Sikkerhet - Bransjestatistikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet - Bransjestatistikk 2011-2012"

Transkript

1 Sikkerhet Bransjestatistikk NHO Service, Lasse Tenden og Linn Pettersen oktober 2012

2 Bransjens behov for statistikk Sikkerhetsbransjen i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser bransjens produktivitet, omfang, hva som er konkurranseutsatt etc. NHO Service igangsatte derfor i 2009 en statistikk som viser sikkerhetsbedriftenes omsetning fordelt på en rekke kundekategorier. Statistikken vil også vise antall kvadratmeter som er konkurranseutsatt i de forskjellige kundekategorier. Sammenholdt med data fra annet prognostiseringsverktøy NHO Service har fått utviklet, har vi oversikt over markedsutviklingen i renholdsbransjen. Medlemsbedriftene får tilgang til sine tall sammenlignet med resten av markedet. Det foreligger lite offentlig data som sier noe om sikkerhetsbedriftenes marked og virke. Til grunn for NHOs rapport ligger derfor tilgjengelige regnskapstall for bransjen fra Proff Forvalt supplert med spesialbestilte kjøringer fra Statistisk Sentralbyrå, Prognosesenteret og NHO Service sine egne beregninger basert på innsamlet data fra en representativ andel av bransjens aktører (våre medlemsbedrifter). Marked nøkkeltall Samlet var det 243 godkjente sikkerhetsselskaper i Norge ved utgangen av NHO Service organiserer 187 virksomheter innen vakt og sikkerhet i Norge. De har en samlet omsetning på 6,5 milliarder kroner (+0,1 milliarder kroner fra 2010) og årsverk ved utgangen av Det totale konkurranseutsatte markedet har en omsetning på 8,9 mrd. kr, våre medlemmer har en markedsandel på 73 %. Fordeling av det konkurranseutsatte markedet på 8,9 milliarder Eksterne 27 % Medlemmer 73 % Figur 1: Fordeling av det konkurranseutsatte markedet i kr, medlemmer og eksterne.

3 Bransjetjenester Medlemmenes omsetning fordeler seg på ulike tjenester størst i blant dem er vakthold, boligalarm og verdihåndtering. Omsetningsfordeling 2011 Privatmarkedet 14,8 % kr Bedriftsalarm 8,2 % kr Stasjonær vakt 17,1 % kr Mobil vakt 7,7 % kr Publikumsrettet vakthold 6,5 % kr Svinnkontroll 1,1 % kr Transport 15,7 % kr Verditransport/ telling 15,2 % kr Teknikk 13,6 % kr Sum kr Tabell 1: aktivitetenes fordeling av medlemmenes samlede omsetning. (Kilde: medlemsdata via prognosesenteret). Boligalarm Småhus og leiligheter i Norge har boligalarm tilknyttet alarmsentral. Våre beregninger viser at Norge antagelig har verdens høyeste andel boligalarmer i forhold til antall husstander. Sikkerhetsbransjen samarbeider nært med forsikringsselskapene om å finne sammenhenger mellom bruk av boligalarmer og utvikling av innbrudd og innbruddsforsøk samt branntilfeller. Dette arbeidet vi intensiveres. Årsstatistikken for skarpe hendelser registrert ved sikkerhetsselskapenes vaktsentraler viste ved utgangen av 2011 at det var mer enn 30 ganger større sjanse for å få innbrudd i boligen dersom man ikke har alarm. (FNOs innbruddsstatistikk og intern statistikk i NHO Service/ prognosesenteret 2012) Antall husstander/ boliger Antall alarmkontrakter Serie2 16% Serie Figur 2: penetrasjon boligalarmer 2011.

4 Bedriftsalarm Bedriftsalarm dekker mange ulike områder som for eksempel brann, vann og fuktighet (lekkasjer, feil på klima anlegg, og oversvømmelser) temperaturer (server rom og data rom), store kjølelagre, fabrikker med maskiner som kan generere for store temperaturer, andre lagerinstanser etc.), assistansealarmer ved sykehus etc., back up tape (bytte av dette ved kritiske tilstander) og minibanker som er ute av drift av diverse årsaker. Dette er viktige områder i personers og bedrifters daglige virksomhet og gir et godt bilde av hvilke type hendelser bransjen og tjenesten er med å forhindre eller lindre. Vakthold Vakthold kan deles inn i fire hovedkategorier; stasjonær vakt, mobilt vakthold, publikumsrettet vakthold samt svinnkontroll. Stasjonært vakthold står for halvparten av omsetningen innen tjenesten. Publikumsrettede tjenester er primært kjøpesenter, trafikkknutepunkter og kollektivtransport. I omsetning utgjør publikumsrettet tjeneste 7 % av medlemmenes totale omsetning. Publikumsrettet 7 % andre tjenester 93 % Figur 3: Fordeling av publikumsrettede og andre tjenester innen vakthold (Prognosesenteret 2012). Dessverre har mange arbeidsplasser blitt utsatt for vold og trusler samt andre ting som preger de ansattes trusselbilde. Gjennom dette har mange bedrifter og virksomheter fått et behov for en grundig vurdering av de ansattes risiko og ikke minst tiltak som bedrer tryggheten rundt det som preger hverdagen. I den sammenheng blir stasjonærvektere benyttet som rene HMStiltak for å ivareta arbeidstakeres rettigheter i henhold til Arbeidsmiljøloven. En vekter er et godt tiltak i konflikter som en nøytral tredjeperson, der vekteren bidrar til hensiktsmessig mekling mellom parter. Effekten har også vist seg å være sannsynlighetsreduserende og begrenset antall hendelser grunnet vekteres tilstedeværelse. Dette vil, sett i lys av at vekteren har opplæring i konflikthåndtering (i henhold til Lov om Vaktvirksomhet) i tillegg til en nøytral funksjon, kunne håndtere slike situasjoner fra et annet ståsted, noe som er nødvendig i mange situasjoner. Dette er et godt eksempel på et forebyggende tiltak som reduserer sannsynlighet og lindrer hvis hendelser skulle oppstå. Statistiske fakta som er nevnt under avsnittet Hendelser, underbygger dette.

5 Total omsetning sikkerhet Vektertjenster Andre tjenester Serie2 100% 55% 45% Serie1 kr kr kr Figur 4: Omsetningsfordeling mellom vektertjenester og andre tjenester. Verdihåndtering Verdihåndtering omfatter primært transport og telling av penger. I tillegg kommer også håndtering av andre type verdier. I denne sammenheng kan det spesielt nevnes: Transport og lagring av kunstverk Verdipapirer (kurèrvirksomhet) Transport av dokumenter som skal til makulering for å forhindre at sensitiv informasjon havner i feil hender (her benyttes sikkerhetsklarert personell med opplæring i verdihåndtering) Et direkte HMS tiltak for ansatte i handelsnæringen både for å forhindre ran av butikker og filialer ved å unngå for store beholdninger i safer etc. og et trygghetstiltak for å unngå at ansatte blir ranet og overfalt på vei til nattsafedeponering. Myntsamlinger Medikamenter Backup tapes Makuleringstjeneste(Både transport og makulering) Ansatte innen denne tjenesten forsyner butikk, bank og postvesenet i hele landet med kontanter og valuta som er åpenbart essensielt for den daglige drift og som vil ikke kunne drifte forsvarlig uten tjenesten. Samfunnet er avhengig av denne tjenesten med tanke på reduksjon av risiko for ansatte i de instanser som per i dag benytter seg av ordningen. Det er også av betydning at trusselbildet kan lettere håndteres fra politiets sin side gjennom samarbeidet med bransjen for å begrense og evaluere risiko for ran etc.. Bransjen utvikler også nye kontanthåndteringsløsninger for det private næringslivet for å effektivisere kontantstrømmen og den elektroniske registreringen av overføringer. Transporttjenester Transporttjenester består av sikkerhetstjenester tilknyttet flyplass, heliport, havn, skip og kollektivtrafikk. Økende sikkerhetskrav og lovendring knyttet til sikkerhet på flyplasser har skapt en betydelig vekst. Årlig blir nå nærmere 40 millioner passasjerer kontrollert på flyplasser i Norge.

6 Teknisk og annet I det konkurranseutsatte markedet har våre medlemsbedrifter i underkant 50 % av det tekniske markedet. Tekniske og fysiske sikringstiltak gjør det mulig å heve sikkerheten betraktelig i en bedrift. Adgangskortkontrollsystem vil i mange tilfeller redusere trusselbildet betydelig. Informasjonssikkerheten i en bedrift bedres betraktelig ved å begrense og avgrense tilganger på områder hvor informasjon bør beskyttes. Herunder personer som skal skånes på en eller annen måte. Et slikt system vil også kunne brukes som et loggsystem for å nøste opp i uregelmessigheter og å ha bedre kontroll på hvem som oppholder seg i en bygning med tanke på tilgjengelighet og evakueringssammenheng. En annen side av tekniske tjenester og utstyr er korrekt bruk av dette og ikke minst hvordan lagret informasjon og tildeling av tilganger administreres. Mange tekniske tiltak krever personell med god opplæring for å oppnå ønsket og optimal effekt. Forståelse av sårbarheten en bedrift pådrar seg ved ikke å begrense informasjon er også en stor trussel hvis man ikke benytter en seriøs leverandør som har rutiner for å oppbevare og bruke informasjon på en sikker måte. Kort sagt, mange tekniske løsninger innen sikkerhet krever oppfølging og overvåking av opplært personell for å virke etter sin hensikt. Per i dag får vektere opplæring i dette i henhold til lov om vaktvirksomhet. Hendelser Tilbakeholdelser og bortvisninger Bransjen holdt tilbake ca personer i Dette er personer som er holdt tilbake i forbindelse med butikktyveri, bilinnbrudd, lommetyveri, bråk og trusler, sniking på tog, buss eller T bane, graffiti, urinering, eller annen utilbørlig adferd på områder hvor selskapene har oppdrag. I medhold av Straffeprosesslovens paragraf 176, andre setning, er tilbakeholdelsen kun kortvarig og kun inntil politiet kan overta ansvaret. En annen kategori er de personer som ble bortvist fra steder som jernbane og Tbanestasjoner. Halvparten av bortvisninger knyttet seg til kollektivtransport, mens den andre halvparten knyttet seg til annen publikumsrettet tjeneste Tilbakeholdelser Bortvisninger Serie Figur 4: Forføyninger 2011 (Prognosesenteret 2012). Anmeldelser Vektere sto for anmeldelser på vegne av kunder i Dette gjaldt forhold som tyveri, hærverk og annet.

7 Til tross for det relativt høye antallet bortvisninger og tilbakeholdelser var det vel 290 tilfeller der vekter anmeldte publikum for klanderverdig oppførsel. Dette gjaldt vold, verbal trakassering og annet. Motsatt vei var det kun 9 tilfeller der publikum anmeldte vekter for mulig klandreverdige forhold Aksetittel På vegne av kunde Fra vekter mot publikum Mot vekter fra publikum Serie Figur 5: Ulike politianmeldelser 2010 (Prognosesenteret 2012) Liv og helse miljø Vakt og sikkerhetsbransjen reddet 256 menneskeliv i Livreddende innsats i kjøpesentra og andre offentlige steder er en viktig oppgave. Dette dreier seg om øyeblikkelig hjelp ved hjertestans, overdosetilfeller og annet personer fikk førstehjelp i forbindelse med alt fra drukning, bevisstløshet til blødninger og mindre skader, viser tallene som bedriftene har rapportert inn til NHO Service. Vannutstrømming 20 Avvergede branntilfeller 215 Assistansetilkallinger Antall reddede liv 256 Antall personer gitt førstehjelp Figur 6: Ulike forhold knyttet tilsikkerhetsbransjens innsast på liv, helse og miljø(prognosesenteret 2012)

8 Ansatte Det var vel årsverk i sikkerhetsselskapene pr Hele 75 % av årsverkene er vektere mens resterende arbeider med andre oppgaver Andel årsverk av totale årsverk i sikkerhetsbransjen Sum årsverk totalt Årsverk vektere Årsverk annet personell Årsverk administrasjon 100% 75% 10% 15% Figur 7: Fordeling av årsverk mellom vektere, annet personell og administrasjon i 2010 Som tidligere nevnt så arbeider sikkerhetsselskapene innen en rekke ulike segmenter. Dette gjenspeiler seg også i fordelingen av årsverk. Type tjeneste Vektere Andel av vektere Annet personell Andel av andre Administrasjon totalt ansatte totalt Boligalarm % 514 Bedriftsalarm Stasjonær vakt 42 % Mobilt vakthold 15 % Publikumsrettet 17 % Svinnkontroll 0 % Transport 16 % Verdihåndtering/ % 32 telling Verdihåndtering/ 8 % 46 transport 512 Teknisk % 52 Annet % 143 Sum årsverk totalt Tabell 2: Fordeling av ulike årsverk pr. segment. Majoriteten av årsverkene er knyttet til fulle stillinger. Imidlertid så er det også slik at bransjen i sin natur har en del sesongmessige oppgaver slik som for eksempel vakthold under asfaltering, vakthold i forbindelse med cruisetrafikk og lignende. Blant annet slike forhold gjør at man alltid vil ha en andel deltidsstillinger (som i mange tilfeller er sesong ansatte og studenter).

9 Aksetittel Sum årsverk totalt Årsverk heltid Årsverk deltid Serie2 100% 70% 30% Serie Figur 1: Fordeling av årsverk mellom hel og deltid i sikkerhetsbransjen i 2011 Samarbeid med det offentlige Bransjen mener det generelle underskuddet på arbeidskraft, forventet behov for bedre arbeidsdeling innen ulike områder i offentlig sektor og videreutvikling av nye tjenesteområder vil føre til fortsatt vekst i årene fremover. Det forventes at det offentlige vil fortsette den positive trenden med en balansert outsourcing av tjenester for derigjennom bedre å kunne allokere egne ressurser til prioriterte formål. I mange tilfeller vil dette kunne frigjøre økonomiske ressurser i tillegg til at fagpersonell kan benyttes der dette er mest nødvendig. Beregninger utført av NHO Service viser at ca. 320 årsverk i politiet medgår til fremstilling og transport. Dersom disse ble overført til andre viktigere oppgaver i politiet og erstattet med ansatte fra sikkerhetsselskapene, ville dette gi politiet mulighet til å prioritere en bedre bruk av politihøgskole utdannet personell. Bransjen skaper trygghet for både samfunn og næringsliv via sine tjenester. Publikum på ulike arrangement føler seg trygge fordi vaktselskapene bistår med sikkerhetsplanlegging og vakthold. Sikkerhetsvurderingene som blir utført i henhold til godkjente fremgangsmåter og metodikk, bidrar til at kundene i mange tilfeller får fremstilt et tydeligere trusselbilde og beskrivelse av risiko i større grad enn de selv evner. På den måten vil kunden også i større grad kunne iverksette riktige risiko reduserende tiltak for sin bedrift. Slike vurderinger bør gjøres av bedrifter som behersker det å ta hånd om sensitiv informasjon i kombinasjon med et apparat til å prosjektere løsninger som er kvalitetssikret. Det at det også blir stilt faglige og kvalitetmessige krav til vaktselskapene gir kundene en forsikring om at de kan ha tillit til vurderingene som blir utført, og at tiltakene samsvarer med eget trusselbilde. Grunnet den faglige kompetansen selskapene må inneha for å ta sine vurderinger og utføre sine tjenester, bidrar også bransjen til kompetanseheving som en del av tjenesteporteføljen. Ved å kurse sine ansatte, vil bedrifter kunne oppgradere sikkerhetsnivået betraktelig når alle vet hva slags trusselbilde som er gjeldende, og hva de kan gjøre for å redusere risiko i hverdagen. Vaktselskapene bistår også i å øve på katastrofer og uønskede hendelser. Samtidig får kundene råd underveis på hvordan de skal håndtere dette. Utarbeiding av planverk og generell sikkerhetsrådgivning er også en viktig del av bransjens totale leveranse innen sikkerhet.

Kjøper oss opp i Bevakning. boligalarm best i test. med. Vi lager Reklamefilm. Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas

Kjøper oss opp i Bevakning. boligalarm best i test. med. Vi lager Reklamefilm. Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas Nr 2 2011 16. årgang VIBRYR oss Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas Nokas boligalarm best i test Kjøper oss opp i Skandia Bevakning Vi lager Reklamefilm Kontrakt med Jernia 1 VI BRYR oss

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011

Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Heidi Gautun Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Heidi Gautun Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Fafo-rapport 2012:43 Fafo 2012 ISBN 978-82-7422-925-9

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer

VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET

VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET 2011 VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSRÅD Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med formål

Detaljer

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Fafo-rapport

Detaljer

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34 24 timer 02 Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 - De har oppdaget oss - Rike Norge tiltrekker seg kriminelle, sier statssekretær og tidligere politimann Terje Moland Pedersen. Han snakker om de mobile

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

kjøpefest for trygghet

kjøpefest for trygghet Norsk Politi nr.1 // mars 2008 marerittet «Lommemannen» vendepunkt mot overgrep livvakt Krevende oppdrag på Serena Hotel kjøpefest for trygghet - i verdens tryggeste land Det er mye ondskap, av og til

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

STATISTIKK OG TRENDER

STATISTIKK OG TRENDER STATISTIKK OG TRENDER INNHOLD Forord NHO Service i et nøtteskall 25 års utvikling og vekst for velferdssamfunnet Ansatte i NHO Service Våre praktikanter Ringer i vannet Veteranprosjektet Hvorfor kommer

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus.

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. Rapport Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2011 av Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld og Ove Skaug Halsos Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger Utgitt av: Direktoratet for sammfunnssikkerhet

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Regjeringen satser stort på NSM. Aktører på Internett er opportunistiske. Abuse-håndtering. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012

Regjeringen satser stort på NSM. Aktører på Internett er opportunistiske. Abuse-håndtering. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 Regjeringen satser stort på NSM I statsbudsjettet for 2013, som ble offentliggjort 8. oktober, går regjeringen inn for en historisk satsing på forebyggende sikkerhet

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Økt risiko - styrket beredskap

Økt risiko - styrket beredskap Økt risiko - styrket beredskap Døgnet rundt voktes nå norske datasystemer mot angrep utenfra. Gjennom 2014 styrket Nasjonal sikkerhetsmyndighet arbeidet med å redusere sårbarheter i samfunnet. å r s r

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580 Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto Årsrapport 2011 www.nokas.no TLF 02580 44 1 Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i

Detaljer