Forhold omkring mulig plassering av ny flyplass på Klóvan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forhold omkring mulig plassering av ny flyplass på Klóvan"

Transkript

1 Forhold omkring mulig plassering av ny flyplass på Klóvan Oppsummering. Med henblikk på anvendelige navigasjonssystemer for mulig flyplass på Klovan på Vagar er det gjort en vurdering av sertifiserte og foreløpig usertifiserte satellittbaserte innflygingssystemer for presisjonsinnflyging, samt den relativt nye metoden RNP for konstruksjon av innflygingsprosedyrer med stramme toleranser til luftfartshindere. SCAT-I er det eneste satellittsystemet som har fullt sertifisert både luftbåret- og bakkesinstallert utstyr. Avinor benytter SCAT-I, og installerer dette på 24 regionflyplasser i Norge. Widerøe Flyveselskap benytter systemet til presisjonsinnflyging på disse flyplassene med ca 20 Dash-8 fly. Klovan Bane 33 SCAT-I kan plasseres ved Klovan og gi presisjonsinnflyging på CAT I til bane 33 så fremt omliggende terreng gir mulighet for sikker missed apparoach (MA) med dead reckoning navigasjon. SCAT-I kommer neppe til å bli videreutviklet til CAT II. GBAS kan plasseres ved Klovan og gi presisjonsinnflyging på CAT I til bane 33 og har dessuten guided MA som kanskje bedre klarer utfordringen med trygg MA. Ut fra foreliggende kartmateriale synes det som både Slættanesgøtan og Klubbin hindrer MA med stigning på 200ft/NM (RNP standard) og spredning på +/-15 0 fra beslutningshøyde på ca 900ft over Sørvågsvatn. For GBAS finnes sertifisert avionikk. GBAS bakkestasjon antas å få 1ste sertifisering for CAT I i , og sannsynlig for CAT II i perioden Klovan bane 15. Denne innflygingen representerer en betydelig utfordring, både hva angår terreng, turbulens, knekk i innflygingstraseen og MA. Denne innflygingen anses ikke å kunne betjenes av SCAT-I, med mindre man kan fly på glidebane til virtuell rullebane for skygjennomgang og visuell innflyging til bane 15 fra missed approach point (MAPt) som trolig må legges midtveis på elven Reipså i ca 1200 ft høyde. Tradisjonell MA fra MAPt bør være mulig, men trolig må en slik løsning suppleres med guided missed approach som avvikshåndtering ved tap av visibilitet mellom MAPt og THR15. Situasjonen for GBAS er tilsvarende, men det er kanskje mulig at en RNP 0,1 innflygingsprosedyre med støtte fra GBAS vertikalnavigasjon kan implementeres, dog er det meget små toleranser ute og går. Disse alternativene må i så fall gjøres gjenstand for omfattende PANOPS vurderinger og risikoanalyser. Heri må inntas risiko for downdraft /windshear fra vestlig vind over fjell vest for innflygingstraseen og tilsvarende vind fra NØ- Ø over Storabrekka. Generelt sett er en løsning basert på SCAT-I lite realiserbar etter som avionikk-systemet må antas å ha gått ut på dato når den tid kommer at Klovan kan være realisert. I den grad det viser seg mulig med slike instrumentinnflyginger som nevnt ovenfor forutsetter det fly utrustet med spesielt navigasjonutstyr, og all annen flyging inn og ut av Klovan må foregå under VFR ( visual flight rules ).

2 Etablering av glidebane basert på tradisjonell ILS til THR33 kan ikke uten videre analyser / målinger anses realiserbart med fornøden kvalitet. Etablering av GBAS stasjon i tilknytning til Klovan for innflyging til THR33 anses gjennomførbart, men vil kreve infrastruktur i form av service vei og kraftforsyning. En etablering på Vørdufelli kan betjene sørlige innflyginger til både Klovan og Vardar, trolig også nordvestlig innflyging til Vardar over Sørvågsfjørdur. Initial IAP Assessment I den overordnede PANS OPS vurderingen som ble foretatt av Cyrrus er evaluert mulige instrumentinnflyginger på ILS (GBAS) CAT I og II samt RNP. Evalueringen er konsentrert om Final Approach Segment (FAS) og Missed Approach Segment (MAS). I evalueringen er antatt at etablering av ILS glidebaner vil være mulig. Dette er neppe holdbart, men vi kan forutsette GBAS i stedet da kriteriene for beregning av prosedyrer er like. Evalueringen har identifisert følgende forhold: For alle scenarier som er vurdert blir Obstacle Clearance Altitude/Height (OCA/H) (minima) høyere enn ønskelig ILS CAT I/II er oppnåelige til THR33, men der er begrensninger knyttet til glidebanevinkel og klatrevinkel for MA RNP 0,3 innflyginger er oppnåelige til THR33, men der vil være komplikasjoner i forhold til OCA/H ILS (GBAS) CAT I/II innflyging til THR15 kan være oppnåelig, men med meget høye OCA/H RNP 0,3 innflyginger er oppnåelige til THR15, dog med begrensninger knyttet til OCA/H. Uansett vil RNP 0,3 være bedre enn ILS/GBAS på den korte finalen. RNP 0,1 er ikke vurdert grunnet stram tidsramme og manglende tilgang til nøyaktige data / oppmålinger. Oppsummert vurderes mulighetene for innflyginger til ny flyplass på Klovan slik: THR33: Best minima (OCA/H) anses oppnåelig med en CAT II innflyging, enten basert på ILS eller GBAS. ILS vil kreve betydelige infrastrukturtiltak, herunder omfattende planering ut fra terskel for 300m refleksjonsflate for radiohøydemåler. THR15: Det anses for problematisk å oppnå anvendbare operative minima for innflyging til denne baneenden. Ytterligere vurderinger er nødvendig med hensyn til å fastslå anvendbarhet av RNP 0,1 støttet av GBAS både i innflyging, utflyging og guided missed approach til begge baneender. Det kan sies med rimelig sikkerhet at flyging på Klovan vil kreve RNP / GBAS utrustede fly, med gode klatreegenskaper og piloter med spesiell trening for dette.

3 1. Satellittbasert navigasjon for presisjonsinnflyging 1.1 SCAT-I Historikk Special Category I er et satellittbasert navigasjonssystem for CAT I presisjonsinnflyging med beslutningshøyede på min 250 ft. Systemet hører til kategorien differensiell GPS. Spesifikasjonene for systemet er utviklet av Federal Aviation Authority (FAA) i USA i 1993 (se referanser 1.1.8). Flere industriaktører iverksatte utvikling av bakkestasjon og flybåret utstyr (avionikk) for systemet etter at spesifikasjonene forelå. Bare 2 har fullført løpet til myndighetsgodkjent utstyr: * Park Air Systems AS Oslo Bakkestasjon NM 8005 * Universal Avionics Systems Corporation Tucson, AZ Avionikk GLS-1250 Bakkestasjonen ble typegodkjent av det norske Luftfartstilsyenet (LT) i Avionikken, og dens anvendelse i flytypene Bombardier DCH-8 og King Air 200 ble typegodkjent av FAA, Transport Canada og European Aviation Safety Agency (EASA) i perioden Respektive systemer ble gitt operativ godkjenning av LT i 2007 og kommersiell trafikk med SCAT-utrustede rutefly (DCH-8) på regionalnettet i Norge ble innviet høsten Spesifikasjonene for SCAT-I ble etterfulgt av spesifikasjoner for LAAS / GBAS som flere av de tidlige SCAT-aktørene har engasjert seg i Bakkestasjonen Bakkeinstallasjonen, bakkestasjonen, består av to GPS mottakere med prosesseringskapasitet. Mottakerne mates med satellittsignaler fra hver sin antenne i nøyaktig oppmålte posisjon i 3 plan. Fordi antenneposisjonene er kjente kan mottakerne beregne nøyaktig gangtidsfeil i satellittsignalene som skyldes ionosfæriske og atmosfæriske forhold. I tillegg har bakkestasjonen data om rullebanen, nøyaktig innmålt posisjon av tersklene og glidebanevinkler til de forskjellige innflygingsprosedyrene. Disse dataene utgjør definisjonen av Final Approach Segment (FAS) av glidebanen til de enkelte prosedyrene. FAS og andre vitale data som differensielle posisjonskorreksjoner og integritetsinformasjon for hver satellitt kringkastes til ankommende fly på VHF-link hvert halve sekund. En bakkestasjon kan betjene en rekke fly samtidig og kan ha glidebaner med flere innflygingsvinkler til flere rullebaner, og sågar betjene flere nærliggende lufthavner Avionikk Avionikk i SCAT-I sammenheng består i samvirke mellom Flight Management System (FMS) og GNSS Landing System (GLS). FMS gir piloten sentralisert kontroll med flyets navigasjonssensorer, datamaskinbasert flygeplanlegging og brenselsforbruk. Databasen i FMS har informasjon om navigasjonshjelpemidler, flyplasser, en-route waypoints, rullebaner og innflygingsprosedyrer (IAP) til disse. Hver GLS i flyet (2) har en flerkanals

4 satellittmottaker og en VHF mottaker som mottar differensielle posisjonskorreksjoner, integritets- og FAS-data fra bakkestasjonen. FMS omgjør FAS-data til den ideelle glidebanen som er beregnet og som flyet skal følge. Tilsvarende mottar FMS korrigerte posisjonsdata og genererer de styresignaler som enten autopilot eller pilot skal styre etter. Styresignalene fra FMS blir overvåket av GLS-ene som også overvåker hverandre. Det gis alarm hvis GLS-er uenige eller FMS har oppfattet signalene fra GLS feil, og/eller hvis flyet penetrerer den virtuelle tunnelen som omhyller glidebanen og angir grensene for avvik fra denne. (se 1.1.6) SCAT-I konseptet Ytelser i SCAT-I Nøkkelparametere for ytelse. Nøyaktighet 1,1 m; Integritetsrisiko 10-7 (sannsynlighet for tap av integritet pr. innflyging) Kontinuitet 3,8 x 10-4 (sannsynlighet for tap av styresignal pr. innflyging) Tilgjengelighet 95% Tunnel-konseptet Den virtuelle tunnelen som omhyller glidebanen og angir grensene for avvik fra denne

5 1.1.7 SCAT-I på Vagar Klovan SCAT-I støtter bare presisjonsinnflyging på CAT-I. Gitt at PANS OPS vurderingen erklærer inn- og utflyging, samt missed approach for Klovan THR33 som implementerbar med akseptabel sikkerhetsmargin kan det anlegges en SCAT-I bakkestasjon som kan gi skygjennomgangsnavigasjon og CAT I glidebane til THR33. Minima for slik glidebane må fastlegges i PANS OPS analyse basert på høykvalitets hinderregistrering. THR15 anses ikke å kunne betjenes av SCAT-I, med mindre man kan fly på glidebane til virtuell rullebane for skygjennomgang og visuell innflyging til THR15 fra missed approach point (MAPt) som trolig må legges midtveis på elven Reipså i > 350m høyde. Tradisjonell MA fra MAPt bør være mulig, men trolig må en slik løsning suppleres med guided missed approach som avvikshåndtering ved tap av visibilitet mellom MAPt og THR15. SCAT-I er ikke et ICAO-godkjent system og vil bare kunne godkjennes som et Special Category System, dvs. både bakkestasjon og flyselskaper med SCATutrustede fly må gis spesiell autorisasjon til drift/hhv bruk av systemet. Avionikken er ikke lenger i produksjon og det er rimelig usannsynlig å få produksjonen gjenopptatt med mindre det kan bestilles avionikk til et betydelig antall fly. Sertifisering av nye fly til bruk av SCAT er en tung prosess. Da implementering på Klovan også ligger noen år frem i tid anses satsing på SCAT-I som innflygingssystem ikke å være en farbar vei References (1) DO-217, Minimum Aviation System Performance Standards, DGNSS Instrument Approach Systems, Special Category I (SCAT-I), RTCA Inc., Washington D.C., August, 1993 (2) DO-178B, Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification, RTCA Inc., Washington D.C., 1993 (3) Specification for DO-217 Interoperability, SCAT-I Manufacturer s Interoperability Group, Salt Lake City, Utah, April (4) DO-245, Minimum Aviation System Performance Standards for the Local Area Augmentation System (LAAS), RTCA Inc., Washington D.C., September, (5) FAA Order , Flight Inspection Evaluation of Differential Global Positioning System (DGNSS) Special Category I (SCAT-I) Instrument Approaches Using Private Ground Facilities, Federal Aviation Administration, AVN-230, November (6) FAA Order , IFR Approval for Differential Global Positioning System (DGNSS) Special Category I Instrument Approaches Using Private Ground Facilities, Federal Aviation Administration, AVN-230, November 1994.

6 1.2 GBAS ( Ground Based Augmentation System ) Generelt Local Area Augmentation System (LAAS) er betegnelsen på et nytt systemkonsept for satellittbasert presisjonsinnflyging som ble spesifisert av FAA og publisert på slutten av -90-tallet. Dette konseptet er blitt til det ICAO-godkjente og derved internasjonalt sertifiserte Ground Based Augmentation System (GBAS) som det henvises til i nedenstående. Ground Based Augmentation System (GBAS) er en bakkebasert korreksjon til GPS som fokuserer sin ytelse mot lufthavnområdet (ca NM radius) for Presisjonsinnflyging Avgangsprosedyrer Terminal Area operasjoner GBAS vil yte den ekstremt høye nøyaktighet, tilgjengelighet, kontinuitet og integritet som er nødvendig for CAT I, II og III presisjonsinnflyging, og vil yte innflygingsinformasjon til fleksible, kurvede innflygingsbaner. GBAS har demonstrert nøyaktighet på < 1m i tre akser under innflyging. En GBAS bakkeinstallasjon har 3-4 satellittantenner m/ lokale mottakere som er knyttet opp mot en bakkestasjon med tilhørende VHF kringkaster. På tilsvarende måte som for SCAT-I må flyene utrustes og sertifiseres med spesiell avionikk som mottar satellittsignaler, korreksjonssignaler fra bakken og gir styresignal til piloter og autopilot. GBAS Illustrasjon.

7 GBAS er foreløpig et prosjekt i en fase av Forskning og Utvikling som hovedsakelig fokuserer på løsning av uavklarte integritets- og sikkerhetsforhold med hensikt å redusere risiko i fremtidig utvikling. FAA s avdeling for Ground Based Augmentation System (GBAS) arbeider for tiden i samarbeid med industriaktører for sertifisering av 1ste GBAS CAT I bakkestasjon i Memphis i USA. GBAS forsøk og utvikling foregår også i andre land. Australia, Brasil, Tyskland og Spania er land som har installert prototyp bakkestasjoner for CAT I og er involvert i evalueringer på teknisk og operativt nivå. Der pågår et intimt internasjonalt samarbeid for å etablere felles prosedyrer og praksis for myndighetsgodkjennelse Fordeler med GBAS Det anses at GBAS vil gi støtte til: waypoint-based area navigation (RNAV) i terminalområdet (20-30NM) komplekse innflygingsprosedyrer o multiple, segmenterte og variable glidebaner komplekse missed approach prosedyrer (MAP) komplekse utflyginger avviksprosedyrer 3D og 4D prosedyrer (RNP) økt kapasitet i terminalområder uten å påvirke sikkerhet at én bakkestasjon kan betjene multiple baneender for nærliggende lufthavner Av andre fordeler nevnes redusert tid og distanse i terminalområder redusert belastning på flygeledere gjennom minsket behov for kommunikasjon og radarvektoring vesentlige reduksjoner i brenselsforbruk reduksjon av flystøy ved at 3D ruter kan legges bort fra bebygde områder både ved ankomst og avgang Sertifiseringsstatus GBAS Avionikk Flere industriaktører på banen, herunder Rockwell Collins og Thales. Rockwell Collins har mottatt FAA sertifisering av sin multimode receiver (MMR). Alle nye Boing-fly utrustes nå med GBAS avionikk. Alle Airbus-fly har GBAS avionikk som opsjon for kjøpende flyoperatører. Quantas har allerede mer enn 30 B-737 med avionikk. GBAS bakkestasjoner for CAT I FAA har som mål å sertifisere bakkestasjon i Memphis til Non-Federal Standards i 2009, m.a.o en midlertidig og ufullstendig sertifisering. Tilsvarende plan har Air Services Australia for tilsvarende bakkestasjon i Sydney. Tid for sertifisering av bakkestasjoner hhv i Bremen og Malaga er fortsatt uklart, men kan foreligge

8 Sertifisering av GBAS CAT II ligger trolig flere år i fremtiden > Spådommene om når dette vil foreligge spriker GBAS på Klovan? GBAS støtter p.t. bare presisjonsinnflyging på CAT-I. Gitt at PANS OPS vurderingen erklærer inn- og utflyging, samt missed approach for Klovan THR33 som implementerbar med akseptabel sikkerhetsmargin kan det anlegges en GBAS bakkestasjon som kan gi skygjennomgangsnavigasjon og CAT I glidebane til THR33. Minima for slik glidebane må fastlegges i PANS OPS analyse basert på høykvalitets hinderregistrering. THR15 anses ikke å kunne betjenes av GBAS, med mindre man kan fly på glidebane til virtuell rullebane for skygjennomgang og visuell innflyging til THR15 fra missed approach point (MAPt) som trolig må legges midtveis på elven Reipså i ca 350m høyde. Tradisjonell MA fra MAPt bør være mulig, men trolig må en slik løsning suppleres med guided missed approach som avvikshåndtering ved tap av visibilitet mellom MAPt og THR15. GBAS er et ICAO-standardisert system, men både bakkestasjon og flyselskaper med GBAS-utrustede fly må ha spesiell autorisasjon til drift/hvv bruk av systemet. Implementering på Klovan ligger noen år frem i tid og så sant flyplassen blir å anse som flygbar anses satsing på GBAS å gi den ønskede presisjon for innflyging med stramme toleranser, samt å være riktig og fremtidsrettet. 2. Innflygingsprosedyrer 2.1 Generelt Innflygingsprosedyrer beregnes ut fra ytelse på navigasjonshjelpemidler på bakken og navigasjonsutrustning i fly. ILS Localizer som gir retningsinformasjon, ILS glidebane som signaliserer kontinuerlig nedstigning, samt DME som angir avstand fra fly til terskel er eksempler på standard navigasjonshjelpemidler brukt ved innflyging. Eksempel på satellittbasert innflygingskart (prosedyre) for presisjonsinnflyging til Brønnøysund (ENBN) bane 04 er vist nedenfor.

9 Prosedyren er beregnet etter standardiserte kriterier for ILS glidebane med tillegg av spesielle kriterier godkjent av Luftfartstilsynet for f.eks glidebane som i dette tilfelle er 3. 9 o. Så langt er kriterier for beregning av GBAS-prosedyrer basert på samme grunnlag, med unntak av beregning av kurvede GBAS-innflyginger som ennå ikke har funnet sin form og er publisert.

10 2.2 Required Navigation Performance (RNP) RNP-konseptet er en betydelig videreutvikling i design av navigerbart luftrom, dets bruk og kontroll. RNP ble utviklet av ICAO Special Committee on Future Air Navigation Systems, og er en integrert del av planen for communication, navigation, surveillance and air traffic management (CNS/ATM) som vurdert av nevnte Special Committee. RNP nivå beskriver hinderbeskyttelsen assosiert med RNP nøyaktighetsgrad. RNP nivå (RNP x, hvor x=0,3, 1, 2 etc) er en variabel som er brukt til å bestemme obstacle evaluation area (OEA) halve bredde verdi i NM av et segment av en instrument approach procedure (IAP). I ovenstående eksempel, og hvis vi antar flyet er på finalen med RNP 0,3, vil bredden av OEA være 4 x 0,3 = 1,2 NM. I tillegg legger man normalt inn et buffer på 2 x 0,2NM = 0,4NM. (ROC betyr required obstacle clearance ) (se nedenfor)

11 2.2.1 Hinderbeskrivelser Luftfartshinder som kartlegges gjennom flyfotografering, lasermålinger fra fly eller digitale kartmodeller beskrives som matematiske modeller som benyttes i prosedyreberegning; eks som angitt nedenfor RNP Prosedyrer RNP-navigasjon gir mulighet for meget fleksibel geometri i prosedyrebregning. Y -konfigurasjonen (se fig 2.1) foretrekkes der hinder og nærliggende luftrom tillater det D 3-D innflygingsprosedyrer yter informasjon på longitudinal, lateral og vertikalt kursavvik, og RNP-prosedyrer er ekesmpel på 3-D til like med prosedyrer for ILS/MLS/GBAS m. fl Special Aircraft and Aircrew Authorisation Required (SAAAR) Fly kan utrustes med navigasjonssensorer, FMS og autopilot m.m. hvis ytelse går betydelig utover standard utrustning som tilfredsstiller kraven for offentlige minimumskriterier for RNP. Spesialutrustede fly med spesialtrenede piloter kan fly instrumentprosedyrer på et høyere nivå og kompleksitetsgrad. Det er publisert kriterier for beregning av instrumentprosedyrer til slikt høyere nivå; SAAAR, men det kreves spesielle godkjenninger/sertifikater for at fly/mannskap som skal fly SAAAR-prosedyrer Design konsept for SAAAR Følgende basisbetingelser legges til grunn i utvikling av kriterier for hinderklarering for RNP innflygingsprosedyrer. Flyet retarderer og synker fra sin en-route posisjon gjennom initial approach fix (IAF) og intermediate fix (IF)

12 innflygingssegmenter til start av finalen ( final approach fix ) (PFAF), se betegnelser på figur 2.1. nedenfor. Flyet arriverer til beslutningshøyde (DA) og fortsetter derfra med visuell referanse til landing på rullebanen, eller det initieres en missed approach hvis flyplassreferanser ikke oppnås. Ved beregning av instrumentprosedyren defineres omhyllingen av luftrommet som innflygingen skal foregå innenfor. I det omhyllede luftrommet skal være hensyntatt alle faktorer som innvirker på glidebanevinkelen. Systemnøyaktighet flight technical error toleranser i navigasjonssystemene akseptable nivåer for o tilgjengelighet o kontinuitet o integritet Med hensikt på klaring til hinder er grensene beskrevet som et mål i NM perpendikulært på den beregnede innflygingsbanen. Dette mål er spesifisert som en RNP verdi eller nivå. Primært OEA av RNP instrumentprosedyrer er definert som +/- 2 x RNP. Nedenstående tabell beskriver RNP verdier for anvendelse i de spesifikke faser/segmenter av innflygingsprosedyren.

13 RNP VERDIER 1.1 SEGMENT 1.2 MAXIMUM 1.3 STANDARD 1.4 MINIMUM 1.5 Feeder ,0 1.9 Initial , Intermediate , Final , , , Missed approach ,1* Kurver i innflygingsfasen Anbefalt måte å anlegge kurver i en innflyging er illustrert i nedenstående skisse og kalles Radius to Fix (RF). Dette benyttes for omgåelse av hinder såvel som nødvendige kursendring for å komme inn på rullebanens forlengede senterlinje på finalen.

14 3. PANS OPS vurdering Selskapet Cyrrus Limited, UK ble engasjert til å foreta en overordnet PANS OPS vudering. Cyrrus rapport Klovan Initial IAP Assessment vedlegges i sin helhet. Bekkestua, 30. januar, 2009 Steinar Hamar

15 Klovan Airport Faeroe Islands Initial IAP Assessment

16 Document Information Document title Author Produced by Klovan Airport Initial IAP Assessment M. Wills, Cyrrus Limited Cyrrus Ltd Cyrrus House Concept Court Allendale Road Thirsk North Yorkshire YO7 3NY Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) URL: Produced for Steinar Hamar Cyrrus Limited contact M. Wills Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Produced under contract Version 1.0 Date of release 29 th January 2009 Document reference CL/4373/REP/001 CHANGE HISTORY RECORD Issue Change Reference Date Details Draft A 29 th Jan 2009 Internal Review th Jan 2009 Initial Issue

17 CONTROLLED COPY DISTRIBUTION LIST Copy Number 1. Steinar Hamar 2. Cyrrus Limited 3. File 4. Not issued 5. Not issued Ownership Prepared By... Ian Whitworth Director ASAP sro. Checked by... Authorised By... M. Wills Director Cyrrus Limited BJR Hawkins Director Cyrrus Limited 2009 COPYRIGHT STATEMENT This document and the information contained therein is the property of Cyrrus Limited. It must not be reproduced in whole or part or otherwise disclosed to parties outside of Cyrrus Limited without the prior written consent.

18 Executive Summary A new runway has been proposed at Klovan in the Faeroe Islands to supplement operations at the existing airport at Vagar. This document details an initial assessment of potential Instrument Approach Procedure evaluations to identify any issues and possible operational minima. Both ILS Cat I/II and RNP procedures have been investigated. Due to the short timescales allowed for this assessment, and the limited data available, only a high level assessment has been possible. Only the Final Segment and Missed Approach Segment of each Instrument Approach Procedure have been assessed. The main findings are: For all scenarios examined, OCA/H figures are higher than desirable. ILS Cat I/II approaches are achievable to runway 33; however there are constraints in glidepath angle and Missed Approach Climb Gradient; RNP 0.3 approaches are achievable to runway 33; however there are OCA/H penalties; ILS Cat I/II approaches are achievable to runway 15; however the OCA/H figures are very high; RNP 0.3 approaches are achievable to runway 15; however there are OCA/H penalties. Notwithstanding, there is a small improvement over the ILS option for the final segment. RNP 0.1 has not been investigated in any detail at the moment for reasons detailed within the report.

19 Contents Document information...16 Executive Summary Introduction RNAV RNP AR RNP AR implementation Information Received Working Geodesic Datum Units and Notes Runway ILS category I Parameters used to determine the Obstacle Assessment Surfaces (OAS) Results Critical Obstacle Operational Minima ILS category II Parameters used to determine the OAS Results Critical Obstacle Operational Minima RNP Parameters used to determine RNP areas Results Operational Minima Runway ILS category I Parameters used to determine the OAS Results Critical Obstacle Operational Minima ILS category II Parameters used to determine the OAS Results Critical Obstacle Operational Minima RNP Parameters used to determine RNP areas Results Operational Minima Summary Runway Runway

20 2 Introduction This Document details a preliminary evaluation of a proposed new runway in the Faeroe Islands. With the data available it was impossible to provide an in-depth analysis and consequently only a high-level overview evaluation is contained in this document. Various scenarios for each approach were briefly looked at. Only the most optimal scenarios are shown in this document. It should be noted that this was an overview evaluation and it is recommended that in-depth calculations should be made before determining that an individual scenario is valid. 2.1 RNAV RNAV non-precision approaches are not covered in this document as it was assessed that the ICAO obstacle protection areas/surfaces were too large for this situation and no benefit would be obtained. 2.2 RNP AR Recently ICAO issued new recommendations for RNP approaches with new RNP values as low as 0.3 to 0.1nm. Both Airbus and Boeing provide RNP 0.3 capability as standard on their latest-generation jets. To obtain an in flight navigational accuracy of 0.1nm requires appropriate certification of the airframe together with the necessary ground infrastructure to support it (i.e. multiple DMEs or GBAS). This would require an upgrade of the ground based navigational aids infrastructure. The ground based aids siting would have to be carefully checked to determine if terrain shielding was a factor. For these reasons, together with the time constraints on this evaluation, RNP 0.1 approaches were not assessed in any detail. 2.3 RNP AR implementation Prior to commencing RNP operations, steps must be taken to enable RNP to be implemented in the Faeroe Islands. The ICAO Required Navigation Performance Authorisation Required (RNP AR) procedure design manual (Doc 9905-AN/471) states: Prior to authorization for the conduct of RNP AR APCH operations an operator must demonstrate to the State regulator that all appropriate elements of the RNP AR APCH operations have been appropriately addressed including: a) determination of aircraft qualification; b) training e.g., flight crews, dispatch, etc.; c) MEL, continuing airworthiness; d) requirements for operational procedures; e) dispatch procedures; f) maintenance procedures; g) conditions or limitations for approval; h) procedure operational validation for each aircraft type; and i) conduct of a Flight Operational Safety Assessment (FOSA).

21 2.4 Information Received Picture (PDF) of the runway and terrain Figure 1. New runway as depicted on supplied PDF file With the limited data available, the approximately position the proposed runway was determined. The altitude of the thresholds was estimated at approximately 130m. 2.5 Working Geodesic Datum WGS84 UTM29 was established as the datum and projection for this project. Reference Latitude 00 00' "N Reference Longitude ' "W Reference X Reference Y Semi Major Axis [a] (m) Eccentricity [e] Scaling Factor Projection Type Transverse Mercator 2.6 Units and Notes Unless otherwise specified: All heights used in this study are in metres. All bearings, tracks and radial information is referenced to true north. All speeds are in knots. A temperature of ISA+15 was used for conversions from IAS to TAS. The aircraft categories taken into account: A and B No extra value for trees or possible structures was added.

22 3 Runway ILS category I Parameters used to determine the Obstacle Assessment Surfaces (OAS) Threshold Position Latitude Longitude Altitude 62 04' "N Parameters In-bound Track Category GP Angle 3.5 LLZ->THR Distance ILS RDH at Threshold ' "W m / ft ILS CAT I m 15.0 m MA Climb Gradient 5 % Wing semi span GP Wheel / Antenna Height LLZ Course Width at Threshold Height loss (CAT A) Height loss (CAT B) 30.0 m 6.0 m 210 m 42 m 46 m ILS W constants ILS X constants ILS Y constants ILS Z constants To achieve the optimum minima, a 3.5 glidepath with a Missed Approach Climb Gradient of 5% was used.

23 Figure Results ILS Cat I OAS overlaid on terrain map Figure 3. Penetrations of ILS OAS by terrain As can be seen in Figure 3, there is significant penetration of the ILS obstacle assessment surfaces in the missed approach area even with a 5% missed approach gradient Critical Obstacle ID Latitude Longitude Altitude OAS Surface Penetrated Terrain 62 07' "N ' "W m / ft Y Operational Minima OCA OCH CAT A m / ft m / ft CAT B m / ft m / ft NOTE: Minimums have been calculated from unverified runway data and should be regarded as indicative rather than absolute values.

24 3.2 ILS category II Parameters used to determine the OAS Threshold Position Latitude 62 04' "N Longitude ' "W Altitude m / ft Parameters In-bound Track Category ILS CAT II GP Angle 3.0 LLZ->THR Distance m ILS RDH at Threshold 15.0 m MA Climb Gradient 5 % Wing semi span 30.0 m GP Wheel / Antenna Height 6.0 m LLZ Course Width at Threshold 210 m Height loss (CAT A) 15 m Height loss (CAT B) 21 m ILS W constants ILS X constants ILS Y constants ILS Z constants To achieve the optimum minima, a 3.0 glidepath with a Missed Approach Climb Gradient of 5% was used. Figure 4. ILS Cat II OAS overlaid on terrain map

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Veiledning til forskrift om lufttrafikkledelse, BSL G 8-1

Veiledning til forskrift om lufttrafikkledelse, BSL G 8-1 Veiledning til forskrift om lufttrafikkledelse, BSL G 8-1 Til PANS-ATM forordet og 1 andre ledd Bestemmelser om utøvelse av lokal flygeinformasjonstjeneste (AFIS) eller tilsvarende tjeneste (HFIS) som

Detaljer

Rapport. Fartsmodell for næringslivets transporter. Datagrunnlag og dokumentasjon av modell.

Rapport. Fartsmodell for næringslivets transporter. Datagrunnlag og dokumentasjon av modell. - Åpen Rapport Fartsmodell for næringslivets transporter. Datagrunnlag og dokumentasjon av modell. Forfattere Trude Tørset, Arvid Aakre, Vilhelm Børnes og Ola Rennemo SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

Detaljer

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie Forfattere: Anne Rønning, Kari-Anne Lyng og Mie Vold Rapportnr.: OR.02.11 ISBN: 978-82-7520-638-9 ISBN: 82-7520-638-3 Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Rapportnr.:

Detaljer

Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter

Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter concept Petter Næss med bidrag fra Kjell Arne Brekke, Nils Olsson og Ole Jonny Klakegg Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter Vurdering av behov, mål og effekt i tidligfasen Concept

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET Hilde Lidén, Anja Bredal, Axel West Pedersen, Solveig Igesund og Anne Staver Rapport 2015:04 Institutt for samfunnsforskning Rapport 2015:4 Tiltak

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Mot sin hensikt. concept. Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde og Heidi Bull-Berg

Mot sin hensikt. concept. Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde og Heidi Bull-Berg concept Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde og Heidi Bull-Berg Mot sin hensikt Perverse insentiver om offentlige investeringsprosjekter som ikke forplikter Concept rapport Nr. 40 concept concept

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

FINANSIERINGSORDRINGER FOR INNVANDRERETABLERERE

FINANSIERINGSORDRINGER FOR INNVANDRERETABLERERE FINANSIERINGSORDRINGER FOR INNVANDRERETABLERERE Identifisering og utvikling av gode modeller av Elisabet Ljunggren Gisle Solvoll Evgueni Vinogradov NF-rapport nr. 6/2012 ISBN-nr.: 978-82-7321-628-1 ISSN-nr.:

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak

Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak TØI rapport 1204/2012 Aud Tennøy Petter Christiansen Jan Usterud Hanssen Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak Kunnskap, kunnskapsmangler og forskningsbehov TØI rapport

Detaljer

Finansieringsordninger for innvandreretablerere

Finansieringsordninger for innvandreretablerere NF-rapport nr. 6/2012 Finansieringsordninger for innvandreretablerere Identifisering og utvikling av gode modeller 20 15 Elisabet Ljunggren Gisle Solvoll Evgueni Vinogradov 10 5 FINANSIERINGSORDRINGER

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Innvandring og dokumenter

Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Komparativ studie av håndtering av dokumenter ved søknad om innvandring til Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia For Utlendingsdirektoratet Av

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03 Internasjonal sammenligning av sykefravær Delrapport 1 Rapport 2014-03 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba-rapport nr. 2014-03, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 AG/PDS,

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid

Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid FFI-rapport 2010/00657 Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid Frank Brundtland Steder og Geir Kvitrud Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. september 2010 FFI-rapport 1105 P: ISBN 978-82-464-1804-9

Detaljer

Bruk av ITS for å gjøre kollektivtrafikken i Trondheim mer attraktiv. SINTEF Teknologi og samfunn. Trond Foss og Eirik Skjetne

Bruk av ITS for å gjøre kollektivtrafikken i Trondheim mer attraktiv. SINTEF Teknologi og samfunn. Trond Foss og Eirik Skjetne SINTEF A6606 Åpen RAPPORT Bruk av ITS for å gjøre kollektivtrafikken i Trondheim mer attraktiv Trond Foss og Eirik Skjetne SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging April 2008 3 SAMMENDRAG

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Masteroppgave, Teknisk Kybernetikk Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen henrik.eriksen@gmail.com Veileder: Professor Tor E. Onshus, NTNU Ekstern veileder:

Detaljer