Rapport Diagnose av Pleie- og Omsorg i Hobøl kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Diagnose av Pleie- og Omsorg i Hobøl kommune"

Transkript

1 Rapport Diagnose av Pleie- og Omsorg i Hobøl kommune Januar 2015 Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 1

2 Pleie- og Omsorgssektoren i Hobøl har et normalt omfang av tjenesteområder. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 2

3 Formålet med den foreliggende rapporten, er å foreta en diagnose av pleie- og omsorgssektoren i Hobøl Kommune: Identifisere om det er balanse mellom Produktivitet, kvalitet og HMS. Dette gjøres gjennom først å kvantifisere fakta for den enkelte virksomhet for deretter å sammenligne med sammenlignbare virksomheter i andre kommuner. Forhold innenfor en virksomhet som avviker vesentlig fra gode sammenlignbare virksomheter i andre kommuner analyseres nærmere, for å finne årsaken til avviket. Mulige tiltak for å minske avviket identifiseres og mulig effekter av det enkelte tiltaket kalkuleres. Ambisjonsnivået for diagnosen er å identifisere områder som med rimelig sikkerhet kan forbedres. Det vil likevel kreves mer detaljerte analyser på det enkelte område for å kunne utarbeide en konkret arbeidsplan for å gjennomføre forbedringen samt med to streker under svaret, kunne påstå hvor mye penger som kan spares (eller det er nødvendig å øke kostnadsrammene for tjenesten med). NB: De fleste dataene som benyttes, må hentes direkte fra driften, da f.eks. tall fra Kostra ikke er tilstrekkelig operative til å kunne benyttes til å avdekke årsakssammenhenger. I tillegg måtte de totale kostnadene innen Pleie- og Omsorg splittes opp i henhold til funksjons-/tjenesteområder til dels på tvers av kommunens kontoplan for å kunne finne de faktiske kostnadene til tjenestene. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 3

4 Når volumet av tjenester og kostnadene pr. enhet innenfor den enkelte tjeneste blir sammenlignet med andre kommuner, er ikke kostnadsnivået unormalt høyt innenfor de fleste virksomheter innen pleie- og omsorg i Hobøl kommune. Når vi er rundt og snakker med de ansatte i den enkelte virksomhet, er det mye god fokus på den enkelte bruker. Selv om identifiseringen av kvaliteten på selve omsorgen lett kan bli subjektiv uten større studier, er det ingen tvil om at hva som er best for brukeren hele tiden er i fokus i utførelsen av tjenestene i Hobøl Kommune. Brukerne omtales respektfullt med fokus på individuelle behov. Alt dette indikerer en god omsorg. Som i mange virksomheter i Norge innen pleie- og omsorg er det i virksomheter med mye logistikk at det også i Hobøl finnes vesentlige muligheter for å forbedre produktiviteten. Det er derfor ingen overraskelse at det i Hobøl finnes muligheter for å øke produktiviteten innen hjemmesykepleie, sykehjem, boliger for funksjonshemmede og psykiatri/rus. Mange av forbedringsmulighetene dreier seg om å innføre bedre styrings- og planleggingsmodeller. Men også en del delprosesser kan forbedres med både økt kvalitet og bedre produktivitet som resultat. Som en liten kommune er også de mindre tjenesteområdene svært små i Hobøl. Det positive er at de fleste av disse har et lavt kostnadsnivå sammenlignet med andre kommuner. Selv om det her også finnes noen forbedringsmuligheter er det antakelig ikke kost/nytte i å initiere forbedrings- /endringsprosesser innenfor disse. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 4

5 Område Hjemmesykepleie Hjemmehjelp, eget tall Saksbehandler sykehjem, hjemmesykepl Omsorgsboliger (19) Sykehjem (29) Lærlinger virksomhetsleder m merkantile Saksbehandler funksjonshemmede Boliger for funksjonshemmede ASVO BPA - skilt ut eget ansvar fra 2015, ansvar 3957, eget tall Omsorgslønn Støttekontakt Avlastning Kjøp av plasser for funksjonshemmede brukere Kjøkken/kantine Vaskeri Renhold Byggkostnad sykehjemmet- strøm, komm.avg. Etc Tekniske hjelpemidler/hjelpemidler Helsehuset Dagsenter for eldre/demente Leder psykisk team Psykiatri/rus inkl. dagsenter Totalt Kontoplanen til en kommune er som oftest slik at ikke alle funksjoner har egen kontoplan, også slik i Hobøl. For å få et korrekt utgangspunkt for å sette kroner på kostnadsdriverne, ble de totale kostnadene til Pleie- og Omsorg delt opp i henhold til funksjonsområdene/tjenesteområdene. Fellesfunksjoner som f.eks. ledere som har ansvar for flere tjenesteområder ble skilt ut for seg selv, slik at de kunne fordeles ut på tjenesteområdene ut fra faktisk ressursbruk. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 5

6 Det er ikke logisk å forsøke å konkludere mht. om det gis for mye eller for lite tjenester kun ut fra antall brukere og/eller timer tjeneste utført i forhold til kommunens folketall. Hobøl er en kommune med sterk innflytting og dermed relativt unge familier. Men noen observasjoner kan gjøres: 45 brukere er i lavere skikt gitt folketallet i Hobøl 5 daglister hverdag er i høyere skikt gitt antall brukere Hovedtyngden av besøkene hos brukere er relativt korte Arbeidslistene som hjemmesykepleien bruker er manuelt satt opp. Det er på slike lister vanlig at tidsestimatet for det enkelte besøk ligger 10-40% over den tiden som faktisk brukes. Slik ser det også ut til å være i Hobøl. Produktiviteten i hjemmesykepleien måles ofte gjennom såkalt «ansiktstid»: Dvs. hvor mye tid den enkelte bruker har sammen med en pleier. I tillegg til tiden det tar å gjennomføre ansiktstiden beregnes transport, innetid og administrasjonstid som brutto ressursbruk. På denne basis beregnes andel ansiktstid av total ressursbruk. Dersom listene som åpenbar er feil tas bort, ligger ansiktstiden i Hobøl godt under 50%. Normalt bør ansiktstiden ligge mellom 58% og 65%. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 6

7 Selv om vi ikke har faktisk tid som anvendes for å gjennomføre arbeidslistene, er det mulig å sammenligne antall lister med andre hjemmesykepleier som har samme produksjonsstruktur som hjemmesykepleien i Hobøl kommune: Rent matematisk er det normalt at det er et sted mellom 3 og 4 lister som betjener 45 brukere i en hjemmesykepleie med god effektivitet. Det faktum at det er relativt begrenset med tunge enkelt og dobbeltstell, indikerer at terskelen for å få sykehjemsplass kan være noe for lav i Hobøl kommune. Det mer vanlige å se i dag, er at det er et relativt betydelig innslag av brukere med stort bistandsbehov som betjenes av hjemmesykepleien. I Hobøl kan noen av disse bli betjent gjennom det interkommunale helsehuset. Men som vi skal se er helsehuset relativt beskjedent benyttet av Hobøl Kommune: o Kapasiteten for utskrivningsklare pasienter på sykehjemmet utnyttes før helsehuset benyttes (det koster rundt 3000 kr døgnet på helsehuset i tillegg til et relativt betydelig årslig beløp som betales uansett. o Foreløpig er det ikke opprettet kapasitet på helsehuset for rehabilitering. Det bør gjøres en gjennomgang av hvordan helsehuset skal brukes av Hobøl!!! Hjemmesykepleien administrerer medisiner for et antall brukere. Det er ofte tilfellet at tid for å avklare med lege og sykehus er en tidstyv innen medisinadministrasjonen. Også selve arbeidsflyten i medsinrommet er ofte ikke så systematisert som de beste gjør det. Så også i Hobøl. Hvor mye dette dreier seg om må analyseres nærmere i en evt. gjennomføringsfase. Morgenrapporten kan ta en halv time i Hobøl minutter burde være nok dersom tiltaksplaner og journalføring er tilpasset dette. Å spare minutter på 5 lister innebærer over 1 time tilgjengeliggjort for ansiktstid. Dette er særdeles verdifull tid, da antall daglister i hjemmesykepleien som oftest blir dimensjonert av hvor mye det er å gjør på morgenen frem til kl. 10:00. Den enkelte bruker hører normalt til en fast liste i Hobøl. Dette innebærer en statiskhet som gjør at den enkelte liste normalt har varierende produksjon fra dag til dag. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 7

8 I en kommune med Hobøls innbygger tall er det normale å ha 1,5 til 2 årsverk knyttet til hjemmehjelp. I Hobøl er det ressurser tilsvarende en 80% stilling som utfører hjemmehjelp. Den relativt unge befolkningen i Hobøl kan være en forklaring på hvorfor det er såpass lite. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 8

9 Det finnes ikke omsorgsboliger med heldøgnsbemanning i Hobøl. I og med at omsorgsboligene håndteres av hjemmesykepleien, blir tjenestene mot disse håndtert som en del av analysen av hjemmesykepleien. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 9

10 Sykehjem Post 1 Post 2 Post 3 Lang/Palliativ Demens Lang Lang Lang Lang Lang Kort Kort Stell Vask av utstyr etc Aktiviteter Alarmer/adhoc hendelser Medisingivning Administrere og gi måltid Diverse praktisk støtte i rommet/med klær Varebestilling Rapport Journalføring/kartlegging Lege / apotek Medisinhåndtering/avvikshåndtering Kontakt med pårørende Innleie av vikarer Opplæring / Kompetanseutvikling Pause Administrasjon Info til ansatte Lang Palliativ Rehab Demens Demens Demens Demens Tung Dem Omsorg Demens Stell Vask av utstyr etc Aktiviteter Alarmer/adhoc hendelser Medisingivning Administrere og gi måltid Diverse praktisk støtte i rommet/med klær Varebestilling Rapport Journalføring/kartlegging Lege / apotek Medisinhåndtering/avvikshåndtering Kontakt med pårørende Innleie av vikarer Opplæring / Kompetanseutvikling Pause Administrasjon Info til ansatte I tabellen over er de tre sykehjemsavdelingene i Hobøl (Post1, Post 2 og Post 3) sammenlignet med et utvalg sykehjemsavdelinger i andre kommuner. Det er både svært effektive og mindre effektive i utvalget: Hver kolonne viser antall minutter den enkelte sykehjemsavdeling bruker på de enkelte aktivitetene i snitt pr. beboer Dataene er innsamlet gjennom intervjuer med sykepleiere og fagarbeidere som arbeider aktivt i avdelingen og avstemt mot faktisk ressurstilgang Det er en rekke observasjoner som kan gjøres i tabellen: Ut fra stellmengden, synes en ressursbruk rundt 300 minutter pr. dag/kveld pr. beboer å være i meste laget. Slike blandede avdelinger med den oppgitte stellmengden blir mange steder drevet med en ressursbruk rundt 250 minutter pr. beboer Følgende aktiviteter synes å ha vesentlig mere ressursbruk i sykehjemsavdelingene i Hobøl, enn det som er gjengs blandt effektive sykehjemsavdelinger; alarmer/adhoc hendelser, administrere måltid, rapport/journalføring, legevisitter samt fagutvikling Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 10

11 Det er mange av de ansatte på sykehjemmet som har reflektert over styrker og svakheter i egen virksomhet. Ovenfor er et knippe observasjoner gjengitt. Ut fra listen kan vi konkludere med at de ansatte ser at selv om de gjør alt de kan for å gi god kvalitet og høy produktivitet, så er det elementer i infrastrukturen som bør endres for å få til dette. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 11

12 Med 29 sykehjemsplasser så synes antallet sykehjemsplasser å være riktig mengde for en kommune med Hobøls størrelse. Dette forutsetter selvfølgelig at: Hjemmesykepleien utøver tilstrekkelig hjelp til å sikre riktig ernæring til hjemmeboende. Mange kommuner har behov for et unødvendig høyt antall sykehjemsplasser delvis til korttidsplasser for periodisk ernæringsopptak og delvis langtidsplasser til eldre innbyggere som ikke klarer seg selv hjemme Tildeling av langtid sykehjemsplass gjøres etter veldefinerte kriterier og kartlegginger. En del kommuner har praksisen at den første i køen får plassen når den blir ledig. Dette pleier å lede til at botiden i snitt går opp pr. beboer. På sykehjemmet er det en enhetssleder som også fungerer som avdelingsleder på avdelingene. I tillegg finnes det 2 fagansvarlige (1 er fagansvarlig på 2 avdelinger og 1 er på den største). Modellen med fagansvarlige som ikke har avdelingslederansvar finnes på en rekke sykehjem i Norge. Generelt pleier denne modellen å føre til et høyere ressursforbruk pr. beboer samtidig som fagutviklingen ikke er vesentlig bedre på avdelingene. En avdelingsleder med fagutviklingsansvar som er med i stellet frem til ca. 11:00 synes ofte å være en mer effektiv måte å få det samme resultatet på. (Det er i tiden mellom 8 og 11 at det er mest å gjøre på en sykehjemsavdeling.) På flere områder er ressursbruken høyere enn hva som er normalt på effektive sykehjemsavdelinger. Her kan det være forbedringstiltak å gjøre: Alarmer/Adhoc hendelser. Når det er unormalt mye tid som går med til uplanlagte hendelser, kan ofte en mer proaktiv håndtering føre til redusert ressursbruk Administrere måltider. Her kan organiseringen påvirke ressursbruken Rapport/journalføring. Semi-stille rapport (rapport hvor den enkelte pleier leser de seneste journalene på brukerne og hvor kun viktige beskjeder/opplysninger kommuniseres muntlig til alle) får ned tidsbruken Legevisitter. De fleste sykehjem har gått ned til 1 planlagt legebesøk i uken. I Hobøl er det 2. Fagutvikling. Dette punktet er kommentert ovenfor. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 12

13 Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 13

14 NB: De 4 med praktisk bistand bor i nærområdet til boligen. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 14

15 I utgangspunktet er det ikke mulig rakt over å sammenligne to forskjellige boliger for funksjonshemmede. Til det er behovene for bistand svært forskjellig fra beboer til beboer. Men det er likevel muligå gjøre visse sammenligninger. Men disse vil kun være indikative: Boligen beskrevet over har økt produktiviteten kraftig gjennom målrettet arbeid. Størrelsen er relativt lik med mye større innslag av 1til1 tidligere. Gjennom målrettet arbeid har de klart å utnytte ressursene bedre på tvers av beboerne uten at dette har gått utover brukerne. Boligen i Hobøl har en kostnadsramme på 15 MNOK, mens denne boligen har en kostnadsramme på rundt 11 MNOK. Tidligere var kostnadsnivået ikke så langt unna Hobøl sin. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 15

16 Både gjennom analyser og diskusjoner med ansatte i boligen, har det fremkommet flere muligheter for å samordne ressursbruken rundt brukerne bedre. Dette kan utgjøre så mye som 2-4 årsverk: Både under fellesaktiviteter og under tilsyn er det høyst sannsynlig uutnyttede muligheter for å samordne ressursbruken bedre Antallet kontordager blir mer og mer redusert i boliger for funksjonshemmede. 1 kontordag hver 6. uke kan synes høyt sammenlignet med tilsvarende boliger. En gjennomgang av hvilke oppgaver som skal gjøres på kontordagene vil kunne åpne muligheter for at disse gjennomføres på en mer effektiv måte. Det er pr. idag ikke mulig på bakgrunn av tiltaksplaner og journaler å rekapitulere hvilken helsehjelp som faktisk ble gitt en enkelt dag. Dette bør rettes opp så raskt som mulig, slik at helsehjelpen kan dokumenteres på forskriftsmessig måte. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 16

17 Med en totalkost på rundt 2MNOK for BPA ordningene i Hobøl, er dette lavt. Men på den andre siden er 7 BPA ordninger i overkant av det normale gitt Hobøl sin størrelse. Det er dermed ingen indikasjoner at Hobøl gir for store rammer for den enkelte BPA ordning. Utmålingen tar utgangspunkt i hvor mye tid bistanden som trenges, faktisk bør ta. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 17

18 Hobøl kjøper tjenester for 6 funksjonshemmede brukere med refusjon av private for ca. 17 MNOK. Av dette må kommunen selv dekke rundt 11 MNOK. Refusjonen utgjør dermed ca. 35%. Hobøl driver selv tjenester for 8 andre funksjonshemmede brukere med refusjon. Disse utgjør en kostnadsbase på ca. 22 MNOK. For dette arbeidet får kommunen refusjon på ca. 14,5 MNOK altså rundt 66%. Årsaken til den store forskjellen i refusjonsandelen er at de private må ha avanse pluss at de normalt har en større administrasjon enn en kommunal virksomhet. Dersom Hobøl hadde drevet tjenestene for de 6 som det kjøpes fra private for på samme måte som det drives for de øvrige 8, ville Hobøl ha kunnet spart 4-5 MNOK gjennom økt refusjon fra staten. NB: Tidligere forsøk på å drive tjenestene selv for de nevnte 6, har ikke falt heldig ut. Dersom dette skulle prøves igjen, er det derfor nødvendig å ansette den rette ledelsen for å få dette til. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 18

19 Om det er få som søker/trenger omsorgslønn eller om kommunen bevisst har latt være å benytte denne tjenesten i særlig grad skal være usagt. Faktum er at antall innvilgede omsorgslønner er lavt, selv i forhold til innbyggertallet i Hobøl. Omfanget av hver innvilget omsorgslønn er heller ikke spesielt stort. Selv om selve årsverkssatsen for omsorgslønn er % høyere enn en del andre kommuner i Østfold, er det liten kost/nytte i å endre denne satsen nå så lenge omfanger er så lite. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 19

20 Også omfanget av og kostnaden til støttekontakter er lite i Hobøl kommune, selv om det gis noe mer tid pr. måned pr vedtak. Dette bør sees nærmere på dersom omfanget av støttekontakt skulle øke vesentlig i fremtiden. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 20

21 Alt tyder på at kjøkkenet drives innenfor akseptable ernæringsmessige rammer. Det synes likevel som at med et kostøre på rundt NOK, så realiserer ikke kjøkkenet hele det ernæringsmessige og trivselsmessige potensialet som er mulig. Hovedårsaken er for stor bruk av halvfabrikata samt et for lite målrettet ernæringsperspektiv på valg av råvarer/varer. Det er allerede startet et samarbeidsprosjekt med eksterne. Med en tett involvering av sykehjemslegen, vil potensialet kunne realiseres. Men dette krever antakelig at kostøret økes til et sted mellom og pr beboer, noe som er et mer normalt kostøre. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 21

22 Med en totalkost på ca NOK er det liten kost/nytte i å investere i oppgradering av eksisterende vaskeri for å kunne ta tilbake vasking av flatt tøy. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 22

23 Også på renholdssiden er omfanget så lite at det er vanskelig å oppnå akseptabel kost/nytte i å gjennomføre en tradisjonell endringsprosess for å øke antall kvadratmeter pr. time fra 130 til 200. Men det burde likevel sees gjennom selve renholdsplanen og se om større differenisering vill frigjøre noe ressurser som kunne vært anvendt på andre bygg. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 23

24 Med i årlig direkte kost og 40% terapeut som deles med Spydeberg er omfanget svært lite. Hobøl burde se nærmere på hva en økning av ergoterapiressursene kan gi: Større deltakelse under kartlegging av behov hos hjemmeboende fører normalt til at flere får tiltak som gjør at de blir mer selvhjulpne og kan bo lenger hjemme. Hjemmetjenesten kan bli noe dyrere, men samtidig blir behovet av institusjonsplasser redusert. Utføringen av rehabilitering og bevaring av funksjonalitet blir mer effektfull slik at slik at flere hjemmeboende kan bo lenger hjemme og ha mindre behov av korttidsopphold. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 24

25 Kostnadsnivå og anvendelse av helsehuset er godt kjent blandt både administrasjon og politikere i Hobøl kommune. Det er også egne prosesser rundt bruken av huset som gjør at denne diagnosen ikke går lenger inn på problemstillingene knyttet til Helsehuset. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 25

26 Dagsenter for eldre/demente blir i større og større grad benyttet av kommunene som et aktivt middel for å gjøre det mulig for eldre å bo lenger hjemme. I Hobøl synes bruken å være noe lavt i forhold til folketallet. Det bør derfor undersøkes nøyere om dagenteret burde tilbys flere hjemmeboende. 1 årsverk er mere normal ressursbruk for et dagsenter med 15 brukere. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 26

27 64 brukere kan være noe høyt, men det krever en dypere analyse å avgjøre om det gis tjenester til brukere som burde vært avsluttet noe som faller utenfor denne diagnosen. Flere kommuner har den senere tid avsluttet tjenester på kveld, da dette er kostnadsdrivende uten at det gir vesentlige bidrag utover hva et dagsenter gir. Dersom Hobøl i stedet hadde åpnet et dagsenter, ville en rekke brukere kunnet få sine behov dekket her ofte på en bedre måte og den totale ressursbruken for kommunen ville gått ned. En kommune med dagsenter har ofte en ressurstilgang på mellom 1,5 og 2 timer pr. bruker. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 27

28 Å søke aktivt å følge LEON-prinsippet (Lavest Effektive Omsorgs Nivå) gir som oftest både brukere et bedre livsinnhold og lavere ressursbruk for kommunen over tid. Akkurat i oppstarten av mer satsning på lavterkeltilbud kan kostnadene til disse øke noe, men totalkostnaden for hele Pleie-Omsorgs sektoren burde ganske raskt gå nedover. Hobøl bør lage en helhetlig plan for hvordan samspillet mellom lavterskeltilbudene bør være samt hvordan man skal sikre riktige terskler mellom nivåene i omsorgstrappen. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 28

29 \ Tabellen oppsummerer potensialene knyttet til hvert av områdene hvor det er funnet forbedringsmuligheter. Med minimum menes hva som uansett burde være mulig. Med maksimum menes det mest optimistiske estimatet som er tenkbart innenfor realistiske rammer. De enkelte potensialene er beregnet på forskjellige måter: Hjemmesykepleien: Reduksjon av 1-2 lister Sykehjem: Avvikling av fagutviklingsrollene og innføring av avdelingslederrollen med deltakelse i stell. I tillegg reduksjoner i turnusen som følge av mer effektive prosesser rundt Alarmer/Adhoc hendelser, Administrere måltid, Rapport/journalføring, Legevisitter. Psykiatri/rus: Redusert ressursbehov som følge av avvikling av kveldstjenester, innføring av dagsenter samt sikre effektiv styring av tjenesteutførelsen. Dagsenter: Redusert bemanning. (Anbefalingen er her å heller øke bruken av dagsenteret uten å øke ressursmengden, etter gjennomført utredning om lavterskeltilbudene.) Bolig for funksjonshemmede: Redusert bemanning som følge av bedre samordning av ressursene mot de faktiske behovene i boligen. Kjøp av plasser for funksjonshemmede: Økt refusjon fra staten som følge av at kommunen i størst mulig grad tar over tjenesteutførelsen for de 6 brukerne som det kjøpes tjenester for av de private. (Minimumsalternativet er bedre samordning av natttjenestene for 2 av brukerne.) Minimert overtid: Dette er et tiltak som kommunen allerede hadde satt i gang før denne diagnosen ble gjennomført og skal være godt igang. I tillegg kommer forbedringsprosessen knyttet til kjøkkenet. Denne vil øke kostøret fra ca til et sted mellom og pr beboer på sykehjemmet. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 29

30 I en kommune som Hobøl hvor «kostnadsjakten» har pågått i flere år, kreves det reelle endringer i hvordan arbeidsprosesser blir utført for å få til endringer i ressursbruk. Enkelt sagt, vil resultatet i ressursbruk bli det samme fra år til år, dersom arbeidsprosesser, organisering, verktøy og kompetanse er de samme. Å få til reelle endringer vil derfor måtte ta tid. Potensialene som er identifisert er konkrete og praktisk gjennomførbare. Men for den enkelte ansatte kan det være elementer som både er skremmende og nye og som krever ledelse for å lose trygt gjennom endringsreisen. Det er derfor helt nødvendig at avdelingslederne forstår hva som er involvert og gjør endringene til sine egne. Noen av tiltakene kan sikkert gjennomføres på kortere tid enn 6 måneder. Men prosessen som helhet inklusivt å oppnå faktisk ressursbruksreduksjon tar normalt 6-12 måneder. Det aller første som bør gjøres er å lage en handlingsplan. Denne bør inneholde aktiviteter som den enkelte avdeling kan forholde seg til, grove fremdriftsanslag samt roller og ansvar i endringsreisen. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 30

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

forts. Analyse pleie- og omsorg.

forts. Analyse pleie- og omsorg. 1:15 Dybdedykk i KOSTRA/Pleie og omsorg Kommunene får sett sin egen og andre kommuners ressursbruk og tjenesteprofil, hvilke muligheter og utfordringer finnes? Hvordan er eget handlingsrom? v/ Geir Halstensen,

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Helse og sosial Saksmappe: 2008/4094-1 Saksbehandler: Kari Ø. Bakke Saksframlegg Avhjemling av institusjonsplasser Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

IPLOS I NARVIK KOMMUNE. Øyvind Kristiansen Systemadministrator HOS

IPLOS I NARVIK KOMMUNE. Øyvind Kristiansen Systemadministrator HOS IPLOS I NARVIK KOMMUNE Øyvind Kristiansen Systemadministrator HOS 19.10.2016 Narvik Litt bakgrunnsinformasjon Narvik kommune Har ca. 18 787 innbyggere Har et stort areal, og har befolkning spredd i alle

Detaljer

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo 1. Beskrivelse av tjenesten Hjemmetjenesten i NLK er lokalisert i 2 soner. Dokka og Torpa. Hjemmetjenesten Dokka har et budsjett på 17 683 500,-, mens Torpa har budsjett på 13 050 400,- Lønn faste stillinger

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring?

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? Problemstillinger Hovedpunkter fra mandat: Beskriv hva som kjennetegner en kultur og en praksis hvor HOtjenester på et tidlig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Konsekvenser ved å ta ned sykehjemsplasser som et alternativ

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Kongsberg kommune / Grafisk profil

Kongsberg kommune / Grafisk profil Erna Vebostad Seksjonsleder ved forvaltningsavdelingen Helse og omsorg ET KOMMUNALT UTGANGSPUNKT FOR PRIORITERING AV DEMENSOMSORG Kongsberg kommune / Grafisk profil Visning av elementer 31.10.12 Kongsberg

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

Virkemidlene virker de? Sentrale føringer vs. lokal handlefrihet

Virkemidlene virker de? Sentrale føringer vs. lokal handlefrihet Torstein Dahle Virkemidlene virker de? Sentrale føringer vs. lokal handlefrihet Bra i livet Konferanse Oslo kongressenter 27. oktober 2016 Stiftelsen SOR NOU 2016:17 På lik linje Løft 1 Selvbestemmelse

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Risør kommune. Hjemmetjenesten

Risør kommune. Hjemmetjenesten Risør kommune Hjemmetjenesten Historisk tilbakeblikk på omsorgsenheten I 2002 hadde omsorgsenheten 140 årsverk og ca. 300 brukere I 2014 har omsorgsenheten 122,5 årsverk og ca. 500 brukere I 2002 hadde

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Økonomistyring i HSO. Komitémøte 8.okt 2013

Økonomistyring i HSO. Komitémøte 8.okt 2013 Økonomistyring i HSO Komitémøte 8.okt 2013 14.10.2013 På jakt etter det økonomiske handlingsrommet i HSO Regnskapsanalyse 2010-2011-2012-2013 Benchmarking Kommunerapport for ASSS-nettverket, KS KOSTRA-rapport,

Detaljer

Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang?

Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang? Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang? Nære pårørendes fortelling om en nær slektnings vei til fast plass i sykehjem PoPAge kvalitativ Intervjuer av nærmeste pårørende

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Ressursgjennomgang. Diagnose 13.06.2015 1

Ressursgjennomgang. Diagnose 13.06.2015 1 Ressursgjennomgang Diagnose 13.06.2015 1 Agenda Hoveddiagnose Dagens kostnad sammenlignet og problemer iden?fisert Tiltak og konsekvens Forslag?l hovedstrategi Handlingsplan 13.06.2015 2 Hoveddiagnose

Detaljer

FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG

FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG EKSTERN VURDERING Presentasjon i kommunestyret 26. februar 2015 EN TJENESTE UNDER PRESS MEN INGEN KRISE Ressursbruk 2013 Indikator i KOSTRA, 2013-tall Frøya Snitt for kommunene

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Investerings-, kostnads- og ressursanalyse ved bruk av teknologi i helse- og omsorgssektoren

Investerings-, kostnads- og ressursanalyse ved bruk av teknologi i helse- og omsorgssektoren Investerings-, kostnads- og ressursanalyse ved bruk av teknologi i helse- og omsorgssektoren Norut Tromsø AS Nasjonalt Senter for Telemedisin Rune Devold AS Sammendrag Rapporten presenterer en samfunnsøkonomisk

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet

Detaljer

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten.

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten. Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler Sykehjem, langtidsplass

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

Digitalt tilsyn og gevinstrealisering. Agdersamling

Digitalt tilsyn og gevinstrealisering. Agdersamling Digitalt tilsyn og gevinstrealisering Agdersamling 9.11.17 Østre Agders prosjekt i nasjonalt velferdsteknologiprogram Digitalt tilsyn Forskningsspørsmål: Hvilken betydning har innføring av teknologi på

Detaljer

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,-

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,- Arkivsaknr: 2017/92 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 15.02.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 15.02.2017 Levekårsutvalget 13.02.2017 Formannskapet 23.02.2017

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 1 2 DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2013 RUNE DEVOLD Fauske har en omsorgstjeneste som er ganske raus og kostnadskrevende. Ressurstilgangen

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Diagnose av Helse og Omsorg i Nedre Eiker Kommune. 12. Mai 2014

Diagnose av Helse og Omsorg i Nedre Eiker Kommune. 12. Mai 2014 Diagnose av Helse og Omsorg i Nedre Eiker Kommune 12. Mai 2014 Innledning Hovedoppdraget for den foreliggende diagnosen er å gjennomføre en første gjennomgang av helse og omsorgssektoren i Nedre Eiker

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Finansiering av tiltak i R4

Finansiering av tiltak i R4 Saksframlegg Arkivnr. 153 Saksnr. 2014/1422-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Hege Almås Finansiering av tiltak i R4 Dokumenter i saken:

Detaljer

Hvordan unngå sykehjemskø?

Hvordan unngå sykehjemskø? Hvordan unngå sykehjemskø? Hans Knut Otterstad & Harald Tønseth Køer foran sykehjemmene er et av de største problemene i eldreomsorgen. Forfatterne peker på hvorfor de oppstår og hvordan de kan unngås.

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Alta kommune Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Mandat for oppdraget Oppgaven har vært å bistå kommunen med å gi et bilde av struktur og kostnadsdrivere i PLO som grunnlaget

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim kommune

Erfaringer fra Trondheim kommune 20170927 Oslo kommune Erfaringer fra Trondheim kommune Foto: Carl Erik Eriksson Hva slags kompetanse trenger vi i kommunen? Samhandlingsreformen: den utskrivningsklare pasienten med fokus på videreføring

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

Omstilling helse og omsorg. Presentasjon

Omstilling helse og omsorg. Presentasjon Omstilling helse og omsorg Presentasjon 30.10.2014 Forslaget Ett helhetlig forslag for omstilling av HO. Forslaget er bredt forankret. Forslaget bygger på anbefalt praksis fra Helsedirektoratet dette gjelder

Detaljer

MOTTATT. DSS: Skanning. Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/ Songdalen, (Bes oppgitt ved henvendelse)

MOTTATT. DSS: Skanning. Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/ Songdalen, (Bes oppgitt ved henvendelse) Songdalen kommune Helse og omsorg Helse og omsrogsdepermentet MOTTATT ~9DESZ015 DSS: Skanning Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/01820-1 Songdalen, 07.12.2015 (Bes oppgitt ved henvendelse) Høringsuttalelse

Detaljer

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013 Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial Foreløpige innspill 02.05.2013 1. Investeringer forslag til tidsplan 2. Drift regneark 3. Kommentarer Kommentarer Forventninger til ny budsjettmal

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter ligger middels høyt (169,7% i 2010), omtrent på linje med alle de grupperinger vi sammenlikner med.

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter ligger middels høyt (169,7% i 2010), omtrent på linje med alle de grupperinger vi sammenlikner med. Trendanalyse for pleie- og omsorgstjenesten i Leka Trendanalysen bygger på Leka sine KOSTRA-tall, framskrivning av befolkningen og Rune Devold AS s nøkkeltallsdatabase for kostnader i pleie- og omsorg

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM Høringsutkast til forskrift Sammendrag Med bakgrunn i lovendring, gjort av Stortinget juni 2016, har Berg kommune utarbeidet forslag til kriterier for tildeling

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler, vurdering Sykehjem,

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Undersøkelse om kapasitet og ventetid heldøgnsomsorgsplasser

Undersøkelse om kapasitet og ventetid heldøgnsomsorgsplasser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 15/00414-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler:

Detaljer

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune.

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Det er i sammenheng med høring hensiktsmessig å belyse noen momenter vedrørende ombygging av Tustna Sjukeheim til omsorgssenter og kjøkkentjenestens

Detaljer

Helse og sosialkomiteen 27. januar 2016. Etat for alders- og sykehjem

Helse og sosialkomiteen 27. januar 2016. Etat for alders- og sykehjem Helse og sosialkomiteen 27. januar 2016 Etat for alders- og sykehjem Sentrale lover Etaten yter institusjonsplasser som tildeles etter vedtak fra Etat for forvaltning Helse- og omsorgstjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

PRESENTASJON AV DISTRIKT SØR DRIFTSKOMITEEN 18.01.2012

PRESENTASJON AV DISTRIKT SØR DRIFTSKOMITEEN 18.01.2012 PRESENTASJON AV DISTRIKT SØR DRIFTSKOMITEEN 18.01.2012 ORGANISASJONSKART DISTRIKT SØR Enhetsleder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Skogn helsetun Hj.tjensten Skogn Åsveien 7

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Vårt mål er å skape trygghet hos pasienten som gjør det mulig å bo i eget hjem tross omfattende behandlings- og pleiebehov Serviceerklæring for hjemmetjenesten

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene. November 2011 juni 2012

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene. November 2011 juni 2012 Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene November 2011 juni 2012 Metode og datagrunnlag Kombinerer kvalitative og kvantitative metoder i fire delstudier: Dokumentstudie Casestudie intervju med

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014.

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014. Til effektiviseringsprosjektet i Steigen kommune v/ styringsgruppa Notat 11.desember 214. Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 214.

Detaljer

Saksbehandler: Hans Tune Arkiv: H12 &31 Arkivsaksnr.: 06/ Dato:

Saksbehandler: Hans Tune Arkiv: H12 &31 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Tune Arkiv: H12 &31 Arkivsaksnr.: 6/85-1 Dato: 7.2.26 STATISTIKK - PASIENTFLYT I OMSORGSTJENESTEN INNSTILLING TIL: Eldreomsorgsutvalget Administrasjonens innstilling: "Det

Detaljer

«Færre institusjonsplasser, mer omfattende hjemmetjenester» Per Schanche Frokostseminar Husbanken 25. september

«Færre institusjonsplasser, mer omfattende hjemmetjenester» Per Schanche Frokostseminar Husbanken 25. september «Færre institusjonsplasser, mer omfattende hjemmetjenester» Per Schanche Frokostseminar Husbanken 25. september 01.09.2016 2 Færre institusjonsplasser flere hjemmeboende i gode boliger med tjenesteoppfølging

Detaljer

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Saksnr. 16/2597 Journalnr. 8455/17 Arkiv H12 Dato

Detaljer

HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG

HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannen Nord-Trøndelag HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG Saksbehandler: Torgeir Skevik Tlf. direkte: 74 16 81 60 E-post: tsk@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 08.11.2010 Vår ref.: 2010/6397 Arkivnr: 720

Detaljer

En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter. ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015

En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter. ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015 En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015 1 Oppdrag Kvikne utvikling har bedt om bistand til å: Gå gjennom mulige endringer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang.

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2046-3 Arkiv: 201 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: AGENDA KAUPANG - GJENNOMGANG AV KOSTNADSDRIVERE I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens. Bergen Kommune

Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens. Bergen Kommune Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens Bergen Kommune Utfordring Å sikre at pasient og pårørende opplever kvaliteten på omsorgen som god nok uavhengig av hvem som

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-7 053 &14 PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Økonomi Ansatte Interne prosesser

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG V saksbehandler Tove Kvaløy Dato: 24.11. 2011 Referanse Saksgang: Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalg 26.01.12 Formannskap 26.01.12 KOMMUNESTYRE 26.01.12 Saknr. Tittel: AMU

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Plass for mottatt stempel SKIEN KOMMUNE Bestillerkontoret SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Dersom du er usikker på hvordan søknaden skal fylles ut, les den vedlagte veilederen eller ring Bestillerkontoret

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem»

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Sandnes Kommune Prosjekt omstilling og effektivisering i Levekår 2016 Sandnes kommune Innledning På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon er det behov

Detaljer

Hjemmetjenesten. Organisering og produksjon

Hjemmetjenesten. Organisering og produksjon Hjemmetjenesten Organisering og produksjon Hjemmetjenesten består av: HT Ytre: Åpen omsorg, samlokaliserte boliger utv.h, bokollektiv eldre HT Midtre: Åpen omsorg, bokollektiv eldre, samlok. boliger utviklingsh.

Detaljer