STRATEGIPLAN FOR TILTAK I LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP KVITSØY KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLAN FOR TILTAK I LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP KVITSØY KOMMUNE 2011 2018"

Transkript

1 STRATEGIPLAN FOR TILTAK I LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP KVITSØY KOMMUNE

2 Innhold Bakgrunn s 3 Prosess s 3 Status s 4 Oppsummering s 4 Saksbehandling s 5 Fordeling og tilskuddsnivå s 5 Presisering av enkelttema s 6 Hvordan nå målene i strategiplanen s 6 Aktivitetsbudsjett s 6 Vedlegg 1, referat etter befaring og fellesmøte s 7 Vedlegg 2, kart over naturtyper fra Miljørapport nr s 12 Vedlegg 3, innspill til strategiplanen fra Kvitsøy sau og geit og Kvitsøy Bondelag s 13 Vedlegg 4, innspill med kommentar til høring s 14 Vedlegg 5, kart prioriterte naturtyper - naturbasen s 15 2

3 Bakgrunn Fra har kommunene fått ansvar for forvaltning av økonomiske virkemidler innenfor miljø- og kulturlandskap i landbruket. Dette er tilskuddsordninger som tidligere har vært forvaltet av fylkesmannen etter tilråding fra kommunene i enkeltsaker. Formålet med tilskuddsordningen er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og redusere forurensningen fra jordbruket. Eksempler på prosjekter som kan få tilskudd er: renseparker, tiltak for å fremme biologisk mangfold, tilrettelegging for ferdsel/turveier, restaurering av steingarder og restaurering av verneverdige bygninger i landbruket. Tilskudd kan innvilges til foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom, eller til enhver som er registrert i Enhetsregisteret og som har fått tillatelse av landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak. Det kan ikke innvilges tilskudd til tiltak på landbrukseiendommer som eies og eller drives av stat, fylke eller kommune med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettige landbrukseiendommer er med. Det er utarbeidet forskrift for tildeling av midler: Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket. I tillegg til nevnte forskrift er kommunene pålagt å ha enn strategiplan som skal brukes til behandling av søknader om tilskudd til miljøtiltak. Prosess for utarbeiding av strategiplan Befaring med diverse deltakere Fellesmøte Befaring med diverse deltakere Utsending av referat fra befaring og fellesmøte Innspill til strategiplan Planen utarbeides i samarbeid mellom kommunalleder Kvitsøy kommune Tonje Kvammen Doolan og Landbrukskontoret ved Arve Fløysvik. Strategiplan sendes på 1.høring innspill til strategiplan Planen behandles politisk i teknisk utvalg og kommunestyret

4 Status Biologisk mangfold/skjøtsel Fylkesmannen i Rogaland sin Miljørapport nr , Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2008 viser store arealer på Kvitsøy klassifisert som svært viktig, viktig og lokalt viktige naturtyper. Se vedlegg 2, kart. Både fra miljøsiden og brukersiden vil det være stor nytteverdi av å få laget skjøtselplaner for Holmane, og deler av hovedøya. En vil da lettere kunne styre skjøtselen og presisere/ konkretisere hvilke tiltak som er ønskelig og eller akseptable. Brukerne vil kunne søke tilskudd om SMIL-midler for tiltak som brenning, rydding med mer. En skjøtselplan vil også gjøre det enklere å søke om årlige tilskudd via Regionalt miljøprogram. Kulturminner Kulturminner omfatter blant annet piggsteiner, steingarder, naust, brygger, løer, driftsbygninger, våningshus, kårbolig og hummerparker. Siden Kvitsøy er fri for skog er piggsteiner og steingarder svært synlige. De beitede arealene sammen med piggsteiner og steingarder danner et vakkert kulturlandskap, som er med å gi Kvitsøy særpreg og identitet. Maritim bebyggelse er også et særpreg for Kvitsøy. Naust og brygger vil derfor være viktige å ivareta. Ferdsel Turstier kan være med å åpne opp areal for turgåere. For eiere/brukere kan også turstier være ønskelig ut fra ønske om å styre ferdsel. Merkede turstier gir også grunnlag for å søke om tilskudd fra Regionalt miljøprogram. Forurensing Det kan gis tilskudd til bygging av renseparker. Oppsummering Ut fra diskusjoner og innspill ved befaringer, fellesmøte, samt innsendte innspill prioriteres mulige tiltak i nevnte rekkefølge: 1. Utarbeide skjøtselplaner 2. Skjøtsel 3. Vedlikehold/restaurering av piggsteiner 4. Vedlikehold/restaurering av steingarder 5. Vedlikehold/restaurering av naust, sjøhus og brygger 6. Vedlikehold/restaurering av driftsbygninger, våningshus og kårboliger 7. Tilskudd til opparbeiding av turstier 8. Tilskudd til renseparker med mer 4

5 Saksbehandling av søknader om tilskudd Saksbehandlingen skal være i samsvar med de sentrale forskriftene og Strategiplan for tiltak i landbrukets kulturlandskap i Kvitsøy kommune Søknad skal skrives på eget skjema som fås ved henvendelse til kommunen eller en kan hente skjema på Det er to søknadsfrister i året, 1. mai og 1. november. Dette for å kunna veie ulike prosjekt opp mot hverandre. Administrasjonen gjør enkeltvedtak etter søknad. Vedtak kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Søknaden skal ha følgende vedlegg: Kart over eiendommen, der lokalisering av tiltaket er tegnet inn Beskrivelse av prosjektet Spesifikasjon av nødvendig arbeid Spesifisert kostnadsoverslag Evt.tegninger, fotodokumentasjon Fordeling og tilskuddsnivå Etter prioriteringer gjort i oppsummering er følgende fordeling og tilskuddsnivå for de ulike tiltakene slik: 1. For utarbeiding av skjøtselplaner kan det gis inntil 100 % i tilskudd. De første årene vil det kunne bli brukt en stor del av samlede midler til skjøtselplaner. 2. Til skjøtsel som er viktig ut fra hensyn til miljø eller kulturverdier, kan det gis inntil 70 % i tilskudd. Etter at en eventuelt har utarbeidet skjøtselplaner kan mer av midlene komme til å bli brukt på skjøtseltiltak. 3. Vedlikehold/restaurering av piggsteiner kan det gis inntil 70 % i tilskudd til. 4. Vedlikehold/restaurering av steingarder kan det gis inntil 50 % i tilskudd til. 5. Vedlikehold/restaurering av naust, sjøhus og brygger kan det gis inntil 70 % i tilskudd til. For vedlikehold/restaurering av driftsbygninger kan det gis inntil 70 % i tilskudd, til vedlikehold/restaurering våningshus og kårboliger kan det gis inntil 40 % i tilskudd. Utvendig restaurering er prioritert. Maksimalt tilskudd til enkeltbygg er kr og kr for samlet bygningsmasse pr. eigedom pr 10 år. Etter utarbeiding av eventuelle skjøtselplaner regner en med at ca 50 % av samlede midler kan brukes til bygg hvert år. 6. Opparbeiding av turstier kan det gis inntil 70 % i tilskudd til. 7. Renseparker med mer kan det gis inntil 70 % i tilskudd til. 5

6 Presiseringer for enkelttema: Steingjerder: Det kan gis støtte til å restaurere gamle steingjerder. Steingjerder som er visuelt viktige elementer i landskapet har prioritet. Gamle grannegjerder og geiler er særs viktige. Nye gjerder kan bare støttes der de vil ha særlig stor landskapseffekt og bare etter kostnadssatser for restaurering. Turveier m.v. :Det kan gis støtte til å bygge turveier, parkeringsplasser m.v. med formål å fremme allmenheten sin opplevelse av kulturlandskapet. Det kan også gis støtte til å bygge grinder og gjerdeklyverer for å lette adkomst og hindre ulemper for gardsdrifta. Tilskudd tildeles etter kalkyle og blir utbetalt etter dokumenterte kostnader. For egeninnsats må det føres detaljerte timelister. Hvordan nå målene i strategiplanen En vil aktivt bruke de to søknadsfristene for å kunne nå målene, søknadene vil bli prioritert etter føringer gitt i Strategiplanen. Informasjon om tilskuddsordningene og strategiplanen vil bli lagt ut på Kvitsøy kommune sin hjemmeside, samt i Bønder i Byen. Aktivitetsbudsjett Det vil for årene bli søkt til Fylkesmannen om kr ,- for hvert år. Dersom dette ikke skulle strekke til i forhold til utarbeiding av skjøtselplaner vil det bli søkt om ekstra midler. 6

7 Vedlegg 1 Referat etter befaringer og møte i forbindelse med utarbeiding av Strategiplan for tilskuddsordningen spesielle miljøtiltak i jordbruket Kvitsøy kommune. 25. og 26. mai Møte på Kvitsøy Turistsenter i forkant av befaring i holmane, Deltakere: Bjarne Nordbø (leder for Kvitsøy sau og geit), Anders Nordbø (leder av Kvitsøy bondelag), Arnt Haaland (bonde), Audun Steinnes (fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen), Arnt Mørkesdal og Arve Fløysvik (landbrukskontoret), Linda C. Grindhaug, Oddbjørg Sætre og Tonje K. Doolan (Kvitsøy kommune) Gras Generell informasjon fra bønder om prinsipp med gras som har vært gjeldene for beiting i holmane siden 1864 Gamle regler for hvilken eiers dyr som kan være i de ulike holmene - spesifikt system med navn på holme og antall - skriftlige lister Feil i Statens Kartverks kart i forhold til eierforhold i holmene Kan være relativt lett å få dette rettet opp da bøndene selv er enige og vet hvem som eier hvor. Det er også tidligere system som måker og landslod som kan være til hjelp i arbeidet må få inn i matrikkelen Fylkesmannen v/audun Steinnes om naturmangfold Kartlagt sjøfuglreservat på 1980-tallet, dreide seg om hekking ingen regler som ivaretar plantelivet. Rundt 2000 fikk kartlagt naturmangfoldet, ingen god registrering og rapporten er således mer eller mindre ubrukelig. Sommer 2008, fylkesmannen hadde selv fått midler for å gjøre arbeidet. Jon Bjarne Jordal, småbruker, med god kompetanse på vestnorske kulturlandskap og planter har utarbeidet rapport Miljørapport nr (vedlegg 1). Kvitsøy i fargekoder for viktighet av naturmangfold, flere holmer er i rød sone(= veldig viktig) (kart vedlegg 2). Viktige arter i holmene og hovedøya (rød sone), bl.a. 2 mosetyper, sopp, gressenger områdene kommer inn i regional miljøprogram (RMP), kan søke om tilskudd for vern (pris per daa). RMP er frivillig signerer på å følge vilkår i programmet. Må ha skjøtselsplan for å søke tilskudd mange av holmene er like enkel skjøtselsplan. Kan søke om SMIL-midler for utarbeiding av skjøtselsplan. Områdene blir ødelagt av gjødsling bøndene gjødsler ikke i holmene. Beiting i holmene er viktig for å beholde naturlandskapet og mangfoldet slik det er i dag. Det er egne ordninger i RMP for områder som vernes gjennom beiting for å holde naturreservat frie for kratt. Fylkesmannen har ansvar for utarbeiding av forvaltningsplaner der det trengs. Per i dag er det ikke forvaltningsplan for fuglereservatet se på om det trengs (Steinnes tror ikke planen vil bli prioritert) 7

8 Befaring på Buøy, (alle deltakere som var på møtet på Kvitsøy Turistsenter) Plan Må vurdere å lage skjøtselplan. Si noe om samarbeid for å sette ut/hente inn sauer. Lage oversikt over gras 100 % støtte til planlegging, kommunen v/landbrukskontoret lager søknad som behandles av fylkesmannen (kan ikke behandle egen søknad) Andre ting i planen som kan styre andre tilskudd brenning, tilflått (sett ring/merk i kart hvor trengs) Temakart portalen er fra 1938 se om Kvitsøy er med her for å se hvordan var vs hvordan er nå Sjekk med Rogaland landbruksrådgiving om å lage plan. Befaring i Sparholmane, Befaring i Kallholmen, (alle deltakere som på Kvitsøy Turistsenter + Synnøve Hognestad (fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdeling) og Ole Olsen (ordfører, Kvitsøy kommune) Kaffi og oppsummering på ordføres sjøhus etter befaring. Fellesmøte på Hummermuseum, Deltakere: Bjarne Nordbø (leder for Kvitsøy sau og geit), Anders Nordbø (leder av Kvitsøy bondelag), Arnt Haaland (bonde), Audun Steinnes (fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen), Synnøve Hognestad (fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelingen), Arnt Mørkesdal og Arve Fløysvik (landbrukskontoret), Ole Olsen og Tonje K. Doolan (Kvitsøy kommune) Ordfører Ole Olsen ønsket velkommen Viktig å lage planer som blir brukt. Viktig at kommunens bønder får informasjon av hva som kan søkes om. Viktig med godt jordbruk på Kvitsøy. Fylkesmannen v/synnøve Hognestad om hvorfor strategiplan 2 tilskuddordninger i landbruket for miljøtiltak o Regionalt miljøprogram, RMP årlig 24 millioner som skal deles ut. Støtte kan bare gå til aktive bønder o Spesielle miljøtiltak i landbruket, SMIL engangstilskudd til reperasjon/restaurering, Rogaland 10 mill årlig som deles ut. Kommunale strategier legges til grunn (eks. Rennesøy satser på lynghei) Fra 2004 er det kommunene som prioriterer søknader og tiltak. I utdeling av midler prioriteres kommuner, som ønsker å gjøre noe særlig positivt om det er i samarbeid med andre aktører. Enkelt sagt tiltak som samfunnet har glede av og som fremmer biologisk mangfold kan søke om midler. Arnt Haaland Ser at det kan bli vanskelig å få til noe sammen med alle grunneiere i holmane. Det er i noen holmer opp til 10 eiere, og kanskje bare 3 av dem som har sauer. Må ha samtykke fra alle eierne. 8

9 Forslag fra landbrukskontoret om at plan lages av ekstern konsulent som ikke er part i saken. Konsulenten kan også gjøre alle avtaler med grunneiere, dette har fungert bra i andre kommuner. Skjøtselsplan Ved å ha en skjøtselsplan på plass kan bøndene få betaling for tiltak for eksempel for arbeidstimer brukt for brenning, rydding, steingarder etc. Plan på høring/til uttale hos alle grunneiere, trenger ikke be dem om tillatelse/samtykke for hvert tiltak, så lenge tiltaket er beskrevet i plan. Strategiplan for tilskuddordningen spesielle miljøtiltak i jordbruket Kvitsøy kommune. Planen belyser behov kan i planen si at skjøtselsplan er viktig be om midler fra fylkesmannen for å lage skjøtselplaner. Har tatt utgangspunkt i plan for Stavanger. Planen er tenkt brukt i årene fylkesmannen bemerket (i møtet) at pga Kvitsøys størrelse er det greit med revidering hvert 6-7år. Oppsummering i Stavanger plan er for generell, vi må lage den mer spisset for oss. Viktigste innspill er fra bøndene hva er viktig? Hva ønsker de å gjøre? Bjarne og Anders vil innkalle til møte i sine grupper for å lage et innspill. Innspill og referat fra møtet og befaring legges ved som vedlegg i planen. Arve foreslår at landbrukskontoret søker om midler til skjøtselplaner i samarbeid med bøndene. Landbrukskontoret blir da inhabil og fylkesmannen vil behandle søknad. Da slipper bønder å søke selv. Bøndene søker individuelt i etterkant etter midler til bestemte tiltak. Fremdrift o Befaring og fellesmøte 25. og o Utsending av referat fra befaring og fellesmøte o Innspill til strategiplan o Strategiplan sendes på 1. høring o Frist for innspill til strategiplan o Eventuell 2. høring o Planen behandles teknisk utvalg o Planen behandles i kommunestyret Audun Steinnes, Fylkesmannens miljøvernavdeling om naturmangfold Historie om driftsform langs kysten i Europa Rogaland åpent beitelandskap på rik berggrunn skogen har tatt litt over i mange høyt prioriterte beitelandskap Tidligere fokus på hekking og fuglereservat, ikke kulturlandskap kulturlandskap kartlagt på Kvitsøy ligger på fylkesmannens sider. Kvitsøy og Bømlo viktigste plasser for 2 viktige arter av mose + sopparter registrert i rapport (vedlegg 1) Kulturminnevern/landskap fått status og verdi gjennom ny naturmangfoldslov 2009 ikke tidligere sett på som viktig. Kvitsøy natur - viktig i landsmålestokk. brenning, beitetrykk, avgrensing og tilflått med i skjøtselsplan fylkesmannen har allerede kartlagt de viktigste områdene for å få tilskudd skjøtselsplan vil utløse muligheten for å kunne søke om tilskudd for beiting her (kart delt ut i møtet vedlegg 2 9

10 Kulturminner Omfatter blant annet: piggsteiner naust brygger bolig kårbolig steingarder hummerparker Forurensing Ikke så relevant for Kvitsøy Kan løyves til renseparker etc Kan få tilskudd til bestemte tiltak, ikke opprydding Flere steder hvor det kastes ting Overordnede planer og forskrifter Kommuneplanen Synnøve Hognestad v/fylkesmannen landbruksavdeling Påpeker at kommunen/bønder må peke ut et par satsningsfelt trenger ikke å gå helt i detalj. Arve Fløysvik, landbrukskontor Ber om korte og presise innspill helst elektronisk Innspill sendes til Kvitsøy landbrukskontor v/sandnes landbrukskontor: Varsles per brev til Kvitsøys bønder, fylkesmann, fylkeskommune, samt på kommunens hjemmeside Onsdag Befaring i Ydstebøhavn, Naustvoll, Kirke, Nordbø og Leiasundet Deltakere: Ingebjørg Reigstad (fylkeskommunen i Rogaland, kulturavdelingen), Synnøve Hognestad (fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdeling), Arve Fløysvik, Arnt Mørkesdal (Sandnes landbrukskontor), Bjarne Nordbø (leder Kvitsøy sau og geit), Anders Nordbø (leder Kvitsøy bondelag), Oddbjørg Sætre, Linda C. Grindhaug og Tonje K. Doolan (Kvitsøy kommune) Oppsummeringsmøte på kommunehuset Deltakere: Samme som på befaring, med tillegg av Andreas Polster (rådmann, Kvitsøy kommune) Arve Fløysvik, landbrukskontoret Bakgrunn for befaring i 2 dager o Hvem var med og hva har vi sett på o Fremdrift for plan o Bruke plan ved søknadsprioritering + belyse ting/sette i perspektiv for bøndene o Plan og tiltak er begrenset til miljø/kulturtiltak 10

11 Diskusjon: Kulturminner Ikke planer om kartlegging av kulturminner kan være mål i strategiplan? - Vi har allerede SEFRAK Tursti SMIL RMP 70 % midler fra SMIL for opparbeiding RMP 30 % til bønder Vurdere RMP RMP kan dekke noe, evt kan kommunen dekke opp det som mangler i forhold til avtale RMP 8 kr per meter årlig (må søkes hvert år) Pott deles til kommunene som viderefordeler til bønder Bønder søker hvert år til fylkesmannen Forvaltningsplan jakt på grågås Går parallelt med annen plan skal være klar i løpet av høsten. Vedtas administrativt informasjonssak til politikere Gjør at bønder ikke trenger å søke i hvert enkelt tilfelle 11

12 Vedlegg 2: Kart over naturtyper fra Fylkesmannen i Rogaland sin Miljørapport nr , Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i

13 Vedlegg 3: Innspill strategiplan for tilskuddsordningen spesielle miljøtiltaket i landbruket Kvitsøy kommune. Kvitsøy sau- og geit og Kvitsøy bondelag ønsker å prioritere følgende områder i strategiplanen: Mulighet for å holde hovedøyene på Kvitsøy fri for grågås også utenom jaktsesongen. Tilskudd for å stimulere til økt beiting av holmene rundt Kvitsøy. Støtte per dyr på beite, midler for å bedre ankomst og sanking av sauer (sette opp kai, gjerder og lignende). Mulighet for å svi av holmene som ledd i kultiveringsarbeidet. Støtte til reperasjon og vedlikehold av bygninger tilknyttet landbruket. Støtte til reperasjon og vedlikehold av steingjerder og gjerder av piggstein. Mvh Henrik Haaland 13

14 Vedlegg 4: 1. Høring av Strategiplan for tiltak i landbrukets kulturlandskap - Kvitsøy kommune Hei Har en anmerkning ang. Kart over naturtyper fra Fylkesmannen i Rogaland sin Miljørapport nr , Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2008 Dersom hele Kvitsøy var blitt kartlagt antar jeg det vill vært flere røde områder på kartet. Viser i den forbindelse til at vestre Buøy ikke kartlagt. Den er nok ikke ulik de østre delen Mvh Arnt Kommentar fra Arve Fløysvik: Viser til Fylkesmannen i Rogaland sin Miljørapport nr , Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2008 side 75 Vestre Buøyna bør også undersøkast. 14

15 Vedlegg 5: 15

16 16

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Stavanger kommune

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Stavanger kommune SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Stavanger kommune 2017-2020 Innledning Formålet med tilskuddsordningen er å fremme natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og redusere

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Sandnes kommune

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Sandnes kommune SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Sandnes kommune 2017-2020 Innledning Formålet med tilskuddsordningen er å fremme natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og redusere

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune 1 Innholdsfortegnelse RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I... 3 JORDBRUKET I AURE KOMMUNE... 3 1. Formål....

Detaljer

STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE

STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE Perioden 2011 2016 (SMIL = SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET) 1 INNHOLD INNLEDNING OG BAKGRUNN:... 3 TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET... 4 1.

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) 2009 til 2011 Båtsfjord kommune Båtsfjord, desember 2008 Behandles Båtsfjord formannskap 01.12.2008, sak /08 1. Bakgrunn Fra

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET RMP -Regionale miljøtiltak i landbruket. SMIL -Spesielle miljøtiltak i jordbruket. REGIONALE MILJØTILTAK I LANDBRUKET Formålet med ordningen: Å sikre et aktivt og bærekraftig

Detaljer

Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner

Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) 2008 til 2012 TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Smil tiltaksplan 2008-2012 1. Innledning

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Formål Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL)

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) Strategi for Klepp kommune 2015-2018 Foto: Svein Oftedal Innleiing Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) har som føremål å ta vare på naturog

Detaljer

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Halsa kommune og faglaga i Halsa kommune. 2 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Nasjonale

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE 2016-2019 Sigdal 24.11.2015 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer

Detaljer

Samfinansiering og spleiselag

Samfinansiering og spleiselag Samfinansiering og spleiselag for skjøtsel av Skei utvalgte kulturlandskap, Leka, Nord-Trøndelag Forvaltningssamling SLF 19.04.12 Seniorrådgiver Maia Vardenær, FMNT Utfordringer - Menneskene en begrenset

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ 2015-2018 Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer fra bevilgninger over jordbruksavtalen. Tilskudd

Detaljer

Overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på Hadeland 2014-2017

Overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på Hadeland 2014-2017 Arkivsaksnr.: 14/862-1 Arkivnr.: Saksbehandler: konsulent ved Landbrukskontoret for Hadeland, Jens Olerud Overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Detaljer

Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei. Lise Hatten

Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei. Lise Hatten Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei Lise Hatten Prioriterte tiltak Er knyttet til følgende tema: Kunnskap og kartlegging Målrettet og økt skjøtsel Overvåking Samordning av økonomiske virkemidler,

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan Jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak Miljøplankart

Detaljer

Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper

Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper Med «artsrike slåttemarker» som eksempel Bestemmelser, skjøtsel og tilskuddsordning Landbrukskonferansen 2013 Ingvild Gabrielsen, Miljøvernavdelinga Utvalgte naturtyper

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

SKEI OG SKEISNESSET!

SKEI OG SKEISNESSET! Utvalgte kulturlandskap i jordbruket INFORMASJON - NOTAT mars 2009 Regjeringen har pekt ut 20 utvalgte kulturlandskap i jordbruket som skal gis en særskilt skjøtsel og forvaltning. Hvert fylke får sitt

Detaljer

STRATEGI FOR SØR- VARANGER KOMMUNE ANGÅENDE MILJØVIRKEMIDLER INNEN JORDBRUKET

STRATEGI FOR SØR- VARANGER KOMMUNE ANGÅENDE MILJØVIRKEMIDLER INNEN JORDBRUKET STRATEGI FOR SØR- VARANGER KOMMUNE ANGÅENDE MILJØVIRKEMIDLER INNEN JORDBRUKET 2005-2008 Utarbeidet i henhold til Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, 8: Kommunen skal fastsette

Detaljer

RMP og SMIL Kompetansesamling Hilde Marianne Lien

RMP og SMIL Kompetansesamling Hilde Marianne Lien RMP og SMIL Kompetansesamling 31.08.2015 Hilde Marianne Lien Fotoutstilling Ole Christian Torkildsen - Stokke Bygdetun + kalender for 2016 med tema kulturlandskap RMP kulturlandskap - endringer 2015 Tilskudd

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - endringer i 2015, forvaltning og prioritering Kommunesamling i Telemark, 12. mai 2015 Cecilie Askhaven HVA SKAL VI INNOM? SMIL en del av nasjonalt miljøprogram

Detaljer

Flerårige tiltaksstrategier for SMIL-ordningen i Nordre Land FORSLAG

Flerårige tiltaksstrategier for SMIL-ordningen i Nordre Land FORSLAG Flerårige tiltaksstrategier for SMIL-ordningen i Nordre Land 2014 2017 - FORSLAG Nordre Land kommune har strukturert innholdet i tiltaksstrategiene for SMIL-ordningen etter de nasjonale aktivitetsområdene

Detaljer

Hvordan forvaltes biologisk verdifull kulturmark i praksis? Av: Ellen Svalheim, Bioforsk Øst, Landvik

Hvordan forvaltes biologisk verdifull kulturmark i praksis? Av: Ellen Svalheim, Bioforsk Øst, Landvik Hvordan forvaltes biologisk verdifull kulturmark i praksis? Av:, Bioforsk Øst, Landvik Bakgrunn Prosjekt: Fra kartlegging til oppfølging, (høst- 05 til vår -06.) Tema: Hva kjennetegner forvaltningen og

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein Saksframlegg Arkivnr. 12/1 Saksnr. 2013/2354-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare

Detaljer

SMIL tiltaksstrategi

SMIL tiltaksstrategi SMIL tiltaksstrategi For Tana, Berlevåg, Nesseby, Vadsø og Vardø Kommuner 2014 2017 TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn:... 3 2. Forskrift om tilskudd til spesielle

Detaljer

TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017

TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017 TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017 PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Retningslinjene er forankret i:

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan og jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme o

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan og jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme o Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan og jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak 2011-2012

Detaljer

Miljøtiltak i landbruket

Miljøtiltak i landbruket Miljøtiltak i landbruket Retningslinjer for SMILog NMSK-tilskudd 2012 Spesielle miljøtiltak i landbruket Nærings- og miljøtiltak i skogbruket For kommunene Hobøl, Spydeberg og Askim Januar 2012 LANDBRUKSKONTORET

Detaljer

Ny forskrift fra Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon

Ny forskrift fra Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon Ny forskrift fra 1.1.2017 Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Detaljer

Referat fra åpnet medlemsmøte i Varlo bygdekvinnelag

Referat fra åpnet medlemsmøte i Varlo bygdekvinnelag Referat fra åpnet medlemsmøte i Varlo bygdekvinnelag Tid: onsdag 14/3-2007, kl.19-22 Sted: Eiker Gårdsysteri Til stede fra Kulturminnerådet: Nils Petter Hobbelstad, Bjørg Leret Grøstad og Bent Ek Jørn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Rådhuset Dato: 06.12.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 203/1 Arkivsaksnr: 2008/6378-21 Saksbehandler: Mette Wanvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø 203/1 Hoset - tilleggssøknad om tilskudd til spesielle

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

Organisering og drift Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen. Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Anne Aasmundsen og Torstein Kiil

Organisering og drift Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen. Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Anne Aasmundsen og Torstein Kiil Organisering og drift Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen. Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Anne Aasmundsen og Torstein Kiil Opprettelsen av Utvalgte kulturlandskap 2009/10. Opprettelsen av Utvalgte

Detaljer

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015.

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Dette er tiltaksstrategiplan for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Balsfjord kommune. Planen er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 28.08.2017 nr. 1297 Forskrift

Detaljer

SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet

SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet Presentasjon på fagsamlinger for kommunene, Mosjøen 17. juni og Bodø 18. juni Forskrift om endring av forskrift 4. februar 2004

Detaljer

NMSK strategi

NMSK strategi NMSK strategi 2013 2016 Strategi for tilskudd til Godkjent i Hovedutvalg teknisk 29.august 2013 Innhold Strategi for tilskudd til...1 Innledning...3 Gjeldende strategi og status...4 Overordna mål og sentrale

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSORDNINGEN I SMØLA KOMMUNE 2009-2012 - 1 - RETNINGSLINJER Ugiver: SMØLA KOMMUNE RÅDHUSET 6570 SMØLA Telefon 71 54 46 00 Telefax 71 54 46 01

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap 2009-2014. Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland

Utvalgte kulturlandskap 2009-2014. Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Utvalgte kulturlandskap 2009-2014 Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Oppsummering av den første femårsperioden med UKL Hovedmålene i forvaltningsplanen fra 2008 1. Å ta vare på eksisterende

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018. Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018. Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018 Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

Detaljer

Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL Overforbruk frå 2014 Kr 4.382,- NMSK Nye midlar

Detaljer

Kristoffers Arkiv 29/ NYBERGSUND Saksbehandler Monica Kilde Direkte telefon Telefaks Dato

Kristoffers Arkiv 29/ NYBERGSUND Saksbehandler Monica Kilde Direkte telefon Telefaks Dato Trysil kommune Landbruksavdelingen Halvor Kristoffer Sætre Vår ref. 2012/1481-12538/2012 Deres ref. Kristoffers Arkiv 29/2 2422 NYBERGSUND Saksbehandler Monica Kilde Direkte telefon 47 47 29 74 Telefaks

Detaljer

Plan næring utbygging og kultur. Rullering av tiltaksstrategier for SMIL-midler

Plan næring utbygging og kultur. Rullering av tiltaksstrategier for SMIL-midler Sør-Aurdal kommune Plan næring utbygging og kultur Rullering av tiltaksstrategier for SMIL-midler 2014-2017 Dragehode på Spangerudberget med Bagn sentrum i bakgrunn. Foto: Geir Høytomt. Innhold: 1. Rammer..

Detaljer

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018. Foto: Hilde Kristin Honnemyr

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018. Foto: Hilde Kristin Honnemyr NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018 Foto: Hilde Kristin Honnemyr Innleiing Tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er ein del av kommunen sin

Detaljer

Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013

Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 1 Bakgrunn Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å

Detaljer

Kompetansesamling Verdifulle kulturlandskap og kulturmiljøer Innledning v/hilde Marianne Lien, landbruksavdelingen

Kompetansesamling Verdifulle kulturlandskap og kulturmiljøer Innledning v/hilde Marianne Lien, landbruksavdelingen Kompetansesamling 13.11.2014 Verdifulle kulturlandskap og kulturmiljøer Innledning v/hilde Marianne Lien, landbruksavdelingen Foto: Ole Christian Torkildsen 19.11.2014 1 Program Kl. Tema 08:45 09:00 KAFFE

Detaljer

Ny rapporteringsstruktur for jordbrukets miljøinnsats. Samling utvalgte kulturlandskap

Ny rapporteringsstruktur for jordbrukets miljøinnsats. Samling utvalgte kulturlandskap Ny rapporteringsstruktur for jordbrukets miljøinnsats Samling utvalgte kulturlandskap 19.04.2012 Mandat og avgrensinger Partssammensatt arbeidsgruppe, SLF sekretær, prosesser mot fagmiljø og miljøforvaltning

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket Tiltaksstrategi

Spesielle miljøtiltak i jordbruket Tiltaksstrategi Spesielle miljøtiltak i jordbruket Tiltaksstrategi 2017-2020 1 INNHALD side 1. Innleiing 3 2. Prosess og lokal forankring 3 3. Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 3 3.1 Mål med ordninga 3 3.2 Verdiar

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE I LANDBRUKET KRØDSHERAD

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE I LANDBRUKET KRØDSHERAD TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE I LANDBRUKET KRØDSHERAD 2016-2019. Vedtatt i møte 18. desember 2015 med Krødsherad Bondelag, Krødsherad bonde og småbrukarlag, Krødsherad og Modum Skogeierområde

Detaljer

Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden

Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden 2013-2015 Korleis fungerer SMIL-ordninga? Frå og med 1/1-2004 vart SMIL-ordninga overført frå fylkesmannen til kommunane. Dette inneber

Detaljer

Revidert regionalt miljøprogram

Revidert regionalt miljøprogram Revidert regionalt miljøprogram Hovedmål Jordvern Bidra til et sterkt jordvern som grunnlag for økt matproduksjon nå og i framtida. Kulturlandskap Forvalte kulturlandskapet på en miljømessig god måte gjennom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 23.05.2017 Tid 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/17 17/737 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE

Detaljer

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester S. 25-43 -Miljøplan på gårdsbruk Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester -Miljøprogram for landbruket i Nordland d -Nasjonalt miljøprogram -Lokale tiltaksstrategier/smil Mobilisering og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. PRIORITERING AV TILSKUDDSMIDLER FOR 2010

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. PRIORITERING AV TILSKUDDSMIDLER FOR 2010 VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. PRIORITERING AV TILSKUDDSMIDLER FOR 2010 Foto: Verran kommune/per

Detaljer

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL NMSK Tilbakeførte inndregne midlar Kr. 21.262

Detaljer

Skárfvággi / Skardalen utvalgte kulturlandskap. Tilrettelegging i tilknytning til E6

Skárfvággi / Skardalen utvalgte kulturlandskap. Tilrettelegging i tilknytning til E6 Skárfvággi / Skardalen utvalgte kulturlandskap Tilrettelegging i tilknytning til E6 Spesielt utvalgt kulturlandskap i jordbruket i Troms - Skárfvággi/ Skardalen i Gáivuona suohkan/ Kåfjord kommune Sjøsamisk

Detaljer

Scenariokonferanse, vannregion Nordland : «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021»

Scenariokonferanse, vannregion Nordland : «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021» Scenariokonferanse, vannregion Nordland 22.03.12: «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021» Arne Farup Fylkesmannen i Nordland landbruksavdelinga Foto: Karsten Steinvik

Detaljer

11/22/2011. Tema: biomangfold i kulturlandskapet. 1. Hvordan få status som verdifullt areal? Slåttemark: Uppistog, Bykle kommune

11/22/2011. Tema: biomangfold i kulturlandskapet. 1. Hvordan få status som verdifullt areal? Slåttemark: Uppistog, Bykle kommune Tema: biomangfold i kulturlandskapet 1. Verdisetting 2. Eksempler fra Agder 3. Støtteordninger (fra landbruk- og miljø) 4. Hvordan opprettholde verdien «Støtteverdig» biomangfold i kulturlandskapet. -Hvordan

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP)

Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) Innledning Detaljert informasjon om bakgrunn for kontrollen, varsel og gjennomføring av kontrollen finnes i Landbruksdirektoratets

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til miljøtiltak i landbruket 2013

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til miljøtiltak i landbruket 2013 Retningslinjer for tildeling av tilskudd til miljøtiltak i landbruket 2013 For Hobøl, Spydeberg og Askim Mars 2013 Retningslinjer for miljøtiltak i landbruket 2013 Retningslinjene gjelder for kommunene

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016

Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016 Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016 Kommunal tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2014-2016 ble vedtatt

Detaljer

Handlingsplaner for slåttemark og kystlynghei. Akse Østebrøt, Gardermoen

Handlingsplaner for slåttemark og kystlynghei. Akse Østebrøt, Gardermoen Handlingsplaner for slåttemark og kystlynghei Akse Østebrøt, Gardermoen 15.11. 2011 Kulturlandskap, flere tusen års sampill Fra Bruteig et al: Beiting, biologisk mangfald og rovviltforvaltning De store

Detaljer

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Landskapsovervåkning nå og framover Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Kristin Ø. Bryhn seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen Lillestrøm,

Detaljer

Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram Regionalt miljøprogram Samling for kommunal landbruksforvaltning 12. mars 2014 Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga 1 RMP på 90 minutt 45 minutt: Overblikk på 2013 og endringar i 2014

Detaljer

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen e i Oslo og Akershus Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug TILSKUDD I JORDBRUKET PRODUKSJONSTILSKUDD AVLØSERTILSKUDD ferie og fritid,

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR GÅS I KVITSØY KOMMUNE

FORVALTNINGSPLAN FOR GÅS I KVITSØY KOMMUNE FORVALTNINGSPLAN FOR GÅS I KVITSØY KOMMUNE Bildet tatt fra: onlinephotographers.org 1 Forord Konflikten mellom ville gjess og landbruksinteressene har tilspisset seg de siste 10 15 årene. Dette skyldes

Detaljer

Gbnr. 125/12 - Marit og Jarle Bogen - svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Gbnr. 125/12 - Marit og Jarle Bogen - svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Indre Fosen Utvikling KF Marit og Jarle Bogen Deres ref: Dørndalsveien 160 Vår ref: 4213/2017 7100 RISSA Saksnr: 2016/2950 Dato: 06.04.2017 Side 1 Gbnr. 125/12 - Marit og Jarle Bogen - svar på søknad om

Detaljer

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 15/52 15/321 Lisbet Nordtug 21.10.2015 Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av Rundskriv 1/2017 01.09.2017 Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av 01.09.2017 Kap. 1 Innledende bestemmelser Til 2 og 3 Hvem kan søke om

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 28.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor

Detaljer

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket Økonomiske verkemiddel overført til kommunane i 2004: - STILK - Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap - IMT - Investeringar i miljøtiltak - MOMLE - Miljøretta

Detaljer

Miljødirektoratets arbeid med skjøtsel, Workshop om kulturmark, Oslo sept 2017

Miljødirektoratets arbeid med skjøtsel, Workshop om kulturmark, Oslo sept 2017 Miljødirektoratets arbeid med skjøtsel, Workshop om kulturmark, Oslo 28.-29. sept 2017 Skjøtselstiltak i verneområder, utvalgte naturtyper, utvalgte kulturlandskap og andre verdifulle områder; - utfordringer

Detaljer

Kystlynghei. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Kystlynghei. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Kystlynghei Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/kulturlandskap/kystlynghei/ Side 1 / 7 Kystlynghei Publisert 24.11.2015 av Miljødirektoratet Kystlyngheier er flere tusen år

Detaljer

Fastsettelsesbrev - Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap

Fastsettelsesbrev - Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1670-09.05.2016 Fastsettelsesbrev - Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap 1.

Detaljer

KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN

KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN 21.12.2015 JORDLOVENS FORMÅL OMFATTER MILJØ Lov om jord (jordlova) av 12. mai 1995 nr. 23 1.Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene

Detaljer

Til kommunene i Nordland

Til kommunene i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Åsa Hellem, 75 54 78 83 11.01.2013 2013/24 fmnoahe@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Til kommunene i Nordland Fordeling

Detaljer

Skallan-Rå, Borkenes, Kvæfjord

Skallan-Rå, Borkenes, Kvæfjord Skallan-Rå, Borkenes, Kvæfjord Fagsamling UKL Miljødirektoratet 5.april 2017 Cathrine Amundsen, seniorrådgiver Fylkesmannen i Troms Hvorfor Skallan-Rå? Troms fylkeskommune, avd. for kulturarv, Sametinget

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret xxxxxxxxxx) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

Tilskuddsordninger. Utfordringer ved restaurering Fenka 13.2.2012 1

Tilskuddsordninger. Utfordringer ved restaurering Fenka 13.2.2012 1 Tilskuddsordninger Utfordringer ved restaurering Fenka 13.2.2012 1 Restaureringsfondet i kommunen Norsk Kulturminnefond Riksantikvaren - i sentrum Riksantikvaren/ Fylkeskommunen utenfor sentrum SMIL (spesielle

Detaljer

Her er informasjon som kan være grei å ta med seg!

Her er informasjon som kan være grei å ta med seg! Ny som gårdbruker i Askøy kommune? Akkurat overtatt? Planer om å overta? Her er informasjon som kan være grei å ta med seg! Overtakelse av landbrukseiendom Hvis du skal overta landbrukseiendom uten at

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx MERÅKER KOMMUNE Sektor kommunal utvikling Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 08.12.2016 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2015

RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2015 Retningslinjer for SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap) og NMSK-midler (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket) i Follo (Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård) 2015 Innhold

Detaljer

Utvikling av OBB i Regionalt miljøprogram

Utvikling av OBB i Regionalt miljøprogram Utvikling av OBB i Regionalt miljøprogram 2005: Tilskudd til lønnet tilsyn: 60 %, opptil maks. 40 000 2009: Tilskudd til vedlikehold av sperregjerder: kr 1/meter Siden 2004: Dyretilskuddet økt fra 5 kr/småfe

Detaljer

Årsrapport 2017 og aktivitetsbudsjett 2018

Årsrapport 2017 og aktivitetsbudsjett 2018 Årsrapport 2017 og aktivitetsbudsjett 2018 Kontaktperson Dato Per Rudi 15.11.2017 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Skogkultur Miljøtiltak i skog Andre tiltak (prosjekter) Vegbygging, nyanlegg

Detaljer

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. http://www.lovdata.no/for/sf/ld/td-20040204-0447-0.html#3 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov 27.

Detaljer

Flerårig strategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Sola kommune

Flerårig strategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Sola kommune Flerårig strategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2015-2018 Sola kommune Vedtatt i utvalg for plan og miljø (UPM) 09.12.2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Relevante sentrale forskrifter,

Detaljer

Restaurering av dammer i Hedmark

Restaurering av dammer i Hedmark Norsk Ornitologisk Forening, Avd. Hedmark Restaurering av dammer i Hedmark Trond Vidar Vedum Norsk Ornitologisk Forening Avd. Hedmark, Foto: Lars Kapelrud Foto: Lars Kapelrud Kristin Ødegård Bryhn seniorrådgiver

Detaljer

Fastsetting av lokal forskrift for jakt etter grågås i Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner

Fastsetting av lokal forskrift for jakt etter grågås i Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner Deres ref.: «REF» Vår dato: 16.06.2017 Vår ref.: 2017/5056 Arkivnr.: 442.21 Jf. adresseliste Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00 F:

Detaljer

Nytt om utvalgte kulturlandskap i jordbruket mai 2014 Stig Horsberg, Fylkesmannen i Oppland

Nytt om utvalgte kulturlandskap i jordbruket mai 2014 Stig Horsberg, Fylkesmannen i Oppland Nytt om utvalgte kulturlandskap i jordbruket 2014 14. mai 2014 Stig Horsberg, Fylkesmannen i Oppland Hva skjedde i 2013? Elleve grunneiere har fått 720 000 kroner i tilskudd til istandsetting av tolv bygninger

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknaden sendes kommunen der prosjektet/tiltaket skal utføres. Kommunen kan fastsette søknadsfrist. 1. Grunnopplysninger Organisasjonsnr. (9 siffer)

Detaljer