LYS OVER LAND. «Håpets hus» i Senegal. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYS OVER LAND. «Håpets hus» i Senegal. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI ÅRGANG"

Transkript

1 LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI ÅRGANG «Håpets hus» i Senegal Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene

2 Peder og Solgunn Almedal Odd Sæther og Olav Myrstad Kretsårsmøte for Møre og Romsdal Av Peder Almedal Kretsårsmøtet vart halde på Vestnes bedehus, Dette var eit årsmøte med mange oppmuntringar. Trass i at generalsekretæren på kort varsel melde avbod, så var det svært motiverande. Vi hadde mange gode samtalar, frammøtet var betre enn dei siste tre åra, noko som også viste att i kollektkorga. Bibeltime ved Odd Sæther Etter velkomstkaffi og rundstykke kunne kretssekretæren ønske velkommen til bibeltime. Solgunn og Peder Almedal song. Odd Sæther hadde temaet «Underbare nåde». Det er skrive om Guds mangfoldige nåde. Sæther tok opp fire sider ved nåden: Den frelsande nåde, den bevarande nåde, den heilaggjerande nåde og den fyldestgjerande nåde. Til oss som har del i hans nåde så har han sagt: De er mine vitne. Bring ordet til heile verda. Årsmøtet Årsmøtet vart konstituert med Reidar Fiske som møteleiar. Helsinga frå generalsekretæren var innleia med takk. Hovuddelen minna oss om skjoldet av tru. Må me leve det vi trur på! Hans nåde vil bere oss igjennom alt. Dette åleine vil styrke vår tru og gje oss eit sterkare skjold å stå bakom. Kretsstyret helsa årsmøtet med at vi er avhengige av Guds Ånd. Guds ånd var i skapinga og over Jesu liv. Måtte KMM også få stå i Åndens teneste. At Den heilage ande får kvile over vår misjon, og at vi får vere tru mot og eige kjærleik til sanninga. Takk til alle som bidreg. I 2016 har det vore 107 møte i kretsen fordelt på ca. 54 møteplassar. Rekneskapet viser eit resultat på ,kroner mot ,- kroner året før. Kretslotteriet har gått fint også dette året. Kretsstyret består etter valet av følgjande: Reidar Fiske, Andreas Smenes, Brit Sæther, Bjørn Martin Sandøy, Sverre Sørensen Fagerli, Einar Jonas Seljehaug og Jørgen Strømme. Gaute Husveg og Ansgar Hagen er varamedlemmer. Det vart overrekt blomster til Liv Sævik for trufast teneste gjennom mange år. Misjonstimen Misjonstimen vart tredelt. Jan Akselvoll fortalte først litt frå arbeidet i landsstyret med spesielt fokus på India. Bodil Røsvik orienterte frå teltmakarverksemda i midtausten. Peder Almedal starta med forbøn for teltmakararbeidet i Midtøsten, hadde vidare eit historisk riss over muslimmisjon i verda, fokus på Indonesia og talibébarna i Senegal. Kveldsmøtet med Reidar Fiske og Romsdalskameratane Til kveldsmøtet fekk vi fin song av Romsdalskameratene, Liv Sævik leia møtet og Bjørn Sandøy vitna om sitt liv. Reidar Fiske tala deretter til eit nærast fullsett Vestnes bedehus. Peter er eksempel på korleis frelsesvegen er. Peter blir ført frå døden til livet. Vi møtte Peter slik: Den høge vedkjenninga, Getsemane, i øvstepresten sin hage, påskemorgonen og ved Genesaretsjøen. Elskar du meg? Vi duger ikkje men Jesus duger. Det kosta Guds dyre blod. Kan så vi seie som Peter: Du har det evige livs ord! Du veit alt du veit at du er umisteleg for meg. Då kan vi gå ut og forkynne evangeliet om han. Evangeliet dei brennande hjerters sak. Tur til Israel november 2017 Har du lyst til å bli med Eivind Flå og Ariel Frøytland til Israel november 2017? Turen blir arrangert i regi av Plussreiser. (Tidligere: Si-reiser, Ravinala og Sabra Fokus). For mer informasjon om turen, se: 2

3 Kristen Muslimmisjon Postboks Ål Tlf: Bankgiro: Redaktør for Lys over Land Generalsekretær: Tore Arnegard Internett: Forkynner og informasjonssekretær Eivind Flå Hegglia 10B 4622 Kristiansand S Mobiltelefon: Formann: Gaute Veland Seldalsvegen Tau Mobiltelefon: KRETSENE Agder og Stavanger krets Administrasjonssekretær: Herdis Heimdal Veamyr 106, 4276 Vedavågen Mobiltelefon: Bankgiro: Bergen krets Kretssekretær: Herdis Heimdal Veamyr 106, 4276 Vedavågen Mobiltelefon: Bankgiro: Møre og Romsdal krets Kretssekretær: Peder Almedal Nesevegen 9, 6065 Ulsteinvik Mobiltelefon: Bankgiro: Østlandet krets Formann: Charles Stålerød Hallenstvedt, 3240 Andebu Tlf: Trøndelag krets MISJONSMARKENE Senegal Mission Evangélique Norvégienne B.P. 30. Nioro du Rip, SENEGAL Telefon/fax: ELS: Pasteur Mamadou Thomas Diouf (President) Tlf: , Mobil: , Vi gir finansiell støtte til: Jorunn og Hillebrand Dijkstra SIL, B.P. 2075, Dakar, SENEGAL (Er for tiden på opphold i Norge) India Amirson og Esther Jacob Sajinipara Mission P.O. Aurungabad Dist. Murshidabad West Bengal, INDIA Indonesia Israel Misjonsblad for KMM som kjem ut med 4 nummer i året. Annonser Kontakt redaksjonen Opplag: 2800 Guds frelsargåver til misjonsfolket LEDER «Så skal de sjå på oss som Kristi tenarar og forvaltarar av Guds mysterium. Og av forvaltarar krevst det at dei viser truskap. Men for meg har det ingen ting å seia om eg blir dømd av dykk eller av nokon menneskeleg domstol. Ja, eg dømmer ikkje meg sjølv eingong, for eg veit ikkje om at eg har gjort noko gale. Men eg er ikkje dermed frikjend, for Herren er den som dømmer meg.» (1 Kor 4, 1-4) Denne teksten handlar om god ressursforvaltning. Og det er det Herren sin apostel talar om her. Det fyrste er at Gud sin medarbeidar er tenar for ein uendeleg rik Herre. Og det andre er at den kristne medarbeidaren skal stå til rekneskap for korleis han har forvalta Guds nåde. 1. Apostelen Paulus minner oss om kva som skal vera det eigentlege innhaldet. Det er Guds løyndom me skal få rekkje fram til våre medmenneske. Det peikar på den skjulte rikdom i evangeliet. Gud har opna sin himmel for oss i Jesus Kristus. Gud er «overvettes rik i sin nåde», seier Martin Luther i dei Schmalkaldiske artiklar. Og så reknar han opp fem moment som syner Guds rikdom på godleik ovanfor oss menneske. Fyrst ved det munnlege ord, der syndene sin forlating vert forkynt for all verda (altså evangeliet), dernest ved dåpen. Vidare ved nattverden. For det fjerde ved nøklemakta eller skriftemålet, og endeleg ved det som Luther kallar brørne sin innbyrdes samtale og trøyst. Alt dette er Guds løyndom i evangeliet om Jesus Kristus, som åleine gjer kristenlivet meiningsfullt. Så er det ei trøyst at me ikkje sjølve kan eller skal produsere evangeliet sine skattar. De er der på førehand, deponert i gudsriket sin bankfilial på jorda, som er Jesus Kristus! Der er Guds godleik mot menneska tilstades, ikkje berre som ein røyndom, men som ein openbar rikdom. Evangeliet er der i Den Heilage Skrifta. Guds frelsargåver. Paulus talar om «det auge ikkje såg, og øyre ikkje høyrde, det som ikkje kom opp i noko menneskehjarte, alt det Gud har gjort ferdig for dei som elskar Han» (1 Kor 2,9). Men så føyer han til: «Dette har Gud openbart for oss ved sin Ande.» Det er difor trua, og ikkje menneske sin tanke, som kan ta imot og bruke Guds skattar. Det er ikkje logikken, men trua sin undring over Gud sin uventa nåde som er grunnprega i evangeliet si gåve. Hans nåde strekker til for alle. Men nokon er sett til å dele ut og bringe det fram i ljoset. Det er to måtar å vera utru i tenesta for evangeliet på: Den eine er at me ikkje er nøgde med den skatten me har fått å ta hand om. Så trur forvaltaren at han har mynde til å føye noko til eller legge noko til side av evangeliet eller av Guds lov. Han opnar berre nokre av evangeliet sine skattekammer, men let andre vera attlatne. Men Gud gjev oss ikkje rett til å dømme om kva i evangeliet som passar best til einkvar tid! Ein rett forvaltar utnyttar heile det forråd han har fått ansvar for. Det er eit uavkorta evangelium me er sett til å gje vidare. Ikkje ein pynta og frisert bodskap, som passar til tida sin smak. Og Guds vilje må framleis verta forkynt og anvendt på vår konkrete samfunnssituasjon, anten folket likar det eller ikkje. Den andre måten å svikte forvaltaransvaret på er å slå seg til ro med at skatten er overgjeve oss, og at me sjølve har del i den, men ikkje sørge for at den kjem til andre sin bruk. Me kan verta så oppteken med å telle evangeliet sine sølvstykker at me ikkje bryr oss nok om korleis me skal få sett skatten i omløp. Forvaltaren skal sørge for at ressursane vert brukt på rette stad til rett tid og på rett måte. Han må difor vera kjent med den nauda som Guds evangelium skal avhjelpe. Han må ikkje la nokon gå tomhendt bort. Han må ikkje berre stå ved forrådskamrane og vente på dei som kjem for å hente nåden sine gåver. 3. Men så veit me òg at me skal svara rekneskap for vår teneste. Då gjeld det å hugse kven som er den høgaste domsinstans i Guds forvaltningsrett. Gud er høgsterett for våre tenesteforhold! Heller ikkje ditt eige hjarta sin dom over di misjonsteneste skal du tillegge avgjerande vekt. Den dommen kan vera den aller tyngste å møte for ein Herren sin tenar. Paulus peikar i rett tyding når han seier: «Eg er heller ikkje min eigen dommar.» Kjære misjonsven! Når ditt hjarta anklagar deg og du vert mismodig, så skyt din sak inn under Herren. Ja, den endelege dom høyrer Herren til. Han er den som har gjeve oss tenesta. Hjå han finn me alle dei nåden sine rikdommar som me alle treng i misjonstenesta. I Kristus Tore Arnegard 2. Gud sine ressursar skal verta forvalta rett. 3

4 Hilsen fra SENEGAL Av Herdis Heimdal Når kvinnene får opplæring, tek dei ansvar og bidrar i samfunnet! Årsmeldinga frå «Håpets hus» er alltid givande og oppmuntrande, det gjeld og for året Ikkje minst er det oppmuntrande å lese om arbeidet i dei 51 alfabetiseringsklassane. Desse 1538 kvinnene lærer å lese, skrive og rekne. Dei lærer å bruke mobiltelefonen til å ringe, sende sms og bruke kalkulatoren. Dei lærer om hygiene, om sjukdomar og om næringsrik mat. Dei lærer å produsere mange ting som for eksempel såpe, hudkrem mot malariamyggstikk, saft og syltetøy. Det siste dei har fått opplæring i er å lage klorin slik at dei kan desinfisere hus og klede. Produkta kan dei selje og slik tener dei pengar. Alle kvinnene bidrar inn i familien sin økonomi. Dei lærer å føre enkelt rekneskap. Dei lærer å ta ordet, dei lærer å stå for noko, dei lærer ikkje minst å ta ansvar. Ansvar for seg sjølve, ansvar for barna, for familien, for landsbyen, for kommunen, for landet. Dei ser at dei kan bidra, gjere ein forskjell i kvardagen. Helsesøster: 57 kvinner er med på holdningskampanje eller vaksinasjons-kampanje i landsbyane. Dei kan no undervise kvinnene om korleis dei skal beskytte seg mot sjukdomar, kva dei skal gjere om dei blir sjuke osb. Dei har forstått kor viktig det er å ta vaksiner for å beskytte seg mot mange sjukdomar og dermed oppfordrar kvinnene til å vaksinere borna sine. Dei skriv rapportar om kampanjane i ettertid og sender dei til helsemyndighetene i kommunen. Jordmor-assistenter: 25 kvinner hjelper kvinnene som før heime. Får dei gravide kvinnene problem under fødselen, hjelper assistentane dei gravide til sjukehuset. Når dei kjem heimatt, støttar dei kvinnene og ikkje minst sjekkar at dei nyfødde har det bra. Nokre gravide kjem og til den lokale helsestasjonen for å fø og jordmorassistentane tek imot barna der. Ansvarleg for vass-ressursar i Dei engasjerer seg for lokalsamfun- landsbyen: 69 kvinner tek ansvar i dei landsbyane som har vasskran net sitt, og dei er med på å bygge det sivile samfunnet. Her kan de lese midt i landsbyen. Dette er kommuom dei rollene kvinnene allereie no nalt vatn og dei som bruker krana, må betale vassavgift. Kvinnene har har i samfunnet og det før dei er då ansvar for å samle inn pengane ferdig utdanna! frå familiane. I tillegg må dei få no- 4 kon til å ordna røyr, kran etc. dersom noko treng reparasjon. Medlemmer i skolestyrene: 153 kvinner er engasjert i den offentlege skulen i landsbyen. Dei hjelper til med oppteljing og innskriving av barn i skulepliktig alder. Dei passer på at barna i skulen blir godt ivaretekne, dei passer på at barnas rettigheter blir følgt opp. Dei støtter spesielt jenters skulegang. Dei hjelper til med å skaffe barna fødselsattest. Dei støtter foreldreorganisasjonar og dei støtter lærarane. Dei hjelper til som mellommenn dersom det vert streik. Medlemmer i foreldreutval i skulen: 40 kvinner støtter både lærarane og elevane i undervisninga. Dei hjelper lærarane med å få inn foreldrebetalinga for skuleåret. Dei støtter spesielt jentene i klassane. Dei finn husvære til lærarane dersom det er behov for det. Dei hjelper til med å konstruere provisoriske løysingar dersom det er manko på skulebygg i landsbyen. Lærarar i landsbyklassar: 37 kvinner har allereie blitt lærarar i nye landsbyklassar. Dei underviser no analfabetar i sin eigen landsby. Dei formidlar sin eigen kompetanse til

5 Såper xx En av de nye brønnene andre kvinner slik at dei og kan få lære å lese, skrive og rekne osb. Fred og forsonings-kvinner: 156 kvinner har ei slik rolle i landsbyane. Dei prøver å skape fred og forsoning innan familiar, mellom familiar og kommunen, mellom familiar etc. Dei vert i Senegal kalla «kloke kvinner». Alfabetiseringsklasse Kommunestyre-representantar: 17 kvinner Medlemmer i kommunale råd og utval: 85 kvinner Medlemmer av bydelsråd: 101 kvinner det. Dei brønnane var gamle, sand hadde rasa ned i brønnen og søppel var det mykje av i brønnane. Vatnet i brønnane for forureina og kunne ikkje drikkast. Brønnane hadde ikkje lokk, barn og dyr kunne risikere å falle ned i. Håpets hus kan sanneleg være stolt over alfabetiseringsarbeidet dei driv! «Håpets hus» har no reparert dei, teke ut søppel, grove dei djupare, pumpa ut det skitne vatnet, desbrønngravingsarbeidet infisert brønnen, bygd skikkeleg Medlemmer som jobbar for Aktiviteten i brønngravingsarbeikant rundt brønnen og støypt vel barnas rettigheter: 3 kvinner har det er ikkje så omfattande som det spesielt engasjert seg i dette arbeikunne vore dersom innbyggjarane i ein meter langs bakken rundt heile det. Dei deltek i holdningsskapande landsbyane kunne betalt meir for ar- brønnen. I tillegg har dei montert kampanjar for barnas rettigheter, beidet. Men innbyggjarane er veldig eit stativ med taljer slik at det vert dei oppfordrar innbyggjarane til å fattige, over 60% av dei lever under lettare å heise opp vatn. Til sist har ein laga eit lokk som vernar brønta ansvar når det gjeld ivaretaking fattigdomsgrensa. nen både mot forureining og ulykav barna. Dei følgjer med dei barna Klimaendringane er også merkker. Lokket kan lett opnast når ein som blir gjeve til imamar og som må bare i Senegal. Regntida er ikkje skal heise opp vatn. gå på koranskule. lenger som før. Nokre år kjem det No har innbyggjarane i kvartala ikkje nok nedbør, og avlingane blir Bank-komité: 2 kvinner er med veldig små. Nokre år kjem det nok i reint vatn. Dei har i tillegg mykje gratis vatn! Livgivande vatn! Ein koi ein komité i banken som er i ferd antal millimeter, men for få bye, og mité i kvart kvartal er og danna. Dei med å etablere seg i landsbyane. avlingane klarer ikkje utnytte den vil no ta ansvaret for brønnane. Dei følgjer personalet i banken når ekstreme mengda som kjem berre dei dreg ut til landsbyane. Dei støtav og til. Nokre år tørkar avlinga opp ter låntakar som har problem med før neste regnbye kjem. Når dei aller KMM kan være stolt over det arbeidet «Håpets hus» har gjort, å tilbakebetale lånet. Dei er rådgjefleste i vårt område i Senegal lever varar ovafor banken når det gjeld av jordbruket, seier det seg sjølve at også i 2016! Og me kan være glade for og takksame over å få premisser for utlån i landsbyane og livet vert veldig vanskeleg. være med i dette arbeidet! dei deltek på årsmøtet i banken. Til sist nokre roller som ikkje trengs nærare forklaring: I 2016 har «Håpets hus» reparert to brønner i Nioro kommune. Då har kommunen betalt noko for arbei- 5

6 La Guds løfter skinne inn i dine problemer Av Amirson Jacob, Sajinipara Mission Lyset bryter mørket, lyset er stille, lyset er synlig, lyset avslører urenhet, lyset driver frykten bort. Dette er årsaken til at det kristne livet sammenlignes med lys, og til at Herren forventer at vårt lys skal skinne gjennom våre liv og gjerninger. Matteus 5,16 sier: «Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres Far i himmelen.» Sajinipara Mission er en kilde til lys i mørket for menneskene som lever i de omkringliggende områdene når det gjelder åndelig liv, medisinsk hjelp og utdannelse. Sajinipara Mission opplever fra dag til dag Jesu Kristi forunderlige nåde og guddommelige helbredelse i møte med syke mennesker. Misjonsstasjonens klinikk er kjent for sin behandling av brannskader. Hundrevis av brannskadepasienter er blitt velsignet av omsorgen og behandlingen her. Til Guds ære vil jeg gjerne dele med leserne historien om en brannskadepasient som nylig kom for å bli behandlet ved misjonsstasjonens klinikk. Mr. Soriyabon er fabrikkarbeider. Under sitt arbeid med en kokekjele ble han utsatt for ei brannulykke som medførte at nesten 40 % av kroppen hans ble forbrent. Begge beina var helt dekket av brannskader. Han ble fraktet til nærmeste statlige sykehus. Der fikk han høre at det ikke fantes kapasitet til å behandle ham, og han ble henvist til et spesialsykehus i en stor millionby. Familien er fattig og hadde ikke råd til å reise til den store byen, som ligger 280 km borte. Han hadde hørt om Sajinipara Mission og deres spesielt gode behandling av brannskader. Menneskene i området har stor tro på, og tillit til, Sajinipara Mission. Så denne mannen ble bragt til misjonsklinikken den 17. februar 2017 i en lokal batteridrevet bil. «Overgi fortiden til Guds nåde, nåtiden til Guds kjærlighet og fremtiden til Guds omsorg.» Hvis Gud var trofast mot deg i går, har du grunn til å stole på Ham for morgendagen. Han kunne verken stå eller sitte, og han hadde ubeskrivelige smerter. Vi var litt i tvil om vi var i stand til å behandle en så alvorlig brannskade som den han hadde. Samtidig kjente vi en sterk nød i hjertet etter å hjelpe denne mannen, og gjøre vårt beste for å lindre hans smerte. Han hadde heller ikke råd til behandling ved et spesialistsykehus. Vi ba til Herren Jesus og begynte behandlingen. Han kom regelmessig tilbake for å rense og skifte på sårene. Det var overraskende for oss å se på hvilken måte helbredelsesprosessen forløp. De første 15 dagene etter at behandlingen begynte ble han fraktet til klinikken på sykkel for å rense sårene og skifte bandasjer. Han kunne gå med støtte, og han ble svært oppmuntret over å oppleve at sårene helet så raskt. Han kjente på at det var noe spesielt med behandlingen her på misjonsstasjonen. Vi ba med ham hver gang han hadde vært og fått skadene stelt. Etter en måned kom han gående uten støtte for å takke staben som hadde behandlet og hjulpet ham. Angående standard brannskadebehandling: Sår etter brannskader er komplekse, og kan medføre store vanskeligheter som krever operasjoner i etterkant, eller livslang rehabilitering. Førsteprioritet er å stabilisere pasienten, forhindre infeksjon og legge til rette for en best mulig tilfriskning. Disse pasientene trenger god medisinsk oppfølging, inkludert tett observasjon ved bruk av spesialovervåkningsutstyr og omfattende hudbehandling. De må holdes i isolasjon for å kunne beskyttes mot sårinfeksjoner som vil gjøre helbredelsesprosessen vanskelig. Klinikkutstyr ved Sajinipara Mission Klinikken har få fasiliteter. Det finnes ikke noe avansert utstyr eller standard infrastruktur og miljø for å behandle brannskader. Vi har en enkel trebenk Familien Jacob xx 6

7 Brannskade som pasientene ligger på. Vi har en steriliseringsmaskin som koker sårskifteinstrumentene for å holde dem rene og sterile, noen få arterieklyper og annet enkelt utstyr beregnet på sårskift. Hva gjør vi ved Sajinipara Mission? Staben på behandlingsrommet renser sårene med varmt sterilt vann og fortynnet antiseptisk væske. De første 3 dagene etter brannulykken blir rensing og bandasjering gjort for å fjerne arrvev fra såret ved bruk av ren vaselin. De påfølgende dagene påføres en sårsalve som er fremstilt ved Sajinipara Mission. Denne salven er laget av pulveriserte antibiotika tabletter, infeksjonshemmende pulver, vaselin, en svært liten mengde parafinolje og en antiseptisk krem. I tillegg til salvebehandlingen får pasientene også en antibiotikakur. Hemmeligheten bak helbredelsen ved Sajinipara Mission Det er innlysende at Sajinipara Mission ikke har den moderne og tekniske styrke som skal til for å behandle alvorlige tilfeller av brannskade. Behandlingen disse pasientene får er enkel. Det finnes for tiden ingen fasiliteter for isolasjon eller innleggelse til observasjon. Pasientene kommer med offentlig transport for å få behandling og drar så hjem igjen. Veiene de reiser på er svært støvete og forurenset. Det ligger til rette på alle mulige måter for å få en infeksjon. Men, på tross av disse forholdene, forekommer det en mirakuløst rask helbredelse av brannskadepasienter. Dette er ikke noe annet enn Guds verk. Mark 11,24 sier: «Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere.» Vi har tillit til Herren, og tro på hans legende hånd. Sajinipara Mission er et sted som er utvalgt for å tjene og vitne om Herren. Misjonærer har lagt ned sine liv for denne misjonen i løpet av de foregående tiårene. Staben xx tjener med hengivenhetxxog et godt hjerte. Gud kjenner våre behov bedre enn vi gjør selv. Han er en medfølende Gud som på en helt annen måte enn oss bryr seg om mennesker i nød og fortvilelse. Gud kan gjenopprette det som er ødelagt, og forvandle det til noe som langt overgår hva vi har forstand til å be om. Vi må ha tro på den levende Gud. Gud er full av kjærlighet, under og makt. Denne misjonsstasjonen blir et terapeutisk miljø, mye på grunn av nåde og velsignelse fra Herren. Forunderlig å se og erfare hans kraft i alt arbeid og liv. «Høsten er moden.» Vi trenger dine oppriktige bønner om at hver eneste sjel som trår inn på misjonsstasjonen må bli frelst. Torleif Kvitno 100 år Av Anna Kvitno Dagsland Torleif Kvitno, Kleppe blir 100 år 3. juni. Han er fødd i Stavanger, men flyttet som åring med foreldre til Rosland i Klepp, der foreldrene kjøpte gård. Torleif har i alle år vært engasjert i kristent arbeid, både for barn og voksne. Som ganske ung gjekk han krigs-skolen i Oslo. Han var ei kort tid løytnant i Frelsesarmeen. Ellers har han vært søndagsskolelærer de fleste steder han han bodd. Han bodde først på Bryne, så Sirevåg, Hommersåk, og i 1957 flyttet familien til Kleppekrossen. Han har alltid vært handelsmann. Han har vært glad og engasjert i misjonen, og på bedehuset på Kleppe. Han var lenge med i Ryfylke og Jæren indremisjon, krets-styret og bokhandelen. Tidlig på tallet ble han med i KMM, (tidligere Muhammedaner-misjonen). Der har han vært med i både kretsog landsstyret. Han har kjørt mange mil i misjonens tjeneste, og var aktivt med i dette arbeidet. I mange år var Marie og Torleif på Audnastrand på familie-leirer i misjonen. Der hadde de ofte barnebarn med seg. Det var rike tider for dem alle. Etter Torleif ble pensjonsist startet han eldretreffet på bedehuset på Kleppe. Det hadde han ansvar for i over 20 år. Torleif fikk kongens fortjenestemedalje i sølv for trofast arbeid i søndagskolen og for arbeidet med eldretreffet. Nå blir det mindre møter for Torleif. Han er god i hodet, men er veldig dårlig til beins, etter mange hofteoperasjoner. I januar d.å. fekk han fast plass på Sirkelen sykeheim, på Kleppe. I mars ble han alene, da Marie, hans trofaste kone i over 73 år, fikk reisebud hjem til Jesus. Så savnet er stort for han. De bodde begge på heimen de siste 2 måneder. Den store dagen vil bli feiret på sykeheimen den 3. juni, med åpent hus fra kl

8 BIBEL- OG MISJONSGLIMT «Jeg har gitt dem ditt ord» «Ved Gud priser jeg hans ord! Til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke. Hva skulle et menneske kunne gjøre meg?» (Salme 56,5) lys og mørke, sannhet og løgn, Gud og Satan. Forholdet mellom Guds rike og denne verdens riker har nemlig alltid vært som ild og vann. Joh 17 blir omtalt som Jesu yppersteprestelige bønn. I Joh 17,14 viser Jesus sammenhengen mellom åpenbaringen av Guds ord og forfølgelsen av Guds folk: «Jeg har gitt dem ditt ord. Og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, likesom jeg ikke er av verden.» Sagt med andre ord: Bak hatet mot Guds folk finner vi hatet mot Guds ord. Når derfor Herren gir sitt ord til sitt folk, får det den følge at de blir hatet av verden. Hva er årsaken til dette? Jo, Guds folk er et annerledes folk, som har sin grunn i at de er skilt ut fra verden for å tilhøre Herren. Først har Herren skapt oss. I og ved Kristi død har han kjøpt oss fri fra vår synd og vår skam. Og vi er videre kjøpt fri for å tilhøre Kristus som hans eiendomsfolk. Guds folk har gjennom alle tider vært et motstrømsfolk. Som laksen i elven er det kalt til å gå imot strømmen. Og på grunn av dette blir Guds folk også gjenstand for verdens hat og forakt. Evangeliet om Jesus er et anstøt for alle som står Gud imot. Verken den ateistiske eller religiøse verden ønsker å høre ordet om korset. Kristen Muslimmisjons hovedformål er å bringe ordet om korset til muslimene. Når det skjer blir det motstand. For det står om Jesus i Koranen: «De korsfestet ham ikke.» Islam er en religion som forakter ordet om korset. Mange kristne i den muslimske verden opplever derfor den alvorligste forfølgelse. Vitnesbyrdet om at Jesus er den korsfestede og oppstandne Herre og Frelser blir ikke tålt. Det er dypest sett forakten for Guds ord, Guds sønn og korsets budskap som er årsaken til kristendomsforfølgelsen i den muslimske verden. Det påligger Guds folk et stort ansvar å bringe dette budskap til muslimene. For Jesus døde også for den muslimske verden. Jeg tror det er rett å si at bakteppet for all jødeforfølgelse og kristendomsforfølgelse i bunn og grunn dreier seg om hatet mot Gud. Jødene er Guds jordiske utvalgte folk, likesom den kristne menighet, bestående av frelste jøder og hedninger, er Guds himmelske utvalgte folk. Gudsopprør viser seg i opprøret mot Guds folk. Det dreier seg om en åndskamp mellom Nå tror jeg det er viktig å presisere at det ikke bare er i den muslimske verden at motstanden mot korsets budskap gjør seg gjeldende. Det skjer alle steder der Guds ord forkynnes sant og rett. Jesus sier i Joh 15,20: «Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere.» Og Paulus sier det slik i 2 Tim 3,12: «Alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.» Det er kanskje ikke slik vi er vant til å tenke, men slik taler altså Guds ord. Så skal vi derfor ikke undre oss over at vi møter denne motstanden også i vårt eget folk. Jeg tror det er rett å si at i den grad Guds folk følger Guds ord, så vil også motstanden fra dem som forakter og forkaster Kristus åpenbares. I Luk 6,26 sier Jesus noen svært utfordrende ord: «Ve dere når alle mennesker taler vel om dere!» Der Guds ord forkynnes sant og rett, vil derfor ikke forkynneren bli populær. Dette fikk i særlig grad Paulus erfare. Fra tidligere å være en forfølger ble han etter møtet med Jesus utenfor Damaskus selv en forfulgt. I Gal 1,10-11sier hedningenes apostel: «Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Eller søker jeg å gjøre mennesker til lags? Dersom jeg ennå søkte å være mennesker til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk.» Og dette evangelium, som Paulus forkynte, det gode budskap om hvem Jesus er, og hva han har gjort det er det eneste som har kraft i seg til å bringe et menneske over fra død til liv, fra mørke til lys og fra Satans makt og til Gud. Slik var det da Paulus forkynte dette budskap i Romerriket, og slik er det også i dag. Med ønske om Herrens rike velsignelse! Eivind Flå Forkynner og informasjonssekretær Alle foto: Eivind Flå. 8 Steinkorset ved Leiasundet på Kvitsøy. Foto : Eivind Flå

9 Intervju med Anne Margrethe Eidesvik Av Hans-Henrik Brix Anne Margrethe, du avsluttet din tjeneste som misjonær i India gjennom 32 år i februar. Hvordan oppleves det? Sjølv om eg har trivst svært godt som misjonær i India, opplever eg det godt å ha flytta attende til landet mitt frå 19. februar dette året. Hovudgrunnen til at eg opplever det godt, er at Herren har lagt det tilrette med godt kvalifiserte og dyktige leiarar, Esther og Amirson Jacob frå fyrste februar, og at eg er trygg på at det vil gå godt med misjonsarbeidet framover. Hvordan fikk du kall til å være misjonær i India? Kallet til å bli misjonær fekk eg då eg gjekk på Kongshaug Folkehøgskule som 16 åring. At Herren hadde ein plan for mitt liv i India, vart stadfesta i mitt hjarta då eg var kortidsmisjonær i Sør India, mange år seinare. Det skulle endå ta fleire år, før eg var på plass som utsending for KMM i Sajinipara, der eg blei verande i 32 år. Eit sterkt og tydeleg kall frå Herren gjorde meg lukkeleg og trygg i tenesta. Du har beskrevet tiden som misjonær som en festreise, men også som en kamp. Hva er det som har gledet og oppmuntret deg som leder ved Sajinipara misjonsstasjon alle disse årene, og hva er det som har vært vanskeleg? Enormt mykje har oppmuntra og gleda meg ved å vere i Sajinipara over så lang tid. Å få ha vandra i Otto og He- lena Torvik, Idar og Harriet Egeland og Gudrun Sæther sine spor, har vore ei ære for meg. Mykje verdifylt frå deira tid låg igjen i folket, og dette var ein stor styrke då eg kom i Også ein oppbygd og vakker misjonsstasjon som omfatta eit 18 måls område. Saman med Gudrun Sæther fekk eg vera i fem månader, og frå denne staute diakonissa lærde eg mykje. At muslimar og hinduar var så positive til alt som skjedde på misjonsstasjonen, og til dei prosjekta vi dreiv ute i landsbyane, var og svært så oppmuntrande. Svært positivt såg dei på det disiplinerte liv som dei merka seg hjå oss, og dei gledde seg over at deira born og ungdom fekk vera del av skule, leir og stipendprogrammet vårt. Men, det som var det mest fantastiske var at dei som kom med fire-åringane sine, og skreiv dei inn på skulen, ikkje hadde vanskar med at borna var med på morgonandakten i kyrkja. Bibelhistorie var og fag i alle sju klassane. Tenk å få fritt gjeva borna Guds dyrebare ord, det som er det kjæraste vi har. At dette blei akseptert i eit muslimsk samfunn, ser eg på som eit stort Guds under. Utruleg mange har vore med i forbønsteneste for misjonsarbeidet i Sajinipara, og for dette er eg djupt takksam. For å nemne ting som har vore vanskelege, måtte vi slite med nokre i staben som stort sett alltid var misfornøgde. Dei arbeidde intenst for å øydeleggje og forsøkte å laga eit surt miljø. Ikkje rart at deira åsyn var mørke. Tungt å leva med. Men, Herren som veit korleis han skal manøvrere rundt skjæra i sjøen, han verna om oss slik at vi fekk vandra i ljoset, ha det triveleg og gleda oss over det gode hjelpearbeidet vi fekk driva. Ja, over så mange år var det mange tunge ting eg som leiar måtte ta meg av, men gjennom kamp fekk eg oppleve seier ved Jesu dyrebare blod. For denne hjelpa er eg djupt takksam. Det siste eg vil nemna av kampar eg måtte gjennom var fornyinga av visumet, som måtte til kvart einaste år. Dei siste åra var det ein smertefull og tidskrevjande prosess som eg er kjempeglad for at Esther og Amirson som indarar, slepp. Hvilken betydning tror du det får at det er eit indisk ektepar som har tatt over ansvaret for arbeidet på misjonsstasjonen? Eg trur ikkje at det vil ha noko særleg betydning for misjonsarbeidet i Sajinipara vidare. Uansett nasjonalitet, er det jo kven ein er som person, som er så viktig. Og Esther og Amirson opplever jo eit kall frå Gud til å stå i denne tenesta, difor trur eg at det skal gå svært bra. Kristen Muslimmisjon er en liten organisasjon og har få norske utsendingar på misjonsfeltene. Tror du at det fremover vil være behov for og økonomi til å sende ut norske misjonærer til våre misjonsland? Ja, det trur eg så lenge Jesu misjonsoppdrag i Matt 28,19 står ved lag. Oppdraget er endå ikkje fullført. 9

10 KRETSNYTTT AV ADMINISTRASJONSSEKRETÆR HERDIS HEIMDAL Når de får dette bladet i postkassen har me allereie hatt kretsårsmøtet på Tonstadli. Helga april var nærare 30 personar samla. De får lese meir om kretsårsmøtet i neste utgåve av «Lys over Land». Kretslotteriet 2017 er i gang. Me har fått inn så mange flotte gevinstar at me kan selje lodd for kr ,-. Tusen takk AV KRETSSEKRETÆR HERDIS HEIMDAL Glimt fra Agder og Stavanger Krets Kretsårsmøtet i Bergen krets vert på Raknestunet den mai. Flott viss du vil koma og være med oss! Ring på tlf og meld deg på! Kretssekretæren i Møre og Romsdal, Peder Almedal og kona Solgunn vert med oss denne helga. Anne Margrethe Eidesvik vert og med. Det gler me oss til! Me vil også dette året ha ei kretsutlodning. Eg vil takka for dei gevinstane som me har fått og vil få inn til til dykk alle som har gjeve oss gevinstar! Det varmar å sjå iveren til å være med i misjonsarbeidet. Eg voner at mange no vil prøve å selje lodd også. Ta kontakt med meg på tlf , så sender eg loddbøker til dykk. Ei loddbok kostar kr. 400,-. Me har stor aktivitet når det gjeld møte framover denne våren. Berre i mai månad skal me ha 24 møte rundt om i bygd og by. Takk til alle som tek imot oss. Takk til Glimt fra Bergen Krets utlodninga. Satsar på å selje for minst kr ,-. Misjonen sine arbeiderar eg i full gang med møteverksemda. Me hadde veldig mange møte i april, men nokre møte vert det også i mai. Takk til dykk som hjelper oss med møta rundt omkring i dei ulike bygdene. På Tysse hadde dei den årlege basaren den 11. mars. Takk til Aksel-Ingvard Johannessen som tala på basaren, og takk til Gudny og Sigmund saman med døtrene som enno ein gong orka å ta på seg arbeidet med basaren. Takk for alle arbeiderane våre, takk til alle frivillige som villig tek møte for misjonen. Møteprogrammet for hausten er mest i boks. Ønskjer du eit besøk på ditt bedehus, ta kontakt med underteikna. Helsar dykk med 5 Mos 31,8: «Herren sjølv skal gå framfor deg. Han skal vera med deg. Han sviktar deg ikkje og går ikkje frå deg. Ver ikkje redd og mist ikkje motet!» eit fint resultat til misjonen. Til hausten er det den årlege Giljabasaren. Det vert den 22. september. Då kan alle «Bømlingane» stille opp på Gilja bedehus! Takk til foreininga der som trufast steller til basar kvart år. Helsar dykk med: «Så blir dei verande desse tre: tru, von og kjærleik. Og størst av dei er kjærleiken». AV KRETSSEKRETÆR PEDER ALMEDAL Høyr på meg, fjerne kystar! Jes 49,1-6 inneheld eit mektig misjonsperspektiv. Jesus talar og ber oss lytte til han. Han seier at det er for lite at han skulle føre den frelste resten av Israelsfolket attende. Han vil at hans frelse skulle nå til endane av jorda. Det er utan tvil eit stort prosjekt å berge Israel, at dei skal gjere aliyah til landet og til Gud. Men Jesus seier det er for lite. Er du fornøyd med det som Jesus seier er for lite. Er du fornøyd med at menneske ikkje trur på Jesus? Er du fornøyd med at omvendingane uteblir i våre forsamlingar? Er du fornøyd med at krafta frå himlen ikkje får virke? Må vi aldri slå oss til ro med det som Jesus seier er for lite. La oss vere på lag med vår Frelsar i dette at frelsa må nå til alle menneske. Kretsårsmøtet vart avvikla på Vestnes bedehus. Odd Sæther hadde bibeltimen og Reidar Fiske tala på 10 Glimt fra Møre og Romsdal Krets kveldsmøte. Jan Akselvoll, Bodil Røsvik og underteikna delte på misjonstimen. Romsdalskameratene song på kveldsmøtet. Sjå elles eigen artikkel frå årsmøtet. Årsmøtet hadde fin oppslutning og var på alle måtar ei stor oppmuntring. Heimearbeidet: Eivind Flå har hatt ei møteveke på Sunnmøre i januar. Før dette bladet kjem ut har han også vore på Nordmøre. Eivind skal også virke i kretsen frå oktober. Elles er arbeidet i kretsen med kretssekretæren og frivillige. Det er rikt å få stå i tenesta. Møtetalet aukar, og det er rekna med at vi når over 60 møte for første halvår. Vi vil veldig gjerne få ha fleire møte. Ring meg på viss du kan hjelpe å opne døra inn til ditt forsamlingslokale. Fortsatt er det spesielt kjærkome om vi fekk kome inn på fleire bedehus i Romsdal og på Nordmøre. Sjå nærare om møteopplegget på Påskemøte i Luster: Kretssekretæren vart invitert til å ha påskemøte på Dale i Luster denne påska. Saman med familien reiste eg innover og hadde møte kvar dag. Det var ei flott oppleving. Vi reiste heim att i stor takksemd for kva Gud hadde lete oss oppleve. Så mange gode menneske som er umistelege for Gud. Menneske som han leid og døydde for og som han proklamerte «Det er fullført» for. Takk til ei omsorgsfull vertsfamilie og takk til ei trufast forsamling som vi blei veldig glad i. Kretslotteriet: Det er meldt inn gevinstar til ein verdi av ca kr ,-, lodda er trykte og vi håpar vi kan selje lodd for totalt kr ,- også dette året. For å nå målsetjinga treng kretsen masse hjelp og godvilje frå dykk som er glade i Kristen Muslimmisjon.

11 Dersom noen av våre lesere har noen bønne begjær de ønsker å dele med andre er dere hjertelig velkommen til å sende dem til KMMs hovedkontor på adressen som står på side 3 i bladet. Vi håper dere kan bruke denne spalten i deres daglige bønn til Herren. Be for: - Amirson og Esther Jacob i India - Anne Margrethe Eidesvik og Jorunn og Hillebrand Dijkstra - Våre nasjonale medarbeidere i India, Indonesia, Israel og Senegal. Vi vil spesielt nevne Adnan, Daed, Ghassan og Lorét i Israel og våre kontaktpersoner for arbeidet i Israel, Bulos Odeh i Norge, pastor og våre evangelister i Senegal (Moussa Faye, Michel Ngom, Jean Baptise Birane Diouf), presten i Sajinipara (Joseph Sankata) og evangelistene, medarbeidere, samt leder i Smyrna Mission Fellowship (SMF), Oli Fanggidae i Indonesia - Våre medarbeidere i Norge: Tore Arnegard, Peder Almedal, Hans-Henrik Brix, Herdis Heimdal og Eivind Flå - Evangelisten Morsalim i India og hans familie. Be om at de må få oppleve ny kraft fra himmelen og ny omsorg - Våre frivillige forkynnere - At Gud må gi misjonens ledelse visdom til å drive KMM etter Guds Ord og vilje - Kretsstyre- og Landsstyremedlemmer - Innvandrerarbeidet blant muslimene i Norge Husk å takke Gud for: - Gode medarbeidere ute og hjemme - Åpenhet for Ordet i India og Senegal Be spesielt for: - Våre teltmakermisjonærer i Midtøsten - Menigheten i Nioro og samarbeidet med Den nasjonale Lutherske kirken i Senegal - Prosjektet «Håpets hus» i Nioro med leder Dialla Touré - Språkarbeidet til Jorunn og Hillebrand Dijkstra - Våre nye medarbeidere i India, familien Jacob - Forfulgte kristne i Indonesia - Arbeidet med bladet Misbah Ul-Haqq i Israel Forbønn Økonomi, gåve og frivillig kontingent på Lys over Land KMM hadde pr eit underskot på kr ,-. For å betre det økonomiske resultatet er me avhengig av di hjelp og støtte. Me er difor svært glade og takksame for alle våre gjevarar. Ta gjerne òg ei avgjerd om å bli ein fast gjevar. Det vert meir forutsigbart for misjonen og gjev oss større handlingsrom i vårt arbeid. Eller kanskje det no er tidspunktet for å regulere det faste beløpet du allereie gjev? Takk til deg som les dette og bestemmer deg for å gjera noko med det! Vil du òg denne gongen vera med oss? Vedlagt denne utgåva har me lagt med ein giro, der det er mogeleg å gje ei gåve til arbeidet og dessutan innbetaling av «frivillig kontingent» for bladet Lys over Land. Lys over Land har årlege totale utgifter på rundt ,-. Alt dette til bankkonto: Om du ønsker kan du benytte Vipps. Søk opp Kristen Muslimmisjon på nummer Ein stor takk til alle som støttar arbeidet med å nå muslimane med evangeliet! Både gjennom bøn og gjevarteneste. Gud signe deg rikeleg attende! Tore Arnegard Ja, jeg vil gjerne få informasjon/engasjere meg i Kristen Muslimmisjon. Send talongen til Kristen Muslimmisjon, Postboks 212, 3571 Ål. Abonnere på bladet Lys over Land (frivillig kontingent) Støtte misjonen økonomisk. Få tilsendt giro. Bankgiro: Fast givertjeneste. Få tilsendt skjema fra Kristen Muslimmisjon, eller last ned skjemaet fra hjemmesiden vår. Navn Godt sagt «Bibelen er levende, den snakker til meg; den har føtter, den løper etter meg; den har hender, den griper meg.» Martin Luther Adresse E-post/tlf «Be om fred for Jerusalem!» Salme 122,6 11

12 Nyhet! Du kan nå benytte Vipps. Søk opp Kristen Muslimmisjon (nr ). «Nå slipper jeg å skamme meg» Adama bor i Nioro, i utkanten av byen. En by som vokser fort fordi mange mennesker flytter inn til byen fra landsbygda, da levekårene på landsbygda blir vanskeligere og vanskeligere. De som flytter til byen håper å finne noe arbeid her. Regntida svikter år etter år og avlingene blir små i dette området. Klimaendringene merkes godt i Senegal! Under siste regntid kom det nok regn i antall millimeter, men det var store og få regnbyger slik at jorden ikke fikk dra skikkelig nytte av det. I tillegg ble det en pause (uten regn) på 3 uker som gjorde at de nye spirene visnet! Nioro vokser derfor så fort at kommunen ikke klarer å legge vannrør til de nye bydelene fort nok, så mange må gå langt for å finne en vannkran. I tillegg må de betale for å hente vann fra vannkrana. Får du innlagt vann, koster det enda mer, og mange har ikke råd til det. Mange mennesker i utkanten av byen må derfor gå lange strekninger for å finne en åpen brønn der de kan få gratis vann. Tenk deg å bære en 20 liters balje med vann på hodet i 2 kilometer mange ganger i døgnet! Kommunen har derfor bedt «Håpets hus» om å reparere en gammel brønn i en av bydelene. Da jeg var i den bydelen i desember måned, fikk jeg se den gamle brønnen. I tillegg fikk jeg møte mange mennesker som ventet med lengsel på reparasjonen. Da kvinnene fikk se meg, klappet og danset de av begeistring for da skjønte de at nå var det håp for dem også! Nå skulle de få rent vann! Brønnen er nå ferdig reparert og familiene har fått rent vann og nok vann både til seg selv og til dyra sine. Dialla, lederen for «Håpets hus» traff på en ung familiefar etter at brønnen var ferdig. Adama uttrykte stor glede og takknemlighet over den nye brønnen! Han fortalte at han hadde skammet seg slik fordi han ikke hadde råd til å betale vannet i vannkrana. Dermed slet familien med å finne rent vann. Nå slapp han å skamme seg lenger! Nå hadde de mer enn nok! Herdis Heimdal, ansatt i KMM, tidligere misjonær i Senegal

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen,

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen, Hald fokus! Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Fokus på oppdraget! (skjermbilder på imf.no/erik)

Fokus på oppdraget! (skjermbilder på imf.no/erik) Fokus på oppdraget! (skjermbilder på imf.no/erik) Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Vigsling av evangelist

Vigsling av evangelist ORDNING FOR Vigsling av evangelist Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som evangelist i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Vigsling til andre tenester

Vigsling til andre tenester ORDNING FOR Vigsling til andre tenester Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga kan brukast ved vigsling til tenester i kyrkjelyd og kyrkje, ulike typar stillingar eller frivillig

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme ORDNING FOR Vigsling av misjonær Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som misjonær i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Skrifta sitt vitnemål om seg sjølv

Skrifta sitt vitnemål om seg sjølv Kalvåg 09.06.2017 Sola frelst av Sola ved Solus i Sola ifølge Soli til GRATIA Nåden åleine FIDE Trua åleine CHRISTUS Kristus åleine SCRIPTURA Skrifta åleine DEO GLORIA Guds ære åleine Skrifta sitt vitnemål

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Apg 9:11 «For sjå, han ber!»

Apg 9:11 «For sjå, han ber!» Mosby 18.01.2017 Luk 18:1-8 1 Han sa ei likning til dei om at dei alltid skulle be og ikkje trøytna. 2 I ein by var det ein domar som ikkje hadde frykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske. 3 Og

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Guds rike - 3. Skjermbilde på imf.no/erik

Guds rike - 3. Skjermbilde på imf.no/erik Guds rike - 3 Skjermbilde på imf.no/erik Alle gjenfødde kristne er døypt med Den Heilage Ande. «For med éin Ande vart vi alle døypte til å vera éin kropp, anten vi er jødar eller grekarar, slavar eller

Detaljer

Ulsteinvik Bibelen

Ulsteinvik Bibelen Ulsteinvik 02.09.2016 Bibelen 2Tim 3:14-17 14 Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som

Detaljer

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden Ulsteinvik 03.09.2016 Brødsbrytinga / nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det

Detaljer

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei Mosby 17.01.2017 2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som kan gjera deg

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

En glad giver - tid, evner, penger

En glad giver - tid, evner, penger En glad giver - tid, evner, penger Tenk på den beste gaven noen har gitt deg. Hva var det som gjorde den så spesiell? Tenk på en gave du ga til en annen som ble satt ekstra stor pris på. Hva var det som

Detaljer

Helgatun / Danielsen

Helgatun / Danielsen Helgatun / Danielsen 03.02.2017 frelst av Sola ved Solus i Sola ifølge Soli til GRATIA Nåden åleine FIDE Trua åleine CHRISTUS Kristus åleine SCRIPTURA Skrifta åleine DEO GLORIA Guds ære åleine frelst av

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

2 - Dei oldkyrkjelege symbola

2 - Dei oldkyrkjelege symbola Fellesskapskyrkja Sandane er ein sjølvstendig kyrkjelyd som vedkjenner Jesus Kristus som Frelsar og Herre, og trur og forkynner at heile Bibelen er Guds ord. 1 - Skrifta 1 / 23 Fellesskapskyrkja Sandane

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse)

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Jesus taler om sin død

Jesus taler om sin død Den rare loven i Guds Rike Teksten: Johannes 12.20 36 Jesus taler om sin død 20 Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden.21 De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea,

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 1 Jesus Kristi Lignelse # 9 Senneps Sæd. 30 november 2003. Pastor Brian Kocourek. Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Sola GRATIA. frelst av. Nåden åleine

Sola GRATIA. frelst av. Nåden åleine Lindås 17.02.2017 frelst av Sola ved Solus i Sola ifølge Soli til GRATIA Nåden åleine FIDE Trua åleine CHRISTUS Kristus åleine SCRIPTURA Skrifta åleine DEO GLORIA Guds ære åleine frelst av GRATIA Nåden

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Vi er nå midt inne i fastetiden som startet Askeonsdag 22 februar. Fastetiden varer 40 dager, frem

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn Fremstilling Leddet ledes fra prekestolen. Ordinasjon Prost En ny arbeider i vår kirke fremstilles for oss i dag: Kandidat i teologien, Hanne Kristin Sørlid er kalt til tjeneste som kapellan i Oslo bispedømme.

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Når ein synode eller eit presbyterium vel nye tilsynsmenn, vigslast desse til teneste for kyrkjelydane og fellesvirket

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet.

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Jesu navnedag/ 1. nyttårsdag 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010

KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010 KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010 KORSETS OFFER JESU BLOD 1) OFRINGER I BIBELEN OG I JESU SAMTID Det er viktig for en bibelleser å ha en viss kjennskap til hvilken rolle ofring av dyr hadde både i

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer