Oppnevnelse av revisor for fellesnemnda - orientering om vedtak i kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppnevnelse av revisor for fellesnemnda - orientering om vedtak i kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger"

Transkript

1 Nye Stavanger Rogaland kontrollutvalgssekretariat Dato: Postboks 583 Saksnummer: 17/ SANDNES Deres ref.: Oppnevnelse av revisor for fellesnemnda - orientering om vedtak i kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger Jeg viser til telefonsamtale og oversender som avtalt til orientering for kontrollutvalgene vedtak fra kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger om oppnevnelse av revisor for virksomheten i fellesnemnda. Vedlagt følger også saksfremlegget som ble lagt frem for de tre kommunestyrene. Med h ilsen Kjartan C. Møller koordinator Vedlegg Oppnevnelse av revisor for fellesnemnda_rennesøy.pdf Oppnevnelse av revisor for fellesnemnda_finnøy.pdf Oppnevnelse av revisor for fellesnemnda_stavanger.pdf Nye Stavanger - oppnevnelse av revisor for virksomheten i fellesnemnda.pdf Kopi til: Finnøy kommune Rennesøy kommune Stavanger kommune Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur Postadresse Telefon : Postboks 8047, 4068 STAVANGER Besøksadresse nye.stavanger.kommune.no Øvre Kleivegata 15 Org.nr:

2 Rennesøy kommune 1 av 1 Vår dato Vår referanse Informasjon/service/politisk sekretariat / Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Wenche Margrethe Kristoffersen, tlf. Stavanger kommune Postboks STAVANGER Melding om politisk vedtak - Nye Stavanger - Oppnevnelse av revisor for virksomheten i fellesnemnda Kommunestyret har behandlet saken i møte sak 41/17 Følgene vedtak ble fattet: Vedtak Rogaland Revisjon oppnevne som revisor for virksomheten i fellesnemnda Med hilsen Rennesøy kommune Wenche Margrethe Kristoffersen politisk sekretær Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Postadresse Besøksadresse Telefon Foretaksregisteret Rennesøy kommune Asalveien Informasjon/service/politisk 4150 RENNESØY Hovedkontoradresse sekretariat Postboks 59 E - post Asalveien RENNESØY 4150 Rennesøy

3 Finnøy kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møtedato: Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:30-19:30 Til stades: Jon Olav Runestad Ottar Sandanger Arnt Ove Rødne Trygve Hetland Arne Madland Heidi Bø Sangedal Henrik Halleland Ingvild Sevheim Steen Olav Halsne Reidunn Østhus Kai Petter Flesjå Lars Rørtveit Odd Bleie Eline Wolden Bersagel Else Norheim Gro Skartveit Heidi Skifjell Ole Klingsheim Parti AP AP H H KRF KRF KRF KRF KRF KRF SP SP SP V V V V V Fråverande: Parti Vara Parti Frode Selvaag H Bodil Nesvik H Jan Terje Vignes H Einar Egeland H Birger Wikre Hetland SP Arne Nordbø SP Finnøy Henrik Halleland ordførar Hilde Gunn Bjelde sekretær

4 Saksliste: Sak nr. Saktittel 032/17 Godkjenning av innkalling og sakliste 033/17 Godkjenning av møteprotokoll 034/17 Referatsaker 035/17 Brukerundersøkingar, prioritering og tidsplan 036/17 Nye Stavanger - oppnevnelse av revisor for virksomheten i fellesnemnda 037/17 Nye Stavanger - reglement og saksbehandlingsregler for fellesnemnda 038/17 Nye Stavanger - nynorsk 039/17 Renovasjonsforskrift og kommununalteknisk avfallsnorm for Ryfylke Miljøverk IKS - endeleg godkjenning 040/17 Renovasjon - anbud Rymi 041/17 Barnehageopptak - ikkje landfaste øyar 042/17 Tilskot Utsyn barnehage /17 Tilskot kulturhistorie Finnøy, Fogn, Talgje og Fisterøyane 044/17 Forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim i Finnøy kommune 045/17 Omlegging av takst og rabattsystemet for Finnfast - høyring frå Finnøy kommune 046/17 Finansrapport 1. tertial /17 Økonomirapport - 1. tertial / Reguleringsplan - Rosenvold - Judaberg - GNR 25 BNR 17 m.fl. - 2.gongshandsaming 049/17 Delegeringsreglement - delegering til forvaltningsstyret 050/17 Nye Stavanger - Fellesnemd mm. - val Side 2 av 23

5 032/17: Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vert godkjend slik dei ligg føre. Innstillinga frå rådmannen vart samrøystes vedteke. KST- 032/17 VEDTAK : Innkalling og sakliste vart godkjend slik dei låg føre. 033/17: Godkjenning av møteprotokoll Møteprotokollen vert godkjend slik den ligg føre. Innstillinga frå rådmannen vart samrøystes vedteke. KST- 033/17 VEDTAK : Møteprotokollen vert godkjent slik den låg føre. 034/17: Referatsaker Referatsakene vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. Innstillinga frå rådmannen vart samrøystes vedteke. KST- 034/17 VEDTAK : Referatsakene vart tekne til etterretning slik dei låg føre. Side 3 av 23

6 035/17: Brukerundersøkingar, prioritering og tidsplan Saka vert teke til orientering slik ho ligg føre Formannskapet : Innstillinga frå rådmannen vart samrøystes vedteke. FSK- 045/17 VEDTAK : Saka vert teke til orientering slik ho ligg føre Innstilinga frå rådmannen vart samrøystes vedteke. KST- 035/17 VEDTAK : Saka vert teke til orientering slik ho ligg føre 036/17: Nye Stavanger - oppnevnelse av revisor for virksomheten i fellesnemnda Rogaland revisjon oppnevnes som revisor for virksomheten i fellesnemnda. Formannskapet : Samrøystes vedteke som rådmannens innstilling. FSK- 053/17 VEDTAK : Rogaland revisjon oppnevnes som revisor for virksomheten i fellesnemnda. Side 4 av 23

7 Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke. KST- 036/17 VEDTAK : Rogaland revisjon oppnevnes som revisor for virksomheten i fellesnemnda. 037/17: Nye Stavanger - reglement og saksbehandlingsregler for fellesnemnda Forslag til reglement og saksbehandlingsregler for fellesnemnda godkjennes. Formannskapet : Samrøystes vedteke som rådmannens innstilling. FSK- 054/17 VEDTAK : Forslag til reglement og saksbehandlingsregler for fellesnemnda godkjennes. Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke. KST- 037/17 VEDTAK : Forslag til reglement og saksbehandlingsregler for fellesnemnda godkjennes. 038/17: Nye Stavanger - nynorsk Finnøy kommunestyre er opptatt av at Finnøy kommune løfter opp diskusjonen om nynorsk og målform i Nye Stavanger. Dette kan gjerast ved at det i etableringsfasen vert laga ein språkplan for Side 5 av 23

8 den nye kommunen. Finnøy kommunestyre ynskjer som utgangspunkt for det vidare arbeidet at følgjande vert lagd til grunn: Målforma i den nye kommunen skal vera nøytral Administrasjonsmålet i Finnøy kommunedel skal vera nynorsk Den nye kommunen skal leggja til rette for at nynorsk vert oppretthalde som målform i dei skulane der det allereie står sterkt Formannskapet : Samrøystes vedteke som rådmannens innstilling. FSK- 055/17 VEDTAK : Finnøy kommunestyre er opptatt av at Finnøy kommune løfter opp diskusjonen om nynorsk og målform i Nye Stavanger. Dette kan gjerast ved at det i etableringsfasen vert laga ein språkplan for den nye kommunen. Finnøy kommunestyre ynskjer som utgangspunkt for det vidare arbeidet at følgjande vert lagd til grunn: Målforma i den nye kommunen skal vera nøytral Administrasjonsmålet i Finnøy kommunedel skal vera nynorsk Den nye kommunen skal leggja til rette for at nynorsk vert oppretthalde som målform i dei skulane der det allereie står sterkt Brev frå mållaget som vart send dei folkevalde vert sendt saman med saksutgreiinga til kommunestyret. endringsframlegg, fremja av Gro Skartveit, V Finnøy kommunestyre ynskjer at fylgjande vert lagd til grunn i "Nye Stavanger": 1. Det skal lagast ein språkplan for den nye kommunen. 2. Offentlege kontor og institusjonar som ligg i "gamle Finnøy kommune" skal bruke nynorsk. 3. I kommunikasjon med staten er målformen for "Nye Stavanger" bokmål. Kommunen vil ha fokus på begge målformer i sitt arbeid, spesielt ovanfor barn og unge. Folkevalde og tilsette står, utanom noverande Finnøy kommune, fritt i val av målform. 4. Nye Stavanger kommune er bevisst si rolle som fylkeshovudstad og bruker nynorsk aktivt i trykksaker, årsmeldingar og på nett, tilsvarande omlag 25%. Framlegget frå representanten Skartveit (V) blei vedteke mot 3 røyster ( Hetland (H), Egeland (H), og Side 6 av 23

9 Rødne (H)). KST- 038/17 VEDTAK : Finnøy kommunestyre ynskjer at fylgjande vert lagd til grunn i "Nye Stavanger": 1. Det skal lagast ein språkplan for den nye kommunen. 2. Offentlege kontor og institusjonar som ligg i "gamle Finnøy kommune" skal bruke nynorsk. 3. I kommunikasjon med staten er målformen for "Nye Stavanger" bokmål. Kommunen vil ha fokus på begge målformer i sitt arbeid, spesielt ovanfor barn og unge. Folkevalde og tilsette står, utanom noverande Finnøy kommune, fritt i val av målform. 4. Nye Stavanger kommune er bevisst si rolle som fylkeshovudstad og bruker nynorsk aktivt i trykksaker, årsmeldingar og på nett, tilsvarande omlag 25%. 039/17: Renovasjonsforskrift og kommununalteknisk avfallsnorm for Ryfylke Miljøverk IKS - endeleg godkjenning Finnøy kommune godkjenner framlegg til ny renovasjonsforskrift og kommunalteknisk avfallsnorm for Ryfylke Miljøverk IKS, i samsvar med framlegg frå representantskapet i Ryfylke Miljøverk IKS frå , sak 19/15. Formannskapet : Samrøystes vedteke som rådmannens innstilling. FSK- 056/17 VEDTAK : Finnøy kommune godkjenner framlegg til ny renovasjonsforskrift og kommunalteknisk avfallsnorm for Ryfylke Miljøverk IKS, i samsvar med framlegg frå representantskapet i Ryfylke Miljøverk IKS frå , sak 19/15. Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke. KST- 039/17 VEDTAK : Finnøy kommune godkjenner framlegg til ny renovasjonsforskrift og kommunalteknisk avfallsnorm for Ryfylke Miljøverk IKS, i samsvar med framlegg frå representantskapet i Ryfylke Miljøverk IKS frå , sak 19/15. Side 7 av 23

10 040/17: Renovasjon - anbud Rymi 1. Kommunestyret ber rådmannen om å gje tilbakemelding til Rymi om at Finnøy ynskjer alternativ 4, eit samarbeid med Stavanger kommune om renovasjonstenester i frå mai 2018 til Det vil seie at Finnøy kommune ikkje vil vere med på verken nytt anbud eller ny renovasjonsordning i Rymi. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å gje tilbakemelding til Stavanger kommune om at me ynskjer ein samarbeidsavtale om renovasjonstenester i frå mai 2018 til Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide, i samarbeid med Stavanger kommune, naudsynt avtalegrunnlag og avtale. Avtalen vert lagt fram for godkjenning av kommunestyret så snart den er klar. 3. Kommunestyret ber rådmannen om å avklare med Rymi korleis Finnøy kommune skal gå ut av/seie opp samarbeidet i Rymi, innan Dette må og koordinerast med prosessen knytt til interkommunale samarbeid i Nye Stavanger. Formannskapet : Samrøystes vedteke som rådmannens innstilling. FSK- 057/17 VEDTAK : 1. Kommunestyret ber rådmannen om å gje tilbakemelding til Rymi om at Finnøy ynskjer alternativ 4, eit samarbeid med Stavanger kommune om renovasjonstenester i frå mai 2018 til Det vil seie at Finnøy kommune ikkje vil vere med på verken nytt anbud eller ny renovasjonsordning i Rymi. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å gje tilbakemelding til Stavanger kommune om at me ynskjer ein samarbeidsavtale om renovasjonstenester i frå mai 2018 til Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide, i samarbeid med Stavanger kommune, naudsynt avtalegrunnlag og avtale. Avtalen vert lagt fram for godkjenning av kommunestyret så snart den er klar. 3. Kommunestyret ber rådmannen om å avklare med Rymi korleis Finnøy kommune skal gå ut av/seie opp samarbeidet i Rymi, innan Dette må og koordinerast med prosessen knytt til interkommunale samarbeid i Nye Stavanger. Side 8 av 23

11 Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke. KST- 040/17 VEDTAK : 1. Kommunestyret ber rådmannen om å gje tilbakemelding til Rymi om at Finnøy ynskjer alternativ 4, eit samarbeid med Stavanger kommune om renovasjonstenester i frå mai 2018 til Det vil seie at Finnøy kommune ikkje vil vere med på verken nytt anbud eller ny renovasjonsordning i Rymi. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å gje tilbakemelding til Stavanger kommune om at me ynskjer ein samarbeidsavtale om renovasjonstenester i frå mai 2018 til Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide, i samarbeid med Stavanger kommune, naudsynt avtalegrunnlag og avtale. Avtalen vert lagt fram for godkjenning av kommunestyret så snart den er klar. 3. Kommunestyret ber rådmannen om å avklare med Rymi korleis Finnøy kommune skal gå ut av/seie opp samarbeidet i Rymi, innan Dette må og koordinerast med prosessen knytt til interkommunale samarbeid i Nye Stavanger. 041/17: Barnehageopptak - ikkje landfaste øyar Kommunestyre vedtek å vidareføre lovpålagte oppgåver ved opptak av barn i barnehage ut frå barnehagelova og tilhøyrande forskrifter, 8 kommunen sitt ansvar, 12 samordna opptaksprosess i kommunen og 12a, rett til barnehageplass. Kommunstyre vedtek å vidareføre at ein kan tilby barn utan rett til plass i barnehage, plass i løpet av året dersom det kan gjerast innan bemanning og blir vurdert forsvarleg ut frå pedagogiske vurderingar. Formannskapet : Tilleggsforslag, fremja av Gro Skartveit, V Kommunestyret oppmodar likevel administrasjonen til å søkje om mellombels dispensasjon frå norma om pedagogisk bemannning på dei ikkje landfaste øyane når det er barn som ikkje får plass på grunn av bemanningsnorm. Dette fordi det er viktig med busetjing på dei ikkje landfaste øyane. Innstillinga frå rådmannen blei vedteke samrøystes. Tilleggsframlegget til Gro Skartveit V, fekk 3 stemmer ( Skartveit V, Klingsheim V, og Vignes H) og falt. Side 9 av 23

12 FSK- 059/17 VEDTAK : Kommunestyre vedtek å vidareføre lovpålagte oppgåver ved opptak av barn i barnehage ut frå barnehagelova og tilhøyrande forskrifter, 8 kommunen sitt ansvar, 12 samordna opptaksprosess i kommunen og 12a, rett til barnehageplass. Kommunstyre vedtek å vidareføre at ein kan tilby barn utan rett til plass i barnehage, plass i løpet av året dersom det kan gjerast innan bemanning og blir vurdert forsvarleg ut frå pedagogiske vurderingar. Fellesframlegg frå Venstre og Høgre, fremja av Gro Skartveit, V Tillegg etter formannskapets innstilling - Kommunestyret oppmodar likevel administrasjonen til å søkje om mellombels dispensasjon frå norma om pedagogisk bemannning på dei ikkje landfaste øyane når det er barn som ikkje får plass på grunn av bemanningsnorm. Dette fordi det er viktig med busetjing på dei ikkje landfaste øyane. Formannskapet sin innstilling vart samrøystes vedteke. Fellesframlegget frå representanten Skartveit (V) fekk 10 røyster ( heile Venstre, heile Høgre, og Olav Halsne Krf) og fallt. KST- 041/17 VEDTAK : Kommunestyre vedtek å vidareføre lovpålagte oppgåver ved opptak av barn i barnehage ut frå barnehagelova og tilhøyrande forskrifter, 8 kommunen sitt ansvar, 12 samordna opptaksprosess i kommunen og 12a, rett til barnehageplass. Kommunstyre vedtek å vidareføre at ein kan tilby barn utan rett til plass i barnehage, plass i løpet av året dersom det kan gjerast innan bemanning og blir vurdert forsvarleg ut frå pedagogiske vurderingar. 042/17: Tilskot Utsyn barnehage 2016 Kommunestyret tek sak om tilskot Utsyn barnehage 2016 til orientering. Formannskapet : Side 10 av 23

13 Samrøystes vedteke som rådmannens innstilling. FSK- 060/17 VEDTAK : Kommunestyret tek sak om tilskot Utsyn barnehage 2016 til orientering. endringsframlegg, fremja av Olav Halsne, KRF Regelverket for tilskot til private barnehagar er endra frå Kommunestyret vedtek difor at Utsyn Barnehage skal få etterbetalt kommunalt tilskot i tråd med regelverket frå same dato Framlegget frå representanten Halsne (Krf) vart vedteke med 12 mot 9 (heile Venstre, heile Høgre) KST- 042/17 VEDTAK : Regelverket for tilskot til private barnehagar er endra frå Kommunestyret vedtek difor at Utsyn Barnehage skal får etterbetalt kommunalt tilskot i tråd med regelverket frå same dato /17: Tilskot kulturhistorie Finnøy, Fogn, Talgje og Fisterøyane Formannskapet rår kommunestyret til å gjera dette vedtaket: «Finnøy kommunestyre ser at det er nødvendig med kommunal startkapital i arbeidet med dei to kultursogene for Finnøy kommune. Kommunestyret avslår likevel søknaden frå Finnøy Historielag om ei løyving til kultursoge Finnøy sør nå. Dette er dels fordi det er naturleg å vurdera kommunale løyvingar til desse to store prosjekta i det ordinære budsjettarbeidet, og dels fordi det er viktig at behova for kommunale løyvingar til dei to prosjekta blir vurderte parallelt. Finnøy kommunestyret avstår frå å oppnemna ein kommunal representant i økonomigruppa for kultursoga Finnøy Sør.» Formannskapet : Endringsforslag, fremja av Odd Bleie, SP Formannskapet rår kommunestyret til å gjera følgjande vedtak: Finnøy kommunestyret ser det som naudsynt med kommunal startkapital til arbeidet med Side 11 av 23

14 kulturhistorie for Finnøy, Fogn, Talgje, og Fisterøyane. Kommunestyret yter derfor kr ,- i tilskot til Finnøy Historielag til dette arbeidet. Tilskotbeløpet vert dekka inn ved bruk av dispensasjonsfond. Rådmannens innstilling fekk 2 røyster (Skartveit V, og Klingsheim V) og falt. Framlegget frå Odd Bleie fekk 6 røyster og vart vedteke. FSK- 062/17 VEDTAK : Formannskapet rår kommunestyret til å gjera følgjande vedtak: Finnøy kommunestyret ser det som naudsynt med kommunal startkapital til arbeidet med kulturhistorie for Finnøy, Fogn, Talgje, og Fisterøyane. Kommunestyret yter derfor kr ,- i tilskot til Finnøy Historielag til dette arbeidet. Tilskotbeløpet vert dekka inn ved bruk av dispensasjonsfond. Endringsforslag, fremja av Gro Skartveit, V Finnøy kommunestyre ser at det er naudsynt med kommunal startkapital i arbeidet med dei to kultursogene for Finnøy kommune og ser positivt på søknaden frå historielaget. Det er søkt om ein høg sum og sidan det ikkje er dekning for dette i budsjettet for 2017 vil kommunestyret sjå på søknaden i samband med budsjett for Det er og viktig at behov for kommunale løyvingar til begge kultursogene vert sett i samanheng. Finnøy kommunestyre avstår fra å oppnemna ein kommunal representant i økonomogruppa for kultursoga for Finnøy Sør. Innstillinga frå formannskapet fekk 13 røyster ( KrF, Ap, Sp, og Egeland (H)) og vart vedteke. Framlegget frå representanten Skartveit (V) fekk 8 røyster og falt. KST- 043/17 VEDTAK : Finnøy kommunestyret ser det som naudsynt med kommunal startkapital til arbeidet med kulturhistorie for Finnøy, Fogn, Talgje, og Fisterøyane. Kommunestyret yter derfor kr ,- i tilskot til Finnøy Historielag til dette arbeidet. Tilskotbeløpet vert dekka inn ved bruk av dispensasjonsfond. Side 12 av 23

15 044/17: Forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim i Finnøy kommune Finnøy kommune vedtek lokal forskrift om rett til langtidsopphald på sjukeheim i Finnøy kommune slik den ligg føre i vedlegg 1. Formannskapet : Endringsframlegg, fremja av Gro Skartveit, V 6 i forskriften -"...å få tilbod om å stå på ventelista" ordet tilbod vert stroken. Innstillinga frå rådmannen vart vedteke samrøystes saman med endringsframlegget frå Skartveit V. FSK- 063/17 VEDTAK : Finnøy kommune vedtek lokal forskrift om rett til langtidsopphald på sjukeheim i Finnøy kommune slik den ligg føre i vedlegg 1. 6 i forskriften "...å få tilbod om å stå på ventelista" ordet tilbod vert stroken. Innstillinga frå formannskapet vart vedteke samrøystes. KST- 044/17 VEDTAK : Finnøy kommune vedtek lokal forskrift om rett til langtidsopphald på sjukeheim i Finnøy kommune slik den ligg føre i vedlegg 1. 6 i forskriften "...å få tilbod om å stå på ventelista" ordet tilbod vert stroken. Side 13 av 23

16 045/17: Omlegging av takst og rabattsystemet for Finnfast - høyring frå Finnøy kommune Finnøy kommune anmodar om at ny takst- og rabattordning vert innført i Finnøytunnelen i tråd med framlegget frå Statens vegvesen. Dagens tilleggsavtalar for å oppnå lokal rabatt i avvikles. Det vert innført ein rabatt på 20 pst. for kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig brikkeavtale. Det gis ikkje rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2. Takstene settes til: Kr 138 for takstgruppe 1 - Kr 448 for takstgruppe 2 Ordninga utan passeringstak vidareførast som i dag. Finnøy kommune er bekymra for at taksten berekna utifrå 2015-tall når det gjeld elbil-passeringar allereie no vil føre til inntektstap. Finnøy kommune ber derfor om at Statens vegvesen vurderer korleis bompengeselskapet kan løyse ei forventa auke i elbil-andelen, utan å auke takstane ytterlegare, og samstundes beholde inntektsgrunnlaget. Formannskapet : Endringsframlegg, fremja av Henrik Halleland, KRF Finnøy kommune ønskjer at takst og rabattordningane i Finnfast vert opprettholdt som i dag. Framlegget frå Henrik Halleland KrF, vart samrøystes vedteke. FSK- 064/17 VEDTAK : Finnøy kommune ønskjer at takst og rabattordningane i Finnfast vert opprettholdt som i dag. Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke. KST- 045/17 VEDTAK : Finnøy kommune ønskjer at takst og rabattordningane i Finnfast vert opprettholdt som i dag. Side 14 av 23

17 046/17: Finansrapport 1. tertial 2017 Kommunestyret tek sak om finansforvaltning, rapport 1. tertial 2017, til etterretning. Formannskapet : Samrøystes vedteke som rådmannens innstilling. FSK- 066/17 VEDTAK : Kommunestyret tek sak om finansforvaltning, rapport 1. tertial 2017, til etterretning. Innstillinga frå rådmannen vart samrøystes vedteke. KST- 046/17 VEDTAK : Kommunestyret tek sak om finansforvaltning, rapport 1. tertial 2017, til etterretning. 047/17: Økonomirapport - 1. tertial Kommunestyret tek økonomirapporten for 1. tertial 2017 til etterretning. 2. Kommunestyret gjer vedtak om å regulera budsjett 2017, drift løyving av tilskot til Havbrukspark: 1 mill. kroner vert tilført ansvar 140, teneste Inndekning skjer ved bruk av disposisjonsfond. Netto driftsresultat vert uendra. Jf. tabell Kommunestyret tek til etterretning at rådmannen legg fram sak om budsjett 2017 med budsjettregulering til handsaming i formannskap 23. august og kommunestyre 6. september. Side 15 av 23

18 Formannskapet : Samrøystes vedteke som rådmannens innstilling. FSK- 067/17 VEDTAK : 1. Kommunestyret tek økonomirapporten for 1. tertial 2017 til etterretning. 2. Kommunestyret gjer vedtak om å regulera budsjett 2017, drift løyving av tilskot til Havbrukspark: 1 mill. kroner vert tilført ansvar 140, teneste Inndekning skjer ved bruk av disposisjonsfond. Netto driftsresultat vert uendra. Jf. tabell Kommunestyret tek til etterretning at rådmannen legg fram sak om budsjett 2017 med budsjettregulering til handsaming i formannskap 23. august og kommunestyre 6. september. Innstilinga frå formannskapete vart samrøystes vedteke. KST- 047/17 VEDTAK : 1. Kommunestyret tek økonomirapporten for 1. tertial 2017 til etterretning. 2. Kommunestyret gjer vedtak om å regulera budsjett 2017, drift løyving av tilskot til Havbrukspark: 1 mill. kroner vert tilført ansvar 140, teneste Inndekning skjer ved bruk av disposisjonsfond. Netto driftsresultat vert uendra. Jf. tabell Kommunestyret tek til etterretning at rådmannen legg fram sak om budsjett 2017 med budsjettregulering til handsaming i formannskap 23. august og kommunestyre 6. september. 048/17: Reguleringsplan - Rosenvold - Judaberg - GNR 25 BNR 17 m.fl. - 2.gongshandsaming Med heimel i plan- og bygningslova 27-2 vert framlegg til reguleringsplan for Rosenvold Judaberg endeleg godkjend slik det ligg føre. Kunngjering av godkjend reguleringsplan med oppdaterte plankart vert umiddelbart gjennomført i tråd med reglane i plan-og bygningslovas 27-2, 3 ledd. Forvaltningsstyret : Side 16 av 23

19 Tilleggsframlegg, fremja av Hilde Gunn Bjelde, Som rådmannens innstilling med følgjande tillegg: Bygningar på bustadtomt 3 skal ikkje har høgare mønehøgde enn Rosenvoldhuset. I tabellen i føresegnene på side 3 reduseres møne og gesimshøgde for tomt.nr. 3 med en meter. Tillegg til føresegner under Bebygelse og anlegg - nytt. pkt. 1.: All bebyggelse skal tilpasses omgivelsene og eksisterende bebyggelse. Endringsforslag, fremja av Arnt Ove Rødne, H Forvaltningsstyret i Finnøy godkjenner ikkje reguleringsplan for Rosenvold stykket. Dette på følgende grunnlag: -Forvaltningsstyrets forrige vedtak gjeldende estetikk og utforming av bygg er ikkje godt nok ivaretatt. - Det er allerede stort press på parkeringsplasser i Judaberg og ved å dispensere for antall parkeringsplasser per boligenhet vil dette problemet øke. - Det blir tatt for lite hensyn til formuleringene i reguleringsplan Judaberg 3 som går på småhusbebyggelse, utsikt og bulyst. -Innsigelser fra naboer blir ikke ivaretatt i stor nok grad. Endringsforslaget frå Arnt Ove Rødne,(H) fekk tre stemmer ( Eline Wolden Bergsagel V, Arnt Ove Rødne H, og Bodil Nesvik H, ) og falt. Innstillinga frå rådmannen med tilleggsforslaget fekk 6 stemmer og blei vedteke. FOR- 053/17 VEDTAK : Med heimel i plan- og bygningslova 27-2 vert framlegg til reguleringsplan for Rosenvold Judaberg endeleg godkjend slik det ligg føre. Kunngjering av godkjend reguleringsplan med oppdaterte plankart vert umiddelbart gjennomført i tråd med reglane i plan-og bygningslovas 27-2, 3 ledd. Bygningar på bustadtomt 3 skal ikkje har høgare mønehøgde enn Rosenvoldhuset. I tabellen i føresegnene på side 3 reduseres møne og gesimshøgde for tomt.nr. 3 med en meter. Tillegg til føresegner under Bebyggelse og anlegg - nytt. pkt. 1.: All bebyggelse skal tilpasses omgivelsene og eksisterende bebyggelse. endringsframlegg, fremja av Arnt Ove Rødne, H Side 17 av 23

20 Kommunestyret i Finnøy godkjenner ikke reguleringsplanen for Rosenvold - stykket slik den ligg føre. Dette på følgjande grunnlag: 1. Forvaltningsstyrets vedtak ved førstegangsbehandling gjeldene estetikk og utforming er ikkje godkj nok ivaretatt. 2. Det er allereie stor press på parkeringsplassar i Judaberg, og ved å dispensere for antall parkeringsplasser pr. boligenhet vil dette problemet øke. 3. Det blir tatt for lite hensyn til formuleringene i reguleringsplanen Judaberg 3 som går på småhusbebyggelse, utsikt, og bulyst. 4. Innsigelser frå naboar blir ikkje hensyntatt i stor nok grad. Forvaltningsstyret sin innstilling fekk 14 røyster ( Krf, AP, Sp og Ole Klingsheim (V) og Heidi Skifjell (V)) og vart vedteke Framlegget frå representanten Rødne (H) fekk 7 røyster ( Høgre og Gro Skartveit (V) og Eline Wolden Bergsagel (V)) og falt. KST- 048/17 VEDTAK : Med heimel i plan- og bygningslova 27-2 vert framlegg til reguleringsplan for Rosenvold Judaberg endeleg godkjend slik det ligg føre. Kunngjering av godkjend reguleringsplan med oppdaterte plankart vert umiddelbart gjennomført i tråd med reglane i plan-og bygningslovas 27-2, 3 ledd. Bygningar på bustadtomt 3 skal ikkje har høgare mønehøgde enn Rosenvoldhuset. I tabellen i føresegnene på side 3 reduseres møne og gesimshøgde for tomt.nr. 3 med en meter. Tillegg til føresegner under Bebyggelse og anlegg - nytt. pkt. 1.: All bebyggelse skal tilpasses omgivelsene og eksisterende bebyggelse. 049/17: Delegeringsreglement - delegering til forvaltningsstyret Kommunestyret viser til at forvaltningsstyret har det politiske ansvaret for saker etter plan- og bygningslova m.fl. Kommunestyret finn det difor naturleg at forvaltningsstyret har myndighet til å omgjere eit enkeltvedtak fatta av rådmannen utan av vedtaket er påklaga, jf. forvaltningslova 35. Kommunestyret vedtek på den bakgrunn følgjande tillegg i delegeringsreglementet kapittel 6, Delegering av myndighet til forvaltningsstyret, nytt pkt. 6-3: 6-3 Omgjeringsrett Forvaltningsstyret kan av eige tiltak omgjere eit enkeltvedtak utan at vedtaket er påklaga, jf. delegeringsreglement pkt. 1-5 og forvaltningslova 35. Omgjeringsretten er avgrensa til særlover underlagt forvaltningsstyret, jf. pkt Side 18 av 23

21 Innstillinga frå rådmannen vart samrøystes vedteke. KST- 049/17 VEDTAK : Kommunestyret viser til at forvaltningsstyret har det politiske ansvaret for saker etter plan- og bygningslova m.fl. Kommunestyret finn det difor naturleg at forvaltningsstyret har myndighet til å omgjere eit enkeltvedtak fatta av rådmannen utan av vedtaket er påklaga, jf. forvaltningslova 35. Kommunestyret vedtek på den bakgrunn følgjande tillegg i delegeringsreglementet kapittel 6, Delegering av myndighet til forvaltningsstyret, nytt pkt. 6-3: 6-3 Omgjeringsrett Forvaltningsstyret kan av eige tiltak omgjere eit enkeltvedtak utan at vedtaket er påklaga, jf. delegeringsreglement pkt. 1-5 og forvaltningslova 35. Omgjeringsretten er avgrensa til særlover underlagt forvaltningsstyret, jf. pkt /17: Nye Stavanger - Fellesnemd mm. - val Framlegg, fremja av Ingvild Sevheim Steen, KRF Liste for KRF vert lagd fram: 1. Henrik Halleland 2. Ingvild Sevheim Steen 3.Heidi Bøe Sangedal 4. Olav Halsne 5. Reidunn Østhus 6.Arne Madland framlegg, fremja av Odd Bleie, SP Liste for SP vert lagd fram: 1. Odd Bleie 2. Lars Rørtveit 3. Birger Hetland 4. Kai Petter Flesjå Side 19 av 23

22 framlegg, fremja av Trygve Hetland, H Liste for Høgre vert lagd fram: 1.Trygve Hetland 2.Jan Terje Vignes 3.Arnt Ove Rødne 4. Frode Selvåg framlegg, fremja av Gro Skartveit, V Liste for Venstre vert lagd fram: 1. Gro Skartveit 2 OIe Klingsheim 3.Eline Wolden Bergsagel 4. Heidi Skifjell framlegg, fremja av Jon Olav Runestad, AP Liste for AP vert lagd fram: 1. Jon Olav Runestad 2. Ottar Sandanger framlegg frå valkomiteen, fremja av Gro Skartveit, V Følgjande kandidatar vert valt som medlemmar til fellesnemnd gjennom avtaleval. Henrik Halleland, Krf Ingvild Sevheim Steen, Krf Odd Bleie, Sp Jon Olav Runestad, AP Gro Skartveit, V Trygve Hetland, H Eline Wolden Bersagel, V Felles varaliste Ole Klingsheim, V Lars Rørtveit, Sp Heidi Bø Sangedal/Reidun Østhus, Krf Følgjande kandidatar vert valt som medlemmar til AU og PSU gjennom avtaleval. Henrik Halleland, Krf Odd Bleie, Sp Gro Skartveit, V Varaliste posisjon Ingvild Sevheim Steen, Krf Jon Olav Runestad, AP Lars Rørtveit, Sp Vara opposisjon Ole Klingsheim, V Trygve Hetland, H Side 20 av 23

23 Eline Wolden Bergsagel, V Representanten Sandanger krevde frå talarstolen at val til fellesnemnd vart gjennomført ved forholdstallsval. Ordførar konkluderte då med at valet må gjennomførast som forholdstallsval. Alle partia fremja så sine lister frå talarstolen. Etter votering fekk listene følgjande stemmetal: Krf fekk 5 røyster som gjev 2 representantar i fellesnenmda. Venstre fekk 5 røyster som gjev 2 representantar i fellesnemnda. Høgre fekk 4 røyster som gjev 1 representant i fellesnemnda. SP fekk 4 røyster som gjev 1 representant i fellesnemnda. Ap fekk 3 røyster som gjev 1 representant i fellesnemnda Følgjande kandidatar vert dermed vald som medlemmer til fellesenemnd. Henrik Halleland, Krf Odd Bleie, Sp Gro Skartveit, V Trygve Hetland, H Jon Olav Runestad, AP Ingvild Sevheim Steen, Krf Ole Klingsheim, V Valkomiteen framlegg om val til arbeidsutval og PSU blei vedteke samrøystes. KST- 050/17 VEDTAK : Kommunestyret i Finnøy har vald følgjande medlemmer til fellesnemnda i Nye Stavanger: Henrik Halleland, Krf Odd Bleie, Sp Gro Skartveit, V Trygve Hetland, H Jon Olav Runestad, AP Ingvild Sevheim Steen, Krf Ole Klingsheim, V Kommunestyret i Finnøy har vald følgjande medlemmer til arbeidsutvalet i Nye Stavanger og PSU: Henrik Halleland, Krf Odd Bleie, Sp Gro Skartveit, V Varaliste posisjon Ingvild Sevheim Steen, Krf Jon Olav Runestad, AP Lars Rørtveit, Sp Side 21 av 23

24 Vara opposisjon Ole Klingsheim, V Trygve Hetland, H Eline Wolden Bergsagel, V Side 22 av 23

25 Notater: Side 23 av 23

26 Saksprotokoll Politisk sekretariat Postadr.:Postboks 8001, 4068 STAVANGER Besøksadr.:Øvre Kleivegate 15 Telefon: E-post: Org.nr SAKSBEHANDLER ARKIVSAK ARKIVNR. DATO Kjartan C. Møller 16/30755 dato Utvalg: Stavanger Bystyre Møtedato: Sak: 83/17 Nye Stavanger - oppnevnelse av revisor for virksomheten i fellesnemnda Resultat: På sakslisten Arkivsak: 16/30755 Stavanger Bystyre har behandlet saken i møte sak 83/17 Møtebehandling: Det var 66 representanter tilstede i salen. Bystyrets enstemmige vedtak: Rogaland revisjon oppnevnes som revisor for virksomheten i fellesnemnda. Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

27 Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: / Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap - AU Stavanger formannskap Stavanger Bystyre Nye Stavanger - oppnevnelse av revisor for virksomheten i fellesnemnda Forslag til vedtak: Rogaland revisjon oppnevnes som revisor for virksomheten i fellesnemnda. Sammendrag I denne saken fremmer rådmennene likelydende forslag til oppnevnelse av revisor for virksomheten i fellesnemnda til Finnøy kommunestyre, Rennesøy kommunestyre og Stavanger bystyre. De tre by- eller kommunestyrene har tidligere bestemt antall representanter i de styrende organene for Nye Stavanger. Stortinget skal i sitt møte 8. juni behandle forslag til endringer i kommunestrukturen. Når de tre kommunestyrene har godkjent foreliggende sak, oppnevnt revisor for virksomheten i fellesnemnda og oppnevnt medlemmer til fellesnemnda og underutvalgene, vil fellesnemnda kunne tre i funksjon. Med utgangpunkt i kommunenes eierskap og Rogaland revisjons kompetanse, kunnskap og kapasitet, ser rådmennene det som naturlig at kommunestyrene oppnevner Rogaland revisjon som revisor for virksomheten i fellesnemnda. 1

28 Nye Stavanger - oppnevnelse av revisor for virksomheten i fellesnemnda Bakgrunn for saken Finnøy kommunestyre, Rennesøy kommunestyre og Stavanger bystyre har tidligere bestemt antall representanter i de styrende organene for etableringen av Nye Stavanger. Stortinget skal i sitt møte 8. juni behandle forslag til endringer i kommunestrukturen. Når de tre kommunestyrene har godkjent foreliggende sak, forslag til reglement og saksbehandlingsregler for fellesnemnda og oppnevnt medlemmer til fellesnemnda og underutvalgene, vil fellesnemnda kunne tre i funksjon. Rådmennene i de tre kommunene fremlegger likelydende saksfremlegg for sitt by- eller kommunestyre. Ved likelydende vedtak i de tre by- eller kommunstyrene vil beslutningen ligge til grunn for ved den formelle oppnevnelsen av en fellesnemnd for Nye Stavanger. Fakta Når det er gjort vedtak om sammenslåing av to eller flere kommuner, skal det opprettes en fellesnemnd til å forberede og gjennomføre sammenslutningen. I forbindelse med opprettelsen av fellesnemnda skal kommunene velge revisor for virksomheten i fellesnemnda, jf inndelingsloven 25. Det fremkommer av Ot.prp. nr. 41 ( ) under pkt : «Når det gjeld folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte kommunen sitt kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor rapportere til alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.» Vurdering Revisor for virksomheten i fellesnemnda må ha kompetanse innen revisjon og bør også ha grundig kjennskap til kommunal sektor. Rogland revisjon er heleid av 16 kommuner og Rogaland fylkeskommune, har lang erfaring innen revisjon og kommunal sektor og er fra før revisor for Finnøy, Rennesøy og Stavanger. Med utgangpunkt i kommunenes eierskap og Rogaland revisjons kompetanse, kunnskap og kapasitet, ser rådmennene det som naturlig at kommunestyrene oppnevner Rogaland revisjon som revisor for virksomheten i fellesnemnda. Forutsatt kommunestyrenes godkjenning vil det bli inngått avtale med Rogaland revisjon om utførelse av revisjonsoppdraget. Kostnadene med revisjonsoppdraget forutsettes dekket av tilskudd til dekning av engangskostnader i forbindelse med sammenslåingen av kommunene. Konklusjon Det innstilles på at Rogaland revisjon oppnevnes som revisor for fellesnemndas virksomhet. Per Kristian Vareide rådmann Kjartan C. Møller saksbehandler Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 2

Møteprotokoll. Formannskapet. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:30-12:30

Møteprotokoll. Formannskapet. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:30-12:30 Finnøy kommune Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: 31.05.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:30-12:30 Til stades: Jon Olav Runestad Jan Terje Vignes Henrik Halleland Ingvild Sevheim Steen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:30-18:30

Møteprotokoll. Kommunestyret. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:30-18:30 Finnøy kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møtedato: 04.10.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:30-18:30 Til stades: Jon Olav Runestad Ottar Sandanger Arnt Ove Rødne Frode Selvaag Trygve Hetland

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00-11:30

Møteprotokoll. Formannskapet. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00-11:30 Finnøy kommune Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: 03.05.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00-11:30 Til stades: Jon Olav Runestad Jan Terje Vignes Trygve Hetland Henrik Halleland Ingvild

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 14:00-14:45

Møteprotokoll. Formannskapet. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 14:00-14:45 Finnøy kommune Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: 26.04.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 14:00-14:45 Til stades: Jon Olav Runestad Jan Terje Vignes Trygve Hetland Henrik Halleland Ingvild

Detaljer

Møteprotokoll. Forvaltningsstyret. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl

Møteprotokoll. Forvaltningsstyret. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl Finnøy kommune Forvaltningsstyret Møteprotokoll Møtedato: 21.02.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09.00-10.30 Til stades: Inger Auestad Havn Arnt Ove Rødne Bodil Nesvik Olav Halsne Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Forvaltningsstyret. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl

Møteprotokoll. Forvaltningsstyret. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl Finnøy kommune Forvaltningsstyret Møteprotokoll Møtedato: 24.01.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09.00-10.30 Til stades: Arnt Ove Rødne Bodil Nesvik Olav Halsne Reidunn Østhus Birger Wikre

Detaljer

M ø t e p r o t o k o l l

M ø t e p r o t o k o l l FINNØY KOMMUNE FORMANNSKAPET M ø t e p r o t o k o l l Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: Finnøy rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 08:45 10:00 Møtet vart styrt av: Gro Skartveit Medlemene var innkalla

Detaljer

Møteprotokoll. Forvaltningsstyret. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:45-11:00

Møteprotokoll. Forvaltningsstyret. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:45-11:00 Finnøy kommune Forvaltningsstyret Møteprotokoll Møtedato: 21.11.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:45-11:00 Til stades: Inger Auestad Havn Arnt Ove Rødne Bodil Nesvik Engstrøm Olav Halsne

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl

Møteprotokoll. Formannskapet. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl Finnøy kommune Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: 25.01.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09.30-13.30 Til stades: Jon Olav Runestad Jan Terje Vignes Trygve Hetland Henrik Halleland Ingvild

Detaljer

M ø t e p r o t o k o l l

M ø t e p r o t o k o l l FINNØY KOMMUNE KOMMUNESTYRET M ø t e p r o t o k o l l Møtedato: 14.10.2015 Møtestad: Biblioteket, Hagatunet 6 Møtetid: Kl. 16:30 18:45 Møtet vart styrt av: Gro Skartveit (V) og Henrik Halleland (KRF frå

Detaljer

M ø t e p r o t o k o l l

M ø t e p r o t o k o l l FINNØY KOMMUNE FORMANNSKAPET M ø t e p r o t o k o l l Møtedato: 23.09.2015 Møtestad: Finnøy rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 08:45 12:00 Møtet vart styrt av: Gro Skartveit Medlemene var innkalla

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Fråverande: Parti Vara Parti Jan Terje Vignes H Oddvar Vignes H Heidi Skifjell V Kjell Harald Lunde V. Finnøy

Kommunestyret. Møteprotokoll. Fråverande: Parti Vara Parti Jan Terje Vignes H Oddvar Vignes H Heidi Skifjell V Kjell Harald Lunde V. Finnøy Finnøy kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møtedato: 15.02.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 17.00-19.00 Til stades: Jon Olav Runestad Ottar Sandanger Arnt Ove Rødne Frode Selvaag Trygve Hetland

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 14.12.2016 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 15:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

M ø t e p r o t o k o l l

M ø t e p r o t o k o l l FINNØY KOMMUNE FORMANNSKAPET M ø t e p r o t o k o l l Møtedato: 25.11.2015 Møtestad: Finnøy rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 08:50 11:00 Møtet vart styrt av: Henrik Halleland (KRF) Medlemene var

Detaljer

Formannskapet. Innkalling

Formannskapet. Innkalling Finnøy kommune Formannskapet Innkalling Møtedato: 26.04.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll. Forvaltningsstyret. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl

Møteprotokoll. Forvaltningsstyret. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl Finnøy kommune Forvaltningsstyret Møteprotokoll Møtedato: 14.12.2016 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 12.00-14.00 Til stades: Arnt Ove Rødne Bodil Nesvik Olav Halsne Reidunn Østhus Birger Wikre

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 23.08.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar Arkiv JournalpostID Siv Ragnhild Bjerga K /8073

Saksframlegg. Sakshandsamar Arkiv JournalpostID Siv Ragnhild Bjerga K /8073 Finnøy kommune Saksframlegg Sakshandsamar Arkiv JournalpostID Siv Ragnhild Bjerga K1-151 16/8073 Saksnr Utval Dato 109/16 Formannskapet 23.11.2016 086/16 Kommunestyret 14.12.2016 Budsjett 2017 og økonomiplan

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00-12:30

Møteprotokoll. Formannskapet. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00-12:30 Finnøy kommune Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: 22.11.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00-12:30 Til stades: Jon Olav Runestad Jan Terje Vignes Trygve Hetland Henrik Halleland Ingvild

Detaljer

BOKN KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

BOKN KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT BOKN KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 24.10.2017 Møtetid: Kl. 19:00 Møtestad: Boknatun Saksnr.: 40/17-50/17 Følgjande medlemmer møtte Kari Christensen Sigmund Alvestad Anita Kro Eirik Nedrebø

Detaljer

M ø t e p r o t o k o l l

M ø t e p r o t o k o l l FINNØY KOMMUNE FORMANNSKAPET M ø t e p r o t o k o l l Møtedato: 25.03.2015 Møtestad: Finnøy rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:40 12:50 Møtet vart styrt av: Gro Skartveit Medlemene var innkalla

Detaljer

M ø t e p r o t o k o l l

M ø t e p r o t o k o l l FINNØY KOMMUNE FORMANNSKAPET M ø t e p r o t o k o l l Møtedato: 11.06.2015 Møtestad: Finnøy rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 13:00 16:35 Møtet vart styrt av: Gro Skartveit Medlemene var innkalla

Detaljer

M ø t e p r o t o k o l l

M ø t e p r o t o k o l l FINNØY KOMMUNE KOMMUNESTYRET M ø t e p r o t o k o l l Møtedato: 04.02.2015 Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 16:50 18:10 Møtet vart styrt av: Gro Skartveit (V) Medlemene var innkalla

Detaljer

Møteprotokoll. Forvaltningsstyret. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00-10:30

Møteprotokoll. Forvaltningsstyret. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00-10:30 Finnøy kommune Forvaltningsstyret Møteprotokoll Møtedato: 27.10.2016 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00-10:30 Til stades: Inger Auestad Havn Arnt Ove Rødne Bodil Nesvik Olav Halsne Reidunn

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Kommunestyret. Innkalling

Kommunestyret. Innkalling Finnøy kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 06.03.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

M ø t e p r o t o k o l l

M ø t e p r o t o k o l l FINNØY KOMMUNE FORVALTNINGSSTYRET M ø t e p r o t o k o l l Møtedato: 26.02.2015 Møtestad: Formannskapssalen Finnøy rådhus Møtetid: Kl. 08:30 10:35 Møtet vart styrt av utvalsleiar Erling Eggebø Medlemene

Detaljer

BOKN KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT

BOKN KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT BOKN KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 07.11.2017 Møtetid: Kl. 19:00 Møtestad: Boknatun Saksnr.: Følgjande medlemmer møtte Anne Svanberg Løvereide Faye Jørgen Thuestad Kari Christensen Ann

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 05.04.2016 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00-1100 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.05.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-14:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/10 38/10. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/10 38/10. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 27.09.10 Kl.: 09.00 11.30 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/10 38/10 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

SAKER MED VESENTLIG INNVERKNAD PÅ BUDSJETTET:

SAKER MED VESENTLIG INNVERKNAD PÅ BUDSJETTET: SAKER MED VESENTLIG INNVERKNAD PÅ BUDSJETTET: 113/14: SKARTVEITMARKA II KOSTNADSOVERSLAG OG FRAMDRIFT ADMINISTRASJONEN - FRAMLEGG TIL VEDTAK: Rådmannen rår formannskapet til å ikkje påbegynne opparbeiding

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet

Møteprotokoll. for. Eldrerådet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 23.02.2016 Møtestad: Formannskapssalen - Osterøy rådhus/osterøy sjukeheim frå kl. 13.30. Møtetid: 12:00 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Aslaug

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forvaltningsstyret. Møteprotokoll. Fråverande: Parti Vara Parti Arnt Ove Rødne H Berit Hopland H Kai Petter Flesjå SP Eli Lindanger SP

Forvaltningsstyret. Møteprotokoll. Fråverande: Parti Vara Parti Arnt Ove Rødne H Berit Hopland H Kai Petter Flesjå SP Eli Lindanger SP Finnøy kommune Forvaltningsstyret Møteprotokoll Møtedato: 19.09.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 11:00-14:00 Til stades: Inger Auestad Havn Bodil Nesvik Engstrøm Olav Halsne Reidunn Østhus

Detaljer

Martin Hamre for Annlaug Haugse Såkvitne i sak 16/17. Repr. J. Ytrefjord tok sete kl. 10:45 under handsaming av sak 10/17.

Martin Hamre for Annlaug Haugse Såkvitne i sak 16/17. Repr. J. Ytrefjord tok sete kl. 10:45 under handsaming av sak 10/17. MØTEPROTOKOLL Mellombels fellesnemnd Dato: 28.04.2017 kl. 10:30 13:00 Sted: Kommunestyresalen Voss Tinghus Arkivsak: 17/00509 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Hans Erik Ringkjøb (Ap), Sigbjørn Hauge (Sp),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.03.2016 Tid: 18:00 19:10 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 23.05.2017 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-22:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 26.10.2016 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-19:45. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-19:45. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 15.09.2016 Tid: kl.17:00-19:45 Innkalling til møtet vart gjort elektronisk tilgjengeleg 08.09.2016 i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista

Detaljer

M ø t e p r o t o k o l l

M ø t e p r o t o k o l l FINNØY KOMMUNE FORMANNSKAPET M ø t e p r o t o k o l l Møtedato: 28.01.2015 Møtestad: Finnøy rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:40 12:30 Møtet vart styrt av: Gro Skartveit (V) Medlemene var innkalla

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Hans Ekeberg Ap Gustav Folkestad V

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Hans Ekeberg Ap Gustav Folkestad V MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 27.09.2017 Tid: kl.16:00-20:25 Innkalling til møtet vart gjort 15.09.2017 i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart

Detaljer

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll Ullensvang herad Eldrerådet Møteprotokoll Møtedato: 26.04.2012 Møtetid: Kl. 15:45 17.15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 026/12-026/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kvinnherad Rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 20.08.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-12:00 Sak 159/14: Godkjenning av møteprotokoll for sak 144/14 (ikkje offentleg) - Protokollen

Detaljer

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møtestad: Festsalen, Bømlo rådhus Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 11:00 14:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-13:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

M ø t e p r o t o k o l l

M ø t e p r o t o k o l l FINNØY KOMMUNE KOMMUNESTYRET M ø t e p r o t o k o l l Møtedato: 23.09.2015 Møtestad: Utsyn, Vikekleiva 22 Møtetid: Kl. 16:10 17:05 Møtet vart styrt av: Gro Skartveit Medlemene var innkalla i skriv d.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.05.11 Kl.: 09.00 11.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

STORDAL KOMMUNE. Møteprotokoll For Kommunestyret

STORDAL KOMMUNE. Møteprotokoll For Kommunestyret STORDAL KOMMUNE Møteprotokoll For Kommunestyret Møtedato: 09.11.2011 Møtetid: Kl. 17:00 22:00 Møtestad: Kommunestyresalen Handsama saker: 047/11-056/11 Faste medlemar: Ordførar Charles Tøsse(H), Jan Are

Detaljer

Vinje kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Vinje kommune - kontrollutvalet. Møtedato: Tidspunkt: SAKLISTE.

Vinje kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Vinje kommune - kontrollutvalet. Møtedato: Tidspunkt: SAKLISTE. Vinje kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Vinje kommune - kontrollutvalet Møtedato: 21.05.2012 Tidspunkt: 10.00 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Medlem Til stades: Nestleiar Leiar Varamedlem Formannskapssalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 26/13 35/13

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 26/13 35/13 Fussa kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 03.10.2013 Kl.: 11.00 14.00 Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 26/13 35/13 MØTELEIAR Leiar i kontrollutvalet Arild Legland DESSE MØTTE Leiar i kontrollutvalet

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.09.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 32/12 39/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (H) Svanhild

Detaljer

Seljord kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskap/økonomiutval Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Møtetid: 10:00 14:15

Seljord kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskap/økonomiutval Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Møtetid: 10:00 14:15 Seljord kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap/økonomiutval Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 06.10.2016 Møtetid: 10:00 14:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

M ø t e p r o t o k o l l

M ø t e p r o t o k o l l FINNØY KOMMUNE KOMMUNESTYRET M ø t e p r o t o k o l l Møtedato: 16.12.2015 Møtestad: Biblioteksalen, Hagatunet 6 Møtetid: Kl. 16:30 20:00 Møtet vart styrt av: Ordfører Henrik Halleland (KRF) Medlemene

Detaljer

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: Tid: Kl. 12:00-13:00

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: Tid: Kl. 12:00-13:00 Møtebok Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: 13.10.2016 Tid: Kl. 12:00-13:00 Følgjande medlem møtte Håvar Fagerli Sissel Solheim Turid Hopland Åge Lundebrekke Marita Aarvik

Detaljer

Voss kommune Møteprotokoll

Voss kommune Møteprotokoll Voss kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Voss tinghus Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 09:00 13.25 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Oddvar

Detaljer

Formannskapet. Innkalling

Formannskapet. Innkalling Finnøy kommune Formannskapet Innkalling Møtedato: 31.05.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre Habbestad (SP) Terje Olav Nesse (V) Dagmar Meling (SP) møtte i staden for John-Kåre Torkelsen (KrF)

DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre Habbestad (SP) Terje Olav Nesse (V) Dagmar Meling (SP) møtte i staden for John-Kåre Torkelsen (KrF) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 28.11.11 Kl.: 10.00 13.20 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 37/11 46/11 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Tysdag 28. mars 2017 kl. 13.30 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 SAKER: 5/2017 Innkalling og saksliste 6/2017 Kontrollrapport 2016 om kemnerfunksjonen

Detaljer

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Bømlo rådhus Dato: 15.04.2015 Tidspunkt: 10:00 15:00 (kurs kl. 10.00-12.00) Følgjande

Detaljer

Stord kommune Møteprotokoll

Stord kommune Møteprotokoll 1 Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyret. Innkalling

Kommunestyret. Innkalling Finnøy kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 14.06.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:30 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Strategi- og utviklingsleiar Guttorm Rimstad Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2014/365 8004/2016 / Q66 SER / NORAND 16.11.2016 MELDING OM VEDTAK Fiber

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 39/13 13/882 Søknad om fritak frå verv i samband med permisjon

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 39/13 13/882 Søknad om fritak frå verv i samband med permisjon Møtestad: Tingsalen Møtedato: 26.09.2013 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 39/13 13/882 Søknad om fritak frå verv i samband med permisjon 40/13 13/743 Fritak

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll

Kommunestyret. Møteprotokoll Finnøy kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:30-17:45 Til stades: Ottar Sandanger Arnt Ove Rødne Frode Selvaag Jan Terje Vignes Arne Madland

Detaljer

Forvaltningsstyret. Møteprotokoll

Forvaltningsstyret. Møteprotokoll Finnøy kommune Forvaltningsstyret Møteprotokoll Møtedato: 22.09.2016 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00-12:00 Til stades: Inger Auestad Havn Arnt Ove Rødne Bodil Nesvik Olav Halsne Reidunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/ Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 14:00 16.

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/ Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 14:00 16. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/6765-3 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.10.2011 Tid: 14:00 16.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 40/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: Saknr. Sak 40/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Bømllo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 27.11.12 Kl.: 10.00 13.20 Stad: Kommunestyresalen, Bømlo rådhus Saknr.: 40/12 47/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele (H) DESSE MØTTE Georg Lønning (H) Svanhild

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 31.05.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: avtalt møterom, Øvrebygda skule Dato: 26.10.2016 Tidspunkt: 14:30 16:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 23.05.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsle. Møtedato Kl. Kl 15:00 19:30

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsle. Møtedato Kl. Kl 15:00 19:30 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for samferdsle Sygna, Fylkeshuset Møtedato 13.05.2015 Kl. Kl 15:00 19:30 Faste medlemer til stades: Arnstein Menes Sp Anders Ryssdal Sp Bjørg Bergheim Sp Helen Hjertaas

Detaljer

Utvalet sitt kvarter: 2 av 5 status og val av løysing var sendt ut til medlemmane i forkant av møtet. Dette viser at det også er rom for å få oppgrade

Utvalet sitt kvarter: 2 av 5 status og val av løysing var sendt ut til medlemmane i forkant av møtet. Dette viser at det også er rom for å få oppgrade SAMNANGER KOMMUNE 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 01.09.2016 Møtetid: 14:00-15.20 Møtestad: Kommunehuset Av 9 medlemmer møtte 9, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 14:00 18:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll

Formannskapet. Møteprotokoll Finnøy kommune Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00-12:30 Til stades: Parti Jon Olav Runestad AP (frå sak 061/16 og ut møtet) Jan Terje Vignes

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.11.2017 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09.00 11.00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll Ullensvang herad Heradsstyret Møteprotokoll Møtedato: 28.08.2017 Møtetid: Kl. 12:00-15:30 Møtestad: Meieriet, Odda Saksnr.: 65/2017 67/2015 Medlemmer: Instebø, Trond Utne, Sigrid Johanne Velure, Amund

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll VILTNEMNDA. Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Austevoll kommune. Møteprotokoll VILTNEMNDA. Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Austevoll kommune Møteprotokoll VILTNEMNDA Møtedato: 27.06.2013 Møtetid: Kl. 16:00 17.00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 005/13-010/13 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

ETNE KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Måndag 21. november 2016 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik.

ETNE KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Måndag 21. november 2016 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik. ETNE KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Måndag 21. november 2016 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik. MØTESTAD: Etne Tinghus, formannskapssalen MØTESTART/-SLUTT: kl.

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 15.09.2016 Tidspunkt: 14:00 17:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.04.10 Kl.: 09.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/10 21/10 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer