Rapport Diagnose av Pleie- og Omsorg i Hobøl kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Diagnose av Pleie- og Omsorg i Hobøl kommune"

Transkript

1 Rapport Diagnose av Pleie- og Omsorg i Hobøl kommune Januar 2015 Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 1

2 Pleie- og Omsorgssektoren i Hobøl har et normalt omfang av tjenesteområder. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 2

3 Formålet med den foreliggende rapporten, er å foreta en diagnose av pleie- og omsorgssektoren i Hobøl Kommune: Identifisere om det er balanse mellom Produktivitet, kvalitet og HMS. Dette gjøres gjennom først å kvantifisere fakta for den enkelte virksomhet for deretter å sammenligne med sammenlignbare virksomheter i andre kommuner. Forhold innenfor en virksomhet som avviker vesentlig fra gode sammenlignbare virksomheter i andre kommuner analyseres nærmere, for å finne årsaken til avviket. Mulige tiltak for å minske avviket identifiseres og mulig effekter av det enkelte tiltaket kalkuleres. Ambisjonsnivået for diagnosen er å identifisere områder som med rimelig sikkerhet kan forbedres. Det vil likevel kreves mer detaljerte analyser på det enkelte område for å kunne utarbeide en konkret arbeidsplan for å gjennomføre forbedringen samt med to streker under svaret, kunne påstå hvor mye penger som kan spares (eller det er nødvendig å øke kostnadsrammene for tjenesten med). NB: De fleste dataene som benyttes, må hentes direkte fra driften, da f.eks. tall fra Kostra ikke er tilstrekkelig operative til å kunne benyttes til å avdekke årsakssammenhenger. I tillegg måtte de totale kostnadene innen Pleie- og Omsorg splittes opp i henhold til funksjons-/tjenesteområder til dels på tvers av kommunens kontoplan for å kunne finne de faktiske kostnadene til tjenestene. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 3

4 Når volumet av tjenester og kostnadene pr. enhet innenfor den enkelte tjeneste blir sammenlignet med andre kommuner, er ikke kostnadsnivået unormalt høyt innenfor de fleste virksomheter innen pleie- og omsorg i Hobøl kommune. Når vi er rundt og snakker med de ansatte i den enkelte virksomhet, er det mye god fokus på den enkelte bruker. Selv om identifiseringen av kvaliteten på selve omsorgen lett kan bli subjektiv uten større studier, er det ingen tvil om at hva som er best for brukeren hele tiden er i fokus i utførelsen av tjenestene i Hobøl Kommune. Brukerne omtales respektfullt med fokus på individuelle behov. Alt dette indikerer en god omsorg. Som i mange virksomheter i Norge innen pleie- og omsorg er det i virksomheter med mye logistikk at det også i Hobøl finnes vesentlige muligheter for å forbedre produktiviteten. Det er derfor ingen overraskelse at det i Hobøl finnes muligheter for å øke produktiviteten innen hjemmesykepleie, sykehjem, boliger for funksjonshemmede og psykiatri/rus. Mange av forbedringsmulighetene dreier seg om å innføre bedre styrings- og planleggingsmodeller. Men også en del delprosesser kan forbedres med både økt kvalitet og bedre produktivitet som resultat. Som en liten kommune er også de mindre tjenesteområdene svært små i Hobøl. Det positive er at de fleste av disse har et lavt kostnadsnivå sammenlignet med andre kommuner. Selv om det her også finnes noen forbedringsmuligheter er det antakelig ikke kost/nytte i å initiere forbedrings- /endringsprosesser innenfor disse. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 4

5 Område Hjemmesykepleie Hjemmehjelp, eget tall Saksbehandler sykehjem, hjemmesykepl Omsorgsboliger (19) Sykehjem (29) Lærlinger virksomhetsleder m merkantile Saksbehandler funksjonshemmede Boliger for funksjonshemmede ASVO BPA - skilt ut eget ansvar fra 2015, ansvar 3957, eget tall Omsorgslønn Støttekontakt Avlastning Kjøp av plasser for funksjonshemmede brukere Kjøkken/kantine Vaskeri Renhold Byggkostnad sykehjemmet- strøm, komm.avg. Etc Tekniske hjelpemidler/hjelpemidler Helsehuset Dagsenter for eldre/demente Leder psykisk team Psykiatri/rus inkl. dagsenter Totalt Kontoplanen til en kommune er som oftest slik at ikke alle funksjoner har egen kontoplan, også slik i Hobøl. For å få et korrekt utgangspunkt for å sette kroner på kostnadsdriverne, ble de totale kostnadene til Pleie- og Omsorg delt opp i henhold til funksjonsområdene/tjenesteområdene. Fellesfunksjoner som f.eks. ledere som har ansvar for flere tjenesteområder ble skilt ut for seg selv, slik at de kunne fordeles ut på tjenesteområdene ut fra faktisk ressursbruk. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 5

6 Det er ikke logisk å forsøke å konkludere mht. om det gis for mye eller for lite tjenester kun ut fra antall brukere og/eller timer tjeneste utført i forhold til kommunens folketall. Hobøl er en kommune med sterk innflytting og dermed relativt unge familier. Men noen observasjoner kan gjøres: 45 brukere er i lavere skikt gitt folketallet i Hobøl 5 daglister hverdag er i høyere skikt gitt antall brukere Hovedtyngden av besøkene hos brukere er relativt korte Arbeidslistene som hjemmesykepleien bruker er manuelt satt opp. Det er på slike lister vanlig at tidsestimatet for det enkelte besøk ligger 10-40% over den tiden som faktisk brukes. Slik ser det også ut til å være i Hobøl. Produktiviteten i hjemmesykepleien måles ofte gjennom såkalt «ansiktstid»: Dvs. hvor mye tid den enkelte bruker har sammen med en pleier. I tillegg til tiden det tar å gjennomføre ansiktstiden beregnes transport, innetid og administrasjonstid som brutto ressursbruk. På denne basis beregnes andel ansiktstid av total ressursbruk. Dersom listene som åpenbar er feil tas bort, ligger ansiktstiden i Hobøl godt under 50%. Normalt bør ansiktstiden ligge mellom 58% og 65%. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 6

7 Selv om vi ikke har faktisk tid som anvendes for å gjennomføre arbeidslistene, er det mulig å sammenligne antall lister med andre hjemmesykepleier som har samme produksjonsstruktur som hjemmesykepleien i Hobøl kommune: Rent matematisk er det normalt at det er et sted mellom 3 og 4 lister som betjener 45 brukere i en hjemmesykepleie med god effektivitet. Det faktum at det er relativt begrenset med tunge enkelt og dobbeltstell, indikerer at terskelen for å få sykehjemsplass kan være noe for lav i Hobøl kommune. Det mer vanlige å se i dag, er at det er et relativt betydelig innslag av brukere med stort bistandsbehov som betjenes av hjemmesykepleien. I Hobøl kan noen av disse bli betjent gjennom det interkommunale helsehuset. Men som vi skal se er helsehuset relativt beskjedent benyttet av Hobøl Kommune: o Kapasiteten for utskrivningsklare pasienter på sykehjemmet utnyttes før helsehuset benyttes (det koster rundt 3000 kr døgnet på helsehuset i tillegg til et relativt betydelig årslig beløp som betales uansett. o Foreløpig er det ikke opprettet kapasitet på helsehuset for rehabilitering. Det bør gjøres en gjennomgang av hvordan helsehuset skal brukes av Hobøl!!! Hjemmesykepleien administrerer medisiner for et antall brukere. Det er ofte tilfellet at tid for å avklare med lege og sykehus er en tidstyv innen medisinadministrasjonen. Også selve arbeidsflyten i medsinrommet er ofte ikke så systematisert som de beste gjør det. Så også i Hobøl. Hvor mye dette dreier seg om må analyseres nærmere i en evt. gjennomføringsfase. Morgenrapporten kan ta en halv time i Hobøl minutter burde være nok dersom tiltaksplaner og journalføring er tilpasset dette. Å spare minutter på 5 lister innebærer over 1 time tilgjengeliggjort for ansiktstid. Dette er særdeles verdifull tid, da antall daglister i hjemmesykepleien som oftest blir dimensjonert av hvor mye det er å gjør på morgenen frem til kl. 10:00. Den enkelte bruker hører normalt til en fast liste i Hobøl. Dette innebærer en statiskhet som gjør at den enkelte liste normalt har varierende produksjon fra dag til dag. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 7

8 I en kommune med Hobøls innbygger tall er det normale å ha 1,5 til 2 årsverk knyttet til hjemmehjelp. I Hobøl er det ressurser tilsvarende en 80% stilling som utfører hjemmehjelp. Den relativt unge befolkningen i Hobøl kan være en forklaring på hvorfor det er såpass lite. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 8

9 Det finnes ikke omsorgsboliger med heldøgnsbemanning i Hobøl. I og med at omsorgsboligene håndteres av hjemmesykepleien, blir tjenestene mot disse håndtert som en del av analysen av hjemmesykepleien. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 9

10 Sykehjem Post 1 Post 2 Post 3 Lang/Palliativ Demens Lang Lang Lang Lang Lang Kort Kort Stell Vask av utstyr etc Aktiviteter Alarmer/adhoc hendelser Medisingivning Administrere og gi måltid Diverse praktisk støtte i rommet/med klær Varebestilling Rapport Journalføring/kartlegging Lege / apotek Medisinhåndtering/avvikshåndtering Kontakt med pårørende Innleie av vikarer Opplæring / Kompetanseutvikling Pause Administrasjon Info til ansatte Lang Palliativ Rehab Demens Demens Demens Demens Tung Dem Omsorg Demens Stell Vask av utstyr etc Aktiviteter Alarmer/adhoc hendelser Medisingivning Administrere og gi måltid Diverse praktisk støtte i rommet/med klær Varebestilling Rapport Journalføring/kartlegging Lege / apotek Medisinhåndtering/avvikshåndtering Kontakt med pårørende Innleie av vikarer Opplæring / Kompetanseutvikling Pause Administrasjon Info til ansatte I tabellen over er de tre sykehjemsavdelingene i Hobøl (Post1, Post 2 og Post 3) sammenlignet med et utvalg sykehjemsavdelinger i andre kommuner. Det er både svært effektive og mindre effektive i utvalget: Hver kolonne viser antall minutter den enkelte sykehjemsavdeling bruker på de enkelte aktivitetene i snitt pr. beboer Dataene er innsamlet gjennom intervjuer med sykepleiere og fagarbeidere som arbeider aktivt i avdelingen og avstemt mot faktisk ressurstilgang Det er en rekke observasjoner som kan gjøres i tabellen: Ut fra stellmengden, synes en ressursbruk rundt 300 minutter pr. dag/kveld pr. beboer å være i meste laget. Slike blandede avdelinger med den oppgitte stellmengden blir mange steder drevet med en ressursbruk rundt 250 minutter pr. beboer Følgende aktiviteter synes å ha vesentlig mere ressursbruk i sykehjemsavdelingene i Hobøl, enn det som er gjengs blandt effektive sykehjemsavdelinger; alarmer/adhoc hendelser, administrere måltid, rapport/journalføring, legevisitter samt fagutvikling Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 10

11 Det er mange av de ansatte på sykehjemmet som har reflektert over styrker og svakheter i egen virksomhet. Ovenfor er et knippe observasjoner gjengitt. Ut fra listen kan vi konkludere med at de ansatte ser at selv om de gjør alt de kan for å gi god kvalitet og høy produktivitet, så er det elementer i infrastrukturen som bør endres for å få til dette. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 11

12 Med 29 sykehjemsplasser så synes antallet sykehjemsplasser å være riktig mengde for en kommune med Hobøls størrelse. Dette forutsetter selvfølgelig at: Hjemmesykepleien utøver tilstrekkelig hjelp til å sikre riktig ernæring til hjemmeboende. Mange kommuner har behov for et unødvendig høyt antall sykehjemsplasser delvis til korttidsplasser for periodisk ernæringsopptak og delvis langtidsplasser til eldre innbyggere som ikke klarer seg selv hjemme Tildeling av langtid sykehjemsplass gjøres etter veldefinerte kriterier og kartlegginger. En del kommuner har praksisen at den første i køen får plassen når den blir ledig. Dette pleier å lede til at botiden i snitt går opp pr. beboer. På sykehjemmet er det en enhetssleder som også fungerer som avdelingsleder på avdelingene. I tillegg finnes det 2 fagansvarlige (1 er fagansvarlig på 2 avdelinger og 1 er på den største). Modellen med fagansvarlige som ikke har avdelingslederansvar finnes på en rekke sykehjem i Norge. Generelt pleier denne modellen å føre til et høyere ressursforbruk pr. beboer samtidig som fagutviklingen ikke er vesentlig bedre på avdelingene. En avdelingsleder med fagutviklingsansvar som er med i stellet frem til ca. 11:00 synes ofte å være en mer effektiv måte å få det samme resultatet på. (Det er i tiden mellom 8 og 11 at det er mest å gjøre på en sykehjemsavdeling.) På flere områder er ressursbruken høyere enn hva som er normalt på effektive sykehjemsavdelinger. Her kan det være forbedringstiltak å gjøre: Alarmer/Adhoc hendelser. Når det er unormalt mye tid som går med til uplanlagte hendelser, kan ofte en mer proaktiv håndtering føre til redusert ressursbruk Administrere måltider. Her kan organiseringen påvirke ressursbruken Rapport/journalføring. Semi-stille rapport (rapport hvor den enkelte pleier leser de seneste journalene på brukerne og hvor kun viktige beskjeder/opplysninger kommuniseres muntlig til alle) får ned tidsbruken Legevisitter. De fleste sykehjem har gått ned til 1 planlagt legebesøk i uken. I Hobøl er det 2. Fagutvikling. Dette punktet er kommentert ovenfor. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 12

13 Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 13

14 NB: De 4 med praktisk bistand bor i nærområdet til boligen. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 14

15 I utgangspunktet er det ikke mulig rakt over å sammenligne to forskjellige boliger for funksjonshemmede. Til det er behovene for bistand svært forskjellig fra beboer til beboer. Men det er likevel muligå gjøre visse sammenligninger. Men disse vil kun være indikative: Boligen beskrevet over har økt produktiviteten kraftig gjennom målrettet arbeid. Størrelsen er relativt lik med mye større innslag av 1til1 tidligere. Gjennom målrettet arbeid har de klart å utnytte ressursene bedre på tvers av beboerne uten at dette har gått utover brukerne. Boligen i Hobøl har en kostnadsramme på 15 MNOK, mens denne boligen har en kostnadsramme på rundt 11 MNOK. Tidligere var kostnadsnivået ikke så langt unna Hobøl sin. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 15

16 Både gjennom analyser og diskusjoner med ansatte i boligen, har det fremkommet flere muligheter for å samordne ressursbruken rundt brukerne bedre. Dette kan utgjøre så mye som 2-4 årsverk: Både under fellesaktiviteter og under tilsyn er det høyst sannsynlig uutnyttede muligheter for å samordne ressursbruken bedre Antallet kontordager blir mer og mer redusert i boliger for funksjonshemmede. 1 kontordag hver 6. uke kan synes høyt sammenlignet med tilsvarende boliger. En gjennomgang av hvilke oppgaver som skal gjøres på kontordagene vil kunne åpne muligheter for at disse gjennomføres på en mer effektiv måte. Det er pr. idag ikke mulig på bakgrunn av tiltaksplaner og journaler å rekapitulere hvilken helsehjelp som faktisk ble gitt en enkelt dag. Dette bør rettes opp så raskt som mulig, slik at helsehjelpen kan dokumenteres på forskriftsmessig måte. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 16

17 Med en totalkost på rundt 2MNOK for BPA ordningene i Hobøl, er dette lavt. Men på den andre siden er 7 BPA ordninger i overkant av det normale gitt Hobøl sin størrelse. Det er dermed ingen indikasjoner at Hobøl gir for store rammer for den enkelte BPA ordning. Utmålingen tar utgangspunkt i hvor mye tid bistanden som trenges, faktisk bør ta. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 17

18 Hobøl kjøper tjenester for 6 funksjonshemmede brukere med refusjon av private for ca. 17 MNOK. Av dette må kommunen selv dekke rundt 11 MNOK. Refusjonen utgjør dermed ca. 35%. Hobøl driver selv tjenester for 8 andre funksjonshemmede brukere med refusjon. Disse utgjør en kostnadsbase på ca. 22 MNOK. For dette arbeidet får kommunen refusjon på ca. 14,5 MNOK altså rundt 66%. Årsaken til den store forskjellen i refusjonsandelen er at de private må ha avanse pluss at de normalt har en større administrasjon enn en kommunal virksomhet. Dersom Hobøl hadde drevet tjenestene for de 6 som det kjøpes fra private for på samme måte som det drives for de øvrige 8, ville Hobøl ha kunnet spart 4-5 MNOK gjennom økt refusjon fra staten. NB: Tidligere forsøk på å drive tjenestene selv for de nevnte 6, har ikke falt heldig ut. Dersom dette skulle prøves igjen, er det derfor nødvendig å ansette den rette ledelsen for å få dette til. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 18

19 Om det er få som søker/trenger omsorgslønn eller om kommunen bevisst har latt være å benytte denne tjenesten i særlig grad skal være usagt. Faktum er at antall innvilgede omsorgslønner er lavt, selv i forhold til innbyggertallet i Hobøl. Omfanget av hver innvilget omsorgslønn er heller ikke spesielt stort. Selv om selve årsverkssatsen for omsorgslønn er % høyere enn en del andre kommuner i Østfold, er det liten kost/nytte i å endre denne satsen nå så lenge omfanger er så lite. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 19

20 Også omfanget av og kostnaden til støttekontakter er lite i Hobøl kommune, selv om det gis noe mer tid pr. måned pr vedtak. Dette bør sees nærmere på dersom omfanget av støttekontakt skulle øke vesentlig i fremtiden. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 20

21 Alt tyder på at kjøkkenet drives innenfor akseptable ernæringsmessige rammer. Det synes likevel som at med et kostøre på rundt NOK, så realiserer ikke kjøkkenet hele det ernæringsmessige og trivselsmessige potensialet som er mulig. Hovedårsaken er for stor bruk av halvfabrikata samt et for lite målrettet ernæringsperspektiv på valg av råvarer/varer. Det er allerede startet et samarbeidsprosjekt med eksterne. Med en tett involvering av sykehjemslegen, vil potensialet kunne realiseres. Men dette krever antakelig at kostøret økes til et sted mellom og pr beboer, noe som er et mer normalt kostøre. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 21

22 Med en totalkost på ca NOK er det liten kost/nytte i å investere i oppgradering av eksisterende vaskeri for å kunne ta tilbake vasking av flatt tøy. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 22

23 Også på renholdssiden er omfanget så lite at det er vanskelig å oppnå akseptabel kost/nytte i å gjennomføre en tradisjonell endringsprosess for å øke antall kvadratmeter pr. time fra 130 til 200. Men det burde likevel sees gjennom selve renholdsplanen og se om større differenisering vill frigjøre noe ressurser som kunne vært anvendt på andre bygg. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 23

24 Med i årlig direkte kost og 40% terapeut som deles med Spydeberg er omfanget svært lite. Hobøl burde se nærmere på hva en økning av ergoterapiressursene kan gi: Større deltakelse under kartlegging av behov hos hjemmeboende fører normalt til at flere får tiltak som gjør at de blir mer selvhjulpne og kan bo lenger hjemme. Hjemmetjenesten kan bli noe dyrere, men samtidig blir behovet av institusjonsplasser redusert. Utføringen av rehabilitering og bevaring av funksjonalitet blir mer effektfull slik at slik at flere hjemmeboende kan bo lenger hjemme og ha mindre behov av korttidsopphold. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 24

25 Kostnadsnivå og anvendelse av helsehuset er godt kjent blandt både administrasjon og politikere i Hobøl kommune. Det er også egne prosesser rundt bruken av huset som gjør at denne diagnosen ikke går lenger inn på problemstillingene knyttet til Helsehuset. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 25

26 Dagsenter for eldre/demente blir i større og større grad benyttet av kommunene som et aktivt middel for å gjøre det mulig for eldre å bo lenger hjemme. I Hobøl synes bruken å være noe lavt i forhold til folketallet. Det bør derfor undersøkes nøyere om dagenteret burde tilbys flere hjemmeboende. 1 årsverk er mere normal ressursbruk for et dagsenter med 15 brukere. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 26

27 64 brukere kan være noe høyt, men det krever en dypere analyse å avgjøre om det gis tjenester til brukere som burde vært avsluttet noe som faller utenfor denne diagnosen. Flere kommuner har den senere tid avsluttet tjenester på kveld, da dette er kostnadsdrivende uten at det gir vesentlige bidrag utover hva et dagsenter gir. Dersom Hobøl i stedet hadde åpnet et dagsenter, ville en rekke brukere kunnet få sine behov dekket her ofte på en bedre måte og den totale ressursbruken for kommunen ville gått ned. En kommune med dagsenter har ofte en ressurstilgang på mellom 1,5 og 2 timer pr. bruker. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 27

28 Å søke aktivt å følge LEON-prinsippet (Lavest Effektive Omsorgs Nivå) gir som oftest både brukere et bedre livsinnhold og lavere ressursbruk for kommunen over tid. Akkurat i oppstarten av mer satsning på lavterkeltilbud kan kostnadene til disse øke noe, men totalkostnaden for hele Pleie-Omsorgs sektoren burde ganske raskt gå nedover. Hobøl bør lage en helhetlig plan for hvordan samspillet mellom lavterskeltilbudene bør være samt hvordan man skal sikre riktige terskler mellom nivåene i omsorgstrappen. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 28

29 \ Tabellen oppsummerer potensialene knyttet til hvert av områdene hvor det er funnet forbedringsmuligheter. Med minimum menes hva som uansett burde være mulig. Med maksimum menes det mest optimistiske estimatet som er tenkbart innenfor realistiske rammer. De enkelte potensialene er beregnet på forskjellige måter: Hjemmesykepleien: Reduksjon av 1-2 lister Sykehjem: Avvikling av fagutviklingsrollene og innføring av avdelingslederrollen med deltakelse i stell. I tillegg reduksjoner i turnusen som følge av mer effektive prosesser rundt Alarmer/Adhoc hendelser, Administrere måltid, Rapport/journalføring, Legevisitter. Psykiatri/rus: Redusert ressursbehov som følge av avvikling av kveldstjenester, innføring av dagsenter samt sikre effektiv styring av tjenesteutførelsen. Dagsenter: Redusert bemanning. (Anbefalingen er her å heller øke bruken av dagsenteret uten å øke ressursmengden, etter gjennomført utredning om lavterskeltilbudene.) Bolig for funksjonshemmede: Redusert bemanning som følge av bedre samordning av ressursene mot de faktiske behovene i boligen. Kjøp av plasser for funksjonshemmede: Økt refusjon fra staten som følge av at kommunen i størst mulig grad tar over tjenesteutførelsen for de 6 brukerne som det kjøpes tjenester for av de private. (Minimumsalternativet er bedre samordning av natttjenestene for 2 av brukerne.) Minimert overtid: Dette er et tiltak som kommunen allerede hadde satt i gang før denne diagnosen ble gjennomført og skal være godt igang. I tillegg kommer forbedringsprosessen knyttet til kjøkkenet. Denne vil øke kostøret fra ca til et sted mellom og pr beboer på sykehjemmet. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 29

30 I en kommune som Hobøl hvor «kostnadsjakten» har pågått i flere år, kreves det reelle endringer i hvordan arbeidsprosesser blir utført for å få til endringer i ressursbruk. Enkelt sagt, vil resultatet i ressursbruk bli det samme fra år til år, dersom arbeidsprosesser, organisering, verktøy og kompetanse er de samme. Å få til reelle endringer vil derfor måtte ta tid. Potensialene som er identifisert er konkrete og praktisk gjennomførbare. Men for den enkelte ansatte kan det være elementer som både er skremmende og nye og som krever ledelse for å lose trygt gjennom endringsreisen. Det er derfor helt nødvendig at avdelingslederne forstår hva som er involvert og gjør endringene til sine egne. Noen av tiltakene kan sikkert gjennomføres på kortere tid enn 6 måneder. Men prosessen som helhet inklusivt å oppnå faktisk ressursbruksreduksjon tar normalt 6-12 måneder. Det aller første som bør gjøres er å lage en handlingsplan. Denne bør inneholde aktiviteter som den enkelte avdeling kan forholde seg til, grove fremdriftsanslag samt roller og ansvar i endringsreisen. Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 30

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune AUDUN THORSTENSEN/INGVILD VARDHEIM (TELEMARKSFORSKING) TOR ERIK BAKSÅS/GEIR IDAR HOLTE (ERNST & YOUNG), TF-notat nr. 38 2012 Tittel: Evaluering av

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE DRIFTS OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN STYRINGSDATA FOR OMSORG RUNE DEVOLD AS

KONGSVINGER KOMMUNE DRIFTS OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN STYRINGSDATA FOR OMSORG RUNE DEVOLD AS KONGSVINGER KOMMUNE DRIFTS OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN STYRINGSDATA FOR OMSORG RUNE DEVOLD AS 27.11.2007 RUNE DEVOLD AS STYRINGSDATA FOR OMSORG 2 1. Innledning og konklusjon... 4 1.1

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Kompetansen i hjemmetjenesten

Kompetansen i hjemmetjenesten Kompetansen i hjemmetjenesten Forvaltningsrevisjon 11.08.11 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 1.1 Vurderingskriterier...3 1.2 Avgrensinger...3 1.3 Problemstillinger...4 1.4 Rådmannens kommentarer...4 1.5 Anvendte

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

1. Hvor mye mer koster en ekstra sykehjemsbeboer?

1. Hvor mye mer koster en ekstra sykehjemsbeboer? til stede i kommunen RO Notat 2014 Tormod Hofstad 1. Hvor mye mer koster en ekstra sykehjemsbeboer? 2. Sparer en kommune noe pa a la sykehjemsbeboere bo 2 pa samme rom ("overbelegg")? Værnesgata 17, 7503

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Nye muligheter i eldreomsorgen

Nye muligheter i eldreomsorgen Helse-Norge mot 2030 Nye muligheter i eldreomsorgen NyAnalyse Sammendrag Norge og norske kommuner møter allerede i dag eldrebølgen, men dette vil forsterke seg mot 2030. Derfor trenger vi å bygge enda

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 2014 Tittel: Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune TF-rapport nr: 345 Forfatter(e):

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV)

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) www.pwc.no Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om etablering av et lokalmedisinsk senter mellom kommunene

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer