GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING"

Transkript

1 GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling etter lov om eierseksjoner D. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven E. Gebyr for levering av eiendomsopplysninger til meglere og takstmenn F. Gebyr for behandling etter jordloven, odelsloven og konsesjonsloven, samt andre tjenester innen landbruk og naturforvaltning G. Kommunale vann- og avløpsgebyrer H. Gebyrer etter forurensingsloven (renovasjon, slamtømming) I. Gebyrer etter brannvernloven (feiing/tilsyn fyringsanlegg, utrykning til alarmkunder) J. Gebyr for andre tjenester REGULATIVET BLE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET OG GJELDER FRA REGULATIVET ERSTATTER TIDLIGERE GJELDENDE REGULATIV.

2 2 A. GENERELLE BESTEMMELSER Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Betalingsfrist, purregebyr, morarenter og andre betingelser er i henhold til kommunens generelle regler for innkreving. Dersom en kunde av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr. Hvilket regulativ skal brukes Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende melding, søknad eller begjæring/rekvisisjon (eierseksjonsloven/matrikkelloven). Betalingstidspunkt Tillatelse eller attest gitt av kommunen vil ikke være gyldig før tilhørende gebyr er betalt. Kartforretnings- og aktuelle tinglysingsgebyr skal være betalt før det utstedes midlertidig forretning, målebrev eller registreringsbrev. Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist. Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan kommunen med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. Fritak for gebyr Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak. Klage Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages. Avbrutt arbeid Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har eller må utføre. Gebyrsatser merverdiavgift, endring mv. Eventuell merverdiavgift er oppgitt særskilt der dette er pålagt. Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan/årsbudsjett. Gebyr til statlige etater Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet. Eierskifte Betalte og skyldige gebyrer gjøres opp som et direkte mellomværende mellom gammel og ny eier. Skyldige gebyr er en heftelse på eiendommen som den nye eieren blir ansvarlig for.

3 3 B. GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Hjemmel: Plan- og bygningslovens Merverdiavgift: Tjenestene under B. er fritatt for mva. B.1. Kart til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider 1. Situasjonskart ved søknad inngår i behandlingsgebyret 2. For analog kopi på målholdig transparent materiale og en papirkopi av grunnkartbasen betales i henhold til nedenstående tabell: FKB standard Format A 4 Format A 3 Format A 2 Format A 1 Format A 0 FKB-B FKB-C Hvor det bare blir levert papirkopi, skal det betales 50 % av gebyret i ovenstående tabell for det første eksemplaret. For tilleggskopier skal det betales for A 4 kr 22,- pr. kopi, A 3 kr 33,- pr. kopi, A 2 kr 55,- pr. kopi, A 1 kr 77,- pr. kopi og A 0 kr 110,- pr. kopi. 4. Salg av geovekst-data til eksterne kunder For FKB-data bestilt elektonisk via kommunens kartportal er prisen kr 1378,- + kr 8,30 pr dekar (inkludert merverdiavgift). Prisen for andre bestillinger beregnes i henhold til de priser som er bestemt av Statens Kartverk, jmfr. GEOVEKST veiledningsperm. Dataene er kun til intern bruk og kan ikke overdras til andre brukere uten at tillatelse er gitt av Hurdal kommune. B.2. Plansaker. B.2.1. Reguleringsplan 1. For behandling av reguleringsplaner og endring av slike planer betales: For areal 0 daa 10 daa kr ,- fast minstepris For areal 10 daa - 60 daa kr. 806,- pr. daa i tillegg til fast minstepris For areal 60 daa og over kr ,- fast maksimumspris 2. Gebyret omfatter 2 kunngjøringer; ved offentlig ettersyn og vedtatt plan. Ekstrautgifter ved annonsering utover dette faktureres forslagsstiller. B.2.2 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan Fast gebyr uavhengig av areal kr ,- B.2.3. Avslag Dersom et planforslag forkastes ved politisk førstegangsbehandling betales halvt gebyr. B.2.4. Gebyrberegning Gebyr for plansaker beregnes endelig på det tidspunkt planen sluttbehandles i kommunestyret, etter de areal og satser som gjelder på dette tidspunktet. Arealberegningen følger planavgrensningen. B.3. Tiltakssaker (bygge- og anleggssaker). Bruksarealet BRA legges til grunn for beregning av gebyr. Arealet beregnes etter Norsk Standard B.3.1. Dispensasjoner For ethvert forhold som krever dispensasjon kr ,-

4 4 B.3.2. Tiltak som kan forestås av tiltakshaver (jfr. 20-2) For tiltak som kan forestås av tiltakshaver kr ,- Hvis kommunen krever behandling etter 20-1, skal gebyr betales i henhold til dette. B.3.3. Godkjenning av foretak og ansvarsrett a. Godkjenning av foretak uten sentral godkjenning kr ,- b. Søknad om godkjenning av foretak hvor det vises til tidligere kr ,- lokal godkjenning for tilsvarende tiltak, og dokumenteres at det ikke er skjedd endringer i foretaket i forhold til tidligere godkjenning (egenerklæring) c. Godkjenning av ansvarsrett kr. 714,- B.3.4. Bygg og anlegg Bolig/hytte a. For 1 boenhet kr ,- b. Tillegg pr. boenhet kr ,- Satsene ovenfor benyttes også ved tilbygg som gir nye boenheter på en eiendom. Tilbygg til bolig/hytte, frittliggende garasje/uthus Pr. enhet kr ,- Andre bygg, f.eks. næringsbygg, skoler, barnehager, m.v. a. 0-50m 2 kr ,- b m 2 kr ,- c m 2 kr ,- d m 2 kr ,- e m 2 kr ,- f. Over 1500m 2 - hver påbegynt 500m 2 kr ,- Samme satser gjelder for tilbygg til ovennevnte bygg. Andre konstruksjoner og anlegg Herunder kommunaltekniske anlegg, pr. søknad kr ,- B.3.5. Fasadeendringer vesentlige reparasjoner a. Småhus (frittliggende eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, småhus i grupper) kr ,- b. Større bygg kr ,- B.3.6. Bruksendring For bruksendring som ikke medfører endring av bygning kr ,- For søknad om bruksendring som samtidig forutsetter endringer av eksisterende bygg, installasjoner eller andre tiltak, betales det i tillegg aktuelt gebyr for endringen. B.3.7. Riving Pr.enhet kr ,- B.3.8. Bygningstekniske installasjoner - oppføring, endring, reparasjon Det kreves bare særskilt gebyr når søknaden er et selvstendig tiltak. Pr. søknad kr ,- B.3.9. Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig, ombygging, m.v. Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som krever at boligen fraflyttes. Pr. søknad kr ,- B Innhegning mot vei, støttemur, reklameskilt og lignende Pr. enhet kr ,- Der det i samme søknad inngår flere enheter betales fullt gebyr for første enhet og halvt gebyr for resten.

5 5 B Deling/bortfeste av eiendom Søknad om deling av grunneiendom eller bortfeste av enhet for mer enn 10 år kr. 2.,380,- Slik tillatelse er ikke nødvendig når det skjer som ledd i jordskifte. Gebyr for særskilt behandling etter annet lovverk kommer i tillegg. B Vesentlig terrenginngrep Gebyr pr. søknad kr. 2.,380,- B Anlegg av vei eller parkeringsplass Pr. enhet kr. 2.,380,- B.3.14 Fornyelse av søknad. Ved fornyet godkjenning før bortfall betales 30% av fullt gebyr begrenset nedad til kr ,- Ved fornyet godkjenning etter bortfall betales fullt gebyr. B Reviderte tegninger Godkjenning av reviderte tegninger kr ,- Dersom nabovarsel er påkrevet kr. 2.,380,- B Endring av tillatelse Behandling av søknad om endring av tillatelse dersom endringen ikke beregnes etter annet pkt. i gebyrreglementet, pr. søknad kr. 2.,380,- B Diverse tiltak For tiltak som ikke kan beregnes eller faller inn under ovennevnte kr ,- B Ikke igangsatt, stanset eller avslått tiltak Ved ikke igangsatte tiltak, men etter at behandling er foretatt, refunderes 50 % av gebyret. Ved ikke igangsatte tiltak, men før behandling er foretatt, refunderes hele gebyret. Dersom kommunen avslår tiltak det er søkt om, kreves 50% av samlet gebyr. C. GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIERSEKSJONER ( 7). Hjemmel: Lov om eierseksjoner 7. Merverdiavgift: Tjenestene under C. er fritatt for mva. C.1.1. Saker uten befaring. For seksjoneringssak som ikke krever befaring, skal det for kommunens saksbehandling betales et gebyr som tilsvarer tre rettsgebyr. ( Jfr. tingrettens gjeldende gebyrer.) C.1.2. Saker med befaring. For seksjoneringssak som krever befaring, skal det for kommunens saksbehandling betales et gebyr som tilsvarer fem rettsgebyr. ( Jfr. tingrettens gjeldende gebyrer.) C.1.3. Fastsetting av grenser for grunnareal som inngår i en seksjon. Der det inngår grunnareal i en seksjon, skal det i tillegg til seksjoneringsgebyr, betales gebyr for arbeider etter delingsloven. C.1.4. Reseksjonering. For reseksjonering skal det for kommunens saksbehandling betales fullt gebyr etter punktene ovenfor. C.1.5. Ny behandling av avslått søknad. Hvis fornyet søknad om seksjonering/reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere innbetalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for avslag.

6 6 D. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: D1 Oppretting av matrikkelenhet D1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² kr ,- areal fra 1001 m² økning pr. påbegynt da. kr 1.000,- areal over m² etter medgått tid, minstegebyr kr ,- For punktfeste betales 50% av minstebeløpet. D1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m² kr 7.500,- areal fra m² kr ,- areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. kr 1.000,- D1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra m² kr 4.000,- areal fra m² kr 6.000,- areal fra m² kr ,- areal fra 1001 m² økning pr. påbegynt da. kr 1.000,- D1.4 Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom. volum fra m³ kr ,- volum fra 2001 m³ økning pr. påbegynt 1000m 3 kr 1.000,- D1.5 Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. D1.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kr 2.800,- I tillegg faktureres gebyr for oppmålingsforretning etter punkt 1.1. Oppmålingsforretning må fullføres innen 3 år. Hvis matrikkelenhet må opprettes uten oppmålingsforretning av grunner som skyldes kommunens oppmålingsmyndighet (og ikke rekvirenten), skal det ikke kreves ekstra gebyr utover det som følges av punkt 1.1. D1.7 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2 D2. Grensejustering D2.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² kr 3.500,-

7 7 areal fra m² kr 4.500,- areal fra m² kr 6.000,- D2.2 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ volum fra m³ kr 6.000,- volum fra m³ kr 8.000,- D3 Arealoverføring D3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m² kr 5.000,- areal fra m² kr 7.000,- arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 1.000,- D3.2 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. volum fra m³ kr 8.000,- volum fra m³ kr ,- volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på kr 2.000,- D4 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter kr 2.200,- For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 800,- D5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter kr 4.000,- For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1.600,- Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. D6 Gebyr for oppmålingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre. Der det ikke er kommunen som utfører alt arbeid med oppmålingsforretningen fordeles kostnadene for forretningen (gebyrer etter D.1- D.5) etter følgende % satser: Framskaffe datagrunnlag 30% Varsling og oppmålingsforretning 15% Tekniske arbeider og dokumentasjon 30% Registerarbeidene (sluttarbeid) 25% Uavhengig av denne tabell kan det inngås spesielle avtaler med enkelte institusjoner om fordeling av arbeider og gebyrer. D7 Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendte timeverk. Timesatsen skal beregnes etter 0,12 % av brutto årslønn for den enkelte arbeidstaker. Minstegebyret er kr 2.100,-.

8 8 D8 Privat grenseavtale Gebyr fastsettes etter medgått tid. D9 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. D10 Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,- Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen D11 Sammenslåing av eiendommer (Matrikkelforskriften 16 punkt 2) Det tas ikke gebyr for registrering av sammenslåing av eiendommer i matrikkelen, men det påløper gebyr for utstedelse av matrikkelbrev, D10. D12 Registrering av samlet fast eiendom (Matrikkelforskriften 16 punkt 2) Det tas ikke gebyr for registrering av samlet fast eiendom i matrikkelen. D13 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan fagansvarlig for oppmåling av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fagansvarlig for oppmåling kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr eller ved forespørsel gi et forpliktende pristilbud. Dette kan for eksempel brukes i større utbyggingssaker der gebyrregulativet er urimelig eller mindre egnet. D14 Betalingsbestemmelser Gebyrene skal betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Alle gebyrer skal være innbetalt før det utstedes matrikkelbrev. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og arbeidet med merking av grenser. Utgifter til merkemateriell beregnes spesielt for den enkelte sak, og påplusses gebyret. Pris pr. grensemerke kr 100,- Der tinglysing er nødvendig vil tinglysingsgebyr komme i tillegg, se lov om rettsgebyr 21. D15 Klage Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhold av dette regulativet. D16 Tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning (Matrikkelforskriften 18) Kommunen skal fullføre rekvisisjoner uten ugrunnet opphold. Dersom den lovpålagte fristen på 16 uker overskrides medfører det 1/3 avkorting av gebyrsatsene. I vinterperioden 1.november til 1. mai kan tidsfristen på 16 uker fravikes uten at det medfører avkorting av gebyrsatsene. Forutsetning for at denne vinterforskriften skal gjøres gjeldende er at snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid. Denne

9 9 regelen om unntak fra tidsfrister i vinterperioden er vedtatt med hjemmel i forskrift av 26.juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 18 tredje ledd. D17 Frister i saker som ikke krever oppmålingsforretning (Matrikkelforskriften 19) For saker etter matrikkelloven som ikke krever oppmålingsforretning; sammenslåing av eiendommer, avtale om eksisterende grense, samle fast eiendom eller saker fra jordskifteretten, skal kommunen matrikkelføre saken innen 6 uker. Den samme fristen gjelder ved retting, endring eller tilføying i matrikkelen. Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyr for matrikkelføringen avkortes med 1/3. E. GEBYR FOR LEVERING AV EIENDOMSOPPLYSNINGER TIL MEGLERE OG TAKSTMENN Merverdiavgift: Tjenestene under E. belastes med mva. Ved omsetning av eiendommer er eiendomsmeglere pålagt å hente inn en mengde opplysninger tilknyttet eiendommen ( 3-6 og 3-7 i eiendomsmeglingsloven). Mye av denne informasjonen får megleren fra kommunen, som f.eks. planstatus og avgiftsforhold. I tillegg kan det være forhold som kjøper eller selger ønsker opplysninger om som ikke er lovpålagte. Gebyret til eiendomsmeglere vedtas ikke med hjemmel i noen særlov, men begrunnes utfra at det lages et produkt som overskrider de minstekrav forvaltningslovens 11 setter til veiledning." For tilrettelegging av opplysninger til eiendomsmeglere og takstmenn Faktura Pris inkl Gr lag mva skal betales et gebyr på: kr ,- kr ,-

10 10 F. GEBYR FOR BEHANDLING ETTER JORDLOVEN, ODELSLOVEN OG KONSESJONSLOVEN, SAMT ANDRE TJENESTER INNEN LANDBRUK OG NATURFORVALTNING Merverdiavgift: Tjenestene under F.1. og F.3. er fritatt for mva. Tjenestene under F.2. belastes med mva. F.1. Behandling av saker etter konsesjonsloven og jordloven (jfr. sentral Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v.) Konsesjon for erverv av eiendom -minimumsgebyr kr. 750,- -andel av kjøpesum t.o.m. kr. 1 mill. 3 -andel av kjøpesum over kr. 1 mill. 2 -maksimumsgebyr kr ,- -utbyggingskontrakter kr ,- Søknad om fradeling kr. 750,- F.2. Andre tjenester landbruk Faktura Gr lag Pris inkl mva Gjødselplan -grunnbeløp kr. 555,50 kr 694,40 -tillegg pr. skifte kr. 34,50 kr 43,10 Tekniske miljøplaner -grunnbeløp kr. 1389,- kr 1736,25 -tillegg pr. time kr. 417,- kr 521,25 Skogoversikter som kjøpes etter avsluttet takst redusert /10 Dekar kr/daa For skogeier eks mva For skogeier inkl mva ,35 15,17 18, ,27 11,64 14, ,22 9,11 11, ,61 7,31 9, ,03 6,02 7, ,19 5,10 6,32 I tillegg koster en kartkopi kr 100,-. F.3. Naturforvaltning Fellingsavgift elg -pr. dyr voksen elg kr. 440,- -pr. dyr elgkalv kr. 255,-

11 11 G. KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER Hjemmel: - Lov om kommunale vass- kloakkavgifter - Forskrift for vann- og avløpsavgifter i Hurdal kommune. Merverdiavgift: Tjenestene under G. belastes med mva. G.1.1. Gebyrtyper Prisene omfatter: Tilknytningsgebyr for vann (engangsavgift) Tilknytningsgebyr for avløp (engangsavgift) Årsgebyr for vann Årsgebyr for avløp Gebyr for plombering av stoppekran G.1.2. Arealberegningsmetode. I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av byggets størrelse (stipulert forbruk), skal arealberegningen følge regler om utregning av bruksareal (BRA) i følge NS Bruksarealet (BRA) danner utgangspunkt for beregnet areal (BA). Arealberegningsmetoden gjelder for både tilknytningsog årsgebyret. Faktura Pris inkl Gr. lag mva. G.1.3. Tilknytnings- og årsgebyr på vann Tilknytningsgebyr pr. m 2 BA kr. 125,70 kr 157,- Minimumsgebyr ved førstegangstilknytning 200 m² kr ,80 kr ,- Årsgebyr Årsgebyr abonnementsgebyr kr 1.530,- kr 1.912,50 Forbruksgebyr abonnenter med måler - pr. m³ kr. 16,60 kr 20,75 Målerleie pr. måler kr. 89,80 kr 112,- Abonnenter, stipulert forbruk pr. m² BA kr. 33,30 kr 41,60 G.1.4. Tilknytnings- og årsgebyr på avløp Tilknytningsgebyr pr. m 2 BA kr. 147,- kr 183,75 Minimumsgebyr ved førstegangstilknytning 200 m² kr ,- kr ,- Årsgebyr Årsgebyr abonnementsgebyr kr 1.275,- kr 1593,75 Forbruksgebyr abonnenter med måler - pr. m³ kr 28,40 kr 35,50 Abonnenter, stipulert forbruk pr. m² BA kr 56,80 kr 71,- G.1.4. Andre gebyrer vann og avløp Gebyr for plombering av stoppekran (inkl. åpning igjen) kr. 987,- kr 1.233,75 Gebyr for ikke innsendt vannmåleravlesningskort kr 1.000,- kr 1.250,-

12 12 H. GEBYRER ETTER FORURENSINGSLOVEN Hjemmel: - Forurensingsloven - Renovasjonsforskrift for Hurdal kommune - Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, septiktanker mv. og for tømme- og behandlingsgebyr. Merverdiavgift: Tjenestene under H. belastes med mva. H.1. Tømme- og behandlingsgebyr for kloakkslam Tømme- og behandlingsgebyr for kloakkslam for den tvungne tømmeordningen. Faktura Pris inkl Gr. lag mva Pr. tømming og boenhet kr.1534,90 kr 1918,60 Behandlingsgebyr for kloakkslam utenom den tvungne ordningen. Pr. m³ slam kr. 88,60 kr 110,75 H.2. Renovasjonsgebyr Tekst Beholder Faktura Pris inkl størrelse Gr lag mva Grunngebyr renovasjon (G) 729,- 911,- Gebyr plastemballasje (PL) 118,70 148,40 Papirgebyr (PA), henting 13 g./år 140 l 254,50 318,10 Papirgebyr (PA), henting 13 g./år 240 l 415,70 519,60 Papirgebyr (PA), henting 13 g./år 360 l 661,70 827,10 Papirgebyr (PA), henting 13 g./år 660 l 805, ,40 Restavfallsgebyr (R), henting hver 14.dag 80 l 882, ,70 Restavfallsgebyr (R), henting hver 14.dag 140 l 1391, ,- Restavfallsgebyr (R), henting hver 14.dag 240 l 2324, ,50 Restavfallsgebyr (R), henting hver 14.dag 360 l 3596, ,10 Restavfallsgebyr (R), henting hver 14.dag 660 l 5539, ,40 Restavfallsgebyr hytte, sentralt utplasserte beholdere 568,40 710,50 Samlet renovasjonsgebyr beregnes slik pr. boenhet: Samlet renovasjonsgebyr beregnes slik pr. hytte/fritidsbolig: G + PL + PA + R G + 0,5( R80 l + PA140l) Eks. 1: Papir 140 l restavfall 140 l (standard): , , = 3.116,50 Eks. 2: Papir 140 l restavfall 80 l: , , ,70 = 2.480,- Eks. 3: Papir 140 l restavfall 240 l: , , ,50 = 4.283,- Eks. 4: Renovasjonsgebyr hytte: ,50 = 1.621,50 Eks. 1-4 er med mva Abonnent/bruker er ansvarlig for å bestille avfallsbeholdere tilpasset sitt behov. NB! Det er anledning til å dele avfallsbeholdere med en eller flere naboer.

13 13 I. GEBYRER ETTER BRANNVERNLOVEN Hjemmel: - Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver Merverdiavgift: Tjenestene under I.1. belastes med mva. Gebyr under I.2. er fritatt for mva. Faktura Pris inkl Gr. lag mva I.1. Feiing/tilsyn av fyringsanlegg Årsgebyr pr. pipeløp Kr. 347,80 kr 434,80 I.2. Utrykning til alarmkunder Hurdal kommunestyre har - med virkning fra innført følgende gebyrordning for Hurdal brannvesen sine utrykninger til alarmkunder i Hurdal: Falske alarmer Alarmtilknytning som medfører gjentatte falske alarmer kan kreves frakoblet inntil problemet er rettet. Utgifter i forbindelse med utrykninger ved falske alarmer må dekkes av kunden. Gebyr ved utrykning til falske alarmer settes til kr 4400,- pr. utrykning. Unødige alarmer Alarmtilknytning som medfører utrykning til unødige alarmer må dekkes av kunden. Det faktureres fra og med 1. unødige utrykning til kunden og gebyret settes til kr 4400,- pr. utrykning. Alarmtilknytning som medfører gjentatte unødige alarmer kan kreves frakoblet inntil feilen er rettet. J. GEBYR FOR ANDRE TJENESTER Merverdiavgift: Tjenestene under J. belastes med mva. Hjelpetjenester som ikke omfattes av dette regulativet eller andre lovpålagte oppgaver (Det betales for min. 2 timer): Faktura Pris inkl Gr lag mva Bil m/sjåfør pr. time Kr. 534,20 kr 667,75 Driftspersonell/brannmannskap pr. time Kr. 298,- kr 372,50 Det beregnes tillegg for tjenester utenom normal arbeidstid jfr. gjeldende bestemmelser for overtidsarbeid. Utleie av materiell: Gebyr avtales i hvert enkelt tilfelle.

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 Vedtatt av bystyret 4. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 3 1.1 BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

Føringsinstruks. for. matrikkelen

Føringsinstruks. for. matrikkelen Kartverket 3507 Hønefoss Føringsinstruks for matrikkelen Versjon: 3.4 Oppdatert dato: 2015.02.11 Forfatter: Godkjenner: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Sti og filnavn: ENDRINGSLOGG FØR 1.1.2011 ENDRINGSLOGG

Detaljer

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling Søknad om deling av eiendom Forklaring - framgangsmåte - behandling 1 Hva er en delesak? DELI ELLER RESEJUSTERI? Ved deling av eiendom blir et areal av en eksisterende eiendom oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev

Detaljer

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING'

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' Utarbeidet av: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen og Tinglysingen ENDRINGSLOGG Versjon Dato Utført av Endring 1.2 2014-02-17 Even S. Enger 4.1.5 Ny anleggseiendom fra

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Saker som oppstår i plan- og bygningsloven... 3 Saker som oppstår i eierseksjonsloven...

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer