Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.03.2013 Tidspunkt: 17:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2013/1 PS 2013/2 PS 2013/3 PS 2013/4 PS 2013/5 PS 2013/6 PS 2013/7 PS 2013/8 PS 2013/9 PS 2013/10 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Hovedutvalg for næring og eiendom - ansvars-/arbeidsområder Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2013/1384 Budsjettansvar og budsjettoppfølging 2013/1386 Halden kommunes tilskudd til Halden Næringsråd 2011 og 2012 Søknad om støtte til Fremtidskonferansen / /6867 Søknad om tilskudd til Remmen studentkro 2013/1390 Haldenvassdragets Kanalselskap - Samarbeidsavtale/finansiering for år 2013 Regional utviklingsavtale mellom Haldenregionen og Østfold fylkeskommune / /1392 Side nr. Jan-Erik Erichsen utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00 18:30 Hovedutvalg for næringsutvikling Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan-Erik Erichsen Leder H Truls Breda Nestleder V Ronny Nordmark Medlem H Caroline Stranger Medlem H Gerd Berit Odberg Medlem KRF Per Kristian Dahl Medlem AP Bente C Gulbrandsen Medlem AP Elisabeth Giske Medlem AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per-Egil Evensen MEDL FRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ulf-Torben Redi Per-Egil Evensen AP Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Jan-Erik Erichsen Utvalgsleder Egil A. Schjerverud Utvalgssekretær Side 3

4 Saksliste PS 2012/31 PS 2012/32 PS 2012/33 PS 2012/34 RS 2012/9 PS 2012/35 PS 2012/36 PS 2012/37 PS 2012/38 PS 2012/39 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Søknad om endring av poststedsbetegnelse for Berg i Østfold m.fl. Vennskapsbysamarbeidet - organisering og søknad om støtte til vennskapsbyarrangement 2013 Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2009/ /451 Halden turist - søknad om fullt tilskudd 2009/7592 Samarbeidsavtale mellom Halden kommune og Halden Turist Anmodning om oppnevning av arbeidsgruppe mellom Halden turist og Halden kommune - organisering og samordning av oppgaver Rapport fra arbeidsgruppen for utredning om Fredriksten festning som arrangementsarena 2009/ / /1482 Side nr. Jan-Erik Erichsen utvalgsleder Side 4

5 PS 2012/31 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for næringsutvikling Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. PS 2012/32 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for næringsutvikling Behandling: Utvalgsleder Jan-Erik Erichsen, H, fremmet forslag om at RS 2012/8 «Rapport fra arbeidsgruppen for utredning som Fredriksten festning som arrangementarena» endres til politisk sak. Utvalget bifalt dette og saken fikk saksnummer PS 2012/39. Sakslisten med denne endringen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten med endring ble godkjent. PS 2012/33 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for næringsutvikling Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte ble godkjent. Side 5

6 PS 2012/34 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for næringsutvikling Behandling: Referatsak ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsak ble tatt til orientering. RS 2012/9 Søknad om endring av poststedsbetegnelse for Berg i Østfold m.fl. PS 2012/35 Vennskapsbysamarbeidet - organisering og søknad om støtte til vennskapsbyarrangement 2013 Saksprotokoll i Hovedutvalg for næringsutvikling Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Foreningen Norden overtar ansvaret for kontakt og samarbeid med Halden kommunes vennskapsbyer. Foreningen Norden gis et årlig tilskudd på kr ,-. Det gis bidrag til besøk og arrangementer knyttet til vennskapsbybesøk etter søknad. Søknaden for vennskapsbybesøket 6. til 9. juni 2013: Søknad om støtte til vennskapsbybesøket 6. til 9. juni 2013 imøtekommes med inntil kr ,- etter avlagt regnskap for arrangementet. Tilskuddet dekkes over Formannskapets konto. PS 2012/36 Halden turist - søknad om fullt tilskudd Saksprotokoll i Hovedutvalg for næringsutvikling Behandling: Utvalgsleder Jan-Erik Erichsen, H fremmet følgende forslag til vedtak: Hovedutvalg for Næringsutvikling anbefaler Formannskapet å se positivt på Halden Turist sin søknad. Saken oversendes Formannskapet. Utvalgsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Side 6

7 Vedtak: Hovedutvalg for Næringsutvikling anbefaler Formannskapet å se positivt på Halden Turist sin søknad. Saken oversendes Formannskapet. PS 2012/37 Samarbeidsavtale mellom Halden kommune og Halden Turist Saksprotokoll i Hovedutvalg for næringsutvikling Behandling: Utvalgsleder Jan-Erik Erichsen, H, fremmet følgende forslag til vedtak: Hovedutvalg for Næringsutvikling slutter seg til avtaleforslagets ordlyd, men henviser tilskuddets størrelse til behandling i budsjett for Saken oversendes Formannskapet. Utvalgsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for Næringsutvikling slutter seg til avtaleforslagets ordlyd, men henviser tilskuddets størrelse til behandling i budsjett for Saken oversendes til Formannskapet. PS 2012/38 Anmodning om oppnevning av arbeidsgruppe mellom Halden turist og Halden kommune - organisering og samordning av oppgaver Saksprotokoll i Hovedutvalg for næringsutvikling Behandling: Utvalgsleder Jan-Erik Erichsen, H, fremmet følgende forslag til vedtak: Følgende arbeidsgruppe oppnevnes: Jan-Erik Erichsen, H, Caroline Stranger, H og Per Kristian Dahl, Ap. Utvalgsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Følgende arbeidsgruppe oppnevnes: Jan-Erik Erichsen, H, Caroline Stranger, H og Per Kristian Dahl, Ap. PS 2012/39 Rapport fra arbeidsgruppen for utredning om Fredriksten festning som arrangementsarena Saksprotokoll i Hovedutvalg for næringsutvikling Behandling: Side 7

8 Utvalgsleder Jan-Erik Erichsen, H, fremmet følgende forslag til vedtak: Hovedutvalg for Næringsutvikling anbefaler Halden kommune om å engasjere seg positivt i arbeidet med å utvikle Fredriksten festning som en moderne arrangementarena. Utvalgsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for Næringsutvikling anbefaler Halden kommune om å engasjere seg positivt i arbeidet med å utvikle Fredriksten festning som en moderne arrangementarena. Side 8

9 PS 2013/1 Godkjenning av innkalling PS 2013/2 Godkjenning av saksliste PS 2013/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 9

10 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2013/ Egil A. Schjerverud Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom 2013/ Utsendte vedlegg 1 Allsang på Grensen - Rapport Bruttoareal kommunale bygg 2012 Ikke utsendte vedlegg Hovedutvalg for næring og eiendom - ansvars-/arbeidsområder Rådmannens innstilling: 1. Det innledes et samarbeid mellom Hovedutvalg for næring og eiendom og Halden Næringsråd om omdømmebygging og markedsføring av Halden for næringsetablering og som bosted. Det forutsettes at profileringsutvalget opprettholdes med lederansvaret lagt til Hovedutvalg for næringsutvikling. Det legges frem forslag til samarbeidsform en strategi- /handlingsplan for omdømmebyggingsarbeidet i løpet av 2013 som et ledd i budsjettarbeidet I henhold til budsjettvedtaket 2013 vil rådmannen så snart som mulig legge frem en sak i samsvar med tekstdelen etter drøftinger om eiendomsforvaltningssituasjonen med HKP. 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomgå den administrative organiseringen av tjenesteområde kultur med hensyn på mulig endring av oppgavefordeling i forhold til utvalgsbehandling av saker. 4. Styringsgruppen utvides med representanter for Hovedutvalg for næring og eiendom som overtar lederansvar for styringsgruppen. I samsvar med tekstvedtaket i budsjett under dette punktet vil det bli utredet alternative organisasjonsformer for denne virksomheten, inkludert eget selskap, samordning med Halden Turist og hvilken rolle Halden kommune skal ha i videre drift av dette tiltaket. Utredningen vil bli lagt frem innenfor den tidsramme som er gitt i vedtaket. Side 10

11 Saksutredning: I henhold budsjettvedtaket for 2013 er utvalgets ansvars- og arbeidsområde utvidet ut over rene næringssaker: 1. Omdømmebygging er viktig for å tiltrekke ny næring. Hovedutvalg for næringsutvikling skal arbeide aktivt for å bedre Haldens omdømme, samt skape og opprettholde næring i Halden. Dette arbeidet skal prioriteres i Halden kommune. 2. De er behov for fokus på eiendomsforvaltningen i Halden kommune. Dette med mål om å spare penger, men også for å få opp en plan/oversikt over eiendommene. Hva de brukes til, hva de skal brukes til i fremtiden og hvilke eiendommer vi skal beholde eventuelt kjøpe/selge. Fra politisk hold vil ansvar for dette bli lagt til Hovedutvalg for næringsutvikling. Dette arbeidet skal prioriteres med mål om å få en kostnadseffektiv utnyttelse av kommunens eiendommer og spare penger på kort sikt. 3. Vi ser at skille mellom kultur og næring kan være flytende, men ønsker å opprette et skille og legger næringsbasert kultur under næring. 4. Prosjektet «Allsang på grensen» for 2013 legges til hovedutvalg for næringsutvikling. Allsang på Grensen er blitt et modent foretak. Rådmannen bes utrede alternative organisasjonsformer for denne virksomheten, inkludert eget selskap, samordning med Halden Turist og hvilken rolle Halden kommune skal ha i videre drift av dette tiltaket. Utredningen legges frem for Hovedutvalg for næringsutvikling i god tid før ny økonomiplan skal vedtas i juni. Samtlige kostnader inkl. prosjektleder og salgssjef er en del av Næringsavdelingens budsjett. For øvrig vil prosjektet i sterkere grad fokusere på resultatansvar i administrasjonen. Ansvar og myndighet må bli tydeligere. Budsjettet økes med 1 million i forhold til rådmannens budsjettforslag. Kommentarer til de enkelte punkter: 1. Omdømmebygging. Som utvalget er vel kjent med er det et nært og godt samarbeid mellom Halden kommune og Halden Næringsråd både på politisk og administrativt nivå når det gjelder omdømmebygging og markedsføring av Halden. Omdømmebyggingen/markedsføringen av Halden har til nå i all hovedsakvært ivaretatt og gjennomført av Halden Næringsråds Profileringsutvalg. Utvalget har arbeidet innenfor en svært begrenset økonomisk ramme dvs. innen Halden Næringsråds økonomi. Mange tiltak har vært gjennomført i løpet av de siste årene. Profileringsutvalget har i vesentlig grad bidratt til oppstart og gjennomføring av bl.a. Allsang på Grensen-prosjektet (som må kunne betraktes som et omdømme-/markedsføringsprosjekt). Halden kommune er representert både politisk og administrativt i Profileringsutvalget, og som i næringsrådet er rådmannen ved næringsavdelingen sekretariat for utvalget. Med den lange og omfattende erfaring Profileringsutvalget har i dette arbeidet vil det være naturlig at utvalget fortsatt arbeider med omdømmebygging og markedsføring av Halden. Imidlertid er ansvaret nå klart definert lagt til Hovedutvalg for næring og eiendom. Det er derfor nødvendig å finne frem til et samarbeid mellom ut Hovedutvalg for næringsutvikling og Profileringsutvalget. Profileringsutvalget organisering, sammensetning og arbeidsoppgaver er for øvrig under vurdering etter oppdrag fra næringsrådet. Side 11

12 I første omgang vil være naturlig at representanter fra Hovedutvalg for næring og eiendom tiltrer næringsrådets Profileringsutvalg og har lederansvar for dette med rapportering til Hovedutvalg for næring og eiendom. I en overgangsfase vil man bedre finne ut hvordan samarbeidet bør organiseres og oppgaver løses ved at det utarbeides en langsiktig strategi og et handlingsprogram. Som tidligere nevnt har Profileringsutvalget begrenset økonomi, og med ansvaret lagt til Hovedutvalg for næring og eiendom vil det være naturlig at det for budsjettet 2014 etableres egen budsjettpost/-poster for omdømmearbeidet som en del av næringsavdelingens budsjett. Videre bør det, som nevnt ovenfor, utarbeides strategi- og handlingsplan for arbeidet i løpet av 2013 med tanke på budsjettet 2014 og i et noe lengere perspektiv. Strategi- og handlingsplanen legges frem for næringsrådet til uttalelse og Hovedutvalg for næring og eiendom til eventuell godkjenning. Konklusjon: Representanter for HNU tiltrer Profileringsutvalget oppnevnt av Halden Næringsråd Lederansvaret for utvalget legges til HNU. Profileringsutvalget rapporterer til HNU. Strategi- og handlingsplan utarbeides i løpet av 2013 med tanke på budsjettet 2014 med et 5- årsperspektiv. 2. Eiendomsforvaltning. Hensikten slik det fremgår av tekstdelen i budsjett gir klare føringer på utvalget oppgaver innen eiendomsforvaltningen. Drift og vedlikehold av bygningene er ut fra budsjett-teksten ikke en del Hovedutvalg for næring og eiendom sitt ansvar og vil bli gjennomført som i dag. En vesentlig del av eiendomsmassen eies av Halden Kommunale Pensjonskasse. Det er derfor nødvendig å gå i tett dialog med HKP for å finne frem til en optimal gjennomføring av vedtaket. Dette vil bli gjort så raskt som mulig. Arbeidet med en plan for å få en kostnadseffektiv utnyttelse av kommunens eiendommer og spare penger på kort sikt er startet opp og vil bli lagt frem så raskt som mulig. Vedlagt følger oversikt over bruttoareal kommunale bygg. I tillegg til de som er listet opp i oversikten kommer trygdeboligene: Bergheim, Karrestad, Iddebo bofellesskap, Nordlia, Tistedal, Prestebakke, Os Allé 6, Wiboveien 7, Wærnsgate 12A, Båstalundveien 37, Grimsrødhøgda 125 og Raveien 1. Konklusjon: Rådmannen vil så snart som mulig legge frem en sak i samsvar med tekstdelen etter drøftinger om eiendomsforvaltningssituasjonen med HKP. 3. Kulturbasert næring. Hvor grensen går mellom næring og kultur er et ikke helt enkelt definisjonsspørsmål. Spørsmålet krever en nøye gjennomtenking før man gjør vesentlige endringer i ansvarsfordeling. Hittil har prosjektet Allsang på Grensen vært klart definert som et prosjekt mer næringsrelatert enn kulturrelatert et prosjekt knyttet til omdømme og markedsføring av Halden. Det mest nærliggende ut over dette prosjektet kan synes drift av Brygga Kultursal, samarbeid med Opera Østfold og forholdet til Det Norske Blåseensamble som eksempler. Også sider ved samarbeidet med idretten kan ses i denne sammenheng. Side 12

13 Spørsmålet om overføring av oppgaver har vært drøftet mellom tjenesteleder kultur og næringssjefen. Før man tar noe endelig standpunkt til hvilke oppgaver som bør/skal overføres fra kulturområdet til Hovedutvalg for næring og eiendom bør organiseringen av hele det området som omfatter kultur/idrett og ungdomsarbeidet gjennomgås og at det legges frem en egen sak om dette for Formannskapet/Kommunestyret. Det er flere alternative måter å organisere dette tjenesteområdet som bør vurderes før man tar beslutning om oppgaveoverføring. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at overføring av oppgaver/ansvar til Hovedutvalg for næringsutvikling ikke vil endre den administrative saksbehandlingen som fremdeles vil bli ivaretatt av fagetaten. Dette gjelder også for punkt 2 overføring av oppgave under eiendomsområdet. Konklusjon. Rådmannen gis fullmakt til å se på den administrative organiseringen av tjenesteområde kultur. 4. Prosjektet «Allsang på Grensen». Dette prosjektet har siden oppstarten vært administrativt lagt til næringsavdelingen. Men det er flere ganger vært drøftet om det burde ligge under kultursektoren for bedre utnyttelse av de bemanningsressurser som er innen dette tjenesteområdet og prosjektledelsen. Man har likevel kommet frem til at prosjektets karakter er slik at det naturlig hører hjemme under næring. Prosjektet forutsetter et forutsetter imidlertid et tett samarbeid med andre aktører som for eksempel Halden Turist. For bedre utnyttelse av arrangementseffekten. Dessverre må det nok innrømmes at Halden ikke har vært godt nok rustet til å dra nytte av de mange muligheter som ligger i forkant og forlengelsen av arrangementet. Dette er partene bevisst på og arbeider stadig for å forbedre seg på dette området. Full utnyttelse krever imidlertid mer ressurser enn prosjektet rår over i dag og det er også et spørsmål om dette skal ses på som en kommunal oppgave. Ut fra prosjektets karakter og hensikt er det naturlig at det politiske ansvaret for dette prosjektet legges til Hovedutvalg for næring og eiendom slik man har gjort politisk vedtak om. Det innebærer imidlertid at man i noen en grad bør endre styringsformen av prosjektet. I dag er det en styringsgruppe oppnevnt av Halden Næringsråd ved Profileringsutvalget. Styringsgruppen består av ressurspersoner innen for arrangementsarbeid samt politisk deltakelse fra ordfører. Det er naturlig at leder for Hovedutvalg for næring og eiendom nå går inn som leder for styringsgruppen samt at det oppnevnes en fra opposisjonen som nestleder. Rådmannen vil være representant styringsgruppen ved prosjektleder som også er styringsgruppens sekretær. Det er i utgangspunktet ingen grunn til å gjøre ytterligere endringer i styringsgruppen. Det er viktig og beholde den erfaring og kontaktflate styringsgruppen har. De forhandlinger som skal finne sted, i regi av kommunen mot ulike aktører, bør styres av styringsgruppens leder. Til utvalgets orientering legges rapporten for Allsang-prosjektet 2012 ved saken. Konklusjon Styringsgruppen utvides med representanter for Hovedutvalg for næring og eiendom som overtar lederansvar for styringsgruppen. I samsvar med tekstvedtaket i budsjett under dette punktet vil det bli utredet alternative organisasjonsformer for denne virksomheten, inkludert eget selskap, samordning med Halden Side 13

14 Turist og hvilken rolle Halden kommune skal ha i videre drift av dette tiltaket. Utredningen vil bli lagt frem innenfor den tidsramme som er gitt i vedtaket. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gudrun Haabeth Grindaker Side 14

15 Side 15

16 Forord: Fjord- og festningsbyen Halden har i de siste årene satset sterkt på profilering av byen og dette har gitt resultater og bedret byens omdømme. Navnet Halden kommer av norrønt hallr el. hǫll, som betyr 'bakke eller skråning'. Byen er omgitt av et landskap som heller innover mot sentrum. D-en er kommet til som følge av dansk påvirkning. Byen ble grunnlagt 1665 og kalt Fredrikshald etter kongen, Fredrik 3. Halden er Norges eldste industriby og var en ledende sjøfartsby på 1800-tallet. Fra slutten av 1800-tallet til 1960-tallet var Halden også kjent som Norges skotøyhovedstad. På slutten av 1950-tallet ble hver femte sko i Norge produsert i Halden. Halden er også kjent som byen hvor svenskekongen falt. Krigerkongen Karl XII falt klokken den 11. desember Ved en stor gresslette på Fredriksten festning står en hvit bauta som markerer stedet der Karl XII ble offer for en norsk kule. Haldenserne er veldig stolte av at Halden er den eneste byen som er nevnt i nasjonalsangen. I Ja, vi elsker dette landets fjerde vers heter det: «Thi vi heller landet brente enn det kom til fall; husker bare hva som hendte ned på Fredrikshald!» Dette er en referanse til haldensernes handling i 1716, da de satte fyr på byen for å hindre Karl XII i å ta kontroll under det første Norgesfelttoget. Visste du også at den første jarlsbergosten ble produsert på Halden Meieri på Brødløs. Halden har et rikt kulturliv å by på. Her kan du finne en av de vakreste trehusmiljøer i Norge og oppleve unik arkitektur fra 1800-tallet. Empirebyen ble bygd med inspirasjon fra Napoleons storhetstid. Konservativen, Norges eldste bevarte barokkscene, Nord-Europas høyeste sluseanlegg i Haldenkanalen, Det norske blåseensemblet, Brygga kultursal, Grenserittet, Mat- og trebåtfestivalen, Grensetreffet og Opera Østfold holder også til i Halden. Haldenserne er også utrolig stolte av Fredriksten festning og Allsang på Grensen. Det populære programmet har bidratt til å sette Halden på kartet og sørger for at titusenvis av turister besøker fjord- og festningsbyen hvert år. Glødende engasjement fra lokalt næringsliv, lag og foreninger og innbyggere generelt bidrar til at Allsang på Grensen er en kraftig mobiliseringsfaktor for byen. Gina Finsrud og Heidi Ottesen Sandmo Halden, oktober 2012 Side 16

17 Sammendrag: Allsang på Grensen 2012 var en stor suksess besøkende kom til Halden for å se innspillingen. Programmet ble i gjennomsnitt sett av over norske TV-seere og hadde en markedsandel på om lag 35 %. Programmet ble også sendt i Danmark og Sverige. Til nå har programmet blitt sett av om lag 20, 4 seere. Om lag 5.2 millioner kroner gikk tilbake til lokalsamfunnet i form av betaling til lag og foreninger, kjøp av varer og tjenester lokalt m.m. Medieoppslagene om Allsang på Grensen i 2012 fikk en potensiell spredning til 113,6 millioner lesere Allsangcrewet 2012 Side 17

18 Innholdsfortegnelse: Forord:... 2 Sammendrag: Innledning: Organisering: Prosjekteier: Prosjektledelse: Styringsgruppen: Organisasjonskart: Prosjektbeskrivelse: Visjon og mål: Resultatmål: Effektmål: Allsang på Grensens profil: Konsept Allsang på Grensen: Publikumskonseptet Allsang på Grensen TV-konseptet Allsang på Grensen Målgruppe: Målgruppe publikumskonseptet: Målgruppe TV-konseptet: Samarbeidspartnere og sponsorer: Allsammen: Fredriksten Artilleri Compagnie: NSB: Allsangkor: Sponsorer og andre samarbeidspartnere: Kommunikasjon og markedsføring: Markedsstrategi og markedsmix: Medierapport 2012: Antall medieoppslag: Fordeling på medietype og kildekategori: Enkeltmediers nyhetsdekning: Regionale forskjeller: Poteniselt publikum: Annonseverdi: Sosiale medier: Profilering Allsang-effekter Allsangblomster: Allsangpølser Program 2012: Artister og gjesteprogramledere på Allsang på Grensen 2012: Side 18

19 7.2 Artister : Seertall 2012: Seertall TV 2: Seertall svensk TV4 og dansk TV: TV 2`s oppsummering: Besøkstall: Bostedsstatistikk: Besøkstall i Fredriksten festning: VIP-pakker: Allsangtog 2012: Historisk vandring: Økonomiske rammer og forutsetninger: Økonomiske ringvirkninger for lokalsamfunnet: Hotell og overnatting Styringsgruppens konklusjon for allsangsesongen 2012: Til slutt/ veien videre: Vedlegg 1: Tilbakemelding fra hotellene Side 19

20 1. Innledning: Nok en allsangsesong er over. Etter 6 år med Allsang på Grensen på Fredriksten festning har Allsang på Grensen blitt en hyggelig familietradisjon. Allsang på Grensen 2012 var en stor suksess for Halden med besøkende og med et snitt på over norske TV-seere pr. program. Denne rapporten omhandler Allsang på Grensen 2012 og inneholder blant annet beskrivelse av prosjektet, styringsgruppen, besøkstall og seertall. Rapporten er skrevet av prosjektleder Gina Finsrud og prosjektkoordinator Heidi Ottesen Sandmo etter oppdrag fra styringsgruppen. Formålet med rapporten er å beskrive, synliggjøre og evaluere prosjektet, samt å gi en samlet fremstilling av årets sesong. Side 20

21 2. Organisering: 2.1 Prosjekteier: Halden Kommune og TV 2 er prosjekteiere for programmet. TV 2 har ansvar for artister og det redaksjonelle innholdet. Halden Kommune har ansvar for publikumsarrangementet, logistikk, sponsorsalg, markedsføring og billettsalg. Allsang på Grensen er organisert under næringsavdelingen i kommunen siden prosjektet profilerer Halden og styrker byens attraksjonskraft. 2.2 Prosjektledelse: Allsangadministrasjonen består av Gina Finsrud og Heidi Ottesen Sandmo. Høsten 2011 ble de økonomiske rammene for 2012 lagt, sammensetning av styringsgruppen vedtatt og de største sponsoravtalene inngått. Våren 2012 arbeidet prosjektledelsen med å planlegge, koordinere og tilrettelegge årets samarbeidsavtaler, billettpakker, markedsføringsmiks, sikkerhetstiltak m. m 2.3 Styringsgruppen: Allsang på Grensens styringsgruppe i Halden har følgende oppgaver: godkjenne budsjetter og planer, følge opp sponsorsalg, markedsføring og salg av billetter, godkjenne avtaler med samarbeidspartnere lokalt, starte og avslutte prosjektet i henhold til avtale, følge opp prosjektleder og prosjektkoordinator og vurdere løpende prosjektets utvikling. Styringsgruppen har bestått av: Thor Edquist Jan Erik Erichsen Roar Elsness Ole Evenrud Magne Rannestad Kåre Thorvaldsen Gina Finsrud Heidi O. Sandmo Styringsgruppeleder Ordfører Halden Kommune Styreleder Halden Byutvikling Leder i Halden Næringsråd og Profileringsutvalget Initiativtaker og medlem i redaksjonsgruppen Fredriksten festning Leder Allsammen Prosjektleder Allsang på Grensen Prosjektkoordinator Allsang på Grensen Side 21

22 2.4 Organisasjonskart: 3 Prosjektbeskrivelse: Allsang på Grensen er et sommerunderholdningsprogram som sendes på TV 2. Programmet spilles inn på Fredriksten festning i Halden og produseres av Monster Entertainment AS. Programmet ble sendt første gang i 2007 og har etter dette blitt en suksess. Under de syv innspillingene av Allsang på Grensen kommer kjente og kjære artister og synger låter som spenner fra gamle norske visesanger til pop og rap i sommeridylliske omgivelser. Publikum inviteres til å synge med og lage god stemning under TV-showet. Programmet ledes av Katrine Moholt som har med seg en ny gjesteprogramleder hver uke. I år var det over besøkende på arenaen under innspillingene og til nå har om lag tilskuere fått med seg innspillingen på Fredriksten festning. Allsang på Grensen sendes på TV 2 torsdager + reprisesending på lørdager, og det populære programmet har blitt sett av omlag 20,4 millioner norske TV- seere til nå. I dagens opplevelsessamfunn søker vi i økende grad etter opplevelser. I løpet av de siste årene har det vært markant vekst i antall kulturarrangement, festivaler og opplevelsesparker. Dette har ført til svært stor konkurranse om publikum, billettinntekter, medieomtale, offentlig tilskudd og sponsormidler. Det er derfor svært viktig å være oppmerksom på arrangementets konkurransefortrinn og hva som skiller Allsang på Grensen fra andre arrangement Side 22

23 Allsang på Grensens konkurransefortrinn er mange: Hele familien kan ha det like hyggelig på ett sted, uavhengig av alder og fysisk form. Som tilskuer får du se og oppleve hvordan en stor, utendørs TV-produksjon blir til. Du får også sjansen til å se deg selv og familien på TV. Rimelig inngangspris, kun kr. 110,-(+bill.avg) pr voksen og barn under 6 år kommer inn gratis. Sammenlignet med andre kulturarrangement/konserter er denne inngangsprisen svært lav. I motsetning til å dra på en konsert med èn artist, får oppleve flere artister på samme arrangement. Programmet er variert og favner en bred målgruppe. Det er fritt for lykkeboder og andre salgsboder som gjør at barna maser og foreldrene bruker mye penger. Kioskvarene på arena er rimelige, og overskuddet går til lag og foreninger. Rammen rundt arrangementet er historiske Fredriksten festning Suksesskriteriene er: Høye seertall og markedsandel. Et tilstrekkelig antall entusiastisk publikum for å lage et godt TV program. Samarbeid med Allsammen om frivillige som tilrettelegger logistikken for TV produksjon og publikum Sponsorer og andre samarbeidspartnere At tilreisende publikum fanges opp slik at lokalt næringsliv blomstrer 3.1 Visjon og mål: Allsang på Grensen skal gi Halden regionalt, nasjonalt og internasjonalt fokus. Allsang skal styrke byens omdømme og gjøre haldenserne stolte av byen sin. Programmet skal bidra til at Halden blir en attraktiv by for innbyggerne, tilreisende og næringslivet Resultatmål: Opprettholde en markedsandel på 35 % og høye seertall besøkende på Allsang på Grensen. Opprettholde det geografiske nedslagsfeltet for tilreisende publikum til Allsang på Grensen. Samordne aktiviteter/ ukesprogram i Halden på en slik måte at tilreisende bruker mer tid og penger i Halden. Rekruttere tilstrekkelig frivillige/dugnadshjelpere til hvert program og sørge for godt samarbeid med disse. Utvikle langsiktige sponsor- og samarbeidsavtaler Effektmål: Skape positive ringvirkninger for Halden Kommune, og at programmet skal bidra til vekstpotensial innenfor turistnæringen i Halden Styrke relasjon til Halden sentrum og virksomheter her. Side 23

24 Fortsette merkevarebygging av Halden og Allsang på Grensen. Skape engasjement hos innbyggerne i Halden Bidra til økt bolyst hos de som allerede bor i Halden og hos dem som kan tenke seg å flytte til byen. 3.2 Allsang på Grensens profil: Allsang på Grensen blir assosiert med sommer, sol, familie, sangglede, Halden, Fredriksten Festning, kor, norske og utenlandske artister, Katrine Moholt, TV2, og tilskuere som synger med til kjente og folkekjære sanger. Suksess seks år på rad og merkevarebyggingen av Allsang på Grensen har bidratt til å tydeliggjøre programmets identitet og profil. Den visuelle formen gir Allsang på Grensen en gjenkjennelig og enhetlig profil i forbindelse med markedsføring og promotering. Logoen er godt innarbeidet og er programmets kjennemerke. Logoen er preget av klare, sterke og sommerlige farger. Den gule fargen symboliserer sol, varme, lys, optimisme, glede og energi. Grønt symboliserer natur, liv, vekst, renhet og håp. Den turkise symboliserer fjorden. Sammen utgjør disse fargene høysommerfarger og er med på å forsterke programmets identitet som et sommerprogram. Buen i logoen symboliserer både regnbuen og Svinesundsbroene. Det turkise designet symboliserer notelinjer og bølgene. Elementer som ellers brukes i programmet er margeritter, hvite stakittgjerder og timotei. Dette er med på å skape en idyllisk arena for både TV-seerne, tilskuerne på Fredriksten Festning og øvrig involverte. Logoen blir ofte brukt uten bue på trykk, mens TV 2 bruker logoen med buen. 3.3 Konsept Allsang på Grensen: Allsang på Grensen er et samarbeid mellom TV 2 og Halden Kommune. Prosjektet er på bakgrunn av dette todelte eierforholdet bygget på følgende to konsepter: Publikumskonseptet Allsang på Grensen Innspillingene foregår på Fredriksten festning i Halden, 7 onsdager i juni/juli/august. Publikum er statister under innspillingen og oppfordres til å synge med. Et fast allsangkor på 20 personer deltar under hver innspilling og bidrar med å skape allsangstemning for publikum på festningen og for TV-seerne. Disse blir valgt ut etter en audition og lyden fra mikrofonene inngår i tv-sendingene. Publikumskapasiteten er tilskuere pr innspilling. Side 24

25 På arenaen er det ca stoler foran scenen, 420 sitteplasser på tribunene inntil mur mot sør, ca. 150 sitteplasser på Lynetten gjesteområde, opptil 300 stoler blir leid ut, samt at publikum kan ha med egen stol eller stå i ståsonene. Billettene til programmet selges via billettluka. Lokalt selges billetter på Halden Turist, Bokhandler H. Andersen Libris Halden, Tista Senter, Fredriksten Kro og på Fredriksten Camping. 300 billetter blir også lagt ut for salg i billetteltet ved inngangen til Place d`armes fra kl på innspillingsdagen. TV 2 ønsker flest mulig haldensere på arrangementet og billettprisen er satt til kr 110 uten avgift hos lokale utsalg i Halden, og kr 110 pluss avgift på Billettluka. Halden Kommune er ansvarlig for all logistikk i Halden, markedsføring og salg av billetter, sponsoravtaler, sikkerhet, allsangkor og allsangtog TV-konseptet Allsang på Grensen Sommerprogram med familieprofil, sommer, sol, sangglede og folkefest. Kjente norske og utenlandske artister synger folkekjære allsanger og popmusikk. Katrine Moholt leder programmet sammen med en ny mannlig gjesteprogramleder hver uke. Programmet blir spilt inn på Place d`armes på Fredriksten festning i Halden og blir vist på TV 2 kvelden etter, samt reprise på lørdag kveld. Sangtekstene blir vist på skjermen så TV seerne kan synge med Programmet ble i 2012 også vist på Svensk TV4 Plus og TV 2 Bliss samt dansk TV. Sammensetning av artister og sanger favner både gamle og unge. Redaksjonsgruppen i TV 2 og Monster bestemmer sanger, artister og redaksjonelt innhold. TV 2 er ansvarlig for den redaksjonelle delen, booking av artister og alt TV-teknisk inkl. scene, lyd og lys. 4 Målgruppe: Allsang på grensen ønsker å nå en bred målgruppe. Konseptet passer for alle sangglade. 4.1 Målgruppe publikumskonseptet: Publikumskonseptet Allsang på Grensen ønsker å gi tilskuerne på arenaen gode kulturopplevelser i storslagne og historiske omgivelser. Positiv profilering og økt turisme bidrar til et blomstrende næringsliv, som igjen fører til sikring av arbeidsplasser, nye ansettelser og forhåpentligvis økt tilflytting av både privatpersoner og bedrifter. Målgruppen er barnefamilier og alle som er glad i sang og musikk. Sosiodemografisk passer konseptet for alle sangglade i alle aldersgrupper, begge kjønn med folkelig og bred musikksmak, samt alle inntektsgrupper og utdannelsesnivåer. 4.2 Målgruppe TV-konseptet: TV-konseptet Allsang på Grensen er et underholdningsprogram med høy kvalitet på artister og arrangement. Ved å ha en bred sammensetning av artister og sanger og samtidig gi publikum noe kjent og kjært, ønsker TV2 å nå en vid målgruppe og øke sine seertall. Programmet har en høy kommersiell andel. Programprofil kan fås ved henvendelse til prosjektleder. Side 25

26 5. Samarbeidspartnere og sponsorer: Allsang på Grensen anser alle frivillige, lag, foreninger, sponsorer, leverandører og samarbeidspartnere som svært sentrale for å kunne gjennomføre programmet. 5.1 Allsammen: For å gjennomføre en sesong trengs om lag 450 enkeltpersoner. Hver onsdag er det behov for 100 frivillige. 9 lokale lag og foreninger har organisert seg i fellesskapet Allsammen og har hatt ansvar for det meste av logistikken på arena. Lagene har opparbeidet viktig kompetanse på å gjennomføre store arrangement, og det gjør at de kan påta seg oppdrag for konsertarrangører og andre. Det fører til kjærkomne inntekter for lagene. Denne sesongen bidro dugnadsinnsats, kiosksalg og stolutleie til at 1,4 millioner kroner ble utbetalt til Allsammen og fordelt ut til de forskjellige lag og foreningene. Side 26

27 5.2 Fredriksten Artilleri Compagnie: Allsang på Grensen samarbeider med Fredriksten Artilleri Compagnie (FAC) FAC bidro med historisk del om Halden og festningen under allsangtoget til Halden, historisk vandring opp til Fredriksten og serverte VIP-gjester i Fredrik IIIs hall. 5.3 NSB: Allsang på Grensen samarbeider med NSB om miljøvennlig reise til Halden med allsangtog. Arrangementet blir profilert via NSB`s hjemmeside og gjennom nyhetsbrev, flyers og plakater som blir distribuert på stasjoner. Allsangtoget går hver onsdag i innspillingsperioden og de tilreisende blir underholdt av lokale artister fra Halden som bidrar til å skape allsangstemning. Fredriksten Artilleri Compagnie bidrar med historisk del under togturen. Side 27

28 5.4 Allsangkor: Allsangkoret 2012 besto av 21 dyktige sangere som var med for å skape god allsangstemning for publikum på festningen og for TV-seerne. Koret satt foran scenen med hver sin mikrofon under innspilling og lyden fra koret inngikk i tv-sendingene på TV 2. Korsangerne ble valgt ut etter auditionrunder på Frivillighetssentralen i Halden under ledelse av sangpedagog Heidi Rørbakk. Leder for koret var Eva Lexander. Allsangkoret, 8 korsangere hver gang, deltok på samtlige innspillinger. Utover dette underholdt de på Allsang på Grensens avslutning i september. Koret bidro også med å markedsføre arrangementet gjennom å spille inn en egen video som ble spredt via sosiale medier og deltok også på stand på Nordbysenteret. 5.5 Sponsorer og andre samarbeidspartnere: TV plakat sponsorer for Allsang 2012 var Didriksons 1913, Finsbråten, Nordby Shoppingcenter, Interflora, KGH, Kynningsrud, Leif Grimsrud, Berg Sparebank og Ramirent. Andre samarbeidspartnere har vært Cato Ringstad, Elisenberg Elektro, Fredriksten Camping, Fredriksten Festnings Venner, Fredriksten Kro, Frivillig Sentralen, Fønix, Grenserittet, Grensetreffet, H. Andersen Libris, Halden Arbeiderblad, Halden ASVO og IPAS, Halden Næringsråd og Profileringsutvalget, Halden Sparebank, Halden Storsenter, Halden Taxi, Halden Turist, Handelsbanken, Hitsville, Kaserna, Kildebo Blomster, Kongshallene, Side 28

29 Musikkverket, Norges Korforbund, Noteservice, Odin Media, Opera Østfold, Park Hotell, American Pizza and Desserts, Profileringshuset, Radio Prime, Se og Hør, Stamsaas, Stangeskovene, Teknoterm, Thon Hotel Halden, TV Halden og Vertshuset Curtisen Tista Senter annonseres som Allsang senteret i Halden med bl.a. Allsang parkering og aktiviteter i senteret. Øvrige samarbeidspartnere 2012 var Inspiria Science Senter, Borg, Pals, Hennig Olsen is, Quality Son, Evergood, Borg og alle annonsører i sangheftet. 6. Kommunikasjon og markedsføring: Gjennom Allsang på Grensen får Halden stor medieoppmerksomhet. Helt siden oppstarten i 2007 har programmet og Halden blitt omtalt i ulike medier i Skandinavia. I følge Retriver rapporten hadde medieoppslagene i 2012 en potensiell spredning til 113,6 millioner lesere TV og film har eksepsjonell påvirkningskraft og kan ha stor, om ikke avgjørende betydning for hvordan vi oppfatter og opplever en bys identitet, omdømme og renommé. TVsendingene Allsang er et unikt bidrag til massiv eksponering av byen og markedsfører Halden og regionen utelukkende positivt. Estimert annonseverdi på medieomtalen i Norge er satt til 21 millioner kroner. Verdien på oppslag som nevner Halden sammen med Allsang på Grensen er satt til 10,6 millioner. I tillegg til verdien på medieomtale, kommer TV- sendingene som ble sendt på TV 2, Svensk TV 4 Plus og Dansk TV Charlie, 492 blogginnlegg og 78 klipp på YouTube som er lastet ned over ganger. Det ble laget 8 program i 2012 som ble sendt to ganger på norsk TV inkl. reprise og en gang Side 29

30 på svensk og dansk TV. Tilsammen ble dette 32 TV-sendinger. Med et tilskudd fra kommunen på kr. 2,7 millioner, vil dette utgjøre en kostnad på kr pr TV-program. Med utgangspunkt i 5,2 millioner seere i 2011, så blir det en kostnad på kr. 0,50 pr TV seer. 6.1 Markedsstrategi og markedsmix: Budskap i markedsføringen av Allsang på Grensen var: Kjøp: Hvor: Hvorfor: Se mer info: Designelementer: Kjøp billetter til Allsang på grensen nå! Billetter fås kjøpt på billettluka.no, tlf , Narvesen, 7-eleven, Halden Turist, Bokhandler Andersen og Tista Senter Bli med på TV-show og folkefest! Få muligheten til å se deg selv på TV! En hitparade med kjente og kjære artister! Hyggestund for hele familien! Pris 110,- (+ bill. avg.) Det benyttes samme designelementer fra år til år og samme format for å skape gjenkjennelseseffekt. Allsang på Grensen 2012 ble markedsført gjennom mange ulike kanaler: Eter medier: TV og radio Elektroniske medier: hjemmesiderwww.allsangpagrensen.no og e-post, Facebook, You Tube Trykte medier: annonser, plakater, flyers, roll-ups, bannere og sanghefte. Annet: Konkurranser, utstillingsvindu i Storgata, bannere på innfartsårer til Halden, gjennom samarbeidspartnere, pressemeldinger, reportasjer osv. 6.2 Medierapport 2012: Retriever, leverandør av medieovervåkning og verktøy for redaksjonell research og medieanalyse, har beregnet markedsverdien for programmet i Analysen bygger på all medieomtale i Retrievers kildegrunnlag der Allsang på grensen er omtalt eller nevnt. Søket er gjort i Retrievers norske kildegrunnlag, som består av rundt 260 papirkilder (alle riksaviser og regionaviser, en rekke nisjeaviser og lokalaviser, magasiner, ukeblader og fagtidsskrift), alle landets redaksjonelle nettaviser samt etermedier som NRK Dagsrevyen, NRK radio, TV2 og P4. Søkene i Retrievers kilder gjøres med såkalte boolske operatorer, for å fange opp alle relevante treff og ekskludere feiltreff. Perioden som er analysert er Retrivers viktigste funn: Side 30

31 673 medieoppslag omtalte Allsang på grensen. I overkant av halvparten av disse omtalte også Halden Medieoppslagene fikk en potensiell spredning til 113,6 millioner lesere Den redaksjonelle medieomtalen har en estimert annonseverdi på 21 millioner kroner 78 klipp er lastet opp på YouTube. Disse klippene er sett over ganger. Allsang på grensen er omtalt i 492 blogginnlegg Antall medieoppslag: Diagrammet ovenfor gir et overblikk over antall medieoppslag som nevnte eller omtalte Allsang på grensen i perioden Den røde linjen viser medieoppslagene som omtaler programmet. Den gule linjen viser hvor mange av medieoppslagene som også omtaler Halden. Totalt var det 673 medieoppslag som omtalte Allsang på grensen. I overkant av halvparten av disse, 344 oppslag, omtalte også Halden. Side 31

32 6.2.2 Fordeling på medietype og kildekategori: Diagrammet over viser hvordan omtalen av Allsang på grensen fordelte seg på medietype. Av totalt 673 artikler, kom 227 som nettartikler og 446 som papirartikler. Alle artiklene som omtaler Allsang på grensen er inkludert. Diagrammet over viser hvordan omtalen fordelte seg på kildekategori. Diagrammet viser kun prosentvis omtale i papiraviser, ikke nett eller radio/tv. Av 446 papirartikler, kom 334 i lokalaviser, 30 i rikspresse, 11 i regionaviser, 68 i magasiner og 3 i fagpresse. Side 32

33 6.2.3 Enkeltmediers nyhetsdekning: Medietype Kilde Total Papir Halden Arbeiderblad 121 Web TV2 38 Papir Her og Nå 24 Papir Se og Hør 24 Papir Moss Avis 21 Web Halden Arbeiderblad 19 Web Se Her 17 Papir Sarpsborg Arbeiderblad 17 Papir VG 16 Papir Fredriksstad Blad 14 Papir Romerikes Blad 11 Web VG Nett 9 Papir Se og Hør Weekend 9 Papir På TV 7 Papir Telemarksavisa 7 Web Sarpsborg Arbeiderblad 7 Papir Smaalenenes Avis 7 Papir Drangedalsposten 7 Papir Agderposten 6 Papir Tønsbergs Blad 6 Tabellen viser hvilke 20 enkeltmedier som har omtalt Allsang på grensen mest. Kilder med like mange oppslag er listet i tilfeldig rekkefølge. Side 33

34 6.2.4 Regionale forskjeller: Den grafiske framstillingen viser medieomtalen fordelt på medienes geografiske nedslagsfelt. Mange medier har definert flere enn ett fylke som sitt nedslagsfelt, og derfor vil enkelte medieoppslag telle for flere fylker. Dette gjelder for eksempel alle riks- og nisjeavisene, som dekker hele landet. Fremstillingen viser antall oppslag ikke hva slags type dekning det dreier seg om eller hva slags tendens omtalen har. Det var mest omtale av Allsang på grensen i Østfold. Side 34

35 6.2.5 Poteniselt publikum: Det totale antallet medieoppslag der Allsang på grensen ble nevnt fikk en potensiell spredning til 113,6 millioner lesere (rundet av til nærmeste hundre tusen). Leser-, lytter og seertall er oppgitt som bruttotall, basert på hva respondenter svarer at de leser av papiraviser, tidsskrift og nettaviser, samt hva de oppgir å se på fjernsyn og lytte til på radio. Kilder er Mediebedriftenes Landsforening og TNS-Gallups Forbruker & Media. Side 35

36 6.2.6 Annonseverdi: Redaksjonell omtale av Allsang på grensen tilsvarer en estimert annonseverdi på 21 millioner kroner i løpet av perioden (tallet er rundet av til nærmeste hundretusen.) De av medieoppslagene som omtaler Halden i sammenheng med Allsang på grensen har en estimert annonseverdi på 10,6 millioner kroner. Annonseverdi for hver enkelt artikkel er hentet inn på ulike måter enten via PR-byråer, direkte fra avisene/nettavisene selv eller via offentlig statistikk. Verdien tar utgangspunkt i artikkelens størrelse. Annonseprisen er basert på listepris for en fargeannonse som er kjøpt uten plassering, men inne i avisen. Side 36

37 6.2.7 Sosiale medier: Allsang på Grensen har en egen side på Facebook med fans. Siden blir ofte oppdatert med info om artister, programledere og annen relevant informasjon om programmet. Side 37

38 78 klipp som tilhører årets sesong av Allsang på grensen er lagt ut på YouTube. Et klipp som skiller seg ut er Eric Saade og Tone Damlis duett som er sett nesten ganger. Totalt er de 78 YouTube-klippene sett i overkant av ganger. Allsang på grensen omtaltes også ofte i blogger. Totalt er programmet omtalt eller nevnt i 492 blogginnlegg. Side 38

39 Rapporten fra Retriver viser estimert annonseverdi på medieomtalen i Norge og er satt til 21 millioner kroner. Verdien på oppslag som nevner Halden sammen med Allsang på Grensen er 10,6 millioner. Det er 8 program i år som blir sendt to ganger på norsk TV inkl. reprise og en gang på svensk og dansk TV, til sammen 32 TV sendinger. I tillegg til verdien på medieomtale, kommer TV sendingene på TV 2, Svensk TV 4 Plus og Dansk TV Charlie, 492 blogginnlegg og 78 klipp på YouTube som er lastet ned over ganger. Med et forventet tilskudd fra kommunen på kr. 2,7 millioner, blir det en kostnad på kr pr TV program. Jeg vet ikke seertallene på svensk og dansk TV i år, men hvis vi tar utgangspunkt i 5,2 milioner seere som det var i fjor (og ikke regner med danske seere), så blir det en kostnad på kr. 0,50 pr TV seer. 6.3 Profilering Allsang-effekter Side 39

40 Profileringshuset inngikk avtale med Allsang på Grensen om enerett på rettighetene for salg av profileringsprodukter for konseptet Allsang på grensen i Det innebærer at de fikk enerett på salg av suvenirprodukter før/under og etter arrangementet, enerett på salg av profilerings/gaveprodukter til sponsorer og forretningsdrivende, samt anledning til å selge de samme suvenirene på nett. T-skjorter og pledd med Allsang på Grensen-logo ble mest solgt, men de solgte også mange hettegensere Allsangblomster: Interflora sto for blomsterdekorasjonen som ble brukt under innspillingene i Interflora markedsførte og solgte også «allsangbuketten» på Dette tilbudet ble også trykket på alle allsangbillettene Allsangpølser Allsang på Grensens samarbeidspartner Finsbråten solgte i sommermånedene juni-aug wienerpølser med Allsang-logo. Side 40

41 7. Program 2012: Årets 7 innspillinger var satt til onsdagene 20.juni, 27.juni, 4.juli, 11.juli, 18.juli, 25.juli og 1.aug. Katrine Moholt sammen med noen av årets gjesteprogramledere 7.1 Artister og gjesteprogramledere på Allsang på Grensen 2012: Program 1: Madcon, Torstein, Hanne Sørvaag, Maria Haukaas Mittet, Venke Knutson og Halvdan Sivertsen. Gjesteprogramleder: Vinni Program 2: Franklin, Plumbo, Elvira Nikolaisen, Tone Damli og Eric Saade. Gjesteprogramleder: Øystein Dolmen Program 3: Program 4: Program 5: Staut, Petter Øien, Bobby Bare, Silje Nergaard, Finn Kalvik, Alina Devecerski. Gjesteprogramleder: Heine Totland Eric Hutchinson, TNT, Pernilla Wahlgren, Espen Grjotheim, Jenny Langlo. Gjesteprogramleder: Didrik Solli-Tangen Mungo Jerry, Åge Sten Nilsen, Frida Amundsen, Christopher, Vennebyen m/lisa Børud, Yohanna, John Brungot. Gjesteprogramleder: Jørn Hoel Side 41

42 Program 6: Program 7: Sirkus Eliassen, Hanne Boel, Marion Ravn, Rein Alexander, Alexandra Joner. Gjesteprogramleder Eldar Vågan DDE, Michael learns to rock, Showgirls (Elisabeth Andreassen, Guri Schanke, Hilde Lyrån og Marian Aas Hansen), Sval, Admiral P. Gjesteprogramleder: Tooji 7.2 Artister : Artister 2011: Admiral P, Alejandro Fuentes, Anita Skorgan, Atle Pettersen, Bjarne Brøndbo, Bjøro Håland, Blue, Bonnie Tyler, Carola, Charlotte Pirrelli, Dance With a Stranger, Didrik Solli-Tangen, Dr. Alban, Drängarna, Eric Saade, Erik og Kriss, Gabrielle, Gospelkoret Reflex, Hanne Sørvaag, Hans-Erik Dyvik Husby, Herborg Kråkevik, Herman s Hermits, Ingrid Bjørnov, Jahn Teigen, Kate Guldbrandsen, Knut Anders Sørum, Knut Erik Østgård, Kurt Nilsen, Lisa Stokke, Marian Aas Hansen, Mats Paulson, Middle of the Road, Mo, Nik Kershaw, Olav Stedje, Oslo Soul Children, Peter Jöback, Plumbo, Septimus, Stella Mwangi, Sven Nordin, Terje Tysland, The Baseballs, Tone Damli, Vassendgutane, Øyvind Mund, Artister 2010: 3 Busserulls, A1, Aleksander With, Alexander Rybak, Bjørn Johan Muri, Bobbysocks, Bye og Rønning, Carsten Skjelbreid, Chand Torsvik, Charlotte Pirelli, Christian Skolmen, Elin Gaustad, Evelina Moholt, Gry Jannicke Jarlum, Hellbillies, Håvard Lilleheie, Inger Lise Rypdal, John Brungot, Katie Melua, Klaus Sonstad, Kristian Valen, Kåre Conradi, Lena (Eurovision vinner), Lill-Babs, Linn Skåber, Lisa Nilsson, Madcon, Maria Haukaas Storeng, Måns Zelmerlöw, Nanna, Niklas Strömstedt, Peter Jöback, Ravi, Rednex, Salem al Fakir, Samantha Fox, The Baseballs, The Blacksheeps, The Ten Tenors, Trang Fødsel, Trine Rein, Vazelina Bilopphøggers, Venke Knutson, Yngvar Numme og Åge Sten Nilsen Artister 2009: A1, Alexander Rybak, Anita Hegerland, Anita Skorgan, Aqua, Bjelleklang, Carola, Cecilia Vennersten, Donkeyboy med Simone, Erik og Kriss, Lind Fuentes Nilsen Holm, F.R. David, Finn Kalvik, Finn Wang, Hanne Krogh, Heine Totland, Helt Ærlig Gutta fra Waschera, Henning Kvitnes, Herreys, Jahn Teigen, Jan Eggum, Jan Johansen, Johnny Logan, Jørn Hoel, Karoline Krüger, Lillebjørn Nilsen, Maggie Reilly, Maria Arredondo, Maria Haukaas Storeng, Musikalen Mamma Mia, Olsen Brothers, Paperboys og Team Vinnie, Postgirobygget, Rune Larsen, Sputnik, The Ten Tenors, Timbuktu, Tomas Ledin, Tone Damli Aaberge, Tor Endresen, Torstein Sødal, Unit Five og Venke Knutson Artister 2008: Alejandro Fuentes, Anita Hegerland, Banana Airlines, Benny Borg, Bjarne Brøndbo, Celine, DDE, Elisabeth Andreassen, Erik og Kriss, Erlend Bratland, Espen Lind, Gaute Ormåsen, Halvdan Sivertsen, Harpo, Henning Kvitnes, Hilde Heltberg, Jahn Teigen, Jonas Fjeld, Ketil Stokkan, Kurt Nilsen, Lill Lindfors, Luftforsvarets musikkorps, Lynn Anderson, Malin, Maria Haukaas Storeng, Ole Edvard Antonsen, Ole Evenrude, Ole Ivars, Rune Rudberg, Sissel, Smokie, Style, The Monroes, Tommy Nilsson, Tor Endresen, Venke Knutson, Wenche Myhre, Åge Aleksandersen og Åge Sten Nilsen Side 42

43 Artister 2007: Alejandro Fuentes, Arne Bendiksen, Bjelleklang, Bobbysocks, Christian Ingebrigtsen, Dance With a Stranger, DDE, Dusty Cowshit, Finn Kalvik, Freestyle, Gaute Ormåsen, Gustav Nilsen, Gylne Tider (TV2), Halvdan Sivertsen, Ingrid Bjørnov, Jenny Jensen, Jon Schau, Jorunn Stiansen, Jørn Hoel, Katrine Leskanich (Katrina and the Waves), Ole Evenrude, Ole Ivars, Postgirobygget, Return, Stein Ingebrigtsen, Sturla Berg Johansen, The Kids, Tone Damli Aaberge, Tony Hadley (Spandau Ballet), Tor Endresen, Trang Fødsel og Wig Wam 8 Seertall 2012: Totalt seertall for Sverige, Norge og Danmark er foreløpig ikke kjent. 8.1 Seertall TV 2: Side 43

44 Side 44

45 Allerede første sending var "Allsang På Grensen" en suksess. Mer enn 50 % av de som så TV denne dagen så nettopp på dette programmet. Til nå har 20, 4 millioner norske TV-seere og 2,2 millioner svenske TV-seere sett programmet. 8.2 Seertall svensk TV4 og dansk TV: Programmet ble sendt på svensk TV4 Plus og ble i 2012 sett av om lag 1 million svenske TVseere. TV 4 valgte å sende innspillingene èn uke etter sendetiden til TV 2. Seertallene fra Danmark er foreløpig ikke kjent. Programmet går på dansk TV 2 Charlie lørdager kl TV-kanalen beskrivelse av programmet: Fællessang og sommerhygge fra den lille charmerende fæstningsby Halden i Norge tæt på den svenske grænse. Værten Kathrine Molholt får besøg af både norske og udenlandske musikere, og det veloplagte publikum synger med på kendte og skønne sange. I det første program medvirker blandt andre Madcon, Hanne Sørvaag, Venke Knutson og Halvdan Sivertsen. 8.3 TV 2`s oppsummering: TV 2 takker Halden Kommune og alle involverte for en fantastisk fin sommer. Nok en allsangsesong er over og det gikk glimrende denne gangen også. Ikke bare samlet vi titusenvis av mennesker på festningen, vi samlet også godt over seere i snitt inkl. torsdag og lørdag, og en markedsandel på nesten 35 % hele sommeren gjennom, og det tiltros for at sendingen gikk både mot VM i fotball og programmet måtte flytte sendedag, så de tallene er vi godt fornøyd med. Og mest av alt er vi fornøyd med det utrolig gode samarbeidet vi har med Halden Kommune, det engasjerte herlige Halden-folket og de frivillige som bidrar med å hjelpe oss gjennom hele sommeren. Allsang på Grensen kunne ikke vært gjennomført uten deres fantastiske hjelp. Det som er kjempeviktig, det oser positivitet og engasjement ut av absolutt alle som er med og bidrar. Dette fører til at crew, Side 45

46 managere, artister og alle de som er med på produksjonssiden på allsang elsker å komme tilbake på festningen på grunn av deres positivitet. Være seg hyggelige ledere, behagelige vakter, sikkerhetsvakter som er bestemte, men vennlige, Europas beste riggere, generelt alle som er med og bidrar gjør en fantastisk jobb, TV 2, Monster og crew elsker å være og tilbringe sommeren i Halden. Vi håper vi skal fortsette med det helt til vi går av med pensjon. Bård Eriksen Programredaktør TV 2 Side 46

47 9 Besøkstall: I år var det over besøkende på arenaen under innspillingene og til nå har om lag tilskuere fått med seg innspillingen på Fredriksten festning Markedspotensialet er ordinære billetter pr. innspilling. Arenaen har en kapasitet på Erfaringsmessig er om lag 60 % betalende publikummere og 40 % kommer inn gratis i form av barn under 6, fribilletter til sponsorer, crew, frivillige og korsangere. I tillegg til ordinære billetter selges det tribunepakker og billetter til Lynetten gjesteområde. 9.1 Bostedsstatistikk: Billettluka kjøp 2012 % 2011 % 2012 stk 2011 Stk 2010 % Ukjent postnummer 1,81 % 2,62 % ,60 % Halden 122 Sarpsborg 510 Fredrikstad 678 Moss 481 Indre Østfold 468 Østfold totalt, ,66 % 15,12 % ,80 % Akershus 10,70 % 11,05 % ,30 % Oslo* 29,33 % 31,22 % ,30 % Vestfold 3,50 % 4,65 % ,40 % Buskerud 4,79 % 4,86 % ,60 % Hedmark 4,56 % 3,93 % ,70 % Oppland 3,94 % 3,50 % ,90 % Telemark 2,52 % 2,80 % ,60 % Rogaland 5,86 % 4,01 % ,70 % Vest Agder 3,03 % 2,44 % ,00 % Aust Agder 1,97 % 2,12 % ,40 % Hordaland 3,70 % 4,33 % ,20 % Sogn og Fjordane 1,18 % 1,83 % ,30 % Møre og Romsdal 3,15 % 2,14 % ,10 % Trøndelag 2,36 % 2,10 % ,70 % Nordland 0,47 % 0,76 % ,30 % Troms 0,31 % 0,27 % ,40 % Finnmark 0,14 % 0,25 % ,60 % Bestillinger totalt 100,00 % 100,00 % % Utregning er basert på bestillinger på billettluka med registrert postnummer *Direkte kjøp på Narvesen blir registrert med postnummer Oslo Bostedsstatistikk fra Billettluka viser at publikum kommer fra hele landet inkl. Svalbard. Hvert fylke har omtrent samme besøksprosent som tidligere +/- 2 % endring. Side 47

48 9.2 Besøkstall i Fredriksten festning: Besøkstallet for Fredriksten festning ser ut til å bli om lag for I løpet av sommeren ble det arrangert andre store arrangement på festningen som Grenserittet, Andrea Bocelli -konsert (8.500 publikummere) Grensetreffet, Roxette-konsert (9.000), We Love the 90`s show, Leonard Cohen-konsert (8.500). Flere av konsertarrangørene ga uttrykk for at valg av konsertarena skyldtes suksessen med Allsang på Grensen. Fredriksten festning «Ofte beleiret, aldri beseiret» Side 48

49 Fr. III`s hall 10. VIP-pakker: For sesongen 2012 ble det lagt ut følgende billettkategorier: Ordinære billetter kr avgift (inngang til selve innspillingsområdet, det er plass til ca publikummere og ca unummererte stoler) Lynetten kanonstilling, kr. 350, egen inngang og unummererte sitteplasser til ca 120 personer, hamburger og brus er inkludert Tribunebillett med historisk vandring fra Halden sentrum og spekemat buffet i Fredrik III hall, kr. 550 VIP parkett med historisk vandring fra Halden sentrum og to retters middag i Kommandantboligen, kr. 850 Fredriksten Artilleri Compagnie serverer i Fr.III`s hall Side 49

50 11. Allsangtog 2012: Side 50

51 Allsangtog 2012: Allsangtoget 2012 ble en stor suksess! 815 personer tok allsangtoget til Halden i løpet av sommeren Hver onsdag gikk Allsang toget fra Oslo sentralstasjon kl I vogn 2 ble dagens sanghefter delt ut, og lokale artister fra Halden sang og underholdt ombord. Fredriksten Artilleri Compagnie var guider på toget. Allsangtoget ble kombinert med historisk vandring til arena. Nyhetsbrev om allsangtoget ble sendt ut til NSB`s kunder. Videre ble tilbudet annonsert ved billettbestilling, Allsangpagrensen.no, i togene, på perronger og stasjoner, gjennom annonser i VG, Dagbladet, Se og Hør, lokalaviser, radioreklame, Gledespatruljen, TV sendingen «Ta Allsangtoget», på storskjerm, publikumsoppvarmer og gjennom annonse i sanghefte. Side 51

52 12. Historisk vandring: Side 52

53 Historisk vandring fra gjestehavna var også en stor suksess. Omlag deltok 100 personer på vandringen hver onsdag. To til fire guider fra FAC deltok hver onsdag. Publikum ble delt i grupper på gjestehavna med opptil i hver gruppe Publikummerne fikk også tilbud om omvisning bryggeriet ved Skjeberg Øllag som demonstrerte ølbrygging og solgte smaksprøver. Side 53

54 13. Økonomiske rammer og forutsetninger: Kostnadsrammen var i størrelsesorden 8,6 millioner kroner. Samlede inntekter for 2012 var på ca kr 6,1 millioner kroner og består i hovedsak av billettsalg, sponsorer, standutleie, parkering og stolutleie. Halden Kommunes tilskudd i 2012 utgjorde om lag 2.7 millioner kroner. ( 3.8 mill. i 2011) Arrangementet fikk ingen tilskudd fra Østfold Fylkeskommune i 2012 Det ble i 2012 utbetalt 4 millioner kroner tilbake til lokalt næringsliv i form av lønn, varer, og tjenester. Utover dette fikk lokale lag og foreninger utbetalt 1.4 millioner som følge av Allsang på Grensen. Direkte pengestrøm tilbake til lokalsamfunnet utgjorde dermed 5.4 millioner. I tillegg kommer indirekte inntekter som følge av overnatting, handel etc. 14. Økonomiske ringvirkninger for lokalsamfunnet: Allsang skaper et stort engasjement lokalt, da de fleste innbyggerne i Halden er på en eller annen måte involvert i arrangementet enten som publikum, sponsor, leverandør, dugnadsarbeider eller korsanger. Gjestebrygga var nærmest full på onsdagene under innspillingsperioden, og bevertningsnæringen opplevde storinnrykk på onsdager. Flere av restaurantene i Halden har opplevd økt omsetning under innspillingsperioden. Enkete har også uttrykt en økningen på et sted mellom 50 % %. Husbandet fra Allsang spilte også på sommershowet på Thon Hotel og showet gikk for fulle hus hele sommeren. Bocelli-, Roxette-, og Cohen-konsertene trakk mange tilreisende og arrangørene oppgav Allsang på Grensen som årsak til hvorfor de valgte Fredriksten festning som konsertarena. Disse konsertene gav igjen ringvirkninger lokalt i form av økt hotellovernattinger og øvrig handel Hotell og overnatting Overnattingsmuligheter i Halden: Thon Hotel (88 rom), Kaserna (75 rom), Park Hotel (70 rom), Grand Hotel (33 rom), Svinesundparken Motell (33 rom), Norgesporten (16 rom), Fredriksten Camping og Langholmen Camping. De fleste overnattingsstedene i Halden var fullbooket under innspillingsperioden i år. Flere av hotellene har gitt uttrykk for at Allsang på Grensen er svært viktig for å kunne drive hotelldrift i Halden og bekrefter en økning på antall gjestedøgn fra onsdag til torsdag. Side 54

55 Kilde: Statistisk sentralbyrå. Bearbeiding: Statistikknett Tabellen ovenfor viser en betydelig økning i antall gjestedøgn fra 2005 til 2012 i perioden juni-aug. I 2006, året før Allsang på Grensen ble etablert, var antall overnattinger i Halden , mens i 2012 var tallet Hotellene i Halden har høyere beleggsprosent i sommermånedene enn Østfold for øvrig. Se vedlegg for tilbakemelding fra hotellene. 15. Styringsgruppens konklusjon for allsangsesongen 2012: Styringsgruppen er svært fornøyd med årets sesong med Allsang på Grensen. VIP-tribune pakkene, Allsang toget, historisk vandring og omvisning i Bryggeriet har vært en stor suksess. Allsangtoget var fullt hver onsdag, og VIP tribune var utsolgt hver uke. Samarbeidet mellom Allsammen, TV 2 og Halden Kommune har fungert bra, og gjennomføringen av arrangementet flyter godt. Hele arrangementet glir smidigere for hvert år. Store deler av Norge hatt en sommer med mye regn og ustabilt vær, dette kan ha ført til en nedgang i antall publikummere. Artister er svært avgjørende og mangel på store artistnavn kan også være årsaken til nedgang i seertall og besøkstall i år. Det er ingen tvil om at Allsang på Grensen tilfører byen arbeidsplasser og skatteinntekter i form av overnatting, servering og handel, lag og foreninger får utbetalt over 1,4 million kroner for dugnadsjobb og overskudd fra salg. 4 millioner går tilbake til lokalt næringsliv som kjøp av varer og tjenester, og markedsverdien i media er beregnet til 34,7 millioner (2009) Det er også positivt at resultatet i prosjektregnskapet er forbedret med 25 %.. Allsang skaper et stort engasjement lokalt, for de fleste innbyggerne i Halden er på en eller annen måte involvert i arrangementet enten som publikum, sponsor, leverandør, dugnadsarbeider eller korsanger. Side 55

56 16. Til slutt/ veien videre: Opprettholde gode seer- og besøkstall. Sørge for godt samarbeid med lokale lag og foreninger. Utvikle langsiktig sponsor- og samarbeidsavtaler. Samarbeid med turoperatører og lokalt næringsliv om Allsang-pakker og næringsutvikling Involvere hele Østfold i større grad. Mange publikummere overnatter i Sarpsborg, Fredrikstad og Strømstad og benytter seg av tilbudene der, men dette samarbeidet kan styrkes ytterligere. Fortsatt fokus på å samordne aktiviteter for å få de tilreisende til å bruke mer tid og penger i Halden og Østfold. Side 56

57 Side 57

58 Vedlegg 1: Tilbakemelding fra hotellene Thon Hotel: Allsang på Grensen er et viktig arrangement for Thon Hotell, både i form av publikum som overnatter når de skal på Allsang, og for synergieffekten med sommershowet med kapellmester Hans Aaseth. Det er stor forskjell fra det første året hvor gjestene overnattet bare en natt, til i sommer hvor gjestene blir 2-3 netter. Mange gjester tok kontakt lang tid i forveien for å høre om Allsang pakker, og rommene ble solgt i god tid før innspillingen. Det er tilreisende som har Allsang på Grensen som en fast sommertradisjon, men også mange som ikke har vært i Halden tidligere. De to første onsdagene, 20. og 27. juni, var det mindre belegg. Tribunepakkene har vært opp og ned. Et par onsdager var det utsolgt og Thon fikk kjøpe ekstra billetter fra tribunen til Halden Turist. Noen onsdager var det ledige tribunebilletter på innspillingsdagen, men de ble utsolgt til haldensere i løpet av dagen. Det er stort sett familier som kommer. Mange tar en tur over grensen på shopping når de først er i Halden. Noen gjester kommer for å oppleve en yndlingsartist, og da kommer de først og fremst for artisten og blir ikke mer enn en natt. Grand Hotell: Føler at Allsang er tosidig. På den ene siden, langsiktig positiv profilering av vakre Halden, på den andre siden den kortsiktige som er overnatting for vår del. For en person som ikke er fra Halden, må jeg be om at politikerne ser at Halden trenger positiv profilering ut i landet. Halden sliter med en litt frynsete rykte, som mye pga av allsang har bedret seg betraktelig. Men, - vi er fortsatt et hakk bak bl.a Fredrikstad. Det ser jeg ingen grunn til. Når kameraene sveiper over byen hver torsdag i sommersesongen, viser det folket der ut at vi har en by og være veldig stolt av. Og her kommer også et poeng. Dette gjør at Haldenseren blir stolt av byen sin, og det er faktisk et utrolig viktig del av dette. Allsang har jo også brøytet veien for alle konsertene som legges til Halden. Vi kunne ha solgt hotellet 10 ganger da Leonard Cohen var på besøk. Dette er viktig for vår næring. Mange vet at Posten sponset håndballjentene i mange år. Det var ikke for at Posten trodde at vi forbrukere vil bruken Posten mer, nei det var for at folk som jobbet i Posten skulle være stolt av og jobbe der. Det tror jeg Allsang gjør med Haldenseren også, de blir litt mer stolt av byen sin. Så det kortsiktige, for oss overnatting. Ønsker her et tettere samarbeid oss aktører i mellom. Vi må ha som mål og få gjestene til å bli en dag lenger. Da er det viktig å holde de i Halden og ikke sende de på shopping til Sverige. Det kan de gjøre på vei h Syntes vel at det bør fokuseres mer på barn. Vi har en godt bevart hemmelighet på festningen, spøkelsesvandring. Dette bør profileres bedre. Tror også vi må ha litt hottere artister. Var ikke like bra onsdager i år som i fjor. Her kan vel været også spille en rolle, men det var mange fine onsdager i år også. Side 58

59 Tror vel også at man bør se mer til Allsang på Skansen. Her er det de gamle traverne som synges. Viktig at det er allsang-sanger som folk kan. Og så har de en blanding av Lill Babs og småpikeidoler, og begge slår like bra. Gleder meg til møtet vi skal ha i oktober, kommer sikkert mange gode forslag opp på bordet da. Kort oppsummert, Halden trenger Allsang, det samme gjør vi i reiselivsnæringen!! Park Hotell: For år siden var det lite overnattinger på sommertid i Halden. Nå er det flere store arrangement som fører til bra belegg, bl.a. sommerstevne på Østerbo som varer i en uke, Allsang på Grensen, Grenserittet, Grensetreffet, konserter, folk som overnatter når de reiser til Sverige på shopping mm. Totalt sett gir det mange flere overnattinger enn tidligere. Det blir et stort tap for hotellene og restaurantnæringen dersom Allsang på Grensen forsvinner. De to første onsdagene i sommer, 20. og 27. juni, var det dårlig belegg. Deretter var det nærmest fullt på dobbeltrommene og tresengsrommene, men ikke enkeltrommene. Mange blir i to netter, de fleste er en natt. Det var litt flere overnattinger på Allsang onsdagene i fjor enn i år. Hotellbransjen er en trang og krevende næring, det er stor konkurranse og mange aktører i de rolige månedene. Park Hotel har ikke midler til annonsering i sangheftet eller sponsor samarbeid, men kan gjerne inngå i en bookingsentral a la Halden Turist med provisjonsinntekter til arrangementet. 15% er vanlig provisjon til bl.a. booking.com og Hotels.com. (Dette forutsetter innkjøp av bookingsystem.) Side 59

60 BRUTTOAREAL KOMMUNALE BYGG 2012 F130 Adminstrasjonslokaler bruksareal eier m2 2 % leier m2 Rådhuset 3290 Rådhuset gml. 710 Svenskegata Svenskegata Hagegata 750 Folkets Hus 2550 St. Joseph 2368 Tollboden 530 Busterudgata SUM , , F221 (førskolelokaler) Bergknatten 436 Bjørklund 349 Karrestad 395 Stangeløkka 720 Tistedal 376 Festningsgata 620 Brekkerød 833 Isebakke 745 SUM , ,48 F222 (skolelokaler) Asak 2666 Berg 2938 Folkvang 3028 Gimle 4866 Hjortsberg 4767 Iddevang 1582 Låby 3451 Os 3376 Prestebakke 1035 Side 60

61 Øberg 3649 Risum (2009) 3460 Risum (2000) 560 Risum gymbygg/tilfluktesrom 1115 Rødsberg 6029 Strupe A-bygg 1450 Strupe B-bygg (forsterket) 730 Strupe C-bygg og gym 4956 Voksenopplæring Os Allé Prestebakke samfunnshus 864 Tistadal skole 5180 SUM , , F261(institusjonslokaler) Halden sykehjem 5000 Halden sykehjem 5. etasje rehab BRA-veien dagsenter 406 Båstalund dagsenter 372 Iddebo sykehjem 3473 Karrestad sykehjem 1050 Karrestad trygdeboliger 2700 Bergheim trygdeboliger 1000 Iddebo bofellesskap 379 Solheim sykehjem 4270 SUM , ,94 F381 (kommunale idrettsbygg) Remmen svømmehall 700 Halden Ishall 7200 Hjortsberghallen 1820 SUM ,4 9914,4 F386 (kommunale kulturbygg) Side 61

62 Halden bibliotek 2521 Sidebygg bibliotek 205 Konservativen 285 Kulturkvartalet 1964 Brygga kultursal 1691 Makø 600 Ulveholtet fordelt på 4 bygn. og skjul 100 SUM , ,32 Side 62

63 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2013/ Egil A. Schjerverud Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom 2013/ Utsendte vedlegg 1 Næringsavdelingens budsjett 2013 Ikke utsendte vedlegg Budsjettansvar og budsjettoppfølging Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for næring og eiendom tar budsjettgjennomgangen til etterretning. Saksutredning: Orientering om budsjettstatus. I henhold til Kommunestyrets budsjettvedtak for 2013 er budsjettansvar og budsjettoppfølging for Næringsavdelingens budsjett lagt til Hovedutvalg for næring og eiendom. Næringsavdelingens budsjett er begrenset og omfatter kun tre ansvarsområder Tilrettelegging/Bistand næringslivet, Næringsutviklingsprosjekter og Allsang på Grensen. Budsjettoversikt for ansvarsområdene følger vedlagt. I all hovedsak er de enkelte budsjettposter (arter) bundet opp til konkrete tiltak/støtte til virksomhet. Det gjelder for eksempel årlig støtte til Halden Turist, tilskudd til Halden Næringsråd, Haldenvassdragets Kanalselskap, NCE Halden, Halden Inkubator m.m. Budsjett inneholder i utgangspunktet ingen «fri midler» til utvalgets disposisjon. For inneværende år er det imidlertid lagt inn kr ,- som tilskudd til regionpark Haldenkanalen som er dekket ved bidrag til tilskuddsmottaker på annen måte. Disse midlene vil Side 63

64 dermed være til utvalgets disposisjon om man ikke velger å tilbakeføre disse som innsparing på budsjettet. Videre er det lagt inn kr ,- som midler knyttet til rekruttering av næringssjef innværende år. Beløpet skal dekke kostnader til selve rekrutteringen og lønn fra ansettelsestidspunkt og ut Slik det ser ut nå vil trolig næringssjef ikke kunne tiltre før tidligst i løpet av sommeren. Det betyr at det her vil kunne være en innsparing av lønnsmidler eventuelt omdisponert til andre formål når det er avklart når tiltredelse vil kunne finne sted. I tillegg til detaljoversikten over vedtatt budsjett følger også «arbeidsbudsjett» for Allsang på Grensen. Som det fremgår av dette antar administrasjonen at kostnaden for Allsang på Grensen vil ligge ca. kr ,- over budsjettet på tross av at budsjettet er økt med 1 mill. i forhold til rådmannens budsjettforslag. Administrasjonen arbeider aktivt med å få inntektsøkning i prosjektet alternativt kutt i kostnader for å få balansert arbeidsbudsjettet mot årsbudsjettet. Arbeidet med innslag til sponsorer og billettsalg m.m. pågår nå for fullt. Hvor mye disse inntektene faktisk vil beløpe seg til vil bli klart først i løpet av våren. Parallelt arbeides det med mulige kostnadskutt. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at lønn til prosjektleder og prosjektkoordinator ikke ligger i budsjettansvar , men Følgende utbetalinger over budsjettet far funnet sted i januar/februar ut over lønn og mindre driftskostnader: Halden Turist kr ,49 i henhold til avtale Halden Næringsråd kr ,00 årlig tilskudd Fredriksten festning kr ,- kommunal andel til drift av flomlysanlegget Når det gjelder tilskuddet til Halden Næringsråd ble dette ikke utbetalt i 2011 og 2012 på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Det er fremmet egen skap om tilskuddene for 2011 og Det er for innværende år ikke avsatt beløp til professorater som gitt ved tidligere gavebrev fra kommunen. I følge budsjettvedtaket skal professorat-avtalen reforhandles med Halden Inkubator/NCE. Dette vil bli gjort så snart som mulig. Konklusjon Saken legges frem for Hovedutvalg for næring og eiendom til orientering. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gudrun Haabeth Grindaker Side 64

65 Side 65

66 Side 66

67 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2013/ Egil A. Schjerverud Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom 2013/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Halden kommunes tilskudd til Halden Næringsråd 2011 og 2012 Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Saksutredning: Halden Næringsråd har i brev av anmodet Halden kommune om innbetaling av kommunens bidrag til Halden Næringsråd utestående for årene 2011 og 2012 på henholdsvis kr ,- og kr ,-. Tilskuddet fra kommunen var lagt inn i årsbudsjettene, men ble holdt tilbake på grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon. Bakgrunnen for at kommunen har holdt tilbake beløpene for 2011 og 2012 grunner seg i kommunens økonomiske situasjon. Næringsrådets ledelse har ved flere anledninger drøftet muligheten for innbetaling av tilskuddet med kommunens politiske ledelse uten at man har kommet frem til en endelig avklaring. Rådmannen er anmodet om å legge saken frem for Hovedutvalg for næring og eiendom for politisk avklaring om kommunen skal dekke tilskuddsbeløpene for 2011 og I følge vedtektene (vedtatt av Kommunestyret /12) 3 skjer finansieringen ved kontingenter, kommunale og andre offentlige tilskudd og private bidrag samt honorarer for spesielle oppdrag. Rådets vedtekter legges ved til orientering. Praksis gjennom flere år har vært at Halden kommune har gitt årlig tilskudd fastsatt som egen post i årsbudsjettet tilsvarende samlet innbetalt medlemskontingent. Kontingenten er i 2013 på kr 6 000,- per medlemsorganisasjon/virksomhet. Side 67

68 Kommunen har for 2013 budsjettert med kr ,- og beløpet er innbetalt næringsrådet. Næringsrådet har de 2 siste årene gitt betydelige tilskudd til forskjellige aktiviteter bl.a. til arbeidet med Strategisk næringsplan ca. kr ,- (vedtatt av Kommunestyret 2012), Fremtidskonferansen 2011 og 2012 med kr ,- begge år, årlig tilskudd til svenne- og fagbrevutdelingen på til sammen kr ,-, Turistbyen Halden på henholdsvis kr ,- begge år m.m. for å nevne noen av de største postene. Dette har medført en betydelig reduksjon av rådets egenkapital; og med tanke på fremtidig aktivitet er det behov for å styrkerådets økonomi. For å få en politisk avklaring av restbeløpene for 2011 og 2012 legges nå saken frem til politisk behandling. Som nevnt i sak om utvalgets budsjettansvar og budsjettoppfølging har utvalget kun til disposisjon de midler, som ligger i næringsavdelingens budsjett, og som i all hovedsak er bundet opp med unntak av et beløp på kr ,-. Om utvalget ønsker å innfri beløpene for 2011 og 2012 kan beløpet dekke innenfor disse kr ,- alternativt oversendes formannskapet med anmodning om at beløpet dekkes over Formannskapets konto. Rådmannen vil imidlertid understreke at kommunens økonomi gir begrenset handlefrihet utom det som primærtjenestene og inngåtte forpliktelser krever. Konklusjon Med henvisning til saksutredningen ovenfor legger rådmannen saken frem politisk avklaring om kommunen skal dekke tilskuddsbeløpene for 2011 og 2012 eller ikke. Saken legges frem uten innstilling fra rådmannen. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gudrun Haabeth Grindaker Side 68

69 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Egil A. Schjerverud Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom 2013/ Utsendte vedlegg 1 Søknad om støtte til Fremtidskonferansen 2013 Ikke utsendte vedlegg Søknad om støtte til Fremtidskonferansen 2013 Rådmannens innstilling: Fremtidskonferansen AS gis en underskudds-garanti på inntil kr ,- til Fremtidskonferansen 2013 etter mottatt regnskap for konferansen. Underskuddsgarantien dekkes over Næringsavdelingens budsjett ansvar ved omdisponering av midler avsatt under art Saksutredning: Fremtidskonferansen AS har i søknad av 23. januar 2013 søkt Halden kommune om økonomisk støtte til gjennomføring av Fremtidskonferansen Konferansen finner sted i Halden den 17. april 2013 og avholdes i nært samarbeid med NHO Østfolds Årskonferanse «Oppdrag Energi» den 18. april Begge konferansene vil bli holdt på HiØ, Remmen. Søknaden følger vedlagt. Fremtidskonferansen har vært en suksess i de årene den har vært arrangert og bidratt til god markedsføring av Haldens forsknings- og høyteknologiske miljø og Halden generelt. Imidlertid har kostnadene for arrangement oversteget inntektene, og i 2012 ble det et underskudd på ca. kr ,- som ble dekket av eierne av selskapet fremtidskonferansen AS. Kostnadene lå innenfor rammen av hva man hadde budsjettert ut fra forventet tilsagn om støtte fra ulike aktører, men som ikke ble realisert. Konferansen søkte også i 2012 kommunen om støtte den gang på kr ,-. Hovedutvalget for næring oversendte søknaden til formannskapet med enstemmig positiv anbefaling, men Formannskapet avslo søknaden med henvisning til kommunens anstrengte økonomi. Side 69

70 Konferansen i 2012 gikk over to dager. Man har i år redusert til én dag og dermed har kostnadene kunne reduseres noe. Søknaden til Halden kommune er derfor denne gang på halvparten av omsøktbeløp for 2012 dvs. konferansen søker om støtte på kr ,-. I omdømmesammenheng er konferansen svært positiv for kommunen og den er opparbeidet seg et godt renommé også utenfor Halden. I årets budsjett legges innenfor næringsområdet stor vekt på omdømmebygging av Halden og bl.a. dette tatt i betraktning synes det riktig å støtte positivt opp om denne type tiltak. Konklusjon Rådmannen vil peke på at kommunens økonomiske situasjon er fremdeles anstrengt, men finner likevel å anbefale at konferansen gis en underskuddgaranti på inntil kr ,-. Det forutsettes at regnskap oversendes kommunen etter avsluttet konferanse før garantien eventuelt utbetales. Underskuddsgarantien dekkes over Næringsavdelingens budsjett ansvar ved omdisponering av midler avsatt under art Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gudrun Haabeth Grindaker Side 70

71 2 8 JAN.2013 Halden, 23. januar 2013 Att: Rådmannen, lialden kommune Søknad om støtte til FREMTIDSKONFERANSEN 2013 Fremtidskonferansen er Norges møteplass for Energiog IT-bransjen og avholdes i Halden den 17. april i et tett samarbeid med NHO østfolds Årskonferanse «Oppdrag Energi» den 18. april. Det er IFE, ODIN MEDIA og NCESmart EnergyMarkets som står bak Fremtidskonferansen AS, men bidragsytere kommer fra hele klyngen innen Energiog IT. Næringsklyngeninkluderer bedrifter lokalt, regionalt og nasjonalt og teller medlemmer innen næringslivet, akademia og forskningsinstitusjoner. Programkomiteen har lykkeså samle et imponerende knippe foredragsholdere fra inn- og utland som vil løfte blikket og se inn i fremtidens behov for smarte energiløsninger: Per Sanderud, Direktør i NJVE Pawel Olejarnik, International EnergyAgency(lEA), Paris Marie Fossum,Vice President New Businessat Fortum, Stockholm Per Morten Hoff, Generalsekretær IKT Norge Pål Chaffey, Adm. Dir. Abelia (NHO) Lene Mostue, Direktør Energi21 Kjell Sand, Prof. NTNU og Norwegian Smart Grid Center Toril Nag, ExecutiveVice President, LyseEnergi Kolbjørn Harr, Adm. Dir. Tieto Fremtidskonferansen ASvelger altså å arrangere en ny konferanse i 2013 til tross for at fjoråret ble en økonomisk katastrofe, hovedsakeligfordi utlovet støtte fra det offentlige uteble. Gjennomføringen av konferansen er i meget stor grad basert på ubetalt egeninnsats. Fremtidskonferansen avholdes på Høgskolen i østfold, Remmen, vil være med på å vise at Halden er en næringsvennligkommune og den kommunen i regionen som best forstår betydningen av å opprettholde fokus på innovasjonog nyskapning. Fremtidskonferansen ASsøker herved Halden kommune om støtte på kr ,-til gjennomføring av Fremtidskonferansen Vennlig hilsen for Fremtidskonferansen AS - Tor ø. Frydenberg, styrelede Side 71

72 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2013/ Egil A. Schjerverud Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom 2013/ Utsendte vedlegg 1 Søknad 2 Remmen studentkro Ikke utsendte vedlegg Søknad om tilskudd til Remmen studentkro Rådmannens innstilling: Halden kommune gir en underskuddsgaranti for etablering av studentkro ved Høgskolen i Østfold på Remmen på inntil kr ,-. Det forutsettes oversendt godkjent regnskap som viser kostnadene for etableringen for garantibeløpet eventuelt utbetales. Beløpet foreslås dekket ved omdisponering av midler fra ansvar Næringsavdelingen, art Saksutredning: Halden kommune har mottatt søknad om tilskudd til etablering av studentkro ved HiØ Remmen datert 4. januar Vedlagt søknaden følger oversikt over anskaffelse av inventar og utstyr samt forslag til innredning. Det er et sterkt ønske fra studentene om å få til et studentmiljø i Halden som både kan bidra til at studentene tilbringer mer tid i Halden også utenom den tid studiene pågår og dermed bidra både studentmiljøet og Halden som studiested. Flere forsøk har vært gjort de senere år for å få etablert en studentkro uten at man har lykkes med dette over tid. Uten tvil vil etableringen av en studentkro være positivt både for studentene og Halden som studiested for fremtidige studenter. For øvrig vises det til søknaden. Det er fra HiØ s side tildelt kr 1 mill. til etableringen, men sluttkalkylen for prosjektet viser et finansieringsbehov på kr ,- og studentene har søkt tilskudd også fra næringslivet. Side 72

73 Representanter for studentene har bl.a. redegjort for prosjektet i Halden Næringsråd og gitt et tilsagn om tilskudd fra næringsrådet på kr ,-. Det er naturlig at kommunen ser et eventuelt kommunalt bidrag opp i mot øvrige bidragsytere. Konklusjon Kommunens økonomiske situasjon begrenser muligheten for bidrag til tiltak av denne type, men ut fra at kommunen også ønsker å styrke studentmiljøet i Halden foreslår rådmannen at det gis en underskuddsgaranti på inntil kr ,- tilsvarende Halden Næringsråds tilskudd. Beløpet foreslås dekket ved omdisponering av midler fra ansvar Næringsavdelingen, art Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gudrun Haabeth Grindaker Side 73

74 Søknad om tilskudd til Remmen Studentkro 4. januar 2013 Høgskolen i Østfold har år etter år fått høyere oppslutning med søkere, dette mener vi er et resultat av veien mot Norges mest attraktive Høgskole. Parallelt med arbeidet om å nå det ovenstående målet jobbes det med å finne løsninger for å få studentene til å bli lenger på skolen. Det å kunne tilby et allsidig oppholdsrom med god atmosfære og komfortable sittegrupper, vil studenter ha enda en grunn til å være igjen lenger på skolen for å jobbe med oppgaver eller bare kose seg sosialt. Dette området, som vil befinne seg i skolens kantineområde vil kunne fungere som et allsidig lokale. På dagtid vil det virke som en utvidet kantine med gode sittegrupper til å nyte maten fra kantinen. Det kan også arrangeres servering på dagtid og kveldstid. Men hovedformålet ved dette prosjektet er å kunne gi studentene en egen kro. Dette vil gjøre Høgskolen i Østfold enda mer attraktiv og vil ultimat kunne tiltrekke seg enda flere studenter. Gjennomføring av prosjektet er også et riktig tiltak på dette tidspunkt sett i sammenheng med utbygging av 313 nye studentboliger på Remmen. Prosjektet er allerede godt i gang, og anbudsrunder er planlagt å starte i slutten av januar. Etter ønsker fra studenter og ansatte jobbes det med å få kroen ferdig før semesterslutt. Det er i utgangspunktet tildelt ,- kroner til dette prosjektet. Men sånn kroen er tegnet i dag, med de materialvalgene som er gjort, er prosjektet estimert til ,-. For at vi ikke må kutte på kvaliteten på materialene, ønsker vi heller å søke om deler av de resterende midlene fra avdelingene på Remmen. Et ønske er at bedre studiemiljø skal føre til bedre karakterer, bedre omdømme, flere søkere. Med vennlig hilsen Jonas Skullerud Side 74

75 Remmen Studentkro Jonas Skullerud Høgskolen i Østfold, Halden 19. Desember 2012 Side 75

76 Kroen Prosjektet er utført med høy kvalitet på inventar og utstyr. Vil fungere som kantine og arbeidsplass for studenter og ansatte på dagtid. Samt studentkro og andre arrangementer på kveldstid. Kroområdet vil bli populært for besøkende ved seminarer og lignende. Side 76

77 Hva vi kan tilby Navn med logo på et godt plassert, men diskret og pent skiltpanel. Omtale og takk ved åpningen. Andre ønsker? Side 77

78 Sponsormidler En mulighet vil være å sponse konkrete deler av inventaret. Kontant eller med inventar som passer våre behov. Side 78

79 Inventar Musikkanlegg Scenelysanlegg Oppbygget kroplatå Gulvbelegg på kroplatå Lysrigg i tak ~15 000,- Sceneelementer ~8 000,- Gulvbelegg på scene ~6 000,- Lerret for fremvisning ~3 000,- Lydtepper med skinner ~2 000,- stk Barbord ~2 300,- stk Barkrakkstoler ~4 500,- stk Tolv stoler ~4 300,- stk Syv eikebord ~14 000,- stk Syv sofagrupper ~45 000,- stk Syv pendellamper ~3 000,- stk Side 79

80 Side 80

81 Side 81

82 Side 82

83 Side 83

84 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Egil A. Schjerverud Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom 2013/ Utsendte vedlegg 1 Haldenvassdragets Kanalselskap - Samarbeidsavtale/finansiering Ikke utsendte vedlegg Haldenvassdragets Kanalselskap - Samarbeidsavtale/finansiering for år 2013 Rådmannens innstilling: På bakgrunn av Halden kommunes økonomiske situasjon finner ikke rådmannen å kunne anbefale Haldenvassdragets Kanalselskaps forslag til finansiering av samarbeidsavtalen for 2013 ut over det som ligge i kommunens budsjett for Saken oversendes Formannskapet for endelig behandling. Saksutredning: Halden kommune har mottatt søknad fra Haldenvassdragets Kanalselskap om samarbeidsavtale/finansiering for året Halden kommune bidrar årlig med tilskudd til slusetjenesten og den operative slusedriften og til kanaltjenesten. For inneværende år er finansieringen av disse satt til henholdsvis kr ,- og kr ,- og ligger godt innenfor rammen av det som er satt av i kommunens driftsbudsjett for Haldens andel av de totale kostnadene for slusedriften utgjør 23%, Østfold fylkeskommune 40% og de øvrige kommunene langs kanalen med henholdsvis 11% for Aurskog-Høland og Aremark kommuner og 15% for Marker. Fordelingen vises i vedlagte søknad. Haldens andel er altså vesentlig høyere enn for de øvrige kommuner. At Haldens andel er høyre enn de øvriges synes naturlig ut fra Haldens størrelse og slusenes beliggenhet, men det er likevel naturlig at fordelingsnøkkelen vurderes forløpende ut fra den utvikling som finner sted. Side 84

85 Haldenvassdraget med sluseanlegget er et av Norges viktigste tekniske industrielle kulturminner og staten, fylkeskommunen og kommunene har bidratt til opprusting av anleggene. Også fra et reiselivsperspektiv og friluftsliv er kanalen av stor betydning for kommunene langs vassdraget. Særlig viktig er det at kanalanleggene nå vedlikeholdes tilfredsstillende etter etableringen av Regionpark Haldenkanalen som Halden har engasjert seg i på flere måter. Regionpark vil være av betydning ikke bare for utvikling av kalaregionen, men også for hele Halden-regionen. Men også kommunens engasjement i regionparken vil bety økt økonomisk bidrag fra Halden for at regionparken skal bli en suksess. For å sørge for at kanalen og sluseanleggene fortsattopprettholder sin standard etter opprustingen er det i finansieringsforslaget for 2013 lagt inn et bidrag fra partene til planmessig forbyggende vedlikehold i årene fremover en drifts- og vedlikeholdsplan. Denne posten var Halden kommune (administrasjonen) ikke kjent med på det tidspunkt rådmannens forslag til budsjett for 3013 ble satt opp. Kanalselskapet har satt denne posten til kr ,- for 2013 for Haldens del og utgjør også i denne sammenheng 235 av totalsummen på kr ,-. Denne posten forutsettes å ligge i kommunenes fremtidige bidrag til finansieringen. Det forutsettes tilsvarende finansieringsfordeling for For 2013 vil det samlede bidrag fra Halden utgjøre kr ,- (mva.kompensasjon lagt inn). Det er kr ,- høyre enn det beløp som er lagt inn som tilskudd til kanalselskapet i budsjettet Med det som ligger i kommunens budsjett kan kommunen bidra som følger: Slusetjenesten/operative sl. kr ,- Kanaltjenesten kr ,- Drifts- og Vedlikeh. Plan kr ,- Sum kr ,- Det er naturlig at Halden bidrar også til å sikre anleggenes fremtidige standard i tillegg til den årlige driften. Men rådmannen ser ikke at Halden kommunes økonomiske situasjon i 2013 gir rom for ytterligere bevilgning til kanalselskapet ut over det som ligger i budsjettet. Tilskuddet til kanalselskapet ligger i næringsavdelingens budsjett og det er ikke mulig å omdisponere andre poster her for å dekke inn differansen. Konklusjon På bakgrunn av Halden kommunes økonomiske situasjon finner ikke rådmannen å kunne anbefale Haldenvassdragets Kanalselskaps forslag til finansiering av samarbeidsavtalen for 2013 ut over det som ligge i kommunens budsjett for Saken oversendes Formannskapet for endelig behandling. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gudrun Haabeth Grindaker Side 85

86 Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Østfold fylkeskommune Akershus fylkeskommune Haldenvassdragets Kanalselskap AS Storgt. 6, Ørje Postboks 140, 1871 Ørje Tlf fax mobil E post: Org. nr MVA / Haldenvassdragets Kanalselskap søker om flg. samarbeidsavtale/finansiering for år 2013 Haldenkanalen er et av Norges viktigste tekniske industrielle kulturminner, og det viktigste felles landemerke for de kommunene som sogner til kanalen. Med god hjelp fra Kanalkommunene, fylkeskommunen, Olje- og energidepartementet, Riksantikvaren, Østfold Energi, Gjensidigestiftelsen og Unistiftelsen er Kanalselskapet snart i mål mht. full opprustning av anleggene. Kanalen er nå fullt funksjonsdyktig. Nå er hovedutfordringen å få mer trafikk og mange flere besøkende. Erfaring viser at økt trafikk på kanalen gir flere entusiastiske tilskuere fra land. I sum for våre tre slusesteder var det i år 645 slusinger. Antall slusinger har økt sterkt de siste årene: Bunnåret var 2009 med 311 slusinger. Kanalselskapet hadde 50 % økning i 2010, 10 % i 2011 og 25 % i Dette til tross for at været ikke har vært på vår side de siste to årene. Ambisjonen er å flerdoble trafikken på vannet i løpet av få år, og dermed også styrke grunnlaget for annen aktivitet langs kanalen. Utviklingen på Skulerud har vært svært gledelig. Kanalselskapet har overtatt ansvaret for Kanaltangen på Skulerud fra Aurskog-Høland kommune. Med hjelp fra Riksantikvaren har Kanalselskapet nå restaurert Tømmerkrana, Smia og Lagerbygget. Og samarbeidet med Skulerud Vel og lokal dugnadsgjeng har vært utmerket. Båtturene til Skulerud i sommer med DS Turisten var en suksess. Kanalselskapet vil med dette få takke alle for samarbeidet om å få en operativ og restaurert kanal. Samtidig må vi få minne om den utfordringen det er å drifte og vedlikeholde dette store anlegget. I løpet av opprustningsperioden har vi laget en langsiktig drifts- og vedlikeholdsplan. Den bygger på prinsippet om forebyggende vedlikehold, som gjør at tekniske innretninger blir planmessig vedlikeholdt og restaurert over en 30-årperiode. Det er lagt opp slik at finansieringen av dette skal være mest mulig jevn og forutsigbar. Nedenfor følger en mer detaljert oversikt over hva dette innebærer for år Vi antar at den størrelsesorden som er lagt til grunn for samarbeidet/støtten, kan gjelde for de kommende fire år, og at en deretter rullerer planen og også vurderer samarbeidsavtalen/tilskuddene igjen. Vi viser ellers til at fylkeskommunene og primærkommunene har noe ulik metode for sitt samarbeid med Kanalselskapet. Østfold fylkeskommune og Akershus fylkeskommune gir tilskudd, mens primærkommunene kjøper tjenester av Kanalselskapet. Side 86

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næringsutvikling Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for næringsutvikling Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for næringsutvikling Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for næringsutvikling Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus, Storgt. 6 Dato: 15.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for næring og eiendom Store møterom, Storgt.7 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for næringsutvikling Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for næringsutvikling Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for næringsutvikling Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 28.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Erlan Aastebøl Leder H Inger

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Innspillingsdager: Det er 7 innspillinger i 2017: Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag 09.

Innspillingsdager: Det er 7 innspillinger i 2017: Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag 09. Arrangementsinformasjon: Ta med familien til et spektakulært TV-show på Fredriksten festning i Halden. Nok en gang skal kjente og kjære, norske og internasjonale artister, dra i gang allsangstemning sammen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 17:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune

Møteprotokoll. Halden kommune Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Øyvind

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 17:00-18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 17:00 18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 17:00-17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 09.11.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Utvalg: Møtested: Storgata 7 Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 17:50 18:35 Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan-Erik Erichsen

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Postenligaen Kvinner i media Share of Voice. juli - september 2010

Postenligaen Kvinner i media Share of Voice. juli - september 2010 Postenligaen Kvinner i media Share of Voice juli - september 2010 Innhold Share of Voice TV Share of Voice print og Internett Annonseverdi TV, print og Internett Metode mediemålinger 2 TV juli - september

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapsalen, Halden rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.08.2015 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Styringsgruppe for planstrategi Møtested: Formannskapssalen, Halden Rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Styringsgruppe for planstrategi Møtested: Formannskapssalen, Halden Rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Styringsgruppe for planstrategi Møtested: Formannskapssalen, Halden Rådhus Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 26.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling NB! Medlemmene inviteres til befaring på Kulturskolen kl. 15:00. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Medlemmene inviteres til befaring på Kulturskolen kl. 15:00. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 18:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: 17:30 20:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.04.2013 Tidspunkt: 17:00 18:55 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 16:00-16:50 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2013 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 14.01.2016 Tidspunkt: 12:30 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 04.05.2016 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Fayegården Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00-1200 MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin

Detaljer

P R O T O K O L L fra formannskapsmøte

P R O T O K O L L fra formannskapsmøte RØMSKOG KOMMUNE P R O T O K O L L fra formannskapsmøte Formannskapet holdt møte på Kommunehuset 15.04.10. Alle faste medlemmer møtte, bortsett fra Bjørn Erik Lauritzen, som hadde forfall. Som varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.04.2011 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.04.2011 Tid: 10:00 Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.04.2011 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 18:00 18:35 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer