KOMPETANSEPLAN Barnehagane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEPLAN Barnehagane"

Transkript

1 KOMPETANSEPLAN Barnehagane

2 INNHALDSLISTE Side Innleiing 2 Sentrale føringar for kompetansesatsing i barnehage Lokale kompetansebehov Ressursar til kompetanseheving Samarbeidspartnar FOS/Forum for oppvekst i Sunnhordland Kompetanseplanar 3 Kvinnherad kommune barnehagane i Kvinnherad einingsnivå Barnehagebasert kompetanseutvikling 4 Lærande organisasjon Barnehagebasert kompetanseutvikling - Prioriterte område - Søknad om ressursar Eit godt barnehagemiljø 6 BTI Betre tverrfagleg innsats Inkluderande barnehage- og skulemiljø Vera Saman Barns språkutvikling 10 Realfag i barnehagen 12 Samarbeid med fagmiljø 14 Kompetansemidlar Sentrale dokument og ressurssider 16 Alle bilde i kompetanseplan er frå Undarheim barnehage Side 1

3 INNLEIING Sentrale føringar for kompetansesatsing Ein god barnehage krev kompetente leiarar og fagleg reflekterte vaksne. Tilsette sin kompetanse er den viktigaste einskildfaktoren for at barn skal trivast og utvikla seg i barnehagen. Eit kompetent personale vil kunna sjå, anerkjenna og fylgja opp barna i deira utvikling. Å investera i dei tilsette sin kompetanse er derfor å investera i barna. Jf. Kunnskapsdepartementets Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering Som fylgje av ny rammeplan for barnehagen, gjeldande frå hausten 2017, skal strategien reviderast. Barnehageeigar har ansvar for at tilsette får naudsynt opplæring og får delta på kompetanseutviklingstiltak. For å nå målene i kompetansestrategien er det viktig at alle aktørene i sektoren tar sitt ansvar, samarbeider og deltar aktivt i kompetansearbeidet for å få til økt og god kvalitet i barnehagene. (Kunnskapsdepartementet ) Lokale kompetansebehov I Kvinnherad kommune er barnehagen første steg i utdanningsløpet for nesten 91 % av barna i alderen 1-5 år. Barn i våre barnehagar skal møta kompetente tilsette som ser kvart barn og møter barnets behov på god måte. Barnet skal få utvikla seg til den beste utgåva av seg sjølv. Sentrale satsingsområde og mål er grunnlag for lokale satsingar og prioriteringar. Kompetanseplan syner korleis føringane frå Kunnskapsdepartementet skal omsetjast til praksis i barnehagane. Barnehagebasert kompetanseutvikling skal prioriterast. Kompetanseplanen er utarbeidd etter innspel frå styrarar i kommunale og private barnehagar. Barnehagane si hovudsatsing er Være sammen - Kompetanseløft i barnehagen. Tilsette i 16 av 17 barnehagar har teke rettleiarutdanning. Kompetanseheving, lokalt og regionalt, vil i stor grad vera retta inn mot denne satsinga. Ressursar til kompetanseheving Sentrale kompetansemidlar skal i hovudsak nyttast til barnehagebaserte kompetanseutvikling for tilsette i private og kommunale barnehagar. Alle tiltak skal vera i samsvar med føremål i rammeplanen og i strategien. Kvinnherad kommune, som barnehageeigar, vil for prioritera midlar til tilsette som tek styrarutdanning. Midlar til vidareutdanning som er i tråd med sentrale satsingar, vil verta vurdert ut frå kommunale behov og ressursar. Forum for oppvekst i Sunnhordland/FOS FOS er ein viktig samarbeidspartnar når det gjeld tilrettelegging av nettverk, etter- og vidareutdanning. Side 2

4 KOMPETANSEPLANAR Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune sin kompetanseplan er ein plan på systemnivå. Planen gjev informasjon om støtte til etter- og vidareutdanning. Personalhandboka har informasjon om støtte til etter- og vidareutdanning for kommunalt tilsette. Barnehagane i Kvinnherad Sentrale føringar og lokale behov ligg til grunn for kompetanseplanen. Kvinnherad kommune som barnehagemynde skal sikra at kommunen har eit heilskapleg barnehagetilbod av god kvalitet. Kommunale og private barnehagar er involverte i arbeidet med kompetanseheving. Barnehageeigar skal sikra at tilsette forstår og arbeider i tråd med sentrale føringar. Styrar og pedagogiske leiarar er nøkkelpersonar for utvikling av kvaliteten i barnehagen. Styrar har ansvar for at felles satsingsområde vert rotfesta i barnehagekvardagen og at det vert arbeidd systematisk med barnehagebasert kompetanseutvikling. Målgruppe for kompetanseplanen er dei tilsette i barnehagane. Einingsnivå Kompetanseheving er sentralt for å styrkja tilsette sin yrkesstatus og barnehagen som pedagogisk institusjon. Heile personalgruppa skal vera involvert i tiltak i den einskilde barnehagen. Om ein finn det føremålstenleg, kan barnehagar samarbeida om kompetansesatsing. Barnehagane skal knyta lokale behov og utfordringar opp mot sentrale satsingsområde når dei lagar sin kompetanseplan. Side 3

5 BARNEHAGEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering vektlegg eit felles løft for tilsette, administrasjon og styresmakter. Barnehagane er i endring og utvikling. Barns beste står sentralt. Tilsette er den viktigaste ressursen for å sjå og møta dei behova som barna har. Tilsette sin faglege og personlege kompetanse er ein føresetnad for at barnehagen skal vera ein god arena for danning, omsorg, sosial utjamning, leik og læring. LÆRANDE ORGANISASJON Ein organisasjon som har ein kultur, system og leiarstil som motiverer medarbeidarane til å læra av handlingane sine, dela lærdommen med andre og bruka den til å løysa framtidige problem og utfordringar på eit strategisk-, taktisk- og operativt nivå. Kunnskapssenteret Barnehagebasert kompetanseutvikling Det er ei målsetjing om å styrka barnehagen som pedagogisk verksemd og lærande organisasjon. Kompetansetiltak skal vera kollektive, det vil seia å inkludera alle tilsette. Styrarar og eigarar skal forankra utviklingsarbeid i eiga verksemd og leia prosessar i personalgruppa. Sentrale kompetansemidlar (jf. side 15) skal nyttast til barnehagebasert kompetanseheving for tilsette i kommunale og private barnehagar. Barnehagane kan søkja om midlar til kompetanseutvikling/prosjekt innan prioriterte område. Utviklingsarbeidet skal vera forankra ut frå satsingar i eiga verksemd. Det må vera ei tydeleg leiing av prosessane, og det må inkludera heile personalgruppa. Det skal vera fokus på å utvikla barnehagens pedagogiske praksis og auka kvaliteten på barnehagens innhald og læringsmiljø. Prioriterte område 1. Barns språkutvikling 2. Realfag i barnehagen 3. Eit god barnehagemiljø 4. Andre tematiske satsingsområde som er aktuelle: - Pedagogisk leiing og barnehagen som lærande organisasjon - Danning og kulturelt mangfald - Barn med særskilte behov - Arbeid med likestilling i barnehagen - Arbeid med dei yngste barna - Barnehagens digitale praksis Side 4

6 Søknad om ressursar Søknaden skal byggja sentrale føringar, knytt opp mot lokale tiltak. For barnehagar som arbeider med Vera Saman, bør prosjekt knytast opp til denne satsinga. Barnehagerådgjevar og to styrarar (frå kommunal og privat barnehage) vil vurdera tildeling av midlar. Krav til søknad 1. Ståstadanalyse som grunnlag for prosjektplan 2. Prosjektplan a. Tittel b. Leiing og medverkande av prosjektet c. Mål d. Prosjektomtale/innhald e. Samarbeid med fagmiljø f. Rettleiing g. Intern og ekstern vurdering i høve til måloppnåing h. Framdrift i. Søknadsbeløp og budsjett Frist for søknad for barnehageåret 2017/2018: 1.juni 2017 Side 5

7 EIT GODT BARNEHAGEMILJØ Barnehagen skal vera ein lærande organisasjon som skal vera i stand til å møte nye krav og utfordringar. Målsetjing er god kvalitet på barnehagens innhald og læringsmiljø. Tilsette skal ha kompetanse til å fylgja barna opp på ein god måte. 1 Føremål i barnehagelova understrekar barndommens verdi og barnets behov for omsorg, trivsel og glede i leik og læring. Å få god erfaring med å delta i lek er viktig for allsidig utvikling, utforskning og læring, jf. Meld.St.19 ( ). Leik er barna si grunnleggjande læringsform og skal ha ein viktig plass i barnehagen. Leiken har først og fremst eigenverdi. Leik er barnet sin måte å prøva ut, erfara, bearbeida, uttrykkja seg på. Det er i aktiv samhandling med ting og menneske at barn skapar seg sjølv og sin kunnskap, jf. NOU 2010:8. Med forskertrang og lekelyst. Den einskilde sin kunnskap blir ikkje fellesskapet sin kunnskap av seg sjølv. Alle organisasjonar treng system og arbeidsmåtar som sikrar at kunnskap og kompetanse vert dokumentert, delt og betra. I tillegg til fokus på barnehagebasert kompetanseutvikling, vil barnehagane på leiarmøte, på fagdagar og i nettverk ha fokus på lokale og sentrale satsingar. BTI Betre tverrfagleg innsats = tidleg innsats «Samhandling på tvers i organisasjonen vil vera avgjerande for at oppgåver vert løyste effektivt og godt», jf. framlegg til ny organisasjonsplan Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune satsar på BTI, som er ein samhandlingsmodell som rettar seg mot barn/unge og deira familiar som ein er bekymra for. «Fanga opp og fylgja opp» står sentralt. Gode system og rutinar er grunnleggjande for å sikra tidleg og samanhengande og koordinert innsats for å hindra oppfølgingsbrot. I barnehagane skal ulike faggrupper ha kompetanse til å handla på god måte i møte med målgruppa for BTI-satsinga. Kommunal prosjektgruppe vil i samarbeid med faginstansar og ut frå melde behov leggja til rette for naudsynt kompetanseheving. Inkluderande barnehage- og skulemiljø I regi av UDIR er det tilbod om å delta opplegg for inkluderande barnehage- og skulemiljø. Arbeidet vert organisert i puljar, og tilbodet går over to år. Det er von om at Kvinnherad i lag med samarbeidande kommunar i FOS vil koma med i pulje 2. Målgruppe for satsinga Barnehagar, barnehagemynde, skular og eigarar som treng og ynskjer noko støtte, men som samstundes har føresetnader til å driva eit sjølvstendig, lokalt utviklingsarbeid. Side 6

8 Deltakarar skal arbeida med aktuelle problemstillingar frå eigen praksis. I tillegg skal dei vera med i lærande nettverk som vert leia av kommunen. Nettverka skal vera ein møteplass for røynsleutveksling, refleksjon og fagleg utvikling. Fokus på inkluderande barnehage- og skulemiljø passar «som hand i hanske» inn i kommunen sitt arbeid med BTI og Vera Saman. Kompetanseløft for barnhagen 12 kommunale og 4 private barnehagar er med på satsinga Være sammen Kompetanseløft i barnehagen. Vera Saman er utvikla av Universitetet i Stavanger, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Være sammen og Idéhospitalet. Kjernekomponentane 1. Autoritative vaksne 2. Kommunikasjon og samspel 3. Tidleg innsats 4. Handtering av utfordrande åtferd 5. Implementering og organisasjonsutvikling Det er lagt vekt på leiing og gode prosessar for å rusta barnehagane til å lukkast med implementering og endring. Det handlar om å gjera teori om til kollektiv praksis, knytt til den varme, grensesetjande vaksenstilen. Vera Saman fører til endring og utvikling. Barnehagane arbeider målretta i høve til tidleg innsats, sosial kompetanse, handtering av utfordrande åtferd og relasjonsbygging på alle nivå. Barnehagen er ein viktig arena der barn tileignar seg sosial kompetanse. Djupedalutvalet påpeika at mobbing også førekjem blant barn i barnehagen, og at arbeid for eit godt psykososialt barnehagemiljø er heilt avgjerande. Gode relasjonar mellom vaksne og barn i barnehagen dannar grunnlaget for eit godt omsorgs- og læringsmiljø ( ), jf. Meld.St.19 ( ). Vera Saman har stort fokus på kor viktig relasjon er for barnets sjølvbilde og tidlege normdanning. Forsking syner at dette er ein vernande faktor mot negativ åtferd og utestenging/mobbing. Side 7

9 Implementering av Vera Saman Barnehagane er i implementeringsfasen. Praksis, forankra gjennom teori og forsking, skal verta ein del av barnehagekvardagen. Kollegarettleiing og nettverksarbeid er viktig for å kunna gjennomføra opplegget i Vera Saman. Dette opnar opp for faglege samtalar. Først når alle tilsette er med, skapar ein grunnlag for endring og utvikling i organisasjonen. Kompetanseheving Rettleiarutdanning og utdanning av ressursrettleiarar vil vera ei prioritert oppgåve for Kvinnherad kommune som barnehageeigar. Inspirasjon, idear og verktøy Kvalitet i barnehagen - UDIR Ståstadanalyse UDIR - Barnehagens praksis - Trivsel Ekstern barnehagevurdering Reflex - eigenvurdering Vetuva Barns trivsel - Voksnes ansvar Database for forsking om barnehagen Null mobbing Pedagogisk dokumentasjon Filmar frå barnehagekvardagen - Utgangspunkt for kollegial refleksjon, rettleiing og utviklingsarbeid Vera Saman Side 8

10 OMRÅDE FOR KOMPETANSEHEVING Læringsøkter og røynsleutveksling på fagmøte i sektor Arbeidsmetode vert i all hovudsak IGP/individuell gruppe plenum Godt barnehagemiljø Organisasjonskultur Leik og læring hand i hand. Barnehagen si tilnærming til læringsomgrepet Vera Saman Ny barnehagelov og rammeplan for barnehagen Endringar og utfordringar Lærande nettverk Vera Saman: kommunenettverk og regionalt nettverk. Kvar to gonger årleg. Fokus på implementering. Innhald og moglege innfallsvinklar til dei ulike kjernekomponentane. Spesialpedagogar: regionalt nettverk to gonger årleg Nyutdanna barnehagelærar: rettleiing/kommunalt nettverk BTI Kommunal satsing på BTI/betre tverrfagleg innsats: kontinuerleg vurdering av kompetansebehov Fagdagar/planleggingsdagar 2017: 15.august 27.oktober 2018: 29.januar 16.mars 11.mai I oktober og januar vil FOS arrangera fagdag der innhald er retta mot sentrale og regionale satsingar Leiarkonferanse FOS Det vil truleg verta konferanse over to dagar for leiarar innan oppvekst. Tema tek utgangspunkt i sentrale føringar, felles utfordringar som leiarar i sektoren har etc. Vidareutdanning Kvinnherad kommune sine barnehagar Støtte vert vurdert ut frå satsingsområde Styrarutdanning Vera Saman Veilederutdanning ved UIS Veilederutdanning ved UIS: støtte til 10 studiepoeng Ressursrettleiar Sentrale satsingar på realfag og språk Side 9

11 BARNS SPRÅKUTVIKLING For å styrka språkarbeidet og arbeid med barnas tidlege leseutvikling, har regjeringa lansert ein nasjonal strategi. Det særeigne med denne strategien, er at det for første gong blir satsa systematisk både på barnehage og alle trinn i grunnskule og vidaregåande skule samstundes. Regjeringen er opptatt av god kvalitet i barnehagen for at barn skal få en god start og gode muligheter til å klare seg videre i livet. Gode språkferdigheter er en forutsetning for dette, og regjeringen har derfor prioritert språk som noe av det viktigste i barnehagen. (Kunnskapsdepartementet ) Barnehagane skal vektleggja eit godt språkstimulerande miljø for alle barn. Leiken er den viktigaste arenaen for utvikling av språk og omgrep. Det er ei målsetjing at barna skal få utvikla sitt språklege potensiale og at ein skal førebyggja språkvanskar på eit tidleg stadium. Barnehagetilsette skal ha kompetanse om kor grunnleggjande språk er for barns utvikling og læring, og at det er viktig å arbeida systematisk med språkmiljøet i barnehagen. Dette krev tilsette som er språkmedvitne, gode språkmodellar og som legg vekt på språkstimulering gjennom leik og kvardagsaktivitetar. Mange barn har eit anna morsmål enn norsk og lærer norsk som andrespråk i barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får høve til å uttrykkja seg. Barnehagen må støtta at barna brukar morsmålet sitt og samtidig arbeida aktivt med å fremja den norskspråklege kompetanse hos barna. (Rammeplanen) Språkløyper/nasjonal strategi for språk, lesing og skriving ( ) har som mål at alle barn og elevar sine språk, lese- og skriveferdigheitar vert styrka. Barnehagar kan gjera seg nytte av digitale kompetansepakkar som dei kan ta i bruk i lokalt utviklingsarbeid. Verktøyet sprakloyper.no. er utvikla i samarbeid med forskarar, barnehagepedagogar og lærarar. For barnehage er nokre grupper spesielt framheva i strategien: - minoritetsspråklege - barn og elevar med spesifikke språkvanskar - gutar Side 10

12 Inspirasjon, idear og verktøy UDIR - Språk i barnehagen - Språk i barnehagen. Mykje meir enn prat - Språk og språkmiljø. Refleksjonsverktøy for barnehagen Ståstadanalyse: Språk Språkleg og kulturelt mangfald - RP temahefte Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen - RP temahefte Språkløyper. Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving Refleksjon som metode i barnehagens språkarbeid Språklige rollemodeller. Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes Filmar frå barnehagekvardagen - Utgangspunkt for kollegial refleksjon, rettleiing og utviklingsarbeid Leseporten OMRÅDE FOR KOMPETANSEHEVING Læringsøkter og røynsleutveksling på fagmøte/leiarmøte sektor Arbeidsmetode vert i all hovudsak IGP/individuell gruppe plenum Språkløypa. Vidareutvikla pedagogisk praksis gjennom røynsleutveksling. Bevisstgjering og motivasjon i leiargruppa skal vera grunnlag for arbeid i eigen barnehage Fagdagar/planleggingsdagar 2017: 15.august 27.oktober 2018: 29.januar 16.mars 11.mai I oktober og januar vil FOS arrangera fagdag der innhald er retta mot sentrale og regionale satsingar Etter- og vidareutdanning Midlar til vidareutdanning vil verta vurdert ut frå kommunale behov og ressursar Lærande nettverk Kommunenettverk, dersom barnehagane ynskjer dette Side 11

13 REALFAG I BARNEHAGEN Arbeidet med realfag i barnehagen er forankra i Rammeplan for barnehagen og fagområda Tal, rom og form og Natur, miljø og teknikk. Barn er tidleg opptekne av tal, og teljing, dei utforskar rom og form, og dei argumenterer og er på jakt etter samanhengar. Barnehagen har eit ansvar for å oppmuntra utforskinga og leggja til rette for tidleg og god stimulering. (Rammeplan for barnehagen) I tråd strategien Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen ( ) skal tilsette stimulera barnehagebarn sine interesser for realfag. Dette skjer både gjennom det spontane i leik/samhandling med barn og i meir planlagde aktivitetar. Barnehagebarn skal møte et tydelig realfaglig innhold og ansatte som sikrer ar alle barn deltar i og har glede av læringsarbeidet. Barn skal gå ut av barnehagen med evne til å kommunisere, samhandle og delta, og de skal ha med seg lærelyst, skaperglede og utforskertrang over i skolen. (Tett på realfag) Vi må la barna oppleve realfag allerede i barnehagen gjennom lek. (.) Alle barn er naturlig nysgjerrige og interessert i naturen rundt seg. De grubler over hvordan ting henger sammen og søker svar. Denne nysgjerrigheten og lærelysten må vi ta vare på. ( ) Torbjørn Røe Isaksen. Det er ei sentral målsetjing at barnehagelærarar sin kompetanse i realfag skal styrkjast. Barnehagane vil leggja vekt på «leikande læring». Side 12

14 Inspirasjon, idear og verktøy Ståstadanalyse UDIR - Natur, miljø og teknikk - Tal, rom og form Matematikksenteret Naturfagsenteret Forskerfrø Tal, rom og form - RP temahefte Natur og miljø - RP temahefte Nysgjerrigper Naturpilotene Filmar frå barnehagekvardagen - Utgangspunkt for kollegial refleksjon, rettleiing og utviklingsarbeid OMRÅDE FOR KOMPETANSEHEVING Læringsøkter på styrarmøte/leiarmøte sektor Arbeidsmetode vert i all hovudsak IGP/individuell gruppe plenum Vaksne som legg til rette for Leik og forskartrong hand i hand Vidareutvikla pedagogisk praksis gjennom røynsleutveksling. Bevisstgjering og motivasjon i leiargruppa skal vera grunnlag for vidare arbeid i eigen barnehage Fagdagar/planleggingsdagar 2017: 15.august 27.oktober 2018: 29.januar 16.mars 11.mai I oktober og januar vil FOS arrangera fagdag der innhald er retta mot sentrale og regionale satsingar Etter- og vidareutdanning Midlar til vidareutdanning vil verta vurdert ut frå kommunale behov og ressursar Lærande nettverk Kommunenettverk, dersom barnehagane ynskjer dette Side 13

15 Sak 2017/1280. Kompetanseplan Barnehagane SAMARBEID MED FAGMILJØ I sentrale føringar er det vektlagt at samarbeid med fagmiljø skal inngå som del av kompetanseutviklingstiltaka. Døme på fagmiljø: nasjonale senter universitet og høgskular. I Kvinnherad vil det vera naturleg å ha kontakt med Høgskulen Vestlandet. Gjennom FOS er det jamleg samarbeidsmøte med høgskulen, og det er rom for å koma med ynskje som på ulike måtar kan vera til nytta i barnehagane sitt arbeid med kompetanseheving. Det er elles å tilrå at nasjonale senter vert nytta i all kompetanseheving. Barnehagar som får midlar til barnehagebasert kompetanseutvikling, må i søknad synleggjera at samarbeid med fagmiljø inngår som ein del av prosjektet. Side 14

16 KOMPETANSEMIDLAR BARNEHAGEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING Inntekter Utgifter Statlege midlar Barnehagebasert kompetanseutvikling Samarbeid med fagmiljø Vera Saman - Nettverk Subsidierte kurs på fagdagar/regionale samlingar og nettverk KVINNHERAD KOMMUNE - barnehageeigar Budsjett Utgifter ansvar 1231 Kommunale midlar Leiarkonferanse i regi av FOS Rettleiing nyutdanna Styrarutdanning 3 tilsette Implementering av ny lov og rammeplan HLR-kurs Diverse tiltak, jf. sentrale satsingsområde/plan Side 15

17 SENTRALE DOKUMENT OG RESSURSSIDER Lov om barnehager m/forskrifter Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering Database for forsking om barnehagen Meld.St. 24 ( ) Framtidens barnehage Meld.St.19 ( ) Tid for lek og læring Meld.St.21 ( ) Lærelyst tidlig innsats og kvalitet i skolen Med forskertrang og lekelyst Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn NOU 2010:8 UDIR sine nettsider har mykje nyttig i høve til refleksjonsverktøy, forsking, rettleiarar mm. - Barnehage - hovudside - Vetuva 2016 Nasjonale senter Tett på realfag Språkløyper/UIS Nysgjerrigper Forsking.no Naturpilotene RTVS/Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging Skolekassa.no. Ei nettside for å læra norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Denne sida kan også vera nyttig i barnehagesamanheng Være sammen Roland. P. & Westergård E. (2015). Implementering. Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Oslo: Universitetsforlaget Kvinnherad kommune - Handlingsplan mot mobbing Barnehagane i Kvinnherad 2014/ Beredskapsplanar kommunale barnehagar 2016/508 - Leik og læring hand i hand. Kvalitet i kommunale barnehagar 2011/ Klar til skulestart 2015/ Plan for rettleiing av nyutdanna i barnehage og skule 2012/979 - Tenkja det, vilja det, ynskja det.. og gjera det. 2012/1583 Rapport frå prosjekt om likestilling i barnehage 2012/1583 Side 16

KOMPETANSEPLAN Kvinnherad kommune barnehagane. ephorte 2016/1434

KOMPETANSEPLAN Kvinnherad kommune barnehagane. ephorte 2016/1434 2016-2017 KOMPETANSEPLAN barnehagane ephorte 2016/1434 Side 1 INNHALDSLISTE Innleiing - Sentrale føringar for kompetansesatsing i barnehage - Samarbeidspartnar FOS/Forum for oppvekst i Sunnhordland side

Detaljer

BARNEHAGANE vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. KVINNHERAD KOMMUNE wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

BARNEHAGANE vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. KVINNHERAD KOMMUNE wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui KOMPETANSEPLAN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune Foto: Mariann Steinsland

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune Foto: Mariann Steinsland Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2017 Foto: Mariann Steinsland Innleiing Kommunane får kvart år melding frå fylkesmannen om høve til å søkja om sentrale midlar til arbeid med å heva kompetansen

Detaljer

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2014-2015 BARNEHAGANE

KOMPETANSEPLAN 2014-2015 BARNEHAGANE KOMPETANSEPLAN 2014-2015 BARNEHAGANE KVINNHERAD KOMMUNE 2014/1046 Side 1 Innhaldsliste KOMPETANSEPLAN 2014/2015 BARNEHAGANE side Sentrale dokument 1 Innleiing 2 Kompetansesatsing 3 - Kompetanseplan - Kompetanseplan

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Bakgrunn for meldinga - KD Nesten alle barn går i barnehage Summen små barn i barnehage har auka betrakteleg seinare åra Trygge barnehagar med høg kvalitet For stor skilnad i kvaliteten på det allmennpedagogiske

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Bakgrunn for meldinga - KD Nesten alle barn går i barnehage Summen små barn i barnehage har auka betrakteleg seinare åra Trygge barnehagar med høg kvalitet For stor skilnad i kvaliteten på det allmennpedagogiske

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ

PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ 1 PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ 2018-2020 BAKGRUNN: 1. UTVIKLINGSOMRÅDE OG INNHALD: Stord kommune deltek saman med FOS-kommunane Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad og Sveio i den nasjonale

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013. Foto: Mariann Steinsland

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013. Foto: Mariann Steinsland Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013 Foto: Mariann Steinsland Innhald Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014... 0 Sentral satsing... 3 Pedagogisk leiing barnehagen som

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Fagdagane i Loen 7. 8. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Forord

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Barnehage til beste for barn

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Barnehage til beste for barn Barnehage til beste for barn Barnehagen inn i framtida Tidleg innsats Best mogeleg barnehagetilbod for alle barn + Starten på utdanningsløpet (i samanhengande læringsmiljø) + Fullført utdanningsløp = Økonomisk

Detaljer

Kva er nytt i rammeplanen?

Kva er nytt i rammeplanen? Kva er nytt i rammeplanen? «På ramme alvor» Molde 14.09.17 Bodil Grindvik Uri 1 Overordna mål for ny rammeplan Samfunnsutvikling og ny kunnskap om barn og barnehagar tilseier fornying; rammeplanen skal

Detaljer

Årsplan for. barnehagane i Nordsido oppvekstområde. Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy

Årsplan for. barnehagane i Nordsido oppvekstområde. Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy Kvinnherad kommune Nordsido oppvekstområde www.hatlestrand.oppvekstsenter.no Årsplan for 2018/19 barnehagane i Nordsido oppvekstområde Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy Overordna mål for Nordsido oppvekstområde:

Detaljer

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a ( )

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a ( ) Tiltaksplan 2017 Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a (2015-2019) Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringa (2015-2019) Tett

Detaljer

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Meld.St. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen 15.06. 2016 Fylkesmannens fagsamling for kommunene Anne Kirsti Welde Orientere om og drøfte aktuelle

Detaljer

Barnehage til beste for barn

Barnehage til beste for barn Barnehage til beste for barn Fagdag Etikk, danning og læring Region Sogn til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Assistent Barnehageeigar til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Pedagogisk leiar

Detaljer

GJENNOMGÅANDE TEMA FOR BARNEHAGEÅRET

GJENNOMGÅANDE TEMA FOR BARNEHAGEÅRET GJENNOMGÅANDE TEMA FOR BARNEHAGEÅRET Sss Levande kulturarv Frå jord til bord Utforsking og læring gjennom digitale verkty Tarkus - barnas trafikkvenn Vennskap og inkludering FOKUSOMRÅDE Friskus og fysisk

Detaljer

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Dette skrev vi i invitasjonen om målet for samlinga: Sikre helhet og sammenheng mellom lokale planer og behov

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Årsmelding for Urhei barnehage

Årsmelding for Urhei barnehage Årsmelding for Urhei barnehage 2014 15 Målekartet byggjer på Prinsippa i «Balansen» og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring: Alle barn/elevar opplever kvar dag læring

Detaljer

«Kvalitet 2020» Fagsamling mai 2014 Maren Ørjasæter Aaland

«Kvalitet 2020» Fagsamling mai 2014 Maren Ørjasæter Aaland «Kvalitet 2020» Fagsamling mai 2014 Maren Ørjasæter Aaland Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Mål og innhald System for kompetanseutvikling -kompetanseutviklingstiltaka Aktørane sine roller

Detaljer

Å byggje utviklingskompetanse for framtidas barnehage. Erfaringar frå prosjektet «barnehagen som lærande organisasjon» Aud Marie Stundal 12.

Å byggje utviklingskompetanse for framtidas barnehage. Erfaringar frå prosjektet «barnehagen som lærande organisasjon» Aud Marie Stundal 12. Å byggje utviklingskompetanse for framtidas barnehage. Erfaringar frå prosjektet «barnehagen som lærande organisasjon» Aud Marie Stundal 12.juni 2015 Kva veit me om framtidas barnehage? Ny Lov og ny Rammeplan

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Språkkommunen Stord Strategidokument 2018-2019 Innhald Innleiing... 3 Føremål... 3 No-situasjon/ situasjonsskildring... 4 Hovudmål / overordna mål... 4 Målgruppe... 4 Innsatsområder og resultatmål... 4

Detaljer

Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv.

Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv. Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv. Innhald Innleiing s. 2 Verdigrunnlag s. 3 Resultatleiing Sjumilssteget

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Innhald. Innleiing s. 4. Formål s. 6. Språk, kultur og natur s. 8. Leik og læring s.10. Barnehagen som lærande organisasjon s.12. Sluttord s.

Innhald. Innleiing s. 4. Formål s. 6. Språk, kultur og natur s. 8. Leik og læring s.10. Barnehagen som lærande organisasjon s.12. Sluttord s. Innhald Innleiing s. 4 Formål s. 6 Språk, kultur og natur s. 8 Leik og læring s.10 Barnehagen som lærande organisasjon s.12 Sluttord s.15 Innleiing Lov om barnehager 2: Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen

Detaljer

Regionale møte

Regionale møte Regionale møte - 2015 27.januar Fosnavåg 28.januar Sjøholt 30.januar Tingvoll 13.februar - Molde Barnehagesaker Kompetansestrategien «Kompetanse for framtidens barnehage» «Kvalitet 2020» Kvalitetsverktøy

Detaljer

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR Sveio kommune KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR 2010-2013 FORORD Plan for kvalitetsutvikling skular og barnehagar 2010-2013 har fokus på retning og målsettingar for arbeidet i området i perioden 2010-2013.

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Bø skule

UTVIKLINGSPLAN Bø skule UTVIKLINGSPLAN 2018-2019 Bø skule 1.0 Mål... 3 1.1 Lesing... 3 1.2 Inkluderande og trygt skulemiljø... 3 2.0 Nå-situasjonen ved Bø skule... 3 2.1 Nå-situasjonen knyta til lesing... 3 2.2 Nå-situasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg til framlegg til uttale slik det går fram av saksutgreiinga.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg til framlegg til uttale slik det går fram av saksutgreiinga. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/163-9 Astri Måkestad Saksgang Saksnr Utval Møtedato Levekårskomiteen Endringar i barnehagelova - høyring Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg

Detaljer

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9.

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE Gjeldande frå 1. august Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. oktober 2017 Innhald Kva er hensikta med ein rammeplan? Litt historikk

Detaljer

Evaluering fagnettverksansvarlege barnehage, region Sogn. 18.april 2018

Evaluering fagnettverksansvarlege barnehage, region Sogn. 18.april 2018 Evaluering fagnettverksansvarlege barnehage, region Sogn 18.april 2018 Kompetansemidlar 2018, søknad FM Nasjonalt satsingsområde: Kompetanse for framtidas barnehage, strategi for kompetanse og rekruttering

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA. Kvalitetsplan for barnehagane

TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA. Kvalitetsplan for barnehagane TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA Kvalitetsplan for barnehagane 2017-2022 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Leik og Læring... 5... 5... 5 3 Språk og fleirkulturellt mangfold... 6... 6... 6 4 Tidleg innsats...

Detaljer

Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014

Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014 Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014 Mål: Samordning FM skal stimulere til samarbeid og samordning på tvers av etatar og fagområde slik at det også skjer på lokalt nivå Samanheng i opplæringsløpet

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden Vedteken av Ørskog kommunestyre

Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden Vedteken av Ørskog kommunestyre Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden 2015 2018 Vedteken av Ørskog kommunestyre 12.02.15 Innleiing Kvalitetsplanen for oppvekstområdet i Ørskog kommune omtalar satsingsområde

Detaljer

STRATEGI FOR KOMPETANSE FOR RESULTATOMRÅDET BARNEHAGE I TYSVÆR KOMMUNE

STRATEGI FOR KOMPETANSE FOR RESULTATOMRÅDET BARNEHAGE I TYSVÆR KOMMUNE STRATEGI FOR KOMPETANSE FOR RESULTATOMRÅDET BARNEHAGE I TYSVÆR KOMMUNE 2018-2022 Innhold 1 Innledning 2 1.1 Kompetanseplanens forankring og ambisjoner 2 1.2 Kompetanseutvikling som strategisk virkemiddel

Detaljer

Kompetansestrategi Tønsbergbarnehagene

Kompetansestrategi Tønsbergbarnehagene Kompetansestrategi 2018-2020 Tønsbergbarnehagene Innledning Denne kompetansestrategien er utarbeidet av fagenhet oppvekst - barnehage, i tett samarbeid med tønsbergbarnehagenes kompetansegruppe. Kompetansegruppen

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Vurdering på barnesteget. No gjeld det

Vurdering på barnesteget. No gjeld det Vurdering på barnesteget No gjeld det 2 No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Denne brosjyren gjev

Detaljer

VEDLEGG: TILTAKSPLAN. 6.1 Kompetanseheving hos barn og unge i matematikk

VEDLEGG: TILTAKSPLAN. 6.1 Kompetanseheving hos barn og unge i matematikk VEDLEGG: TILTAKSPLAN 6.1 Kompetanseheving hos barn og unge i matematikk 6.1.1 PROSESSMÅL Skape ein delingskultur mellom barnehage og skule som er fordelaktig for borna begge vegar. Arbeide systematisk

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for oppvekst, kultur, idrett Møtedato Onsdag 17.08.2011 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING BARNEHAGANE og BARNEHAGESEKTOREN. Klepp kommune. Barna vår framtid

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING BARNEHAGANE og BARNEHAGESEKTOREN. Klepp kommune. Barna vår framtid ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2018-2020 BARNEHAGANE og BARNEHAGESEKTOREN Klepp kommune www.klepp.kommune.no E-post: postmottak@klepp.kommune.no

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

Arbeid med inkluderende barnehagemiljø

Arbeid med inkluderende barnehagemiljø Arbeid med inkluderende barnehagemiljø 2018-2019 Mål for å sikre kvalitetsutvikling i Borsheim barnehage: Vi skal jobbe systematisk for at alle barn skal få den støtten og oppfølgingen de trenger ut fra

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur Manifest for eit positivt oppvekstmiljø 2019-2023 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for krenkande åtferd. Barnehage Skule - Kultur Kommunestyret

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Plan for implementering av rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgåver - Fylkesmannen i Rogaland

Plan for implementering av rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgåver - Fylkesmannen i Rogaland Plan for implementering av rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgåver - Fylkesmannen i Rogaland Innleiing Kunnskapsdepartementet har fastsett ny rammeplan for innhald og oppgåver i barnehagen. Den

Detaljer

Kvalitetskriterium i PP-tenesta

Kvalitetskriterium i PP-tenesta Kvalitetskriterium i PP-tenesta For å hjelpe kommunar og fylkeskommunar til å utvikle PP-tenesta har Utdanningsdirektoratet utforma fire kvalitetskriterium for PP-tenesta. Føremålet med kriteria er å medverke

Detaljer

Rapport etter tilsyn Dåfjorden barnehage/fitjar

Rapport etter tilsyn Dåfjorden barnehage/fitjar Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Astri Måkestad 48895085 2017/2033-31 13.04.2018 Rapport etter tilsyn 11.03.2018 - Dåfjorden barnehage/fitjar

Detaljer

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE MÅLEKART FOR VIGRE SKULE OG BARNEHAGE - 2009 BAKGRUNN FOR MÅLEKARTET Målekartet til Vigre skule og barnehager er laga på bakgrunn av Balansen! som er Hå kommune sitt

Detaljer

«Korleis skape eit godt og stimulerande språkmiljø i Florabarnehagen»

«Korleis skape eit godt og stimulerande språkmiljø i Florabarnehagen» «Korleis skape eit godt og stimulerande språkmiljø i Florabarnehagen» Vegen til -Plan for språkarbeid i Florabarnehagen- UO-møte Sogn og Fjordane 25.03.2015 Fakta: utfordringar og kvalitet?! 16 % av barna

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL KOMPETANSEHEVING FOR ANSATTE I VADSØBARNEHAGENE 2016

SØKNAD OM MIDLER TIL KOMPETANSEHEVING FOR ANSATTE I VADSØBARNEHAGENE 2016 SØKNAD OM MIDLER TIL KOMPETANSEHEVING FOR ANSATTE I VADSØBARNEHAGENE 2016 «Kompetanse for framtidens barnehage» Viser til utlysning kompetansemidler, deres ref: Sak 2016/1984. Vadsø kommune søker om kr.

Detaljer

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2018/2019:

Detaljer

Haust 2018 EIN TRYGG START PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKULE KVITESEID KOMMUNE

Haust 2018 EIN TRYGG START PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKULE KVITESEID KOMMUNE Haust 2018 EIN TRYGG START PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKULE KVITESEID KOMMUNE 1.1 Føremål og mål Føremålet med denne planen er å sikre ein trygg overgang frå barnehage til skule for alle barn i Kviteseid

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland

HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland 2012-16 GLØD - prosjektet møter kompetanse- og rekrutteringsutfordringane i barnehagesektoren GLØD - prosjektet vart starta våren 2012 av Kunnskapsdepartementet. Prosjektet

Detaljer

Leiarsamtale utvikling og oppfølging

Leiarsamtale utvikling og oppfølging Leiarsamtale utvikling og oppfølging Kva type samtale er det? Leiarsamtalen er ein styringsdialog med vekt på utvikling og oppfølging. Hovudmålet er auka læringsutbytte og auka fullføring. Som styringsdialog

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Hvordan bruke Språkløyper som redskap for kollektiv læring?

Hvordan bruke Språkløyper som redskap for kollektiv læring? Hvordan bruke Språkløyper som redskap for kollektiv læring? Rammeplankonferanse 18. oktober 2017 Iris Hansson Myran og Heidi Sandø, Skrivesenteret Se filmen: Den viktige tilgangen til språket som ligger

Detaljer

Plan for rettleiing av nyutdanna pedagogar i barnehage

Plan for rettleiing av nyutdanna pedagogar i barnehage Plan for rettleiing av nyutdanna pedagogar i barnehage Planen er administrativt godkjent og gjeld frå september 2013. Oppdatert august 2018 Foto: Kari Aas INNLEIING Nyutdanna pedagogar har etter ferdig

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Styrermøte. 6.Desember 2018

Styrermøte. 6.Desember 2018 Styrermøte 6.Desember 2018 Strategi for kompetanseutvikling Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling i Viken Region Viken fra 1.januar 2019 Akershus Buskerud Østfold Hensikten med regional

Detaljer

Kompetanseplan for barnehager i Tromsø

Kompetanseplan for barnehager i Tromsø Kompetanseplan for barnehager i Tromsø 2017-2021 tromso.kommune.no Innholdsfortegnelse Kompetanseplan for barnehager i Tromsø 2017-2021... 1 1. Innledning... 3 2. Ulike roller og ansvar i forhold til kompetanse...

Detaljer

Utdannings- og oppvekstmøte

Utdannings- og oppvekstmøte Utdannings- og oppvekstmøte 9. 10. november i Sogndal «Nytt på nytt» - BARNEHAGE / SKULE Nasjonale system foreldreundersøkinga for barnehage reflex ståstadanalyse ekstern barnehagevurdering pedagogisk

Detaljer

Satsingar for 2015 for barnhage og opplæring -

Satsingar for 2015 for barnhage og opplæring - Satsingar for 2015 for barnhage og opplæring - Barnehage Tilsette i barnehagane «utdanningsprofil» Styrke kompetansen for personalet Fleire pedagogar rekruttering Styrke etter- og vidareutdanninga Leiarutdanning

Detaljer

Høgtlesing som fokusområde i Skramsmarka barnehage

Høgtlesing som fokusområde i Skramsmarka barnehage 2016-2017 Høgtlesing som fokusområde i Skramsmarka barnehage HØGTLESING SOM FOKUSOMRÅDE Bakgrunn for val av metoder: Lesing og samtalar rundt bøker har stor verdi for språkutviklinga til barn. For å lukkast

Detaljer

Ungdomstrinnsatsinga

Ungdomstrinnsatsinga Ungdomstrinnsatsinga 2012-2016 Stortinget behandla stortingsmeldinga om ungdomstrinnet Meld. St. 22 (2010 2011) Motivasjon Mestring Muligheter i januar 2012. Strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og

Detaljer

Plan for implementering av rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgåver - Fylkesmannen i Rogaland

Plan for implementering av rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgåver - Fylkesmannen i Rogaland Plan for implementering av rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgåver - Fylkesmannen i Rogaland Innleiing Kunnskapsdepartementet har fastsett ny rammeplan for innhald og oppgåver i barnehagen. Den

Detaljer

Inkluderande barnehage og skulemiljø Plan for arbeidet med inkluderande barnehage og skulemiljø i Sogn

Inkluderande barnehage og skulemiljø Plan for arbeidet med inkluderande barnehage og skulemiljø i Sogn Inkluderande barnehage og skulemiljø 2018-2020 Plan for arbeidet med inkluderande barnehage og skulemiljø i Sogn 1 Innhald 1 Bakgrunn og rammer. 3 2 Samarbeidspartar og organisering....4 3 Forankring..

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20 Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane Skuleåret 2019/20 Forord Fagfornyinga eit viktig lagarbeid Mål og strategi i det pedagogiske styringsdokumentet 2016-2018

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

KOMPETANSEPLAN LÆRINGSVERKSTEDET DOREMI HUMLEHAUGEN BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN LÆRINGSVERKSTEDET DOREMI HUMLEHAUGEN BARNEHAGE KOMPETANSEPLAN LÆRINGSVERKSTEDET DOREMI HUMLEHAUGEN BARNEHAGE 2018 2020 Innledning Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon

Detaljer

Ny Rammeplan august 2017

Ny Rammeplan august 2017 Ny Rammeplan august 2017 Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2017-2018 Side 1 Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Overordnet kompetanseplan for 2017 2018 Overordnet kompetanseplan 2017 2018

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag UDIR: Oppdragsbrev Desentralisert ordning for kompetanseutvikling og oppfølgingsordninga

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag UDIR: Oppdragsbrev Desentralisert ordning for kompetanseutvikling og oppfølgingsordninga UDIR: Oppdragsbrev 04-17 Desentralisert ordning for kompetanseutvikling og oppfølgingsordninga Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Meld. St. 21 2016-2017 Meld. St. 21-2017 Lærelyst i tidleg innsats

Detaljer

Barns leik og vennskap. Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten våren 2018

Barns leik og vennskap. Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten våren 2018 Barns leik og vennskap Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten 2015- våren 2018 Skal vi vere venner? https://www.youtube.com/watch?v=etekkebxz m0 PROSJEKTPLAN MORK BARNEHAGE På leiarmøtet våren 2015

Detaljer

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Utviklingsplan 2015 2016 for Vigrestad skule Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Vigrestad skule Kort oppsummering av status læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Satsingsområda for Vigrestad skule

Detaljer

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetansemidler til kommunale og private barnehager Videreutdanning barnehage 2016 Styrerutdanning ABLU Tilretteleggingsmidler Fagskoleutdanning

Detaljer

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal;

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal; KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD- ØSTERDAL 2016-2018 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Barnehageforum 28. mai 2015

Barnehageforum 28. mai 2015 Barnehageforum 28. mai 2015 Kompetanse Likestilling Rekruttering Årets kompetansesatsing De tematiske satsingsområdene er Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon. Danning og kulturelt mangfold.

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BARNEHAGENE I HELSE BERGEN

LANGTIDSPLAN FOR BARNEHAGENE I HELSE BERGEN LANGTIDSPLAN FOR BARNEHAGENE I HELSE BERGEN 2018 2021 Hunstad barnehage Ravnebjerget barnehage Vinterdalen barnehage Vognstølen barnehage «Hvert barn skal bli sett, hørt og stimulert ut fra egne forutsetninger»

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

Du må tru det for å sjå det

Du må tru det for å sjå det Du må tru det for å sjå det Opplysnings- og meldeplikta Assistent Barnehageeiga til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Familie Pedagogisk leiar Fylkesmannen Barnekonvensjonen Diskrimineringsforbodet,

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA.

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. Osterøy kommune VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. F Innhald FORORD... 2 VISJON OG VERDIAR... 3 SATSNINGSOMRÅDAR... 4 UTELEIK:... 4 TIDLEG INNSASTS:... 4 BORNS TRIVSEL

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006.

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. Prinsipper for opplæringen Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. ARTIKKEL SIST ENDRET: 25.08.2015 Innhold Innleiing Læringsplakaten Sosial og kulturell kompetanse Motivasjon

Detaljer