Rammeavtale - Prosjektledelse HFK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeavtale - Prosjektledelse HFK"

Transkript

1 for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel ved anskaffelse av Rammeavtale - Prosjektledelse

2 RAMMEAVTALE, Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse 2. Tilbudsskjema 3. Beskrivelse 4. Konkurransebestemmelser 5. Kontraktsbestemmelser 6. Forretningsrutiner

3

4 RAMMEAVTALE, Side 3 av 13 KAP 2: TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSUM Ved konkrete prosjekt innhentes prisen i mini konkurranser, som et av tildelingskriteriene, jfr. pkt FIRMAOPPLYSNINGER Firma Kontaktperson Adresse Telefon/Fax E-post 3. FORBEHOLD (Kryss av) Det tas ingen forbehold.. Det tas..stk. forbehold som er nærmere listet opp i tilbudsbrevet. Hvis det ikke er satt kryss regnes dette som at det ikke er tatt forbehold. Undertegnede erklærer herved at tilbudet er gitt i samsvar med innbydelse og konkurransegrunnlaget. Sted og dato Tilbyders stempel og underskrift

5 RAMMEAVTALE, Side 4 av 13 Kap. 3 BESKRIVELSE Eigedomsseksjonen er fylkeskommunen sin fagavdeling for bygge- og eigedomssaker. Seksjonen skal ivareta fylkeskommunen sin byggherrefunksjon og er ansvarleg for forvaltning, drift, vedlikehald og utbygging av fylkeskommunen sine eigedomar. Eigedomsmassen som fylkeskommunen disponerer er i hovedsak kontor, vidaregåande skular, tannklinikkar og bussanlegg. Samla areal er på ca m². Eigedomsseksjonen har kontor i fylkeshuset i Bergen sentrum. Eigedomsseksjonen har totalt 100 tilsette. Av desse er 30 tilsette ved kontoret i Bergen Hordaland fylkeskommune arbeider kontinuerlig med investeringer knyttet til nybygg, tilbygg og omfattende rehabilitering. Til å bistå med rådgivertjenester vil fylkeskommunen inngå rammeavtaler innenfor de fleste rådgiverområdene. Rammeavtalene gjelder for mindre og mellomstore prosjekter. Hordaland fylkeskommune står likevel fritt til å hente inn tilbud på prosjektledelse utenom rammeavtalen når en finner det hensiktsmessig. Ved innhenting av pris på aktuelt prosjekt vil oppdraget med tilhørende ytelser spesifiseres. Møter med oppdragsgiver skal være i Bergen og språk skal være norsk. Prosjektledelse/byggeledelse For den aktuelle prosjektstørrelsen kan det være hensiktsmessig at samme firma som engasjeres for prosjektledelse også har ansvar for prosjekteringsledelse og / eller byggeledelse: Dett e vil fremgå i den etterfølgende minikonkurransen. Det firma som blir valgt til dette kan ikke inneha andre roller i byggeprosessen. Dette gjelder også firma der en har eierinteresser eller på annen måte kan komme i habilitetsproblemer. Firmaet kan likevel få rammeavtaler for øvrige rådgivertjenester, men vil ikke bli forespurt på prosjekter der de er tildelt prosjektledelse/prosjekteringsledelse/byggeleledelse. Prosjektlederen rapporterer til prosjektansvarlig på Eigedoms seksjonen. Øvrige rådgivertjenester De øvrige rådgivertjenestene vil være direkte engasjert av fylkeskommunen men styres av og rapporterer til den valgte prosjektleder. Prosjektdokumenter HFK har utarbeidet prosjekt- og prosjekteringsanvisninger som prosjektleder må forholde seg til.

6 RAMMEAVTALE, Side 5 av 13 Kap. 4 KONKURRANSEBESTEMMELSER Tjenestekjøpet gjennomføres som åpen anbudskonkurranse ihht FOR nr 402: Forskrift om offentlige anskaffelser, del I og III anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Kvalifikasjonskravene skal sikre at leverandørene har det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som anses nødvendig for å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. Tilbyder vil bli avvist dersom kvalifikasjonskravene ikke er oppfylt jf. forskriften Skatt og mva Kvalifikasjonskrav Tilbyder skal oppfylle sine forpliktelser i forhold til innbetaling av skatt og mva 4.2 Tilbyderens juridiske stilling Kvalifikasjonskrav Det kreves at leverandøren har et lovlig etablert foretak 4.3 HMS- egenerklæring Kvalifikasjonskrav Tilbyder skal etterleve helse- miljø og sikkerhetslovgivningen Dokumentasjon Bevis for at det stilte krav er oppfylt 1. Skatteattest utstedes av kemner/kommunekasserer 2. Attest for betalt merverdiavgift utstedes av skattefuten Attestene må ikke være eldre enn 6 måneder Dokumentasjon Bevis for at det stilte krav er oppfylt Firmaattest eller evt. registrering i faglig register i leverandørenes hjemland Dokumentasjon Bevis for at det stilte krav er oppfylt Signert HMS egenerklæring 4.4 Leverandørens økonomiske og finansielle stilling Der leverandøren har gyldig grunner til ikke å kunne fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan vedkommende godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere. Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon Det kreves tilstrekkelig økonomi for å kunne gjennomføre oppdrag av denne størrelse og kompleksitet. Bevis for at det stilte krav er oppfylt Regnskap for siste regnskapsår (2012) skal vedlegges. Dersom leverandøren har gyldige grunner til ikke å kunne framlegge de referanser oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere. En tilbyder kan også støtte seg på andre foretaks kapasitet, uavhengig av den juridiske karakteren av forbindelsene mellom dem. I så fall skal tilbyderen dokumentere overfor oppdragsgiver at han vil råde over de nødvendige ressurspersonene, for eksempel ved å legge frem en erklæring som forplikter foretakene til dette.

7 RAMMEAVTALE, Side 6 av Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon Bevis for at det stilte krav er oppfylt Det kreves tilstrekkelige administrative kvalifikasjoner En beskrivelse av leverandørens interne organisering ved gjennomføring av prosjekter med særlig vekt på kvalitetssikring. Firmaet skal ha et operativt kvalitetssikringssystem, som er relevant for utførelse av den aktuelle type tjeneste/ oppdrag. Dokumenteres ved kopi av sertifikater, oversikt/ innholdsfortegnelse i KShåndbok eller andre, tilsvarende system. 4.6 Tilbudets utforming Tilbudet skal være skriftlig og avgis i lukket og merket forsendelse, enten direkte eller pr post. Merkingen skal være tydelig og ihht. tilbudsinnbydelsen, og tilbudet skal være stemplet og undertegnet. Følgende dokumenter skal returneres oppdragsgiver: Tilbudsbrev Utfylt tilbudsskjema Den etterspurte dokumentasjon under kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Tilbyder registrert i StartBANK kan oppgi StartBANK id eller sende kopi av registreringsbevis som dokumentasjon for de kvalifikasjonskrav dette gjelder. Tilbudet skal leveres i (1) eksemplar. 4.7 Kriterier for valg av leverandør ( 22-2) Det skal inngås parallelle rammeavtaler med minst 3leverandører som senere skal konkurrere om de aktuelle oppdragene. Konkurransen i første fase gjennomføres som åpen anbudskonkurranse, 14-1 / Følgende kriterier og vekting av kriterier legges til grunn for utvelgelse av tilbydere for rammeavtaler til fremtidige minikonkurranser: KRITERIER VEKTING Kompetanse 50 % Leveringsdyktighet/ responstid 50 %

8 RAMMEAVTALE, Side 7 av 13 o o KOMPETANSE Leverandørens generelle kompetansenivå med utgangspunkt i innsendt dokumentasjon innenfor forespurt tjeneste. CV for medarbeidere som vil være aktuell for senere tilbud i minikonkurranse. Utover formell kompetanse vurderes også erfaring med vekt på skoleanlegg, og spesielt videregående skoler. Referanseprosjekter må fremgå av CV. Oppdragsgiver står fritt å ta kontakt med oppgitte referanser. For leverandører som har hatt oppdrag for HFK, eiendomsseksjonen kan dette bli brukt som minst ett av referanseprosjektene. LEVERINGSDYKTIGHET/RESPONSTID Det tas utgangspunkt i at oppdragene finner sted i Hordaland og at medarbeidere som tilbys har kort responstid for oppmøte i Bergen. Det må dokumenteres at leverandøren har mannskap med responstid på maks 4 timer til byggeplass i Hordaland. Karakterene blir satt i området 0-5. Laveste karakter er 0, og tilbyder som får karakteren 0 kan ikke bli tildelt kontrakt. Mini konkurranse Før tildeling av aktuelle prosjekter hentes det inn tilbud fra alle leverandørene under rammeavtalen. Anskaffelsen vil skje etter bestemmelsene i Det tilbud som anses mest fordelaktig for Hordaland Fylkeskommune vil bli valgt. Tildelingskriteriene er følgende med tilnærmet lik vekting o Kompetanse til den/de tilbudte medarbeidere Kompetansen vurderes med bakgrunn i CV for medarbeidere som tilbys, med hovedvekt på oppdragsansvarlig. Kompetanse på andre nærliggende fagområder som er etterspurt i konkurransen vil også telle med. Karakteren blir satt i området 0-5. Laveste karakter er 0, og tilbyder som får karakteren 0 kan ikke bli tildelt kontrakt. o Gjennomsnittlig timepris Gjennomsnittlig timepris beregnes ut fra timepriser inklusive alle kostnader knyttet til reise til oppdragsgiver i Bergen. Normalt vil oppdragsansvarlig telle 60 % og oppdragsmedarbeider 40 %. Med oppdragsansvarlig menes den som vil være sentral i utførelsen av prosjektet fra leverandørens side.

9 RAMMEAVTALE, Side 8 av 13 Karakter blir satt i området 1-5. En beregner middelverdien av tilbudene. Gjennomsnittlig timepris 20 % lavere enn middelverdien og lavere får karakteren 5. Gjennomsnittlig timepris 20 % høyere enn middelverdien og høyere får karakteren 1. Mellomliggende gjennomsnittlige timepriser får karakter ved lineær interpolering mellom ytterverdiene. 4.8 Offentlighet Allmennheten har rett til innsyn i tilbud og protokoll etter at valg av leverandør er gjort, se lov av 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (offentleglova) 23 tredje ledd, jf. forskrift av 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (FOA) 3-5, men med unntak for opplysninger som er underlagt taushetsplikt, etter FOA 3-6 mfl. Oppdragsgiver er pålagt å følge prinsippet om merinnsyn, jf. offentleglova 11. Ved spørsmål om innsyn, vil oppdragsgiver be tilbyder opplyse om tilbudet inneholder opplysninger som han mener er underlagt taushetsplikt, med en begrunnelse. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at informasjon fra tilbyder bare er rettledende. Oppdragsgiver har plikt til å gjøre en selvstendig vurdering av eventuelle innsynskrav sammenlignet med regelverket, jf. offentleglova. 4.9 Meddelelse om kontraktstildeling og karenstid før inngåelse av kontrakt ( 22-3) Rammeavtale: klagefrist etter meddelelse settes til 15 kalenderdager Minikonkurranse: klagefrist etter meddelelse settes til 6 kalenderdager

10 RAMMEAVTALE, Side 9 av 13 Kap. 5 KONTRAKTSBESTEMMELSER 5.1 Alminnelige kontrakts bestemmelser Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid med følgende suppleringer/endringer: 6.2 Forsikring (6.2) Tillegg: Rådgiverens ansvarsforsikring skal være basert på en anerkjent forsikring i bransjen. 12 Honorar Timesatser (12.2) Tillegg: Timeprisen skal være fast i første del av avtaleperioden fram til Deretter reguleres prisen årlig (01.01), etter relevant SSB indeks med utgangspunkt i indeks for tilbudsmåned. 15 Avbestilling (15) Tillegg: Rådgiverne har ikke krav på erstatning for sitt påregnelige tap som følge av avbestillingen Skifte av saksbehandler Rådgiver kan ikke skifte saksbehandler uten oppdragsgivers samtykke. Når oppdragsgiver krever det, plikter rådgiver å skifte ut en saksbehandler med en annen saksbehandler i eget firma eller hos en underleverandør. Blir en saksbehandler skiftet ut eller slutter en saksbehandler, skal rådgiver tilby en annen person med minst de samme faglige kvalifikasjoner og tilsvarende erfaring og til den pris som følger av kontrakten Møter og befaringer Rådgiver skal delta i alle møter og befaringer som oppdragsgiver anser som nødvendige Lønns- og arbeidsvilkår Ansatte hos entreprenører/leverandører/underleverandører skal, uavhengig av anskaffelsens størrelse, ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med de til enhver tid gjeldende allmenngjøringsforskrifter. Ved anskaffelser som overstiger 1,6 millioner kroner eks. mva. (Pr ) skal ansatte hos entreprenører/leverandører/underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, ha lønnsog arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Entreprenøren/leverandøren/underleverandørene skal på forespørsel dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten.

11 RAMMEAVTALE, Side 10 av 13 Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom entreprenøren/leverandøren/underleverandørene ikke etterlever bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår. Dersom entreprenøren/leverandøren/underleverandørene ikke etterlever bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av kontraktssum til det er dokumentert at forholdene er i orden. Summen som blir tilbakeholdt skal svare til ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren Etisk handel Leverandøren skal respektere de grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. De varer/produkter som leverandøren leverer skal være fremstilt under forhold som er forenlig med de krav som følger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner 1 og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljølovgivning på produksjonsstedet. Kravene som følger av ovenfor nevnte regelverk er minimumsstandarder. Der hvor konvensjoner og nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde. Leverandøren er forpliktet til å oppfylle kravene under hele kontraktsperioden. Dersom leverandøren bruker underleverandører til å gjennomføre hele eller deler av kontrakten, er leverandøren forpliktet til å videreføre de samme kravene til underleverandørene og bidra til at de etterlever kravene. Det samme gjelder underleverandørene. Leverandøren skal på oppfordring kunne legge fram dokumentasjon på at kravene er oppfylt. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre anmeldte eller uanmeldte kontroller på produksjonssted i kontraktsperioden. Ved kontroll plikter leverandøren å oppgi navn og kontaktopplysninger på de aktørene i leverandørkjeden som oppdragsgiver ønsker å kontrollere. Oppfyller ikke leverandøren kravene til etisk handel i disse kontraktsbestemmelsene, innebærer det kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter leverandøren å rette opp i de påpekte manglene innen en rimelig frist som oppdragsgiver fastsetter. Leverandøren skal dokumentere rettelsene skriftlig på den måten oppdragsgiver bestemmer. Ved manglende utbedring kan oppdragsgiver ilegge leverandøren dagmulkt på kr ,- begrenset oppad til 10 % av kontraktssum. Oppdragsgiver kan også kreve erstatning som står i forhold til oppdragsgivers økonomiske interesse av at kravene er fulgt, for eksempel negativ publisitet i tilfelle brudd. Ved vesentlige brudd på kontraktsbestemmelsene om etisk handel kan oppdragsgiver heve kontrakten Leveringsplikt Leverandøren innenfor rammeavtalen skal prioritere oppdragsgiver ved forespørsel innenfor rammeavtalen Kjøpsplikt Oppdragsgiver er kun forpliktet til kjøp dersom leverandøren er konkurransedyktig i henhold til tildelingskriteriene. 1 Les mer om FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner, se

12 RAMMEAVTALE, Side 11 av Avrop Ved konkrete prosjekter vil oppdragsgiver sende ut forespørsel til alle leverandørene under rammeavtalen. Leverandørene vil normalt få en frist på 2 uker på å utarbeide endelig tilbud i minikonkurransen Kontraktsoppfølging Miljøsertifisering For at det skal vere aktuelt å forlenge kontrakten, må leverandøren kunne dokumentere at firmaet er miljøsertifisert etter krava til ISO 14001/EMAS, Svanen eller Miljøfyrtårn, eller kunne dokumentere tilsvarande miljøprestasjonar og miljøstyringssystem som ein av desse tredjeparts sertifiseringsordningane. Om leverandøren kan dokumentere at prosessen med miljøsertifisering, eller å oppnå tilsvarande miljøprestasjonar/ miljøstyringssystem, er godt i gang og er venta fullført i den nye kontraktsperioden, kan det også vere aktuelt å forlenge kontrakten. StartBANK Entreprenøren skal innen 3 måneder etter inngåelse av avtale- /kontrakt være registrert og godkjent som leverandør med fullmakt for SKAV- informasjon i bygg- og anleggsnæringens leverandørregister StartBANK, og det vil være et krav at man opprettholder godkjenningen i hele kontraktsperioden. StartBANK, Achilles Systems AS Postboks 1526 Stoa, 4856 Arendal, Norge

13 RAMMEAVTALE, Side 12 av 13 Kap. 6 FORRETNINGSRUTINER 1 Generelt Forretningsrutinene skal følges av alle parter i oppdragsutførelsen. De har generell gyldighet og kan bare fravikes når det foreligger konkret avtale om dette. De engasjerte parters prosjektansvarlige har ansvaret for at rutinene blir gjort kjent for sine medarbeidere, og at de blir fulgt opp. Språk mellom partene er norsk. 2 Korrespondanse Prosjektets navn er: Rammeavtale PL/BL korrespondanse skal være merket med prosjektets navn og skal bare omhandle en sak. All korrespondanse skal være datert. Den skal normalt sendes pr. post til vedkommendes forretningsadresse dersom ikke noe annet er spesielt avtalt. Telefaks kan benyttes i saker som krever rask avklaring. Det skal avtales egne rutiner for bruk av e-post. Alle brev skal ha påskrift om hvem som får kopi. Prosjektleder og byggeleder skal ha kopi av all korrespondanse. Entrepriseansvarlig rådgiver, entreprenører og leverandører skal ha kopi av korrespondanse der de er berørt av saken. 3 Fakturering Fakturaer adresserast: Hordaland fylkeskommune Fakturamottak Postboks Bergen og merkes med ressursnummer: 130XXX Krav til innhold i fakturaer Fakturaer som ikke tilfredsstiller disse minimumskravene vil bli returnert. Avregningen dokumenteres med timelister spesifisert pr. person og dag som bilag til faktura.fakturering skjer direkte fra leverandør til oppdragsgiver, faktureringsselskaper skal ikke benyttes. HFK ønsker at det benyttes e-faktura Fakturering fra leverandør skal skje hver måned, med mindre annen avtale er inngått. Betalingsfrist skal være 30 dager

Konkurransegrunnlag. Arkitekttjenester Bergen katedralskole Ombygging/tilbygg HFK-13-0066

Konkurransegrunnlag. Arkitekttjenester Bergen katedralskole Ombygging/tilbygg HFK-13-0066 Konkurransegrunnlag Arkitekttjenester Bergen katedralskole Ombygging/tilbygg Arkitekttjenester Bergen katedralskole - Ombygging/tilbygg Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse 2. Tilbudsskjema 3. Orientering

Detaljer

AVTALE. Vedlegg 1. For perioden xxxxxx xxxxxx. Kjøp av prosjekteringstjenester. Universell utforming på Lillestrøm- og Sandvika Bussterminal

AVTALE. Vedlegg 1. For perioden xxxxxx xxxxxx. Kjøp av prosjekteringstjenester. Universell utforming på Lillestrøm- og Sandvika Bussterminal Vedlegg 1 AVTALE om Kjøp av prosjekteringstjenester. Universell utforming på Lillestrøm- og Sandvika Bussterminal For perioden xxxxxx xxxxxx Utgave 1.0 Side 1 av 6 Innhold 1. AVTALEN... 3 1.2 Avtalen...

Detaljer

Ny Horten videregående skole, Prosjekt Lystlunden

Ny Horten videregående skole, Prosjekt Lystlunden TILBUDSFORESPØRSEL / KONKURRANSEGRUNNLAG KONTRAHERINGSLEDELSE for gjennomføring av anbudskonkurranser for utbygging av Ny Horten videregående skole, Prosjekt Lystlunden Illustrasjon Mulighetsstudie Norconsult

Detaljer

Vedlegg 1 AVTALE. Rammeavtale på vakt- og sikkerhets- og servicetjenester. For perioden xx.xx.16 xx.xx.18. Utgave 1.0. Side 1 av 7

Vedlegg 1 AVTALE. Rammeavtale på vakt- og sikkerhets- og servicetjenester. For perioden xx.xx.16 xx.xx.18. Utgave 1.0. Side 1 av 7 Vedlegg 1 AVTALE Rammeavtale på vakt- og sikkerhets- og servicetjenester For perioden xx.xx.16 xx.xx.18 Utgave 1.0 Side 1 av 7 Innhold 1. AVTALEN... 3 1.2 Avtalen... 3 1.3 Oppdragets omfang... 3 1.4 Oppdragsgiver...

Detaljer

Tilstandsanalyse. U. Pihls vgs. Konkurransegrunnlag HFK

Tilstandsanalyse. U. Pihls vgs. Konkurransegrunnlag HFK Tilstandsanalyse U. Pihls vgs HFK-14-0062 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse 2. Tilbudsskjema 3. Orientering om prosjektet 4. Konkurransebestemmelser 5. Kontraktsbestemmelser Vedlegg

Detaljer

Standard endringer for AFK eiendom FKF i SSA-D bilag 7 og 8

Standard endringer for AFK eiendom FKF i SSA-D bilag 7 og 8 Vedlegg 1 Standard endringer for AFK eiendom FKF i SSA-D bilag 7 og 8 Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Avtalen punkt 3.2. Endringsoverslag Standardpriser for utarbeidelse av endringsoverslag: (Skal

Detaljer

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Vedlegg 1 AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Sak: 15/34 Asfaltarbeider Lillestrøm Bussterminal med opsjon Utgave 1.0 Side

Detaljer

Fasadeskilt til Fylkeshuset

Fasadeskilt til Fylkeshuset Fasadeskilt til Fylkeshuset HFK 12 026-01 FYLKESHUSET FASADE SKILT Side 1 av 9 Konkurransegrunnlag HFK-12-026-01 0. Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse 2. Tilbudsskjema 3. Opplysninger om prosjektet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel. ved kjøp av. Renholdstjenester til sjåførfasiliteter ved kollektivanlegg

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel. ved kjøp av. Renholdstjenester til sjåførfasiliteter ved kollektivanlegg Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel ved kjøp av Renholdstjenester til sjåførfasiliteter ved kollektivanlegg For perioden 1.1.2014 til 1.1.2016 med mulighet for forlengelse 1+1

Detaljer

Rammeavtale Maler- og gulvleggerarbeid

Rammeavtale Maler- og gulvleggerarbeid Rammeavtale Maler- og gulvleggerarbeid HFK-13-0003 Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbudsinnbydelse 2. Tilbudsskjema 3. Oppdragsbeskrivelse 4. Konkurransebestemmelser 5. Kontraktsbestemmelser 6. Forretningsrutiner

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold for helikopterlandingsplasser ved sykehus

Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold for helikopterlandingsplasser ved sykehus . KONKURRANSEBESTEMMELSER INKL. VEDLEGG Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold Åpen anbudskonkurranse TILBUDSFRIST 23. april 2015 kl. 12.00 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM KONKURRANSEN...

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bergen sentrum. Konkurransegrunnlag. Rammeavtale elektroarbeid HFK

Bergen sentrum. Konkurransegrunnlag. Rammeavtale elektroarbeid HFK Bergen sentrum Rammeavtale elektroarbeid -07 Side 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbudsinnbydelse 2. Tilbudsskjema 3. Oppdragsbeskrivelse 4. Konkurransebestemmelser 5. Kontraktsbestemmelser 6. Forretningsrutiner

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato:

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato: Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B Utgave: 1 Dato: 2014-09-01 Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Konkurranseregler... 2 1.1 Generelle konkurranseregler...

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID Vedlegg 1 KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Hvaler kommune. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C Kontraktsbestemmelser 3 Konkurransegrunnlag 30.10.2013 CD RL CD 2 Krav til mengdekontroll 30.10.2013 CD RL CD 1 Tilbudsdokumentasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE Mellom OSLO KOMMUNE v/kultur- og idrettsbygg Organisasjonsnummer: 998 546 338 og Organisasjonsnummer: Konsulenttjenester virksomhetsstyring

Detaljer

Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser

Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C Kontraktsbestemmelser 1 Tilbudsdokumentasjon 04.04.2013 KE Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Rogaland

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rammeavtale Rørleggerarbeid Voss / Hjeltnes HFK

Konkurransegrunnlag. Rammeavtale Rørleggerarbeid Voss / Hjeltnes HFK Rammeavtale Rørleggerarbeid Voss / Hjeltnes HFK-13-0004-01 Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbudsinnbydelse 2. Tilbudsskjema 3. Oppdragsbeskrivelse 4. Konkurransebestemmelser 5. Kontraktsbestemmelser

Detaljer

Austevoll KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale Tømrararbeid HFK

Austevoll KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale Tømrararbeid HFK Austevoll Rammeavtale Tømrararbeid KONKURRANSEGRUNNLAG HFK-12-007-13 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbudsinnbydelse 2. Tilbudsskjema 3. Oppdragsbeskrivelse 4. Konkurransebestemmelser 5. Kontraktsbestemmelser

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER TILBUDSINNBYDELSE RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 OM RANDABERG KOMMUNE... 3 2 ANSKAFFELSEN... 3 2.1 FORMÅL OG OMFANG... 3 2.2 AVTALENS VARIGHET... 3 2.3 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Vedlegg 1a_s Utgave 1.0 AVTALE. Sak: 16/33 Vinterdrift Bussterminaler og brygger - Akershus syd. Avtalens varighet xxxxxx xxxxxx.

Vedlegg 1a_s Utgave 1.0 AVTALE. Sak: 16/33 Vinterdrift Bussterminaler og brygger - Akershus syd. Avtalens varighet xxxxxx xxxxxx. Vedlegg 1a_s Utgave 1.0 AVTALE om Sak: 16/33 Vinterdrift Bussterminaler og brygger - Akershus syd Avtalens varighet xxxxxx xxxxxx Side 1 1. AVTALEN 1.2 Oppdragsgiver Akershus KollektivTerminaler FKF Vestbygata

Detaljer

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral Del A.I Konkurransegrunnlag E360 Luftbehandlingsanlegg Innhold 1. Invitasjon...4 2. Informasjon...4 2.1 Om oppdragsgiver...4 2.2 Kort om oppdraget...4 2.3 Hvilke dokumenter

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

Rammeavtaler rådgivningstjenester

Rammeavtaler rådgivningstjenester Rammeavtaler rådgivningstjenester Alstahaug kommune Tilbudsforespørsel Rådgivning utendørsanlegg, veg og VA Innhold 1 Tilbudsinnbydelse... 2 1.1 Oppdragsgiver... 2 1.2 Anskaffelsens omfang og varighet...

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. tekniske fag

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. tekniske fag TEKNISK AVDELING Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester tekniske fag 2013/2177 2013-2177 Side 1 av 7 Avtaledokument Mellom Universitetet i Oslo, Teknisk avdeling (org.nr. : 971 035 854) Adresse:

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV FAST RENHOLD

AVTALE OM LEVERING AV FAST RENHOLD Vedlegg 1 Versjon 1.0 AVTALE OM LEVERING AV FAST RENHOLD Sak: 10/71 Leveranse av renholdstjenester til AKTs bussterminaler og administrasjon Avtalens varighet xx.xx.xx xx.xx.xx. Side 1 av 9 AVTALEN Oppdragsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Transport og logistikktjenester 201200061 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...3

Detaljer

Horten Havn KF innbyr med dette til konkurranse om rammeavtale innenfor fagområdet prosjektledelse.

Horten Havn KF innbyr med dette til konkurranse om rammeavtale innenfor fagområdet prosjektledelse. Interesserte tilbydere Fra: Horten Havnevesen KF Dato: 21.06.2012 Emne: Konkurranseregler - utlysning 1 INNLEDNING - GENERELT 1.1 Innbydelse Horten Havn KF innbyr med dette til konkurranse om rammeavtale

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE prosjekteringsledelse 2010-2012 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Rammeavtale om

Detaljer

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. Byggeledelse

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. Byggeledelse TEKNISK AVDELING Vedlegg 3 Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester Byggeledelse 2013/7155 2013-7115 Side 1 av 7 Avtaledokument Mellom Universitetet i Oslo, Teknisk avdeling (org.nr. : 971 035

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kjøp av rådgiving og prosjekteringstjenester innen fagområdet elektrotekniske anlegg. Rammeavtale for Statens vegvesen Region midt Dokumentets dato: 5.10.2010

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE TOTALENTREPRISE

ANBUDSKONKURRANSE TOTALENTREPRISE Konkurransegrunnlag Del 1 KONKURRANSEBESTEMMELSER ANBUDSKONKURRANSE TOTALENTREPRISE Kviltorp gamle skole Miljøsanering og riving 00 11.04.2014 Tilbudsgrunnlag TMR HR Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontr.

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

TILBUDSMAPPE. Prosjektadministrative tjenester. til. Narvik kommune

TILBUDSMAPPE. Prosjektadministrative tjenester. til. Narvik kommune TILBUDSMAPPE Prosjektadministrative tjenester til Narvik kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse:

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker NTNU Samfunnsforskning AS Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER... 3 1.1 ORIENTERING OM OPPDRAGET... 3 1.2 TILBUDSREGLER...

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 430175 Kristiansten festning Sikringstiltak murer

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om 169-BYM-2014 Byggeleder til bygging av Nedre

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL RÅDGIVERKONTRAKT (konkurransegrunnlagets del I) Rammeavtale for rådgivertjenester (prosjektering) innen VA og vei

TILBUDSFORESPØRSEL RÅDGIVERKONTRAKT (konkurransegrunnlagets del I) Rammeavtale for rådgivertjenester (prosjektering) innen VA og vei I TILBUDSFORESPØRSEL RÅDGIVERKONTRAKT (konkurransegrunnlagets del I) Rammeavtale for rådgivertjenester (prosjektering) innen VA og vei 2015-2017 April 2015 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg Dokumentets dato: 15.04.2011 Saksnummer: 2011062413 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om Statens vegvesen Informasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Tjenestekjøp prosjektstyringsverktøy og datateknisk infrastruktur. Åpen konkurranse. Konkurransegrunnlag

LILLESAND KOMMUNE. Tjenestekjøp prosjektstyringsverktøy og datateknisk infrastruktur. Åpen konkurranse. Konkurransegrunnlag LILLESAND KOMMUNE Tjenestekjøp prosjektstyringsverktøy og datateknisk infrastruktur Åpen konkurranse Konkurransegrunnlag 2 av 9 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse:... 2 2 Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg

Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg Konkurransegrunnlag Hovedentrepriser_kgr 003 23.09.2009 H1V1..doc 2 av 11 OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3 1.2 Anskaffelsens formål...3 1.3 Kontraktbestemmelser...3

Detaljer

Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Elektrikertjenester Oslo

Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Elektrikertjenester Oslo Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Elektrikertjenester Oslo 201300266 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Oppdraget/Spesifikasjon...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Dokumentets dato: 28.02 2012 Saksnummer: 2012021795 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE

KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE (BEGRENSET KONKURRANSE) Side 1 av 8 1 Oppdraget og konkurransen... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særskilt om krav som vil bli stilt i anbudskonkurransen...

Detaljer

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014 VA-rehabilitering Bleikeråsen Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel Asker mai 2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT1303 VA-rehabilitering Bleikeråsen Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Oslo Kommune Bydel Grünerløkka (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om Denne kontrakten

Detaljer

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG BILAG D VEDLEGG Innhold D.1 Vedlegg... 3 D.1.1 HMS-egenerklæring... 3 D.1.2 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter... 4 D.1.3 Forpliktelseserklæring... 5 Side 2 av 5 D.1 VEDLEGG

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Prosjekt Ramstad barnehage

Prosjekt Ramstad barnehage Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler Prosjekt Ramstad barnehage Anskaffelse av Sanitær- og varmeinstallasjon NS8406 Innholdsfortegnelse 1 Innledning generelt... 4 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg.

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1. Tilbyderinstruks 1.1 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1.2 Gjeldende krav i henhold til forskriften for denne anskaffelsen Anskaffelsen skjer

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

Oslo Bussterminal Utbedring av setningsskader

Oslo Bussterminal Utbedring av setningsskader Vaterland Bussterminal AS Oslo Bussterminal Utbedring av setningsskader ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE REHABILITERING AV BETONGKONSTRUKSJONER KONKURRANSEGRUNNLAG Dato: 16.04.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 TILBUDSINNBYDELSE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Strategi-, veg- og transportavdelingen Rådgiver innen transportanalyse og gjennomføring av transportanalyser for KVU Kryssing av Oslofjorden Dokumentets

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 2435038 Bergenhus Festning Entreprise 5,

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Rammeavtale for Leveranse av asfalt til Vågsøy kommune Prosedyre: Åpen konkurranse Tilbudsfrist: 06.03.2015 kl. 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3

Detaljer

Vedlegg 3 til konkurransegrunnlaget. Rammeavtale. for prosjektering- og rådgivningstjenester for Kongsberg kommunale eiendom KF. Saksnr.

Vedlegg 3 til konkurransegrunnlaget. Rammeavtale. for prosjektering- og rådgivningstjenester for Kongsberg kommunale eiendom KF. Saksnr. Vedlegg 3 til konkurransegrunnlaget Rammeavtale for prosjektering- og rådgivningstjenester for Kongsberg kommunale eiendom KF Saksnr.: Rammeavtale for prosjekteringstjenester Avtale er inngått mellom:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for klarspråksarbeid Dokumentets dato: 2012 02 02 Saksnummer 2012014608 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby + INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver)

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) Konkurranse med forhandling (ett trinns prosess) 1. KORT OM ANSKAFFELSEN...2 2. TILBUDSINNLEVERING...2 3. ALMINNELIGE REGLER

Detaljer

Søknadsmappe. Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Søknadsmappe. Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Vedlegg 1 Søknadsmappe Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Sandefjord kommune Skal fylles ut: Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon:

Detaljer

TILBUDSMAPPE. for anskaffelse av Nytt Idrettsdekke i Isbjørnhallen. OPPDRAGSGIVER Hammerfest Eiendom KF

TILBUDSMAPPE. for anskaffelse av Nytt Idrettsdekke i Isbjørnhallen. OPPDRAGSGIVER Hammerfest Eiendom KF TILBUDSMAPPE for anskaffelse av Nytt Idrettsdekke i Isbjørnhallen OPPDRAGSGIVER Hammerfest Eiendom KF Bedriftsnavn: Org.nr.: Ansvarlig for tilbudet: E-post: Gateadresse: Postadresse: Web-adresse: Tlf.:

Detaljer

Forespørsel under nasjonal terskel. Ved anskaffelse av: Posttjenester for Politihøgskolen Oslo

Forespørsel under nasjonal terskel. Ved anskaffelse av: Posttjenester for Politihøgskolen Oslo Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Posttjenester for Politihøgskolen Oslo 201400241 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Kjøling og Ventilasjon

ANBUDSINNBYDELSE. Kjøling og Ventilasjon ANBUDSINNBYDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM Kjøling og Ventilasjon MED SYKEHUSET INNLANDET SAK NR. 200900466 Konkurransegrunnlag i sak nr 200900466 Rammeavtale kjøling / ventilasjon Side 1 av 8 1 OPPDRAGSGIVER...3

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer