Nutec. C Fortrolig NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: Dato: Prosjekt nr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nutec. C Fortrolig NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 53-91 Dato: Prosjekt nr: 16.03.92 11130.5"

Transkript

1 Antall Sider : 28 Enk Eirues, C Rapport nr: Dato: Prosjekt nr: Rapportens tittel: Kontrollert av: Evaluering av en opto-akustisk gassanalysator med tanke på bruk under operasjonell dykking. (Rev. 01) Postboks 6, 5034 Ytre LaksevAg. Telefon (05) Telex: nutec n. Telefax: (05) NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Nutec C Fortrolig Diving chambers Photoacoustic Evaluation Gas analyzer Sammendrag: ERKLÆRING VED FORDELING: oppgir at den kan analysere ca 300 gasser, de fleste med nedre deteksjonsgrense under I ppm. Prinsippet for dette instrumentet forutsetter at den gassen som skal analyseres absorberer infrarødt lys. Dette utelukker edelgasser og f.eks. 02, Kalibreringen ble kontrollert etter dykket og funnet å være innenfor spesifikasjonene etter i måneds kontinuerlig bruk. I rapporten er det gitt anbefalinger om å få erfaringer med instrumentet under operasjonell dykking. instrumentering. Det er god overensstemmelse mellom gassanalysatorens resultater og kammersystemels analyseutstyr, mens det er store uoverensstemmelser med en prøve som ble tatt med aktivt kull. For eventuell rutinemessig bruk under operasjonell dykking er det gitt prionterte anbefalinger om en del mindre modifikasjoner. Under førstepriontet er det satt opp montering av en ekstra magnetventil for å redusere gassforbruk og bedre spesiftkasjoner på instrumentets interne klokke. N2 og For denne evalueringen var instrumentet kalibrert for gassene xylene, toluene, totale hydrokarboner, på plott med konsentrasjoner som funksjon av tid. Statistiske verdier med middel, maksimum, minimum og standard avvik karbonmonoksid, karbondioksid og vanninnhold. Konstruksjonen av instrumentet tillater å måle inntil 6 gasser samtidig En standard gassanalysator type 1302 fra firma Brüel & Kjær ble installert under et grunt 02-dykk på NUTEC. Brosjyrene angis ved utlisting av data. Etter dykket er måleverdiene sammenholdt med resultatene fra kammersystemets standard hvorav en er vanndamp. Utstyret ble tilkoblet en analyselinje på kammer i og målte parallelt med kammersystemets standard gassanalyse-utstyr. Alle damene ble lagret internt i instrumentet og senere presentert både på lister med numeriske verdier og FUDT (Norsk Hydro, SAGA, Oljedirektoratet, Statoil). Arve Bang, Norsk Hydro Emneord på engelsk: Klient/oppdragsgiver: Klients/kontaktpersons referanse: Arbeidet utført av: Rapports vers signatur: Chemical Work Environment X Fri Distribusjon Graderingen gjelder til: ISBN: Emneord på norsk: Kjemisk arbeidsmiljø Gassanalysator Opto-akustikk Evaluering Dykkekamre Jens Smith-Sivertsen, Statoil John Arne Ask, Oljedirektoratet Karin Jakobsen ( f(_j f \ Godkjent av:

2 Erik Eknes NUTEC, EE/ANB EVALUERING AV EN OPTOAKUSTISK GASSANALYSATOR MED TANKE PÅ BRUK UNDER OPERASJONELL DYKKiNG Norsk Undervannsteknologisk Senter a.s Gravdalsvei 22, 5034 Ytre Laksevåg

3 2 INSTRUMENTBESKRIVELSE TEKNISKE KRAV FOR OPERATIV BRUK FORMÅL BAKGRUNN GENERELT 3 1. INTRODUKSJON 3 NUTEC, EFJANB 2 C 5.2 PRAKTISKE ERFARINGER 21 5 DISKUSJON 21 4 RESULTATER FRA LOGGETE DATA GASSFORBRUK MÅLESTED MÅLEPARAMETRE 8 3 PRAKTISK GJENNOMFØRING - METODE PRAKTISK OPERASJON OG BRUK, KOMPETANSEKRAV 6 C 2.3 SAMMENDRAG AV SPESIFIKASJONER MÅLBARE GASSER OG BEGRENSNINGER MÅLEPRINSIPP 5 c INNHOLD SIDE 4.1 MÅLERESULTATER KALIBRERING 20 7 FORSLAG TIL FORBEDRINGER OG VIDERE TESTING ANALYSERESULTATER MULIG BRUK UNDER OPERATIV DYKKING 22 6 KONKLUSJONER VIDERE U1TESTING FORBEDRINGER 26 8 REFERANSE 28

4 INTRODUKSJON 1.1 GENERELT Under dykking brukes det spesielle pustegassblandinger. Først og fremst må oksygeninnholdet være korrekt. Men det er også viktig at dykkeren ikke utsettes for høye konsentrasjoner av toksiske gasser under oppholdet. Det er derfor nødvendig å overvåke disse parametrene for å sikre at det opereres innenfor akseptable grenseverdier. Denne rapporten omhandler utprøving av et nytt gassanalyseinstrument som nylig er kommet på markedet. Det ble brukt på NTJTEC under et grunt dykk til 15 m i oktober og november Instrumentet var primært satt opp for å overvåke utvalgte forurensningsgasser i kammeratmosfæren. 1.2 FORMÅL Formålet med utprøvingen var å vurdere om instrumentet kunne egne seg til bruk under operativ dykking ombord i et dykkefartøy. Videre komme med forslag til eventuelle modifilcasjoner ved slik bruk, samt praktiske brukserfaringer. 1.3 BAKGRUNN Når konsentrasjonen av en gasskomponent i et trykk-kammer skal vurderes, er partialtrykket avgjørende. Vanligvis er man avhengig av å ekspandere gassen i trykk-kammeret til overfiatetrykk for å kunne analysere gasskomponentene. Da vil konsentrasjonene for de enkelte komponentene bli meget lave, og det kan være problematisk å finne instrumentering med god nok følsomhet og stabilitet. For en del gasskomponenter har det hittil vært brukt gasskromatograf for å kunne gjøre slike målinger. Dette instrumentet kan analysere innholdet av flere NUTEC, EE/ANB 3

5 forskjeffige gasskomponenter ved lave konsentrasjoner. I et laboratorium går dette bra. Men gasskromatografen krever hyppig kalibrering, er mekanisk meget ømfintlig og kommer lett ut av justering ved rystelser. Det kreves også høy kompetanse for å operere utstyret og tolke resultatene. 1.4 TEKNISKE KRAV FOR OPERATIV BRUK For å kunne gjøre operative rutinemålinger vil det være ønskelig med et instrument som er mekanisk robust. Etter montering og igangkjøring bør det stort sett passe seg selv og presentere resultatene for kammerbetjeningen på en lett forståelig måte slik at eventuelle nødvendige tiltak kan igangsettes. Målinger fra flere forskjellige kamre samtidig vil være ønskelig, og flere forskjeffige gasser bør kunne analyseres ved samme prøvetaking. Tiden fra gassprøven blir tatt i kammeret og til analyseresultatet foreligger bør være kort. For noen år siden lanserte instrumentleverandøren BrUel & Kjær i Danmark et gassanalyseinstrument basert på infrarød absorpsjon. I spesifikasjonene blir det hevdet at instrumentet har en oppløsning ned til 102 ppm og at det kan måle ca 300 gasser. Av disse kan inntil 5 gasser pluss vanndampinnhold måles samtidig med total måletid under 2 minutter. Dette gjør det meget interessant i dykkesammenheng. Instrumentet er primært laget for miljøovervåking innenfor f.eks. kjemisk industri. Dette medfører også en del begrensninger i dykkesammenheng. Men som det vil framgå av rapporten, er det mulig å komme rundt dette med enkle modifikasjoner. NUTEC, EFJANB 4

6 og Fl BrUel & Kjær type 1302 gassanalysator har følgende virkemåte: 2.1 MÅLEPRINSIPP c NUTEC, EE/ANB 5 nærmere i Appendilcs. 2. INSTRUMENTBESKRIVELSE 2.2 MÅLBARE GASSER OG BEGRENSNINGER er plassert på en karusell som har plass til 6 forskjellige filtre. Ett av disse må Hensikten med filteret er at hver gass absorberer infrarødt lys med en helt spesiell farge. På denne måten kan en velge ut de gassene som skal analyseres. Filtrene En gassprøve pumpes inn i et målekammer ved hjelp av en pumpe og et ventilsystem. Deretter lukkes kammeret hermetisk. En infrarød lyskilde belyser å pulsere, og et fargefilter som er bestemt av hvilken gass som skal måles. gassen gjennom et vindu og gassen får en trykkøkning pga. energitilførselen fra det infrarøde lyset. I lysbanen er det også montert en chopper som får lyset til variasjonen detekteres ved hjelp av to følsomme mikrofoner, og Det er en forutsetning for måleprinsippet at gassen må kunne absorbere infrarødt Ved å pulse lyset blir det en pulserende trykkøkning/trykkreduksjon. Denne gassen. For nærmere beskrivelse se i Appendiks og referanseliste. trykkvariasjonenes arnplitude er en funksjon av konsentrasjonen av den aktuelle alltid være vanndamp. De øvrige 5 filtrene brukes til forskjellige valgfrie gasser. Totalt oppgir fabrikanten i sitt brosjyremateriell totalt ca 300 forskjellige gasser lys. Dette gir mulighet til å måle konsentrasjonen til de fleste industrielle gasser. derfor ikke kunne måles. Dette gjelder f.eks. He og Ar. Det samme gjelder N2, 02 Detaljer om deteksjonsgrenser for de aktuelle gasser og begrensninger er beskrevet som instrumentet kan anvendes på. Edelgasser absorberer ikke infrarødt lys og vil absorberes av vanndamp, da det vanligvis alltid er fuktighet tilstede i en gass. 2. Absorbsjons-spekteret må også ligge utenfor de bølgelengder som

7 Instrument-type Brüel & Kjær type dekader, f.eks. i ppm - med referansegass 4 ganger I år. deteksjonsgrense: avhenger av gass, typisk io ppm til i ppm. - Nedre - Dynamikk: - Drift: - Kalibrering ppm. Nedre deteksjonsgrense i løpet av 3 mnd Mulig - Datalagringskapasitet: - Fysiske - Mulighet - Batteri - Testet - Gassforbruk N1JTEC, EF/ANE 6 Se detaljer i Appendiks. å legge inn grenseverdier med alarmer. 2.3 SAMMENDRAG AV SPESIFIKASJONER 2.4 PRAKTISK OPERASJON OG BRUK, KOMPETANSEKRAV prøver fra opp til 12 forskjellige målepunkter. Da er det en forutsetning at for feiloperasjoner, f.eks. å miste kalibreringsverdier eller oppsamlede data. Varsel Instrumentet blir operert fra menystyrte funksjonsknapper. I menyene kommer det oppløsning. Dato og tidspunkt lagres sammen med de måite verdier. Alle data om eventuelle feil med instrumentet blir gitt. opp klare spørsmål som operatøren må ta stilling til. Det er også lagt inn sperrer Instrumentet kan styres av en PC. Det kan også leveres tilleggsutstyr som kan ta vises numerisk kontinuerlig på en liten skjerm. Det kan settes inn alarmgrenser Intervall mellom hver måling kan settes fra 1 min, til i time med i min. systemet blir styrt av et PC-program. Dette er ikke vurdert i rapporten. maks. 30 cm3/s under skylling. for vibrasjonsbelastninger i henhold til IEC for sikring av kalibreringsverdier og lagrede data. for kommunikasjon med ekstern PC, utgang for printer og plotter. dimensjoner 175 x mm, vekt 9 kg. f.eks. 5 gasser hvert 10. min, i 7 døgn.

8 printer slik at alle data skrives ut etter hvert. Ved normal drift kan instrumentet gå kontinuerlig under et helt dykk. Dersom måleperiode kan dataene skrives ut på printer, redigert med overskrift og utregnede middelverdier, standard avvik og maksimum/minimum for hver enkelt utnyttelse av kapasiteten er det nok lagringspiass til å måle 5 gasser + man bruker. gass samt liste over alle rådata med dato og klokkeslett. NUTEC, EE/ANB 7 mulighet for elektrisk signal til en ekstern enhet. Under måling kan det tilicobles på konsentrasjoner for de enkelte gasser. En alarm gir ut både akustisk varsel og innstillingsparametrene for instrumentet Dataminnet kan deles opp i til sammen 9 + i måleserier. Alle målinger foregår Her kommer også middel og maks. verdier for måleperioden sammen med Det kan tilkobles plotter slik at tidsfunksjonen for de enkelte gasser kommer ut. man underveis Ønsker å endre på f.eks. intervall mellom hver måling, må dataminner. For å få tilbake tidligere data må dette skje via frontminnet. Ved full i et front-minne. Ved avsluttet måling kan dataene overføres til 9 forskjellige målingen stanses og dataene lagres før man begynner på nytt.etter avsluttet dekke en komplett metningsperiode. Er det bruk for større kapasitet kan dataene programvare å ta dem tilbake til instrumentet. Dette betyr at en mister muligheten vanninnhold hver ½ time i 3 uker. Dvs, at det er tilstrekkelig internt minne til å til å bruke instrumentets plotterutiner. Dette må i tilfelle lages spesielt på den PC overføres til en ekstern PC. Men det er da ikke mulig med eksisterende For å kunne sett opp instrumentet riktig kreves god innsikt i bruken samt kjennskap til de enkelte gasser. Når utstyret er kommet i drift, passer det seg stort gjøres f.eks. av kammerbetjeningen. sett selv, og det er ikke behov for hyppige kalibreringer. Det er enkelt å starte og stoppe en måleperiode og å lagre data i minnet. Med litt opplæring vil dette kunne

9 3 PRAKTISK GJENNOMFØRING - METODE 3.1 MÅLEPARAMETRE Vanninnhold må alltid måles og korrigeres for, da dette påvirker resultatet for de øvrige gassene. Følgende måieparametre for instrumentet ble valgt: A. Xylene B: Toluene C: Totale organiske hydrokarboner, målt som metan D: Karbon monoksid E: Karbon dioksid W: Vanninhold 3.2 MÅLESTED Instrumentet ble tilkoblet kontrolipanelet i kammerkontrollen. Formålet med testen var først og fremst å utprøve instrumentet, og ikke en fullstendig analyse av hele kammerkomplekset. Det ble derfor valgt å koble det fast til kammer 1 under hele dykket. Det var også tilgjengelig printer for kontinuerlig dokumentasjon samt plotter. I tillegg ble alle kamrene overvåket for forurensninger med standard overvåkingsinstrumentering for kammersystemet. 3.3 GASSFORBRUK Funksjonen på instrumentet er slik at det kun forbruker gass under skylling og fylling av målekammeret. Men da er forbruket til gjengjeld relativt stort, oppgitt til 30 cm3/s eller 1,8 1/min. GasstilfØrselen fra trykk-kammeret må derfor ha kapasitet nok til å levere dette for å forhindre at instrumentet suger inn gass fra NUrEC, EE/ANB 8

10 f.eks. kontroliromatmosfæren. I bruksanvisningen er det advart mot overtrykk i tilførselen og derfor ble det brukt boblefiasker med ventilering til atmosfæren. For å sikre mot falsk luft i måleslangen ble det valgt å bruk 3-4 I/min i tilførselen. Boblefiaskene må arrangeres på en slik måte at en sikrer seg mot at vann kan suges inn i instrumentet. Ellers kan målecellen Ødelegges! Et alternativ er å bruke et lite flowmeter for å kontrollere gass-stømmen under innpumping til målekammeret. Dette viste seg å lage et uforutsett problem. Med så stort kontinuerlig gassforbruk vil heliumkostnadene bli betydelige under et helt dykk. Instrumentet har i nåværende versjon ingen mulighet for styring av en ekstra magnetventil for åpning og lukking av gassforsyningen, for å løse dette må det brukes en ekstern styring. Derfor ble det anskaffet 2 koblingsur som styrte en magnetventil. Disse ble programmert til å åpne i 5 min, for hver måleperiode som ble valgt til i time (begrenset av antall funksjoner i koblingsur). Klokken i koblingsurene og gassanalysatoren ble så synkronisert. Etter en del forsøk fungerte dette bra, men dette systemet er for tungvint for normal operativt bruk. Likeledes ble det registrert at instrumentets intemklokke gikk for fort. Over tid medførte dette at den kom ut av synkronisering med koblingsurene, noe som krevde oppfølging med få dagers mellomrom under hele testperioden. NUTEC, EEJANB 9

11 4. RESULTATER FRA LOGGETE DATA 4.1 MÅLERESIJLTATER På grunn av arbeidet med å redusere gassforbruket mangler data fra de første dagene av dykket. Etter tredje dagen var instrumentet i kontinuerlig drift, kun avbrutt av korte perioder for lagring av data, modifisering og synkronisering av klokkene. En oversikt over alle registrerte data er vist i tabell i på neste side. Av tabellen framgår det at konsentrasjonene for toluene er kommet ut med negative verdier. LeverandØrens forklaring er at dette i praksis betyr 0 fordi instrumentet etter NUTECs spesifikasjoner er kalibrert for langt høyere innhold av denne gassen. På grunn av at det også er innebygget en korreksjon (valgfri) for innvirkning av de andre gassene på toluene-konsentrasjonen, vil denne korreksjonen trekke verdien negativt når konsentrasjonen er mye lavere enn det det er kalibrert for. NUTEC, EE/ANB 10

12 kl. 15: kl. 10:19 i time 68 1,56-1,3 13,4 3, , kl. 16: kl. 09:00 i time 65 1,93-2,3 22,7 4, , kl. 09: kl. 11:59 i time 26 2,13-0,737 16,5 4, , kl. 14: kl. 12:57 i time 95 1,91-1,8 21,9 5, , kl. 13: kl. 23:59 i time 59 1,60-2,8 22,5 8, ,30 Tabell 1: Oversikt over analyseresultater gitt som middelverdier for loggeperioden. Loggeperiode intervall målinger Måle- Antall Gasskonsentrasjon, middelverdi Start Stopp Xylene Toluene Total org. Karbon monoksid Karbon dioksid Vanninnisold ppm hydrokarbon ppm ppm ppm 3 g/m kl. 11: kl. 11:46 ca. 2 min. 18 1,75-0,654 28,3 3, , kl. 23: kl. 15:01 1 time 232 1,58-3,1 20,4 9, ,86 NTJTEC, EE/ANB 11

13 Alle damene ble lagret i hver sin posisjon i instrumentets internminne. Dette tok opp i underkant av 40% av tilgjengelig minne. Etter avsluttet dykk er samtlige data overført til en PC-fil, listet ut på printer og plottet på en flerpens plotter. I figur la finnes et eksempel på hvordan instrumentstatus og statistiske data kommer ut på printer, og figur 1B viser hvordan rådata kommer ut. Plotterutinene har mulighet for å velge ut hvilke gasser som skal skrives ut, én, flere eller alle. For å beholde oversikten er det valgt å begrense hvert plott til 2 gasser. Innholdet i figurene er fra perioden : Figur 2: Figur 3: Figur 4: Xylene og toluene Totale organiske hydrokarboner og vanninnhold Karbon monoksid og karbon dlioksid Under dykket ble det brukt en heliumbianding som inneholdt små rester av butangass. Denne ga utslag på totale hydrokarboner. Instrumentet ble da brukt operativt ved at det ble lagt inn aktivt kull i gassrensesystemet når hydrokarbon innholdet kom opp til grenseverdien. Det ble også avlest en økning i organiske hydrokarboner når det ble sluset inn mat i kammer 1. NUTEC, EF/ANE 12

14 c, T0Z Measurerent Det /Z454 ls1i11l 10:11 Page ettirig5 Compensate for Uater Vap. Interference Cor pen5ate for Croaa nterfererce Sampie Continuousiy Sempling intervei Pre aet Monitoring Period Meaaure l3 i: XYLENE Sas 5: Toluene Sas C: Total Organic Caron Ses Q: Ceron r ionoxide Ses E: Carbon dioxide Water Vapour Sarnplinq rube Length Air Presaure Norrraiizatioi, Ternpereture YES YE5 NO ij1 :00 MO YES YES YES YE 5 YEE YE r 101.,33 kpa z0.0 C Senerel jnforr ation: Start Tir ie : 151 1ø Z 13:00 Stop Tirqe Z3:55 Resulta Not Avereged Nunber of Event Marka : 0 Number of Recored Sampies : SS Aiarn Linit Max Mean Min Std.Oev l5as A: Ses 5: Ses Ses 0 Ses E: Wat er: Z.ZSE+00 1.SOE+00 S1ZE E 3 551E 03 Z.SE E E E+0ø ZZ.5E+00 S.70E+00 S.ZIE+00 S.Z5E E E 3 Z.SSE+fö3 553E+00 5L1E E EE E+00 l 1E+00 4.ØIE+00 Figur la. Overskrift ved printing av data. NUTEC, EE/ANB 3

15 10 ZZ:00: :00:2! 1.S1E+00 I.SE SE :00: E+ 7.73E E+00 Z.785+oo 8 20:00:88 L73E E ZI:08: E :00: ØØ Z77E :00: SE Z44E+08 Z.2I :00:13 Z.ZIE+00 I.SE OZE+08 I 13:00:28 I.SSE+00 I.SE E E+00 Z5ZE+00 1.SZE :08: E Nc. hhr ppr i ppm ppm Tdeu 5mp. Tir,e 5a 5 5a C G 0 Water 5r pie5 eaure Fror :00 NUTEC, EEJANB 14 Figur 1B Liste over rådata :58: :58: Z3.IE ZE :58: SE :50: Z1.7E+08 8.SSE ISE :58: SSSE :55: I1.SE :58: :58:18 1.Z5E ZE :59: Z.8E E ØIE :55: E :59: :58: SE E :58: E :50: ZZ Z:58: E :58: E+00 3! 18:55: SE+00 SI 14:58: Z1.IE+88 8.ZIE :58:SZ 1.Z E+80 ZE 13:58:Z E Z1 08:55: Z.SSE :58: Z4.E+oo 24 11:59: E Z1.ZE I7ZE E Z:55:ZS l.ze SSE :59:Z3 1.78E Z0.4E :55:13 1.ZØE E :59:11 I.ZIE :58: SE :58:40 I ZE :58: IS 05:59: Z5.7E :55: I.4ZE E :55: Z3.SE IOE+00.ØSE :59: :58: Z.Z4E :55: T.9E E E :55: :55: SE# :55: E Z5.SE J :55: E+00 LØE E :59: E :59: Z.9E+80 Z8.4E E+03 Z.83E+00 il Z3:00: ZZ.3E i. j.- uuremerit LIL li I I I

16 Serial Nu 148)231 (Jote : :51_ gj 1302 SETTINGS: GENERAL INFORMATION: B (((f )))) < SmmpJ.lng Intervel: 01:00 Stmrt Time: :59 I4onltorlng Perlod Not Pre et Stop TIme: :01 Bruel G Kier Resulta Not Avereged Number of Recorded Semplem: 232 Compensete for Water Interi.: YES Number ot Plotted Sm.ploe: 232 Compensete tor Croem Intert.: YES Wernln9(B): Dete hem boen Trunceted AIr Preemure: kpa GAS INFOFIMATION: Normmllzatlon Te.perature: 20.0 C A: XYLENE I4eefl Volum: 1.58 ppm Mmx Volum: 2.62 pp. 8: Toluene Meen Volum: 3.1 ppm Mmx Value: 641 ppb Se.pllng Tube Length: Scele: A5.00E+00 D:1.00E 09. Commenta:

17 fl fl 00 t) di l SETTINGS: GENERAL INFORMATION: B (((Dl))) K SempHn Intervel: 01:00 Stert Time:.f Monitorin9 Period Not Pce eet Stop Time: Bruel Kjær eau1ti Not Averagod Number of Recorded Smmplee: Compeneate for Meter Intert.: YS Numbor ut Plotted Samplea: Compeneete for Croee Interf.: YES Air Pre.muce: kpe GAS INFORMATION: Normalizetion Tempereturo: 20.0 C Sempling Tube Length: 1.00 fl C: Totol Orgenic Cocbon Moen VeIue: 20.4 ppm Mmx Voluo: 46.2 ppm Scele: C:50.OE+00 W:50.OE+03 W: Mater Vepour Moen Velue: 5.66 g/i Mix Veluo: 21.8 g/i Commente: : : I I Sen11 Ho D1d : : : : : Ol 00: : 51

18 ( ) g Brùe] G X)r GAS INFORMATION: 0: C.rbon monox)d. ê4an Vaiue: 9.41 ppa Mex V.lue: 10.7 ppn E:Cerbon dloxlde Ham Velu.: 774 ppm Mmx Value: 3816 ppm SETTINGS: Sempflng Intervei: MonitorinQ Period Not Pre emt Re.uite Not Avereged Comp.n..te for Water Intert.: Compeneete tor Croee Intert.: Air Pr...ure: Normalization T.mp.r.ture: S.mpling Tube Length: Scal.: i 0 tinit: 01:00 YES YES kpa 20.0 C 1.00 m 0: 20.OE+00 E:5.00E+03 GENERAL INFORMATION: Stect Time: Stop Time: Number of Recorded Sepeplem: Number of Plotteci Samplem: : : Comman t e: 0.8 I jjj 2 00: : : : :00 Dete: : : :51 i

19 Sammenligning med andre måledata under dykket Under dykket ble det rutinemessige målt en rekke gassparametre: - Karbon - Karbon - I dioksid (CO 2) man oksygen, temperatur og fuktighet. ble målt og loggført hver 1/2 time. Samtidig målte 4) monoksid (CO) og metan (CH ble målt med gasskromatograf (GC) én gang pr. døgn. løpet av dykket ble det tatt gassprøve med aktivt kull én gang fra kammer i og sendt til Senter for Industriforskning (SI) for analyse. Det er i ettertid gått tilbake i loggboken og tatt ut GC-data fra begynnelsen og slutten av dykket. Tilsvarende verdier for tilnærmet samme tidspunkt er så tatt ut fra datalistene fra det opto-akustiske instrumentet (B & K) under test. Resultatene er vist i tabell 2 på neste side. Ved vurdering av sammenlignende verdier i tabell 2 må det taes i betraktning at avlesningene ikke er gjort på eksakt samme tidspunkter. Det må også taes hensyn til at GC kun registrerer CH4 mens B & K er satt opp til å måle totale hycirokarboner inidusive butan, referert til molekylvekten for CH4. Vi må derfor forvente noe høyere verdier for CH4 på B & K enn på GC. Ved begynnelsen av dykket ser dette ut til å være tilfelle, mens ved slutten er forskjellen tilsynelatende motsatt. Som nevnt, er det usikkerhet med hensyn til måletidspunkt. Muligens kan det være forskjell på kalibrering i N2 og He, eller det har med instrumentnøyaktighet å gjøre. Dersom målingene hadde vært tatt på nøyaktig samme gassblanding, og målt de samme komponentene, er avvikene for store til å være innenfor aksepterte toleransegrenser. Dette er en av de tingene som må undersøkes nærmere. NUTEC, EEJANB 18

20 Tabell 2. Sammenligning av data fra gasskromatograf og opto-akustisk analysator. 4) Tidspunkt Karbon monoksid (CO) Metan (CH GC, ppm B & K, ppm GC, ppm B & K, ppm kl. 18:00 2,2 3,7 13, kl. 02:35 4,5 4,4 17,3 18, kl. 00:00 2,3 4,7 13,2 10, kl. 00:54 7,9 5,0 14,8 15, kl. 16:00 3,1 5,1 14,9 20, kl. 02:00 3,0 5,1 14,7 20, kl. 03:00 3,6 5,3 16,3 23, kl. 03:00 4,8 5,6 22,7 20, kl. 13:00 3,5 6,8 21,1 30, kl. 04:50 6 9, , kl. 00: , , kl ,8 9,4 21,5 18, kl. 01:00 5,6 9,8 21,4 17, kl ,1 9,0 21,6 13, kl. 02:00 6,4 9,0 19,1 10, kl. 02:30 9,0 9,7 24,3 27,2 NIJTEC, EE/ANB 19

21 NUTEC, EE/ANB 20 CH, Tabell 3. CO2 i perioden kl. 00:00 til kl. 15:01 sammenhigninger uten å måle på eksakt samme gass. I stedet er det sett på tilstanden på sodalime-absorbentene. Det kan derfor ikke gjøres pålitelige middelverdien og standard avvik over en lengre periode. Dykkelogg B & K CO2 konsentrasjonen varierer svært mye avhengig av aktivitet inne i kammeret og KALIBRERING Det fremgår her at standardavviket er så stort at det ikke kan sies noe sikkert om For den prøven som ble sendt til SI er det imidlertid store forskjeller både for mellom kammerovervåknings-instrumenteringen og den opto-akustiske nøyaktigheten. Totalt viser tabell 2 og 3 at det er rimelig god overensstemmelse 4, og stort standaard avvik for CO2. xylene, toluene, og hydrokarboner. Det må derfor undersøkes nærmere om hva analysatoren for gassene CO, CO2 og CH4 tatt i betraktning få data fra CO og Før målingene ble instrumentet kalibrert ved fabrikken i Köbenhavn. Etter en som kan være årsaken til dette. fremdeles å være innenfor spesifikasjonene, se Appendiks. Det er imidlertid innført en usikkerhet ved at kalibreringen er utført med N2 som bæregass, selv om måneds kontinuerlig bruk ble kalibreringen kontrollert ved fabrikken og funnet det blir hevdet at det teoretisk ikke skal gjøre forskjell. Middelverdi 563 ppm 774 ppm Antall målinger Standard avvik 539 ppm 616 ppm

22 NUTEC, EE/ANB 21 måte. aktuelle heliumbaserte gasser vil kunne gi gode opplysninger om nøyaktighet. 5.1 ANALYSERESULTATER 5. DISKUSJON c 5.2 PRAKTISKE ERFARINGER Inne i lokket er det en god oversikt over menyen for styring av instrumentet. Plotte- og print-mulighetene er meget gode med mulighet til å ta ut akkurat de Bruksanvisningen er meget oversilctlig og forklarer godt instrumentets funksjoner. øvrige resultatene er det rimelig samsvar og en sammenlignende kalibrering med og toluene også fra to andre steder, og det arbeides med å utrede årsaken. For de Det ble funnet store avvik mellom B & K og prøver tatt med kuliprøver. Dette er datene man er interessert i. Det beregnes også statistiske verdier av rådataene. rapportert til B & K forhandleren. De har fått rapportert lignende avvik for xylene Når alle gassene skal måles, tar hver måling i underkant av 2 minutter. Dersom Sammenholdt med instrumentets lagerkapasitet er det neppe behov for lengre antallet reduseres, vil også måletiden gå ned. Maksimalt intervall er i time. Det er imidlertid en begrensning i antall posisjoner i minnet. Det kan lagres totalt intervall. Ifølge leverandøren kan dette økes. 9 tids-serier. Skal f.eks. instrumentet brukes til å måle flere korte sekvenser med kan benytte seg av de gode plotterutinene som instrumentet er utstyrt med. Dette lite intervall mellom hver måling, f.eks. under en sveiseoperasjon, vil en måtte tømme damene over til en PC når det er lagret 9 tidsserier. Dette gjør at en ikke må i tilfelle lages f.eks. i et regneark i den PC en man benytter. På en PC blir damene lagret i et format som gjør det lett å liste ut rådata på en opversiktlig

23 løsning på dette dersom man benytter seg av en PC. NUTEC, EF/ANE 22 hyppige kalibreringer under drift. fjerne slike feilmålinger. leverandøren vil dette bli rettet på. Det må fmnes en mere praktisk løsning på styring av magnetventilen for dosering 5.3 MULIG BRUK UNDER OPERATIV DYKKING På utskriftene blir det markert at det har vært strømbrudd. Dette skjedde én gang. må det aksepteres et viss gassforbruk. Ifølge leverandøren vil det kunne lages en På grunn av at koblingsur og instrumentklokke da mistet synkroniseringen, ble oppfølging, fungerte det bra, men er for tungvint for operasjonell bruk. Eventuelt av gass enn den som vi laget. Som et laboratorieforsøk med mulighet for En viktig forutsetning er at man er klar over de begrensninger som ligger i selve noen av dataene åpenbart feil pga. falsk luft. Instrumentet har muligheter for å I tilfelle strømbrudd stopper loggeren og fortsetter når strømmen kommer tilbake. på overfiatebaserte gasser er dette et kosmetisk problem, men i vårt tilfelle Intern klokke i instrumentet gikk litt for fort under testen. Under vanlig måling inklusive argon som brukes under sveising. Se oversikt i Appendiks. medførte det at koblingsur og instrument kom ut av synlcronisering. Ifølge Under normal drift vil det ikke være behov for personell med spesialkompetanse måleprinsippet med absorpsjon av infrarødt lys. Dette utelukker alle edelgasser for å få ut data. Kammerbetjeningen bør kunne læres opp til dette. Men installasjon og justering må gjøres av en kompetent person. Det er ikke behov for En viktig oppgave vil være å passe på at det er stor nok gasstilførsel til å Dette vil kunne gi ukorrekte resultater uten at man er klar over det. forhindre at den interne pumpen trekker inn gass fra f.eks. kontrolirom atmosfæren.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Kalibrering. Hvordan sikrer Norsonic sporbarhet av måleresultatene. Ole-Herman Bjor

Kalibrering. Hvordan sikrer Norsonic sporbarhet av måleresultatene. Ole-Herman Bjor Kalibrering Hvordan sikrer Norsonic sporbarhet av måleresultatene Ole-Herman Bjor Norsonic kalibreringslaboratorium Norsonic kalibreringslaboratorium etablert i 1993. Akkreditert av Norsk akkreditering

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

ISO CO 2 -rørtransportstandarden. Arne Dugstad, IFE Svend Tollak Munkejord, SINTEF

ISO CO 2 -rørtransportstandarden. Arne Dugstad, IFE Svend Tollak Munkejord, SINTEF ISO 27913 CO 2 -rørtransportstandarden Arne Dugstad, IFE Svend Tollak Munkejord, SINTEF 2017-11-01 ISO 27913 2 Juni 2013 november 2016 Arbeidet ble ledet fra Tyskland, med aktive bidrag fra Norge Et viktig

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G Det er to ulike menyer for å programmere / styre sentralen. 1. Bruker SMS Her kan brukeren styre alarmen Av/På samt styre utgangsmoduler og Waveman moduler.

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF KAMPANJE APK-5 20150722: APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF Berørte modeller for APK-5: Vitara APK416D, totalt 66 biler. Liste med chassisnummer legges ikke ved, bruk Forhandlerweb til å sjekke

Detaljer

Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer

Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer Maskinteknisk Forum 20 Juni 2008 Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer Presentasjon ved Bjørn Åril Norsk teknologi for ren energi Hovedinnhold: Dinorwig og systemkrav Noen tekniske utfordringer ved pumpeturbiner

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells Forelesning 5: Wave Physics Interference, Diffraction, Young s double slit, many slits. Mansfield & O Sullivan: 12.6, 12.7, 19.4,19.5 Waves! Wave phenomena! Wave equation

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

MCP-16RC, luftrenertårn

MCP-16RC, luftrenertårn Kompakt filterkassett med pulsrengjøring MCP-16RC luftrensertårn er en kompakt filterkassett for desentralisert inneluftrengjøring der luftgjenoppretting er mulig. Den kompakte filterenheten leveres med

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJB 492 Bioinformatikk Eksamensdag: Fredag 14. desember 2001 Tid for eksamen: Kl.: 9.00 13.00 Oppgavesettet er på 7 sider. Vedlegg:

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

Innhold. Instruks for melding av hærverk. ID1743-a- hærverk. IE76286-b- Trafikkdetektor Leggebeskrivelse E og E

Innhold. Instruks for melding av hærverk. ID1743-a- hærverk. IE76286-b- Trafikkdetektor Leggebeskrivelse E og E Statens vegvesen Region Midt Elektrokontrakt Nordmøre og Romsdal Innhold Mappe I - Omfatter aktuelle drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte NORSOK STANDARD PIPING AND EQUIPMENT INSULATION R-004 5.7 Guidelines for acoustic insulation The acoustic pipe insulation classes can be met by various combinations of insulation materials and jacketing

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Feilsøking innen EKV. FLYTSKJEMA en strukturert tilnærming for å finne årsak til EKVavvik HVORFOR?

Feilsøking innen EKV. FLYTSKJEMA en strukturert tilnærming for å finne årsak til EKVavvik HVORFOR? Feilsøking innen EKV FLYTSKJEMA en strukturert tilnærming for å finne årsak til EKVavvik HVORFOR? 1 ISO 15189: 2012; 5.6.3 Et akkreditert laboratorie skal: Delta i EKV-program Overvåke og dokumentere resultatene

Detaljer

Løsningsforslag til slutteksamen i SESM3401 Styring av mekatroniske systemer

Løsningsforslag til slutteksamen i SESM3401 Styring av mekatroniske systemer Høgskolen i Buskerud Løsningsforslag til slutteksamen i SESM3401 Styring av mekatroniske systemer Utarbeidet av Finn Haugen, emnets lærer. Eksamensdato: Mandag 11. desember 2006. Varighet: 4 timer. Vekt

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

RF Power Capacitors Class kV Discs

RF Power Capacitors Class kV Discs RF Power Capacitors Class 0-5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Faglig kontakt under eksamen: Wenche Larsen Tlf.: 467 90 607 Eksamensdato: 23.05.2014 Eksamenstid: 3 Studiepoeng:

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post:

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post: EMPIC MEDICAL Etterutdanningskurs flyleger 21. april 2017 Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: +47 976 90 799 E-post: Lrh@caa.no it-vakt@caa.no Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50

Detaljer

RF Power Capacitors Class1 5kV Discs

RF Power Capacitors Class1 5kV Discs RF Power Capacitors Class 5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel GB/NO Fitting instruction devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting heating cable Item no. 19806415 Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel Art. nr. 19806415

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

Luftlekkasjetest -Differansetrykkmetoden

Luftlekkasjetest -Differansetrykkmetoden Luftlekkasjetest -Differansetrykkmetoden I samsvar med European Norm EN13829 European Union Byggets adresse: Mågerølia 24, 3145 Tjøme Kunde: Ola Borud Operatør: Marius Vedvik Test dato: 2015-11-16 Filnavn:

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20 Forbruker, bedrift og marked, høsten 2004 Exam: ECON20 - Consumer behavior, firm behavior and markets, autumn 2004 Eksamensdag: Onsdag 24. november

Detaljer