oljevern pr

NOFO ressurser herunder utvikling av kystnært oljevern pr ressurser herunder utvikling av kystnært oljevern pr. 25.04.3 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP

Detaljer

Krav til områdeberedskapsfartøy med NOFO's oljevernutstyr permanent installert ombord

Krav til områdeberedskapsfartøy med NOFO's oljevernutstyr permanent installert ombord Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) NOFO STANDARD 2009 VEDLEGG B Krav til områdeberedskapsfartøy med NOFO's oljevernutstyr permanent installert ombord Utgitt oktober 2010 Rev. 01, mai 2011

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

Tokt- / Observasjonsrapport FORFATTER(E) Per S. Daling, Frode Leirvik, OPPDRAGSGIVER(E) NOFO

Tokt- / Observasjonsrapport FORFATTER(E) Per S. Daling, Frode Leirvik, OPPDRAGSGIVER(E) NOFO SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Materialer og kjemi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Brattørkaia 17B, 4.etg Telefon: 4000 3730 Telefaks: 930 70 730 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA NOFO olje-på-vann,

Detaljer

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT OLJE OG MILJØ Å hente opp olje og gass fra dypene utenfor norskekysten, fører med seg utslipp til luft og sjø. Derfor jobber olje- og gasselskapene hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan

Detaljer

PLANFORUTSETNINGER barriere 1

PLANFORUTSETNINGER barriere 1 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap PLANFORUTSETNINGER barriere 1 Edocs #10924 v6 Innhold Område Frigivelses tid Gangfart Senterposisjon Goliat 4 timer 14 knop N 71 0 18 E 022 0 15 Haltenbanken

Detaljer

Fjernmåling Deteksjon på havoverflate

Fjernmåling Deteksjon på havoverflate Fjernmåling Deteksjon på havoverflate Stavanger 04.05.2017 Ove Njøten, Senioringeniør Kystverkets fjernmåling Deteksjon og tilsyn Innen deteksjon skiller vi mellom kontinuerlig fjernmåling av aktiviteter

Detaljer

Miljødirektoratets krav til fjernmåling. Ann Mari Vik Green Seminar om lekkasjedeteksjon, Stavanger 4. mai 2017

Miljødirektoratets krav til fjernmåling. Ann Mari Vik Green Seminar om lekkasjedeteksjon, Stavanger 4. mai 2017 Miljødirektoratets krav til fjernmåling Ann Mari Vik Green Seminar om lekkasjedeteksjon, Stavanger 4. mai 2017 Kravstilling før, nå og fremover Dagens krav Forurensningsloven 40 Beredskapsplikt Den som

Detaljer

Operasjonsledelsen. Ansvarsområde: Varsling og mobilisering: Operasjon

Operasjonsledelsen. Ansvarsområde: Varsling og mobilisering: Operasjon Ansvarsområde: NOFO operasjonsledelse skal mobilisere, koordinere og foreslå endringer til den plan som operatørselskapet har etablert for aktuell situasjon. NOFO forholder seg til aksjonsplan og de fullmakter

Detaljer

Fra øsekar til Satellitt Utvikling av norsk oljevernteknologi. Presentasjon på Kystverkets fagseminar 16 februar 2012 Erik Sandsdalen

Fra øsekar til Satellitt Utvikling av norsk oljevernteknologi. Presentasjon på Kystverkets fagseminar 16 februar 2012 Erik Sandsdalen Fra øsekar til Satellitt Utvikling av norsk oljevernteknologi Presentasjon på Kystverkets fagseminar 16 februar 2012 Erik Sandsdalen Miros AS & NOSCA Utvikling norsk oljevernteknologi siste 40 år DISPOSISJON

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. ICS organisering. Beredskapskonferansen Tor Eivind Moss. Leder Operasjonsseksjon

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. ICS organisering. Beredskapskonferansen Tor Eivind Moss. Leder Operasjonsseksjon Norsk Oljevernforening For Operatørselskap ICS organisering Tor Eivind Moss Beredskapskonferansen 2017 Operasjonsseksjon Hva er ICS? Incident Command System Et standardisert ledelsessystem designet for

Detaljer

Beredskap i nordområdene

Beredskap i nordområdene Beredskap i nordområdene Erfaringer fra beredskapsøvelse på Svalbard Hans Petter Mortensholm Storøvelse i Grenland, uke 39, 2017 Fakta, fokus på kjemikalihendelse, evakuering av befolkning, oljevernøvelse,

Detaljer

AKSJON OLJEVERN. Hva utløser en statlig aksjon, og hva skjer videre? BLA OM OG SE HENDELSENE VI LÆRTE AV

AKSJON OLJEVERN. Hva utløser en statlig aksjon, og hva skjer videre? BLA OM OG SE HENDELSENE VI LÆRTE AV AKSJON OLJEVERN Hentet fra Kystverkets historiske arkiv Hva utløser en statlig aksjon, og hva skjer videre? Crete Cement Federal Kivalina Fjord Champion Full City Godafoss Gudrun Gisladottir Petrozavodsk

Detaljer

Nettløsninger foran og bak Deep Vision systemet

Nettløsninger foran og bak Deep Vision systemet Nr. 13 2016 R A P P O R T F R A H A V F O R S K N I N G E N ISSN 1893-4536 (online) www.imr.no Nettløsninger foran og bak Deep Vision systemet av John Willy Valdemarsen, Shale Rosen, Asbjørn Aasen og Jan

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje

Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje og gass 2 08.04.2014 - PRESENTATION TITLE. INSERT FROM

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap

Norsk Oljevernberedskap Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Privat beredskap Kommunal beredskap Statlig beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier

Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE

Detaljer

Prosedyre for fjernmåling under aksjoner

Prosedyre for fjernmåling under aksjoner for fjernmåling under aksjoner Innholdsfortegnelse 1. Hensikt og omfang... 2 2. Generelt... 2 3. Arbeidsprosess... 3 4. Vedlegg... 6 Vedlegg A NOFOs fjernmålingssystem... 7 Vedlegg B Standard Operasjonsprosedyre

Detaljer

Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap

Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap Arctic Safety Summit, Tromsø, 30.10.2015 Erik Bjørnbom, Environment Manager Eni Norge www.eninorge.com Innhold Goliat feltutbygging Goliat

Detaljer

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER...

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 2 NUMERISK MODELL...4 3 SIMULERINGER...5 3.1 Ocean Buster...5 3.2 Carpet Skimmer...14 3.3 Lense i bølger...19 4 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER...21 5 REFERANSER...22

Detaljer

Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet

Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet Når ulykker truer miljøet 17. februar 2011 Sjefingeniør Kirsti Natvig Beredskap i kyst og strandsone 15. april 2010 Oppdateringen av kunnskapsgrunnlaget

Detaljer

Før klargjøring til forsøket starter opprettes og testes kommunikasjon med kommandofartøyet og utslippsfartøyet.aerostat klient testes. Posisjon for u

Før klargjøring til forsøket starter opprettes og testes kommunikasjon med kommandofartøyet og utslippsfartøyet.aerostat klient testes. Posisjon for u FORSØK ID: TITTEL: FORSØK 1-Konsentrert utslipp på 50 m³ - MOS Sweeper DATO FORSØK: 17.06.14 FORSØKS- ANSVARLIG: NOFO v/john Inge Karoliussen TID (lokal): 0800-1200 MÅL: 1. Verifisere MOS Sweeper 50 med

Detaljer

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Innhold Kystverket og oppgaver Full City aksjonen Oljes egenskaper og skjebne Olje og marine organismer Miljøundersøkelser Kystverkets hovedkontor Kystdirektør

Detaljer

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TOM MAI 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS... 2 3. YTRE MILJØ... 2 4. AKTIVITETER

Detaljer

PÅ LAND Kilde: SeaSport, 2004

PÅ LAND Kilde: SeaSport, 2004 PÅ LAND Kilde: SeaSport, 2004 Det er mange deler med utstyr og øvelse gjør mester. Derfor er det alltid en fordel å ha montert sammen seil og brett i hagen før første turen på vannet. Så slipper du å skape

Detaljer

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet ArticPro 2015, Tromsø 13. januar 2015 Ole Hansen Oil Spill Response Lead, Eni Norge www.eninorge.com

Detaljer

Hva er risikovurdering?

Hva er risikovurdering? Sjekkliste sikkerhetsforberedelser(utføres av Innsatsleder, oljevernleder,lagleder) Prosedyrer/sjekklister for aktiviteten er kjent Opplært personell (HMS, arbeidsutstyr) Godkjent verneutstyr tilgjengelig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Tommy Hansen. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Aina Eltervåg

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Tommy Hansen. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Aina Eltervåg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Visund FPDU Aktivitetsnummer 001120022 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003

Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003 Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003 Sortland, 30.10 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen Samarbeidet med kystvakten om oljevern Samarbeid om oljevern

Detaljer

Revidert av: Anne R. Slind Dato: 13.10.2011

Revidert av: Anne R. Slind Dato: 13.10.2011 Side 1 av 5 Prosedyre Sambandsprosedyrer for NOFO personell ombord på OR fartøy Dagens dato: Dokument-ID: 230 Versjon: 0 Status: Gyldig Opprettet av: Ivar Kristoffersen Dato: 28.09.2011 Revidert av: Anne

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norterminal Kirkenes

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norterminal Kirkenes INSPEKSJONSRAPPORT NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS Oslo, 4. februar 2016 Kielland Torkildsens gate 1 9900 Kirkenes Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Odd Arne Haueng 2016/350 Saksbehandler: Rune

Detaljer

Teknologiske utfordringer i nord

Teknologiske utfordringer i nord Teknologiske utfordringer i nord Novemberkonferansen 2014 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.com Innholdet i presentasjonen Innledning Barentshavet gradvis tilnærming Goliat Barentshavet utfordringer 2

Detaljer

Teknologiutvikling og drift av hurtiggående fartøy og ferger

Teknologiutvikling og drift av hurtiggående fartøy og ferger Teknologiutvikling og drift av hurtiggående fartøy og ferger Hurtigbåt og sikkerhet 2. desember 2010 Sjøulykke med hurtigbåten Helgeland ved Lovund 13. desember 2009. Gjennomgang av funnene fra sikkerhetsundersøkelsen

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

Oljevern I 20 minus. Operasjonelle utfordringer og anbefalinger

Oljevern I 20 minus. Operasjonelle utfordringer og anbefalinger Oljevern I 20 minus. Operasjonelle utfordringer og anbefalinger Aksjon Godafoss, februar 2011 Hva skjedde med oljen, overvåking, bruk av lenser, opptakere, etc. Trond Hjort-Larsen, Kystverket, Beredskapssenteret,

Detaljer

Skandi Vega Prelegging Mizzen feltet for Transocean Henry Goodrich. Vessel at Aukra

Skandi Vega Prelegging Mizzen feltet for Transocean Henry Goodrich. Vessel at Aukra Skandi Vega Prelegging Mizzen feltet for Transocean Henry Goodrich Vessel at Aukra Transocean Henry Goodrich Fartøy spesifikasjoner -Levert fra STX Europe Aukra i mai 2010. -Lengde: 109,5m, bredde: 24m,

Detaljer

Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler AU-HVF Nina Skjegstad Deres dato Deres referanse Statoil Petroleum AS

Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler AU-HVF Nina Skjegstad Deres dato Deres referanse Statoil Petroleum AS 1 av 5 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Statoil Veslefrikk - Oppdatert søknad om endrede krav til fjernmåling Det vises til e-post fra Miljødirektoratet datert 13.12.2016, der det

Detaljer

Utslippstillatelse av: Tidsrom for revisjonen: mai 2009

Utslippstillatelse av: Tidsrom for revisjonen: mai 2009 1 Rapport nr.: 2009.032.R.SFT Virksomhet: Talisman Energy Norge AS Organisasjonsnummer: 893258272 Virksomhetens adresse: Verven 4 4014 Stavanger SFTs saksnr.: Anleggsnummer: 0000.017.02 Utslippstillatelse

Detaljer

Hvilke utfordringer vil en ha i forhold til nødslep i Barentshavet?

Hvilke utfordringer vil en ha i forhold til nødslep i Barentshavet? Roy Arne Rotnes Hvilke utfordringer vil en ha i forhold til nødslep i Barentshavet? Hvordan skal en møte disse utfordringene? Hva skal en fokusere på pro-aktiv beredskap og/eller reaktiv respons? Ansvar

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Deltakere i revisjonslaget Lin Silje Nilsen, Hans Kjell Anvik, Bente Hallan og Eivind Sande 6.10.

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Deltakere i revisjonslaget Lin Silje Nilsen, Hans Kjell Anvik, Bente Hallan og Eivind Sande 6.10. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med styring av risiko for akutte utslipp - Statoil Norne 001128014 og 015 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: EST SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For. Hans Brattström

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: EST SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For. Hans Brattström Standard Versjon: 1.01 Opprettet: 06.01.2015 Skrevet av: KRR Godkjent av: EST Gjelder fra: 09.01.2015 Sidenr: 1 av 5 SEEMP Ship Energy Efficiency Management Plan For Hans Brattström The plan comply with

Detaljer

BEREDSKAPSSENTERET Rapport - øvelse Barents 2017

BEREDSKAPSSENTERET Rapport - øvelse Barents 2017 Dato: 30. juni 2017 Rapportskriver: Alf Kristiansen Tidsrom for øvelsen Mandag til torsdag (29 mai. 1. juni 2017) uke 22 Representanter fra Kystverket (dedikert beredskapsplan) - Varangerområdet: Alf Kristiansen,

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20121250 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E02B 15/04 (2006.01) E02B 15/10 (2006.01) B63B 35/32 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121250 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

Goliat lekkasjedeteksjon - utforming og erfaringer med fokus på havbunnsdeteksjon

Goliat lekkasjedeteksjon - utforming og erfaringer med fokus på havbunnsdeteksjon Trust Respect Openness Goliat lekkasjedeteksjon - utforming og erfaringer med fokus på havbunnsdeteksjon Excellence Ptil og Miljødirektoratet - seminar om lekkasjedeteksjon 4. mai 2017. wwweninorge.com

Detaljer

Olje egenskaper på sjø og land

Olje egenskaper på sjø og land Olje egenskaper på sjø og land WWF Ren Kyst kurs Tromsø Oktober 2012 Irene Andreassen SINTEF Materialer og kjemi Marin miljøteknologi Teknologi for et bedre samfunn 1 Hvem er jeg? Irene Andreassen Vært

Detaljer

Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026. Begrenset Fortrolig

Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026. Begrenset Fortrolig Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Sammendrag Under

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for undervannsaktivitet på Vale, Centrica Resources (Norge) AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer