Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium"

Transkript

1 Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Bachelor of theatre production and acting 180 studiepoeng Dato for godkjenning , dekan, avdeling for lærerutdanning Gjelder for studenter tatt opp studieåret 2013/2014 Studiet utdanner skuespillere som er i stand til å forvalte sine egne ideer og utvikle dem til en ferdig teaterproduksjon på profesjonelt nivå, og som også kan ta del i produksjoner ledet av regissør. Studiet har en sterk tilknytning til faglige nettverk på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå og den internasjonale orienteringen avspeiles tydelig i studiets faglige arbeid. Det legges stor vekt på studentenes utvikling av selvstendighet og kreativitet, og gjennom det deres muligheter til å skape egne teateruttrykk. Utdanningen sidestiller interpretatorisk arbeid og eget kreativt arbeid som likeverdige kompetanser. De faglige grunnelementene organiseres i planmessige strukturer som søker å optimalisere effekten av samspillet mellom fagene, til beste for studentens utvikling. Studiets mål er å utdanne skuespillere som kan utøve skuespillerkunst innen et bredt spekter av stil, form og uttrykk. Opptakskrav Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Første studieår tas det opp om lag 20 studenter utvalgt gjennom opptaksprøve. Det legges til grunn kvotering mellom menn og kvinner. For opptak til andre og tredje studieår vil det etter første år bli foretatt en utvelgelse av studenter fra kullet. Studentene må bestå alle eksamener i første studieår for å bli vurdert. Vurderingen gjøres ut fra teaterfaglige kriterier. Mål for studiet Studiet har som mål å utdanne skuespillere med ferdigheter som er sentrale for å kunne produsere og spille profesjonelt teater. Studiet legger vekt på teateret som en kollektiv kunstart der ensemblet spiller en sentral rolle. Høgskolen i Nord-Trøndelag 1 av 32

2 Studenten skal: være i stand til å forvalte sine egne ideer og utvikle dem til en ferdig teaterproduksjon på profesjonelt nivå kunne ta del i profesjonelle teaterproduksjoner ledet av regissør kunne delta i profesjonelle filmproduksjoner ha kunnskaper om teateret som språk og om hvilke muligheter som finnes innen valg av form og innhold kunne utvikle konsepter med utgangspunkt i ferdig tekst eller selvstendig utviklede produksjoner utvikle seg som utøvere samtidig som de gjennom arbeidet får grunnleggende kunnskaper om hele produksjonsprosessen i teater og film FØRSTE STUDIEÅR Kunnskaps- og ferdighetsutvikling i skuespillerens arbeid: improvisasjonsteknikker språk- og tekstarbeid interpretasjonsteknikker bevegelse fysisk trening musikk stemmebruk sang kultur- og samfunnsorientering teaterhistorie og teaterteori utforskning av scenisk uttrykk ANDRE STUDIEÅR Kunnskaps- og ferdighetsutvikling i skuespillerens arbeid i ulike genre og stilarter: improvisasjonsteknikker interpretasjonsteknikker stilrelatert bevegelsesarbeid tekstlig utforskning musikk stemmebruk sang og korsang introduksjon til filmarbeid teaterhistorie, teaterteori og analyse av ulike genre utforskning av ulike scenegenre TREDJE STUDIEÅR Høgskolen i Nord-Trøndelag 2 av 32

3 Kunnskaps og ferdighetsutvikling gjennom: teaterproduksjon med regissør Mitt teater filmlaboratorisk arbeid studietur som inneholder arbeid med internasjonale teaterkunstnere prosjektledelse relatert til teatervirksomhet Emnene fordelt på semester (utdanningsplan) For studenter tatt opp høsten 2013 Emner stp Høst Vår Høst Vår Høst Vår TEA112 Skuespillerteknikk 1 15 TEA131 Musikk 1 9 TEA141 Skuespillerteknisk bevegelse 1 9 TEA151 Egenproduksjon 1 3 TEA160 Sang og stemmebruk 1 6 TEA170 Tekst og teaterkunnskap 1 9 TEA180 Fysisk trening 1 6 TEA190 Kulturforståelse 3 TEA222 Skuespillerteknikk 2 15 TEA231 Musikk 2 6 TEA241 Skuespillerteknisk bevegelse 2 9 TEA251 Egenproduksjon 2 3 TEA260 Sang og stemmebruk 2 6 TEA270 Tekst og teaterkunnskap 2 12 TEA280 Fysisk trening 2 6 TEA290 Film 1 3 TEA311 Teaterproduksjon med regi 15 TEA331 Prosjektdrift og bransjekunnskap TEA360 Mitt teater 21 TEA370 Tekst og teaterkunnskap 3 3 TEA380 Fysisk trening 3 3 TEA390 Film 2 12 Sum studiepoeng Organisering og arbeidsformer Teater er et kunstfag som baserer seg på et kollektivt skapende arbeid. Teaterfaglig kompetanse kan bare utvikles i samspill med andre mennesker. Det er derfor obligatorisk frammøte til all undervisning. UKESVISNINGEN Høgskolen i Nord-Trøndelag 3 av 32

4 De to første årene produserer studentene hver uke visninger for lærerne og medstudentene, basert på gitte oppgaver. Dette arbeidet gir studentene anledning til å kunne modnes som delaktig i kreative prosesser. Oppgavene vil bli gitt i forhold til de tema eller teknikker som er i fokus i undervisningen, og gir studentene anledning til umiddelbar bruk av temaene eller teknikkene. I tredje studieår danner dette grunnlag for Mitt teater. Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner Studiet gi studentene valgfrihet innen flere områder: 1. Egenproduksjon i alle 3 år er et selvstendig kreativt arbeid, der innhold og arbeidsform bestemmes av studentene selv, baset på gitte oppgaver. 2. Eksamen i 1. og 3. år er et selvstengig kreativt arbeid, der innhold og arbeidsform bestemmes av studentene, basert på en gitt oppgave Vurdering Det gis kontinuerlig vurdering uten karakter, og formelle vurderinger med karakter i hvert emne: - Ved slutten av hvert semester har den faglige ledelsen individuelle samtaler med studentene. - Ved slutten av hvert år gjør de ansvarlige for et fag eller en undervisningsperiode en vurdering av studentene. Etter eksamen første år og tredje år avholdes en sluttvurdering med h.h.v. intern og ekstern sensor samt studieansvarlig. Vurderingen vil bestå av en individuell samtale med studenten om studentens prestasjoner. Internasjonalisering I 3. studieår blir det gjennomført en obligatorisk studietur på fem uker for å gi studentene mulighet til å arbeide med andre teatertradisjoner. Egenandel: maksimum kr pr student. Kompetanse og videre studier Studenter som gjennomfører hele utdanningen får tildelt graden Bachelor i Teaterproduksjon og skuespillerfag. Studenter som gjennomfører kun første studieår får karakterutskrift for 60 studiepoeng som kan inngå i en bachelorgrad. Andre forhold Studenter som tas opp til andre år, får elevmedlemsskap i Norsk Skuespillerforbund (NSF). Når de er uteksaminert etter tre år, har de automatisk medlemssrett i NSF. Studiet samarbeider med andre skuespillerutdanninger og med nasjonale teaterorganisasjoner i Norge og Norden. Høgskolen i Nord-Trøndelag 4 av 32

5 Teaterproduksjon og skuespillerfag samarbeider med andre fagmiljø ved HINT. Utdanningen samarbeider med teatre og teaterfaglige miljøer over hele landet og har et stort internasjonalt nettverk. Studieevaluering Studiet evalueres ved slutten av hvert semester, gjennom: 1. Ansattes individuelle samtaler med studentene 2. Felles evaluering i hver klasse 3. Ansattes egen evaluering. Beskrivelse av de enkelte emnene TEA112: Skuespillerteknikk 1 Technique and acting 1 15 studiepoeng Mirjana Sandra Mladenovic Gjennom improvisatoriske teknikker utvikles grunnleggende ferdighet for skuespilleren i spill. Studenten utvikler sensitivitet i lytting, forestillingsevne og spontanitet. Faget gir studentene de nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å arbeide med roller, som er fagets viktigste målsetting. Observasjon og analyse er viktige elementer som skaffer identitet til rollebygging og scenisk framstilling. Det benyttes improvisasjon som verktøy for scenisk undersøkelse. Gjennom arbeidsprosessen reflekterer studentene over eget og andres arbeid. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Studenten skal kunne anvende: sin spontanitet i improvisasjon rytmisk forståelse forståelse av spill og regler for spill bevissthet om rom Høgskolen i Nord-Trøndelag 5 av 32

6 bevissthet om samspill bevisthet om handling som uttrykk observasjon som kilde for arbeid med roller, scenisk formidling Studentene skal kunne utvikle: sin intelligens i å konstruere monolog og dialog scener for spill Studenteen skal kunne analysere: eget og andres kunstneriske arbeid Følgende tema danner grunnlaget for de improvisatoriske undersøkelser: minner behandling av komponenter av minner arbeid med maske uten talespråk arbeid med kjennskap til rom arbeid med rytme og timing undersøkelser av dramatisk tilstand arbeid med følelse og tilstand analyse av menneskelig tilstand i situasjoner med følelser og lidenskap arbeid basert på kroppslige undersøkelse for rollebygging undersøkelser av roller undersøkelser av rollens kontramaske undersøkelse av rolle nummer to spill, samspill og dialog fra kunstnerisk undersøkelse til produksjon Praktiske improvisasjonsklasser etter masterprinsipp. Individuell- og gruppe improvisasjon. Undersøkelse gjennom kroppslig, stemmerelatert tilnærming. Analyse og improvisasjon. Felles refleksjon over arbeidsprosess og observasjon. Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA112 Skuespillerteknikk 1og TEA222 Skuespillerteknikk 2 bli slått sammen til en karakter. Høgskolen i Nord-Trøndelag 6 av 32

7 TEA131: Musikk 1 Music 1 9 studiepoeng Kunnskapsområdet gir studentene erfaring og utviklingsmuligheter innen sang, rytmisk arbeid og sceniske basisferdigheter. Faget gir studentene kunnskap om og erfaring med, bruk av musikalske elementer innen teater og musikalske ferdigheter i rollebygging. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Studenten skal ha gode ferdigheter i: Samt: korsang rytmikk tekstformidling scenisk lytting motorikk koordinasjon ha kjennskap til bruk av musikalske virkemidler innen teater og film ha erfaring med kreative musikalske prosesser i eget teaterarbeid kunne bruke musikalske ferdigheter i forbindelse med rollearbeid Hovedområder: korsang talekor rytmisk arbeid arbeid med kor, tekst, rytmikk, koordinajon og motorikk i kombinasjon undersøkelser av musikalske virkemidler i teater og film musikalsk kreasjon Høgskolen i Nord-Trøndelag 7 av 32

8 rollerbeid med musikalsk fokus Praktisk øvingsarbeid, kreative undersøkelser og forelesninger. Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA131 Musikk 1 og TEA231 Musikk 2 bli slått sammen til en karakter. Pensum Note- og tekstsamling. Kompendium 40 s. TEA141: Skuespillerteknisk bevegelse 1 Movement in acting 1 9 studiepoeng Mirjana Sandra Mladenovic Dette er en forberedelse for skuespilleren i utvikling og forståelse av kroppen som instrument. Faget skal gi studenten anledning til personlig og ved arbeid i fellesskap å erfare bevegelse, og dens dynamikk. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium. Studenten skal: ha en plassert kropp ha fordypende kjennskap til egen kropp Høgskolen i Nord-Trøndelag 8 av 32

9 ha bevissthet om energidistribuering kunne anvende tilegnede teknikker ha forståelse av kollektivt arbeid ha følsomhet for rom ha forhold til rytme oppvarming utvikling av og bevissthet om egen kropp analyse av bevegelse og dens effekt i spill kropp i spill som undersøkelse fram til scenisk språk utvikling av kvalitet i sammensatte bevegelser arbeid med bevissthet om rom, rytme og dynamikk arbeid med dramatisk tilstand i analytiske bevegelsessetninger Oppvarming. Personlig og kollektiv undersøkelse av bevegelse. Observasjon og refleksjon. Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA141 Skuespillerteknisk bevegelse 1og TEA241 Skuespillerteknisk bevegelse 2 bli slått sammen til en karakter. Pensum Kompendium for grunnleggende anatomi, 2003, 20 s. TEA151: Egenproduksjon 1 Student made production 1 3 studiepoeng Mirjana Sandra Mladenovic Høgskolen i Nord-Trøndelag 9 av 32

10 Faget gir studenten erfaring med selvstendig skapende teaterarbeid, basert på gitte oppgaver, forståelse for kollektive arbeidsprosesser og mulighet til å utvikle teateruttrykk på eget grunnlag. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Studenten skal kunne: anvende skapende ferdigheter anvende undervisning og trening i scenisk uttrykk samarbeide med andre delta i, og lede kollektive prosesser sceniske undersøkelser selvstendig produksjonsarbeid visning av eget arbeid vurdering og refleksjon over eget arbeid Dette er et fag der studentene selv definerer arbeidsform og arbeidsfordeling. Rammen for arbeides settes gjennom gitte oppgaver. Det forutsettes at studentene ukentlig viser et arbeid, som blir gjenstand for egenvurdering og tilbakemelding fra lærere og medstudenter. Praktisk eksamen, 2. semester. Tid: 14 dager Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått. Intern sensur. Ved slutten av 2. semester gjennomføres en eksamen som består av en praktisk og en teoretisk del. Studentene deles i grupper. Den praktiske delen starter med et observasjonsarbeid som går over i et produksjonsarbeid som gruppen skal lage en teaterproduksjon på grunnlag av. Gruppen skal utarbeide en forestilling som gjennom form og innhold utnytter ensemblets ressurser. Samlet tid er 14 dager. Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 3 dager Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått. Intern sensur. Etter visningen vil det bli avholdt en individuell tre-dagers skriftlig hjemmeeksamen der det praktiske arbeidet skal settes i sammenheng med det teoretiske pensumet. Høgskolen i Nord-Trøndelag 10 av 32

11 Hjepemidler til eksamen er alle tilgjengelige kilder. Eksamen skal vise evne til produksjonsarbeid og gjenspeile innholdet i målene både i forhold til kunnskap og ferdigheter. Endelig karakter settes når alle komponenter er bestått. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA151 Egenproduksjon 1 og TEA252 Egenproduksjon 2 bli slått sammen til en karakter. TEA160: Sang og stemmebruk 1 Voice and singing 1 6 studiepoeng Dag Skevik Faget gir studentene erfaring, kunnskap og utviklingsmuligheter i stemmefag og sang. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Studenten skal: ha bevissthet og kunnskap om sammenhenger mellom, stemme, pust og kropp og kunne jobbe selvstendig med dette gjennom øvelser beherske virkemidler som dynamikk, tempo, register og artikulsjon og kunne jobbe selvstendig med dette kunne bruke disse virkemidlene og bli hørt på en stor scene vite forskjellen på ulike stemmekvaliteter og kunne bruke disse i sang kunne synge med talestemmen kunne overføre kunnskaper og ferdigheter om stemmen til tale og sang stemmeoppvarming pusteøvelser øvelser for stemmekontroll arbeid med stemmens virkemidler stemmetrening i stort rom Høgskolen i Nord-Trøndelag 11 av 32

12 stemmekvalitet for sang samarbeid med musikkfaget i perioder samarbeid med tekstfaget i perioder ensemblesang Praktiske øvelser individuelt og i gruppe. Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA160 Sang og stemmebruk 1 og TEA260 Sang og stemmebruk 2 bli slått sammen til en karakter. TEA170: Tekst og teaterkunnskap 1 Text and theatre knowledge 1 9 studiepoeng Faget gir grunnleggende innføring i tekstens funksjon som komminkasjonsform i teaterkunsten. Hverdagsspråket må i teatrets uttrykksform omdannes til kunstspråk. Emnet bygger en grunnmur for tekstforståelsen med utgangspunkt i Søren Kierkegaards devise: "Det dunkelt sagte, er det dunkelt tenkte". Faget gir også studentene en innføring i teaterteori og teaterhistorie, og skal bidra til å gjøre studentene til reflekterte skuespillere som kan sette teaterfaglige kunnskaper om teatrets teori og teaterhistorie inn i sitt skuespillerfaglige arbeid. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium. Studenten skal: få innsikt i teatergenrer og grunnleggende skuespillerteknikker (Stanislavskij, Method acting, Brecht-/Penka-metoden) utvikle ferdigheter i analyseteknikker - fabelforståelse, forholdet mellom tekst og scenisk handling utvikle ferdigheter i arbeid med gode tekster fra verdenslitteraturen Høgskolen i Nord-Trøndelag 12 av 32

13 bli reflekterte skuespillere som kan sette teaterfaglige kunnskaper om teatrets teori og teaterhistorie inn i sitt skuespillerfaglige arbeid ha oversikt over europeisk teaterhistorie og sentrale teaterpionerer praktisk og teoretisk tekstanalyse refleksjon manuslesning teaterhistorie dramaturgi Arbeidet med teaterteori vil bli knyttet til det praktiske teaterarbeidet som grunnlag for en analytisk tilnærming. Praktisk teaterarbeid, forelesninger, ekskursjoner, manuslesning Utøvende aktivitet: På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA170 Tekst og teaterkunnskap 1, TEA270 Tekst og teaterkunnskap 2 og TEA370 Tekst og teaterkunnskap 3 bli slått sammen til en karakter. Pensum TEA180: Fysisk trening 1 Sports 1 6 studiepoeng Ørjan Hattrem Faget gir studenten en innføring i bevegelsesarbeid, trening, ernæring og kroppens oppbygning. Målet med emnene er å bidra til å gjøre studentene til disponible skuespillere som kan bruke kroppen som verktøy i sitt skuespillerfaglige arbeid Høgskolen i Nord-Trøndelag 13 av 32

14 Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium. Studenten skal ha oversikt når det gjelder: trening av fysiske, psykiske og koordinative egenskaper kroppens oppbygning og funksjon kosthold og restitusjon i forhold til prestasjonsutvikling oppvarming som forberedelse til skuespillerarbeid bevegelsesarbeid og trening kroppens oppbygging og funksjon ernæringslære og kosthold treningslære Bevegelsesarbeid, trening og forelesninger. Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA180 Fysisk trening 1, TEA280 Fysisk trening 2 og TEA380 Fysisk trening 3 bli slått sammen til en karakter. Merknader Pensum vil være kompendier relatert til faget TEA190: Kulturforståelse Culture-knowledge 3 studiepoeng Bib Bib Høgskolen i Nord-Trøndelag 14 av 32

15 For en skuespiller er det viktig å forstå de kulturelle drivkreftene i samfunnet - hva er spesifikt for samfunnsforhold og kunstutøvelse i vår del av verden? Faget er en dannelsesreise langs hovedveier i verdenskunsten: Hvem har gjort hva før oss? Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradstudium Studenten skal: få innsikt i og forståelse for de kulturelle drivkrefter og tradisjoner som påvirker de kunsteriske valgmuligheter. møte med markante kunstnere kunnskap om kunst- og kulturhistoriske institusjoner scenekunststrukturen i Norge filmfortellinger i yttergrensene Forelesninger, møte med kunstnere, ekskursjoner Utøvende aktivitet: På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. TEA222: Skuespillerteknikk 2 Technique and acting 2 15 studiepoeng Mirjana Sandra Mladenovic Høgskolen i Nord-Trøndelag 15 av 32

16 Faget er en fordypning i improvisasjonsteknikker, og utvikler skuespillerferdighet i roller, rettet inn mot forskjellige sjangre og teaterstiler. Faget gir studentene bevissthet om nivå i spill, som nødvendighet for å spille roller. I arbeidet gir faget studentene kunnskap om "teknikk i stil". Faget gir studentene anledning til å videreutvikle sitt materiale i skapende prosesser. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Studenten skal kunne utføre sjanger- og stil-undersøkelser med: rollebygging bevissthet om kroppslig språk å skape sceniske situasjoner gjennom følelse og lidenskap bevissthet om fysiske og psykologiske aspekter av roller situasjoner i handling gjennom monolog og dialog Studentene skal kunne utvikle: et scenisk repertoar hvordan å skrive scenarier fra improvisatorisk arbeid bevissthet om teater som kunstnerisk arena i vår samtid karakterer i sceniske situasjoner gjennom følelse og lidenskap dannelse og utvikling av tragediekoret kor og Helt i samtidens og klassisk tragedie utvikling av en annen kropp prosess av metamorfose i grotesk og bouffonesk teater anvende talende masker i komedie og Commedia dell' Arte skape karakterer i menneskelig komedie og i Commedia dell' Arte skespilleren i de komiske genre som klovn, absurd teater og andre genre undersøkelse av Cabaret som presentasjonsform Improvisasjonsklasser etter masterprinsipp. Undersøkelse gjennom kroppslig, stemmerelatert tilnærming. Analyse av improvisasjon. Refleksjon over arbeidet. Felles refleksjon over arbeidsprosess og observasjon. Kreasjon til visning. Høgskolen i Nord-Trøndelag 16 av 32

17 Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA112 Skuespillerteknikk 1og TEA222 Skuespillerteknikk 2 bli slått sammen til en karakter. TEA231: Musikk 2 Music 2 6 studiepoeng Kunnskapsområdet videreutvikler studentenes musikalske og kreative ferdigheter. Det styrker deres evne til å forholde seg skuespillermessig til musikk, og deres evner til å integrere musikalsk materiale i eget teaterarbeid. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Studenten skal: kunne utvikle og bruke musikalsk materiale i arbeid med teatral utprøving og produksjon kunne arbeide improvisatorisk med musikk kunne kreere musikalsk materiale kunne videreutvikle egne musikalske ferdigheter kunne arbeide med eget repertoar Hovedområder: musikalsk arbeid relatert til teaterproduksjon musikalsk improvisasjon musikalsk kreasjon Høgskolen i Nord-Trøndelag 17 av 32

18 samspill repertoararbeid Øvingsarbeid Verkstedarbeid Egenproduksjon Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA131 Musikk 1 og TEA231 Musikk 2 bli slått sammen til en karakter. Pensum Note- og tekstsamling TEA241: Skuespillerteknisk bevegelse 2 Movement in acting 2 9 studiepoeng Mirjana Sandra Mladenovic Dette er en forberedelse for skuespilleren i utvikling og forståelse av kroppen som instrument inn i genre og stilarbeid. Faget skal gi studenten anledning til personlig og ved arbeid i fellesskap å erfare bevegelse linket til stil og kunne differensiere det. For å trene på hurtighet, slagkraft, dialogferdigheter og mot, arbeider vi med scenefekting, med sabel. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium. Studenten skal kunne anvende sin kroppsbevissthet i: Høgskolen i Nord-Trøndelag 18 av 32

19 rollebygging i forskjellige genre og stilarter arbeide med genre og stil i teater fekting sceniske situasjoner gjennom dynamikk i følelse og lidenskap rytme og dynamikk i tragediekoret forståelse av antall i tragediekoret kor som organisme prosess i metamorfose timing i arbeid med maske teknikker og gester i Commedia dell' Arte timing i komedieskuespillerens undersøkelse Oppvarming. Personlig og kollektiv undersøkelse av bevegelse. Observasjon og refleksjon. Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA141 Skuespillerteknisk bevegelse 1og TEA241 Skuespillerteknisk bevegelse 2 bli slått sammen til en karakter. TEA251: Egenproduksjon 2 Student own production 2 3 studiepoeng Mirjana Sandra Mladenovic Faget gir studentenen fordypet erfaring med selvstendige prosesser og en videreutviklet kunstnerisk innsikt, basert på den til enhver tid pågående undervisning. Studenten får en bred erfaring med komplekse kollektive arbeidsoppgaver. Høgskolen i Nord-Trøndelag 19 av 32

20 Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium. Studenten skal: kunne delta i, og lede, komplekse kunstneriske prosesser kunne overføre undervisning og trening til scenisk produksjon på eget grunnlag og med stilmessig sikkerhet produsere teaterutrykk kunne analysere eget og andres arbeid egne kunstneriske undersøkelser selvstendig skapende arbeid visning av eget arbeid vurdering og refleksjon over eget og andres arbeid Dett er et fag der studentene selv definerer arbeidsform og arbeidsfordeling. Rammene for arbeidet gis gjennom den til enhver tid pågående undervisning.. Det forutsettes at studentene regelmessig viser arbeid som blir gjenstand for egenvurdering og tilbakemelding fra lærere og medstudenter. Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA151 Egenproduksjon 1 og TEA252 Egenproduksjon 2 bli slått sammen til en karakter. TEA260: Sang og stemmebruk 2 Voice and singing 2 6 studiepoeng Høgskolen i Nord-Trøndelag 20 av 32

21 Dag Skevik Faget videreutvikler studentenes ferdigheter og kunnskaper i sang med særlig vekt på ensemblesang, og innen stemmefag i særlig samarbeid med tekstfaget Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Studenten skal: kunne jobbe selvstendig med sammenhenger mellom stemme og tekst kunne jobbe selvstendig med å gjøre stemmen tilgjengelig for rollearbeid og sang kunne synge rytmisk og klassisk ensemblemusikk og ha kunnskaper og erfaringer om hvilke stemmekvaliteter som egner seg til dette ha kunnskaper og erfaringer med frasering, dynamikk, artikulasjon og balanse i klassisk og rytmisk ensemblesang kunne ta ansvar for å øve inn eget stoff knyttet til ensemblesang kunne relatere ensemlesang til det øvrige skuespillertekniske arbeidet i 2. klasse praktiske øvelser i ensemblesang og ulike stemmekvaliteter praktisk stemmeøvelser knyttet til tekstfaget Rytmisk og klassisk ensemblesang Individuell oppfølging i gruppe om stemmekvaliteter Individuell oppfølging i stemmearbeid i samarbeid med tekstfag Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA160 Sang og stemmebruk 1 og TEA260 Sang og stemmebruk 2 bli slått sammen til en karakter. TEA270: Tekst og teaterkunnskap 2 Høgskolen i Nord-Trøndelag 21 av 32

22 Text and theatre knowledge 2 12 studiepoeng Studentene skal i løpet av andre år arbeide med ulike typer sjangre og stilarter. Arbeidet fordeles på tre hovedområder: arbeid med klassisk tekst, realistisk tekst, komisk/absurd tekst. Hver student får ansvaret for et avtalt tekstavsnitt, og skal i samarbeid med medstudenter og under faglærers veiledning kunne bringe tekst fram til presentasjon. Hver student får ansvaret for et avtalt tekstavsnitt, og skal i samarbeid med medstudenter og under faglærers veiledning kunne bringe tekst fram til presentasjon Studentene skal i dette faget arbeide med ulike typer dramaturgi. Arbeidet med teaterteori vil bli knyttet til det praktiske teaterarbeidet som grunnlag for en analytisk tilnærming. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradstudium. Læringsmål Hver student får ansvaret for et avtalt tekstavsnitt, og skal i samarbeid med medstudenter og under faglærers veiledning kunne bringe tekst fram til presentasjon Studenten skal: utvikle kunnskaper og ferdigheter i arbeid med klassisk, realistisk og komisk/absurd tekst utvikle kunnskaper og ferdigheter i dramaturgisk analyse Hver student får ansvaret for et avtalt tekstavsnitt, og skal i samarbeid med medstudenter og under faglærers veiledning kunne bringe tekst fram til presentasjon praktisk og teoretisk tekstanalyse manuslesning refleksjon dramaturgi Praktisk og teoretisk tekstarbeid, manuslesning, forelesning Høgskolen i Nord-Trøndelag 22 av 32

23 Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA170 Tekst og teaterkunnskap 1, TEA270 Tekst og teaterkunnskap 2 og TEA370 Tekst og teaterkunnskap 3 bli slått sammen til en karakter. Pensum TEA280: Fysisk trening 2 Sports 2 6 studiepoeng Ørjan Hattrem Faget gir studeneten en innføring i bevegelsesarbeid, trening, mentaltrening og livsstil. Målet med emnene er å bidra til å gjøre studenten til disponible skuespillere som kan bruke kroppen som verktøy i sitt skuespillerfaglige arbeid. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Studenten skal ha oversikt når det gjelder: trening av fysiske, psykiske og koordinative egenskaper psykiske faktorer som har betydning for teaterfaglig prestasjonsevne og betydningen av mental trening å utarbeide økt og ukeplaner og begrunne dem krav til livsstil i forhold til egen helse og prestasjonsutvikling bevegelse og trening teaterpsykologi Høgskolen i Nord-Trøndelag 23 av 32

24 treningslære/planlegging analyse av egne forutsetninger Bevegelsesarbeid Trening Forelesninger Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA180 Fysisk trening 1, TEA280 Fysisk trening 2 og TEA380 Fysisk trening 3 bli slått sammen til en karakter. TEA290: Film 1 Film 1 3 studiepoeng Bib Bib Faget gir studentene innføring i filmens håndverk og arbeidsfunksjoner, norsk filmbransjes strukturer, samt en innføring i spill foran kamera. Målet med film er å danne et grunnlag for å kunne ivareta sin faglighet som skuespillere i filmproduksjon. Studenten skal ha grunnleggende forståelse for filmproduksjon av i dag. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradstudium Studenten skal: få trygghet i spill foran kamera ha kjennskap til norsk filmbransje forstå og handle etter etiske prinsipper Høgskolen i Nord-Trøndelag 24 av 32

25 ha kjennskap til organisering i arbeid med film Praktisk: Teoretisk: spille soloscener med kamera spille duetter eller samspillsscener analysere eget og medstudenters arbeid analysere virkningen av og kunne benytte fortellerståsted forstå og benytte dramaturgiske grep filmhistorie bransjekunnskap filmanalyse dramaturgi Forelesning, refleksjon, analyse, filmarbeid med kamera, enkel redigering, visning av film Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA290 Film 1 og TEA390 Film 2 bli slått sammen til en karakter. TEA311: Teaterproduksjon med regi Theatre production with director 15 studiepoeng Faget gir studentene erfaring med teaterproduksjon ledet av regissør, og er et arbeid som oppsummerer store deler av det faglige arbeidet gjort gjennom hele studiet Høgskolen i Nord-Trøndelag 25 av 32

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i dans/ program in Dance 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 30.01.13 Akkreditert av NOKUT 30.01.14 Innholdsfortegnelse: DEL 1... 2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Teater som fag, kall og yrke. En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET

Teater som fag, kall og yrke. En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET Teater som fag, kall og yrke En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET TF-rapport nr. 291 2011 TF-rapport Tittel: Teater som fag, kall og yrke.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Planlagt intuisjon, bevisste veier til det ubevisste en utvikling av Stanislavskij s improvisasjonsmetoder

Planlagt intuisjon, bevisste veier til det ubevisste en utvikling av Stanislavskij s improvisasjonsmetoder 1 Planlagt intuisjon, bevisste veier til det ubevisste en utvikling av Stanislavskij s improvisasjonsmetoder Prosjektbeskrivelse stipendarbeid Tyra Tønnessen 1. Begrunnelse for stipendarbeidet I drømme

Detaljer

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Rammeplan for Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning Magne Espeland, Tor-Helge Allern, Kari Carlsen og Signe Kalsnes Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning En utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet høsten 2010, i samarbeid

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011 Praksis og teori En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger Ida K. R. Hatlevik, Joakim Caspersen, Kjersti Nesje og Jorunn Vindegg April 2011 Forord

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer