FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS"

Transkript

1 FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS

2 INNHOLD FF1 Barn og unge s. 2 FF2 - Lungefysioterapi og eldre s. 11 FF3 Kvinnehelse s. 20 FF4 Fysioterapi i kommunene s. 29 FF5 Rehabilitering s. 38 FF6 Muskel- og skjelettplager s. 47 FF7 Fysisk aktivitet, trening og overvekt s. 56 FF8 Nominerte til Fondets priser s. 64 Posterabstracts s. 74 2

3 FRIE FOREDRAG 1 Barn og unge 3

4 FF1-1 VEILEDNING GJENNOM KROPPSLIG SAMHANDLING: NÅR ORD BLIR UTILSTREKKELIG I FYSIOTERAPI TIL BARN MED CEREBRAL PARESE. Session Title: FF 1 - Barn og unge Start Time: 15:30 End Time: 17:00 Sørvoll, M Norges Arktiske Universitet, UIT Innledning: Barn med Cerebral Parese (CP) mottar oftere fysioterapi som en integrert del av hverdagslige aktiviteter. For barn i førskolealder er assistenter ansvarlig for den daglige oppfølgingen under veiledning av fysioterapeut. Vi undersøker kliniske møter i triader-fysioterapeut, assistent og barn- med fokus på felles oppmerksomhet og samhandling. Metode: Studien er kvalitativ med bruk av ikke-deltakende observasjon og video. Fem triader ble filmet en gang hver. Utvalget består av 5 fysioterapeuter, 5 assistenter og 5 barn med CP i alderen 1-6 år, grad III-IV ut fra Gross Motor Function Classification System. En kvalitativ innholdsanalyse ble anvendt. Det knyttes an til kroppsfenomenologi og teori om meningsdannelse gjennom felles oppmerksomhet og handling. Resultat: I de fleste tilfellene går fysioterapeutene lett i samspill med barna, mens assistentene blir lite involvert annet enn som håndlangere eller tilretteleggere. Informasjon om tiltak kommuniseres muntlig eller gjennom demonstrasjon. De assistentene som blir gitt mulighet til å prøve ut håndtering på barnet, inviteres til samspill der handlinger og bevegelser tilpasses den enkeltes uttrykk og svar. Assistent og fysioterapeut alternerer mellom det å jobbe på og jobbe med barnet. Diskusjon og konklusjon: Gjennom observasjon og muntlige overleveringer koordinerer assistentene kropp og bevegelser i forhold til samspillet mellom fysioterapeuten og barnet. Forståelse og mening utvikles gjennom en felles oppmerksomhet i situasjonen. For å lære og forstå terapeutisk handlingskompetanse synes likevel ord og observasjon å være utilstrekkelig. Gjennom et kroppslig samspill med fysioterapeuten og barnet synes assistentene å lære bruk og plassering av egen kropp i forhold til barnets kropp og bevegelser. Kroppslig samhandling fremstår dermed som nøkkelen til å fremme assistenters handlingskompetanse og mestringsopplevelse i samhandling med barn med CP. 4

5 FF1-2 ØKT OKSYGENOPPTAK OG LIVSKVALITET ETTER HØYINTENSIV INTERVALL TRENING HOS BARN MED CEREBRAL PARESE Session Title: FF 1 - Barn og unge Start Time: 15:30 End Time: 17:00 Lauglo, R 1 ; Vik, T 2 ; Lamvik, T 3 ; Stensvold, D 4 ; Finbråten, A 2 ; Moholdt, T 4 1 Rosenborgklinikken Fysioterapi; 2 Avd. for laboratorisk medisin, barne og kvinneklinikken, NTNU; 3 Avd. for ortopedisk kirurgi, St. Olav's Hospital; 4 Avd. for sirkulasjon og billeddiagnostikk, NTNU Innledning: Aerob kapasitet er begrenset hos barn med cerebral parese (CP) sammenlignet med jevnaldrende uten funksjonsnedsettelse. Det er lite dokumentasjon på effekt av aerob trening hos barn med CP. Formålet med studien var å undersøke effekten av høyintensiv intervall trening (HIT) på aerob kapasitet, livskvalitet (QoL) og kroppssammensetning hos barn med CP. Metode: Studiens design er en baseline-kontroll studie. Tolv barn i alderen år med CP, GMFCS I- IV (grovmotorisk funksjons-klassifikasjonssystem), deltok. Barna utførte 24 økter (2-4 per uke) med HIT. Hver økt forsøkte de i 16 av totalt 35 minutt å trene med en intensitet tilsvarende minimum 85% av sin maksimale hjertefrekvens. Det primære effektmål var aerob kapasitet, målt ved maksimalt og submaksimalt oksygenopptak (VO 2peak, VO 2submax ), og sekundære effektmål var QoL og kroppssammensetning, målt ved spørreskjemaet KINDL og helkropps scanning (DXA). Vi undersøkte effektmålene ved tre tidspunkt; ved inklusjon i studien (T0), etter en pre-treningsperiode (T1) og etter HIT (T2), og sammenlignet endring T0-T1 med endring T1-T2. Resultat: VO 2peak økte med 17%, fra 34.1 (5.6) til 39.8 (6.1) ml kg -1 min -1 fra T1 til T2 (p = 0.017), og siden VO 2submax ikke endret seg ble prosentvis oksygenutnytting tilsvarende redusert. Foreldrene rapporterte at barna bedret sin livskvalitet (p = 0.008), og spesielt deres selvfølelse (p = 0.005), men ikke ifølge barna selv. Kroppssammensetning var uendret. Diskusjon og konklusjon: Barn med CP kan spesielt ha nytte av en større energireserve ved økt VO 2peak for å orke å være fysisk og sosial aktiv, siden deres oksygenkostnad ved forflytning er forhøyet. 17% økning i VO 2peak samsvarer med andre treningsstudier blant barn med CP. I vår studie var imidlertid både varighet av hver økt og total treningsperiode vesentlig kortere. Trening som er lite tidkrevende er spesielt fordelaktig for barn med CP som ofte bruker mye tid på ulike intervensjoner. Siden HIT også kan bedre livskvalitet hos barn med CP bør det vurderes inkludert i individuelle (re)habiliteringsprogram. 5

6 FF1-3 VALIDITET AV DATA BASERT VIDEOANALYSE FOR IDENTIFISERING AV FIDGETY BEVEGELSER Session Title: FF 1 - Barn og unge Start Time: 15:30 End Time: 17:00 Adde, L 1 ; Yang, H 2 ; Jensenius, A 3 ; Sæther, R 4 ; Ihlen, E 5 ; Cao, J 2 ; Støen, R 4 1 Klinikk for Kliniske Servicefunksjoner, St. Olavs Hospital; 2 Childrens Hospital of Fudan University; 3 Institutt for Musikkvitenskap, Universitetet i Oslo; 4 Institutt for Laboratoriemedisin, Kvinne- og Barnesykdommer, NTNU; 5 Institutt for nevromedisin Innledning-formål: Observasjon og undersøkelse av «general movements» hos spedbarn i fidgety perioden (9 til 18 uker post termin) kan brukes til prediksjon av cerebral parese (CP). «General movements» endrer seg fra Writhing (6 til 9 uker post termin) til Fidgety bevegelses (FMs) type. Tidligere studier har vist at FMs kan bli identifisert og at CP kan bli predikert ved hjelp av data basert video analyse. Formålet med denne studien var å evaluere validiteten av data basert video analyse for identifisering av FMs. Metode: 30 prematurt fødte barn, 8 jenter og 22 gutter, med gjennomsnittlig gestasjonsalder 32 (SD 2.7) uker og gjennomsnittlig fødselsvekt 1787 gram (SD 437) ble inkludert ved Childrens Hospital of Fudan University, Shanghai, Kina. Video opptak ved gjennomsnittlig 44 (SD 0.81) uker i Writhing perioden og 53 uker i FMs perioden ble analysert i tråd med Prechtl s metode for undersøkelse av «general movements» og med data basert video analyse. Bevegelseskurver (motiongrams) ble brukt for å vise eksempler av strukturen i bevegelsene fra de to periodene. Variabiliteten til det rommelige tyngdepunktet av bevegelsene (CoMsd) ble beregnet ved å kalkulere pixel forskjeller mellom de ulike bildene i videoen og ble sammenliknet mellom de to bevegelsesperiodene. Resultater: 15 av de 30 videoene fra Writhing perioden ble klassifisert med «poor repertoire» og 3 videoer fra FMs perioden var av avvikende bevegelseskvalitet (2 sporadiske og en fraværende FMs). Den gjennomsnittlige CoMsd var på 0.45 (SD 0.09) i Writhing perioden og på 0.38 (SD 0.08) i FMs perioden (gjennomsnittlig forskjell (SD 0.1) ( p<0.005). Diskusjon og konklusjon: Variabiliteten av det rommelige tyngdepunktet av bevegelsene var signifikant lavere i FMs perioden. Dette funnet støtter at CoMsd reflekterer små, variable og kontinuerlige sirkulære bevegelser i hele kroppen som er typisk for tilstedeværende FMs. Resultatet støttes også av strukturen i bevegelseskurvene fra de to periodene. 6

7 FF1-4 DETALJANALYSE AV SPONTANE BEVEGELSER HOS FOR TIDLIG FØDTE SPEDBARN. Session Title: FF 1 - Barn og unge Start Time: 15:30 End Time: 17:00 Ustad, T 1 ; Evensen, K 2 ; Bertoncelli, N 3 ; Frassoldati, R 3 ; Ferrari, F 3 1 St. Olavs Hospital; 2 NTNU / Trondheim kommune; 3 Modena University Hospital Innledning For tidlig fødte barn er i risiko for ulike utviklingsforstyrrelser. Denne risikoen øker med avtagende gestasjonsalder (GA). Videoanalysen General Movements Assessment (GMA) kan skille mellom barn med typisk og barn med avvikende utvikling. Brukt ved 3 måneders alderen kan GMA være med å forutsi CP. Detaljanalyse av bevegelsene ved samme alder kan indikere mindre nevrologiske avvik. Disse undersøkelsene gjennomført ved yngre aldre er mindre pålitelige. Hensikten med studien er å undersøke konstrukt validitet av et skåringskjema for analyse av spontane bevegelser hos barn yngre enn 45 uker GA. Metode Dette er en retrospektiv pilotstudie av 20 barn født ved Modena sykehus, GA < 32 uker, og fødselsvekt < 1500 g. En detaljanalyse av barnas bevegelser ved bruk av skjemaet «Preterm and Term General Movements» (Einspieler et al 2008) ble gjennomført ved tre tidspunkt for hvert barn (31-34, og uker GA). Følgende bevegelseskvaliteter i over- og underex. ble vurdert; amplitude, hastighet, bevegelser i rommet, proximal og distal rotasjon, bevegelsesstart og -avslutning, skjelving og krampaktige bevegelser. Korrelasjon mellom detaljanalysen og GMA er undersøkt ved Spearman rs. Resultat Ved gestasjonsalder og uker var det signifikant korrelasjon mellom GMA og de enkelte bevegelseskvalitetene (rs > 0.6, p< 0.05), bortsett fra for skjelving og krampaktige bevegelser i over- og underex. Kun bevegelseskvalitetene hastighet, bevegelsesstart samt proximal og distal rotasjon i overex., viste signifikant korrelasjon med GMA for alle tre aldersgruppene. Diskusjon og konklusjon Dette er den første studien som ser på korrelasjon mellom GMA og en detaljanalyse med bruk av dette skåringskjemaet. Vi fant at denne var signifikant ved termin alder og de første ukene etter termin. En detaljanalyse kan danne grunnlag for å skreddersy intervensjon for de yngste barna. 7

8 FF1-5 SMÅ I AKTIVITET - OPPFØLGING AV BARNEHAGEBARN I STAVANGER KOMMUNE Session Title: FF 1 - Barn og unge Start Time: 15:30 End Time: 17:00 Hammer, T; Isaksen, E; Rønneseth, K Stavanger kommune Innledning: Formålet var å videreutvikle tjenestetilbudet innenfor fagområdet fysio- og ergoterapi for barn i aldersgruppen 1-6 år i Stavanger kommune. Vi ønsket å utarbeide en lokal modell for implementering av tidlig intervensjon i barnehagene Vi hadde registrert en nedgang i antall henviste barnehagebarn. Tjenesten var godt representert i enkelte barnehager, mens andre barnehager hadde vi ingen kontakt med. Vi ønsket å heve kompetansen i barnehagene i forhold til helsefremmende aktiviteter, styrke samarbeidet, og sikre at barn med behov, fikk tidlig og god oppfølging. Metode/resultat/konklusjon: "Små i Aktivitet" startet som et prosjekt i 2008, med 3 pilotbarnehager. De ansatte fikk tilbud om kompetanseheving gjennom undervisning og praktiske opplegg. Vi hadde også fokus på å kvalitetssikre tjenesten gjennom intern opplæring. I etterkant av pilotperioden startet vi implementering av prosjektet i ulike bydeler i Stavanger kommune.implementeringen startet med informasjon på bydelsmøtet der samtlige styrere var representert. Vi presenterte prosjektet, ga tilbud om undervisning i grovmotorikk og håndmotorikk, og praktiske opplegg i avspenning og skrivedans. I tillegg til dette informerte vi om konsultasjonsmodellen. Konsultasjon i barnehage er et lavterskeltilbud hvor fysioterapeut og/eller ergoterapeut kommer ut i barnehagen for å observere barnet. I etterkant av observasjonen gir terapeuten konkrete råd i forhold til oppfølging, eller anbefaler henvisning til tjenesten. Konsultasjonen kan også være på systemnivå. Erfaringene med implementeringen var positive. «Små i aktivitet» er nå et fast tilbud til barnehager i Stavanger kommune. Tilbudet inngår som en del av Fysio- og ergoterapitjenestens bidrag i KVELLO-modellen, «Rett hjelp tidlig». Stavanger kommune har bevilget midler slik at alle de 120 barnehagene i Stavanger kommune innen fem år skal ha gjennomført «Rett hjelp tidlig». 8

9 FF1-6 EVALUERING AV SPASTISITET HOS BARN MED CEREBRAL PARESE VED BRUK AV TARDIEU TEST. Session Title: FF 1 - Barn og unge Start Time: 15:30 End Time: 17:00 Brændvik, S 1 ; Vik, T 2 ; Elkamil, A 3 ; Hansen, S 2 ; Witjes, M 2 ; Roeleveld, K 2 1 NTNU/ St. Olavs Hospital; 2 NTNU; 3 St. Olavs Hospital Bakgrunn: Spastisitet er et av de mest fremtredende nevrologiske tegn ved cerebral parese (CP) [1] og behandling av spastisitet er vanlig hos barn med denne tilstanden. Det er per i dag ingen konsensus om definisjon eller evaluering, selv om en plutselig stopp (catch) ved passiv strekk av antatt spastisk muskulatur er å betrakte som det primære kliniske tegn på spastisitet. Mål: Bidra til validering av spastisitetsevaluering gjennom å studere den nevromuskulære responsen ved klinisk testing av spastisitet. Metode: Spastisitet ble evaluert i m.biceps brachii (BB) (n=15) og m.gastrochnemius (GAS) (n=10), hos barn (alder 5-17 år) diagnostisert med spastisk CP og funksjonsfriske jevnaldrende (TD) ved bruk av Tardieu test [2]; passiv albu ekstensjon og ankel dorsalfleksjon ved rolig og rask hastighet. Samtidig registrering av muskelrespons ved bruk av overflate elektromyografi på BB og GAS. Subjektiv respons registrert ved bruk av Tardieu skår. Resultat: CP gruppen, men ikke TD hadde en hastighetsavhengig økning i muskelresponsen i BB og GAS. Ni av 15 i CP gruppen hadde catch i BB, men muskelresponsen var ikke forskjellig fra de uten catch. Det ble funnet catch eller klonus i GAS hos alle med CP. Catch i GAS var forbundet med en tydelig økning i muskelaktivitet), mens dette ikke var like konsistent i BB. Det ble subjektivt registrert catch i både BB og GAS hos noen i TD gruppen. Diskusjon/konklusjon: Tardieu test resulterer i en hastighetsavhengig økning i muskelresponsen hos de med CP, men ikke hos TD. Dette støtter testens validitet når en legger til grunn den mest brukte definisjonen på spastisitet; en hastighetsavhengig økning av strekkerefleksen [3]. Subjektivt registrert catch også hos TD indikerer at testen feilaktig kan identifisere spastisitet hos barn med CP. Muskelresponsen ser ut til å være forskjellig i arm og ben og ikke henger systematisk sammen med verken catch eller klonus. 1 Andersen G L et al Gracies J M et al Lance J W

10 FF1-7 "AKTIV I RULLESTOL" VED BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER -- ET REHABILITERINGSTILBUD FOR DE SOM VIL BEHERSKE RULLESTOLEN BEDRE Session Title: FF 1 - Barn og unge Start Time: 15:30 End Time: 17:00 Nordtorp, H; Saebu, M Beitostølen Helsesportsenter Bakgrunn: Personer som nytter rullestol som eneste forflytningshjelpemiddel eller til avlastning behersker ofte ikke basale ferdigheter i bruk av rullestolen. Mange har også en dårlig sittestilling i rullestolen, og/eller benytter en type rullestol som i liten grad er tilpasset deres funksjonsnivå. Målsetning med kursene ved Beitostølen Helsesportsenter er derfor primært å forbedre brukerens grunnleggende rullestolteknikk, og gjennom dette beherske rullestolen bedre i dagliglivet. Metode: Intervensjonen under oppholdet innebærer undersøkelse av sittestilling og funksjon, tilpasning/optimalisering og eventuelt bytte av rullestol. Trening på dagligdagse utfordringer som bakhjuls balanse, forsering av fortauskanter, åpne dører osv. kombinert med aktiviteter for rullestolbrukere som ballspill, rullestolpigging, frisbeegolf, golf, pre-orientering, rullestoldans med mer. Endring ble målt med tre ulike tester bestående av 1) Rekketest - tester balanseevne som på mange måter er lik situasjoner i dagliglivet 2) Timed forward wheeling (23 m så raskt som mulig) og 3) bakhjulsbalanse (egenutviklet test). Deskriptive analyser benyttet. Resultater: Resultater viser signifikant bedring i funksjonalitet i rullestol. Videre viser observasjon og intervju at behov for justering av stoler er noe redusert de senere år, og at erfaringsutveksling med andre rullestolbrukere og med brukerkonsulent oppleves som svært nyttig og inspirerende. Diskusjon og konklusjon: Variert og intens trening i bruk av stol kombinert med optimalisering av stolen er en nærliggende forklaring på de gode resultatene som presenteres. Med relativt enkle grep endres funksjon og aksjonsradius, som gir styrket grunnlag for økt deltakelse. Videre gir resultatene grunnlag for å hevde at dialogen med brukerkonsulent og tilhørende erfaringsutveksling øker egen mestringstro. 10

11 FF1-8 EN MODELLBASERT ANALYSE: KAN ØKT FYSISK AKTIVITET I SKOLEN REDUSERE ANDEL BARN MED OVERVEKT/FEDME? Session Title: FF 1 - Barn og unge Start Time: 15:30 End Time: 17:00 Skjåkødegård, H 1 ; Halsteinli, V 2 1 Haukeland Universitetssykehus; 2 St.Olav HF Formål:Forekomsten av overvekt og fedme blant barn har økt de siste årene. En evaluering av tiltak rettet mot å forebygge utvilingen av tilstanden bør ha et langsiktig tidsperspektiv. RCT-studier har sjelden mer enn ett års oppfølgingstid, mens bruk av modelleringsteknikk med utgangspunkt i publiserte RCT-studier gir mulighet for å evaluere langtidseffekter av tiltak. Formålet med studie har for det første vært å utvikle en enkel modell for å evaluere effekt. For det andre å vurdere potensielt sparte kostnader av overvekts-forebyggende tiltak i grunnskolen, dernest spesifikt å undersøke effekt av 60 minutter fysisk aktivitet per skoledag hvert skoleår (tiltak FA) i en fireårsperiode ( klasse) sammenliknet med ordinær kroppsøving Metode:Modelleringsstrukturen er laget som en beslutningstremodell. Input til modellen er prevalensfordeling for KMI-kategoriene normalvekt, overvekt og fedme og longitudinelle data over vektutvikling. En spesifikk RCT-studie med ett års oppfølgingsperiode ble valgt som grunnlag for effektestimat i modellen, og et fagpanel ble brukt for å ekstrapolere effektestimat utover det ene året. Antall elever innen de respektive KMI-kategoriene ble valgt som utfallsmål og intervensjonen (tiltak FA) påvirker endring i sammensetning over tid. I modellen følges en kohort bestående av barn som blir eksponert for tiltak FA som sammenlignes med en tilsvarende kohort eksponert for ordinær kroppsøving. Det ble utviklet tre hypoteser for utviklingen til barna i tiltak FA, med henholdsvis lavt, medium og høyt effektestimat. Analysene er gjennomført i Excel Resultat:Sammenlignet med ordinær kroppsøving blir det etter endt 7. klasse med lavt effektestimat 3180 færre overvektige/fete barn. Medium og høyt effektestimat gir reduksjon på henholdsvis 7380 og overvektige/fete barn Konklusjon:RCT-studier med kortere oppfølgingsperiode støtter opp om modelleringsresultatene. Resultatene viser så langt at 60 minutter fysisk aktivitet per skoledag kan være et hensiktsmessig tiltak for å oppnå reduksjon i overvekt-og fedmeprevalens på lang sikt 11

12 FRIE FOREDRAG 2 Lungefysioterapi og eldre 12

13 FF2-2 «HOSTEKRAFT OG EKSTUBERINGSUTFALL» EN SYSTEMATISK OVERSIKT Session Title: FF 2 - Lungefysioterapi og fysioterapi for eldre Start Time: 15:30 End Time: 17:00 Viravong, M 1 ; Gjørven, S 2 ; Nilsson, B 1 1 Oslo universitetssykehus; 2 Oppegård kommune Bakgrunn: Mekanisk invasiv respiratorbehandling redder intensivpasienter daglig. Forlenget respiratorbehandling eller for tidlig ekstubering/dekanylering er imidlertid forbundet med høyere sykdoms- og dødelighetsrater, lengre liggetid og høyere helsekostnader. Valide og reliable mål for optimalt ekstuberingstidspunkt er derfor påkrevet. Hyppig brukt grenseverdi for behov for hostestøtte hos selvpustende pasienter er cough peak expiratory flow (CPEF) på 160 l/min. Hensikt: Å vurdere om hostekraft målt via CPEF kan predikere ekstuberingsutfall hos intensivpasienter. Metode: Førsteforfatter og spesialbibliotekar foretok systematiske søk i Medline, Pubmed, CINAHL, EMBASE, Cochrane, PEDro og ClinicalTrials.com til og med Manuelle søk ble gjort i referanselistene til artiklene som ble utvalgt til full-tekst gjennomgang. Førsteforfattere ble kontaktet for å avdekke upublisert materiale og pågående studier. Søkeresultatene ble individuelt screenet og evaluert av to spesialfysioterapeuter med utgangspunkt i Critical Appraisal Skills Programme. Resultater: 17 kohortestudier og seks abstracts ble vurdert i fulltekst. Av disse ble åtte kohortestudier og ett abstract (n=1017) inkludert. Fem av de inkluderte kohortene hadde akseptabel rekruttering, fem refererte til blinding av ekstuberingsansvarlig kliniker og seks av studiene hadde publiserte data for analyse av konfundere. Alle studiene møtte kriteriene for objektive og valide utfallsmål og tilstrekkelig oppfølging. Reliabiliteten og validiteten av hostekraft-testingen var ikke optimal i noen av studiene. CPEF-range var l/min. Prediktiv grenseverdi for CPEF var mellom 29 og 62,4 l/min. Kalkulerte likelihood ratios antyder at de mest nøyaktige testene var de foretatt med elektronisk utstyr. Konklusjon: Samtlige kohorter rapporterte CPEF som uavhengig prediktor for ektuberingsutfall (p= ). Flertallet av studiene (N=850) fant CPEF-grenseverdi på 49,8-62,4 l/min. 13

14 FF2-3 LUNGEFYSIOTERAPI VED CYSTISK FIBROSE: INDIVIDUELL EFFEKT, OPPLEVD NYTTEVERDI OG PREFERANSE VED BRUK AV SPESIFIKK HOSTETEKNIKK VERSUS STØTETEKNIKK Session Title: FF 2 - Lungefysioterapi og fysioterapi for eldre Start Time: 15:30 End Time: 17:00 Gursli, S 1 ; Sandvik, L 2 ; Skrede, B 1 ; Stuge, B 3 1 Norsk senter for cystisk fibrose, OUS; 2 Avd. for biostatistikk, epidemiologi og helseøkonomi, OUS; 3 Avdeling for Ortopedi, OUS Formål: Lungefysioterapi er anbefalt ved cystisk fibrose (CF), men det foreligger ingen sterk dokumentasjon på at en teknikk eller form for behandling er bedre enn andre. Fjerning av bronkialsekret er essensielt, og Støteteknikk (ST) er ofte brukt. Spesifikk Hosteteknikk (SHT) antas å representere et alternativ. Formålet med studien var å sammenligne korttids - effekten av SHT versus ST vedrørende fjernet slimmengde, og å undersøke pasientenes preferanser. Metode: Randomiserte, kontrollerte, individuelle studier (N of 1 RCTs) ble utført med seks voksne pasienter. Hver studie omfattet 8 behandlingsuker med to intervensjoner hver uke, en med ST og en med SHT. Primært utfallsmål var slimmengde i våt vekt (g). Sekundære utfallsmål var selvrapportert preferanse og opplevd nytteverdi. Videre målinger inkluderte oksygenmetning, hjertefrekvens og lungefunksjon. Binomisk signifikanstest ble brukt til å estimere effekt, og til å sammenligne slimmengde (g) i intervensjonene med SHT og ST for hver pasient. Signifikansnivå 5 %. Resultater: 5 av 6 pasienter fjernet mer slim med SHT enn med ST. Slimmengden (g) var i favør av SHT hos tre pasienter i 8 av 8 mulige uker (p = 0.008). ST var mest effektiv hos en pasient i 7 av 8 uker (p = 0.062). Hos pasientene med signifikant høyere gjennomsnittlig slimmengde med SHT, var forskjellen på 21 %, 38 % og 23%. Pasientene rapporterte begge teknikkene som effektive, lette å forstå og å utføre, og SHT som mer normaliserende og lettere å bruke. Halvparten foretrakk SHT, en ST, og to hadde ingen preferanse. Diskusjon og konklusjon: Dette er den første studien som presenterer resultater vedrørende korttidseffekten av SHT hos individuelle pasienter med CF. Studien har bidratt med ny kunnskap, og funnene antas å ha viktige kliniske implikasjoner. SHT fjernet mer slim enn ST hos majoriteten av pasientene. Resultatene indikerer at SHT er effektiv, trygg, og foretrukket, og representerer et lovende alternativ til ST. 14

15 FF2-4 HVORDAN REAGERER STRUPEN VED BRUK AV HOSTEMASKIN HOS PERSONER MED AMYOTROFISK LATERAL SKLEROSE? Session Title: FF 2 - Lungefysioterapi og fysioterapi for eldre Start Time: 15:30 End Time: 17:00 Andersen, T 1 ; Sandnes, A 1 ; Brekka, A 1 ; Vollsæter, M 1 ; Hilland, M 2 ; Halvorsen, T 3 ; Heimdal, J 4 ; Tysnes, O 5 ; Fondenes, O 6 ; Clemm, H 7 ; Røksund, O 8 1 Nasjonal Kompetansetjeneste for Hjemmerespiratorbehandling, Haukeland Univeritetssykehus; 2 Ørenese-hals avdeling, Haukeland Universitetssykehus; 3 Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus/Universitet i Bergen; 4 Øre-nese-hals avdeling, Haukeland Universitetssykehus/ Universitet i Bergen; 5 Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus/Universitet i Bergen; 6 Nasjonalt Kompetansetjeneste for Hjemmerespiratorbehandling, Haukeland Universitetssykehus; 7 Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus/ Universitet i Bergen; 8 Høgskolen i Bergen/Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus Innledning: Sekretmobilisering er en viktig del av lungefysioterapi. Bruk av hostemaskin er det mest effektive tiltak for å fjerne sekret hos personer med neuromuskulære lidelser. Ved denne teknikken fylles (insufleres) lungene ved positivt trykk og tømmes (eksufleres) ved negativt trykk. Hos personer med amyotrofisk lateral sklerose (ALS), spesielt de med bulbære symptomer, kan det være utfordrende å oppnå effekt ved bruk av hostemaskin og man tror at hindringen er lokalisert i strupen. Hensikten med denne studien er å visualisere og beskrive strupens responsmønster ved bruk av hostemaskinen hos personer med ALS og hos friske kontroller. Metode: Tjue personer med ALS og 20 friske frivillige ble undersøkt med fleksibelt laryngoskopi gjennom nesen, mens hostemaskinen (Cough Assist, Respironics, USA) ble brukt med standardisert protokoll og trykkinnstillinger fra ±20 til ±50 cmh2o. Det ble gitt instruksjon om å puste inn ved insuflasjon og både aktivt puste ut og hoste under eksuflasjon. Strupens bevegelser ble vurdert fra videoopptakene. Resultatene: Både friske og personer med ALS uten bulbære symptomer (n=6) koordinerte lukking og åpning av glottis når de ble instruert til å hoste med hostemaskinen. Personer med ALS med bulbære symptomer (n=14) hadde lukking på supraglottisk nivå ved insuflasjon. Etter initial glottisk åpning, ble forsnevring av stemmebåndene observert hos alle deltagere med ALS. Forsnevring på det hypopharyngeale nivå under eksuflasjon ble observert i varierende grad hos alle deltagere i studien og mest hos personer med ALS med bulbære symptomer. Diskusjon og konklusjon: Strupens strukturer var mer utsatt for adduksjon hos ALS pasienter med bulbære symptomer. Denne adduksjonen reduserer arealet strupen, potensielt hindrer dette luftstrømmen og at visse pasienter får effekt av behandlingen. Laryngoskopi kan trolig bidra med verdifull informasjon når hostemaskinen blir brukt hos pasienter med bulbær dysfunksjon. Dette kan forbedre den kliniske lungefysioterap 15

16 FF2-5 ROMLIG ORIENTERINGSEVNE HOS PASIENTER MED KOGNITIV SVIKT OG ALZHEIMER SYKDOM Session Title: FF 2 - Lungefysioterapi og fysioterapi for eldre Start Time: 15:30 End Time: 17:00 Tangen, G 1 ; Engedal, K 2 ; Bergland, A 3 ; Moger, T 4 ; Hansson, O 5 ; Mengshoel, A 4 1 Universitetet i Oslo og Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse; 2 Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse; 3 Høgskolen i Oslo og Akershus; 4 Universitetet i Oslo; 5 Lunds Universitet / Skånes Universitetssjukhus Innledning: Romlig orienteringsevne svekkes tidlig ved Alzheimer sykdom, og kan hindre deltagelse i aktiviteter, utløse leteaksjoner og behov for et høyere omsorgsnivå. Romlig orienteringsevne kan imidlertid være vanskelig å undersøke i klinisk praksis. Formålet med studien var å undersøke hvordan utførelsen på en enkel klinisk test som kombinerer romlig orientering med gange, Floor Maze Test (FMT), var ulik mellom tre grupper pasienter med ulik grad av kognitiv svikt, og hvilken sammenheng det var mellom FMT, kognitive tester og demografiske faktorer. Metode: Studien ble gjennomført på Hukommelsesklinikken på Ullevål, Oslo Universitetssykehus. Utvalget bestod av 128 pasienter som ble klassifisert i tre grupper: subjektiv kognitiv svikt (SCI) (n = 19), mild kognitiv svikt (MCI) (n = 20), og mild Alzheimer sykdom (n = 89). FMT består av et blått underlag (3x3 meter) hvor en labyrint er markert med hvit tape. Utfallsmålene er tiden pasientene bruker på FMT, samt gjennomføring med eller uten feil. Kognitiv funksjon ble undersøkt ved hjelp av Ti-ord testen, Klokketest, Trail Making Test A og B, samt Mini Mental Status. Analysene som ble brukt var Mann Whitney tester og multippel regresjonsanalyser. Resultater: Pasientene med MCI brukte lengre tid enn de med SCI. Pasientene med Alzheimer sykdom gjorde flere feil enn pasientene med MCI. Utførelsen av FMT var kun signifikant assosiert med eksekutiv funksjon (TMT B). Diskusjon og konklusjon: Utførelsen av FMT var dårligere med økende grad av kognitiv svikt, disse resultatene samsvarer med funn fra tidligere studier på tilsvarende pasientgrupper. FMT var signifikant assosiert med eksekutiv funksjon, men regresjonsmodellene modellene lav forklaringskraft. Dette kan indikere at svikt i romlig orienteringsevne ikke fanges opp i utredningen av kognitiv svikt. Fysioterapeuter bør være oppmerksomme på slike problemer i sin praksis med pasienter med kognitiv svikt Før FMT kan anbefales brukt i klinisk praksis gjenstår imidlertid validering av testen. 16

17 FF2-6 BRUK AV TRENINGSSPILL BLANT ELDRE: EGNETHET OG BEVEGELSESKARAKTERISTIKKER Session Title: FF 2 - Lungefysioterapi og fysioterapi for eldre Start Time: 15:30 End Time: 17:00 Skjæret, N; Helbostad, J; Vereijken, B NTNU Innledning: Treningsspill brukes stadig oftere i forskning og rehabilitering av eldre, med stigende interesse for blant annet å øke fysisk aktivitet og trene balanse for å forebygge fall. Det er derimot få spill som er designet for eldre, og det er usikkert om bruk av de eksisterende spillene gir de bevegelsene og den effekten vi ønsker å trene på. Formålet med denne studien var å undersøke bevegelseskarakteristikker fremkalt av kommersielt tilgjengelige spill, og hva eldre syns om spillene som treningstiltak. Metode: To studier ble gjennomført; en brukbarhetsstudie med 14 eldre (73± 5.7 år) som spilte 3 spill (DanceDanceRevolution, LightRace fra X-box og TheMole fra Silverfit), med videokoding av bevegelseskarakteristikker på en 5-poengs Likert skala og semi-strukturert intervju. Den andre studien var en kontrollert lab studie med 3D bevegelsesanalyse (OQUS) hvor 20 eldre (75.7 ± 5.48 år) spilte 2 spill (LightRace og TheMole) med 5x1min forsøk på to vanskelighetsnivå. Dataene ble analysert med variansanalyse. Resultat: Eldre ønsker utfordrende spill med mulighet for økende vanskelighetsgrad, klare mål og godt underholdningskonsept. Spillet som var spesial designet for eldre, TheMole, scoret best på bevegelseskarakteristikkene (vektoverføring; variasjon i steg lengde, hastighet og retning; synsretning; alle p s <.0005). Deltakerne likte å ha kognitive oppgaver i tillegg, men økende vanskelighetsgrad kunne føre til nedgang i steg lengde og variasjon. Diskusjon: Spillenes egenskaper fører til forskjeller i bevegelseskarakteristikker. Har spillet begrensninger i rom vil det påvirke variasjon i bla. steg lengde og retning. Økende vanskelighetsgrad med kognitive element kan bidra til økt interesse, men samtidig redusere bevegelse. Ulike elementer i treningsspill frembringer forskjellige bevegelser, noe man må ta hensyn til ved valg av spill til bruk i trening og rehabilitering. 17

18 FF2-7 KAN BALANSE HOS ELDRE PÅVIRKES AV ET TRE UKERS LANGT OPPHOLD PÅ ET REHABILITERINGSSENTER? EN RANDOMISERT KLINISK KONTROLLERT STUDIE. Session Title: FF 2 - Lungefysioterapi og fysioterapi for eldre Start Time: 15:30 End Time: 17:00 Jarret, G 1 ; Orpana, A 1 ; Helbostad, J 2 1 Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS; 2 NTNU Trondheim Hensikt: Å undersøke effekter av et ekstra balansetrenings-program på balanse, fall og fallskader for hjemmeboende eldre etter tre ukers rehabilitering. Design: Randomisert klinisk kontrollert studie med to parallelle grupper i rehabilitering og en tredje gruppe (ikke randomisert) uten rehabilitering. Materiale: 174 deltagere over 65 år (gj.snitt: 73,2; SD: 6,4) delt i en Intervensjonsgruppe (IG: N=57) og en Kontrollgruppe (KG: N=56). Tredje gruppe: Referanse gruppe (RG: N=61). Metode: Vi benyttet Falls Efficacy Scale-International FES-I som primær variabel, ved studiestart (T1), etter tre ukers rehabilitering (T2), og etter 3- (T3) og 6 måneder (T4). Timed Up and Go (TUG) og Skjerpet Romberg ble benyttet ved T1 og T2 for IG og KG. Rehabiliteringsprogrammet til IG og KG var lik (behandlinger, gruppe-aktiviteter) med et tilleggs tilbud til IG: balansetreningsprogram (OTAGO) med fysioterapeut, i gruppe og som egen trening. RG: Ingen rehabilitering. Resultat: Bedrede FES-I verdier både for IG (p<0.001) og KG (p=0.029) men ingen signifikant forskjell mellom gruppene (p=0.47). Dette gjelder også TUG test ved T2. Romberg ble kun bedre for IG fra studiestart til T2. Ingen signifikant gruppeforskjell i antall fall og fallskader ved noen av tidspunktene, men signifikant økning i ukentlig mosjonsaktivitet for IG og KG (p=0,027/0.002) ved T3, til signifikant forskjell (p=0,016) mot RG. Konklusjon: Kortvarig rehabilitering har positiv påvirkning på noen balanseverdier og mosjonsvaner i noen måneder, men et ekstra fokus på balanse trening gir ingen ekstra gevinst. Siden bedring av balanse-kapasitet hos de eldre helst er et langtidsprosjekt, anbefaler vi at kort rehab.perioder fokuser på å redusere andre risiko faktorer for fall enn balanse isolert (f.eks. styrke). Det er også viktig å hjelpe den aldrende populasjon å vedlikeholde/øke allsidig ADL- inkludert aktiviteter med fallrisiko. Balanse trening programmer startet på et rehabiliteringssenter bør følges opp i kommunen. 18

19 FF2-8 SITTETID, FYSISK AKTIVITET OG FYSISK FUNKSJON HOS ELDRE PERSONER: -GENERASJON 100 STUDIEN Session Title: FF 2 - Lungefysioterapi og fysioterapi for eldre Start Time: 15:30 End Time: 17:00 Helbostad, J 1 ; Egerton, T 1 ; Wik, P 2 ; Nygård, A 2 ; Taraldsen, K 2 ; Stensvold, D 2 1 NTNU, Institutt for nevromedisin; 2 NTNU Introduksjon: Fysisk aktivitet beskytter mot sykdom og død og forebygger funksjonssvikt hos eldre. Inaktiv tid i løpet av dagen er en uavhengig risikofaktor for sykdom og død. Generasjon 100 er en pågående populasjonsbasert klinisk kontrollert studie med eldre i Trondheim som undersøker effekten av trening på sykdom og død. Målet med denne studien er å undersøke sammenhenger mellom selvrapportert sittetid, og fysisk aktivitet og funksjon. Metode: Studien benytter baselinedata fra 833 kvinner og 759 menn, 72,5±2,1 år, og kroppsmasseindeks (KMI) 25,5±3,5 kg/m2. Deltakerne rapporterte antall sittetimer i per dag, og frekvens og intensitet av mosjon. Fysisk aktivitetsmåler festet rundt hoftene registrerte tid i moderat til intensiv aktivitet per dag (MVA). Ganghastighet ble undersøkt med elektronisk gangmatte, muskelstyrke med isometrisk benpressapparat, grepsstyrke med håndholdt dynamometer, og hurtig oppreising fra stol med snormåler. Prosentvis muskelmasse ble undersøkt med bioelektrisk impedans. Median sittetid (5,0 timer) ble brukt for å undersøke forskjeller i fysisk aktivitet og funksjon mellom de som sitter mye og lite. Resultat: Gjennomsnittlig sittetid for kvinner var 5.5±3.7 timer per dag og for menn 6,5±5.0 timer. De med sittetid <5timer hadde lavere KMI (p=0.003), mer muskelmasse (p=0,001), bedre gripestyrke (p=0,011) og større benpress-kraft (p= 0,031) enn de som satt mer enn 5 timer. Det var ingen forskjeller mellom gruppene i ganghastighet, selvrapportert mosjon, tid i MVA, eller oppreising fra stol. Det var ingen korrelasjon mellom tid i sittende og i MVA (Pearson s r= -0,007). Konklusjon: Muskelstyrke og masse var bedre hos de som sitter kortere tid, mens gangfunksjon og fysisk aktivitetsnivå ikke var forskjellig. Tiltak for å bedre fysisk funksjon hos eldre bør ta hensyn både til fysisk aktivitet og sittetid. 19

20 FF2-9 DAGLIGLIVSGANGE OG FYSISK FUNKSJON HOS HJEMMEBOENDE ELDRE Session Title: FF 2 - Lungefysioterapi og fysioterapi for eldre Start Time: 15:30 End Time: 17:00 Bogen, B 1 ; Aaslund, M 1 ; Taraldsen, K 2 ; Moe-Nilssen, R 1 1 Universitetet i Bergen; 2 NTNU Bakgrunn: Mange studier viser at daglige gåturer bidrar til å beskytte mot hjerte- og karsykdom, og daglig gange anbefales ofte som mosjonsaktivitet. Dette er kanskje særlig relevant for eldre som relativt sjelden deltar i organisert trening eller idrett. Ved bruk av kroppsbårne sensorer er det mulig å få objektiv og nøyaktig informasjon om kvantitative gangmønstre i den som undersøkes sitt dagligliv. I denne studien ønsker vi å se på om dagliglivsgange har noen sammenheng med fysisk funksjon hos hjemmeboende, eldre personer. Metode: Navn og personnummer ble plukket tilfeldig fra Folkeregisteret, deltakere ble undersøkt på en universitetslab, og et tre-akset akselerometer ble festet på låret (activpaltm, PAL technologies, Glasgow). Antall gå-episoder, antall steg og steg per gå-episode over tre døgn ble brukt som mål på dagliglivsgange i analysene. For å vurdere fysisk funksjon ble 10-leddsskalaen fysisk funksjon fra spørreskjemaet SF-36 brukt. Det kan oppnås poeng på skalaen, og høy skår indikerer god fysisk funksjon. Fysisk funksjons-skalaen var avhengig variabel, mens dagliglivsgange, samt kjønn og KMI var uavhengige variable i en multippel regresjonsanalyse. Resultater: 46 personer deltok (78 ± 3 år, KMI 25 ± 3, 61 prosent kvinner). I gjennomsnitt skåret deltakerne 78 ± 18 på 10-leddsskalaen fysisk funksjon. Gjennomsnittlig antall steg for tre dager var ± 7380, gjennomsnittlig antall gå-episoder var 382 ± 115 og gjennomsnittlig antall steg per gåepisode var 58 ± 19. Multippel regresjonsanalyse viste ikke signifikant sammenheng mellom fysisk funksjon og antall gå-episoder. Det var statistisk signifikant sammenheng mellom antall steg og antall steg per gå-episode, og fysisk funksjon. Diskusjon og konklusjon: Antall steg og antall steg per gå-episode var signifikant assosiert med fysisk funksjon. Dette antyder at intensitet og hastighet i gå-episodene er av en viss viktighet. 20

FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1

FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1 Prisforedrag Bankettsalen, søndag 10.30 12.00 FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1 Senter for idrettsskadeforskning,

Detaljer

IS-1533Rapport. Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge En kartlegging av aktivitetsnivå og fysisk form hos 9- og 15-åringer

IS-1533Rapport. Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge En kartlegging av aktivitetsnivå og fysisk form hos 9- og 15-åringer IS-1533Rapport Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge En kartlegging av aktivitetsnivå og fysisk form hos 9- og 15-åringer Heftets tittel: Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge En kartlegging

Detaljer

Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien

Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien Forskningsrapport Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien - En del av en nordisk multisenterstudie PROSJEKTORGANISASJON Prosjektledere i Trondheim Jorunn Lægdheim

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon En studie om treningens betydning for mobilitet og tillit til egen mestring Jette Schack Masteroppgave, Masterstudium i rehabilitering,

Detaljer

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser IS-1160 Rapport Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser Anbefalinger Heftets tittel: Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser - Anbefalinger Utgitt: 06/2004 Bestillingsnummer:

Detaljer

Sprenge noen grenser, sette noen grenser

Sprenge noen grenser, sette noen grenser Prosjektrapport Sprenge noen grenser, sette noen grenser Tilpasset rehabilitering for unge voksne med kronisk lungesykdom Tverrfaglig utviklingsprosjekt 2011-2013 LHL Helse AS, Glittreklinikken Frederik

Detaljer

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi fokus mot tre sentrale variabler i læringsmiljøet:

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Postoperativ opptrening etter median sternotomi operasjon med biologisk aortaventil Bjarne Vad Nilsen Prosjektoppgave i medisinsk

Detaljer

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år Synnve Schjølberg Ratib Lekhal Marika Vartun Siri Saugestad

Detaljer

Diabetes og livskvalitet

Diabetes og livskvalitet Diabetes og livskvalitet SIRI NÆSS JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 7/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring?

Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring? Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring? En drøfting av metoder for bedring av muskelstyrke, balanse og tillit til egen mestring, som et fallforebyggende tiltak, for

Detaljer

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet rapport 2008:4 Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Utvikling i psykisk helse Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet Rapport 2008:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Levekårsundersøkelsene

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Fra kaos til samarbeid

Fra kaos til samarbeid Fra kaos til samarbeid En kvalitativ studie av foreldres opplevelse av Parent Management Training Oregonmodellen Kjersti Reisæter Aartun og Ingvild Stjernen Tisløv Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt

Detaljer

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektets målgruppe og målsetning... 6 1.3 Prosjektgruppen... 7 1.4 Metode

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter ØF-notat 17/2014 Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter av Per Kristian Alnes Edel Krøll Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert

Detaljer

Til god hjelp for mange

Til god hjelp for mange Til god hjelp for mange Evaluering av Losprosjektet ELISABETH BACKE-HANSEN (RED) METTE LØVGREN KRISTIN AARLAND HILDE ANETTE AAMODT AINA WINSVOLD Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten Stor og Sterk Livsstilsendring for overvektige Stavanger Kommune Fysio- og ergoterapitjenesten Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn for prosjektet og problemstillinger... 3 2.1. Problemstillinger:...

Detaljer

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05 Internasjonal sammenligning av! sykefravær! Hovedrapport Rapport 2014-05 Proba-rapport nr. 2014-05, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 Aug/SK/HB, 26. mai 2014 -- Offentlig -- Rapport 2014-05 Internasjonal

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer