Vi ber om at fråfall vert melde snarast råd til politisk sekretariat på e-post eller tlf /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ber om at fråfall vert melde snarast råd til politisk sekretariat på e-post eller tlf /"

Transkript

1 ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 09:00 Vi ber om at fråfall vert melde snarast råd til politisk sekretariat på e-post eller tlf / Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan kallast inn. Varamedlemmer som får saksdokumenta til orientering, får ei særskilt melding når dei skal møte. Møtet er ope for publikum, bortsett frå når det eventuelt skal behandlast saker som er unnatekne offentleg innsyn. Saksdokumenta er publiserte under «Politikk og val» på Dei kan lesast i servicetorget på rådhuset. 1

2 2

3 OFFENTLEG SAKLISTE Saksnr Tittel Arkivsaknr PS GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 17/114 PS GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE 17/115 PS 17/116 MELDINGSSAKER RS 17/19 INVITASJON TIL SAMARBEID MED HOLD NORGE RENT 2017/1887 PS DELEGASJONSSAKER 17/117 DS LØYVE TIL OPPFØRING AV STØTTEMUR 2017/ /143 DS LØYVE TIL OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE 2017/ /144 DS LØYVE TIL OPPFØRING AV EINEBUSTAD MED 2016/ /145 SOKKELLEILEGHEIT OG GARASJE DS LØYVE TIL BRUK AV HELIKOPTER VED LISJEVATNET 2017/ /146 DS LØYVE TIL BRUK AV HELIKOPTER VED LISJEVATNET 2017/ /147 DS LØYVE TIL BYGGING AV MOLO 2017/ /148 DS LØYVE TIL OPPFØRING AV TILBYGG TIL HYTTE 2017/ /149 DS 17/150 LØYVE TIL PÅBYGG AV ARK OG TILBYGG AV VERANDA. 2017/1950 DS 17/151 LØYVE TIL OPPFØRING AV EINEBUSTAD MED INTEGRERT 2017/1427 GARASJE OG STØTTEMURAR DS LØYVE TIL OPPFØRING AV GARASJETILBYGG 2017/ /152 DS LØYVE TIL DELING AV GRUNNEIGEDOM 2017/ /153 DS LØYVE TIL RIVING AV BRANNSKADA BUSTADHUS 2017/ /154 DS LØYVE - BYGGING AV KAI - GEILENESET 2017/ /155 DS LØYVE TIL OPPFØRING AV BUSTADHUS 2017/ /156 DS RAMMELØYVE, BRUKSENDRING TIL HUSVÆRE I / /157 ETASJE DS MELLOMBELS BRUKSLØYVE USAS 2015/646 17/158 DS GODKJENNING AV KRAV OM RESEKSJONERING, GNR. 8, 2017/ /159 BNR. 533, SNR. 7 OG 8 DS AVREGISTRERING SOM SÆRSKILT BRANNOBJEKT / /160 ULSTEIN IDRETTSHALL, GNR. 8, BNR. 214 DS 17/161 GODKJENNING AV REVIDERT KRAV OM RESEKSJONERING, GNR. 8, BNR. 533, SNR. 7 OG /1910 3

4 PS 17/118 PS 17/119 PS 17/120 KLAGE FRÅ HÅVARD ROPPEN PÅ VEDTAK OM Å GI 2016/817 KONSESJON TIL INGE EIDEM FOR ERVERV AV GNR. 4 BNR. 2. GNR. 25, BNR SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BROT 2017/1750 PÅ GESIMSHØGD OG BYGGEGRENSE, UTBYGGING DEL II - SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK TERTIALRAPPORT 2.TERTIAL /773 Eventuelt Ulsteinvik, Alf Johan Antonsen leiar Kari Marie Øvrebøe møtesekretær 4

5 PS 17/114 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE PS 17/115 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE PS 17/116 MELDINGSSAKER 5

6 Oslo, 4. september 2017 Hold Norge Rent inviterer deres kommune til et dugnadssamarbeid mot forsøpling Gjennom et godt samarbeid med kommunene vil vi holde våre nærområder, vår natur og vårt hav fri for menneskeskapt avfall. Vi vil hjelpe din kommune i dette arbeidet og tilbyr løsninger som gjør det enklere for frivillige ryddere å gjøre den fantastiske jobben de gjør for fellesskapet. Bli med på Hold høsten ren Ryddesesongen fortsetter utover høsten, og september inviterer Hold Norge Rent for andre gang til aksjonen Hold høsten ren. Registrer din aksjon i Ryddeportalen allerede i dag! Gratis ryddepakker Med tilskudd fra Miljødirektoratet og Plastreturs Miljøprosjekt har Hold Norge Rent utviklet ryddepakker for frivillige ryddere med blant annet sekker og hansker. Pakkene er gratis. Hjelpe oss med å distribuere pakkene ut til landets frivillige ryddere, ta kontakt på Bruk Ryddeportalen Ryddeportalen er Norges nasjonale verktøy for registrering og kartlegging av forsøpling. Her kan dere få oversikt over ryddeaksjoner og innsamlingspunkter for avfall, opprette og administrere ryddeaksjoner, registrere forsøplede områder, samt registrere type avfall og mengde innsamlet avfall. Søk refusjon Ved å registrere aksjon i Ryddeportalen, samt hvor mye avfall (kg) dere samler inn, kan kommunen søke refusjon for utgifter til transport og levering av marint avfall hos Hold Norge Rent. Les om Refusjonsordningen her. Bli medlem av Hold Norge Rent Med vennlig hilsen Hold Norge Rent Adresse: Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo Telefon: E-post: holdnorgerent.no Bankkonto: Organisasjonsnummer:

7 PS 17/117 DELEGASJONSSAKER DS 17/143 Løyve til oppføring av støttemur DS 17/144 Løyve til oppføring av bustadhus og garasje DS 17/145 Løyve til oppføring av einebustad med sokkelleilegheit og garasje DS 17/146 Løyve til bruk av helikopter ved Lisjevatnet DS 17/147 Løyve til bruk av helikopter ved Lisjevatnet DS 17/148 Løyve til bygging av molo DS 17/149 Løyve til oppføring av tilbygg til hytte DS 17/150 Løyve til påbygg av ark og tilbygg av veranda. DS 17/151 Løyve til oppføring av einebustad med integrert garasje og støttemurar DS 17/152 Løyve til oppføring av garasjetilbygg DS 17/153 Løyve til deling av grunneigedom 7

8 DS 17/154 Løyve til riving av brannskada bustadhus DS 17/155 Løyve - bygging av kai - Geileneset DS 17/156 Løyve til oppføring av bustadhus DS 17/157 Rammeløyve, bruksendring til husvære i 2. etasje DS 17/158 Mellombels bruksløyve USAS DS 17/159 Godkjenning av krav om reseksjonering, gnr. 8, bnr. 533, snr. 7 og 8 DS 17/160 Avregistrering som særskilt brannobjekt - Ulstein idrettshall, gnr. 8, bnr. 214 DS 17/161 Godkjenning av revidert krav om reseksjonering, gnr. 8, bnr. 533, snr. 7 og 8

9 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Anne Kathrine Løberg Arkivsak: 2016/817 Løpenr.: 13120/2017 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/118 Teknisk utval KLAGE FRÅ HÅVARD ROPPEN PÅ VEDTAK OM Å GI KONSESJON TIL INGE EIDEM FOR ERVERV AV GNR. 4 BNR. 2. Saka gjeld: Fylkesmannen har tilkjent Håvard Roppen klagerett på vedtaket der Teknisk utval gir konsesjon til Inge Eidem på erverv av gnr. 4 bnr. 2. Fylkesmannen ber Teknisk utval realitetshandsame klaga frå Håvard Roppen. Tilråding frå rådmannen: Med heimel i forvaltningslova kapittel VI opphevar Teknisk utval vedtaket av i sak PS 16/145 om å gi konsesjon til Inge Eidem for erverve av gnr. 4 bnr. 2 tilhøyrande Stig Magne Roppen. Grunngjevinga er ut frå at det gjennom handsaming av klaga har kome nye og tyngre argument i saka. Det er avgrensa arealressursar på Flø for dei gardsbruka som driv aktivt. Stor grad av leigejord som dels ligg langt unna, taler for å ikkje leggje til rette for at det vert etablert ny landbruksdrift på 4/2 etter at bruket har vore leigd vekk som tilleggsjord siste 20 åra. 8

10 SAKSFRAMLEGG Saksfakta: Teknisk utval ga konsesjon til Inge Eidem, for erverv av gnr. 4 bnr. 2, med vedtak i PS 16/145 den Som del av saksførebuinga hadde sakshandsamar sendt brev til gardbrukarane i området med spørsmål om interesse for eigedomen som tilleggsjord. Ein av dei to som svarde på brevet var Håvard Roppen. Han klaga på konsesjonsvedtaket i PS 16/145 med brev datert Teknisk utval handsama om Roppen hadde klagerett på konsesjonsvedtaket i PS 17/5 den Utvalet tilkjente ikkje Roppen klagerett. Håvard Roppen klaga på avvising av klaga med brev datert Klaga vart handsama på nytt av Teknisk utval i PS 17/62 den Utvalet heldt fast ved vedtaket i PS 17/5 og tilkjente ikkje Håvard Roppen klagerett. Vedtaket vart sendt over til Fylkesmannen for avgjerd. Fylkesmannen fatta endeleg vedtak i saka den , og saka har no kome attende til kommunen for realitetshandsaming av klaga. Fylkesmannen sitt vedtak lyder: Med heimel i forvaltningslova 34 opphevar Fylkesmannen i Møre og Romsdal vedtak av 2. februar 2017 i sak PS 17/5, om å avvise klage frå Håvard Roppen. Håvard Roppen vert med heimel i forvaltningslova 28 tilkjend klagerett på konsesjonsvedtak i sak PS 16/145. Saka vert sendt tilbake til kommunen for realitetsbehandling av Håvard Roppen si klage jf. Forvaltningslova 34. Fylkesmannen peikar på at Teknisk utval ikkje har grunngitt vedtaket, om å gi konsesjon til Inge Eidem, tilstrekkeleg. I saker der det er vist interesse for konsesjonseigedomen som tilleggsjord må kommunen ta stilling til om eigedomen bør gå som tilleggsjord eller bestå som sjølvstendig bruk. Vi tek oppatt moment frå Håvard Roppen sine klager datert og i den tidlegare handsaminga av saka. Han tok over gardsbruket 4/1 etter faren i Eigedomen består av 81 dekar fulldyrka jord, 3 dekar overflatedyrka jord og 41 dekar innmarksbeite, samt vel 1000 dekar utmarksareal. Far og son har hatt munnleg avtale om å leige jorda på 4/2 i om lag 25 år. Roppen livnærer seg som heiltidsbonde med produksjon av mjølk og kjøt. Produksjonen han driver er basert på eigne og leigde areal. Av all dyrka jord han nyttar utgjer hans eige areal 58 %. Det betyr at leigearealet utgjer ein vesentleg del av ressursgrunnlaget for drifta. 15 % av det fulldyrka arealet han leiger kjem frå 4/2. Håvard Roppen skriv vidare at han ynskjer å kjøpe tilleggsjord før han startar på fornying/ utviding av driftsbygningen. Han vurderer å auke produksjonen for å kunne halde fram med drifta. Leigearealet frå 4/2 ligg lagleg til. Saman med eige areal og leigearealet frå 4/3 vert dette eit godt arrondert og samanhengande areal som ligg nært fjøset på 4/1. I løpet av dei siste 4 åra har han investert i fornying av ca. 10 dekar fulldyrka jord på 4/2. Det går vidare fram av klaga at han ynskjer å kjøpe jorda på 4/2 til takst, og som tilleggsjord til sitt eige bruk. Stig Roppen og Håvard Roppen har no vorte einige om at Håvard skal halde fram med å leige jorda inntil konsesjonssaka er endeleg avgjort. Kravet om lausdrift er bakgrunnen for omlegging og utviding av drifta. Han har behov for å auka gjødsellager, og å gjere naudsynte utbetringar av innreiinga i fjøset. Skilnaden på å ha tilleggsjord nært til fjøset kjem fram i tabellen som er sett opp over bruk av tid og drivstoff til dei ulike areala han nyttar. Han nemner og at større avstandar mellom beita kompliserer flyttinga av dyra mellom beita. Håvard Roppen har kome med tilleggsinformasjon etter at Fylkesmannen tilkjente han klagerett, i e-post datert med vedlegg. Han opplyser at avtalen om leige av tilleggsjord for 5 år, som han nemner i den fyrste klaga, er trekt tilbake og berre gjeld ut året. Avtale om ny leigejord, som erstatning for areal på 4/2, er difor ikkje på plass per dato. 9

11 SAKSFRAMLEGG Vi tek oppatt moment frå Inge Eidem sin konsesjonssøknad datert i den tidlegare handsaminga av saka. Eidem skriv i søknaden at han vil busette seg på bruket og oppfylle buplikta. Han planlegg å ta til med sjølvstendig drift med kjøtproduksjon på ammeku og sau, samt grønsakproduksjon. Likevel vil han ikkje lage vanskar for drifta på nabobruket. Han skriv at naboen «kan fortsette å slå graset til vi i fellesskap finn nye og tenlege løysingar». Han vil nytta fyrste året etter overtakinga til å sette i stand driftsbygninga, rydde småskog opp mot dyrkingsfelta, og sette opp nye gjelde i lag med naboar. Han har ikkje anna røynsle frå landbruk enn at han har vakse opp på gard med mjølk, kjøt og grønsakproduksjon. Eidem kom med tilleggsopplysningar til PS 16/145 datert Det går fram av erklæringa at han vil «utøve bu- og driveplikta på same måte som eksisterande drivar Stig Magne Roppen». Då klaga vart handsama på nytt i PS 17/62 den sende Eidem ein ny e-post datert med tilleggsopplysingar. Det går fram av eposten at Håvard Roppen skal få leige/ låne jorda vidare til han har funne andre alternativ. Vurdering og konklusjon: Fylkesmannen skriv i vedtaksbrevet datert : I konsesjonssaker kor reelle interessentar for tilleggsjord har meldt si interesse må kommunen ta stilling til om eigedomen bør gå som tilleggsjord eller bestå som sjølvstendig bruk. Momenta som det skal leggast særskild vekt på i ei konsesjonsvurdering er avtalt pris, omsynet til busetnad, god løysing for drift av eigedomen, om søkjarane er skikka til å drive eigedomen, om ervervet tek i vare omsynet til ei heilskapleg ressursforvalting og til kulturlandskapet. I førre handsaming av saka i PS 16/145 den vart det ikkje lagt negativ vekt på avtalt pris eller omsyn til busetnad. I drøftinga av om søkjaren var skikka til å drive eigedomen, vart det lagt vekt på at driveplikta kan oppfyllast ved bortleige. Det vart difor ikkje lagt avgjerande vekt på at Eidem har lita røynsle frå landbruksdrift. Det administrasjonen la vekt på var det nasjonale målet om å skape eit robust landbruk med stabile arbeidsplassar og god lønsemd. Arealressursane på bruket og arronderinga av areala er avgjerande for å kunne vurdere kva driftsform som kan vere den beste for gardsbruket. Forvaltinga må vere på ein slik måte at eigedomen kan gi grunnlag for drift i framtida. Omsyn til ressursforvalting og kulturlandskap inneber at ein skal leggje vekt på utnytting av ressursar og at produksjonsevna vert oppretthalden. Det har ikkje vore sjølvstendig drift eller dyr på garden sida Håvard Roppen er ein av to gardbrukarar på Flø som leiger jorda på 4/2. Begge desse gardbrukarane driv med mjølk- og kjøttproduksjon på storfe. Fylkesmannen meiner at når det er vist interesse for konsesjonseigedomen som tilleggsjord, må kommunen ta stilling til om eigedomen bør gå som tilleggsjord eller bestå som sjølvstendig bruk. I denne saka er det tydeleg at behovet for, eller tilgangen til, leigejord er svært usikker. Håvard Roppen skildrar kva dei 15% med tilleggsjord frå 4/2 representerer for han si rasjonalitet i drifta. Berre på det snaue året denne saka har vore på det politiske bordet har situasjonen rundt leigejord endra seg fleire gonger for Håvard Roppen si drift. Vi held difor fast ved vårt syn om at den beste driftsmessige løysinga for eigedomen vil vere om den vart delt i fleire parsellar. Døme på deling kan vere å skilje tunet frå i ein eigen parsell 10

12 SAKSFRAMLEGG og rekne resten av eigedomen som to skilde parsellar delt tilsvarande dei to hovudteigane. Ei slik løysing gir rom for å selje inn- og utmarksareala samle eller kvar for seg til ein eller fleire gardbrukarar som tilleggsjord. Tunet kan seljast fritt til nokon som ynskjer å busette seg der. Det er ei god samfunnstenleg målsetting å leggje til rette for at det kan verte større gardsbruk. Døme på løysing som er skissert over vil støtte opp om ei slik målsetjing. Etter vårt syn vil det vere ei betre løysing for den framtidige landbruksdrifta på 4/2 om eigedomen vart seld som tilleggsjord til eit gardbruk med aktiv landbruksdrift. Kjøp av tilleggsjord ville vere med på å sikre eit stabilt driftsgrunnlag for vidare drift og/ eller utviding av drift på ein eigedom som alt er i aktiv drift. Grunngjevinga er som tidlegare ut frå at det er avgrensa arealressursar på Flø for dei gardsbruka som driv aktivt. Stor grad av leigejord som dels ligg langt unna, taler for å ikkje leggje til rette for at det vert etablert ny landbruksdrift på 4/2 etter at bruket har vore leigd vekk som tilleggsjord siste 20 åra. Vi rår utvalet til å oppheve vedtaket i PS 16/145 med bakgrunn i grunngjevinga over. Uprenta vedlegg: Saksutgreiing og vedlegg i PS 16/145 datert Saksutgreiing og vedlegg i PS 17/5 datert Saksutgreiing og vedlegg i PS 17/62 datert Vedlegg: Fylkesmannen sitt vedtak datert Fylkesmannen si korrigering datert E-post frå Håvard Roppen med vedlegg datert Klage frå Håvard Roppen mottatt Brev frå Håvard Roppen datert Brev frå Inge Eidem datert E-post frå Inge Eidem datert Anita Sundnes Kommunalsjef teknisk Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 11

13 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Vår dato Vår ref, /1484/GUFY/422.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. seniorrådgivar Gunvor Fossholt Ytterstad, Håvard Roppen Postboks ULSTEINVIK Ulstein kommune -klage på avvisningsvedtak - konsesjon -gnr4 bnr2 - Håvard Roppen inge Eidem fekk konsesjon for erverv av gnr. 4 bnr. 2 i Ulstein kommune i vedtak fatta i Teknisk utval 1. desember 2016 i sak PS 16/145. Vedtaket blei påklaga av Håvard Roppen 12. desember Teknisk utval avviste klagen i møte 2. februar Vedtaket blei påklaga og kom på nytt opp i Teknisk utval 11. mai Tidlegare vedtak om avvising blei oppretthalde og saka er sendt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endeleg avgjerd. Vedtak Med heimel i forvaltningslova 34 opphevar Fylkesmannen i Møre og Romsdal vedtak av 2. februar 2017 i sak PS 17/5, om å avvise klage frå Håvard Roppen. Håvard Roppen vert med heimel i forvaltningslova 28 tilkjend klagerett på konsesjonsvedtak i sak PS 16/145. Saka vert sendt tilbake til kommunen for realitetsbehandling av Håvard Roppen si klage jf. forvaltningslova 34. Vedtaket er endeleg og kan ikkje klagast på vidare i forvaltninga. Fylkesmannen sin kompetanse Fylkesmannen er med heimel i FOR nr (Vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning og Direktoratet for mineralforvaltning etter konsesjonsloven, jordlova og odelsloven) 8 rette klageinstans for vedtak om konsesjon fatta av kommunen, jf. 1 i same forskrift. Fylkesmannen kan med heimel i forvaltningslova 34 prøve alle sider av saka og har plikt til å vurdere dei synspunkt klagar gjer gjeldande, mellom anna synspunkt som gjeld realiteten i saka, sakshandsaminga og krav til likebehandling. Fylkesmannen har mynde til å stadfeste, oppheve eller endre vedtaket med heimel i forvaltningslova 34. Ved prøving av det frie skjønn, er Fylkesmannen forplikta til å ta omsyn til det kommunale sjølvstyret. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks MOLDE fmmrbostmottakgfilkesmannen.no Organisasjonsnr.:

14 side 2 av 4 Fylkesmannen si vurdering Fylkesmannen skal ta stilling til om Håvard Roppen har såkalla «rettslig klageinteresse», forvaltningslova 28. jf. Utgangspunkt for vurderinga følgjer av både uttale frå Sivilombudsmannen og Landbruks- og matdepartementet sitt rundskriv M-2/2009: «Hvorvidt en klager har rettslig klageinteresse vil bero på i hvilken grad vedtaket har faktiske og rettslige virkninger for vedkommende. / den enke/te sak må det foretas en helhetsvurdering av sakens faktiske forhold. Det avgjørende må være om klagerens tilknytning til saken er av en slik art og styrke at det er rimelig at det gis anledning til å få prøvd vedtaket for en høyere klageinstans. Det er lagt til grunn i praksis at en nabo med interesse for jorda som tilleggsjord som hovedregel ikke har rettslig klageinteresse over vedtak om å gi konsesjon. Det er normalt heller ikke tilstrekkelig at naboen har vist interesse for eiendommen, eller er blitt tilskrevet av kommunen med forespørsel om interesse for overtakelse av hele eller deler av eiendommen. Det avgjørende må være vedkommendes tilknytning til jorda som overdras. Det vil i denne vurderingen være et moment at jorda inngår som en viktig del av vedkommendes ressursgrunnlag.» Håvard Roppen er eigar av landbrukseigedomen gnr. 4 bnr. 1. Eigedomen består av mellom anna 81,3dekar fulldyrka jord, 3,4 dekar overflatedyrka jord og 41,2 dekar innmarksbeite. Han driv som heiltidsbonde med produksjon av mjølk og kjøt. Hans eige areal med dyrka jord utgjer 58 prosent av hans totale driftsgrunnlag, medan leigd areal utgjer 42 prosent. Det er difor ikkje tvilsamt at han har behov for mykje leigeareal for å kunne oppretthalde sjølvstendig drift på bruket, og eventuelt auke produksjonen i framtida. Det er opplyst at 15 prosent av leigearealet kjem frå konsesjonseigedommen, som elles ligg godt arrondert og i nærleiken av eige bruk. Arealet utgjer 43,3 dekar fulldyrka jord. Fylkesmannen peiker på at ei drift som i stor grad er basert på leigd areal gir eit usikkert driftsgrunnlag. Det vil heile tida vere risiko for å miste areal ved utløp av leigeperioden, sjølv om nye leigeavtaler vil kunne auke driftsgrunnlaget igjen. Etter Fylkesmannen sitt syn utgjer 15 prosent leigd areal i nærleiken av eige bruk, ikkje berre ein viktig, men ein vesentleg del av Roppen sitt driftsgrunnlag. Etter ei samla vurdering er det ikkje tvil om at Roppen har «rettslig klageinteresse» jf. forvaltningslova 28. Han har soleis krav på å få prøvd konsesjonsvedtaket i sak PS/145. Vedtaket om avvising av Roppen si klage er etter dette ugyldig og må opphevast, jf. forvaltningslova 34. Vidare skal Fylkesmannen vurdere om klaga skal sendast tilbake til kommunen for realitetsbehandling, eller om Fylkesmannen skal fatte endeleg avgjerd i konsesjonssaka, jf. forvaltningslova

15 side 3 av 4 Ønskje frå partane om å få ei avslutning på saka og lang saksbehandlingstid Fylkesmannen bør fatte endeleg vedtak i konsesjonssaka. taler for at På den andre sida følgjer det av ordinær saksgang at underinstansen skal vurdere ei klage før oversending til klageinstansen, og gis anledning til å endre eller oppheve eige vedtak, jf. forvaltningslova 33. Fylkesmannen vil peike på at spørsmål om konsesjon har innslag av politisk skjønn, og at dette taler for at teknisk utval bør gis anledning til å prøve realiteten i saka. I tillegg kan ikkje Fylkesmannen sjå at teknisk utval i tilstrekkeleg grad har grunngjeve vedtaket om å gi konsesjon til Håvard Roppen, som var i strid med administrasjonen si innstilling. lkonsesjonssaker kor reelle interessentar for tilleggsjord har meldt si interesse må kommunen ta stilling til om eigedommen bør gå som tilleggsjord eller bestå som sjølvstendig bruk. Konsesjonslova 9 første ledd angir kva for moment kommunen «skal» vurdere. Etter ei samla vurdering finn Fylkesmannen ei overvekt av omsyn som taler for å sende saka tilbake til kommunen for ordinær behandling av klaga. Vedtak Med heimel i forvaltningslova 34 opphevar Fylkesmannen i Møre og Romsdal vedtak av 2. februar 2017 i sak PS 17/5, om å avvise klage frå Håvard Roppen. Håvard Roppen vert med heimel i forvaltningslova 28 tilkjend klagerett på konsesjonsvedtak i sak PS 16/145. Saka vert sendt tilbake til kommunen for realitetsbehandling av Håvard Roppen si klage jf. forvaltningslova 34. Vedtaket er endeleg og kan ikkje klagast på vidare i forvaltninga. Med helsing Frank lviadsøy (e.f.) Gunvor Fossholt Ytterstad Landbruksdirektør. seniorrådgivar Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 14

16 side 4 av 4 Kopi: Inge Eidem Sjøgata ULSTEINVIK Stig Magne Roppen Fløvegen ULSTEINVIK Ulstein kommune Postboks ULSTEINVIK 15

17 :'5 FYLKESMANNEN l MØRE OG ROMSDAL /1484/GUFY/422.1 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. seniorrådgivar Gunvor Fossholt Ytterstad, Vår dato Vår ref. Håvard Roppen Postboks ULSTEINVIK Orientering om skrivefeil i Fylkesmannen sitt vedtak av 31. august 2017 Vi viser til Fylkesmannen sitt vedtak av 31. august 2017 som gjeld klage på vedtak om avvising av klage frå Håvard Roppen i sak PS 16/145 i Ulstein kommune. På side 3, tredje avsnitt har Fylkesmannen ved ein feil bytta om namna til Håvard Roppen og Inge Eidem. Etter retting vert setninga slik: «I til/egg kan ikkje Fylkesmannen sjå at teknisk utval i tilstrekkeleg grad har grunngjeve vedtaket om å gi konsesjon til Inge Eidem, som var i strid med administrasjonen si innstilling. Fylkesmannen beklagar feilen. Med helsing Gunvor Fossholt Ytterstad (e.f.) seniorrådgivar Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur, Kopi: Stig Magne Roppen Fløvegen ULSTEINVIK V Inge Eidem Sjøgata ULSTEINVIK Ulstein kommune Postboks ULSTEINVIK Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks MOLDE fmmrgostmottakäfilkesmannen.no Organisasjonsnr:

18 ! Til landbruksjef: Anne Kathrine Løberg! Tilleggsinformasjon ang. konsejonsaka salg av 4.2! Hei Eg vil gjerne kommenter noke nytt på den klage eg leverte i fjor som no først skal behandlast,og eit par andre viktige opplysningar(eg antar at klage nr 2 som var klage på avslag på klagerett ikkje tas med?)! 1.Det eg skreiv i første klage at eg fekk leige nytt areal for 5 år(med Lilian Flø ) pga eg rekna med å miste dette i denne saka,men dette gjelder ikkje lengre! Eg fekk ikkje leige dette arealt for 5 år likevel pga Lilian Flø skal bruke det sjølv fordi ho skal gjenoppta drift og bygge ny fjøs var planen informerte ho meg om.eg skal skal ikkje leige der meir enn i år 2017.! 2.Dette at eg forsatt leiger med Stig Roppen likevel då saka ikkje blei avklart likevel.! 3.Også det som blei argumentert mot på siste møte i teknisk utval at ein anna bonde på Flø har leigd areal på Dimna el.rise (i kortare perioder vil eg meine)og pga det så måtte eg også godta å gjere det,slik eg oppfatta at det blei sagt på siste møtet pga ledig areal på Hareidslandet. Dette kjenner eg til men dette er ikkje en melkeprodusent, men kjøttfe (ammekyr)prod.! -Eit par forskjeller ved ammeku produksjon kontra melkeproduksjon:dyra i ammekupoduksjonen hans er ute på utmarksbeite ca 7 mnd i året der dyra beiter på fjella her på Flø og der dei går fritt overalt heilt til feks Brandal +uteforing i utmark på hausten. Det betyr at han då får mykje mindre gjødsel mengde som samler seg opp som han då slepp å kvitte seg med ved gjødsling av jorder. Då slepp han problemet med kjøyre naturgjødsel frå Flø til feks Dimna eller Riise, noke som eg veit at han ikkje har gjort heller. -Ein annan viktig forskjel er at ved ammeku produksjon så betyr det og at ein ikkje har arbeid med dagleg melking morgen å kveld.for min del å måtte kjøyre til Hareid, Dimna eller Eiksund sjølv om der er jordbruksareal tilgjengeleg for å skaffe nok grasfor er heilt uaktuelt både pga ein allereide pressa situasjon økonomisk og arbeidsmessig.! 4.Ingen grunneigarer på Flø andre enn dei eg har oppgitt i klagene/produksjonsøknad har tibudt meg å leige noke areal.det kunne oppfattas slik i konklusjonen frå teknisk utval i begrunnelse på avslag på klagrett at eg hadde tilgjengeleg areal på flø»»! Helsing Håvard Roppen!! 17

19 Hei Eg fekk brev frå Fylkesmannen der det opphevast vedtaket om at eg ikkje hadde klagerett og at då skal klagen som eg leverte i desember i fjor behandlast i tekninsk utval likevel. Eg sender med eit vedlegg no der eg har nokre relevante oppdateringer vil eg meine.veit ikkje om det er anledning/ ønskeleg å frambringe det eller ta det med på møtet men vil gjerne opplyse på nytt om det dersom det er mogeleg. Helsing Håvard Roppen 18

20 Til : Søre Sunnmøre Landbrukskontor Flø Frå: Håvard Roppen Fløvegen Ulsteinvik Svar på brev om informasjon: -konsesjon ved erver av gnr.4 bnr 2 i Ulstein kommune. Hei Eg ynskjer å kjøpe eigendommen som tilleggsjord til mitt bruk.eg livnærer meg på heiltid med melkeproduksjon på ca 94 tonn og kjøtt produksjon.eg er nærmeste aktive brukar til dette arealetdersom eg ikkje får drive dette lenger så vil det bli vanskelig å få beite så mykje og vanskliggjere flytting av dyr då eg også eiger eit beiteområde innom. «Eg har leigd denne delen av jorda som er på Roppene med Stig Roppen sidan eg tok over garden frå min far i 2012.Far min hadde då dyrka/leigd jorda til Stig Roppen eg vil tru ca 20 år.eg leiger også med Fjørtof( gnr.4 bnr.3) som eiger bruket i mellom meg og Stig Roppen slik at eg har brukt heile dette området mykje til beite då det er då i "eit stykke". M har fornya ca 10 mål av dette arealet som eg leiger med Stig Roppen dei siste 4 åra, med muntleg lovnad om å få drive «så lenge eg ville».\fi har brukt mange timer med gravemaskin med rensing av tilkjørt jord for å reparer jordet ned mot roppesanden etter naturskader på kanten mot sjøen (etter det vart laga ny mur av en entrepenør).laga også ny drenering/velte i fjor og pløgde og fornya ca halve jordet oppom vegen,då fekk eg hauste første gras avlinga no i sommar. Helsing Håvard Roppen Eigar av gnr 4.bnr.1»; -..! ;;; ;, ~. g IJ, W, «,A. ; t, t,. g {,1-.», ('(/a,, W L 1,7».l 19

21 l I Tu ; (Side 1av 2) Ulstein Kommune Dato: Frå: Håvard Roppen P.B Ulsteinvik Klage på vedtak i PS 17/5 (sak i teknisk utval Ulstein Kommune) Eg klager med dette på vedtaket om awising av klagen som eg leverte i sak med tildeling av konsesjon i sak :PS 16/145.(Tildeling av konsesjon gnr.4 bnr.2). Eg ønsker å kjøpe denne jorda som tilleggsjord til mitt bruk til takst,det har eg snakka med Stig Roppen(eigaren av gnr.4 bnr.2 )om,og eg har stor tru på at det let seg ordne dersom vedtaket om tildeling av konsesjon blir omgjort. Dette jordarealet er noko av viktigaste å beholde for meg av det eg disponerer pga det er nært beliggande(ca 200 meter avstand),og for at beitesesongen skal vere overkomeleg. Eg livnærer no meg på heiltid av gardsdrifta(ca 94 tonn melkekvote og kjøttprod./livdyr)etter eg tok over garden i Eg har leigd ca 26 dekar jordareal med Stig Roppen sidan eg tok over gardsdrifta i 2012 og før det hadde far min leigd det i ca 20 år. Eg og Stig Roppen har nå også blitt enige om at eg forsetter å leige jorda med han inntil vidare til denne saka blir endeleg avgjort. Har nyleg fornya deler av denne Ieigejorda og laga ny dreneringer mm.(ferdig med det våren 2016)det er lagt ned mykje tid med bla gravmaskin/traktor på jordarbeid. Eg har vist interesse for å kjøpe eigendommen som tilleggsjord til mitt bruk i brev sendt ut av landbruksjef Anne Kathrine Løberg Meiner eg treng å kjøpe tileggsjorda før eg kan iverksette fornying/utviding av driftsbygning som eg har planar om.det blir heilt nødvendig etter kvart både for å auke produksjonen og tilfredstille nye krav(som feks.lausdrift,auka gjødsellager,oppgradering av innrednig mm.) Mine andre jordleigeavtaler er også usikre og muntlegepg eg risikerer dermed å måtte legge ned drifta om eg ikkje får nok areal til grasproduksjon/beite.som kjent går landbruket (landbrukspolitikken) i den retning at gardsbruka må opp i størrelse om det skal vere mulig å leve av det på heiltid dvs. meir dyr og vil då og trenge meir jordareal. På sommar halvåret skal dyra vere mykje på beite og då må jordareala vere nært beliggande og helst sammanhengande arealdersom eg mister dette arealet blir det oppstykking av jordarealet og flytting av beitedyr blir meir komplisert og trekker dermed heilheita av drifta i negativ retning. 20

22 ' I (side 2/2) For å forklare kor viktigt det er å ha jordareal nærmast mogleg so har eg laga til en tabell som viser kjøyre tider til dei ulike jordareala som eg disponerer (pr ) Har merka med raudt det som eg risikerer å miste,det utgjer då ca 1/3 av disp. areal som ligg nærmast og som er det av det viktigast å få beholde for framtida. Det er viktig å ha areal nært pga.: Beiteareal, redusert kjøyretid,redusert drivstoff forbruk(forurensing), slitasje på utstyr/sjåfør/vegar og reduserte økonomiske ekstra utgifter. Areal som eg W) Kjwre tid med traktor/utstyr. % av fulldyrka og bellagenheit. disponibelt.areal Dyrkningsfelta,Roppemarka/ Ca 1 time turlretur 30 % Skoddaleite,ca 51 dekar (ca 250 (ca 7 liter diesel forbruk/time) m o.havnivå som gir ca 1/2 avling pga jordsmonn og klima) Areal rundt tun: ca 3 dekar., 0 minutt 19 % Areal som eg leiger pr Kjøyre tid med traktor/utstyr. % av fulldyrka og bellggenheft. disponibelt.areal Ulstein/Skeide ca 43 dekar ca 35 minutt tur/retur 25 % S. Fjørtoft ca 19_dekar ca 2 minutt turlretur 11 % (gnr 4/3) subtype m code: tar af, 3 3 mama s? ti,.arfzetur tå % (gnr ME; (Når det er feks. 25 tur/retur til dei areala med lengst avstand når det er vårvinne så ser en tydeleg ulempen med ikkje å ha areal nært driftsbygning) Meiner den rette avgjerda i denne saka er å skilje gårdstunet frå jordbruksarealet og selje det lwar for seg,(dette var og den opprinnelige planen til Stig Roppen før denne saka blei påbegynt.) Om garden blir fråskilt i passande grenser rundt hus,løe og hage blir det nok jord igjen for mindre hobbydrift og resten av jordbruksarealet vil kunne nyttast av heiltidsbonde som har et faktisk behov for det og jordarealet vil då forsatt vere i bruk til matproduksjon og bidra med sjølvforsyningsgraden til Norge. Eg føler meg sikker på at eg får anledning til å kjøpe jordbruksarealet med utgangspunkt i takst om konsesjonstildelinga trekkast tilbake og denne oppdelinga blir ordna. Håper og trur mine argument i denne klage forklarer mi problemstilling og kvifor eg velg å klage på dette vedtaket om avslaget på klage om tildeling av konsesjon.håper at Teknisk Utval kan vurdere på nytt om denne konsesjonstildelinga er rett iht. konsesjonsloverfjordvernlover,og at innstillinga frå Landbruksjefen/Kommunal teknisk sjef blir følgd. I". Helsing ( N t /.c utv ;).!QÅ x åvard Roppen 21

23 22

24 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arild Støylen Arkivsak: 2017/1750 Løpenr.: 13452/2017 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/119 Teknisk utval GNR. 25, BNR SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BROT PÅ GESIMSHØGD OG BYGGEGRENSE, UTBYGGING DEL II - SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK Saka gjeld: Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS (SSR) har søkt kommunen om dispensasjon for brot på gesimshøgde og byggegrense i samband med utbygging av ny omlastingshall, hall for farleg avfall, garasje, verkstad, vaskehall og tipphus. Administrasjonen meiner der ligg føre særskilte og gode argument for å kunne gje dispensasjon som omsøkt. Tilråding frå kommunalsjef teknisk: Med heimel i plan- og bygningslova (PBL) 19-2 gjev teknisk utval dispensasjonar frå plan- og bygningslova 29-4 sitt krav om maksimal gesimshøgd 8 meter og for brot på byggegrensa i reguleringsplanen for Saunesmarka slik at tiltaka kan førast opp på gnr. 25, bnr. 248 som omsøkt, jf. innleverte situasjonskart og teikningar, datert og Teknisk utval grunngjev dispensasjonane med at tipphuset og omlastingshallen er bygningar som får si utforming og tekniske løysingar tilpassa etter heilt særskilte funksjonar. I høve brotet på byggegrensa meiner utvalet at dette vil gjere at bruken av arealet mellom eksisterande bygg og dei nya bygga, samt betjening av tipphuset vil fungere etter behovet. Vidare meiner utvalet at dispensasjonane ikkje vesentleg tilsidesett omsyna som ligg til grunn for føresegnene, og at fordelane ved å gje dispensasjon er klart større enn eventuelle ulempene. Teknisk utval gjev administrasjonen mynde til å følgje opp byggesaka vidare med utskriving av rammeløyve og igangsettingsløyve etter plan- og bygningslova. 23

25 SAKSFRAMLEGG Saksfakta: Conplan AS har på vegne av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS (SSR) innlevert søknad om dispensasjon for brot på fastsett gesimshøgde og byggegrense i reguleringsplanen, i samband med utbygging av ny omlastingshall, hall for farleg avfall, garasje, verkstad, vaskehall og tipphus inne på SSR sitt internområde på gnr. 25, bnr Dispensasjon for brot på gesimshøgde Dispensasjonen går konkret på at tipphus og omlastingshall vil få gesimshøgde på høvesvis 10,6 m og 11,5 m, jf. innleverte snitteikningar. Reguleringsplanen seier at høgde skal avgrensast i samsvar med reglane for høgdefastsetting i plan- og bygningslova ( 29-4 i dag). Gjeldande høgdeavgrensing er her 8 m gesimshøgde målt til gjennomsnittleg planert terreng. Slik sakshandsamar oppfattar innleverte teikningar er dei oppgjevne høgdene truleg referert til planert terreng, så dei korrekte gesimshøgdene vil nok verte noko større. Søknaden er grunngjeve med at det er naudsynt med slike høgder for å få inn portar i bygga og fordi avfallsbilane kan tippe avfall ned i underliggande konstruksjonar utan fare for at avfallet skal forureine nærområda. Bruken av areala vert som tidlegare, der bilane tipper avfall ned i sjakter. Utforminga av det nye tipphuset og omlastingshallen vil gjere det mogleg å foreta tøming av bilar, samstundes som ein kan ha portar for å stenge av for spreiing av avfall. Bilane er større i dag, og dei nye naudsynte portane har ei viss byggehøgde som gjer at ein får behov for høgre bygningar enn eksisterande bygg som skal rivast. Dispensasjon for brot på byggegense Det er lagt opp til at vaskehallen skal plasserast slik at denne vil bryte byggegrensa mot vegområdet med inntil 2,7 m i det austre hjørnet. Byggegrensa er lagt 12,5 m inn frå regulert vegmidt, slik at minste avstand frå bygget til denne vil då verte om lag 9,8 m, og om lag 6,3 m til sjølve vegområdet (regulert). Søknaden er grunngjeve med at plassering av vaskehallen vil gje ein vesentleg betre situasjon med tanke på bruken av arealet mellom eksisterande bygg og dei nya bygga, samt betjening av tipphuset. Det er store lastebilar som skal hente og frakte avfallet, og difor er vaskehallen tenkt plassert slik at ein får tilgang til dette naudsynte arealet. Vidare vert det peika på at brotet på byggelina vil ikkje verke inn på sikttilhøva frå tilkomstvegen. Innanfor same planområde er det gjeve fleire dispensasjonar for gesimshøgde. Mellom anna vart det på gnr. 25, bnr. 294 gjeve dispensasjon for gesimshøgd på 9 m. Det vart også gjeve dispensasjon for oppføring av miljøstasjonen til SSR (byggetrinn I) der gesimshøgda var oppgjeve til om lag 8,5 m. Det ligg ikkje føre merknadar frå varsla naboar. Løpenr /2017 i arkivsak 2017/1750 Side 2 av 3 24

26 SAKSFRAMLEGG Vurderingar og konklusjon: Tipphuset og omlastingshallen er bygningar som skal ha si utforming og tekniske løysingar tilpassa etter heilt særskilte funksjonar. Byggehøgdene må difor konkret tilpassast både portar og tipphøgde for lastebil. I høve brotet på byggegrensa oppfattar administrasjonen at plasseringa av vaskehallen vil føre til at arealet mellom eksisterande bygningar og dei nya bygga vil verte tenleg, samt at betjening av tipphuset vil fungere etter behovet. Dessutan gjeld brotet for berre delar av vaskehallen, og vil høgst truleg ikkje ha nokon praktiske ulemper for bruk og drift av det kommunale vegområdet. Administrasjonen meiner difor på eit generelt grunnlag at dispensasjonane ikkje vesentleg tilsidesett omsyna som ligg til grunn for føresegnene, og at fordelane ved å gje dispensasjon er klart større enn eventuelle ulempene. Teknisk utval bør gje administrasjonen mynde til å følgje opp byggesaka vidare med utskriving av rammeløyve og igangsettingsløyve etter plan- og bygningslova. Folkehelse- og miljøkonsekvensar: Ingen negative. Økonomiske konsekvensar: Ingen. Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen. Vedlegg: _001 2 Oversikt 3D byggetrinn 2 A1 3 Situasjonsplan byggetrinn 2 A1 4 Snitt Tipphus i terreng A3 5 Plan og snitt- Garasjer-Verksted-Vaskehall-F.A A1 6 Plan 1 og 2 Tipphus A1 7 Perspektiv Tipphus A1 8 Perspektiv sørøst A3 9 Snitt omlastingshall A1 Anita Sundnes Kommunalsjef teknisk Arild Støylen fagansvarleg byggesak og miljøvern Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur Løpenr /2017 i arkivsak 2017/1750 Side 3 av 3 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 Rev. gjelder Dato Sign. ANMELDELSESTEGNING Nytt Miljøstasjonsområde Rådgivende ingeniører bygg Oversikt 3D byggetrinn 2 Dato: Konstr: S.L Kontrollert: Checker 31 Tegn: S.L Kyrkjegt. 10 Tlf ULSTEINVIK Mål: E2 A Filbane: K:\Prosjekt\3173 SSR\034 Nytt Administrasjonsbygg Saunesmarka\09 Tegninger\9.1 RIB\Situasjonsplan\ SSR Situasjonsplan 2.rvt Rev.

33 H6 Lagerhall ss 7 P -p 1 7 pl a H5 Omlastingshall Snitt Tipphus Snitt Snitt Tipphus V2 Vaskehall V1 Verkstad FA1 Farleg avfall G1 Garasjer Rev. Rev. gjelder Dato Sign. ANMELDELSESTEGNING Snitt Nytt Miljøstasjonsområde Rådgivende ingeniører bygg Situasjonsplan Byggetrinn 2 Dato: Konstr: S.L Kontrollert: Checker 32 Kyrkjegt. 10 Tlf Tegn: S.L Mål: 1:200 A ULSTEINVIK E2 A Filbane: K:\Prosjekt\3173 SSR\034 Nytt Administrasjonsbygg Saunesmarka\09 Tegninger\9.1 RIB\Situasjonsplan\ SSR Situasjonsplan 2.rvt lass Tipphus

34 E2 A Plan Snitt Tipphus 1 : Rev. Rev. gjelder Dato Sign. SSR BYGGETRINN 2 SNITT TIPPHUS Dato: Konstr: Tegn: Mål: Kontrollert: Checker S.L ANMELDELSESTEGNING S.L Rådgivende ingeniører bygg Kyrkjegt. 10 Tlf ULSTEINVIK E2 A

35 4 SNITT B Høgde porter 5,0 meter 1000 SNITT A 3 A FARLEG AVFALL Høgde porter 5,0 meter Høgde porter 5,0 meter Høgde porter 5,0 meter GARASJER VERKSTAD VASKEHALL E B C 1 Plan 01 1 : D Minste overhøyde port 300 HD 265 Plan Minste overhøyde port Ca Fall 1:40 HD SNITT B 1 : Plan Plan Plan Fundament Ca 5750 Detalj Takrenne 1 : SNITT A 1 : 50 Dato: Konstr: Tegn: Mål: Kontrollert: Plan Plan Fundament Rev. Rev. gjelder Dato Sign. SSR del 2 Plantegning og snitt Vask/Verkstad/Garasje/Farlig Avfall Checker S.L ANMELDELSESTEGNING S.L A1 Rådgivende ingeniører bygg Kyrkjegt. 10 Tlf ULSTEINVIK Filbane: K:\Prosjekt\3173 SSR\034 Nytt Administrasjonsbygg Saunesmarka\09 Tegninger\9.1 RIB\Garasjer-Verksted-Vaskehall-Utretta.rvt 34

36 SNITT C-C Stål SNITT D-D Stål SNITT E-E Stål Fotplate 1 Fotplate 1 Vinkel 150x100x12 lengde 5830mm B SNITT A-A Stål HUP 300x200x6 Vinkel 150x150x12 Vinkel 150x150x12 Fotplate 3 Akse A= sentrisk mur A SNITT B-B Stål HUP 200x200x8 SNITT C-C Stål 1 1 PLAN 1 STÅL 1 : 50 SNITT D-D Stål 2 SNITT E-E Stål SNITT C-C Stål SNITT D-D Stål SNITT E-E Stål SNITT A-A Stål SNITT B-B Stål B A SNITT C-C Stål 1 HUP 300x200x6 VL150x150x12 HUP 200x200x PLAN 2 STÅL 1 : 50 HUP 300x200x HUP 200x200x HUP 300x200x6 SNITT D-D Stål HUP 150x100x6 Fotplate Fotplate HUP 150x100x6 Fotplate HUP 200x200x8 SNITT E-E Stål 3 Fotplate HUP 250x150x6 Fotplate Akse A= sentrisk mur HUP 250x150x6 B A 4 50 Montasje fotplater- 1 : 10 Fotplater Understøpes Nonset 120 eller tilsvarande Rev. Rev. gjelder Dato Sign. SSR, TIPPHUS PLAN 1 OG 2 Dato: Konstr: Tegn: Mål: Kontrollert: S.L S.L ANMELDELSESTEGNING S.L 1:50 Rådgivende ingeniører bygg Kyrkjegt. 10 Tlf A ULSTEINVIK Filbane: K:\Prosjekt\3173 SSR\034 Nytt Administrasjonsbygg Saunesmarka\09 Tegninger\9.1 RIB\SSR - Tipphus3.rvt 35

37 1 OVERSIKT 1 OVERSIKT 2 2 OVERSIKT OVERSIKT STÅL 36 Rev. Rev. gjelder Dato Sign. SSR, TIPPHUS 3D PERSPEKTIV Dato: Konstr: Tegn: Mål: Kontrollert: Checker S.L ANMELDESESTEGNING S.L A1 Rådgivende ingeniører bygg Kyrkjegt. 10 Tlf ULSTEINVIK Filbane: K:\Prosjekt\3173 SSR\034 Nytt Administrasjonsbygg Saunesmarka\09 Tegninger\9.1 RIB\SSR - Tipphus3.rvt

38 E2 A Omlastingshall/tipphus sørøst Rev. Rev. gjelder Dato Sign. ANMELDELSESTEGNING 37 SSR BYGGETRINN 2 PERSPEKTIV FRA SØRØST Dato: Konstr: Tegn: Mål: Kontrollert: Checker S.L S.L Rådgivende ingeniører bygg Kyrkjegt. 10 Tlf ULSTEINVIK E2 A

39 A B C Plan Plan Plan Plan Fundament HUP 100x100x6 HUP 100x100x6 HUP 100x100x6 HUP 200x200x8 HUP 70x70x5 HUP 70x70x5 HUP 200x200x8 HUP 100x100x6 HUP 100x100x6 HUP 70x70x5 HUP 100x100x6 HUP 100x100x6 HUP 100x100x6 HUP 100x100x6 HUP 100x100x6 HUP 70x70x5 HUP 70x70x5 HUP 70x70x5 HUP 70x70x5 HUP 70x70x5 HUP 100x100x6 HUP 100x100x6 HUP 100x100x6 HUP 100x100x6 HUP 100x100x6 HUP 200x100x5 HUP 200x200x10 S1, HUP 200x200x10 HUP 100x100x6 HUP 100x100x6 L 150x100x12 Påsveist T-stål Lengde 350mm S3, HUP 200x200x10 L 150x150x12 Filbane: K:\Prosjekt\3173 SSR\034 Nytt Administrasjonsbygg Saunesmarka\09 Tegninger\9.1 RIB\Omlastingshall.rvt Påsveist T-stål Lengde 350mm SNITT A 1 : Rev. Rev. gjelder Dato Sign. SSR Miljøstasjonsområde del 2 SNITT OMLASTINGSHALL Dato: Konstr: Tegn: Mål: Kontrollert: Checker ANMELDELSESTEGNING S.L S.L Rådgivende ingeniører bygg Kyrkjegt. 10 Tlf :50 A1 H5 B ULSTEINVIK

40 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Steinar Nummedal Arkivsak: 2017/773 Løpenr.: 13430/2017 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/49 Levekårsutvalet /120 Teknisk utval Ulstein formannskap Ulstein kommunestyre TERTIALRAPPORT 2.TERTIAL 2017 Saka gjeld: Tertialrapporten gir status på tenesteproduksjon, økonomi og sjukefråvær for perioden maiaugust Rapporten vert lagt fram for faste utval, formannskapet og kommunestyret og baserer seg på tilbakemeldingar frå einingsleiarane i Agresso Web. Rapporten viser betydelege negative avvik på fleire område, særskilt innan omsorgssektoren. Tiltak for å redusere driftsunderskotet for 2017 så mykje som råd vil bli satt i gang. Tilråding frå rådmannen: 1. Ulstein kommunestyre godkjenner tertialrapport for 2.tertial Rådmannen vert pålagt å treffe tiltak for å redusere driftsunderskotet for 2017 så mykje som råd. 3. Rådmannen rapporterer vidare utvikling til formannskapet ut

41 SAKSFRAMLEGG Saksfakta: Dei rekneskapsmessige avvika (brutto avvik før justeringar), med prognose for avvik ved nyttår pr. område, ser slik ut: Avvik Estimert avvik Folkevalde Sentraladm., kyrkje mm Oppvekst Kultur og idrett Teknisk etat Helse og omsorg (inklusive avsetnad for påkomne lønskostnadar 31.12) Skatt og rammetilskot Forventa pensjonsavvik Manglande samsvar mellom når inntektene/kostnadane er budsjetterte og når de faktisk inntreffer forvrenger biletet ein del, men hovudtrekka i rapporten er som følgjer: Folkevalde har eit positivt avvik på pr. 31.8, hovudsakleg grunna positive tal på ansvaret for val. Området kan forventast å balansere ved årsslutt Innafor sentraladministrasjonen forventar IKT-avdelinga å gå i pluss med , mens ein kan forvente forholdsvis store negative avvik på kommunikasjonsavdelinga og rådmannsansvaret. Viss prognosane som KLP og SPK kom med i september viser seg å vere rette, er det grunn til å forvente eit positivt overskot på pensjonskostnadane med om lag 8,5 MNOK Barnehageområdet forventast å balansere ved årsslutt, men det er knytt usikkerheit til gamle klagesakar På dei fleste skulane er det godt samsvar mellom faktiske og budsjetterte kostnadar. Unntaket er kompetansesenteret som har eit betydeleg negativt avvik ved utgangen av august. Dette skuldast eit høgare lønsforbruk enn budsjettert, samt sviktande inntekter/lågare tilskot frå staten grunna færre elevar i norskundervisninga PPT syner eit underskot på vel ein million kroner så langt, men her er ein stor del av meirkostnadane knytt til etableringa av eit utvida interkommunalt samarbeid. Ein forventar eit underskot på årsbasis på om lag 0,5 MNOK Sjølv om flyktning og innvandring viser eit rekneskapsført negativt avvik på om lag 3,5 MNOK, forventar ein minimum å balansere ved årsslutt Kulturområdet forventar eit negativt avvik på 0,5 MNOK knytt til eit innsparingstiltak som dei ikkje har makta å realisere Teknisk etat forventar eit underskot ved årsslutt på om lag 1,0 MNOK, mellom anna grunna sviktande gebyrinntekter og manglande budsjettmidlar til lønn på administrasjon teknisk Som tidlegare år finn vi dei klart største utfordringane innan omsorg. Summen av kostnadsført lønn minus refundert sjukelønn innafor omsorg sine ansvar viser ein vekst på over 12% målt mot 2.tertial i fjor. Noko av dette tek ein igjen i form av auka refusjonskrav mot staten for ressurskrevjande brukarar, men det er likevel grunn til å frykte at dette tenesteområdet kan ha eit negativt avvik på MNOK ved årets slutt 40

42 SAKSFRAMLEGG Helsestasjon- og legetenesta kan forventast å ha små avvik ved årets slutt. Ut frå dei tala som vi har fått frå Volda kommune, bør vi og kunne halde oss innafor budsjettet på barnevern Utfordringane i arbeidslivet gjer det meir utfordrande å få etablert flyktningane i arbeidsmarknaden, samstundes som utbetalingane til etnisk norske også har auka. Samla er det eit underskot på om lag 1 MNOK til Nav og økonomisk sosialhjelp ved utgangen av august Dei fortsatt lave rentene gjer at ein kan forvente eit positivt avvik på rentekostnadar, men svak avkastning på midlar til aktiv forvaltning og lågare utbytte enn budsjettert frå Tussa dreg i motsett retning Med omsyn til skatteinntekter/rammetilskot, er det pr eit samla negativt avvik på , sjå figuren under: kr kr kr kr Skatt og rammetilskot vs budsjett, akkumulert avvik kr kr kr kr kr Ein vesentleg del av dette avviket skuldast at vi fekk mindre enn budsjettert i kompensasjon for å vere «ufrivillig åleine» etter kommunereforma. Målt mot resten av landet har vi nå ein brutto skatteinngang på 105,7% av landssnittet, sjå under: 41

43 SAKSFRAMLEGG 125,0 % Brutto skatteinngang, prosent av landssnittet (akkumulert) 120,0 % 115,0 % 110,0 % 105,0 % 100,0 % 95,0 % 90,0 % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August ,3 % 111,3 % 106,7 % 105,2 % 104,9 % 105,1 % 106,2 % 105,7 % Septemb er Oktober Novemb er Desembe r ,6 % 112,4 % 112,1 % 109,7 % 107,3 % 106,9 % 109,1 % 107,9 % 108,6 % 107,5 % 101,7 % 101,3 % ,0 % 111,5 % 116,5 % 113,9 % 116,3 % 115,8 % 118,5 % 118,1 % 118,8 % 118,5 % 118,2 % 117,4 % ,3 % 109,1 % 113,8 % 113,0 % 115,5 % 116,3 % 117,3 % 117,0 % 117,3 % 116,8 % 119,1 % 118,7 % Ved utgangen av august hadde vi 48 fleire heilt ledige enn på same tidspunkt i fjor, sjå figuren under: Heilt ledige, pr. månad

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Arne Vikebakk MEDL KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Arne Vikebakk MEDL KRF ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 05.10.2017 Tid: 09:00 10:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak:

K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak: Fellessekretariatet Landbruks- og matdepartementet Pb 8007 Dep 0030 OSLO Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1777 V62 FEL / HS 19.12.2014 K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat 0ve Skjønhaug Hetlevikvegen 65 5304 HETLEVIK Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/1636 10521/2014 WANGEN 107/1 20.08.2014 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/11 11/339

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda Saka gjeld: GNR/BNR 155/3 OG 153/13 - SØKNAD OM KONSESJON,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 21.01.2016 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik Politisk og administrativt sekretariat Borgen Advokatar Postboks 84 5480 HUSNES Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Karin Thauland 2016/3626-6 13.11.2017 Særutskrift - 194/6 - ny

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 22.11.2016 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:35 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Søknad om dispensasjon - Oppføring av ny garasje gbnr 81/53 Arve Øvretun * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev ikkje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 17.04.2007 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/787-3 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 16 MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 28.05.2013 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.08.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015

Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015 Unntatt offentlighet Rapport Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015 Rapport-nr.: Rapport: Avdeling: Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 19.01.2016 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:20 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.07.2013 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 3.3.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 14:50 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Utval: Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Alvehaugen Dato: Tid: 13:00

Utval: Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Alvehaugen Dato: Tid: 13:00 ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Alvehaugen Dato: 24.02.2015 Tid: 13:00 Oppmøte ved omsorgsbustadane i Holsekerdalen. Agenda:

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Teknisk etat

ULSTEIN KOMMUNE Teknisk etat ULSTEIN KOMMUNE Teknisk etat Tømrer Prosjekt AS Røysbakken 5 6100 VOLDA Saksnr Løpenr Dato 2015/1981 6261/2016 10.05.2016 MELDING OM VEDTAK UTBYGGINGSAVTALE - FELTUTBYGGING OMRÅDE KS4, HOLSEKERDALEN, GNR.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Eldar Knotten LEDER V

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Eldar Knotten LEDER V ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 04.10.2017 Tid: 14:00 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trond Berg Nestleiar

Detaljer

Hareid kommune - vedtak i klagesak etter plan- og bygningsloven - gnr41 bnr822 - Melshorn Hotell

Hareid kommune - vedtak i klagesak etter plan- og bygningsloven - gnr41 bnr822 - Melshorn Hotell Vår dato 12.05.2016 2016/2736/BETH/423.1 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Rådgivar Bente Thornes Kosberg, 71 25 84 78 09.05.2016 2016/520 Vår ref. Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 04.12.2012 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må

Detaljer

Side 2 av 20 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 050/16 16/628 GBNR. 33/7 m.fl. - Handsaming av søknad om konse

Side 2 av 20 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 050/16 16/628 GBNR. 33/7 m.fl. - Handsaming av søknad om konse SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 20 TILLEGGS-MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 06.09.2016 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2011/815 Løpenr.: 2844/2017

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2011/815 Løpenr.: 2844/2017 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2011/815 Løpenr.: 2844/2017 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/33 Teknisk utval 16.03.2017 17/20 Ulstein kommunestyre 30.03.2017 Saka gjeld:

Detaljer

Særutskrift - Omdisponering - 82/16 - areal til kårhus - Joar Tveito

Særutskrift - Omdisponering - 82/16 - areal til kårhus - Joar Tveito Politisk sekretariat Joar Tveito Bjørkesvegen 42 5470 ROSENDAL Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Karin Thauland 90978556 2017/557-7 09.05.2017 Særutskrift - Omdisponering - 82/16

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Einar Helseth Ottar Kaldhol. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Einar Helseth Ottar Kaldhol. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL A Utvalg: Ulstein kontrollutval Møtestad: Ulstein rådhus. Møterom Hasund Dato: 01.12.2014 Tid: 13.30 14.55 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Representerer Jan Einar Helseth

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval 16.09.2015 Saka gjeld: DETALJREGULERING SKEIDE - AVGRENSA

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2014 Møtetid: 15:00 Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

1_4111tål?'E'1e. 7k_ HØRING OM ENDRING I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORDLOVEN

1_4111tål?'E'1e. 7k_ HØRING OM ENDRING I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORDLOVEN INDERØY 7670 INDERØY KOMMUNE Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 dep. 0030 OSLO 1_4111tål?'E'1e 7k_, Sg j t,-, ArK. : ar dat : 28.04.2008 Deres r f.: Emnekode: 640 Saksnr. 08/00219-004 Saksbehandler:

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunehuset - sommerfullmakt Møtedato: 10.08.2015 Møtetid: 11:30 Innkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 02.05.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 05.10.2010 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

Tiltak på gnr. 113 bnr. 6 - bustadhus m/garasje. Klage på vedtak om garasjeplassering i d-sak 427/24.

Tiltak på gnr. 113 bnr. 6 - bustadhus m/garasje. Klage på vedtak om garasjeplassering i d-sak 427/24. Rådmannen - plan Dagfinn Kjos, 6873 Marifjøra Kjetil Melheim, Ekrene, 6873 Marifjøra Arkivsak: 14/2819 Løpenr.: 15/11690 Sakshandsamar: Trygve Engesæter Tiltak på gnr. 113 bnr. 6 - bustadhus m/garasje.

Detaljer

HØYRING OM OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKT

HØYRING OM OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKT TYSVÆR KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Dato: 15.12.2014 Saksnr.: 2014/1893 Løpenr.: 35062/2014 Arkiv: V00 Sakshandsamar: Anne Berit Hauge HØYRING OM OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKT Saksnr Utval Møtedato 6/15

Detaljer

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 25.8.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:55 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Stadfesting av vedtak - Kvinnherad - Gnr 64 Bnr 16 - Rosendal - Deling av grunneigedom etter jordlova

Stadfesting av vedtak - Kvinnherad - Gnr 64 Bnr 16 - Rosendal - Deling av grunneigedom etter jordlova Sakshandsamar, telefon Trond Håkon Stadheim, 5557 2189 Vår dato 06.03.2017 Dykkar dato Vår referanse 2016/6469 422.5 Dykkar referanse 9624515/1 Advokatfirmaet Thommessen v/endre Grande Postboks 43 Nygårdstangen

Detaljer

Vår ref. 2016/ Særutskrift - 119/3 og 119/4 - deling av grunneigedom - Uskedalen - Peder Ljosnes

Vår ref. 2016/ Særutskrift - 119/3 og 119/4 - deling av grunneigedom - Uskedalen - Peder Ljosnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2012/1169 Løpenr.: 10878/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2012/1169 Løpenr.: 10878/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2012/1169 Løpenr.: 10878/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 22/6 - PÅLEGG ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA KAPITTEL

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 15.12.2016 Møte tok til 09:00 Møte slutta 11:30 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, 10.09.2013 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Valstyret Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.06.2014 Tid: 14:00 (etter formannskapsmøtet) Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding,

Detaljer

Høyringsuttale om oppheving av konsesjonslova og buplikt på landbrukseigedomar.

Høyringsuttale om oppheving av konsesjonslova og buplikt på landbrukseigedomar. STRYN KOMMUNE Servicekontoret Det kgl. landbruks- og matdepartement Vår ref. Dykkar ref. Dato: 14/1055-3/K1-V60//ABE 14/1567 25.11.2014 Høyringsuttale om oppheving av konsesjonslova og buplikt på landbrukseigedomar.

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Teknisk etat

ULSTEIN KOMMUNE Teknisk etat ULSTEIN KOMMUNE Teknisk etat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTN «POSTSTED» «KONTAKT» Saksnr Løpenr. Sakshandsamar Dato 2008/1039 5767/2013 AGJ 29.05.2013 MELDING OM VEDTAK SAKA GJELD: KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL.

Detaljer

ST32 DET KONGELEGE LANDBRURS- OG MATDEPARTEMENT

ST32 DET KONGELEGE LANDBRURS- OG MATDEPARTEMENT ST32 DET KONGELEGE LANDBRURS- OG MATDEPARTEMENT KVINNI.MRAD KOMMUNE Adressatar etter adresseliste r ot. e 0 3 MAbi 2011 r w e S opt: Vår ref Dato 200901626-/KVO 23.02.2011 Endringar i delegering av mynde

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming Samnanger kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Samnanger kommune. Rapporten

Detaljer

Klagesak. Klage på vedtak - avvisning av klage - Askøy kommune, Fv. 219 Gnr. 18 Bnr. 22

Klagesak. Klage på vedtak - avvisning av klage - Askøy kommune, Fv. 219 Gnr. 18 Bnr. 22 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2015/293-8 Saksbehandlar: Merethe Helland Nordnæs Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Klagenemnda 19.10.2016 Klagesak. Klage på vedtak - avvisning av klage - Askøy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 29.11.2011 Møtestad: Kommunehuset, Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2016

Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2016 Unntatt offentlighet Rapport Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2016 Rapport-nr.: 15.6.2017 Rapport: Avdeling: Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 6278/2017 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Lotte Næss Detaljregulering

Detaljer

Opphevinga er gjort med heimel i forvaltningslova (fvl) 35 fjerde ledd andre setning.

Opphevinga er gjort med heimel i forvaltningslova (fvl) 35 fjerde ledd andre setning. Sakshandsamar, innvalstelefon Christian Johan Alstad, 5557 2112 Trond Håkon Stadheim, 5557 2189 Vår dato 31.08.2016 Dykkar dato 30.08.2016 Vår referanse 2016/11221 421.3 Dykkar referanse 16/1341 Kvinnherad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 13:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf.

Detaljer

NÆRING OG MILJØUTVALET var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

NÆRING OG MILJØUTVALET var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: NÆRING OG MILJØUTVALET Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 30.06.2011 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 14:35 NÆRING OG MILJØUTVALET var kalla inn i samsvar

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Høring - forslag til endring av konsesjonslov, jordlov og odelslov

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Høring - forslag til endring av konsesjonslov, jordlov og odelslov Nord-Aurdal kommune Utvalgssak ournalid: 16/7541 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 25.08.2016 053/16 KARTER Kommunestyret 08.09.2016 089/16 KARTER Høring - forslag til endring av

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2016/ Særutskrift - Konsesjon - fallrettar - Tverrelva - Tverrelva Kraftverk AS

Vår ref. 2016/ Særutskrift - Konsesjon - fallrettar - Tverrelva - Tverrelva Kraftverk AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 13:45

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 13:45 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 13:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var og teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Tilstades var og teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 31.10.2012 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Anita Ostnes, vara for Terje Sortehaug Torbjørn Skodjereite

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato:

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 20.01.2014 Tid: 10:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding,

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

y Kvinnherad kommune 29 MAI2U2

y Kvinnherad kommune 29 MAI2U2 Til Forvaltningsutvalet Kvinnherad Kommune. y Kvinnherad kommune 29 MAI2U2 Saksnr 3 U off: Frå Tor Jarle Kjærland Saksb Kopi: -Byggjemeldar Gnr 129 Bnr 4 Dykkar ref 2012/13-4 Kommentar til innkomne merknader.

Detaljer

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane LOV 2012-06-22 nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane DATO: LOV-2012-06-22-44 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Forvaltningsutvalet Møtestad: Møterom «Dalsfjorden», 1. etg., Rådhuset Dato:

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Forvaltningsutvalet Møtestad: Møterom «Dalsfjorden», 1. etg., Rådhuset Dato: MØTEPROTOKOLL Utval: Forvaltningsutvalet Møtestad: Møterom «Dalsfjorden», 1. etg., Rådhuset Dato: 18.04.2017 Tid: 13:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Magnar Sunde Leiar AP Øyvind

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Grimstad jr. MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Grimstad jr. MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 08.04.2014 Tid: 15:00 17:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Berset

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth Saksframlegg Saksmappe 2016/2575-17 Saksbehandlar Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /84 Kommunestyret. Buplikt for nær slekt - endring av forskrift for Vinje kommune

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /84 Kommunestyret. Buplikt for nær slekt - endring av forskrift for Vinje kommune Vinje kommune Næringskontoret Arkiv saknr: 2012/1768 Løpenr.: 12503/2012 Arkivkode: Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 29.08.2012 12/84 Kommunestyret Sakshandsamar: Thor Christiansen for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVAR OG SØKJAR 30. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVAR OG SØKJAR 30. juni 2015 Søknaden vert sendt til: Kva er ein dispensasjon? Ein dispensasjon er eit vedtak som inneber at det vert gjeve eit unntak frå reglar gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova (pbl). Dispensasjon

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 27.10.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:10 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 27.06.2007 Tid: 15.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Ingunn Hestnes Arkivsak: 2017/1414 Løpenr.: 8482/2017. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/65 Ulstein formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Ingunn Hestnes Arkivsak: 2017/1414 Løpenr.: 8482/2017. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/65 Ulstein formannskap ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ingunn Hestnes Arkivsak: 2017/1414 Løpenr.: 8482/2017 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/65 Ulstein formannskap 27.06.2017 NY REVISJON AV REGLEMENT FOR HANDEL UTANOM

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 02.03.2017 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 25.02.02 016/02 GDOL Kvam heradsstyre 12.03.02 036/02 GDOL Komité for utvikling 13.05.02 029/02 GDOL

Detaljer

Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring /16

Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring /16 Bø kommune Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring 21.06.2016 72/16 Saksansvarleg: Anna Svalbjørg Arkiv: GBN - 10/1, K2 - L33 Arkivsaknr.: 16/3031 Eikavegen gnr. 10 bnr. 1 - Frådeling

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 17.01.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:30 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEINNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen.

MØTEINNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida  og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen. FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval for plan og miljø Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 16.10.2014 Tid: Kl. 17:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.02.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

Føremålet: Skape samfunnsgagnlege eigar- og brukarforhold

Føremålet: Skape samfunnsgagnlege eigar- og brukarforhold Konsesjonsjonslova Føremålet: Skape samfunnsgagnlege eigar- og brukarforhold Lova sitt utgangspunkt: - trengst løyve for å overta fast eigedom - lova gjer sjølv mange unntak ): dei fleste overtakingar

Detaljer