Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunesstyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 ORIENTERINGER: Kl Numedal Videregående skole og introduksjonsprogrammet for flyktninger v/fagsjef Christianne Stroop. Kl Regionalpark Numedal v/elin Halland Simensen Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 31/14 Forprosjekt Regionalpark Numedal PS 32/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal 2013 PS 33/14 Regnskap og årsrapport Lukket/åpent Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Møtet vil bli direkteoverført på internett. Gå inn på våre nettsider: Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : U01 Saksmappe : 2014/379 Avd. : Rådmann Saksbehandler : Alexander Ytteborg Forprosjekt Regionalpark Numedal MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /14 Kommunestyret /14 Saken gjelder: Gjennomføre et forprosjekt gjennom Numedalsutvikling IKS for å forberede og planlegge etablering av regionalpark som utviklings- og samarbeidsplattform for Numedal. Fakta: Etter henvendelse fra lokale ildsjeler/initiativtakere, er det iverksatt prosess for å blåse liv i tanken om regionalpark som utviklingsstrategi for økt verdiskaping i Numedal. I 2013 ble det gjennomført en forstudie som hadde som målsetting å finne ut om regionalparkkonseptet kan være noe for Numedal. I forstudien ble det valgt ut åtte satsningsområder, og målet var å finne ut om disse kunne oppnå økt verdiskaping gjennom samarbeid på tvers av satsningsområdene. Satsningsområdene var: 3-fjellsamarbeidet: Blefjell Vegglifjell og Uvdal. Middelalderuka Numedalslågen (Naturressurs, fiskeressurs, fritidsaktiviteter, fløtningshistorie og kraftverkshistorie).trillemarka- Rollagsfjell Naturreservat og Hardangervidda nasjonalpark og randområdene rundt disse, inklusiv Nordmannslepene. Numedalsbanen (Riksantikvaren fredet øvre delen av Numedalsbanen, Rollag Rødberg, den ). Fylkesveg 40 hovedferdselsåren gjennom Numedal Matopplevelser i Numedal (Etablert nettverk og prosjekt). Numedalsruta Nasjonal sykkelrute nr. 5

3 I forstudiefasen ble det gjennomført individuelle møter med kontaktpersoner for de åtte satsningsområdene. Videre ble det gjennomført to verksteder med representanter fra satsningsområdene, næringsavdelingene i kommunene, rådmenn, og ordførere, samt representanter fra Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Buskerud. Det er også gjennomført felles møte for de tre formannskapene i Numedal. Konklusjonen fra denne prosessen er at det ikke finnes noen formell arena hvor næringsliv, frivillige organisasjoner og kommunene kan møtes. Det er et behov for en overordnet langsiktig plan på tvers av geografi, sektorer og satsningsområder for den framtidige utviklingen i Numedal. Her ser aktørene regionalpark som en mulighet for arbeide langsiktig og samordnet. Samtlige representanter fra satsningsområdene viste stor interesse for å lære mer om samarbeid gjennom et regionalparkkonsept og de var positive til prosjektet. Forstudien har synliggjort gevinster for samarbeid, samt gitt en god start på arbeidet med forankring i målgruppene. Det ble derfor i rapporten fra forstudien konkludert med en anbefaling i å videreføre arbeidet gjennom et forprosjekt. Saksbehandlers vurdering: Regionalparkprosjektet i Numedal har valgt å kalle en eventuell kommende fase for et forprosjekt. Prosessene i Numedal er kommet langt, og arbeidet som nå planlegges vil fokusere på en videre forankring og bred inkludering, der blant annet næringslivet i Numedal vil være et sentralt satsningsområde. I denne sammenheng vil forprosjektet legge opp til aktiviteter og synergier som forbereder etablering av parken, utarbeide parkplan, utarbeide profilelementer og forslag til parkavtale. Det vil også være et stort fokus på om regionalparkkonseptet kan forenkle og redusere aktørnivået i Numedal. Ved å etablere en regionalpark som samarbeidsform kan man modellere en organisasjon som ivaretar alle sider ved verdiskapingen i Numedal, det være seg innen næring, reiseliv, samferdsel, kultur m.m. I dag er det mange ulike aktører i dalen, som på ulike måter jobber hver for seg for å nå sine mål. Ved å samle disse inn under én paraply kan regionalparkkonseptet fremstå mer robust ved at det samler flere næringer for å nå disse målsetningene. Den kommende fasen vil derfor kunne bidra til å analysere hvilket mulighetsrom som ligger i etablere parkkonseptet som utviklingsstrategi og verdiskapingsinstrument for Numedal. Mål for forprosjektet er å: Fokusere på bred forankring og å etablere en plattform for relevante aktører, herunder å legge grunnlaget for bygdeutvikling og bærekraftig utvikling i Numedal. Analysere mulige gevinster i form av økt verdiskaping for regionen i et langsiktig perspektiv. Gjøre de nødvendige forberedelser til etablering av regionalpark som samarbeidsplattform for Numedal innen utgangen av mars Gjennomføre supplerende landskaps- og ressurskartlegging utarbeide et forslag til parkplan Tidsplan Når finansiering er avklart og klarsignal til forprosjekt eventuelt vedtatt er oppstart innen Når kartlegging (H1) er gjennomført, innen Når forslag til parkplan er utarbeidet, innen Når arbeidet med informasjon og forankring er avsluttet, innen Når forprosjektrapporten er godkjent og prosjektet avsluttet, innen

4 Kostnadsplan Egeninnsats kr ,- Ekstern bistand (lands/ress. analyser) kr ,- Informasjon og profilering kr ,- Mobilisering og identitetsbygging kr ,- Prosjektledelse/prosjektplan - svar/ prosesskostnader kr ,- Studietur kr ,- Uforutsette kostnader kr ,- Sum kostnad ,- Finansieringsplan Buskerud Fylkeskommune kr ,- Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD)- verdiskapningsprogram kr ,- Verdi av samlet egeninnsats kr ,- Sum finansiering kr ,- Søknad om støtte til forprosjekt Regionalpark Numedal ble sendt KMD etter fullmakt fra styret i Numedalsutvikling IKS mars Søknaden behandles i departementet dersom kommunestyrene i Numedal godkjenner planene til forprosjekt. Forprosjektet har ingen bindinger til opptak som medlem i Norske Parker, paraplyorganisasjonen for lokale og regionale parker. Dette må vurderes politisk etter endt forprosjekt, der det vil konkluderes om konseptet kan anbefales gjennomført i Numedal. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommunestyre vedtar at Numedal Utvikling IKS arbeider videre med forprosjekt Regionalpark Numedal under forutsetning av skisserte finansieringsplan. Vedlegg 1 Fagrapport Forstudie Regionalpark Numedal 2 Sluttrapport forstudie Regionalpark Numedal

5 Numedalsutvikling IKS Fagrapport fra forstu ide Regionalpark Numedal sammen står vi sterkere «Det er to ting som fenger meg; det ene er langsiktighet og det andre er et samarbeidsforum mellom offentlig og privat, det er et behov for et sted hvor dette kan samles. Jeg tror dette kan ut gjøre en forskjell, hvor Numedal kan bli mer synlige. Det utgjør en forskjell å samle kreftene». Utsaqn fra nærnqsdrivende Numedalsutvikling IKS

6 Fagrapport fra forstujde Regtonaipark Nu -dai meu star i strkerr Nurnedalsutvikling IKS Innhold BAKGRUNN 2 PÅFYLL AV KUNNSKAP OG TEORI 3 Attraktivitetsteori 3 Økt verdiskaping det samme som Økonomisk verdiskaping? 4 STATUS OG RESULTATER FOR HVERT SATSINGSOMRÅDE 6 De åtte utvalgte satsningsområdene 6 Presentasjoner og status for hvert satsningsområde, viktige problemstillinger og muligheter 8 VERKSTEDER, MØTER OG INVOLVERING 15 Verksted med sentrale aktører 15 Oppfølgingsverksted med satsningsområdene 17 Andre møter 19 Felles informasjonsmøte for formannskapene i Numedal 20 ORGANISERING 21 Eksempler på organisering i etablerte parker 21 Forslag til organisering av Regionalpark Numedal 23 Momenter til skisse for organisering 24 Hvorfor nettverk? 25 «SAMMEN STÅR VI STERKERE» 25 Side I i

7 Fagrapport fra forstulde ()lj[k BAKGRUNN Nurnedaisutviktng IKS Med bakgrunn i at Numedal har lang tradisjon for regionalt samarbeid på mange områder, og at ildsjeler og aktører innen næringsliv har uttrykt at det er ønskelig med mer forpliktende langsiktig samarbeid, har Numedalsutvikling IKS sett på muligheten for å utvikle et slikt samarbeid i Numedal basert på modellen regionalpark. Regionalparkene vil øke lokalsamfunnets verdsetting og ivaretaking av natur-og kulturverdier, slik at disse bidrar til bred verdiskaping. Bakgrunn for prosjektet er grundig omtalt i forstudieplanen. Side I 2

8 Fagrapport fra forstulde Regionalpark lit ed an r tr, Numedalsutvikling IKS PÅFYLL AV KUNNSKAP OG TEORI Det er for å forstå begrepet og tenkningen med regionalpark, viktig å ha med seg teori om hva som er med på å drive fram vekst og utvikling i et samfunn. Knut Vareide, Telemarksforskning har laget en modell som viser dette, og denne er lagt til grunn for anbefalingen om å gå videre med et forprosjekt. Attra ktivitetsteori Ifølge Vareide kan et område være attraktivt på tre måter: Attraktivitet for bosetting Attraktivitet for bedrifter Attraktivitet for besøkende Bosetting Figuri: Attraktivtetspyramiden. De tre dimensjonene utgjør totalt sett den samlede attraktiviteten på et sted, som er avgjørende for å skape utvikling i lokalsamfunnet. Bosetti ng: Bedrifter: Besøkende: Etter at moderne kommunikasjon har gjort det mulig å pendle over store avstander, kan noen steder i dag oppstå som attraktive fordi det er gunstig å bo der. Noen steder er attraktive fordi det er gunstig å produsere noe som kan eksporteres til andre steder. Andre steder er attraktive fordi de trekker til seg besøkende som skaper arbeidsplasser i besøksnæringer Side I 3

9 Fagrapport fra forstuide Rap<rk Nt.i en snrnn str vt Numedalsutvk!ing IKS Sentrale punkt i forhold til dette handler om et steds omdømme, knyttet til en kommune som sted å bo, besøke, eller drive næringsutvikling. Modellen viser at de tre faktorene bør utvikles i takt og ligge til grunn for utvikling av visjoner og langsiktige planer om et område skal utvikle seg og være attraktivt. Det er kombinasjonen av disse som gir vekst på et sted. Steder som er attraktive langs alle de tre aksene, vil få høy vekst. Numedal er for mange et reisemål i og med alle hyttene som finnes i området. Et reisemål kan defineres til å være et geografisk sted som besøkes fordi stedet har noen kvaliteter som gir den besøkende noen opplevelser som er verdt å besøke. Disse kvalitetene og opplevelsene foregår alltid et sted i et landskap. Det er aktørene på stedet som hver for seg og i samspill frambringer tjenestene, den tilretteleggingen og de produktene som egentlig skaper reisemålet. Her vil samspillet mellom tilrettelegging for besøkende, kontakt med innbyggere og tilbud fra for eksempel handel-og servicenæring være avgjørende for den totale oppelvelsen til den besøkende. Det samme vil gjelde for stedets egne innbyggere, og særlig i kommunenes arbeid med å tiltrekkes seg ny arbeidskraft og nye innbyggere. Ifølge «Regional analyse for Kongsbergregionen», TF-notat 70/2012, vil kommunene i Numedal kunne oppnå sterk vekst hvis de får høy vekst i arbeidsplasser og forsterket bostedsattra ktivitet. Økt verdiskaping det samme som økonomisk verdiskaping? Hva vil v! med Numedal? Kan regionalpark og en langsiktig plan for samarbeid føre Numedal inn iframtida? For å utdype dette nærmere er Telemarksforsknings rapport «Duell eller duett Reiselivs og lokalsamfunnsutviklingx, TF-rapport 319 benyttet. Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner har alle i sine kommuneplaner nevnt reisemålsutvikling, hytteutvikling, vekst innen besøksnæring og å stimulere til befolkningsvekst som satsningsområder. Numedal har et stort mangfold i natur og en rik kulturarv hvor det finnes gode muligheter for å videreutvikle produkter og tjenester som kan tilbys besøkende og boende i området. Landskapet har viktig betydning for aktiviteten som utvikles. Fra tidlige tider har jordbruk og skogbruk vært de faktorene som har gjort det mulig for folk å bo i dalen. Det er fortsatt landskapet som er Hvitebok for reiselivet (2008), lnnovasjon Norge definisjon av et reisemål. Side I 4

10 Fagrapport fra forstuide RionaIpark Nrri;i irnn str ti terk.r& Nurnedalsutvikling KS hovedarena for deler av den utvikling som skjer, og for mange fortsatt i relasjon med både jordbruk og skogbruk, men nå mer rettet mot besøksnæring og utvikling av hytteog reiselivsområder. Natur-og kulturarv har betydning for fastboendes og tilsreisendes identitet og trivsel og er sterke markører for det som Telemarksforskning kaller stedlig særpreg og egenart. Dette gir grunnlag for lokalsamfunnsutvikling og en rekke former for verdiskaping. Natur og kulturarven er en viktig ressurs for den verdiskapingen som foregår på steder knyttet til besøk. Lokal og regional foredling av disse verdiene, forutsetter en bred tilnærming til verdiskapingstemaet. Slik sett er bred verdiskaping en utviklingsstrategi som legger vekt på å understøtte en bærekraftig (varig) utvikling. Hovedpoenget med begrepet er altså å se de ulike verdiskapingsformene i sammenheng, og arbeide med å skape gjensidig forsterkende samspill mellom dem. Det brede verdiskapingsbegrepet består av: Miljømessig verdiskaping innebærer å styrke kvalitetene og verdiene knyttet til kulturminner, kulturlandskap og natur. Miljømessig verdiskaping oppstår ved at disse verdiene skjøttes, holdes i hevd og bevares slik at kulturarven og naturmangfoldet sikres. Kulturell verdiskaping innebærer økt kunnskap og bevissthet om lokal kultur og naturarv, særpreg, tradisjoner, historiefortelling og symboler som gir grunnlag og utvikling av en stedlig identitet og stolthet. Sosial verdiskaping innebærer utvikling av felles forståelse, engasjement, tillit og tilhørighet som oppstår gjennom samarbeid, samhandling, dugnad, frivillighet, fellesskap og nettverk. Økonomisk verdiskaping innebærer økt lønnsomhet gjennom produksjon og salg av varer og tjenester og økt sysselsetting for lokalsamfunnet, for eksempel som følge av innovasjon, merkevare og omdømmebygging. Dette breddeperspektivet på verdiskaping er nå tatt inn i statens politikk på miljø og kulturminneområdet i St.meld. 35 ( ) Framtid med fotfeste. Det viktigste med denne tilnærmingen er den bredden som det skaper, ikke oppdelingen i ulike begreper og kategorier. Erfaring innhentet av Telemarksforskning, viser at arbeidet med det brede perspektivet forutsetter en tillitsfull samhandling mellom et bredt spekter av aktører på tvers av sektorgrenser på ulike nivåer. Det er behov for samhandling mellom aktører knyttet til det offentlige, ulike bransjer og miljøer i fra kunnskapsmiljøer. privat sektor, frivillige miljøer og deltagelse Side I 5

11 Fagrapport fra forstuide ReonIprk NuiïiIaI siren st ir sertee Distriktssenteret (KDU) sier dette som begrunnelse for å følge opp frivillige aktører(hentet fra Sluttrapporten om ildsjelmarken, Kongsbergregionen): Nurnedalsutviklng IKS ((De fleste kommuner har godt etablerte tjenester og veiledning for den som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet. De færreste kommuner har en tilsvarende tjeneste for den som ønsker å bidra til utvikling av lokalsamfunnet på andre måter». En annen viktig erfaring, er at man lokalt har vanskelig for å lykkes, uten god regional forankring på fylkesnivå. Det viser seg vanskelig å jobbe med bred verdiskaping lokalt uten av dette støttes opp både av fylkeskommunen, fylkesmannen og andre regionale partnere, som f.eks Innovasjon Norge. STATUS OG RESULTATER FOR HVERT SATSINGSOM RÅDE Det ble i prosessen med utarbeidelse av prosjektplan for forstudien gjort et utvalg på satsningsområder som det var ønskelig å se nærmere på. Denne utvelgelsesprosessen foregikk som et samarbeid mellom styret og administrasjonen i Numedalsutvikling basert på kunnskap og erfaring om de ulike områdene. Det har i løpet av forstudien kommet innspill til endringer i innhold eller navn på satsningområdet, dette er ikke tatt hensyn til i denne delen av fasen, men vil være aktuelt å ta opp igjen i et forprosjekt. De åtte utvalgte satsningsområdene Fjellsamarbeidet: 3 fjellsamarbeidet: Blefjell Vegglifjell og Uvdal Felles profilering av fjell- og hytteområdene. Felles messedeltagelse. Middelalderuka Årlig helukes arrangement basert på kultur og kulturhistorie, som pågår i hele dalføret Numedal i regi av primært de tre kommunene, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Det er et sannsynlig utviklingspotensial i verd is ka p1 n g. forhold til kommersiell virksomhet og Side I 6

12 Fagrapport fra forstulde ntprk Numecia s i rneii st àr ii sterk--rs Numedalsutvikting IKS Nu me dal slå ge n Lågen som naturressurs - Hvordan skape økt næring? Fiskeressurser Fritidsaktiviteter Potensielle samarbeidsområder: Fløtningshistorien og betydningen for sølvgruvevirksomheten på Kongsberg, og samfunnene langs Lågen fra Hardangervidda til Larvik. Kraftverkshistorien Trillemarka- Rollagsfjell Naturreservat og Hardangervidda nasjonalpark og randområdene rundt disse Hvordan skape ytterligere næring ut av vern som status? Samarbeid med Sigdal kommune i forhold til Trillemarka. Hardangervidda - Nordmannsslepene Numedalsbanen Riksantikvaren fredet Numedalsbanen Verdiskapingspotensial / utviklingspotensial Hvordan skape næring ut av vern som status? Aktuelle produkt og opplevelser blant annet dresinsykling og andre kulturopplevelser / aktiviteter. Fylkesveg 40 hovedferdselsåren gjennom Numedal Videreutvikle Fv. 40 gjennom Numedal Rasteplasser Helhetlig skilting Sentrumsutvikling Miljø Sikkerhetstiltak Vedlikehold / skogrydding Nasjonal turistveg Side I 7

13 Fagrapport fra forstulde RenaIpark N unc1 sn [flp Stit Vi Nuedalsutvikling iks Matopplevelser i Numedal Utvikle næring knyttet til lokal mat: Produksjon Foredling Salg og distribusjon Merkevare Markedsføring Numedalsruta Nasjonal sykkeirute nr. 5 Verdiskaping og næringsutvikling i fbm. sykkelruta fra Geilo til Larvik. Presentasjoner og status for hvert satsningsområde, viktige problemstillinger og muligheter Fjellsamarbeidet: Trefjell-samarbeidet: Blefjell Vegglifjell og Uvdal: Fakta: I Numedal finnes det til sammen om lag hytter. I følge rapporter fra Transportøkonomisk Institutt og Høgskolen i Buskerud utgjør dette ca overnattinger per år. Det har vært et samarbeid mellom de tre fjellområdene i Numedal gjennom det tidligere prosjektet «Trefjell-samarbeidet». Veggi ifje Il: Tilbakemeldingene fra leder i Vegglifjell Friluftslag er at regionalpark som samordningspiattform er interessant og spennende. Det har vært og delvis er et gjennom Trefjell-samarbeidet. tett tett samarbeid med de to andre fjellområdene Det jobbes aktivt med utvikling av sti sykkel og skiløypenett. Ønsker samarbeid med grunneiere for å få til et bedre tilbud til gjester i forhold til fiske og fiskemuligheter, blant annet prosjektet «Ørretens Rike». tettere Utvikling av sentrumsområdet og handelsstanden i Veggli er viktig for utviklingen i fjellområdet. Aktivitetstilbud og lokalmat er også viktig for det totale tilbudet til hyttegjestene. Samordning av prosjekter og aktiviteter er bra. Positiv til park. Side I 8

14 Fagrapport fra forstulde Reg iipk Nu ned satnmn står v rkere Numedalsutvkling IKS Uvdal: Det har vært avholdt møte med initiativtakter og styremedlem for Miljøringen SA, som representant for utvikling av fjellområdet i Nore og Uvdal. Tilbakemeldingene er at dette er interessant og positivt. Det er viktig med rolleavklaring og reindyrkning av selskaper for å lykkes med regionalpark og andre prosesser framover. Samfunnsutvikling er viktig for at innbyggerne skal trives. De aktivitetene som tilbys i Numedal er relativt få, det er derfor viktig å samle det som finnes. Kan dette være en styrke til motivasjon, er det bra. Tilrettelegging av aktiviteter som framstår som gode aktiviteter er avgjørende. Det er viktig med forankring i allerede eksisterende bedrifter og blant politikerne. Siden egionalpark er en varig organisasjon må ikke dette komme på bekostning av det som allerede finnes. Viktig at det er en god samhandling med Næringsselskap og turistkontor og næringshage. Interessert i å lære mer om parkmodellen. Blefjell: For fjellområde Blefjell har leder i BlefjeII Utvikling BA vært kontaktperson. Det ble forsøkt å finne andre kontaktpersoner, uten at man lykkes med dette. Leder har også vært aktivt med i deler av forstudieperioden som innleid kompetanse. Tilbakemeldingene fra Blefjell Utvikling har vært tydelige på at samarbeid med andre fjellområder og satsningsområder er viktig for utviklingen av BIefjell. Regionalpark kan være en nyttig samordningspiattform for Numedal for å få til videre utvikling av alle satsningsområdene. Det er interessant med langsiktige løsninger og samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Side 9

15 Fagrapport fra forstuide RtgitniI:,rk aif1ifn ii stier Nurnedalsutvikling IKS Middelalderuka: Fakta: Årlig ukelang festival i Kongsberg og Numedal. Det foregår arrangementer på de tre bygdetunene i Numedal, på Lågdalsmuseet i Kongsberg og på flere middelaldertun i Numedal. Middelalderuka har festivalstatus og får årlig støtte av Buskerud fylkeskommune og kommunene i Numedal. I 2013 hadde festivalen 5818 besøkende. Forstudien har hatt møte med representanter fra alle de tre kommunene, og representant fra Lågdalsmuseet i Kongsberg. Middelalderdalen er helt unik, og ønsket er at Middelalderdalen skal være mer enn en ukes arrangement om sommeren. I forstudien er det gjort et valg om at Middelalderuka brukes som begrep og at endringer vil bli vurdert som tema i en seinere fase. Positiv tilbakemelding ang regionalpark, dette kan være med støtte opp rundt og tydeliggjøre Middelalderuka sitt arbeid. Stort ønske om bredere samarbeid på tvers av satsningsområder og prosjekter knyttet til kultur. I videre arbeid er det viktig at grunneierne inkluderes i prosessen. Alle middelalderbygningene i Numedal bortsett fra bygdetunene, er private eiendommer. Positive til at Numedal brukes som navn. Foreslår at prosessen må ha en koordinator/prosjektleder slik at det ikke oppstår en situasjon der arbeidet stopper opp. Forankring og bevisstgjøring av verdier og muligheter innenfor kulturutvikling kan synliggjøres tydeligere med en felles overbygning slik som regionalpark er. Det er etablert et samarbeid mellom Middelalderuka og noen andre satsningsområder. Det er ønskelig med flere samarbeidspartnere i framtida. Nu mc da Is I åge n Fakta: Numedalslågen er den nest lengste elva i Sør-Norge, etter Glomma. Den er ca 350 km lang, starter inne på Hardangervidda og renner ut i Larvik. Numedalslågen var tidligere et viktig tømmerfløtningsvassdrag, og det finnes mange kulturminner langs lågen som minner om dette. Den nedre delen av elva, opp til Hvittingfoss, er fiskerik og viktig som lakseelv. Det har vært avholdt møte med leder for Rollag og Veggli Fiskelag, som representant for fiskeinteresser i Numedalslågen. Det finnes også fiskelag samler grunneiere på strekninger i Nore og Uvdal og Flesberg, disse er i denne fasen av prosjektet ikke kontaktet. Leder for Rollag og Veggli Fiskelag er engasjert i fiskeprosjektet «Ørretens Rike». Side I 10

16 Fagrapport fra forstulde :r.fldta,k Nuin ci nmcn.1? sterlere Nurnedalsutvikling KS Fiskelaget i Rollag og Veggli er aktive med utsetting av fisk og vurderer uttynnigsfiske av gjedde. Det pågår / har pågått andre fiskeprosjekter med fritidsfiske og kartlegging av fiskemuligheter som utgangspunkt for sitt arbeid. Det har vært dialog mellom forstuiden og koordinator for Grønn Da! som har ansvar for forvaltning av EUs vanndirektiv i Numedalslågen. Numedalslågen har vært brukt som forsøksvassdrag i forbindelse med innføringen av vanndirektivet. Vassdraget er dermed godt kartlagt med hensyn til reguleringer og blant annet fiskeøkologi. Kommunene har et godt eksisterende samarbeid i Den Grønne Dalen. Positiv til regionalpark. Trillemarka - Rollagsfjell Naturreservat og Hardangervidda nasjonalpark og randområdene rundt disse Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat: Fakta: Trillemarka er Norges største vernede barskogområde (129 rødlistearter på vernetidspunktet). Vernet er hjemlet i Naturvernloven og begrunnet med at det i området finnes større forekomster av gammel skog under overveiende naturlig dynamikk, noe som ellers er sjeldent å finne i Norge (Miljøverndepartementet 2008). Naturreservatet dekker et areal på ca. 147, 7 km2. Prosjektet har hatt møte med engasjert grunneier som kontaktperson for satsningsområdet Trillemarka Naturreservat. Grunneieren har kjennskap til regionalpark gjennom prosjektarbeid og deltagelse på studieturer og samlinger med regionalpark som tema. Det er ønske om å få til samarbeid om skogen som ressurs og muligheter for å levere trevikre til annet enn industri. Det er viktig med omstilling og nytenkning. Stort potensiale for rekreasjon, det er gjort arbeid med merking av løyper og stier i regi av grunneiere. Satsningsområdet er positiv til regionalpark og mener det kan være med på å styrke de som skal ta avgjørelsene gjennom at det bygges opp sterk lokal kompetanse om lokale muligheter, I forprosjektfasen vil det være nødvendig å trekke forva!tningsdelen av Trillemarka tettere inn i prosjektet. Det foreligger landskapsanalyse/ ressursanalyse og prosjektbeskrivelse for dette området under navnet «Arena Trillemarka». Dette vil kunne utnyttes videre i eventuelt forprosjekt. et Side I 11

17 Fagrapport fra forstuide ReIondIpark N me. ammeii r v st ere Numedalsutvikhig IKS Hardangervidda Nasjonalpark: Fakta: Europas største høgfjellsplatå, 3422 km2 nesten en halv gang større enn Finnmarksvidda. Nasjonalparken ligger fordelt på fylkene, Hordaland, Telemark og Buskerud. Parken ble opprettet i 1981, og halve arealet ligger på privat grunn. De berørte kommunene er Odda, Ullensvang, Eidfjord, Hol, og Nore og Uvdal, Tinn og Vinje. «Hardangervidda: er eit særleg verdifullt høgfjellsområde, og er Noregs største nasjonalpark. Området er viktig som tilhaldsstad for dei villreinflokkane i Europa, og dei av mange fåtalige fugleartar i Sør-Noreg. Vidda byr på eit plantemangfald i skjeringspunktet mellom austlege og vestlege (kyst innlandsartar). Fjellvidda med dei tusen sjøar er og eit artar største del-bestandane stort eldorado for fjellvandrarar med naturen er framtredande telt og fiskestong. Spor største etter mennesket sin bruk av på Hardangervidda, både som sleper/ferdselsvegar, buer og stølar. Jakt- og fiskeressursane vert i dag aktivt utnytta av dei som bur rundt vidda». (Tekst fra brosjyre om Hardangervidda utarb av DN). Naturopplevelser Landskap og geologi Planteliv Dyre og fugleliv Mennesket og vidda Prosjektet har hatt møte med sekretær for Øvre Numedal Fjeilstyre som representant for satsningsområdet. Fjeilstyrets viktigste oppgave er å administrere brukerrettigheter i statsallmenningene til beste for de bruksberettigede og næringslivet i lokalsamfunnet, samtidig som de skal ivareta både lokalsamfunnets og storsamfunnets naturvern- og friluftsinteresse. Sekretæren i fjellstyret har et stort kontaktnett, og får mange henvendelser fra grupper og enkeltpersoner som ønsker opplevelser på vidda. Det er god kontakt samarbeid mellom fjellstyret og turistkontoret i Nore og Uvdal Næringsselskapet. / / Tilbakemelding fra fjelistyret er at park kan gi grunnlag for å gjøre ting skikkelig. Det blir flere å dele oppgaver på, i tillegg kan det gi muligheter for finansiering av felles prosjekter. Fjelistyret har tro på prosjektet. Side 12

18 JOBBEN Fagrapport fra forstuide R inaipark N umedat amien vi sterfrere Nurnedalsutvikling IKS Numedalsbanen Fakta: Numedalsbanen fra Rollag stasjon til Rødberg stasjon ble fredet , anlegget er en god representant for de såkalte sidebanene til NSB. Strekningen er på rundt 45 kilometer. Fredningen omfatter hele jernbaneanlegget med bygninger og skinner. Banen ble høytidelig åpnet , og det siste persontoget gikk fra Rødberg stasjon Numedalsbanen er i følge Riksantikvaren, et svært godt bevart jernbaneanlegg fra 1920-årene, og forteller en viktig historie om norsk samferdsel og kraftindustri. Forstudien har hatt møte med daglig leder i Numedalsbanen AS som kontaktperson. Da møtet fant sted ventet man fortsatt på vernevedtaket fra Riksantikvaren. Postive tilbakemeldinger fra daglig leder som har tro på at regionalpark kan være interessant for utvikling av kulturminnet Numedalsbanen. For Numedalsbanen AS er det interessant med samarbeid med andre satsningsområder og miljøer. Dette kan være med på å få noe til å skje. Det er interessant om Numedalsbanen kan være utgangspunkt for andre kulturminneaktiviteter. o Interessert i muligheter for å få med sykkel på dresinen. o Aktivitetssentre på hver stasjon. o Numedalsbanen kan være utgangspunkt for Nordmannslepene og andre kulturminner i Numedal. o Kunnskap om kulturminner; viktig å få dette inn i skolen. Kan det kombineres med skole næringslivsprosjekt? Framdrift og utvikling av kulturminnet Numedalsbanen kan ikke være basert på 100 % frivillighet i framtida. Mange store oppgaver slik som vedlikehold ligger i dag på Numedalsbanen AS. Mesteparten av det som skjer gjøres på dugnad. Vedlikehold og aktiviteter må deles på flere, det blir tungt å drive hvis venneforeninger skal ha ansvar for alt vedlikehold langs en strekning på 45 km. Det er ønskelig å få til aktivitet på flere stasjonsområder, slik som Kjerre og Norefjord. Noen må ha banen som ansvarsområde. «DET ER GODT Å VITE 41 NUMEDAL5BANEN 45 IKKE STÅR ALENE -. STARTER NÅ, REGIONALPARK KAN FUNGERE SOM ET SIKKERt-lE TSNFTT». Side I 13

19 Fagrapport fra forstulde R&gionaIpark Numdal dmrnen stàr v sterkei Nurnedalsutvikling IKS Fylkesveg 40 hovedferdselsåren gjennom numedal Prosjektansvarlig i Numedalsutvikling har gjennom sitt daglige arbeid hatt tett dialog med blant annet Statens Vegvesen og Buskerud fylkeskommunen i forhold til hovedrasteplass for Numedal. Det arbeides også med de andre problemstillingene gjennom Numedalsutviklings daglige arbeid. Det foregår prosesser i alle kommunesentrene. Framtidige satsninger i Numedal kan være skilting, sentrumsutvikling, utsiktsrydding, miljøtiltak, trafikksikkerhet og Nasjonal Turistveg. Matopplevelser i Numedal Fakta: Matnettverket «Matopplevelser i Numedal» har 25 andelshavere og har som formål er å drive salg og markedsføring og sørge for distribusjon av lokalmat og opplevelsesprodukter knyttet til lokalmat. Prosjektet ønsker også å bidra til og øke kjennskapen til Numedal som reisemål via kultur, historie og opplevelser. Hensikten er å oppnå Økonomiske fordeler og synergier ved samarbeid, og stimulere til produktutvikling og kompetanseheving blant medlemmene Det ble avholdt møte med prosjektleder for Matprosjektet, som har noe kjennskap til regionalpark gjennom deltagelse på studieturer og møter i regi av andre. Matopplevelser i Numedal har ønske om å samarbeide med alle de andre satsningsområdene. Mat er viktig for Numedal. Medlemmene i matnettverket har ønsker om at det også skal jobbes med å utvikle aktiviteter, ikke bare satses på mat. Prosjektet skal jobbe med og «sette selskapet» i la 2014, planen er videre å lage pakker med mat og opplevelser. Matnettverket er positive og understreker at det er «riktig og viktig» for dem (Matopplevelser) med regionalpark. Park er praktisk og nært til folket. Numedalsruta nasjonal sykkeirute nr. 5 Fakta: Sommeren 2000 kom et nytt tilbud i sykkel-norge. Numedalsruta er en 280 km lang sykkelrute fra Geilo via Uvdal og Kongsberg til Larvik. Ruta følger Numedalslågen, Norges nest lengste elv, store deler av strekningen. Fra Geilo via Uvdal og Kongsberg til Larvik har ruta et fall på 1000 meter, og den går hovedsakelig langs lite trafikkerte veier i et vakkert og variert landskap. Turistsjef i Nore og Uvdal ble valgt ut som kontaktperson for satsriingsområde Numedalsruta. Side I 14

20 Fagrapport fra forstuide Numedalsutvikling liss Det er for tiden uvdal.no og turistkontoret i Nore og Uvdal som er ansvarlig for oppdatering og utvikling av Numedalsruta. Turistkontoret tok over ansvar for Sykkeiruta fra Kongsberg Turistservice for noen år siden. Produktet er ikke videreutviklet siden oppstart. Det er gjort forsøk på å få bedriftene til å engasjere seg og bli «Syklistvelkommen bedrifter», uten at det har gitt særlig store resultater. Det er gjort mye arbeid for å få i gang sykkelturer knyttet til Trillemarka; Trillemarka Rundt: sykkelruter og overnatting. Det kan være interessant å få til tettere kobling mellom Trillemarka Rundt og Numedalsruta. Punktet Sykkelruta foreslås endret til Sykling i Numedal for å omfatte mer enn bare Numedalsruta. Bør settes i sammenheng med sykkeltilbudet på Vegglifjell og i Uvdal. VERKSTEDER, MØTER OG INVOLVERING Verksted med sentrale aktører Det har blitt gjennomført to verksteder i tillegg til individuelle møter med satsningsområdene. I september 2013 samlet forstudien deltagere til verksted om framtida. Representanter fra de utvalgte satsningsområdene, næringsavdelingene i kommunene, rådmenn og ordførere, samt representanter fra fylkeskommunen og fylkesmannen var invitert til å mene, gi innspill og påvirke arbeidet i denne fasen. Verkstedet var todelt. I den første delen fikk aktørene generell informasjon om park, om resultater for forstudien så langt og samarbeidsmuligheter innenfor allerede etablerte satsningsområder. Eivind Brenna, styreleder for Norske Parker, var invitert til å gi informasjon om prosessen med etablering og mulighetene med regionalpark. Eivind Brenna er både lokalpolitiker og fylkespolitiker i Oppland og hadde en sentral rolle i prosessen med etableringen av Valdres Natur og kulturpark. Bilde: Framtidsverksted på Larnpeland. Side I 15

21 Fagrapport fra forstuide Reionalpark NneIf-l dithnen st vi sile:e Numedalsutviking KS Den andre delen av programmet besto av en verksteddel, og hadde som hensikt å få innspill fra deltagerne om samordningsmodellen regionalpark kan være noe for Numedal. Dette var første gang representantene fra de åtte ulike områdene, kommune, fylke og stat var samlet til felles møte. Tilbakemeldingene fra verkstedet var gode. Forsamlingen var utålmodig etter å komme videre. Sentrale spørsmål som ble stilt iframtidsverkstedet var: Svar: Hva ser aktørene i de eksisterende satsninger I organ av behov og muligheter ved tettere og mer strategisk samarbeid på utvalgte satsningsområder? Hva slags nytte kan vi ha av et samarbeid mellom frivillig, offentlig og privat sektor? Har vi en arena vi kan møtes på i dag? Har vi tilsvarende møtearenaer for flere satsningsområder i dag? Politisk møtes vi, men hva med det andre? Ingen arena vi møtes annet enn ad-hoc og ingen arena hvor flere satsriingsområder møtes på. Vi mangler en arena hvor det går an å bygge bruer mellom satsningsområdene. Dette er åpenbart. Parkkonseptet er en måte å jobbe smart på. 1+1 blir mer enn 2. Tilbakemeldingene fra samtlige satsningsområder, næringslivet, samt administrasjon i kommunene, Fylkesmann og Fylkeskommunen var positive. Det var ønske, særlig fra satsningsområdene om å gå videre i en prosess med forprosjekt relativt raskt. Side I 16

22 Fagrapport fra forstulde Numedalsutvikting KS Det er nedenfor gjort et forsøk på å oppsummere noen av tilbakemeldingene fra deltagerne på fra mtidsverkstedet: «Kommunene prioriterer i større grad å jobbe med de lovpålagte oppgavene. Dette (regionalpark) er mulighet til å ta tak i de felles utfordringene vi har i området. Måtte ha vært en gevinst å jobbe sammen på denne måten...» 11 Fylkesmannen i Buskerud li «To ting fenger meg; det ene er langsiktighet og det andre er et samarbeidsforum mellom offentlig og privat. Prosjekter på prosjekter, det er et behov for et sted hvor dette kan samles». «Jeg tror dette kan utgjøre en forskjell, hvor Numedal kan bli mer synlige. Det gjør en forskjell å samle kreftene». Næringsdrivene i Flesberg kommune L «Dette er viktig. Vi er gjerne med og diskuterer hvilken rolle vi skal ha videre Det er viktig å samle krefter være samarbeidspart og medaktør». Buskerud Fylkeskommune privat og offentlig. Vi vil gjerne Oppfølgingsverksted med satsningsområdene Bakgrunnen for at prosjektet valgte å arrangere nok et verksted var å summere opp alle innspillene som kom i verkstedet Deltagerne var etter første samling positiv, forventningsfull og utålmodig etter å komme videre i prosessen til et forprosjekt. Bilde: Oppfølgingsverksted i Rollag. Side I 17

23 snr Fagrapport fra forstulde Reonalpark N rnec1d - men si ar vi s ekere Nurnedalsutvikting IKS Tema for oppfølgingsseminaret: På hvilke oppgaver har noen eller alle satsningsområdene nytte av et tettere samarbeid? Hvilke andre satsninger/organisasjoner/ virksomheter bør delta? Hva kreves av forberedelser/planlegging for å utløse et samarbeid i praksis? Hva bør evt. innlemmes av aktiviteter i et forprosjekt? Evt. parallelle løp. Nedenfor følger noen av innspillene fra deltagerne: På spørsmålet «Hva har satsningsområdene nytte av ved tettere samarbeid?», var svarene: Bygge felles profil og identitet, tadrettet og innadrettet. Vet for lite om hva vi har. Internt viktig å vise innbyggerne gjennom å utvikle mer salgbare produkter og synligjøre disse tilbudene. Foredle og synhiggjøre kvalitetene våre både for tilreisende og for egne innbyggere. Utvikle salgbart innhold, synliggjøre tilbud. Målbare satsninger. Det må vedtas politisk hvor langt parken skal gå. Vise fram hva vi har; jfr. Telemarkskanalen viktig både for tilreisende og for innbyggere. stier og løyper knyttet til kanalen, Vi mangler et sted hvor privat, offentlig og frivillig virksomhet møtes. Det er viktig at frivilligheten kobles inn. Prioritere og koordinere satsriingsområder. Et sted å koordinere offentlig satsning. Det må ikke bli for mange satsningsområder. Fellesfuriskjoner, sette dette i sammenheng med organisering. Som en del av forprosjektet til regionalpark. Side I 18

24 Fagrapport fra forstuide RegLonalpark Nurred nmen står i sterkere NumedalsutviHing IKS Spørsmål: Er det slik at dere vil være med å jobbe om dette i felleskap: kan dette være arenabyggingen? Skal vi være mer bevisste på dette framover? Skal vi lage flere arenaer? Hva kreves av forberedelser/planlegging for å utløse et samarbeid? Svar fra møtet: Ikke satse på de vanskelige oppgavene i starten. Det er viktig å satse på dette(regionalpark) fordi det bygger oppunder det vi allerede gjør. Har hatt regionalpark light gjennom Numedalsutvikling i mange år, trenger bare å videreutvikle dette og spisse. Andre møter: Prosjektleder og prosjektansvarlig har i hvor Regionalpark Numedal forstudieprosessen deltatt på en rekke møter sammen står vi sterkere har stått på agendaen: Kort presentasjon møte mellom reiselivsbedrifter og statssekretær Laila Gustavsen ( ) Møte med næringskonsulent i Nore og Uvdal kommune ( ). Kort presentasjon møte ang vertskapstjeneste i Rollag i regi av Omstillingsprosessen i Rollag ( ). Kort presentasjon møte med Osloregionens Europakontor, Carina Hundhammer ( ). Årsmøte Numedalsutvikling, representantskapet ( ). Kort presentasjon møte ang markedsføring / næringsforening i regi av Omstillingsprosessen i Rollag ( ). Møte med administrasjonen i Rollag kommune ( ) Møte Kongsberg Næringsforening ( ). Presentasjon næringsavdelingen i Nore og Uvdal kommune ( ). Framtidsverksted Lampeland Hotell ( ). Møte med Buskerud fylkeskommune og Distriktssenteret ( ). Møte med Kongsbergregionen, ved Jan Erik lnnvær ( ). Prosjektieder har deltatt på parkmøter i til Sveits. Oslo, Hordaland og Mosjøen, samt på studietur Side I 19

25 Fagrapport fra forstuide ;arnm Nurnedalsutvikiing IKS Felles informasjonsmøte for formannskapene i Numedal Etter planen skulle det gjennomføres en studietur i løpet av forstudieperioden. Hensikten var at flere skulle få bedre kjennskap til regionalpark og hvordan det praktisk arbeides med park andre steder i Norge. Styret i Numedalsutvikling ønsket derimot at det i stedet ble arrangert et felles informasjonsmøte for de tre formannskapene i Numedal. Dette ble gjennomført i november Tema for møtet var generell presentasjon av regionalpark, samt resultater fra møter med satsningsom råder og verksteder. Eivind Brenna, fylkespolitiker, tidligere ordfører fra Vestre Slidre og styreleder i Norske Parker og Valdres Natur og kulturpark, deltok for å orientere om arbeidet i andre parker i Norge, samt organisasjonen Norske Parker. Hensikten var å gi politikerne informasjon om regionalpark og hvorfor denne samordningsplattformen kan være en måte å organisere og samle ressurser og kunnskap på. For flere av politikerne var dette første introduksjon av regionalpa rktankega ngen. Side I 20

26 Fagrapport fra forstuide -!fpi()fl(- N a arnn1n stàr vi sert r NumedalsutvikIng IKS ORGANISERING En av aktivitetene i forstudien var å se nærmere på arbeidsform og organisering. Før det gås nærmere inn på hvordan organisering av regionalpark i Numedal kan se ut, gis en oversikt over hvordan noen etablerte parker i Norge er organisert. Eksempler på organisering i etablerte parker: Valdres Natur og Kulturpark (VNK) Består av: Valdresrådet Styret Merkevarestyret Regionstyret BU-styret Administrasjon Valdresrådet: er det høyeste organet i VNK og er sammensatt av 24 representanter 12 fra kommunene (to fra hver kommune), 10 fra næringslivet (styret i Valdres Næringsforum BA) og 2 fra Oppland fylkeskommune (OFK). Styret: har 8 medlemmer. Tre næringslivsrepresentantar utpekt av styret i Valdres Næringsforum BA, tre ordførere, en fra merkevarestyret og en fra Oppland fylkes kommune. Merkevarestyret: består av representanter fra Valdres Destinasjon AS, Valdres Kvalitet, Valdres Matforum, Valdres Natur- og Kulturpark. Regionstyret: er sammensatt av de seks ordførerne samt OFK sine representanter i Va Id res rådet. BU-styret: er de seks ordførerne og faglagsrepresentanter fra Viken Skogeierforening, Oppland Bondelag og Oppland Bonde- og småbrukarlag. (BU-ordninga i Valdres er ei forsøksordning på interkommunal forvalting av BU-midlar). Administrasjon: Konstituert daglig leder, seniorkonsulent, regionkonsulent landbruk, folkehelsekoordinator / Valdres Friluftsråd, kulturminnekonsulent/kulturkonsulent, bolystkoordinator, portaldirektør kreativ sjef, kommunikasjonssjef. Administrasjonen er sekretariat for hele virksomheten til Valdres Natur- og Kulturpark og for alle organer nevnt ovenfor, I tillegg har administrasjonen sekretariatsansvaret for stamveiutvalget og flere pågåande prosjekter. Side I 21

27 Fagrapport fra forstuide Regioafp rk N :f ;fl en Numedalsutvikling IKS Stiftelsen Nærøyfjorden Verdsarvpark Nærøyfjorden Verdsarvpark er etablert som en stiftelse. Formelle stiftere er Sogn og Fjordane fylkeskommune og Aurland, Lærdal, Vik og Voss kommuner. Styret: sammensatt av i alt 9 personer. Styreleder, nestleder og 7 styremedlemmer. Vedtektene fastsetter at 5 av disse skal pekes ut av stifterne. De øvrige 4 skal pekes ut av parkmøtet (årsmøte). Arbeidsutvalg: består av styreleder, nestleder og styremedlem. Tel e m a rks kan a len Regionalparken er organisert som et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27. Eierne er: Kommunene Kvitsed, Nome, Notodden, Sauherad, Skien, Tokke, og Telemarkskanalen FKF. Styret består av: Medlem og varamedlem fra hver av de seks kommunene, i representanter fra Telemark fylkeskommune og Telemarkskanalen FKF. tillegg til Styrende dokumenter: Regionalparken har vedtekter, parkplan og en strategisk handlingspian. Administrasjon: Regionalparken er en nettverksorganisasjon med to heltidsansatte, pluss innsats fra eiernes administrasjoner på relevante fagområder. Heltidsansatte: Kanalkommunene skal levere 0,25 årsverk, mens fylkeskommunen og Telemarkskanalen FKF begge skal levere 0,5 årsverk. Administrative ressursgruppe (med vara) som møtes fire ganger i året for å drøfte overordnede spørsmål, bestående av representanter fra de seks kommunene, samt Telemark Fylkeskommune, Telemarkskanalen FKF, Telemarkreiser og Regionalparken. Kulturnettverket: bestående av representanter fra hver av de seks kommunene. Side 22

28 Forslag til organisering av Regionalpark Numedal Alternativ 1: Forslag til modell for Regionalpark Numedal Fagrapport fra forstulde Rru[a-rk Nu -u saiiimei stt v st. rre Nurnedalsutviklirig IKS I ansikti samarbeidsavtale kst ei ne akt 5i er/i et I verk v 4. ksk, w aktører/netivei k Komrnw icr/ region... I 4, SIr iti. Frivillige.rg Destinas3ansselkap / Nringshage ednfter Næringsforeninger I anie(n nii I1novasjonsverksted Representasjon og oppgaver: Regionalparkrådet: 6 fra kommuner, 4-6 fra næringsliv, 2 fra frivillige organisasjoner, i fra Fylkeskommunen, i fra Fylkesmannen. Regionalparkstyret: 3 fra kommuner, 3 fra næringsliv, i fra frivillige organisasjoner. Styringsorganene fatter beslutninger i fellessaker. Regionalparkadministrasjonen er sekretariat og koordinerer gjennomføring av fellestiltak. Side 23

29 Fagrapport fra forstulde Rgncak Nur a sinr i Nurnedalsutvikling iiçs Momenter til skisse for organisering: De overordnete forpliktelsene ligger i den langsiktige samarbeidsavtalen og felles strategiske planer. Likeverdige partnere som samarbeider i nettverk, ikke hierarkiske modeller. Tilrettelagt for samarbeid eksternt (grunnleggende nettverkslogikk - verdien av samarbeid øker nesten eksponentielt med økningen i antall deltakere) Tilrettelagt for godkjent «egenregi», mhp. tildeling av offentlig støtte. Bygge mest mulig videre på eksisterende organer/organisasjoner («viktig å reindyrke de selskapene vi har))). Eierne av Regionalpark Numedal bør være de tre Numedalskommunene. De inngår en formell partnerskapsavtale, parkavtalen, og videreutvikler samarbeidet som er etablert gjennom selskapet Numedalsutvikling IKS som kan oppfylle formålet med parken. Regionalpark Numedal skal ikke erstatte pågående innsatser og prosjekter. Regionalparkens oppgave viii første omgang være å koordinere og forsterke enkelte innsatser, prosjekter og prosesser ved siden av å initiere egne og nye innsatser. Det sentrale med regionalpark er at dette er et nettverk, en samordningspiattform hvor man har en parkplan som sier noe om hvor og hva man vil med området. Bedrifter, innbyggere og frivillige organisajoner inngår partnerskapsavtaler med parken. Regionalpark Numedal skal fortsette å bygge nettverk på fyikesnivå og nasjonalt nivå. Det er viktig å sikre grunnfinansiering i regionalparken. Dette vil avhenge av hvor stor og omfattende organisasjon Numedal velger å bygge opp. Gjennom forprosjektarbeidet vil behovet avdekkes. Hva med fylkeskommunale bidrag til regionalpark, hva med statlige midler? Side I 24

30 Fagrapport fra forstuide Regoratpark Nrneda ;amrun S I V SW <ere Numeda!sutvikIin HKS Hvorfor nettverk? Evnen til å løse oppgaver gjennom samhandling i nettverk, regnes for å være en kritisk suksessfaktor i dagens samfunn (Norges Forskningsråd)... I..... ndustrisamfunnet Det digitale riettsamfunnet Alternativ 2: Numedalsutvikling IKS i en selvstendig rolle. Regionalparkadminstrasjon som en egen ny organisasjon. NB! Kan gi utfordring vedr. egenregi og offentlig støtte (<SAMMEN STÅR VI STERKERE» Regionalpark er en samordningsplattform for lokalsamfunnsutvikling og bygdemobilisering, der ulike interesser kan samhandle - på tvers av satsningsområder, fagfelt og interesser - om felles framtidsbilder og tiltak for å nå felles mål. Saman er vi betre «Gjennom avtalen om partnarskap bhr partnarane med et nettverk Partnarane bidreg med initiativ og det dci er gode på Parkorganisasjonen si rolle er å hjelpe dei fram Slik får partnarane styrka eigne satsingar sarnstundes som vi saman tek vare p oe utviklar dette unike området V er hetre sarnan enn kvar for oss!n fra Verdsarvomram Nreyfjo len sn brosjyre Side I 25

31 Fagrapport fra forstulde el& Nurneda!sutvikling KS Veggli Magne Pedersen Prosjektansvarlig Elin Halland Simensen Prosjekt leder Side I 26

32 NumedaIsutvkIing IKS Regionalpark Numedal sammen står vi sterkere Sluttrapport Numedalsutvikflng IKS

33 1. Forord 2 2. Sammendrag 3 Innhold 1 Innhold Nurnedalsutvikling IKS Regionalpark Numedal sammen står vi sterkere Versj. 1.3 ljside 4.2 Organisering Prosessen Oppsummering av prosjektarbeidet Kostnader og rammer Måtrealisering 4 6. Avslutning og forslag til videre arbeid 13 Sluttrapport

34 ved som vedlegg. finne i den faglige rapportën. Det er i forstudien også utarbeidet skisse til forprosjekt, Denne legges Sluttrapport for forstudien «Regionalpark Numedal - være henvisninger til mer utdypende informasjon om gjennomføring av prosjektet. Dette vil være å sammen står vi sterkere» er delt i to deler, en administrativ rapport og en faglig rapport. Når den administrative rapporten leses, vil det derfor 1. Forord Regionalpark Numedal sammen står vi sterkere Numedalsutvikling IKS Versj ISide God lesning! diskusjoner, gode innsplll og oppmuntrende tilbakemeldinger. Prosjektleder vil benytte anledningen til å takke Dag Åsmund Bilstad og [-(alvor Rostad for nyttige Sluttrapport

35 potensiale i utvikling av natur og kufturressurser, samt næringsliv på en bærekraftig måte. Det er organisasjoner og det offentlige for å utnytte potensialet som ligger i dalføret. Gjennom forstudien behov for et mer varig og langsiktig samarbeid mellom innbyggere, grunneiere, næringsliv, frivillige 2. Sammendrag: Regionalpark Numedal sammen står vi sterkere NumedalsutviklinglKs Det er lang tradisjon for samarbeid mellom de tre Numedalskommunene og nabokommunene. Det kan vises til regionale prosjekter og prosesser som har gitt gode effekter. Det ligger uutnyttet Bidra til å skape samarbeidsplattformer mellom alle interesserte aktører i definerte landskaps identitetsområde. Norske parker bygger også sin definisjon av virkeoniråde for regionalpark til å: interesse for å ivareta og videreutvikle natur- og kulturverdier i et definert landskaps- og langsiktig og forpliktende samarbeidspiattform for lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv med en og identitetsområder. o Bidra til ivaretaking og videreutvikling av særpregede natur- og kulturverdier. Bidra til bærekraftig verdiskaping, bygde og stedsutvikling. Gjennom møter og verksteder med utvalgte kontaktpersoner, næringsforeninger / næringsselskap Tilbakemeldingene har vært positive. En del av områdene samarbeider allerede på enkelte felt, men også involverer innbyggerne og de frivillige organisasjonene innenfor Numedal som definert landskaps og identitetsom råde. Numedalsutvikling , sak 33/12. Oppdragsgiver har vært kommunene i Numedal, Halland Simensen. Styringsgruppe og rådgivende organ har vært styret i Numedalsutvikling, På grunnlag av resultatene fra forstudien anbefales det at prosessen videreføres i en ny prosjektfase Versj Side gjennom et forprosjekt. bestående av rådmenn og ordførere. prosjektansvarlig har vært Numedalsutvikling IKS v/magne Pedersen og prosjektleder har vært Elin Prosjektet er gjennomført innenfor rammene av tid og ressurser som ble vedtatt i styremøte i eksisterer det ingen permanent arena som kan håndtere dette. Det er valgt ut åtte satsningsområder det trengs en mer formalisert samarbeidsarena slik at samarbeidet kan utvikles videre, I dag kommuner, fylkeskommunen, og fyikesmannen er interessen for regionalpark kartiagt. for forstudien, mer utfyllende informasjon om disse finnes i den faglige rapporten. Satsningsområdene mener det viktig at det det finnes en langsiktig og forpliktende plattform som Bidra til lokal medvirkning og verdsetting av natur og kulturverdier. Organisasjonen for regionale parker i Norge, Norske Parker, definerer regionalpark som en dynamisk, samordningsmodellen regionalpark i Numedal. har det overordnede målet vært å kartlegge om det finnes interesse for å ta i bruk en langsiktige Sluttrapport

36 Regionalpark Numedal sammen Hovedmålet for forstudien har vært å finne ut om og hvordan park kan utløse Økt verdiskaping i 3. Målrealisering: Nurnedalsutvikngl KS står vi sterkere tilleggsverdi for næringsutvikling og merkevarebygging og bolyst. Forstudien har på grunnlag av kunnskap og erfaring prioritert åtte områder hvor det antas det kan være klare muligheter for merverdi ved tettere samarbeid. Kartleggingen og utvelgelsen av disse ble gjort av administrasjonen og styret i Numedalsutvikling IKS. Kontaktpersonene ble valgt ut på bakgrunn av roller og arbeid de har gjort/gjør forbindelse i med hvert sitt områdefelt, og de ble først kontaktet på telefon eller e-post med informasjon om prosjektet. Mer utfyllende informasjon om dette finnes fagrapporten. i Ved framlegging av foreløpig sluttrapport, kom styret med en tilleggsbestilling. - Eksempler - Utarbeides - Rapporten på organisering av park fra etablerte parker Dette er fulgt opp. Det er gjort en kartlegging av organisering av etablerte parker, og fagrapporten finnes i fagrapporten. Når det gjelder modell for organisering av park i Numedal, er to alternativer skissert for å gi et bilde av hvordan dette kan gjøres. Rapport fra forprosjektet «Arena for bærekraftig bygdeutvikling i Kongsbergregionen (lldsjelmarken) kom i slutten av des Konklusjonen er at arbeidet med ildsjelene og lokalsamfunnsutviklingen skal videreføres gjennom pågående eller planlagte satsinger i Kongsbergregionen, slik som Attraktivitetsutvikling i Kongsbergregionen. Det har vært viktig å få denne avkiaringen før forstudien Regionalpark Numedal avsluttes, slik det denne prosessen kan tas videre inn i arbeidet med regionalpark. - Behov - Behov - Behov for bedre samordning av innsatsen fra private og offentlige aktører for bistand til frivillige i deres engasjement (ild sjeler, lag og foreninger) i lokalsamfunnsutviklingen for et «sikkerhetsnett», satsningsområdene føler trygghet ved at man står sammen om store oppgaver, Økt forankring og forpliktelse, mindre sårbarhet, lettere tilgang til nødvendig kompetanse. Versj ISide grunnlaget for innovasjon og verdiskaping i morgendagens Numedal: Kartieggingsarbeidet i forstudien har bi.a avdekket følgende behov og mangler når det gjelder Prosjektadministrasjonen mener arbeidsformen har vært god. regionalparkstyre hvor både næringsliv og politikere er representert. Mer utfyllende informasjon natur og kulturpark. Parkene har litt ulik organisering, men har det til felles at de har et inneholder beskrivelse av organisering av parkene i Nærøyfjorden, Telemarkskanalen og Valdres modell for organisering av park i Numedal, gjerne flere alternativer. bør gi tydelig svar på hva som vil være fordeler ved å etablere park som samordningsmodell for kommune i Numedal og hvorfor. allerede eksisterende samarbeid, prosjekt og prosesser. Altså regionalpark som prosess og Sluttrapport

37 - Får - Kan få etablert helhetlige visjoner, mål og strategier for utviklingen av framtidens Numedal og offentlige aktører i Numedal etablert samordningsarenaen som etterlyses for samordning og samspill mellom private Ved å organisere et regionalparksamarbeid oppnår en følgende fordeler: masteroppgave om Numedal av Kristoffer Evju). Nurnedalsutvikling IKS Regionalpark Numedal Mangel på helhetlig plan, regi og kontinuitet/langsiktighet (jfr. også «Destinasjon landskap», sammen står vi sterkere Versj Side om regionalpark og pågår. Numedal. Delmål 1: Kartlegge sentrale aktører og samarbeidspartnere innenfor Planlagte hovedaktiviteter Gjennomførte aktivitet?! Resultater! avvik andre prosesser som er gjort og status innenfor individuelle møter med kunnskapsutveksling satsningsområdene. kontaktpersonene. strategi for utvikling i Gjennomgang av arbeid som. Dette er gjennomført Gjensidig de åtte utvalgte områdene. kontaktpersoner for hvert av mellom prosjektet og Tilbakemeldinger på regionalpark som Dialog og informasjon satsningsom rådet. 3.1 Delmål, aktiviteter og resultater redegjørelse for hva som er oppnådd knyttet til vedtatte delmål følger i kapitlet nedenfor. På dette grunnlaget kan det hevdes av forstudien har en høy grad av måloppnåelse. Nærmere - Økt - Kan - Langsiktighet - Et - Må gir økte muligheter for varige resultater. oppnå at tiltak på alle nivåer i større grad er kunnskapsbaserte, i stedet for basert på tro enda mer samordnet Numedal kan gi økte muligheter og for gjennomsiag og utbytte ved potensiale når en også inkluderer private aktører). deltakelse på Øvrige samarbeidsarenaer, slik som i Kongsbergregionen. og ressurser, som medfører at hver aktør oppnår mer enn de kunne fått til hver for seg og samhandling i nettverk som i seg selv har verdi. Innebærer deling av kunnskap, erfaringer og synsing, (vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap) og dermed mer treffsikre. ventes å gi et bedre grunnlag for støtte fra det regionale og sentrale verdiskaping. med lavere bruk av ressurser (her er kommunene på god veg, men er et betydeligøkt større grad kan dra lasset i samme retning, med økte muligheter for måloppnåelse og virkemiddelapparatet. med et langsiktig perspektiv, som er forankret hos dem det faktisk gjelder. Bidrar til at alle i Sluttrapport

38 næringsliv. fylkesmannen på Regionalpark Numedal Nurnedalsutvikling IKS Kartlegge aktuene og o Det er kartlagt kontaktpersoner Det er stor interesse. aktører, private aktører/ fylkeskommunen og sentrale for hvert av satsingsområdene. Kontaktpersonene var personer innenfor hvert av i Fylkeskommunen og hos engasjert i prosessen. utenfor Numedal, offentlige kommunene, samarbeidspartnere/ressurs Det er kartiagt kontaktpersorier interessert og sammen står vi sterkere de utvalgte områdene i og Fylkesmannen. økt kunnskapsnivå hos Versj Side Nettverksbygging. som er tatt hensyn til Delmål 2: Verksted med sentrale aktører utvalgte områdene, viktige ulike satsningsområdene. og skapt forståelse Planlagte hovedaktiviteter Gjennomførte aktiviteter sultater / avvik Presentasjon av status og o Det er gjennomført møter med Kunnskapsutveksling. planer på hvert av de åtte kontaktpersoner for hvert av de Formidlet informasjon problemstillinger og hos muligheter. kontaktpersonene. mange gode innspill Prosjektet har fått styret i Numedalsutvikling om Nyhetsbrev og Det har vært møter mellom prosjektledelsen til å møter og fora for å o Det erjevnlig rapportert til informasjonssider. mail og brev, møtearenaer. på en rekke møter og nettsidene til nettsider, ra pportering og Det er sendt halvårsrapport til nettsider for møtearenaer for å informere Numedalsutvikling skriftlig informasjon, web, Numedalsutviklings nettsider det ikke skulle samordningsplattform for annen utvikling. Utarbeide Informasjon om prosjektet er Det ble tidlig gjort en kommunikasjonsmateriell; gjort tilgjengelig på vurdering av PA om at framdrift i prosjektet. nettsider ble ansett av prosjektleder og være viktige medium å Oistriktssenteret markedsføre prosjektet på i en forprosjektfase. I forstudien er det lagt strategi for utvikling. informasjon, nyhetsbrev per KR0, prosjektleder har deltatt prosjektet, men at vekt på deltagelse i spre kunnskap om regionalpark som kan være en hvordan regionalpark Numedalsutviklings lsutvikling.no opprettes egne om prosjektet. skulle brukes som Sluttrapport

39 samarbeid, hvor og hvorfor? nettverk/kompeta ns Hvilke satsingsområder vil kunne oppnå økt verdiskaping gjennom - Internt i Numedal verksteder hvor dette var tema. tema for verksted og Felles formannskapsmøte for - Med fagrapport. o Det er gjennomført to Mer utfyhende informasjon om gjennomføring finnes i kommunene, satsningsområdene Regionalpark Numedal sammen står vi sterkere Numedalsutvikling IKS videre arbeidet. i - Aktører fra de ulike fikk treffe hverandre, oppnå gevinster ved samarbeid merverdien av et tette re samarbeid. verkstedene var: Vil det oppnås gevinster ved Økt samarbeid? sama rbeidsnettverk andre parker! e og erfaringer fra områder i utenfor N umeda I alle tre kommunene Definere /konkretisere Kontaktpersonene mener de vil på tvers av satsningsområder. Det kan være flere merverdier av tettere samarbeid enn økt økonomisk verdiskaping. Gjennom samarbeid oppstår det også sosial verdiskaping, som er som av Telemarksforsking kalles bred verdiskaping. Spørsmålene som er stilt i et av begrepene innenfor det satsningsområdene er eksempler på at samarbeid gir gode effekter i Numedal, samordningspiattform verdiskapingsbegrepet enklere å se effekter i framtida, mer dette punktet, blir det samarbeidet kan samarbeid. Mottatt gode innspill fylkeskommunen og Fylkesmannen. Kunnskapsutveksling. Nettverksbygging. vedr. merverdi ved Alle positive til regionalpark ut fra det kunnskapsnivået de har i dag. Det er men det mangler en hvor dette drives ut fra. Ved å legge det brede til grunn for vurdering av måloppnåelse på informasjon om dette i fagrapporten. Hvordan etablere et Samarbeidet må være dynamisk Forslaget til Hvordan samarbeidet skal Forprosjektet vil gi om. Dette må være og parkplanen for Versj Side samarbeid? oppgaver og interessefelt, utarbeidet. utformes, vil være en av svar på hvilke hovedaktivitetene i oppgaver det vil være forprosjektet. naturlig å samarbeide forankret i årsplaner området. effektivt og målrettet og rettet mot bestemte organisering er Sluttrapport

40 Naturlig aktør for å følge opp samarbeidet? N umedalsutviklingks Numedalsutvikling IKS kan fungere som administrasjon og regionalpark Regonalpark Numedal sammen står vi sterkere Definere parkområdet Regionalparkområdet er det Mange vil forsterke geografiske området som utgjør Numedal som region, navnet. Regionalpark Numedal satsningsområder, i forstudien valg av har det kommet innspill på at satsningsområder. nye bør inn og at noen bør tas Aktørene i prosjektet ut. Prosjektet har forholdt seg til har bekreftet dette. bli en del av_forprosjektfasen. Fører helhetlig langsiktig Prosjektleder har deltatt på Kontaktpersonene er verdiskaping? samlinger i regi av Norske langsiktig samarbeid Parker. Etablerte parker kan vise fører til resultater. til positive effekter av å være Dette støttes av regionalpark. Telemarksforskning og kartlegginger fastslår Numedal i forstudien. formannskapsmøte for de tre 8 ISide studietur for deltagere fra felles at er langsiktig Planlagte hovedaktiviteter Gjennomførte aktiviteter Resultater / avvik Satsningsområder i o Det ble valgt ut åtte Det ble gjort et riktig satsningsområder i Numedal, vil samarbeid til Økt parkmøter, studietur og overbevist om at satsningsområder og resultater. e Studietur Det ble ikke gjennomført Det ble gjennomført sektorer gir varige Delmål 3: Regionalparkområdet og aktu&le satsningsom råder de tre kommunene i Numedal. og bruke Numedals de åtte som ble valgt ut. Det endelige valget av gjennom apporter Distriktssenteret som samarbeid på tvers av kommunene. alternativ å koordinere samme måte. regionalparkoppgavene på Numedalsutvikling har i dag koordineringsansvar for Den Grønne Dalen, seks kommuner som samarbeider langs Numedalslågen. Det kan være et gjennomføring av fellestiltak. For mer informasjon, se forslag til organisering fagrapport. i Versj. 1.3 følgeopp SIuttra pport

41 regi av Norske Parker. r Prosjektieder deltok 7 på studietur til Sveits i Numedalsutvikling IKS Regionalpark Numedal sammen står vi sterkere Versj jside Eierskap til videre planfase Definere mål for videre Utarbeide skisse til Skisse til forprosjekt Involverte MØter, verksteder og Næringsliv, det offentlige, prosjekt- og prosessen videre. Arbeidsform og organisering Det er laget et utkast til Samordningsmodell for Regionalpark_Numedal. Numedalsutviklings rnøtearena for Numedalsutvikting og til mall og brev, møtearenaer. fylkesmannen og til opprettelse av ulike som er rådgivende i forprosjekt (ett eller flere). ha eierskap til prosessen. Numedalsutvikling har forprosjektfasen etter PLP- prosessen videre. Det Numedalsutvikling IKS skal Drøftes videre i forprosjekt Plan for hovedaktiviteter Gjennomført aktivitet Resultater/ avvik Delmål 4: Plan for videre arbeid (prognose - arbeid. forprosjekt. utarbeidet. Gjennomføre prosjektansvar for inkludert i prosessen. innbyggere og andre prosessen som tar hensyn nedsettes en arbeidsgruppe arbeidsgrupper. hjemmesider, nyhetsbrev pr fylkeskommunen, nettsider, rapporteririg og satsningsområdene, skriftlig informasjon, web, verksteder som har vært nyhetsbrev og andre kontaktpunkt frivillige organisasjoner, pågående prosesser. organisasjonsmodell for Regionalpark Numedal. Kommunikasjonsarbeid: Det er gjennomført to Informasjon på nett, informasjon, kommunenes kommunene, grunnlag av forstudien oppfølgingsaktivteter på nåværende tidspunkt å grunnlag av forstudien. sette i gang aktiviteter. Oppfølgingsaktiviteter på Vurdere Det har ikke vært aktuelt på KRD. til styret i o Det rapporteresjevnlig PA, administrasjon i kommunene. arbeid med videre prosjektfase). Sluttrapport

42 4. Oppsummering av prosjektarbeidet kommunikasjonsplattform kommunikasjonspiattform Felles intern Vurdere en felles intern Aktuelt i forprosjektfasen. forprosjektet. Dette bør vurderes i NumedalsutviklinglKS Regionalpark Numedal sammen står vi sterkere Versj I S i d e»v KI vi 1kk.ncd rntiifl?._. Modellen nedenfor viser de åtte satsningsområdene: for forstudien. Satsningsområdene er beskrevet nærmere i den faglige rapporten. Det ble gjennom prosess mellom styret og administrasjonen kartlagt åtte aktuelle satsningsområder 4.1 Prosessen kartlegge nærmere interesse og muligheter for å etablere Regionalpark Numedal. også mellom kommune og næringsliv og innbyggere. Numedalsutvikling IKS fikk i 2012 i oppgave å erfaringer fra dette fra parkene i Telemark, Valdres og Nærøyfjorden. Også aktører fra næringslivet har uttrykt at det er ønskelig med mer forpliktende langsiktig samarbeid mellom aktører i dalen, men enkeltpersoner og initiativtakere som gjennom deltagelse i ulike prosesser og prosjekter hadde Initiativet til å se nærmere på regionalpark som samordningsplattform for Numedal ble initiert av SI uttrapport

43 møter for å presentere prosjektet og skape forankring og forståelse for hva regionalparkmodellen er. Gjennomføring av prosjektfasen kan oppsummeres slik: Prosjektet startet opp i januar 2013 etter at finansiering fra Kommunal -og Regionaldepartementet Regionalpark Numedal sammen står vi sterkere Numedalsutvikling IKS var på plass. Gjennom møter med aktørene er interesse for regionalpark kartiagt. perioden I fram til juni ble det gjennomført møter med disse. denne I perioden deltok prosjektlecier på parkmøte i Oslo, og Hardanger, samt på studietur til Sveits i regi av Norske Parker. Prosjektleder deltok også på ulike Dette har blitt ansett som nødvendig da det generelle kunnskapsnivået om park har vært lavt. Uvdal for å utveksle informasjon med pågående prosesser i disse organisasjonene. I siste del av prosjektet har det vært gjennomført to verksteder, samt møter med kommunene, fylkeskommunen, koordinator for Kongbergregionen og Distriktssenteret. I tillegg har det blitt å involvere flere aktører og innbyggere! frivillige organisasjoner. Oppdragsgiver: Kommunene i Numedal Prosjektansvarlig (PA): Numedalsutvikling IKS v/magne Pedersen PA har brukt styreti Numedalsutvikling som rådgivende organ. PL har ikke sett behov for å organisere noen særskilt arbeidsgruppe i denne delen av prosjektet, men og synspunkter hentet inn fra satsningsområderie i forbindelse med møter. Versj S i d e har hentet inn ekstern kompetanse ved behov og har brukt råd fra kontaktpersoner i parknettverket Prosjektleder (PL): Elin Halland Simensen 4.2 Organisering Prosjektadministrasjonen mener arbeidsformen har vært god. gjennomført felles formannskapsmøte for de kommunene. Prosjektet har gjennom forstudien valgt å forholde seg kun til utvalgte kontaktpersoner og til kommunene. I kommende fase er det avgjørende Prosjektleder har deltatt på møter med Omstillingsprosessen i Rollag og Næringsselskapet i Nore og Stuttrapport

44 Sluttrapport Regionalpark Numedal sammen står vi sterkere Numedalsutvikling IKS 5. Kostnader og rammer Alle kostna der er gjengitt uten mva. 5.1 Prosjektkostnader Kostnadspost Budsjett, kr Regnskap per , kr Administrasjonskostnader Gjennomføring av seminar! studietur Prosjektiedelse I ansvar / innleid kompetanse Uforutsette kostnader Sum forbruk midler Finansiering Finansieringskilde Budsjett, kr Regnskap per J , kr KRD J Sum netto finansiering 400 oooj Egenirrnsats Aktivitet Budsjett, kr Beregnet, kr Deltagelse møter og samlinger Deltagelse prosjektansvarlig Sum dokumenterbar egeninnsats Versj I S i cl e

45 Sluttrapport fra forstudien legges fram for styret i Numedalsutvikling. Det er styret som tar avgjørelse definere parkområdet. Anbefalinger: på om det skal settes i gang et forprosjekt. 6. Avslutning og forslag til videre arbeid: Regionalpark Numedal sammen står vi sterkere Numedalsutvikling IKS Forprosjekt er neste steg i PLP-prosessen, og denne må blant annet ta stilling til organisering og Erfaringene fra forstudien gir grunnlag for å anbefale at forstudien nå avsluttes og at det igangsettes Alle satsningsområdene har gitt positive tilbakemeldinger ut fra det kunnskapsnivå de har per i dag, og ser muligheter for samarbeid på tvers av tradisjonelle nettverk. Det er interesse for et samarbeid mellom offentlig og privat sektor. spisse eller legge til flere områder. Dette vil være en viktig del av forprosjektet videre. Skole og næringsliv, ungdom vil være særlig aktuelle områder i det videre arbeidet. Forslag til organisasjonsmodell for Regionalpark Numedal: Mdl I S i d jr.7. Eksterne aktører/nettverk Esterne aktører!nettveri ned, her li rru, nrver ted 8 anjefu flhitg Versj. 1.3 I Lar1!kt mir,.ataie Prosjektadministrasjonen har i utgangspunktet valgt ut åtte satsningsområder, men det er mulig å et forprosjekt for å gå grundigere inn i arbeidet med etablering av Regionalpark Numedal. Sluttrapport

46 offentlige etater tettere inn i prosjektet. Det må gjøres en grundig vurdering av Numedal og Kongsbergregionen. Prosjektadministrasjonen vil på grunnlag av forstudien anbefale at det settes i gang et forprosjekt. I organisasjonsstruktur. Forprosjektet bør også se på samarbeide med andre prosesser som foregår i denne fasen vil det være nødvendig å trekke næringsliv, lag og foreninger, kommunene og andre Regionalpark Numedal Numedalsutvik[ing EKS sammen Sluttrapport Versj. 1.3 Elin Halland Simensen Prosjektansvarlig Prosjektieder / en ti-&lj /p Veggil S i d e står vi sterkere

47 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : A20 Saksmappe : 2013/473 Avd. : Skole, barnehage og kultur Saksbehandler : Merethe Rød Knudsen Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal 2013 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur /14 Kommunestyret /14 Saken gjelder: Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal Fakta: Det er fastsatt i Opplæringsloven at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Rapporten skal omhandle læringsresultat, læringsmiljø, frafall, grunnskoleopplæring for voksne og spesialpedagogisk innsats. Rapporten skal drøftes av skoleeier, jf. Opplæringsloven andre ledd. Saksbehandlers vurdering: Som skoleeier kan en tilpasse arbeidet med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet i kommunen. Vi ser det som mest hensiktsmessig å vente til resultater fra høstens nasjonale prøver inneværende skoleår foreligger, det vil si å utarbeide rapporten i desember. Nore og Uvdal kommune har hatt tilsyn fra Fylkesmannen vedrørende kommunens årlige tilstandsrapport. På bakgrunn av innsendt dokumentasjon er det ikke funnet grunnlag for å gi pålegg, men Fylkesmannen ønsker å få tilsendt tilstandsrapporten for 2013 når den er politisk behandlet. For at skoleeier skal kunne få et best mulig bilde av tilstanden i grunnskolen, har vi hentet ut data under publiseringsgrensen. Nore og Uvdal har små enheter og klasser, og rapporten kan derfor inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. På bakgrunn

48 av dette må rapporten behandles i tråd med forvaltningslovens og personopplysningslovens bestemmelser, og deles derfor ut i møtet. Rådmannens forslag til innstilling: Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal 2013 tas til orientering. Behandling Hovedutvalg livsløp og kultur : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Hovedutvalg livsløp og kultur : Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal 2013 tas til orientering.

49 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 210 Saksmappe : 2013/339 Avd. : Økonomi Saksbehandler : Anne Rudi Regnskap og årsrapport MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /14 Kommunestyret /14 Saken gjelder: Framleggelse av årsrapport og årsregnskap 2013 for Nore og Uvdal kommunekasse. Fakta: Saksopplysninger: Årsregnskapet for 2013 for Nore og Uvdal kommune ble jfr Regnskapsforskriftene avlagt og sendt Statistisk Sentralbyrå (SSB) innen rapporteringsfristen 15. februar Med referanse til Regnskapsforskriften 10 Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning skal formannskapet avgi innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Fristen for kommunestyrets godkjenning av årsregnskapet er 1.juli. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Revisjonsberetning fra Buskerud Kommunerevisjon IKS følger i regnskapsdokumentet. Kontrollutvalget er i henhold til forskrift om Kontrollutvalg 7 Uttalelse om årsregnskapet tillagt følgende rolle: Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. Kontrollutvalget behandler Nore og Uvdal kommunes regnskap 2013 i møte 22. april Uttalelse fra Kontrollutvalget følger vedlagt. Samtidig med at årsregnskapet behandles, skal årsrapporten foreligge til behandling i kommunestyret. Vurderinger:

50 Driftsregnskapet Netto driftsresultat i 2013 ble 18,3 millioner kroner eller 5,5 % av sum driftsinntekter. I revidert budsjett var det forutsatt netto driftsresultat på 11,6 millioner kroner som tilsvarer 3,8 % av sum driftsinntekter. Netto driftsresultat betegnes ofte som et mål på kommunens økonomisk balanse. For å sikre kommunens handlefrihet er det anbefalt at netto driftsresultat bør være minimum 3-4 % av driftsinntektene. Avvik fra budsjett Tjenesteytingen gjennom fagavdelingene viser merforbruk på 1,5 millioner kroner. De største avvikene gjelder fagavdelingene; Helse, sosial og barnevern, NAV Numedal og Pleie, rehabilitering og omsorg med mindreforbruk mens fagavdelingene Sentrale styringsorganer og fellesutgifter, Skole barnehage og kultur, Næring, miljø og kommunalteknikk har merforbruk. Viser for øvrig til fagavdelingenes egne kommentarer i årsrapporten. Andre utgifter og inntekter som påvirker resultatet positivt er bl.a. økt skatteinngang, inntektsført premieavvik av pensjon og høyere renteinntekter og avdragsinntekter enn budsjettert. Alle budsjetterte avsetninger er gjennomført. Driftsregnskapet avsluttes med et regnskapsmessig mindreforbruk på 3 millioner kroner. Ved avleggelse av regnskapet for 2013 var det inntektsført 11,3 millioner kroner i refusjonskrav til staten for ressurskrevende brukere. Beløpet er ført mot kortsiktig fordringer og blir utbetalt av staten i Etter gjennomgang av revisjonen er kravet redusert til 10 millioner kroner. Det vil altså si at det er inntektsført 1,3 millioner kroner mer i fagavdeling for pleie, rehabilitering og omsorg i 2013 enn hva vi får utbetalt. Rådmannen anbefaler at 1,3 millioner kroner dekkes til reduksjon av kortsiktig fordring ved disponering av regnskapsmessig mindreforbruk i Selvkostområdene: Etterkalkyle på selvkostområdene viser at kommunen bidrar med finansiering av vann, feiing, byggesak og plansaker med til sammen 2,3 millioner kroner i Dette er områder hvor man kan ha 100 % dekning med gebyrinntekter. Områdene Avløp, renovasjon, slam og oppmåling har tilnærmet 100 % dekningsgrad eller over. Årets overskuddet innen disse områdene er avsatt til bundne fond eller dekker opp tidligere underskudd innen samme selvkostområde. Viser til detaljert oversikt i regnskapet, note 16. Investeringsregnskapet for 2013 er avsluttet i balanse. Sum finansieringsbehov utgjør 28,8 millioner kroner. Det er solgt fast eiendom for 2,4 millioner kroner. Salget gjelder 3 boligtomter og innløsning av 8 festetomter. Inntektene ved innløsning av festetomter er avsatt til ubudne investeringsfond i tråd med revidert budsjett. Resterende inntekter dekker utgifter i investeringsregnskapet. Prosjekter som ikke er ferdigstilt i 2013 er overført til 2014 med til sammen 28,7 millioner kroner. Overføringen er i tråd med vedtak i kommunestyret sak 84/2013. Overføringen er 2 millioner kroner større enn rest prosjekter pr tilsier og er en reserve i Detaljert oversikt på alle investeringsprosjektene er utarbeidet i rådmannens årsrapport fra side 74. Balanseregnskapet Kommunens fondsreserve er 42,8 millioner kroner ved utgangen av Dette er en økning på 8,6 millioner kroner fra Av fondsreserven er 23,1 millioner kroner disponert gjennom tidligere vedtak eller øremerket spesielle formål. Fond til disposisjon pr er 6,6 millioner kroner i næringsfond, 12 millioner kroner i disposisjonsfond og 1 million kroner i ubudne investeringsfond. Langsiktig gjeld er ved utgangen av året 138,9 millioner kroner. Dette er en økning på 1,2 millioner kroner fra året før. Det er foretatt låneopptak til investeringer med 10,5 millioner kroner mens det er nedbetalt 7,7 millioner kroner i ordinære avdrag og 1,6 millioner kroner i ekstraordinært avdrag i år.

51 Arbeidskapitalen er økt med 5,1 millioner kroner i Økningen skyldes bl.a. opptak av lån til investeringsformål hvor investeringen ikke er gjennomført i I forhold til kommunens driftsvolum anses arbeidskapitalen å være god. Revisjonsberetningen inneholder ingen forbehold eller presiseringer. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året Årsrapport for året 2013 tas til orientering. 3. Mindreforbruk i 2013 på kroner disponeres slik: o Redusere kortsiktig fordring ressurskrevende brukere med kroner o Avsette til disposisjonsfond kroner. Vedlegg: 1. Regnskapsdokumentet for Årsrapport Kontrollutvalgets uttalelse

52 Nore og Uvdal kommune Foto: Emilie Bølviken Rådmannens årsrapport 2013 Mars 2014

53 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 INNHOLD Side Innledning...3 Utvikling folketall...5 Økonomisk analyse og nøkkeltall...6 Det kommunale styringssystem...13 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter...14 Skole, barnehage og kultur...22 Helse, sosial og barneverntjenester...29 NAV Numedal...41 Pleie, rehabilitering og omsorg...44 Næring. Miljø og kommunalteknikk...57 Likestilling...70 Sykefravær...72 AFP Alderspensjon Investeringer Side 2

54 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 VEKST OG TRIVSEL I NORE OG UVDAL Innledning Årsrapport for Nore og Uvdal kommune 2013 legges med dette frem for politiske organer har vært preget av stor aktivitet på alle tjenesteområder innen kommunen. Årsrapporten er derfor et godt verktøy for politikerne til å gjennomgå administrasjonens arbeid gjennom året, og som sammen med regnskapstallene gir en grundig oversikt over kommunens aktiviteter målt opp mot vedtatte forutsetninger og prioriteringer. Årsrapporten skal være en informasjonskilde og redskap for kommunestyret, men det er også en kilde for publikum og offentligheten i det øvrige som måtte ha interesse av å kjenne mer inngående til kommunens allsidige virke. Økonomi Regnskapet for 2013 er lagt frem med et driftsmessig mindreforbruk på kr. 2,9 millioner kroner. Netto driftsresultat er positivt med 18,2 millioner kroner, noe som utgjør 5,5 pst. av totale inntekter. Dette er høyere enn i 2012, og ligger fremdeles over fylkesmannens anbefalinger der driftsresultatet over tid bør ligge mellom 3-5 pst. Netto lønnsutgifter økte med hele 11,9 pst fra Økningen kan forklares ved at Nore og Uvdal kommune ble vertskommune for barneverntjenesten i Numedal, samt at privat legekontor ble kommunalt med overdragelse av stillingshjemler. Gjeldssituasjonen i Nore og Uvdal kommune er betydelig. Sammenliknet med 2012 holder gjeldsnivået seg på et forsvarlig nivå, men det må settes av store beløp i driftsregnskapet til renter og avdrag for å klare betjene låneforpliktelsene. Det bør være et langsiktig mål å jobbe med strategier for å få redusert kommunens fremtidige låneforpliktelser. Kommunens aktiviteter i 2013 Det har vært stor tjenesteproduksjon innenfor alle kommunens virkeområder i Noen hovedlinjer i aktiviteter og hendelser i 2013 oppstilles her: Det har vært fokusert på styrking av kommunens IKT-systemer som en viktig ressurs i å effektivisere kommunens arbeid. Dette arbeidet vil fortsette målrettet i Videre har servicetorget blitt en tydeligere førstelinje for kommunens brukere, det være seg innen fagspesifikke områder eller gjennom informasjon og internettfunksjoner. Det satses bredt og godt på kulturområdet. Middelalderuken i Numedal hadde økt oppslutning i 2013, det er flittig bruk av kommunens bibliotek, og det er stadig god rekruttering innen kulturskolen. Nore og Uvdal museum hadde også stor aktivitet i Uvdal stavkirke er et utvilsomt trekkplaster i denne sammenheng. Ungdomsklubben fikk 3 nye ansatte høsten 2013 og det satses godt på idrettsfronten. Kulturtilbudet i kommunen er et viktig satsningsområde for økt trivsel og velferd blant kommunens innbyggere. Målet om full barnehagedekning er nådd, og det jobbes godt på skolene. En utfordring på skoleområdet er en formidabel økning i elever som trenger særskilt norsk og elever som har krav på spesialundervisning og egen assistent. Etter nedleggelsen av Nore skole har også et økt antall elever til Rødberg skole forårsaket behovet for flere klasser. Dette sammen med en fordyrende skyssordning for elever med lang reisevei har ført til et merforbruk i 2013 enn budsjettert på grunnskolen. Faglig sett har derimot sammenslåingen blitt en god løsning, både for ansatte og elver Side 3

55 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Kommunestyret vedtok i sak 103/12 å midlertidig overføre elevene ved Nore skole til Rødberg skole. I utgangspunktet lå det et økonomisk innsparingspotensiale her, men politikerne vedtok også å beholde ressursene på skoleområdet. Det ble i 2013 opprettet to nye seksjoner innen fagavdelingen Helse, sosial og barnverntjenester: En interkommunal barneverntjeneste med barnevernleder og kommunal legetjeneste med egen kontorleder. Det har i løpet av året vært jobbet aktivt med å utvikle disse seksjonene til robuste og stabile enheter. Ved utgangen av 2013 ble det vedtatt en egen legevaktordning i Nore og Uvdal, denne ordningen skal på plass i løpet av våren I omsorgsektoren er det betydelig vekst i antall brukere og besøk innen hjemmesykepleien. Følgen av dette er at presset på Bergtun omsorgssenter har avtatt. Effekten er positiv i det at antall liggedøgn går ned ved institusjonen, men også fordi hjemmesykepleien oppleves som særlig positiv for de brukere som kan nyttiggjøre seg dette. Det er stor vekst i antall yngre brukere, mange av disse har særlig behov for ressurskrevende helse- og omsorgtjenester. Dette krever et økt fokus på faglig kompetanse, og et bedre boligtilbud enn det kommunen kan tilby i dagens situasjon. Dette blir et viktig satsningsområde i Innen næring, miljø og kommunalteknikk har 2013 vært et særlig hektisk år, med stor aktivitet på driftssiden, men også et betydelig antall investeringsoppgaver. Videre har det vært høyt fokus på kommuneplanarbeidet. Arbeidet med de ulike kommunedelplanene har vært krevende, dels begrunnet utfra interne forhold hos konsulenter, men også på bakgrunn av innsigelser fra forskjellige høringsinstanser. Målet er å ferdigstille flere kommunedelplaner i Landbruket har vært inne i interessante fremtidsrettede prosjekter, både innen kjøttproduksjon og matopplevelser. Skogbruket har derimot merket en viss nedgang i 2013 nedleggelsen av Sødra Cell på Tofte fikk merkbare ringvirkninger, også i Numedal. Aktiviteten i lokalt næringsliv har vært bra i Store anleggsarbeider fortsetter ved Tunhovddammen, ved Rødkjønnan i Pålsbufjorden og på Sønstevannsdammen. Hjørnesteinsbedriften Uvdal Maskinfabrikk har også høy aktivitet i 2013 og gir god sysselsettingseffekt i kommunen. En mer spesifikk beskrivelse av kommunens tjenestetilbud følger under i omtalen til den enkelte avdeling i kommunen. Rådmannen ønsker med dette å takke alle ansatte som hver dag gjør en stor innsats for at kommunen gjør det beste for sine innbyggere, næringsliv og fritidsbeboere. Mars 2014 Alexander Ytteborg Rådmann Side 4

56 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Utvikling folketall Som oversikten under viser har det vært en befolkningsøkning på 26 personer det siste året og 54 i løpet av de fem siste årene. Folketallet er pr : Folkemengde Sammensetning aldersgrupper pr 1.7.hver år: Endring Endring Folkemengde siste året 2009/ år år år år år over 90 år Som tabellen viser gjelder denne spesifiseringen den 1.7. hvert år. Tendensen er likevel klar, det er en økning i de eldste aldersgruppene og en redusering i de yngste. Tabellen under viser endringen i folketallet de siste fem år med fødte, døde, innflytting og utflytting: Som tabellen viser er det fødselsunderskudd alle fem årene og det er positive tall på netto innflytting i alle årene. I 2012 var det reduksjon i folketallet mens det er en økning de andre årene. I 2013 var økningen 26 personer. Side 5

57 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Økonomisk analyse og nøkkeltall 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen beskrives kommunens balanseregnskap, investeringsregnskap og driftsregnskap for Avslutningsvis er det tatt med enkelte begrep/nøkkeltall for dermed å vise hvordan kommunens finansielle stilling har utviklet seg de siste årene. Alle tall er oppgitt i hele 1000 kroner. 2. Balansen Balanseregnskapet gir en oversikt over kommunens bokførte eiendeler, gjeld og egenkapital. Alle anskaffelser av varige driftsmidler blir aktivert i balansen med anskaffelseskost. Det er foretatt avskrivninger på kommunens eiendommer. Balansen gir et reelt bilde av utviklingen av kommunens omløpsmidler, lang- og kortsiktig gjeld. De bokførte beløp for omløpsmidler gir et godt grunnlag for å vurdere kommunens likvide stilling. Balanse Eiendeler: Omløpsmidler: Kasse, bank, post Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Premieavvik Sum omløpsmidler Anleggsmidler: Aksjer, obligasjoner Pensjonsmidler Langsiktig utlån Faste eiendommer, utstyr, maskiner Sum anleggsmidler Sum eiendeler Gjeld: Kortsiktig gjeld Premieavvik Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Sum gjeld Egenkapital: Fond Annen egenkapital (kapital + resultat) Sum egenkapital Sum gjeld og Egenkapital I forbindelse med analysen av balanseregnskapet ser vi nærmere på utviklingen av kommunens pensjonsforpliktelser, langsiktige gjeld, fondsmidler og arbeidskapital. 2.1 Pensjonsforpliktelse Kommunen har sine pensjonsforsikringer hos Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Pensjonskassene har laget følgende beregninger: Estimat påløpte pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelser inkl avgift Side 6

58 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Tabellen viser kommunens regnskapsførte pensjonsforpliktelser pr I følge aktuarberegninger (estimat) er fremtidige pensjonsforpliktelser 337 millioner kroner, mens innestående pensjonsmidler er på 255 millioner kroner. Det vil si en underdekning på 81,9 millioner kroner. Tallene i balanseregnskapet før 2011 kan ikke direkte sammenlignes med 2011 til 2013 da det ble endringer i regnskapsføringen fra Endringen består i at gjenstående akkumulert estimatavvik skal balanseføres i sin helhet fra regnskapsåret 2011, mens før 2011 var det anledning til å fordele balanseføringen av estimatavvik over 15 år. Akkumulert premieavvik: Opparbeidet differanse mellom innbetalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad. Her er pensjonskostnad beregnet til det «jevne nivået». Ny beregning foretas hvert år. Dersom det er innbetalt mer pensjonspremie enn beregnet kostnad til det «jevne nivået» blir differansen inntektsført i driftsregnskapet mot balansekonto i aktiva (kortsiktig fordring). Ordningen er begrunnet med at årsregnskapet dermed blir mer riktig. Premieavvik: Aktiva, til utgiftsføring i drift Passiva, til inntektsføring i drift Netto til utgiftsføring: Tabellen over viser akkumulert premieavvik og viser at vi pr har ført 8,4 millioner kroner i fordring som skal utgiftsføres i driftsregnskapet de nærmeste årene. For 2014 vil utgiftsføringen være ca kroner. 2.2 Langsiktig gjeld Størrelsen på kommunens langsiktig gjeld (eks. pensjonsforpliktelser) er en god pekepinn på den økonomiske handlefrihet i tiden som kommer. Lav lånegjeld medvirker til større handlefrihet. Kommunens langsiktige gjeld pr er 138,9 millioner kroner. Av dette utgjør 6,9 millioner kroner startlån (lån til videre utlån). Lånegjelden er betydelig og har sammenheng med store låneopptak til Bergtun omsorgssenter og Rødberg skole. Lånegjelden gjør at store beløp i driftsregnskapet er bundet opp til rente og avdrag. I 2013 ble det foretatt låneopptak på 10,5 millioner kroner til investeringsformål jfr budsjett. Det er betalt 7,7 millioner kroner i vanlig avdrag og 1,6 millioner kroner i ekstraordinære avdrag i Langsiktig gjeld Lånegjeld pr Nye låneopptak Avdrag Ekstraordinære avdrag Lånegjeld Etableringslån, videre utlån Netto lånegjeld lånegjeld i % av løpende inntekter: Nore og Uvdal: 38,9 % 35,2 % 28,8 % 28,1 % Rollag: 26,6 % 28,5 % 33,2 % 30,7 % Flesberg: Kostragruppe 3: 33,7 % 63,8 % 33,6 % 66,4 % 30,9 % 67 % 31,9 % 66,5 % Buskerud 44,5 % 44,9 % 44,7 % 41,3 % Landet uten Oslo 65,5 % 65,9 % 65,7 % 66,6 % Tabellen over viser utviklingen av kommunens netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter de fire siste år, sammenlikning med de andre Numedalskommunene, kostragruppe 3, Buskerud og landet uten Oslo. Side 7

59 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport Fondsmidler Fondsmidler er avsetninger kommunen har foretatt i tidligere regnskapsår eller i regnskapsåret. Fond Fond pr Korrigert IB 2010 (kommuneskogen) Bruk i året Avsatt i året Fond Som tabellen viser har kommunen 42,8 millioner kroner i fondsmidler ved utgangen av Dette er 8,6 millioner mer enn ved utgangen av Fondsmidlene grupperes i Disposisjonsfond, Ubundne investeringsfond, Bundne investeringsfond og Bundne driftsfond. Tabellen nedenfor viser fondene fordelt i henhold til denne grupperingen. Den viser også at av fondsmidlene på 42,8 millioner kroner er 23,1 millioner kroner disponert eller bundet til spesielle formål, mens 19,7 millioner kroner er til kommunestyrets disposisjon. Disposisjonsfond (inkl. kraftfond) Til disposisjon Tidligere disponert Ubundne investeringsfond Tidligere disponert Bundne investeringsfond 559 Øremerket tilskudd Bundne driftsfond Tidligere disponert Div.øremerket fond og tilskudd Sum fond til disposisjon Arbeidskapital Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og har som funksjon å virke som en likviditetsreserve for å fange opp forsinkelser mellom inn- og utbetalinger. I tillegg vil arbeidskapitalen inneholde reserver (fondsmidler) som kan benyttes til fremtidige investeringsformål. Endringen i arbeidskapitalen tilsvarer differansen mellom tilgang og bruk av midler, og er et interessant uttrykk for utviklingen av kommunens likviditet. Tabellen viser endringen i kommunens arbeidskapital i perioden 2010 til Arbeidskapital Endring i omløpsmidler Endring i kortsiktig gjeld Endring i arbeidskapital I 2013 er arbeidskapitalen økt med 5,1 millioner kroner. Det vil altså si at kommunen har anskaffet 5,1 millioner kroner mer enn hva som er brukt av midler dette året. Økningen har bl.a. sammenheng med økning av fondsmidlene. Side 8

60 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport Investeringsregnskap Forskriftene setter et klart skille mellom løpende drift og investeringer. Investeringsregnskapet viser utgiftene til investeringer og utlån og hvordan disse utgiftene og utbetalingene er finansiert. Kommunens brutto investeringer i 2013 utgjør 28,8 millioner kroner. Tabellen nedenfor viser investeringsregnskapet for de fire siste årene. Investeringsregnskapet 2 A Brutto investeringsutg Utlån og kjøp av aksjer Avdrag på lån Dekning av tidligere merforbruk Avsetninger Sum finansieringsbehov Bruk av lån Salg av fast eiendom Tilskudd til investeringer Mottatt avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring fra driftsregnskapet Bruk av tidl. avsetninger Sum intern finansiering Sum finansiering Udekket Finansieringen viser overføring fra driftsregnskapet med 4,4 millioner kroner. I budsjettet var det lagt opp til overføring av midler med 2,4 millioner kroner. Overføringen ble større fordi andel på 80 % av momskompensasjon skal overføres og denne var større enn budsjettert. Salg av fast eiendom utgjør 2,2 millioner kroner i Salget gjelder 3 boligtomter og innløsing av 8 festetomter i kommuneskogen. Videre er 6,5 millioner kroner finansiert med tidligere avsetninger, herav 3,6 millioner kroner av disposisjonsfond, 2,4 millioner av næringsfond og 0,5 millioner kroner av ubundne investeringsfond. Det er finansiert 14,3 millioner kroner fra eksterne lånemidler. Det vil hvert år være prosjekter som går over i neste år og dermed også bevilgningen til disse prosjektene. I år var vårt anslag at dette ville bli 28,6 millioner kroner i tråd med K-sak 84/2013. Ved avslutning av investeringsregnskapet for 2013 ser vi at denne overføringen ble 2 millioner kroner høyere enn resterende på overførte prosjekter. Dette bløpet ligger dermed som en reserve i investeringsbudsjettet for En fullstendig oversikt over alle investeringsprosjekter i 2013 og overføringer av ubrukte midler til 2014 på de prosjektene som ikke er ferdigstilt, er oppsummert i egen oversikt på slutten av dette dokumentet. Investeringsregnskaper er oppgjort i balanse. 4. Driftsregnskap Driftsregnskapet viser størrelsen på de løpende driftsinntekter og driftsutgifter og inneholder sentrale størrelser som brutto driftsresultat og netto driftsresultat. For å se utviklingen over tid, presenteres ovennevnte størrelser for de fire siste år. Side 9

61 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Brutto driftsresultat viser forholdet mellom de løpende inntekter og utgifter knyttet til driften. Netto driftsresultat gir uttrykk for situasjonen etter at netto rente- og avdragsutgifter er dekket. Netto driftsresultat forteller hvor mye kommunen har igjen til interne avsetninger og investeringer. Regnskapsresultatet (Ikke disponert netto regnskapsresultat) fremkommer når vi korrigerer netto driftsresultat for interne avsetninger og bruk av tidligere avsetninger. Resultatstørrelsen forteller imidlertid lite om hvordan den økonomiske utviklingen har vært, men heller mer om samlet avvik i forhold til budsjett. Tabellen nedenfor viser kommunens driftsresultat for de fire siste år. Driftsregnskap - Økonomisk oversikt Skatteinntekter Rammetilskudd Eiendomsskatt Andre generelle statstilskudd Andre overføringer Andre overføring med krav om motytelse Konsesjonsavgifter Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter Sum disponible frie inntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finanstransaksjoner: Renteutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteinntekter Avdrag på innlån Mottatt avdrag på utlån Utlån sosial og næring Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Regnskapsresultat: Overf. til investeringsregn Netto bruk/avsetninger fond ikke disponert netto driftsresultat ND i % av sum innt. 5,1 % 6,1 % 5,4 % 5,5 % Driftsregnskapet for 2013 er oppgjort med 2,9 millioner kroner i mindreforbruk. Netto driftsresultat er positivt med 18,2 millioner kroner som utgjør 5,5 % av totale inntekter. Avvik revidert driftsbudsjett og driftsregnskap: Etat (T) Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik Helse, sosial og barnevern Nore kirkelig fellesråd Museumsstyret NAV - Numedal Pleie, rehabilitering og omsorg Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Skole, barnehage og kultur Næring, miljø og kommunalteknikk Merforbruk drift alle fagavdelinger Driften i fagavdelingene har merforbruk på 1,5 millioner kroner i forhold til bevilget budsjettet for De negative avvikene gjelder spesielt fagavdelingene; Sentrale styringsorganer med fellesutgifter, Næring, miljø og kommunalteknikk og skole, barnehage og kultur. Viser for øvrig til fagavdelingenes egne kommentarer i årsrapporten. Side 10

62 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Andre utgifter og inntekter har følgende avvik: Etat (T) Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik Premieavvik / amortisering Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Andre overføringer fra staten Eiendomsskatt på verker og bruk Salg av konsesjonskraft Renter og avdrag Overføring til investeringsregnskapet Momskompensasjon investering Bruk av tidligere avsetninger Avsatt til fond Motpost avskrivninger Regulering lønn og arbeidsavtaler Sum andre utgifter og inntekter Udisponert i Som vi ser av oversikten over påvirkes resultatet bl.a. av følgende: Merinntekter ved inntektsføring av premieavvik på 1,8 million kroner. Økt skatteinngang i forhold til budsjett og redusert rammetilskudd (i hovedsak økt bidrag til inntektsutjevning pga økt skatteinngang). Høyere renteinntekter enn budsjettert i tillegg til inntektsføring av avdrag fra Nore Energi på 0,5 millioner kroner som ikke var budsjettert. Momskompensasjonen av investeringer er over budsjett og dermed også overføringen fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Momskompensasjonen er overført med andel på 80 % i tråd med forskriftens krav. Avsetninger er gjennomført i tråd med budsjettvedtak. Regnskapet avsluttes med mindreforbruk på 2,9 millioner kroner. Lønnsutgifter: Som det framkommer av tabellen under utgjør lønnsutgiftene 60 % av sum driftsutgifter som er det samme nivå som tidligere år. Endring /2013 Sum lønn og godtgjøringer Pensjon og arbeidsgiveravgift Totale lønnsutgifter Ref. sykelønn etc Netto lønnsutgifter Lønn i % av sum utg. 59 % 61 % 60 % 60 % Sykepenger i % av sum lønn 2,4 % 1,8 % 3,1 % 2,8 % Netto lønnsutgifter (lønn inkl. pensjon, arbeidsgiveravgift, fratrukket refusjon folketrygden) økte med 22,4 millioner kroner eller 11,9 % fra 2012 til Den store økningen fra 2012 til 2013 kan bl.a. forklares ved at Nore og Uvdal kommune ble vertskommune for barneverntjenesten i Numedal fra 1. november 2012 og at privat legekontor ble kommunalt med overdragelse av stillingshjemler. Refusjon fra folketrygden utgjør 5,4 millioner kroner eller 2,8 % av sum lønn i Av refundert beløp fra NAV gjelder 1,3 millioner kroner fødselspenger i Side 11

63 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport Nøkkeltall 5.1 Skattedekningsgrad Skattedekningsgraden viser hvor stor del av driftsutgiftene som dekkes av kommunens skatteinntekter (skatter er skatt på inntekt, naturressursskatt og eiendomsskatt) og kan være et mål på kommunens avhengighet av andre overføringer som bl.a. rammetilskudd Skatteinntekter inkl. eiendomsskatt Driftsutgifter Skattedekningsgrad 43,0 % 39,3 % 38,2 % 37,1 % Eiendomsskatt på 44 millioner kroner er her en del av skatteinntektene. Tabellen viser at 37,1 % av utgiftene finansieres med skatteinntekter. Skattedekningsgraden er redusert med 1,1 prosentpoeng fra 2012 til Nedgangen fra 2010 er en styrt nedgang fra staten. Fra 2011 legges det opp til at en større andel av kommunesektoren skal finansieringen av rammetilskudd ovf fra staten og en mindre andel fra skatt på inntekt. Reguleringen gjøres ved at kommunen beholder en mindre andel av skatteinntektene. 5.2 Netto resultatgrad Netto resultatgrad forteller hvor stor del av driftsinntektene som kan benyttes til finansiering av investeringer og til avsetninger Driftsinntekter Netto driftsresultat Netto resultatgrad 5,1 % 6,1 % 5,4 % 5,5 % Netto resultatgrad er i ,5 %. Dette er økning med 0,1 prosentpoeng fra Fylkesmannens anbefaling er at kommunen minimum bør ha 3 4 % netto driftsresultat for å kunne ha et handlingsrom ved eventuelt reduserte inntekter eller utfordringer i driften som trenger økte rammer. 5.3 Likviditetsgrad Likviditetsgrad Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 1,7 1,9 2,2 2,2 Likviditetsgrad 1 måler bedriftens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være større enn 1,5. Som vi ser av tabellen over er likviditetsgraden til Nore og Uvdal kommune 2,2 i Den anbefalte likviditetsgraden er ikke absolutt, men gir en indikasjon på sunnhet i kommunens økonomi. Kommunes likviditet oppleves som god og stabil. Side 12

64 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Det kommunale styringssystem Politisk struktur: Kontrollutvalg Kommunestyret 23 Formannskapet 5 Næring, miljø og kommunalteknikk 7 Livsløp og kultur 7 Kulturarvstyret 5 Nore og Uvdal kommune har formannskapsmodell med 2 utvalg. Av kommunestyrets 23 representanter er 5 i formannskapet. I tillegg finnes det særskilt utvalg som administrasjonsutvalget som ivaretar det partssammensatte arbeidet med arbeidstakerorganisasjonene. Møtene i kommunestyret, formannskapet og utvalg er åpne for publikum. Kommunestyrets møter overføres direkte på nett og lagres i søkbart videoarkiv for alle. Administrativ organisering: Rådmann Økonomi (Numedal) Kommuneadvokat Sentrale styringsorganer og fellestjenester Skole, barnehage og kultur Pleie, rehabilitering og omsorg NAV Numedal Helse, sosial. Barnevern for Numedal Næring, miljø og kommunal-teknikk Administrativt har Nore og Uvdal kommune en etatsmodell (fagavdelinger) der myndighet er delegert fra rådmannen til fagsjefer i tjenesterelaterte, økonomiske og personalmessige saker innen hver fagavdeling. Oversikten viser også antall mellomledere innen hver fagavdeling. Side 13

65 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Økonomi: Revidert budsjett Regnskap Avvik Netto drift , , ,- Kommentarer: Regnskapet for 2013 viser merforbruk på ca. kr. 2.1 mill. Dette kan relateres til merforbruk på flere hovedområder: Politisk virksomhet viser et merforbruk på ca. kr ,-. Budsjettet for 2013 ble øket i forhold til merforbruk i 2012, men totalen viser likevel et merforbruk. Revisjonen har et overforbruk på ca. kr ,- som kan relateres til gjennomførte forvaltningsrapporter i Det har vært stor aktivitet i forhold til helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Arbeidet med oppfølging av sykemeldte er prioritert og har hatt fokus også i Andre utgifter/inntekter er det totalt et merforbruk på ca. 1.1 mill. kroner. Frankeringsutgifter viser merforbruk på ca. kr ,-. Noe av dette er anvist seint i 2013 og vil blir brukt i Posten inneholder også frankering av Ferie og fritid, samt utgifter til Frivilligsentralens utkjøring av saksdokumenter. Kontingenter viser merforbruk på ca. kr ,-. Årsaken til dette er bl.a. at kontingent for medlemskap i LVK for 2012 er belastet med kr ,-. Konsulenttjenester har merforbruk på kr ,-. Forbruket dekker i hovedsak tjenester i forbindelse med tilsetting i rådmannsstillingen og tjenester i forbindelse med eiendomsskattetakst. IKT viser noe merforbruk i Årsakssammenhengen er økte utgifter til lønn til ekstraarbeid og overtid, dette er det tatt høyde for i 2014, samt merutgifter til driftsavtaler med datasentraler. På øvrige ansvar er det mindre avvik, positive og negative. Politisk aktivitet: Utvalg: Møter Saker Møter Saker Møter saker Kommunestyret Formannskapet NMK LK (HSO, SBK 2011) Energiutvalget Kulturarvstyret Sum Oversikten viser en samlet oversikt over politisk møtevirksomhet i Utfyllende årsrapport 2013 fra politisk sekretariat er sendt samtlige medlemmer i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene m.m. Side 14

66 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Personal : Personal Årsverk Personer Årsverk Personer Årsverk Personer IKT 2,4 3 2,4 3 2,4 3 Servicekontor / arkiv 4,8 5 4,8 5 4,8 5 Sentraladministrasjonen Rådmannskontor 2,2 3 1,2 2 1,2 2 Sum 13, , ,4 14 Fagavdelingen for sentraladministrasjonen og fellesfunksjoner omfatter sentrale personalfunksjoner, politisk sekretariat, sekretariat og saksbehandling for administrasjonsutvalget, ansettelsesutvalget, kommunens forhandlingsutvalg og arbeidsmiljøutvalget. I tillegg er beredskapskoordineringen og overformynderiet lagt til fagavdelingen. Fagsjef var kst. rådmann i deler av Rådmannskontoret er organisert med rådmann og kommuneadvokat i 20 % stilling i Kommunens forhandlingsutvalg har gjennomført lokale lønnsforhandlinger med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 3 og kap. 5. Det ble oppnådd enighet med alle de arbeidstakerorganisasjonene som hadde fremmet krav. Administrasjonsutvalget har behandlet seks saker i Ansettelsesutvalget er delegert myndighet til å foreta ansettelser i stillinger opp til fagsjefnivå, og har i 2013 behandlet 28 tilsettingssaker med en god del intervjuer. Turnover i stillingene har vært forholdsvis stabilt, dog slik at PRO og skole/barnehage har de fleste tilsettingene. En oversikt over aldersfordelingen blant kommunens ansatte mellom 60 og 67 år er tatt inn bak i årsmeldingen. Oversikten kan benyttes til å vurdere særskilte seniortiltak, kommunal tjenestepensjon og behov for å rekruttere personell de nærmeste årene. Det er skilt mellom ansatte som arbeider heltid og deltid. Det ble i 2006 vedtatt seniorpolitiske tiltak. Retningslinjene ble evaluert i 2010, og gjelder foreløpig fram til Beredskap Kommunen har jevnlig kontakt med beredskapsavdelingen hos fylkesmannen. Det er ikke gjennomført noen beredskapsøvelse i Helse, miljø og sikkerhet. Funksjoner: Kontaktperson for bedriftshelsetjenesten NAV v/ Arbeidslivssenteret Sekretær for Arbeidsmiljøutvalget Rådgiver ifht forebygging av sykefravær og sykefraværsoppfølging Generell rådgivning til ledelsen, ansatte og partene i arbeidslivet Prosjektleder for organisatoriske og psykososiale prosjekter AMU - Møter og saker: Utvalg: Møter Saker Møter Saker Møter saker Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Side 15

67 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Hovedfokus i AMU: Systematisk samhandling i vernetjenesten Kompetansebygging Internkontroll Psykososialt arbeidsmiljø AKAN Kompetansebygging og organisering av arbeidet pågår. Vedtas våren Samhandling med bedriftshelsetjenesten Stamina HOT. Hjemlet i Arbeidsmiljøloven 3-3, Forskrift om systematisk HMS-arbeid 5 og Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Samhandlingen er hjemlet i års avtale som er vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget. Årsmeldingen til Stamina HOT dokumenteres gjennom aktivitet og timefordeling. Tekst Antall timer Antall timer Antall timer Sykefraværsoppfølging Systematisk HMS-arbeid Helsekontroller Ergonomi Psykososialt arbeidsmiljø Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø Livsstil 1, Planlegging /tilrettelegging Økningen på psykososialt arbeidsmiljø fra 2012 til 2013 skyldes etterarbeid/oppfølging etter MTM som ble gjennomført høsten BHT har gjennomført ergonomisk risikovurdering på flere arbeidsplasser. I 2013 er det gjennomført helsekontroller kun for de ansatte som etter loven skal ha dette hvert år. Øvrige ansatte er inne i en rulleringsplan. Vernetjenesten Nyttårssamling med vernetjenesten, bedriftshelsetjenesten og arbeidsgiver. Inkluderende arbeidsliv (IA) Systembygging på oppfølging sykemeldte med partene arbeidsgiver, NAV og Stamina Helse har fokus. IA`s krav om Handlingsplaner for hver fagavdeling iverksatt. Samhandlingen med Arbeidslivssenteret er i utvikling både hva gjelder kompetanse og økonomi. Tekst Antall møter Antall saker Deltakere i dialogmøte 1: arbeidsgiver, arbeidstaker, sykemelder, bedriftshelsetjenesten. I tillegg kan den ansatte ha med eksempelvis tillitsvalgt, verneombud eller en annen person som gir trygghet. Ansvarlig for møtet: Arbeidsgiver Deltakere i dialogmøte 2: Som for foregående punkt men med tillegg av NAV Ansvarlig for møtet: NAV Helseovervåking/helsekontroll Gjennomført iht. plan. Kompetansekartlegging Side 16

68 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Lokalt prosjekt: gjenstår overføring til drift Kompetanseregionen Kongsberg Vedtatt i rådmannsutvalget. Lokal oppfølging avklares våren 2014 Julegave til ansatte; prosjekt «Mangfold, respekt og gleder». Samhandling med barnehagene og Nupro. Agresso personalsystem Kompetanse innhentet og presentert for rådmannen og ledergruppen. Interkommunal avklaring ikke utført. Ut fra det ei heller prosjektorganisert Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, IKT: Aktiviteter i 2013: Drift av nettverk, utstyr og programvare for kommunens 630 brukere i 27 bygg Tatt i bruk nettbrett for 30 ansatte og for 5 politikere i formannskapet Utvidet bruk av læringsplattformen FRONTER for samhandling hjem/elev/lærer Flyttet 300 elev-brukere til fellesløsninger i KGB-regionen Egen PC til hver elev fra 5. til 10. klasse, en PC pr 2 elever fra klasse. Etablert IKT-løsninger for Helsestasjonen, PRO, Legekontoret og Barnevernet i KGB-regionen Forprosjekter: Nettbrett i hjemmetjenesten. Flytting av økonomi/sak/turnus/e-post til KGB-regionen Prøveprosjekt: Velferdsteknologi på Bergtun omsorgssenter sammen med KGB-regionen Startet arbeidet med etablering av papirløse møter for kommunestyret og hovedutvalgene Status : Det har vært høy tilgjengelighet på kommunens IKT-utstyr, nettverk og programvare Gode hastigheter i nettverkene med få og korte feilsituasjoner En del eldre utstyr og gamle dataløsninger er ikke skiftet ut pga budsjett og bemanning Kommunen har fibernett med tilfredsstillende hastigheter til 25 bygg 50 nettverkssvitsjer med fiber og seks ulike nettverk; adm, lege, elev, lukket, åpent, telefoni 30 trådløse soner med ulike nett 500 PC-er, 85 skrivere, 2 store plottere, 10 skannere, 30 prosjektorer, 20 smarte skoletavler Utfordringer i årene fremover: IKT må bli en naturlig del av den strategiske styringen av kommunen IKT må brukes som en viktig ressurs i effektiviseringsarbeidet IKT må brukes mer aktivt i arbeidet med nye arbeidsprosesser Opplæringen i bruken av dagens og morgendagens IKT-løsninger må bli bedre Å avgi nok personellressurser til deltagelse i alle fellesprosjektene i KGB-regionen Å flytte arbeidsgiveransvaret for kommunens IKT-ansatte til Felles IKT-driftsenhet for KGB-regionen Flytting av økonomiske midler til IKT fra kommunen til Felles IKT-drift KGB-regionen Etablere nye løsninger for saksbehandling, møteadministrasjon, økonomi, lønn, personal og e-post Servicekontor og sentralarkiv Servicekontoret Servicekontoret er det primære stedet brukere av tjenester på kommunehuset henvender seg til. Servicekontoret har i løpet av 2013 blitt en tydeligere førstelinje for både Fagavdeling for helse, sosial og barnevern, og for NAV Numedal. De har ikke lenger noen egen skranke, så brukerne henvender seg til Servicekontoret, som videreformidler kontakt. Dette er spesielt utfordrende knyttet til barnevernet som dekker hele Numedal, og for NAV som fra kun tar i mot brukere som har timeavtale. Side 17

69 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Ved siden av typiske servicekontoroppgaver er Servicekontoret tillagt oppgaver knyttet til kommunens internettsider og elektroniske tjenester og tjenestebeskrivelser. Alt dette skal holdes oppdatert. Det arbeides med nye nettsider som skal publiseres i løpet av 1. kvartal Redaktøransvaret for internettsidene, utgivelsen Ferie og fritid / Sommermagasinet, samt samordning og bestilling av annonser i øvrig presse er tillagt servicekontoret. Det samme er ansvaret for saksbehandling, kunnskapsprøver, kontroll knyttet til alkohol- og serveringsloven og saksbehandling for tilskudd til spredt boligbygging. Vi har også et kontaktregister knyttet til våre nettsider som oppdateres av servicekontoret. Leder for Servicekontoret er kommunens telefoniansvarlig. Den nye teknologien og en gunstig rammeavtale har ført til at vi har gått over fra privateide mobiltelefoner med telefongodtgjøring til kommunaleide mobiltelefoner / abonnement. Leder for Servicekontoret administrerer ordningen, både i forhold til innkjøp av mobiltelefoner / tilbehør, oppsett av disse, samt service og brukerstøtte for mobil- / smarttelefonene. Nore og Uvdal kommune takket i 2010 ja til deltagelse i Justisdepartementets pilotprosjekt: Førstelinjerettshjelp. Alle kommunens innbyggerne får tilbud om 30 minutters gratis juridisk rådgivning pr år. Tjenesten blir utført av innleid advokat og formidlingen gjøres i Servicekontoret. Ordningen er finansiert av Justisdepartementet. Rollag kommunes befolkning får også tilbudet her i Nore og Uvdal. Prøveprosjektet er nå lagt ned fra Justisdepartementets side, men tilbudet fortsetter så lenge vi har øremerkede midler til gode, også utover i Sentralarkiv: Sentralarkivet fører post knyttet til kommunens sak/arkivsystem (ephorte). Arkivleder har systemansvar for ephorte. Arkivleder er også faglig ansvarlig for all arkivdanning i kommunen. Klientrettet post føres i egne fagsystemer på den enkelte fagavdeling. Bemanningen er liten i forhold til behovet, blant annet for å kunne gjennomføre de nødvendige prosjektene for å gjøre arkivet fullelektronisk. Arbeidsmengden for arkivet er relativt stabil, men bemanningen gir lite rom for å hente inn etterslep, drive oppfølging og opplæring av saksbehandlere eller å utføre andre oppgaver tillagt arkiv-/arkivledelse. Arkivleder har vært med på to større prosjekter i 2013: NUARK (Numedalsarkivet) som ser på muligheten for å etablere et felles fullelektronisk arkiv for Numedalskommunene og AIS (Arkiv i Interkommunale Samarbeidsløsninger), som har sett på arkivdanningen i forskjellige interkommunale selskaper/samarbeid/foretak i kommunene og fylkeskommunene. NUARK er satt litt på vent, mens AIS fikk sin foreløpige avslutning med et kurs for rådmenn, ledere for interkommunale samarbeidsorgan og kommunenes arkivansvarlige i Buskerud, Vestfold og Telemark. I 2013 startet også arbeidet med deponering av gamle og avslutta arkiver (kartlegging). Mellom 150 og 200 hyllemeter arkiv skal deponeres på IKA Kongsberg i september Arkivleder deltar i arkivnettverket i Kongsbergregionen. I 2013 har arkivnettverket jobbet med en forstudie om felles anskaffelse av sak-/arkivsystem for kommunene i regionen. Arkivnettverket har også utarbeidet en regional prosedyre: Prosedyre ved utfasing av gamle fagsystem/servere samt større oppgraderinger/ overganger til elektronisk arkiv. I 2013 ble det registrert dokumenter (journalposter) mot dokumenter i Dokumenter Antall % Antall % Antall % SFF / FØNK / Rådmannskontoret ,36 % 839 9,07 % 910 8,35 % Helse, sosial og barnevern 189 2,00 % 303 3,28 % 409 3,75 % Skole, barnehage og kultur ,84 % ,26 % ,25 % Næring, miljø og kommunalteknikk ,90 % ,47 % ,32 % Pleie, rehabilitering og omsorg 465 4,91 % 454 4,91 % 581 5,33 % Sum % % % *Det understrekes at fagavdelinger som er pasient- og klientrettede har egne sakssystemer i tillegg. Side 18

70 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Det ble opprettet 1145 nye saker i Fordelingen av sakene framgår av tabellen under: Saker Antall % Antall % Antall % SFF / FØNK / Rådmannskontoret ,07 % ,08 % 80 6,99 % Helse, sosial og barnevern 37 3,10 % 38 3,69 % 58 5,07 % Skole, barnehage og kultur ,15 % ,18 % ,70 % Næring, miljø og kommunalteknikk ,56 % ,48 % ,83 % Pleie, rehabilitering og omsorg 61 5,12 % 47 4,57 % 62 5,41 % Sum % % % Måltall: Begjæring om innsyn i dokumenter, skal ikke overstige to arbeidsdager. I 2013 mottok og behandlet sentralarkivet totalt 27 forespørsler om dokumenter/innsyn. Tolv av disse var fra privatpersoner, de øvrige 15 fra media. Alle forespørsler ble behandlet og besvart så fort som mulig.. Gjennomsnittlig behandlingstid for alle forespørslene er 0,9 arbeidsdager. Arbeidsprogram 2013: Handlingsprogram : Henvisning til satsingsområde i kommuneplan Tiltak Periode Status pr Pkt. 3.3 Kommune-organisasjonen Fullelektronisk arkiv Utvikling av servicetjenestene Prosjekt startet opp i 2011som et fellesprosjekt i Numedal, og ventes etablert i Overføring av oppgaver, tjenester til publikum fra fagavdelingen for næring, miljø og kommunalteknikk til servicekontoret. Videreføres i Satt på vent til innkjøpsprosjekt om arkiv i Kongsbergregionen er ferdig pr Servicetjenestene vurderes kontinuerlig for alle fagavdelingene. Publikumsmottaket er styrket gjennom at besøkende fortrinnsvis skal ha en avtale med saksbehandlere. Dette har tvunget fram skjerpet bruk av kalenderfunksjon. Videre utvikling av internettsidene til kommunen Kontinuerlig utvikling og oppdatering av internettsidene Nye nettsider er under utarbeidelse, og vil bli publisert ved utgangen av mars Det legges stor vekt på enklere manøvrering for brukerne. Videre utvikling av kommunens intranettsider Kontinuerlig utvikling og oppdatering av internettsidene Intranettet har hatt en ferdig plattform siden sommeren Stortingsvalg -13 Gjennomføring Kommunestyrets tillegg: Utrede og legge fram sak om papirløst kommunestyre. Evt innkjøp av nettbrett til representantene i kommunestyret legges fram på samme møte som 1. tertialrapport behandles Supplering av tilskudd til lærlinger. Kommunen kompenserer for mindre lærlingtilskudd for elever som har tatt påbygg-yrkesfag før lærlingtid, finansieres av næringsfond Frist Mai 2013 Gjennomført i h.h.t valgloven Godkjent sak i kommunestyret. Løsning klar 1. kvartal Delvis løsning i kommunestyrets møte mars 2014, full løsning april 2014 Side 19

71 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Målindikatorer: MÅL 2013 Resultat 2013 Kommentar Økonomi: Avvik 0 Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % Sykefravær i % Under 4,0 1,3 % Sykefravær viser markert nedgang fra Dette skyldes i stor grad at ikke langtidssykefraværet er minimalt. Kompetanseutvikling, høyere andel av utdannet personell i organisasjonen Ja Ja Produksjonsfaktor: Årlig utskifting av en viss andel av PC-parken Ansatte i fagavdelingen har gjennomført/gjennomfører kompetansegivende etterutdanning. Interkommunalt samarbeid: Skatteoppkreverfunksjonen Det er opprettet felles skatteoppkreverkontor for Kongsberg og Numedal. Kontoret holder til på Kongsberg og administreres av Kongsberg kommune. Samarbeidet er hjemlet i kommunelovens 27. Kommunens overføring til samarbeidet i 2013 utgjør kroner samtidig som det er tilbakebetalt kroner av akkumulert overskudd fra tidligere år. Det legges fram egen årsrapport for skatteområdet. Felles økonomifunksjon i Numedalskommunene, FØNK Målsetting: Økonomifunksjonen i Numedalskommunene skal fremstå som en profesjonell leverandør av informasjon og tjenester overfor sine brukere internt og eksternt. Det skal legges vekt på samordning og utnyttelse av ressurser, bruk av teknologi/fellesløsninger/kommunikasjonsløsninger samt kompetanseheving med sikte på å stimulere til en mer effektiv, kvalitativ og brukerorientert økonomifunksjon. Samarbeidet er hjemlet i kommunelovens 27, hvor det kreves eget styre for samarbeidet. Styret består av rådmennene. Økonomisjefen er sekretær, har møteplikt og talerett. Arbeidsområder Følgende arbeidsområder er en del av fellesfunksjonen: Regnskap 9 Lønn inkl sykefravær 8 Innfordring / fakturering 5 Antall firma: Regnskap for overformynderi 3 3 kommuner (fram til ) Budsjett/økonomiplan, økonomistyring 3 3 kommuner Rapportering (månedlig, tertial- og årsrapport) 3 3 kommuner 3 kommuner, 3 kirkelig fellesråd, Numedalsutvikling, Rollag boligstiftelse og Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF 3 kommune, 3 kirkelig fellesråd, Numedalsutvikling og Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF 3 kommuner, Rollag boligstiftelse og Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Side 20

72 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Økonomi Tekst Utgifter eks mva. Fordelt Andel Overføring fra Nore og Uvdal kommune (kontorkommunen) % Overføring fra Rollag kommune (deltaker) % Overføring fra Flesberg kommune (deltaker) % Overføring fra andre, kirkelig Fellesråd, IKS, KF % Sum utgifter inneholder også vedlikeholdsavtaler og lisenser på økonomi- og rapporteringsverktøy kommunene bruker. Utgiftene fordeles mellom kommunene med ett grunnbeløp på pr kommune, resten etter aktivitet. Aktiviteten omfatter antall regnskapsbilag, utgående fakturaer og lønnsbilag. Personal: Fønk har nå 10 ansatte fordelt på 9,3 årsverk. Alle er ansatt i Nore og Uvdal kommune med forskjellige oppmøtesteder (arbeidsplasser). En ansatt har arbeidsplass i Rollag, tre ansatte i Flesberg mens seks ansatte har arbeidsplass i Nore og Uvdal. Det gjøres fortløpende vurdering av intern fordeling av arbeidsoppgaver og riktig bruk av kompetanse på riktig sted. Fordeler vi stillingshjemlene ut fra andel betalte utgifter fra hver kommune får vi denne fordelingen: Nore og Uvdal Rollag Flesberg Annet Sum Stillingshjemler i Fønk ,96 2,01 2,94 0,39 9,30 Det vil altså si at Nore og Uvdal kommune bruker 3,96 stillingshjemler til å løse oppgavene i Nore og Uvdal, Rollag bruker 2,01 stillingshjemler og Flesberg bruker 2,94 stillingshjemler. Annet gjelder andre regnskap. Det er tilrettelagt for både mottak og sending av faktura i EHF format (elektronisk faktura). Vi ser stor økning på mottak av elektroniske faktura i løpet av Dette gir ennå større effektivitet i behandlingen av fakturaer som mottas i kommunen. Vi startet opp prosjekt med innføring av elektronisk reiseregning i Dette vil bli sluttført og tatt i bruk i løpet av våren Side 21

73 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Skole, barnehage og kultur Økonomi: Revidert budsjett Regnskap Avvik % avvik Skole, barnehage og kultur ,58 % Som oversikten viser, så kommer sbk - sektoren ut med et merforbruk i regnskapet på 885` kroner i 2013 (1,58 %). Her var det signalisert merforbruk på kroner i 1.tertial som var redusert til 296 i 2.tertial. Ett forhold som klart ble underestimert var omlegginga av skoleskyssen og takstøkningene. Dette så en ikke virkningene av før etter 2.tertial. Bortfall av ekstra skoleskyss til og fra Tunhovd hadde en håpet skulle bringe skyssbudsjettet i balanse. Det sterkt økte behovet for styrkingstiltak i grunnskolen så en vel heller ikke for seg så tidlig som ved 2.tertial. Utredninger og behov for tiltak følger gjerne ikke skoleårets kalender mottok en melding om ekstratilskudd på kroner for person med alvorlig funksjonshemming og adferdsvansker. Dette beløpet skulle vært regnskapsført Rødberg skole i Dette ville gitt en balanse som ligger nærmere det som ble rapportert i 1.tertial. Grovt sett så framkommer det største merforbruket på grunnskolene (inkl. sfo og leirskolen) med 510` kroner (1.66 %) og skoleskyss med 314` kroner (18.25 %). Endringer i skolestrukturen førte til noen omlegginger i transportrutene for elevene bosatt i Nore som har resultert i merkostnader. Prisen på skyss pr. elev totalt sett har også økt betydelig. Sistnevnte er et forhold en som kommune har liten eller ingen styring på. Merforbruket på skoleområdet har en primært på lønn ved Rødberg skole da en her over en periode har hatt en formidabel økning i elever som trenger særskilt norsk, og elever som har krav på spesialundervisning og egen assistent. Rødberg skole kan også vise til et merforbruk på varer og tjenester i størrelse 200`. Andelen spesialundervisning av rammetimetallet ved skolen ligger på %; gjennomsnittet på landsbasis er nå på mellom 8 og 9 %. Barnehageområdet inkl. felleområdet: merforbruk på kroner (0,3 %). Kulturområdet inkl. administrasjonen: merforbruk på kroner (0,65 %) En velger å se kulturområdet og fagadministrasjonen sammen i og med at lønn til kulturadministrasjon føres på kulturområdet. Kraftkonserten viser også til et merforbruk på om lag Med bakgrunn i at en har hatt merforbruk på lønn på de to største barnehagene, her en holdt igjen i underkant av tusen på fellesområdet; på felles grunnskole har en også holdt igjen på flere tiltaksområder for å kompensere for merforbruket i grunnskolene. I regnskapet framkommer det med kroner i mindreforbruk på ansvaret. Saksbehandling Hovedutvalg SBK/LK antall møter i hovedutvalget Innstillinger til kom.st./formannsk Adm. etter delegasjon Kulturområdet: Middelalderuka: 5866 publikummere gjestet Middelalderuka i Numedal i år, inkl. kurs var det 50 arrangement. Besøkstallet hadde en økning på 686 i forhold til 2012, noe arrangørene er svært fornøyde med. Langedrag toppet listen over enkeltarrangementer med 310 publikummere. Deretter kommer folkemusikk/dansforestilling på Søre Kravik (207), middelaldergilde på Rollag bygdetun (170) og Kunst & håndverksdag på Dåsettunet i Side 22

74 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Flesberg (135), teaterforestillingen Volsunga saga - Falken, Lågdalsmuseet (124) og åpning av utstilling med Johan Brun (120). Den nye oppsetningen av Volsunga saga - Falken i regi av Buskerud teater, avdeling Lågen ble vist på alle tre bygdetunene og Lågdalsmuseet, og hadde en samlet publikumsoppslutning på 296. Festivalkunstner Johan Bruns fotoutstilling på Storskola i Uvdal, ble en flott opplevelse som ble sett av over 300 personer og mange sikret seg foto av kunstneren som ble solgt hele uka. Billettinntekter: kr Tilskudd: Buskerud Fylkeskommune kr Norsk kulturråd kr Sum inntekter kr Sum utgifter kr Kunstutvalget: Sammensetning: Gro Kollandsrud (leder), Anita Eriksen, Jan B. Andreassen, Lill Samuelsen (sekretær SBK). Antall møter: 3 Saker: På Uvdal skole ble tidslinjen ferdig montert på vegg. Elise Syvertsen har stått for det kunstneriske med noe praktisk hjelp fra Gro Kollandsrud. Ungdomsklubben: Ungdomsklubben fikk 3 nye ansatte fra høst 2013, og har et stabilt besøkstall. Fremdeles godt oppmøte blant ungdommer, spesielt på fredagskvelder. Noe lavere besøkstall i perioder hvor det arrangeres hytteturer og private fester. Ungdomsklubben har et aktivt styre som deltar i planlegging og arbeid på klubben. Gode erfaringer med aktivitetskalender også i år som viser aktiviteter både på og utenfor klubben. Arrangerer quiz, medlemsturer, turneringer og andre aktiviteter. UKM: Ungdommens kulturmønstring ble arrangert 16. februar 2013 i Numedalshallen. Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg, og ble igjen et vellykket arrangement med totalt 44 innslag og 73 deltakere. Nedgang i antall deltakere fra 2012 (45/94), men det skyldes færre innslag med «store» band. Flere velger å framføre sitt innslag alene eller som par. Nore og Uvdal Ungdomsråd: Ungdomsleder er kommunekontakt/sekretær. Rådet består pr av 7 ungdommer fra forskjellige deler av kommunen og med forskjellig arbeid/utdanning og interesser. Ungdomsrådet har møte ca en gang i måneden. Saker de er engasjerte i for tiden: Ungdomskafé, trafikksikkerhet, utvikling av Rødberg sentrum, sommerarrangement. Ønsker tettere samarbeid med kommunestyret og et fungerende system for hørings- og uttalelsesretten. Idrettsrådet: Idrettsrådet har gjennomført 4 møter og behandlet 12 saker. Samarbeidsavtalen mellom Nore og Uvdal kommune og Idrettsrådet er en sak vi jobber med hvert år. Viktig at den blir fulgt opp. Gratis bruk/leie av kommunale bygg for idrettslaga er videreført. Idrettsrådet har organisert åpen svømmehall våren og høsten 2013, og idrettslagene stiller med badevakter. Idrettsleder organiserer førstehjelpskurs og tapekurs for idrettslagene. Samt livredningskurs for lærere. Idrettsrådet hadde ekstramøte for å lage innspill til økonomiplanen: Drift og vedlikehold av kommunens anlegg. Ombygging av Rødberghallen og styrketreningsrommet på Numedalshallen. Prioritert handlingsprogram for anlegg i Nore og Uvdal kommune. Vedlegg 5 og 6 i delplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Det ble sendt en fornya spillemiddelsøknad fra Nore og Uvdal kommune for Der er anlegget på Eidstryken idrettsplass. Søknaden var formelt godkjent i fjor, men fikk ikke tilsagn p. g. a. manglende midler. Lysløypene i Tunhovd og på Rødberg regnes ferdigstilte i Ballbingene på Uvdal og Rødberg skole er ferdige, mangler kun sluttregnskap. (levert jan. -14) Det ble levert en tredelt spillemiddelsøknad for flerbruksanlegget på nye Rødstubben. Søknadene ble prioritert følgende: 1. Kunstgresset 2. Fri idrett 3. Ballplassen. Det er satt av til trener- og lederutdanning i langtidsbudsjettet Side 23

75 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Videre har styret overfor NIF foreslått fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM, ekstramidlene øremerket til barne- og ungdomsaktiviteter) fra spillemidlene til lagene i kommunen. Totalt tilfalt det lagene i vår kommune i år drøyt kr ,-.(dette er en økning på 2477,- fra fjorårets fordeling.) Folkebibliotek Bibliotek Utlån bøker barn Utlån bøker voksne Sum Utlån bøker Utlån film Utlån musikk Utlån lydbøker Annet Ebøker Sum Utlån annet Totalt utlån Besøk Bibliotekene i Nore og Uvdal blir flittig brukt. Hovedbiblioteket på Rødberg blomstrer som en møte- og arrangementsplass, selv om en ser en nedgang i utlånet samlet sett. Av filialene kan vi nevne spesielt Tunhovd, som en møteplass med stor aktivitet i forhold til folketallet. Venneforeningen og biblioteket har hatt mange gode og aktuelle arrangementer og utstillinger på Rødberg bibliotek gjennom året. Krimkveld med forfatter Hans Olav Lahlum, 100 årsfeiring med barnehagebarn, forskningsdagene 2013, visekveld, spansk aften og besøk av Jørn Hurum er noen av aktivitetene. Bygdearkiv Bygdearkivet er lokalisert i Uvdal herredshus og administreres via personalet i biblioteket. Fysisk så er det et større rullearkiv med stor plass til det lokalhistoriske arkivet og til depotsamling for lag og foreninger. Kommunens fotosamlinger og draktregister er to større samlinger som fysisk er knyttet til bygdearkivet. Det er en stor jobb å følge opp slike databaser med foto og registrerte data, og samtidig ha publikumstjeneste med leveranse av kvalitetsbilder. Det er avsatt kr i budsjettet. Foto til årets menighetskalender og foto til bruk i tidsskriftet Ferie og fritid er to av de faste oppgavene. Det er stadige bokutgivelser som krever leveranser av foto og opplysninger, og det er en god del forretningsbygg som er utsmykket med bilder levert fra arkivet. Bygdebøker Det er solgt bygdebøker for ,- kroner mot ,- kroner i De jevne beløpene kan tyde på at vi nå er på et salgsnivå som det er realistisk å tro kan holde seg framover. I budsjettet var det her stipulert med kroner i inntekter. Kulturskolen Høsten 2013 hadde vi 93 elevplasser i kulturskolen, av disse ble 20 plasser solgt til Rollag kommune. 68 elever fikk individuell undervisning som omfatter hardingfele, tverrfløyte, sjøfløyte, torader, slagverk, piano/keyboard, gitar, trompet/kornett og trombone/baryton. Gruppetilbud var billedkunst, rockeverksted, instrumentleik og drama/teater. Alle korpsene i Nore og Uvdal og Rollag kjøper fortsatt dirigenttjenester. Skoler og barnehager har kjøpt 80 prosjekttimer i 2013 (vår og høst). Vi har hatt følgende aktiviteter: huskonserter, kulturskoleuke, PR-konserter på skolene, vårkonsert på Nore og Uvdal bygdetun, ungdomskonsert og kontinuerlig billedkunstutstillinger på Rødberg bibliotek. Lag og foreninger I 2013 ble det delt ut kroner i kulturmidler til 19 lag. Retningslinjene fokuserer på støtte til barn og unge. Det gis støtte til ordinær drift, drift av anlegg/hus, spesielle prosjekt og oppstart av nye lag. Ellers ble kr satt av til Jegerprøven, kr til lederopplæring, og førstehjelpskurs for alle trenere i lagene ble finansiert av kommunen. Frivilligsentralen Netto driftsramme på sentralen i 2013 var vel kroner. Det statlige tilskuddet var på kroner. Status 2013: Side 24

76 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport frivillige som påtar seg enkeltoppdrag eller faste oppdrag, en økning på 6 fra Totalt 84 natteravner De frivillige er fordelt på de som tar enkeltoppdrag, har faste oppdrag og Natteravntjenesten. Barnehager Barn i barnehagen Nore Rødberg Uvdal Tunhovd oppvekstsenter Barn i barnehage totalt Målet om full barnehagedekning er nådd. Økt utnyttelsesgrad og tilflyttende arbeidstakeres behov for barnehageplass gir likevel utfordringer i forhold til areal og organisering/disponering av ansatte. Tendensen er størst i de to største barnehagene da folk vil ha barnehageplass i nærheten av arbeids- og bosted. Arbeidet med kvalitetsutvikling og kompetansebygging gjøres i tråd med statlige føringer, og parallelt med kommunens satsing på Reggio Emilia-filosofien. Kommunal strategi for kompetanseutvikling er førende for arbeidet. Grunnskolen Elevoversikt Rødberg barnetrinn Rødberg ungdomstrinn Tunhovd oppvekstsenter Nore Uvdal Elever totalt Ressursbruk i grunnskolene / trivsel Hentet fra FM GSI rapport Tall pr. oktober 2013 Nore og Uvdal Buskerud Rollag Flesberg Hol Grunnskolepoeng 2012/13 38,9 40,5 43,9 40,8 42,1 Antall elever pr. kontaktlærer 12,83 16,67 17,81 14,91 15,45 Totalt antall årstimer pr. elev 76 55,4 59,1 64,9 82,2 Elever pr. lærerårsverk totalt 9,4 12, ,9 8,7 Andel elever med særskilt norskopplæring 8,80 % 8,10 % 11,60 % 4,40 % 4,80 % Netto utg. til skole pr. innbygger Andel elever med spesialundervisning 1-4.trinn 8,10 % 5,90 % 8,00 % 4,90 % 8,60 % Andel elever med spesialunderv. 5-7.trinn 13,00 % 10,90 % 15,00 % 12,50 % 16,00 % Andel elever med spesialunderv trinn 17,10 % 11,80 % 8,50 % 13,00 % 23,50 % IKT Antall elever pr. pc 1,3 2,1 1,9 1 1,5 Andel lærertimer uten godkjent utdanning 13,03 4,14 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i gr.skolen 66,67 % 86,46 % Andel elever i kulturskolen uten plass 0,00 % 26,00 % 7,00 % 0,00 % 2,00 % Trives du med lærerne dine? 8+10 trinn - I alle eller fleste fag 28,00 % 27,00 % - I mange fag 57,00 % 42,00 % Personer over 16 år med universit. -høgskoleutd. 15,00 % 27.0 % 18.0 % 17.0 % 20.0 % Kommunen står seg godt når det gjelder ressurstildeling pr. elev. Men særskilt norsk og spesialundervisninga har tatt oss godt ut over tildelte lønnsrammer. Dette er ei bekymringsfull utvikling. Samlet sett for alle trinnene så har NoU prosentvis høy andel på spesialundervisning. Andelen har økt mye de siste fire årene og kommunen har det nest høyeste omfanget i fylket på ungdomstrinnet. De som mottar spesialpedagogisk hjelp mottar nå også større ressursrammer enn tidligere. Side 25

77 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Andre målinger viser at elevene i Nore og Uvdal i større grad enn i mange andre kommuner gleder seg til å gå på skolen, og de gir lærerne veldig gode skussmål. Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbytte for elever som sluttvurderes med karakterer og benyttes som kriterium for opptak til videregående skole. Her har en kun tall for skoleåret 2011/12 Avgangsklasse i Som en ser av oversikten så kommer elever fra ungdomsskolen noen hakk dårligere ut enn gjennomsnittet i Buskerud. Nasjonale prøver 5.trinn Tallene angir % andel av elevene Nivå tre er beste skår 2010/ / /2013 NUK Buskerud NUK Buskerud NUK Buskerud 5.trinn lesing Nivå ,5 25,6 Nivå ,0 53,3 Nivå ,5 21,2 Regning Nivå ,0 29,9 Nivå ,0 46,8 Nivå ,0 23,3 Engelsk Nivå ,0 28,4 Nivå ,0 49,8 Nivå ,0 21,8 Nasjonale prøver Høsten 2013 ble det gjennomført Nasjonale prøver i henholdsvis engelsk, matematikk og lesing i 5. og 8. klasse. 5.trinns elvene i Nore og Uvdal skårer under fylkessnittet i alle tre fagene. 8.klassingene ligger på fylkessnittet i lesing og matematikk, men noe under i engelsk. 9.trinn skårer omtrent på fylkessnittet i alle tre fagene, lesing, regning og engelsk. Skolefritidsordning (SFO) Det er etablert SFO ved alle skolene med tilbud til elever på årstrinn. SFO Nore Rødberg Tunhovd oppvekstsenter Uvdal SFO totalt Antall brukere har sunket noe, og nedgangen er ved Rødberg skole. Trinnene 1.-4 utgjorde 110 elever både i 2012 og Den prosentvise andelen av trinnene har sunket fra 66 % til 60 %. Side 26

78 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Arbeidsprogram: Arbeidsområde Periode Status pr Kunstgressbane Rødstubben realiseres i henhold til tegninger Det er planlagt å legge dekket i juni 2014 og kalkyler 2013 Ombygging påbygg Uvdal barnehage jfr. Nye kalkyler Regulering av vedtatt tomteområde for nybygg er igangsett. Avventer svar fra Statens Vegvesen vedr. avkjørsel. Renoveringstiltak II - Uvdal skole 2013 Vedtatt renoveringstiltak er gjennomført Kvalitetsutviklingsplan for Numedalskommunene tas i bruk 2013 Vedtatt og tatt i bruk ligger til grunn for lokal strategiplan som er ute på høring. Oppvekst Numedal samhandlingsprosjektet med Rollag og Flesberg legge fram sak til politisk behandling. Mulig 2013 Gjennomført gjennomføring. Rekruttering av høgskoleutdannede til barnehager og skoler Planlagte rekrutteringstiltak er gjennomført Utarbeide samlet plan for drift og utvikling av kulturbyggene og Utarbeidet skisse aktivitetsområdene 2013 Økt satsing på kompetanse for alle ansatte Tiltak i kompetanseplan er gjennomført dagers skoleuke for klasse legge fram sak til politisk 2013 Vedtatt og realisert behandling og eventuelt gjennomføre Økt fokus på Hjem skole foreldreskolering Jfr. strategiplan tiltaksliste utarbeidet i samarbeid med foreldre og skolenes rådsorganer PPT OT: Utarbeide ny selskapsavtale for videre drift sammen med øvrige eierkommuner 2013 Nytt utkast er utarbeidet og vil bli oversendt kommunen til behandling i løpet av første halvdel Samordnet arbeid for å integrere flyktninger * Tverretatlig plan for samordning er utarbeidet Utvide samarbeidsområdet for å utvikle Middelalderuka og Kraftkonsertkonseptet Kraftkonserten utgår i 2014 på bakgrunn av vedtak i kommunestyret. Nytt og mindre konsept er under utarbeiding. Forebyggende helsearbeid i barnehager og skoler ** Tillegg kommunestyret: Uvdal barnehage: Det settes ned plankomite i kommunestyremøte som skal vurdere tomtealternativ, sette i gang og følge opp prosjektering/planlegging av ny barnehage. Planen legges fram for kommunestyre innen utgangen av juni Det skal også sees på muligheter for satellitt - avdeling for Uvdal barnehage som kan benyttes frem til ny barnehage står klar, slik at eventuelle nye søkere også kan få plass i Uvdal barnehage. Elevene flyttes midlertidig fra Nore skole til Rødberg skole fra høsten Skolegrensene/skolestrukturen endres ikke nå, men blir avklart i vedtatt i skolestrukturprosjektet jfr kommunestyresak 103/12. Det presiseres at en best mulig skoleskyssordning blir gjennomført for å sikre kortest mulig reisevei for elevene. Arbeid pågår. Viser til egen sak og vedtatt plassering av ny barnehage. Arbeidet med å regulere området og utarbeiding av romprogram går som planlagt. Viser til Handlingsprogram for Side 27

79 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Målindikatorer: MÅL 2013 Resultat 2013 Kommentar Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0, ,- Se egen kommentar Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % Gjennomført Sykefravær 5,0 % 4.83 % Positiv utvikling Oppfølging i h.h.til IA`s retningslinjer ja ja Ok Produksjonsfaktor/tjeneste: Oppvekst Numedal Formalisert samarbeid på skole, barnehage og Ja Ja Igangsatt kulturområdet egen sak Fra 4 til 5 dagers skoleuke på småtrinnet ja Ja Vedtatt og realisert Gjennomføre strategiplan for vurdering som planlagt ja ja Under utrulling Ferdigstille felles Kvalitetsutviklingsplan for Numedalskommunene Ferdigstilt ja Ja IKT veileder skole fra 60 til 100 % stilling 80 % 100 % Vedtatt Leseferdigheter i grunnskolen Nasjonale prøver som målindikator snittall for kommunen de siste 4 årene -1,82 # Ligger under måltallet Løfte andelen elever som ligger under kritisk grense i lesing 3 trinn med en årlig % - ## 1 % 1 % Ligger godt under fylkessnittet Overganger barnehage - grunnskole - Trekantsamtaler gjennomføres hvert år (En fra barnehage, en fra mottakerskole og foreldre) ja ja Etablert Styrke bemanninga i barnehagene med antall førskolelærere 1 1 Overgang barnetrinn ungdomsskole: Trekantsamtaler gjennomføres hvert år ja ja Etablert Kulturskolen: Antall positive presseoppslag pr år 5 5 Ok Kulturskolebrosjyre ja ja Øke antall elever i planperioden - målt i % 5 % 5 % Ok Biblioteket: Øke utlånsfrekvensen i samlet alle media (10 % nedgang fra ) Være aktiv arrangør / medarrangør av ulike kulturtilstelninger ja ja Omlegging av tiltaksområder på kulturområdet / Ja Ja Kraftkonserten Gjennomføre Drømmeuka i regi av Ungdomsrådet ja Ja Kommentar Informasjon: Aktiv bruker av kommunens nettside ja ja Ok Aktiv bruker av kommunens FB side ja ja Ok Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Barnehageundersøkelsen (Udir) ja Ok Barns medvirkning barneintervju ja ja Ok Lærerundersøkelsen grunnskole (Udir) ja Ikke gjennomført Foreldreundersøkelsen grunnskole (Udir) ja Ikke gjennomført Ståstedsanalysen grunnskole (Udir) ja Ja Laget tilstandsrapport Respondere raskt på henvendelser fra brukere og publikum styrke omdømmet ja ja Ok Side 28

80 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Helse, sosial og barneverntjenester OVERORDNEDE MÅL: Avdelingen skal gjennom felles engasjement og innsats, bidra til å utvikle kommunen vår til et mellommenneskelig bærekraftig samfunn som sikrer innbyggerne best mulig livskvalitet og legge forholdene til rette for at innbyggerne i kommunen mestrer sine liv sammen med andre. ØKONOMISKE RAMMER: Revidert budsjett Regnskap Avvik Netto drift Kommentarer til økonomi: Fagavdeling HSB har et samlet mindre forbruk på ca. 240`. Barneverntjenesten har ett merforbruk ca. 2,46 mill, men dette blir balansert mot Flyktningetjenesten som har et stort mindre forbruk. I budsjettet var det tatt høyde for en bosetting av inntil seks nye flyktninger i 2013, som vedtatt. Det ble bosatt syv, hvorav to voksne og fem barn. Utgiftene ble dermed betydelig lavere enn budsjettert. Kun de voksne mottok introduksjonsstønad. Flyktningetjenesten fikk i tillegg utbetalt øremerket tilskudd for mindreårig flyktning på i alt 125`. Helse Sør-Øst utbetalte ca. 390` til refusjon beredskap jordmortjeneste, for perioden juli desember 2013, noe som det ikke var budsjettert med. PERSONALINNSATS: Formål Årsverk Personer Årsverk Personer Årsverk Personer Administrasjon Legetjeneste 3,6 4 3,6 4 6,6 7 Fysioterapitjeneste Folkehelsekoordinator 0,5 1 0,5 1 0,5 1 Barnevern 2, Forebyggende/rus 3,7 5 3,7 5 3,5 4 Rus og psykisk helse Helsestasjon 2,3 3 2,5 3 2,5 3 Flyktningetjeneste ,5 2 Husbanken 0,5 1 0,5 1 0,5 1 Sum 18, , ,1 31 Sykefravær: Fagavdelingen hadde i 2013 et sykefravær på 4,25 %. Dette skyldes i hovedsak at en ansatt er i svangerskapspermisjon, noe som regnes med i denne statistikken. Fagavdelingen har i 2013 opprettet to seksjoner: barneverntjenesten med egen barnevernleder, og legetjenesten, med egen kontorleder. Avdelingen har hatt flere utfordringer på personalsiden: Side 29

81 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Lengre sykefravær i noen stillinger, som vanskelig lot seg løse med vikarer Flere permisjoner har ført til endringer/ midlertidige ansettelser i nøkkelstillinger Dette viser sårbarheten i en liten kommune, med få fagfolk innen helse- og sosialtjenesten. Barneverntjenesten har også i 2013 fått øremerkede tilskudd til to saksbehandlerstillinger i 100 % for hele Numedal. Saker til politisk behandling i 2013: HSB har hatt 9 saker til behandling i kommunestyret, to saker i formannskap og syv saker i hovedutvalg. Tilsyn Fagavdelingen har hatt et tilsyn fra arbeidstilsynet på legekontoret; det ble gitt to pålegg, med frist februar Buskerud Kommunerevisjon IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon innen rus/psykiatri og levert rapporten sin oktober 2013, med anbefalinger. PRIORITERTE OPPGAVER I 2013: LEGETJENESTEN: År Pasientkontakter dagtid telefon legevakt sykebesøk sykebesøk, legevakt Statistikk for 2013 er hentet ut fra Winmed 2 i perioden Grunnet oppgradering til nytt journalsystem har vi ikke fått hentet ut statistikk for de to siste månedene. Sykebesøk har fortsatt senere års nedgang. Det er en ønsket tendens da vi ofte vil ha bedre diagnostiske muligheter på legekontoret i forhold til i pasientens hjem. Fra ble legekontoret kommunalt. Det har vært et aktivt år med mange forandringer. I april ble det ansatt en prosjektleder og i september ble gjeninnførte kommunen turnuslegeordningen. Legekontorene har blitt pusset opp med blant annet bedre lydisolering. Nasjonale krav om innføring av e-resept førte til behov for å oppgradere journalsystemet. Legekontoret har også tatt i bruk en betalingsterminal, både for å frigjøre tid for personalet samt med tanke på å få en bedre økonomisk oversikt. FYSIOTERAPITJENESTEN: Fysioterapitjenesten hadde i 2013 ubesatt stilling i deler av tjenesten i fire måneder. Fast ansatt fysioterapeut kom tilbake fra svangerskapspermisjon i august i 80 % stilling. Barn: Tolv barn m/funksjonsnedsettelser eller andre motorisk utfordringer har blitt fulgt opp i gruppe. Koordinatoransvar for fire av barna. Enkeltvise observasjoner, veiledning og samarbeid med skolene og barnehagene. Planlegging av avlastningsbolig og utforming av tilbud/oppfølgning av barn og unge med sammensatte behov for tjenester. Hjelpemidler: Antall søknader: 43 Kvalitetssikring ved tilrettelegging av bolig for bruker. Kompetanse/kurs: Hovedkontaktpersonkurs NAV Hjelpemiddelsentralen Det er holdt tre fødsels -og foreldreforberedende kurs. Satsing på frisklivsaktiviteter i 2013: Side 30

82 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Gruppetilbud Informasjon og aktivitet på forebyggende kurs for eldre, 67+ Deltatt i planlegging og bidratt med trening/aktivitet i «Jentegruppa», forebyggende tiltak innen barnevernstjenesten. Treningstilbud på ressurssenter Bråflåttun PRO: Fysioterapi tre formiddager i uken på Bergtun, deltagelse i rehabiliteringsteam og omsorgsteam, har 11 brukere enten hjemme eller på institusjon blitt fulgt opp tettere. Kjøpt inn nytt utstyr til behandlingsbassenget på Bergtun. Planlagt og kjøpt inn trenings- og stimuleringsutstyr til Bergtun, både avdelingene og aktiviteten. FOLKEHELSE Målsetningen for folkehelse er «Flere leveår med god helse». Prioritet i 2013 har vært Frisklivssatsingen. Høsten 2013 ble det etablert et samarbeid mellom den kommunale fysioterapitjenesten, Frivilligsentralen, Friskoteket og Rødberg fysikalske institutt for å skape kvalitetsmessig gode og forutsigbare gruppetilbud innen fysisk aktivitet. Dette har gitt gode resultater: To «Frisklivstimer» inngår nå i det ordinære gruppetilbudet på Friskoteket disse timene er åpne for alle, men i tillegg tilgjengelig for deltagere med Frisklivsresept. Totalt 41 deltagere vært innom de to timene i løpet av høsten. 34 av disse er nye deltagere på Friskotekets gruppetilbud. syv av deltagerne har deltatt via Frisklivsresept ordningen. Over halvparten av disse deltagerne har deltatt mer enn fem treninger i løpet av høsten. Fysioterapeuten med driftstilskudd på Rødberg fysikalske institutt har en styrketime for eldre, hjemmeboende i omsorgsboligene her er alle deltagerne mottagere av Frisklivsresept. seks deltakere har hver uke, ca 14 uker, gjennom høsten møtt opp til trening! I tillegg er det nå utarbeidet en nettside, hvor samtlige aktiviteter i kommunen er beskrevet: «AKTIV I NORE OG UVDAL», slik at alle skal kunne finne en aktivitet som passer for seg. Folkehelsekoordinator har deltatt i diverse planarbeid i kommunen, og spilt en aktiv rolle i kostholdsatsingen gjennom helsestasjon. HELSESTASJON: Helsesøster: Ny helsesøster i stilling fra 1.mars Hun er i gang med deltidsutdanning og er ferdig i Økende utfordringer til helsesøstre, særlig på forebygging, screening, tilrettelegging og henvisning. Koordineringsarbeid hos barn med spesielle behov, enten det er funksjonsnedsettelser, overvekts utfordringer eller andre utfordringer som trenger samarbeid rundt barnet/ungdommen og familien. MOT: informatøroppgavene er lagt oppå eksisterende stilling med mye skolebesøk og informasjon på foreldremøter. I tillegg utdannes det Ungdommer med MOT i samarbeid med Flesberg og Rollag.. Foreldremøter med MOT som tema gjennomføres opptil flere ganger. Temabasert undervisning i skolen er gjennomført enten ved enkelttimer, eller som f.eks. regnbueprosjektet over seks ganger pr. 7.trinn. Koordineringsansvar mot spesialisthelsetjenesten BUP Kongsberg. Det er gjennomført møter kommunalt og interkommunalt ved BUP. Det er gjennomført to temadager, en inn mot barnehagen og en inn mot skolepersonell. Målindikatorer : Kommentar: Barnefødsler: Hjemmebesøk (etter uke 4) Konsultasjoner første leveår ca: (a min) år konsultasjoner (ca 30 min) års konsultasjoner (ca 30 min) års konsultasjoner (ca 30 min) Side 31

83 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Førskolekonsultasjoner (ca 30 min)* Noen må ha oppfølgingstimer, disse er ikke iberegnet. Vekt/Høydemåling m/samtaler 3 kl elever: klasseundersøkelser: klasseundersøkelser: ca % av elevene (5 og 8 trinn) har oppfølgingssamtaler etterpå Trefftid på Ungdomsskolen hver mandag 9.30 ca 13. Ant. vaksiner satt i spe, små og skolealder: Helsestasjon for ungdom: Utenom trefftid på skolene Reisevaksiner: oftest 3 konsultasjoner med 3-6 vaksiner hver. Jordmortjenesten: Antall fødsler: 23 barn i 2013 I tillegg til vanlige jordmor oppgaver har det vært fokus på: Pre gravid veiledning av par, forskrivning av gratis p-piller til ungdommer, veiledning og henvisning til sykehus ved uønsket svangerskap, etter abort samtaler, etterkontroll med prevensjonsveiledning. Kreftprøve og generell veiledning tilbys alle friske kvinner i fertil alder. Fast undervisningsopplegg for 10. klasse i ungdomsskolen. Fast treff tid på Numedal Videregående skole. Lavterskel tilbud for ungdommer; SMS, telefonhenvendelser og konsultasjon. Gjennomført foreldre veiledning program etter ICDP metode for småbarnsforeldre sammen med helsesøster. Akupunkturbehandling: Utført 70 behandlinger RUS OG PSYKISK HELSE I det rusforebyggende arbeidet har vi i 2013 samarbeidet med helsestasjonen, ungdomsskolen, videregående skole og NAV. Vi bruker ansvarsgrupper som verktøy for å bedre samarbeidet mellom de forskjellige instansene. Antall rusavhengige i aldersgruppen år er stabil. En utfordring har vært å skaffe leiligheter /hybel. Grunnet gjennomsiktig bygdesamfunn, er det få muligheter på det private markedet. I følge lov om sosiale tjenester er vi forpliktet til å finne midlertidig husvære til vanskeligstilte. Oppfølging av rusmisbrukere som ønsker og trenger behandling på institusjon og oppfølging under og etter behandling. Motivere og koordinere tverrfagligarbeid/ Individuell plan rundt brukere Planarbeid: Interkommunal plan for rus og psykisk helse, med rutiner og felles mal, ble vedtatt i samtlige Numedalskommunene våren 2013 Rusmiddel politisk handlingsplan er ferdigstilt i 2013 og skal behandles politisk våren Det interkommunale samarbeidet i Numedal har ført til økt tilbud for brukere. I 2013 ble det gitt tilbud om kurs i mestring av belastning, rettet mot sykemeldt eller nesten sykemeldte, for å lettere takle påkjenninger i jobb eller hjemmeforhold, i tillegg til kurs i mestring av depresjon. Disse kursene holdes i Rollag og er åpne for innbyggere i Nore og Uvdal. Tall for Sterk økning av samtaler /hjemmebesøk og oppfølging av brukere til forskjellige instanser; i 2013: (i 2012: 1293) Bråflåttun ressurssenter har tilbud 3 dager i uken for alle med rus og psykiske problemer. Satsing på en enkel varm sunt måltid pr dag, enkle aktiviteter, trim, og brukermedvirkning. I tillegg er senteret åpent en dag i uken Side 32

84 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 for personer som mottar andre hjelpetiltak / tilbud fra kommunen, og som trenger spesiell oppfølging. Målet er å støtte opp om brukers ressurser og legge til rette for mestringsopplevelser Systematisering av forebyggende arbeid på grunnskolen og videregående skole i samarbeid med helsestasjonen, inkludert lavterskeltilbud til elever ved NVGS. VIP, (veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen). Årlig undervisning på Numedal Videregående skole for alle 1.års elever. To timer pr. klasse. Regnbueprosjektet. Forebyggende grupper for alle 7 klassinger i kommunen seks ganger a 1t pr gruppe, der klassene er inndelt i mindre grupper. Samarbeid med helsestasjonen. Lavterskel tilbud der det utdeles tørrmat til brukere som er uten mat. Tilbudet har i 2013 vært aktuelt for minst tre-fire brukere. HUSBANKEN Det er i 2013 holdt informasjonsmøte om Husbankens virkemidler på kurset 67+ på Bergtun og for utvalget eldre og funksjonshemmede. Det har vært en nedgang i antall søknader til Husbankens startlån og tilskudd, men de enkeltsaker som kommer er mer omfattende og tidkrevende. Det har i 2013 vært mer veiledning til privatpersoner og internt i kommunen ang Husbankens virkemidler. I perioden Okt - Des 2013 har Nore og Uvdal kommune behandlet søknader for startlån i Flesberg kommune. Ordningen utvides til å omfatte også tilskudd til utbedring, samt videreføres til juni Antall innvilgede søknader om bostøtte(søkes hver måned) Totalt utbetalt i bostøtte Antall henvendelser ang. startlån/ tilskudd Antall innvilgede søknader startlån og tilskudd STØTTEKONTAKT Ti brukere har mottatt tjenesten gjennom hele året. Åtte av elleve støttekontakter har mottatt veiledning i Målsetting for 2013 i form av tettere veiledning for alle støttekontaktene er gjennomført i forhold til hyppigere telefonkontakt, men ikke med så tett veiledning som målsettingen. Gjennomgang av sakene sammen med tjenestemottaker er gjennomført i noen saker. Det som bør bemerkes med støttekontakttjenesten er at det er en endring i få rekruttert nye støttekontakter. I et lite lokalsamfunn er det vanskelig å annonsere for enkeltpersoner, og det er vanskelig å bygge opp en bank av støttekontakter fordi en ikke vet hvilke tid kommunen har et behov for deres tjeneste. Rekruttering blir litt for tilfeldig og på kjennskap. Bruker kan også komme med sine ønsker. fem personer har fått informasjon/ opplæring gjennom året, tre har takket nei til å bli støttekontakt, en tenker på det. I 2013 har en fått et samarbeid med frivillighetssentralen i form av gjensidig informasjon i form av gjensidig henvisning dersom en ser at brukers behov kan dekkes av den andre part. KE; Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering: Koordinerende enhet har avholdt fire møter i 2013, representert av helsestasjonen, lege, skole, pro, nav, barneverntjenesten, ruskonsulent, fysioterapi, psykiatrisk sykepleier og leder. KE arbeider ut fra de planer som til enhver tid er aktuelt å forholde seg til i hver enkelt sak. Leder har deltatt i diverse møter vedr. brukere. Det er vektlagt tverrfaglig samarbeid i de sakene som har vært drøftet, der også samtykke fra bruker eller dens pårørende er gitt. Det er avholdt tverrfaglige møter for å arbeide videre med barne- /avlastningsbolig. Leder har vært tilgjengelig hver onsdag, og det har vært mange henvendelser fra spesialisthelsetjenesten der en ønsker informasjon og veiledning i kommunens rutiner ang. KE og oppfølging av saker. Dette er saker der pasientnavn er oppgitt. Side 33

85 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Leder har tatt kontakt med pasienter for informasjon vedr. IP i saker der spesialisthelsetjenesten ikke har informert pasienten. Alle nye brukere har fått tilbud om personlig koordinator og IP. KRISESENTER Kommunestyret vedtok i 2011 å si opp avtalen med Kongsberg krisesenter fra Etter innhenting av tilbud fra samtlige krisesenter i Buskerud, er det inngått ny avtale med krisesenter i Kongsberg fra Avtalen skal evalueres etter at nytt senter er tatt i bruk. Kongsberg kommune informerer at nytt senter skal stå ferdig i løpet av 2014, evaluering kan dermed tidligst skje i FLYKTNINGETJENESTE: Sees i sammenheng med det som står i økonomiforklaring. Nore og Uvdal kommune vedtok å motta inntil seks flyktninger i Det ble bosatt to enslige mødre med henholdsvis to og tre barn, totalt syv. I 2013 ble det første flyktningbarnet født i Nore og Uvdal kommune. Det kom ingen familiegjenforening i 2013, men det forventes seks personer i 2014 som familiegjenforening. Status pr. desember 2013: Siden 2009 er det bosatt 49 flyktninger, hvorav 23 barn under 18 år. Antall barn i barnehage 1 Antall barn i grunnskole 15 Antall på Numedal videregående skole 13 Antall deltagere som går på introduksjonsprogram 6 Voksenopplæring 3 Det brukes både kommunale og private boliger i bosetting av flyktningene. Det er skaffet boliger til de som skal bosettes i Det er nedsatt et samarbeidsforum, FLYSAM (flyktningesamarbeidsforum), som møtes hver 14.dag. SBK, NMK, HSB, og Frivilligsentralen er representert. Flyktningtjenesten startet i 2013 arbeidet med å lage økonomiske rutiner og flyktningeplan. Arbeidet sluttføres i Pr har kommunen seks personer på introduksjonsprogram. Det er fem personer som har bestått Norskprøve 2 muntlig og skriftlig, og en person som har bestått Norskprøve 3 muntlig. Målindikatorer Økonomi: MÅL 2013 RESULTAT 2013 Kommentar Avvik 0 % 1,1 % Det positive avviket skyldes i hovedsak mindre forbruk innen flyktningetjenesten Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 80 % På grunn av stor arbeidspress klarte vi dessverre ikke å få gjennomført alle medarbeidersamtaler i 2013 Sykefravær i % 3 % 4,25 % I hovedsak en ansatt i svangerskapspermisjon, noe som regnes med i denne statistikken. Tjenester: Andel beståtte norskprøver flyktninger 35 % 42 % Positivt med økte tall på beståtte norskprøver, men vi ser dessverre at flere ikke får bestått på norsk prøver 2 skriftlig Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelser på 2 tjenester årlig X X Har dessverre ikke funnet tid til dette, men gjennomført brukermedvirkning i tjenesten for rus og psykisk helse. Side 34

86 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 UTFORDRINGER FOR FAGAVD. FOR HELSE, SOSIAL OG BARNEVERN I 2014: Innføring av kommunal legevakt våren Jobben med samhandlingsreformen fortsetter. Der ses på utvikling av samhandling innenfor legetjenester. Mulighet for økt poliklinisk virksomhet i kommunen er ønskelig. Utvikle gode rutiner, både innen avdeling og i samarbeid med andre for sosialisering av flyktningene og øke jobbmulighetene i kommunen Økte bekymringer ang. rusbruk blant ungdom i kommunen skaper behov for mer formalisert samarbeid mellom kommunen, politiet og frivillige lag og foreninger. Øke satsingen på barn og ungdom i kommunen; særlig satsingen på det forebyggende arbeidet, på tvers av fag og avdeling og i samarbeid med ikke kommunale instanser og frivillige lag/foreninger Bruke Ung data som grunnlag for gode tverretatlige tiltak, både i 2014 og videre. Interkommunal barneverntjeneste: utvikle en robust og stabil barneverntjeneste, med gode rutiner og klare samarbeidsavtaler med samtlige kommuner i Numedal. For spesifikke utfordringer og satsingsområder for 2014 henvises til handlingsprogram og økonomiplan , K- styresak PS 90/13, vedtatt ARBEIDSPROGRAM: Større utredninger/ arbeider Planarbeid Interkommunal samarbeid Mål Tiltak Periode Status per Interkommunal plan rus og psykisk helse 1 Felles barneverntjeneste i Numedal 1. Utnytte felles ressurser i Numedal 2. rutiner felles vedtaksteam 3. Integrere rusarbeidet 4. Satsing på forebygging 1. Rutiner felles barnevern Igangsatt med flere tiltak 2. Vedtatt K-styre juni Igangsatt 4. Igangsatt 1. Igangsatt arbeidet. Internkontroll 2. Styrke legevakten 3. Krisesentertilbud 4. Styrke arbeidet med rus og psykisk helse 1. IK-system på avdelingen med felles struktur 2. Intern arkiv 2. felles legevakt Kongsberg/Numedal 3. Vurdere endelig løsning for Krisesentertilbudet for Kongsberg og Numedal 4. Samarbeid i Numedal innen psykisk helse og rus 1. -ferdigstille IK innen alle tjenester -innarbeide rutiner for avvik 2. utarbeide og ta i bruk rutiner i samarbeid med interkommunalt arkiv (IKA) rutiner for avvik foreløpig kun i papirutgave; avventer felles sak i Kongsberg regionen Vedtatt lokal legevakt K-styre des Utsatt til Felles vedtaksteam vedtatt i K-styre juni Forebyggende rusplan ferdig til politisk behandling våren Vedtatt prosjektplan for innføring Kvalitetslos 2. Fullført. Side 35

87 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Nye reformer, lovendringer av betydning Satsingsområder utfra kommuneplan Samhandlingsreformen integrering i eksisterende tjenester/samarbeid med andre kommuner 1. interkommunal legevakt 2. utredning akuttplasser/ observasjonsplasser 3. lokalmedisinske tjenester 4. forebyggende helsetiltak Vedtatt kommunal legevakt des Pågår arbeide Helseløft 3. pågår arbeide med Helseløft 4. pågår arbeide med Helseløft Bolyst: profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted Folkehelselevekår som bidrar til å fremme god helse i befolkningen Gode oppvekstvilkår for barn og unge; Holdningsskapende arbeid Et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet 1. Økt fokus på husbankens virkemidler 2. Overordnet plan for boligpolitikk i kommunen 1. fokus på folkehelse 2. Lavterskeltilbud fysisk aktivitet 1. økt fokus på MOT 2. Barn og ungdom med overvekt 3. gode avlastningstiltak barn med nedsatt funksjon 1. Integrering av flyktninger 2. Tilby gode helsetjenester flyktninger 1. satsing på etableringslån og utbedringstilskudd 2. utarbeide boligpolitisk plan i samarbeid med alle fagavdelinger 3. deltagelse i prosjektet velkommen til oss 1. Informasjon til innbyggere Felles koordinator Kongsberg/Numedal 2. Øke informasjon og deltagelse på igangsatt aktivitet 1. Satse på info, øke samarbeid mellom fagavd. og lag/foreninger 2. Tverrfaglig satsing på tiltak 3. Barnebolig 1. Samarbeid med lag og foreninger 2. utarbeide rutiner/øke kompetanse økt ressurs bruk på veiledning 2. utsatt til fortsetter i Opprettet nettsider «Aktiv i N&U» felles koordinator utsatt inntil videre 2. Frisklivssatsing i samarbeid med frivilligsentral og lokale fysioterapeuter 1. K-styre vedtok en 20% stilling til styrking av MOT arbeid 2. Etablert tverrfaglig samarbeid og rutiner; bruk av ernæringsfysiolog og samarbeid med spesialisthelsetjeneste i Sykehus Vestfold 3. Barnebolig i bruk (omsorgsbolig Bergtun), med to brukere og flere venter på tilbud. Det utredes behov for etablering av ungdomsbolig utenfor institusjon 1. Etablert samarbeid med frivilligsentral, ellers ikke noe formalisert samarbeid enda 2. Rutiner er etablerte i forhold til økonomien, Side 36

88 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Helsefremmende arbeid: den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse : En effektiv kommuneorganisasjon 3. Intern samordning og tilrettelegging overfor personer med særskilte og sammensatte behov 1. Koordinerende enhet 2. Individuell plan til alle som har rettigheter 3. Psykisk helse rus 4. Øke aktivitetstilbud til brukere innen rus-psykisk helse 1. Vektlegge prosjekt- og programorganisering 3. Aktiv bruk av tverrfaglige team, lage rutiner, prosjekter rundt den enkelte bruker ved behov 1. Øke kompetanse i teamet, delegert ansvar 2. Informasjon/ motivasjon til aktuelle brukere 3. -Nettsider om psykisk helse -Markere verdensdag for psykisk helse 4. Økning av antall dager med tilbud ressurssenter - samarbeid NUPRO 1. Prosjekt tverrfaglig boligkontor evaluere etter ett år men interne rutiner for selve tjenesten er ikke ferdig utarbeidet enda. 3. Etablert tverrfaglig team og laget rutiner for oppfølging av barn og ungdom Etablert jentegruppe, lavterskeltilbud 1. Ikke klar definisjon på struktur og retningslinjer. 2. Ikke formalisert og bekjentgjort i organisasjonen 3. Åpent hus på ressurssenter. Lite oppslutning fra innbyggere eller kommunalt ansatte. 4. Tilbud fire dager i uken. Ikke igangsatt samarb. med NUPRO, vanskelig å finne felles tiltak 1. Planlagt oppstart januar Fokus på tverrfaglig samarbeid 2. Etablerte rutiner mellom faggrupper skal gi forutsigbare vedtak Kommunestyrets tillegg: Prioritere plan for integrering av flyktninger, med konkrete tiltak og tydelig ansvarsfordeling Etablert gode samarbeidsarenaer med SBK, men fortsatt behov for å formalisere samarbeidsrutiner Behov for overordnede samarbeidsrutiner på tvers av fagavdelinger Frist 2013 Planlagt 2014 Side 37

89 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Barneverntjenesten i Numedal Tjeneste Barnevernets arbeid er en blanding av støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne makte sitt foreldreansvar, men det har også plikt til å gripe inn dersom det er nødvendig. Barnevernet er ikke alene om oppgaven om å særlig følge med de forhold som barn og unge lever under. Dette er en felles oppgave med andre offentlige etater og fagpersoner som også har et ansvar for at barn, unge og deres foreldre som trenger det, kan få hjelp. Målgruppe Barnevern skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Barneverntjenesten i Numedal har brukt 2013 til å få etablert tjenesten etter sammenslåingen høsten Utvikling og innføring av en organisasjonsplan for tjenesten, utvikling av samarbeidsrutiner i de tre kommunene og kartlegging av kompetansen, med tanke på å lage en kompetanseplan for tjenesten var viktige momenter som en vurderte å prioritere i Pr må en si at en fortsatt er i etableringsfasen av den interkommunale barneverntjenesten. Dette har også ført til at barnevernleder ikke har kunnet bruke tid som saksbehandler i Det har vært utfordringer med arbeidsmiljøet innad i tjenesten. Det ble satt inn tiltak med bistand fra NAV arbeidslivssenteret. Utfordringene har nok preget de ansatte og deres arbeid i Etablering og videreutvikling av tverrfaglig samarbeid var også viktig for den nye interkommunale tjenesten. Status pr er at mye av det tverrfaglige samarbeidet i kommunene har fortsatt som før, og er mest saksrettet. Det er særlig i Rollag kommune at en mangler gode samarbeidsrutiner, da en ikke har kontor eller fast oppmøtested her. Faste rutiner for samarbeid i den enkelte kommune prioriteres videre i Rutinehåndbok og organisasjonsplan er fortsatt under utarbeidelse og vil prioriteres høyt videre i Rutiner for tverrfaglig samarbeid i den enkelte kommune og god dialog med samarbeidspartnerne skal også tas tak i. I tillegg til rapportering og samarbeidsmøter med den enkelte kommune. Antall årsverk: Barneverntjenesten i Numedal 8 8 Barneverntjenesten i Numedal ligger godt an i forhold til antall saker pr. saksbehandler. Lange avstander innenfor barnevernets dekningsområde fører til mye ressursbruk og tid, noe som ikke synliggjøres i statistikken. Vi dekker et svært stort geografisk område, der vi følger opp sårbare, lite mobile grupper av befolkningen. I tillegg er det krevende å forholde seg til flere ledd og samarbeidspartnere i tre ulikt organiserte kommuner. Barneverntjenesten hadde utfordringer med langtidssykemeldte i første perioden i Dette førte til utstrakt bruk av innleid konsulent fram til august. Per var samtlige stillinger besatt med ansatte med relevant kompetanse. Permisjoner blant ansatt førte til behov for opplæring av nye medarbeidere, noe som i en omorganiseringsprosess har vært en ekstra belastning for de ansatte. Dette har krevd at en i spesielt krevende saker har fortsatt å leie inn ekstern konsulent. Økonomiske rammer 2013: Budsjett NUK 2013 Resultat 2013 Avvik Nore og Uvdal (vertskommune) Rollag kommune Flesberg kommune Sum ramme barnevern Side 38

90 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 KOSTRA tall: NUK NUK Rollag Rollag Flesberg Flesberg Barn med undersøkelse i forhold til antall innbyggere 0-17 år 3,4 5,7 5,4 1,9 7,4 4,7 Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år 6,9 7,9 6,1 6,1 8,9 7,4 Halvårsrapportering fylkesmannen: Rapport fra Fylkesmannen NUK NUK Rollag Rollag Flesberg Flesberg Antall bekymringsmeldinger Antall undersøkelser Antall barn i tiltak Antall barn med tiltak innen familien/hjemmet Antall barn med tiltak utenfor familien (fosterhjem/institusjon) Merknader: Numedal Gjennomsnitt Buskerud Numedal Gjennomsnitt Buskerud 1.halvår halvår halvår halvår 2013 Fristoversittelser i undersøkelsessaker 35,0 % 9,5 % 38,7 % 7,5 % Andel barn uten omsorgsplan 20 % 5,0 % 5,9 % 4,2 % Andel fosterhjem uten tilsynsfører 0 % 1,7 % 7,7 % 6,8 % Andel uten tiltaksplan 13,0 % 9,7 % 10,0 % 11,6 % Andel henlagte undersøkelser 41,2 % 57,7 % 64,5 % 56,1 % Fosterhjemsarbeid: I 2013 har barneverntjenesten hatt tilsynsarbeidet i fokus. Ansvaret for tilsynsarbeidet er delegert til en ansatt, som har koordineringsansvaret for dette området i hele dalen. Dette har ført til at ved 1. halvårsrapportering hadde Numedal ingen barn uten tilsynsfører, mens det ved 2. halvårsrapportering var to barn uten tilsynsfører. I forhold til året før er dette en stor forbedring kommer det ny forskrift om tilsyn i fosterhjem. Forskriften gir tilsynsansvaret til kommunen, ikke til barneverntjenesten spesielt. Det må med bakgrunn i forskriften tas opp til vurdering om en skal fortsette den praksisen som allerede er etablert eller om en skal løse tilsynsordningen på annen måte. Andel av barn uten omsorgsplan var høyt ved 1. halvår Pr er dette kraftig forbedret. Målet er selvfølgelig at alle barn plassert under omsorg av kommunen skal ha en omsorgsplan. Oppfølgingen på dette er prioritert og under kontroll. Det var ett barn under omsorg av Numedal barneverntjeneste som var uten omsorgsplan pr Årsaken er at plasseringen ble iverksatt rundt ved nyttår. Undersøkelser: Barneverntjenesten har fortsatt en stor utfordring når det gjelder andel fristoverskridelser og utvidelse av frist ved undersøkelser. Andelen har steget gjennom året. Flere av fristoverskridelsene kan forklares med bl.a. politietterforskning parallelt som tar tid, ferieavvikling i barneverntjenesten og hos samarbeidspartnere slik at en kommer for seint i gang. Utvidelse av tre måneders fristen på undersøkelser skjer i mer komplekse saker. Noen saker er mer sammensatte og tar tid og belyse bl.a. ved at en venter på informasjon fra andre utredere som også er inne i saken. Det har også vært behov for psykologisk sakkyndig i flere saker. For å forebygge slike utvidelser må det utarbeides bedre rutiner for arbeidet Side 39

91 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 med undersøkelser; starte opp raskere og jobbe mer systematisk. Dette siste er en stor utfordring i en så liten tjeneste, da en jobber som generalist og ikke spesialist. Tiltaksarbeid: Barneverntjenesten er i positiv utvikling når det gjelder tiltaksarbeidet. Andel barn uten tiltaksplan ved rapporteringstidspunktet går nedover. Målet er at alle til enhver tid skal ha en godkjent tiltaksplan. Videre vil tjenesten ha fokus på å jobbe mer målrettet i tiltakene og planene. Det vil bli viktig å videreutvikle gode systemer/verktøy for målsetting og evaluering. Den kommunale 1. linjetjenesten opplever å få mer ansvar i tiltaksarbeidet rundt barn og familier med spesielle behov og utfordringer. Det er derfor nødvendig å utvikle nye tiltak, samt å øke kompetansen for ulik type bistand inn i familien. Her bør en ha et tverrfaglig fokus sammen med andre tjenester som jobber i forhold til barn, ungdom og deres familier. Side 40

92 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 NAV Numedal NAV NUMEDAL Interkommunal sosial- og flyktningetjeneste NAV jobber etter visjonen «Vi gir mennesker muligheter». Dette gjør vi gjennom å være «tydelig, tilstede og løsningsdyktige» (våre verdier) og med målsettingene nedfelt i virksomhetsstrategien vår (se under overskriften) Sektorens hovedarbeidsområde er å gi opplysning, råd og veiledning og iverksette tiltak som kan bidra til å løse, eller forebygge individuelle og/eller sosiale problemer. Brukeren settes i fokus med en god behovsvurdering eller en arbeidsevnevurdering der det er behov for det. Arbeid og aktivitet er målet Økonomistatus Revidert budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik Avvik i % NAV i Nore og Uvdal Kommentar NAV: Tjenesten har gjennom hele året delvis gått med vakanse eller langtidssykemelding. Dette gir mindreforbruk på lønn. Sykefravær NAV 2013 Totalt 3,25 Korttid 0,5 Langtid 2,76 Sykefraværet inkluderer også flyktninger som deltar på introduksjonsprogrammet. Årsverk / personell: Personal ekskl. flyktningetjenesten i RK og FK 2013 Årsverk Personer Ledere (administrative lederstillinger stat/kommune) 1 1 Sosionomer, høgskoleutdannelse. 2,5 2 Saksbehandlere, sekretærer, fullmektiger 2 2 Sum 5,5 6 Antall stillinger er kommunale stillinger. I tillegg er det 5 statlige stillingshjemler i NAV Numedal. Sosialtjenesten For Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner kan det se ut som det er en noe økende andel sosialhjelpsmottakere, til sammen 167 i 2013 mot 142. noe som også gjenspeiles i økt utbetaling av sosialstønad. Det har vært stabilt i forhold til antall klagesaker til Fylkesmannen. Kommunene har i hovedsak fått medhold i disse sakene, og tjenesten opplever det som en kvalitativ bekreftelse på godt arbeid. Brukerundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2013 viser svært gode resultater og høy svarprosent. Brukerne oppgir at de får gode tjenester og blir møtt med respekt og faglighet. Gjennomsnittlig score ligger en del over snittet i Buskerud. Kommunene har hatt 1 deltager i kvalifiseringsprogrammet (KVP). Side 41

93 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 NAV Numedal og NAV Kongsberg har felles tiltaksportefølje og Controller. Her er det etablert et godt samarbeid, og vi har stort sett kunne benytte tiltak etter behov (selv om de er rammestyrte), og tiltakene har i stor grad hatt ønsket effekt. Ledighetsutviklingen følges nøye og det har gjennom hele 2013 vært en lav ledighet. På tampen av året ser vi at denne er på vei opp. NAV Numedal jobber aktivt ut mot arbeidsmarkedet og med å utvikle samarbeidsområdene. Vi er helt avhengige av bistand fra bedriftene og arbeidsgiverne i kommunene til å ta imot våre brukere for praksis, utprøving og avklaring. Gjeldsrådgivning Gjeldsrådgivning er lagt til NAV. Det har vært en stabil utvikling i antall saker, men som foregående år er ofte slike saker svært arbeids- og tidkrevende, og forutsetter tett samarbeid med andre aktører som namsmannen, ulike kreditorer, m.m. I løpet av året har det vært håndtert i overkant av 40 saker. Det har i flere av sakene resultert i åpning av gjeldsordning hos namsmannen. KOSTRA: Rollag Flesberg Nore og Uvdal Gruppe 06 Buskerud Landet Nto. dr.utgifter sosial innb år Andel sos.hj.mott i forhold til innbygg i alderen år 4,9 4,3 4,2 5,8 4,4 4,1 Arbeidsprogram: Tiltak Periode Årsmelding Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Dette følges opp med månedlige målinger og nøye overvåkning av utvikling Målindikator: Målekort Satse på veilederkompetanse. Dette gjøres gjennom opplæring i veiledningsmetodikk. Kursing i MI-metodikk (motiverende intervju) for alle ansatte og videreføring av kollegaveiledningsgrupper. Målindikator: Alle veiledere gjennomført opplæring Gode resultater på målekortet. Kåret til månedens markedskontor i Buskerud for aug og sept Gode resultater på brukerundersøkelsen Alle veiledere har gjennomført kurs i MI (motiverende intervju) som går på både samtaleteknikk og motivering for endring. Det har i tillegg vært jobbet i kollegaveiledningsgrupper annen hver uke hele året for å reflektere rundt praksis og utvikle seg på eget område. Fokus på implementering av standard for arbeidsretta brukeroppfølging samt NAVs arbeidsmarkeds- og kompetansestrategi. Målindikatorer NAV sosialtjenester: Mål 2013 Resultat Status 2013 Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindre 0 % % Mindreforbruk forbruk) Medarbeidere: Sykefravær i % Målsetting under 7 % 3,25 % God måloppnåelse % Medarbeiderundersøkelse / HKI Energiscore over 24 23,3 Liten nedgang, gjennomført kartlegging og tiltak Kompetansetiltak Gjennomført, jfr. kompetanseplan x Følger planen Brukere: Brukerundersøkelse Resultat bedre enn fjoråret (over 4 i resultat) 4,92 Høy grad av brukertilfredshet Side 42

94 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Hovedutfordringer framover NAV Numedal Lovpålagte tjenester og frister Planarbeid i kommunene Brukerundersøkelse Personell Informasjon Generelt NAV Numedal reorganiserte tjenesten i 2013, og har nå en gjennomgående vertskommunemodell i hele Numedal organisert etter kommunelovens 28b. Rollag kommune er vertskommune og har fått delegert lovmyndighet fra de andre kommunene. Utvikling i brukergrupper og fokus på arbeidsmarked vil følges nøye, herunder også bruk av målstyring. NAV Numedal skal være best på arbeidsmarkedskompetanse. Brukere, ansatte og kommunenes behov må ivaretas inn i partnerskapet med staten. Fortsette å sikre god kvalitet og brukermedvirkning i lovpålagte tjenester og holde frister. Delta i aktuelle planer i kommunene. Være en aktiv samarbeidspartner, og bidra til å arbeide tverrfaglig og med lag og organisasjoner. Gjennomføres hver høst. Bruker resultatene til å forbedre og bevare de gode tjenestene. Jobbe for å beholde dyktige og entusiastiske medarbeidere i etaten. Sikre arenaer for faglig utvikling og erfaringsutveksling. Videreutvikle etatens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett. Være en etat i stadig positiv omstilling som yter tjenester av høy kvalitet til brukerne. Samarbeide tverrfaglig, interkommunalt og med frivillige organisasjoner for optimal tjenesteyting og effektivisering. Side 43

95 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Pleie, rehabilitering og omsorg OVERORDNET MÅL. Kilde, sektorplan pleie, rehabilitering og omsorg Fagavdelingen skal bidra til: En tjeneste som vektlegger å avklare forventningene som innbyggerne og den enkelte tjenestemottakeren kan ha til tjenesten. Det er enkeltvedtaket som legger føring for tjenestens praksis. Tjenestene skal være tilpasset innbyggernes reelle behov og lovmessige krav, og gi riktig kompetanse på rett sted og til rett tid. God omsorg har ingen automatisk sammenheng med mengde tjenester. Tjeneste Målgruppe Institusjon demens Innbyggere med rettslige krav på tjenester ut fra Institusjon korttidsopphold, rehabilitering, avlastning individuelle behov. Institusjon langtidsopphold Hjemmebasert omsorg: Omsorgslønn, avlastningslønn, vaktmestertjeneste, hjemmebaserte tjenester, tildeling av omsorgsbolig, avlastning i hjemmet og i bolig, brukerstyrt personlig assistent, hjelpemiddelformidling, TT-billetter, sentral for trygghetsalarmer Fellestjeneste: Varmmatombringing, kjøkkentjeneste, renhold, vaskeritjenester, aktivitørtjenester, servicesenter Innbyggere med rettslige krav på tjenester ut fra individuelle behov. Innbyggere med krav på tjenester ut fra individuelle behov. Økonomi Revidert budsjett Regnskap Avvik Netto drift Regnskapet er i balanse ved årsavslutning. Fagavdelingen har en meget tett oppfølging innen økonomi. Budsjettreguleringer vedtatt av kommunestyre i 2013 K-sak 19/2013 Styrking av tjenestetilbud (2,5 stillinger) 1.200` Kommunestyresak PS 19/ , ble det vedtatt å ta i bruk 3 rom i underetasje på Bergtun. Rommene er pusset opp og møblert, og tatt i bruk. Tjenesten ble i samme vedtak styrket med økonomiske midler til 2,5 stillinger sykepleier for å styrke hjemmetjenesten, dvs alle ukedager på dagtid. Tiltaket har medført noe redusert press på hjemmetjenesten og institusjonsplassene, mottak av flere dårlige brukere direkte til hjemmet, samt ingen overliggere på sykehuset i perioden Nye tiltak med økt økonomisk ramme fra 2013: Etablering av dagtilbud demente 155` Tiltaket ble iverksatt annet halvår ,5 stilling miljøterapeut er tilsatt Medisinsk utstyr / hjelpemidler 100` Innkjøp er foretatt i samråd med fysioterapeut og hjelpemiddelformidler Forskrift om internkontroll Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende myndighetskrav. Myndighetskrav er krav som er fastsatt i lov eller forskrift. For kommunen foreligger en rettslig plikt til å ha internkontrollsystem på fagområdet. Et internkontrollsystem skal sikre at man til enhver tid følger kravene i lovgivningen, og at man kan dokumentere dette ved eventuell revisjon. Fagavdelingen benytter Internkontrollsystemet IKKS. Systemet dokumenterer at internkontrollen er sikret. Dette skjer ved at skriftlige rutiner, prosedyrer, sjekklister/r.o.s.-analyser, maler, instrukser mv. inngår som deler av internkontrollsystemet. Side 44

96 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Kontroll på tjenester og bruk av ressurser. Utmåling, samordning og tjenestetildeling Faglige og økonomiske vurderinger foretas hver uke ved vurderinger av tjenestetilbudet i Omsorgsteamet. Vedtatte standarder og kriterier, samt faglig skjønn benyttes som redskap for vurderingene. Tildeling av tjenester forutsetter enkeltvedtak som oppfyller myndighetskrav til forsvarlig saksbehandling. Myndighetskravene er like uavhengig av alder. Lovverkets vekting av individuell tilpasning, med sterk vekt på individuelle behov, legitimerer forskjellsbehandling. Ulikheter i behov og livssituasjon vil slå ut på hvilke tjenester den enkelte mottar, og kan dermed skape forskjeller mellom grupper både mellom eldre og yngre, og mellom grupper av brukere i samme alder. Utmåling, samordning, tjenestetildeling, tvangsvedtak, klagesaksbehandling gjøres i omsorgsteam. Omsorgsteam består av: Kommunelege, fysioterapeut, fagsjef PRO, seksjonsledere hjemmebasert omsorg og seksjonsleder institusjonsbasert omsorg. Omsorgsteam har møte 1 gang pr uke og behandler ca 10 saker pr uke. Alle brukere av tjenesten får tiltaksplan innen 14 dager etter at vedtak er fattet. Figur 1. Prioriteringsindikatorer. (KOSTRA) Figur 1. Prioriteringsindikatorer Netto drift pro av kommunens totale netto drift (%) Institusjon. Andel av netto driftsutgifter til PRO Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Tjenester til hjemmeboende. Andel av netto driftsutgifter til PRO Mottakere av hjemmetjenester pr 1000 innbygger 80 år og over Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av pro tjenester Netto drift pleie og omsorg pr innbygger 80 + Nore og Uvdal 2012 Nore og Uvdal 2013 Rollag 2013 Flesberg 2013 Hol 2013 Vinje 2013 Lands snitt 2013 Gj.snitt Buskerud ,4 32,5 37,9 32,7 33,7 40,3 30,6 30, ,9 16,2 16,4 14,5 12,9 10,7 13,5 11, Figur 2. Kvalitetsindikatorer. (KOSTRA) Figur 2. Kvalitetsindikatorer Andel plasser i institusjon og heldøgns bemannet bolig i prosent av innbyggere 80+ Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold/korttidsopphold Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Fysioterapitimer pr uke pr beboer i sykehjem Årsverk eksl. fravær i brukerrettede tjenester pr mottaker Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning Nore og Uvdal 2012 Nore og Uvdal 2013 Rollag 2013 Flesberg 2013 Hol 2013 Vinje 2013 Lands snitt 2013 Gj.snitt Buskerud ,5 4, ,6 48,6 0 33,3 33,3 38,2 23,7 20,9 22,9 22,9 17, ,2 26,5 18,6 23,2 0,41 0,53 0,34 0,33 0,39 0,69 0,46 0,62 0,49 0,34 0,36 0,78 0,88 0,69 0,36 0,47 0,37 0,37 0,54 0,39 0,32 0,42 0,49 0, Side 45

97 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Figur 3 Oversikt stillingshjemler i fagavdeling pleie- rehabilitering og omsorg Årsverk Personer Årsverk Personer Administrasjon 2,5 3 2,5 3 Fellestjenesten*** 13, Institusjon demens 14, ,55 23 Institusjon Korttids* 21, ,45 44 Hjemmetjenesten 28, ,17 47 SUM: 80, , Hjemmetjenesten personer på oppdragsavtale ** 5, ,8 25 SUM inklusive personer på oppdragsavtale: 86, , * K-sak 19/2013 Styrking av tjenestetilbud, styrking av sykepleietjenesten i hjemmetjenesten ** Antall personer knyttet mot oppdragsavtaler på avlastning og personlig assistenter er økende, dette som en konsekvens av at det er en stor vekst i antall yngre brukere, med særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Engasjementet i oppdragsavtalen gjelder kun for det konkrete oppdraget. Engasjementet reguleres av Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen, Arbeidsmiljøloven og eventuelt andre sentral og lokale avtaler. Arbeidstiden er regulert i henhold til arbeidstidsbestemmelsene. Ferie og feriepenger er i henhold til Ferieloven og Hovedtariffavtalen. Ved sykdom og skade gjelder Folketrygdens og Yrkesskadeforsikringens regler. *** Jfr budsjett økonomiplan 2013 Dagtilbud demente, miljøterapeut stilling. Kartlegging uønsket deltid Det ble gjennomført en kartlegging av uønsket deltid mai 2013, med svarfrist 6.mai Resultat av undersøkelsen: 86 personer fikk tilsendt undersøkelsen, 34 personer ønsket økt stilling. Samtlige fikk tilbud om stillings økning. Økningen er innenfor vedtatt stilling- og budsjettramme. Turnus Prosjekt Alternativ turnusordning (ATO) har blitt gjennomført på en avdeling fra ATO innebærer lange vakter 12,5 timer på helgene, og skal bidra til mer riktig bruk av kompetanse, og reduksjon i deltidsstillinger. Tiltaket ble evaluert og drøftet med organisasjonene etter 12 uker. Arbeidsgiver og organisasjonene har nedtegnet protokoll på en videreføring av tiltaket i ett år. Sammenlignet med 2012 er bruk av overtid redusert med kr , dette er blant annet en direkte konsekvens av ny turnusordning. Sårbarhet i forhold til sykepleieturnus er noe redusert. Arbeidsgiver har som mål å utføre ytterligere et tiltak med alternativ turnusordning i 2014 på en utsatt avdeling i hjemmetjenesten. Tiltaket gir mindre sårbarhet i forhold til behov for kompetanse, har fokus på å redusere overtid, og vil også bidra til å redusere ufrivillig deltid. Samhandling Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar Hovedhensikten med reformen er bedre samhandling og pasientflyt mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten (sykehusene). Kort beskrevet legges det blant annet opp til at kommunene skal ta et større ansvar for helhetlig pasientbehandling. Samhandlingsmodellen beskriver en funksjonsfordeling der sykehusene skal sette diagnose og starte behandling og at kommunene skal fortsette behandlingen og følge opp. Dette medfører store endringsbehov for kommunesektoren og kanskje særlig for de små kommunene, i forhold til økte krav om mer forpliktende samarbeid. Samhandling Vestre Viken/Kongsberg sykehus - Samarbeidsavtale mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i lokalsykehusområdet for Kongsberg sykehus somatikk og psykiatri - Infeksjonskontroll - Telemedisin - Lavterskeltilbud og forebyggende team - Kurs i diabetes - Kurs i smertelindring (palliasjon) Side 46

98 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Samhandling Kongsbergregionen - Kvalitetsutvikling - Turnusarbeid - Helseløft - Meldingsløftet - Omsorgsteknologi - Innkjøpskoordinator Samhandling Numedalskommunene - Palliasjon /smertelindring - Demensomsorg/kartlegging og diagnostisering - Demensomsorg/pårørendeskole - Kompetanseoppbygging innen kosthold /ernæring Samhandling Stamina Helse - Oppfølging helsekontroll (130 personer) - Oppfølging IA avtale/sykefravær - MTM oppfølging Samhandling tilsynsmyndighet/planlagte tilsyn Branntilsyn - Fylkesmannen meldte besøk til fagavdelingen våren 2013 for gjennomgang av følgende tema: Kompetanseløftet 2015 gjennomgang av Nore og Uvdal kommunes planer og aktuelle situasjon Rekruttering De store planverkene hvordan jobber Nore og Uvdal kommune med Omsorgsplan 2015, Demensplan 2015 og Nevroplan 2015? Øyeblikkelig-hjelp senger / Samhandlingsreformen Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende brukere med demens diagnose Kompetanse Kompetanseløftet 2015 inngår i Stortingsmelding med hovedmål: - Sikre tilstrekkelig og stabilt personell i kommunens omsorgstjenester - Øke andelen personell med høyere utdanning i omsorgssektoren Nore og Uvdal kommune har en Handlingsplan for helse og omsorgspersonell. I tråd med planen har Fagavdelingen hatt følgende utdanningskapasitet: Type utdanning/opplæring Antall personer Gjennomføring Universitets/høyskoleutdanning: rehabilitering 1 Avsluttes 2013 Universitets/høyskoleutdanning: kreftomsorg og lindrende pleie 2 Avsluttes 2013 Fagskoleutdanning /Videreutdanning hjelpepleier/omsorgsarbeider: kreftomsorg og lindrende pleie 3 Avsluttes 2013 Fagskoleutdanning /Videreutdanning hjelpepleier/omsorgsarbeider: demensomsorg/alderspsykiatri 1 Avsluttes 2014 Fagskoleutdanning /Videreutdanning hjelpepleier/omsorgsarbeider: psykisk helsearbeid 1 Avsluttes 2013 Videregående opplæring/lærlinger: Lærlingekontrakt 6 Kontinuerlig Bedriftsintern tverrfaglig opplæring: Demensomsorgens ABC, selvdrevne studiegrupper med seminardager 40 Avsluttes 2014 Respirasjon, oksygenbehandling 40 Kontinuerlig Brannvern 150 Tilbudet gis hvert år Grunnleggende opplæring kosthold ernæring 40 Opplæringen videreføres til nytilsatte Side 47

99 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Implementering infeksjonskontrollprogram 90 Oppfølgingskurs 2 ganger pr år Medikamenthåndtering 80 Tilbudet gis hvert annet år Fagseminar om type 2 diabetes. Samhandling med Kongsberg sykehus 11 Oppfølging gis hvert år Intern opplæring dokumentasjon i fagsystemet Profil 80 Kontinuerlig Dimensjonering av boenheter Kommunestyret drøftet den totale dekningsgraden når det gjelder boformer for heldøgns omsorg i forbindelse med behandlingen av sektorplanen for pleie, rehabilitering og omsorg i Sektorplanen har individuelt rettet tjenestetilbud, tydeliggjøring og riktig dimensjonering av tjenesten som satsingsområder. Dvs En tjeneste som gir enkeltbrukeren mulighet til å mestre daglige oppgaver, og som motiverer for mestring. Enhetene ved Bergtun omsorgssenter har følgende dimensjonering: Avdeling B 2. etasje 8 enheter Skjermet Avdeling A 1. etasje 9 enheter Skjermet Avdeling B 1. etasje 8 enheter Avdeling A 2. etasje 10 enheter Avdeling underetasjen 3 enheter Avdeling C 5 omsorgsenheter Omsorgsboliger 16 enheter Øvrige boligenheter i Nore og Uvdal kommune: - 5 omsorgsboliger Hellemo - 4 omsorgsboliger Norefjord - 4 omsorgsboliger Uvdal - 16 trygdeboliger ved Bergtun/Rødberg Figur 6. Aktivitet 2013 Kilde, PROFIL saksbehandlingssystem Figur 6. Aktivitet Hjemmesykepleie - Antall besøk Hjemmesykepleie - Antall brukere Brukerstyrt personlig assistent **2 **2 **2 **2 **2 **5 Avlastning i hjemmet **4 **4 **5 **8 Omsorgslønn **7 **7 **6 **10 Hjemmehjelp - Antall besøk Hjemmehjelp - Antall brukere Liggedøgn - Institusjon, fast plass Liggedøgn - Korttidsopphold, avlastning, Liggedøgn - Korttidsopphold, avlastning, underetasje Bergtun Liggedøgn - Institusjon, korttidsopphold og avlastning Døde institusjon Antall varmatombringing Registrerte brukere ambulerende vaktmester Tildelte trygghetsalarmer Servicesenter Bergtun Antall besøk Pårørende skole interkommunalt samarbeid i Numedal. Registrerte brukere Side 48

100 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Demensteamet, Kartlegging og diagnostisering demente interkommunalt samarbeid i Numedal. Registrerte brukere 5 15 Antall hjelpemidler utdelt fra NAV hjelpemiddelsentral til brukere Forebyggende team besøk Kurs * *Kurs 67+ skulle vært gjennomført høst 2013, grunnet ombygging servicesenteret, er tiltaket utsatt til våren 2014 ** Det er en stor vekst i antall yngre brukere, med særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Hjelpeordninger knyttet mot omsorgslønn, avlastning og personlig assistenter er av denne grunn økende. Figur 7. Alderssammensetning tjenestemottakere. Kilde, PROFIL saksbehandlingssystem Årstall År år år år år år år år år år 100 år og over Sum brukere Figur 8. Psykisk utviklingshemmede alderssammensetning Kilde PROFIL saksbehandlingssystem Årstall Tall på psykisk utviklingshemmede Tall på psykisk utviklingshemmede Tall på psykisk utviklingshemmede 0-15 år 16 år og over Sum Figur 9. Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Kilde PROFIL saksbehandlingssystem Årstall Antall personer med ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Antall personer med ressurskrevende helseog omsorgstjenester Side 49

101 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Folkehelse/Forebyggende tiltak Fagavdelingen har fokus på behandling av sykdommer og senkomplikasjoner, og har i tillegg følgende tiltak som forebyggende lavterskeltilbud: - Trygghetsalarmer - Varmmatombringing - Aktivitørtjeneste/ servicesenter Bergtun - Ambulerende vaktmester - Kurs 67+ skulle vært gjennomført høst 2013, grunnet ombygging servicesenteret, er tiltaket utsatt til våren Kartlegging og diagnostisering av demens som interkommunalt tiltak. Det er utført 15 utredninger i Numedal - Pårørendeskole for demente ble videreført som interkommunalt tiltak høst personer deltok - Fagavdelingen har tilsatt miljøterapeut for dagtilbud til hjemmeboende personer med demens høst Forebyggende team: Tilbud om hjemmebesøk til befolkningen personer har fått tilbudet, 87 personer (60,5 %) har tatt i mot tilbudet. Gjennomgående har de fleste det veldig bra, det er mange spreke og aktive pensjonister. De er svært fornøyde med tilbudet om forebyggende team, og gir uttrykk for en opplevelse av å bli sett og hørt, og at Nore og Uvdal kommune har omsorg, og iverksetter forebyggende tiltak på et tidlig tidspunkt. Hos enkelte er det iverksatt konkrete tiltak: Dvs. Kosthold/ ernæring, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm. Fellestjenester (kjøkken, renhold, vaskeri, aktivitørtjeneste) Renhold og vaskeri bygger tjenesten på kompetanse om hygiene og trivsel for den enkelte bruker. Kjøkkenet bygger på tilstrekkelig kompetanse i å sikre at blant annet brukerens matinntak blir ivaretatt. I samarbeid med øvrig personell i tjenesten blir det iverksatt tiltak for å unngå feilernæring og underernæring. Satsingen på ernæring inngår som en del av Folkehelse, og inngår i fagavdelingens plan for kompetanse. Helsedirektoratet har utviklet Nasjonale faglige retningslinjer for å bidra til å sikre god kvalitet ved forebygging og behandling av underernæring. Målet med retningslinjene er at underernærte og personer i ernæringsmessig risiko blir identifisert og får en målrettet ernæringsbehandling. Målet er at fire enkle tiltak skal implementeres som en del av tjenesten: 1. Å vurdere ernæringsmessig risiko 2. Å gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet ernæringsbehandling 3. Å dokumentere ernæringsstatus og tiltak i pasientens journal og epikrise 4. Å videreformidle dokumentasjonen til neste omsorgsnivå Aktivitørene er en svært viktig del av trivselsskapende og forebyggende arbeid, både på sjukeheimen og ute på bygda. Servicesenteret på Bergtun har god deltakelse både fra hjemmeboende og beboere i institusjon. Tiltaket er et lavterskeltilbud. Tiltaket virker forebyggende, mange flere ville hatt nytte av dette ved organisert skyss. Institusjon og hjemmebasert omsorg Med de siste års utvikling innen helse- og omsorgssektoren har kommunen fått et betydelig ansvar for behandling, pleie og omsorg for personer med behov for svært omfattende tjenester. Den formelle omsorgen i Nore og Uvdal har tradisjonelt vært eldreomsorg, dette er i markant endring, med en økende andel yngre brukere og middelaldrende kroniske syke som mottar omfattende kommunale omsorgstjenester, i første rekke hjemmetjenester og andre hjelpeordninger i hjemmet. Det er en stor vekst i antall yngre ressurskrevende brukere, med nedsatt funksjonsevne. Personene har et større spekter av helsemessige og sosiale problemer og krever annen faglig kompetanse, og et helhetlig livsløpsperspektiv på omsorgstilbudet. Dette krever økt fokus på faglig kompetanse, og et mer helhetlig boligtilbud enn hva kommunen kan tilby i dagens situasjon. Lederoppfølging knyttet mot personalet er økende. Kapasiteten i tjenesten har til tider vært svært presset. For å skape trygge rammer for brukerne, og redusere presset på tjenesten, ble det i kommunestyre-sak PS 19/ , vedtatt å ta i bruk 3 rom i underetasje på Bergtun. Rommene ble pusset opp, møblert, og tatt i bruk sommer Tjenesten ble i samme vedtak styrket med økonomiske midler til 2,5 stilling sykepleier for å styrke hjemmetjenesten, det vil si alle ukedager på dagtid. Tiltaket i kommunestyre-sak PS 19/13 har medført noe redusert press på institusjonsplassene, mottak av flere dårlige brukere direkte til hjemmet, samt ingen overliggere på sykehuset i perioden Figur 10, Figur 11, Figur 12, Figur 13, Figur 14. Som en konsekvens av svært ressurskrevende brukere under 67+, har det høsten 2013 vært behov for ytterligere styrking av Side 50

102 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 tiltak i hjemmetjenesten med sykepleiere på kveld og i helger, dvs 2,5 stilling. Konsekvensene av tiltakene er søkt løst med statlig tilskudd for ressurskrevende brukere. Figur 10. Utskrivningsklare pasienter. Samhandling Vestre Viken /Kongsberg sykehus om brukere med omsorgsbehov. Kilde PROFIL saksbehandlingssystem og intern kontroll system Samhandlingsreformen Utskrivningsklare Figur 11. Overliggere. Samhandling Vestre Viken /Kongsberg sykehus om brukere med omsorgsbehov. Kilde PROFIL saksbehandlingssystem og internkontrollsystem Samhandlingsreformen. 40 Statistikk overliggere tertial tertial tertial tertial tertial tertial 2013 Figur 12. Liggedøgn institusjon, korttidsopphold, avlastning. Kilde PROFIL saksbehandlingssystem Liggedøgn, instutisjon, korttidsopphold og avlastning Figur 13. Hjemmebesøk hjemmesykepleie. Kilde PROFIL saksbehandlingssystem Hjemmesykepl. Besøk Side 51

103 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Figur 14. Antall brukere hjemmesykepleie. Kilde PROFIL saksbehandlingssystem Hjemmesykepl. Antall brukere Vurdering Det er en total vekst i antall tjenestemottakere fra Figur 7. - Det er en total vekst i antall brukere og besøk hjemmesykepleie. Figur 6, Figur 13, Figur Antall brukere hjemmehjelp er økende, antall besøk hjemmehjelp er justert for å holde ressursrammene. Figur 6. - Presset på institusjon har avtatt i Figur 6, Figur Tjenestetilbudet som gis fra fagavdelingen er ikke bare eldreomsorg. Figur 7. - Det er en stor vekst i antall yngre brukere, med særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Figur 8, Figur 9. Personene har et større spekter av helsemessige og sosiale problemer, krever annen faglig kompetanse, og et helhetlig livsløpsperspektiv på omsorgstilbudet. Dette krever økt fokus på faglig kompetanse, og et mer helhetlig boligtilbud enn hva kommunen kan tilby i dagens situasjon. Antall personer knyttet mot oppdragsavtaler på avlastning og personlig assistenter er økende. Lederoppfølging knyttet mot personalet er økende. Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon fra Staten av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tildelingskriterier Beregningsgrunnlaget for refusjonen er faktisk påløpte direkte lønnsutgifter, fratrukket enkelte øremerkede tilskudd, brukerbetaling, samt et generelt beløp på kroner. Tilskuddet utgjør 80 prosent av restbeløpet. De viktigste elementene i ordningen er: - Refusjonskrav gjelder påløpte lønnsutgifter for Innslagspunktet er økt fra til kroner - Kompensasjonsgraden videreføres på 80 prosent - Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen. Det kan kun søkes for personer født 1946 eller senere - Det skal foreligge et gyldig enkeltvedtak for at bruker kan tas med i søknaden fra kommunen - Lederressursene i fagavdelingen er kritisk lave sett i forhold til økende andel yngre brukere, med særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, og sett i forhold til økende andel personell på oppdragsavtaler. Figur 3, Figur 6, Figur 8. - Det er lav andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet. Det er generelt svært store utfordringer knyttet til rekruttering av sykepleiere til Nore og Uvdal kommune. Kommunen har en plikt til å gi en forsvarlig tjeneste, og nye krav fra Samhandlingsreformen forutsetter en høyere andel høyskoleutdannet personell. - Mangel på sykepleiere og vernepleiere medfører tidvis bruk av overtid og gir i perioder stor slitasje på egne medarbeidere. - Det er tidvis utfordringer knyttet til rekruttering av hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere, dette skyldes blant annet småstillinger. Side 52

104 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Handlingsprogram: Kommune-organisasjonen Medarbeidere 1. Kommuneorganisasjonen må til enhver tid være tilpasset samfunnets behov. Det forutsetter en omstillingsdyktig organisasjon med en tydelig, robust og målrettet ledelse som tenker og handler helhetlig og sektorovergripende. Organisasjonen må være i stand til å følge politiske prioriteringer og vedtak og til å forholde seg til endringer i samfunnet og de oppgavene som blir pålagt. Mål Tiltak Periode Status pr A. Vurdering av uønsket deltid 1 B. Synlig ledelse jamfør K-sak 94/ C. Alternative turnuser. Jamfør K- sak 94/ A. Følges opp med gjennomgang en gang pr år 1 B. Ledere på alle nivå skal være synlige og tydelige. Det gis ikke rom for uformelt lederskap. 1 C. Det gjøres en forstudie på utredning av alternative turnuser i Nore og Uvdal kommune. Evaluering av tiltaket 1 A B C personer fikk tilsendt undersøkelsen, 34 personer ønsket økt stilling. Samtlige fikk tilbud om stillings økning. Økningen er innenfor vedtatt stilling- og budsjettramme. Følges opp i daglig handling. Lederressursene i fagavdelingen er kritisk lave sett i forhold til økende andel yngre brukere, med særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Prosjekt Alternativ turnusordning (ATO) har blitt gjennomført på en avdeling fra ATO innebærer lange vakter 12,5 timer i helgene, og skal bidra til mer riktig bruk av kompetanse, og reduksjon i deltidsstillinger. Tiltaket ble evaluert og drøftet med organisasjonene etter 12 uker. Arbeidsgiver og organisasjonene har nedtegnet protokoll på en videreføring av tiltaket i ett år. Sammenlignet med 2012 er bruk av overtid redusert med kr , dette er blant annet en direkte konsekvens av ny turnusordning. Sårbarhet i forhold til sykepleieturnus er noe redusert. 1 D. Medarbeidere skal trives 1 D. MTM undersøkelse. Oppfølging 1 D Arbeidsgiver har som mål å utføre ytterligere et tiltak med alternativ turnusordning i 2014 på en utsatt avdeling i hjemmetjenesten. Tiltaket gir mindre sårbarhet i forhold til behov for kompetanse, har fokus på å redusere overtid, og vil også bidra til å redusere ufrivillig deltid. Kommune-organisasjonen Internkontroll Mål Tiltak Periode Handlingsplan følges opp 2. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 3 pålegger kommunene å etablere et system som skal søke å sikre kvalitet på pleieog omsorgstjenestene. Dette er et viktig element i et internkontrollsystem.. Enhver som yter helsetjenester skal etablere internkontrollsystem for virksomheten (Lov om statlig 2 A. Infeksjonskontroll 2 B. Forsvarlig avvikshåndtering. 2 C. Viderføring av brannvernledelse 2 A. Innføring 2 B. Risikosårbarhetsanalyser 2 C. Avvikshåndtering. Risiko-sårbarhetsanalyser 2 A B C Kurs alle ansatte høst 2013 Følges opp i avvikshåndtering Utarbeidet i samhandling med NMK Side 53

105 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 tilsyn med helsetjenesten 3). Internkontrollsystematikken er et styringsverktøy for å sikre at man etterlever de krav som er satt til en virksomhet. 2 E. Økt interkommunalt samarbeid i pleie og omsorg 2 E. Forprosjekt Interkommunalt samarbeid. 2 E Kvalitetsgrupper innen, rehabilitering, demens, lindrende behandling 2 E E Presentert formannskapene i Numedal. Rådmannen utarbeider sak. Meget tilfredsstillende oppfølging 2 F. Etablere og ta i bruk elektronisk meldingsutveksling med eksterne partnere som sykehus, leger o.l. 2 F. Samarbeid i Kongsbergregionen 2 F Det er økt fokus på dette, med forsøk mellom legekontor og fagavdelingen. Målet er å få meldingsutveksling mellom sykehus og kommune i F. Helseløft Kvalitetsutvikling 2 F Interkommunale kurs. Start på prosjekt øyeblikkelighjelp/observasjonsplasser og telemedisin 2 G. Utvikling av samarbeid smittevern Samarbeid lavterskeltilbud Samarbeidsavtale Vestre Viken og Kongsberg sykehus 2 G. I samarbeid med Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus 2 G Godt i rute. God samhandling 2 H. Økt innkjøpssamarbeid 2 H. Rammeavtale for hjelpemidler. 2 H Innkjøpskoordinator i Kongsberg kommune samhandler med Nore og Uvdal kommune. Folkehelse og bolyst Mål Tiltak Periode - Rammeavtale for hjelpemidler er satt prioriteringsliste for innkjøpsordningen i BTV Rammeavtale for Internkontroll Medisinsk teknisk utstyr er satt prioriteringsliste for innkjøpsordningen i BTV Rammeavtale for Storhusholdningsmaskiner satt prioriteringsliste for innkjøpsordningen i BTV Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse. Det er to perspektiver i folkehelsearbeidet det helsefremmende og det som forebygger sykdom og skader. 3 A. Helsefremmende arbeid 3 B. Forebyggende arbeid 3 A. Innbyggere med rettslige krav tilbys tjenester ut fra individuelle behov 3 B. Forebyggende team. Kurs: Bevar helsa så lenge som mulig. Servicesenter. Pårørendeskole. Utredning, diagnostisering demente. Dagtilbud for demente. Avlastning/avlastningsbolig. 3 A B Arbeides med gjennom tjenestetildeling Tiltakene gjennomføres i 2013 Side 54

106 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Befolkningsutvikling og bolyst Mål Tiltak Periode 4 A. Individuelt tilpasset tjeneste 4. Alle innbyggere med særskilte behov skal få et tilpasset tilbud som forebygger og utvikler egen mestringsevne. Hjelpen skal gis på laveste effektive nivå 4 B. Stimulere lag og foreninger til å jobbe aktivt for å gi et bredt og godt tilbud som fremmer inkludering og sosial tilhørighet 4 A. Individuell tjenesteplan til brukere. Innen tre uker etter at vedtaket er fattet Primær kontakt for brukere med omfattende tjenestetilbud 4 B. Samhandling frivillige lag og foreninger med servicesenteret. 4 A B Følges opp kontinuerlig Svært positiv samhandling 4 C. Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging 4 D. Legge til rette for at alle innbyggere i kommunen skal få mulighet til å delta i tilpassede fritidsaktiviteter 4 C. Kartlegging av behov, hjelpemidler. 4 C. Samarbeid Barnerepresentant 4 D. Tildeling av TT billetter, skyssordning med ruslebuss 4 C D Følges opp kontinuerlig Tildeles årlig, og ved behov. Egen arbeidsgruppe under ledelse av fagsjef HSB arbeider med tiltaket ruslebuss Nye reformer, lovendringer av Mål Tiltak Periode betydning 5. Samhandlingsreformen 5 A. Rett behandling på rett sted til rett tid. 5 A. Interkommunal legevakt, utredning akuttplasser/ observasjonsplasser 5 A lokalmedisinske tjenester 5 A forebyggende helsetiltak 5A Sak PS88/13 Vedtak Kommunestyret : «Kommunal stedlig legevakt innføres på bakgrunn av de kompensatoriske tiltakene i alt. 2. For å opprettholde kvalitet og tilgjengelighet i fastlegeordningen bes administrasjonen jobbe videre med kompensatoriske tiltak for å bedre vaktbelastningen. Evaluering foretas etter 1 år. Driftskostnader forutsettes dekket innenfor driftsbudsjettet for Interkommunal legevaktegen sak har vært til behandling i kommunestyret.» Fagavdelingens budsjett 2014 ble som en konsekvens av saken redusert med en stilling. De øvrige tiltakene arbeides med i Helseløft Side 55

107 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Kommunestyrets tillegg: Fortsetter arbeidet med å redusere ufrivillig deltid. Avlastningsbolig/barnebolig vurderes lagt i tilknytning til ny barnehage i Uvdal Vurdering av alternativ turnusordning(ato) Vurderes i plankomiteen Målindikatorer: Mål Resultat Kommentar: Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 0 1,7 % Tjeneste: Forvaltning - saksbehandlingstid dager 100 % 100 % Primærkontakter og individuell tjenesteplan til brukere. Innen tre uker etter at vedtaket er fattet 100 % % 1 Medarbeidere: Sykefravær i % 5 8,05 Korttidsfravær 2,27 % Langtidsfravær 5,78 % Sykefravær er økende, dette følges tett. Tilbud medarbeidersamtaler i % Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet(kostratall) Side 56

108 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Næring. Miljø og kommunalteknikk Kommunens overordnede mål for planperioden er å bidra til bærekraftig utvikling både lokalt, nasjonalt og globalt. Satsingsområdene er folkehelse og bolyst, samt næringsutvikling og arbeidsplasser. NMK-avdelingen skal bidra til at det utarbeides en kommunal planstrategi basert på kommunens egne strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Gjennom planarbeidet skal det legges til rette for en utvikling av gode oppvekst- og levevilkår der universell utforming ivaretas. Fagavdelingen skal videre bidra med et optimalt tjenestetilbud innenfor avdelingens tjenesteområder ovenfor både faste innbyggere og fritidsbeboere, samt å legge til rette for næringsutvikling gjennom et aktivt næringsapparat og forvaltning av kommunens næringsfond. Økonomiske rammer: Revidert budsjett Regnskap Avvik Netto drift Året 2013 har også vært et meget hektisk år med stor aktivitet på driftssiden, i tillegg til mange investeringsoppgaver. På en del av saksområdene har avdelingen kapasitetsproblemer med dagens bemanning, noe som fører til lengre saksbehandlingstid og prosjekter/tiltak som må utsettes. Regnskapsmessig samlet netto underskudd på kr ,- fordeler seg over flere rammeområder bl.a. oppmåling, vann/avløp/renovasjon, kommunale veger, FDV kommunale bygg og brann/feiing, jfr. egne oversikter. Personalinnsats. Permisjoner, ledige stillinger og annet fravær krever en god del oppfølging og det er fortsatt krevende å rekruttere vikarer og nye medarbeidere. Ved årsslutt er imidlertid alle stillinger besatt, foruten stillingen som tilsynsingeniør. Denne vil bli utlyst i Årsverk personell Administrasjon 2,2 2,2 2,2 Kart/Oppmåling Plan/byggesak 2,8 4,8 4,8 Næring/landbruk/utmark Brann/Feier 4,4 4,4 4,4 Drift/vedlikehold 15,8 15,8 15,8 Renholder 10,5 10,5 10,5 Sum 43,7 45,7 44,7 I tillegg er det ved kommunalteknisk fagavdeling utført ca. 0,3 årsverk som sommerjobber til forskjellige formål. Saksbehandling Delegert Politisk Delegert Politisk Delegert Politisk Kommunestyret Hovedutvalg NMK Viltnemnda Motorferdselutvalget 145* 104* Buskerud Tilsynsutvalg * Det store antallet saker i motorferdselsutvalget i 2011 skyldes i hovedsak ny behandling av flerårige vinterløyver. Side 57

109 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Brann og feiing. Brannvesenet har i 2013 foretatt 38 utrykninger som fordeler seg slik: Brann og feiing Skog/grasbrann Annen brann Pipebrann Bilbrann Trafikkulykke Ambulanseoppdrag Falsk alarm Brannhindr. tiltak Annen assistanse Akutt forurensing Sum utrykninger Samlet antall utrykninger har gått litt opp, men brannrelaterte utrykninger holder seg stabilt. Falsk alarm har en nedgang. Pipebranner er det en av i 2013, noe som bl.a. skyldes god jobb på feiersiden + forebyggende arbeid. Utrykning ved trafikkulykker har en nedgang, dette vil jo kunne variere noe. Fortsatt kraftig vekst i trafikken i vår kommune og det er viktig her å fortsette å jobbe med trafikkforbyggende tiltak. Annen assistanse er heisstopp, ras, oversvømmelse osv. Feier har tatt trinn tre i opplæringen og blir ferdig med svennebrevet på våren/sommer Han er i gang med tilsyn av boliger og 95 % feiing i kommunen er foretatt. Feieren fortsetter med kartlegging av fyringsvanene til våre innbyggere for å se på feierbehovet framover. Det ble leid inn hjelp til feiing av piper også i 2013, grunnen er at antall boligtilsyn/feiing tilsammen er noe over 100 % stilling. Det har blitt gått brannsyn på ca. 90 % av alle 13 bygg. Det har blitt benyttet noe innleid hjelp til tilsynet, grunnet ferieavvikling. Det har blitt kjørt noen egenmeldingstilsyn på de som hadde null avvik ved forrige tilsyn, vi fortsetter arbeidet med å se på hele porteføljen og behovet ved det enkelte 13 bygg. Det har også i år blitt arrangert initierte aksjoner som brannvernuke og aksjon bolig brann. For skole, barnehage, institusjon og pensjonistforeninger har det blitt gjennomført brannforebyggende info og praktiske øvelser. Beredskapen er stabil med tolv fast ansatte, hvor alle nå har den kompetansen kravene tilsier. Styrken teller også fem stk. reserve. Veg, vann, avløp og renovasjon. Veger. Det er totalt ca. 87 km kommunale veger, herav ca. 33 km fast dekke og ca. 54 km grusveg. I tillegg har kommunen ansvaret for Eggedalsvegen (ca. 20 km) - selv om vegen driftes av eget selskap gjennom bompenger. Kommunen har også siden 1998 betalt halvparten av vintervedlikeholdet på Vestsidevegen i Uvdal. Fra vinteren 2008/09 har kommunen dekket alt vintervedlikehold, da Skagerak Kraft AS har sagt opp denne avtalen. Utbedringsarbeider er foretatt iht. vedtatt vegplan, og det ble utført grunnarbeider/forsterkning av vegbanen på Bakkanvegen i Uvdal. På Øygardsgrendvegen er flere skråninger sikret med muring og sprengstein samt at det er satt opp en støttemur i betong på ett sted. Raset som gikk i fjor er sikret ved å sprenge vekk dårlig fjell i området. Med gjentagende mye nedbør i vår ble det også i år utfordringer med vegvedlikeholdet og det oppstod flere mindre skader på mange veger. Vikangrendbekken flommet på nytt over natt til 16. mai etter svært mye nedbør kombinert med snøsmelting. Bekken er nå sikret ved Rødberg hotell med nytt bekkeløp i betong. I tillegg er det igangsatt et større arbeid med å støpe nytt bekkeinntak med rist i Bekkedalen, samt bytte ut defekte rør i øvre del av bekkelukkingen. NVE har bistått kommunen med sikringstiltak. Side 58

110 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Vann, avløp og renovasjon. Selvkostberegning og etterkalkyle for 2013 viser at finansiell dekningsgrad for vann nå er 96,2 %, for avløp 104 % og for renovasjon er det 98 %. Dette viser at gebyrgrunnlaget i hovedsak dekker kostnadene. Kommunen drifter ni vannverk, og for tre av disse er det installert vannbehandlingsanlegg. Årlig produserer vannverkene over 200 millioner liter vann. Ett av vannverkene hadde ett avvik på kolibakterier i 2013, men oppfølgingsprøver var i orden. De øvrige vannanalyser hadde meget tilfredsstillende resultater utover at vannet er noe surt dvs. at det er lav ph-verdi på to av anleggene som ikke har vannbehandling. Vi har seks kloakkrenseanlegg og tre infiltrasjonsanlegg i drift. Egen årsrapport for 2013 er ikke ferdig, men med foreløpig oversikt forventes tilfredsstillende eller gode resultat på alle anlegg. Renovasjon handterer store mengder avfall årlig. Restavfall fra hytter og hus utgjør ca. 941 tonn, næringsavfall 454 tonn, papir og papp 92 tonn inklusivt plast fra husstandene fra 1.10, matavfall 31 tonn, glass/metallbokser 26 tonn, jernskrap 140 tonn, plastfolie 23 tonn og elektro 64 tonn for å nevne de største fraksjonene. Det samles årlig inn ca. 8 tonn brukte klær som leveres til Fretex (Frelsesarmeen). Oppmåling. Oppmåling Rekvirert kart- og delingsforretninger Utførte kart- og delingsforretninger Grensepåvisning Registreringsbrev Nye fastmerker I 2013 har det blitt jobbet mye med retting av matrikkelen med hensyn på bygg og adresser. Dette har blitt gjort med tanke på adresseringsprosjektet som har blitt satt i gang. Dette har vært tidkrevende, og arbeidet har fortsatt ut i starten på Det blir stadig jobbet med ferdigstillelse av gamle saker som har blitt liggende grunnet lav bemanning tidligere. Mye tidsbruk på sammenslåing (tilleggesareal) til eiendommer og det ser ut for at hjemmelshavere har problemer med å få sletta heftelser og saker derfor blir liggende lenge her på oppmålingskontoret! Plan- og byggesak. Plan- og byggesaksavdelingen har i 2013 hatt stabil bemanning. Alle saksbehandlerstillingene på plan- og byggesak er besatt, og målsettingen i forhold til saksbehandlingstid er nådd i de aller fleste saker. Stilling som tilsynsingeniør står fortsatt ubesatt, noe som medfører at det er gjennomført minimalt med tilsyn i byggesaker. Plan- og byggesaksavdelingen jobber hovedsakelig i forhold til Plan- og bygningslovgivningen. I tillegg vurderes en del saker i forhold til forurensningsloven. I 2009 ble naturmangfoldloven innført. Naturmangfoldloven gjelder i alle saker som berører økosystemer, naturtyper og arter, og kommer inn i alle saker der det fattes vedtak etter plan- og bygningsloven som berører naturmangfold. Dette omfatter både regionale planer, kommuneplaner, reguleringsplaner og enkeltsaker. Klimaendringer har satt hensynet til skred, flom og ras ekstra på dagsorden. I løpet av 2013 fattet plan- og byggesaksavdelingen 410 delegerte vedtak, og det ble fremmet 36 saker til behandling av hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk. Plan- og byggesaksavdelingen fremmet 17 saker til kommunestyret. Klagesaker og dispensasjonssaker kan trekkes fram som ressurskrevende saker. I løpet av 2013 ble det behandlet (mottatt) 13 klagesaker og 54 dispensasjonssaker. Noen av disse sakene har vært ekstra ressurskrevende. Side 59

111 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Figuren nedenfor viser at byggeaktiviteten i 2013 var noe mindre enn i Tallene viser allikevel at antall saker har holdt seg forholdsvis jevnt de siste årene. Tillatelser og vedtak som er gjort ved plan- og byggesaksavdelingen: Ny bolig byggetillatelse Tilbygg bolig byggetillatelse Ny hytte byggetillatelse Tilbygg hytte byggetillatelse Vei - byggetillatelse Utslippstillatelse Fradelingstillatelser Godkjente reguleringsplaner Reguleringsplaner sendt på høring Gjennomførte meklinger Dispensasjonsbehandlinger Klagesaker Ny bolig byggetillatelse Tilbygg bolig byggetillatelse Ny hytte byggetillatelse Tilbygg hytte byggetillatelse I løpet av 2013 ble syv reguleringsplaner godkjent og seks reguleringsplaner ble lagt ut på høring. Saken som i 2012 ble sendt til mekling ble i 2013 avgjort av Miljøverndepartementet, som ga kommunen medhold og reguleringsplanen ble godkjent. Det har ellers i 2013 vært jobbet mye med områdereguleringsplan for Øvre Uvdal Reiselivsområde, samt stiog løypeplan. Saksbehandlerne på plan- og byggesaksavdelingen bruker også mye tid på veiledning og merkantile oppgaver, herunder kopiering, utsending av vedtak, matrikkelføring, levering av megleropplysninger med mer. Kommuneplan. Kommunal planstrategi kom inn som et nytt verktøy i ny plan- og bygningslov. Det er et krav om at kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Planstrategi for Nore og Uvdal kommune ble vedtatt i januar Samfunnsdelen av kommuneplan er vedtatt i Samfunnsdelen skal nå sees enda tydeligere i sammenheng med handlingsdelen knyttet til økonomiplan. Ved rullering av arealdelen av kommuneplan skal et eller flere tema prioriteres som hovedfokusområde. Aktuelle tema: Boligbygging, næringsareal, utmarksnæringer, tettstedsutvikling. Samfunnsdelen rulleres i Forslag til kommunedelplan for Dagalifjellet ble utarbeidet i 2013, og var klar for utlegging til offentlig ettersyn og høring på første møte i formannskapet i Planforslaget omfatter i hovedsak forslag til nye områder for fritidsbebyggelse Kommunedelplan for Nore og Uvdal Vest har stått stille gjennom store deler av 2013 med bakgrunn i interne forhold hos konsulent. Kommunedelplan for Nore og Uvdal Øst var til 2. gangs høring med frist for uttalelse Planforslaget ble møtt med innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud og Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. NVE har nå trukket sin innsigelse. Det er gjennomført arbeidsmøte med fylkesmannens miljøvernavdeling og administrasjonen. Planprogram for Områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde ble vedtatt av kommunestyret i Prosessen fram mot planforslag har tatt relativt mye tid for kommuneplanlegger og saksbehandler på reguleringsplaner Side 60

112 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 i løpet av Viktige planprinsipp som framføring av helårsvei til toppen av Uvdal alpinsenter og tilrettelegging for utbygging av fritidsbebyggelse i sammen område er lagt fram for formannskapet som egen sak. Arbeidet med kommunedelplan for stier og løyper i Nore og Uvdal og kommunedelplan for snøscooterløyper er startet opp. Planprogram er vedtatt av kommunestyret. I desember 2013 ble det gjennomført et åpent informasjonsmøte med tema snøscooterløyper. Landbruk. Landbruket er en betydningsfull næring i Nore og Uvdal når det gjelder økonomisk verdiskaping og sysselsetting. NILF, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, viser at jord, skog og gårdsbasert tilleggsnæring i Nore og Uvdal står for en verdiskaping med bruttoprodukt på kr. 53,3 mill. Nore og Uvdal Statistikk (SSB), 2011: Antall innbyggere: 2540 Totalt areal, km2: 2502 Jordbruksareal i drift, km2 17,3 Produktivt skogareal, km2 368,3 Avvirkning, m Antall landbrukseiendommer. 549 Antall jordbruksbedrifter 128 Andel sysselsatte 75 % Sysselsatte i primærnæring 8 % Beregninger, 2011, verdiskaping som bruttoprodukt Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr 18,9 Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr 23,2 Bruttoprodukt gårdsbasert tilleggsnæring, mill. kr 11,2 Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr 3,0 Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr 967 Verdiskaping landbr. og landbr. basert industri, % av verdiskaping kommune 6 % Årsverk jordbruk 89 Antall sysselsatte skogbruksnæringa (SSB) 22 Årsverk tilleggsnæring 16 Antall sysselsatte i landbruksbasert industri (SSB) 6 I henhold til NILF sine beregninger utgjør gårdbrukernes husdyrhold en verdiskaping for kommunen på kr. 18,84 mill. Side 61

113 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Informasjon hentet ut fra Notat «Verdiskaping i landbruket og landbruksbasert virksomhet i Buskerud» Kommunesider i Buskerud. Antall aktive gårdbrukere, dyretall og areal er forholdsvis stabilt sett i forhold til årene 2011, 2012 og Landbruk Antall brukere Antall dyr Antall brukere Antall dyr Antall brukere Antall dyr Melkeku Ammeku Øvrige storfe Vinterfôra sau Hest Totalt Areal Statistikken er hentet fra Statens Landbruksforvaltning. Opplysninger om antall brukere/dyreslagareal baserer seg på tall fra søknad om produksjonstillegg pr 31/7 hvert år. Kommunen forvalter kommunal- og statlige økonomiske virkemidler for å stimulere til økt produksjon av mat og ulike samfunnstiltak som vedlikehold av freda- og verneverdige bygninger, kulturmark etc. Størrelsen på virkemidlene varierer lite fra år til år og er viktig tillegg for næringen. Økonomiske virkemidler i landbruket SMIL - midler Produksjonstilskudd 17,3 mill 21,8 mill 19,5 mill 20 mill 20.9 mill RMP-ordningen tilskudd RMP-ordningen antall søkere I 2013 ble det gitt tilskudd fra kommunes næringsfond til driftsbygninger for storfe, kjøp av mjølkekvote og grøfting av jordbruksareal på til sammen kr Lån fra næringsfondet ble innvilget til ammeku- produksjon med kr Landbruket har nytte av kunnskapsoverføring og motivasjon som fremkommer av kommunale og regionale prosjekt. Prosjektene «Fremtidsrettet landbruk og matopplevelser i Numedal», «Meir sau i Buskerud» og «Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud » er viktige og positive eksempler på dette. Skogbruk. Det ble i 2013 i Nore og Uvdal kommune avvirket og omsatt m3 skogsvirke. Dette er en nedgang i forhold til 2012 med m3. Avvirkning totalt i Buskerud gikk ned med over m3 omsatt virke, og er dermed m3 lavere enn i rekordåret Tremarkedet er i begynnelsen av 2013 veldig hektisk og preget av stor etterspørsel, som ser ut til å kunne vare en god stund. Tremarkedet har ellers vært igjennom en noe turbulent periode etter store nedleggelser i den innenlandske foredlingsindustrien i de seneste år og det er nå eksporten som for alvor holder avsettingen oppe. Skogbruksaktivitet: Mål pr. år Avvirkning (m3) Planting (antall) Ungskogpleie (daa) Markberedning (daa) Side 62

114 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Det er i 2013 investert ca. kr. 2,5 millioner i ulike tiltak som planting, veibygging, ungskogpleie og skogbruksplaner med midler fra skogfond. Det har blitt bevilget statstilskudd tilsvarende kr til de nevnte investeringer og det er avsatt kr til skogfond, som skal gå til investeringsformål i skogbruket i fremtiden. Det ble i 2013 tilført kr i tilskudd til Miljøregistreringer i skog (MIS). Det stod ved utgangen av 2013 ca. kr. 8,2 mill. på skogkonto til kommunens skogeiere, om lag kr ,- mindre enn ved utgangen av forrige år. Vi har jobbet og må fortsatt jobbe for å få anvendt disse midler til verdiskapene tiltak, slik at skogbruket også i fremtiden vil sikre inntekter til skogeierne i kommunen. Miljø-, vilt-, fiske- og utmarksforvaltning Viltnemnda har i 2013 behandlet ni saker, hovedsakelig knyttet til forvaltning av elg- og hjort, samt kommunalt viltfond. Så godt som hele kommunen er organisert i syv større forvaltningsområder for elg og har utarbeidet flerårige bestandsplaner. Det er imidlertid stor variasjon mellom områdene når det gjelder informasjonsflyt og beslutningsprosesser. Det er i kommunen registrert 87 vald for jakt etter rådyr som årlig tildeles fellingskvoter iht. delegerte vedtak. Kommunen har en viktig rolle i tilrettelegging og presentasjon av data til bruk i elgforvaltningen. Formidling av kunnskap og veiledning overfor rettighetshaverne er en sentral del av arbeidet. Rettighetshaverne har iht. nytt regelverk store muligheter til selv å ta ansvar for bestandsforvaltningen av elg og hjort i eget område. Bestanden av hjort er sterkt voksende og finnes nå i hele kommunen. Det er økt fokus på forvaltning og utnyttelse av denne ressursen og det felles rundt 20 hjort årlig. Jakttiden for hjort er utvidet til og med 23. desember for å øke mulighetene til å høste av denne ressursen. Jakttiden for elg er forlenget ut november måned. Viltnemnda vedtok i 2012 retningslinjer og mål for forvaltningen av elg, hjort og rådyr i kommunen og disse er holdt uendret i Kommunen har arrangert jegerprøveeksamen og 21 personer har avlagt eksamen. Kommunen har sekretærfunksjonen for Hardangervidda villreinutvalg og dette utgjorde i 2013 totalt 606 timer. Utgiftene vedrørende dette refunderes ved årsslutt. Motorferdsel Motorferdselen i Nore og Uvdal kommune utenom Hardangervidda nasjonalpark reguleres av motorferdselsutvalget. Det er tildelt 264 vinterløyver, de aller fleste er 4-årige løyver. Det er gitt 31 leiekjøringsløyver og 102 løyver er gitt til transport av utstyr til hytter som ligger mer enn 2,5 km fra brøytet vei, 39 løyver er gitt til funksjonshemmede med legeattest. På barmark er det 69 kjøreløyver. 65 av disse gjelder kjøring i forbindelse med reinsjakt og garnfiske fra Bruseter bru mot Småge. Denne slepa blei i desember 2013 godkjent av Nore og Uvdal kommunestyre som godkjent slepe etter 2 pkt. b i nasjonal forskrift til motorferdselloven. I 2014 kan derfor kjøring i forbindelse med villreinjakt på denne slepa skje uten eget løyve fra motorferdselsutvalget. Nasjonalparken Motorferdselen i Buskerud sin del av Hardangervidda nasjonalpark reguleres av Buskerud Tilsynsutvalg. Det blei gitt 70 vinterløyver i 2013 og 55 av disse var 4-årige løyver. De aller fleste var kjøring i forbindelse med næringsfiske (garnfiske) og kjøring til hytter/ buer. På barmark er det tildelt 358 løyver. De fleste løyvene blei gitt til villreinjakt (217) og garnfiske i Øvre Numedal statsallmenning (128). Løyvene for kjøring i forbindelse med villreinjakt tildeles delegert av sekretæren i tilsynsutvalget. Av de tildelte sommerløyvene i Buskerud sin del av nasjonalparken blei 193 benyttet. Garnfisketurene har søknadsfrist 01.mai. Både under garnfiske og villreinjakt er det krav om samkjøring. 27 av 89 tildelte garnfiskeløyver i Øvre Numedal statsallmenning blei benyttet. Under villreinjakta blei 113 av 220 løyver benyttet. Egen årsrapport for Buskerud tilsynsutvalg er utarbeidd. Side 63

115 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Næringsutvikling. Næringsfond Saldo Avsatt i driftsbudsjett 2013 Konsesjonsavgifter Bruk i driftsbudsjett 2013 Næringsformål (ansvar 4300, 4302 og 4500) Utlån (ansvar 4310) Mottatt avdrag på tidligere utlån (4310) Kulturarvstyret Lærlinger i egen organisasjon Avdrag Næringsparken Investeringsbudsjett Investeringsprosjekter overført fra 2013 til Saldo Bevilget tilskudd som ikke er utbetalt, men belastet fondet Bevilget utlån som ikke er utbetalt, men belastet fondet *Utlån av næringsfond (som skal tilbakebetales) Utlån Uvdal Utmarkslag *K-sak 69/2012. Bevilget lån til Miljøringen på 3 millioner kroner er bevilget av disposisjonsfond og er ikke med i og oversikten over, lånet skal ikke tilbakeføres næringsfondet. Investeringsprosjekter finansiert av næringsfondet. Investeringsregnskap 2013: Prosj (T) Prosj Revidert budsjett 8209 Uvdal barnehage Parkering/trafikksikkerhetsplanen Utbedring kommunale veger Gjennomføringstiltak Rødbergplanen Trafikksikkerhetsplanen - tiltak Boligfelt Nordskogen Overført fra 2013 til 2014: Prosj Prosj (T) Opprinnelig budsjett 8209 Uvdal barnehage Parkering/trafikksikkerhetsplanen Utbedring kommunale veger Gjennomføringstiltak Rødbergplanen Trafikksikkerhetsplanen - tiltak Utviklingsprosjekt i Tunhovd Side 64

116 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Kommunen opplever stor interesse for støtteordningene fra næringsfondet og Innovasjon Norge. Spesielt er landbruksnæringen aktiv, flere bruksutbygginger er på gang og flere er varslet. Forprosjektet for Framtidsretta landbruk i Numedal ble igangsatt høsten 2013, her legges det opp til å hjelpe gårdeiere som har utviklingsplaner med rådgiving og bistand. Næringsselskapets arbeid. Kommunen har gjennom året hatt regelmessige samarbeidsmøter og et godt samarbeid med selskapet. Delårsrapportene til selskapet viser en omfattende aktivitet innenfor bedriftsbesøk, rådgiving, kurs møter og oppfølging av aktiviteter. Selskapet har i 2013 jobbet med følgende prosjekter: Stier og løyper. Næringsselskapet har i samarbeid med kommunen og næringsinteresser gjennomført flere tiltak innen merking og tilrettelegging av stier. Tiltakene er finansiert via Gjensidigestiftelsen, kommunen og egeninnsats fra næringsliv og grunneiere. Områdeplan Øvre Uvdal. Yrkesmesse Næringsselskapet hadde prosjektledelsen. Et bredt samarbeid med Numedal videregående skole, ungdomskolene og NMK-avdelingen gjorde arrangementet til en ubetinget suksess. Yrkesmessa planlegges gjennomført igjen i Arrangementsutviklingsprosjekt som skal ende opp i Uvdal Triatlon høsten Sentrumsutvikling Rødberg. I samarbeid med NMK avdelingen og handelsstanden har man fått utarbeidet en gjensidig samarbeidsavtale, om vedlikehold og renhold i sentrum. I samarbeid med kommunen å følge opp tiltakene i handlingsplanen til Rødbergplanen. Utvikle driften av turistkontoret og nettsida Næringsselskapet hadde ved årsskiftet tre fast ansatte og er nå lokalisert i felles kontorer i turistkontoret på Rødberg. Kontoret vil ha tre ansatte i tillegg til sommerhjelper på turistkontoret. I tillegg er Numedal næringshage lokalisert på samme sted. Hovedarbeidsområder for næringshagen er å opprette målbedriftsavtaler med bedrifter som er under utvikling og støtte disse videre i utviklingsfasen, ved årsskiftet har næringshagen inngått 20 slike avtaler med lokale bedrifter. Næringslivet generelt. Aktiviteten i lokalt næringsliv har vært bra også i Statkraft og Skagerak Kraft har hatt store anleggsarbeider gående på Tunhovddammen, terskel ved Rødtjønnan i Pålsbufjorden og på Sønstevannsdammen. Utbedring av FV 40 over Bogstrandhøgda ble igangsatt sommeren 2013, hovedentreprisen gikk til det Færøyske selskapet Articon, noen lokale entreprenører er også innleid. Oppdragsmengden for de lokale maskinentreprenørene er god. NMK-avdelingen har siden våren 2011 hatt kontakt med gründeren Ralf Larson, som flyttet til kommunen høsten Han har bred erfaring i å utvikle og kommersialisere sine oppfinnelser. Kommunen har gjennomført nødvendige tilretteleggingstiltak og forbedringer av lokalene på Gvammen. Uvdal Maskinfabrikk har i 2013 fortsatt høy aktivitet og om lag 60 personer er fast ansatte ved bedriften. Utviklingen på Langedrag er også positiv, det bygges boliger til de ansatte og investeres i forbedringstiltak ved bedriften. KA-Rollag har hatt god ordretilgang, det er nå investert store summer for å automatisere bedriften, resultatene fra denne omstillingen har ennå ikke kommet. Kommunen opplever stor og økende trafikk fra hyttebrukerne, dette gir utslag i økt omsetning spesielt i handelsnæringen. Kiwi har hatt en imponerende vekst etter at de flyttet inn i ny butikk. G-sport flyttet inn i nyrestaurerte lokaler i de ledige lokalene etter Kiwi og Euronics flyttet til lokalene etter G-sport. Side 65

117 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Coop Kirkebygda har utvidet varesortimentet og har økende omsetning. Noe mindre aktivitet i håndverksbransjene, spesielt på nybygg, men det er ikke registrert oppsigelser eller permitteringer av betydning. Målindikatorer: MÅL 2013 RESULTAT 2013 Økonomi: Netto avvik 0,- -2,03 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % Ca. 50 % (Flere samtaler gjennomføres over nyttår.) Sykefravær i % Maks 5,5 % 5,93 %. Hovedsakelig langtidsfravær. Oppfølging av IA s retningslinjer Ja Ok Produksjonsfaktor: Saksbehandlingstid reguleringsplaner innenfor frister for å Ja Ok. Noen planer på vent bl.a. grunnet innsigelser kreve gebyr Saksbehandlingstid byggesaker innenfor 2/3 av fristen for å Ja Ok kreve gebyr Tilsyn byggesaker 10 % 0 % Brannsyn 100 % Ca. 90 % Informasjon: Aktiv bruk av kommunens nettside Ja Ok Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Bedre mottakskontrollen på søknader og gi raske tilbakemeldinger til søker Ja Igangsatt Arbeidsprogram 2013: Henvisning til satsingsområde i kommuneplan Folkehelse og bolyst Mål Tiltak Periode Resultat 2013 Gode boligforhold Økt vedlikehold i kommunale boliger Vedlikehold gjennomføres i tråd med vedlikeholdsplanen. Videreutvikle Rødberg sentrum Iverksette tiltak på bakgrunn av prosjektet Tettstedsutvikling Rødberg sentrum Gjennomføring av tiltak er forsinket. Samarbeidsavtale med Handelsstanden om tilrettelegging er inngått. Store boligtomter Boligfelt Lokaldemokrati og inkluderende samfunn Informere om de muligheter som ligger i kommuneplanens arealdel Utbygging av Hvaale 2 Sikre universell utforming gjennom planprosesser og byggesaksbehandling Informasjon finnes på kommunens nettsider. Revidert reguleringsplanen sluttbehandlet høsten Opparbeidelse av boligfeltet vil bli lyst ut på anbud med tanke på opparbeidelse i 2014 og ferdigstilling i Blir prioritert gjennom planbehandling. Revitalisere barns-, ungesog eldres rolle i planprosesser 2013 Planprosessene er tilgjengelig på nett. Utpekte representanter for de ulike brukergrupper involveres der deres områder blir berørt. Næringsutvikling og arbeidsplasser Tilrettelegge for næringsutvikling Videreføre muligheter for støtte fra Næringsfondet Ok, i tråd med revidert næringsplan og vedtatt handlingsplan. Side 66

118 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Bedre oppfølgingen der det er gitt støtte fra næringsfondet Prioriteres av saksbehandlerne fremover. Etablere en årlig jobbmesse for næringslivet rettet spesielt mot ungdom 2013 Ble gjennomført første gang i januar Videreføres i Stimulere til skogskjøtsel og økt avvirkning, jfr. Prosjekt Fremtidslandbruk i N & U Gjennomføres i tråd med næringsplanen/handlingsplanen. Mål må fastsettes i prosjekt Fremtidslandbruket. Stimulere til økt husdyrproduksjon, jfr. Prosjekt Fremtidslandbruk i N & U Gjennomføres i tråd med næringsplanen/handlingsplanen. Mål må fastsettes i prosjekt Fremtidslandbruket. Forvalte arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte Profilere muligheter for jakt og fiske Etterskjøtsel av rydding langs fv Arbeide med fiske er igangsatt. Gjennomføres etter egen plan. Videreutvikle renovasjonsordningen i samarbeid med Kongsbergregionen Forstudie gjennomført i Kbg. Regionen. Sak om videre deltakelse i et forprosjekt vil bli behandlet på nyåret Igangsette prosjekt for en reinere og ryddigere kommune 2013 Arbeid med planstrategi er påbegynt. Informasjonsfolder sendt ut høsten Iverksettes i Kommunestyrets tillegg: Utarbeide boligpolitisk plan, hva finnes, hva er behovet, hva kan en samarbeide med private aktører om? Innarbeide tiltak fra vedtatt energi og klima Det gjennomføres vegetasjonsrydding og andre trivselstiltak i området som benyttes av beboere på Bergtun og i omsorgsboligene. Utrede hybelhus for elevene ved Numedal vgs. Utvidet renovasjonsordning fra Det ble søkt Husbanken om midler til gjennomføring av planarbeidet. Søknaden ble ikke prioritert. Gjennomføres i 2014 innenfor rammer avsatt på kommunens eget budsjett Kun delvis igangsatt. Må få større fokus videre fremover. Utføres sommeren 2013 Arbeidet startes opp i 2013 Rydding ble gjennomført både i 2012 og tidligere år. Flere benker er satt ut i området. Ses i sammenheng med utredning om etterbruk av Nore skole. Gjennomføres i Plastinnsamling er iverksatt høsten Side 67

119 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Kulturminnevern Drift, vedlikehold og utvikling Nore og Uvdal museum har hatt stor aktivitet i På bygdetunet har det vært ca betalende besøkende og det arbeides med et system for å telle besøkende med gratis adgang (det vil si kommunens innbyggere, gjennom hele året) Bygdetunet er godt besøkt, det er ingen tvil om at Uvdal stavkirke er trekkplasteret. Samtidig må ikke rollen til det omkringliggende bygdetunet undervurderes. Fortidsminneforeningen melder om lave besøkstall ved Nore stavkirke, her hvor stavkirken ligger alene er det altså færre som ønsker å stoppe. Nore og Uvdal bygdetun med stavkirken tilbyr en helt annen pakke som vekker større interesse for turister og besøkende. Det er ingen tvil om at bygdetunet både i form av den bygnings- og landskapsmessige scenen som tunet utgjør og gjennom det aktivitetstilbudet som bygdetunet tilbyr er en viktig årsak til besøkstallene ved bygdetunet. Bygdetunet har egen hjemmeside, Facebookside og blogg. Lav bemanning har preget utviklingen på flere områder innenfor museumsdriften og i forhold til det generelle kulturminnevernet i kommunen og kulturarvstyret i Samarbeidet med fortidsminneforeningen om sommersesongen er sentral for drift, omviserorganisering, ledelse og markedsføring. Ny samarbeidsavtale er utviklet i Nytekning omkring mottagelse på bygdetunet har ført til nytt besøkssenter ved å ta i bruk Skolestua til dette formålet. Området rundt Skolestua er forskjønnet og det er satt opp ny skigard. Det er også satt opp belysning ved velkomstarealet og ved deler av gangveien på området. Guidene har fått mange positive tilbakemeldinger i forhold til den nye tilretteleggingen av uteområdet og Skolestua. Det er noen tilbakemeldinger som savner den gamle utstillingen og det vil tas hensyn til dette i videreutviklingen av Skolestua. Vedlikeholdet på kommunens kulturhistoriske eiendom er pågående, taket på løa ble byttet i Bygdetunet søkte og ble tildelt midler fra fylkeskommunen for skjøtsel av kulturlandskapet på bygdetunet. I forhold til videreutviklingen av parkeringsområdet så ble busslommen asfaltert i 2013 og det ble tilrettelagt for videre teknisk utbygging. Rødungsaga og Øktodden mølla trenger vedlikehold og det ble ved budsjettbehandlingen høsten 2013 satt av penger i kommunestyrets vedtak til handlingsprogram for til disse bygningene. Pengene er satt av i Utstillinger og museumsopplegg Arrangementer ble holdt på bygdetunet gjennom hele året, totalt ca. 18 arrangementer. Man tar for seg tema for alt fra leire på steinaldervis, dragejakt, dugnad i urteåkeren, slåttedag, presentasjon av bygningsvernsenteret og mye mer. Arrangementene holdes av kommunen i form av bygdetunet eller av lag og foreninger. Det opplyses om aktivitetstilbudet både på engelsk og norsk. Barn som ikke prater norsk vil ha mulighet til å delta på aktivitetene og vi antar at de også vil ha utbytte av deltagelsen. Vandreutstilling i kornmagasinet «Resirkulering og gjenbruk av ull og ullprodukter, i årene » Økseutstillingen ble overrakt kommunen i Den ble gitt av Karl Oddbjørn Knudsen. Det er en permanent utstilling av økser brukt i forbindelse med fløtning. Samlingen er unik og finnes bare på bygdetunet i Nore og Uvdal. Barnehagene kjører egne opplegg på bygdetunet, Rødberg barnehage var en uke på tunet i sommersesongen og Uvdal barnehage var der 3 dager. I tillegg var barnehagene der i Middelalderuka. De holdt et prosjekt i forhold til temaet for Middelalderuka 2013 «Myter & Sagn» og de bidro med en forestilling i Middelalderuka. Barnehagene er flinke til å delta med og i aktiviteter i forbindelse med tunet og Middelalderuka. Uvdal og Rødberg barnehage var også på tunet en uke før jul. Side 68

120 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Rødberg ungdomsskole fikk valgfaget «Levende kulturarv» høsten Elevene i dette faget har satt opp den nye skoleutstillingen i Storskole-lokalet. De har også dokumentert alle gamle grendeskoler i kommunen. Arbeidet med skoleutstillingen videreføres i Uvdal skole hadde utstilling om arkitektur og de hadde også middelalderdag med middelaldermesse. Økonomi Revidert budsjett Regnskap Avvik Netto drift Mål Tiltak Periode Resultat 2013 Økt aktivitet/besøk 2013 bygdetun Samhandle med Fortidsminneforeningen og vegvesenet om oppsett av severdighetsskilt/brune skilt. Nye skilt er satt opp ved Livrud. Det må arbeides videre med skilt i tilknytning til kryss ved Uvdal kirke i Videreutvikle bygdetunets hjemmeside 2013 Utsatt til 2014 Legge til rette for at lag og foreninger kan delta på flere arrangement 2013 Tilrettelagt i 2013 Videreføre og utvikle samarbeidet med Fortidsminneforeningen 2013 Ny samarbeidsavtale inngått i 2013, løper ut Økt vedlikehold og tilrettelegging bygdetun Sluttføre arbeidene med parkeringsareal Utarbeide vedlikeholdsplan for bygdetunets bygningsmasse Sluttført. Busslomme er asfaltert. Finansiering av videre asfaltering i 2014 må avklares. Utsatt til Museumsplan Utarbeide museumsplan og avklare videre utvikling, investering og drift av Rødungsaga, Mølla Øktodden, Kråkefosskverna, samt smia etter Hans Aas og Granhaugs fotosamling Granhaugsamlingen er mottatt og det arbeides videre med utstilling i Museumsplanen er utsatt til Det er satt av penger til Rødungsaga og Øktoddenmølla i økonomiplanen for Mål indikatorer: Tjeneste Tiltak Resultat 2013 Samarbeid Videreføre samarbeidet med Godt samarbeid i Barnehagene bruker tunet, deltar og lager barnehagene og skolene. aktiviteter. Skolene deltar i utvikling av tunet. Elektroniske tjenester Videreføre samarbeidet med Fortidsminneforeningen. Videreutvikle Bygdetunets hjemmeside Gjeldende samarbeidsavtale løper ut Nytt besøkssenter/kafè er etablert og dette videreutvikles i Må jobbes videre med i Side 69

121 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Likestilling 1. Innledning Nore og Uvdal kommune har som mål at likestilling mellom kjønnene skal være integrert i alle prosesser i kommunens virksomhet. Kommunen er en stor kvinnearbeidsplass. Av de som er fast ansatt i kommunen er 79 % kvinner. 2. Kvinner i lederstillinger Øverste administrative ledernivå i Nore og Uvdal består av rådmann, fem fagsjefer og økonomisjef. Fordelingen mellom disse er 3 kvinner og 4 menn. Under disse finner vi mellomledere. Pr var det 15 kvinnelige ledere og mellomledere og 10 menn i leder- og mellomlederstillinger. Samtlige kvinner i ledende stillinger er ansatt fordi de har vært best kvalifisert, noe som utvilsomt styrker kvinnenes lederskap. Tiltak: I rekruttering av ledere skal den best kvalifiserte ansettes, og kommunen vil oppfordre kvinner spesielt til å søke. 3. Lønnsutvikling Nore og Uvdal kommunes lønnspolitikk skal sikre like lønnsutviklingsmuligheter for kvinner og menn. Nore og Uvdal kommune har i dag ansatte som er lønnet i kapittel 4 (sentral lønnsfastsettelse + lokale forhandlinger), og i kapittel 3 og 5 (lokal lønnsfastsettelse). Lønn kvinner(k)/ menn (M) *) Prosentforskjell i lønn K/M: Kap. i tariffavtalen Ufaglærte +14,10 % +4,7 % 0,0 % 0,0 % + 15,0 % Kap. 4 Faglærte - 0,88 % - 0,4 % - 0,7 % -0,4 % - 5,0 % Kap. 4 Høgskole - 2,70 % - 0,8 % - 5,9 % -3,8 % - 1,6 % Kap. 4 Pedagogisk personale - 0,44 % - 8,2 % - 10,0 % - 10,7 % - 10,3 % Kap. 4 Rådgivere/saksbehandlere - 2,95 % - 6,9 % - 5,2 % - 12,1 % - 12,6 % Kap. 5 Mellomledere - 2,56 % +1,2 % -2,7 % +0,7 % + 1,9 % Kap. 3 Rådmannens ledergruppe 0,00 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % Kap. 3 )* Negativ prosent innebærer at kvinner tjener mindre enn menn. Tiltak: Det skal til enhver tid være et fokus rundt likelønn innenfor samme yrkeskategori. Dette vil være et særskilt aktuelt ved nyrekruttering. 4. Kvinner og menn i driftsenhetene Nore og Uvdal kommune er en svært kvinnedominert arbeidsplass. Dette er synlig i alle enhetene med unntak av de enhetene som tradisjonelt har vært mannsdominert, tekniske tjenester, vaktmestere og brann- og redningstjenesten I barnehagene er det ved overgangen til 2013 ingen menn som er fast ansatt i tjenesten, i pleie- og omsorg er også kvinnedominansen stor. Kjønn fordelt etter alder - Faste stillinger Alder Kvinner Menn Antall Prosent Antall Prosent 0-39 år % % % % år % % over 61 år % % Totalt i kommunen ,23 % 76 20,77 % Side 70

122 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Ser vi på ansatte fordelt etter alder ser vi at kvinnedominansen er sterk innenfor alle aldersgrupper. Tiltak: Det skal arbeides for å få ansatt flere menn i sterkt kvinnedominerte yrker. 5. Deltidsarbeid Totalt arbeider ca. 65,5 % av kvinnene deltid. Av mennene er det 38,1 % som arbeider i delstillinger. I forhold til menn inneholder dette tallet brannmannskapene som utgjør 12 stillinger â 20,13 % Nore og Uvdal kommune gjennomfører en årlig kartlegging fagavdelingen for pleie, rehabilitering og omsorg av uønsket deltid. I 2008 var det 27 personer som ønsket utvidelse av stilling; det ble gjennomført for 25 personer. I 2009 var det 5 personer som ønsket utvidelse; det ble gjennomført for 3 personer. Kartleggingen gjør at kommunen arbeider med å vurdere alternative turnuser. I 2010 var det kun 1 person som ønsket utvidelse. For driften var ikke mulig å gjennomføre dette. I 2011 var det 34 ansatte som ønsket utvidelse av stilling. Av disse ble det gjennomført for 11 personer. Kartleggingen ble ikke gjennomført i Det ble gjennomført en kartlegging av uønsket deltid mai 2013, med svarfrist 6.mai personer fikk tilsendt undersøkelsen, 34 personer ønsket økt stilling. Samtlige fikk tilbud om økning av stilling. Økningen er innenfor vedtatt stilling- og budsjettramme. Tiltak: Det skal arbeides videre med å utrede ulike typer turnus som kan gi flere ønsket stillingsstørrelse. I tillegg skal det være et ekstra fokus i forhold til fortrinn ved ansettelser. Tekst Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 79,23 % 79,34 % 79,29 % 79 % Antall menn % andel menn 20,77 % 20,66 % 20,71 % 21,00 % Antall kvinner ledende stillinger % andel kvinner i ledende stillinger 4,10 % 4,35 % 4,60 % 4,77 % Antall menn i ledende stillinger % andel menn i ledende stillinger 2,73 % 2,71 % 2,45 % 2,50 % Kommentar: Med ledende stilling menes rådmann, fagsjefer, seksjonsledere og stabsstillinger med rådmann/fagsjef som nærmeste overordnede. Fordeling heltid/deltid Tekst Antall deltidsstillinger Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger 86,75 % 86,70 % 86.7 % 86,50 % Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger 13,25 13,30 % 13,30 % 13,50 % Deltid for menn inkluderer 12 brannmannskaper hver i 20,13 %. Side 71

123 Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Sykefravær Grafene nedenfor viser akkumulert sykefravær pr fagavdeling i årene 2012 og Totalt sykefravær er redusert fra 5,83 % i 2012 til 5,71 % i Sykefravær gjelder kun egen sykdom. Totalt sykefravær er redusert fra 5,83 % i 2012 til 5,71 % i Korttids sykefravær er økt fra 1,37 % i 2012 til 1,54 % i Langtids sykefravær er redusert fra 4,45 % i 2012 til 4,18 % i Side 72

REGIONALPARK NUMEDAL SAMMEN

REGIONALPARK NUMEDAL SAMMEN 14.11.2012 NUMEDALSUTVIKLING IKS REGIONALPARK NUMEDAL SAMMEN STÅR VI STERKERE Prosjektbeskrivelse - forstudie Innholdsfortegnelse: Side: 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 3. Mål og hovedaktiviteter 6 3.1 Mål

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 08.05.2014 kl. 13:00 KL. 13.00: Orienteringer/drøftinger: Endret 02.05.2014 Orientering om status fra utbygging av Svene

Detaljer

Videreutvikling av Valdresmodellen

Videreutvikling av Valdresmodellen Videreutvikling av Valdresmodellen Orientering til Valdresrådet 26.03.2014 v/marit Blomlie www.valdres.no Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å kartlegge og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling.

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 20-24 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30 Orienteringer: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 12.04.2011 OBS: Merk dato. Tunhovd oppvekstsenter, Leif Ågesen orienterer. Geilo

Detaljer

NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge. Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning

NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge. Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Norske Parker. Organisasjonen for lokale og regionale parker. Pr. 29.02.2012 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Regionalpark i vekst Samarbeid, ivaretaking og utvikling.

Regionalpark i vekst Samarbeid, ivaretaking og utvikling. Regionalpark i vekst Samarbeid, ivaretaking og utvikling. Eivind S. Brenna Styreleder Norske Parker I DAG HVA ER REGIONALPARK? HVORFOR UTVIKLES DETTE I NORGE? VERDI OG BIDRAG TIL NASJONAL POLITIKK VIDERE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge

NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Norske Parker. Organisasjonen for lokale og regionale parker. Pr. 29.02.2012 Kristian Bjørnstad Sekretariatet

Detaljer

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Februar 2010 Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Bakgrunn Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning etablerte i 2008 ordningen med nasjonalparklandsby som et viktig virkemiddel

Detaljer

«VEFSNA REGIONALPARK»

«VEFSNA REGIONALPARK» «VEFSNA REGIONALPARK» Verdigrunnlag for norske parker Lokal forankring, nedenfra og opp Langsiktig og forpliktende samarbeid Verdsette og ivareta natur- og kulturverdier Bred og bærekraftig verdiskaping,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Handlingsplan for næringsarbeid 2013-2014. Næringsplan 2011-2021.

Nore og Uvdal kommune. Handlingsplan for næringsarbeid 2013-2014. Næringsplan 2011-2021. Nore og Uvdal kommune Handlingsplan for næringsarbeid 2013-2014. Næringsplan 2011-2021. 1 Innledning. Formålet med næringsplanen for Nore og Uvdal kommune er å synliggjøre hva man fra kommunens side vil

Detaljer

PARKMØTE HØSTEN 2015 OSLO

PARKMØTE HØSTEN 2015 OSLO PARKMØTE HØSTEN 2015 OSLO PROGRAM 10:00-10:30 Velkommen, kort presentasjon og intro til park v/ Kristian Bjørnstad, sekretariatsleder, Norske Parker 10:30-13:15 (lunsj 12:00-12:30) Presentasjoner fra etablerte

Detaljer

Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård

Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård Utgangspunktet- et behov for å samordne innsatsen Mange utviklingsprosjekter og tiltak Mangler kontinuitet Mangler helhetlig plan/regi for forvaltning

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark. Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering

Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark. Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering Utrykte vedlegg: -NORSKE PARKER-Lokalparker og regionalparker i Noreg, verdigrunnlag

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 9/09 Tertialrapport 2. tertial 2009 PS 10/09

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Nytt fra (Klima- og)

Nytt fra (Klima- og) Nytt fra (Klima- og) Irene Lindblad, 23.10.2013 1 Tittel på presentasjon 7. november 2013 Ny politisk ledelse Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) Politisk

Detaljer

LOKALE OG REGIONALE PARKER

LOKALE OG REGIONALE PARKER LOKALE OG REGIONALE PARKER 4. desember 2014 Styreleder i Norske Parker. Eivind Brenna 19. mars 2015 Sekretariatsleder i Norske Parker. Kristian Bjørnstad Regionalpark hva er det og hvorfor etableres de?

Detaljer

Regionalpark (natur og kulturpark) som organisatorisk grep for en bærekraftig stedsutvikling

Regionalpark (natur og kulturpark) som organisatorisk grep for en bærekraftig stedsutvikling Regionalpark (natur og kulturpark) som organisatorisk grep for en bærekraftig stedsutvikling Per Ingvar Haukeland Senter for natur- og kulturbasert nyskaping -Bø Kystnasjonalparkseminar 14. oktober 2010

Detaljer

LOKALE OG REGIONALE PARKER

LOKALE OG REGIONALE PARKER LOKALE OG REGIONALE PARKER LANGSIKTIG SAMARBEID IVARETAKING -BÆREKRAFTIG UTVIKLING NN Tittel I DAG: Park. Hvem, hva og hvorfor? Organisasjonen Norske Parker Hvem er vi? «Langsiktig merkevarebygging knyttet

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Hva er regionalpark? Samarbeid, ivaretaking og utvikling.

Hva er regionalpark? Samarbeid, ivaretaking og utvikling. Hva er regionalpark? Samarbeid, ivaretaking og utvikling. Kristian Bjørnstad Sekretariatsleder Norske Parker «PARKEN. DET ER EG» Randi Engelsen Eide Sivle Gard Nærøyfjorden Verdsarvpark Vi ivaretar og

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag fra kl. 13:00 13:15.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag fra kl. 13:00 13:15. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-41 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.08.2015 Tidspunkt: 13:15 15:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner

Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner Vang Vestre Slidre Øystre Slidre Nord-Aurdal Sør-Aurdal Etnedal VALDRES I OPPLAND Regional prosess Regionrådet (etablert i 1964) Pilot

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON VIRKSOMHETS - FORMÅL Valdres - Norges mest attraktive besøks- og Opplevelsesregion gjennom 4 årstider. Selskapet framstår som en serviceorganisasjon for all næringsvirksomhet

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31023000,

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON Valdres - Norges mest attraktive besøksregion. VIRKSOMHETS - FORMÅL 1. Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-9 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Informasjon: Møterom 1, Kommunehuset Øktodden Mølle Vedlikeholdsarbeider ved bygdetunet

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

Telemarkskanalen som regionalpark

Telemarkskanalen som regionalpark Telemarkskanalen som regionalpark Kommunesamarbeid om landskap som ressurs telemarksforsking.no 1 1892 1861 Sluseanlegg Brygger Parkar Bygningar telemarksforsking.no 2 1 Kva er Telemark? Skisport Natur

Detaljer

Attraktiv reisemålsutvikling krever god samhandling. Pål Kleffelgård daglig leder Telemarkskanalen regionalpark.

Attraktiv reisemålsutvikling krever god samhandling. Pål Kleffelgård daglig leder Telemarkskanalen regionalpark. Attraktiv reisemålsutvikling krever god samhandling Pål Kleffelgård daglig leder Telemarkskanalen regionalpark. Utgangspunktet for etablering av Telemarkskanalen regionalpark - for svak utvikling Enestående

Detaljer

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00.

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00. Møteinnkalling Saksnr: 3-5 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Grønneflåtastua, Nore og Uvdal Bygdetun Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

REGION VALDRES. Sak nr.50:17. Høring, planprogram Regional plan for verdiskaping, Regional Plan for kompetanse og Regional plan for samferdsel

REGION VALDRES. Sak nr.50:17. Høring, planprogram Regional plan for verdiskaping, Regional Plan for kompetanse og Regional plan for samferdsel REGION VALDRES Sak nr.50:17 Høring, planprogram Regional plan for verdiskaping, Regional Plan for kompetanse og Regional plan for samferdsel Jørand Ødegård Lunde 0 MØTEBOK Side 1 av 6 Sak nr: 50-/-17 Høring,

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Steinar Berthelsen, Haldis Prestmoen, Frøydis Hansen Aasen, Per Torstein Hellumbråten

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Steinar Berthelsen, Haldis Prestmoen, Frøydis Hansen Aasen, Per Torstein Hellumbråten Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2, Rollag kommunehus Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 10:00 - Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Steinar Berthelsen, Haldis Prestmoen, Frøydis

Detaljer

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Kommunale informasjonsmøter januar og februar 2012 Ellen Korvald prosjektleder Et oppdrag fra Miljøverndepartementet til fylkeskommunene,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2-4 Utvalg: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Orienteringssaker: Årsregnskap Tilsettinger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 71-73 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Kommunen som samfunnsutvikler. 10. november 2009

Kommunen som samfunnsutvikler. 10. november 2009 Kommunen som samfunnsutvikler 10. november 2009 Preger lokal samfunnsutvikling den kommunale virksomheten? Helt klart, ifølge ordførere og rådmenn Gjennomsnittlig vektlegging er 4,84 på en skala fra 1-6

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

Verdiskaping med utgangspunkt i kulturarven

Verdiskaping med utgangspunkt i kulturarven Verdiskaping med utgangspunkt i kulturarven Bidrag til bærekraftig lokal og regional utvikling Per Ingvar Haukeland, Telemarksforsking-Bø Seminar Samfunn i endring kulturarvens betydning Lillehammer, 30.-31.10.07

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

Strategisk handlingsplan Telemarkskanalen regionalpark 2012-2016

Strategisk handlingsplan Telemarkskanalen regionalpark 2012-2016 Strategisk handlingsplan Telemarkskanalen regionalpark 2012-2016 www.telemarkskanalen.no/regionalpark Innhold Bakgrunn... 3 De viktigste suksesskriterier for eierne og aktørene i regionalparken... 3 Hovedmål

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Representantskapets konferanse 9. februar Jan Erik innvær

Representantskapets konferanse 9. februar Jan Erik innvær Representantskapets konferanse 9. februar 2012 Jan Erik innvær «Det handler om å leve» Men det handler også om de som kommer etter oss Det handler om samfunnsutvikling! «Det var den gong..» «Things

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 1J2U Terje Halland politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 1J2U Terje Halland politisk sekretær Nore og Uvdal kommune In I) DE LA L DE R DAL E Et Møteinnkalling Saksnr: 3-16 Utvalg: St- og løypenemnd Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.06.2016 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr : Saksbehandler: Martin Sæbu RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak Bakgrunn for saka: Rådmenn utarbeidet etter oppdrag fra Ordfører/rådmannsforum

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. NB! Kl : Sak 1 og 2 i Uvdal barnehage. Kl : Resten av sakene i kommunestyresalen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. NB! Kl : Sak 1 og 2 i Uvdal barnehage. Kl : Resten av sakene i kommunestyresalen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Uvdal barnehage/kommunestyresalen, Rødberg Dato: 13.10.2016 Tidspunkt: 14:00 OBS: merk møtetidspunktet NB!

Detaljer

Nettverket- Opplev Helgeland og rafting/elvepadling i Grane/Vefsna regionalpark Mosjøen

Nettverket- Opplev Helgeland og rafting/elvepadling i Grane/Vefsna regionalpark Mosjøen Nettverket- Opplev Helgeland og rafting/elvepadling i Grane/Vefsna regionalpark 7.9.17-Mosjøen Ellen Schjølberg Daglig leder Grane Næringsutvikling as, Grane Prosjektleder Opplev Helgeland Vært prosjektleder

Detaljer

Utviklingsfondet for Trillemarka

Utviklingsfondet for Trillemarka Utviklingsfondet for Trillemarka Status og strategi for videre arbeid med verdiskapning i og omkring verneområdet, i kommunene Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal - Prestfoss 24.03.2014 - Innhold 1. Status,

Detaljer

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 13.10.09 Det vises til møteinnkalling av 08.10.09, og de der vedlagte saksdokumenter. Følgende deltok: Tor Berge (møteleder), Knut Haalien (sakene 42-44), Gro Lundby,

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Prosjekterfaringer. Forslag til modell for godkjenningsprosess. Parkplanlegging, indikator- og rapporteringssystem.

Prosjekterfaringer. Forslag til modell for godkjenningsprosess. Parkplanlegging, indikator- og rapporteringssystem. Prosjekterfaringer. Forslag til modell for godkjenningsprosess. Parkplanlegging, indikator- og rapporteringssystem. Bolystprosjekt 2012. Lokale og regionale parker. Utvikling av parkplanlegging for bolyst

Detaljer

Regionrådet 17. februar 2015

Regionrådet 17. februar 2015 MØTEREFERAT! Regionrådet 17. februar 2015 Sted: Lampeland Hotell, Flesberg Tidspunkt: kl 10:00 13:30 Møteleder Sven Tore Løkslid Regionleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigd behandlet saksnr. 2/16 den

Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigd behandlet saksnr. 2/16 den Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigd behandlet saksnr. 2/16 den 22.04.2016 Behandling: Søknad fra Eiker, Modum og Sigdal forsvarsforening Der søkes om tilskudd på kr. 20.000 til

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Bergtun Omsorgssenter, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 10/11 Samhandlingsreformen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss.

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-13 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.01.2013 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 12/1438-37 C83 Vår saksbehandler: Per H. Lervåg, tlf. 61283002 KOMMUNEREFORM - PLAN FOR ARBEIDET I RINGEBU Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/14 17.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 04.11.2008. Hovedutvalget vil få en gjennomgang av rådmannens budsjettrammer for 2009, økonomiplan 2010 2012.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 04.11.2008. Hovedutvalget vil få en gjennomgang av rådmannens budsjettrammer for 2009, økonomiplan 2010 2012. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 24 25/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Uvdal barnehage/skole Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Avreise fra kommunehuset, Rødberg

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? LOKALE OG REGIONALE PARKER -Utvikling av parkplanlegging for bolyst og verdiskaping i Norge. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Parker,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

La de 100 regionalparker blomstre Om bærekraftig og robust lokalsamfunnsutvikling

La de 100 regionalparker blomstre Om bærekraftig og robust lokalsamfunnsutvikling La de 100 regionalparker blomstre Om bærekraftig og robust lokalsamfunnsutvikling Morten Clemetsen Erfaringskonferanse Natur- og kulturarven, Sogndal 31. Oktober 2014 Erfaringskonferansen natur- og kulturarven,

Detaljer

Møteinnkalling. Under ordinært møte 4. september d.å. var ikke Kulturarvstyret beslutningsdyktig, det innkalles derfor til ekstraordinært møte:

Møteinnkalling. Under ordinært møte 4. september d.å. var ikke Kulturarvstyret beslutningsdyktig, det innkalles derfor til ekstraordinært møte: Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Bygdetunet, Uvdal Dato: 22.09.2009 Tidspunkt: 12:00 Under ordinært møte 4. september d.å. var ikke Kulturarvstyret beslutningsdyktig,

Detaljer

KRD'S VERDISKAPINGSPROGRAM FOR LOKALE OG REGIONALE PARKER. Modum, Sigdal og Krødsherad søkte om 600.000 fikk 450.000

KRD'S VERDISKAPINGSPROGRAM FOR LOKALE OG REGIONALE PARKER. Modum, Sigdal og Krødsherad søkte om 600.000 fikk 450.000 KRD'S VERDISKAPINGSPROGRAM FOR LOKALE OG REGIONALE PARKER Modum, Sigdal og Krødsherad søkte om 600.000 fikk 450.000 VERDISKAPINGSPROGRAM FOR LOKALE OG REGIONALE PARKER Økt verdiskapning økonomisk, kulturelt,

Detaljer

Møtested. VNK s lokaler. Sak nr: O-4/12: INTERNASJONAL STRATEGI OFK

Møtested. VNK s lokaler. Sak nr: O-4/12: INTERNASJONAL STRATEGI OFK MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr: O-4/12: INTERNASJONAL STRATEGI OFK 2012-2015 OFK er i disse dager i ferd med å legge frem en egen strategi på internasjonal strategi. Dette vil bli presentert overfor alle regioner

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur 4b Nore og Uvdal kommune N LJm EDAL flfldoalderdalet Møteinnkalling Saksnr: 37-38 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: BERGTUN, Rødberg Dato: 28.06.2012 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Tenketank for kommunereform i Oppland Initiativ fra Fylkesmannen i samarbeid med KS Tenketanken ledes

Detaljer

Samordnet næringsapparat

Samordnet næringsapparat MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 04.11.2014 Sted: Notodden Bok- og Blueshus Tid: 11:00-15:00 Møteleder: John Terje Veset Referent: Fossbakken 1 TIL STEDE: Magne Pedersen, Audun Mogen, John Terje

Detaljer