Støy ved kommunale veger i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Støy ved kommunale veger i Tromsø"

Transkript

1 Kilde Akustikk AS Rapport Støy ved kommunale veger i Tromsø F-lov kartlegging 2007 Foto fra Stakkevollveien for Statens vegvesen Region nord januar 08

2 Rapport sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss / /D Deres dato Arkiv Deres ref Sigurd Solberg (Tlf ) TIL Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn Bodø KOPI TIL Anne Mette Bjertnæs, Tromsø kommune Att.: Gunn Schultz Tittel Støy ved kommunale veger i Tromsø F-lov kartlegging 2007 Sammendrag Det er utført supplerende kartlegging etter Forurensningsloven for prognoseår 2018 av vegtrafikkstøy langs tidligere ikke kartlagte, store kommunale veger i Tromsø. Det er også utført revisjon av tidligere utført kartlegging for sentrumsområdet, mv. fra Den supplerende kartleggingen viser at 121 bygninger med 179 boliger i Hansjordnesgt-Stakkevollvegen og Sommerfeldtsg-S.Zakariassensgt har innendørs støy over 35 db. Av disse er 8 bygninger med 21 boliger utsatt for innendørs støy db, mens 16 bygninger med 30 boliger har støy db. For 9 nyere bygninger som er bygget 1991 eller senere, slik at byggeforskriftene skulle ha sikret støy under 30 db, er bare utendørs støy beregnet Revisjonen av støykartleggingen fra 2003 viser at alle de registrerte 42 bygningsenhetene får lavere støynivå i 2018 enn i Resultatene fra revisjonen viser at det ikke er behov for supplerende kartlegging etter F-loven i de sentrumsområder, mv. som ble kartlagt i Utarbeidet av Internkontroll (Faglig gjennomgang. Metodikk og forutsetninger. Språk og presentasjon) Sigurd Solberg (ansv.) (Tlf ) Inge Hommedal Sign. Sign. Rapportorginal med signaturer er arkivert hos Kilde Akustikk AS Denne rapporten skal kopieres komplett Utdrag kan benyttes etter skriftlig samtykke Kilde Akustikk AS - Voss Tvildesvegen 16D Telefon Voss Telefaks NO MVA

3 INNHOLD 1. INNLEDNING STØYKARTLEGGING ETTER FORURENSNINGSLOVEN STØYFAGLIGE OG BEGREP FORUTSETNINGER OG METODE BEREGNET STØY... 7 REFERANSER... 8 VEDLEGG... 9 A. Beregnet utendørs og innendørs støy B. Støyutvikling i kartlagte boliger langs kommunal veg i Tromsø... 12

4 1. INNLEDNING Kilde Akustikk har fått i oppdrag å utføre kartlegging av vegtrafikkstøy i Tromsø: 1. Støysoner etter T-1442 langs angitt vegnett i kommunen. 2. Kartlegging og vurdering etter F-loven for angitte kommunalvegstrekninger Denne rapporten gjelder pkt 2. Arbeidet er gjort i dialog og nært samarbeid med Tromsø kommune og Statens vegvesen. Oppdragsgiver har selv tatt foto av bygningene på aktuelle strekninger, etter instruksjoner fra Kilde Akustikk. 2. STØYKARTLEGGING ETTER FORURENSNINGSLOVEN Grenseverdiforskriften til Forurensningsloven 1 stilte krav om at støykilde-eiere (for eksempel Statens vegvesen og Tromsø kommune) hadde plikt til å kartlegge boliger, skoler, barnehager, mv med innendørs støy over L A,ekv,24h = 35 db fra utendørs støykilder i løpet av 2002 og avbøte enheter med støy over L A,ekv,24h = 42 db innen Tromsø kommune gjorde en begrenset kartlegging av støyutsatte boliger langs kommunale veger i sentrum, mv. i Revidert forskrift etter Forurensningsloven i videreførte Grenseverdiforskriften, med krav om revidert støykartlegging for prognoseår 5 år fram (2012) i 2007, og krav om bl.a. tiltaksutredning innen Kravet om revidert kartlegging gjelder både den kartlegging som ble utført i og strekninger som manglet i denne kartleggingen. Strekninger som manglet i kartleggingen fra 2003 er særskilt påtalt av Fylkesmannen. 3. STØYFAGLIGE OG BEGREP I rapporten benyttes fire faglige begreper for støy: Døgnekvivalent støynivå (L A,ekv,24h ) er gjennomsnittlig støynivå over et døgn. Utendørs døgnekvivalent støynivå (L A,ekv,24h,ute, +3 ) er støynivå ved fasade, det vil si med +3 db refleksjonsbidrag fra fasaden, slik utendørs vegtrafikkstøy vanligvis ble spesifisert i Norge før ny støyretningslinje T-1442 i 2005 innførte andre beskrivelser. Kartleggingsgrense for støy etter F-loven er innendørs døgnekvivalent støynivå i oppholdsrom L A,ekv,24h,innendedørs = 35 db, regnet med lukkede vinduer og ventiler. Tiltaksgrense for støy etter F-loven er innendørs døgnekvivalent støynivå i oppholdsrom L A,ekv,24h,innendedørs = 42 db, regnet med lukkede vinduer og ventiler. 4. FORUTSETNINGER OG METODE Til arbeidet med å lage støysonekart etter T er det definert trafikk på vegene i Tromsø i prognoseår Trafikken er definert i dialog mellom Statens vegvsen, Tromsø kommune og Kilde Akustikk. Det er forutsatt trafikk i hele tunnelsystemet, inklusive Langnestunnelen. F-loven foreskriver prognoseår Her brukes av praktiske grunner prognoseåret Dette gir kartleggingen en gunstig, litt større sikkerhetsmargin i forhold til aktuelle grenser. Rapport Side 4 av 12

5 Kartleggingsoppgaven inneholder 2 ulike deler: 1) Supplerende kartlegging av støybelastede boliger langs store kommunale vegen som ikke er kartlagt tidligere: Hansjordnesgt-Stakkevollvegen og og Sommerfeldtsg-S.Zakariassensgt. 2) Revisjon av kartlegging 2003 til trafikkprognose 2018 for tidligere kartlagte boliger i Tromsø sentrum, mv. 4 ( boliger i Storgata, Grønnegata, Nordre Tollbodgate, Skolegata, Kirkegårdsvegen, Langnesvegen, Stakkevollvegen). I den supplerende kartleggingen er trafikken i prognoseåret 2018 vist i tabell 1. Tabell 1: Trafikk på vegene ved boliger i supplerende kartlegging. Ved Hansjordnesgata er det også støybidrag fra andre veglenker (lenkenr 151 og 152). Trafikktallene er utdrag av vedlegg B i rapporten for støysonekartet for Tromsø 3. Vegstrekning Trafikk 2018 Navn Lenkenr ÅDT (kjt/d) Stakkevollv Nord for Nordbyveien Stakkevollv Sør for Nordbyveien Stakkevollv Breivika - Grøholtveien Stakkevollv Sør for Grøholtveien Hastighet (km/t) , Hansjordnesgata Sommerfeldtsg- S.Zakariassensgt Tunge (%) Utendørs støy er beregnet etter gjeldende nordiske beregningsmetode for vegtrafikkstøy 5. Innendørs støy er beregnet sjablonmessig etter hustype. Isoleringen mot utendørs støy er anslått etter veiledningen til Grenseverdiforskriften fra og med støtte fra en vurdering av isolering i et større utvalg eldre boliger 7. Dette grunnlagsmaterialet viser at forskjellen mellom utendørs og innendørs støy i rom med lukket ytterveggsventil ligger i området db, avhengig av dimensjoner, type rom og type konstruksjoner. Det er laget 3 kategorier ut fra dette materialet, og det er vurdert skjønnsmessig etter foto hva som er riktig kategori. Vurderingen er gjort konservativ, i den betydning at dårlig isolering heller er brukt for ofte for ikke å undervurdere støyen inne. Kategoriene er vist i tabell 2. Rapport Side 5 av 12

6 Tabell 2: Kategorier for isolering mot utendørs støy. Hustype / kategori Forskjell mellom L A,ekv,24h,ute, +3 og L A,ekv,24h,inne 1. Trehus med dårlig isolering 26 db 2. Trehus med vanlig isolering 29 db 3. Godt vedlikeholdte murhus 31 db For bolighus som er oppført etter 1990 er det angitt NYTT hus, og innestøy er ikke beregnet. Disse bygningene er regulert av Byggeforskrift , med krav om innendørs støynivå fra utendørs støykilder høyst L A,ekv,24h = 30 db. Dersom en vil beregne innendørs støy svært konservativt for disse bygningene, kan en eventuelt bruke kategori 3 i tabell 2 (innendørs støy settes 31 db lavere enn utendørs støy). Til revisjon av kartlegging 2003 er det innhentet trafikktall som lå til grunn for kartleggingen den gang. Trafikktallene er sammenliknet med trafikktall 2018, og det er beregnet endring i støy fra 2003 til Oversikt over trafikk- og støyendring per aktuell lenke er vist i tabell 3. Etter at kommunen har foretatt nye tellinger på de fire første strekningene i tabellen, er ÅDT for 2018 økt 20-30% for lenke 172 og 158. De nye tallene er ikke ført inn i grunnlagstabellen i rapporten for støysonekartet 4. Tabell 3: Forutsatt trafikk i 2003 og 2018 ved de 10 aktuelle vegstrekningene. Forskjell i døgnekvivalent støynivå er vist helt til høyre. Vegstrekning Forutsetning trafikk 2003 Forutsetning trafikk 2018 Navn lenkenr ÅDT Hastigh Tunge ÅDT Hastigh Tunge i 2018 km/t % km/t % Forskjell i støy Grønnegt sør db Grønnegt nord db Nordre Tollbodgt db Storgt db Langnesv db Kirkegårdsv db Skolegata lavt lavere Kongsbakken db Som det framgår av tabell 3 ble det i alle de aktuelle gatene forutsatt 50 km/t hastighet og 10% tunge biler i 2003, mens typiske tall for 2018 er km/t og 5-7%. I sentrum er trafikken betydelig mindre i 2018 (og i dag) enn i For alle de aktuelle gatene viser utviklingen fra 2003 til 2018 en reduksjon av støyen. Trafikktall for 2003 i Stakkevollvegen har ikke vært tilgjengelige, men direkte sammenlikning med beregninger på adresse for 2018 viser en reduksjon i støy på 1-6 db. Skolegata er ikke definert med trafikk i 2018 ( det vil si at trafikken er anslått til å være lavere enn ÅDT=1.200). Rapport Side 6 av 12

7 5. BEREGNET STØY Resultater fra supplerende kartlegging på strekningene Hansjordnesgata- Stakkevollvegen og Sommerfeldtsg S.Zakariassensgt, er vist i vedlegg A. På den nordlige strekningen er alle boligbygninger i første rekke beregnet og vurdert. De fleste bygningene er vurdert å være i kategori 2, slik at innendørs støy er regnet 29 db lavere enn innendørs støy. 7 bygninger er vurdert å være i kategori 1 (ut fra antatt dårlig bygningsstandard eller utsatte/dårlig lydisolerte loftsrom). Oppstillingen viser 130 bygninger. Av disse er 9 bygninger i kategorien NYTT. Av de øvrige har: 8 bygninger med 21 boenheter innendørs støy db 16 bygninger med 30 boenheter innendørs støy db 97 bygninger med 128 boenheter innendørs støy db Resultater fra revisjon av kartleggingen i 2003 er vist i vedlegg B. I alt 42 adresser er vist. Originale resultater fra 2003 og endret støy på grunn av endrede trafikkforutsetninger fra 2003 til 2018 er vist. For alle enheter er støyen redusert. Reduksjonen er liten (1-2 db) for boligene i Kirkegårdsvegen, Langnesvegen 73 og Stakkevollvegen 68. For de øvrige boligene er reduksjonen betydelig (3-6 db). Det understrekes at støyen i på de viste 42 adressene ikke er beregnet på nytt, det er bare endringen fra 2003 til 2018 og justert innenivå i 2018 som er vist. Resultatene fra revisjonen viser at det ikke er behov for supplerende kartlegging etter F-loven i de sentrumsområder, mv. som ble kartlagt i VIDERE ARBEID MED KARTLAGTE BOLIGER Forurensningsforskriftens kapitel 5 om støy pålegger plikt til tiltaksutredning for objekter som det er fare for kan få overskredet grenseverdien 42 db i femårsperioden fram til neste kartlegging (2012). I praksis kan det være hensiktsmessig å tiltaksutrede alle bygninger med mer enn 40 db innendørs, her 24 bygninger med 51 boligenheter. Tiltaksutredningen skal utføres med større nøyaktighet enn kartleggingen, og det er nødvendig å foreta befaring og bygningsmessig registrering i de aktuelle bygningene. Innendørs støynivå skal beregnes etter NBI sin håndbok 47 eller tilsvarende metode. Usikkerhet i beregningen skal angis, og kostnadene for tiltak. Støyen og eksisterende isolering kan bestemmes med målinger dersom dette er hensiktsmessig. Der tiltaksgrensen 42 db overskrides, skal det beskrives tiltak som reduserer støyen helst ned til 35 db. Det er tillatt å bruke andre støyavbøtende tiltak enn isolering av bygningene, for eksempel skjerming langs vegen, hastighetsreduksjon, mv. I praksis er det sjelden annet enn isoleringstiltak som blir brukt. Tiltak skal gjennomføres der tiltaksgrensen overskrides. Boliger som får isoleringstiltak skal utstyres med tilfredsstillende ventilasjon: Dette vil for vegtrafikkstøy i de fleste tilfeller si balansert ventilasjon. Rapport Side 7 av 12

8 REFERANSER 1 Forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensning og støy (Populært kalt Grenseverdiforskriften). Miljøverndepartementet, T-1289, FOR nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Miljøverndepartementet. Del 2: Støy kartlegging, tiltaksplikt, mv for eksisterende virksomhet. Gjelder fra Erstatter Grenseverdiforskriften. 3 Vegtrafikkstøy i Tromsø. Støysoner etter T Kilde Akustikk. Rapport 4146, oktober Tiltaksutredning for støy i Tromsø. Scandiaconsult, Road Traffic Noise Nordic Prediction Method. TemaNord 1996:525, Nordisk Ministerråd, København. 6 Veiledning til forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensning og støy. Statens forurensningstilsyn, 98:03. 7 Grenseverdiforskrift med åpen ytterveggsventil. (Utredning for Vegdirektoratet). Kilde Akustikk, rapport 1668, Byggeforskrift Kommunal- og arbeidsdepartementet, mai Rapport Side 8 av 12

9 VEDLEGG

10 VEDLEGG A. Beregnet utendørs og innendørs støy Vegnavn nr Støylenke L A,ekv,24,+3 Hustype Antall L A,ekv,24,inne kommentar 2018 lydvurdert boliger 2018 Hansjordnesgt 2 106,151, trehus 2 36 Hansjordnesgt 4 106,151, trehus 2 37 Hansjordnesgt 6 106,151, trehus 2 38 Hansjordnesgt 8 106,151, trehus 2 39 ikke regnet loftsrom Hansjordnesgt ,151, dårlig 2 42 isolert tidligere? Hansjordnesgt ,151, dårlig 3 43 isolert tidligere? Hansjordnesgt dårlig 2 45 isolert tidligere? Hansjordnesgt trehus 6 42 isolert tidligere? Hansjordnesgt dårlig 2 45 isolert tidligere? Hansjordnesgt NYTT 1991 Hansjordnesgt NYTT 1991 Sommerfeldtsg trehus 2 37 Sommerfeldtsg trehus 2 38 Sommerfeldtsg trehus 2 39 Sommerfeldtsg trehus 2 39 Sommerfeldtsg trehus 2 39 Sommerfeldtsg trehus 3 39 Sommerfeldtsg trehus 2 39 Sommerfeldtsg trehus 2 39 Borgerm. E.gt trehus 2 35 Borgerm. E.gt 2B trehus 1 37 Borgerm. E.gt trehus 2 38 Borgerm. E.gt trehus 2 38 Borgerm. E.gt 4A trehus 2 38 Borgerm. E.gt trehus 3 39 Borgerm. E.gt trehus 3 37 Borgerm. E.gt trehus 2 41 Borgerm. E.gt 8A trehus 3 38 Borgerm. E.gt trehus 1 39 Erik Vb.gt trehus 2 39 Erik Vb.gt trehus 2 41 Erik Vb.gt trehus 2 40 Gulengvn trehus 1 39 Gulengvn trehus 3 37 Søren Zak.gt trehus 1 39 Stakkevollv trehus 3 40 Stakkevollv trehus 2 38 Stakkevollv trehus 4 36 Stakkevollv trehus 2 37 Holmbov trehus 1 38 Stakkevollv trehus 2 39 Stakkevollv trehus 3 39 Stakkevollv trehus 1 38 Stakkevollv trehus 1 38 Stakkevollv trehus 2 38 Stakkevollvegen NYTT Stakkevollvegen trehus 2 40 Stakkevollvegen trehus 1 41 Stakkevollvegen trehus 2 41 Stakkevollvegen trehus 1 36 Kræmervegen trehus 6 39 Stakkevollvegen trehus 2 43 Stakkevollvegen trehus 3 43 Stakkevollvegen trehus 2 38 Rapport Side 10 av 12

11 VEDLEGG Vegnavn nr Støylenke L A,ekv,24,+3 Hustype Antall L A,ekv,24,inne kommentar 2018 lydvurdert boliger 2018 Stakkevollvegen trehus 1 38 Stakkevollvegen trehus 1 36 Stakkevollvegen trehus 1 39 Stakkevollvegen 134c trehus 2 39 Stakkevollvegen 136b NYTT Stakkevollvegen 136a NYTT Stakkevollvegen trehus 2 41 Stakkevollvegen trehus 2 40 Stakkevollvegen NYTT Stakkevollvegen NYTT Stakkevollvegen NYTT Stakkevollvegen NYTT Stakkevollvegen trehus 2 37 Stakkevollvegen trehus 1 36 Stakkevollvegen trehus 1 36 Stakkevollvegen trehus 2 40 Stakkevollvegen trehus 1 39 Stakkevollvegen trehus 1 39 Stakkevollvegen trehus 1 37 Stakkevollvegen trehus 1 38 Stakkevollvegen trehus 1 38 Njordsveg trehus 1 39 Stakkevollvegen trehus 1 39 Stakkevollvegen trehus 4 40 Stakkevollvegen trehus 2 39 Stakkevollvegen trehus 1 39 Stakkevollvegen trehus 1 40 Stakkevollvegen trehus 1 38 Stakkevollvegen trehus 1 38 Stakkevollvegen trehus 2 39 Stakkevollvegen trehus 1 39 Stakkevollvegen trehus 1 35 Stakkevollvegen trehus 1 36 Stakkevollvegen trehus 1 37 Stakkevollvegen trehus 1 37 Stakkevollvegen trehus 1 39 Stakkevollvegen trehus 1 37 Stakkevollvegen trehus 2 40 Stakkevollvegen trehus 1 40 Stakkevollvegen trehus 1 39 Nygårdsvegen trehus 2 39 Stakkevollvegen trehus 1 39 Stakkevollvegen trehus 2 39 Stakkevollvegen trehus 1 39 Stakkevollvegen trehus 1 39 Stakkevollvegen trehus 1 35 Kvalsundvegen 57B trehus 1 37 Kvalsundvegen 63A trehus 1 38 Kvalsundvegen 63B trehus 1 39 Stakkevollvegen trehus 1 42 Stakkevollvegen trehus 1 38 Stakkevollvegen dårlig 1 41 Stakkevollvegen dårlig 1 41 Stakkevollvegen trehus 1 38 Stakkevollvegen trehus 1 38 Stakkevollvegen trehus 1 38 Stakkevollvegen trehus 1 38 Rapport Side 11 av 12

12 VEDLEGG Støyutvikling i kartlagte boliger langs kommunal veg i Tromsø Adressegate nr Utestøy innestøy lenkenr L ( ) db innestøy Kommentar mest utsatt mest utsatt mest utsatt L A,ekv,døgn L A,ekv,døgn L A,ekv,døgn Grønnegata loft Storgata Nordre Tollbodgate Skolegata lite traf lite støy under lite traf lite støy under lite traf lite støy under lite traf lite støy under 35 Kirkegårdsvegen Langnesvegen Stakkevollvegen Rapport Side 12 av 12

Rapport Kilde Akustikk AS. Nordøyrane i Eid. Støyvurdering. for Landskapsark. Gyril Fimreite juni 06

Rapport Kilde Akustikk AS. Nordøyrane i Eid. Støyvurdering. for Landskapsark. Gyril Fimreite juni 06 Kilde Akustikk AS Rapport 3071-1 Nordøyrane i Eid Støyvurdering for Landskapsark. Gyril Fimreite juni 06 Rapport 3071-1 8 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2006-06-19 1 13946/20001893/D600522

Detaljer

Gang og sykkelveg RV658

Gang og sykkelveg RV658 Kilde Akustikk AS Rapport 5356-1 Gang og sykkelveg RV658 Vegtrafikkstøy Flyfoto over planområdet. www.giske.kommune.no for Giske kommune juni 10 Rapport 5356-1 12 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk

Detaljer

Rv 47 Åkra sør - Veakrossen

Rv 47 Åkra sør - Veakrossen Kilde Akustikk AS Rapport 5046-1 Rv 47 Åkra sør - Veakrossen Enkle støysonekart for Statens vegvesen. Region vest september 09 Rapport 5046-1 16 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

Musskjerneset campingplass

Musskjerneset campingplass Kilde Akustikk AS Rapport 5884-1 Musskjerneset campingplass Støyvurdering Utsnitt av reguleringsplan. for Ing. Egil Ulvund AS juni 11 Rapport 5884-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen

Detaljer

Rv 49 Vikøy-Norheimsund

Rv 49 Vikøy-Norheimsund Kilde Akustikk AS Rapport 4832-1 Rv 49 Vikøy-Norheimsund Støyvurdering Ved Vikøy Ved Kaldestad for Statens vegvesen. Region vest februar 09 Rapport 4832-1 13 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS

Detaljer

111/170 Lilandsvegen 14 C

111/170 Lilandsvegen 14 C Kilde Akustikk AS Rapport 5345-1 111/170 Lilandsvegen 14 C Støyvurdering for ByggProsjekt AS mai 10 Rapport 5345-1 7 sider Voss Versjon Vår ref VEDLEGG J-5 Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2010-05-18 1

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

Fantoft Park. Rapport Vegtrafikkstøy. for Opus Bergen AS mars 10. Kilde Akustikk AS

Fantoft Park. Rapport Vegtrafikkstøy. for Opus Bergen AS mars 10. Kilde Akustikk AS Kilde Akustikk AS Rapport 5294-1 Fantoft Park Vegtrafikkstøy Utsnitt av reguleringsplan. Siste revisjonsdato plankart 18.2.2010. for Opus Bergen AS mars 10 Rapport 5294-1 10 sider Voss Versjon Vår ref

Detaljer

Støykartlegging av kommunale veier i Tromsø

Støykartlegging av kommunale veier i Tromsø Støykartlegging av kommunale veier i Tromsø Rapport utarbeidet av COWI AS for TROMSØ KOMMUNE 06-2009 Dokument nr. 01 Revisjonsnr. 01 Utgivelsesdato 30.06.2009 Utarbeidet Kontrollert Godkjent Lars Oftedahl

Detaljer

Flystøy 129/155,484 Mathopen

Flystøy 129/155,484 Mathopen Rapport 5931-1 6 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-08-11 1 33286/20003921/D1103388.doc Deres dato Arkiv Deres ref Sigurd Solberg 2011-07-06 111135 TIL Ørjan Eikemo Storingavika

Detaljer

Ny E16 Borlaug - Brusestølen

Ny E16 Borlaug - Brusestølen Kilde Akustikk AS Rapport 4579-1 Ny E16 Borlaug - Brusestølen Støyvurdering Borlaugkrysset sett fra Rv52. for Statens vegvesen. Region vest september 08 Rapport 4579-1 21 sider Voss Versjon Vår ref Kilde

Detaljer

Skjærgårdsholmen Håkonshella

Skjærgårdsholmen Håkonshella Kilde Akustikk AS Rapport 5280-1 Skjærgårdsholmen Håkonshella Støyvurdering for februar 10 Rapport 5280-1 7 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2010-02-17 1 0/20003407/D1002674.doc

Detaljer

Steinsvikvegen 254, Bergen kommune

Steinsvikvegen 254, Bergen kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5517-1 Steinsvikvegen 254, Bergen kommune Vegtrafikkstøy Steinsvikvegen 254 RIMI butikk FV179 Eksisterende bygningsmasse skal erstattes med to boligblokker. for ABO Plan & Arkitektur

Detaljer

Solheimslien barnehage

Solheimslien barnehage Kilde Akustikk AS Rapport 5344-1 Solheimslien barnehage Vegtrafikkstøy Det skal byggjast ny barnehage midt i biletet. for Asplan Viak AS september 10 Rapport 5344-1 8 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk

Detaljer

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 99257001 Kunde: Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Sammendrag:

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer

Rapport Kilde Akustikk AS. Landåstorget. Støyvurdering vegtrafikk. Erleveien. Nattlandsveien. for Opus Bergen AS mai 10

Rapport Kilde Akustikk AS. Landåstorget. Støyvurdering vegtrafikk. Erleveien. Nattlandsveien. for Opus Bergen AS mai 10 Kilde Akustikk AS Rapport 4796-1 Landåstorget Støyvurdering vegtrafikk B2 B1 Erleveien Nattlandsveien for Opus Bergen AS mai 10 Rapport 4796-2 10 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

Antall sider inkl denne: 10

Antall sider inkl denne: 10 Minister Ditleffs vei 8B 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 785/2013 Til: itre as Åsveien 14 1712 Grålum Att.: Anne Gro Lamberg annegro@itre-as.no Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen

Detaljer

RAPPORT Egerbergkvartalet. Støyvurdering.

RAPPORT Egerbergkvartalet. Støyvurdering. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98192001 Kunde: Råd Eiendom AS Sammendrag: Sweco Norge har beregnet støy fra vegtrafikk og jernbane i prognoseåret 2032 mot planlagte boliger ved Egerbergkvartalet

Detaljer

Støykartlegging F-lov-Hammerfest

Støykartlegging F-lov-Hammerfest Kilde Akustikk AS Rapport 5402-1 Støykartlegging F-lov-Hammerfest 2010 Befaringsbilde Fuglenesveien 63. for Statens vegvesen Region nord mai 10 Rapport 5402-1 12 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk

Detaljer

Fv 552 Fusa-Eikelandsosen

Fv 552 Fusa-Eikelandsosen Kilde Akustikk AS Rapport 5777-1 Fv 552 Fusa-Eikelandsosen Vegtrafikkstøy Området der tre parsellar av Fv 552 skal utbetrast. for Fusa kommune juni 11 Rapport 5777-1 14 sider Voss Versjon Vår ref Kilde

Detaljer

Praktisering av støyregelverket i Statens vegvesen

Praktisering av støyregelverket i Statens vegvesen Praktisering av støyregelverket i Statens vegvesen Innendørs støynivå - kartlegging og tiltak Strategisk støykartlegging Støyvarselkart Torunn Moltumyr Innendørs støynivå Kartlegging og tiltak «Opprydding»

Detaljer

Støykartlegging kommunal veg 2012, Bergen

Støykartlegging kommunal veg 2012, Bergen Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Støykartlegging kommunal veg 2012, Bergen 614173-RIA-RAP-001 Bergen Kommune - Samferdselsetaten Dato: 28. juni 2012 Oppdrag / Rapportnr. 614173 / 001 Tilgjengelighet

Detaljer

Boligbygning Flesland 105/556

Boligbygning Flesland 105/556 Rapport 5763-1 6 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-03-29 1 14298/20003793/D1103204.doc Deres dato Arkiv Deres ref Sigurd Solberg 2011-03-22 111063 TIL Hilleren Prosjektering

Detaljer

Wergeland Terrasse. Rapport Støyvurdering for Asplan Viak Bergen AS juli 09. Kilde Akustikk AS

Wergeland Terrasse. Rapport Støyvurdering for Asplan Viak Bergen AS juli 09. Kilde Akustikk AS Kilde Akustikk AS Rapport 3782-2 Wergeland Terrasse Støyvurdering 2009 Utsnitt av forslag til illustrasjonsplan 5.3.2009. for Asplan Viak Bergen AS juli 09 Rapport 3782-2 12 sider Voss Versjon Vår ref

Detaljer

Kartlegging av innendørs støynivå iht. forurensningsforskriftens 5-5. Møre og Romsdal fylke

Kartlegging av innendørs støynivå iht. forurensningsforskriftens 5-5. Møre og Romsdal fylke Kartlegging av innendørs støynivå iht. forurensningsforskriftens 5-5 Møre og Romsdal fylke Region midt Trondheim kontorsted Trafikkseksjonen Dato: 06.07.2012 Forord Statens vegvesen har for helårsboliger,

Detaljer

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98437001 Kunde: Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Sammendrag:

Detaljer

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy.

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Tromsø kommune Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Innhold 1 Innledning... 1 2 Situasjon... 1 3 Kriterier for støy... 2 4 Prinsippløsninger for fly+veg støybeskyttelse... 3 5 Beregnet vegtrafikkstøy

Detaljer

Miljøakustikk AS Minister Ditleffs vei Oslo

Miljøakustikk AS Minister Ditleffs vei Oslo Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 776/2012 Til: Fra: Terje Grønmo Arkitekter AS Kilenveien 20 1366 Lysaker Att.: Siv.ark. Jonas Bringager Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo job@gronmo.no

Detaljer

Strandlien Felt 2 & 3

Strandlien Felt 2 & 3 Kilde Akustikk AS Rapport 5089-1 Strandlien Felt 2 & 3 Vegtrafikkstøy for Damsgårdsvegen 82 AS september 09 Rapport 5089-1 17 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2009-09-21 1 14073/20002991/D902461.doc

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Planområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Planområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Fossegrenda HVS DOKUMENTKODE 4161-RIA-NOT-001 EMNE Støyvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune / Pir II AS OPPDRAGSLEDER Morten Nilsen KONTAKTPERSON Inger Johanne

Detaljer

STEINSVIKVEIEN 29 - FREMTIDEN BARNEHAGE

STEINSVIKVEIEN 29 - FREMTIDEN BARNEHAGE Rapport 3393-1 10 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2006-08-25 1 13167/20002018/D600731 Deres dato Arkiv Deres ref Nils E. Ø. Pedersen nils.pedersen@kilde.no (Tlf. 55 36 14 43)

Detaljer

Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen

Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen Vedlegg 4 til planomtale Godkjent av Hareid kommunestyre 21.06.2012,

Detaljer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer N o t a t 312850-02 Oppdrag: Midtdeler E16 Gile - Botilrud Dato: 5. desember 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312850 Til: Statens vegvesen Region sør Ingvild Skaug Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av:

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG E134 Damåsen - Saggrenda, Teigen DOKUMENTKODE RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger Teigen TILGJENGELIGHET Åpen

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG E134 Damåsen - Saggrenda, Teigen DOKUMENTKODE RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger Teigen TILGJENGELIGHET Åpen NOTAT OPPDRAG E134 Damåsen - Saggrenda, Teigen DOKUMENTKODE 813749-RIA-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen, region sør OPPDRAGSLEDER Cecilie Øinæs Opsanger KONTAKTPERSON Lasse

Detaljer

Rapport Kilde Akustikk AS. Kræmer brygge. Støyvurdering. Perspektiv av alternativene. for Barlindhaug Consult AS desember 08

Rapport Kilde Akustikk AS. Kræmer brygge. Støyvurdering. Perspektiv av alternativene. for Barlindhaug Consult AS desember 08 Kilde Akustikk AS Rapport 4707-1 Kræmer brygge Støyvurdering Perspektiv av alternativene. for Barlindhaug Consult AS desember 08 Rapport 4707-1 16 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen -

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 697/2011

Rapport Rapport nr.: 697/2011 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 697/2011 Til: Realkapital Utvikling Postboks 1921 Vika 0125 Oslo Att.: Otto K. Blix Hulbak otto.blix.hulbak@rku.no Kopi: VISTA Utredning AS C. J.

Detaljer

Bergen Bolig og Byfornyelse. Støyvurdering Haukås 199/150

Bergen Bolig og Byfornyelse. Støyvurdering Haukås 199/150 Bergen Bolig og Byfornyelse Støyvurdering Haukås 199/150 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 95851001 Kunde: Bergen Bolig og Byfornyelse Støyvurdering Haukås 199/150 Sammendrag: Prosjekt Haukås 199/150

Detaljer

Rapport 4038-3. Kilde Akustikk AS. Hareheia vindpark. Støyvurdering. Arealavgrensning for Hareheia vindpark. for Sarepta Energi AS november 07

Rapport 4038-3. Kilde Akustikk AS. Hareheia vindpark. Støyvurdering. Arealavgrensning for Hareheia vindpark. for Sarepta Energi AS november 07 Kilde Akustikk AS Rapport 4038-3 Hareheia vindpark Støyvurdering Arealavgrensning for Hareheia vindpark. for Sarepta Energi AS november 07 Rapport 4038-3 6 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS

Detaljer

May Hilde Johnsen. Flystøy 107-496 Langenesvn 12

May Hilde Johnsen. Flystøy 107-496 Langenesvn 12 May Hilde Johnsen Flystøy 107-496 Langenesvn 12 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98812001 Kunde: May Hilde Johnsen Flystøy 107-496 Langenesvn 12 Sammendrag: Utendørs flystøy er beskrevet

Detaljer

Tabell 1 Grenseverdier for støy fra utendørs lydkilder i og ved boliger, klasse C i henhold til NS 8175.

Tabell 1 Grenseverdier for støy fra utendørs lydkilder i og ved boliger, klasse C i henhold til NS 8175. Fjordgløttveien 25, Heistad - Porsgrunn Støy fra veitrafikk til nye boliger MULTICONSULT 2. Krav og retningslinjer 2.1 Teknisk forskrift til Plan- og Bygningsloven Overordnede krav som gjelder lydforhold

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

Fauske kommune. Omsorgsboliger Eiaveien, Fauske. Vegtrafikkstøy

Fauske kommune. Omsorgsboliger Eiaveien, Fauske. Vegtrafikkstøy Fauske kommune Vegtrafikkstøy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 9860001 Kunde: Fauske kommune Georg de Besche dy Sammendrag: Sweco Norge har beregnet og vurdert støy fra vegtrafikk mot planlagte

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 669/2010

Rapport Rapport nr.: 669/2010 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 669/2010 Til: Hartmann arkitekter AS Knud Askers vei 28 A 1383 Asker Att.: Ole Fredrik Forde Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen

Detaljer

E8 Riksgrensen - Skibotn

E8 Riksgrensen - Skibotn Statens vegvesen Region nord E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering Desember 2010 Statens vegvesen E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Detaljer

Støyutredning - reguleringsplan

Støyutredning - reguleringsplan Bergenhus, gnr 166 bnr. 520 mfl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_65170000 RAPPORT Støyutredning - reguleringsplan Kundenavn: Oppdrag: SKB Vest AS RIAKU Kong Oscars gate 22-24, vegtrafikkstøy Oppdragsnummer:

Detaljer

Detaljert innendørs støykartlegging Fredrikstad

Detaljert innendørs støykartlegging Fredrikstad Detaljert innendørs støykartlegging Fredrikstad Støy fra kommunale veier Kunde: Fredrikstad kommune, avdeling miljø og landbruk v/lars Øyvind Nilsen : Det er utredet innendørs støynivå iht. forurensningsforskriften

Detaljer

Plangrunnlag Beregningene er basert på komplett prosjekteringsmodell i quadri fra ViaNova Lillehammer samt tegninger.

Plangrunnlag Beregningene er basert på komplett prosjekteringsmodell i quadri fra ViaNova Lillehammer samt tegninger. ViaNova Lillehammer Storgata 64 A 2609 Lillehammer Dato 08.12.2016 Saksbehandler AE Innvalgsnummer (+47) 38 12 08 37 Vår referanse 3757 Deres referanse JTS Fv 216 Skauboringen. Vegtrafikkstøy. I forbindelse

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE KARTLEGGINGSRAPPORT

LILLEHAMMER KOMMUNE KARTLEGGINGSRAPPORT LILLEHAMMER KOMMUNE KARTLEGGINGSRAPPORT - 2007 KARTLEGGING AV BOLIGER MED INNVENDIG STØYNIVÅ OVER 35 FRA MOTORISERT TRAFIKK LANGS KOMMUNALE VEGER. JUNI 2007 side 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag av rapporten

Detaljer

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning Nysted Invest AS Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464981 Kunde: Nysted Invest AS v/ Rune Nysted Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal

Detaljer

Bergen tomteselskap AS. Boliger Dolvikbakken. Støyfaglig del til reguleringsplan.

Bergen tomteselskap AS. Boliger Dolvikbakken. Støyfaglig del til reguleringsplan. Bergen tomteselskap AS Boliger Dolvikbakken. Støyfaglig del til reguleringsplan. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98681001 Kunde: Bergen tomteselskap Sandra T. Thomassen Boliger Dolvikbakken.

Detaljer

Boliger Apeltunveien 1-3, Bergen

Boliger Apeltunveien 1-3, Bergen Rapport 5957-1 11 sider Voss Versjon Vår ref 2011-09-19 1 13130/20003942/D1103414.doc Deres dato Arkiv Deres ref Frode Atterås 2011-08-15 111149 TIL ABO Plan & Arkitektur AS Postboks 291 5203 OS Att.:

Detaljer

Bjarne Kjellevold. Flystøy 140/27 Leirvikstølen 21

Bjarne Kjellevold. Flystøy 140/27 Leirvikstølen 21 Bjarne Kjellevold Flystøy 140/27 Leirvikstølen 21 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98790001 Kunde: Bjarne Kjellevold Flystøy 140/27 Leirvikstølen 21 Sammendrag: Utendørs flystøy er beskrevet

Detaljer

Rapport 4037-3. Kilde Akustikk AS. Roan vindpark. Støyvurdering. Forhåndmeldt areal for Roan vindpark. for Sarepta Energi AS november 07

Rapport 4037-3. Kilde Akustikk AS. Roan vindpark. Støyvurdering. Forhåndmeldt areal for Roan vindpark. for Sarepta Energi AS november 07 Kilde Akustikk AS Rapport 4037-3 Roan vindpark Støyvurdering Forhåndmeldt areal for Roan vindpark for Sarepta Energi AS november 07 Rapport 4037-3 7 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen

Detaljer

Vedlegg 6. Støyutredning RAPPORT. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0

Vedlegg 6. Støyutredning RAPPORT. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0 Vedlegg 6 RAPPORT Støyutredning Kunde: Prosjekt: Verdal kommune Vuku Barnehage Prosjektnummer: 28945001 Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0 Sammendrag: Sweco Norge AS har på oppdrag fra Verdal kommune vurdert

Detaljer

Tromsø Bunkerdepot AS

Tromsø Bunkerdepot AS Tromsø Bunkerdepot AS Stenberg trinn 2 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Støy 01 501984 Kunde: Tromsø Bunkerdepot AS v/kontorfellesskapet John Kristoffersen Arkitektkontor AS og Dalsbøes

Detaljer

Næringsområde Leirbakken i Tromsø

Næringsområde Leirbakken i Tromsø Kilde Akustikk AS Rapport 5122-1 Næringsområde Leirbakken i Tromsø Støyvurdering etter T-1442 Eksisterende boligområde 3 eksisterende bolighus 4 eksisterende bolighus Planavgrensning med eksisterende E8

Detaljer

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS Myrkdalen Fjellandsby Oppdragsnr. 98825001 Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby FK1-FK3 VOSS Sweco Norge AS Utarbeidet av Bernt Heggøy Kontrollert av Kjell Olav Aalmo 1 (9) S w e co

Detaljer

Rapport Kilde Akustikk AS. Bjørndalsbakken. Støyvurdering. Reguleringsplanforslag, mai for Stor-Bergen Boligbyggelag

Rapport Kilde Akustikk AS. Bjørndalsbakken. Støyvurdering. Reguleringsplanforslag, mai for Stor-Bergen Boligbyggelag Kilde Akustikk AS Rapport 1840-1 Bjørndalsbakken Støyvurdering Reguleringsplanforslag, mai 2003. for Stor-Bergen Boligbyggelag april 04 Rapport 1840-1 12 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen

Detaljer

Detaljregulering 220/304 og 220/305 Otta

Detaljregulering 220/304 og 220/305 Otta Kilde Akustikk AS Rapport 5078-1 Detaljregulering 220/304 og 220/305 Otta Støy fra vegtrafikk og jernbane Panorama av rv. 15 over jernbanen sett fra utbyggingsområdet mot nordvest for Nordplan AS avd.

Detaljer

Åsen gård. Støyberegninger 6 COO ELIR ELIR Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Åsen gård. Støyberegninger 6 COO ELIR ELIR Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Åsen Gård RIA-01 Block Watne AS Dato: 31. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. 8 1 3 8 8 8 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Cecilie Øinæs

Detaljer

N o t a t

N o t a t N o t a t 312014-14-1 Oppdrag: E134 Gvammen Århus Dato: 13. januar 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312014-14-1 Til: Statens vegvesen Region sør Trude Holter Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av: Erling

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAku01_rev01 12375001 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: I forbindelse med planlagt etablering av nytt motell ved Hjorten

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER STATENS VEGVESEN, REGION ØST Reguleringsplan E16 Turtnes Øye OPPDRAGSNUMMER 6258001 STØYVURDERING 00 FOR KOMMENTARER SWECO NORGE AS OSL AKUSTIKK Kunde: Statens Vegvesen GAUTE VARTDAL HÅKON EIVIND LARSEN

Detaljer

Støyutredning. Persaunvegen 54, Trondheim

Støyutredning. Persaunvegen 54, Trondheim Persaunvegen 54, Trondheim Divisjon Engineering Prosjektnummer: 2210168 Dokumentnr. RAP-RE-RIA-001 Rev.: 2 Dato: 07.11.2013 Utarbeidet av: Svenn Erik Skjemstad Kontrollert av: Marius Berg Sammendrag I

Detaljer

Helga og Torleif Straume. Flystøy gnr. 35, Bnr. 34 m.fl., Fjell kommune

Helga og Torleif Straume. Flystøy gnr. 35, Bnr. 34 m.fl., Fjell kommune Helga og Torleif Straume Flystøy gnr. 35, Bnr. 34 m.fl., Fjell kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU02 12343001 09.12.2014 Kunde: Helga og Torleif Straume Flystøy gnr. 35, Bnr. 34 m.fl.,

Detaljer

Hatlestad Eldresenter

Hatlestad Eldresenter RAPPORT Hatlestad Eldresenter OPPDRAGSGIVER Habo Eiendom AS EMNE DATO / REVISJON: 30. juni 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 614479-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på

Detaljer

Vedlegg 9. Støyrapport Kilde Akustikk AS Rapport 3362-2

Vedlegg 9. Støyrapport Kilde Akustikk AS Rapport 3362-2 Vedlegg 9 Støyrapport Kilde Akustikk AS Rapport 3362-2 Rapport 3362-2 11 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2006-09-04 2 13497/20001896/D600750 Deres dato Arkiv Deres ref Nils

Detaljer

Håne Invest AS. Fly- og vegtrafikkstøy 122/609 Laksevåg

Håne Invest AS. Fly- og vegtrafikkstøy 122/609 Laksevåg Håne Invest AS Fly- og vegtrafikkstøy 122/609 Laksevåg RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU02 98706002 Kunde: Håne Invest AS Fly- og vegtrafikkstøy 122/609 Laksevåg Sammendrag: Utendørs flystøy

Detaljer

RAPPORT - VEGTRAFIKKSTØY

RAPPORT - VEGTRAFIKKSTØY RAPPORT - VEGTRAFIKKSTØY Setesdalsveien 53, Kristiansand Beregning av støy på tomt og fasade Utarbeidet for: Eiendomsutvikling 2963 September 2008 Revisjon okt 2009 RAPPORT Tittel Dato Prosjektnummer Setesdalsveien

Detaljer

Vegtrafikkstøy i Tromsø

Vegtrafikkstøy i Tromsø Kilde Akustikk AS Rapport 4146-1 Vegtrafikkstøy i Tromsø Støysoner etter T-1442 Området som er støykartlagt i Tromsø kommune. for Statens vegvesen Region nord oktober 07 Rapport 4146-1 17 sider Voss Versjon

Detaljer

Idrett og vegtrafikk Leikvang, Åsane

Idrett og vegtrafikk Leikvang, Åsane Kilde Akustikk AS Rapport 5546-1 Idrett og vegtrafikk Leikvang, Åsane Støyvurdering Boliger Leikvangvegen Stor bane Leikvangvegen Regnbuen Barnehage Breistein Haukås skole Gressbane Liten bane www.bergenskart.no

Detaljer

Det er beregnet utendørs støynivå ved fasade for boliger langs Fv 661, Vik - Vestnes. Støykartene viser at bebyggelsen langs Fv 661 er støybelastet.

Det er beregnet utendørs støynivå ved fasade for boliger langs Fv 661, Vik - Vestnes. Støykartene viser at bebyggelsen langs Fv 661 er støybelastet. NOTAT DOKUMENT KODE 3976-037-MIN-01-V01 PROSJEKT Fv 661, Vik - Leirvikbukta DATO OPPDRAGSGIVER 25.04.2017 Statens Vegvesen SENDER Margrét Aðalsteinsdóttir DISTRIBUSJON Asta Krattebøl TEMA Støykartlegging

Detaljer

Vegtrafikkstøy i Alta

Vegtrafikkstøy i Alta Kilde Akustikk AS Rapport 5143-1 Vegtrafikkstøy i Alta Støysonekart etter T-1442 for Statens vegvesen Region nord februar 10 Rapport 5143-1 14 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

RAPPORT VEDRØRENDE TRAFIKKSTØY. Nygård Kirkegård

RAPPORT VEDRØRENDE TRAFIKKSTØY. Nygård Kirkegård RAPPORT VEDRØRENDE TRAFIKKSTØY Nygård Kirkegård For Bergen Kirkelige Fellesråd Desember 2012 Dato for første utgivelse: Rapport vedrørende: 23.08.2012 Trafikkstøy Nygård gravplass Prosjektnr. Prosjekt:

Detaljer

RAPPORT. Støyutredning boliger over Møbelringen i Harstad VIP EIENDOM AS RIAKU OPPDRAGSNUMMER SWECO NORGE AS MATHIAS EFTEVAND

RAPPORT. Støyutredning boliger over Møbelringen i Harstad VIP EIENDOM AS RIAKU OPPDRAGSNUMMER SWECO NORGE AS MATHIAS EFTEVAND VIP EIENDOM AS Støyutredning boliger over Møbelringen i Harstad OPPDRAGSNUMMER 18427001 RIAKU SWECO NORGE AS MATHIAS EFTEVAND repo002.docx 2013-06-14 Endringsliste REV. KONTR. AV UTARB. AV 00 07.03.2006

Detaljer

E39 Otneselva - Hestnes

E39 Otneselva - Hestnes Statens Vegvesen og Halsa kommune E39 Otneselva - Hestnes Reguleringsplan - detaljregulering Støyrapport 22.01.2014 Oppdragsnr.: 5130975 Reguleringsplan - detaljregulering Oppdragsnr.: 5130975 Dokument

Detaljer

Statens vegvesen Region midt

Statens vegvesen Region midt MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Halsa kai Støyberegninger 415387-RIA-RAP-001 Dato: 22. juni 2012 Oppdrag / Rapportnr. 415387 / 001 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Vidar

Detaljer

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset. Parsell: Rv. 3 Grundset Nord Elverum kommune FAGRAPPORT STØYVURDERING

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset. Parsell: Rv. 3 Grundset Nord Elverum kommune FAGRAPPORT STØYVURDERING REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset Parsell: Rv. 3 Grundset Nord Elverum kommune Region øst FAGRAPPORT STØYVURDERING Juni 2016 STATENS VEGVESEN REGION ØST RV. 3/25 GRUNDSET

Detaljer

Statens vegvesen. E105 Sør-Varanger. Vegtrafikkstøy.

Statens vegvesen. E105 Sør-Varanger. Vegtrafikkstøy. Statens vegvesen RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 97917001 Kunde: Statens vegvesen Samandrag: Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Statens vegvesen å utreda støy for eksisterande (A0) og utbetra

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Frode Atterås. Boliger Schweigårds vei Støy fra vegtrafikk. Revisjon 2.

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Frode Atterås. Boliger Schweigårds vei Støy fra vegtrafikk. Revisjon 2. OPPDRAG Schweigårds vei 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Frode Atterås DATO KONTROLLERT AV Tormod Kvåle Boliger Schweigårds vei 22-24.

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Krav og retningslinjer. Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Krav og retningslinjer. Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Lier hageby DOKUMENTKODE 128205-RIA-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Lier Boligutvikling AS OPPDRAGSLEDER Vemund S. Thorød KONTAKTPERSON Civitas AS /v Tine Aagesen SAKSBEH

Detaljer

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09. STØYVURDERING Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.2013 På forespørsel Larkas AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464281 Kunde: Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy Sammendrag: Det er utført beregninger av

Detaljer

Boliger Søre Bildøy. Rapport 3865-1. Støyvurdering. for Asplan Viak Bergen AS mars 07. Kilde Akustikk AS

Boliger Søre Bildøy. Rapport 3865-1. Støyvurdering. for Asplan Viak Bergen AS mars 07. Kilde Akustikk AS Kilde Akustikk AS Rapport 3865-1 Boliger Søre Bildøy Støyvurdering Utsnitt av situasjonsplan for boligprosjekt Søre Bildøy 12..2.2007. for Asplan Viak Bergen AS mars 07 Rapport 3865-1 10 sider Voss Versjon

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegg 4: Varslingsannonse Vedlegg 5: Varslingsliste Vedlegg 6: Varslingsbrev Vedlegg 7: Innkomne merknader Vedlegg 8: Støyrapport

VEDLEGG. Vedlegg 4: Varslingsannonse Vedlegg 5: Varslingsliste Vedlegg 6: Varslingsbrev Vedlegg 7: Innkomne merknader Vedlegg 8: Støyrapport VEDLEGG Vedlegg 4: Varslingsannonse Vedlegg 5: Varslingsliste Vedlegg 6: Varslingsbrev Vedlegg 7: Innkomne merknader Vedlegg 8: Støyrapport UTVIDET PLANOMRÅDE VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID UTARBEIDELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale støy Oslo og Akershus Juni 2012 desember Dokumentets dato: 23.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale støy Oslo og Akershus Juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Rammeavtale støy Oslo og Akershus Juni 2012 desember 2013 Dokumentets dato: 23. mars 2012 Saksnummer: 2012011998 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av

Detaljer

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Solem:hartmann AS Saksvik Øvre Veitrafikkstøy og skjermingstiltak COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152 Martin Rønning Gamle Drammensvei 152 Støyvurdering 2012-08-30 Oppdragsnr.: 5123516 0 2012-08-30 FROBE JAM JAM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001 Rapport_ Støyutredning - E18 Tangenkrysset OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: 313420-RIA-RAP-001 INNHOLDSFORTEGNELSE RAPPORT OPPDRAG 206151 E18 Tangenkrysset DOKUMENTKODE

Detaljer

Arna Urban. Støy fra vegtrafikk og jernbane. for Arna Urban Utvikling AS desember 12. Kun til illustrasjon.

Arna Urban. Støy fra vegtrafikk og jernbane. for Arna Urban Utvikling AS desember 12. Kun til illustrasjon. 9783870 Arna Urban Støy fra vegtrafikk og jernbane Kun til illustrasjon. for Arna Urban Utvikling AS desember 12 12 sider Voss Versjon Vår ref 2012-12-12 C 97838780 TIL Arna Urban Utvikling AS Tordenskjoldsgate

Detaljer

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY

Detaljer

Støyrapport for regulering

Støyrapport for regulering Askhøgda, Ask sentrum, felt 17 gnr. 42 bnr. 133 Gjerdrum kommune Støyrapport for regulering Prosjektnummer: 5091/2016 Dok. nr. Askhøgda, Gjerdrum kommune Rev.: Dato: 30.9. 2016 Utarbeidet av: Svein Klausen

Detaljer

Smøråsvegen og Nøttveit boligområde. Støyvurdering til reguleringsplanene med planid og Bergen Tomteselskap AS

Smøråsvegen og Nøttveit boligområde. Støyvurdering til reguleringsplanene med planid og Bergen Tomteselskap AS Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Smøråsvegen og Nøttveit boligområde Støyvurdering til reguleringsplanene med planid1763.0000 og 1806.0000 Bergen Tomteselskap AS Dato: 12. juli 2011 Oppdrag

Detaljer

Vistvik Sandvikvåg FK

Vistvik Sandvikvåg FK Kilde Akustikk AS Rapport 394-1 Vistvik Sandvikvåg FK Trafikkstøy for Statens Vegvesen Hordaland januar 02 Rapport 394 Fortrolig 16 sider Bergen Ver Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2002-01-30 1

Detaljer

REGULERING AV KJEKSTADMARKA FELT B6 OG B7

REGULERING AV KJEKSTADMARKA FELT B6 OG B7 NOTAT Rev. 1 Til: Fra: Block Watne AS v/ Sigurd Snarseth v/ Ånund Skomedal Dato: 27. november 2009 REGULERING AV KJEKSTADMARKA FELT B6 OG B7 ØKT STØY I EKSISTERENDE BOLIGFELT 1. Orientering har på oppdrag

Detaljer

Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune. Veitrafikkstøyberegninger

Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune. Veitrafikkstøyberegninger Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune Veitrafikkstøyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 4591 Kunde: HINDHAMAR AS, Landskapsarkitekter MNA V/ Ylva Hindhamar Sjøutsikten terrasse

Detaljer

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 Q:\Prosjekt\2013\410364 Lade Alle 59-63\2. FAG\Fag_støy\Notat-støy.docx side 1 Notat Vedr: STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 LADE ALLÉ 59-63, TRONDHEIM KOMMUNE Innledning I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

Kommunedelplan Myrkdalen

Kommunedelplan Myrkdalen Kilde Akustikk AS Rapport 4772-1 Kommunedelplan Myrkdalen Vegtrafikkstøy Utsnitt av kommuneplanens arealdel datert 3.11.2008 for Opus Bergen AS desember 08 Rapport 4772-1 16 sider Voss Versjon Vår ref

Detaljer