Alnsjøen Vannverk. Entreprise M1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alnsjøen Vannverk. Entreprise M1"

Transkript

1 Oslo kommune Vann- og Avløpsetaten Alnsjøen Vannverk Entreprise M1 Leveranse og montasje av klordoseringsanlegg og omlegging av rør/rørdeler i nytt klorhus, silplater og nye ventiler i eksisterende silhus Oppdragsnr.:

2 Alnsjøen Vannverk Entreprise M1 Oppdragsnr.: Dokument nr.: M001 Revisjon: F03 F For anskaffelse RF BTS BTS D For kommentar av VAV RF BTS BTS A Internkontroll RF CSH BTS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 626, NO-1303 Sandvika Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

3 Prosjekt: Oslo kommune Vann- og Avløpsetaten Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE M1... M Anbudssammendrag... M Sammendrag... M Opplysninger om byggherre og engasjert rådgiver... M Opplysninger om byggherre... M Engasjert rådgiver... M Orientering om Entreprisen... M Generelle opplysninger... M Entreprisens omfang... M Beliggenhet og adkomst... M Øvrige entrepriser... M Autorisasjon og kvalifikajon... M Fremdriftsplan og tidsfrister... M Kontakt byggherre - entreprenør... M Rigg og sanitæranlegg... M Lager og verksteder... M Anleggskraft... M Transport, innsjauing og løfteutstyr... M Forhold på byggeplassen... M HMS, personell, internkontroll m.v.... M Beskyttelse og merking av utstyr... M Byggemøter... M Teknisk Beskrivelse... M Generelt... M Generell beskrivelse av el-anlegg for kjemikaliedosering... M CE - merking... M Maskiner og sammensatte maskiner... M Delvis sammensatt maskiner og komponenter... M Monteringsmateriell... M Rengjøring og desinfeksjon... M Godkjenning for drikkevann... M Rør og rørdeler... M Teknisk krav til rør og rørdeler av syrefast stål... M Flenser... M Utførelse... M Sveising... M Montasjestykker... M Teknisk krav til rør og rørdeler av plast... M Teknisk krav til rør og rørdeler av beton... M Ventiler... M Generelt... M Demontering... M Manøverorgan... M Manuelle ventiler... M Elektrisk opererte ventiler... M Dreiespjeldventiler... M Skyvespjeldventiler... M Tilbakeslagsventil... M Lufteventiler... M Kuleventiler for doseringsanlegg... M Magnetventiler for doseringsanlegg... M Klorhus/Doseringsanlegg... M1-16 N:\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\G-prog beskrivelsen alle fag\m1.ga1

4 Prosjekt: Oslo kommune Vann- og Avløpsetaten Side I-2 INNHOLDSFORTEGNELSE 001 Doseringstank for natriumhypokloritt... M Omrører i doseringstank... M Transportpumper for vann... M Transportpumper for klor... M Doseringspumper... M Statisk mikser... M Elektromagnetisk mengdemåler... M Målere i doseringsanlegg... M Mengdemåler for vannledningen i klorhusets kjeller... M Instrumentering... M Røranlegg for klordosering... M Røranlegg i kjelleren... M Silhuset... M Silplater... M Avstegningsluker... M Innløpsventiler... M Instrumentering... M Ventilkum... M Ventiler... M Røranlegg... M El. motor... M Igangkjøring og innjustering... M Merking av installasjoner... M Farger... M Krav til dokumentasjon... M Generelt... M Anbudsdokumentasjon... M Prosjekteringsdokumentasjon... M Sluttdokumentasjon... M FDV Dokumentasjon... M Opplæring... M Grunnlag for funksjonsbeskrivelse... M Generelt... M Grensesnitt... M Prosessbeskrivelse... M Silhuset og ventilkum... M Klorhuset... M Ventiloppsett i kjelleren til klorhuset... M Doseringsanlegget driftes uten klor... M Doseringsanlegget driftes med klor... M1-28 Post (60 Mengdefortegnelse)... M1-29 N:\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\G-prog beskrivelsen alle fag\m1.ga1

5 1.0 ANBUDSSAMMENDRAG Undertegnede entreprenør tilbyr seg å utføre Entreprise M1 ved Alnsjøen vannverk i henhold til nedenforstående prissammendrag. Anbudet omfatter: Post 1 Generalomkostninger Post 2 Silhus Post 3 Ventilkum Post 4 Klorhus/Doseringsanlegg kr. kr. kr. kr. Post 5 Tiltransport entreprise E1 kr. Sum ekskl. mva. kr. 25 % merverdiavgift kr. Sum inkl. mva. kr. Undertegnede entreprenør erklærer herved å ha lest gjennom anbudsdokumentene og de dokumenter det er vist til i disse. Undertegnede forplikter seg til å overlevere anlegget innen de tidsfrister som undertegnede og byggherren har blitt enig om. Navn og vita for ansvarlig montasjeleder er oppgitt i vedlagt anbudsbrev. For regningsarbeider gjelder følgende timepriser: Hjelpemontør Montører/sveisere Ingeniør kr/time kr/time kr/time Materialer, påslagsprosent på netto selvkost... Anbudsandel som utgjøres av utlandske materiell: Valuta Tilbudsandel (%) Øvrige opplysninger vedrørende anbudet er gitt i medfølgende anbudsbrev. Eventuelle tillegg eller forbehold skal spesifiseres i eget anbudsbrev, og skal være gitt i en slik form at de økonomiske konsekvenser kan vurderes ved anbudsbedømmelsen. Forbehold og anmerkinger som ikke er angitt i anbudsbrevet anses som ugyldige. Som sikkerhet vil det bli stillet bankgaranti i:... Kontaktperson for anbyder:... Tlf.:... Mobil:... Firmaadresse: den Anbyders stempel og underskrift Side M1-1

6 2.0 OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE OG ENGASJERT RÅDGIVER 2.1 OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE Adresse, telefon og kontaktpersoner hos byggherren: Oslo kommune Vann og Avløpsetaten (VAV) Postboks 4704 Sofienberg 0506 Oslo Prosjektleder : Marcus Svensson Telefon dir. : Mobil : Sentralbord : e-post adresse : 2.2 ENGASJERT RÅDGIVER Vann- og avløpsetaten i Oslo har engasjert Norconsult A/S som rådgiver. Adresse, telefon og kontaktpersoner er: Norconsult AS Vestfjordgaten Sandvika Oppdragsleder : Bjørn Tønder Smith Telefon dir. : Mobil : Sentralbord : e-post adresse : Saksbehandler entreprise M1 : René Friedling Telefon dir. : Mobil : Sentralbord : e-post adresse : Side M1-2

7 3.0 ORIENTERING OM ENTREPRISEN 3.1 GENERELLE OPPLYSNINGER Oslo kommune har et vannbehandlingsanlegg beliggende ved Alnsjøen. Anlegget består av et damanlegg med silhus, ventilkum og et klorhus nedenfor damanlegget. Anlegget skal opprustes for å kunne brukes som nødvannsforsyning. Silhuset skal rehabiliteres, og klorhuset skal rives og bygges nytt. Vannkilden Alnsjøen skal inngå som nødvann i Oslos vannforsyning. Dersom det oppstår en uønsket hendelse som medfører at Maridalsvannet som er Oslos hovedkilde for drikkevann ikke kan benyttes som råvannkilde, skal anlegget ved Alnsjøen igangkjøres umiddelbart. Alnsjøen Vannverk har en kapasitet på ca. 500 l/s. Anlegget skal kunne levere vann til 236-sonen (trykksone kote 236). Høyest regulert vannstand (HRV) på Alnsjøen ligger på kote +237,5 og lavest regulert vannstand (LRV) ligger på kote Silhuset har to forkammer og to silkammer hvor hvert silkammer har vertikale platesiler montert i stålføringer. Hvert forkammer har en luke i bunnen som fungerer som innløp til silkammerene. Lukene kan stenges og åpnes manuelt. Fra hvert silkammer går det en DN500 støpejern GJS vannledning til ventilkum nedstrøms silhuset. I ventilkummen er det en sluseventil på ledningen fra hvert silkammer før de føres i felles ledning videre til det eksisterende klorhuset. Klorhuset har et doseringsanlegg for klorgass. Vannledningen er utstyrt med en mengdemåler. Adkomsten til vannmåleren er gjennom kjelleren i det eksisterende klorhuset. Eksisterende klorhus samt doseringsanlegg for klorgass skal rives og erstattes med et nytt klorhus hvor det skal installeres nytt klordoseringsanlegg basert på natriumhypokloritt. Denne entreprisen (M1) omfatter leveranse og montasje av silplater og ventiler/luker for montasje i silhuset, diverse omlegging av rør og ventiler i tilknytning til ventilkum nedstrøms silhuset, nytt klordoseringsanlegg i nytt klorhus, og div. omlegging av rør (inkl. nye ventiler, mengdemåler etc.) i klorhusets kjeller. 3.2 ENTREPRISE OMFANG Bygningsmessige arbeider inkl. VVS, og elektro/automasjon inngår i egne entrepriser, hhv B1 og E1. Det kan være aktuelt å tiltransportere entreprise E1 iht NS8405 pkt 16 (tiltransport underentreprise) til denne entreprisen. Det kan være videre aktuelt å tiltransportere M1/E1 til B1 (tiltransport av sideentreprise). Denne entreprisen omfatter levering, montering, testing, prøving, igangkjøring og innjustering av bl. a. følgende hovedkomponenter: 1. Doseringsanlegg i nytt klorhus, komplett med blandetanker (3 stk), doseringsutrustning iht flytskjema, inkl. tilkopling til lagertanker. Leveranse av lagertanker (palletanker) inngår ikke. 2. Omlegging av røranlegg i klorhusets kjeller, inkl mengdemåler, statisk mikser mv. og ventiler (duktilt vannrør DN 500, og overvannsledning i betong) 3. Bytte ut ventiler på vannledning DN 500 og spylevannsledning DN 125 i ventilkum nedstrøms silhuset. Motorstyrte ventiler skal leveres/monteres. Mindre rørarbeider inngår også. 4. Arbeider i silhuset. Leveranse/montasje av nye vertikale plansiler (120 stk), ventiler og luker, fjerne gamle ventiler. Entreprisen omfatter montasjetegninger og drifts- og vedlikeholdsinstrukser på norsk samt beregninger av alle relevante krefter som kan og vil forekommer på doseringsanlegget for Natriumhypokloritt og på rørene i kjeller i klorhus. Alle komponenter, rør og ventiler skal merkes med i hht Vann- og Avløpsetatens sitt merkesystem. Entreprenøren skal sette seg fullt inn i anleggets funksjon og tilpasse sitt utstyr etter dette. Det skal vedlegges tilbudet komplette spesifikasjoner over alt tilbudt utstyr som dimensjoner, materialer, materialtykkelser, kapasiter, størrelse, vekter, fabrikasjonstype, karakteristikker m.v. Videre skal det leveres brosjyrer/dokumentasjon over alt utstyr. Side M1-3

8 Kommunen har i dag basert prosesstyringssystemene sine for VA- anlegg på systemer levert av Bravida. Entreprisen omfatter videre el-dokumentasjon til utstyret som strømforsyning, effektbehov, signaltyper, signaloverføring, tilkoblingsdetaljer, elektriske tilkoblingsdetaljer etc. 3.3 BELIGGENHET OG ADKOMST Anlegget ligger i Lillomarka nord i Oslo. Vannet er demmet opp og er regulert av Vann- og avløpsetaten (VAV). Adkomst via Alundamveien og Ammerudveien i Ammerud bydel av Oslo. 3.4 ØVRIGE ENTREPRISER B1: Bygningsmessige arbeider inkl. VVS E1: Elektrotekniske installasjoner 3.5 AUTORISASJON OG KVALIFIKASJON Entreprenøren skal ha erfaring fra tilsvarende anlegg og skal kunne dokumentere dette. Navn, autorisasjon og intensjonsavtale på eventuelle underentreprenører skal vedlegges anbudet. Entreprenøren er ansvarlig for det arbeid som utføres både av eget personell og av eventuelle underentreprenører samt at det til alle arbeider benyttes personell som har de nødvendige autorisasjoner for dette arbeid. Eventuelle underentreprenører skal godkjennes av byggherren. Anleggsleder skal oppgis i anbudet. 3.6 FREMDRIFTSPLAN OG TIDSFRISTER Alnsjøen vannbehandlingsanlegg er ikke i drift i dag. Oppstart og fremdrift for denne entreprisen må følge byggherrens overordnede fremdriftsplan for prosjektet. Entreprenøren skal utarbeide en detaljert fremdriftsplan for sine arbeider. Denne skal sendes byggherren for godkjennelse innen 2 uker etter kontraktsinngåelse. Den overordnede fremdriftsplanen for prosjektet er som vist nedenfor. Endelig fremdriftsplan fastlegges i kontrakt. Følgende orienterende fremdrift gjelder: Byggestart entreprise B1 (rehab. silhus, nytt klorhus mm) : Montasjestart entreprise M1, E1 : Levering av evt. fundamenttegninger for tanker (palle- og doseringstank) og evt. andre bygningstekniske detaljer for entreprise B1 : Elektro/instrument dokumentasjon. Detaljert underlag/ koblingsskjema etc.: Levering av komplette montasjetegninger : Start montasje silhus/ventilkum : Start montasje klorhus : Leveranse av FDV-dokumentasjon : Montasjearbeider avsluttet og klargjort for igangkjøring : Testkjøring av anlegget : Overlevering : KONTAKT BYGGHERRE - ENTREPRENØR Entreprenøren skal ved kontraktsinngåelse oppnevne en representant som skal ha ansvar for nødvendig kontakt mellom entreprenør og byggherre. Side M1-4

9 3.8 RIGG OG SANITÆRANLEGG Entreprenøren skal etablere toalett- og vaskebrakke og spisebrakke. Det skal være innlagt varmt og kaldt vann samt nødvendige toaletter. Det kan være aktuelt å benytte byggentreprenørens brakker. Evt. korreksjon av kostnad på riggpost hvis dette er aktuelt angis i anbudsbrev. Entreprenøren må selv sette opp egne kontorbrakkerigg på avsatt plass. Anleggstelefon, internett og annet kontorutstyr skal holdes av entreprenøren. 3.9 LAGER OG VERKSTEDER Entreprenøren må selv sørge for egne brakker eller container til verksted og lager ANLEGGSKRAFT Entreprenøren må selv kontakte Hafslund Nett AS om hvor anleggskraft kan hentes ut. I stolpen som står ved dammen kan det tas ut ca. 40 kva (230 V trefase), for større effektbehov må det hentes fra nærmeste nettstasjon ca. 300 m nede i veien TRANSPORT, INNSJAUING OG LØFTEUTSTYR En detaljert tidsplan for transportene skal utarbeides senest en uke før leveranse av utstyret. Eventuelle endringer skal avtales med byggeledelsen senest en uke før transporten skal skje. Det vil ikke bli stilt løfteutstyr eller sjauerhjelp til disposisjon fra byggherres side FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN Det vil pågå annen mindre byggevirksomhet og annen installasjonsvirksomhet mens montasjen av utstyret pågår. Dette betyr at montasjeleder må koordninere egne arbeider daglig med øvrige entreprenørers virksomhet. Eventuelle pålegg om rydding/fjerning av utstyr som gis av byggeleder skal utføres straks. Pålegg kan være begrunnet i vern av markaområde, sikkerhetsrisiko, brannrisiko eller andre ulemper. Det vil bli gjennomført kildesortering av avfall på byggeplassen. Bygningsentreprenøren setter i denne forbindelse opp container for bygningsmaterialer, papir- og papiremballasje, metaller og blandet avfall. Entreprenøren skal benytte disse containerne ved rydding på eget område. Dersom pålagt rydding ikke utføres innenfor satt frist, vil byggeledelsen sette igang rydding for entreprenørens regning. Entreprenøren kan etter en slik rydding ikke kreve erstatning for tap av verktøy eller deler som ikke er montert. Når montasjen er fullført skal hele området ryddes og stillasmaterial og overskuddsmateriell fjernes før entreprenøren kan forlate byggeplassen HMS, PERSONELL, INTERNKONTROLL M.V. Oppdragsiver skal orientere om hvordan han organiser HMS-arbeidet slik at hans forpliktelser i hht. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) blir ivaretatt (HMS plan). Entreprenøren må tilfredsstille alle relevante lover som bl.a.: Forskrift om internkontroll. Arbeidsmiljøloven. Forskrift om sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen. Godkjenning for arbeidet etter plan- og bygningsloven. Drikkevannsforskriften med tilhørende krav vedrørende behandling og transport av drikkevann. Side M1-5

10 Norsk standard der hvor dette forkommer og der hvor det foreligger anerkjente normer eller forskrifter med hensyn til materialer eller arbeidets utførelse, skal også disse følges. Likeledes skal forskrifter og anvisninger utarbeidet av respektive produsenter eller deres representanter følges. Entreprenøren skal i sine priser ta med alle kostnader for arbeider og inkludere alle tiltak han anser nødvendig for å sikre en kontinuerlig og rasjonell framdrift av arbeidet fram til komplett ferdigstillelse. Der annet ikke er angitt, inkluderer prisene alle leveranser og ytelser BESKYTTELSE OG MERKING AV UTSTYR Alt utstyr som leveres til anleggsområdet skal beskyttes. Skadet utstyr, evt. skade i overflatebehandling mm. må byttes ut med skadefritt utstyr. Hvis entreprenøren velger mellomlager eller velger å lagre utstyr andre steder enn på anleggsomårdet, skal alt utstyr merkes slik at det går klart frem at det er byggherrens eiendom BYGGEMØTER Det må påregnes ukentlige byggemøter. Side M1-6

11 4.0 TEKNISK BESKRIVELSE 4.1 GENERELT Entreprisen omfatter tilbud på levering, testing, prøving, igangkjøring og innjustering av et komplett doseringsanlegg for natriumhypokoritt som skal innstalleres i nytt klorhus. Videre omfatter entreprisen rehabilitering av utstyr i eksisterende silhus på Alnsjøen hvor det skal skiftes ut alt teknisk og prosess relatert utstyr. Ventiler i ventilkummen nedstrøms silhuset skal skiftes ut. Entreprisen omfatter videre omlegging av rør og ventiler i kjelleren til klorhuset. Den tekniske beskrivelsen for doseringsanlegget er basert på tegning M101. Nødvendig antall og type ventiler, instrumenter, pumper og rør skal leveres i henhold til flytskjemaet og eventuell kompletteres for å etablere doseringsanlegget. Entreprenøren er ansvarlig for utarbeide komplett flytskjema for doseringsanlegget og røranlegg og rørarrangementstegninger som skal leveres sammen med anbudsdokumenter. Alle komponenter som benyttes i materialer og evt. overflatebehandling etc. skal være godkjent for drikkevann. Dokumentasjon skal fremlegges. Det skal ikke leveres styringssystem i denne entreprisen. Det er derfor viktig at motorer og annen utrystning leveres med standardiserte grensesnitt og i henhold til de krav som er stilt i denne spesifikasjon. Natriumhypokloritt med en konsentrasjon på 1,5% skal kunne tilsettes en vannmengde mellom 10 l/s til 500 l/s fra Alnsjøen for desinfeksjon. Natriumhypoklorittløsningen skal doseres inn på rentvannsledningen som kommer fra silhuset. Eksisterende klorhus er utstyrt med et doseringsanlegg for klorgass som vil være fjernet før montasjearbeidene. Det nye klorhuset skal har et rom for lagring av natriumhypokloritt, blandetanker, reservekraftaggregat, toalett, kjeller, elektro- og styringsrom. Eksisterende silhus har en DN700 inntaksledning som kommer inn i nordre forkammer, 2 stk forkammer, 2 stk luker og to (2) stk silkammer. Hver silkammer har føringen for 120 stk rammesiler. Videre har hver silkammer en utløpsledning og en tømmeledning. Rehabilitering av rørledninger ikke være gjenstand av denne entreprisen. Eksisterende ventilkum har 2 vannledninger DN500 med sluseventiler som ledes sammen til et rør. Det er også to tømmeledninger DN125 med sluseventiler som ledes sammen til et 12" rør. Tømmeledningene brukes når rammesilene skal spyles. Disse føres sammen til et 12" tømmrør nedstrøms ventilkummen. Overgangen fra tømmeledninger til tømmerøret er ødelagt og vann samles opp i en liten gruve. For å ungå dette skal det settes inn et forbindelsesrør se tegngning M113. Det presiseres at doseringsanlegget for natriumhypokloritt skal være sikret mot lekkasje til det ytre miljø til enhver tid. Gulvene til de to klorrommene er utformet slik at lekkasje samles og føres til pumpesump. Derfra skal det pumpes med en mobil pumpe til en ekstra avsatt palletank Generell beskrivelse av el-anlegg for kjemikaliedoseringssystem Elektroskap og PLS leveres i en annen entreprise, E1. E1 omfatter levering av elektrotavle med PLS og lokalpanel i tavlefront, og kabling og tilkobling av alt elektrisk utstyr som inngår i klordoseringsanlegget, M1. Grensesnittet mellom E1 og M1 er kabling og tilkobling til alt utstyr som leveres i M1. M1 skal levere komplett teknisk underlag for dimensjonering av utstyr i E1, og for korrekt terminering på utstyret. M1 skal videre levere en detaljert funksjonsbeskrivelse for programmering av PLS for automatisk regulering og styring av anlegget. Lokalpanelet skal programmeres for visning av status og alarmer, og panelet benyttes for parametrisering av alle alle regulatorer og styringsparametre. E1 står for all programmering. Lokal PLS vil kommunisere med overordnet driftskontrollanlegg sentralt i VAV via bredbånd (Ethernet). VAV besørger kommunikasjonen mellom systemene. M1 skal levere bildegrunnlag for etablering av prosessbilder i dette systemet. Side M1-7

12 Merking av komponenter skal være i henhold til tegning for anlegget se tegning M101. Merking av motorer, ventiler og instrumenter utføres av M1 entreprenør. Doseringen skal enkelt kunne styres fra PLS i klorhuset uten store datakunnskaper. Det skal inngå en detaljert beskrivelse i funksjonsbeskrivelsen for blanding av klorløsning i dagtanker, og for dosering av klor i korrekt mengde i vannstrømmen ut av anlegget. Avhengig av type pumpe og doseringsprinsipp som benyttes, må alle variable parametre og målinger som påvirker doseringsmengde inngå i doseringsalgoritmen. Entreprenøren skal spesifisere nødevendig styre- og overvåkningsanlegg, men følgende funksjoner skal som et minimum være med: Nivå i blandetanker Mengde for lagertanker Doseringsmengde kjemikalie Indikering av ventilposisjoner, pumpe i drift Alarmer: Signal i bestillingsnivå i lagertanken (justerbart) Utilsiktet stopp av pumpe Feil doseringsmengde i forhold til gitt mengde Høyt nivå i blandetank Lavt nivå i blandetank Høy og lav ledningsevne der dette er aktuelt Signal ved lekkasje på gulvet (oppsamlingsbassenger) Lokale instrumenter: Nivå i blandetank Mengdemålere Ledningsevnemåler Trykkmålere Levelswitsh på gulvet (oppsamlingsbassenger) Dosering: Dosering skal skje proporsjonalt etter analogt signal fra styringssystem (4-20 ma) CE- Merking Maskiner og sammensatte maskiner Entreprenøren skal forsikre seg om utstyret tilfredsstiller kravene i Maskindirektivet EC No. 98/37/EC. Enhver maskin med egen identitet skal være gjenstand for CE merking. Dokumentasjon utstedt av leverandør skal leveres sammen med all dokumentasjon i henhold til Maskindirketivet Delvis sammensatt maskiner og komponenter Dersom objektet ikke kan funksjonere alene, men monteres sammen med annet utstyr for å utgjøre en sammensatt maskin, skal den sammensatte maskinen være gjenstand for CE merking. Entreprenøren skal forsikre seg om at sikkerhet er bygget inn i objektet i henhold til maskinforskriften og til EC Directive Relating to Machinery. NO. 98/37/EC. En samsvarserklæring som definert i artikkel 4 (2) skal utstedes av leverandøren og leveres sammen med all dokumentasjon som kreves i Maskindirektivet. Kravet til tilgjengelighet av dokumentasjon som definert i EC Directive Relating to Machinery Appendix V (3 and 4) skal også gjelde for dokumentasjon relatert til samsvarserklæring Monteringsmateriell Side M1-8

13 Entreprenøren skal levere og montere alt montasjemateriell som er nødvendig for installasjonene beskrevet i denne entreprise. Slikt materiell omfatter, men er ikke begrenset til, skruer, muttere, underlagskiver, ekspansjonsbolter, klebeankere betong, armering og flenspakninger. For tilknytning av rør tilhørende denne entreprise til rør og utstyr installert av tiltakshaver skal entreprenøren levere og montere skruer, muttere, skiver og pakninger for flensede tilslutninger. Det skal benyttes armerte flenspakninger av syntetisk gummi egnet for klorholdig drikkevann som for eksempel EPDM gummi. Pakningene skal være dimensjonert for minimum PN 10. Pakninger som utsettes for syrer el. I forbindelse med vasking må være resistene for det mediet de utsettes for. Skruer og muttere skal være av stål, fasthetsklasse 8.8, der annet ikke er angitt. Skruer muttere og skiver skal varmforsinkes i henhold til NS 1970 klasse A såfremt annet ikke er spesifisert. Skruer skal være sekskantskruer. Der skruer i rustfritt stål benyttes skal det påføres monteringspasta før montasjen. Entreprenøren er ansvarlig for at bolter med riktig lengde benyttes. Ekspansjonsbolter skal være Hilti HSAF eller tilsvarende utførelse. Klebeankere skal være Hilti HVAklebeanker, eller tilsvarende med ankerstang i rustfritt stål SS Det skal kun benyttes klebeanker i konstruksjoner som kan bli vannfylt. Boring av hull for bolter i betong skal utføres av entreprenøren. Det skal bores maksimum 200 mm inn i betongen eller inn til senter av betongvegg. Oppstrøms og nedstrøms alle elektromagnetiske mengdemålere skal det sveises på M6 skrue for montasje av ledning til utladning av elektriske spenningsforskjeller. Det skal monteres sprengskive, mutter og skive Rengjøring og Desinfeksjon Alle rør skal rengjøres grundig slik at det ikke blir liggende igjen partikler i rørene. Alle rør som skal føre drikkevann skal desinfiseres i henhold til VA Miljøblad nr Godkjenning for Drikkevann Alle komponenter som benyttes i materialer, overflatebehandling m.v. skal være godkjent for drikkevann. Dokumentasjon må kunne fremlegges. 4.2 RØR OG RØRDELER Entreprisen inkluderer prøving, rengjøring, renspyling og idriftsetting av rørledninger med tilhørende komponenter; innregulering og etterarbeider som er beskrevet i montasjeanvisning; utbedring av skadet belegg på en slik måte at belegget blir likeverdig med det opprinnelige; utarbeiding og levering av spesifisert dokumentasjon. Entreprisen for komplett rørledning skal inkluderer nødvendige rørdeler, f.eks. bend, grenrør og fittings; klammer og oppheng med tilhørende festemateriell. Navn på leverandører og produsenter forelegges byggherren. Når avtale er inngått mellom byggherre og entreprenør om valg av leverandører og produsenter, kan ikke entreprenøren fravike dette uten byggherrens samtykke. Rørarrangementet skal dimensjoneres og inkludere alle understøttelser og fundamenter som er påkrevd. Dette gjelder også eventuelt nye/endrede fundamenter som blir påkrevd på grunn av nytt tilknyttet utstyr. Entreprenøren skal beregne krefter på rør og øvrige konstruksjoner fra bla trykk, temperatur, friksjon, trykkstøt, vibrasjoner etc. forbundet til rørene i denne entreprisen. På bakgrunn av kreftene systemet blir utsatt for skal entreprenøren dimensjonere konstruksjonene og eventuelt gjennomføre nødvendige tiltak så som forsterkninger, økt veggtykkelse, kompensatorer, forankringer mv. Rørene skal transporteres og leveres på anvist lagerplass. Ved mottak skal samtlige produkter kontrolleres. Side M1-9

14 Dersom skade eller andre feil oppdages, skal de skadede produktene uten opphold returneres og erstattes med nye feilfrie produkter. Mottakskontrollen skal omfatte følgende kontrollpunkter, der mottakskontrollen dokumenteres med eget skjema: 1. Sprekker i gods 2. Håndteringsskader 3. Innstøpt pakning Ved lagring og stabling av rør skal det sikres mot utrasing. Underlaget skal være plant, stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne. Mellomlegg av tre eller gummi skal etableres for å hindre kontakt mellom produktene eller mot underlaget. Ved all intern transport av rør i entreprise skal rørene ligge godt lastet på lasteplan Teknisk krav til rør og rørdeler av syrefast stål Røropplegget for drikkevann i kjelleren til klorhuset skal leveres i syrefast stål, SS Røroppleget skal dimensjoneres for fullt vakuum. For rør og rørdeler skal det benyttes følgende godstykkelser for de ulike dimensjoner som angitt i tabellen nedenfor: Toleranse veggtykkelse : + 10 % Radius bend : d For sveiste rør : Styrkefaktor langsgående sveiseskjøt, minimum z = 0,7 Alle rør som brukes i forbindelse med vann fra Alnsjøen skal være drikkevannsgodkjent Flenser Alle flenser skal være sveiseflenser med hals i henhold til DIN 2632 og i tilsvarende materiale som røret. For flenser gjelder følgende: Boring etter : PN 10 Materiale sveiseflenser : Tilsvarende som rørmateriale Krage flenser : DIN 2632 Materiale krage : Tilsvarende som rørmateriale Løsflens : Lettmetall Materiale bolter : Varmforsinket stål Utførelse Entreprenøren skal selv besørge utsetting av retninger og høyder, og han er ansvarlig for at rørene kommer i riktig høyde og for øvrig at ledningsanlegget i sin helhet blir utført i overensstemmelse med tegninger og beskrivelse. Entreprenøren er ansvarlig for den styrkemessige beregning og at konstruksjonen holder tett med de Side M1-10

15 innvendige og utvendige påkjenninger som oppstår. Rør skal forsterkes i nødvendig utstrekning slik at de ikke deformeres ved opplegg etc. Tyngre enheter skal ha løfteører, faste eller i utførelse med hull eller gjengede hull for iskruing av sekskantskrue med ringmutter eller en ringskrue. Rør og rørdeler som skal innstøpes forutsettes montert i forskalingen av byggentreprenør B1 etter nødvendige tegninger fra maskinentreprenøren M1. Rørmateriell skal kontrolleres før legging, rørmatriale med skader kasseres eller returneres. Eventuelt vinkelavvik i rørmuffene skal avtales med byggherren. Dersom ikke normene for tetthetsprøving og kravene til deformasjon oppfylles, skal entreprenøren foreta og bekoste nødvendige utbedringer av anlegget Sveising Generellt Entreprenøren må kunne dokumentere at arbeide med sveising av rør og rørdeler er tilfredsstillende utført av entreprenøren eller av personer i hans tjeneste. Dette gjelder både rør av syrefast stål, rustfritt stål og stål av handelskvalitet. Krav til sveisere iht. NS-EN ISO472 er klasse 6 G eller sertifikat etter NS-EN Sveisere må på forlangende kunne fremvise gyldig sveisesertifikat. Utgifter til avleggelse av og/eller fornyelse av sertifikatet er byggherren uvedkommende. Entreprenøren skal utarbeide en oversikt over benyttede sveisere med gyldige sveisesertifikater. Alle rør skal skjøtes ved buttsveising, og det forlanges fullstendig gjennomsveising. Det forutsettes at det under sveisearbeidet foretas en vanlig rutinemessig kontroll av alle sveiser. Alle sveiseskjøter skal utføres slik at de blir godkjent ved gammaradiografisk (røntgen) kontroll og oppnå minimumskarakter på 4 eller 3 uten rot- og bindingsfeil (IIW green). Under fuktige arbeidsforhold med regn og i kaldt vær skal det benyttes telt eller annen beskyttelse mot fukt og kulde. Sveising tillates ikke utført på materialer med en temperatur lavere enn 0 o C. I slike tilfeller må det forvarmes. Dekkede elektroder skal oppbevares tørt, og varmeskap til elektroder skal anvendes hvis nødvendig. Avkjøling av sveisesømmer må ikke på noen måte fremskyndes, avkjøles kun vha. utetemperaturen. Kapping av rør skal om mulig ikke utføres på arbeidsplassen. Hvis kappingen må utføres, skal rørendene underlegges samme krav som for ukappede rør. Tildanning og skjerping av rørender skal skje med egnede hjelpeverktøy. Hvis det av praktiske årsaker må benyttes slipeskive til dannelse av sveisefuge, må røret rengjøres grundig etterpå slik at alt slipestøv blir fjernet. Sveisefuger for rørene skal utformes i henhold til NS-EN ISO472. Den ferdige rørende skal ha en glatt og ensartet overflate. Ved sveisingen skal rørene styres slik at senterlinjer og innvendig overflate faller sammen. Eventuelle ovaliteter rettes opp. Påstikk skal utformes slik at grenrøret ikke stikker inn i hovedrøret. Under arbeidets utførelse påhviler det entreprenøren å tildekke åpne rørender og for øvrig sikre rørledningene mot forurensning. Dimensjonsoverganger skal utføres med standard reduksjoner i henhold til NS5595 eller tilsvarende slik at rørenes indre kant ligger på linje. Hvis rør, bend etc. med forskjellige godstykkelser skal sveises sammen, skal den tykkeste godsenden fases av til samme godstykkelse som i den tynnveggede delen. Hellingen på avfasingen skal ikke være større enn 1:2,5. Ovenstående gjelder for øvrig ved innsveising av ventiler, T-rør og kompensatorer. Side M1-11

16 Alle rør skal monteres fagmessig og i henhold til vanlig praksis. Alle rørforbindelser skal være godt tilpasset før sammenføyning slik at spenninger pga.montasjen ikke oppstår. Flenssamlinger skal være godt tilpasset og parallelle før sammenskruing. Flenskoblinger benyttes ved tilkobling til utstyr, ventiler etc. For øvrig sveises rørene i størst mulig utstrekning. Det må dog tas hensyn til at utstyr som pumper, ventiler etc. lett skal kunne demonteres og skiftes ut uten at rør må kappes. Arrangementet skal være utført på en slik måte at rør kan skiftes ut uten at andre rør må demonteres. Rør skal ikke monteres foran betjeningsorganer og områder for uttrekk av rørinnsatser, filterinnsatser etc. som må være tilgjengelig for vanlig drift og utskifting ved reparasjoner. Rør skal plasseres slik at utstyr kan demonteres uten at rør må fjernes. Armatur, betjeningsorganer, avlesningsinstrumenter etc. skal monteres slik at det kan betjenes/avleses fra gulv, permanente plattformer etc. Alle rør skal klamres tilstrekkelig for å unngå vibrasjoner. Avstanden mellom klamringen skal være i henhold til vanlig praksis. Klammerne, forankringene, rørstøttene skal oppta alle kreftene som kan forkomme på ledninger, ventiler m.v. og det skal inkluderes et forankringssystem som forankre dette tilstrekkelig. Det må ikke være direkte kontakt mellom rustfritt/syrefast stål og svart stål. Hvis klammer av rustrfrittstål benyttes, må det monteres mellomlegg mellom rørene og klammer for å unngå korrosjon og rust-dannelse. Rør som blir utsatt for temperaturbevegelser må kunne bevege seg fritt og kun låses for å unngå spenninger i bend og avgreninger samt på stusser for utstyr etc. Lange rørlengder må låses for å hindre vandring i lengderetning pga. temperaturvariasjoner og trykkslag i væskefylte rør. Rør må ikke monteres så "stivt" at utskifting av pakninger vanskeliggjøres. Hvor det benyttes dreie- eller skyvespjeldventiler montert mellom rørflenser, må disse mot utstyr og fjernopererte ventiler være montert slik at de kan stenges og holde tett ved demontering av utstyret. Ventiler skal ha flenser og kunne stå på fri ende. Alle rør utrustes med tydelig merking med tekst på norsk. Merkingen utføres slik at den ikke skaller av eller blekner. Maks. avstand mellom hvert merke er 5 m. Tekst for merking bestemmes senere Røntgenkontroll Entreprenør skal foreta røntgenkontroll av minst 10 % av sveiseskjøtene. Kontrollen gjennomføres som stikkprøvekontroll mens sveisearbeidene pågår. Minst 10% av rundsveisens sammenlagte lengde kontrolleres, dog minst 0,2 m sveiselengde. Om det oppdages feil som gjør at sveisearbeidet ikke kan godkjennes, utvides kontrollen til å omfatte ytterligere 10 % av de resterende sveiseskjøtene. Kan samtlige skjøter i den utvidede kontrollen godkjennes, foretas det ikke tiltak utover reparasjon av de registrerte feilene og ny røntgenkontroll av de reparerte sveiseskjøtene. Dersom resultatene fremdeles ikke blir godkjent under den utvidede kontrollen, skal samtlige skjøter røntgenundersøkes. Kontrollerte og ikke godkjente sveiseskjøter repareres og ny røntgenkontroll foretas etter reparasjon. Radiografiprøving skal alltid suppleres med MPI (magnetpulverinspeksjon) og PT (penetrant-prøving). For å få sveisen godkjent, kreves det karakteren grønn (3) uten rotfeil i overensstemmelse med IIW's røntgenklasse (IIW's Collection of Reference Radiographs of Welds in Steel). Alle kostnader ved røntgenkontrollen skal dekkes av entreprenøren Trykkprøving Rørene skal trykkprøves med vann etter montasje på byggeplassen. Størrelsen av hver seksjon og tidspunkt for trykkprøving foreslås av entreprenøren og godkjennes av byggeledelsen. Byggeledelsen skal: Side M1-12

17 Godkjenne trykkprøvingsprosedyrer Varsles før trykkprøving Være til stede under trykkprøvinger Entreprenøren skriver trykkprøvingsprotokoll som leveres byggeleder senest 3 arbeidsdager etter at prøven er utført. Utstyr som ikke er konstruert for å tåle prøvetrykket, må blindes effektivt av ved trykkprøvingen. Entreprenøren er ansvarlig for all skade eller eventuelle feil som kan oppstå på egne eller til-grensede arbeider som skyldes uforsiktighet eller feil ved trykkprøvingen. Ved frostfare må det tas forholdsregler for å unngå frostsprengning av rør, rørdeler og øvrig utstyr. Lekkasjer som finnes ved trykkprøvingen repareres omgående av entreprenøren på forsvarlig måte. Etter reparasjon foretas ny trykkprøving som skal være tilfredsstillende. Rørene tetthetsprøves med et prøvetrykk på PN+5 bar Montering All montering utføres i nært samarbeid med entreprenøren for de bygningstekniske arbeider og eventuelt andre leverandører. Monteringen skal ledes og utføres av fullt kvalifisert personell, og omfatte alt materiell som hører til tilbudet. Leverandøren er ansvarlig for anleggets ferdigmontasje i driftsklar stand. Montasjearbeidene er ikke å betrakte som avsluttet før anlegget kan overtas av byggherren. Alt elektrisk materiell som skal monteres av autorisert installatør. Rør og rørdeler som skal innstøpes forutsettes montert i forskalingen av byggentreprenør etter nødvendige tegninger fra maskinentreprenøren Kontroll Det forutsettes at verkstedene under fremstillingen foretar vanlig rutinemessig kontroll av materialer og sveiser. Leverandøren skal selv være ansvarlig for alle detaljutsettinger og detaljutmålinger som grunnlag for produksjon og montasje Montasjestykker For å forenkle montering og demontering av ventiler og annen utstyr skal alt utstyr som skal monteres på rørarrangement i kjeller til klorhuset monteres med et tilpassningsstykke som skal være i strekkfast utførelse av fabrikat Porn type PF eller PZ eller tilsvarende og type oppgis i tilbudet. Tilpassningstykkene skal være epoxybelagte med tørrfilmtykkelse min 300 µ og godkjent for drikkevann. Tilpassningstykkene er ikke vist på vedlagte tegninger. Dette skal vises på montasjetegninger som leveres med tilbudet. Dersom det blir plassproblemer, kan det i tillegg vurderes alternative løsninger uten tilpasningstykker eller med tilpasningstykker og flensovergang Tekniske krav til rør og rørdeler av plast PVC-rør leveres for trykksystemer til doseringsanlegg for natriumhypokloritt opp til ca. 15% der dette er spesifisert. Rør av PVC-C (klorert polyvinylklorid) for bortledning av kjemikalier i bygninger skal tilfredsstille gjeldene norsk standard Tekniske krav til rør og rørdeler av betong Betongrør skal leveres for overvannsledningen som fører spylevann fra silkamrene til Alna og for å skifte ut Side M1-13

18 vannet som står i øvre del av vannledningen. Ledningen skal ha en tilstrekkelig gjennomstrømingskapasitet og skal kunne sikre selvrensing. Videre skal ledningen ha tilstrekkelig styrke til å oppta indre og ytre belastninger. Ledningen skal hindre utlekking av vann. Ledningen skal være slite- og korrosjonsbestandig. 4.3 VENTILER Generelt Demontering Ventilene skal være laget slik at det er mulig å demontere rør arrangementet på den ene siden mens røret på den andre siden er trykksatt. Dette gjøres enten ved flenser. Ventilene skal være godkjent for drikkevann og tåle de medier de blir utsatt for Manøverorgan Feste mot ventil skal være iht. NS-EN ISO 5210 Rørarmatur fester for multiturn ventilaktuator og pr EN "Industrial valves. Part turn valve actuator attachment". Manøverorganet skal være selvsperrende i alle stillinger og være dimensjonert for det lukkemoment som oppstår ved ensidig vanntrykk lik prøvetrykket (PN+5 bar), vannhastighet ved rørbrudd og for løsrivingsmomentet etter at ventilen har stått stengt en lengre tid. Tetthetsklasse min. IP 65. Ventilene i klorhuset må kunne kjøres automatisk der annet er ikke spesifisert. Ventilene i doseringsanlegget skal kunne kjøre automatis der annet er ikke spesifisert. Alle ventilene på hovedrørene til og fra blandetank skal kunne kjøres automatisk. Se vedlagte flytskjema. Alle ventilene skal ha tilbakemelding signal på ÅPEN -LUKKET posisjon, som skal overføres til kontrollsystemet. Ventilene oppstrøms og nedstrøms blandetank skal lukke ved strømutfall, og må derfor ha manøverorgan som holder posisjon ved strømutfall Manuelle ventiler Store manuelle ventiler skal ha gearboks med ratt montert i egnet posisjon for enkel betjening for å hindre kort lukketid ved ukyndig bruk. Ventilene skal være høyrelukkende. Lukkeretning skal være angitt på manøverhus og ratt. Manøverhus skal ha ventilåpningsindikator Elektrisk opererte ventiler Elektrisk opererte dreiespjeldventiler skal være av samme type som manuelle ventiler, men utstyrt med elektrisk aktuator Aumamatic eller tilsvarende som er utstyrt med intern styringsautomatikk. Aktuatorene skal ha stor utveksling, for å holde drift og startstrømmene lave. Gangtiden oppgis i tilbudet (min 1 minutt). Gangtiden skal kunne stilles i henhold til det optimale for hver enkelt ventil (step function). Det skal også være mulig å operere ventilen manuelt. Ventilen bør ikke kunne lukke raskt. ÅPNE/LUKKE ventiler skal ha: Mekanisk og elektrisk forriglede vendekontaktorer for stenge - åpne funksjon Intern strømforsyning 24V DC, for fjernstyring av vendekontaktorer via potensialfrie relé kontakter i PLS skap. Side M1-14

19 Lokal låsbar vender LOKAL - O - FJERN, og lokale trykknapper for STENG - STOPP - ÅPNE ventil Lokal låsbar vender LOKAL - O - FJERN, og lokale trykknapper for STENG - STOPP - ÅPNE ventil Potensialfrie relé utganger for fjernindikering av stengt ventil, åpen ventil, lokal, fjern og fellesfeil. Signalet fellesfeil omfatter feil fasefølge, faseutfall, utløst termobryter og utløst momentbryter Innebygget varmeelement Dreiespjeldventiler Dreiespjeldventiler skal være iht. DIN Ventiler større enn DN 80 mm skal ha gear og ratt for å forenkle betjeningen. Ventiler mindre eller lik DN 80 leveres med ratt. Alle ventiler skal ha en indikasjon som viser spjeldets stilling. Indikator skal være slik at den viser spjeldets stilling og ikke kan monteres feil. Ventilene skal ha tetning mot sete og fast flens med maskinert pakningsflate i trykklasse tilsvarende rørarrangementet på installasjonsstedet. Ventilene skal ha dobbeleksentrisk opplagring. Ventilene skal ha følgende materialkvaliteter: Ventilhus : Seigjern GGG 50 (EN-GJS-500-7) For oppsveiste hus RST 37-2 Spjeld : Seigjern GGG 50 (EN-GJS-500-7) Aksel : Rustfritt stål X 20 CrNi17 2 DIN materialkvalitet nr Eller likeverdige materialer iht. NS EN Spindel : Rustfritt stål SS 2333 Tetning : Syntetisk gummikvalitet egnet for klorholdig drikkevann som EPDM gummi eller annen elastomer - plastomer eller et kompositt materiale. Maling : Ventilhus inn og utvendig epoxy tørrfilmtykkelse 300µ Skyvespjeldventiler Skyvespjeldventiler skal om mulig unngås og kun benyttes dersom det er påkrevd av plass eller godkjennings hensyn. Skyvespjeldventiler skal ha rustfritt spjeld og hus i støpejern. Alle deler i kontakt med mediet må ha stor slitasjestyrke. Ventilene skal benyttes på rør som transporterer drikkevann og må ha tetninger som egnet til det. Flenser : Innspenning mellom flenser med lugging Ventilhus : Støpejern Spjeld og sete : Rustfritt stål Overflatebehandling : Ventilhus inn og utvendig epoxy tørrfilmtykkelse 250µ Tilbakeslagsventil Tilbakeslagsventil skal monteres på drikkevannsledning oppstrøms doseringspunkter. Som tilbakeslagsventil for drikkevannsledning (DN500) benyttes ventil av type kule- eller klaffventil. Tilbakeslagsventil skal monteres hrisontalt. Flenser : Innspenning mellom flenser Klaff/kule : Rustfritt stål Overflatebehandling : Ventilhus inn og utvendig epoxy tørrfilmtykkelse 250µ Lufteventiler Det skal leveres lufteventiler for montasje på alle toppunkter. Der utlufting kun skal foretas ved første oppstart tillates bruk av manuelle ventiler. Det skal monteres avstengningsventil under lufteventilen. Lufteventilene skal være dobbeltvirkende og tilpasset nødvendig luftmengde for å hindre undertrykk større enn - 0,2 bar. Lufteventiler skal være automatiske for innslipp av luft til røret. Trykklasse : PN som for rørarrangementet Flenser : PN som for rørarrangementet Ventilhus : Seigjern GGG50 Tallerken : Kunststoff eller rustfritt stål. Side M1-15

20 Overflatebehandling : Ventilhus inn og utvendig epoxy tørrfilmtykkelse 250µ Entreprenøren må vurdere behovet for ventil som slipper inn luft for å hindre undertrykk eller ustabile driftsforhold Kuleventiler for doseringsanlegg Ventiler med dimensjon mindre eller lik 50 mm skal være kuleventil med kule som tåler natriumhypokloritt. Alle kuleventiler som skal leveres i denne entreprisen skal være i minimum trykklasse PN10. I alle topp og bunnpunkter skal det installeres en DN 32 kuleventil Magnetventiler for doseringsanlegg Magnetventiler for styring av doseringsanlegg for natriumhypokloritt. Magnetventiler for doseringsanlegg skal kunne tåle medium den er utsatt for. Magnetventilene skal ha handmanøvrerings-mulighet. 4.4 KLORHUS/ DOSERINGSANLEGG Det skal normalt tilsettes en klorkonsentrasjon på 1,3 mg Cl 2 /l mengden skal kunne økes til 3,0 mg Cl 2 /l ved en vannmengde som varrierer fra 10 l/s l/s. Det skal benyttes natriumhypokloritt med en konsentrasjon på ca. 15 % som fraktes til anlegget i palletanker av annen leverandør. Tilsammen er det plass for tre (3) stk palletanker i lagerromet. Palletanken skal fungere som lagertank for natriumhypokloritt. I lagerromet skal palletankene tilkobles doseringsanlegget. Levering og montering av ledning og utstyr fra lagertank til tilkoblingspunkt for doseringsanlegget medtas i denne entreprisen. Tankene skal skiftes ut med et mellomrom på ca. 6 måneder. To fulle tanker skal lagres i lagerromet og den tredje tanken skal leveres når doseringsanlegget brukes i en nødsituasjon. Nivået til lagertankene skal kontrolleres med hjelp av mengdemålerer som skal installeres på klorledningene nedstrøms tankene i denne entreprisen. Fra vannledningen på kote +229,79 som ligger i kjelleren til klorhuset skal det pumpes vann inn til doseringsanlegget med to (2) stk vannpumper. Vannet ledes til blandetankene, hvor vann og 15% natriumhypokloritt utblandes. Løsningen skal kunne varriere fra 1-3 % men fortrinnsvis skal det brukes 1,5 % løsning. Fortynnet løsning doseres til rentvannet med to (2) stk doserings-pumper styrt etter vannmengden. Løsningen skal blandes ut i batch. Det skal leveres to (2) stk klorpumper for pumping av klor fra lagertank til blandetank. Doseringsanlegget skal dimensjoneres med god margin til maksimalt forbruk og til de temperaturforhold som kan opptre ved anlegget. Alt utstyr som leveres skal være utformet i materialer som er resistent mot natriumhypoklorittløsning. For å overvåke klorkonsentrasjon skal det leveres ledningsevnemåler som installeres på toppen av blandetankene og på vannledningen i kjelleren. Doseringen styres fra PLS i lokalt kontrollpanel. Denne PLS'en kommuniserer med overordnet driftskontrollanlegg, som er plassert på Skullerud Vannbehandlingsanlegg. Settpunkt for ønsket klordosering skal kunne settes fra lokalpanel i klorhus, eller fra DK anlegg på Skullerud. Kommunikasjon mellom PLS/lokalpanel og DK anlegg på Skullerud, skjer over bredbånd. Alle deler i doseringsanlegget som for eksempel pumper, ventiler og annet utstyr som er nødvendig for anleggets funksjon skal utføres med 100 % redundans. Panelet med pumper, ventiler og mengdemålerer etc. skal fortrinnsvis monteres mot på veggen som skiller lagerrommet og rommet med doseringstanker Doseringstank for natriumhypokloritt Det skal leveres tre (3) stk blandetanker som skal monteres stående på eget fundament. Tankene skal være vertikale stående sylindere. Tankvolumen skal være ca. 0,5 m 3. Tankene skal utføres etter kjente standarder og må utformes i et materiale som er tilpasset bruk av 1 % - 3 % hypoklorittløsning. Tanken skal utformes slik at det kan doseres klor i batch. Side M1-16

21 Antall : 3 Type : Stående (vertikal) Tankvolum : ca. 0,5 m 3 effektivt volum pr. tank Utvendig diameter : Oppgis av anbyder Vekt tom tank : Oppgis av anbyder Nødvendige instrumentering for drift skal inkluderes. Instrumenteringen skal kunne vedlikeholdes uten at tanken må tømmes. Tankene leveres komplett ferdig med følgende utstyr: Mannhul Stusser for fylling, overløp, forbruksledning, instrumentering, etc. Forbindelsesrør mellom tankene Lufterør Løfterør for transport og håndtering Nødvendige stoppventiler på tankene Ledningsevnemåler Andre deler/ instrumenter for sikre komplett leveranse Doseringstankene skal monteres i et eget rom avskilt fra lagertankvolumet. Ingen kjøling vil bli montert i rommet. Tankene skal utstyres med tømmeledninger Omrørere i doseringstank Det skal leveres og monteres toppmontert omrører i doseringstankene. Drivverket skal ha elektromoter. Propell og aksel skal være i syrefast stål eller mer korrosjonsresitent stål. Omrørerene må være utformet og dimensjonert i forhold til mediet de skal plasseres i og være optimalt plassert i tankene. Omdreiningshastighet til omrørerene skal oppgis av entreprenøren. For å lette montering og demontering av omrøreren skal den utstyres med flense-eller gjengekobling tilpasset tanken og de bygningsmessige forhold på stedet Transportpumper for vann Det skal leveres transportpumper for pumping av vann fra vannledning i kjeller kote +229,79 til blandetankenen i overbygget ca. kote Antall pumper : 2 Type : Sentrifugal Kapasitet : l/h pr. pumpe Pumpene skal styres etter nivå i doseringstanker og ha fast turtall. Pumpene skal ha tilbakeslagsventil på sugesiden og mottrykksventil på trykksiden. Full teknisk spesifikasjon for pumpene vedlegges anbudet Transportpumper for natriumhypokloritt Det skal leveres transportpumper for pumping av natriumhypokloritt fra lagertank til doseringstank. Pumpene skal være egnet og utført for pumping av ca. 15% natriumhypoklorittløsning. Ved valg av materialkvalitet i de enkelte komponenter i pumpene må det tas hensyn til det valgte kjemikaliet. Antall pumper : 2 Type : Oppgis av anbyder Kapasitet : 0,2-60 l/h pr. pumpe Pumpene skal styres etter nivå i doseringstanker og ha fast turtall. Pumpene skal ha tilbakeslagsventil på sugesiden og mottrykksventil på trykksiden. Full teknisk spesifikasjon for pumpene vedlegges anbudet Doseringspumper Side M1-17

1 Krav for produksjon og installasjon av rørsystemer i stål

1 Krav for produksjon og installasjon av rørsystemer i stål Dokument: P-01 Side 1 av 5 1 Krav for produksjon og installasjon av rørsystemer i stål 1.1 Generelle bestemmelser NS-EN 13480 (siste utgave) gjelder for materialvalg, konstruksjon, dimensjonering, utførelse

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting.

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting. Oppdragsgiver: Sørum kommunalteknikk KF Oppdrag: 522332 Rehabilitering Fjellbo VP Del: Dato: 2010-07-01 Skrevet av: Jon Brandt Kvalitetskontroll: SKISSEPROSJEKT OMBYGGING FJELLBO VP INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

BOMEK consulting a.s. RÅDGIVENDE INGENIØRER MASKINTEKNIKK STÅLKONSTRUKSJONER. 04A For Anbud TT AS IS LS. 03A For anbud

BOMEK consulting a.s. RÅDGIVENDE INGENIØRER MASKINTEKNIKK STÅLKONSTRUKSJONER. 04A For Anbud TT AS IS LS. 03A For anbud 04A For Anbud 05.02.14 TT AS IS LS 03A For anbud 18.06.13 TT AS IS LS 02A For Anbud 02.05.13 TT AS IS LS 01A For Anbud 11.04.13 TT AS IS LS - For kommentar TT AS IS REV. GRUNN FOR UTGIVELSE DATO LAGET

Detaljer

Levanger kommune Rundkjøring Gjemblevegen Sivs veg

Levanger kommune Rundkjøring Gjemblevegen Sivs veg Rundkjøring Gjemblevegen Sivs veg ANBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Januar 2016 Sign: Kjell Amund Prestmo Anbud del B side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Anbudsdokumenter...

Detaljer

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema Hammerfest kommune Hammerfest avløpsrenseanlegg E03: Bygg Renseanlegg Tilbudsforespørsel - DEL B - Anbudsskjema Innholdsfortegnelse 1 Anbudssammendrag... 3 2 Framdrift... 4 3 Regulering av kontraktssummen

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Mengde Pris Sum

Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Mengde Pris Sum Side 1 73 Utendørs røranlegg 73.731 Utendørs VA 73.731.1 UO1.21116645 UTENDØRS PUMPE Antall stk 2 Type pumpe: Sentrifugalpumpe Medium: Spillvann Materiale i pumpehjul: Bronse Materiale i pumpehus: Støpejern

Detaljer

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON Mai 2016 Side: 2 av 5 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 100% strekkfast Enkel å montere og demontere Enkel montering under alle værforhold Høy korrosjonsbestandighet og slagfasthet For vann og ikke-agressivt avløpsvann Kan leveres for gass- og oljeprodukter

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

Kategori: Type: Godkjent:

Kategori: Type: Godkjent: STANDARD FOR ANLEGG Gran kommune, teknisk drift. Kategori: PUMPESTASJON FOR DRIKKEVANN Type: Fil: J:\Drift\VA\Standard for Anlegg\v-pumpst.doc Kjell Erik Rønning 24.06.2002 Godkjent: Stasjonstyper: 1.

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet.

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet. . ANBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Januar 2015 Sign: Kjell Amund Prestmo \Del B -anbud-bindal.doc Anbud del B side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Anbudsdokumenter...

Detaljer

A039855 GRONG KOMMUNE 30.05.2013 COWI AS ENTREPRISE BYGG.

A039855 GRONG KOMMUNE 30.05.2013 COWI AS ENTREPRISE BYGG. Grong kommune Reservekraftanlegg adm. bygget/helsetunet og fjervarmesentral, BYGG. 1 Reservekraftaggregat Administrasjonsbygg / helsetun og fjernvarmeanlegg A039855 GRONG KOMMUNE 30.05.2013 Okkenhaugveien

Detaljer

Dreiespjeldventil EVBS, EVBLS, EVS

Dreiespjeldventil EVBS, EVBLS, EVS EVBS, EVBLS, EVS AT 2310, 2311, 2312, 2313, Dimensjonsområde PN Temperaturområde Materiale DN 50-1600 10-16 -30-200 ºC Støpejern / Seigjern AT 2310, 2311, 2312, 2313, Beskrivelse Dreiespjeldventil Dreiespjeldventil

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter 310 Generelt Dato: 01.02.2006 Side 1 310.1 ANLEGGS TEKNISKE KRAV. Denne beskrivelse bygger på NS320. Beskrevne arbeider skal oppfylle denne standardens krav til kvalitet og utførelse. Utførelsen skal oppfylle

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

BESTEMMELSER FOR MONTERING AV FJERNVARMEMÅLERE

BESTEMMELSER FOR MONTERING AV FJERNVARMEMÅLERE BESTEMMELSER FOR MONTERING AV FJERNVARMEMÅLERE ANSVAR Kundens ansvar Kunden, eller utbygger som opptrer på vegne av kunden, skal uten kostnad for Statkraft Varme, sette av et rom for kundesentral. Varmemåleren

Detaljer

NORM FOR VANNMÅLERINSTALLASJONER

NORM FOR VANNMÅLERINSTALLASJONER SIDE 1 1. GENERELT Vannmålerinstallasjoner skal utføres av godkjent foretak, og det skal gis beskjed til Vann- og avløpsetaten (VAV) v/ gebyrseksjonen når vannmåleren er ferdig installert. Vannmålere skal

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Nytt kombinasjonsbygg ved Sykehuset Levanger

Nytt kombinasjonsbygg ved Sykehuset Levanger Nytt kombinasjonsbygg ved Sykehuset Levanger A055709 Levanger kommune Bok 3 Flytting av oljetanker, totalentreprise. Okkenhaugveien 4, 7604 Levanger DOKUMENTKONTROLL A xx.xx.xx Utsendelse Revisjon Dato

Detaljer

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema 1 FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema PROSJEKT : Grunnarbeid, omlegging av VA, vegomlegging, grøfter elektro i forbindelse med ny flerbrukshall Eikelandsosen. Revisjonsnr.

Detaljer

Bråset bo- og omsorgssenter

Bråset bo- og omsorgssenter Røyken Eiendom AS Bråset bo- og omsorgssenter Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Oppdragsnr.: 5164087 Dokumentnr.: N01 Versjon: F02 2017-04-05 Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

HELGELAND LOGISTIKKSENTER

HELGELAND LOGISTIKKSENTER Alstahaug Havnevesen KF HELGELAND LOGISTIKKSENTER ENTREPRISE E3: ELEKTRO I OMRÅDENE K3 OG I3 M.M. VEDLEGG 2.1 Prissammenstilling m.m 2015-05-08 Oppdragsnr.: 5002382 2.1 Prissammenstilling Hovedarbeider.

Detaljer

Aktuator Elektrisk, ELQ

Aktuator Elektrisk, ELQ 3852 3852 Eksempler på bruksområder Aktuator for 100% regulering av kule og dreiespjeldsventiler. Beskrivelse Aktuator for ventil, elektrisk, kontinuerlig drift 3852ELQ Elektrisk aktuator for kontinuerlig

Detaljer

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere PRODUKTDATABLAD Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere Luftutskilling er prosessen for å fjerne luft som er vannet har tatt opp. Når vannet bli varmet opp eller når trykket i anlegget reduseres,

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 0693 OSLO Side 1 av 5 INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 3.01 PPROSJEKTFORUTSETNINGER Felles for prosjektene 3.01.1 Gjennomføringstidspunkt/ ferdigstillelse. 2 3.01.2 Opprydding... 2 3.01.3 Avfallshåndtering/

Detaljer

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 SIDE: 1 YTELSESSPESIFIKASJON AUTOMASJON Innhold 56. AUTOMASJON 3 56.1 GENERELT 3 56.11 Dokumentasjon i tilbudet 3 56.12

Detaljer

Produktinformasjon PRA. MFT Stengeluker - Prefabrikkert. Mengderegulering Nivåregulering Tilbakeslagssikring Partikkelavskilling

Produktinformasjon PRA. MFT Stengeluker - Prefabrikkert. Mengderegulering Nivåregulering Tilbakeslagssikring Partikkelavskilling Mengderegulering Nivåregulering Tilbakeslagssikring Partikkelavskilling - Prefabrikkert PRA Miljø- og Fluidteknikk AS tar ikke ansvar for eventuelle feil i sine produktinformasjoner, datablader, anvisninger,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Glitrevannverket IKS DAM GLITRE REHABILITERING AV FLOMLØP OG FORSTERKING AV DAM. Byggetekniske arbeider. Vedlegg B

Glitrevannverket IKS DAM GLITRE REHABILITERING AV FLOMLØP OG FORSTERKING AV DAM. Byggetekniske arbeider. Vedlegg B Glitrevannverket IKS DAM GLITRE REHABILITERING AV FLOMLØP OG FORSTERKING AV DAM Byggetekniske arbeider Vedlegg B Orientering og omfang av prosjektet Vedlegg B Orientering Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

Teknisk kravspesifikasjon Sollerud Avløpspumpestasjon

Teknisk kravspesifikasjon Sollerud Avløpspumpestasjon Oslo kommune VAV Teknisk kravspesifikasjon Sollerud Avløpspumpestasjon 2015-02-27 Oppdragsn.: 5132864 B02 09.04.2015 For bruk RF/ELKLI/F RAL/BMH/T RF BKAR/JAHA F/BST G A01 01.12.2014 Første utkast RF CSH

Detaljer

Keulahütte Spjeldventiler. Lang levetid og gode strømningsegenskaper

Keulahütte Spjeldventiler. Lang levetid og gode strømningsegenskaper Keulahütte Spjeldventiler Lang levetid og gode strømningsegenskaper Spjeldventilene fra Keulahütte, som er lokalisert i Krauschwitz i Tyskland, er konstruert i henhold til internasjonale standarder. Blant

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Tilbudssum eks. mva.: + 25 % mva.: Kr. Tilbudssum inkl. mva.:

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Tilbudssum eks. mva.: + 25 % mva.: Kr. Tilbudssum inkl. mva.: TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6 1. TILBUDSSKJEMA 1.1 HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1) 1.1.1 Tilbyder og tilbudssum I henhold til denne beskrivelse med tilhørende tilbudsgrunnlag i form av tegninger etc., samt evt. suppleringer

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter TILBUDSSKJEMA PROSJEKTNR/NAVN: 211288 Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter Komplett manuell utfylling av hele tilbudsskjemaet, pkt. 1 pkt. 10. 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg Tilleggsavtale til kontrakt Mellom Statsbygg Org.nr. og Org.nr. 1. Tilleggsavtalen Dette avtaledokument er et tillegg til kontrakt K101 Brakkerigg. Ved eventuelle avvik mellom denne kontrakt og kontrakt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Prosjekt: Kolltveit pumpestasjon - Entreprise Avløpspumpestasjon og buffertank

Prosjekt: Kolltveit pumpestasjon - Entreprise Avløpspumpestasjon og buffertank 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang: FjellVAR as skal gjennomføre avløpssanering

Detaljer

Trondheim eiendom. Rosten skole garderobe og skillevegger. 4. Bilag D Vederlag

Trondheim eiendom. Rosten skole garderobe og skillevegger. 4. Bilag D Vederlag Trondheim eiendom Rosten skole garderobe og skillevegger BILAG D VEDERLAG 4. Bilag D Vederlag Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON US 32A

FDV-DOKUMENTASJON US 32A FDV-DOKUMENTASJON US 32A Innhold Produktbeskrivelse anvendelsesområde... 2 Tekniske data... 2 Anvisninger for drift og vedlikehold... 3 Instruks til bruker... 3 Rengjøring... 4 Ettersyn og kontroll...

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

Utbyggingsenheten. Biskop Darres gt. 13. Bilag D vederlag

Utbyggingsenheten. Biskop Darres gt. 13. Bilag D vederlag Utbyggingsenheten Biskop Darres gt. 13 BILAG D VEDERLAG Bilag D vederlag Trondheim kommune - Utbyggingsenheten Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4

Detaljer

Elektro sammensveising av PE-rør og kuplinger. En kort og forenklet innføring i sveising av PE-rør og kuplinger.

Elektro sammensveising av PE-rør og kuplinger. En kort og forenklet innføring i sveising av PE-rør og kuplinger. 1. Elektro sammensveising av PE-rør og kuplinger. En kort og forenklet innføring i sveising av PE-rør og kuplinger. Forutsetningen for en optimal sammenføyning/sammensmelting av rør og kuplinger, er direkte

Detaljer

Prøving av Roth MultiPex rør i rør system.

Prøving av Roth MultiPex rør i rør system. Oppdragsgiver Roth Scandinavia AS Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7 Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94

Detaljer

VENTILER FOR HAVBRUKSNÆRINGEN

VENTILER FOR HAVBRUKSNÆRINGEN VENTILER FOR HAVBRUKSNÆRINGEN Foto oppdrettsanlegg: Kvarøy Fiskeoppdrett AS www.jsc.no OSLO - BERGEN - STAVANGER - ARENDAL SPJELDVENTILER Ventilene innehar godkjenninger fra anerkjente selskap som TUV,

Detaljer

BILAG. Prosjekt: Pumper til pumpestasjon PST Myra BILAG. BILAG 1. Oppdragsgivers spesifikasjon. BILAG 2. Mengdebeskrivelse

BILAG. Prosjekt: Pumper til pumpestasjon PST Myra BILAG. BILAG 1. Oppdragsgivers spesifikasjon. BILAG 2. Mengdebeskrivelse 1 Prosjekt: Pumper til pumpestasjon PST Myra BILAG BILAG BILAG 1. Oppdragsgivers spesifikasjon BILAG 2. Mengdebeskrivelse A1. Generalomkostninger A2. Generelt A3. Beskrivende del BILAG 3. A4. Tilbudsskjema

Detaljer

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 1 (5) OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE for DX-Kjøling Ullersmo fengsel 19.06.2013 ÅF Infrastruktur AS Haslevangen 15 0512 Oslo Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 2 (5) 3. VVS-ANLEGG

Detaljer

ANBUDSDOKUMENT FOR. Skatepark i betong Rødberg NORE OG UVDAL KOMMUNE

ANBUDSDOKUMENT FOR. Skatepark i betong Rødberg NORE OG UVDAL KOMMUNE ANBUDSDOKUMENT FOR Skatepark i betong Rødberg NORE OG UVDAL KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE Nore og Uvdal Kommune skal innhente anbud på Skatepark i betong på Rødberg. Anbudet skal leveres til: Nore og Uvdal

Detaljer

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket.

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE 11... Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet

Detaljer

Trondheim eiendom. Prosjekt Nytt kuldeanlegg Dalgård Ishall. Rev: Bilag B Vederlag

Trondheim eiendom. Prosjekt Nytt kuldeanlegg Dalgård Ishall. Rev: Bilag B Vederlag Trondheim eiendom Prosjekt 251 003 Nytt kuldeanlegg Dalgård Ishall BILAG B VEDERLAG Rev: Bilag B Vederlag INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG TILBUDSPRIS... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 5 2.1

Detaljer

Det henvises forøvrig til øvrige kapitler i konkurransegrunnlaget hvor diverse forutsetninger for denne entreprisen er beskrevet.

Det henvises forøvrig til øvrige kapitler i konkurransegrunnlaget hvor diverse forutsetninger for denne entreprisen er beskrevet. Prosjekt: Vårnes renseanlegg Side 1-1 Kapittel: 1 Generelle kostnader. 1 Generelle kostnader. 1.0 Kapittelet omfatter alle generelle kostnader for planlegging, administrasjon, arbeidsledelse inkl. deltakelse

Detaljer

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for:

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for: Side 1 TILBUDSSKJEMA 1 TILBUDSSAMMENDRAG Bok 1 inneholder tilbudsskjema, krav til opplysninger om tilbyder, teknisk beskrivelse m.v., og skal sees i sammenheng med Bok 0 og tegningene. Undertegnede tilbyr

Detaljer

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Trondheim eiendom BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Bilag B Vederlag Entreprise E 4101 Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG...

Detaljer

GRENRØR 250 / 110 Topp innvendig gulv ca. kt 231,7 Topp terreng ca. kt. 231,5 OV 250 DV SN8. 3x40 DL TREKKERØR OV 160 DV SN8.

GRENRØR 250 / 110 Topp innvendig gulv ca. kt 231,7 Topp terreng ca. kt. 231,5 OV 250 DV SN8. 3x40 DL TREKKERØR OV 160 DV SN8. 73 GRENRØR 50 / 60 OVERGANG PVC / DV GRENRØR 50 / 0 Topp innvendig gulv ca. kt 3,7 Topp terreng ca. kt. 3,5 GRENRØR 50 / 50 OV 50 DV SN8 Senter rør ca. kt 9,7 BETONGFORANKRING STØPES FAST I KUMRING Ox

Detaljer

Manuell. Manuelt TMC - 2012. Toaletter og septikutstyr. Pumpetoalett TMC

Manuell. Manuelt TMC - 2012. Toaletter og septikutstyr. Pumpetoalett TMC 2 TMC - 2012 Toaletter og septikutstyr Pumpetoalett TMC Toalett med porselensbolle og sete/lokk i plast. Pumpen er dobbeltvirkende (pumper både når man trekker og skyver på håndtaket). Slangedim. inntak:

Detaljer

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Saksnr: 205/06 Gjeldende fra 1. april 2006 Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Berg kommune, Plan & Næring, 9385 Skaland Tlf. 77 85 90 00, Faks: 77 85 90 01 E-post: postmottak@berg.kommune.no,

Detaljer

Malvik kommune PRO1119 Malvikstien

Malvik kommune PRO1119 Malvikstien Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO1119 Tilbudsgrunnlag Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet Teknisk datablad D6..NL For åpne og lukkede kretser i kjøle- og varmesystemer For inn- og utkopling av varme- og kjølesystemer Oversikt over utvalg DN PN kvmax [ m³/h] D625NL 25 10 / 16 45 D632NL 32 10

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

1 Kongsvinger ishall Kongshallen Anbudsskjema. Anbudsskjemaer

1 Kongsvinger ishall Kongshallen Anbudsskjema. Anbudsskjemaer 1 Anbudsskjemaer 2 Anbudsskjemaer. Herved tilbyr vi oss i full overensstemmelse med de mottatte anbudsdokumenter, som totalentreprenør å levere det komplette anlegg; Kongsvinger ishall for totalt:... Siver

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Pkt. Kryss av: Antall forbehold A INGEN Det tas ingen forbehold

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Pkt. Kryss av: Antall forbehold A INGEN Det tas ingen forbehold TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6 1. TILBUDSSKJEMA 1.1 HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1) 1.1.1 Tilbyder og tilbudssum I henhold til denne beskrivelse med tilhørende tilbudsgrunnlag i form av tegninger etc., samt evt. suppleringer

Detaljer

1.1 Tilbudet omfatter

1.1 Tilbudet omfatter SPESIFIKASJONER OG KRAV TIL PUMPESTASJON 1.1 Tilbudet omfatter Denne beskrivelsen for pumpestasjoner er en del av graveentreprisen. Graveentreprenør skal velge pumpeleverandør, etter de kriterier som her

Detaljer

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag.

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. 1.1 Krav til arbeidere: Arbeid innenfor avtalen skal utføres av arbeidere med fagbrev eller lærlinger tilknyttet godkjent lærlingordning. Lærlinger

Detaljer

Østre Gausdal kirke Rehabilitering

Østre Gausdal kirke Rehabilitering Gausdal Kirkelige Fellesråd Østre Gausdal kirke Rehabilitering TILBUDSDOKUMENT for TOTALENTREPRISE TØMRERARBEIDER Postboks 310, 2602 Lillehammer Telefon 61 24 66 00 Telefax 61 25 37 02 E-mail: tl.lillehammer@lieng.no

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Trondheim eiendom. Treningshall for ballidretter i Trondheim. Bilag B Vederlag.docx

Trondheim eiendom. Treningshall for ballidretter i Trondheim. Bilag B Vederlag.docx Trondheim eiendom Treningshall for ballidretter i Trondheim BILAG B VEDERLAG Bilag B Vederlag.docx INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG TILBUDSPRIS... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 5 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Vedlegg A: Kravspesifikasjon

Vedlegg A: Kravspesifikasjon Returkraft AS Vedlegg A: Kravspesifikasjon Anskaffelse: Ildfast flislegging i brennkammer Tilbudsfrist: 02.06.2016, kl.12:00 Side 1 av 8 List of contents 1 Oversikt... 3 1.1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse

Detaljer

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 Betalingsbetingelser. Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser - 30 % - ved bestilling - 30 % - når mesteparten av materiellet er levert byggeplassen

Detaljer

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd SVELLEBÅND MASTERSTOP Bentonittsvellebånd selvklebende bentonittsvellebånd Betongvegg stopper vannet stående vann Såle Godkjent av byggetilsynet Egnet til soner med vannutskifting Funksjonstestet MASTER

Detaljer

Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA

Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA 211373 Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA 211373 Søråsen separering, Entreprise 1 B.2.1 Tilbudsskjema side: 1 av 5 B.2.1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema Side 1 Omsorgsbygg Oslo KF Riving og nybygg Skogvollveien 35 Prisskjema Side 2 Innholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 B. PRISSKJEMA.... 4 B.1 PRISSAMMENDRAG.... 4 REGNINGSARBEIDER.... 6 B.2 UNDERENTREPRENØRER/

Detaljer

Bruksanvisning. Øyebolter og øyemuttere RUD RS og RM* Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Øyebolter og øyemuttere RUD RS og RM* Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 2 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Kontroll av redskapet før og etter bruk

Detaljer

Rutine ved reparasjon av vannledning etter brudd. VA/Miljø-blad nr. 40

Rutine ved reparasjon av vannledning etter brudd. VA/Miljø-blad nr. 40 Rutine ved reparasjon av vannledning etter brudd VA/Miljø-blad nr. 40 Formål Prosedyre for desinfeksjon av vannledningsnett og basseng ved nyanlegg. Begrensninger Vannverkskummene må være utført på en

Detaljer

Ny standard for vannkum og forankring. Årsmøte RIN 2016

Ny standard for vannkum og forankring. Årsmøte RIN 2016 Ny standard for vannkum og forankring Årsmøte RIN 2016 Dimensjonerende lastkrav PN 16 DN Uten sikkerhetsfaktor Med sikkerhetsfaktor 1,2 100 33 kn 39 kn 150 68 kn 81 kn 200 116 kn 139 kn 250 176 kn 210

Detaljer

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn:

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn: Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr. 10007110 Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012 Det er byggeier/brukers ansvar å vedlikeholde anlegget iht. denne vedlikeholdsbeskrivelsen.

Detaljer

LOKAL BESTEMMELSE OM BRUK AV VANNMÅLER

LOKAL BESTEMMELSE OM BRUK AV VANNMÅLER LOKAL BESTEMMELSE OM BRUK AV VANNMÅLER Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.05.2011, sak 26/11 Arkivsaksnr: 11/811 DEL 1 Generelt Normen gir tekniske og installasjonsmessige bestemmelser for kommunale og private

Detaljer

Aktuator Elektrisk, Ajac

Aktuator Elektrisk, Ajac Eksempler på bruksområder Aktuator for on/off betjening og regulering av kule- og dreiespjelds-ventiler. Beskrivelse Elektrisk aktuator for ventil Elektrisk Aktuator, Ajac, for 90 on/off betjening og regulering

Detaljer

Decenter Lifting Point (DLP)

Decenter Lifting Point (DLP) Decenter Lifting Point (DLP) NO Bruksanvisning Z769448 Rev. P11 Bruksanvisning - Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON BILAG 2B GRENSESNITT

KRAVSPESIFIKASJON BILAG 2B GRENSESNITT 1 AV 5 KRAVSPESIFIKASJON BILAG 2B GRENSESNITT K923.11-02_B Sikkerhetskabinetter spesial Prosjekt Innhold 1 Orientering om leverandørens ansvar... 3 2 Aktuelle grensesnitt for Sikkerhetskabinetter spesial...

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1 Spesifikasjon P STÅL- OG METALLARBEIDER Beskrivelse av arbeidene og statisk virkemåte Dette kapitlet gir de overordnede tekniske bestemmelsene for

Detaljer

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k ACO VA/VVS M I R I Te k n i k k Ø1550 Ø785 140 2250-2380 1430 200 1050 MIRI Teknikk Normer og anvisninger for prosjektering, dimensjonering og montering Minipumpeanlegg Ø1200 140 Ø160 Inlopp Dy160 775

Detaljer

Kuleventil. Fullt / redusert gjennomløp AT 3502, 3522, 3542, 3547, 3552, 3507, 3527 D E

Kuleventil. Fullt / redusert gjennomløp AT 3502, 3522, 3542, 3547, 3552, 3507, 3527 D E Fullt / redusert gjennomløp AT 3502, 3522, 3542, 3547, Dimensjonsområde PN Temperaturområde Materiale DN 8-250 10/100-20 - 200 ºC Stål Syrefast stål AT 3502, 3522, 3542, 3547, Eksempler på bruksområder

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer