SAJF SKONT TAL-AMITEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAJF SKONT TAL-AMITEX"

Transkript

1 SAJF 2017 Triq Mountbatten, Œamrun ŒMR 1574 Tel: (+356) , , AÆENT F GŒAWDEX Tel: (+356) , SKONT TAL-AMITEX 100 Kull koppja sat-22 t April 2017 Staqsi gœad-dettalji

2 Indiçi Skont tal-amitex Skont ta 50 kull persuna adulta fuq æiti ta 8 t ijiem jew aktar jekk id-depoÿitu jsir sat-22 t April Dan l-iskont japplika fuq æiti tas-sajf biss, iÿda jeskludi Portugal u Fatima (page 26). Kamra Trippla L-iskont ta kamra trippla japplika meta 3 persuni jivjaææaw flimkien u jaqsmu kamra waœda kull persuna tgawdi skont. Irreferi gœall-kolonna tal-prezzijiet tal-æita li tagœÿel. Skont tas-senior Citizens Persuni 60 sena il fuq igawdu skont ta 10. Din ma tapplikax meta jittieœed l-iskont tal-amitex. Proçeduri tal-booking 1 Jingœataw 3 t ijiem biex jitœallas id-depoÿitu fuq bookings li jsiru mill-inqas 8 æimgœat qabel it-tluq. 2 Bookings li jsiru 5-6 æimgœat qabel it-tluq gœandhom ikunu akkumpanjati œlas sœiœ / totali fi ÿmien 3 ijiem. 3 Bookings li jsiru inqas œmistax qabel it-tluq gœandhom jitœallsu cash. Kabini tal-cruises jistgœu jiæu kkonfermati biss meta jsir depoÿitu jew œlas sœiœ/totali sa 2 xhur qabel it-tluq. Day Returns u Short breaks Sqallija Day Returns 04 Short breaks fi Sqallija 06/07 Short break f Ruma 08 Short break San Giovanni 08 Short break fi Vienna 09 Short break fil-polonja/krakova 09 Æiti ta 7 t ijiem u aktar Dubrovnik 10 Is-Sbuœija tal-kroazja 11 Lake Bled - Slovenja 12 Lake District, Scotland u l-military Tattoo 13 Budapest, Vienna u Bratislava 14 Praga 15 Is-Sbuœija tal-bavaria u Awstrija 16 Svizzera, Franza, Æermanja u Liechtenstein 17 Lago di Garda 18 Valle d Aosta, Franza, Svizzera u l-alpi 19 Ir-reæjun tal-campania 20 Ir-reæjun t Abruzzo 21 Parigi u Disneyland 22 Portugal, Galizia u Madrid 23 Porto 24 Tour Grandjuÿ ta Spanja u l-portugal 25 Krakova, il-polonja 27 Lourdes, Costa Brava u Barçellona 31 Æiti Reliæjuÿi Portugal u Fatima 26 Lourdes 28/29 ta Lourdes 30 Segwina fuq Radio 101 flimkien ma Marbeck Spiteri kull nhar ta Tnejn fil-11.00am. Ingœaqad magœna fuq il-grupp ta facebook EuroTours Triq Mountbatten, Œamrun Malta ŒMR 1574 Tel: (+356) , , Œinijiet tal-ftuœ: Mit-Tnejn sal-æimgœa: 08:30-18:00 Is-Sibt: 09:00-12:00 Aæent f Gœawdex: Tel: (+356) / Long Hauls u Cruises 32/33 Kundizzjonijiet Æenerali 34/35 F1 Barcelona 36 2 Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument

3

4 Sqallija Day Returns bil-baœar u bl-ajru 20 ta Mejju Vittoria u Inforiata di Noto 8 t April Shopping Bonanza Fl-4.00am niltaqgœu fis-sea Passenger Terminal tal-virtù Ferries biex fil-5.00am nitilqu bil-catamaran li jwassalna fil-port ta Pozzallo fis-6.45am. Bil-kowç privat nitilqu lejn Catania iÿda qabel nagœmlu waqfa gœal kolazzjon œafif (œlas extra). In-nofs ta nhar ta filgœodu ikun liberu fiç-çentru ta Catania gœax-shopping mis-suq u l-œwienet tal-madwar. Imbagœad ikollna ikla kbira f ristorant li tikkonsisti f antipasto, l-ewwel u t-tieni platt, diÿerta, ilma, nbid u soft drink. Wara nofsinhar immorru fl-istabbiliment kummerçjali Centro Sicilia li jiæbor fih diversi œwienet rinomati. Œin liberu gœax-xiri u wara nitilqu lejn Pozzallo fejn nagœmlu waqfa max-xatt ta Pozzallo gœal ftit œin ta rilassament. Fit-8.30pm nitilqu bil-catamaran li jwassalna Malta fl-10.15pm. Adulti 130 Tfal (0-3 snin) b xejn Tfal (4-13-il sena) 65 Vjaææ bil-catamaran gœal Pozzallo u lura Kowç magœna l-æurnata kollha skont il-programm Pranzu kbir inkluÿ drinks Taxxi kollha 10 ta Æunju Taormina, Giardini Naxos, Acireale, Acitrezza, Acicastello, Auchan Porte di Catania Fl-4.00am niltaqgœu l-ajruport biex fis-5.50am nitilqu fuq it-titjira tal-air Malta KM640 li twassalna Catania fis-6.30am. Bil-kowç nitilqu lejn Taormina iÿda qabel nagœmlu waqfa gœal kolazzjon œafif (extra). F Taormina, magœrufa bœala l-æawhra tat-turiÿmu ta Sqallija, nagœmlu mixja rilassanti f Corso Umberto fejn naraw u nisimgœu l-istorja ta din il-belt mibnija fuq muntanja, belt eleganti mimlija œwienet u cafes. Il-mixja tagœna twassalna sal-pjazza Belvedere minfejn ingawdu veduti mill-isbaœ, filwaqt li jkollna çans ukoll naraw il-katidral æewwa. Imbagœad immorru f ristorant f Giardini Naxos biex nippranzaw (extra). Wara nitilqu bil-kowç u nagœmlu waqfiet fit-tlett villaææi œelwin œdejn il-baœar Acireale, Acicastello u Acitrezza. L-aœœar waqfa tagœna tkun fl-istabbiliment Auchan Porte di Catania fejn ikollna œin liberu gœax-shopping. Imbagœad immorru l-ajruport ta Catania minfejn fl-10.25pm nitilqu fuq it-titjira tal-air Malta KM643 li twassalna Malta fil-11.05pm. Adulti 165 Tfal sa 11-il sena 150 Titjira mal-air Malta gœal Catania u lura Taxxi kollha Kowç magœna l-æurnata kollha skont il-programm Fl-4.00am niltaqgœu fis-sea Passenger Terminal tal-virtù Ferries biex fil-5.00am nitilqu bil-catamaran li jwassalna fil-port ta Pozzallo fis-6.45am. Bil-kowç privat nagœmlu waqfa max-xatt ta Pozzallo gœal kolazzjon œafif (extra). Minn hawn nibdew ingawdu din il-æurnata fi Sqallija u mmorru Vittoria, belt fil-provinçja ta Ragusa fejn jarma suq sabiœ. Œin liberu gœax-xiri. Imbagœad immorru Santa Rosalia fejn ikollna ikla kbira li tikkonsisti f antipasto, l-ewwel u t-tieni platt, deÿerta, ilma, inbid u kafè. Wara nitilqu lejn Noto, fejn nassistu gœall-festa hekk imsejœa Infiorata di Noto, fejn din il-belt tiæi mÿejna kollha bil-fjuri, fl-art kif ukoll fil-galleriji. Hija waœda mill-iktar festi sbieœ li jsiru fi Sqallija u naraw ukoll diversi xogœlijiet tal-idejn esposti u wieœed ikollu wkoll iç-çans jara l-œafna bini barrokk li nsibu f din il-belt tant sabiœa u ta storja li gœal din il-æurnata jkun kollu miftuœ u bla œlas. Fid-9.30pm naqbdu l-catamaran lura lejn Malta fejn naslu fil-11.15pm. 17 ta Æunju Siracusa u Ortigia, Centro Sicilia, Marzamemi u Pozzallo Adulti 150 Tfal (0-3 snin) b xejn Tfal (4-13-il sena) 65 Vjaææ bil-catamaran gœal Pozzallo u lura Kowç magœna l-æurnata kollha skont il-programm Pranzu kbir inkluÿ ilma, inbid u kafè. Taxxi kollha Fl-4.00am niltaqgœu fis-sea Passenger Terminal tal-virtù Ferries biex fil-5.00am nitilqu bil-catamaran li jwassalna fil-port ta Pozzallo fis-6.45am. Minn hawn nitilqu bil-kowç privat lejn Siracusa u Ortigia, iÿda qabel nagœmlu waqfa f Pozzallo gœal kolazzjon œafif (extra). F Siracusa nÿuru ç-çentru u nagœmlu mixja sabiœa mal-port majestuÿ imbagœad inÿuru ç-çentru storiku ta Ortigia, b toroq dojoq u palazzi medjevali, knejjes u xatt pittoresk. Wara nsuqu lejn Catania fejn ikollna pranzu kbir f ristorant f Catania. Din l-ikla tikkonsisti f antipasto, l-ewwel u t-tieni platt, deÿerta, ilma, nbid u soft drink. Wara mmorru fiç-çentru kummerçjali Centro Sicilia fejn ikollna œin liberu gœax-shopping. L-aœœar waqfa tagœna tkun f Marzamemi, villaææ tas-sajjieda verament œelu. Dan il-post huwa magœruf œafna gœall-festivals Internazzjonali taç-çinematografija, iÿda mhux biss huwa wkoll magœruf gœall-prodotti magœmulin mit-tonn u œut ieœor. Fit-8.30pm nagœmlu ç-check in fil-port ta Pozzallo minfejn fid-9.30pm nitilqu bil- Catamaran li jwassalna Malta fil-11.15pm. Adulti 150 Tfal (0-3 snin) b xejn Tfal (4-13-il sena) 65 Vjaææ bil-catamaran gœal Pozzallo u lura Taxxi tal-port Kowç magœna l-æurnata kollha skont il-programm Pranzu kbir inkluÿ ilma, inbid u kafè Dati oœrajn bl-ajru u bil-baœar joœoræu aktar tard 4 Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument

5 eller Authorised S Euro Tours 25

6 BIL-BAŒAR Sqallija Sqallija gœall-festa tat-trecastagni sightseeing g personali w ikel (extra).aktar tard nibqgœu sejrin l-auchan Porte di Catania - çentru kummerçjali kbir li fih madwar 150 œanut taœt saqaf wieœed. Hawnhekk ikollna œin liberu gœax-shopping u ikel (extra) u aktar tard nirritornaw il-lukanda. 3 IJIEM SŒAŒ INŸURU Catania, Trecastagni, iç-çentru kummerçjali Auchan Porte di Catania, Etna, Taormina, Pozzallo Adult f kamra trippla 340 Adult f kamra doppja 350 Adult f kamra singola 425 Tfal (sa 13-il sena) f kamra ma 2 adulti 175 Insurance basic adulti inkluÿ excess waiver 19 Insurance basic tfal taœt 16-il sena inkluÿ excess waiver 13 Vjaææ bil-catamarran gœal Pozzallo u lura Trasferimenti skont il-programm Akkomodazzjoni gœal 2 iljieli fil-hotel Best Western Mediterraneo 3*** (jew simili) f Catania Kolazzjon buffet kuljum 2 pranzi kollha skont il-programm Taxxi kollha u service charge IT-TLIETA Fl-4.00am niltaqgœu fis-sea Passenger Terminal tal-virtù Ferries gœaçcheck in. Fil-5.00am nitilqu bil-catamaran li jwassalna Pozzallo fis-6.45am. Minn hawn nibdew ingawdu din il-æita fi Sqallija u bilkowç privat nitilqu lejn Catania. Hawnhekk se jkollna œin liberu gœax-shopping mill-monti u mill-œwienet tal-madwar speçjalment tat-triq famuÿa Via Etnea. Ikla Siçiljana (inkluÿa fil-prezz li tinkludi soft drink, inbid u ilma). Wara nagœmlu ç-check in fil-hotel Best Western Meditteraneo 3*** (jew simili) f Catania. Ftit œin ta mistrieœ u wara mmorru Trecastagni. L-isem æej mill-latin Tre Casti Agni li tfisser tliet iœrief puri. Dawn kienu tliet ÿagœÿagœ Alfio, Filadelfo u Cirino li sofrew martirju qalil minœabba l-fidi tagœhom. Nassistu gœall-kunçert kif ukoll gœall-ispettaklu ta logœob tan-nar pirotekniku. Naraw ukoll nies diversi bliet u rœula telgœin bil-mixi 340 Inkluÿ eskursjonijiet kollha 9-11 ta Mejju œafjin b xemgœat kbar fuq spallejhom, simboli tal-wegœdi li jkunu gœamlu matul is-sena biex jirringrazzjaw it-tliet qaddisin. Ikollna œin gœal ikel (extra) u wara nirritornaw fil-lukanda gœall-mistrieœ u rqad. L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon buffet, tluq lejn Trecastagni mill-ædid. Illum ikollna ç-çans naraw sfilata ta karrijiet siçiljani lebsin il-kostum tradizzjonali tagœhom akkumpanjati muÿika folkloristika flimkien malgandelori li jirrappreÿentaw il-qaddisin. Hawnhekk jarma suq kbir u wieœed isib jixtri gœazla t affarijiet bi prezzijiet verament irœas. Fis-1.00pm toœroæ il-purçissjoni u naraw diversi kaxxi nfernali. Ikollna œin liberu gœal IL-ŒAMIS Wara l-kolazzjon buffet, nagœmlu ç-check out mill-lukanda u nkomplu ngawdu l-aœœar jum tagœna flimkien. Nitilqu bil-kowç gœall-vulkan Etna. Mount Etna huwa l-aktar vulkan attiv fl-ewropa f gœoli ta 3323 metri. Fi triqtna ngœaddu villaææi œelwin kif ukoll kampanja mimlija b siæar tal-frott tad-dwieli. Fuq l-etna nkunu nistgœu ngawdu l-æmiel ta veduti ta foresti u kampanja. Min irid, jista jitla bil-cable car (œlas extra) sa livell aktar gœoli fuq il-vulkan, minfejn jara panorama mill-isbaœ. Ikollna ç-çans immorru nduqu prodotti tipiçi kif ukoll nixtru xi souvenirs. Imbagœad nieklu f ristorant fuq il-vulkan (inkluÿ fil-prezz) qalb panorama mill-isbaœ, kartolina œajja. Wara l-ikel, bil-kowç tagœna nitilqu lejn Taormina, belt li hija kkunsidrata bœala l-æawhra tat-turiÿmu Sqallli. B xenarji mill-isbaœ ta Isola Bella u l-etna. Nagœmlu mixja flimkien f Corso Umberto mimlija œwienet u cafes eleganti sakemm naslu fi pjazza Belvedere minfejn inkunu nistgœu ngawdu l-panorama. Fi triqitna lejn il-port, nagœmlu waqfa f Pozzallo fejn wieœed jista jagœmel xi passiææata, jieœu xi kafè jew æelat. Fit-8.30pm inkunu lura l-port fejn nagœmlu ç-check in u fid-9.30pm nitilqu lura lejn Malta u naslu lura pajjiÿna fil-11.15pm. Sqallija fl-imnarja 4 IJIEM SŒAŒ INŸURU Pozzallo, Catania, Palermo, Monreale, Mondello, Erice, Trapani, Cefalu, Tindari, Messina, Giarre u ç-çentru kummerçjali Katane Adult f kamra trippla 425 Adult f kamra doppja 450 Adult f kamra singola 495 Tfal (sa 13-il sena) f kamra ma 2 adulti 250 Insurance basic adulti inkluÿ excess waiver 19 Insurance basic tfal taœt 16-il sena inkluÿ excess waiver 13 Vjaææ bil-catamarran gœal Pozzallo u lura Trasferimenti u eskursjonijiet skont il-programm Akkomodazzjoni gœal 3 iljieli fil-hotel Ibis Styles 3*** (jew simili) f Palermo Kolazzjon buffet kuljum Pranzu wieœed 2 çeni buffet fil-lukanda Taxxi kollha u service charge IL-ŒAMIS Fl-4.00am niltaqgœu s-sea Passenger Terminal tal-virtù Ferries biex nagœmlu ç-check in. Fil-5.00am nitilqu fuq il-catamarran li jwassalna fil-port ta Pozzallo fis-6.45am. Bil-kowç privat naqbdu triqtna lejn Catania u mal-wasla tagœna jkollna œin liberu gœax-shopping mill-monti u diversi œwienet tal-madwar speçjalment dawk li jinsabu fit-triq famuÿa Via Etnea. Ikla Siçiljana inkluÿa fil-prezz li tinkludi wkoll soft drink, inbid u ilma. Wara l-ikel, bil-kowç nitilqu lejn Palermo, il-belt kapitali ta Sqallija u l-belt li se tospitana matul din il-æita. Naslu l-hotel Ibis Styles 3 *** (jew simili), nagœmlu ç-check in filkmamar u wara li nistrieœu ftit, niççenaw flimkien fil-lukanda. IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon buffet, nibdew bl-ewwel eskursjoni, bil-kowç nagœmlu city tour taç-çentru storiku madwar il-belt ta Palermo. Inÿuru siti ta nteress u naraw bosta monumenti 425 Inkluÿ eskursjonijiet kollha 29 ta Æunju - 2 ta Lulju madwar il-belt fosthom il-katidral. Aktar tard immorru Monreale, magœruf l-iktar gœall-katridral mill-isbaœ iddedikat lil Santa Marija. Dan il-katidral joffri arkitettura taÿ-ÿmien in-normanni u huwa wieœed mill-aktar katidrali famuÿi madwar id-dinja. Inkomplu l-eskursjoni tagœna u nÿuru Mondello, fejn ikollna œin liberu biex ingawdu dan il-post turistiku ma xatt il-baœar fejn wieœed jista jirrilassa, jiekol (extra) jew jagœmel xi sightseeing personali. Nirritornaw illukanda u filgœaxija niççenaw fil-lukanda. IS-SIBT Kolazzjon buffet u wara jkollna eskursjoni ta jum sœiœ. Nibdew b Erice, ilbelt pittoreska u medjevali, magœrufa bœala æojjell prezzjuÿ. Ikollna œin nimirœu fit-toroq dojoq u siekta tagœha, kif ukoll nisimgœu l-istorja tagœha. Wara mmorru Trapani, magœrufa gœall-istil barokk li toffri kif ukoll gœall-melœ u l-inbid marsala. Insibu wkoll diversi prodotti magœmulin mill-œut peress li l-belt tmiss mal-baœar Mediterran. Hawnhekk ikollna œin liberu gœall-ikel (extra). Wara l-ikel nitilqu gœal Cefalù, belt medjevali fejn se nÿuru ç-çentru storiku fosthom il-katidral Normann majestuÿ li jinsab fi Piazza del Duomo il-pjazza prinçipali mimlija cafes u bars fil-miftuœ. Ikollna œin liberu biex nesploraw din il-belt ÿgœira pittoreska iÿda ferm popolari. Inÿuru wkoll il-port tas-sajjieda ta din il-belt u aktar tard niççenaw hawnhekk (œlas extra). Tluq lejn il-lukanda u mistrieœ gœal lejl. IL-ŒADD Kolazzjon buffet, check out u llum ngawdu l-aœœar æurnata flimkien b eskursjoni oœra mill-isbaœ. L-ewwel waqfa tkun fil-belt ta Tindari. Inÿuru l-katidral ddedikat lill-madonna s-sewda magœmula mill-injam. Fih nammiraw diversi opri tal-arti. Il-belt ta Tindari qiegœda fuq gœolja gœalhekk il-panorama hija waœda spettakolari. Wara nkomplu l-eskursjoni f Messina u ÿjara qasira f Giarre. Aktar tard, fi triqitna lejn Pozzallo, nagœmlu waqfa fiç-çentru Kummerçjali ta Katanè fejn ikollna œin gœall-ikel (œlas extra) u gœax-shopping mill-œafna œwienet li nsibu hawnhekk. Trasferiment lejn il-port, check in u fid-9.30pm tluq lura lejn Malta bil-catamarran li jwassalna pajjiÿna fl-11.15pm. 6 Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument

7 Short Breaks BL-AJRU IL-ÆIMGŒA Fl-4.00am niltaqgœu l-ajruport biex fis-5.50am nitilqu fuq titjira tal-air Malta KM640 li twassalna l-ajruport ta Catania fis-6.30am. Minn hawn nitilqu b kowç privat lejn iç-çentru ta Catania fejn ikollna n-nofs ta nhar liberu gœal xi shopping. F nofsinhar niltaqgœu biex nippranzaw flimkien (inkluÿa). Din l-ikla tikkonsisti f antipasto, l-ewwel u t-tieni platt, deÿerta, ilma, nbid u kafè. Wara nitilqu bil-kowç u nagœmlu waqfa fiç-çentru kummerçjali Katanè, imbagœad nibqgœu sejrin lejn il-hotel Palladio 3*** f Giardini Naxos. Nagœmlu ç-check in u œin liberu gœall-mistrieœ jew xi mixja rilassanti maxxatt ta Giardini Naxos. Aktar tard filgœaxija noœoræu flimkien biex niççenaw (extra). Short break f Giardini Naxos 3 IJIEM SŒAŒ INŸURU Giardini Naxos, Catania, Taormina, Messina, Savoca, Piazza Armerina, Sicilia Outlet Village IS-SIBT Kolazzjon buffet u wara nitilqu bil-kowç lejn Messina, it-tielet l-akbar belt ta Sqallija u port importanti. Nagœmlu mixja flimkien f din il-belt moderna sakemm naslu fi Piazza del Duomo fejn f nofsinhar nassistu gœad-daqq tal-arloææ famuÿ b figorini jiççaqalqu. Œin liberu gœall-ikel (extra) imbagœad nitilqu bil-kowç u nÿuru Savoca, villaææ ÿgœir mhux mittiefes fuq gœolja fuq il-baœar fejn iÿ-ÿmien donnu waqaf. Ingawdu x-xenarju spettakoli rurali dan il-post filwaqt li ma jonqosx li nieœdu xi ritratt jew tnejn - œdejn Bar Vitelli, fejn kien inœadem parti mill-film The Godfather. Nirritornaw f Giardini Naxos xil-4.30pm u jkollna œin liberu gœar-rilassament. Imbagœad noœoræu nieklu flimkien (extra). 350 Inkluÿ eskursjonijiet kollha 5-7 ta Mejju IL-ŒADD Kolazzjon buffet u wara nitilqu bil-kowç lejn Taormina il-æawhra tat-turiÿmu Sqalli. Nagœmlu mixja f Corso Umberto sakemm naslu fil-pjazza Belveder gœal veduta spettakoli. Œin liberu biex niskopri din il-belt ÿgœira iÿda ferm popolari. Wara nofsinhar immorru Piazza Armerina, belt ÿgœira storika fil-qalba ta Sqallija. Nagœmlu mixja fit-toroq dojoq qalb bini antik u storiku. Hawnhekk ikollna pranzu flimkien f wieœed mirristoranti (inkluÿ) imbagœad inÿuru Villa del Casale impressjonanti u magœrufa gœax-xogœol klassiku ta muÿajk. Wara mmorru inqattgœu xi œin fil-villaææ kummerçjali Sicilia Outlet Village, çentru kummerçjali forma ta villaææ fejn il-œwienet huma kollha ta ditti rinomati. Imbagœad nitilqu lejn l-ajruport ta Catania minfejn fil-11.15pm nitilqu fuq it-titjira tal-airmalta KM643 li twassalna lura f 11.55pm. Adult f kamra trippla 350 Adult f kamra doppja 370 Adult f kamra singola 399 Tfal sa 11-il sena f kamra ma ÿewæ adulti 260 Insurance basic adulti inkluÿ excess waiver 19 Insurance basic tfal taœt 16-il sena inkluÿ excess waiver 13 Titjira mal-air Malta gœal Catania u lura Trasferimenti u eskursjonijiet kollha skont il-programm Akkomodazzjoni gœal 2 iljieli f lukanda 3*** f Giardini Naxos Kolazzjon buffet 2 pranzi Taxxi kollha IL-ÆIMGŒA Fil-10.45am niltaqgœu mattour leader fl-ajruport biex fis-12.45pm nitilqu fuq it-titjira tal-air Malta KM662 li twassalna fl-ajruport ta Palermo fis-1.45pm. Minn hawn nitilqu bil-kowç gœal city tour ta Palermo il-belt kapitali ta Sqallija fejn naraw bini u monumenti importanti. Imbagœad nibqgœu sejrin fil-hotel Villa Esperia 3*** (jew simili f Mondello). Nagœmlu ç-check in fil-lukanda u kmieni filgœaxija noœoræu mat-tour leader biex nambjentaw ruœna mal-lokalità u aktar tard niççenaw f xi ristorant (extra). IS-SIBT Wara l-kolazzjon ikollna eskursjoni ta jum sœiœ gœal Erice u Trapani. Erice hija belt medjevali mill-isbaœ, belt mimlija storja u mhux mittiefsa, b veduti mill-aqwa ta Marsala u Trapani. Minn naœa l-oœra, Trapani hija belt œelwa mal-baœar fejn iç-çentru tagœha huwa mibni fuq stil barokk, u hija magœrufa gœall-produzzjoni tal-melœ u nbid. Qabel ma mmorru lura fil-lukanda nagœmlu waqfa f çentru kummerçjali fejn ikollna œin liberu gœax-shopping. Filgœaxija noœoræu niççenaw flimkien (extra). IL-ŒADD Wara l-kolazzjon ikollna n-nofs ta nhar ta filgœodu liberu f Mondello fejn wieœed jista jdur il-œwienet, jirrilassa b mixja ma xatt il-baœar jew jagœmel xi gœawma (jekk it-temp jippermetti). Wara nofsinhar nitilqu bil-kowç lejn 399 Inkluÿ eskursjonijiet kollha Grp 1: ta Lulju Grp 2: ta Lulju Grp 3: t Awwissu Grp 4: t Awwissu Grp 5: 1-4 ta Settembru Grp 6: 8-11 ta Settembru Cefalù. Hawnhekk nagœmlu dawra bil-mixi mat-tour leader fejn inÿuru ç-çentru storiku ta din il-belt medjevali, fosthom il-katidral Normann majestuÿ li qiegœed fi Piazza del Duomo il-pjazza prinçipali ta din il-belt mimlija kafetteriji u bars fil-miftuœ. Ikollna œin rilassanti fejn anke nistgœu niççenaw (extra). Nirritornaw fil-lukanda xi l-10.00pm. IT-TNEJN Filgœodu wara l-kolazzjon nitilqu bil-kowç biex inÿuru l-aœœar ÿewæ postijiet sbieœ qabel ma mmorru l-ajruport. L-ewwel waqfa tagœna tkun f Monreale, belt ÿgœira fuq l-gœolja Monte Caputo u li tœares fuq wied fertili ta siæar tal-larinæ, ÿebbuæ u lewÿ. Ma jistax jonqos li nÿuru wkoll il-katidral famuÿ iddedikat lil Santa Maria u li joffri arkitettura ta ÿmien in-normanni u huwa wieœed mill-aktar Katidrali famuÿi tad-dinja. Wara nibqgœu sejrin fuq Monte Pellegrino. Fil-quççata ta din il-muntanja nsibu s-santwarju ta Santa Rosalia ilqaddisa Patruna ta Palermo hawn inkunu nistgœu ngawdu xenarju spettakoli. Wara nibqgœu sejrin fl-ajruport ta Palermo minfejn fit-3.35pm naqbdu t-titjira tal-air Malta KM663 li twassalna lura Malta fl-4.25pm. Mondello, Cefalù, Erice u aktar Adult f kamra trippla 399 Adult f kamra doppja 420 Adult f kamra singola 495 Tfal sa 11-il sena f kamra ma 2 adulti 370 Insurance basic adulti inkluÿ excess waiver 19 Insurance basic tfal taœt 16-il sena f kamra ma 2 adulti 13 4 IJIEM INŸURU Mondello, Erice, Trapani, Cefalù, Monreale, Monte Pellegrino u Palermo Titjira mal-air Malta gœal Palermo u lura Trasferimenti u eskursjonijiet kollha skont il-programm Akkomodazzjoni gœal 3 iljieli fil-hotel Villa Esperia 3*** jew simili f Mondello Kolazzjon kuljum Taxxi kollha Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument 7

8 Short break f Ruma fejn kienet titlob. Nirritornaw fil-lukanda u filgœaxija noœoræu nieklu flimkien (extra). 4 IJIEM SŒAŒ INŸURU Il-Vatikan, Cascia, Roccaporena, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Tivoli, Villa d Este, Tre Fontane, Madonna della Rivelazione, San Paolo Fuori Le Mura, Castel Gandolfo u Frascati Adult f kamra trippla 640 Adult f kamra doppja 630 Adult f kamra singola 695 Tfal sa 11-il sena f kamra ma 2 adulti 560 Insurance standard adulti inkluÿ excess waiver 23 inkluÿ excess waiver 14 Titjira mal-air Malta gœal Ruma u lura Akkomodazzjoni fil-hotel Valle 3*** (jew simili) fiç-çentru ta Ruma Kolazzjon kuljum Trasferimenti u eskursjonijiet kollha skont il-programm Taxxi kollha, city tax u service charge Servizz ta direttur spiritwali IL-ŒAMIS Fil-5.30am niltaqgœu mattour leader fl-ajruport gœaç-check in. Fis-7.35am nitilqu fuq it-titjira tal-air Malta KM612 li twassalna fl-ajruport ta Fiumicino f Ruma fid-9.00am. Minn hawn nitilqu b kowç privat lejn il-vatikan fejn ikollna quddiesa. Wara jkollna œin biex nieklu (extra) imbagœad nibqgœu sejrin fil- Hotel Valle 3*** (jew simili) fiç-çentru ta Ruma biex nagœmlu ç-check in fil-kmamar. Œin liberu gœall-mistrieœ imbagœad noœoræu passiææata flimkien biex nibdew niskopru l-æmiel ta din il-belt Eterna. Filgœaxija niççenaw flimkien (extra). IL-ÆIMGŒA Kolazzjon u wara nitilqu bil-kowç lejn Cascia il-belt ta Santa 640 Inkluÿ eskursjonijiet kollha ta Mejju Rita. Hawnhekk ikollna quddiesa u nÿuru wkoll il-baÿilika u l-kunvent fejn kienet tgœix Santa Rita bœala soru. Naraw il-æisem intatt ta din il-qaddisa li jÿuruh numru kbir ta devoti kull sena. Naraw ukoll is-santwarju tal-miraklu Ewkaristiku u ningœataw ftit œin gœal xiri ta xi tifkiriet. Nippranzaw (extra) u wara bil-kowç nitilqu lejn Roccaporena, post ieœor marbut ma Santa Rita. Hawnhekk naraw id-dar fejn din il-qaddisa kienet tgœix flimkien ma ÿewæha u uliedha, il-ænien tal-ward u l-post IS-SIBT Illum ikollna æurnata mill-isbaœ f Ruma, Tivoli u Villa d Este. Gœalhekk tard filgœodu wara l-kolazzjon nitilqu bil-kowç gœal dawra ma Ruma fejn, fost l-oœrajn, naraw Fontana di Trevi, Piazza di Spagna u postijiet oœra ta nteress. Imbagœad nibqgœu sejrin Tivoli u Villa d Este. Villa d Este, dikjarata World Heritage Site mill-unesco, hija eÿempju tipiku ta ænien Taljan ta ÿmien ir-rinaxximent tas-seklu sittax. Hawnhekk, naraw il-palazz u l-æmiel ta ænien mimli fjuri, siæar, arbuxelli, grotti u funtani bl-ilma jiÿfen mal-muÿika (entratura extra). Wara nieqfu f ristorant biex niççenaw flimkien (extra) fost veduta u atmosfera mill-isbaœ. Nirritornaw fil-lukanda u nistrieœu gœal-lejl. IL-ŒADD Kolazzjon u nitilqu bil-kowç biex ingawdu l-aœœar jum tagœna f Ruma. Inÿuru t-tre Fontane, fejn jingœad li sar il-martirju ta San Pawl. Imbagœad ikollna quddiesa fil-baÿilika La Madonna della Rivelazione u wara nÿuru wkoll il-baÿilika San Paolo Fuori Le Mura li hija waœda mill-erbgœa Baÿiliçi mportanti ta Ruma. Imbagœad bil-kowç nibqgœu sejrin Castel Gandolfo li kienet ir-residenza tal-papa matul is-sajf u issa saret muÿew. Wara nibqgœu sejrin Frascati fejn ikollna œin ta rilassament. Imbagœad nitilqu lejn l-ajruport ta Ruma biex fit-8.00pm nagœmlu ç-check in. Fl-10.10pm nitilqu fuq it-titjira tal-air Malta KM615 li twassalna lura pajjiÿna fil-11.35pm. Ruma, San Giovanni Rotondo u Pompei 5 IJIEM SŒAŒ INŸURU Ruma, Montecassino, Cassino, Pietrelcina, Morcone, San Giovanni Rotondo u Pompei Adult f kamra trippla 650 Adult f kamra doppja 660 Adult f kamra singola 760 Tfal sa 11-il sena f kamra ma 2 adulti 599 Insurance standard adulti inkluÿ excess waiver 23 Insurance standard tfal (taœt 16-il sena) inkluÿ excess waiver 14 Titjira mal-air Malta gœal Ruma u lura Trasferimenti kollha skont il-programm Akkomodazzjoni gœal lejl fil-hotel Nizza 3*** (jew simili) f Ruma inkluÿ kolazzjon Akkomodazzjoni gœal 3 iljieli fil-hotel Fini 3*** f San Giovanni Rotondo inkluÿ 3 kolazzjonijiet u 3 çeni bl-ilma u nbid inkluÿ kollha skont il-programm Taxxi kollha u service charge Servizz ta direttur spiritwali IL-ŒAMIS Niltaqgœu mat-tour leader fil- 5.30am fl-ajruport biex nagœmlu ç-check in. Fis-7.35am nitilqu fuq it-titjira KM612 tal-air Malta li twassalna fl-ajruport ta Fiumicino f Ruma fid-9.00am. Minn hawn nitilqu bil-kowç lejn il-vatikan fejn ikollna quddiesa flimkien u wara mmorru nieklu (extra). Imbagœad immorru fil-hotel Nizza 3*** (jew simili) f Ruma u nagœmlu ç-check in. Ftit œin ta mistrieœ u wara nagœmlu passiææata flimkien fejn inÿuru l-baÿilika Santa Maria Maggiore, Piazza Eserda, Via Nazionale u jkollna wkoll œin gœal xi shopping. Filgœaxija niççenaw flimkien (extra). IL-ÆIMGŒA Kolazzjon u nitilqu bil-kowç lejn Montecassino fejn naraw l-abbazzija tal-benedittini li fil-gwerra kienet inqerdet 650 Inkluÿ eskursjonijiet kollha u 3 çeni ta Settembru gœal kollox u reægœet inbniet mill-ædid. Hawn se jkollna quddiesa imbagœad bilkowç nitilqu lejn Cassino fejn nieklu (œlas extra). Wara inkomplu triqitna lejn San Giovanni Rotondo fejn nagœmlu ç-check in fil-hotel Fini 3***. Sistemazzjoni tal-kmamar, çena fil-lukanda u nistrieœu gœal-lejl. IS-SIBT Kolazzjon. Illum huwa l-anniversarju tal-mewt ta Padre Pio gœalhekk niddedikaw dan il-jum billi nÿuru diversi postijiet f San Giovanni Rotondo fosthom is-santwarju Santa Maria Delle Grazie, il-muÿew ta Padre Pio, il-kripta, il-kamra tiegœu, il-kurçifiss mirakoluÿ, il-knisja l-qadima u l-konfessinarju. Naraw ukoll l-isptar Casa Sollievo della Sofferenza, kif ukoll il-knisja l-ædida dedikata lil San Pio ta Pietrelcina. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda. Hawn ukoll se nassistu gœall-festa li ssir ad unur ilqaddis f dan ir-raœal tant devot lejh. Festa mill-isbaœ u ta devozzjoni. IL-ŒADD Kolazzjon. Minn hawn nitilqu bil-kowç lejn Pietrelcina, post ÿgœir u œelu fejn Padre Pio twieled u gœex sakemm kellu 31 sena. Naraw postijiet konnessi ma Padre Pio, fosthom il-knisja parrokkjali fejn, fl-14 t Awwissu 1910, qaddes gœallewwel darba. Œin gœal xi xiri ta tifkiriet u quddiesa. Œin gœall-ikel (extra). Wara nitilqu lejn Morcone fejn hemm il-kunvent fejn Padre Pio gœamel in-novizzjat tiegœu. Nagœmlu dawra mal-kunvent u nisimgœu tagœrif importanti dwaru. Inkomplu triqtna lura lejn San Giovanni Rotondo, però fi triqitna nagœmlu waqfa f aÿjenda tal-agriturismo fejn ikollna ç-çans induqu prodotti tipiçi u min irid jixtri. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda u nistrieœu gœal-lejl. IT-TNEJN Wara l-kolazzjon nitilqu bil-kowç lejn Pompei. Dan il-post huwa oasi marjana li jÿuruh œafna nies u jsiru diversi pellegninaææi kull sena. Hawn se jkollna quddiesa u ruÿarju quddiem il-madonna. Œin biex nixtru xi tifkiriet u anke nieklu (œlas extra). Wara nkomplu fi triqtna lejn Fiumicino biex fis-7.00 nagœmlu ç-check in. Fid-9.10pm nitilqu fuq it-titjira tal-air Malta KM615 li twassalna lura f pajjiÿna fl-10.35pm. 8 Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument

9 Vienna Short Break 3 IJIEM SŒAŒ INŸURU Vienna, Wachau, Krems, Durnstein, Melk, Vienna Woods, Helenental, Heiligenkreuz u Seegrotte IL-ŒAMIS Fil-5.15am niltaqgœu mattour leader fl-ajruport Internazzjonali ta Malta. Wara ç-check in nitilqu fuq it-titjira tal-airmalta KM514 li titlaq fis-7.15am u twassalna Vienna fid-9.30am. Mal-wasla tagœna nsibu kowç jistenniena u naqbdu t-triq lejn Vienna, il-belt kapitali tal-awstrija li hi meqjusa bœala waœda mill-isbaœ tal-ewropa, anzi tad-dinja. Fi Vienna jkollna city tour tal-belt fejn naraw il-postijiet l-aktar importanti, bœal Palazz Irjali, l-opera House, il-bini majestuÿ tal-parlament, il-katidral ta San Stiefnu u x-xmara Danube. Aktar tard wara nofsinhar, nagœmlu ç-check in fil-hotel Ananas 3*** (jew simili) fi Vienna u jkollna œin liberu gœal sightseeing personali u xi shopping. Filgœaxija noœoræu mat-tour leader niççenaw (extra) u nkomplu ngawdu s-sbuœija ta din il-belt. 399 City tour ta Vienna b xejn 29 ta Æunju - 2 ta Lulju IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœaÿ-ÿona ta Wachau. Se naraw numru ta villaææi ÿgœar mimlijin storja u œelwin œafna. Mhux hekk biss, iÿda naraw ukoll kastelli u xenarji ta muntanji ÿgœar u x-xmara Danube. Inÿuru fid-dettal Krems li gœandu storja ta iÿjed elf sena, Durnstein bid-djar u toroq antiki tiegœu, u Melk bil-famuÿ monasteru stil barokk tal- Benedittini (dœul extra). Filgœaxija, noœoræu flimkien mat-tour leader biex niççenaw (extra) u nkomplu niddevertu. IS-SIBT Kolazzjon buffet. Wara jkollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar madwar il-foresta ta barra Vienna, aktar magœrufa bœala Vienna Woods. Gœalhekk nitilqu bil-kowç lejn il-vallata romantika ta Helenental fejn f Mayerling naraw il-kappella li kienet hunting lodge. Minn hawn imbagœad immorru Heiligenkreuz fejn naraw il-kunvent spettakulari tat-12-il seklu (entratura extra). Wara ngœaddu œdejn il-holdrichsmuhle u naslu Seegrotte. Hawnhekk, min irid, jista jagœmel rikba fuq dgœajsa (œlas extra) fuq l-akbar lag taœt l-art fl-ewropa. Filgœaxija noœoræu biex niççenaw (extra) u ngawdu flimkien f dan l-aœœar lejl tagœna f din il-belt meraviljuÿa. IL-ŒADD Kolazzjon kmieni, nagœmlu ç-check out mill-kmamar u nitilqu lejn l-ajruport ta Vienna minfejn fil-10.40am nitilqu fuq it-titjira tal-air Malta KM515 li twassalna lura pajjiÿna fis-12.50pm. s-sbuœija ta din il-belt. (extra) u nkomplu niddevertu. twassalna lura pajjiÿna fis-12.50pm. Adult f kamra trippla Adult f kamra doppja Adult f kamra singola Tfal sa 11-il sena f kamra ma 2 adulti Insurance standard adulti inkluÿ excess waiver 23 inkluÿ excess waiver 14 * Prezz speçjali japplika meta jittieœdu l-eskursjonijiet kollha Titjira mal-air Malta gœal Vienna u lura Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura Akkomodazzjoni gœal 3 iljieli fil-hotel Ananas3*** (jew simili) fi Vienna Kolazzjon buffet kuljum City tour ta Vienna Taxxi kollha ADULTI TFAL Krems/Durnstein/Melk Vienna Woods IL-ŒADD / IT-TNEJN Niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport f nofsillejl (bejn il-œadd u t-tnejn) biex nagœmlu ç-check in. Fis-2.05am nitilqu fuq titjira tal-airmalta KM7530 gœal Krakova fil-polonja. Malwasla tagœna fl-4.30am, immorru bilkowç fil-lukanda 3*** fi Krakova. Wara jkollna eskursjoni optional bil-mixi fejn inÿuru postijiet ta nteress madwar il-belt ta Krakova, fosthom l-old Town, il-grand Sqaure, il-bishop s Palace, Wawel Hill, Wawel Royal Castle u oœrajn. Filgœaxija niççennaw flimkien (extra). IT-TLIETA Wara l-kolazzjon ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Czestochowa, wieœed mill-akbar çentri ta pellegrinaææi Marjani u monument importanti gœall-polakki fejn kull sena jmorru madwar 5 miljuni pellegrin biex jaraw ix-xbieha tal-madonna s-sewda fis-santwarju ta Jasna Gora. Filgœaxija noœoræu niççennaw (extra). L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Zakopane, riÿort fit-tatra National Park fil-qalba tat-tatra Mountains, magœrufin bœala l-alpi tal-polonja. Hawn nimxu filbelt fejn naraw djar tal-injam tipiçi tal-post u nitilgœu bil-funikular (extra) sal-quççata tal-muntajna Gubalowka minfejn naraw veduta panoramika tal-belt u tal-muntanji Tatra. Filgœaxija niççennaw flimkien (extra). IL-ŒAMIS Kolazzjon. Imbagœad ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Wadowice, fejn twieled il-papa Wojtyla. Bil-gwida tal-lokal inÿuru d-dar fejn ta Settembru il-papa Æwanni Pawlu II gœex l-ewwel 18-il sena ta œajtu (dœul inkluÿ). Ikollna œin liberu gœax-xiri ta souvenirs. Fi triqitna lura lejn Krakova, inÿuru Kalwaria Zebrzydowska fejn hemm is-santwarju tal-madonna tal-anæli. Filgœaxija çena (extra). IL-ÆIMGŒA Kolazzjon u wara jkollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœallminjieri tal-melœ ta Wieliczka, meqjusa bœala l-aktar minjieri tal-melœ antiki fl- Ewropa (dœul inkluÿ). Matul iÿ-ÿminijiet, œaddiema devoti u superstizzjuÿi naææru æmiel ta skulturi, monumenti u anke kappella ÿgœira. Dawn il-minijeri huma wkoll imniÿÿla fil-world Cultural Heritage, lista tal-unesco. Fil-mixja tagœna ngœaddu kurituri u kmamar fi tlett livelli. Nirritornaw fi Krakova u l-kumplament tal-jum hu liberu gœaxshopping jew sightseeing personali. Filgœaxija niççenaw flimkien (extra). IS-SIBT Check out mil-lukanda u nitilqu lejn l-ajruport ta Krakova biex nagœmlu ç-check in. Fis-6.55am nitilqu fuq titjira tar-ryanair u naslu Malta fid-9.35am. Krakova Short Break 5 IJIEM SŒAŒ INŸURU Krakova, Czestochowa, Jasna Gora, Zakopane, il-muntanji Tatra, Wadowice, Kalwaria Zabrzydowska u Wieliczka Salt Mines Adult f kamra trippla Adult f kamra doppja Adult f kamra singola Tfal sa 11-il sena f kamra ma 2 adulti inkluÿ excess waiver 16 * Prezz speçjali japplika meta jittieœdu l-eskursjonijiet kollha Titjira lejn Krakova mal-air Malta u lura mar-ryanair Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura Akkomodazzjoni gœal 5 iljieli fil-lukanda 3*** f Krakova Kolazzjon kuljum Taxxi tal-ajruport ADULTI **TFAL Krakova walking tour Czestochowa/Jasna Gora Zakopane/Tatra Mountains Wadowice/Kalwaria Zebrzydowska (dœul inkluÿ) Weilicka Salt Mines (dœul inkluÿ) ** Tfal sa œdax-il sena Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument 9

10 Dubrovnik Il-perla tal-adrijatiku Il-Kroazja, il-montenegro u l-bosnia Herzegovina Titjira diretta gœal/ Dubrovnik 8 IJIEM INŸURU Dubrovnik, Cilipi, Cavtat, Medjugorje, Kotor, Budva, Pocitelj, Mostar, Neretva River, Kolocep Island, Sipan Island u Lopud Island Adult f kamra trippla Adult f kamra doppja Adult f kamra singola Tfal sa 11-il sena f kamra ma 2 adulti Half Board (buffet) 99 inkluÿ excess waiver 16 * Prezz speçjali japplika meta jittieœdu l-eskursjonijiet kollha Nota: City tax ta 1.00 kull persuna ( 12-il sena l fuq) kull lejl trid titœallas mill-klijenti direttament fil-lukanda Titjira mal-air Malta gœal Dubrovnik u lura Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-hotel Adria 4**** (jew simili) f Dubrovnik Swimming pool fil-lukanda Kolazzjon buffet kuljum Taxxi tal-ajruport u service charge ADULTI **TFAL Cilipi Dubrovnik city tour/cavtat Medjugorje Kotor/Budva (Montenegro) Mostar/Pocitelj (Bosnia) Neretva River (dgœajsa u pranzu nkluÿ) Elaphiti Islands (dgœajsa u pranzu nkluÿ) ** Tfal sa œdax-il sena IS-SIBT Niltaqgœu mat-tour leader l-ajruport Internazzjonali ta Malta fis-6.20pm gœat-titjira diretta bl-air Malta gœal Dubrovnik li titlaq fit-8.20pm. Mal-wasla tagœna fl-9.45pm, immorru bil-kowç lejn il-hotel Adria 4**** f Dubrovnik, nagœmlu ç-check in u nistrieœu gœal-lejl. IL-ŒADD Kolazzjon buffet u llum, min irid jista jingœaqad ma eskursjoni optional ta nofs ta nhar fil-belt ta Cilipi, magœrufa l-aktar gœall-kultura tradizzjonali tagœha. Wieœed jista wkoll jattendi l-quddiesa u jesperjenza l-manifestazzjoni folkloristika li tibda fil-11.15am. Ikollna xi œin liberu gœal sightseeing personali qabel ma mmorru lura u nkomplu ngawdu l-kumplament tal-æurnata f Dubrovnik. Çena optional. IT-TNEJN Wara l-kolazzjon buffet, ikollna optional city tour. Magœrufa bœala l-perla tal-adrijatiku, Dubrovnik hija waœda middestinazzjonijiet turistiçi l-aktar prominenti fuq l-adrijatiku u meqjusa bœala sit ta wirt dinji tal-unesco. Permezz tal-kowç, immorru f panoramic point, biex ingawdu l-veduta mill-isbaœ tal-belt, u naraw ukoll il-gÿejjer ta Lokrum u Elaphiti fil-bogœod. Niskopru flimkien il-belt qadima mdawra bil-œitan u fortizzi li æew preservati sew matul is-sekli. Il-mixja li nagœmlu teœodna tul Stradun, it-triq prinçipali fejn fost oœrajn insibu l-funtana ta Onofrio, 499 Lukanda 4**** f Dubrovnik ta Lulju Orlando s Column, il-knisja tal-patrun tal-belt - St Blaise u l-katidral. Wara naraw belt oœra li tinsab mal-kosta, Cavtat u nagœmlu mixja ma xatt il-baœar fejn insibu bosta œwienet u ristoranti. Ritorn fil-lukanda u filgœaxija çena optional. IT-TLIETA Kolazzjon buffet. L-eskursjoni optional ta æurnata illum teœodna Medjugorje post magœruf mad-dinja kollha gœall-pellegrinaææi (ikollna bÿonn il-passaport magœna). Jingœad li mill-1981, il-veræni Marija Mqaddsa bdiet tidher lil sitt viÿjunarji f dan il-post. Ikollna œin allokat biex nattendu l-quddiesa u nieklu (extra), qabel ma nÿuru s-sit tal-apparizzjonijiet. Œin liberu ukoll gœal xi sightseeing personali. Filgœaxija çena optional. L-ERBGŒA Kolazzjon buffet u min irid jista jingœaqad ma eskursjoni optional ta æurnata sœiœa fejn bil-kowç immorru f pajjiÿ æar - il-montenegro (passaport meœtieæ). Imdawwar bil-muntanji gœoljin, u b bajja b forma tal-fjords, Kotor huwa wieœed mill-pajsaææi spettakolari tal-mediterran. Induru ç-çentru u naraw fost oœrajn il- Katidral sabiœ Romanesk mdawwar b œitan u fortizzi li huma kollha meqjusa bœala siti ta wirt dinji mill-unesco. Inkomplu l-eskursjoni tagœna billi nsuqu gœal Budva, fejn ikollna city tour u xi œin liberu gœal dawk li jixtiequ jesploraw din il-belt œelwa. Filgœaxija jkollna çena optional. IL-ŒAMIS Illum wara l-kolazzjon buffet nibdew il-æurnata b eskursjoni optional li tibda b waqfa f Pocitelj, il-belt fortizza, li tinsab fuq l-æenb ta gœolja fuq ixxmara. Qabel ma naqsmu gœall-bosnia Herzegovina (passaport meœtieæ), il-kowç teœodna fil-belt protetta mill-unesco Mostar fejn naraw l-old Bridge, il-bazaar ikkulurit bl-artiæjanat tradizzjonali u l-moskea. Çena optional. IL-ÆIMGŒA Kolazzjon buffet. Dalgœodu mmorru eskursjoni optional ta jum sœiœ b differenza, eskursjoni li twassalna fuq ix- Xmara Neretva li tinkludi ikla tradizzjonali u boat ride. Nirkbu d-dgœajsa tradizzjonali Ladja li teœodna dawra fuq ix-xmara qabel ma nagœmlu waqfa gœall-ikel (vjaææ bid-dgœajsa w ikla nkluÿa fil-prezz tal-eskursjoni). Il-madwar tax-xmara huwa ÿona unika tal-kroazja, mimlija bi flora u fawna abbundanti li tagœti kenn lil mijiet ta speçi ta tajr. Çena optional. IS-SIBT Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ fejn inÿuru 3 gÿejjer ta Elaphiti li jinsabu qrib Dubrovnik. Ikollna opportunità wkoll gœal xi gœawma matul din l-eskursjoni. Il-kowç twassalna l-port ta Gruz, fejn naqbdu dgœajsa li teœodna fl-ewwel gÿira Kolocep, l-iktar gÿira abitata fin-nofsinhar tal-kroazja, magœrufa man-nies tal-post bœala Kalamota. Imbagœad inkomplu lejn l-ikbar gÿira li hi Sipan fejn ikollna picnic tal-œut akkumpanjat b muÿika live (pranzu nkluÿ - jekk jogœæbok gœarrafna jekk inti tippreferi tiæieæ grilled minflok œut). L-aœœar waqfa tkun fil-gÿira ta Lapud fejn ikollna œin biÿÿejjed gœal xi gœawma. Nirritornaw lura l-lukanda. Check out mill-kmamar sa nofsinhar. Çena optional fil-lukanda. Aktar tard nitilqu lejn l-ajruport gœat-titjira diretta lil titlaq Dubrovnik fl-10.35pm u li twassalna lura lejn pajjiÿna f 00.05am (sbieœ il-œadd). 10 Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument

11 Is-sbuœija tal-kroazja Zagreb u ftit mis-slovenja IS-SIBT Fit-7.45pm niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport Internazzjonali ta Malta biex nagœmlu ç-check in. Fl-9.45pm nitilqu fuq titjira tal-air Malta gœal Zagreb fejn naslu fil-11.30pm. Malli naslu, il-kowç twassalna fil-hotel Westin Zagreb 5***** (jew simili) fiç-çentru ta Ÿagreb, nagœmlu ç-check in u nistrieœu gœal-lejl. IL-ŒADD Filgœodu kolazzjon buffet. Ikollna xi œin liberu gœal quddiesa u wara nibdew iÿ-ÿjara tagœna fil-kroazja b eskursjoni optional ta nofs ta nhar b city tour ta Zagreb, magœrufa bœala ç-çentru gœallkultura, politika, ekonomija u sport tal- Kroazja. Din il-belt dejjem tikber, u bœalissa tgœodd miljun abitant. Inÿuru l-upper Town fejn hemm il-katidral Gotiku b tiÿjin millisbaœ, il-knisja ta Santa Katerina u l-knisja kbira ta San Mark b saqaf ikkulurit. Naraw ukoll l-stone Gate medjevali, is-suq miftuœ, il-lower town u l-arkitettura kkulurita ppreÿentata fil-croatian National Theatre u l-opera House. Çena optional fil-lukanda. IT-TNEJN Illum wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ li twassalna f sit ta wirt dinji tal-unesco Plitvice Lakes magœrufa bœala l-isbaœ u l-aktar sit preservat fil-pajjiÿ kollu (biex wieœed jammira l-aœjar partijiet tal-park nazzjonali, hemm ammont sostanzjali ta mixi). Dan il-wied jinsab bejn muntanji mimlija bil-foresti waœda taœt l-oœra, b sensiela ta sittax-il lag fejn jispikkaw il-kuluri blu u aœdar tal-ilma. Numru ta xmajjar ÿgœar u nixxiegœat jingœqadu w jiffurmaw kaskati mill-isbaœ. Nistgœu wkoll nieklu (extra) fir-ristorant f atmosfera tipika fil-qalba tal-park. Ikollna guided tour fil-park nazzjonali u ngawdu xi œin liberu fil-post. Çena optional. IT-TLIETA Kolazzjon buffet. L-eskursjoni optional ta jum sœiœ li qed noffrulkom illum teœodna l-ewwel fil-muÿew Staro selo f Kumrovec, muÿew uniku fil-pajjiÿ li jesebixxi l-awtentiçità tal-irœula f Ÿagorje, kif ukoll it-tradizzjonijiet u s-snajja talabitanti tar-reæjun matul il-bidu tas-seklu 20. Aktar tard nkomplu lejn il-kastell Veliki Tabor fejn mal-gwida nagœmlu mixja biex nammiraw çerti elementi arkitettoniçi mportanti taÿ-ÿmien Gotiku, Rinaxximent u Barokk tul iç-çentru tal-forti, il-courtyard gallery u l-kastell. L-aœœar ÿjara tagœna tkun il-muÿew ta Krapina Neanderthal li jfakkar l-abitat tal-bnedmin preistoriçi. Magœruf bœala Homo Sapiens 499 Lukanda 5***** 5-12 t Awwissu neanderthalensis, il-bniedem preistoriku ta Krapina æie skopert f 1899 meta studjuÿi æeoloæiçi bdew ir-riçerka f gœola ta Husnjakovo f Krapina. Çena optional. L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni optional ta æurnata sœiœa li teœodna fil-belt barokka ta Varazdin - belt ta muÿika, barokk u fjuri u magœrufa wkoll bœala waœda mill-isbaœ bliet fil-kroazja biex tgœix jew iÿÿur. Waqt l-eskursjoni ngawdu l-istorja rikka w l-kultura tal-post. Wara jkollna l-opportunità li nkomplu ngawdu l-eskursjoni tal-lum billi nÿuru l-kastell Trakoscan (dœul inkluÿ), il-kastell l-aktar li jÿuruh nies u l-aœjar kastell ippreservat fil-pajjiÿ. Dan inbena fis-seklu 14, bœala fortizza ÿgœira, u aktar tard, sasseklu 19, reæa nbena u æie rinovat diversi drabi. Wara guided tour tal-kastell, jkollna œin liberu u nistgœu nimxu madwar ilmasæar sabiœ li jdawwar il-lag tal-kastell. Çena optional. IL-ŒAMIS Kolazzjon buffet. Illum ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ ferm interessanti, bl-ewwel waqfa tagœna tkun Karlovac, inÿuru speçifikament Kralovac Aquatika akkwarju tal-ilma œelu li æie maœluq biex tinœoloq kuxjenza dwar id-diversità bijoloæika u fl-istess œin biex teduka l-viÿitaturi kif juÿaw b mod sostenibbli r-rikkezzi tal-kroazja. Ikollna œin biÿÿejjed biex inÿuru l-akkwarju u wara nsuqu lejl Opatija. Matul it-43km tar- Riviera t Opatija wieœed isib diversi parks naturali mill-isbaœ, promenades, vilel qodma Austro-Ungeriÿi u bajjiet. Flimkien mal-gwida naraw il-postijiet ta nteress l-aktar importanti filwaqt li nitgœallmu aktar dwar din il-belt sabiœa ma xatt ilbaœar. Ikollna wkoll l-opportunità li ngœumu hawnhekk. Çena optional. IL-ÆIMGŒA Kolazzjon buffet u illum ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ f Ljubljana, fejn naqsmu lejn Slovenja u nÿuru din il-belt kapitali. Postijiet ta nteress li nsibu fil-belt qadima jinkludu l-katidral ta St Nikolai, is-city hall, it-tliet pontijiet u s-suq miftuœ. Wara li jkollna tour bil-gwida, inkomplu ÿ-ÿjara tagœna w ngawdu x-xenarju bid-dgœajsa fuq ix-xmara Ljubljanica (inkluÿa fil-prezz tal-eskursjoni u jekk jippermetti t-temp). Il-kumplament tal-æurnata hija libera gœal xi sightseeing personali. Çena optional. IS-SIBT Kolazzjon buffet u l-aœœar eskursjoni optional tal-æita se teœodna f Marija Bistrica hawnhekk insibu shrine marjan tal-madonna s-sewda, post viÿitat mijiet t eluf ta pellegrini kull sena. Fit-3 t Ottubru 1998, il-papa Æwanni Pawlu II ÿar Marija Bistrica u ibbejatifika lil Kardinal Aloysius Stepinac quddiem folla ta 500,000 Kroat. Marija Bistrica huwa post li joffri storja twila ta diversi sekli. L-istatwa mirakoluÿa tal-injam tal-veræni Mqaddsa toriæina mis-seklu 15 u hija xogœol ta persuna anonima mil-lokal. Aktar tard nkomplu l-eskursjoni f Kolaric - kantina tal-inbid fejn nduqu xi nbejjed lokali. Nirritornaw fil-lukanda u çena optional. Check out mill-kmamar isir sa nofsinhar. Aktar tard filgœaxija mmorru lejn l-ajruport ta Zagreb gœat-titjira tagœna tal-air Malta lil titlaq f 00.20am u tasal Malta fis-1.55am (sbieœ il-œadd). Adult f kamra trippla Adult f kamra doppja Adult f kamra singola Tfal sa 11-il sena f kamra ma 2 adulti Half Board (buffet) 140 inkluÿ excess waiver 16 * Prezz speçjali japplika meta jittieœdu l-half board u l-eskursjonijiet kollha Nota: City tax ta 1.00 kull persuna kull lejl trid titœallas mill-klijenti direttament fil-lukanda Titjira mal-air Malta gœal Ÿagreb u lura Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-hotel Westin Zagreb 5***** (jew simili) f Ÿagreb Kolazzjon hot & cold buffet kuljum Taxxi kollha u service charge 8 IJIEM INŸURU Zagreb, Plitvice Lakes, Kumrovec Ethno Village, il-kastell Veliki Tabor, Varazdin, Trakoscan Castle, Kralovac Aquatika, Opatija, Ljubljana u Marija Bistrica ADULTI **TFAL Zagreb City tour Plitvice Lakes Kumrovec Ethno Village/Veliki Tabor/Krapina Neanderthal Museum Varazdin/Trakoscan Castle Karlovac Aquatika/Opatija Ljubljana Marija Bistrica/Wine Tasting/Shopping ** Tfal sa œdax-il sena L-eskursjonijiet kollha huma akkumpanjati gwidi English speaking u jinkludu l-entraturi gœall Plitvice Lakes, Kumrovec etno Village, Kastell Veliki Tabor, il-muÿew Krapina Neanderthal, Kastell Trakoscan, l-akkwarju, wine tasting f Kolaric u boat ride fuq ix-xmara Ljubljanica f Ljubljana. Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument 11

12 Lake Bled - Slovenja Inÿuru wkoll l-italja u l-awstrija Titjira diretta gœal Ljubljana 8 IJIEM INŸURU Bled, Bohinj, Mount Vogel, Novo Mesto, Krka River Villach, Klagenfurt, Ljubljana, Kransjska Gora, Venzone, Monte Lussari, l-gœerien ta Postojna u l-kastell ta Predjama Adult f kamra trippla Adult f kamra doppja Adult f kamra singola L-ewwel tifel/tifla sa 11-il sena f kamra ma 2 adulti It-tieni tifel/tifla sa 11-il sena f kamra ma 2 adulti Half board (5 buffet + 1 buffet dinner Sloven + 1 candlelight 4-Course Dinner) 89 inkluÿ excess waiver 16 * Prezz speçjali japplika meta jittieœdu l-half board u l-eskursjonijiet kollha Nota: City tax ta 1.27 kull persuna ( 12-il sena l fuq) kull lejl trid titœallas mill-klijenti direttament fil-lukanda Titjira diretta mal-air Malta gœal Ljubljana Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-hotel Krim 3*** fi Bled Kolazzjon buffet kuljum Taxxi tal-ajruport u service charge ADULTI TFAL Bled/Bohinj/Mt Vogel ** Novo Mesto Farm/Raft Villach/Klagenfurt (Awstrija) Ljubljana Kranjska Gora Venzone/Monte Lussari (Italja) Il-Kastell Prejama/L-gœerien f Postonja ** Il-prezz ta din l-eskursjoni jinkludi l-entratura, wine-tasting tal-lokal, dgœajsa, muÿika abbord u gwida. L-eskursjonijiet huma kollha mmexxija bl-ingliÿ gwida tal-lokal. IT-TLIETA Fl-4.25pm niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport Internazzjonali ta Malta biex nagœmlu ç-check in. Fis-6.25pm nitilqu fuq titjira diretta tal-air Malta gœal Ljubljana fejn naslu fit-8.15pm. Bil-kowç immorru fil-hotel Krim 3*** fi Bled, nagœmlu ç-check in fil-kmamar u nistrieœu gœal-lejl. L-ERBGŒA Illum wara l-kolazzjon buffet, noffrulkom eskursjoni optional ta jum sœiœ biex nesploraw il-belt ta Bled magœrufa bœala l-perla tal-alpini tas-slovenja minœabba l-kulur œadrani tal-ismeralda li gœandu l-lag, bi knisja fuq gÿira ÿgœira fuq il-lag u l-kastell medjevali fuq l-irdum. Inÿuru wkoll il-kastell ta Bled (œlas extra) imbagœad wara nkomplu sejrin Bohinj, l-akbar glacier lake fis-slovenja, li jinsab fir-reæjun ta Julian Alps. Naqbdu l-cable car (œlas extra) gœal Mount Vogel u nammiraw il-veduta sa ma naslu salquççata. Ikollna œin liberu biex nirrilassaw œdejn il-lag. Nirritornaw fil-lukanda u çena optional. IL-ŒAMIS Wara l-kolazzjon buffet, l-eskursjoni optional ta jum sœiœ se teœodna lejn Novo Mesto fejn inÿuru razzett famuÿ gœall-inbid Cvicek, kif ukoll ikollna dawra rilassanti fuq çattra tradizzjonali fuq ix-xmara Krka. Dan ir-razzett, dar fil-kampanja, æie restawrat b mod tradizzjonali u llum jgœodd madwar 150 sena. Ikollna œin biex induqu xi prodotti tipiçi tal-lokal bœal œobÿ 499 Grp 1: ta Lul Grp 2: 29 t Aww - 5 ta Sett home made, salami u nbid. L-esperjenza fuq iç-çattra teœodna matul l-erba pontijiet tax-xmara, fejn naraw il-postijiet ta nteress, akkumpanjati bil-muÿika live abbord (jekk it-temp jippermetti). Filgœaxija, çena optional fil-lukanda. IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon buffet, immorru l-awstrija, u ngawdu eskursjoni optional oœra ta jum sœiœ fejn inÿuru l-belt ÿgœira ta Villach, b gœeruq li jmorru lura sa ÿmien ir-rumani, u Klagenfurt, waœda mill-isbaœ bliet tal-awstrija. Klagenfurt kien mogœti l-award prestiæjuÿ tal-europa Nostra Diploma gœar-restorazzjoni tal-courtyards rinaxximentali. Il-Neuer Platz hija ddominata mill-lindwurm, dragun bil-æwienaœ li huwa meqjus bœala l-emblema tal-belt li nœoloq leææenda. Nirritornaw fil-lukanda u çena optional. IS-SIBT Wara l-kolazzjon buffet ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Ljubljana il-belt Kapitali tas-slovenja. F din il-belt insibu parti barokka tal-belt qadima, b toroq dojoq gœall-kenn talkastell u x-xmara Ljubljanica. Postijiet ta interess li nsibu fil-belt il-qadima huma l-katidral ta San Nikolai, is-city hall, it-tliet pontijiet u s-suq miftuœ. Wara nkomplu biÿ-ÿjara tagœna u ngawdu ix-xenarju bid-dgœajsa fuq ix-xmara Ljubljanica (inkluÿa fil-prezz tal-eskursjoni u jekk jippermetti t-temp). Filgœaxija, çena optional fil-lukanda. IL-ŒADD Kolazzjon buffet u wara jkollna l-oppurtunità li ngawdu eskursjoni optional ta jum sœiœ f Kranjska Gora, viçin il-fruntieri tal-awstrija u l-italja. Dan il-post imiss ma Triglav National Park u baqa jÿomm l-identità tiegœu. Joffri wkoll iç-çans li wieœed jirkeb il-cable car fuq il-muntanja (œlas extra). Filgœaxija nirritornaw fillukanda, çena optional. IT-TNEJN Kolazzjon buffet. L-eskursjoni optional ta jum sœiœ tal-lum teœodna sal-italja, lejn ir-raœal medjevali Venzone fir-reæjun Friuli. Venzone, li hu sinonimu mal-lavanda, kien spiçça kwaÿi kompletament distrutt fis-sebgœinijiet wara terremot, u bil-mod il-mod reæa nbena. Wara din il-waqfa nkomplu fit-triq gœal Monte Lussari fejn wieœed jista juÿa l-cable car (œlas extra) jekk it-temp jippermetti. Monte Lussari hu magœruf gœall-pellegrinaææi wara l-iskoperta ta statwa tal-madonna b Æesù tarbija. Filgœaxija, çena optional fil-lukanda. IT-TLIETA Kolazzjon buffet. Fl-aœœar eskursjoni optional ta jum sœiœ, illum se inÿuru Postonja u Predjama. L-gœerien ta Postonja (dœul extra) huma fost l-ikbar fid-dinja, b tul ta 22 kilometru bi strutturi mill-isbaœ ta stalagmiti u stalagtiti. Biex nidœlu, nuÿaw tren tal-elettriku, fejn imbagœad mal-gwida nimxu matul l-gœerien biex naraw l-aktar postijiet interessanti. F din il-æurnata imorru naraw ukoll il-kastell ta Predjama (dœul extra), struttura unika fi stil Gotiku, mibnija æol-muntanja taœt arkata naturali tal-æebel. Wara nirritornaw fil-lukanda. Iç-check out mill-kmamar irid isir sa nofsinhar gœalhekk dawk li jmorru fuq din l-eskursjoni jagœmlu ç-check out qabel ittluq tal-eskursjoni. Ikollna t-trasferiment lejn l-ajruport ta Ljubljana gœat-titjira tal-air Malta li titlaq fil-8.55pm u tasal Malta fis-10.50pm. 12 Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument

13 Lake District, Scotland u Military Tattoo Il-Highlands u Loch Lomond Eskursjoni b xejn gœal Gretna Green u Carlisle Eskursjoni b xejn gœal Glasgow IL-ŒAMIS Fis-5.45am niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport Internazzjonali ta Malta biex nagœmlu ç-check in. Fit-7.45am nitilqu fuq titjira diretta li twassalna l-ajruport ta Glasgow Prestwick fil-10.40am. Mal-wasla tagœna b kowç privat naqbdu t-triq lejn Lake District u fi triqitna nagœmlu waqfa f Gretna Green u Carlisle. F Gretna Green ikollna opportunità li nassistu gœal tieæ li jsir fl-old Blacksmith s Shop (dœul extra) madwar l-inkwina tal-œadid. Aktar tard insuqu lejn il-belt ta Carlisle. F din il-belt qadima, flimkien mat-tour leader inÿuru ç-çentru storiku ÿgœir u fost oœrajn naraw il-katidral li nbena fl Naraw ukoll Carlisle Castle (entratura extra) u ç-çittadella. Inkomplu triqitna u kif naslu fil-belt ta Penrith, nagœmlu ç-check in fil-george Hotel 3*** (jew simili) fil-lake District. Iÿjed tard niççenaw fillukanda (inkluÿa) u wara noœoræu dawra mat-tour leader biex nambjentaw ruœna maÿ-ÿona. IL-ÆIMGŒA Illum wara l-english breakfast, ikollna l-opportunità li niskopru gœaliex il- Lake District hu meqjus œafna bœala l-isbaœ ÿona tal-ingilterra. Gœalhekk fit- 8.30am, nitilqu mil-lukanda fuq eskursjoni optional ta jum sœiœ sabiex nibdew ingawdu l-æmiel tal-aqwa postijiet ta dan il-park nazzjonali. L-ewwel waqfa tagœna tkun f Kendal. Imbagœad immorru Windermere fejn nistgœu nagœmlu mini-cruise fuq il-lag (œlas extra). Inÿuru wkoll Ambleside u Grasmere fejn twieled u gœex William Wordsworth. Naraw il-cottage fejn kiteb œafna mill-poeÿiji famuÿi tiegœu. Wara, nagœmlu ÿjara f Keswick. Din hi eskursjoni mimlija veduti sbieœ fejn jispikkaw il-lagi, kif ukoll il-muntanji ÿgœar u l-kampanja sabiœa Ingliÿa. Filgœaxija çena fil-lukanda (inkluÿa). IS-SIBT Wara l-english breakfast, nagœmlu ç-check out u naqbdu t-triq lejn l-iskozja, gœall-belt ta Glasgow. Mal-wasla tagœna jkollna city tour bil-kowç u aktar tard immorru nagœmlu ç-check in fil-hotel IBIS Glasgow City Centre 3***. Œin liberu gœal sightseeing personali. Min irid, jista wkoll imur ix-shopping centre ta Glasgow f Sauchiehall Street, Buchanan Street u Argyle Street. Hawnhekk insibu œwienet u stabbilimenti famuÿi bœal Marks & Spencer, Littlewoods u Primark. Filgœaxija noœoræu niççenaw (extra) mat-tour leader u ngawdu din il-belt sabiœa ta Glasgow. 899 Lukandi f Lake District u Glasgow t Awwissu IL-ŒADD Kolazzjon buffet. Illum fid- 9.00am ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœas-scottish Highlands, opportunità unika biex napprezzaw il-æmiel tal-lagi, muntanji u kampanja Skoççiÿa li mhux ta min jitlifha. Æurnata mimlija u memorabbli. L-ewwel waqfa tkun fil-famuÿ Loch Lomond, l-akbar lag tal-ilma œelu fir-renju Unit. Wara nitilqu lejn Glencoe filwaqt li ngœaddu xenarju mill-isbaœ fil-qalba tal-highlands. Fi Glencoe nÿuru l-visitors Centre. Minn hawn insuqu lejn il-port pittoresk ta Oban fuq l-atlantiku. Hawn nagœmlu dawra mal-port u min irid jista jirkeb dgœajsa (œlas extra) li teœodna viçin il-post fejn hemm kolonja tal-foki (seals). Hawn ikollna wkoll œin liberu. Fi triqitna lura nkomplu ngawdu æmiel ta xenarju li gœalih hija magœrufa l-iskozja. Naslu lura ftit tard fi Glasgow. Filgœaxija noœoræu niççenaw (extra). IT-TNEJN Wara l-kolazzjon ikollna œin liberu fi Glasgow biex nagœmlu xi sightseeing personali u fil-11.00am ikollna eskursjoni optional gœall-belt meraviljuÿa ta Edinburgh. Din il-belt hija fost l-isbaœ fid-dinja, famuÿa gœall-arkitettura u l-kastell li jiddominaha. Inÿuru l-postijiet l-aktar interessanti mil-lat turistiku u fost l-oœrajn naraw St. Giles Cathedral u l-palazz ta Holyroodhouse (dœul extra) li hija r-residenza uffiçjali tar-reæina fl-iskozja. Naraw ukoll Princess Street l-aktar triq famuÿa gœax-xiri f din il-belt. Œin gœall-ikel f Edinburgh (extra) u wara nitilgœu l-famuÿa Royal Mile u nibqgœu sejrin sal-kastell biex naraw il-military Tattoo li tibda fid-9 ta filgœaxija. Dan hu spettaklu li ma ninsewh qatt u hu ta fama mondjali. Nirritornaw fil-lukanda wara nofsillejl. IT-TLIETA Kolazzjon buffet. Wara jkollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Scone Palace u Perth. Gœalhekk, fid-9.00am nitilqu bil-kowç lejn Perth, belt imœallta bl-antik u l-modern. Inÿuru l-famuÿ Scone Palace fejn kien jiltaqa l-parlament u fejn æew inkurunati 42 Re tal-iskozja. Wara, flimkien mat-tour leader nagœmlu dawra maç-çentru ta Perth fejn naraw attrazzjonijiet oœra li toffrilna din il-belt. Ikollna wkoll œin liberu gœal xi personal sightseeing. Filgœaxija noœoræu mat-tour leader biex niççenaw (extra), u wara nistgœu nagœmlu passiææata œelwa maxxmara Clyde. L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœall-belt œelwa ta Stirling belt ikkonçentrata madwar fortizza kbira u belt qadima medjevali fl-iskozja çentrali. Fi Stirling nÿuru wieœed mill-ikbar kastelli tal-pajjiÿ - Stirling Castle (dœul extra), li jinsab fuq Castle Hill mdawwar mill-irdum wieqaf fuq tliet naœat li jtuh poÿizzjoni difensiva qawwija. Lura fi Glasgow wara nofsinhar u jkollna œin liberu gœarrilassament, personal sightseeing jew shopping. Filgœaxija noœoræu niççenaw (extra) mat-tour leader. IL-ŒAMIS Kolazzjon, check out millukanda u nitilqu bil-kowç lejn l-ajruport ta Glasgow minfejn fil-11.00am naqbdu titjira diretta li twassalna Malta fl-3.45pm. Adult f kamra trippla Adult f kamra doppja Adult f kamra singola Tfal sa 11-il sena f kamra ma 2 adulti inkluÿ excess waiver 16 * Prezz speçjali japplika meta jittieœdu l-eskursjonijiet kollha Hemm œafna ristoranti viçin tal-lukanda fi Glasgow minfejn wieœed jista jagœÿel Titjira diretta mar-ryanair gœal Glasgow u lura Baggage Allowance: 20kg Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura Akkomodazzjoni gœal 2 iljieli fil-george Hotel 3*** (jew simili) f Penrith f Lake District Akkomodazzjoni gœal 5 iljieli fl-ibis Glasgow City Centre 3*** fi Glasgow Kolazzjon kuljum 2 ikliet filgœaxija f Penrith Eskursjoni gœal Gretna Green u Carlisle Eskursjoni gœal Glasgow Taxxi kollha 8 IJIEM INŸURU Gretna Green, Carlisle, Penrith, Kendal, Windermere, Ambleside, Grasmere u Keswick (kollha fil-lake District), Glasgow, Scottish Highlands, Loch Lomond, Glencoe, Oban, Edinburgh, Military Tattoo, Scone Palace, Perth u Stirling ADULTI **TFAL Kendal/Windermere/Ambleside/ Grasmere/Keswick Scottish Highlands Edinburgh (inkluÿ dœul gœall-military Tattoo) Scone Palace (dœul inkluÿ)/perth Stirling ** Tfal sa œdax-il sena Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument 13

14 Budapest, Vienna u æurnata Bratislava Eskursjoni b xejn ta Vienna Eskursjoni b xejn gœal Gyor 9 IJIEM LUKANDI 4**** f Budapest u Vienna INŸURU Vienna, Bratislava fis-slovakkja, Wachau, Krems, Durnstein, Melk, Vienna Woods, Helenental, Heiligenkreuz, Seegrotte, Budapest fid-dettal, Danube Bend, Szentendre, Visegrad, Esztergom, Puszta, Kecskemet, Lajosmizse u Gyor Adult f kamra trippla Adult f kamra doppja Adult f kamra singola Tfal sa 11-il sena f kamra ma 2 adulti Half Board f Budapest (4 ikliet filgœaxija) 69 inkluÿ excess waiver 16 * Prezz speçjali japplika meta jittieœdu l-eskursjonijiet kollha u l-half board f Budapest Titjira mal-air Malta gœal Vienna u lura Trasferimenti skont il-programm Akkomodazzjoni gœal 4 iljieli fil-hotel Bellevue 4**** (jew simili) fi Vienna Akkomodazzjoni gœal 4 iljieli fil-hotel Hungaria City Center 4**** (jew simili) f Budapest Kolazzjon buffet kuljum Taxxi kollha ADULTI **TFAL Bratislava Krems/Durnstein/Melk Vienna Woods Budapest (dœul inkluÿ) u West End City Shopping Centre Danube Bend (ikel u xorb inkluÿ) Puszta Tour (ikel u xorb inkluÿ) ** Tfal sa œdax-il sena IL-ŒAMIS Fil-5.15am niltaqgœu mattour leader fl-ajruport. Wara ç-check in nitilqu fuq it-titjira tal-air Malta KM514 li titlaq fis-7.15am u twassalna Vienna fid-9.30am. Hawn insibu kowç jistenniena u nitilqu lejn Vienna, il-belt kapitali tal-awstrija li hi meqjusa bœala waœda mill-isbaœ tal-ewropa, anzi taddinja. Nibdew il-æita tagœna b city tour panoramika tal-belt ta Vienna fejn naraw il-postijiet l-aktar importanti, bœal Palazz Irjali, l-opera House, il-bini majestuÿ tal-parlament, il-katidral ta San Stiefnu u x-xmara Danube li tgœaqqad dawn iÿ-ÿewæt ibliet Vienna u Budapest. Wara immorru l-hotel Bellevue 4**** (jew simili) u nagœmlu ç-check in. Filgœaxija noœoræu mat-tour leader biex niççenaw (extra). IL-ÆIMGŒA Kolazzjon buffet. Wara jkollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Bratislava, il-belt kapitali tas-slovakkja. Fiç-çentru storiku, fost l-oœrajn naraw l-opera House, Main Square, it-town Hall medjevali, l-primates Palace u St. Martin s Cathedral. Wara mmorru œdejn Bratislava Castle li jœares fuq il-belt ta Bratislava u x-xmara Danube minfejn naraw veduta mill-isbaœ tal-belt. Nirritornaw fil-lukanda u filgœaxija noœoræu niççenaw (extra). IS-SIBT Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœaÿ-ÿona ta Wachau. Se naraw numru ta villaææi ÿgœar mimlijin storja, kastelli u xenarji ta muntanji ÿgœar u x-xmara Danube. Inÿuru fid-dettal Krems li gœandu storja ta iÿjed elf sena, Durnstein bid-djar u toroq antiki tiegœu, u Melk bil-famuÿ monasteru stil barokk tal-benedittini (dœul extra). Filgœaxija, noœoræu flimkien mat-tour leader biex niççenaw (extra) u nkomplu niddevertu. IL-ŒADD Kolazzjon buffet. Wara jkollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar madwar il-foresta ta barra Vienna, aktar magœrufa bœala Vienna Woods. Gœalhekk nitilqu bil-kowç lejn il-vallata romantika ta Helenental fejn f Mayerling naraw il-kappella li kienet hunting lodge 559 Lukandi 4**** t Awwissu u fejn il-prinçep Rudolph (l-uniku tifel tal-imperatur Franz Joseph), u l-barunessa Vetsera gœamlu suwiçidju fl Imbagœad immorru Heiligenkreuz fejn naraw il-kunvent spettakulari tat-12-il seklu (entratura extra). Wara ngœaddu œdejn il-holdrichsmuhle u naslu Seegrotte. Hawnhekk, min irid, jista jagœmel rikba fuq dgœajsa (œlas extra) fuq l-akbar lag taœt l-art fl-ewropa. Filgœaxija noœoræu biex niççenaw (extra) u ngawdu flimkien f dan lejl ieœor f din il-belt meraviljuÿa. IT-TNEJN Wara l-kolazzjon buffet, nagœmlu ç-check out mill-kmamar u fid- 9.00am nitilqu bil-kowç lejn belt Kapitali oœra Budapest fl-ungerija. Malli naslu nagœmlu ç-check in fil-hotel Hungaria City Center 4**** (jew simili) u noœoræu mat-tour leader fiç-çentru ta Budapest biex nambjentaw ruœna maÿ-ÿona. Filgœaxija çena optional fil-lukanda. IT-TLIETA Kolazzjon buffet. Wara jkollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar ta Budapest u gœall-west End City Shopping Centre bil-gwida tal-lokal. Nibdew bil-famuÿ bini tal-parlament (dœul inkluÿ), li hu bini tassew impressjonanti u nkunu nistgœu anke nidœlu æewwa biex il-gwida turina u tispjegalna fuq il-æmiel li hemm. Wara nkomplu niskopru l-aqwa postijiet storiçi ta Budapest. Naraw il-pjazza tal-eroj, l-opera House, il-palazz Irjali u l-fishermen s Bastion (dœul inkluÿ) minfejn naraw veduta spettakulari. Imbagœad bl-istess kowç immorru sal-west End City shopping centre gœax-xiri mill-œafna œwienet li hemm. Dan ix-shopping centre hu modern u attrezzat mhux biss bil-œwienet iÿda wkoll b affarijiet oœra bœal kafetteriji, funtani, kaskata, ristoranti eçç. Filgœaxija çena optional fillukanda u wara, min irrid jista ingœaqqad mat-tour leader biex ingawdu n-nightlife sabiœa b xi passiææata fit-toroq mimlijin œajja ta œdejn ix-xmara Danube. L-ERBGŒA Kolazzjon buffet. Imbagœad ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal numru ta bliet sbieœ madwar ix-xmara Danube. Din l-eskursjoni, li tissejjaœ Danube Bend (Dunakanyar) tibda fit-8.30am. L-ewwel waqfa tkun f Szentendre, villaææ splendidu mibni fuq stil barokk. Insibu fost l-oœrajn djar mibnija apposta gœat-turisti f muÿew fil-miftuœ. Inkomplu gœaddejjin bil-kowç viçin ix-xmara u nieqfu f Visegrad, fortizza li ha tara veduta mill-isbaœ. Hawn ikollna ikla mill-aqwa fir-renaissance Restaurant b ikel tipiku medjevali bl-inbid, birra u xorb ieœor, u œafna drabi b muÿika medjevali. Imbagœad inkomplu gœal Esztergom fejn naraw il-katidral, il-porta Speciosa, il-pjazza Szechenyi, kif ukoll knejjes u toroq dojoq tipiçi taç-çentru storiku. Œafna jqisu din l-eskursjoni bœala l-isbaœ waœda. Nirritornaw fil-lukanda u çena optional. Wara noœoræu flimkien mat-tour leader biex inkomplu niddevertu. IL-ŒAMIS Kolazzjon buffet. Illum gœandna eskursjoni optional ta jum sœiœ li teœodna fin-naœa tal-punent tal-ungerija, viçin ilfruntiera mar-rumanija u l-ukrajna. F din il- Puszta Tour naraw il-kapaçità kbira li juru r-rikkieba f wirja spettakulari taÿ-ÿwiemel - spettaklu li ma ninsew qatt! Nagœmlu rikba fuq karozzin tipiku u wara nieklu ikla tajba bl-inbid u xorb f ristorant rustiku (Csarda), waqt li nisimgœu u nkantaw mal-muÿika taÿ-ÿingari. Niskopru wkoll il-belt ta Kecskemet waqt li f Lajosmizse niæu milqugœa b welcome drink ta grappa Ungeriÿa. Din hija eskursjoni mill-isbaœ. Nirritornaw fil-lukanda. Çena optional. Wara noœoræu mat-tour leader biex ingawdu flimkien din l-aœœar lejla tagœna f Budapest. IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon buffet, nagœmlu ç-check out mil-lukanda u nitilqu bil-kowç lejn Gyor belt barokka li tinsab nofs triq bejn Budapest u Vienna. Gyor huwa çentru importanti kulturali, belt ta università famuÿa u destinazzjoni turistika popolari. Hawnhekk ikollna œin gœal xi sightseeing u ikel (extra). Wara nkomplu triqitna lejn l-ajruport minfejn fit-7.40pm nitilqu fuq it-titjira tal-air Malta KM513 li twassalna lura pajjiÿna fl-9.50pm. 14 Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument

15 Praga L-ERBGŒA Fil-5.50am niltaqgœu mattour leader fl-ajruport Internazzjonali ta Malta biex fis-7.50am nitilqu fuq titjira diretta tal-air Malta gœal Praga fejn naslu fl-10.20am. Bil-kowç immorru fil-hotel Caruso 4**** fiç-çentru ta Praga u wara jkollna passiææata flimkien biex nambjentaw ruœna mal-lokalità. Nagœmlu ç-check in u xi œin liberu. Filgœaxija çena optional fil-lukanda u wara min irid jista jingœaqad mat-tour leader gœal night cruise fuq ix-xmara Vltava b veduti millisbaœ u riflessjonijiet ta siti importanti mixgœula. IL-ŒAMIS Kolazzjon buffet u wara jkollna optional city tour ta nofs ta nhar madwar Praga il-belt kapitali tar-repubblika Çeka. Il-kowç iwassalna fuq l-gœolja tal-kastell biex, flimkien mat-tour leader u l-gwida tal-lokal, nimxu lejn il-famuÿ kastell ta Praga. Sakemm naslu fejn il-kastell, naraw œafna bini u monumenti storiçi, kif ukoll naraw veduti spettakolari ta Praga kollha taœtna. Wara il-kastell ngœaddu sabiex naraw il-palazz tal-president, u ninÿlu bil-mixi mit-toroq antiki u storiçi tal-post. Matul it-triq naraw ukoll il-katidral ta St. Vitus, il-pjazza antika, l-arloææ astronomiku ta Praga u mmorru fuq Charles Bridge, famuÿ gœat-30 statwa li gœandu. Xalata ta storja Çeka miæbura f belt maæika. Immorru lura fil-lukanda gœall-kumplament tal-æurnata libera. Filgœaxija, wara li niççenaw fil-lukanda (optional), noœorgu mat-tour leader biex niddevertu fl-atmosfera ta Old Town Square. IL-ÆIMGŒA Wara kolazzjon buffet, l-eskursjoni optional tal-lum teœodna jum sœiœ fin-nofsinhar tal-bohemia, f Cesky Krumlov, l-iktar belt storika attrajenti fir-reæjun tal-bohemia. Din il-belt hija protetta mill-unesco bœala 389 Lukanda 4**** fiç-çentru storiku ta Praga t Awwissu World Heritage Site. Biex naslu gœaliha rridu ngœaddu xenarju sabiœ ta kampanja u villaææi. Cesky Krumlov tinsab fuq ix-xmara Vltava fejn flimkien mat-tour leader u l-gwida tal-lokal ikollna œin inÿuru ç-çentru storiku u l-kastell (dœul extra) li jiddomina l-belt. Çena optional fil-lukanda. IS-SIBT Kolazzjon buffet u wara jkollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœall-belt meraviljuÿa ta Dresden fil-æermanja akkumpanjati gwida lokali. Desden tissejjaœ Firenze tan-naœa ta fuq. Hawnhekk ikollna l-opportunità li napprezzaw il-æmiel tal-kastell li jinsab viçin it-theaterplatz, is-semper Opera House ( barra), Sempergaleie, Taschenbergpalais, Hofkirche u l-knisja Frauenkirche Lutheran, imbagœad ikollna œin liberu gœal sightseeing personali u shopping. Filgœaxija çena optional fil-lukanda. IL-ŒADD Kolazzjon buffet u wara jkollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœall- Punent tal-bohemia - Karlovy Vary. Matul din l-eskursjoni napprezzaw il-kampanja ta din iÿ-ÿona u naraw diversi villaææi ÿgœar pittoreski sakemm naslu fil-belt ta Karlovy Vary li tinsab f vallata tassew sabiœa. Aœna u sejrin lejn il-baÿilika ddedikata lil Maria Madalena, naraw ukoll il-hot spring geysers, gœoljin 12-il metru. Ikollna wkoll œin liberu biex ingawdu din il-lokalità mill-isbaœ. Çena optional fil-lukanda. Filgœaxija nissuæerixxu li tmorru Vystaviste u taraw il-musical Dancing Fountains (œlas extra). IT-TNEJN Kolazzjon buffet. Illum immorru eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Cesky Sternberk u gœall-belt medjevali ta Kutna Hora akkumpanjati gwida lokali. Nibdew billi bil-kowç imorru naraw il-kastell meraviljuÿ ta Cesky Sternberk (dœul extra), li jmur lura gœas-seklu tlettax u li huwa mibni fuq stil barokk. Dan il-kastell jinsab fuq gœolja fuq ix-xmara Sazava. Wara nibqgœu sejrin gœall-belt ta Kutna Hora - wieœed 12-il post fir- Repubblika Çeka fuq il-lista ta wirt dinji tal-unesco. Kutna Hora hu l-aktar famuÿ gœaç-chapel of the Bones kappella çimiterju mÿejna bl-gœadam ta 40,000 persuna (dœul extra). Iç-çentru storiku huwa wieœed mill-isbaœ u l-katidral gotiku ta Santa Barbara huwa fost l-aktar spettakolari fil-pajjiÿ (dœul extra). Insibu diversi siti storiçi oœra li definittivament jagœmlu din l-eskursjoni interessanti ferm. Çena optional fil-lukanda. IT-TLIETA Wara l-kolazzjon buffet, eskursjoni optional oœra ta jum sœiœ gœal parti oœra tar-repubblika Çeka, fejn inÿuru l-kastell Konopiste (dœul extra) u Pilsen. Pilsen qiegœed fil-punent tal-bohemia, fejn jingœaqdu 4 xmajjar li mbagœad jgœaddu miç-çentru tal-old Town. Hawnhekk inÿuru Namesty Republiky, il-pjazza prinçipali fejn hemm il-knisja ta San Bartolomew u diversi bini b stil Rinaxximentali bœat-town Hall u l-plague Column tal Pilsen huwa famuÿ gœall-birra Pils u gœalhekk nirrakkomandaw li ÿÿuru l-prasdroy Brewery (dœul extra). Çena optional fil-lukanda. L-ERBGŒA Kolazzjon buffet u wara mmorru bil-kowç lejn l-ajruport ta Praga minfejn fil-11.10am naqbdu titjira diretta tal-air Malta li twassalna lura Malta fis-1.40pm. Adult f kamra trippla Adult f kamra doppja Adult f kamra singola Tfal sa 11-il sena f kamra ma 2 adulti Half Board (7 ikliet buffet) 119 inkluÿ excess waiver 16 * Prezz speçjali japplika meta jittieœdu l-eskursjonijiet kollha u l-half board Nota: City tax ta 15CZK (approx. 0.56c) kull persuna kull lejl (18-il sena l fuq) trid titœallas kull klijent direttament fil-lukanda Titjira mal-air Malta gœal Praga u lura Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-hotel Caruso 4**** (jew simili) fi Praga Kolazzjon buffet kuljum Taxxi tal-ajruport u service charge 8 IJIEM INŸURU Praga, Cesky Krumlov, Dresden fil-æermanja, Karlovy Vary, Cesky Sternberk, Kutna Hora, l-kastell Konopiste u Pilsen ADULTI **TFAL Praga Cesky Krumlov Dresden Karlovy Vary/Cesky Sternberk Kutna Hora Il-Kastell Konopiste/Pilsen ** Tfal sa œdax-il sena Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument 15

16 Is-sbuœija tal-bavaria u æurnata l-awstrija 8 IJIEM INŸURU Munich, Zugspitze, Garmish- Partenkirchen, Oberammergau, Eagle s Nest, Salzburg, Nuremberg, il-kastell Linderhof, il-kastell Neuschwanstein / il-kastell Hohenschwangau u l-lag ta Chiemsee Adult f kamra trippla Adult f kamra doppja Adult f kamra singola Tfal sa 11-il sena f kamra ma 2 adulti inkluÿ excess waiver 16 * Prezz speçjali japplika meta jittieœdu l-eskursjonijiet kollha Titjira mal-air Malta gœal Munich u lura Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-conrad de Ville Hotel 3*** superior (jew simili) fiç-çentru ta Munich Kolazzjon buffet kuljum Taxxi tal-ajruport ADULTI **TFAL Zugspitze/Garmish-Partenkirchen/ Oberammergau Eagle s Nest/Salzburg Nuremberg Il-kastell Linderhof/il-kastell Neuschwanstein Il-lag ta Chiemsee ** Tfal sa œdax-il sena IL-ŒAMIS Fis-6.45am niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport Internazzjonali ta Malta biex fid-8.45am nitilqu fuq titjira diretta tal-air Malta gœal Munich fejn naslu fil-11.05am. Insibu l-kowç jistenniena li jeœodna direttament fil-hotel Conrad de Ville 3*** superior (jew simili) fiç-çentru ta Munich u nagœmlu ç-check in. Aktar tard ikollna passiææata flimkien biex nambjentaw ruœna mal-lokalità. Filgœaxija noœoræu mat-tour leader biex niççenaw. IL-ÆIMGŒA Wara kolazzjon buffet, l-eskursjoni optional tal-lum teœodna jum sœiœ f Zugspitze, Garmish-Partenkirchen u Oberammergau. L-ewwel waqfa tagœna tkun Zugspitze l-gœola muntanja fil-æermanja, b 2962m l fuq mill-livell tal-baœar. Din il-muntanja tinsab fin-nofsinhar tal-belt ta Garmish u fiha nsibu tlett glaciers. Iÿ-Zugspitze hija wkoll destinazzjoni mill-isbaœ gœal kulœadd fejn il-quççata toffri panorama impressjonanti li testendi fuq 400 quççata mifruxa fuq erba pajjiÿi. Hawnhekk min irid jista jaqbad il-cable car (œlas extra) biex jammira x-xenarju. Inkomplu l-eskursjoni tagœna filbelt Bavarjana ta Garmish-Partenkirchen. Din hija l-ikbar ski resort fl-alpi Æermaniÿi kif ukoll post gœaç-çiklisti fis-sajf, hikers u xabbaturi. Minn hawn inkomplu triqitna gœal Oberammergau. Dan il-post huwa magœruf gœar-rappreÿentazzjonijiet tal-passjoni li jsiru kull 10 snin u huwa wkoll post sinonimu mal-iskulturi fl-injam. Ikollna çans inÿuru xi œwienet li jbiegœu kull tip ta oææett magœmul mill-injam. Filgœaxija noœoræu gœaç-çena (extra). IS-SIBT Kolazzjon buffet. Din il-æurnata se tkun iddedikata gœall-belt ta Munich biex inkunu nistgœu ngawdu l-attrazzjonijiet f din il-belt. Nagœmlu mixja tul iç-çentru storiku fejn fost oœrajn inÿuru Marienplatz pjazza prinçipali fil-qalba tal-belt. Wieœed jista wkoll jagœmel xi shopping. Min irid jista jmur mat-tour leader biex 599 Lukanda 3*** superior fiç-çentru ta Munich t Awwissu iÿur il-munich Residenz palazz li kien ir-residenza tal-monarjika tal-bavaria (entratura extra) u li llum huwa miftuœ gœall-pubbliku fejn wieœed jista jammira l-arkitettura, id-dekorazzjonijiet talkmamar u swali, u l-kollezzjoni Rjali. Œin liberu gœal xi sightseeing personali. Filgœaxija noœoræu niççenaw (extra) u nkomplu niddevertu. IL-ŒADD Kolazzjon buffet u wara jkollna eskursjoni optional oœra ta jum sœiœ gœal famuÿa Eagle s Nest u l-belt ta Salzburg. Bil-kowç nitilqu lejn Salzburg, waœda millisbaœ bliet storiçi fl-ewropa. Fost l-oœrajn naraw il-katidral, Residence Square, Market Square, Getreidegasse u d-dar ta Mozart. Fl-aœœar immorru anke fil- Capital Square fejn min irrid jista jaqbad il-funicular (œlas extra) gœall-fortizza ta Hohensalzburg. Hawn fuq, minbarra l-veduti meraviljuÿi, nistgœu naraw ukoll mill-kmamar statali sal-kmamar tattortura. Naraw ukoll il-watchtower minfejn nistgœu ingawdu l-veduta panoramika tal-belt. Wara nkomplu l-æurnata u mmorru Eagle s Nest li hija mibnija bœala teahouse fuq il-quççata tal-muntanja fejn Adolf Hitler kien jirilassa u jilqa œbieb u dinjitarji. (trasport - bus ride extra). Lura fil-lukanda u filgœaxija noœoræu niççenaw (extra). IT-TNEJN Kolazzjon u llum noffrulkom eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Nuremberg, belt œelwa fir-reæjun tal-bavaria li hi magœrufa gœall-arkitettura medjevali bœall-fortifikazzjonijiet u torrijiet tal-æebel fl-old Town. Fit-tarf tal-parti l-antika nsibu l-kastell Kaiserburg, filwaqt li fil-pjazza çentrali wieœed jista jammira l-funtana gotika Schoner Brunnen tal-14-il seklu, b gœoli ta madwar 19-il metru u b œafna figurini jÿejnuha. Ikollna xi œin liberu gœal xi sightseeing personali u xi shopping. Filgœaxija noœoræu niççenaw (extra) u nkomplu niddevertu. IT-TLIETA Wara l-kolazzjon ikollna eskursjoni optional oœra mill-isbaœ ta jum sœiœ li tibda bi ÿjara fil-kastell ta Linderhof (entratura extra) mibni f nofs foresta mir-re Ludvic fl Aktar tard inkomplu bi ÿjara fil-kastell Neuschwanstein (entratura extra) il-kastell li kien ispirazzjoni gœal Walt Disney fil-œrafa ta Sleeping Beauty u kien ir-refuæju tar-re Ludwig II. Verament kastell tal-œolm u li gœal œafna jissimbolizza l-immaæinazzjoni ta tfulithom. Min jixtieq, minflok il-kastell Neuschwanstein, jista jÿur il-kastell Hohenschwangau (entratura extra) li kien mibni missier ir-re Maximilian II, fejn ir-re Ludwig qatta tfulitu. Lura fi Munich, filgœaxija noœoræu niççenaw (extra). L-ERBGŒA Kolazzjon buffet u l-aœœar eskursjoni optional tal-æita se teœodna il-lag tal-ilma œelu ta Chiemsee fil-bavarja viçin Rosenheim. Dan il-lag, magœruf gœarrikreazzjoni, hu spiss imsejjaœ bœala l-baœar tal-bavarja u hawnhekk insibu tliet gÿejjer ewlenin. Flimkien nagœmlu boat ride (extra) mal-lag u naraw il-gÿejjer. Herreninsel hija l-akbar gÿira b 238 ettaru fejn ir-re Ludwig bena palazz li qatt ma kien komplut, iÿda kien maœsub li jiæi kopja tal-palazz ta Versailles. Imbagœad insibu Krautinsel u Fraueninsel, l-iÿgœar mill-gÿejjer prinçipali fejn insibu monasteru tal-benedittini u villaææ ÿgœir. Nirritornaw il-lukanda u filgœaxija noœoræu niççenaw (extra) u ngawdu l-aœœar lejla flimkien f din il-belt. IL-ŒAMIS Kolazzjon buffet u wara mmorru bil-kowç lejn l-ajruport ta Munich minfejn fl-12.10pm naqbdu titjira diretta tal-air Malta li twassalna lura Malta fis-2.20pm. 16 Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument

17 Svizzera, Franza u l-æermanja u æurnata Liechtenstein Eskursjoni b xejn gœal Zurich IL-ÆIMGŒA Fin-12.30pm niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport Internazzjonali ta Malta biex fis-2.25pm nitilqu fuq titjira diretta tal-air Malta gœal Zurich fejn naslu fil-4.45pm. Insibu l-kowç jistenniena li jeœodna direttament fil-hotel Central 4**** (jew simili) f Schwenningen fil-æermanja u nagœmlu ç-check in. Aktar tard nagœmlu passiææata flimkien biex nambjentaw ruœna mal-lokalità u noœoræu mat-tour leader biex niççenaw (extra). IS-SIBT Wara kolazzjon buffet, l-eskursjoni optional tal-lum teœodna jum sœiœ fi Franza fejn inÿuru Colmar u Strasbourg. L-ewwel waqfa tkun fil-belt ta Colmar fejn napprezzaw iç-çentru storiku mimli arti u kultura, bi djar qishom tal-pupi, kif ukoll il-kwartier mimli kanali li jissejjaœ Little Venice of Alsace. Naraw ukoll id-dar tal-famuÿ arkitett Bartholdi li ddisinja l-istatue of Liberty ta New York. Mhux ta b xejn œafna jirreferu gœal Colmar bœala waœda mill-isbaœ bliet ÿgœar tal-ewropa. Imbagœad inkomplu l-æurnata fi Strasbourg, fejn l-aœjar mod biex wieœed jara sew din il-belt hi permezz ta boat cruise (œlas extra). Flimkien mat-tour leader inÿuru wkoll il-katridal majestuÿ Notre Dame du Strasbourg filwaqt li bil-mixi nistgœu anke nÿuru Petite France, li hi ÿona pedonali b toroq dojoq mill-isbaœ. Ikollna xi œin liberu gœal xi sightseeing personali u shopping mid-diversi œwienet enormi li jinsabu filbelt. Filgœaxija noœoræu gœaç-çena (extra). IL-ŒADD Kolazzjon buffet. L-eskursjoni optional ta æurnata llum teœodna fil-gÿira botanika ta Mainau fuq il-lag ta Konstanz (dœul extra), li gœalkemm tkopri 45 ettaru t art biss, toffri biodiversità straordinarja ta siæar, fjuri mill-isbaœ u arbuxelli. Hija magœrufa wkoll gœall-park tat-tfal, il-pony rides, il-petting zoo u l-attrazjoni prinçipali tal-butterfly House. Aktar tard inÿuru r-rhine Falls fl-isvizzera, l-aktar u l-akbar kaskati spettakolari tal- Ewropa. Nirritornaw il-lukanda u filgœaxija noœoræu niççenaw (extra). 599 Lukanda 4**** ta Lulju IT-TNEJN Kolazzjon buffet u wara jkollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœall-kastell ta Hohenzollern kastell medjevali magœruf mal-ewropa kollha (shuttle bus u entratura extra). Il-kastell hu destinazzjoni turistiku b madwar 300,000 viÿitatur kull sena, li jagœmlu wieœed milliktar popolari. Nimxu tul is-swali, il-librerija u r-royal Treasury u diversi attrazzjonijiet. It-tielet verÿjoni tal-kastell, mibnija f gœoli ta 855-il metru, toffri veduti spettakolari. Lura fil-lukanda u filgœaxija noœoræu niççenaw (extra). IT-TLIETA Kolazzjon buffet u llum noffrulkom eskursjoni optional oœra ta jum sœiœ li teœodna l-isvizzera Engelberg u l-belt ta Lucerne. Il-villaææ t Engelberg kien magœruf gœall-monasteru Benedittin tiegœu taÿ-ÿmien il-medjuevu Engelberg Abbey. Mis-seklu 19 l quddiem, dan il-villaææ sar magœruf internazzjonalment bœala riÿort fil-muntanji li jÿuruh kemm gœall-iskiing kif ukoll gœall-karatteristiçi Alpini. In-natura mhux mittiefsa, flimkien mal-veduti panoramiçi tal-muntanji, jagœmluh destinazzjoni mill-isbaœ. Aktar tard inÿuru Lucerne fejn flimkien mat-tour leader inÿuru l-monument tal-iljun, iç-chapel Bridge u l-hofkirche filwaqt li nimxu max-xmara Reuss li teœodna sat-toroq antiki tal-belt. Hawnhekk insibu djar tipiçi bil-faççati miÿbugœin b kuluri differenti. Insibu wkoll œafna œwienet, gœalhekk ikollna œin liberu gœal xi shopping u sightseeing personali. Filgœaxija çena (extra). L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon ikollna eskursjoni optional mill-isbaœ ta jum sœiœ li teœodna f Liechtenstein, fil-belt kapitali tal-pajjiÿ Vaduz. Din il-belt toffri rilassament u kultura. Hawn, fost oœrajn, naraw il-kastell ta Vaduz fejn joqogœdu l-familja Rjali. Dan il-kastell, mibni fuq gœolja wieqfa f nofs il-belt, huwa viÿibbli kwaÿi kwalunkwe post f Vaduz. Nara ukoll il-katidral ta St. Florin, ir-rathaus u l-parliament Building b stili u perjodi t arkitettura varjati li l-belt hi magœrufa gœalihom. Wieœed jista jirkeb it-trenino (extra) li jinsab fiç-çentru biex ikun jista jÿur din il-belt çkejkna iÿda spettakulari (œlas extra). Lura fi Schwenningen u filgœaxija noœoræu niççenaw (extra). IL-ŒAMIS Kolazzjon buffet u wara jkollna eskursjoni optional ta æurnata sœiœa gœal Freiburg u Titisee fil-black Forest. Nagœmlu waqfa fil-belt ta Freiburg li hi l-kapitali tal-black Forest fejn naraw il-katidral majestuÿ tagœha li hu kapulavur tal-arkitettura medjevali. Madwar il- Katidral hemm belt antika pittoreska b suq li jarma kuljum u mdawra b bini storiku li jmur lura gœal perjodi diversi. Ikollna œin liberu imbagœad aktar tard nitilqu lejn Titisee lag pittoresk fil-qalba tal-black Forest. Nistgœu nirkbu dgœajsa li ddawarna fuq il-lag (œlas extra) jew nagœmlu xi passiææata panoramika inkella nduru qalb il-œwienet tas-souveniers u l-cuckoo Clocks. Nirritornaw il-lukanda u filgœaxija noœoræu niççenaw (extra) u ngawdu l-aœœar lejla flimkien. IL-ÆIMGŒA Kolazzjon buffet, check out mill-kmamar u wara mmorru bil-kowç lejn l-akbar belt tal-isvizzera, Zurich fejn ikollna eskursjoni b xejn ta din il-belt bi storja li tmur lura ÿmien ir-rumani. Kulturalment vibranti, bi tmexxija effiçjenti u b poÿizzjoni attraenti fejn ix-xmara tiltaqa mal-lag, Zurich hija magœrufa bœala waœda mill-aktar bliet abitabbli tad-dinja. Œafna miç-çentru antik, b toroq imserpin u l-knejjes, inÿammu intatti. Madanakollu, Zurich daœœlet l-istil kontemporanju b fabbriki antiki mibdula f çentri kulturali u spazji kreattivi æodda. Aktar tard nitilqu lejn l-ajruport minfejn fis-5.40pm naqbdu titjira diretta tal-air Malta li twassalna lura Malta fit-7.55pm. Adult f kamra trippla Adult f kamra doppja Adult f kamra singola Tfal sa 11-il sena f kamra ma 2 adulti inkluÿ excess waiver 16 * Prezz speçjali japplika meta jittieœdu l-eskursjonijiet kollha Titjira mal-air Malta gœal Zurich u lura Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-hotel Central 4**** (jew simili) f Schwenningen Kolazzjon buffet kuljum Taxxi tal-ajruport 8 IJIEM INŸURU Schwenningen, Colmar, Strasbourg, Mainau Island, ir-rhine falls, il-kastell ta Hohenzollern, Engelberg, Lucerne, Vaduz, Freiburg u Titisee fil-black Forest u Zurich ADULTI **TFAL Colmar/Strasbourg Mainau Island/Rhine Falls Il-Kastell ta Hohenzollern Engelberg/Lucerne Vaduz Freiburg/Titisee ** Tfal sa œdax-il sena Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument 17

18 Lago di Garda 8 IJIEM INŸURU Garda, Canevaworld Resort, Sirmione, Bardolino, Parco Natura Viva, Gardaland, Pinzolo, Nardis Waterfalls, Venezja, Riva del Garda, Limone u Malcesine Adult f kamra trippla Adult f kamra doppja Adult f kamra singola Tfal (3-10snin) f kamra ma 2 adulti Tfal (11-14sena) f kamra ma 2 adulti Half Board 89 inkluÿ excess waiver 16 * Prezz speçjali japplika meta jittieœdu l-half board u l-eskursjonijiet kollha Nota: City tax ta 1.00 kull persuna kull lejl ( 14-il sena l fuq) trid titœallas direttament mill-klijenti fil-lukanda Titjira mal-air Malta gœal Milan u lura Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-hotel Royal 3*** (jew simili) f Garda (bis-swimming pool) Kolazzjon buffet kuljum Taxxi tal-ajruport u service charge ADULTI **TFAL Canevaworld (entratura nkluÿa) Sirmione/Bardolino/Parco Natura Viva ** Gardaland/SeaLife Aquarium (entratura nkluÿa) Dolomiti Venezja Riva del Garda/Limone/Malcesine ** Tfal sa œdax-il sena *** Tfal taœt metru jidœlu b xejn f Gardaland IT-TNEJN Fl-10.55am niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport biex fis-12.55pm naqbdu t-titjira tal-air Malta li twassalna fl-ajruport ta Milan fit-2.50pm. Minn hawn il-kowç teœodna lejn il-hotel Royal 3*** f Lago di Garda, nagœmlu ç-check in u wara ningœaqdu flimkien mat-tour leader gœal mixja biex nambjentaw ruœna mal-post. Çena optional. IT-TLIETA Kolazzjon buffet u wara jkollna eskursjoni optional ta jum sœiœ b divertiment gœall-familja kollha f Canevaworld Resort Æurnata ngawdu Movie World u Aqua Paradise. Jekk inti tagœÿel li toqgœod f Movie World biss, it-trasferimenti lura gœal Garda ikun f xi t-3.00pm u gœal dawk li jibqgœu Aqua Paradise, it-trasport lura l-lukanda ikun fis-6.00pm. Çena optional. L-ERBGŒA Kolazzjon buffet u llum ikollna eskursjoni optional oœra ta jum sœiœ li teœodna Sirmione, Bardolino u Parco Natura Viva. F Sirmione, il- perla ta Lake Garda, ingawdu ÿ-ÿona pedonali fejn hemm diversi boutiques, cafes u cake 499 Gardaland & Canevaworld Theme Parks entraturi nkluÿi fil-prezz tal-eskursjoni 28 t Awwissu - 4 ta Sett shops. Min irid jista jieœu wkoll boat trip ta 30 minuta (œlas extra) li tieœdok dawra mal-lag fejn tara l-ex-villa ta Maria Callas, il-villa Rumana, il-grotta ta Catullo u t-thermal baths. Wara nibqgœu sejrin Bardolino, wieœed mill-iktar riÿorts popolari ta Lago di Garda, b toroq mingœajr traffiku. L-aœœar waqfa tagœna tkun f Parco Natura Viva (dœul extra), fejn mill-bus naraw æiraffi, zebras, antelopes u anke ljuni, hyenas u cheetahs. Bil-mixi nÿuru wkoll il-fauna Park fejn insibu animali mill-5 kontinenti u l-extinction Park. Filgœaxija çena optional. IL-ŒAMIS Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni optional ta jum speçjali gœal Gardaland u s-sea Life Aquarium æurnata oœra ta divertiment, attrazzjonijiet u spettakli. It-trasferiment lura lejn il-lukanda jkun gœal œabta tas-7pm. (Jekk inti tkun fuq half board u tkun tixtieq tibqa sal-œin tat-tluq, il-lukanda tipprovdi packed lunch minflok iç-çena). IL-ÆIMGŒA Kolazzjon buffet u jum ieœor mill-isbaœ b eskursjoni optional fejn insuqu lejn id-dolomiti, bl-ewwel waqfa tagœna f Lago di Tenno. Imbagœad immorru Pinzolo, fejn wieœed jista anke jitla bil-cablecar (extra) fuq waœda mill-muntanji tal-madwar. Ikollna œin liberu f Pinzolo anke gœall-ikel (extra). Waqt din l-eskursjoni ngœaddu villaææi pittoreski b xeni impressjonanti talmuntanji. Fi triqitna lura nagœmlu waqfa ÿgœira biex naraw in-nardis Waterfalls. Çena optional fil-lukanda. IS-SIBT Kolazzjon buffet. Waqt l-eskursjoni optional tal-lum nÿuru Venezja il-gÿira romantika b 411 pont u 150 kanal (ferry inkluÿ). Hawnhekk nammiraw postijiet famuÿi bœar-rialto Bridge, il-palazzo Ducale, Pjazza San Marco u l-baÿilika, u l-grand Canal. Nagœmlu mixja fit-toroq dojoq u madwar il-kanali. Tard wara nofsinhar imorru lura lejn il-lukanda - Çena optional. IL-ŒADD Kolazzjon buffet. Wara jkollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Riva del Garda. Hawnhekk ikollna œin inÿuru ç-çentru mbagœad ikollna mini-cruise (extra) gœal Limone fejn ikollna œin induru u nixtru xi souvenirs. Wara bl-istess dgœajsa mmorru Malcesine, villaææ ieœor popolari tal-lago di Garda. Œin liberu gœall-ikel (extra) imbagœad inÿuru ç-çentru storiku ta Malcesine. Filgœaxija çena optional fil-lukanda. IT-TNEJN Kolazzjon buffet u wara jkollna œin liberu sakemm jiæi gœalina l-kowç biex iwassalna fl-ajruport ta Milan minfejn fl-3.40pm nitilqu fuq titjira diretta tal-air Malta li twassalna lura pajjiÿna fil-5.35pm. 18 Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument

19 Valle d Aosta, Franza, l-isvizzera u l-alpi 8 IJIEM L-ERBGŒA Fil-10.55am niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport Internazzjonali ta Malta biex nagœmlu ç-check in. Fis pm nitilqu fuq it-titjira KM624 tal-air Malta li twassalna fl-ajruport ta Linate Milan fit-2.50pm. Mal-wasla tagœna, bil-kowç nitilqu lejn il-hotel Elena 3*** (jew simili) f St. Vincent fil-valle d Aosta li huwa risort popolari tas-sajf b mineral springs u casino famuÿ. Wara ç-check in, noœoræu dawra mat-tour leader biex nambjentaw ruœna mal-lokalità. Filgœaxija çena optional fil-lukanda. IL-ŒAMIS Wara l-kolazzjon buffet nibdew il-æita tagœna b eskursjoni optional ta æurnata sœiœa li teœodna fil-belt qalb il-muntanji Cervinia fejn ikollna l-gœaÿla li nitilgœu l-muntanja Matterhorn Skiing Resort (jekk it-temp jippermetti), li tinsab fuq il-fruntiera mal-isvizzera (cable car extra). Wara nofsinhar inÿuru l-kastell Fenis (entratura extra) wieœed mill-aktar kastelli famuÿi fir-reæjun tal-valle d Aosta u aktar tard inÿuru fabbrika tas-salami (entratura extra). Çena optional fillukanda. IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Superga u Torino - il-belt kapitali tal-piemonte. L-ewwel waqfa tkun f Superga fejn inÿuru l-famuÿa Baÿilika kif ukoll ingawdu veduti tal-belt ta Torino. Naraw ukoll il-post fejn it-tim tal-futbol tal-grande Torino kien ikkraxxja b ajruplan fl Minn hawn immorru lejn iççentru tal-belt fejn fost oœrajn naraw La Mole Antonelliana, li huwa l-gœola bini f din il-belt, Via Roma, Piazza Castello, Palazzo Madama u Giardino Reale. Inÿuru l-katidral ta San Gwann fejn hu miÿmum bi qdusija kbira l-famuÿ Liÿar ta Kristu t Awwissu Filgœaxija çena optional u nkomplu niddevertu flimkien mat-tour leader. IS-SIBT Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ rilassanti biex niskopru l-park nazzjonali Gran Paradiso li huwa l-eqdem u l-iÿjed wieœed importanti fl-italja u huwa wkoll post popolari mat-turisti. Hawn naraw æmiel ta veduti kif ukoll muntanji, xmajjar, foresti u widien. Aktar tard inkomplu bl-eskursjoni fil-belt kapitali tar-reæjun Aosta. L-istorja ta din il-belt imdawra bil-muntanji tmur lura 3,000 QK. Fis-seklu 19 Aosta kienet magœrufa bœala the Rome of the Alps, gœalhekk hawn insibu œafna fdalijiet Rumani kif ukoll belt moderna b ambjent uniku. Filgœaxija çena optional fil-lukanda. IL-ŒADD Kolazzjon buffet. Wara jkollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Annecy fi Franza, li hija wkoll belt popolari œafna mat-turisti, magœrufa bœala Little Venice. Inÿuru ç-çentru storiku mimli arkitettura li tmur lura gœas-seklu sittax. Hawnhekk naraw il-kastell t Annecy li jœares fuq il-belt medjevali, il-baÿilika tal-visitazjoni, Gate St. Claire, l-island Palace - wieœed mill-aktar palazzi fotografati fi Franza gœall-isbuœija tiegœu, u diversi monumenti oœra. Ikollna œin liberu u min irid, jista jmur ukoll fuq cruise ÿgœir (œlas extra) fuq il-lag. Wara nofsinhar insuqu lejn Chambery li darba kienet il-kapitali ta Savoie. Fiç-çentru ta din il-belt insibu x-chateau li kien iservi bœala residenza tad-duka, il- Fontaine des Elephants u l-katidral tas-seklu œmistax. Jekk il-œin jippermetti jkollna œin liberu gœal sightseeing personali qabel ma nirritornaw lejn St. Vincent. Çena optional u wara noœoræu flimkien biex inkomplu ngawdu. IT-TNEJN Wara l-kolazzjon ikollna eskursjoni optional li teœodna l-isvizzera. Nibdew bi ÿjara fil-kastell Chillon (œlas extra) akkumpanjati mill-gwida. Dan il-kastell inbena fl-1536 u jinsab fuq it-tarf tal-lag ta Ginevra. Wara nkomplu triqitna lejn Montreaux spa resort famuÿ u l-belt mill-isbaœ b siæar tal-palm u camellias madwar il-lag. Il-waqfa li jmiss tkun fi Gruyeres fejn inÿuru l-belt medjevali qalb l-gœoljiet. Nirritornaw il-lukanda u çena optional. IT-TLIETA Kolazzjon buffet, imbagœad tard filgœodu jkollna eskursjoni optional ta jum sœiœ. Nitilqu bil-kowç gœal Chamonix fl- Isvizzera, riÿort turistiku meraviljuÿ f gœoli ta 1035 metru œdejn Mont Blanc. Bit-tram (œlas extra), nitilgœu fuq il-muntanja u naraw il-famuÿ Mer de Glasse. Jista jkun possibli li jkun gœad fadal xi borra. Fi triqitna lejn il-lukanda, nagœmlu waqfa f Courmayeur - skiing resort popolari œafna fl-italja u frekwentat bosta turisti. Mont Blanc tifred ir-riÿort pittoresk ta Courmayeur Franza, u hu mimli toroq dojoq u œwienet ta kull æeneru. Filgœaxija ngawdu l-aœœar lejla tagœna flimkien fejn niççenaw f xi ristorant (extra) u min irid wara jista jÿur il-casino. L-ERBGŒA Kolazzjon buffet u check out mil-lukanda. Ikollna xi œin liberu biex ingawdu l-aœœar œin f St. Vincent qabel ma nitilqu bil-kowç lejn l-ajruport ta Milan biex nagœmlu ç-check in. Fl-3.40pm nitilqu fuq it-titjira KM625 tal-air Malta li twassalna lura f pajjiÿna fil-5.35pm. INŸURU St. Vincent, Cervinia, Superga, Torino, Aosta, il-park Nazzjonali Gran Paradiso fl-italja, Annecy, Chambery, il-kastell Chillon, Montreaux, Gruyeres, Chamonix, Mer de Glasse u Courmayeur Adult f kamra kwadruppla Adult f kamra trippla Adult f kamra doppja Adult f kamra singola Tfal sa 11-il sena f kamra ma 2 adulti Half Board (6 ikliet) 108 Half Board (tfal 5-10-il sena) 84 Insurance standard tfal taœt 16-il sena inkluÿ excess waiver 16 * Prezz speçjali japplika meta jittieœdu l-eskursjonijiet kollha Nota: City tax ta 0.80 kull persuna kull lejl trid titœallas mill-klijenti direttament fil-lukanda Titjira mal-air Malta gœal Milan Linate u lura Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-hotel Elena 3*** (jew simili) f St. Vincent fil-valle d Aosta Kolazzjon buffet kuljum Taxxi tal-ajruport u service charge ADULTI **TFAL Cervinia/Il-Kastell Fenis/fabbrika tas-salami Superga/Torino Aosta/Park Gran Paradiso Annecy/Chambery Il-Kastell Chillon/Montreaux/Gruyeres Chamonix/Courmayeur ** Tfal sa œdax-il sena Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument 19

20 Ir-reæjun tal-campania 7 IJIEM INŸURU Monte Cassino, Sorrento, Amalfi, Positano, Ravello, Pompei, Capri, Anacapri, Paestum, l-fabbrika tal-æobon u Napli Adult f kamra ta 3 sodod Adult f kamra ta 2 sodod Adult f kamra singola Tfal sa 11-il sena (f kamra ma 2 adulti) Half Board (6 ikliet) 76 inkluÿ excess waiver 16 * Prezz speçjali japplika meta jittieœdu l-eskursjonijiet kollha Nota: City tax ta Sorrento 1.50 kull persuna kull lejl trid titœallas mill-klijenti direttament fil-lukanda Titjira mal-air Malta gœal Ruma u lura Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura Akkomodazzjoni gœal 6 iljieli fil-hotel Tirrenia 3*** (jew simili) f Sorrento Kolazzjon buffet kuljum Eskursjoni ta Monte Cassino Taxxi kollha ADULTI TFAL Amalfi, Positano u Ravello Pompei (dœul u gwida inkluÿi) Capri (ferry, gwida u transport inkluÿi) u Anacapri Paestum u l-fabbrika tal-æobon Napli IS-SIBT Fis-5.30am niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport Internazzjonali ta Malta biex nagœmlu ç-check in. Fis-7.35am nitilqu fuq it-titjira KM612 tal-air Malta gœal Ruma Fiumicino. Mal-wasla tagœna fid-9.00am insibu kowç jistenniena u nitilqu lejn il-kosta Amalfitana. Matul it-triq nagœmlu waqfa f Monte Cassino. Hawn insibu l-monasteru famuÿ tal-benedittini li nbena fis-sena 529WK (dœul extra) San Benedittu ta Norcia. Dan il-monasteru ææarraf fit-tieni gwerra dinjija u reæa nbena u æie konsagrat mill-papa Pawlu VI fl Hawnhekk, flimkien mal-gwida tal-post, inÿuru dan il-monasteru fid-dettal. Wara nkomplu triqitna lejn Sorrento, meqjus bœala waœda mill-perli tar-reæjun tal-campania. Mal-wasla tagœna, immorru fil-hotel Tirrenia 3*** (jew simili). Wara li nagœmlu ç-check in, noœorgu mat-tour leader gœal mixja flimkien biex nambjentaw ruœna maÿ-ÿona. Filgœaxija, çena optional fil-lukanda. IL-ŒADD Kolazzjon buffet. Illum gœandna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœall-kosta Amalfitana. Flimkien mat-tour leader, waqt li nkunu fi triqitna mal-kosta lejn Amalfi, nagœmlu waqfa fuq il-belvedere li jœares fuq Positano, belt fuq faççata ta rdum bil-bini nieÿel bœal taraæ. Imbagœad inkomplu lejn ir-riÿort tant magœruf u pittoresk ta Amalfi, dikjarat ukoll bœala World Heritage Site mill-unesco. Minn hawnhekk, wieœed 583 b xejn gœal Monte Cassino 2-8 ta Settembru jista jirkeb id-dgœajsa (optional) li permezz tagœha nkunu nistgœu namiraw il-karatteristiçi l-aktar sbieœ u pittoreski tal-kosta Amalfitana. Aktar tard nibqgœu sejrin lejn Ravello fejn ikun hemm œin rilassanti biex ingawdu l-veduti spettakolari li jagœmlu dan il-post ferm popolari matturisti. Nirritornaw Sorrento fejn ikollna œin liberu u aktar tard, niççenaw fil-lukanda (optional). IT-TNEJN Kolazzjon buffet. Illum gœandna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Pompei. F Pompei, iÿ-ÿmien waqaf mal-œerba kkaæunata mill-iÿbroffatura tal- Vesuvio fis-sena 79 W.K. F dawn l-iskavi arkeoloæiçi (dœul extra), flimkien mal-gwida tal-post, nistgœu nieœdu idea çara tat-tip u l-kwalità ta œajja li kienu jgœixu r-rumani f dak iÿ-ÿmien. Ikollna wkoll œin gœall-ikel (extra) u xi œin liberu. Filgœaxija çena (optional) fil-lukanda. IT-TLIETA Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni optional oœra ta jum sœiœ gœall-gÿira ta fama mondjali, Capri. Naqbdu l-ferry (œlas inkluÿ) mill-port ta Sorrento stess li jwassalna f din il-gÿira tant popolari, rilassanti u sabiœa. Malli naslu fil-marina Grande, nieœdu t-trasport (œlas inkluÿ) lejn Anacapri biex flimkien mal-gwida tal-lokal nesploraw din il-parti ta Capri fejn nistgœu naraw, fost l-oœrajn, Capri fiç-çokon u l-muÿew ta Axel Munthe (dœul extra). Minn hawn, nistgœu nitilgœu wkoll bis-seggovia (œlas extra) Piazza Vittoria gœal Monte Solaro minfejn ingawdu panorama u veduti tal-kosta Amalfitana li ma tinsiehomx malajr. Wara, bit-trasport (inkluÿ) ninÿlu fil-villaææ ta Capri fejn, fost l-oœrajn, naraw il-famuÿa Piazzetta, l-augustus Gardens u Via Camerelle. Bit-trasport (inkluÿ) nerægœu ninÿlu Marina Grande biex naqbdu l-ferry lura lejn Sorrento. Nirritornaw fil-lukanda gœaç-çena (optional). L-ERBGŒA Kolazzjon buffet. Wara jkollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Paestum u l-fabbrika tal-æobon (dœul inkluÿi). Flimkien mal-gwida nÿuru Paestum li kienet belt kbira Griega fuq il-kosta talbaœar Tirrenju u famuÿa gœat-tempji antiki li gœadhom fi stat tajjeb œafna li jmorru lura madwar QK - it-tempju ta Poseidon (Nettunu) u l-baÿilika ddedikata lil Hera (l-alla prinçipali ta Paestum). Wara nofsinhar inÿuru l-fabrika tal-æobon. Matul il-mixja nammiraw il-buffaloes imbagœad ikollna œin induqu xi prodotti tal-œalib lokali. Filgœaxija çena optional fil-lukanda u wara noœorgu mat-tour leader biex inkomplu ngawdu l-lejla. IL-ŒAMIS Kolazzjon buffet, u wara jkollna eskursjoni optional. Bil-kowç nitilqu lejn Napli, il-kapitali tar-reæjun u t-tielet l-akbar municipalità wara Ruma u Milan. F Napli jkollna sightseeing tour tal-aktar postijiet ta nteress, segwit xi œin liberu. Filgœaxija çena optional fil-lukanda u wara min irid jista jmur mat-tour leader gœax-show tat- Tarantella fil-qalba ta Sorrento. IL-ÆIMGŒA Kolazzjon buffet. Filgœodu jkollna œin liberu f Sorrento. B hekk ikollna l-opportunità biex ngawdu sal-aœœar il-œajja trankwilla ta dan ir-riÿort tant popolari. Aktar tard nitilqu lejn l-ajruport ta Ruma Fiumicino biex nagœmlu ç-check in. Fid- 9.30pm nitilqu fuq it-titjira KM615 tal-air Malta li twassalna lura f Malta fil-10.55pm. 20 Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument

21 Ir-reæjun t Abruzzo fil-muntanji Appennini fl-italja Gastronomija, kultura, divertiment u avventura Eskursjoni b xejn gœal Pescara u Chieti IS-SIBT Fil-5.30am niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport Internazzjonali ta Malta biex nagœmlu ç-check in. Fis-7.35am nitilqu fuq it-titjira KM612 tal-air Malta gœal Ruma Fiumicino. Mal-wasla tagœna fid-9.00am insibu kowç privat jistenniena u naqbdu t-triq gœal Silvi Marina. Malli naslu, nagœmlu ç-check in fil-lukanda Abruzzo Marina 4**** (jew simili) li tinsab mal-baœar Adrijatiku. Aktar tard noœoræu mat-tour leader gœal passiææata œdejn il-baœar. Filgœaxija çena optional fil-lukanda. IL-ŒADD Wara l-kolazzjon buffet, illum jkollna eskursjoni optional ta jum sœiœ li teœodna Scanno li jinsab fil-viçinanzi tal-park Nazzjonali ta Abruzzo. Inÿuru l-villaææ u l-lag fil-viçin. Scanno hu famuÿ gœall-artiææjanat artistiku tiegœu. Jinœadmu oææetti tar-ramm u deheb fil-filugranu. Hawnhekk insibu wkoll nisa li gœadhom jilbsu l-kostum tradizzjonali sal-preÿent. Inÿuru wkoll laboratorju fejn jinœadem id-deheb. Wara nofsinhar inÿuru ç-çentru storiku ta Sulmona, il-belt fejn twieled il-poeta latino Ovidio Nasone. Inÿuru wkoll il-katidral ta San Panfilo, il-palazz tal-annunzjata u l-akwadott medjevali. Barra dan, Sulmona hi famuÿa gœall-produzzjoni tal-perlini ta kull tip, fejn anke nÿuru muÿew u fabbrika tal-perlini. Filgœaxija çena optional fil-lukanda. IT-TNEJN Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni optional fejn l-ewwel nieqfu fl-iper Citta Sant Angelo Outlet u hawnhekk ikollna œin liberu gœax-shopping. Aktar tard immorru f kantina tal-inbid fejn anke nduqu l-kwalità tal-inbid Abbruzzese (inkluÿ). Filgœaxija niççenaw fil-lukanda optional u nkomplu niddevertu flimkien. IT-TLIETA Kolazzjon buffet. Illum gœandna eskursjoni optional fejn flimkien mat-tour leader u l-gwida tal-lokal, inÿuru Fossacesia. Fost xenarju mill-isbaœ inÿuru l-abbazija ta San Giovanni in Venere tasseklu 12 li tinsab fuq il-baœar Adrijatiku. Wara nagœmu ÿjara fuq trabocco fuq Costa dei Trabocchi. Trabocco huwa mod tipiku 479 Lukanda 4**** f Silvi Marina 2-8 ta Settembru tas-sajd magœruf mal-kosta tar-reæjun t Abruzzo, fejn insibu kostruzzjoni bl-injam, b pjattaforma ankrata mal-blat u zkuk kbar li joœoræu l barra fil-baœar u permezz ta xibka b toqob dojoq issir is-sajda imsejœa trabocchetto. Filgœaxija çena optional fil-lukanda. L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni oœra optional. Nitilqu lejn il-park Nazzjonali tal-gran Sasso u l-muntanji Della Laga. Dan hu wieœed mill-akbar parks fl-italja gœax fih area ta 150,000 ettaru. F dan il-park wieœed isib l-aktar quççata gœolja fil-muntanji Appennini, il-corno grande li hu gœoli 2912 metru. Minn Fonte Cerreto nitilgœu bil-kowç u nsuqu triq ferm panoramika sa gœoli ta 2200 metru fejn naqsmu Campo Imperatore fi triq b xenarju meraviljuÿ fuq il-muntanji. Nibqgœu sejrin sa Santo Stefano di Sessanio u nÿuru din il-belt medjevali, li hi waœda mill-aktar konservata fiÿ-ÿona u tinsab 1,250 metru gœoli mill-livell tal-baœar fiç-çentru tal-park Nazzjonali tal-gran Sasso u l-muntanji Della Laga. Nota: Waqt din l-eskursjoni jingœata packed lunch. Filgœaxija çena optional fil-lukanda. IL-ŒAMIS Wara l-kolazzjon buffet flimkien mat-tour leader ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ li twassalna Vasto. Inÿuru ç-çentru storiku bil-knisja ta Santa Maria Maggiore u San Æuÿepp u l-palazz t Avalos. Nagœmlu passiææata matul il-belvedere li joffri xena meraviljuÿa tal-golf ta Vasto. Ikollna pranzu (inkluÿ) ibbaÿat fuq il-famuÿa soppa tal-œut tradizzjonali (Brodetto alla vastese ikla li mhux ta min jitlifha!). Wara mmorru gœal Ortona, mibnija fuq gœolja u mdawra bil-vinji. Hija belt magœrufa gœas-sajd, gœall-kummerç, kif ukoll bœala riÿort popolari mal-baœar. Nirritornaw il-lukanda u çena optional. IL-ÆIMGŒA Kolazzjon buffet w aktar tard nagœmlu ç-check out. Naqbdu l-kowç lejn l-ajruport, iÿda matul it-triq nagœmlu waqfa f Pescara u Chieti. Pescara jkollna œin liberu biex inÿuru l-belt jew biex nagœmlu xi shopping. Wara nibqgœu sejrin Chieti fejn inÿuru ç-çentru storiku. Inkomplu triqitna lejn l-ajruport ta Ruma Fiumicino biex nagœmlu ç-check in. Fid-9.30pm nitilqu fuq it-titjira KM615 tal-air Malta u naslu Malta fil-11.55pm. 7 IJIEM INŸURU Silvi Marina, Scanno, Sulmona, IPER Citta Sant Angelo Outlet, il-kantina tal-inbid Abbruzzese, Fossacesia San Giovanni in Venere Costa dei Trabocchi, Il-Park Nazzjonali tal-gran Sasso, Campo Imperatore, Santo Stefano di Sessanio, Vasto, Ortona, Pescara u Chieti Adult f kamra trippla Adult f kamra doppja Adult f kamra singola Tfal sa 11-il sena (f kamra ma 2 adulti) Half Board (6 çeni bl-inbid u ilma inkluÿ) 90 inkluÿ excess waiver 16 * Prezz speçjali japplika meta jittieœdu l-half board u l-eskursjonijiet kollha Titjira mal-air Malta gœal Ruma u lura. Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura Akkomodazzjoni gœal 6 t iljieli fil-hotel Abruzzo Marina 4 **** (jew simili) f Silvi Marina Kolazzjon buffet kuljum Eskursjoni gœal Pescara u Chieti Taxxi kollha u service charge ADULTI **TFAL Scanno/Sulmona Citta Sant Angelo Outlet/il-kantina tal-inbid Fossacesia/Costa dei Trabocchi Campo Imperatore/Santo Stefano di Sessanio (inkluÿ packed lunch) Vasto/Ortona (inkluÿ ikla) ** Tfal sa œdax-il sena Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument 21

22 Pariæi u Disneyland City Tour ta Pariæi b xejn 8 IJIEM INŸURU Pariæi, La Defense, Parc Asterix, Montmartre, Versailles, it-torri Eiffel u Disneyland Resort Adulti f kamra kwadrupla Adulti f kamra trippla Adulti f kamra doppja Adult f kamra singola Tfal sa 11-il sena f kamra ma ÿewæ adulti inkluÿ excess waiver 16 * Prezz speçjali japplika meta jittieœdu l-eskursjonijiet kollha Nota: City tax ta 2.20 kull persuna kull lejl ( 5 snin il fuq) trid titœallas direttament mill-klijenti fil-lukanda ta Pariæi u 2.48 kull persuna kull lejl ( 5 snin il fuq) fil-lukanda ta Disneyland Titjira diretti mal-air Malta Trasferimenti skont il-programm Akkomodazzjoni gœal 5 iljieli f Residhome Courbevoie la Defense 4**** (jew simili) f Pariæi Akkomodazzjoni gœal 2 iljieli fid-dream Castle Hotel 4**** (jew simili) f Disneyland 7 kolazzjonijiet buffet City Tour ta Pariæi b xejn Taxxi tal-ajruport u service charge ADULTI **TFAL *Parc Asterix (dœul inkluÿ) Montmartre u Sacre Couer/Torri Eiffel Versailles (dœul u gwida nkluÿi) Buffalo Bill Wild West Show (bl-ikel) Disney 3 day/2 parks ticket ** Tfal sa œdax-il sena * Din l-eskursjoni se topera biss fl-ewwel grupp IL-ŒADD Niltaqgœu l-ajruport mat-tour leader fl-4.25am biex nagœmlu ç-check in. Fis-6.25am titlaq it-titjira gœall-ajruport Charles de Gaulle f Pariæi. Mal-wasla tagœna fid-9.20am insibu l-kowç li teœodna gœal eskursjoni b xejn ta nofs ta nhar fejn naraw fost l-oœrajn it-torri Eiffel u Notre Dame. Aktar tard immorru gœal cruise fuq ix-xmara Seine (extra - 7 kull persuna titœallas mad-depoÿitu). Wara mmorru l-lukanda Residhome Courbevoie la Defense 4**** biex naghmlu ç-check in u tkun tista ssir œaræa mat-tour leader fil-viçinanzi tal-lukanda. IT-TNEJN Kolazzjon buffet. Æurnata libera gœal sightseeing u xiri jew inkella ningœaqdu mat-tour leader biex inÿuru l-muÿew ta Louvre. Il-bini kien il-palazz tar-rejiet ta Franza u gœandu storja ta iÿjed 800 sena. Ikollna œin biex nammiraw l-opri tal-arti mill-iÿjed famuÿi (entratura extra u trasport huwa extra permezz tal-underground). 759 Lukandi 4**** f Pariæi u f Disneyland Grp 1: ta Lulju Grp 2: 3-10 ta Settembru IT-TLIETA Kolazzjon buffet. Illum immorru mal-grupp gœal eskursjoni optional ta jum sœiœ f Parc Asterix, park ta divertiment Françiÿ b œafna attrazzjonijiet varji gœal kull età (entratura nkluÿa mal-eskursjoni). (Din l-eskusjoni se topera biss fl-ewwel grupp). L-ERBGŒA Kolazzjon buffet. Inœallu l-lukanda gœal eskursjoni optional ta jum sœiœ madwar Pariæi. L-ewwel immorru Montmartre minfejn inkunu nistgœu nammiraw Pariæi gœoli ta 130 metru. Inÿuru wkoll il-famuÿa Baÿilika tas-sacre Coeur. Ikollna wkoll œin liberu biex induru Montmartre, fejn tintilef bejn il-pitturi tradizzjonali Pariæini u l œafna cafes tipiçi ta dan ir-reæjun majestuÿ fil-qalba ta Pariæi. Wara mmorru t-torri Eiffel (dœul extra) fejn inkunu nistgœu nitilgœu sat-tieni sular u nammiraw ilpanorama meraviljuÿa ta Pariæi (trasport lura lejn il-lukanda huwa extra permezz tal-metro). IL-ŒAMIS Kolazzjon buffet. Nirkbu l-kowç biex immorru gœal eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Versailles (dœul inkluÿ). Inÿuru l-palazz Irjali tar-re Louis XIV magœruf mad-dinja kollha, fejn nammiraw il-æonna meraviljuÿi u l-palazz æewwa. Eskursjoni li mhux ta min jitlifha. IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon buffet nitilqu mil-lukanda tagœna f Pariæi biex immorru Disneyland, post ta divertiment u avventura. Wara s-sistemazzjoni tal-kmamar immorru naraw l-ispettakli ta Main Street USA, Adventureland, Fantasyland, Frontierland u Discoveryland. Ngœaddu jum mill-aqwa u filgœaxija jkollna œin liberu kiex ingawdu n-night parades. IS-SIBT Kolazzjon buffet. Jum ieœor ta divertiment qed jistenniena sabiex inkomplu ngawdu l-ispettakli, iddivertiment u l-fantasija ta Disneyland. Nissuæærixxu li filgœaxija mmorru mat-tour leader gœall-buffalo Bill Wild West Show, spettaklu tal-wild West bil-personaææi ta Buffalo Bill flimkien mal-buffaloes. IL-ŒADD Kolazzjon buffet. Check out mill-kmamar isir filgœodu imbagœad inkomplu ngawdu Disneyland sal-aœœar sakemm il-kowç teœodna l-ajruport t Orly gœat-titjira tagœna tal-air Malta li titlaq fil-5.25pm u naslu Malta fit-8.00pm. 22 Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument

23 Portugal, Galizia u Madrid 9 IJIEM L-EWWEL JUM/IT-TIENI JUM Niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport fit-8.00pm biex fl-10.00pm nitilqu fuq titjira tal-air Malta li twassalna Porto f 12.15am. Minn hawn nitilqu bil-kowç fil-lukanda 3*** f Porto. Check in fil-kmamar u nistrieœu gœal-lejl. Kolazzjon buffet u kmieni wara nofsinhar ikollna l-ewwel eskursjoni optional li teœodna Porto. Niskopru sew il-port antik mimli storja u tradizzjoni. Il-belt ta Porto hija magœrufa sew gœall-monumenti arkitetti rinomati u hija wkoll il-belt minfejn oriæina u œa ismu l-port wine. Aktar tard inÿuru Aveiro, bil-kanali li jixbœu dawk ta Venezja. Nagœmlu mixja ma dawn il-kanali biex niskopri iktar iç-çentru ta dan il-post. IT-TIELET JUM Kolazzjon buffet u wara jkollna eskursjoni optional ta jum sœiœ li teœodna The Douro Valley u Vila Real. Il-wied Duoro jista façilment jissejjaœ wied maæiku minœabba l-æmiel ta pajsaææ li joffri. Immorru Quinta do Tedo fil-qalba ta Alto Douro fejn ikollna tasting ta 3 port wines (extra), qabel ma nkomplu triqitna lejn Vila Real, belt ÿgœira u œelwa f riæel Serra do Marao. IR-RABA JUM Kolazzjon, check out u llum naqbdu t-triq lejn Santiago de Compostela fir-reæjun ta Galizia fi Spanja. Matul it-triq inÿuru l-villaææ medjevali ta Valenca do Minho ddominata fortizza b ÿewæ torrijiet b œitan œoxnin fuq stil Vouban. Din il-fortizza hija kkunsidrati bœala waœda mill-aktar attrazjonijiet popolari fil-portugal. Inkomplu triqitna b waqfa Pontevedra, belt bi storja twila marittima u kummerçjali. Nimxu tul it-toroq u nammiraw l-eleganza tal-bini, kif ukoll ikollna xi œin liberu gœal xi sightseeing jew ikel (extra) f waœda mill-œafna pjazez. 599 b xejn gœal Valenca do Minho, Pontevedra u Astorga Grp 1: ta Lulju Grp 2: t Awwissu Inkomplu lejn Santiago de Compostela u mal-wasla tagœna, nagœmlu ç-check in fil-lukanda 3*** fiç-çentru tal-belt. IL-ŒAMES JUM Kolazzjon buffet u œin liberu gœar-rilassament u sightseeing personali f Santiago de Compostela. Inÿuru l-pjazza majestuÿa Plaza Los Abastos u l-katidral famuÿ fejn insibu r-relikwa ta San Gwann (entratura extra). Aktar tard ikollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar f La Coruna, il-kapitali tal-provinçja. Din hija belt b port bieÿel, bajjiet mill-isbaœ, çentru kummerçjali u magœrufa gœal Torre de Hercules lighthouse rumana imponenti. IS-SITT JUM Wara l-kolazzjon buffet, l-eskursjoni optional ta jum sœiœ illum teœodna fl-iÿjed post fil-punent tal-ewropa Finisterre u fil-villaææ magœruf bœala Cabo Finisterre, iæifieri l-aœœar tad-dinja. Wara nsuqu lejn Costa da Morte li joffri veduti mill-isbaœ ta rdumijiet u bajjiet imrammla. Fin-nofsinhar tal-port insibu numru ta bankarelli li jsajru varjetà ta œut frisk kif ukoll molluski. IS-SEBA JUM Kolazzjon buffet, check out u wara naqbdu t-triq lejn belt oœra Madrid. Matul it-triq nagœmlu waqfa fil-provinçja ta Leon, f Astorga fejn ikollna xi œin liberu. Mal-wasla tagœna f Madrid, nagœmlu ç-check in fil-lukanda 4**** u œin liberu. IT-TMIEN JUM Kolazzjon buffet u wara jkollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Madrid magœrufa sew gœallwirt kulturali w artistiku. F din il-belt insibu œafna katidrali u knejjes kif ukoll œafna arkitettura medjevali. Naraw, fost l-oœrajn, il-park famuÿ El Retiro, Plaza Mayor the Confress Hall u l-funtana ta Nettuno fi Plaza de Canovas del Castillo. Wara jkollna œin liberu gœal sightseeing personali u shopping. ID-DISA JUM Kolazzjon buffet u wara jkollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Escorial, fejn l-ewwel inÿuru El Valle de los Caidos (Valley of the Fallen) (entratura extra) fejn naraw il-monument stupend li jfakkar il-miljuni ta nies li mietu fil-gwerra Çivili Spanjola. Nammiraw ukoll il-baÿilika mibnija f æenb ta muntanja. Imbagœad immorru l-monasteru ta El Escorial, irresidenza storika tal-monarkija Spanjola u l-monasteru Rjal. L-aœœar waqfa tagœna tkun f Segovia, belt Rumana bi storja kbira. Napprezzaw l-arkitettura tal-akwadott antik u l-palazz-fortizza El Alcazar (entratura extra). L-GŒAXAR JUM Kolazzjon buffet u check out mill-lukanda. Bil-kowç nitilqu gœall-aœœar eskursjoni optional tal-æita Toledo - belt imdawra bix-xmara Tagus u li hija waœda mill-eqdem bliet fl-ewropa, magœrufa bœala l-belt tat-tlett kulturi peress li Kristjani, Musulmani u Lhud gœexu flimkien hawnhekk. Nirritornaw il-lukanda gœall-bagalji u wara nitilqu bil-kowç lejn l-ajruport fejn fl-10.20pm nitilqu fuq titjira tal-iberia Express li twassalna lura pajjiÿna fis-00.45am. INŸURU Porto, Aveiro, Douro Valley, Vila Real, Valenca do Minho, Pontevedra, Santiago de Compostela, A Coruna, Finisterre, Astorga, Madrid, El Escorial, Segovia u Toledo Adult f kamra trippla Adult f kamra doppja Adult f kamra singola Tfal sa 11-il sena f kamra ma 2 adulti inkluÿ excess waiver 16 * Prezz speçjali japplika meta jittieœdu l-eskursjonijiet kollha Nota: City tax ta 1.00 kull persuna ( 13-il sena l fuq) kull persuna kull lejl trid titœallas mill-klijent direttament fil-lukanda f Lisbona Grupp 1 - Lukanda f A Coruna minflok Santiago de Compostela Titjira gœal Porto mal-air Malta u lura Madrid ma Iberia Express Trasferimenti kollha skont il-programm Akkomodazzjoni gœal 3 iljieli f lukanda 3*** f Porto Akkomodazzjoni gœal 3 iljieli f lukanda 3*** f Santiago de Compostela (jew) A La Coruna Akkomodazzjoni gœal 4 iljieli f lukanda 4**** f Madrid Kolazzjon buffet kuljum Ÿjarat b xejn f Valenca do Minho, Pontevedra u Astorga Taxxi kollha u service charge ADULTI **TFAL Porto/Aveiro Douro Valley/Vila Real A Coruna (jew) Santiago di Compostela Finisterre Madrid city tour El Escorial/Segovia Toledo ** Tfal sa œdax-il sena Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument 23

24 Porto u l-portugal 7 IJIEM INŸURU Porto, Braga, Guimaraes, Vila do Conde, Tui, Baiona, Valenca do Minho, Douro Valley, Vila Real, Viana do Castelo, Barcelos u Aveiro Adult f kamra trippla Adult f kamra doppja Adult f kamra singola Tfal sa 11-il sena f kamra ma 2 adulti inkluÿ excess waiver 16 * Prezz speçjali japplika meta jittieœdu l-half board u l-eskursjonijiet kollha Titjira mar-ryanair gœal Porto via Madrid u lura Porto bl-air Malta Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura Akkomodazzjoni gœal 6 iljieli f lukanda 3 *** f Porto Kolazzjon buffet kuljum Taxxi kollha ADULTI **TFAL Braga/Guimaraes Vila do Conde/Porto Tui/Valenca do Minho Douro Valley/Vila Real Viana do Castelo/Barcelos Aveiro ** Tfal sa œdax-il sena L-EWWEL JUM Fit-8.15am niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport biex fl am nitilqu fuq titjira tar-ryanair gœal Madrid fejn imbagœad fit-7.40pm nitilqu fuq titjira oœra li twassalna f Porto fid-9.00pm. Minn hawn nitilqu bil-kowç fil-lukanda 3*** f Porto, nagœmlu ç-check in u nistrieœu gœal-lejl. IT-TIENI JUM Kolazzjon u wara jkollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Braga u Giumaraes. Braga hija t-tielet l-akbar belt fil-portugall u kkunsidrata bœala l-eqdem arçidjoçesi Kristjana tal-pajjiÿ u anke waœda mill-eqdem fiddinja. Giumaraes hija wkoll belt storika u Wirt Dinji tal-unesco, fil-fatt din il-belt spiss jirreferu gœalija bœala l- Benniena tal-portugall jew il-post tat-twelid tannazzjonalità Portugiÿa. Filgœaxija noœoræu niççenaw (extra). IT-TIELET JUM Illum wara l-kolazzjon ikollna eskursjoni optional ta jum 539 Grp 1: 5-12 ta Lulju Grp 2: 3-10 t Awwissu sœiœ gœal Vila do Conde, belt œelwa fit-tramuntana tal-portugall max-xmara Ave. Hija belt industrijali u gœandha port tas-sajjieda u diversi bajjiet sbieœ. Imbagœad nirritornaw Porto biex niskopru sew il-port antik mimli storja u tradizzjoni. Il-belt ta Porto hija magœrufa sew gœall-monumenti periti rinomati u hija wkoll il-belt minfejn oriæina u œa ismu l-port wine. Filgœaxija noœoræu niççenaw (extra). IR-RABA JUM Kolazzjon u wara jkollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Tui, Baiona u Valenca do Minho. L-ewwel waqfa tagœna tkun f Tui, belt li gœandha katidral-fortizza li jirrappreÿenta l-œajja kulturali, ekonomika u militari. Wara nibqgœu sejrin Baiona, belt mal-kosta b toroq attraenti madwar il-bajja li tiftaœ œdejn ix-xmara Minor. L-aœœar waqfa tagœna tkun Valenca do Minho, belt fortifikata u waœda mill-aktar attrazzjonijiet popolari fil-portugall. Filgœaxija noœoræu niççenaw (extra) u ngawdu s-serata flimkien. IL-ŒAMES JUM Kolazzjon u wara jkollna eskursjoni optional ta jum sœiœ li teœodna The Douro Valley u Vila Real. Il-wied Duoro jista façilment jissejjaœ wied maæiku minœabba l-æmiel ta pajsaææ li joffri. Immorru Quinta do Tedo fil-qalba ta Alto Douro fejn ikollna tasting ta 3 port wines (extra), qabel ma nkomplu triqitna lejn Vila Real, belt ÿgœira u œelwa f riæel Serra do Marao. Filgœaxija noœoræu niççenaw (extra). IS-SITT JUM Kolazzjon u wara jkollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Viana do Castelo. Hawnhekk insibu çentru storiku mimli monumenti li jmorru lura gœal ÿmien il-medju Evu. F din il-belt, li kibret max-xmara Lima, wieœed jista jara stili Barokk, Renaissance u Manueline. Insibu wkoll pont iddisinjat Gustave Eiffel. Inkomplu triqitna lejn Barcelos, belt medjevali magœrufa gœal-leææenda Rooster of Barcelos. Nagœmlu mixja fiç-çentru storiku b toroq medjevali ppriservati tajjeb œafna. Filgœaxija noœoræu flimkien gœaç-çena (extra). IS-SEBA JUM Kolazzjon u œin liberu gœar-rilassament. F nofsinhar nagœmlu ç-check out mill-kmamar u jkollna l-aœœar eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Aveiro, il-belt magœrufa bœala Venezja tal-portugall. Fil-kwartieri antiki naraw il-kanali, pontijiet u d-djar œelwin tas-sajjieda. Nirritornaw fil-lukanda u œin liberu sakemm tard filgœaxija nitilqu lejn l-ajruport ta Porto gœaç-check in. IT-TMIEN JUM Fis-1.15am nitilqu fuq titjira tal-air Malta li twassalna pajjiÿna fil-5.15am. 24 Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument

25 Tour grandjuÿ ta Spanja u l-portugal b xejn gœal Toledo, Cordoba, Zafra, Evora u Fatima L-EWWEL JUM Niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport fis-7.00pm biex fid-9.00pm nitilqu fuq titjira ta Iberia Express li twassalna Madrid f 11.45pm. Minn hawn nitilqu bil-kowç fil-lukanda 3*** f Madrid. Check in fil-kmamar u nistrieœu gœal-lejl. IT-TIENI JUM Kolazzjon u wara jkollna l-ewwel eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Escorial, fejn l-ewwel inÿuru El Valle de los Caidos (Valley of the Fallen) (entratura extra) fejn naraw il-monument stupend li jfakkar il-miljuni ta nies li mietu fil-gwerra Çivili Spanjola. Nammiraw ukoll il-baÿilika mibnija f æenb ta muntanja. Imbagœad immorru l-monasteru ta El Escorial, ir-residenza storika tal-monarkija Spanjola u l-monasteru Rjal. L-aœœar waqfa tagœna tkun f Segovia, belt Rumana bi storja kbira. Napprezzaw l-arkitettura tal-akwadott antik u l-palazz-fortizza El Alcazar (entratura extra). IT-TIELET JUM Kolazzjon u wara jkollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Madrid magœrufa sew gœall-wirt kulturali w artistiku. F din il-belt insibu œafna Katidrali u knejjes kif ukoll œafna arkitettura medjevali. Naraw, fost l-oœrajn, il-park famuÿ El Retiro, Plaza Mayor the Confress Hall u l-funtana ta Nettuno fi Plaza de Canovas del Castillo. Wara jkollna œin liberu gœal sightseeing personali u shopping. IR-RABA JUM Kolazzjon, check out mil-lukanda u bil-kowç nitilqu lejn Sevilla. Fi triqitna nagœmlu waqfa f Toledo, belt imdawra bix-xmara Tagus u li hija waœda mill-eqdem bliet fl-ewropa, magœrufa bœala l-belt tat-tliett kulturi peress li Kristjani, Musulmani u Lhud gœexu flimkien hawnhekk. Imbagœad nagœmlu waqfa oœra f Cordoba, belt ta storja u arti, fejn wieœed jista jÿur il-famuÿa mesquita il-katidral ta Cordoba (entratura extra). Imbagœad inkomplu triqitna lejn Sevilla 699 Grp 1: 1-12 ta Lulju Grp 2: 30 ta Lul - 10 t Aww fejn nagœmlu ç-check in fil-lukanda u noœoræu passiææata mat-tour leader biex nambjentaw ruœna mal-lokalità. IL-ŒAMES JUM Kolazzjon u llum ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ biex inkomplu niskopru Sevilla il-kapitali ta Andalucia. Nagœmlu mixja fiç-çentru lejn il-katidral, it-tielet l-akbar Katidral Kattoliku fid-dinja. Naraw ukoll La Giralda, il-palazz Alcazar, it-torri tad-deheb u l-veduta tax-xmara Guadalquivir. Ikollna ftit œin liberu gœal personal sightseeing. IS-SITT JUM Kolazzjon u wara jkollna eskursjoni optional ta jum sœiœ biex niskopru aktar villaææi œelwin f Andalucia, fejn se nÿuru Zahara de la Sierra, Grazalema u Ronda. L-ewwel waqfa tagœna tkun f Zahara de la Sierra, villaææ pittoresk fuq l-gœolja Zahara. Nieqfu f Puerto de las Palomas, li jinsab 1157 metri gœola mill-baœar. Imbagœad insuqu lejn Grazalema fost xenarju mill-isbaœ. Grazamela huwa villaææ œelu bi djar bojod pittoreski imÿejnin bil-fjuri. Œin liberu gœall-ikel (extra) imbagœad immorru Ronda, li qiegœed fuq muntanja fejn wieœed jista jÿur Plaza de Toros (entratura extra) bullring tat-18 il-seklu. Wieœed jista jÿur ukoll il-muÿew li hemm ma dan il-bullring (entratura extra). IS-SEBA JUM Kolazzjon u check out millukanda. Illum se nivvjaææaw lejn Lisbona iÿda qabel nagœmlu waqfa f Zafra, villaææ œelu mimli storja. Ftit œin ta rilassament fil-pjazza Grande imbagœad inkomplu triqitna lejn Evora belt medjevali ppriservata sew. Malli naslu f Lisbona, nagœmlu ç-check in fil-lukanda. IT-TMIEN JUM Kolazzjon u wara jkollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Lisbona, Estoril u Cabo da Roca. Nibdew l-ewwel b Lisbona fejn naraw, fost l-oœrajn, il-monument iddedikat lil Henry the Navigator, it-torri Belem, Pjazza Rossio u Pjazza Figueria. Imbagœad immorru Estoril fejn ingawdu atmosfera unika filwaqt li nagœmlu passiææata fit-toroq mimlijin kultura, wirt naturali u swieq li jbiegœu œafna oææetti nteressanti. L-aœœar waqfa tal-eskursjoni tagœna tkun f Cabo da Roca fejn ingawdu x-xenarju sabiœ. ID-DISA JUM Kolazzjon u eskursjoni optional oœra ta jum sœiœ gœal Obidos, Alcobaca u Nazare. F Obidos napprezzaw il-villaææ medjevali b serbut ta toroq dojoq bi djar miÿbugœin bojod, blu u isfar filwaqt li f Alcobaca naraw knejjes u monasteri storiçi. L-aœœar waqfa tagœna tkun f Nazare, villaææ tas-sajjieda verament pittoresk u li jœares lejn l-oçejan Atlantiku. L-GŒAXAR JUM Illum wara l-kolazzjon nitilqu Lisbona lejn Porto, iÿda fi triqitna nagœmlu ÿjara f Fatima, post ta pellegrinaææi Kattoliçi ddedikat lill-madonna ta Fatima. Naraw is-santwarju barra imbagœad inkomplu triqitna lejn Porto. Nagœmlu ç-check in fil-lukanda 3*** u aktar tard noœoræu mat-tour leader gœal mixja biex nambjentaw ruœna mal-lokalità. IL-ŒDAX IL-JUM Kolazzjon u wara jkollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Aveiro, bil-kanali li jixbœu dawk ta Venezja. Nagœmlu mixja ma dawn il-kanali biex niskopri iktar iç-çentru ta dan il-post. Nirritornaw f Porto fejn ikollna œin gœall-mistrieœ. Aktar tard filgœaxija nitilqu bil-kowç lejn l-ajruport ta Porto. Il-kmamar jinÿammu sal-aœœar. IT-TNAX IL-JUM Fis-1.15am nitilqu fuq titjira tal-air Malta li twassalna lura pajjiÿna fil-5.15am. Adult f kamra trippla Adult f kamra doppja Adult f kamra singola Tfal sa 11-il sena f kamra ma 2 adulti Insurance standard adulti inkluÿ excess waiver 31 inkluÿ excess waiver 19 * Prezz speçjali japplika meta jittieœdu l-eskursjonijiet kollha Titjira gœal Madrid ma Iberia Express u lura Porto mal-air Malta Trasferimenti kollha skont il-programm Akkomodazzjoni gœal 3 iljieli f lukanda 3*** f Madrid Akkomodazzjoni gœal 3 iljieli f lukanda 3*** f Seville Akkomodazzjoni gœal 3 iljieli f lukanda 4**** f Lisbona Akkomodazzjoni gœal 2 iljieli f lukanda 3*** f Porto Kolazzjon buffet kuljum Ÿjarat b xejn f Toledo, Cordoba, Zafra, Evora u Fatima Taxxi kollha 10 T IJIEM SŒAŒ INŸURU Madrid, El Escorial, Segovia, Toledo, Cordoba, Seville, Zahara de La Sierra, Grazalema, Ronda, Zafra, Evora, Lisona, Estoril, Cabo da Roca, Obidos, Alcobaca, Nazare, Fatima, Porto u Aveiro ADULTI **TFAL El Escorial/Segovia Madrid City Tour Seville Zahara de La Sierra/Grazalema/Ronda Lisona/Estoril/Cabo da Roca Obidos/Alcobaca/Nazare Aveiro ** Tfal sa œdax-il sena Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument 25

26 Portugal u Fatima 7 IJIEM INŸURU Oporto, Entroncamento, Lisbona, Fatima, Tomar, il-grotti ta Mira d Aire, Coimbra, Batalha, Alcobaca u Nazare Adult f kamra trippla Adult f kamra doppja Adult f kamra singola Tfal sa 11-il sena f kamra ma 2 adulti Half Board (7 ikliet) 99 inkluÿ excess waiver 16 * Prezz speçjali japplika meta jittieœdu l-half board u l-eskursjonijiet kollha Titjira mal-air Malta gœal Oporto u lura Trasferimenti skont il-programm Akkomodazzjoni gœal lejl f lukanda 3*** f Oporto Akkomodazzjoni gœal 6 iljieli f lukanda 3*** f Entroncamento Kolazzjon kuljum Eskursjoni b xejn ta Oporto Taxxi kollha Servizz ta direttur spiritwali ADULTI **TFAL Tomar/Grotti ta Mira d Aire Coimbra Lisbona Batalha/Alcobaca/Nazare ** Tfal sa œdax-il sena L-ERBGŒA/IL-ŒAMIS Fit-8.15pm niltaqgœu mat-tour leader biex fl-10.15pm nitilqu fuq titjira tal-air Malta li twassalna fl-ajruport ta Oporto fil-portugal fin-00.30am (sbiœ il-œamis). Minn hawn nitilqu bil-kowç fil-lukanda tagœna 3*** f Oporto, nagœmlu ç-check in u nistrieœu gœal-lejl. Filgœodu wara l-kolazzjon nitilqu bil-kowç gœal eskursjoni ta Oporto, waœda mill-ikbar bliet tal-portugal, fejn naraw il- Katidral u postijiet oœra ta nteress flimkien ma gwida tal-lokal. Ikollna wkoll œin liberu gœax-shopping. Imbagœad bil-kowç nitilqu lejn Entroncamento, li qiegœed 30 minuta l bogœod Fatima. Nagœmlu ç-check in fil-lukanda 3*** u çena optional. IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœall-belt kapitali gœal Lisbona, il-belt kapitali tal- Portugal. Hawnhekk, flimkien ma gwida tal-lokal, naraw il-monument ta Henry the Navigator u t-torri Belem. Immorru wkoll Alfama, l-eqdem distrett f Lisbona, u anke t Awwissu l-post fejn kien twieled Sant Antnin. Naraw iç-cittadella u l-katidral u jkollna anke œin liberu gœal sightseeing personali. Filgœaxija çena optional fil-lukanda. IS-SIBT Kolazzjon u wara jkollna n-nofs ta nhar ta filgœodu liberu gœar-rilassament. Wara nofsinhar nitilqu bil-kowç lejn Fatima. Din is-sena qed isiru ç-çelebrazzjoniet f gœeluq il-mitt sena meta l-madonna dehret lit-tlett itfal rgœajja - Æiacinta, Lucia u Franæisku - u qaltilhom li hija s-sinjura tar-ruÿarju. Inÿuru postijiet ta interess marbutin mad-dehriet u nieœdu sehem fil-funÿjonijiet li jkunu qegœdin isiru f dan iljum. Kmieni filgœaxija niççenaw f ristorant biex wara nassistu gœall-purçissjoni Aux Flambeaux. Nirritornaw fil-lukanda tard filgœaxija. IL-ŒADD Kolazzjon u nitilqu bil-kowç lejn Fatima biex nattendu gœall-funzjonijiet ta filgœodu u l-purçissjoni li tagœlaq dawn iç-çelebrazzjonijiet. Wara nkomplu nÿuru postijiet oœra ta nteress æewwa Fatima. Nirritornaw fil-lukanda, niççenaw u nistrieœu gœal-lejl. IT-TNEJN Kolazzjon u wara jkollna eskursjoni gœal Tomar u l-grotti ta Mira d Aire. Hekk kif naslu fuq l-gœolja li tœares fuq Tomar, inÿuru l-monasteru Templar (entratura extra) minfejn ikollna veduta panoramika ta Tomar. Imbagœad immorru l-grotti spettakolari ta Mira d Aire (entratura extra) fejn ikollna tour ma gwida tal-lokal u nassistu wkoll gœal show ta ilma jiÿfen mal-muÿika. Wara nÿuru ç-çentru tal-belt u jkollna œin liberu. Filgœaxija niççenaw (optional) fil-lukanda. IT-TLIETA Kolazzjon u nitilqu lejn Fatima biex inkomplu nisimgœu l-quddiesa f dan il-jum iddedikat lill-madonna. Wara nofsinhar ikollna eskursjoni gœal Coimbra, fejn Suor Lucia kienet tgœix fil-kunvent tal-karmelitani. Hawnhekk naraw il-knisja ta Santa Eliÿabetta, l-università u veduti panoramiçi. Çena optional fil-lukanda. L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon, ikollna eskursjoni ta nofs ta nhar gœal Batalha, Alcobaca u Nazare. F Batalha naraw il-katidral Gotiku u jkollna ftit œin liberu imbagœad immorru Alcobaca fejn inÿuru l-monasteru. Minn hawn nibqgœu sejrin f Nazare, villaææ tas-sajd li jœares fuq il-baœar Atlantiku. Nirritornaw fil-lukanda u jkollna œin liberu sakemm niççenaw (optional) u bil-kowç naqbdu t-triq lejn Oporto minfejn fis-01.20am (sbiœ il-œamis) naqbdu titjira tal-air Malta li twassalna lura pajjiÿna fil-05.00am. 26 Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument

27 Krakova, Polonja IT-TNEJN Niltaqgœu mat-tour leader flajruport f 00.05am biex fis-2.05 nitilqu fuq titjira tal-air Malta li twassalna Krakova fil-polonja fl-4.30am. Minn hawn nitilqu bil-kowç lejn il-lukanda 3*** fi Krakova. Kolazzjon u wara jkollna optional walking tour ta Krakova bil-gwida tal-lokal. Din il-belt kienet il-kapitali tal-polonja u l-ewwel œjiel ta storja fuq dan il-post insibuh miktub fis-sena 965. Fil-œames sekli ta wara, ir-rejiet Pollakki kienu jiæu nkurunati u midfuna fi Krakova. Fis-sena 1978, il-unesco ddikjarat il-belt ta Krakova bœala Wirt Dinji. Hawn gœexu Copernicus u l-papa Gwanni Pawl II. Fost l-oœrajn naraw l-old Town, ir-royal Route, il-jewish Distrist u Wawel Royal Castle. Inÿuru wkoll il-katidral u l-knisja ta Santa Maria. Wara nofsinhar ikollna œin liberu gœar-rilassament u filgœaxija çena optional fil-lukanda. Imbagœad noœoræu mat-tour leader biex nibdew ingawdu l-atmosfera sabiœa ta Krakova filgœaxija. IT-TLIETA Wara l-kolazzjon u akkumpanjati gwida tal-lokal, ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Czestochowa, wieœed mill-akbar çentri Marjani, li jÿuruh madwar 5 miljun pellegrin kull sena biex jaraw ix-xbieha gœaÿiÿa tal-madonna s-sewda fis- Santwarju ta Jasna Gora. Czestochowa kien post verament importanti gœal Papa Æwanni Pawlu II u kien qagœad hemm sitt darbiet sakemm dam Papa. Inÿuru l-monasteru u l-knisja mibnija fuq stil barokk. Filgœaxija çena optional fil-lukanda. L-ERBGŒA Kolazzjon u wara jkollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœall-minjieri tal-melœ Wieliczka, li huma meqjusa bœala l-aktar minjieri tal-melœ spettakulari fid-dinja. Il-gwida tal-post iddawwarna u tispjegalna l-istorja tagœhom. F dawn il-minjieri nsibu diversi skulturi tal-melœ u kappelli ÿgœar. Dawn il-minjieri huma wkoll imniÿÿla fil-first World List of Cultural and Natural Heritage. Lura fi Krakova, ikollna l-kumplament taljum liberu gœal personal sightseeing jew shopping fejn wieœed jista jÿur il-galeria Krakowska Shopping Mall. Filgœaxija çena optional fil-lukanda. 599 Grp 1: t Awwissu Grp 2: 28 t Aww - 4 ta Sett IL-ŒAMIS Wara l-kolazzjon ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Zakopane u t-tatra Mountains, magœrufin bœala l-alpi tal-polonja. Dawn il-muntanji jestendu mal-fruntiera bejn il-polonja u s-slovakkja. Zakopane huwa skiing resort magœruf, fejn sajf u xitwa jkun hemm œafna turisti jippassiææaw fit-triq ewlenija mimlija cafes, ristoranti, boutiques u karozzelli bi ÿwiemel kbar u kuççiera bil-kostum. Flimkien mal-gwida nagœmlu dawra ma Zakopane u nÿuru l-knisja moderna ddedikata lill-madonna ta Fatima - rigal lill-papa Æwanni II. Naraw djar u bini tal-injam tipiçi tal-post, inÿuru muÿew ÿgœir tal-arti, imbagœad nitilgœu bil-funikular (inkluÿ) sal-quççata ta Gubalowka biex naraw veduta sabiœa ta-belt. Çena optional fil-lukanda. IL-ÆIMGŒA Kolazzjon u œin liberu filgœodu. F nofsinhar ikollna eskursjoni optional li teœodna fil-kamp talkonçentrament Auchwitz u Birkenau, memorja qarsa ta ÿmien il-holocaust fit- Tieni Gwerra Dinjija. Dan hu post storiku gœal miljuni ta Lhud u Pollakki. Il-gwida tal-post iddawwarna maÿ-ÿewæ kampijiet u tagœmel spjegazzjoni dettaljata. Filgœaxija çena optional fil-lukanda. IS-SIBT Kolazzjon u wara jkollna eskursjoni optional gœal Wadowice fejn, akkumpanjati gwida tal-lokal, inÿuru d-dar fejn il-papa Æwanni Pawlu II gœex sakemm kellu 18-il sena (entatura nkluÿa gœall-muÿew multimedia). Naraw ukoll il-monument tal-papa quddiem il-knisja parrokkjali gotika u nÿuru wkoll il-knisja fejn kien mgœammed, serva bœala abbati u fejn kien jitlob kuljum. Ikollna œin liberu gœal xiri ta souvenirs. Fi triqitna lura lejn Krakova, inÿuru Kalwaria Zebrydowska fejn hemm is-santwarju tal-madonna tal-anæli, post ta devozzjoni mportanti fil-polonja. Filgœaxija çena optional fil-lukanda. IL-ŒADD Kolazzjon u llum noffrulkom l-aœœar eskursjoni oœra optional ta nofs ta nhar gœal Lagiewniki Hill biex inÿuru s-santwarju tal-œniena Divina li kien ikkonsagra Æwanni Pawlu II fl-2001, u l-qabar ta Suor Faustina. Fi triqitna lura lejn il-lukanda, nagœmlu waqfa f Kazimierz fejn kien hemm il-kwartieri tal-lhud. Lura fi Krakova wara nofsinhar u jkollna œin liberu gœall-mistrieœ jew nistgœu mmorru mat-tour leader biex ingawdu l-atmosfera rilassanti fiç-çentru mimli œajja. Çena optional fil-lukanda u nistrieœu. (Kmamar jinÿammu sal-œin tat-tluq). IT-TNEJN Fis-2.30am ningœataw packed breakfast u nitilqu lejn l-ajruport ta Krakova gœat-titjira tagœna tal-air Malta li titlaq fil-5.20am u twassalna lura Malta fit-7.50am. Adult f kamra trippla Adult f kamra doppja Adult f kamra singola Tfal sa 11-il sena f kamra ma 2 adulti Half Board (7 çeni) 105 inkluÿ excess waiver 16 * Prezz speçjali japplika meta jittieœdu l-half board u l-eskursjonijiet kollha Titjira diretta mal-air Malta gœal Krakova u lura Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-hotel Legend (jew simili) 3*** (grupp 1) u Hotel Atrium (jew simili) 3*** (grupp 2) Kolazzjon kuljum Taxxi kollha u service charge 8 IJIEM INŸURU Krakova, Czestochowa, Jasna Gora, Wieliczka Salt Mines, Zakopane, Tatra Mountains, Auchwitz, Birkenau, Wadowice, Kalwaria Zebrydowska, Lagiewniki Hill, is-santwarju tal-œniena Divina (Suor Faustina) u Kazimierz ADULTI **TFAL City walking tour Czestochowa/Jasna Gora Wieliczka Salt Mines Zakopane/Tatra Mountains Auschwitz/Birkenau Wadowice/Kalwaria Zebrydowska Lagiewniki Hill/Kazimierz ** Tfal sa œdax-il sena L-eskursjonijiet huma kollha akkumpanjati gwida tal-lokal bl-ingliÿ u jinkludu l-entraturi. Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument 27

28 Lourdes 579 Grp 1: Grp 7: ta Lulju t Awwissu Grp 2: Grp 9: ta Lulju 28 t Aww - 3 ta Sett Grp 3: Grp 10: 29 ta Lulju - 4 t Awwissu 2-8 ta Settembru IL-ÆIMGŒA/IS-SIBT Niltaqgœu mat-tour leader l-ajruport Internazzjonali ta Malta fit-8.25pm biex nagœmlu ç-check in. Fl-10.25pm nitilqu fuq titjira tal-air Malta li twassalna f Lourdes fis-00.50am. Immorru fil-hotel Christina 3*** f Lourdes, nieœdu l-kmamar u nistrieœu gœal-lejl. Kolazzjon u nibdew dan ilpellegrinaææ b quddiesa imbagœad inÿuru l-grotta u t-tliet Baziliki tas-santwarju. Wara nkomplu nÿuru postijet ta nteress f Lourdes, fosthom il-mitœna Boly fejn twieldet Bernardette u gœexet sakemm kellha 10 snin. Inÿuru wkoll il-knisja Parrokjali ddedikata lill-qalb ta Æesù u l-cachot œabs abbandunat fejn kienet tgœix Bernardette fiÿ-ÿmien li kienet tidrilha l-madonna. Pranzu fil-lukanda u wara jkollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Gavarnie. Çena fil-lukanda. IT-TNEJN/IT-TLIETA Niltaqgœu mat-tour leader l-ajruport Internazzjonali ta Malta fid-8.50pm biex nagœmlu ç-check in. Fil pm nitilqu fuq titjira tal-air Malta li twassalna f Lourdes fis-01.15am. Immorru fil-hotel Christina 3*** f Lourdes, nieœdu l-kmamar u nistrieœu gœal-lejl. Kolazzjon u nibdew dan ilpellegrinaææ b quddiesa imbagœad inÿuru l-grotta u t-tliet Baziliki tas-santwarju. Wara nkomplu nÿuru postijet ta nteress f Lourdes, fosthom il-mitœna Boly fejn twieldet Bernardette u gœexet sakemm kellha 10 snin. Inÿuru wkoll il-knisja Parrokjali ddedikata lill-qalb ta Æesù u l-cachot œabs abbandunat fejn kienet tgœix Bernardette fiÿ-ÿmien li kienet tidrilha l-madonna. Pranzu fil-lukanda u wara jkollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Gavarnie. Çena fil-lukanda. IS-SIBT/IL-ŒADD Niltaqgœu mat-tour leader l-ajruport Internazzjonali ta Malta fid-9.30pm biex nagœmlu ç-check in. Fil pm nitilqu fuq titjira tal-air Malta li twassalna f Lourdes fis-01.55am. Immorru fil-hotel Christina 3*** f Lourdes, nieœdu l-kmamar u nistrieœu gœal-lejl. Kolazzjon, u nibdew dan ilpellegrinaææ b quddiesa imbagœad inÿuru l-grotta u t-tliet Baziliki tas-santwarju. Wara nkomplu nÿuru postijet ta nteress f Lourdes, fosthom il-mitœna Boly fejn twieldet Bernardette u gœexet sakemm kellha 10 snin. Inÿuru wkoll il-knisja Parrokjali ddedikata lill-qalb ta Æesù u l-cachot œabs abbandunat fejn kienet tgœix Bernardette fiÿ-ÿmien li kienet tidrilha l-madonna. Pranzu fil-lukanda u wara jkollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Gavarnie. Çena fil-lukanda. 5 IJIEM SŒAŒ Adult f kamra trippla 579 Adult f kamra doppja 599 Adult f kamra singola 699 Tfal ( 2 sa 5 snin) 475 Tfal ( 6 sa 10 snin) 515 nkluÿ excess waiver 16 Nota: City tax ta 1.10 kull persuna kull lejl trid titœallas mill-klijenti direttament fil-lukanda Titjira mal-air Malta gœal Lourdes u lura Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura Akkomodazzjoni gœal 5 iljieli fil-hotel Christina 3*** (jew simili) f Lourdes L-ikel kollu (full board) Taxxi tal-ajruport u service charge Servizz ta direttur spiritwali IL-ŒADD Kolazzjon imbagœad nattendu gœall-quddiesa Internazzjonali fil-baÿilika San Piju X. Wara nieœdu ritratt tal-grupp œdejn l-istatwa tal-madonna Inkurunata bœala tifkira tal-pellegrinaææ. Pranzu fil-lukanda imbagœad ikollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Pont d Espagne. Çena fil-lukanda u wara nieœdu sehem fil-purçissjoni Aux Flambeaux. IT-TNEJN Kolazzjon, quddiesa u min irid jista jinÿel fil-banjijiet bl-ilma mirakoluÿ inkella wieœed jista jmur jara video nteressanti fuq il-œajja ta Bernardette, jew iÿur ix-chateau Forte. Wara nagœmlu l-via Crucis. Pranzu fil-lukanda imbagœad ikollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Parc Animalier des Pyrenees. Çena fil-lukanda. IT-TLIETA Wara l-kolazzjon u l-quddiesa, ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Artouste u Col du Pourtalet. Nota: Min ikun sejjer fuq din l-eskursjoni, jingœata packed lunch mil-lukanda stess. Filgœaxija çena fil-lukanda. L-ERBGŒA/IL-ŒAMIS Kolazzjon, quddiesa u wara jkollna l-aœœar eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Pau u Quartier Libre. Pranzu fil-lukanda u œin liberu. Fis-7.00pm nagœmlu ç-check out mill-kmamar u niççenaw. Fil-11.30pm nitilqu lejn l-ajruport ta Lourdes minfejn fis-02.15am nitilqu fuq it-titjira tal-air Malta li twassalna lura f pajjiÿna fil-4.40am (sbiœ il-œamis). L-ERBGŒA Kolazzjon imbagœad nattendu gœall-quddiesa Internazzjonali fil-baÿilika San Piju X. Wara nieœdu ritratt tal-grupp œdejn l-istatwa tal-madonna Inkurunata bœala tifkira tal-pellegrinaææ. Pranzu fil-lukanda imbagœad ikollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœall-grotti ta Betharram. Çena fil-lukanda u wara nieœdu sehem fil-purçissjoni Aux Flambeaux. IL-ŒAMIS Kolazzjon, quddiesa u min irid jista jinÿel fil-banjijiet bl-ilma mirakoluÿ inkella wieœed jista jmur jara video interessanti fuq il-œajja ta Bernardette, jew iÿur ix-chateau Forte. Wara nagœmlu l-via Crucis. Pranzu fil-lukanda imbagœad ikollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Pont d Espagne. Çena fil-lukanda. IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon u l-quddiesa, ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ li teœodna St. Jean de Luz u Col d Ibardin. Nota: Min ikun sejjer fuq din l-eskursjoni, jingœata packed lunch mill-lukanda stess. Çena fil-lukanda u œin liberu. IS-SIBT/IL-ŒADD Kolazzjon u wara jkollna l-aœœar eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Parc Animalier des Pyrenees. Pranzu u œin liberu. Fis- 7.00pm nagœmlu check out mill-kmamar u niççenaw. F 00.30am nitilqu lejn l-ajruport ta Lourdes minfejn fit-2.55am nitilqu fuq it-titjira tal-air Malta li twassalna lura f pajjiÿna fil-5.20am (sbiœ il-œadd). IT-TNEJN Kolazzjon, quddiesa u min irid jista jinÿel fil-banjijiet bl-ilma mirakoluÿ inkella wieœed jista jmur jara video interessanti fuq il-œajja ta Bernardette, jew iÿur ix-chateau Forte. Wara nagœmlu l-mixja tal-via Crucis. Pranzu fil-lukanda imbagœad ikollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Parc Animalier des Pyrenees. Filgœaxija çena fil-lukanda u nieœdu sehem fil-purçissjoni Aux Flambeaux. IT-TLIETA Wara l-kolazzjon u l-quddiesa, ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ li teœodna St. Jean de Luz u Col d Ibardin. Nota: Min ikun sejjer fuq din l-eskursjoni, jingœata packed lunch mill-lukanda stess. Çena fil-lukanda u œin liberu. L-ERBGŒA Kolazzjon imbagœad nattendu gœall-quddiesa Internazzjonali fil-baÿilika San Piju X. Wara nieœdu ritratt tal-grupp œdejn l-istatwa tal-madonna Inkurunata bœala tifkira tal-pellegrinaææ. Pranzu fil-lukanda imbagœad ikollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar Pont d Espagne. Çena fil-lukanda. IL-ŒAMIS/IL-ÆIMGŒA Kolazzjon u wara jkollna l-aœœar eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœall-grotti ta Betharram. Pranzu fil-lukanda w œin liberu. Fis- 7.00pm nagœmlu check out mill-kmamar u niççenaw. F 11.30pm nitilqu lejn l-ajruport ta Lourdes minfejn fis-1.50am nitilqu fuq it-titjira tal-air Malta li twassalna lura f pajjiÿna fil-04.15am (sbiœ il-æimgœa). 28 Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument

29 Grp 4: 3-9 t Awwissu Grp 5: 8-14 t Awwissu Grp 6: t Awwissu Grp 8: t Awwissu IL-ŒAMIS/IL-ÆIMGŒA Niltaqgœu mat-tour leader l-ajruport Internazzjonali ta Malta fit-8.25pm biex nagœmlu ç-check in. Fil pm nitilqu fuq titjira tal-air Malta li twassalna f Lourdes fis-00.55am. Immorru fil-hotel Christina 3*** f Lourdes, nieœdu l-kmamar u nistrieœu gœal-lejl. Kolazzjon u nibdew dan il-pellegrinaææ b quddiesa imbagœad inÿuru l-grotta u t-tliet Baziliki tas-santwarju. Wara nkomplu nÿuru postijet ta nteress f Lourdes, fosthom il-mitœna Boly fejn twieldet Bernardette u gœexet sakemm kellha 10 snin. Inÿuru wkoll il-knisja Parrokjali ddedikata lill-qalb ta Æesù u l-cachot œabs abbandunat fejn kienet tgœix Bernardette fiÿ-ÿmien li kienet tidrilha l-madonna. Pranzu fil-lukanda u wara jkollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Gavarnie. Çena fil-lukanda. IS-SIBT Kolazzjon, quddiesa u min irid jista jinÿel fil-banjijiet bl-ilma mirakoluÿ inkella wieœed jista jmur jara video interessanti fuq il-œajja ta Bernardette, jew iÿur ix-chateau Forte. Wara nagœmlu il-mixja tal-via Crucis. Pranzu fil-lukanda imbagœad ikollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Pont d Espagne. Çena fil-lukanda u wara nieœdu sehem fil-purçissjoni Aux Flambeaux. IL-ŒADD Kolazzjon imbagœad nattendu gœall-quddiesa Internazzjonali fil-baÿilika San Piju X. Wara l-quddiesa nieœdu ritratt tal-grupp œdejn l-istatwa tal-madonna Inkurunata bœala tifkira tal-pellegrinaææ. Pranzu fil-lukanda imbagœad ikollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar fiÿ-ÿoo d Asson. Çena fil-lukanda. IT-TNEJN Wara l-kolazzjon u l-quddiesa, ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ li teœodna Artouste u Col du Pourtalet. Nota: Min ikun sejjer fuq din l-eskursjoni, jingœata packed lunch mill-lukanda stess. Çena fil-lukanda u œin liberu. IT-TLIETA/L-ERBGŒA Kolazzjon u wara jkollna l-aœœar eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Pau & Quartier Libre. Pranzu fil-lukanda u œin liberu. Fis-7.00pm nagœmlu check out millkmamar u niççenaw. Fil-10.45pm nitilqu lejn l-ajruport ta Lourdes minfejn fis- 1.15am nitilqu fuq it-titjira tal-air Malta li twassalna lura f pajjiÿna fil-3.40am (sbiœ l-erbgœa). IT-TLIETA/L-ERBGŒA Niltaqgœu mat-tour leader l-ajruport Internazzjonali ta Malta fit-7.50pm biex nagœmlu ç-check in. Fil-9.50pm nitilqu fuq titjira tal-air Malta li twassalna f Lourdes f 00.15am. Immorru fil-hotel Christina 3*** f Lourdes, nieœdu l-kmamar u nistrieœu gœal-lejl. Kolazzjon u nibdew dan il-pellegrinaææ b quddiesa imbagœad inÿuru l-grotta u t-tliet Baziliki tas-santwarju. Wara nkomplu nÿuru postijet ta nteress f Lourdes, fosthom il-mitœna Boly fejn twieldet Bernardette u gœexet sakemm kellha 10 snin. Inÿuru wkoll ilknisja Parrokjali ddedikata lill-qalb ta Æesù u l-cachot œabs abbandunat fejn kienet tgœix Bernardette fiÿ-ÿmien li kienet tidrilha l-madonna. Pranzu fil-lukanda u wara jkollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Pont d Espagne. Çena fil-lukanda. IL-ŒAMIS Kolazzjon, quddiesa u min irid jista jinÿel fil-banjijiet bl-ilma mirakoluÿ inkella wieœed jista jmur jara video interessanti fuq il-œajja ta Bernardette, jew iÿur ix-chateau Forte. Pranzu fil-lukanda imbagœad ikollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœall-grotti ta Betharram. Çena fil-lukanda. IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon u l-quddiesa, ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ li teœodna Artouste u Col du Pourtalet. Nota: Min ikun sejjer fuq din l-eskursjoni, jingœata packed lunch mill-lukanda stess. Çena fil-lukanda u œin liberu. IS-SIBT Kolazzjon, quddiesa u wara nieœdu ritratt tal-grupp œdejn l-istatwa tal-madonna Inkurunata bœala tifkira talpellegrinaææ. Wara nagœmlu l-mixja tal-via Crucis. Pranzu fil-lukanda u wara jkollna l-aœœar eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Pau & Quartier Libre. Filgœaxija çena fil-lukanda u wara nieœdu sehem fil-purçissjoni Aux Flambeaux. IL-ŒADD/IT-TNEJN Kolazzjon imbagœad nattendu gœall-quddiesa Internazzjonali fil-baÿilika San Piju X. Pranzu fil-lukanda imbagœad ikollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Gavarnie. Fis- 7.00pm nagœmlu check out mill-kmamar u niççenaw. Fil-10.15pm nitilqu lejn l-ajruport ta Lourdes minfejn fis-1.50am nitilqu fuq it-titjira tal-air Malta li twassalna lura f pajjiÿna fl-04.15am (sbiœ it-tnejn). IL-ŒADD/IT-TNEJN Niltaqgœu mat-tour leader l-ajruport Internazzjonali ta Malta fit-8.30pm biex nagœmlu ç-check in. Fil pm nitilqu fuq titjira tal-air Malta li twassalna f Lourdes fis-00.50am. Immorru fil-hotel Christina 3*** f Lourdes, nieœdu l-kmamar u nistrieœu gœal-lejl. Kolazzjon u nibdew dan il-pellegrinaææ b quddiesa imbagœad inÿuru l-grotta u t-tliet Baziliki tas-santwarju. Wara nkomplu nÿuru postijet ta nteress f Lourdes, fosthom il-mitœna Boly fejn twieldet Bernardette u gœexet sakemm kellha 10 snin. Inÿuru wkoll il-knisja Parrokjali ddedikata lill-qalb ta Æesù u l-cachot œabs abbandunat fejn kienet tgœix Bernardette fiÿ-ÿmien li kienet tidrilha l-madonna. Pranzu fillukanda u wara jkollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Pont d Espagne. Çena fil-lukanda. IT-TLIETA Kolazzjon, quddiesa u min irid jista jinÿel fil-banjijiet bl-ilma mirakoluÿ inkella wieœed jista jmur jara video interessanti fuq il-œajja ta Bernardette, jew iÿur ix-chateau Forte. Wara nagœmlu l-mixja tal-via Crucis. Pranzu fil-lukanda imbagœad ikollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Lac d Estaing u Argeles-Gazost. Filgœaxija çena fil-lukanda u wara nieœdu sehem fil-purçissjoni Aux Flambeaux. L-ERBGŒA Kolazzjon imbagœad nattendu gœall-quddiesa Internazzjonali fil-baÿilika San Piju X. Wara nieœdu ritratt tal-grupp œdejn l-istatwa tal-madonna Inkurunata bœala tifkira tal-pellegrinaææ. Pranzu fil-lukanda imbagœad ikollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Gavarnie. Çena fil-lukanda. IL-ŒAMIS Wara l-kolazzjon u l-quddiesa, ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ li teœodna Val d Aran. Nota: Min ikun sejjer fuq din l-eskursjoni, jingœata packed lunch mill-lukanda stess. Çena fil-lukanda u œin liberu. IL-ÆIMGŒA/IS-SIBT Kolazzjon, quddiesa u wara jkollna l-aœœar eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Pau & Quartier Libre. Pranzu fil-lukanda u œin liberu. Fis- 7.00pm nagœmlu check out mill-kmamar u niççenaw. Fil-11.15pm nitilqu lejn l-ajruport ta Lourdes minfejn fis-1.50am nitilqu fuq it-titjira tal-air Malta li twassalna lura f pajjiÿna fl-4.15am (sbiœ is-sibt). L-ERBGŒA/IL-ŒAMIS Niltaqgœu mat-tour leader l-ajruport Internazzjonali ta Malta fid-8.50pm biex nagœmlu ç-check in. Fil-10.50pm nitilqu fuq titjira tal-air Malta li twassalna f Lourdes fis-01.15am. Immorru fil-hotel Christina 3*** f Lourdes, nieœdu l-kmamar u nistrieœu gœal-lejl. Kolazzjon u nibdew dan il-pellegrinaææ b quddiesa imbagœad inÿuru l-grotta u t-tliet Baziliki tas-santwarju. Wara nkomplu nÿuru postijiet ta nteress f Lourdes, fosthom il-mitœna Boly fejn twieldet Bernardette u gœexet sakemm kellha 10 snin. Inÿuru wkoll il-knisja Parrokjali ddedikata lill-qalb ta Æesù u l-cachot œabs abbandunat fejn kienet tgœix Bernardette fiÿ-ÿmien li kienet tidrilha l-madonna. Pranzu fil-lukanda u wara jkollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Pont d Espagne. Çena fil-lukanda. IL-ÆIMGŒA Kolazzjon, quddiesa u min irid jista jinÿel fil-banjijiet bl-ilma mirakoluÿ inkella wieœed jista jmur jara video interessanti fuq il-œajja ta Bernardette, jew iÿur ix-chateau Forte. Wara nagœmlu il-mixja tal-via Crucis. Pranzu fil-lukanda imbagœad ikollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœall-grotti ta Betherram. Filgœaxija çena fil-lukanda u wara nieœdu sehem fil-purçissjoni Aux Flambeaux. IS-SIBT Wara l-kolazzjon u l-quddiesa, ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ li teœodna St. Jean de Luz u Col d Ibardin. Nota: Min ikun sejjer fuq din l-eskursjoni, jingœata packed lunch mill-lukanda stess. Çena fil-lukanda u œin liberu. IL-ŒADD Kolazzjon imbagœad nattendu gœall-quddiesa Internazzjonali fil-baÿilika San Piju X. Wara l-quddiesa nieœdu ritratt tal-grupp œdejn l-istatwa tal-madonna Inkurunata bœala tifkira tal-pellegrinaææ. Pranzu fil-lukanda imbagœad ikollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Gavarnie. Çena fil-lukanda. IT-TNEJN/IT-TLIETA Kolazzjon, quddiesa u wara ikollna l-aœœar eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Parc Animalier des Pyrenees. Pranzu fil-lukanda u œin liberu. Fis-7.00pm nagœmlu check out mill-kmamar u niççenaw. Fil-11.45pm nitilqu lejn l-ajruport ta Lourdes minfejn fis-2.15am nitilqu fuq it-titjira tal-air Malta li twassalna lura f pajjiÿna fl-4.40am (sbiœ it-tlieta). Dettalji u prezzijiet tal-eskursjonijiet fuq paæna 30 Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument 29

30 Lourdes ST. JEAN DE LUZ U COL D IBARDIN (JUM SŒIŒ) St. Jean de Luz hija belt kosmopolitana u medjevali b influwenza Spanjola. Inÿuru ç-çentru storiku fejn naraw bini antik b taœlita bilançjata t arkitettura Spanjola u Gœarbija u nÿuru wkoll il-knisja ta San Æwann Battista. Hemm ukoll port tas-sajjieda mdawwar b œafna ristoranti li jispeçjalizzaw f ikel tal-œut. Wara nitilgœu fuq l-gœolja ta Col d Ibardin li qegœda fuq il-fruntiera bejn Franza u Spanja u minœabba d-differenza ta taxxi bejn iÿ-ÿewæ pajjiÿi, insibu diversi œwienet li jbigœu bi prezzijiet irœas. Hawnhekk ikollna œin liberu biex ingawdu l-veduti spettakolari u anke nagœmlu xi shopping. ADULTI: 36 TFAL: 18 PARC ANIMALIER DES PYRENEES (NOFS TA NHAR) Il-park naturali Parc Animalier des Pyrenees joffri ambjent œelu u rilassanti fejn wieœed jista jgawdi u josserva œafna annimali flambjent u l-imæieba naturali tagœhom fosthom orsijiet, volpi, çriev u squirrels. Naraw ukoll diversi tjur, hamsters, fniek u beavers. (Entratura nkluÿa) ADULTI: 31 TFAL: 20 GAVARNIE (NOFS TA NHAR) Gavarnie huwa villaææ qalb il-muntanji li jinsab 32 mil l bogœod Lourdes u 1,360 metru gœola mill-baœar, fir-reæjun ta Hautes-Pyrenees. Qabel ma naslu, nagœmlu waqfa fuq Pont du Napoleon gœal veduta mill-aqwa. Gavarnie jgœixu fih madwar 180 persuna biss. Œaæa li tispikka ferm hi l-kaskada gœolja 422 metru li ha tibda x-xmara Gave li tgœaddi quddiem il-grotta ta Massabielle. ADULTI: 27 TFAL: 14 PAU U L-ISTABBILIMENT QAURTIER LIBRE (NOFS TA NHAR) F Pau nagœmlu mixja f Boulevard des Pyrenees li tieœdok naœa gœall-oœra ta Pau fejn hemm il-kastell li kien jintuÿa Napuljun bœala vileææjatura. Ma jonqosx ukoll ix-xenarju mill-isbaœ tal-muntanji li jdawru dan il-post. Wara mmorru fl-istabbiliment Quartier Libre li jiæbor fih diversi œwienet ta ditti rinomati u hawn ikollna œin liberu gœax-xiri. ADULTI: 24 TFAL: 12 IL-GROTTI TA BETHARRAM (NOFS TA NHAR) Il-Grotti ta Betharram jinsabu œdejn Asson, Lestelle-Betharram u Saint Pe de Bigorre u huma serje ta gœerien Françiÿi mill-isbaœ b tul ta 2.8km imœaffrin æo tliet livelli fil-muntanji tal-franka. Wieœed jista jiskopri dawn l-gœerien bi tliet modi bil-mixi, biddgœajsa u b ferrovija. (Entratura nkluÿa) ADULTI: 29 TFAL: 15 LAC D ESTAING U ARGELES-GAZOST (NOFS TA NHAR) Lac d Estaing qiegœed f gœoli ta 1161 metru, b ilma çar kristall u pajsaææ mill-isbaœ. Wara nÿuru Argeles-Gazost fejn nagœmlu mixja tul it-toroq ta dan il-villaææ mimli vilel tas-seklu 19, funtani u æonna. ADULTI: 27 TFAL: 14 ARTOUSTE U COL DU POURTALET (JUM SŒIŒ) Nibdew l-eskursjoni billi ngœaddu mill-villaææi ta St. Pe De bigorre, Lestelle Betharram u Bruges-Capbis-Mifaget. Imbagœad qabel ma ninÿlu gœal Louvie Juzon, nieqfu biex nammirraw il-veduta panoramika tal-wied ta Ossau. Ngœaddu mbagœad mill-villaææi ÿgœar ta Louvie Juzon, Bielle, Louvie-Soubiro, Beost u Laruns. Minn hawn nibdew it-telgœa gœall-pass ta Pourtalet. Ngœaddu Les Eaux Chadues u naqsmu l-pont Gave d Ossau u naslu f post imsejjaœ Le chene de l Ours, minfejn naraw Pic du Midi d Ossau u Pic de la Sagette. L-aœœar villaææ li ngœaddu u huwa Gabas imdawwar bil-foresti u naslu fejn il-cable cars ta Pic de la Sagette u l-lag ta Artouste. Hawnhekk wieœed jista jmur fuq avventura mhux tas-soltu fejn jirkeb cable car gœal vjaææ ta 15-il minuta li jwasslek Col de la Sagette minfejn imbagœad tirkeb il-famuÿa little train of Artouste, vjaææ ta siegœa bi trenino li ddawrek mal-muntanji li jifirdu Franza u Spanja fost xenarju mill-aqwa fl-gœola post tal-pyrenees Atlantiques (1989 metru). Esperjenza mill-isbaœ u unika, li nissuæerixxu ma titlifhiex. Min ma jitlax fuq il-cable car u t-trenino jista joqgœod jirrilassa fejn il-lag. L-aœœar waqfa tagœna tkun Col du Pourtalet li qiegœed fuq fruntiera bejn Franza u Spanja u minœabba d-differenza ta taxxi bejn iÿ-ÿewæ pajjiÿi, insibu diversi œwienet li jbigœu bi prezzijiet irœas fejn ikollna çans gœal ftit shopping. (Il-œlas tal-cable car u t-trenino huma bi œlas extra ta 25 adulti / 21 tfal) ADULTI: 32 TFAL: 16 VAL D ARAN (JUM SŒIŒ) F din l-eskursjoni, jkollna l-opportunità li mmorru Spanja u ngawdu xenarju meraviljuÿ. L-ewwel waqfa tagœna tkun f Col d Aspin, li qiegœed 1489 metru l fuq mill-baœar. Ikollna œin nieœdu ritratti tal-veduti u panorama spettakolari li naraw hemm fuq. Minn hawn nibqgœu sejrin fir-raœal ÿgœir ta Arreau, fejn nagœmlu t-tieni waqfa tagœna biex napprezzaw is-sbuœija ta raœal tipiku qalb il-muntanji. Wara nitilgœu fuq muntanja oœra, dik ta Peyresourde (1569 metru l fuq mill-baœar) biex imbagœad immorru fil-belt Françiÿa ta Luchon fejn nagœmlu waqfa oœra. Imbagœad ngœaddu Col du Portillon (1293 metru gœoli) biex ninÿlu fir-raœal ta Bosost fi Spanja, li huwa l-akbar raœal fil-val d Aran. Hawnhekk ikollna l-opportunità ta shopping bi prezzijiet irœas. Wara naqbdu l-autoroute biex immorru lura f Lourdes. ADULTI: 34 TFAL: 17 ŸOO D ASSON (NOFS TA NHAR) Iÿ-Ÿoo d Asson huwa park ÿooloæiku li jinsab f Asson, bejn Pau u Lourdes, fil-pyrenees-atlantiques. Infetaœ fl-1964, u fih insibu madwar 500 annimal ta speçi differenti mifruxa fuq 5 ettari. Iÿ-ÿoo jaœdem favur il-konservazzjoni tal-fawna selvaææa u l-bijodiversità. (Entratura nkluÿa) ADULTI: 29 TFAL: 18 PONT D ESPAGNE (NOFS TA NHAR) Pont d Espagne qiegœed ftit il barra mill-belt ta Cauterets u jifforma parti mill-park Nazzjonali tal-pyrenees. Naraw œafna kaskati sbieœ bl-ilma nieÿel b veloçità qawwija. Min irid (jekk jippermetti l-œin) jista jitla bis-seggiovia (œlas extra) u jmur jara Lac de Gaube, li hija gœadira gœolja 3,298 metru l fuq mill-baœar u l-aktar post gœoli tal-pyrenees. ADULTI: 27 TFAL: Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument

31 Lourdes, Costa Brava u Barçellona 8 IJIEM IL-ŒAMIS/IL-ÆIMGŒA Fid-8.25pm niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport biex nagœmlu ç-check in. Fil-10.25pm nitilqu b titjira diretta tal-air Malta li twassalna fl-ajruport ta Lourdes fis-00.50am (sbiœ il-æimgœa). Bil-kowç immorru fil-hotel Christina 3*** f Lourdes, sistemazzjoni tal-kmamar u nistrieœu gœal-lejl. Filgœodu wara l-kolazzjon inÿuru l-grotta ta Massabielle, fejn il-madonna dehret lil Santa Bernardetta. Ikollna quddiesa f waœda mill-knejjes u wara nieœdu ritratt ta tifkira. Imbagœad inÿuru t-tlett Baÿiliki u nagœmlu l-mixja tal-via Sagra. Pranzu u wara jkollna eskursjoni optional gœal Gavarnie, villaææ qalb il-muntanji li jinsab 32 mil l bogœod Lourdes u 1,360 metru gœola mill-baœar, fir-reæjun ta Hautes-Pyrenees. Qabel ma naslu, nieqfu fuq Pont du Napoleon gœal veduta mill-aqwa. Gavarnie jgœixu fih madwar 180 persuna biss. Œaæa li tispikka ferm hi l-kaskada gœolja 422 metru li ha tibda x-xmara Gave li tgœaddi quddiem il-grotta ta Massabielle. Çena fil-lukanda. IS-SIBT Kolazzjon u wara jkollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal St. Jean de Luz u Col d Ibardin. St. Jean de Luz hija belt kosmopolitana u medjevali u hawn inÿuru ç-çentru storiku fejn naraw bini antik b taœlita t arkitettura Spanjola u Gœarbija. Inÿuru wkoll il-knisja ta San Æwann Battista u naraw il-port tas-sajjieda mdawwar b œafna ristoranti li jispeçjalizzaw f ikel tal-œut. Wara nitilgœu fuq l-gœolja ta Col d Ibardin li qiegœed fuq il-fruntiera bejn Franza u Spanja. Hawnhekk ikollna œin liberu biex ingawdu l-veduti spettakolari w anke nagœmlu xi shopping. Nota: Min imur fuq din l-eskursjoni, jingœata packed lunch millukanda. Çena fil-lukanda u wara nattendu gœall-purçissjoni Aux Flambeau. 579 Lukanda 4**** f Lloret de Mar 7-15 ta Settembru IL-ŒADD Kolazzjon u fid-9.00pm nattendu gœall-quddiesa Internazzjonali fil-baÿilika taœt l-art ddedikata lil San Piju X. Wara, jekk jippermetti l-œin, inkomplu nÿuru diversi postijiet oœra ta nteress f Lourdes. Pranzu fil-lukanda u wara jkollna eskursjoni optional fil-pyrenees National Park. Hemmhekk inÿuru Pont d Espagne waqt eskursjoni mill-isbaœ fuq il-muntanji b xenarju u kaskati meraviljuÿi. Çena fil-lukanda u œin liberu. IT-TNEJN Kmieni wara l-kolazzjon, nitilqu bil-kowç lejn Lloret de Mar, f Costa Brava. Matul il-vjaææ nieqfu fl-istat indipendenti ta Andorra fejn inkunu nistgœu napprezzaw ix-xenarju, nagœmlu ftit shopping u nieklu xi œaæa œafifa. Filgœaxija naslu fil-hotel Garbi Park 4**** (jew simili). Sistemazzjoni fil-kmamar u çena fil-lukanda. IT-TLIETA Kolazzjon u wara jkollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Barçellona. Iÿuru Pjazza Catalunya, ir-ramblas, is-sagrada Famiglia u Mont Juic fejn ingawdu veduta panoramika ta Barçellona. Wara nofsinhar œin liberu gœal personal sightseeing. Nissuææerixxu li ÿÿuru l-aquarium (dœul extra) li qiegœed viçin il-monument ta Cristoforo Colombo. Filgœaxija çena fil-lukanda u wara jkollna serata optional fejn nassistu gœal ÿfin flamenco. Matul ix-show nixorbu x-xarba tradizzjonali Spanjola, is-sangria, li hija nkluÿa filprezz tal-eskursjoni. L-ERBGŒA Kolazzjon u llum ikollna eskursjoni optional ta jum sœiœ gœal Port Aventura (dœul inkluÿ fil-prezz taleskursjoni), il-famuÿ park ta divertiment gœall-familja kollha fejn ngœaddu l-jum f ambjent Mediterranju, tal-far West, Messikan, Çiniÿ u Polynesian. Nitilgœu fuq il-fun rides u naraw diversi shows li jsiru œin gœall-ieœor. Nitilqu Port Aventura fis-7.00pm. (Iç-çena tal-lum tittieœed bœala pranzu l-æimgœa). IL-ŒAMIS Kolazzjon u filgœodu nqattgœuh mat-tour leader fil-qalba ta Lloret de Mar. Wara nofsinhar ikollna eskursjoni optional gœal Montserrat u l-funtana Maæika ta Montjuic f Barçellona. F Montserrat inÿuru l-baÿilika majestuÿa tal-benedittini ddedikata lil La Morenata (il-madonna s-sewda), Padruna tal-katalunja. Wara mmorru Barçellona fejn nassistu gœal spettaklu meraviljuÿ mill-funtana Maæika ta Montjuic wirja akrobatika tal-ilma, kuluri, dwal u muÿika. (Illum nieœdu l-ikla f nofsinhar minflok filgœaxija peress li nirritornaw il-lukanda tard). IL-ÆIMGŒA Kolazzjon u wara jkollna eskursjoni optional ta nofs ta nhar gœal Æirona, belt Rumana. Naraw il-katidral majestuÿ ta Santa Maria, ngœaddu mill-kwartieri fejn kienet tgœix il-komunità Lhudija u nagœmlu passiææata fir-ramblas triq kollha œwienet u kafetteriji. Pranzu fil-lukanda minflok iç-çena tal-erbgœa u wara œin liberu. Normalment fil-11.00am isir iç-check out mill-kmamar (staqsu lit-tour leader dwar il-possibilità li ÿÿomm il-kamra sal-aœœar - œlas extra). Œin liberu sakemm nitilqu gœall-ajruport ta Barçellona minfejn permezz ta titjira mal-vueling nitilqu gœal Malta fid-9.30pm fejn naslu fil-11.35pm. INŸURU Lourdes, Gavarnie, St. Jean de Luz, Col d Ibardin, Pont d Espagne, Andorra, Lloret de Mar, Montserrat, Barçellona, il-funtana Maæika ta Montjuic f Barçellona, Port Aventura u Æirona Adult f kamra trippla 579 Adult f kamra doppja 629 Adult f kamra singola 739 Tfal sa 11-il sena f kamra ma 2 adulti 464 Insurance standard adult inkluÿ excess waiver 26 inkluÿ excess waiver 16 Nota: City tax ta 1.10 kull persuna kull lejl ( 18-il sena l fuq) f Lourdes u 0.50c kull persuna kull lejl ( 17-il sena l fuq) f Lloret de Mar trid titœallas direttament mill-klijenti fil-lukandi Titjira mal-air Malta gœal Lourdes u lura Barçellona bil-vueling Trasferimenti kollha skont il-programm Akkomodazzjoni gœal 4 iljieli fil-hotel Christina 3*** f Lourdes Akkomodazzjoni gœal 4 iljieli fil-hotel Garbi Park 4**** (jew simili) f Lloret de Mar 4 kolazzjonijiet/3 pranzi/3 çeni f Lourdes 4 kolazzjonijiet/2 pranzi/2 çeni f Lloret de Mar Taxxi tal-ajruport u service charge Servizz ta direttur spiritwali ADULTI TFAL Gavarnie St. Jean de Luz/Col d Ibardin Pont d Espagne Montserrat/Barçellona/Musical Fountains Barçellona City Tour Flamenco Cabaret Show Æirona Port Aventura (dœul b xejn) 3 snin 23 Port Aventura (dœul inkluÿ) 4-11-il sena 50 Port Aventura (dœul inkluÿ) il sena 55 Port Aventura (dœul inkluÿ) sena 64 Port Aventura (dœul inkluÿ) 55 sena l fuq 55 Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument 31

32 Long Hauls * Early booking discount japplika sat-22 t April Staqsi gœal programm dettaljat 3349* Mongolia & Beijing June departure Cuba ta Lulju 3153* 2059* China, Tibet & Yangtze River 24 t Awwissu - 9 ta Settembru Sri Lanka 1-14 ta Settembru South America: Brazil, Argentina & Uruguay 1-15 t Awwissu South Africa 24 t Awwissu - 10 ta Settembru 2899* Vietnam & Cambodia 21 ta Settembru - 6 t Ottubru Peru & Amazon 3-16 t Ottubru 32 Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument

33 Staqsi gœal programm dettaljat Cruises * Early booking discount japplika sat-22 t April Norwegian Escape Independence of the Seas 1649* 29 ta Æunju - 7 ta Lulju Danube River Cruise DCS Amethyst 1349* 6-12 ta Lulju Rhine Cruise DCS Alemannia 1599* 5-15 t Awwissu France & Spain Cruise Independence of the Seas 1939* t Awwissu Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument 33

34 Kundizzjonijiet Æenerali Il-æiti f dan il-programm æew ippreparati u organizzati mill-euro Tours, Triq Mountbatten Œamrun, taœt it-tmexxija tal-bsl, biex jiÿguraw l-akbar sodisfazzjon possibbli lill-klijent. Aœna rriduk tgawdi kemm hu possibbli l-æita tiegœek u tirritorna sodisfatt u rilassat u fuq kollox tkun konvint li dak li tkun æejt mogœti huwa ta valur tajjeb gœall-flus li tkun œallast. Il-kundizzjonijiet æenerali æew magœmula biex jiÿguraw li l-ftehim bejn il-euro Tours u l-klijent huwa çar u æust gœaÿ-ÿewæ naœat. Dawn il-kundizzjonijiet ikopru kull aspett tal-vaganza tiegœek, mill-mument li tibbukkja sal-mument li tiæi lura Malta. Peress li aœna nixtiequ li kulœadd ikun jaf fejn qiegœed magœna, il-kundizzjonijiet æenerali jindikaw çar l-obbligi tagœna lejk u l-impenji tiegœek lejna, meta inti tibbukkja l-æita tiegœek magœna fuq dan il-ktieb. L-IMPENN TAGŒNA LEJK 1. IL-BOOKING TIEGŒEK Meta tkun œallast id-depoÿitu tiegœek, li normalment ikun ta 250 kull persuna, ( 500 kull persuna fuq distanzi twal u 700 gœal kull kabina fuq cruises) u tkun inœaræet irçevuta millaæent tal-ivvjaææar tiegœek, l-ibbukkjar jitqies bœala wieœed konfermat u jkun miftiehem li tkun qrajt u aççettajt it-termini u l-kundizzjonijiet li hemm imniÿÿla. Aœna nirriservawlek il-æita. L-ibbukkjar tiegœek jitqies li huwa bœala kkonfermat ukoll gœal dawk il-persuni kollha li jkunu se jivvjaææaw u li gœalihom tkun dehret int. Normalment it-tour ma jsirx jekk ma jkunx hemm mill-anqas 30 persuna, u f dan il-kaÿ intom tiæu nfurmati mill-inqas 14-il æurnata qabel il-bidu tat-tour. Pagamenti bi credit cards huma aççettati. Pagamenti b çekkijiet huma aççettati wkoll biss sa 10 t ijiem qabel il-bidu tat-tour (dan sabiex ikun hemm biÿÿejjed ÿmien li jiæi msarraf iç-çekk f kaÿ li jkun hemm xi problemi). Fil-kaÿ ta charters il-œinijiet tattluq tal-ajruplan jistgœu jinbidlu minœabba tibdil fil-clearance mill-ajruporti. F dan il-kaÿ, Euro Tours ma tkunx responsabbli gœal dan it-tibdil. 2. IL-POLICY TAL-PREZZ TAGŒNA Il-prezzijiet hawn indikati huma dawk iffissati fi ÿmien il-pubblikazzjoni ta dan il-ktieb. Fil-kaÿ li l-prezzijiet offruti lilna mill-aæenti jogœlew, nirriÿervaw id-dritt li nÿidu dawn id-differenzi proporzjonalment. Dawn jistgœu jkunu minœabba l-varjazzjonijiet tal-munita, ÿieda ta taxxi jew levies, ÿidiet fuq il-fuel tal-ajruplani u ÿidiet fuq il-visas u entry/exit country fees. 3. TAXXI, SERVICE CHARGE U FUEL CHARGE L-ammont imniÿÿel f din is-sezzjoni jinkludi it-taxxi tal-ajruport, service charge u ÿidiet fuq il-fuel tal-ajruplan magœrufa sat-28 ta Frar Kwalunkwe differenzi jinæabru mill-klijenti. 4. L-ASSIGURAZZJONI TAGŒNA FUQ IL-LIVELLI, DMIRIJIET, U L-OBBLIGI TAGŒNA Id-deskrizzjonijiet indikati fil-brochure tagœna huma bbaÿati fuq informazzjoni akkwistata mingœand l-istess lukandiera u produtturi oœra tas-servizz. Kmamar tal-lukandi u kabini tal-vapur huma spiss ÿgœar. Il-Euro Tours taœdem primarjament ma lukandi li jkollhom kmamar singoli jew doppji. It-tielet jew ir-raba persuna li tkun trid taqsam kamra tas-sodda ta ÿewæ sodod, tista tiæi mogœtija xi tip ta sodda iÿgœar holding bed, bunk bed jew sofa bed. Dawn is-sodod m humiex komdi daqs sodod normali gœall-persuni kbar. Il-Euro Tours ma tistax tiggarantixxi ÿewæ sodod separati jew sodda matrimonjali kif mitlub, kultant lukandi ipoææu ÿewæ sodod œdejn xulxin jew jipprovdu sodda doppja meta tintalab sodda singola. Fl-Amerika, tlieta jew erba persuni li jkunu jridu joqgœodu f kamra, jingœataw biss ÿewæ sodod matrimonjali (ma jingœatawx sodod separati gœal kull persuna). Çerti lukandi li aœna nuÿaw m humiex bl-arja kundizzjonata u fannijiet ma jiæux ipprovduti, sakemm ma jkunx speçifikat mod ieœor fil-programm. Il-kolazzjon ta filgœodu huwa pprovdut meta jkun speçifikat u f dan il-kaÿ ikun dejjem wieœed kontinentali, sakemm ma jkunx speçifikat mod ieœor. Ikliet ta nofsinhar u ta filgœaxija huma dejjem servuti fuq tliet portati. Ma jkunx hemm gœaÿla fl-ikliet u tibdil mhux dejjem jista jiæi aççettat, bœal ngœidu aœna laœam flok œut. Il-porzjonijiet servuti huma moderati fid-daqs. Ikun hemm gœaÿla meta l-ikliet ikunu buffet. Matul l-ikliet, ix-xorb ordnat, inkluÿ l-ilma u minerali, ikun bi œlas apparti, sakemm ma jkunx indikat fil-brochure li huwa nkluÿ fil-prezz. L-uÿu ta oææetti mill-mini bar u telefonati jiæu mœallsa apparti mill-klijent. Jista jkun hemm xi œlas apparti mill-klijent gœall-uÿu ta pay television fil-kamra liema œlas ikun impost mill-awtorità tal-post. Jekk jogœæbok ikkonferma dan mar-reception tal-lukanda. Sakemm ma jkunx speçifikat mod ieœor, il-œlas tad-dœul fil-muÿewijiet, wirjiet ta spettaklu, vjaææi bid-dgœajsa, bit-trejn jew bil-cable car, huma kollha bi œlas apparti. L-eskursjonijiet (ÿjarat f postijiet interessanti) li jkunu optional huma bi œlas apparti u sakemm ma jkunx speçifikat mod ieœor, dawn ikopru biss l-ispejjeÿ tat-trasport bil-kowç, mentri d-dœul huwa bi œlas apparti u gwidi tal-post ma jiæux pprovduti, œlief dawk indikati fil-programm. Il-prezzijiet huma mmarkati çari fit-tieqa tal-prezzijiet li tidher f kull programm. Huma nkluÿi biss fil-prezz tal-æita dawk l-affarijiet li jidhru fil-lista taœt Il-Prezz Jinkludi. Ta min ifakkar li l-brochures jiæu stampati xhur qabel u gœalhekk jista jkun hemm okkaÿjonijiet meta l-façilitajiet jew id-divertiment reklamat ma jkunx possibbli matul il-æita partikulari tiegœek, speçjalment jekk tali æita tkun barra mill-istaæun. Temp œaÿin, manutenzjonijiet essenzjali u tindif, nuqqas ta support u domanda, dan kollu jista jaffettwa l-possibiltà attwali ta dawn l-attivitajiet jew façilitajiet partikolari. Hemm aktar okkaÿjonijiet, bœalma huma liæijiet ta liçenzji tal-post, festi reliæjuÿi, festi pubbliçi tal-post jew restrizzjonijiet tal-gvern jew tal-awtoritajiet tal-post. L-istess gœall-eskursjonijiet, jista jkun hemm il-œtieæa li xi kultant jinbidlu b avviÿ qasir minœabba t-temp, kundizzjonijiet tat-traffiku u tat-toroq, xi œsarat tekniçi, u attivitajiet tal-pulizija eçç. u kull çirkustanza oœra li m hemmx kontroll fuqha. Mhux bilfors li l-coaches jkollhom il-façilitajiet sanitarji fuqhom u aœna m aœniex responsabbli gœal affarijiet personali tal-klijenti li jkunu minsija. Qiegœed jinÿamm id-dritt li fejn ma jkunx ekonomikament vjabbli, il-coaches jistgœu jkunu maqsumin ma operaturi ta vjaææi oœra. Is-swimming pools jista jkun li jintuÿaw biss fix-xhur tas-sajf u f kaÿ li jkunu gœadhom miftuœin fix-xhur tax-xitwa, jkun fid-diskrezzjoni tal-lukandier jekk dawn jiæux imsaœœna jew le fit-temp kiesaœ. Il-livell æenerali tal-iæene, l-utilitajiet pubbliçi, sistemi tad-drenaææ u tal-ilma u servizzi in æenerali, jistgœu ma jkunux tal-istess livell bœal dawk ta Malta. Kull grupp fit-tour ikun qiegœed jiæi mdawwar tour leader, li jkun jitkellem bil-malti u li jkun responsabbli gœall-implimentazzjoni tal-programm. It-tour leader, taœt l-ebda çirkustanza ma jkun responsabbli biex jagœmel xogœol (jekk mhux emeræenza) iktar dak stipulat fil-programm uffiçjali u m huwiex obbligat li jakkumpanja lill-membri tal-grupp fil-œwienet, fis-suq jew f xi postijiet barra milprogramm. Bœala kumpanija responsabbli, aœna nœossu li jkun tajjeb li wieœed isemmi dawn il-possibilitajiet, gœalkemm dawn huma remoti œafna. Jekk tiltaqa ma xi problema partikolari informa lit-tour leader fil-œin opportun b hekk, jekk huwa possibli, il-problema tiæi ttrattata mill-ewwel. Wara li gœidna dan kollu, aœna rridu nagœtu din l-assigurazzjoni li æejja dwar id-dmirijiet u l-obbligi tagœna lejk. Aœna œadna l-passi kollha raæonevoli biex niÿguraw li l-arranæamenti proprji æew magœmula gœall-æiti kollha li huma reklamati f dan il-ktieb. Inti gœandek tapprezza li aœna m gœandniex kontroll dirett fuq il-provvedimenti tas-servizzi mogœtija lilek dawk li jissupplixxuhom. Euro Tours mhix responsabbli jekk titœassar xi attività minœabba maltemp, strikes jew indispoÿizzjoni tal-protagonist. 5. SPECIAL REQUIREMENTS Kull tip ta special requirements, bœal ngœidu aœna kmamar fejn xulxin, kmamar bil-veduta fuq ix-xmara/baœar (jista jkun mitlub œlas extra), special meals etc mhumiex garantiti a, iÿda aœna se nagœmlu l-almu tagœna biex niÿguraw li t-talba tiegœek tkun mgœoddija lil-lukanda. Il-konferma se tkun magœrufa biss mal-wasla. 6. JEKK NIBDLU L-ARRANÆAMENT TAL-ÆITA TIEGŒEK a) Qabel id-data tat-tluq Aœna nippjanaw il-æiti tagœna biex nagœtuk l-aœjar servizz possibbli. Gœalkemm mhix œaæa li normalment isseœœ, aœna nistgœu f xi okkaÿjoni nibdlu xi arranæament tal-æita tiegœek u nirriservaw dan id-dritt li nagœmlu hekk f kull œin, bœalma huma bdil fil-œinijiet tat-titjiriet. Lukanda tista tagœlaq jew tkun ibbukkjata b persuni aktar milli suppost. Minœabba raæunijiet bœal dawn, jista jagœti l-kaÿ li nimmodifikaw xi vjaææ. Jekk ikollna nagœmlu xi tibdiliet aœna ninfurmaw lilek jew lill-aæent tal-ivvjaææar tiegœek mill-aktar fis possibbli qabel it-tluq. b) Wara li l-æita tiegœek tkun bdiet F kaÿijiet rari, ikun hemm il-bÿonn, u dan minœabba çirkustanzi li m humiex prevedibbli, li tinbidel il-lukanda jew xi parti oœra millarranæamenti tal-æita tiegœek u dan anki meta l-istess æita tkun bdiet. F kaÿ li jiæri hekk aœna nagœmlu dak kollu li hu possibbli biex inÿommu l-livell fuq l-arranæamenti tal-æita tiegœek. 7. JEKK AŒNA NIKKANÇELLAW L-ARRANÆAMENTI TAL-ÆITA TIEGŒEK F xi çirkustanzi, aœna nistgœu nikkançellaw l-arranæamenti tal-æita tiegœek, bœal meta l-bejgœ ta dik il-æita ma jkunx laœaq il-livell meœtieæ li jkun ekonomikament vijabbli gœalina li noperaw. Aœna nirriservaw id-dritt li nikkançellaw il-vaganza tiegœek fi kwalunkwe çirkustanza u f dan il-kaÿ, aœna nirrifondulek il-flus kollha li tkun œallastna jew inkella noffrulek xiri ta æita alternattiva tal-istess livell fuq li kellek, u dan dejjem jekk ikun hemm post. Fil-kaÿ li jkollna nikkançellaw il-vjaææ tiegœek (sakemm mhux gœal raæunijiet li m gœandniex kontroll fuqhom bœalma huma azzjonijiet industrijali, diÿastri naturali, attivitajiet terroristiçi, œsara tal-ajruplan jew vapur eçç.), Euro Tours jirrifondulek il-flus kollha li tkun œallast gœall-ispiÿa tal-æita tiegœek kif ukoll dan il-kumpens (kull persuna). Meta tiæi notifikat œmistax-il æurnata (15) qabel it-tluq ma nagœtuk xejn. Meta tiæi notifikat tmienja (8) sa erbatax-il æurnata (14) qabel it-tluq nagœtuk 25. Meta tiæi notifikat dakinhar tat-tluq sa sebat ijiem (7) qabel it-tluq nagœtuk IT-TITJIRA TIEGŒEK Dettalji tal-linji tal-ajru li aœna qed nantiçipaw li nutilizzaw huma murija fil-programm. Aœna nirriservaw id-dritt li nissostitwixxu l-linja tal-ajru u/jew l-ajruplan jekk ikun hemm bÿonn li nagœmlu hekk. Œinijiet tat-titjiriet huma suææetti gœall-konferma u gœal xi tibdiliet. Is-sistema tagœna ta riservar tkun turi l-aœœar œinijiet kif mogœtija lilna. Jekk jogœæbok, iççekkja l-informazzjoni kollha li tingœatalek fl-information Sheet waqt il-laqgœa, peress li din tkun turi l-œinijiet finali tal-istess titjira. Jista jkun li xi titjiriet jiæu interrotti b waqfien fir-rotta normali tagœhom u peress li l-fatturi li jaffettwaw tali waqfien ma jkunux magœrufa qabel it-titjira, mhux dejjem inkunu nistgœu ninnotifikawk bil-quddiem. It-titjiriet huma suææett gœall-œruæ ta permessi u liçenzji mill-awtoritajiet kemm f Malta u kif ukoll barra. F kaÿ li l-arranæamenti tat-titjira tiegœek jiæu mibdula jew ikkançellati, skont ma hemm indikat f din is-sezzjoni u sezzjoni erbgœa (4) u œamsa 34 Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument

35 (5), ma naççettaw l-ebda responsabbiltà u obbligi, gœall-ispejjeÿ ÿejda jew telf, li jistgœu jkunu kkaæunati, direttament jew indirettament, b konsegwenza ta dan, xi arranæament ta xi kuntratt li jkun sar indipendenti bejn il-klijent u xi terzi persuni. 9. KUNDIZZJONIJIET TAL-ÆARR Transport ta kull tip huwa suææett gœallkundizzjonijiet ta æarr tal-kumpanija li tkun qed tipprovdi dak is-servizz. Dawn il-kundizzjonijiet huma maœsuba biex ikopru l-provvedimenti tal-liæi tal-pajjiÿ tal-kumpanija konçernata jew biex inkunu suææetti gœall-konvenzjonijiet internazzjonali mal-gvernijiet, li kull waœda dawn tista tillimita jew teskludi r-responsabbiltà u l-obbligi tal-mezz tat-trasport (linji tal-ajru, kowç, vapur eçç). 10. SAŒŒA U TILQIM Il-façilitajiet tas-saœœa, iæene u riskju ta mard ivarjaw madwar id-dinja kollha. Inti gœandek tieœu parir fuq is-saœœa dwar il-œtiæijiet speçifiçi tiegœek, kmieni kemm jista jkun, biex tiÿgura ruœek it-tilqim jew miÿuri preventivi, bœal pilloli tal-malarja, jittieœdu fiÿ-ÿmien stipulat (li jista jkun xi xahar jew aktar qabel it-tluq) sabiex tkun effettiva fid-data tal-ivvjaææar. Il-parir tagœna huwa li inti gœandek tikkuntattja lit-tabib tiegœek jew gœal aktar informazzjoni çempel The Floriana Immunisation Centre fuq in-numru L-IMPENN TIEGŒEK LEJNA 1. BOOKING FORM U DEPOŸITU Il-Booking Form tiegœek, li turi l-ismijiet kollha tal-klijenti kif jidhru fuq passaporti gœandha tkun akkumpanjata bid-depoÿitu kif imsemmi. Il-persuna li tiffirma l-formola tikkonferma li hu/hi gœandha l-awtorità ta kull persuna oœra msemmija fuq dik il-formola biex tagœmel ilprenotazzjoni f isimhom u li hu/hi diæà aççettat il-kundizzjonijiet æenerali. Jekk qed tibbukja late offer holiday, kull informazzjoni u kundizzjonijiet japplikaw bœala parti mill-kuntratt. F kaz ta diffikultà, iççekkja mal-aæent tal-ivjaææar. 2. BILANÇ TA PAGAMENTI Il-pagament tal-bilanç dovut gœandu jsir sa sitt (6) æimgœat qabel it-tluq (tmien (8) æimgœat f kaÿ ta æita bil-vapur) jew immedjatament f kaÿ li tkun ibbukkjajt sitt (6) æimgœat (jew tmien (8) æimgœat, skont il-kaÿ) mit-tluq. Jekk inti tibbukkja mingœand aæent tal-ivvjaææar, inti gœandek tiÿgura li tœallas lill-aæenti fi ÿmien raæonevoli, biex b hekk hu jkun jista jgœaddi l-flus lilna fil-œin. Jekk gœal xi raæuni ma nkunux irçevejna l-flus fil-œin, aœna nirriservaw id-dritt li nikkançellaw l-ibbukkjar u nimponu levy fuq tali kançellament, peress li dan il-kançellament ikun skont kif imsemmi fir-raba (4) paragrafu. Jekk inti tœallas il-flus gœall-æita tiegœek lil xi aæent tal-ivvjaææar li jkun a mqabbad, dan iÿomm il-flus imsemmija bœala aæent tagœna miÿ-ÿmien li hu jkun irçevihom sakemm iœallas lilna. 3. JEKK TIBDEL L-IBBUKKJAR TIEGŒEK Jekk tixtieq li tbiddel l-arranæamenti tal-æita tiegœek, aœna, f kull kaÿ, nagœmlu dak kollu li hu possibbli a biex naraw li x-xewqa tiegœek isseœœ. Tiæi mposta levy gœal xogœol li wieœed jieœu meta tali tibdil fl-ibbukjar tiegœek isir u nirriservaw id-dritt li ngœaddu kull spiÿa addizzjonali li jista jkun hemm barra l-levy msemmija li tkun diæà œallast. Fejn il-prezz ivarja skont in-numru ta persuni bbukkjati fl-akkomodazzjoni w inti tixtieq dak in-numru ta persuni, il-prezz li jiæi mitlub jiæi bbaÿat fuq iddaqs tal-grupp il-ædid kif muri fuq il-brochure. Kull ÿieda fil-prezz fuq kull persuna, tiæi mœallsa bœala riÿultat tal-kançellament fuq parti millewwel grupp (eÿempju li kamra ta lukanda ma tkunx okkupata kollha, tibdil kamra ta bi tnejn (2) gœal waœda ta b wieœed (1) m huwiex deskritt bœala œlas ta kançellament. Jiæi mitlub œlas addizzjonali separat fuq kançellament firrigward ta ibbukkjar skont paragrafu erbgœa (4) hawn taœt indikat. 4. JEKK INTI TIKKANÇELLA L-IBBUKKJAR TIEGŒEK Kançellament jista jiæi biss aççettat permezz ta ittra mibgœuta mill-persuna li tkun ibbukkjat u œallset jew mingœand l-aæent tal-ivvjaææar, ukoll bil-miktub, li mingœandu jkun sar l-ibbukkjar. Il-kançellament ikun effettiv mill-æurnata li din l-ittra ta kançellament tasal fl-uffiççju tagœna. Kull tip ta travel insurance tkopri kançellament dejjem jekk tali kançellament ikun skont il-kundizzjonijiet tal-polza, u gœalhekk nirrikkmandaw li tinxtara travel insurance qabel ma ssiefer. L-insurance gœandha tagœmel tajjeb gœall-ispejjeÿ li jkunu inœaræu mill-klijent li jkollu bÿonn jikkançella l-æita tiegœu/tagœha. Ovvjament, bœal kull assigurazzjoni oœra, çertu kundizzjonijiet japplikaw. F kaÿ li persuna ma tkunx xtrat insurance, aœna nkunu nistgœu nirrifondu dik il-parti biss li ma nkunux gœadna œallasna jew marbutin li nœallsu lil terÿi persuni. F kaÿ li t-tour ibbukkjat ikun cruise, l-ebda pagament ma jiæi rifondat lura f kaÿ ta kançellament min-naœa tal-klijent. Gœalhekk importanti li tittieœed l-assigurazzjoni mal-booking. Aœna nagœtu s-servizz tal-bejgœ tal-assigurazzjoni tal-ivvjaææar però inti m intix obbligat li tixtriha mingœandna. L-importanti huwa li tkun assigurat. 5. TRANSFER TAL-BOOKING Gœandek id-dritt li tittrasferixxi l-booking tiegœek lil persuna oœra. Kull œlas impost mill-aæenti bœala riÿultat ta dak it-trasferiment jiæu mgœoddija lilek. Hemm ukoll œlas standard tal-amministrazzjoni ta IR-RESPONSABBILTAJIET TIEGŒEK a) Hija r-responsabbiltà tiegœek li tiÿgura li inti, u dawk li gœalihom tkun qed tibbukkja, ikollhom fil-pussess tagœhom passaport validu u visa kif suppost, jekk ikun il-kaÿ. Kun ÿgur li tiççekkja l-œtiæijiet tal-passaport, karta tal-identità u visa mal-aæent tal-ivvjaææar tiegœek œafna qabel, speçjalment jekk il-passaport tiegœek ma jkunx wieœed Malti. Inti responsabbli gœal kull œlas, multi, eçç. li jistgœu jiæu mposti fuqna mill-awtoritajiet kemm f Malta kif ukoll barra, talli inti ma tkunx qiegœed sew ma dawn ir-regolamenti. Tali œlas u multi nitolbuhom lura mingœandek. b) L-istess hija r-responsabiltà tiegœek li tiççekkja mat-tabib tiegœek x tip ta tilqim jew affarijiet oœra preventivi, wieœed gœandu jieœu meta jkun sejjer fid-destinazzjoni li inti tkun gœaÿilt li tmur fiha. c) Ir-regolamenti tal-ajru jesiæu li nisa li gœandhom tmienja u gœoxrin (28) æimgœa tqala jew aktar, fiÿ-ÿmien li jkunu qed jivvjaææaw lura, gœandhom ikollhom çertifikat mediku li juri li huma f saœœithom u huma f poÿizzjoni li jistgœu jsiefru. d) Inti gœandek tkun responsabbli kemm gœalik kif ukoll gœal dawk li tkun gœalihom ibbukkjajt, li ææibu ruœkom sew waqt il-vjaææ. Aœna nirriservaw id-dritt li nirrifjutaw li naççettaw jew li nÿommu xi persuna bœala klijenta, jekk il-manjieri u l-imæieba tagœha fl-opinjoni tat-tour leader, tal-bdot tal-ajruplan, tassewwieq tal-kowç, tal-lukandier jew sid ta akkommodazzjoni jew manager jew xi persuna oœra awtorevoli, jidher li jkun se jikkawÿa periklu, œsara jew dwejjaq lil xi klijenti oœra, impjegati, lill-proprjetà jew xi nies oœra. Inti gœandek tkun taf li aœna mhux se nkunu obbligati li nœallsu xi refund jew kumpens, jew xi spejjeÿ li jistgœu jsiru xi persuna li l-imæieba tagœha ma tkunx aççettabbli. e) It-tfal kollha li se jivvjaææaw fuq vaganza bi prezz imnaqqas, m gœandomx jkunu gœalqu t-tnax-il sena. L-istaff tagœna normalment ma jiççekkjawx il-passaporti biex jivverifikaw dati tat-twelid. Jekk it-tifel/tifla tkun gœalqet it-tnax-il sena u æiet iddikjarata bœala tfal fuq il-formola prenotazzjoni, il-linja tal-ajru se tirrifjuta l-imbark. f) Persuni b diÿabilità huma milqugœa malæiti tal-euro Tours u nagœmlu mezz li ma ssirx diskriminazzjoni abbaÿi ta diÿabbiltà. Madankollu l-istaff tagœna ma jistax jipprovdi assistent personali jew carer. Jekk jogœæbok avÿana dwar kundizzjonijiet mediçi li taœseb jista jkun importanti li nkunu nafu, inkella Euro Tours ma jistgœux jiggarantixxu l-provvista tasservizzi u l-façilitajiet adattati. g) L-anzjani huma milqugœa mal-æiti tagœna. Nota: Il-kumpaniji tal-assigurazzjoni jimponu çertu kundizzjonijiet speçjali gœall-klijenti li gœandhom l fuq 70 sena. Jekk jogœæbok iççekkja mal-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegœek u l-konsulent tal-ivvjaææar biex tkun ÿgurat li l-livell ta attività huwa adattat. h) Hi responsabbiltà tiegœek li tiÿgura li jkollok miegœek il-european Health Insurance Card gœal æiti fl-ewropa. 7. JEKK GŒANDEK XI LMENT Aœna nagœmlu dak kollu possibbli biex nagœtuk æita pjaçevoli u bla ebda nkwiet, imma xi kultant, anke dawk ippjanati bl-akbar œila u reqqa jistgœu jmorru œaÿin. Jekk ikollok xi problema jew ilmenti relatati mal-æita tiegœek meta tkun barra, inti gœandek tavÿa bil-kitba lit-tour leader, mill-aktar fis possibbli, biex b hekk il-problema tkun tista tiæi investigata u kemm jista jkun tiæi solvuta fuq il-post. Ma dan inti gœandek tinnotifika lilna bil-miktub, mhux aktar tard sebat (7) ijiem mid-data ta meta inti tkun irritornajt mill-æita. Minœabba d-diffikultajiet biex tinvestiga lmenti wara li jkun gœadda œafna ÿmien wara li jkun seœœ, aœna ma nassumu l-ebda obbligi jew responsabbiltajiet, rigwardanti talbiet li nirçievu wara l-perjodu ta sebat (7) ijiem u/jew li ma kienx irrappurtati bil-miktub lit-tour leader waqt il-vjaææ. 8. NOTA IMPORTANTI Il-prezzijiet u d-dettalji li jidhru f dan il-brochure huma korretti kif magœrufa lilna fid-data talistampar. Nirriservaw id-dritt li ninfurmawk b xi bidliet jew ÿbalji li jistgœu jseœœu u niddebitaw xi differenza. Kull min jibbukkja mal-euro Tours ikun meqjus li qara sew dawn il-kundizzjonijiet u li qed jaççettahom mingœajr ebda riservi. F kaÿ ta kançellament, jiæu applikati dawn il-cancellation charges: Perjodu qabel id-data tat-tluq Ammont ta œlas fuq li fih in-notifika bil-miktub kançellament bœala tkun waslet gœand Euro Tours persentaææ tal-prezz totali tal-æita tiegœek, inkluÿ l- extras (però ma jinkludix il-œlas tal-assigurazzjoni)* 43 æurnata jew aktar depoÿitu æurnata 50 % æurnata 75 % 14 il-æurnata jew inqas 100% Cruises 100% cancellation charge jekk jiæi ikkançellat 65 æurnata qabel it-tluq. Jekk il-cruise jkun ikkançellat iktar 65 æurnata qabel it-tluq jintilef biss id-depoÿitu. Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta dan id-dokument 35

36 Tour Calendar APRIL 8-Apr Day Return Sqallija 4 MEJJU 5-7 Mejju Short Break Sqallija Mejju Short Break Sqallija /17 Mejju F Barcellona Mejju Day Return Sqallija Mejju Short Break f Ruma 8 ÆUNJU 10 Æunju Day Return Sqallija 4 17 Æunju Day Return Sqallija 4 29 Æun - 2 Lul Short Break Vienna 9 29 Æun - 2 Lul Short Break Sqallija 6 29 Æun - 7 Lul Norwegian Escape Cruise 33 LULJU 1-12 Lulju Tour Grandjuÿ ta Spanja u Portugal Lulju Porto u l-portugal Lulju Danube River Cruise Lulju Cuba Lulju Short Break Sqallija Lulju Lourdes Lulju Svizzera, Franza, Germanja u Liechtenstein Lulju Pariæi u Disneyland Lulju Lake Bled, Slovenja Lulju Portugal, Galizia u Madrid Lulju Short Break Sqallija Lulju Dubrovnik Lulju Lourdes Lul - 4 Aww Lourdes Lul - 10 Aww Tour Grandjuÿ ta Spanja u Portugal 25 AWWISSU 1-15 Awwissu South America - Brazil, Argentina u Uruguay Awwissu Lourdes Awwissu Porto u l-portugal Awwissu Is-Sbuœija tal-kroazja, Zagreb, Slovenja Awwissu Rhine Cruise Awwissu Lourdes Awwissu Portugal u Fatima Awwissu Short Break Sqallija Awwissu France & Spain Cruise Awwissu Lourdes Awwissu Portugal, Galizia u Madrid Awwissu Lake District, Scotland u Military Tattoo Awwissu Budapest, Vienna, Bratislava Awwissu Short Break Sqallija Awwissu Lourdes Awwissu Krakova, Polonja Awwissu Lourdes Awwissu Valle d Aosta, Franza, Svizzera u Alpi Awwissu Praga Awwissu Is-Sbuœija tal-bavaria u Awstrija Aww - 9 Sett China, Tibet u Yangtze River Aww - 10 Sett South Africa Aww - 3 Sett Lourdes Aww - 4 Sett Krakova, Polonja Aww - 4 Sett Lago di Garda, Gardaland u Canevaworld Aww - 5 Sett Lake Bled, Slovenja 12 SETTEMBRU 1-4 Sett Short Break Sqallija Sett Sri Lanka Sett Lourdes Sett Ir-Reæjun tal-campania - Italja Sett Ir-Reæjun t Abruzzo - Italja Sett Pariæi u Disneyland Sett Krakova Short Break Sett Lourdes, Costa Brava u Barçellona Sett Short Break Sqallija Sett Ruma, San Giovanni Rotondo u Pompei 8 21 Sett - 6 Ott Vietnam u Cambodia 32 OTTUBRU 3-16 Ott Peru u Amazon 32 F Barcelona GP L-ERBGŒA Niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport f 12.05pm biex fis-2.05pm nitilqu fuq titjira diretta gœal Barçellona. Mal-wasla tagœna, nitilqu bil-kowç lejn il-hotel Capocobana 3*** (jew simili) fiç-çentru ta Lloret De Mar. Wara ç-check in immorru mixja mat-tour leader madwar Lloret De Mar biex nambjentaw ruœna mal-lokalità. IL-ŒAMIS Wara l-kolazzjon, filgœodu jkollna œin liberu biex inkomplu niskopru Lloret De Mar. Wara nofsinhar, immorru ç-çirkwit ta Mont Melo gœal pit walkabout, naraw il-karozzi tal-f1 u possibilment xi sewwieqa wkoll. IL-ÆIMGŒA Kolazzjon. Illum inqattgœu l-æurnata f Mont Melo biex naraw issessjonijiet tal-prattika gœall-f1 u GP2, 419 Grp 1: ta Mejju Grp 2: ta Mejju u xi tiærijiet oœra. Din isservi wkoll bœala opportunità biex nammiraw din it-track mill-isbaœ. IS-SIBT Kolazzjon kmieni, u wara mmorru Mont Melo. Il-æurnata tibda bl-aœœar sessjonijiet tal-prattika u tkompli bissessjoni tant mistennija tal-kwalifikazzjoni tal-f1 wara nofsinhar li tiddetermina l-pole position u l-grid tal-gp. Ikollna wkoll œin biex naraw it-tellieqa tal-gp2. IL-ŒADD Il-jum tat-tellieqa Wara kolazzjon kmieni, nitilqu lejn Mont Melo fejn il-æurnata tibda b xi tlielaq u l-parata tassewwieqa. It-tellieqa tal-f1 tibda fis-2pm. IT-TNEJN Wara l-kolazzjon immorru Barçellona gœax-shopping jew biex inÿuru l-motor Show (entratura extra). (Dawk il-klijenti li se jagœÿlu li jitilqu lura Malta illum, jieœdu l-bagalji magœhom u fis-6pm jitwasslu l-ajruport gœat-titjira li titlaq fit- 8.20pm u tasal lura pajjiÿna fl-10.25pm) IT-TLIETA Kolazzjon u l-eskursjoni optional tal-lum se teœodna t-theme park ta Port Aventura fejn ikollna opportunità li nÿuru Ferrari Land li se tkun inawgurata f April din is-sena. Tluq Port Aventura fis-7pm. L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon nitilqu lejn l-ajruport ta Barçellona minfejn fil-11.20am naqbdu t-titjira li twassalna f Malta fis-1.25pm. 5 ILJIELI 7 ILJIELI Adult f kamra trippla Adult f kamra doppja Adult f kamra singola Tfal sa 11-il sena Nota: City tax ta 0.50 kull persuna kull lejl trid titœallas mill-klijenti direttament fil-lukanda Titjira diretta gœal Barçellona u lura Trasferimenti kollha skont il-programm Akkomodazzjoni gœal 5 jew 7 iljieli fil-hotel Copacabana 3*** (jew simili) Taxxi tal-ajruport u service charge 3 day Entrance Tickets F1 Main Stand u Stand F 495 Stand K 230 General Admission % skont fuq ir-rati tal-adult applikabbli kif æej; Junior. General Admission (12-18yrs) u grandstands (6-18yrs) Senior. General admission u grandstands (+65yrs) Port Aventura (entratura nkluÿa) 64

SICILIA ET ITALIENSK ØY-EVENTYR

SICILIA ET ITALIENSK ØY-EVENTYR 1 SICILIA ET ITALIENSK ØY-EVENTYR Italias største øy byr på en herlig blanding av gammel historie, flott natur, god mat og vin og et livlig folkeliv. På denne vakre rundreisen skal vi oppleve store deler

Detaljer

Quiet Time. }sibijiet Spiritwali

Quiet Time. }sibijiet Spiritwali Quiet Time }sibijiet Spiritwali Mi[bura l-aktar minn esperjenzi fl-iskola ma l-istudenti, laqg]at ta talb u poeziji o]rajn mill-[abra Mal-}oss Qawwi tar-rag]ad. Omar Seguna Nota: Dawn il-]sibijiet spiritwali

Detaljer

LE{ISLAZZJONI SUSSIDJARJA REGOLAMENTI DWAR IL-VETTURI BIL-MUTUR

LE{ISLAZZJONI SUSSIDJARJA REGOLAMENTI DWAR IL-VETTURI BIL-MUTUR VETTURI BIL-MUTUR [L.S.65.11 1 LE{ISLAZZJONI SUSSIDJARJA 65.11 REGOLAMENTI DWAR IL-VETTURI BIL-MUTUR 27 ta Settembru, 1994 L-AVVI LEGALI 128 ta l-1994, kif emendat bl-avvi\i Legali 92, 98, 109 u 149 ta

Detaljer

SICILIA-OPPLEVELSER september 2016

SICILIA-OPPLEVELSER september 2016 SICILIA-OPPLEVELSER 20. 26. september 2016 VELKOMMEN TIL SICILIA EN REISE I SPENNENDE, EKSOTISKE OG KULTURELLE OMGIVELSER OG MED TRADISJONELL SØREUROPEISK GJESTFRIHET - TUREN ER RIK PÅ KUNST- OG KULTUROPPLEVELER!!

Detaljer

L-Ewwel Óadd tar-randan

L-Ewwel Óadd tar-randan L-Ewwel Óadd tar-randan Qari I Alla je les lil Noè mid-dulluvju u jag mel patt mieg u. Qari mill-tieb tal-ìenesi Ìen 9, 8-15 8 Alla kellem lil Noè u lil uliedu mieg u u qalilhom: 9 «Arawni, hawn jien se

Detaljer

SICILIA-OPPLEVELSER for Nøstetangen glassverks venner

SICILIA-OPPLEVELSER for Nøstetangen glassverks venner SICILIA-OPPLEVELSER for Nøstetangen glassverks venner 23. 29. september 2015 VELKOMMEN TIL SICILIA EN REISE I SPENNENDE, EKSOTISKE OG KULTURELLE OMGIVELSER OG MED TRADISJONELL SØREUROPEISK GJESTFRIHET

Detaljer

ANNESS I KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR

ANNESS I KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR ANNESS I KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR 1 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU Posatex suspensjoni ta qtar tal-widnejn għall-klieb 2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Sustanzi Attivi:

Detaljer

VELKOMMEN TIL SICILIA

VELKOMMEN TIL SICILIA VELKOMMEN TIL SICILIA Sicilia kaller seg Solens øy. Sicilianerne har da også flere soldager enn de fleste av sine landsmenn. Det er den største øya i Middelhavet med sine 25.700 kvadratkilometer og sine

Detaljer

L-ISTQARRIJA TAL-FIDI

L-ISTQARRIJA TAL-FIDI IL-KATEKIŻMU TAL-KNISJA KATTOLIKA L-EWWEL PARTI L-ISTQARRIJA TAL-FIDI KKK 1-1065 2011 (edizzjoni riveduta minn Fr. Manwel Schembri O.C.D.) 1 WERREJ TAL-EWWEL PARTI L-ISTQARRIJA TAL-FIDI 1-1065 Kostituzzjoni

Detaljer

SICILIA-OPPLEVELSER for IBM-pensjonistene

SICILIA-OPPLEVELSER for IBM-pensjonistene SICILIA-OPPLEVELSER for IBM-pensjonistene 18. 24. september 2016 VELKOMMEN TIL SICILIA EN REISE I SPENNENDE, EKSOTISKE OG KULTURELLE OMGIVELSER OG MED TRADISJONELL SØREUROPEISK GJESTFRIHET - TUREN ER RIK

Detaljer

Tropical Asia Tours (Pvt) Ltd

Tropical Asia Tours (Pvt) Ltd GOLF TOUR OF SRI LANKA 10 Day spesielle tilbud DAG 01 - Flyplass / Colombo Ved ankomst vil Dere bli møtt velkommen av våre representanter og overført til Colombo. Innsjekk og overnatting på Cinnamon Grand,

Detaljer

Tana vgs. Studietur til Slovakia mars 2017

Tana vgs. Studietur til Slovakia mars 2017 Tana vgs Studietur til Slovakia 27-31. mars 2017 Tilbud til Bratislava Vi takker for henvendelsen og kan tilby følgende: Mandag 27. mars: Oslo kl 1150 Wien kl 1405 Fredag 31. mars: Wien kl 1445 Oslo kl

Detaljer

Temareiser inviterer STASEN TIL SLÅENDE VAKRE SICILIA

Temareiser inviterer STASEN TIL SLÅENDE VAKRE SICILIA Temareiser inviterer STASEN TIL SLÅENDE VAKRE SICILIA Slående vakkert på Sicilia, bli med på vår rundreise sammen med Cahtrine Wallermann. Reis til slående vakre Sicilia. Sicilia er kanskje mest kjent

Detaljer

Id-Deċiżjonijiet 2. Seminar pubbliku 18 ta Ġunju 2016

Id-Deċiżjonijiet 2. Seminar pubbliku 18 ta Ġunju 2016 Id-Deċiżjonijiet 2 Seminar pubbliku 18 ta Ġunju 2016 Konsultazzjoni kontinwa... 1984: Żieda mat-tagħrif fuq il-kitba Maltija Diċembru 2007: lista ta 2000 kelma mill-ingliż minn gazzetta lokali Diċembru

Detaljer

UTFLUKTER OG AKTIVITETER 2014

UTFLUKTER OG AKTIVITETER 2014 UKEPROGRAM 23. JUNI 17. AUGUST MANDAG 11:00 21:00 400,- pr. pers. min. 6 pers. DUBROVNIK - GAME OF THRONES Bli med på guidet tur til opptaksstedene for den kjente TV serien. I tillegg blir det omvisning

Detaljer

Wild West Drømmeturen! 17. August 4. september 2014. Copyright

Wild West Drømmeturen! 17. August 4. september 2014. Copyright Wild West Drømmeturen! 17. August 4. september 2014 Copyright Om oss JoyRides AS er etablert av MC-entusiaster som har lang erfaring i å arrangere guidede turer på bil og MC. Vi elsker å kjøre på tur,

Detaljer

Annessi għall-abbozz ta Regolament tal-kummissjoni fuq Operazzjonijiet tal-ajru - OPS

Annessi għall-abbozz ta Regolament tal-kummissjoni fuq Operazzjonijiet tal-ajru - OPS Annessi għall-abbozz ta Regolament tal-kummissjoni fuq Operazzjonijiet tal-ajru - OPS Anness I Definizzjonijiet għat-termini użati fl-annessi II-VIII ANNESS I DEFINIZZJONIJIET GĦAT-TERMINI UŻATI FL-ANNESSI

Detaljer

SJO til Pecs, Ungarn, september 2013

SJO til Pecs, Ungarn, september 2013 SJO til Pecs, Ungarn, september 2013 Informasjon per 10.april 2013 Det er på tide å komme videre i turplanleggingen for høsten, og nå ønsker turkomiteen seg påmeldinger i massevis, men først kommer oppdatert

Detaljer

Dubrovnik, Monstar og Herceg Novi

Dubrovnik, Monstar og Herceg Novi 1 Dubrovnik, Monstar og Herceg Novi George Bernard Shaw skrev i sin tid at "Den som leter etter paradiset på jorden, bør se Dubrovnik". Dubrovnik er Kroatias mest kjente by og sjarmerer gjestene med sin

Detaljer

KUN2031_4031: Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste 29.mai- 20. juni 2008 Einar Petterson 19.april 2008

KUN2031_4031: Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste 29.mai- 20. juni 2008 Einar Petterson 19.april 2008 KUN2031_4031: Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste 29.mai- 20. juni 2008 Einar Petterson 19.april 2008 PROGRAM NB! Alle forbehold om endringer, og det blir helt sikkert endringer! Avtale

Detaljer

KOSTITUZZJONI TA MALTA ARRAN{AMENT TA L-ARTIKOLI

KOSTITUZZJONI TA MALTA ARRAN{AMENT TA L-ARTIKOLI KOSTITUZZJONI TA MALTA 1 KOSTITUZZJONI TA MALTA ARRAN{AMENT TA L-ARTIKOLI KAPITOLU I Ir-Repubblika ta Malta Artikolu l. Ir-Repubblika u t-territorji tag]ha. 2. Reli[jon. 3. Bandiera Nazzjonali. 4. Innu

Detaljer

PENSJONISTLAGET SEKSJON GRUNNSKOLE

PENSJONISTLAGET SEKSJON GRUNNSKOLE PENSJONISTLAGET SEKSJON GRUNNSKOLE Reiseoperatør: Reiseleder: Referent: Tur til Sicilia 23. 29. mai 2015 All Ways Norway Hilde Sæbø Odd Hermann Uglem Dag 1 Oslo Palermo via Stockholm Pinseaften kl. 10.00

Detaljer

HiQPdf Evaluation 02/28/2017. Cayman Aggressor IV (Best of the Cayman Islands Itinerary: 7 nights)

HiQPdf Evaluation 02/28/2017. Cayman Aggressor IV (Best of the Cayman Islands Itinerary: 7 nights) Cayman Aggressor IV (Best of the Cayman Islands Itinerary: 7 nights) Oversikt The crystal, clear, warm water of the Cayman Islands has made it one of the top scuba diving destinations in the world. Divers

Detaljer

Temareiser inviterer STASEN TIL SLÅENDE VAKRE SICILIA

Temareiser inviterer STASEN TIL SLÅENDE VAKRE SICILIA Temareiser inviterer STASEN TIL SLÅENDE VAKRE SICILIA Slående vakkert på Sicilia, bli med på vår rundreise sammen med Cahtrine Wallermann. Reis til slående vakre Sicilia. Sicilia er kanskje mest kjent

Detaljer

Roadtrip for naturelskere

Roadtrip for naturelskere Roadtrip for naturelskere En reise du aldri vil glemme Reisen starter på Gardemoen klokken 07.55. Fra Gardemoen tar du fly til London, hvor det er to timer og 10 minutter til flyet til San Fransisco går.

Detaljer

R A I D D E L L E T N A

R A I D D E L L E T N A Hvilke veteranbilløp som er mest spennende, kommer nok an på øynene som ser. Men ett av de løpene som kombinerer interessen for klassiske biler med vakker natur, kulturelle perler og kulinariske høydepunkter,

Detaljer

Route 66 - Mai 06. 2652 miles ( 4268 km )

Route 66 - Mai 06. 2652 miles ( 4268 km ) Route 66 - Mai 06-2652 miles ( 4268 km ) 10 dager med kj ring 8 stater + Nevada ( Grand Canyon ) fra 186 km til 663 km pr. dag ( gjennomsnitt pه 426 km ) Gهr gjennom 3 tidssoner Avreise Norge 19 Mai 2006

Detaljer

KUN2031_4031: Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste PROGRAM 18. mai- 16. juni 2010 Einar Petterson

KUN2031_4031: Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste PROGRAM 18. mai- 16. juni 2010 Einar Petterson KUN2031_4031: Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste PROGRAM 18. mai- 16. juni 2010 Einar Petterson Undervisning i Oslo Alle forbehold om endringer. Studieadministrasjonen ved IFIKK bestiller

Detaljer

Sted /Destination Aktivitet / Activity 15 % 15 % 20 % 10 % 10 % 15 % 15 % 15 % 20 % 10 % 20 % 15 % 15 % 20 % 10 % 10 % 20 % 15 % 15 % 15 % 15 % 25 %

Sted /Destination Aktivitet / Activity 15 % 15 % 20 % 10 % 10 % 15 % 15 % 15 % 20 % 10 % 20 % 15 % 15 % 20 % 10 % 10 % 20 % 15 % 15 % 15 % 15 % 25 % Ålesund Atlanterhavsparken / Ålesund Aquarium 15 % Fløibanen 15 % Akvariet i / Aquarium 20 % Ulriksbanen 10 % City sightseeing open top bus 10 % Briksdalsbre Guidet bretur / Glacier trip Tystig Breen 15

Detaljer

Restauranten ligger i Rose Street.

Restauranten ligger i Rose Street. EDINBURGH CARDIFF BELFAST 12. 22. AUGUST 2012 Dagen etter at vi hadde vært på Military Tattoo, hadde Kjell lyst på «full Scottish breakfast», så vi startet med å gå mot byen, men vi fant ikke ikke noen

Detaljer

LISBOAKYSTEN: VANDRING OG KULTUR

LISBOAKYSTEN: VANDRING OG KULTUR LISBOAKYSTEN: VANDRING OG KULTUR Bli med på en kombinasjon av vandringer og kulturelle gåturer, hvor vi lærer å kjenne dette vakre området og dets vell av historiske kulturskatter. Vi bor i Estoril, en

Detaljer

KUN2031_4031: Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste 6. mai- 11. juni 2010 Einar Petterson

KUN2031_4031: Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste 6. mai- 11. juni 2010 Einar Petterson KUN2031_4031: Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste 6. mai- 11. juni 2010 Einar Petterson PROGRAM NB! Alle forbehold om endringer! Avtale om neste dags undervisning skjer alltid ved

Detaljer

BENNS Kirkegata 32 0153 Oslo Norge Tlf. +47 23 10 23 80

BENNS Kirkegata 32 0153 Oslo Norge Tlf. +47 23 10 23 80 Unike øyer i Middelhavet UTSOLGT! Inkl. fly, transfers og cruise med help ensjon UTSOLGT! Bli med Costa NeoClassica på et unikt cruise til Middelhavets kjente og ukjente øyer, byer og kulturperler. En

Detaljer

CUBA The HEMINGWAY & CHE GUEVARA TOUR

CUBA The HEMINGWAY & CHE GUEVARA TOUR CUBA The HEMINGWAY & CHE GUEVARA TOUR The Route 66 Club Cuba Adventure Foreløpig program Opplegget er det samme som på Route 66 turene, bortsett fra at vi her har privatsjåfører i gamle amerikanske biler

Detaljer

WERREJ. Il-Messaġġ tal-provinċjal. Il-Messaġġ tar-rettur. Il-Bidu tas-sena Skolastika. Ħarġiet Edukattivi. Iċ-Ċelebrazzjoni tal-milied

WERREJ. Il-Messaġġ tal-provinċjal. Il-Messaġġ tar-rettur. Il-Bidu tas-sena Skolastika. Ħarġiet Edukattivi. Iċ-Ċelebrazzjoni tal-milied WERREJ Il-Messaġġ tal-provinċjal Il-Messaġġ tar-rettur Il-Bidu tas-sena Skolastika Ħarġiet Edukattivi Iċ-Ċelebrazzjoni tal-milied L-Inawgurazzjoni tal-librerija Rebbieħa Jum l-isports Attivitajiet Oħrajn

Detaljer

Everest in Full Picture - Basix

Everest in Full Picture - Basix Lukla Retrace the route from your earlier part of your trek to Lukla (approx. 4 hrs) (2840m) Tell : +47 22413030 Epost : felles@reisebazaar.no Web : www.reisebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway

Detaljer

Wild West Drømmeturen! Copyright

Wild West Drømmeturen! Copyright Wild West Drømmeturen! Copyright Om oss JoyRides AS er etablert av MC-entusiaster som har lang erfaring i å arrangere guidede turer på bil og MC. Vi elsker å kjøre på tur, skape hyggelige opplevelser og

Detaljer

KROATIA MED MOSTAR OG MONTENEGRO

KROATIA MED MOSTAR OG MONTENEGRO 1 KROATIA MED MOSTAR OG MONTENEGRO Sammen med vår dyktige reiseleder skal vi vandre i gamle byer og trange smug, vi skal oppleve vakker natur og krystallklart vann, blandet med historiske byggverk og god

Detaljer

Velkommen til Ski-O-NM i Trondheim 31. januar og 1. februar 2015. Innlagt Sport8 Cup med finale på søndag World Ranking Event (WRE)

Velkommen til Ski-O-NM i Trondheim 31. januar og 1. februar 2015. Innlagt Sport8 Cup med finale på søndag World Ranking Event (WRE) Velkommen til Ski-O-NM i Trondheim 31. januar og 1. februar 2015 Innlagt Sport8 Cup med finale på søndag World Ranking Event (WRE) 1 Byåsen IL Orientering har gleden av å invitere til NM og finale i Sport8

Detaljer

Me vandrar saman Vestlandsprosjektet 11. Des 2012 Sigbjørn Slåtten

Me vandrar saman Vestlandsprosjektet 11. Des 2012 Sigbjørn Slåtten Me vandrar saman Vestlandsprosjektet 11. Des 2012 Sigbjørn Slåtten 15 minutt om: Kvifor satset på vandring (på Voss)? 12.12.2012 2 Og svaret er: andre er bedre enn oss! internett er komme for å bli! baseturistme

Detaljer

Sicilia. den skjønne Gudfaren er ikke å se. Heldigvis, for Sicilia er mer spennende uten gangstere! Sicilia har alt.

Sicilia. den skjønne Gudfaren er ikke å se. Heldigvis, for Sicilia er mer spennende uten gangstere! Sicilia har alt. Typisk italiensk: Du slipper å vakle uelegant under et håndkle mens du ifører deg bikinien. På Sicilia er omkledningsrom tingen! Sicilia den skjønne Gudfaren er ikke å se. Heldigvis, for Sicilia er mer

Detaljer

12 dager i et spennende land på hotellet Palmon Bay i Herceq Novi! Turplan: Avgang 23.september 2017 med avgang fra Sandnessjøen

12 dager i et spennende land på hotellet Palmon Bay i Herceq Novi! Turplan: Avgang 23.september 2017 med avgang fra Sandnessjøen 12 dager i et spennende land på hotellet Palmon Bay i Herceq Novi! Turplan: Avgang 23.september 2017 med avgang fra Sandnessjøen 12 dager - 11 netter Direktefly fra Værnes til Dubrovnik/Cilipi flyplass

Detaljer

Cayman Aggressor IV (Best of the Cayman Islands Itinerary: 7 nights)

Cayman Aggressor IV (Best of the Cayman Islands Itinerary: 7 nights) Tell : +47 22413030 Epost : felles@reisebazaar.no Web : www.reisebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway Cayman Aggressor IV (Best of the Cayman Islands Itinerary: 7 nights) Turkode 27453 Turen

Detaljer

Cayman Aggressor IV (Best of the Cayman Islands Itinerary: 7 nights)

Cayman Aggressor IV (Best of the Cayman Islands Itinerary: 7 nights) Tell : +47 22413030 Epost : dive@dykkebazaar.no Web : www.dykkebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway Cayman Aggressor IV (Best of the Cayman Islands Itinerary: 7 nights) Turkode 27453 Turen destinasjon

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

A NEW WORLD, WHERE TO GO? ITALY!

A NEW WORLD, WHERE TO GO? ITALY! A NEW WORLD, WHERE TO GO? ITALY! Merete N. Kristiansen Fiskeriutsending Italia, Norges sjømatråd Bodø, 8.mai 2015 Volume Value Verdi STOCKFISH EXPORT - VALUE IN DECLINE 4 500 Norwegian stockfish export

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

I dag blir det utflukt til fengselsøya Alcatraz. Resten av dagen brukes til å utforske San Francisco.

I dag blir det utflukt til fengselsøya Alcatraz. Resten av dagen brukes til å utforske San Francisco. Dag 1 tirsdag 8. april: Flyreise fra Trondheim via Amsterdam til San Francisco Oppmøte på flyplassen et par timer før avgang. Vi flyr først til Amsterdam, hvor hele gruppen samles. Avgang fra Trondheim

Detaljer

Dag 2 09.09. Onsdag Vi gjør oss kjent med landsbyen og området ved hotellet. Dag 3 10.09. Torsdag Formiddagen fri for hvile og egne aktiviteter.

Dag 2 09.09. Onsdag Vi gjør oss kjent med landsbyen og området ved hotellet. Dag 3 10.09. Torsdag Formiddagen fri for hvile og egne aktiviteter. Dette blir HØSTENS kremtur hvor vi flyr fra Trondheim og videre DIREKTE, fra Gardermoen til en av Europas vakreste perler, den koselige landsbyen Cavtat i Kroatia. Byen ligger bare ca. 10min. kjøring fra

Detaljer

Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3

Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3 Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3 Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 7 Maks gjester: 13 Bad: 7 Pool: Ja Sea avstand: 100 m Starter på: 13.700 1 / 5 {gallery}vfr/dubrovnik3{/gallery}

Detaljer

WIEN- MUSIKKENS OG ROMANTIKKENS HOVEDSTAD

WIEN- MUSIKKENS OG ROMANTIKKENS HOVEDSTAD 1 WIEN- MUSIKKENS OG ROMANTIKKENS HOVEDSTAD Vakre Wien er en raffinert perle med mye å se og gjøre. Klassisk musikk, imponerende arkitektur og den sjarmerende kafékulturen er bare noe av det vi får oppleve.

Detaljer

Ibis Deira City Centre 2* Ibis Port Saeid, Deira, Dubai. Ibis Al Rigga 2* Ibis Mall Of The Emirates 2*

Ibis Deira City Centre 2* Ibis Port Saeid, Deira, Dubai. Ibis Al Rigga 2* Ibis Mall Of The Emirates 2* Room Type Basis Single Double ExBed Child Validity Ibis Deira City Centre Ibis Port Saeid, Deira, Dubai Ibis Al Rigga Ibis Al Rigga Rd., Deira, Dubai Standard Room 275.00 - - Standard Room 275.00 - - Ibis

Detaljer

Siciliansk matkultur

Siciliansk matkultur Siciliansk matkultur Siciliansk matkultur Akkurat nå er italiensk mat mer populær i Europa enn noensinne. Også vi nordboere har oppdaget at italiensk mat er mer enn pasta og pizza. Vi bruker ofte ingredienser

Detaljer

Tur til det vakre. DUBROVNIK-området. Ver med oss til ei av dei vakraste perlene i Europa landsbyen. Cavtat i Kroatia

Tur til det vakre. DUBROVNIK-området. Ver med oss til ei av dei vakraste perlene i Europa landsbyen. Cavtat i Kroatia Tur til det vakre DUBROVNIK-området Ver med oss til ei av dei vakraste perlene i Europa landsbyen Cavtat i Kroatia 8-dagars tur med fly frå Bergen. Avreise 3.mai 2014 PROGRAM Berre 5 km. frå Dubrovnik

Detaljer

AUSTRALIA TUR MARCH 2015

AUSTRALIA TUR MARCH 2015 REISERUTE 1. Dag Velkommen til Australia / Sydney - bytur. Ankomst med Qantas Airways. Meet & Greet med din lokale guide og transfer til hotellet. Rommene er pre-registrert for umiddelbar innsjekk ved

Detaljer

Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her. Del:

Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her. Del: Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her Del: Qatar med hovedstaden Doha - arabisk sjarm og gjestfrihet! Qatar er omringet av vann på 3 kanter i den Arabiske Gulf. Landet har en befolkning på

Detaljer

Self-Guided Cycling on the Danube: Passau to Vienna

Self-Guided Cycling on the Danube: Passau to Vienna Tell : +47 22413030 Epost : felles@reisebazaar.no Web : www.reisebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway Self-Guided Cycling on the Danube: Passau to Vienna Turkode LSV Turen destinasjon Vienna

Detaljer

Great Ocean Road Adventure ex Melbourne (Original)

Great Ocean Road Adventure ex Melbourne (Original) HiQPdf Evaluation 07/30/2017 Tell : +47 22413030 Epost : felles@reisebazaar.no Web : www.reisebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway Great Ocean Road Adventure ex Melbourne (Original) Turkode

Detaljer

Geilo Sommerpark 2014

Geilo Sommerpark 2014 k r a erp m m o S o l i e G 4 1 0 2 Geilo Sommerpark 2014 Åpen hver dag 21.6-17.8 kl 11.00-16.00 Høydepark 31 forskjellige utfordringer med ulik vanskelighetsgrad. Trollparken med 12 elementer passer for

Detaljer

Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Villa Infinity. Bad 3

Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Villa Infinity. Bad 3 Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Villa Infinity 9+1 Personer Bad 3 5 Soverom HØYDEPUNKTER Villa Infinity er en moderne villa som du vil legge merke til med gulv-til-tak-vinduer

Detaljer

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC Senior Adviser Per Gisle Rekdal Air emission from sea transport is not close to people 2 Color Magic The first cruise ferry with OPS in Norway 3 Shore side installation

Detaljer

Riksavtalen - NHO bedrifter

Riksavtalen - NHO bedrifter Fylke Arbeidsgiver Navn Medlemmer Østfold City Hotel Fredrikstad AS - Rica City Hotel 3 Oslo/Akershus 4Service AS Avd Oksenøyveien 1 Oslo/Akershus Anker Studentboliger 1 Oslo/Akershus Bristol Hotel AS

Detaljer

Miami, Florida. Top 5. The Art Deco Historic District. South Beach. The Florida Everglades Nat... Miami Metro Zoo. Miami Museum of Science &...

Miami, Florida. Top 5. The Art Deco Historic District. South Beach. The Florida Everglades Nat... Miami Metro Zoo. Miami Museum of Science &... Photo: Richard Cavalleri/Shutterstock.com Miami, Florida I Miami er det mye glamour, eleganse og kosmopolitiske hendelser. Strålende Miami ligger ved Atlanterhavskysten på Floridas sydligste spiss, noe

Detaljer

TOOL bachelor. Utenlandsopphold. Hvorfor reise ut

TOOL bachelor. Utenlandsopphold. Hvorfor reise ut TOOL bachelor Utenlandsopphold 1 Hvorfor reise ut Personlig vekst Språkkompetanse Annet studiemiljø med andre undervisnings og eksamensformer Kulturelle, politiske og sosiale forhold Internasjonalt miljø

Detaljer

EDINBURGH, SKOTTLAND

EDINBURGH, SKOTTLAND Edinburgh på egen hånd ED26 (Edinburgh on your Own) Omtrentlig varighet: 6 timer Denne utflukten gjennomføres kun på engelsk. Vi kjører motorveien fra South Queensferry og inn i Edinburgh, der guiden vil

Detaljer

Cycling The Danube: Vienna to Budapest

Cycling The Danube: Vienna to Budapest Make your own way to the hotel. The rest of the day is left free to explore Vienna at your leisure. It is a metropolis with unique charm, vibrancy and flair. It boasts outstanding Cycling The Danube: Vienna

Detaljer

EN SMAKEBIT AV PORTUGAL

EN SMAKEBIT AV PORTUGAL EN SMAKEBIT AV PORTUGAL Portugal er et av de rimeligste og mest fascinerende land i Europa. Hyggelige landsbyer, praktfulle strender, vakkert landskap spekket med vingårder og olivenmarker, samt storbyer

Detaljer

ØKT MATPRODUKSJON HVA KAN ARKTISK LANDBRUK LÆRE AV ISLAND

ØKT MATPRODUKSJON HVA KAN ARKTISK LANDBRUK LÆRE AV ISLAND ØKT MATPRODUKSJON HVA KAN ARKTISK LANDBRUK LÆRE AV ISLAND ÁSLAUG HELGADÓTTIR PROFESSOR VED DET ISLANDSKE LANDBRUKSUNIVERSITET ISLAND OG NORD NORGE ER NABOLAND HVA ER LIKT OG HVA ULIKT? TRE HIMMELRETNINGER

Detaljer

BOLOGNA. Skjønnhet og kultur i verdensklasse november Teknisk arrangør

BOLOGNA. Skjønnhet og kultur i verdensklasse november Teknisk arrangør BOLOGNA Skjønnhet og kultur i verdensklasse 23 26 november 2017 Teknisk arrangør Bologna Bli med på en tur til livsnyternes land, Italia. Regionen Emilia Romagna med byen Bologna er kjent for Italias beste

Detaljer

Stade og Buxtehude ligger i nærheten av Hamburg. Du har også mulighet å komme dit med T-Bane-Linje S 3 fra Hauptbahnhof (Sentralstasjon).

Stade og Buxtehude ligger i nærheten av Hamburg. Du har også mulighet å komme dit med T-Bane-Linje S 3 fra Hauptbahnhof (Sentralstasjon). Fylket Niedersachsen Stade og Buxtehude - Et steinkast fra Hamburg Stade og Buxtehude ligger i nærheten av Hamburg. Du har også mulighet å komme dit med T-Bane-Linje S 3 fra Hauptbahnhof (Sentralstasjon).

Detaljer

AKTUELL I FORSKARENS VERKSTAD ARTIKLAR BØKER DEBATT KRONIKKAR RAPPORTAR BUSETNAD AREALFORVALTNING KLIMA MILJØ

AKTUELL I FORSKARENS VERKSTAD ARTIKLAR BØKER DEBATT KRONIKKAR RAPPORTAR BUSETNAD AREALFORVALTNING KLIMA MILJØ AKTUELL I FORSKARENS VERKSTAD ARTIKLAR BØKER DEBATT KRONIKKAR RAPPORTAR REPORTASJAR LANDSKAP BUSETNAD AREALFORVALTNING KLIMA MILJØ TEMA ARKEOLOGI ARKITEKTUR BYGGESKIKK BYUTVIKLING FAUNA FLORA FOLKEKUNST

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

Balkans perler. Utfluktsprogram 2015. www.nyttig.no Reiselinjen tlf. 52 70 47 06

Balkans perler. Utfluktsprogram 2015. www.nyttig.no Reiselinjen tlf. 52 70 47 06 Balkans perler Utfluktsprogram 2015 www.nyttig.no Reiselinjen tlf. 52 70 47 06 VELKOMMEN TIL BALKAN I ny innpakning, med nytt og forbedret program, har vi gleden av å tilby deg en reise til det spektakulære

Detaljer

KROATIAS BESTE SPLIT & DUBROVNIK

KROATIAS BESTE SPLIT & DUBROVNIK 1 KROATIAS BESTE SPLIT & DUBROVNIK Den kroatiske Dalmatiakysten går for å være en av Europas vakreste kyststrekninger. Bli med oss på denne spennende reisen til Split og Dubrovnik, hvor vi også får med

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

Nyhetsbrev TV uke 28. Alle 12+ Personer 15-49 Siste 52 uker Uke 27 Uke 28 Siste 52 uker Uke 27 Uke 28 Total TV 170 116 142 136 85 108

Nyhetsbrev TV uke 28. Alle 12+ Personer 15-49 Siste 52 uker Uke 27 Uke 28 Siste 52 uker Uke 27 Uke 28 Total TV 170 116 142 136 85 108 Nyhetsbrev uke 28 Tallene i dette nyhetsbrevet er for befolkningen 12 år og eldre (12+) samt personer 15-49 år. Begge disse målgruppene rapporteres i nasjonalt univers. Dersom du ønsker nærmere informasjon,

Detaljer

BENNS Kirkegata Oslo Norge Tlf

BENNS Kirkegata Oslo Norge Tlf Floridas strender og fornøyelsesparker 10 dager fra kr. 9.298,- per person Inkl. fly, hotell, leieb il m/ forsikring m.m. Finn ditt indre barn når turen går til verdens største lekeplass i Orlando Denne

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Betydningen av ledelse for digitalisering og innovasjon i helsesektoren

Betydningen av ledelse for digitalisering og innovasjon i helsesektoren Betydningen av ledelse for digitalisering og innovasjon i helsesektoren Leif Skiftenes Flak Professor, leder for Institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen,

Detaljer

Cebu Bohol Siquijor med filippinsk- norsk reiseleder

Cebu Bohol Siquijor med filippinsk- norsk reiseleder Cebu Bohol Siquijor med filippinsk- norsk reiseleder Bildet eier: Cocogrove Beach Resort Kontakt info: MLourdanti Tours (i samarbeid med M & M Reiser AS) e- post: post@mlourdanti.com Mobil: 90785548 Org.nr:

Detaljer

BENNS Kirkegata Oslo Norge Tlf

BENNS Kirkegata Oslo Norge Tlf Niagara Falls & Vestlige Canada 17 dager fra kr. 25.298,- per person Inkl. fly, hotell, leieb il, forsikring, utflukt, fergep ass m.m. Opplev Nord- Amerikas mest multietniske by, T oronto, Niagara F alls

Detaljer

Månedens utvalgte boliger: September 2011 Italia

Månedens utvalgte boliger: September 2011 Italia Månedens utvalgte boliger: September 2011 Italia På de neste sidene finner du disse 4 prospektene presentert: Riflessi - NYHET Leiligheter med praktfull utsikt og basseng. Gode priser Flere typer leiligheter,

Detaljer

Rebeckas Italia. Rebecka har en brennende lidenskap for Italiensk kultur og ikke minst for det gode liv så ikke la denne muligheten gå fra deg!

Rebeckas Italia. Rebecka har en brennende lidenskap for Italiensk kultur og ikke minst for det gode liv så ikke la denne muligheten gå fra deg! Rebeckas Italia På denne storslåtte reisen tar svenske Rebecka Wahlström oss med inn i sitt Italia, og til sine hjemtrakter gjennom de siste 20 årene. Hun viser oss noen av landets mest spennende og vakre

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Gro Krüger, Marte Guldvik og Ole Fredrik Kleivene

Gro Krüger, Marte Guldvik og Ole Fredrik Kleivene DOWNTOWN TIMBER Gro Krüger, Marte Guldvik og Ole Fredrik Kleivene Urban quarter at Sørenga Infill in Skippergata 12 Superstructure in Dronning Mauds gate 10-11 URBAN QUARTER SØRENGA New proposal for urban

Detaljer

Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2011.

Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2011. Nordic Chess Federations. Reykjavik, 22. juni 2011 Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2011. The Icelandic Chess Federation has the honor and pleasure to invite to the Nordisk Mesterskab

Detaljer

NBF`s terminliste 2006-2007

NBF`s terminliste 2006-2007 NBF`s terminliste 2006-2007 Juni 2006 2.-4 Reg.samling i Saltstraumen Region nordland NOR Nasjonalt 10.-11. Veikko Rantanen FIN Heinola FIN Internasjonalt Cadet / Junior GR 28.-29. Rochefort Ready Go!

Detaljer

Los Angeles og Hawaii

Los Angeles og Hawaii Los Angeles og Hawaii Opplev det beste av Los Angeles og Hawaii på én og samme tur På denne rundreisen i USA får du oppleve Santa Monicas herlige strandliv, Los Angeles pulserende storbyliv og de ikoniske

Detaljer

Nyhetsbrev uke 1. TV-seing i uke 1

Nyhetsbrev uke 1. TV-seing i uke 1 Nyhetsbrev uke 1 Tallene i dette nyhetsbrevet er for befolkningen 12 år og eldre (12+) samt personer 15- år. Begge disse målgruppene rapporteres i nasjonalt univers. Dersom du ønsker nærmere informasjon,

Detaljer

BENNS Kirkegata 32 0153 Oslo Norge Tlf. +47 23 10 23 80

BENNS Kirkegata 32 0153 Oslo Norge Tlf. +47 23 10 23 80 Totem Peaks 16 dager Fra kr. 16.798,- per person Totem Peaks - Bilferie i Canada På denne bilferien får dere mulighet til å utforske mer enn hundrevis av kilometer med gigantiske skogområder, krystallklare

Detaljer

TanaKommune /), gawnz kommunestyrerepresentanter/gruppeledere 9845 TANA M67TA OES7015

TanaKommune /), gawnz kommunestyrerepresentanter/gruppeledere 9845 TANA M67TA OES7015 M67TA-77- TanaKommune /), gawnz kommunestyrerepresentanter/gruppeledere 9845 TANA 13 OES7015 07.12.16 Søknad om økonomisk bistand. Ungdomstrinneneved Seida skole, Austertana skole og Boftsa Skole er slått

Detaljer

2 januar - 5.april 2009

2 januar - 5.april 2009 Mandag: Fra Operahuset til Kvadraturen Vi går på Operahuset hvor vi kan se til Ladegården i gamle Oslo. Vi forteller om arkitektur, kunst og byggingen av Operaen samt Bjørvikas fremtid. Vi fortsetter til

Detaljer

UTVIKLINGEN PÅ OG OMKRING GARDERMOEN OSLOREGIONENS RÅDSMØTE 03 JUNI 2014

UTVIKLINGEN PÅ OG OMKRING GARDERMOEN OSLOREGIONENS RÅDSMØTE 03 JUNI 2014 UTVIKLINGEN PÅ OG OMKRING GARDERMOEN OSLOREGIONENS RÅDSMØTE 03 JUNI 2014 GARDERMOEN PROGNOSE PASSASJERVEKST Litt om utviklingen Om CO2 utslipp Om CO2 utslipp Copenhagen Airport has set a goal of CO2 neutral

Detaljer

Nyhetsbrev uke 20. Nyhetsbrev TV uke

Nyhetsbrev uke 20. Nyhetsbrev TV uke Nyhetsbrev uke 20 Tallene i dette nyhetsbrevet er for befolkningen 12 år og eldre (12+) samt personer 15-49 år. Begge disse målgruppene rapporteres i nasjonalt univers. Dersom du ønsker nærmere informasjon,

Detaljer

Dekk 8 Dekk 4 Dekk 15 Dekk 5 Dekk 16 Dekk 6

Dekk 8 Dekk 4 Dekk 15 Dekk 5 Dekk 16 Dekk 6 Et liv i cruise og dus Oasis of the Seas er det første skipet i Oasis-klassen. Oasis of the Seas startet sine seilinger i desember 2009 og er verdens største skip. Søsterskipet Alleur of the Seas kom i

Detaljer

SKI (Pris etter avtale) FREESKIING

SKI (Pris etter avtale) FREESKIING SKI (Pris etter avtale) Offpistguiding, frikjøring og toppturer i og rund Sommerskisenter. Unike muligheter for bratte nedkjøringer på snø og bre. Bergtatt Stryn disponerer Vølkl freerideski, randoneeutstyr

Detaljer

Stavkirken fra Strandheim «Heimatt» til Orkanger

Stavkirken fra Strandheim «Heimatt» til Orkanger Stavkirken fra Strandheim «Heimatt» til Orkanger Dag 1 Torsdag, 3. september Orkanger Værnes - København Chicago, IL Bussen går fra Orkanger kl. 03:00. Vi kjører til Værnes og tar flyet til København kl.

Detaljer

STUDIETUR PASSIVHUS WIEN 13 15 APRIL 2011 STAVANGER KOMMUNE

STUDIETUR PASSIVHUS WIEN 13 15 APRIL 2011 STAVANGER KOMMUNE STUDIETUR PASSIVHUS WIEN 13 15 APRIL 2011 STAVANGER KOMMUNE Excursion to Vienna passive houses Excursion to Vienna, 13th 15th April 2011 Please be aware that some changes in programme might still occur!

Detaljer

Budapest- kultur og historie

Budapest- kultur og historie 1 Budapest- kultur og historie Ungarn ligger i hjertet av gamle Europa og er kjent for god mat, varme termalkilder og vinen som er folkets stolthet. Vi flyr til Budapest, landets hovedstad, og bor sentralt

Detaljer

St. Louis har ikke det helt store å by på, men sentrum har mange vakre bygninger, og ligger nede ved Mississippi River, hvor Porten til Vesten står.

St. Louis har ikke det helt store å by på, men sentrum har mange vakre bygninger, og ligger nede ved Mississippi River, hvor Porten til Vesten står. Route 66 i bobil 16 dager fra kr. 12.398,- per person Inkl. fly, bobil, forsikring & 1 natt på hotell i Chicago Kjør langs den klassiske, gamle landeveien Route 66 fra Chicago tvers gjennom USA til stranden

Detaljer