Detaljregulering for Strandveien vest, 2. gangsbehandling etter plan- og bygningslovens 12-12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering for Strandveien vest, 2. gangsbehandling etter plan- og bygningslovens 12-12"

Transkript

1 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Thorbjørn Faber Geirbo L.nr.: 751/2015 Arkivnr.: /L12 Saksnr.: 2011/1900 Utvalgssak Detaljregulering for Strandveien vest, 2. gangsbehandling etter plan- og bygningslovens Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester /15 Kommunestyret /15 GRUNNLAG Kommuneplanens arealdel, vedtatt Politisk behandling etter PBL 12-8 av råd gitt i oppstartsmøte, utvalgssaksnr. 86/11. 1.gangsbehandling etter PBL 12-10, 12-11, utvalgssaksnr. 65/ gangsbehandling etter PBL 12-10, utvalgssaknr. 106/14. Protokoll fra meklingsmøte Areal- og transportplan (ATP) for Buskerudbyen , vedtatt VEDLEGG 1 Plankart, datert Planbestemmelser, datert Planbeskrivelse datert Notat - mulig gangforbindelse over jernbanesporene 5 Strandveien vest regulering - svar på forespørsel om skolekapasitet 6 Detaljregulering for Strandveien vest - protokoll fra meklingsmøte 24. oktober Særutskrift - Detaljregulering for: Strandveien Vest - 2.gangsbehandling etter plan- og bygningslovens Revidert plan etter mekling - Strandveien vest SAMMENDRAG Forslag til detaljregulering for Strandveien vest legger til rette for sentrumsbebyggelse med mulighet for bolig, forretning og tjenesteyting i tråd med kommuneplanen. Planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn i perioden Det er innkommet åtte merknader til planforslaget, deriblant innsigelser fra Jernbaneverket og Statens vegvesen som senere er blitt trukket. Planforslaget ble behandlet i hovedutvalg for Sentraladministrasjon og Side 1

2 Tekniske tjenester , men kommunestyret vedtok å utsette behandlingen til protokoll fra meklingen med vegvesenet forelå. Rådmannen og Statens vegvesen ble gjennom mekling enige om noen endringer i planen, og Statens vegvesen trakk sin innsigelse. Rådmannen vurderer planforslaget som godt utredet. Planforslaget er så langt som mulig omarbeidet i henhold til innkomne merknader. Endringene i planen etter offentlig ettersyn vurderes som mindre vesentlige og utløser ikke krav til nytt offentlig ettersyn. Da endringene etter mekling er tekniske justeringer innen hovedformålet samferdsel og tekniske anlegg anbefaler rådmannen at planforslaget går rett til behandling i kommunestyret. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas. OPPLYSNINGER Hensikt med saken. Denne saken er underlag til 2.gangsbehandling og endelig vedtak av detaljregulering for Strandveien vest i kommunestyret. I tråd med krav i plan- og bygningslovens framgår det i saksframlegget hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, samt hvilken betydning disse er tillagt. Planområdet Planområdet ligger sentralt i Mjøndalen (se illustrasjon nr.1). Mesteparten av planområdet eies av Strandveien Vest AS, mens de to eiendommene i øst med kombinasjon bolig/næring er eiet av beboere. I tillegg inngår veigrunn eiet av Nedre Eiker kommune, og et mindre areal eiet av Jernbaneverket. Illustrasjon nr. 1: planområdet / ortofoto Planstatus og overordnede føringer I vedtatt Areal- og transportplan Buskerudbyen (ATP) er Mjøndalen identifisert som en av seks prioriterte utviklingsområder der så mye som mulig av bolig- og arbeidsplassveksten skal skje frem til ATP ens planretningslinje P6.1 påpeker at et Side 2

3 sentralt beliggende industriområde med lav bruksintensitet (som dette planområdet) bør omdannes til bolig, forretning og tjenesteyting. Det er et mål i gjeldende kommuneplan at det skal fortettes i sentrumsområdene og at Mjøndalen skal styrkes som kommunesenter. Planområdet er i det mest sentrale av Mjøndalen og er i kommuneplanens arealdel for det meste avsatt til sentrumsformål Y, samt et lite areal avsatt til jernbane (se illustrasjon nr. 2, planområdet er markert med blå linje). Illustrasjon nr. 2: Utsnitt kommuneplan så godt som hele planområder er avsatt til Sentrumsformål (Y) Veigrunnen i Strandveien er omfattet detaljregulering E134 Mjøndalen - Øvre Eiker kommune midtdeler vedtatt Pågående planarbeid i nærområdet Hele planområdet inngår i planområdet for kommunal detaljregulering for flomsikring av Mjøndalen. Rådmannen påser at disse planene samordnes. Planforslaget Nedenfor beskrives de viktigste elementene i planforslaget, for øvrig vises det til planbeskrivelsen i vedlegg 3. Side 3

4 Illustrasjon nr. 3: Kotehøyder omregnet til antall etasjer. Planforslaget for Strandveien vest legger i tråd med kommuneplanen til rette for sentrumsbebyggelse med mulighet for bolig, forretning og tjenesteyting, samt at BYA er satt til minimum 30 %. I tråd med faglig og politisk vurdering er byggehøyder tredelt; trappet fra seks etasjer i vest (tilsvarende motstående bygg) til 4 etasjer i øst, slik vist i illustrasjon 3. Uteoppholdsareal og lekeplass Kravene til utoppholdsareal og lekeplass følger kommuneplanens krav, noe som tilsier minst 20 m² for hver boenhet hvorav minst 10 m² skal være privat. Det skal også opparbeides lekeplasser i tråd med kommuneplanens arealdel. Dette vil si at det for hver femtiende bolig skal opparbeides en småbarnslekeplass (for de aller minste) i planområdet i maks. avstand på 50 m fra boligene. Nærlekeplass (for de mellomstore) på ca.1500 m 2 skal opparbeides utenfor planområdet (ca. 500m unna) på gnr/bnr: 15/197, 329, 194, 331, Vikhagan/Holtejordet. Parkering I planbestemmelsenes foreslås parkeringsdekning per bolig som følger minstekravene for sentrumsområde X i kommuneplanens arealdel. Minstekravene til parkering for forretning følger også kommuneplanens arealdel, mens kravene til kontor og tjenesteyting er redusert fra 1,5 biloppstillingsplasser pr. 100 m 2 bruksareal til henholdsvis 0,5 og 1,0 på grunn av planområdets nærhet til kollektivtilbud. Bilparkering skal hovedsakelig løses i parkeringskjellere, men det tillates i tillegg noe parkering i gatetun. Samferdselsanlegg Langs både Arbeidergata (mot Mjøndalsbrua) og Strandveien foreslås det gang-/sykkelveg. For å sikre tilgang til en eventuell bru fra planområdet over jernbanesporene til jernbanestasjonen er det avsatt et gatetun. Gatetunet sikrer også byggefritt belte over avløpsledning. Planen sikrer tilstrekkelig areal til en eventuell utvidelse av E134. Rekkefølgekrav Det foreslås rekkefølgebestemmelser (jf. 5.1 i planbestemmelsene) for å sikre opparbeiding av uteoppholdsareal, lekeplasser og annen infrastruktur både i og utenfor planområdet. Utbyggingsavtale (UBA) Parallelt med reguleringsplanen er det varslet mulig utbyggingsavtale for gjennomføring av Side 4

5 planen. Utbyggingsavtalen er gjenstand for forhandling mellom kommune og tiltakshaver. Dersom det blir aktuelt med UBA skal denne behandles som egen sak i formannskapet og kommunestyret etter at reguleringsplanen er sluttbehandlet. Offentlig ettersyn og høring Forslag til detaljregulering for Strandveien vest har vært ute til offentlig ettersyn i perioden Det kom i denne perioden inn åtte merknader til planen. Blant disse var det to innsigelser. Jernbaneverket har etter forhandlinger om justeringer i planforslaget trukket sin innsigelse. I mekling trakk Statens vegvesen sin innsigelse. VURDERING Oppfølging av vedtak i 1.gangsbehandling I 1.gangsbehandling ble følgende føringer vedtatt avklart/utarbeidet før 2.gangsbehandling: Krav / føring 1 Før 2. gangsbehandling skal tiltakshaver utrede mulige gangforbindelser over jernbanesporene 2 Rådmannen skal utrede om en nærlekeplass (for mellomstore barn) på minst 1500 m 2 bør opparbeides på gnr/bnr 23/1 (vest for Wildenveys plass) i stedet for på Vikhagan. 3 Tilstrekkelig skolekapasitet må dokumenteres før saken kommer til 2. gangs behandling. Rådmannens vurdering Utført. Se vedlegg 4. Utført. Samlet nærlekeplass (for både denne planen og Stadion-kvartalet) opparbeides i Vikhagan/Holtejordet Utført. Se vedlegg 5. Utbedring av skolekapasitet er en kommunal oppgave. Det finnes ingen hjemmel for å kreve tiltak fra utbygger. Rådmannen vurderer føringene ivaretatt så langt som mulig og innarbeidet i planforslaget. Oppfølging av merknader fra offentlig ettersyn Planen er så langt som mulig tilpasset innkomne merknader og forhandlinger rundt innsigelsene. Nedenfor vises sammendrag av merknadene og rådmannens vurdering av disse: Avsender, dato 1 Maria Stangvik, Vigdis og Trygve Karlsen, Merknad Protesterer mot byggehøyder Protesterer hvis planforslaget medfører endringer i utnyttelsen av gbnr. 15/400. Rådmannens vurdering Tas ikke til følge. Byggehøyder er i tråd med ellers i sentrum. Videre er dette blant de mest sentrale av fortettingsområder nær stasjonen. Byggehøyder er også politisk avklart. Eiendommen er i dag uregulert. Reguleringsplan befester tillatt utnyttelse i kommuneplanen. Side 5

6 3 Drammensregionens brannvesen, Krever at det tas hensyn til brannvesenets innsatstider, bemanning, utstyr, kompetanse, behov for slokkevann osv. Stigebil må ha tilgang og plass til oppstilling i tilknytning til hver boenhet. Det sikres at dekkene over parkeringskjeller tåler tyngden fra stigemateriellet Alle punkt omfatter detaljer til sikkerhetstiltak til byggesak. 4 Statens vegvesen, Region sør, Innsigelser til følgende 3 punkter: 1. Utbyggingen gir kapasitetsproblemer i rundkjøringen på E Støyforholdene er ikke tilfredsstillende. Dette punktet bortfaller dersom det avklares med Fylkesmannen at det aksepteres unntak fra støyretningslinje. 3. Det er ikke avsatt tilfredsstillende areal til framtidig E 134. Innsigelser trukket. Bestemmelse om maks. areal til handel er endret Punktet bortfalt da fylkesmannen aksepterte unntak Plankartet er endret for å ivareta dette 5 Jernbaneverket, EB Nett AS, Fylkesmannen i Buskerud, Planfaglige råd: For framtidig sentrumsutvikling langs Strandveien bør en avsette tilstrekkelig areal til tilfredsstillende løsning for krysset Arbeidergata/Strandveien/ Mjøndalen bru. Lekeplasser bør ha trafikksikker adkomst og være skjermet mot trafikken. Anmoder om at byggegrense settes til 30 meter fra nærmeste spor. Siden vi ikke har fått avklart areal- og sporbehov for Mjøndalen stasjon, har vi innsigelse til byggegrensen på 15 meter. Innsigelse til utkraging av bygningsdeler utover byggegrense mot jernbane (jf. planbestemmelse 6.1.3) Ber om at Jernbaneverkets eiendom (gbnr. 15/60) tas ut av planen eller reguleres til jernbane. Ber kommunen vurdere om det er hensiktsmessig å videreføre planlegging av overgang over jernbanen nå. Ønsker en tilbakemelding om forventet effektbehov for området så snart dette foreligger. Forutsetter at kommunen følger opp den utfordrende støysituasjonen i byggesaken og ikke dispenserer fra støykrav Tas til etterretning Kryssløsning utarbeides i samarbeid med SVV gjennom Buskerudbysamarbeidet. Derav plankrav til sammenhengende gangog sykkelveger Innsigelse trukket Bestemmelse endret og innsigelse trukket Arealet endret slik at det reguleres til jernbane Tilsvarer H1 føring. Se vurdering i vedlegg 5. Dette vil først kunne foreligge i en byggesak, når bygg er prosjektert Tas til følge. Støykrav forutsettes etterfulgt. Side 6

7 Etterlyser vurderinger av temaet klima og energi, herunder tilknytning til fjernvarme. Ber kommunen sikre tilstrekkelig kvalitet for lekeplasser som skal opparbeides i gårdsrommene. Forutsetter krav til støyreduserende tiltak hvis det viser seg at lekeplassen ved Holtejordet er belastet med støy som overskrider de gjeldende grenseverdiene. Krever redegjørelse for hvordan prinsippene for offentlig beslutningstaking i Naturmangfoldsloven 8-12 er vurdert og fulgt opp. Forutsetter at kommunen ser til at ny bebyggelse i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til estetikk og landskapsforhold. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde og tilknytnings -plikt til fjernvarme Inngår som både formog rekkefølgekrav Inngår i kommunens egen plan for helhetlig utvikling av parken. Inngår i denne saken. Ivaretas i byggesak 8 Buskerud fylkeskommune, Overlater til kommunen å sette nærmere krav til utformingen av nybygg og eventuelle lokale kulturminner. Tas til orientering. Endringer av planforslaget Med bakgrunn i vurderingen ovenfor har rådmannen i samråd med tiltakshaver gjort noen endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn. Endringene som følger: Endring i plankartet: Felt S1 - byggegrense rettet ut slik at den blir i jevn forlengelse av den langs S2 og S3. Felt S3 - mindre areal gjort om til formålet Jernbane i tråd med kommuneplanen Endring i bestemmelser: Ny bestemmelse: Sikring/hinder mot ferdsel på jernbanen Tilføyelse: Krav til utomhusplan utvides til å omfatte nytt punkt for hinder mot ferdsel på jernbanen Sløyfet: sikres i annet lovverk Sløyfet: sikres i annet lovverk Tilføyelse: Byggegrense og byggelinje utvides med presiseringen av utkraging kan kun tillates mot gate KV1 og KV2, og dermed utelukkes slik utkraging mot jernbanen. Etter meklingen med Statens vegvesen har rådmannen gjort følgende endringer: Endring i plankartet: KV1, Innenfor areal avsatt til veianlegg er Strandveien med kjørevei, gang- GS1, /sykkelvei og rabatt rettet ut og forskjøvet sørover. Arealet som frigjøres er AVT1-2 avsatt til annen veigrunn teknisk. Endring i bestemmelser: Ny bestemmelse om at Strandveien med kjørevei, gang-/sykkelvei og rabatt skal opparbeides i tråd med kartutsnittet merket med bestemmelsesområde (det vil si at veianlegget følger dagens veiføring) inntil E134 eventuelt utvides. Side 7

8 Ved eventuell utvidelse av E134 må Strandveien opparbeides i tråd med plankartet, det vil si forskyves sørover Feltbetegnelser oppdatert etter endringer i plankartet Endret: Tillatelse til etablering av kjøpesenter sløyfes. Begrensning på maksimalt areal til ny handelsvirksomhet og dagligvarevirksomhet innføres. 9 - Ny bestemmelse som angir rekkefølgekrav for opparbeiding av Strandveien med kjørevei, gang-/sykkelvei og rabatt inntil eventuell utvidelse av E134. Vurdering av virkning av endringer Endringene i plankart og planbestemmelser er presiseringer og tekniske justeringer og vurderes ikke å ha vesentlige (negative) virkninger for miljø og samfunn eller parter i saken. Interessene til den ene parten som er vesentlig berørt, Statens vegvesen, er ivaretatt gjennom mekling. Endringene vurderes ikke å utløse krav til nytt offentlig ettersyn. Øvrige vurderinger Særlige vektlagte forhold Følgende forhold er tillagt særlig betydning i saksbehandling av denne detaljreguleringen; - Støysikring - Avtrappede byggehøyder med tilhørende p-krav - Byggegrenser - Plassering og utforming av småbarns- og nærlekeplass - Sammenhengende gang- og sykkelveg Ved eventuelle fremtidige søknader om dispensasjon eller mindre endring i reguleringsplan bør disse hensynene ikke tillates å settes vesentlig til side. Naturmangfoldloven 8-12 Tiltaket er vurdert til å være godt nok utredet i forhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig beslutningstaking (jfr. Naturmangfoldlovens 8-12). Planforslaget vurderes ikke å være i strid med naturmangfoldloven. Mulig virkning av vedtak av detaljregulering for kommunen Planforslaget forventes ikke å utløse krav til innløsning, ekspropriasjon eller erstatning som må dekkes av kommunen. Hva gjelder økede driftsutgifter, så vil disse påløpe som forventet til teknisk infrastruktur (veg, vann og avløp o.l.) samt til skole, barnehage m.m. som følge av dette og annen utbygging i sentrum. KONKLUSJON Rådmannen vurderer planforslaget som godt utredet. Planforslaget er så langt som mulig omarbeidet i henhold til innkomne merknader. Endringene i planen etter offentlig ettersyn vurderes som mindre vesentlige og utløser ikke krav til nytt offentlig ettersyn. Politisk handlingsrom Et vedtak etter plan og bygningslovens foreligger i to mulige alternativ. Enten vedtas planforslaget slik det foreligger eller, hvis Kommunestyret er uenig i planforslaget, sendes saken tilbake til rådmannen for ny behandling (eventuelt med retningslinjer for det videre arbeid med planen). Alternativene til vedtak er da som følger: Side 8

9 Alternativ 1: (enkeltvedtak som må begrunnes og som gir klagerett) Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar kommunestyret detaljregulering for Strandveien vest med plankart datert og planbestemmelser datert Alternativ 2: Kommunestyret sender planforslaget tilbake til rådmannen for ny behandling. Hovedutvalget anbefaler at kommunestyret gir følgende retningslinjer for videre arbeid: Rådmannen anbefaler alternativ 1. Begrunnelse for vedtak av alternativ 1: Begrunnelse for vedtaket er at forslaget til detaljregulering, sett bort fra avklarte avvik fra byggehøyder i felt S1 og S2, er i tråd med alle krav i kommuneplanen, samt mål om fortetting i Areal- og transportplan for Buskerudbyen. Planforslaget medfører ingen vesentlig negativ virkning på miljø og samfunn. Endringer som er gjort i tråd med merknader fra offentlig ettersyn og etter mekling vurderes som mindre vesentlige og utløser ikke krav til nytt offentlig ettersyn. Interessene til den ene parten som er vesentlig berørt er ivaretatt gjennom mekling. Det vurderes at detaljreguleringen vil være et stort og viktig bidrag til vedtatt videreutvikling av Mjøndalen sentrum på nordsiden av jernbanen. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar kommunestyret detaljregulering for Strandveien vest med plankart datert og planbestemmelser datert Begrunnelse for vedtaket er at forslaget til detaljregulering, sett bort fra avklarte avvik fra byggehøyder i felt S1 og S2, er i tråd med alle krav i kommuneplanen, samt mål om fortetting i Areal- og transportplan for Buskerudbyen. Planforslaget medfører ingen vesentlig negativ virkning på miljø og samfunn. Endringer som er gjort i tråd med merknader fra offentlig ettersyn og etter mekling vurderes som mindre vesentlige og utløser ikke krav til nytt offentlig ettersyn. Interessene til den ene parten som er vesentlig berørt er ivaretatt gjennom mekling. Det vurderes at detaljreguleringen vil være et stort og viktig bidrag til vedtatt videreutvikling av Mjøndalen sentrum på nordsiden av jernbanen. Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens 1-9 og12-12, samt forvaltningslovens 28. Etter forvaltningslovens 29 er klagefristen er tre uker fra mottatt kunngjøring. Krav om erstatning i henhold til 15-3 eller krav om innløsning etter 15-2 i Plan og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter detaljregulering er kunngjort. Frist for igangsetting av bygge- og anleggstiltak er etter 12-4 senest fem år fra vedtak av planen. Etter dette kan tillatelse ikke gis uten nytt planvedtak. Behandling i Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester : Det ble ikke reist endringsforslag til saken. Votering: Side 9

10 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling fra Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester : Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar kommunestyret detaljregulering for Strandveien vest med plankart datert og planbestemmelser datert Begrunnelse for vedtaket er at forslaget til detaljregulering, sett bort fra avklarte avvik fra byggehøyder i felt S1 og S2, er i tråd med alle krav i kommuneplanen, samt mål om fortetting i Areal- og transportplan for Buskerudbyen. Planforslaget medfører ingen vesentlig negativ virkning på miljø og samfunn. Endringer som er gjort i tråd med merknader fra offentlig ettersyn og etter mekling vurderes som mindre vesentlige og utløser ikke krav til nytt offentlig ettersyn. Interessene til den ene parten som er vesentlig berørt er ivaretatt gjennom mekling. Det vurderes at detaljreguleringen vil være et stort og viktig bidrag til vedtatt videreutvikling av Mjøndalen sentrum på nordsiden av jernbanen. Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens 1-9 og12-12, samt forvaltningslovens 28. Etter forvaltningslovens 29 er klagefristen er tre uker fra mottatt kunngjøring. Krav om erstatning i henhold til 15-3 eller krav om innløsning etter 15-2 i Plan og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter detaljregulering er kunngjort. Frist for igangsetting av bygge- og anleggstiltak er etter 12-4 senest fem år fra vedtak av planen. Etter dette kan tillatelse ikke gis uten nytt planvedtak. Behandling i Kommunestyret : Det ble ikke reist endringsforslag til saken. Votering: Innstillingen fra utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar kommunestyret detaljregulering for Strandveien vest med plankart datert og planbestemmelser datert Begrunnelse for vedtaket er at forslaget til detaljregulering, sett bort fra avklarte avvik fra byggehøyder i felt S1 og S2, er i tråd med alle krav i kommuneplanen, samt mål om fortetting i Areal- og transportplan for Buskerudbyen. Planforslaget medfører ingen vesentlig negativ virkning på miljø og samfunn. Endringer som er gjort i tråd med merknader fra offentlig ettersyn og etter mekling vurderes som mindre vesentlige og utløser ikke krav til nytt offentlig ettersyn. Interessene til den ene parten som er vesentlig berørt er ivaretatt gjennom mekling. Det vurderes at detaljreguleringen vil være et stort og viktig bidrag til vedtatt videreutvikling av Mjøndalen sentrum på nordsiden av jernbanen. Side 10

11 Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens 1-9 og12-12, samt forvaltningslovens 28. Etter forvaltningslovens 29 er klagefristen er tre uker fra mottatt kunngjøring. Krav om erstatning i henhold til 15-3 eller krav om innløsning etter 15-2 i Plan og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter detaljregulering er kunngjort. Frist for igangsetting av bygge- og anleggstiltak er etter 12-4 senest fem år fra vedtak av planen. Etter dette kan tillatelse ikke gis uten nytt planvedtak. Side 11

Detaljregulering for Strandveien vest: 1.gangsbehandling etter 12-10, i plan- og bygningsloven

Detaljregulering for Strandveien vest: 1.gangsbehandling etter 12-10, i plan- og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Thorbjørn Faber Geirbo L.nr.: 12270/2013 Arkivnr.: 20110007/L12 Saksnr.: 2011/1900 Utvalgssak Detaljregulering for Strandveien vest: 1.gangsbehandling

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 42145/2016 Arkivnr.: 20130012/L13 Saksnr.: 2013/7290 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Detaljer

Detaljregulering Tunvollveien 11 m. fl. - 1.gangsbehandling etter 12-10, i plan- og bygningsloven

Detaljregulering Tunvollveien 11 m. fl. - 1.gangsbehandling etter 12-10, i plan- og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Thorbjørn Faber Geirbo L.nr.: 17186/2013 Arkivnr.: 20110015/L12 Saksnr.: 2011/4698 Utvalgssak Detaljregulering Tunvollveien 11 m. fl. - 1.gangsbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Reguleringsplan for Nerdamsveien - 2.gangsbehandling etter 12-12 i plan- og bygningsloven

Reguleringsplan for Nerdamsveien - 2.gangsbehandling etter 12-12 i plan- og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 3840/2013 Arkivnr.: 20100005/L12 Saksnr.: 2010/6265 Utvalgssak Reguleringsplan for Nerdamsveien - 2.gangsbehandling etter

Detaljer

Detaljregulering for Hovjordet "Låven"- 2.gangsbehandling etter i plan- og bygningsloven

Detaljregulering for Hovjordet Låven- 2.gangsbehandling etter i plan- og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 25380/2015 Arkivnr.: 20110009/L12 Saksnr.: 2011/2983 Utvalgssak Detaljregulering for Hovjordet "Låven"- 2.gangsbehandling

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Strandveien 7-11, Mjøndalen. 1.gangsbehandling etter & i plan og bygningsloven

Forslag til reguleringsplan for Strandveien 7-11, Mjøndalen. 1.gangsbehandling etter & i plan og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Frode Brokhaug L.nr.: 33739/2015 Arkivnr.: 20130002/L12 Saksnr.: 2013/542 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Strandveien 7-11, Mjøndalen. 1.gangsbehandling

Detaljer

Detaljregulering for Øvre Bakkefeltet - 2.gangsbehandling etter i plan- og bygningsloven

Detaljregulering for Øvre Bakkefeltet - 2.gangsbehandling etter i plan- og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 12330/2017 Arkivnr.: 20130012/L13 Saksnr.: 2013/7290 Utvalgssak Detaljregulering for Øvre Bakkefeltet - 2.gangsbehandling etter

Detaljer

Detaljregulering for Steinberg stasjonskvartal: 1.gangsbehandling etter 12-10, i plan- og bygningsloven

Detaljregulering for Steinberg stasjonskvartal: 1.gangsbehandling etter 12-10, i plan- og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tom André Alstadsæther L. nr.: 13141/2014 Arkivnr.: 20130005/L12 Saksnr.: 2013/2740 Utvalgssak Detaljregulering for Steinberg stasjonskvartal: 1.gangsbehandling

Detaljer

Detaljregulering for Steinberg stasjonskvartal: politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Detaljregulering for Steinberg stasjonskvartal: politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Thorbjørn Faber Geirbo L.nr.: 9049/2013 Arkivnr.: 20130005/L12 Saksnr.: 2013/2740 Utvalgssak Detaljregulering for Steinberg stasjonskvartal: politisk

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Trollhullet - 1.gangsbehandling etter 12-10, 12-11 i Plan- og bygningsloven

Forslag til reguleringsplan for Trollhullet - 1.gangsbehandling etter 12-10, 12-11 i Plan- og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen L.nr.: 16194/2012 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Trollhullet - 1.gangsbehandling

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Stadionkvartalet - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Endring av reguleringsplan for Stadionkvartalet - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Ole Christian Øvrebø L.nr.: 11784/2017 Arkivnr.: 20170002/L12 Saksnr.: 2017/408 Utvalgssak Endring av reguleringsplan for Stadionkvartalet - politisk

Detaljer

Detaljregulering for Del av Solberg spinderi, grbn 45/ gangsbehandling etter i plan- og bygningsloven

Detaljregulering for Del av Solberg spinderi, grbn 45/ gangsbehandling etter i plan- og bygningsloven Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Nataliya Dolzhenko L.nr.: 1424/2016 Arkivnr.: 20080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Detaljregulering for Del av Solberg spinderi, grbn 45/1556.

Detaljer

Detaljregulering for Strandveien 7-11, Mjøndalen Ny 2.gangsbehandling etter i plan- og bygningsloven

Detaljregulering for Strandveien 7-11, Mjøndalen Ny 2.gangsbehandling etter i plan- og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 36131/2017 Arkivnr.: 20130002/L12 Saksnr.: 2013/542 Utvalgssak Detaljregulering for Strandveien 7-11, Mjøndalen Ny 2.gangsbehandling

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Grønlia - FORNYET 2.gangsbehandling etter 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985

Forslag til reguleringsplan for Grønlia - FORNYET 2.gangsbehandling etter 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985 Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen L.nr.: 17458/2013 Arkivnr.: 19990013/L12 Saksnr.: 2008/824 Forslag til reguleringsplan for Grønlia - FORNYET 2.gangsbehandling

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Thorbjørn Faber Geirbo L.nr.: 2419/2016 Arkivnr.: 20130008/L12 Saksnr.: 2013/3077 Utvalgssak Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for: Mikkelsbråten - 1.gangsbehandling etter 12-10, i plan- og bygningsloven

Forslag til reguleringsplan for: Mikkelsbråten - 1.gangsbehandling etter 12-10, i plan- og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen L.nr.: 24108/2016 Arkivnr.: 20140003/L13 Saksnr.: 2014/1235 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for: Mikkelsbråten - 1.gangsbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for Storgata 3 og Nedre Torggate 14 kvartalene - 1.gangsbehandling etter 12-11 i Plan- og bygningsloven

Reguleringsplan for Storgata 3 og Nedre Torggate 14 kvartalene - 1.gangsbehandling etter 12-11 i Plan- og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen L.nr.: 26130/2009 Arkivnr.: 20080005/L12 Saksnr.: 2008/5333 Utvalgssak Reguleringsplan for Storgata 3 og Nedre Torggate 14 kvartalene

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/92-42 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Stadionkvartalet - 1.gangsbehandling etter 12-10, 12-11 i plan- og bygningsloven.

Forslag til reguleringsplan for Stadionkvartalet - 1.gangsbehandling etter 12-10, 12-11 i plan- og bygningsloven. NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Richard Sletten Nilsen L.nr.: 5064/2013 Arkivnr.: 20120006/L12 Saksnr.: 2012/3588 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Stadionkvartalet - 1.gangsbehandling

Detaljer

Detaljregulering for "Trollhullet" - 2.gangsbehandling etter 12-12 i plan- og bygningsloven

Detaljregulering for Trollhullet - 2.gangsbehandling etter 12-12 i plan- og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen L.nr.: 8260/2013 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Detaljregulering for "Trollhullet" - 2.gangsbehandling etter 12-12

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Detaljregulering for Liebakk - 2.gangsbehandling etter i plan og bygningsloven

Detaljregulering for Liebakk - 2.gangsbehandling etter i plan og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 15919/2017 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Detaljregulering for Liebakk - 2.gangsbehandling etter 12-12 i

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17 Planutvalget /17

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17 Planutvalget /17 Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 19.09.2017 053/17 Kommunestyret 26.09.2017 057/17 Planutvalget 25.09.2017 057/17 Arkivsak ID 16/1463 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola 2.gangsbehandling- reguleringsendring

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Grønlia, - 2. gangsbehandling etter 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985

Forslag til reguleringsplan for Grønlia, - 2. gangsbehandling etter 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen L.nr.: 21364/2009 Arkivnr.: 19990013/L12 Saksnr.: 2008/824 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Grønlia, - 2. gangsbehandling etter

Detaljer

Reguleringsplan for Gamle Riksvei 127, Shelltomta 2. gangsbehandling etter PBL85 27-2, pkt 2.

Reguleringsplan for Gamle Riksvei 127, Shelltomta 2. gangsbehandling etter PBL85 27-2, pkt 2. NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 21360/2009 Arkivnr.: 20060008/L12 Saksnr.: 2008/822 Utvalgssak Reguleringsplan for Gamle Riksvei 127, Shelltomta 2. gangsbehandling

Detaljer

Forslag til detaljregulering for: Bekkebo -1.gangsbehandling etter 12-10, 12-11 i plan- og bygningsloven

Forslag til detaljregulering for: Bekkebo -1.gangsbehandling etter 12-10, 12-11 i plan- og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen L.nr.: 14773/2015 Arkivnr.: 20140004/L13 Saksnr.: 2014/1281 Utvalgssak Forslag til detaljregulering for: Bekkebo -1.gangsbehandling etter

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan for Gamle Riksvei 127, Shelltomta, - ny 2.gangs behandling etter (PBL1985) 27-2, pkt. 2

Reguleringsplan for Gamle Riksvei 127, Shelltomta, - ny 2.gangs behandling etter (PBL1985) 27-2, pkt. 2 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14496/2010 Arkivnr.: 20060008/L12 Saksnr.: 2008/822 Utvalgssak Reguleringsplan for Gamle Riksvei 127, Shelltomta, - ny 2.gangs

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1651-37 15.04.2013 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Varsel om endring av reguleringsplan for:- MJ Storgata 2-6

Varsel om endring av reguleringsplan for:- MJ Storgata 2-6 «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen Direkte tlf.: 32 23 26 04 Dato: 03.01.2017 L.nr. 293/2017 Arkiv: 2016/5588-20160011/L13 «KONTAKT»

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 66/15 Plan- og utviklingsutvalget /15 Molde formannskap /15 Molde kommunestyre

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 66/15 Plan- og utviklingsutvalget /15 Molde formannskap /15 Molde kommunestyre Molde kommune Rådmannen Arkiv: 1502201111 Saksmappe: 2011/1793-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Detaljregulering Villa Bjerteli, plan nr. 201111 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL.

2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL. Bamble kommune SAKSUTSKRIFT 2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL. Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg 01.06.2016 43/16 2 Kommunestyret 16.06.2016 69/16 Teknisk

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Landbruk og tekniske tjenester 20.01.2016 006/16 Kommunestyret 28.01.2016 007/16 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - LERSBRYGGEN - GBNR 121/50 - LERSBRYGGEN BARNEHAGE OG KLUBBHUS UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - LERSBRYGGEN - GBNR 121/50 - LERSBRYGGEN BARNEHAGE OG KLUBBHUS UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/296-44 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - LERSBRYGGEN - GBNR 121/50 - LERSBRYGGEN BARNEHAGE OG KLUBBHUS Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar.

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar. Samlet saksfremstilling Arkivsak 7274/12 144/10 og 144/23 og 144/156 og 144/160 og 144/161 m.fl - DETALJREGULERING KORSVEGBOTNAN Saksansvarlig Guro Ianssen Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet

Detaljer

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: GBNR - 113/298, GBNR - 113/331 16/3167/3 Anne Kamstrup Hovind Regulering Utvalg Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/16 11.05.2016 Teknisk

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen 24.03.2017 0000 Telefon: 90 12 94 84 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byutviklings-, miljø- og transportkomitéen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 127/17 Formannskapet 06.06.2017 49/17 Kommunestyret 13.06.2017 DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 29/16 Formannskapet

Saksnr. Utvalg Møtedato 29/16 Formannskapet Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 15/858 RAMMSMOEN-KVARTALET - 1. GANGSBEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 29/16 Formannskapet 10.03.2016 Vedlegg 1. Planbeskrivelse, plan-id R85b, datert

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE I TARZANSKOGEN - FELT O_BHH1 PLANID GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE I TARZANSKOGEN - FELT O_BHH1 PLANID GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK Saksframlegg Arkivsak: 14/1603-23 Sakstittel: DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE I TARZANSKOGEN - FELT O_BHH1 PLANID 2014006-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK K-kode: PLAN 2014006

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

Detaljregulering for Del av Solberg Spinderi. gbnr 45/1556-2.gangsbehandling etter 12-12 i plan og bygningsloven

Detaljregulering for Del av Solberg Spinderi. gbnr 45/1556-2.gangsbehandling etter 12-12 i plan og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Nataliya Dolzhenko L.nr.: 28065/2015 Arkivnr.: 20080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Utvalgssak Detaljregulering for Del av Solberg Spinderi. gbnr 45/1556-2.gangsbehandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/539-17 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Detaljregulering for Carlbergveien 1 og 3 Gbnr 98/54 og 55 Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: L13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/15 Kommunalt råd for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Detaljplan for gnr. 30, bnr. 23, 30, 104 og 112 Underlia, Vestfossen - Egengodkjenning. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Detaljplan for gnr. 30, bnr. 23, 30, 104 og 112 Underlia, Vestfossen - Egengodkjenning. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anita Malmer Saksmappe: 2012/9315-16162/2014 Arkiv: 0030/0023 Detaljplan for gnr. 30, bnr. 23, 30, 104 og 112 Underlia, Vestfossen - Egengodkjenning. Saksordfører: Hans Kristian

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR C4, ALTA SENTRUM

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR C4, ALTA SENTRUM SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/287-27 Arkiv: PLNID 20160001 Saksbehandler: Nadine Eklöf Sakstittel: SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR C4, ALTA SENTRUM Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Fylkesmannen i Troms Melding om vedtak Deres ref: Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 2015/1666-2 6665/2015 L12 22.07.2015 Detaljregulering Gbnr.

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 010/10 Forvaltningsutvalget 18.02.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post FJELLTUNVEGE Hans Erik Schultz 09/1143 10/378 N DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Behandling i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: Komite for miljø, plan og teknikk /13 BSN Kommunestyret

Behandling i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: Komite for miljø, plan og teknikk /13 BSN Kommunestyret Spydeberg Kommune Saksframlegg Behandling i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: Komite for miljø, plan og teknikk 28.02.2013 013/13 BSN Kommunestyret 19.03.2013 012/13 GRJ Avgj av: Saksansvarlig: Arkiv:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

2. gangs behandling områderegulering for Sveberg Sør 56M

2. gangs behandling områderegulering for Sveberg Sør 56M Arkiv: 56M Arkivsaksnr: 2008/1648-15 Saksbehandler: Jørgen Sætre Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging Kommunestyret 2. gangs behandling områderegulering for Sveberg

Detaljer

Sør-Fron kommune. Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre /17

Sør-Fron kommune. Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre /17 Sør-Fron kommune Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre 21.06.2017 042/17 Saksansvar: Arkivkode: JournalpostID: Aker, Espen L12 051920170001 41/5 41/306 17/6902 Sluttbehandling - detaljregulering

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/03875-21 Arkivkode. Geilo- 178 Saksbehandler Trond B. Augunset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 17.09.2015 29/15 2 Kommunestyret 30.09.2015

Detaljer

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 236/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 96/15 Kommunestyret 08.12.2015 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2327-9 SAMLET SAKSFRAMSTILLING OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR ESPERNØSTRE DEL AV NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.2008 111/08 RLU Saksansv. : Rune Lund Arkiv: R-0502, K2-L12, GBR-73/280

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/1923-80 SAMLET SAKSFRAMSTILLING 2. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR KVARTAL 121 B - ANNE DIESENS TORG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 072200 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/00568-025 Dato: 22.02.05 LERPEVEIEN 19 OG 25, NY REGULERINGSPLAN. SLUTTBEHANDLING. INNSTILLING TIL: Formannskapet 15.03.05 Bystyret

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/3108-34 L12 Morten Høvik, 28.04.2015 Varsel om vedtak av "detaljregulering for Lille Edet" (G-690)

Detaljer