Nutec. C Fortrolig NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: Dato: Prosjekt nr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nutec. C Fortrolig NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 53-91 Dato: Prosjekt nr: 16.03.92 11130.5"

Transkript

1 Antall Sider : 28 Enk Eirues, C Rapport nr: Dato: Prosjekt nr: Rapportens tittel: Kontrollert av: Evaluering av en opto-akustisk gassanalysator med tanke på bruk under operasjonell dykking. (Rev. 01) Postboks 6, 5034 Ytre LaksevAg. Telefon (05) Telex: nutec n. Telefax: (05) NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Nutec C Fortrolig Diving chambers Photoacoustic Evaluation Gas analyzer Sammendrag: ERKLÆRING VED FORDELING: oppgir at den kan analysere ca 300 gasser, de fleste med nedre deteksjonsgrense under I ppm. Prinsippet for dette instrumentet forutsetter at den gassen som skal analyseres absorberer infrarødt lys. Dette utelukker edelgasser og f.eks. 02, Kalibreringen ble kontrollert etter dykket og funnet å være innenfor spesifikasjonene etter i måneds kontinuerlig bruk. I rapporten er det gitt anbefalinger om å få erfaringer med instrumentet under operasjonell dykking. instrumentering. Det er god overensstemmelse mellom gassanalysatorens resultater og kammersystemels analyseutstyr, mens det er store uoverensstemmelser med en prøve som ble tatt med aktivt kull. For eventuell rutinemessig bruk under operasjonell dykking er det gitt prionterte anbefalinger om en del mindre modifikasjoner. Under førstepriontet er det satt opp montering av en ekstra magnetventil for å redusere gassforbruk og bedre spesiftkasjoner på instrumentets interne klokke. N2 og For denne evalueringen var instrumentet kalibrert for gassene xylene, toluene, totale hydrokarboner, på plott med konsentrasjoner som funksjon av tid. Statistiske verdier med middel, maksimum, minimum og standard avvik karbonmonoksid, karbondioksid og vanninnhold. Konstruksjonen av instrumentet tillater å måle inntil 6 gasser samtidig En standard gassanalysator type 1302 fra firma Brüel & Kjær ble installert under et grunt 02-dykk på NUTEC. Brosjyrene angis ved utlisting av data. Etter dykket er måleverdiene sammenholdt med resultatene fra kammersystemets standard hvorav en er vanndamp. Utstyret ble tilkoblet en analyselinje på kammer i og målte parallelt med kammersystemets standard gassanalyse-utstyr. Alle damene ble lagret internt i instrumentet og senere presentert både på lister med numeriske verdier og FUDT (Norsk Hydro, SAGA, Oljedirektoratet, Statoil). Arve Bang, Norsk Hydro Emneord på engelsk: Klient/oppdragsgiver: Klients/kontaktpersons referanse: Arbeidet utført av: Rapports vers signatur: Chemical Work Environment X Fri Distribusjon Graderingen gjelder til: ISBN: Emneord på norsk: Kjemisk arbeidsmiljø Gassanalysator Opto-akustikk Evaluering Dykkekamre Jens Smith-Sivertsen, Statoil John Arne Ask, Oljedirektoratet Karin Jakobsen ( f(_j f \ Godkjent av:

2 Erik Eknes NUTEC, EE/ANB EVALUERING AV EN OPTOAKUSTISK GASSANALYSATOR MED TANKE PÅ BRUK UNDER OPERASJONELL DYKKiNG Norsk Undervannsteknologisk Senter a.s Gravdalsvei 22, 5034 Ytre Laksevåg

3 2 INSTRUMENTBESKRIVELSE TEKNISKE KRAV FOR OPERATIV BRUK FORMÅL BAKGRUNN GENERELT 3 1. INTRODUKSJON 3 NUTEC, EFJANB 2 C 5.2 PRAKTISKE ERFARINGER 21 5 DISKUSJON 21 4 RESULTATER FRA LOGGETE DATA GASSFORBRUK MÅLESTED MÅLEPARAMETRE 8 3 PRAKTISK GJENNOMFØRING - METODE PRAKTISK OPERASJON OG BRUK, KOMPETANSEKRAV 6 C 2.3 SAMMENDRAG AV SPESIFIKASJONER MÅLBARE GASSER OG BEGRENSNINGER MÅLEPRINSIPP 5 c INNHOLD SIDE 4.1 MÅLERESULTATER KALIBRERING 20 7 FORSLAG TIL FORBEDRINGER OG VIDERE TESTING ANALYSERESULTATER MULIG BRUK UNDER OPERATIV DYKKING 22 6 KONKLUSJONER VIDERE U1TESTING FORBEDRINGER 26 8 REFERANSE 28

4 INTRODUKSJON 1.1 GENERELT Under dykking brukes det spesielle pustegassblandinger. Først og fremst må oksygeninnholdet være korrekt. Men det er også viktig at dykkeren ikke utsettes for høye konsentrasjoner av toksiske gasser under oppholdet. Det er derfor nødvendig å overvåke disse parametrene for å sikre at det opereres innenfor akseptable grenseverdier. Denne rapporten omhandler utprøving av et nytt gassanalyseinstrument som nylig er kommet på markedet. Det ble brukt på NTJTEC under et grunt dykk til 15 m i oktober og november Instrumentet var primært satt opp for å overvåke utvalgte forurensningsgasser i kammeratmosfæren. 1.2 FORMÅL Formålet med utprøvingen var å vurdere om instrumentet kunne egne seg til bruk under operativ dykking ombord i et dykkefartøy. Videre komme med forslag til eventuelle modifilcasjoner ved slik bruk, samt praktiske brukserfaringer. 1.3 BAKGRUNN Når konsentrasjonen av en gasskomponent i et trykk-kammer skal vurderes, er partialtrykket avgjørende. Vanligvis er man avhengig av å ekspandere gassen i trykk-kammeret til overfiatetrykk for å kunne analysere gasskomponentene. Da vil konsentrasjonene for de enkelte komponentene bli meget lave, og det kan være problematisk å finne instrumentering med god nok følsomhet og stabilitet. For en del gasskomponenter har det hittil vært brukt gasskromatograf for å kunne gjøre slike målinger. Dette instrumentet kan analysere innholdet av flere NUTEC, EE/ANB 3

5 forskjeffige gasskomponenter ved lave konsentrasjoner. I et laboratorium går dette bra. Men gasskromatografen krever hyppig kalibrering, er mekanisk meget ømfintlig og kommer lett ut av justering ved rystelser. Det kreves også høy kompetanse for å operere utstyret og tolke resultatene. 1.4 TEKNISKE KRAV FOR OPERATIV BRUK For å kunne gjøre operative rutinemålinger vil det være ønskelig med et instrument som er mekanisk robust. Etter montering og igangkjøring bør det stort sett passe seg selv og presentere resultatene for kammerbetjeningen på en lett forståelig måte slik at eventuelle nødvendige tiltak kan igangsettes. Målinger fra flere forskjellige kamre samtidig vil være ønskelig, og flere forskjeffige gasser bør kunne analyseres ved samme prøvetaking. Tiden fra gassprøven blir tatt i kammeret og til analyseresultatet foreligger bør være kort. For noen år siden lanserte instrumentleverandøren BrUel & Kjær i Danmark et gassanalyseinstrument basert på infrarød absorpsjon. I spesifikasjonene blir det hevdet at instrumentet har en oppløsning ned til 102 ppm og at det kan måle ca 300 gasser. Av disse kan inntil 5 gasser pluss vanndampinnhold måles samtidig med total måletid under 2 minutter. Dette gjør det meget interessant i dykkesammenheng. Instrumentet er primært laget for miljøovervåking innenfor f.eks. kjemisk industri. Dette medfører også en del begrensninger i dykkesammenheng. Men som det vil framgå av rapporten, er det mulig å komme rundt dette med enkle modifikasjoner. NUTEC, EFJANB 4

6 og Fl BrUel & Kjær type 1302 gassanalysator har følgende virkemåte: 2.1 MÅLEPRINSIPP c NUTEC, EE/ANB 5 nærmere i Appendilcs. 2. INSTRUMENTBESKRIVELSE 2.2 MÅLBARE GASSER OG BEGRENSNINGER er plassert på en karusell som har plass til 6 forskjellige filtre. Ett av disse må Hensikten med filteret er at hver gass absorberer infrarødt lys med en helt spesiell farge. På denne måten kan en velge ut de gassene som skal analyseres. Filtrene En gassprøve pumpes inn i et målekammer ved hjelp av en pumpe og et ventilsystem. Deretter lukkes kammeret hermetisk. En infrarød lyskilde belyser å pulsere, og et fargefilter som er bestemt av hvilken gass som skal måles. gassen gjennom et vindu og gassen får en trykkøkning pga. energitilførselen fra det infrarøde lyset. I lysbanen er det også montert en chopper som får lyset til variasjonen detekteres ved hjelp av to følsomme mikrofoner, og Det er en forutsetning for måleprinsippet at gassen må kunne absorbere infrarødt Ved å pulse lyset blir det en pulserende trykkøkning/trykkreduksjon. Denne gassen. For nærmere beskrivelse se i Appendiks og referanseliste. trykkvariasjonenes arnplitude er en funksjon av konsentrasjonen av den aktuelle alltid være vanndamp. De øvrige 5 filtrene brukes til forskjellige valgfrie gasser. Totalt oppgir fabrikanten i sitt brosjyremateriell totalt ca 300 forskjellige gasser lys. Dette gir mulighet til å måle konsentrasjonen til de fleste industrielle gasser. derfor ikke kunne måles. Dette gjelder f.eks. He og Ar. Det samme gjelder N2, 02 Detaljer om deteksjonsgrenser for de aktuelle gasser og begrensninger er beskrevet som instrumentet kan anvendes på. Edelgasser absorberer ikke infrarødt lys og vil absorberes av vanndamp, da det vanligvis alltid er fuktighet tilstede i en gass. 2. Absorbsjons-spekteret må også ligge utenfor de bølgelengder som

7 Instrument-type Brüel & Kjær type dekader, f.eks. i ppm - med referansegass 4 ganger I år. deteksjonsgrense: avhenger av gass, typisk io ppm til i ppm. - Nedre - Dynamikk: - Drift: - Kalibrering ppm. Nedre deteksjonsgrense i løpet av 3 mnd Mulig - Datalagringskapasitet: - Fysiske - Mulighet - Batteri - Testet - Gassforbruk N1JTEC, EF/ANE 6 Se detaljer i Appendiks. å legge inn grenseverdier med alarmer. 2.3 SAMMENDRAG AV SPESIFIKASJONER 2.4 PRAKTISK OPERASJON OG BRUK, KOMPETANSEKRAV prøver fra opp til 12 forskjellige målepunkter. Da er det en forutsetning at for feiloperasjoner, f.eks. å miste kalibreringsverdier eller oppsamlede data. Varsel Instrumentet blir operert fra menystyrte funksjonsknapper. I menyene kommer det oppløsning. Dato og tidspunkt lagres sammen med de måite verdier. Alle data om eventuelle feil med instrumentet blir gitt. opp klare spørsmål som operatøren må ta stilling til. Det er også lagt inn sperrer Instrumentet kan styres av en PC. Det kan også leveres tilleggsutstyr som kan ta vises numerisk kontinuerlig på en liten skjerm. Det kan settes inn alarmgrenser Intervall mellom hver måling kan settes fra 1 min, til i time med i min. systemet blir styrt av et PC-program. Dette er ikke vurdert i rapporten. maks. 30 cm3/s under skylling. for vibrasjonsbelastninger i henhold til IEC for sikring av kalibreringsverdier og lagrede data. for kommunikasjon med ekstern PC, utgang for printer og plotter. dimensjoner 175 x mm, vekt 9 kg. f.eks. 5 gasser hvert 10. min, i 7 døgn.

8 printer slik at alle data skrives ut etter hvert. Ved normal drift kan instrumentet gå kontinuerlig under et helt dykk. Dersom måleperiode kan dataene skrives ut på printer, redigert med overskrift og utregnede middelverdier, standard avvik og maksimum/minimum for hver enkelt utnyttelse av kapasiteten er det nok lagringspiass til å måle 5 gasser + man bruker. gass samt liste over alle rådata med dato og klokkeslett. NUTEC, EE/ANB 7 mulighet for elektrisk signal til en ekstern enhet. Under måling kan det tilicobles på konsentrasjoner for de enkelte gasser. En alarm gir ut både akustisk varsel og innstillingsparametrene for instrumentet Dataminnet kan deles opp i til sammen 9 + i måleserier. Alle målinger foregår Her kommer også middel og maks. verdier for måleperioden sammen med Det kan tilkobles plotter slik at tidsfunksjonen for de enkelte gasser kommer ut. man underveis Ønsker å endre på f.eks. intervall mellom hver måling, må dataminner. For å få tilbake tidligere data må dette skje via frontminnet. Ved full i et front-minne. Ved avsluttet måling kan dataene overføres til 9 forskjellige målingen stanses og dataene lagres før man begynner på nytt.etter avsluttet dekke en komplett metningsperiode. Er det bruk for større kapasitet kan dataene programvare å ta dem tilbake til instrumentet. Dette betyr at en mister muligheten vanninnhold hver ½ time i 3 uker. Dvs, at det er tilstrekkelig internt minne til å til å bruke instrumentets plotterutiner. Dette må i tilfelle lages spesielt på den PC overføres til en ekstern PC. Men det er da ikke mulig med eksisterende For å kunne sett opp instrumentet riktig kreves god innsikt i bruken samt kjennskap til de enkelte gasser. Når utstyret er kommet i drift, passer det seg stort gjøres f.eks. av kammerbetjeningen. sett selv, og det er ikke behov for hyppige kalibreringer. Det er enkelt å starte og stoppe en måleperiode og å lagre data i minnet. Med litt opplæring vil dette kunne

9 3 PRAKTISK GJENNOMFØRING - METODE 3.1 MÅLEPARAMETRE Vanninnhold må alltid måles og korrigeres for, da dette påvirker resultatet for de øvrige gassene. Følgende måieparametre for instrumentet ble valgt: A. Xylene B: Toluene C: Totale organiske hydrokarboner, målt som metan D: Karbon monoksid E: Karbon dioksid W: Vanninhold 3.2 MÅLESTED Instrumentet ble tilkoblet kontrolipanelet i kammerkontrollen. Formålet med testen var først og fremst å utprøve instrumentet, og ikke en fullstendig analyse av hele kammerkomplekset. Det ble derfor valgt å koble det fast til kammer 1 under hele dykket. Det var også tilgjengelig printer for kontinuerlig dokumentasjon samt plotter. I tillegg ble alle kamrene overvåket for forurensninger med standard overvåkingsinstrumentering for kammersystemet. 3.3 GASSFORBRUK Funksjonen på instrumentet er slik at det kun forbruker gass under skylling og fylling av målekammeret. Men da er forbruket til gjengjeld relativt stort, oppgitt til 30 cm3/s eller 1,8 1/min. GasstilfØrselen fra trykk-kammeret må derfor ha kapasitet nok til å levere dette for å forhindre at instrumentet suger inn gass fra NUrEC, EE/ANB 8

10 f.eks. kontroliromatmosfæren. I bruksanvisningen er det advart mot overtrykk i tilførselen og derfor ble det brukt boblefiasker med ventilering til atmosfæren. For å sikre mot falsk luft i måleslangen ble det valgt å bruk 3-4 I/min i tilførselen. Boblefiaskene må arrangeres på en slik måte at en sikrer seg mot at vann kan suges inn i instrumentet. Ellers kan målecellen Ødelegges! Et alternativ er å bruke et lite flowmeter for å kontrollere gass-stømmen under innpumping til målekammeret. Dette viste seg å lage et uforutsett problem. Med så stort kontinuerlig gassforbruk vil heliumkostnadene bli betydelige under et helt dykk. Instrumentet har i nåværende versjon ingen mulighet for styring av en ekstra magnetventil for åpning og lukking av gassforsyningen, for å løse dette må det brukes en ekstern styring. Derfor ble det anskaffet 2 koblingsur som styrte en magnetventil. Disse ble programmert til å åpne i 5 min, for hver måleperiode som ble valgt til i time (begrenset av antall funksjoner i koblingsur). Klokken i koblingsurene og gassanalysatoren ble så synkronisert. Etter en del forsøk fungerte dette bra, men dette systemet er for tungvint for normal operativt bruk. Likeledes ble det registrert at instrumentets intemklokke gikk for fort. Over tid medførte dette at den kom ut av synkronisering med koblingsurene, noe som krevde oppfølging med få dagers mellomrom under hele testperioden. NUTEC, EEJANB 9

11 4. RESULTATER FRA LOGGETE DATA 4.1 MÅLERESIJLTATER På grunn av arbeidet med å redusere gassforbruket mangler data fra de første dagene av dykket. Etter tredje dagen var instrumentet i kontinuerlig drift, kun avbrutt av korte perioder for lagring av data, modifisering og synkronisering av klokkene. En oversikt over alle registrerte data er vist i tabell i på neste side. Av tabellen framgår det at konsentrasjonene for toluene er kommet ut med negative verdier. LeverandØrens forklaring er at dette i praksis betyr 0 fordi instrumentet etter NUTECs spesifikasjoner er kalibrert for langt høyere innhold av denne gassen. På grunn av at det også er innebygget en korreksjon (valgfri) for innvirkning av de andre gassene på toluene-konsentrasjonen, vil denne korreksjonen trekke verdien negativt når konsentrasjonen er mye lavere enn det det er kalibrert for. NUTEC, EE/ANB 10

12 kl. 15: kl. 10:19 i time 68 1,56-1,3 13,4 3, , kl. 16: kl. 09:00 i time 65 1,93-2,3 22,7 4, , kl. 09: kl. 11:59 i time 26 2,13-0,737 16,5 4, , kl. 14: kl. 12:57 i time 95 1,91-1,8 21,9 5, , kl. 13: kl. 23:59 i time 59 1,60-2,8 22,5 8, ,30 Tabell 1: Oversikt over analyseresultater gitt som middelverdier for loggeperioden. Loggeperiode intervall målinger Måle- Antall Gasskonsentrasjon, middelverdi Start Stopp Xylene Toluene Total org. Karbon monoksid Karbon dioksid Vanninnisold ppm hydrokarbon ppm ppm ppm 3 g/m kl. 11: kl. 11:46 ca. 2 min. 18 1,75-0,654 28,3 3, , kl. 23: kl. 15:01 1 time 232 1,58-3,1 20,4 9, ,86 NTJTEC, EE/ANB 11

13 Alle damene ble lagret i hver sin posisjon i instrumentets internminne. Dette tok opp i underkant av 40% av tilgjengelig minne. Etter avsluttet dykk er samtlige data overført til en PC-fil, listet ut på printer og plottet på en flerpens plotter. I figur la finnes et eksempel på hvordan instrumentstatus og statistiske data kommer ut på printer, og figur 1B viser hvordan rådata kommer ut. Plotterutinene har mulighet for å velge ut hvilke gasser som skal skrives ut, én, flere eller alle. For å beholde oversikten er det valgt å begrense hvert plott til 2 gasser. Innholdet i figurene er fra perioden : Figur 2: Figur 3: Figur 4: Xylene og toluene Totale organiske hydrokarboner og vanninnhold Karbon monoksid og karbon dlioksid Under dykket ble det brukt en heliumbianding som inneholdt små rester av butangass. Denne ga utslag på totale hydrokarboner. Instrumentet ble da brukt operativt ved at det ble lagt inn aktivt kull i gassrensesystemet når hydrokarbon innholdet kom opp til grenseverdien. Det ble også avlest en økning i organiske hydrokarboner når det ble sluset inn mat i kammer 1. NUTEC, EF/ANE 12

14 c, T0Z Measurerent Det /Z454 ls1i11l 10:11 Page ettirig5 Compensate for Uater Vap. Interference Cor pen5ate for Croaa nterfererce Sampie Continuousiy Sempling intervei Pre aet Monitoring Period Meaaure l3 i: XYLENE Sas 5: Toluene Sas C: Total Organic Caron Ses Q: Ceron r ionoxide Ses E: Carbon dioxide Water Vapour Sarnplinq rube Length Air Presaure Norrraiizatioi, Ternpereture YES YE5 NO ij1 :00 MO YES YES YES YE 5 YEE YE r 101.,33 kpa z0.0 C Senerel jnforr ation: Start Tir ie : 151 1ø Z 13:00 Stop Tirqe Z3:55 Resulta Not Avereged Nunber of Event Marka : 0 Number of Recored Sampies : SS Aiarn Linit Max Mean Min Std.Oev l5as A: Ses 5: Ses Ses 0 Ses E: Wat er: Z.ZSE+00 1.SOE+00 S1ZE E 3 551E 03 Z.SE E E E+0ø ZZ.5E+00 S.70E+00 S.ZIE+00 S.Z5E E E 3 Z.SSE+fö3 553E+00 5L1E E EE E+00 l 1E+00 4.ØIE+00 Figur la. Overskrift ved printing av data. NUTEC, EE/ANB 3

15 10 ZZ:00: :00:2! 1.S1E+00 I.SE SE :00: E+ 7.73E E+00 Z.785+oo 8 20:00:88 L73E E ZI:08: E :00: ØØ Z77E :00: SE Z44E+08 Z.2I :00:13 Z.ZIE+00 I.SE OZE+08 I 13:00:28 I.SSE+00 I.SE E E+00 Z5ZE+00 1.SZE :08: E Nc. hhr ppr i ppm ppm Tdeu 5mp. Tir,e 5a 5 5a C G 0 Water 5r pie5 eaure Fror :00 NUTEC, EEJANB 14 Figur 1B Liste over rådata :58: :58: Z3.IE ZE :58: SE :50: Z1.7E+08 8.SSE ISE :58: SSSE :55: I1.SE :58: :58:18 1.Z5E ZE :59: Z.8E E ØIE :55: E :59: :58: SE E :58: E :50: ZZ Z:58: E :58: E+00 3! 18:55: SE+00 SI 14:58: Z1.IE+88 8.ZIE :58:SZ 1.Z E+80 ZE 13:58:Z E Z1 08:55: Z.SSE :58: Z4.E+oo 24 11:59: E Z1.ZE I7ZE E Z:55:ZS l.ze SSE :59:Z3 1.78E Z0.4E :55:13 1.ZØE E :59:11 I.ZIE :58: SE :58:40 I ZE :58: IS 05:59: Z5.7E :55: I.4ZE E :55: Z3.SE IOE+00.ØSE :59: :58: Z.Z4E :55: T.9E E E :55: :55: SE# :55: E Z5.SE J :55: E+00 LØE E :59: E :59: Z.9E+80 Z8.4E E+03 Z.83E+00 il Z3:00: ZZ.3E i. j.- uuremerit LIL li I I I

16 Serial Nu 148)231 (Jote : :51_ gj 1302 SETTINGS: GENERAL INFORMATION: B (((f )))) < SmmpJ.lng Intervel: 01:00 Stmrt Time: :59 I4onltorlng Perlod Not Pre et Stop TIme: :01 Bruel G Kier Resulta Not Avereged Number of Recorded Semplem: 232 Compensete for Water Interi.: YES Number ot Plotted Sm.ploe: 232 Compensete tor Croem Intert.: YES Wernln9(B): Dete hem boen Trunceted AIr Preemure: kpa GAS INFOFIMATION: Normmllzatlon Te.perature: 20.0 C A: XYLENE I4eefl Volum: 1.58 ppm Mmx Volum: 2.62 pp. 8: Toluene Meen Volum: 3.1 ppm Mmx Value: 641 ppb Se.pllng Tube Length: Scele: A5.00E+00 D:1.00E 09. Commenta:

17 fl fl 00 t) di l SETTINGS: GENERAL INFORMATION: B (((Dl))) K SempHn Intervel: 01:00 Stert Time:.f Monitorin9 Period Not Pce eet Stop Time: Bruel Kjær eau1ti Not Averagod Number of Recorded Smmplee: Compeneate for Meter Intert.: YS Numbor ut Plotted Samplea: Compeneete for Croee Interf.: YES Air Pre.muce: kpe GAS INFORMATION: Normalizetion Tempereturo: 20.0 C Sempling Tube Length: 1.00 fl C: Totol Orgenic Cocbon Moen VeIue: 20.4 ppm Mmx Voluo: 46.2 ppm Scele: C:50.OE+00 W:50.OE+03 W: Mater Vepour Moen Velue: 5.66 g/i Mix Veluo: 21.8 g/i Commente: : : I I Sen11 Ho D1d : : : : : Ol 00: : 51

18 ( ) g Brùe] G X)r GAS INFORMATION: 0: C.rbon monox)d. ê4an Vaiue: 9.41 ppa Mex V.lue: 10.7 ppn E:Cerbon dloxlde Ham Velu.: 774 ppm Mmx Value: 3816 ppm SETTINGS: Sempflng Intervei: MonitorinQ Period Not Pre emt Re.uite Not Avereged Comp.n..te for Water Intert.: Compeneete tor Croee Intert.: Air Pr...ure: Normalization T.mp.r.ture: S.mpling Tube Length: Scal.: i 0 tinit: 01:00 YES YES kpa 20.0 C 1.00 m 0: 20.OE+00 E:5.00E+03 GENERAL INFORMATION: Stect Time: Stop Time: Number of Recorded Sepeplem: Number of Plotteci Samplem: : : Comman t e: 0.8 I jjj 2 00: : : : :00 Dete: : : :51 i

19 Sammenligning med andre måledata under dykket Under dykket ble det rutinemessige målt en rekke gassparametre: - Karbon - Karbon - I dioksid (CO 2) man oksygen, temperatur og fuktighet. ble målt og loggført hver 1/2 time. Samtidig målte 4) monoksid (CO) og metan (CH ble målt med gasskromatograf (GC) én gang pr. døgn. løpet av dykket ble det tatt gassprøve med aktivt kull én gang fra kammer i og sendt til Senter for Industriforskning (SI) for analyse. Det er i ettertid gått tilbake i loggboken og tatt ut GC-data fra begynnelsen og slutten av dykket. Tilsvarende verdier for tilnærmet samme tidspunkt er så tatt ut fra datalistene fra det opto-akustiske instrumentet (B & K) under test. Resultatene er vist i tabell 2 på neste side. Ved vurdering av sammenlignende verdier i tabell 2 må det taes i betraktning at avlesningene ikke er gjort på eksakt samme tidspunkter. Det må også taes hensyn til at GC kun registrerer CH4 mens B & K er satt opp til å måle totale hycirokarboner inidusive butan, referert til molekylvekten for CH4. Vi må derfor forvente noe høyere verdier for CH4 på B & K enn på GC. Ved begynnelsen av dykket ser dette ut til å være tilfelle, mens ved slutten er forskjellen tilsynelatende motsatt. Som nevnt, er det usikkerhet med hensyn til måletidspunkt. Muligens kan det være forskjell på kalibrering i N2 og He, eller det har med instrumentnøyaktighet å gjøre. Dersom målingene hadde vært tatt på nøyaktig samme gassblanding, og målt de samme komponentene, er avvikene for store til å være innenfor aksepterte toleransegrenser. Dette er en av de tingene som må undersøkes nærmere. NUTEC, EEJANB 18

20 Tabell 2. Sammenligning av data fra gasskromatograf og opto-akustisk analysator. 4) Tidspunkt Karbon monoksid (CO) Metan (CH GC, ppm B & K, ppm GC, ppm B & K, ppm kl. 18:00 2,2 3,7 13, kl. 02:35 4,5 4,4 17,3 18, kl. 00:00 2,3 4,7 13,2 10, kl. 00:54 7,9 5,0 14,8 15, kl. 16:00 3,1 5,1 14,9 20, kl. 02:00 3,0 5,1 14,7 20, kl. 03:00 3,6 5,3 16,3 23, kl. 03:00 4,8 5,6 22,7 20, kl. 13:00 3,5 6,8 21,1 30, kl. 04:50 6 9, , kl. 00: , , kl ,8 9,4 21,5 18, kl. 01:00 5,6 9,8 21,4 17, kl ,1 9,0 21,6 13, kl. 02:00 6,4 9,0 19,1 10, kl. 02:30 9,0 9,7 24,3 27,2 NIJTEC, EE/ANB 19

21 NUTEC, EE/ANB 20 CH, Tabell 3. CO2 i perioden kl. 00:00 til kl. 15:01 sammenhigninger uten å måle på eksakt samme gass. I stedet er det sett på tilstanden på sodalime-absorbentene. Det kan derfor ikke gjøres pålitelige middelverdien og standard avvik over en lengre periode. Dykkelogg B & K CO2 konsentrasjonen varierer svært mye avhengig av aktivitet inne i kammeret og KALIBRERING Det fremgår her at standardavviket er så stort at det ikke kan sies noe sikkert om For den prøven som ble sendt til SI er det imidlertid store forskjeller både for mellom kammerovervåknings-instrumenteringen og den opto-akustiske nøyaktigheten. Totalt viser tabell 2 og 3 at det er rimelig god overensstemmelse 4, og stort standaard avvik for CO2. xylene, toluene, og hydrokarboner. Det må derfor undersøkes nærmere om hva analysatoren for gassene CO, CO2 og CH4 tatt i betraktning få data fra CO og Før målingene ble instrumentet kalibrert ved fabrikken i Köbenhavn. Etter en som kan være årsaken til dette. fremdeles å være innenfor spesifikasjonene, se Appendiks. Det er imidlertid innført en usikkerhet ved at kalibreringen er utført med N2 som bæregass, selv om måneds kontinuerlig bruk ble kalibreringen kontrollert ved fabrikken og funnet det blir hevdet at det teoretisk ikke skal gjøre forskjell. Middelverdi 563 ppm 774 ppm Antall målinger Standard avvik 539 ppm 616 ppm

22 NUTEC, EE/ANB 21 måte. aktuelle heliumbaserte gasser vil kunne gi gode opplysninger om nøyaktighet. 5.1 ANALYSERESULTATER 5. DISKUSJON c 5.2 PRAKTISKE ERFARINGER Inne i lokket er det en god oversikt over menyen for styring av instrumentet. Plotte- og print-mulighetene er meget gode med mulighet til å ta ut akkurat de Bruksanvisningen er meget oversilctlig og forklarer godt instrumentets funksjoner. øvrige resultatene er det rimelig samsvar og en sammenlignende kalibrering med og toluene også fra to andre steder, og det arbeides med å utrede årsaken. For de Det ble funnet store avvik mellom B & K og prøver tatt med kuliprøver. Dette er datene man er interessert i. Det beregnes også statistiske verdier av rådataene. rapportert til B & K forhandleren. De har fått rapportert lignende avvik for xylene Når alle gassene skal måles, tar hver måling i underkant av 2 minutter. Dersom Sammenholdt med instrumentets lagerkapasitet er det neppe behov for lengre antallet reduseres, vil også måletiden gå ned. Maksimalt intervall er i time. Det er imidlertid en begrensning i antall posisjoner i minnet. Det kan lagres totalt intervall. Ifølge leverandøren kan dette økes. 9 tids-serier. Skal f.eks. instrumentet brukes til å måle flere korte sekvenser med kan benytte seg av de gode plotterutinene som instrumentet er utstyrt med. Dette lite intervall mellom hver måling, f.eks. under en sveiseoperasjon, vil en måtte tømme damene over til en PC når det er lagret 9 tidsserier. Dette gjør at en ikke må i tilfelle lages f.eks. i et regneark i den PC en man benytter. På en PC blir damene lagret i et format som gjør det lett å liste ut rådata på en opversiktlig

23 løsning på dette dersom man benytter seg av en PC. NUTEC, EF/ANE 22 hyppige kalibreringer under drift. fjerne slike feilmålinger. leverandøren vil dette bli rettet på. Det må fmnes en mere praktisk løsning på styring av magnetventilen for dosering 5.3 MULIG BRUK UNDER OPERATIV DYKKING På utskriftene blir det markert at det har vært strømbrudd. Dette skjedde én gang. må det aksepteres et viss gassforbruk. Ifølge leverandøren vil det kunne lages en På grunn av at koblingsur og instrumentklokke da mistet synkroniseringen, ble oppfølging, fungerte det bra, men er for tungvint for operasjonell bruk. Eventuelt av gass enn den som vi laget. Som et laboratorieforsøk med mulighet for En viktig forutsetning er at man er klar over de begrensninger som ligger i selve noen av dataene åpenbart feil pga. falsk luft. Instrumentet har muligheter for å I tilfelle strømbrudd stopper loggeren og fortsetter når strømmen kommer tilbake. på overfiatebaserte gasser er dette et kosmetisk problem, men i vårt tilfelle Intern klokke i instrumentet gikk litt for fort under testen. Under vanlig måling inklusive argon som brukes under sveising. Se oversikt i Appendiks. medførte det at koblingsur og instrument kom ut av synlcronisering. Ifølge Under normal drift vil det ikke være behov for personell med spesialkompetanse måleprinsippet med absorpsjon av infrarødt lys. Dette utelukker alle edelgasser for å få ut data. Kammerbetjeningen bør kunne læres opp til dette. Men installasjon og justering må gjøres av en kompetent person. Det er ikke behov for En viktig oppgave vil være å passe på at det er stor nok gasstilførsel til å Dette vil kunne gi ukorrekte resultater uten at man er klar over det. forhindre at den interne pumpen trekker inn gass fra f.eks. kontrolirom atmosfæren.

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer

Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer Maskinteknisk Forum 20 Juni 2008 Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer Presentasjon ved Bjørn Åril Norsk teknologi for ren energi Hovedinnhold: Dinorwig og systemkrav Noen tekniske utfordringer ved pumpeturbiner

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

Innhold. Instruks for melding av hærverk. ID1743-a- hærverk. IE76286-b- Trafikkdetektor Leggebeskrivelse E og E

Innhold. Instruks for melding av hærverk. ID1743-a- hærverk. IE76286-b- Trafikkdetektor Leggebeskrivelse E og E Statens vegvesen Region Midt Elektrokontrakt Nordmøre og Romsdal Innhold Mappe I - Omfatter aktuelle drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Løsningsforslag til slutteksamen i SESM3401 Styring av mekatroniske systemer

Løsningsforslag til slutteksamen i SESM3401 Styring av mekatroniske systemer Høgskolen i Buskerud Løsningsforslag til slutteksamen i SESM3401 Styring av mekatroniske systemer Utarbeidet av Finn Haugen, emnets lærer. Eksamensdato: Mandag 11. desember 2006. Varighet: 4 timer. Vekt

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

AQUAMAX. Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps

AQUAMAX. Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps AQUAMAX Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps Evolution serien: Den nye måten å tenke rense / sirkulasjonspumper på. Alle pumpene i Evolution serien er

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Programseminar 10-11 mars 2004

Programseminar 10-11 mars 2004 operasjonell risikoanalyse HMS Petroleum Beslutningsstøtteverktøy (NFR) Hovedprosjekt gjennom delprosjektet "Barrierer og " Jan Erik Vinnem, /HiS (jev@preventor.no) Programseminar 10-11 mars 2004 10.03.2004

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly 1/ cone sleeve removal demontering av konhylse 2/ pin removal demontering av bolt 3/ additional Ø140mm - Ø195mm tillegg for

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Opplæring og kompetansekrav, klimaforskriften. v/ Rolf Skatvedt

Opplæring og kompetansekrav, klimaforskriften. v/ Rolf Skatvedt Opplæring og kompetansekrav, klimaforskriften v/ Rolf Skatvedt Det som tas inn må gå ut Behoveteråvitehva som går ut av avgass pipen. TOC TOC HCl HCl SO SO 2 2 HF HF H 2 O 2 NO NO x x CO CO Hg Hg Dust

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

TEKNISK RAPPORT FRANZEFOSS MILJØKALK AS UTSLIPPSMÅLINGER - 2010 RAPPORT NR. 2010-3494 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT FRANZEFOSS MILJØKALK AS UTSLIPPSMÅLINGER - 2010 RAPPORT NR. 2010-3494 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS FRANZEFOSS MILJØKALK AS UTSLIPPSMÅLINGER - 2010 RAPPORT NR. 2010-3494 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2010-10-25 BA000818 Godkjent av: Organisasjonsenhet: Einar

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Digitalt alkometer FCA 9000 Lite

Digitalt alkometer FCA 9000 Lite REV 1.00 Digitalt alkometer FCA 9000 Lite ADMINISTRATORER Takk for at du har valgt FCA 9000 Lite Vi håper du vil oppleve toppteknologi med nøyaktigheten og påliteligheten til Fuel Cellsensorene. Veiledning

Detaljer

Managing Risk in Critical Railway Applications

Managing Risk in Critical Railway Applications Managing Risk in Critical Railway Applications Topics Railway signalling Real projects Regulator, standards and the law Acceptance criteria for signalling systems (SIL) Risk analysis a special case The

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

SQL Server guide til e-lector

SQL Server guide til e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! SQL Server guide til e-lector Innhold 1 Innledning... 2 2 SQL Express 2008 R2 installasjon... 2 3 Etter installasjon... 4 3.1 SQL Express... 4 3.1.1 Nettverksoppsett

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Påminnelse om brukernavn eller passord

Påminnelse om brukernavn eller passord Instructions ENGLISH Instruksjoner NORSK This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

NA Dok. 26b Dokumentets tittel: Krav til kalibrering og kontroll av termometre for akkrediterte laboratorier.

NA Dok. 26b Dokumentets tittel: Krav til kalibrering og kontroll av termometre for akkrediterte laboratorier. Side: 1 av 6 Norsk akkreditering NA Dok. 26b: Krav til kalibrering og kontroll av termometre for Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 03.03.2008 Sidenr:

Detaljer