Gjennomgang av studieprogramporteføljen ved HSL- fakultetet Behandling av rapport fra arbeidsgruppa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomgang av studieprogramporteføljen ved HSL- fakultetet Behandling av rapport fra arbeidsgruppa"

Transkript

1 FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS- 13/2011 Til: Fakultetsstyret Møtedato: Arkivref.: 2010/509 JFO001/333 Gjennomgang av studieprogramporteføljen ved HSL- fakultetet Behandling av rapport fra arbeidsgruppa Bakgrunn I sak FS- 82/2010 oppnevnte fakultetsstyret en komité for å gjennomgå studieprogramporteføljen ved HSL- fakultetet. Komiteen (senere kalt arbeidsgruppa) fikk i oppdrag å benytte de kriteriene som er fastsatt av universitetsstyret for gjennomgang av studieprogram. Arbeidet skulle munne ut i: a) Forslag til programportefølje for opptaket (høsten) 2012 b) Forslag til justeringer i basisbevilgningen Forslagene fra arbeidsgruppa skulle legges frem for fakultetsstyret leverte arbeidsgruppa sin endelige rapport. For nærmere opplysninger om arbeidsgruppas sammensetning og det oppdraget som er utført henvises det til selve rapporten. Samme dag som rapporten var ferdigstilt ble den lagt ut på prosjektets nettside. Informasjon med lenke til rapporten ble sendt ut til alle ansatte på e- post. Rapporten ble samtidig sendt på høring til instituttene/cps og til de lokale fagforeningene. Frist for høringssvar var Som ledd i høringen ble det avholdt et åpent møte på HSL- fakultetet om arbeidsgruppas rapport. De overordnede anbefalingene i rapporten ble presentert av dekan og fakultetsdirektør og ansatte fikk anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer. Ved høringsfristens utløp var det kommet inn uttalelser fra IAS, IHR, IS, IKL, ISS og IFF. Enhetene har (etter avtale) lagt ved alle skriftlige enkeltinnspill fra ansatte og grupper av ansatte. Det er verken mulig eller hensiktsmessig for dekanen å kommentere alle innspill og spørsmål som er kommet opp i høringsrunden. Dekanen vil i dette saksfremlegget primært gå inn på problemstillinger som går igjen i flere av høringssvarene. Dernest vil forhold som er av stor betydning for forståelsen av rapporten bli forsøkt oppklart. Til slutt vil enkelte spørsmål som i i mindre grad er behandlet av arbeidsgruppa bli nærmere kommentert. NO Tromsø Sentralbord: Faks:

2 Programporteføljen ved HSL- fakultetet og arbeidsgruppas forslag Arbeidsgruppa har gjennomgått 16 bachelorprogram (inkl. 19 studieretninger), 3 integrerte mastergradsprogram (inkl. 12 studieretninger), 20 ordinære mastergradsprogram (inkl. 22 studieretninger), 2 årsstudier, samt Ex.phil, Ex.fac. og PPU. På BA- nivå anbefaler gruppa at 16 bachelorprogram videreføres med i alt 14 studieretninger. 1 studieretning foreslås lagt ned (lingvistikk), mens 4 studieretninger (tysk og fransk) anbefales revurdert allerede i årsstudium (antikkens kultur) foreslås lagt ned. På MA- nivå anbefaler gruppa at 19 mastergradsprogram videreføres med i alt 10 studieretninger. 2 mastergradsprorgam anbefales slått sammen (English Linguistics og Theoretical Linguistics). 8 studieretninger foreslås lagt ned (2 i tysk, 2 i fransk, 2 i finsk, 1 i allmenn litteratur, 1 i dokumentasjonsvitenskap. De 3 integrerte mastergradsprogrammene foreslås videreført. 6 studieretninger foreslås lagt ned på den integrerte lektorutdanninga. Det store flertallet av program og studieretninger ved HSL- fakultetet er m.a.o.foreslått videreført. Høsten 2011 oppretter HSL- fakultetet dessuten (som følge av tidligere vedtak) 7 nye årsstudier (allmenn språkvitenskap, fransk, nordsamisk som fremmedspråk, nordsamisk som morsmål, russisk, spansk og tysk) samt et mastergradsprogram i logopedi. Det utredes også oppstart av studietilbud i medievitenskap og europastudier fra og med Det totale omfanget av studietilbud er i liten grad kommentert i høringsrunden, men er etter dekanens mening svært viktig å diskutere under behandlingen i fakultetsstyret (se under). Utslagsgivende forhold ved anbefalinger om nedleggelse Rimeligvis er det først og fremst anbefalingene om nedleggelse som vies oppmerksomhet i høringsuttalelsene. Dekanen vil fremheve at arbeidsgruppa har lagt stor vekt på å klargjøre hvilke forhold som har vært utslagsgivende for å anbefale nedleggelse. Dette fremgår av rapportens innledning s Likeledes har gruppa bestrebet seg på å være konsekvent i bruken av kriteriene.. IKL spør i sin uttalelse.hvorfor våre fag ikke har fått en liknende konklusjon som for eksempel den arbeidsgruppen er kommet til når det gjelder filosofi, som også har dårlig rekruttering til mastergraden I alle tilfeller der program og studieretninger er anbefalt videreført til tross for svak rekruttering, skyldes det at ett eller flere av de utslagsgivende forhold som er angitt på s. 8. og 9. ikke kan gjøres gjeldende for det aktuelle tilbudet. For tilbud i russisk, samisk, kvensk og nordisk, er det bl.a. lagt vekt på strategisk betydning og nasjonale forpliktelser, for kjønnsstudier og spansk er det lagt vekt på at fagene er nyetablert, for religionsvitenskap og teologi er det først og fremst lagt vekt på en juridisk bindende avtale med UiO og for sosialantropologi og filosofi (på mastergradsnivå) er det primært den gode og stabile rekrutteringen til bachelorprogrammene som har vært avgjørende for arbeidsgruppas konklusjon. 2

3 Etter dekanens oppfatning har arbeidsgruppa ikke lagt til grunn en streng tolkning av kriteriene. Dersom ett eller flere forhold taler for videreføring har dette talt positivt for videreføring av programmet. Studietilbud som anbefales vurdert på nytt etter tre opptak Flere studietilbud med svak rekruttering er av arbeidsgruppa anbefalt vurdert på nytt innen ei viss tid (i de fleste tilfeller etter tre opptak). Slike anbefalinger problematiseres i høringssvarene fra IHR (tilbud i religionsvitenskap og teologi) og IAS (mastergradsprogrammet i sosialantropologi). Dekanen finner grunn til å presisere at slike anbefalinger ikke betyr at det utelukkende er disse tilbudene som må gjøres til gjenstand for nye vurderingsrunder. Det fremgår av universitetsdirektørens brev om Vurderingsfaktorer og kriterier for fakultetenes gjennomgang av studieprogramporteføljen ved Universitetet i Tromsø at fakultetene jevnlig skal gjennomgå studieprogrammene og vurdere behov for endring, videreutvikling og reduksjon. Dette må naturligvis omfatte alle tilbud. Når arbeidsgruppa har valgt spesifikt å omtale behovet for nye vurderinger av enkelte tilbud, er det for å synliggjøre studietilbud som har vært nær ved å bli anbefalt nedlagt i denne vurderingsrunden, og som ikke kan sies å være beskyttet av særskilte strategiske eller juridiske hensyn som strekker seg langt frem i tid. Konsekvenser for studenter ved eventuelle nedleggelser Dersom studietilbud legges ned vil alle studenter som allerede har opptak på de aktuelle tilbudene ha krav på å fullføre programmene de er tatt opp på.. Dette vil naturligvis også forplikte institusjonen til å opprettholde undervisningstilbud tilsvarende lenge.. Ingen studenter vil miste studieplassen eller tvinges til å skifte program som følge av endringer i programporteføljen. De foreslåtte endringene får tidligst virkning for opptaket høsten Konsekvenser for fagmiljø og ansatte ved eventuelle nedleggelser Dersom program og studieretninger lagges ned vil det (med mindre annet er angitt) bli foretatt nedbemanninger i fagmiljøene. Det er lagt opp til at dette skal skje på to måter. For det første ved at antall fagstillinger reduseres i forbindelse med naturlig avgang. For det andre ved at ansatte som mister arbeidsoppgaver gis undervisningsansvar og evt. også stillinger innenfor andre fag. Dette vil i neste omgang gjøre det mulig foreta nedbemanninger ved naturlig avgang i de fagene som får tilført nye personalressurser. For å avklare hvilken kompetanse den enkelte ansatte har til å undervise eller inneha stilling i andre fag vil det bli foretatt grundige kartlegginger. Dataunderlaget De fleste emnene ved HSL- fakultetet har en emnekode som er tilordnet ett enkelt fag (eks. SOS = Sosiologi). Et lite antall emner er imidlertid ikke fagspesifikke eller fagkodet. Dette gjelder bl.a. fellesemner fra det tidligere SV- fak (SVF- emner, ) og HUM- fak (HIF- emner). I rapporten fra arbeidsgruppa er slike fellesemner listet opp i de vedlagte emnelistene,. Emnene og poengproduksjonen er imidlertid ikke forsøkt tilordnet enkeltfag i oversikten over studiepoengproduksjonen per fag. Slike tilordninger etterlyses i høringsuttalelsene fra IAS, IKL og IS (samt i en rekke av de vedlagte enkeltuttalelsene). Grunnen til at fakultetsadministrasjonen ikke har forsøkt å tilordne fellesemnene til program og enkeltfag er dels at undervisningen på flere av disse emnene faktisk gis av ansatte fra ulike faggrupper, og dels at den samlede poengproduksjonen på fellesemnene er såpass lav at en tilordning til enkeltfag (der den er mulig) ikke vil gi vesentlige utslag for vurderinger og konklusjoner i rapporten. Fordi 3

4 poengproduksjonen på fellesemnene i så stor grad er blitt tematisert i høringsrunden har fakultetsadministrasjonen utarbeidet et kort notat som både viser den totale poengproduksjonen og fordelingen på program. For lingvistikk er det også satt opp en beregning på fagnivå (se eget vedlegg). Dekanen holder fast ved at dette ikke rokker ved anbefalinger eller konklusjoner i rapporten. IKLsier i sin høringsuttalelse at poengproduksjon fra enkeltemnestudenter ikke er tatt med i rapporten, fordi rapporten tar utgangspunkt i opptakstall til programmene. IKL synes her å misforstå vesentlige deler av det statistiske materialet. For alle fag er det oppgitt samlet poengproduksjon på alle fagemnene. Her er poengene fra så vel programstudenter som enkeltemnestudenter talt med. Poengproduksjon fra enkeltemnestudenter er også tatt med i oversiktene over poengproduksjonen på instituttnivå og poengproduksjonen per fast ansatt. Når det gjelder andre enkelttall som kommenteres i høringsuttalelsene vil administrasjonen foreta korrigeringer dersom det, etter en ny kvalitetssjekk, viser seg å være feil i det materialet som er benyttet i rapporten. Dekanen kan ikke se at noen av de påståtte feilene som er omtalt i høringsrunden har betydning for de vurderingene fakultetsstyret skal foreta i saken. Den økonomiske situasjonen ved HSL og spørsmålet om justeringer i basistildelingen Fakultetsstyret har ved flere anledninger ønsket at gjennomgangen av fag- og studietilbud skal ses i nær sammenheng med den økonomiske situasjonen på fakultetet. Da dekanen i april 2010 la frem et notat om Dimensjonering og fagportefølje kom styret med følgende uttalelse: Fakultetsstyret påpeker at det har et særlig ansvar når det gjelder fordeling av ressurser mellom instituttene og fagtilbudene, og beslutninger om nedlegging/oppretting av fagtilbud. Fakultetsstyret slutter seg til dekanens vurderinger og ber dekanen legge frem forslag til mandat og sammensetning for en komité som skal drøfte spørsmål knyttet til dimensjoneringen og fagporteføljen. Styret legger også vekt på at prosessen forankres i personalet. Fakultetsstyret vil peke på at det trengs en vurdering av: - hvilke fagtilbud som bør gis positiv særbehandling som følge av UiT's spesielle samfunnsmessige oppdrag. - om det finnes historiske forskjeller i nivået for basisbevilgning som i dag ikke kan gis en faglig begrunnelse? - om det finnes studietilbud/fag som i dag reelt finansieres ved overføringer fra andre, eller som i nær fremtid vil komme i en slik situasjon? Som nevnt innledningsvis fikk arbeidsgruppa i sak FS- 82/2010 også i oppdrag å komme med forslag til eventuelle justeringer i basistildelinga Rapporten fra arbeidsgruppa svarer på hvilke fagtilbud som bør gis positiv særbehandling. Gjennom tallmaterialet som viser studiepoengproduksjonen på fag og institutt kan man også lese seg fram til hvilke studietilbud som reelt finansieres ved overføringer fra andre. Andre oversikter over den relative størrelsen på basistildelingen til enhetene ved HSL er også lagt frem for fakultetsstyret, senest i forbindelse med budsjettfordelingen for Arbeidsgruppa har kun i begrenset grad kunnet gå direkte inn på spørsmålet om justeringer i basis. Ser man anbefalingene fra arbeidsgruppa i sammenheng med de vedtak fakultetsstyret gjorde i forbindelse med budsjettfordelingen, er det imidlertid flere klare prioriteringer som trer frem. 4

5 I budsjettfordelingen for 2011 vedtok fakultetstyret å opprette et såkalt omstillingsfond. Fondet skal primært brukes til å lette omstillingsprosesser som følger av endringer i programporteføljen. Dekanen fikk dessuten fullmakt til å foreta trekk i basis i tilfeller hvor tilsettinger stanses som følge av vedtak om nedleggelser og nedbemanninger av fag- og studietilbud. Dersom fakultetsstyret (og senere universitetsstyret) slutter seg til arbeidsgruppas anbefalinger om nedleggelser vil omstillingsfondet i 2011 og fremover benyttes til kompensasjoner og omstillingstiltak ved omdisponering av fagpersonell fra fag som er vedtatt redusert. Dekanen vil også foreta trekk i basistildelingen til de berørte instituttene i forbindelse med naturlige avganger i de aktuelle fagene, og ved evt. overflytting av personalressurser til andre enheter. Det vil over tid skapes et handlingsrom som kan benyttes til å utjevne noen av forskjellene i basistildeling mellom enhetene. Dersom fakultetsstyret (eller universitetsstyret) går imot arbeidsgruppas forslag til nedleggelser (og heller ikke vedtar andre) vil det ikke foreligge noen føringer for omdisponering av midler. Det vil heller ikke være mulig å foreta vesentlige justeringer i basis. Fortsetter HSL med dagens studieprogramportefølje vil basistildelingen til instituttene i all hovedsak måtte være den samme som i dag. Dekanen vil understreke at det i en slik situasjon ikke vil være mulig å unngå å foreta nedbemanninger av fagmiljø ved HSL. Nedbemanningene må imidlertid skje ut fra andre føringer enn de prioriteringene som følger av arbeidsgruppas rapport. Det mest nærliggende vil være å knytte nedbemanninger til naturlige avganger uavhengig av fagtilhørighet, og å sette inn ekstraordinære tiltak overfor enheter som med dagens tildeling ikke er i stand til å oppnå budsjettbalanse. Strategiske og politiske vurderinger som går utover arbeidsgruppas mandat Arbeidsgruppa har i sitt arbeid måttet forholde seg til de føringene og kriteriene som har vært fastsatt av universitetsstyret. I høringsrunden reiser IHR, IKL og IS flere spørsmål som peker utover disse kriteriene og knytter an til bredere universitets- og samfunnsdebatt. Dekanen vil spesielt kommentere ett av disse. IKL og IS stiller et overordnet spørsmål om UiTs (og fakultetets) prioriteringer av språk og litteraturfag. Dette er ei problemstilling det er viktig å være seg bevisst. Vedtar fakultetsstyret og/eller universitetsstyret å følge arbeidsgruppas anbefalinger, har man definitivt nedprioritert enkelte fag i denne gruppa. Det er ingen i fakultetsledelsen (eller i arbeidsgruppa) som mener dette er en ønskelig situasjon. Det kan opplagt anføres både kulturhistoriske og samfunnsmessige argument for at slike tilbud bør bestå ved UiT. Dekanen har sympati for slike resonnement, men de reiser samtidig utfordrende spørsmål som fakultetsledelsen og fakultetsstyret må ta stilling til: Opprettholdes bredden i fagporteføljen ved å holde fast ved tilbud som i praksis ikke har grunnlag for studiemiljø? Og: Hvem skal betale for opprettholdelse av fagstillinger og studietilbud i de utsatte fagene? Dekanen har full forståelse for at arbeidsgruppas forslag møtes med kritikk og motforslag. De anbefalingene som legges fram er viktige for de fagmiljøene som berøres direkte, men de reiser prinsipielle spørsmål som bør diskuteres. Etter dekanens oppfatning har gjennomgangen av fagporteføljen vært en nyttig prosess med positive elementer. Det er framskaffet et omfattende materiale som gir en svært god oversikt over mangfoldet av aktivitet ved fakultetet. Dette er en type informasjon som vil være nyttig for fakultetsledelsen i tida framover, og som er et godt kunnskapsgrunnlag for arbeidet i fakultetsstyret. 5

6 Dekanen mener også at denne type prosess har klare fordeler sammenlignet med alternative ordninger for å dimensjonere aktiviteten og tilpasse den til de budsjettmessige rammene. Fakultetets situasjon gjør at det enten må tilføres flere midler fra universitetsstyret eller at kostnadene må reduseres internt. All erfaring tilsier at det er svært vanskelig å nå frem i universitetsstyret med forslag om permanente ekstratildelinger. Prosessen som er satt i gang ved UiT med gjennomgang av alle studieprogram er dessuten ikke lagt opp med sikte på omfordeling mellom fakultetene. Det uttalte målet fra universitetsstyrets side har vært at studietilbudet skal reduseres for å skape et handlingsrom lokalt på de enkelte enhetene. Det er derfor grunn til å tro at fakultetet vil måtte bære kostnadene selv dersom dagens programportefølje skal videreføres uten endringer. Gitt dagens budsjettrammer vil dette nødvendigvis tvinge frem kutt på andre områder. Etter dekanens oppfatning er det noen klare fordeler med en tilnærming der man basert på en grundig gjennomgang av fag og studieprogrammer anbefaler visse fagområder nedprioritert. En slik fordel er at dette gir mulighet til å planlegge og arbeide systematisk med endringsprosesser. generell aldersavgang, men utslagene blir da mer eller mindre tilfeldige og i liten grad koblet til utfordringene i det fagmiljøet som rammes. En annen ulempe er at en slik ordning vil innebære at fakultetsledelsen og fakultetsstyret langt på vei må detaljstyre instituttene for å holde de samlede kostnadene under kontroll. Innenfor et stort fakultet vil dette være en krevende oppgave, men det vil også medføre at instituttene fratas selvstendighet. Fakultetsledelsens langsiktige målsetting er å bringe de ulike enhetene i økonomisk balanse, fordi dette også sikrer fagmiljøenes faglige autonomi til å foreta prioriteringer på faglig grunnlag uten hele tiden å måtte søke godkjenning fra fakultetet. Basert på den aktuelle prosessen vil dekanen også trekke fram at større diskusjoner om fag og dimensjonering også er fordelaktig fordi det har gitt mulighet til overordnete diskusjoner og større gjennomsiktighet enn om endringer ble gjennomført i form av et stort antall enkeltbeslutninger. Dekanen anbefaler at fakultetsstyret følger tilrådingene fra arbeidsgruppa. Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret anbefaler at følgende program lyses ut for opptaket høsten 2012: Bachelorprogram i arkeologi Bachelorprogram i dokumentasjonsvitenskap Bachelorprogram i filosofi Bachelorprogram i historie Bachelorprogram i kunstvitenskap Bachelorprogram i pedagogikk Studieretning pedagogikk Studieretning spesialpedagogikk Bachelorprogram i religionsvitenskap 6

7 Bachelorprogram i russlandsstudier Bachelorprogram i politikk, økonomi og filosofi Bachelorprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Bachelorprogram i sosialantropologi Bachelorprogram i sosiologi Bachelorprogram i språk og litteratur Studieretning engelsk Studieretning finsk Studieretning fransk Studieretning nordisk Studieretning allmenn litteraturvitenskap Studieretning russisk Studieretning samisk morsmål Studieretning spansk Studieretning tysk Bachelorprogram i språk og økonomi Studieretning engelsk Studieretning russisk Studieretning spansk Bachelorprogram i statsvitenskap Erfaringsbasert mastergradsprogram i stedsutvikling Førskolelærerutdanning Integrert lektorutdanning i språk og samfunnsfag Integrert mastergradsprogram i lærerutdanning trinn Integrert mastergradsprogram i lærerutdanning trinn Examen philosophicum Examen facultatum Master in Human Rights Practice Master of Philosophy in Indigenous Studies Master of Philosophy in Peace and Conflict Transformation Master of Philosophy in Visual Cultural Studies Mastergradsprogram i arkeologi Mastergradsprogram i filosofi Mastergradsprogram i historie Mastergradsprogram i kunstvitenskap Mastergradsprogram i litteratur Studieretning engelsk 7

8 Studieretning finsk Studieretning nordisk Studieretning russisk Studieretning samisk morsmål Studieretning spansk Mastergradsprogram i organisasjon og ledelse Mastergradsprogram i pedagogikk Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieretning religionsvitenskap Studieretning teologi Mastergradsprogram i russlandsstudier Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Mastergradsprogram i sosialantropologi Mastergradsprogram i sosiologi Mastergradsprogram i spesialpedagogikk Mastergradsprogram i språk Studieretning engelsk Studieretning nordisk Studieretning russisk Studieretning samisk morsmål Studieretning spansk Mastergradsprogram i statsvitenskap Praktisk- pedagogisk utdanning deltid Praktisk- pedagogisk utdanning heltid Årsstudium i kjønnsstudier Årsstudium i allmenn språkvitenskap Årsstudium i samisk (morsmål) Årsstudium i samisk fremmedspråk Årsstudium i tysk Årsstudium i fransk Årsstudium i russisk Årsstudium i spansk Årsstudium 2. Utlysning av studieretninger i fransk og tysk på bachelornivå vurderes først etter at det er kartlagt hvorvidt det er mulig å etablere fransk og tysk som fag i den nye grunnskolelærerutdanninga for 5-10 trinn, europastudier og nye tilbud ved handelshøgskolen. 8

9 3. Utlysning av mastergradstilbud i dokumentasjonsvitenskap vurderes i tilknytning til eventuell opprettelse av et nytt program i medievitenskap. Tromsø, Hans- Kristian Hernes prodekan Jørgen Fossland Fakultetsdirektør 9

OPPTAK HSL-FAKULTETET:

OPPTAK HSL-FAKULTETET: OPPTAK 2007-2010 HSL-FAKULTETET: Definisjon: (DBH) Dette er personer som har søkt og fått bekreftet opptak på studieprogrammer på alle studienivåer, unntatt doktorgradsprogrammer. Studenten har godtatt

Detaljer

Gjennomgang av studieprogramporteføljen ved HSL- fakultetet

Gjennomgang av studieprogramporteføljen ved HSL- fakultetet Rapport Gjennomgang av studieprogramporteføljen ved HSL- fakultetet Bakgrunn Universitetet i Tromsø har satt i gang en prosess for gjennomgang av emner og programmer ved alle fakultetene. Målet er å avklare

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 09.11.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014 Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret Forklaring til studieprogramtabellen Felt Forklaring semesterregistrerte Totalt antall semesterregistrerte med aktiv studentstatus

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Dato: 22.09.14 Møtestart: 1615 Sted: HSL/svhum-E0101 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1401: Presentasjon

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 27.09.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: Til stede: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet

Detaljer

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007 Det juridiske fakultet Rettsvitenskap, integrert master 100 127 134 127 Master of Laws in Law of the Sea 10 5 10 Det kunstfaglige fakultet Faglærerutdanning i musikk, bachelor Ikke satt 11 9 8 Fagstudium

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret:

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret: FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS 107/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.10.2010 Arkivref.: 2010/5170 JFO001/011.4 Budsjettinnspill for 2011 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/2265 JFO001 Dato: 28.04.2016 Sak FS-13/2016 FS-13/2016 Til:Fakultetsstyret Møtedato:4.5.2016 Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1974 Førsteamanuensis 1964 Førsteamanuensis (kval.) 1978 Førsteamanuensis 1967 Førsteamanuensis b.

Detaljer

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330)

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2017/605 FLA000 Dato: 15.09.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

10/2009. Interimsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17/ /309 JFO001/011.4

10/2009. Interimsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17/ /309 JFO001/011.4 10/2009 Til: Interimsstyret Interimsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17/04 Arkivref: 2009/309 JFO001/011.4 BEMANNINGSPLANER FOR HSL-FAKULTETET Bakgrunn I

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1942 Professor 1940 Førstelektor 1945 Professor 1954 Professor 1943 Førsteamanuensis 1952 Instituttleder

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I RELIGIONSVITENSKAP OG TEOLOGI (IHR)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I RELIGIONSVITENSKAP OG TEOLOGI (IHR) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I RELIGIONSVITENSKAP OG TEOLOGI (IHR) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1974 Førsteamanuensis* 1969 Førsteamanuensis 1967 Førsteamanuensis 1953 Førsteamanuensis

Detaljer

SAK FS 7/2015. Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering av avsetninger. Innledning. Regnskap Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015.

SAK FS 7/2015. Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering av avsetninger. Innledning. Regnskap Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/5050 MNI001 Dato: 25.02.2015 SAK FS 7/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Samisk Født Stilling 1971 Universitetslektor 1955 Førsteamanuensis 1951 Førstelektor 1967 Universitetslektor 1950

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HSL-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HSL-FAK Innhold Mandat:... 3 Noen overordnende tall:... 4 Forklaring på grafene:... 5 Frafall bachelorprogram ved HSL-fak 29-213... 7 Arkeologi... 8 Barnehagelærerutdanningen Tromsø... 13 Barnehagelærerutdanningen

Detaljer

Om dere har spørsmål, eller momenter dere ønsker å få avklart, kan seksjonsleder Marit Nilsen kontaktes.

Om dere har spørsmål, eller momenter dere ønsker å få avklart, kan seksjonsleder Marit Nilsen kontaktes. Institutt for arkeologi og sosialantropologi Centre for Peace Studies Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Institutt for kultur og litteratur Institutt for språkvitenskap Center

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Førsteamanuensis 1959 Førsteamanuensis 1961 Professor 1963 Førsteamanuensis b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I HISTORIE (IHR)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I HISTORIE (IHR) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I HISTORIE (IHR) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1953 Professor 1951 Førsteamanuensis 1947 Professor 1948 Professor 1945 Professor 1949

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25.

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING ORIENTERINGSSAK Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. oktober 2012 Fra: Avdeling for utdanning Arkivref.: 2012/2637 JJO010/508 Opptakstallene høsten 2012 Universitetsstyret

Detaljer

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FINSK OG KVENSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1947 Professor 1943 Førsteamanuensis 1949 Førsteamanuensis (20% stilling) 1957 Førsteamanuensis

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1961 Instituttleder 1945 Professor 1954 Førsteamanuensis 1973 Førsteamanuensis* 1947 Universitetslektor

Detaljer

SAK FS 16/2014. Gjennomgang av basisfordelingen

SAK FS 16/2014. Gjennomgang av basisfordelingen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/668 Dato: 22.04.2014 SAK FS 16/2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 28.04.2014 Gjennomgang av basisfordelingen Innledning Fakultetsstyret

Detaljer

SAK FS 2/2014. Budsjettfordeling for HSL-fakultetet totalbudsjettet. Innledning

SAK FS 2/2014. Budsjettfordeling for HSL-fakultetet totalbudsjettet. Innledning Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/668 MNI001-11 Dato: 21.11.2013 Sak 2/2014 SAK FS 2/2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 11. februar 2013 Budsjettfordeling for

Detaljer

FS - 25/2011. Tiltak for å bedre økonomien ved IHR og IAS FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING

FS - 25/2011. Tiltak for å bedre økonomien ved IHR og IAS FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FS - 25/2011 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 7. april 2011 Arkivref.: 2011/134 JFO001/123 Tiltak for å bedre økonomien ved IHR og IAS Bakgrunn

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1965 Førstelektor 1959 Førsteamanuensis 1955 Førsteamanuensis 1949 Professor 1967 Førsteamanuensis

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1945 Førsteamanuensis 1971 Førsteamanuensis 1961 Universitetslektor 1957 Professor b. Midlertidig

Detaljer

FS-20/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009

FS-20/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 FS-20/2009 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 Arkivref: 2009/174 JFO001/330 STYRING OG LEDELSE AV UTDANNINGSPROGRAM Bakgrunn

Detaljer

Dimensjonering og fagportefølje ved HSL- fakultetet

Dimensjonering og fagportefølje ved HSL- fakultetet FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING NOTAT TIL DISKUSJON I FAKULTETSSTYRET 22.04 Deres ref.: Vår ref.:2010/509 JFO001/333 Dato:19.04.2010 Dimensjonering og fagportefølje ved HSL-

Detaljer

FS 21/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009

FS 21/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 FS 21/2009 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 Arkivref: 2009/6454 JFO001/123 BUDSJETTINNSPILL 2010 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

Sak FS-119/2010. Forslag til justeringer av basistildelingen FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING

Sak FS-119/2010. Forslag til justeringer av basistildelingen FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS-119/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 7. desember 2010 Arkivref.: 2010/230 FLA000/123 Forslag til justeringer av basistildelingen Innledning

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ENGELSK, IS, IKL (OG CASTL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ENGELSK, IS, IKL (OG CASTL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ENGELSK, IS, IKL (OG CASTL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1943 Professor 1957 Førsteamanuensis 1954 Universitetslektor 1962 Professor/Prorektor 1945

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 SAK FS- 48/2009 Til: Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 Arkivref: 2009/4611 JFO001/110 INTERN BUDSJETTFORDELINGSMODELL FOR HSL-FAKULTETET

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2012/4599 Dato: 03.10.2014 Saksnr: KF 17-14 KF SAK 17-14 Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Til: Fakultetsstyret

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret 67/15 16.12. 2015 Dato: 09.12.2015 Arkivsaksnr: 2015/12606-RAL Prosjekt studieprogramportefølje ved HF: HF 2020 Dokumenter i saken: Fakultetsstyresak

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Auditorium 3, Hus 6, Terorifagsbygget/Ardna, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Auditorium 3, Hus 6, Terorifagsbygget/Ardna, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Auditorium 3, Hus 6, Terorifagsbygget/Ardna, Campus Breivika Møtedato: 24.11.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

HF STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER

HF STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER HF2018 - STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER Anbefalinger om ny studieprogramportefølje ved HF.... 3 Styringsgruppens vurderinger... 3 Styringsgruppens anbefalinger... 4 1. Bachelorprogram i historie og kulturvitenskap...

Detaljer

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/1313 MNI001 Dato: 25.02.2015 Sak (skriv inn saksnr.) SAK FS 8/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Budsjettinnspill

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/375 JFO001 Dato: 14.09.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fak. Steinar Stjernø/Sonni

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ANTIKKENS SPRÅK OG KULTUR (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ANTIKKENS SPRÅK OG KULTUR (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ANTIKKENS SPRÅK OG KULTUR (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1944 Professor 1958 Professor 2. OVERSIKT OVER STUDIETILBUD MED OPPTAKSTALL 2

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SOSIOLOGI

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SOSIOLOGI FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SOSIOLOGI 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte 1. Fast ansatte Født Stilling 1955 Førsteamanuensis 1956 Førsteamanuensis 1960 Professor/Instituttleder 1949 Professor 1952

Detaljer

Sluttrapport - handlingsplan for reduksjon av midlertidig tilsatte ved HSLfakultetet

Sluttrapport - handlingsplan for reduksjon av midlertidig tilsatte ved HSLfakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2010/6534 ELI000 Dato: 25.11.2015 SAK FS 26/2015 Til: medlemmer av fakultetsstyret Møtedato: 2. desember 2015 Sluttrapport - handlingsplan

Detaljer

Teatervitenskap Teatervitenskap har ingen avganger i perioden Den samlede staben utgjør 3 stillinger, alle menn.

Teatervitenskap Teatervitenskap har ingen avganger i perioden Den samlede staben utgjør 3 stillinger, alle menn. side 11 av 18 Nordisk Nordisk er et sammensatt fag bestående av de tre studieprogrammene nordisk språk og litteratur, norrøn filologi (master) og norsk som andrespråk (årsenhet). Nordisk har til sammen

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I LINGVISTIKK, IS OG CASTL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I LINGVISTIKK, IS OG CASTL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I LINGVISTIKK, IS OG CASTL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte IS Født Stilling 1944 Førsteamanuensis Ansatte med dobbel tilhørighet IS/CASTL 1965 Professor* 1968 Professor*

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I STATSVITENSKAP OG ORGANISASJON- OG LEDELSESVITENSKAP (ISS )

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I STATSVITENSKAP OG ORGANISASJON- OG LEDELSESVITENSKAP (ISS ) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I STATSVITENSKAP OG ORGANISASJON- OG LEDELSESVITENSKAP (ISS ) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1965 Førsteamanuensis 1962 Førsteamanuensis 1956 Førstelektor*

Detaljer

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanen Sakstype: Studier Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 15. september 2016 Notatdato: 1. september 2016 Saksbehandler:

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 70/16 20.12.2016 Dato: 07.12.2016 Arkivsaksnr: 2015/12606-KIH HF2018: Forslag til ny studieprogramportefølje

Detaljer

Til: styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærerutdanning Møtedato: 29.01.2015

Til: styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærerutdanning Møtedato: 29.01.2015 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2012/5956 OLS002 Dato: 21.01.2015 SAK FS-2/2015 Til: styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærerutdanning Møtedato:

Detaljer

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte 13.06.2016 TO GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL HVORFOR? - Nødvendig prosess eller et politisk valg?

Detaljer

Innstilling til vedtak: Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur anbefaler nedlegging av følgende studier fra høsten 2018:

Innstilling til vedtak: Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur anbefaler nedlegging av følgende studier fra høsten 2018: Institutt for språk og kultur Arkivref.:2017/1678 BPA001 Dato: 18.06.2017 MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur Møteleder/referent: Eystein Dahl/Beathe Paulsen Møtedato:

Detaljer

Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring om rapporter fra arbeidsgrupper. Høringssvar fra HSL-fakultetet

Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring om rapporter fra arbeidsgrupper. Høringssvar fra HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2016/712 Dato: 13.03.2017 Universitetsledelsen v/odd Arne Paulsen Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato: fakultetsdirektør Jørgen Fossland Tlf.: 77 64 45 95 Faks: 77 64 49 05 jorgen.fossland@uit.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato: 12.04.2013 - - - FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP

Detaljer

HSL-FAKULTETETS ØKONOMISKE SITUASJON. Bakgrunn

HSL-FAKULTETETS ØKONOMISKE SITUASJON. Bakgrunn FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Notat til Fakultetsstyret 22.09.2010 Deres ref.: Vår ref.: 2010/509 FLA000/333 Dato: 15.09.2010 HSL-FAKULTETETS ØKONOMISKE SITUASJON Bakgrunn

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Studier Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 26. september 2013 Notatdato: 16. september 2013

Detaljer

For en nærmere beskrivelse av den faglige aktiviteten på CASTL henviser vi til vedlagte årsrapport fra 2009 (se vedlegg 2).

For en nærmere beskrivelse av den faglige aktiviteten på CASTL henviser vi til vedlagte årsrapport fra 2009 (se vedlegg 2). FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS 110/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.10.2010 Arkivref.: 2010/2094 JFO001/011.4 Videreføring av aktivitet ved CASTL etter 2012 Bakgrunn

Detaljer

2 Bakgrunn - prinsipper for modellen og tidligere vedtak

2 Bakgrunn - prinsipper for modellen og tidligere vedtak UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Sak nr.: 20/2009 Fra: Dekanen Møtedato: 23.10.2009 Sakstype: Vedtakssak Notat: 15.10.2009/Harald Mohn Jenssen/Thorbjørn Nordbø Ny budsjettmodell

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SOSIALANTROPOLOGI OG VISUELLE KULTURSTUDIER (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SOSIALANTROPOLOGI OG VISUELLE KULTURSTUDIER (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SOSIALANTROPOLOGI OG VISUELLE KULTURSTUDIER (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1965 Førsteamanuensis* 1962 Førsteamanuensis 1950 Førsteamanuensis

Detaljer

UiO: Universitetet i Oslo

UiO: Universitetet i Oslo UiO: Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirelctøren Salcstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 7/2011 Møtedato: 06.12.11 Notatdato: i8.ii.n Arkivsaksnr.

Detaljer

SAK FS-4/2017. Til:Fakultetstyret Møtedato:

SAK FS-4/2017. Til:Fakultetstyret Møtedato: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2016/1771 JFO001 Dato: 25.01.2017 SAK FS-4/2017 Til:Fakultetstyret Møtedato:1.2.2017 Sak FS-4/2017: Forslag til årsplan for 2017 Universitetsdirektøren

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

HSL-fakultetet har følgende tiltak på lista over strategiske tiltak som det nå skal ryddes opp i:

HSL-fakultetet har følgende tiltak på lista over strategiske tiltak som det nå skal ryddes opp i: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2017/4691 MNI001 Dato: 04.09.2017 Saksnr: FS 39/2017 SAK FS 39/2017 Til: Fakultetsstyret ved HSL-fak Møtedato: 14. september 2017

Detaljer

ORIENTERINGSSAK FS-19/2016

ORIENTERINGSSAK FS-19/2016 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/5572/OLS002 Dato: 24.05.2016 ORIENTERINGSSAK FS-19/2016 Lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning ved UiT Lektorutdanning

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

SAK M 3/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 21. februar Referatsaker

SAK M 3/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 21. februar Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1007 IBA004 Dato: 08.02.2017 Saksnr: M 3/17 SAK M 3/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 21. februar 2017 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret

Detaljer

FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING RAPPORT. Gjennomgang av studieprogramporteføljen ved HSL- fakultetet.

FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING RAPPORT. Gjennomgang av studieprogramporteføljen ved HSL- fakultetet. FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING RAPPORT Gjennomgang av studieprogramporteføljen ved HSL- fakultetet Foto: Ola Røe Rapport Gjennomgang av studieprogramporteføljen ved HSL- fakultetet

Detaljer

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD Studiestyresak: 14/11 Saksnr.: 2011/9589 Møte: 14. september 2011 RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD I februar i år ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et

Detaljer

FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING

FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FS- 67/2011 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 1.november 2011 Arkivref.: 2010/2094 JFO001/011.4 CASTL etter 2012 - organisering, ledelse og ressurser

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53/16 06.09.2016 Dato: 29.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/1677-INC Orientering om opptak

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-6 Møtenr. 5/2013 Møtedato: 18. oktober 2013 Notatdato: 9. oktober 2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

I tillegg til sakene som var ført opp i innkalling, kom sak FS Møteplan for høsten Arbeidstimenormering. Vedtak (5 mot 4 stemmer):

I tillegg til sakene som var ført opp i innkalling, kom sak FS Møteplan for høsten Arbeidstimenormering. Vedtak (5 mot 4 stemmer): Møte: Fakultetsstyret MØTEREFERAT Møtedato: Onsdag 18.juni 2008 klokka 1315-1600 Sted: Rådsrommet (A 3021) Til stede: Forfall: Rolf Gaasland (dekan), Marie-Theres Federhofer, Ingebjørg Hage, Endre Mørck,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester Universitetsledelsen Arkivref.: 2016/1514/JSE001 Dato: 08.12.2017 Avdeling for bygg og eiendom Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Avdeling for IT Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Avdeling

Detaljer

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING Studiestyresak: 12 Saksnr.: 2009/12377 Møte: 29. september 2010 TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING BAKGRUNN: Arbeidsgruppen for

Detaljer

HSL-fakultetet: utkast til strategi

HSL-fakultetet: utkast til strategi HSL-fakultetet: utkast til strategi 2014-2017 VISJON Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis HSL-fakultetet skal ha et synlig og aktuelt fagmiljø som gjør en forskjell Innledning HSL-fakultetet

Detaljer

Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag til opptaksrammer for studieåret 2017/2018.

Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag til opptaksrammer for studieåret 2017/2018. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Dekanen Studier Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 15. september 2016 Notatdato: 1. september 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Studietilbudene som er vurdert i rapporten er delt inn i tre kategorier:

Studietilbudene som er vurdert i rapporten er delt inn i tre kategorier: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2016/490 JFO001 Dato: 04.11.2016 Saksnr: FS-34/2016 SAK FS-34/2016 Til:Fakultetsstyret Møtedato:9.11.16 Høring om rapport fra Strategisk

Detaljer

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Utdanningsmelding 2012 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Forslag til Fakultetsstyret 19.03.2013 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Studier Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 12. desember 2013 Notatdato: 5. desember 2013 Saksbehandler:

Detaljer

Orienteringssaker: Tilsyn med mastergradsstudium i historisk-filosofiske fag (brev frå Nokut av )

Orienteringssaker: Tilsyn med mastergradsstudium i historisk-filosofiske fag (brev frå Nokut av ) FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITSKAP OG LÆRARUTDANNING MØTEREFERAT Møte i: utdanningsutvalet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning Møteleiar/referent: Petter Nafstad/Olav Skare

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 Vedtakssak Notat fra Studieadministrativ avdeling Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra: Studieadministrativ

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 6 Møtedato: 28. september 2016 Tilgang: Åpen Opptaksrammer for studieåret 2017-2018 Saken oversendes fakultetsstyret:

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 16/17 29-30.03.2017 Dato: 23.03.2017 Arkivsaksnr: Valg av ledelsesmodell

Detaljer

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 6/2011 (10.5.2011) v/ Gerard Doetjes Bakgrunn for notatet Samordna opptak

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 5 Møtedato: 12. mars 2015 Nedleggelse av masterprogrammet «Lesing og skriving i skolen», ref.nr. 2014/13065 Notat datert

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner Del 3: nedlegging av studieprogram og emner 1. Formål Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling og sikre en god kvalitet ved oppretting, endring og. Herunder studieretninger og årsstudier samt eksternfinansierte

Detaljer