R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 14. oktober 2010 Legenes hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 14. oktober 2010 Legenes hus"

Transkript

1 R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 14. oktober 2010 Legenes hus Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Kjell Nordby Inger Sofie Samdal Vik Tone Kaldestad (vara for Hege Gjessing) Ingrid Os Øivind Irtun Ragnhild Vik Guro Birkeland Jon Hilmar Iversen (observatør og vara for Cecilie Daae) Einar Skoglund (sekretær) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Arild Egge Maja-Lisa Løchen Erik Solligård Nils Erik Gilhus Aud Nordal (observatør) Fra sekretariatet deltok også Nina Evjen og Marit Gustavsen (sak 5 og 6) Sak 1/5/10 Referat fra møte 2. september 2010 Referatet ble godkjent. Sak 2/5/10 Seminar mai evaluering Referatet ble godkjent. Sak 3/5/10 Seminar mai 2011 Det forelå en liste over foreslåtte temaer til seminaret Spesialitetsrådet jobber videre med disse temaene og utarbeider et program for seminaret. Sak 4/5/10 Utdanningsutvalg og fokus på spesialisering av leger Yngre legers forening hadde ved brev av 3. juni 2010 tilskrevet Legeforeningen på bakgrunn av sitt arbeid med vurdering av utdanningsutvalgenes rolle i spesialistutdanningen av leger. Ylf hadde innhentet synspunkter fra representantene for leger i spesialisering i spesialitetskomiteene, samt Ylf-representanter i de fagmedisinske foreningers

2 styrer. Ylf mente å ha kartlagt at utdanningsutvalgene fungerer forskjellig. Noen fungerer svært godt og andre nesten ikke. Ylf uttrykte at utdanningsutvalgene bør ha en aktiv rolle i forbedring og utvikling av spesialistutdanningen for leger. Ylf fremmet en del konkrete forslag: Det bør opprettes en pris for årets beste leder av utdanningsutvalg. Prisen bør ha fokus på suksesskriterier i spesialisering av leger. Prisen bør tildeles under det årlige seminaret for spesialistutdanning av leger. Rådet mente dette var en god ide, men med den vil kreve en god del forarbeid, bl.a. med utvikling av kriterier for tildeling av prisen. På bakgrunn av Ylf s egen mening om dette, fant rådet å ville anbefale at ideen legges på is en stund fremover, men den bør tas frem igjen på et senere tidspunkt. I den grad det ikke allerede gjøres, bør det tilbys kurs innenfor samtlige spesialiteter vedrørende utdanningsutvalgenes rolle og funksjon. Rådet er kjent med at spesialitetskomiteen i psykiatri annet hvert år arrangerer et seminar for lederne av utdanningsutvalgene ved godkjente utdanningsinstitusjoner i psykiatri. Det dreier seg totalt sett om ca 900 utdanningsutvalg i alle spesialiteter, og dersom man skal klare å gjennomføre kurs/seminar i samtlige spesialiteter må dette gjøres i den enkelte spesialitet. Rådet vedtok å anbefale at spesialitetskomiteene oppfordres til å følge eksempelet fra psykiatri og arrangere seminar for lederne av utdanningsutvalgene. Rådet mente også at årsmøtene i den enkelte fagmedisinske forening burde ta opp utdanningsutvalgenes rolle og gjennomgå ansvar og mandat og drøfte utdanningsutvalgenes funksjon. Årsmøtene har stor oppslutning og antas derfor å være et egnet forum for å rette oppmerksom mot utdanningsutvalgenes viktige funksjon. Legeforeningen bør tilskrive Nasjonalt råd for å få en diskusjon vedrørende opprettelse av utdanningsansvarlige overleger på alle sykehus med særskilt ansvar i å påse at spesialiseringen foregår i samsvar med intensjoner og regelverk, samt at det settes av tid til slikt arbeid som Legeforeningen har foreslått. Ylf ser for seg at dette minimum bør være 20 50% stillinger, avhengig av sykehusenes størrelse. Rådet mente at Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling ikke var rette forum for saken. Legeforeningen har gjentatte ganger reist forslag om opprettelse av hel- eller deltidsstillinger for utdanningsansvarlige overleger på alle sykehus som er utdanningsinstitusjoner for spesialistutdanningen. Til en viss grad er slike stillinger opprettet som deltidsstillinger, dvs at noen overleger har som del av sin tjenesteplan å ta ansvar for gjennomføring av spesialistutdanning på den enkelte avdeling. Det er HFene som kan legge inn slikt ansvar i enkelte overlegers tjenesteplaner, og rådets anbefaling var derfor at Legeforeningen tilskriver HFene og RHFene med oppfordring om i enda større grad å opprette slike deltidsstillinger for overleger. At enkelte overleger har et

3 definert ansvar for å tilse at spesialistutdanningen ivaretas i tråd med reglene, vil kunne heve kvaliteten på spesialistutdanningen. Legeforeningen bør med bakgrunn i det sterke økonomifokus som er i foretakene tilskrive medlemmene med anmodning om at man på den enkelte avdeling arrangerer fellesmøter mellom leger i spesialisering og overleger med siktemål om å drøfte forbedringstiltak for spesialiseringen. Ylf tror at fokus på slike møteplasser er særlig viktig i dagens situasjon. Rådet påpekte at det er et lederansvar på en godkjent sykehusavdeling å sørge for at spesialiseringen fungerer. Det forutsettes at en hver godkjent sykehusavdeling har et utdanningsutvalg med et mandat som inkluderer å sørge for bl.a. internundervisning og veiledning. Rådet vedtok å anbefale at Legeforeningen sender brev til alle godkjente utdanningsavdelinger ved ledelsen og ved leder av utdanningsutvalget og oppfordrer til at utdanningsutvalget en gang per år arrangerer et møte for alle avdelingens leger for å drøfte hvordan avdelingen ivaretar sitt ansvar som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering og hvilke forbedringstiltak som kan gjøres. Sak 5/5/10 Endring av spesialistregler i allmennmedisin beholde spesialisttittel uten resertifisering Spesialitetskomiteen i allmennmedisin hadde ved brev av 30. juli 2010 tilskrevet Legeforeningen med ønske om endring av reglene for etterutdanning i allmennmedisin, slik at godkjente spesialister i allmennmedisin som ikke lenger arbeider i allmennpraksis, men velger hovedstilling i andre arbeidsområder, kan beholde tittelen spesialist i allmennmedisin selv om de ikke lenger oppfyller reglene for resertifisering. Det ble nevnt som eksempler lege som arbeider i sykehjem, ved legevakter, ved universitetene, i offentlige stillinger, i rusinstitusjoner, rehabiliteringsinstitusjoner m.v. Det hadde vært nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra spesialitetskomiteen i allmennmedisin, fra Norsk forening for allmennmedisin og fra Allmennlegeforeningen til å utrede saken. Det var foreslått at leger som har gjennomført spesialistutdanning i allmennmedisin og som slutter i allmennpraksis bør kunne beholde spesialisttittelen, selv om de ikke oppfyller kravene til etterutdanning og resertifisering. Disse legene skulle miste retten til å benytte spesialisttakster etter Normaltariffen. Arbeidsgruppen uttrykte at alle spesialister i allmennmedisin burde beholde tittelen som en varig ordning slik det er i andre medisinske spesialiteter, men med krav om resertifisering hvert femte år for alle som arbeider i allmennpraksis for å beholde retten til å bruke spesialisttakster. Forslaget synes å innebære muligheten for at man kan fortsette å arbeide i klinisk allmennmedisin som spesialist uten å resertifisere seg, men man taper spesialisthonoraret.

4 Det fremgikk at forslaget fra arbeidsgruppen hadde vært til høring i styrene i Allmennlegeforeningen, og i Norsk forening for allmennmedisin samt i spesialitetskomiteen i allmennmedisin. Alle var enige i forslaget. Rådet hadde en viss forståelse for forslaget i og med at alle andre medisinske spesialister enn allmennmedisinere beholder sin tittel så lenge man har lisens/autorisasjon, uten krav om resertifisering. Rådet ser på den annen side at det foreslåtte forslaget vil svekke de faglige kvalitetskrav som hittil har vært koblet opp mot spesialisttittelen i allmennmedisin, og flere medlemmer av rådet var skeptiske til en slik faglig svekkelse av spesialisttittelen i allmennmedisin. I allmennmedisin hadde man valgt denne modellen med resertifisering da spesialiteten ble innført, og rådet stilte seg noe spørrende til hvorfor dette nå var blitt en sak. Rådet antok også at forslaget kan by på logistiske utfordringer i forhold til Normaltariffens rett til spesialisttakster. Det kan bli komplisert å holde rede på hvem av spesialistene i allmennmedisin som har rett til spesialisttakster. Rådet mente at det også vil være betenkelig overfor publikum at noen spesialister i allmennmedisin vil være resertifisert etter gjennomført etterutdanning, mens andre vil fremstå som spesialister uten å ha gjennomført nødvendig etterutdanning. Rådet mente det ikke var fremført overbevisende argumenter for å endre nåværende ordning når man en gang hadde valgt å ha fem års godkjenning og krav om etterutdanning og resertifisering. Det var noe uklart for rådet om det er ment at det bare er de spesialister som ikke lenger arbeider som allmennmedisinere, som skal kunne beholde spesialisttittelen uten resertifisering. I så fall oppstår nok et logistikkproblem. Rådet mener det må vurderes meget nøye å innføre et system med to typer spesialister i allmennmedisin; en gruppe spesialister som gjennomfører etterutdanning og resertifiseres og som kan ta spesialisttakster, samt en annen gruppe spesialister som ikke gjennomfører den krevede etterutdanning og derved ikke er resertifisert og heller ikke kan ta spesialisttakster. Rådet vedtok å anbefale at saken utredes grundigere, da den synes å ha en del løse tråder. Saken bør fremstilles tydeligere, og det bør eventuelt fremmes et klart, entydig, konsekvensutredet forslag. Rådet mener også at før et slikt forslag fremmes overfor Legeforeningen, bør det ha vært behandlet i årsmøtene i Allmennlegeforeningen og i Norsk forening for allmennmedisin. Det var også foreslått at stilling som legevaktlege skulle telle i videreutdanningen fullt ut, men slik at minimumskravet til åpen og uselektert praksis settes til 18 måneder. Det var foreslått at stilling som legevaktlege skulle telle fullt ut som tjeneste i etterutdanningen etter samme regler som allmennmedisintjeneste. Rådet vedtok å uttale at dette bør behandles som egen sak og utredes som egen sak, og eventuelt fremmes som en eksplisitt sak om regelendring. Rådet mente at spesialitetskomiteen samtidig bør vurdere en generell regel for minimumsarbeid i åpen, uselektiv allmennpraksis som del av

5 spesialistutdanningen i allmennmedisin. Sak 6/5/10 Besøk av spesialitetskomiteen i allmennmedisin Spesialitetskomiteen i allmennmedisin var invitert til å presentere spesialiteten og belyse fagets problemområder og utfordringer. Fra komiteen møtte Hans Høvik (leder), Ingrid Ytrehus og Inger Moi. Spesialitetskomiteen består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. De fem komitémedlemmene har fordelt oppgavene seg i mellom pga spesialitetens størrelse og arbeidets omfang. Det behandles mellom 1300 og 1500 saker per år, hvorav ca 600 kursgodkjenninger. Det godkjennes mellom nye spesialister i allmennmedisin, og mellom resertifiseringer hvert år. En av komiteens fanesaker å få innført obligatorisk spesialistutdanning for alle som skal jobbe selvstendig i en fastlegehjemmel. Dette skal være en kvalitetssikring av alle som arbeider som allmennlege i Norge. Per i dag er det ca 50 % av fastlegene som er spesialister i allmennmedisin. I spesialistutdanningen i allmennmedisin er det obligatorisk å delta i veiledningsgruppe som går over to år. Disse veiledningsgruppene kan ses på som en del av allmennmedisinens utdanningsinstitusjoner. I tillegg til deltakelse i obligatorisk gruppebasert veiledning, ser komiteen behov for individuell veiledning i praksis. En måte å rekruttere flere leger til allmennmedisin, er å opprette utdanningsstillinger som er knyttet til legesentre hvor det kan gis veiledning. Dette har fagmiljøet jobbet for over lengre tid, og det belyses bl.a. i rapporten Allmennmedisin De fleste av utdanningsaktivitetene i allmennmedisin finansieres gjennom Legeforeningens utdanningsfond. Organisering av kurs for allmennleger utføres som dugnadsarbeid, og det nedlegges et stort antall arbeidstimer for å nå målet som er å utdanne mellom 450 og 500 nye spesialister hvert år. Universitetet i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, er også aktive kursarrangører for videre- og etterutdanning i allmennmedisin. Det stilles stadig større krav til hva allmennlegene skal kunne, og det forventes at en del av oppgavene som tidligere ble utført av spesialister i annenlinje tjenesten, nå utføres av fastlegene. Allmennlegenes kompetanse avhenger av person, interesser og kvalifikasjoner. Etterutdanningsreglene i allmennmedisin styrer til en viss grad at man må skaffe seg kvalifikasjoner innen flere fagområder, men allmennlegene kan ikke ha like mye kunnskap som leger i annenlinje tjenesten innenfor det enkelte område. Sak 7/5/10 Høring Ultralyd i allmennpraksis Det forelå høringsbrev av 21. september 2010 til Legeforeningens yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger, lokalforeninger og spesialforeninger vedrørende ultralyd i allmennpraksis. Sentralstyret vedtok i mai 2009 å nedsette en arbeidsgruppe som bl.a. skulle

6 utrede behov for og forslag til grenseoppganger mellom allmennmedisin og gynekologi, radiologi og eventuelt andre aktuelle fagområder/spesialiteter i bruk av ultralyd. Gruppen var sammensatt av representanter fra Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen, Norsk gynekologisk forening og Norsk radiologisk forening. Spesialitetsrådet tok arbeidsgruppens rapport til orientering. Sak 8/5/10 Teoriundervisningen i karkirurgi ved Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling på Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø Legeforeningen hadde i flere år på rad påpekt at Avdeling for hjerte- lungeog karkirurgi ikke gjennomfører teoriundervisning i karkirurgi i henhold til gjeldende regler. Spesialistreglene har eksplisitte krav om at det ved enhver godkjent utdanningsinstitusjon skal gjennomføres ukentlig teoriundervisning i den spesialiteten godkjenningen gjelder for. Avdelingen var bedt om å utarbeide et konkret program for teoriundervisningen i karkirurgi og å avgi særskilte rapporter om teoriundervisningen annenhver måned. Avdelingen hadde i sin tilbakemelding uttrykt at temavalg for internundervisningen hadde vært tilpasset de utdanningskandidater som til en hver tid har tjenestegjort ved avdelingen. Spesialitetsrådet anbefalte at det inviteres til et dialogmøte mellom avdelingen og spesialitetskomiteen i karkirurgi, der også sekretariatet deltar. Sak 9/5/10 Vaktordningen ved Medisinsk klinikk, Rikshospitalet HF Det forelå brev av 14. april 2009 fra Legeforeningen til Helsedirektoratet, og brev av 6. mai 2009 fra Helsedirektoratet til Oslo universitetssykehus Rikshospitalet. I Legeforeningens brev til Helsedirektoratet av 14. april 2009 belyses nasjonale krav til vakttjeneste for leger i spesialisering. Utgangspunktet for henvendelsen var endringer i vaktordningene for leger ved medisinsk klinikk ved Rikshospitalet. Legeforeningens prinsippielle syn er at døgnkontinuerlig vaktordning for leger i spesialisering må inngå i spesialistutdanningen i alle fag der det er behov for en døgnkontinuerlig vaktberedskap for spesialist i faget. I Helsedirektoratets vurdering ble det påpekt at det er helseforetakets ansvar å påse at vakttjenesten er organisert på en faglig forsvarlig måte. Helsedirektoratet forutsatte at Oslo universitetssykehus Rikshospitalet hadde vurdert den planlagte endringen ut fra pasientsikkerhetsperspektiv og sørget for at driften fortsatt ville være forsvarlig. Helsedirektoratets konklusjon er at den konkrete omleggingen av vaktordningen ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet ikke vl medføre endring av gruppeføringen. Helsedirektoratet vil i sin gjennomgang av spesialistutdanningen for leger se nærmere på generelle forhold ved denne problemstillingen. Spesialitetsrådet tok saken til orientering.

7 Sak 10/5/10 Opprettelse av ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Det forelå brev av 9. september 2010 fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende opprettelse av ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Rusreformen trådte i kraft Spesialisthelsetjenesten fikk da ansvar for behandlingen av rusmiddelavhengige, og et tredje spesialisthelsetjenesteområde, Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), ble innført administrativt likestilt med somatikk og psykiatri. Stortingets overordnede mål var at rusmiddelbrukere skulle få bedre og mer samordnet tjenestetilbud, og at det skulle bli større kapasitet og bedre kvalitet på tjenestene. Evaluering av Rusreformen viste at det var store mangler hva gjaldt kvalitet og kapasitet, i tillegg til at det var vanskelig å skaffe tilstrekkelig med kvalifiserte leger til TSB og ikke minst interesserte leger til å bli i faget, bl.a. på grunn av mangel på utdannelses- og karrieremuligheter. Legeforeningen sendte 16. juni 2009 et felles brev til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet hvor det ble fremmet forslag om å opprette en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Både Stortingets Helse- og omsorgskomité og Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling støttet forslaget fra Legeforeningen i april Helsedirektoratet tilrår i sitt brev av 9. september 2010 overfor Helse- og omsorgsdepartementet at det opprettes en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Spesialitetsrådet tok saken til orientering. Sak 11/5/10 Vedrørende utdanning av thoraxkirurger i Norge manglende kurstilbud Det forelå brev av 22. september 2010 fra spesialitetskomiteen i thoraxkirurgi vedrørende utdanning av thoraxkirurger i Norge, og om fagets manglende kurstilbud. Kurskravet for godkjenning som spesialist i thoraxkirurgi er 60 timer. Listen over universitetskurs er omfattende, men svært få omhandler tema som kan godkjennes for spesialiteten thoraxkirurgi. Til nå har behovet blitt dekket av kurstilbud ved Rikshospitalet med alternerende tema i en 3-års syklus, men det har ikke vært avholdt kurs innen faget de siste 2 år. Spesialitetskomiteen i thoraxkirurgi ber Legeforeningen åpne for godkjenning av kurs i utlandet. Videre mener spesialitetskomiteen i thoraxkirurgi at det bør gis mulighet for finansiering av utenlandskurs til spesialistutdanningen i thoraxkirurgi via utdanningsfond III. Det forelå svarbrev av 29. september 2010 fra Legeforeningen til spesialitetskomiteen i thoraxkirurgi hvor det redegjordes for den prinsippielle holdning at når man har en spesialitet i Norge, skal spesialistutdanningen kunne gjennomføres i Norge, herunder nødvendige kurs. Legeforeningen

8 oppfordrer spesialitetskomiteen til å påvirke gruppe I-avdelinger i thoraxkirurgi til å arrangere den nødvendige kursutdanningen for spesialiseringen i thoraxkirurgi i Norge. Kursene kan eventuelt arrangeres etter et rotasjonssystem, eventuelt også i samarbeid med nordiske land. Spesialitetsrådet delte synspunktene fra Legeforeningen. Utdanningsinstitusjonene må arrangere de nødvendige kurs i faget. Sak 12/5/10 Tillitsvalgtsarbeid godkjent som tjeneste i helseadministrativt arbeid Det forelå brev av 8. september 2010 fra Fredrik Sund vedrørende søknad om godkjenning av helseadministrativt arbeid som del av spesialistutdanningen i onkologi. Fredrik Sund hadde vært 100 % frikjøpt for å arbeide som konsertillitsvalgt for Akademikerne i Helse Nord. Han hadde søkt om å få dette godkjent i henhold til spesialistreglene i onkologi pkt 1 c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin. Rådet anbefalte at det beskrevne tillitsvalgtsarbeidet på konsernnivå bør kunne telle som tjeneste i helseadministrativt arbeid som del av spesialistutdanningen i onkologi. Sak 13/5/10 UEMS Seksjon for oftalmologi Referat fra møte juni 2010, Tallinn Spesialitetsrådet tok dette til orientering. Sak 14/5/10 ECAMSQ Legeforeningen hadde mottatt brev fra UEMS vedrørende implementering av det nye organet ECAMSQ (European Counsil for Accreditation of Medical Specialist Qualifications). Organet har som formål å sikre anerkjennelse av medisinske spesialisters utdanning på tvers av landegrensene, og dermed legge til rette for fri bevegelse av arbeidskraft i Europa. Dette skal oppnås gjennom en harmonisering av spesialistutdanningen i Europa, og gjennom utvikling av metoder for vurdering av medisinske spesialisters kompetanse. Det var igangsatt et pilotprosjekt innenfor tre spesialiteter, der det var utarbeidet multiple choice tester (MCQ) med formål å vurdere kunnskapsnivået hos leger i spesialisering i de aktuelle spesialiteter. UEMS ba i sitt brev om støtte og praktisk bistand til gjennomføringen av prøveprosjektet. ECAMSQ er tenkt å ha som mål å definere standarder for spesialistutdanningen i Europa, føre oversikt over europeiske utdanningsprogrammer for spesialistutdanningen, drive opplysningsarbeid om betydningen av standarder og kvalitetssikring av spesialistutdanningen overfor europeiske myndigheter, tilby veiledning og assistanse til europeiske land i spørsmål om harmonisering av legers spesialistutdanning og utvikle eksamensordninger.

9 Spesialitetsrådet stilte seg noe spørrende til om opplegget med en multiple choice test av leger i spesialisering på nåværende tidspunkt bidrar til målsettingen om bedre kvalitet i utdanningen. Dette er kanskje å starte i feil ende. Man bør heller kvalitetssikre utdanningstilbudene og harmonisere disse mellom landene før man vurderer å teste legenes kunnskaper. Systemutvikling og kvalitetssikring av utdanningssystemene må være riktigere måte å starte arbeidet på. Det er også noe usikkert hvordan denne eksamensformen vil passe med nasjonale retningslinjer og faginnhold i det enkelte land. Rådet stilte seg også spørrende til hvordan denne eksamen forholder seg til de eksamener som er utviklet i en rekke Sections and Boards under UEMS.

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 9. desember 2010 Legenes hus

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 9. desember 2010 Legenes hus R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 9. desember 2010 Legenes hus Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Kjell Nordby Arild Egge Inger Sofie Samdal

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Erik Solligård Arild Egge Kjell Nordby Ragnhild

Detaljer

REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus

REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus Til stede: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Petter Aadahl (vara for Erik Solligård) Maja-Lisa Løchen Johan

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 8. juni 2012, Bergen Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Legeforeningen som faglig forening har høyt engasjement i utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2010 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 3 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 3 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 3. juni 2013, Stavanger Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Sentralstyrets anbefaling til landsstyret - kirurgiske fag «Legeforeningen vil arbeide

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Pasientene Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Torunn Janbu President Den norske legeforening Legeforeningens engasjement i utdanning

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Mandag 3. mai tirsdag 4. mai 2010 Soria Moria

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Mandag 3. mai tirsdag 4. mai 2010 Soria Moria R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Mandag 3. mai tirsdag 4. mai 2010 Soria Moria Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Kjell Nordby Inger Sofie Samdal

Detaljer

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 11/291 Dato: 15.04.2011 Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Detaljer

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 14/5023 Dato: 08.04.2016 Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Landsstyret vedtok i 2013 at Legeforeningen skulle arbeide for å styrke

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2009 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 3 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 3 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger Vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet 2. juli 2009. 1. Rett til spesialistgodkjenning 1a. Spesialitetskomiteer 2. Spesialitetsrådet 3. Behandling

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2013 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger Fastsatt av Helse- og: omsorgsdepartementet i 2009. endret (jf. 9) 19. desember 2014 med hjemmel i 3 andre ledd i forskrift 21. desember 2000 nr.

Detaljer

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den?

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Rune Tore Strøm Norsk forening for Rus- og avhengighetsmedisin Oslo universitetssykehus Prosessen Legeforeningen startet utredning

Detaljer

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx)

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 17/826 Dato: 10.05.2017 Sak 12.2 - Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret besluttet i 2005 å forbedre

Detaljer

Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene

Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene Innføringskurs for LIS, Soria Moria mai 2015 Guri Spilhaug Leder av NFRAM Spesialisthelsetjenestens oppgaver (men først og fremst den offentlige

Detaljer

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin?

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Hva kan Nasjonalt Råd R gjøre for å øke rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Professor Borghild Roald (UiO), nestleder i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR)

Detaljer

Prosjekt Spesialistområdet

Prosjekt Spesialistområdet Prosjekt Spesialistområdet 01. november 2011 Avdelingsdirektør Erik Kreyberg Normann Helsedirektoratet Bakgrunn og forankring i styringsdokumenter Ny helse- og omsorgsplan (2011-2015), St meld 16 (2010-2011)

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Nidaroskongressen 21. oktober 2015 Frantz Leonard Nilsen Spesialitetskomitèen i samfunnsmedisin 22.10.2015 1 Disposisjon Innledning (formål ++) Ulike roller knyttet

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Vedtatt av sentralstyret 20. februar 1995 Supplert av sentralstyret 23. april 1997 Endret av sentralstyret 24. august

Detaljer

Hvordan kan vi bidra til å utvikle faget gjennom Legeforeningen?

Hvordan kan vi bidra til å utvikle faget gjennom Legeforeningen? Hvordan kan vi bidra til å utvikle faget gjennom Legeforeningen? Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Årsmøtekonferanse NFRAM, 25.10.17 Spesialistutdanning 123 godkjente spesialister i rus og avhengighetsmedisin

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2014 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER

KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER 1 KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER Den norske lægeforening 24. mai 2005 Vedtatt av sentralstyret 24. mai 2005. Punktene 3.1 3.3 i innstillingen er vedtatt av Nasjonalt

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Definisjon samfunnsmedisin Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid Status for spesialiteten,

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Hva er samfunnsmedisin? Sammenhengen mellom helse og samfunn i et bredt perspektiv En fagfelt i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

UTDANNINGSINSTITUSJON I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN. Innlegg vårmøte TSB Midt-Norge 30.mai 2017 v/lis Cynthia Torday og overlege Mariann Leikanger

UTDANNINGSINSTITUSJON I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN. Innlegg vårmøte TSB Midt-Norge 30.mai 2017 v/lis Cynthia Torday og overlege Mariann Leikanger UTDANNINGSINSTITUSJON I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN Innlegg vårmøte TSB Midt-Norge 30.mai 2017 v/lis Cynthia Torday og overlege Mariann Leikanger Innhold Kort historikk, hvorfor egen spesialitet? Spesialistregler

Detaljer

Høringsuttalelse - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Høringsuttalelse - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) Byrådssak 1261 /16 Høringsuttalelse - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger TROH ESARK-03-201600085-106 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet fremmer

Detaljer

Dekanmøtet, Sola 3. juni 2013

Dekanmøtet, Sola 3. juni 2013 Dekanmøtet, Sola 3. juni 2013 Helsedirektoratets gjennomgang Prosjekt spesialitetsstruktur og innhold leger Roller og ansvar Hans Petter Aarseth Programdirektør Helsedirektoratet Bakgrunn og rammebetingelser

Detaljer

Arbeidsgruppe utdanning

Arbeidsgruppe utdanning Prosjekt Allmennmedisin 2020 er en bred utredning av faget allmennmedisin og av allmennlegetjenesten i et tidsperspektiv frem til 2020, iverksatt av Legeforeningen i 2008 etter initiativ fra Norsk forening

Detaljer

Å R S R Spesialitetsrådets A P P O R T. Spesialitetsrådets virksomhet

Å R S R Spesialitetsrådets A P P O R T. Spesialitetsrådets virksomhet Å R S R Spesialitetsrådets A P P O R T Spesialitetsrådets virksomhet 2007 Innholdsfortegnelse Spesialitetsrådets mandat - Generelle spesialistregler 2 3 - Spesialitetsrådets sammensetning 2006-2009 3 Antall

Detaljer

Tillitsvalgtsapparatet lokalt og sentralt. Torstein Sakshaug, spes.alm.med AF-tillitsvalgt Heimdal bydel og tidl. medlem i ALIS-utvalget

Tillitsvalgtsapparatet lokalt og sentralt. Torstein Sakshaug, spes.alm.med AF-tillitsvalgt Heimdal bydel og tidl. medlem i ALIS-utvalget Tillitsvalgtsapparatet lokalt og sentralt Torstein Sakshaug, spes.alm.med AF-tillitsvalgt Heimdal bydel og tidl. medlem i ALIS-utvalget Legeforeningen sentralt Legeforeningen sentralt 141 årsverk jurister,

Detaljer

Sak 14 - Forslag om endrede spesialistregler i ortopedisk kirurgi

Sak 14 - Forslag om endrede spesialistregler i ortopedisk kirurgi Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: ELS/06/4369 Dato: 01.05.2008 \\dnlffil1\txt\fag\utda\felles_utda\landssty.brv\lst-ortopedisk kir-08.doc Sak 14 - Forslag om endrede spesialistregler i ortopedisk kirurgi

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013-2014 Norsk forening for intervensjonsradiologi (NFIR). Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer:

ÅRSBERETNING 2013-2014 Norsk forening for intervensjonsradiologi (NFIR). Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer: ÅRSBERETNING 2013-2014 Norsk forening for intervensjonsradiologi (NFIR). Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer: Jon Egge (leder) Edmund Søvik (nestleder) Tone Meyer (kasserer) Knut Haakon

Detaljer

Ylf Høring Utredning av Helsedirektoratets og RHFenes oppgaver i fremtidig spesialitetsstruktur

Ylf Høring Utredning av Helsedirektoratets og RHFenes oppgaver i fremtidig spesialitetsstruktur Den norske legeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Deres ref: Vår ref:12/2322 Dato: 28.09.15 Ylf Høring Utredning av Helsedirektoratets og RHFenes oppgaver i fremtidig spesialitetsstruktur Yngre legers

Detaljer

Høringsuttalelse - Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering

Høringsuttalelse - Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering Byrådssak 379/16 Høringsuttalelse - Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering TROH ESARK-03-201600085-159 Hva saken gjelder:

Detaljer

Etablering av ny modell for spesialistutdanning for leger - de regionale helseforetakenes rolle og ansvar

Etablering av ny modell for spesialistutdanning for leger - de regionale helseforetakenes rolle og ansvar Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Langeland, 930 63 720 Bodø, 11.11.2016 Styresak 141-2016 Etablering av ny modell for spesialistutdanning for leger - de regionale helseforetakenes

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Spesialitetsrådet mandat... 3 Antall møter... 4 Resultatet av rapporteringen fra utdanningsinstitusjonene i

Innholdsfortegnelse 1 Spesialitetsrådet mandat... 3 Antall møter... 4 Resultatet av rapporteringen fra utdanningsinstitusjonene i Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 Spesialitetsrådet mandat... 3 1.1 Generelle spesialistregler 2... 3 1.2 Spesialitetsrådets sammensetning 2006 2009... 3 2 Antall møter... 4 2.1 Diverse møter med eksterne

Detaljer

Spesialistutdanningens vokter

Spesialistutdanningens vokter 2 Utpostens dobbelttime Spesialistutdanningens vokter Hans Høvik INTERVJUET AV ESPERANZA DIAZ Hans Høvik har bodd i Bergen i nesten 30 år, men er ikke mindre Navn tekst inn beskjeden av den grunn. Mannen

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

i SPESIALITET 1. Personalia, grunnutdanning m.m. Navn: Fødselsdato: Eventuell norsk tilleggseksamen: (mnd., år) ved Vedlegg nr.

i SPESIALITET 1. Personalia, grunnutdanning m.m. Navn: Fødselsdato: Eventuell norsk tilleggseksamen: (mnd., år) ved Vedlegg nr. SØKNAD OM SPESIALISTGODKJENNING Fyll ut alle 4 sidene i søknadsskjemaet. Før opp all relevant utdanning. Ved søknad om overføring av spesialitet fra annet land, skal det fremgå minimum den utdanning som

Detaljer

Avklaring av innhold i samfunnsmedisinske stillinger

Avklaring av innhold i samfunnsmedisinske stillinger Avklaring av innhold i samfunnsmedisinske stillinger Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Norsk samfunnsmedisinsk forening Seminar Gardermoen 18.4.2013 Spesialistutdanning i samfunnsmedisin: 1. Tjeneste

Detaljer

Spesialistutdanningen - hvor vil vi?

Spesialistutdanningen - hvor vil vi? Årsmøtet NBUPF 2013 Fagpolitiske drøftinger Spesialistutdanningen - hvor vil vi? Disposisjon Spesialitetskomiteens oppgaver Hva skjer i Helsedirektoratet vedr spesialistutdanningen? Nåværende spesialistregler

Detaljer

Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling men som ikke er drøftet i Nasjonalt råd møte 2/2010

Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling men som ikke er drøftet i Nasjonalt råd møte 2/2010 Møtesaksnummer 18/10 Saksnummer 09/41 Dato 26. mars 2010 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling men som ikke er drøftet i Nasjonalt råd møte 2/2010 Bakgrunn

Detaljer

Legeforeningens policy om etterutdanning av legespesialister

Legeforeningens policy om etterutdanning av legespesialister Legeforeningens policy om etterutdanning av legespesialister Definisjon Med etterutdanning menes i denne sammenheng den livslange læring som legespesialister gjennomfører for å holde seg oppdatert på den

Detaljer

Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1.

Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1. Godkjent 6.2.2013 Referat fra styremøte / arbeidsmøte i Norsk overlegeforening, torsdag 10. januar 2013 kl. 11.30 19.00, og fredag 11. januar 2013, kl. 08300 13.00. Holmen Fjordhotell, Nesbru. Til stede:

Detaljer

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF (Ferdigstilles med bilde etter styrebehandling) Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF 1. Sammen med utdanningsinstitusjonene utdanner vi morgendagens helsearbeidere Oslo universitetssykehus

Detaljer

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) Fastsettelse av forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) og endringer i visse andre forskrifter I Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 047-2017 ORIENTERINGSSAK: SPESIALISTUTDANNINGEN FOR LEGER STATUS FOR INNFØRING AV NY MODELL I HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Styret i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016

Styret i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 091-2016 ORIENTERINGSSAK: ETABLERING AV NY MODELL FOR SPESIALISTUTDANNINGEN FOR LEGER - DE REGIONALE HELSEFORETAKENES

Detaljer

Kurs i spesialistudanningen i patologi. DNPs Årsmøte 2013 Hege Aase Sætran Fagutvalget DNP

Kurs i spesialistudanningen i patologi. DNPs Årsmøte 2013 Hege Aase Sætran Fagutvalget DNP Kurs i spesialistudanningen i patologi DNPs Årsmøte 2013 Hege Aase Sætran Fagutvalget DNP Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger Vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet 2. juli 2009

Detaljer

Legeforeningens høringssvar - Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering

Legeforeningens høringssvar - Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering Helse- og omsorgsdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 16/4484 Dato: 17.11.2016 Legeforeningens høringssvar - Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Fremtidens legespesialister felles høringsuttalelse fra de allmennmedisinske universitetsenhetene i Norge.

Fremtidens legespesialister felles høringsuttalelse fra de allmennmedisinske universitetsenhetene i Norge. Helsedirektoratet Postmottak@helsedirektoratet.no Fremtidens legespesialister felles høringsuttalelse fra de allmennmedisinske universitetsenhetene i Norge. Vi takker for muligheten til å levere inn en

Detaljer

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG Møtesaksnummer 04/10 Saksnummer 09/41 Dato 15. januar 2010 Kontaktperson Kristin Skutle Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Spesialforeninger Spesialitetskomiteer Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: 22.02.2013 Intern

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Legeforeningens tilbakemelding på kommentarutkast til «Fremtidens legespesialister en gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og innhold»

Legeforeningens tilbakemelding på kommentarutkast til «Fremtidens legespesialister en gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og innhold» Til Helsedirektoratet Deres ref.: Vår ref.: 12/2322 Dato: 10.06.2013 Legeforeningens tilbakemelding på kommentarutkast til «Fremtidens legespesialister en gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og

Detaljer

Veiledning i forberedelse, gjennomføring og oppfølging. av spesialitetskomiteenes besøk. på utdanningsinstitusjoner

Veiledning i forberedelse, gjennomføring og oppfølging. av spesialitetskomiteenes besøk. på utdanningsinstitusjoner Veiledning i forberedelse, gjennomføring og oppfølging av spesialitetskomiteenes besøk på utdanningsinstitusjoner Revidert august 2005 2 Forord De generelle bestemmelser for spesialistutdanningen pålegger

Detaljer

Sak 18 - Forslag om å endre navnet på spesialiteten Kjevekirurgi og munnhulesykdommer til Maxillofacial kirurgi

Sak 18 - Forslag om å endre navnet på spesialiteten Kjevekirurgi og munnhulesykdommer til Maxillofacial kirurgi Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 09/952 Dato: 13.04.2011 Sak 18 - Forslag om å endre navnet på spesialiteten Kjevekirurgi og munnhulesykdommer til Maxillofacial kirurgi Det vises til brev av 24.1.2009

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Dette er nå utredet og resultatet av gjennomgangen foreligger i følgende rapporter som med dette sendes ut på høring:

Dette er nå utredet og resultatet av gjennomgangen foreligger i følgende rapporter som med dette sendes ut på høring: v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 14/6213-1 Saksbehandler: Irene Sørås Dato: 18.06.2014 Høring- legers spesialitetsstruktur og veileder akuttmottak Bakgrunn Helsedirektoratet skal bidra

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsam

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsam Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Henning Mørland Norsam Spesialistutdanning i samfunnsmedisin: 1. Tjeneste 2. Veiledet utdanningsprogram (gruppe) 3. Kurs Rollefordeling og ansvar Spesialitetskomite

Detaljer

Spesialistutdanning av leger Konsekvenser, muligheter og utfordringer sett fra helseforetakene. Tromsø 21.02.2014 jan.norum@helse-nord.

Spesialistutdanning av leger Konsekvenser, muligheter og utfordringer sett fra helseforetakene. Tromsø 21.02.2014 jan.norum@helse-nord. Spesialistutdanning av leger Konsekvenser, muligheter og utfordringer sett fra helseforetakene Tromsø 21.02.2014 jan.norum@helse-nord.no Legespesialister i nord Dagens fokus: Voksenpsykiatri Barne- og

Detaljer

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet 2004 Den norske lægeforening 2 Innholdsfortegnelse Spesialitetsrådets mandat - Generelle spesialistregler 2 4 - Spesialitetsrådets

Detaljer

Forslag om etablering av nasjonale ordninger for pasienter som ikke lenger har et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer

Forslag om etablering av nasjonale ordninger for pasienter som ikke lenger har et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer Forslag om etablering av nasjonale ordninger for pasienter som ikke lenger har et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 03.12.12

Detaljer

Referat Forskningsutvalget Godkjent i møte 10. juni

Referat Forskningsutvalget Godkjent i møte 10. juni Dnlf Forskningsutvalgets medlemmer Deres ref.: Vår ref.: Dato: 4.3. 2013 Referat Forskningsutvalget 4. 3.2013 Godkjent i møte 10. juni 2013.06.06 Sak 8/13 Godkjenning av dagsorden, gjennomgang av referat:

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Detaljer

Satsning på faget Bjarne Riis Strøm fagdirektør

Satsning på faget Bjarne Riis Strøm fagdirektør Satsning på faget Bjarne Riis Strøm fagdirektør NFRAM s jubileumskonferanse, 12. oktober 2016 Ny spesialistutdanning. Legeforeningens rolle: Forskrift med høringsfrist 12.10 Legeforeningen får videreført

Detaljer

Status for omleggingen av spesialistutdanningen for leger

Status for omleggingen av spesialistutdanningen for leger 1 Status for omleggingen av spesialistutdanningen for leger Fakultetsstyremøte 26. august 2015 Hilde Grimstad Prodekan, DMF 2 Oppdrag fra HOD til Helsedirektoratet og RHF ene Brev 27.03.15. til RHF ene

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Regionale helseforetak Deres ref Vår ref Dato 13/2612 27.03.2015 Legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning - Oppgaver i ny organisatorisk modell videre utredning Det vises til Helsedirektoratets

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt følgende føringer for RHFenes forvaltning av kvotene for 2012:

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt følgende føringer for RHFenes forvaltning av kvotene for 2012: Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale

Detaljer

16/227 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte 10. november Legenes hus, Oslo

16/227 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte 10. november Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/227 Fullført og godkjent den 15.11. 2016 Referat fra Sentralstyrets møte 10. november 2016 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle,

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Helsedirektoratet ønsker å fremheve følgende i sitt høringssvar:

Helsedirektoratet ønsker å fremheve følgende i sitt høringssvar: v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20613333 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 16/29640-7

Detaljer

Sak 13 - Etablering av arenaer for utstilling av medisinsk teknisk utstyr

Sak 13 - Etablering av arenaer for utstilling av medisinsk teknisk utstyr Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 07/1781 Dato: 29. april 2008 Sak 13 - Etablering av arenaer for utstilling av medisinsk teknisk utstyr Landsstyret 2007 Det vises til sak 22 for landsstyret i mai

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013 Godkjent 19. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 29. august 2013 Dato: 29. august 2013 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Referent: Forfall: Trondheim Trond Egil Hansen, leder

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Veiledning som grunnpilar i god spesialistutdannelse. Nasjonalt topplederprogram. Heidi Thornhill. 4.

Utviklingsprosjekt: Veiledning som grunnpilar i god spesialistutdannelse. Nasjonalt topplederprogram. Heidi Thornhill. 4. Utviklingsprosjekt: Veiledning som grunnpilar i god spesialistutdannelse Nasjonalt topplederprogram 4. november 2011 Kvinneklinikken Haukeland Universitetssykehus Bergen 1 Bakgrunn Kvinneklinikken ved

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 21.11.2012. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl. 09.00 15.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Kjell Vikenes, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen,

Detaljer

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 03-09-2011-03-09-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 3/10/2011 08/00012-166 1 Dok.dato: Udatert Jour.dato: 3/9/2011 Sak:

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:00. Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:00. Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14 Møteprotokoll Møtedato: 13.02.2014 Møtetid: Kl. 09:00 13:00 Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14 Følgende møtte Kirsti Ytrehus (leder) Helge Bjørnstad-Pettersen (nestleder) Liv

Detaljer

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk Norsk selskap for Humangenetikk Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk - avholdt ved Scandic Bergen City, Bergen, 9. november 2011 Sak 1 Valg av møteleder og referent Leder Wenche

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Faste stillinger for leger i spesialisering bakgrunn, og prosess

Faste stillinger for leger i spesialisering bakgrunn, og prosess Faste stillinger for leger i spesialisering bakgrunn, og prosess 25. november 2015 Kristin Krogvold Avdeling for Jus og Arbeidsliv Hva skal jeg vise med dette innlegget? Tålmodighet er en dyd i arbeid

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

Den norske legeforening. Årsrapport for 2016

Den norske legeforening. Årsrapport for 2016 Den norske legeforening Årsrapport for 2016 Innhold: 1. Styrets arbeid 2. Spesialitetskomite 3. Medlemssituasjon 4. Spesialistutdanning 5. Faglige aktiviteter 6. Økonomi 7. Representasjon i utvalg, arbeidsgrupper

Detaljer

Vedtak: Det utarbeides høringsnotat ut fra diskusjonen i styret. Vedlegg 1.

Vedtak: Det utarbeides høringsnotat ut fra diskusjonen i styret. Vedlegg 1. Referat styremøte Norsk nyremedisinsk forening, telefonmøte 25.02.11 Tilstede: Cecilia M. Øien, Aud E Stenehjem, Anne Kristine Fagerheim, Marius Altern Øvrehus. Forfall: Rune Bjørneklett Sak 7/11 Forslag

Detaljer

Referat Forskningsutvalget Godkjent i møte 9. oktober

Referat Forskningsutvalget Godkjent i møte 9. oktober Dnlf Forskningsutvalgets medlemmer Kopi til sentralstyret og LVS styre Deres ref.: Vår ref.: 11/6178 Dato: 14.08.2012 Referat Forskningsutvalget 22.06. 2012 Godkjent i møte 9. oktober Tilstedet: Ole Sejersted

Detaljer

Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven

Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Oslo 20. nov 2015 Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven Norges

Detaljer

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Sak 10/11 Nasjonalt Råd Kvalitet og Prioritering

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Sak 10/11 Nasjonalt Råd Kvalitet og Prioritering Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Sak 10/11 Nasjonalt Råd Kvalitet og Prioritering Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten innspill til nytt rundskriv Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Kommunaldirektørens sak Kommunaldirektørens sak nr.: 67/2016 Vår ref. (saksnr.): 201604236-9 Vedtaksdato: 18.11.2016 Arkivkode: 200 OSLO

Detaljer

- samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere. Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19.

- samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere. Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19. Klinikk og Butikk - samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19. februar 2009 Solstrand hotell og bad Knut Løvdal,

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 27/5-13 dokument1

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 27/5-13 dokument1 Legeforeningen Deres ref.: Vår ref.: Dato: 27/5-13 dokument1 Høring Helsedirektoratets utkast til ny spesialitetsstruktur Helsedirektoratets utkast til ny spesialitetsstruktur inneholder forslag til flere

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer