Multiplié dansefestival Foto: Mari Flønes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes"

Transkript

1 Multiplié dansefestival Foto: Mari Flønes Årsrapport 2012

2 Innholdsfortegnelse 1. Utvikling av egen organisasjon DansiTs styre DansiTs administrasjon Organisasjonsform 5 2. Kulturpolitisk arbeid Økonomi, tilskudd, langsiktig finansiering Mangfold Kulturpolitiske innspill/innlegg 6 3. Nettverksbygging Samarbeidspartnere under Multiplié dansefestival Verkstedhallen Scene / Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse Teaterhuset Avant Garden Den Kulturelle skolesekken Trondheim og Sør- Trøndelag Norsk kulturskoleråd, Sør- Trøndelag, Program for lærerutdanning, NTNU og Sør- Trøndelag fylkeskommunes nettverk for dans Program for lærerutdanning, NTNU Rom for dans Dans i skolen PRODA, Profesjonell dansetrening Husly Artist residency Kulturhuset ISAK Musikkteateret, TSO UKM, Kulturkortordninga STFK Regionale pilotprosjekt innen dansekunst Skuespiller- og dansealliansen 9 4. Kompetanseutvikling blant dansekunstnere Assistanse til dansekunstnere i produksjon / residens ved DansiT PRODA, profesjonell dansetrening Kurs, seminar, workshop Fagdag / danserisk samtale Tiltak som stimulerer til produksjon av dansekunst / aktivitet på dansekunstfeltet Multiplié dansefestival Åpen Scene for dans Co- produksjon med NordCC Forberedelser til feiring av Dansens Dager Forarbeid Multiplié dansefestival Forvaltning av egne produksjonslokaler på Svartlamon Dansekunstnere i residens Utforskning, utprøving og forberedelser Studiovisninger og forestillinger i DansiTs sal Kvelds- og helgleietakere i DansiTs sal Statistikk DansiTs produksjonssal Avslutningsvis 22 DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

3 Årsrapport 2012 DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. DansiTs oppdrag er å utvikle og styrke dansekunstfeltet i Sør- Trøndelag gjennom å være et ressurs- og kompetansesenter for scenisk dans i regionen. DansiTs formål er å stimulere til produksjon, visning og undervisning av dansekunst gjennom å utvikle mulighetene for å skape, produsere, utøve, turnere og undervise dansekunst i Sør- Trøndelag. Gjennom dette ønsker DansiT å forbedre mulighetene til å drive næring og arbeide profesjonelt som dansekunstner i regionen og utvikle levekårene for dansekunstnere. DansiT har i 2012 nådd sitt formål gjennom å arbeide hovedsaklig med følgende momenter: 1. Utvikling av egen organisasjon 2. Kulturpolitisk arbeid 3. Nettverksbygging 4. Kompetanseutvikling blant dansekunstnere 5. Tiltak som stimulerer til produksjon av dansekunst / aktivitet på dansekunstfeltet 6. Forvaltning av egne produksjonslokaler på Svartlamon Denne årsrapporten tar for seg aktiviteter på disse seks hovedområdene år 2012, og har bakgrunn i DansiTs handlingsplan for årene DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

4 1. Utvikling av egen organisasjon DansiT har hatt en sterk utvikling siden registrering som forening i Eksisterende styringsform, med et strategisk styre og en effektiv administrasjon er en god modell for DansiT. I løpet av 2012 har denne modellen profesjonalisert og stabilisert seg enda mer DansiTs styre Fra et styre som utelukkende besto av dansere, har DansiT i dag en styresammensetning som representerer en bred kompetanse og erfaring innen scenekunst og organisasjonsledelse. På årsmøtet 11. februar 2012 ble vedtektene til DansiT revidert. I punkt 10 styret, beskrives styrets sammensetning og mandat. DansiTs styre 2012: Styreleder: Sten Frode Solvang. Styremedlemmer: Tone Øvrebø Johannessen, Anna- Marit Sæther, Wenche Wågen, Dagfinn Krogsrud, Åsne Hakvåg samt vara Susanne Rasmussen. Styremedlemmene har relevant kompetanse for DansiT, med erfaring fra ulike kunst- og kulturinstitusjoner, økonomisk styring og styrearbeid. DansiTs styre har i 2012 avholdt fire styremøter; 18. januar, 11. april, 19. september og 14. november. Årsmøte for 2011 ble avholdt lørdag 11. Februar Årsmøtet for 2012 vil bli avholdt lørdag 02. Mars DansiTs vedtekter, punkt 10 DansiT ledes av et strategisk styre, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal bestå av 6 medlemmer inklusive styreleder, samt en vara. Av de seks styremedlemmene, samt vara, skal minst tre ha bakgrunn fra dansekunstfeltet, hvor minst en velges fra foreningens medlemsmasse. Styreleder skal ha dansefaglig kunnskap og interesse samt god kjennskap til DansiT som organisasjon. Vara innkalles kun hvis ordinære styremedlemmer melder frafall. Vara deltar da på styremøter som fullt styremedlem. Alle styremedlemmer velges for 2 år, halve styret annet hvert år. Vara velges på 1-2 år. Styret skal: - Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser. - Skape strategier for videreutvikling av DansiT. - Oppnevne og ansette DansiTs administrasjon og etter behov; komiteer / utvalg / personer for spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse. - Føre kontroll med økonomi og regnskap. Styret avholder møter ved behov. Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet, teller styreleders stemme dobbelt. Styreleder skal: - Ha overordnet helhetsblikk over alle aspekter av DansiTs virksomhet. - Gi virksomheten retning og inspirasjon. - Delta i organisasjonsutvikling, budsjettarbeid, søknadsskriving og det kulturpolitiske arbeidet. - Fungere som samtalepartner med og rådgiver for daglig leder og resten av administrasjonen. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

5 1.2. DansiTs administrasjon Ved utgangen av år 2012 består DansiTs administrasjon av fire dansekonsulenter i deltidsstillinger, tilsammen 2,1 årsverk. Daglig leder og dansekonsulent Arnhild Staal Pettersen har 60% stilling, dansekonsulentene; Mari Flønes, Ingeborg D. Sanders og Tone Tronstad har 50 % stilling hver. DansiT har søkt videre tre- årig prosjektstøtte fra Norsk kulturråd og regional medfinansiering fra henholdsvis Sør- Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, for DansiTs styre vedtok ved utgangen av 2012 å tilby sine 4 ansatte faste stillinger fra og med januar 2013 under forutsetning av videre støtte fra stat, fylke og kommune. DansiTs administrasjon er i jevn dialog med sine medlemmer, gjennom regelmessig utsendelse av nyhetsbrev samt forespørsler om innspill og tilbakemeldinger rundt virksomhetens aktiviteter både muntlig og skriftlig. Administrasjonen utvikler fortløpende medlemsfordeler samtidig som de er opptatt av å invitere andre scenekunstnere og interesserte til flere av DansiTs aktiviteter. DansiTs administrasjon har gjennomført medarbeidersamtale og oppfølgingssamtale med daglig leder i løpet av Daglig leder og styreleder har jevnlig kontakt Organisasjonsform DansiT er per i dag organisert som en forening. Under avholdt årsmøte den 11. februar 2012 ga årsmøtet styret mandat til å utrede om eventuelt andre organisasjonsformer kan være hensiktsmessige for DansiT. Organisasjonen har vokst og det var betimelig at andre organisasjonsformer ble vurdert. DansiTs styre har i løpet av 2012 gjort ulike undersøkelser rundt dette og har blant annet innhentet råd fra rådgiver i Sparebank 1 SMN. Styret har kommet fram til at den organisasjonsformen DansiT har pr i dag er den mest hensiktsmessige for virksomheten og kommer til å legge fram forslag for årsmøtet, , om å fortsette å være en forening. 2. Kulturpolitisk arbeid DansiTs kulturpolitiske arbeid retter seg mot både myndigheter, institusjoner som skoler, utdanninger og teatre samt mot dansekunstnere som yrkesgruppe. Arbeidet skjer hovedsaklig gjennom møtevirksomhet, lobbyvirksomhet samt muntlige og skriftlige innlegg gjennom å tale dansens sak i ulike fora Økonomi, tilskudd, langsiktig finansiering DansiT fikk i april 2011 tilsagn om videreføring av pilotprosjektmidler fra Norsk Kulturråd for 2011 (kr ) og 2012 (kr ). Dette utløste 40% medfinansiering fra Sør- Trøndelag fylkeskommune. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

6 Av fast finansiering er tilsagnet DansiT får fra Trondheim kommune, kr år DansiTs styre og daglig leder har i løpet av 2012 arbeidet for fast finansiering for DansiT. DansiT har sammen med de andre pilotene RAS (Regional Arena for samtidsdans) ved Sandnes Kulturhus, Kompetansesenter for dans ved Bærum Kulturhus, Dansearena nord og Dans i Nord- Trøndelag, etablert et nettverk for sammen å jobbe for videre faste bevilgninger. DansiT har både på egen hånd og sammen med nettverket gjennomført møter med Kulturdepertementet, Stortingets Kulturkomité og Regjeringsfraksjonen på Stortinget i løpet av Arbeidet med fast finansiering har enda ikke gitt resultater, men DansiT vil fortsette dette arbeidet i årene som kommer. Pr søkte DansiT Norsk Kulturråd om fast driftstøtte v/ post 74, dessverre ble det ikke avsatt midler til dette via statsbudsjettet for Pr søkte DansiT derfor videre tre- åring prosjektstøtte ved Norsk Kulturråds post Regionale dansemiljøer. Styreleder og daglig leder har også avholdt møter med rådgiver/saksbehandler i Trondheim kommune og STFK om videre finansiering av DansiT samt rundt innspill til Kulturdepertementets dansestrategi Dans i hele landet. Trondheim kommune har bevilget DansiT kr i STFK har videreført tilskuddet til DansiT med kr for 2013 og vil avklare fylkeskommunens videre engasjement i DansiT fra og med 2014 når nasjonal strategi for dans er vedtatt. DansiT har egne inntekter fra medlemskap, kurs, billettinntekter, utleie av lokaler samt samarbeidsprosjekt. Denne inntekten utgjorde i 2012 ca 6 % av regnskapet. Dette betyr at offentlig tilskudd fra stat, fylke og kommune er avgjørende for DansiTs virksomhet Mangfold Under Multiplié dansefestival april 2012 inviterte DansiT dansekunstnere fra hele verden. En gruppe barn fra First Ramallah Group i Palestina deltok også under festivalen, i et samarbeid mellom Trondheim Kulturskole, DKS Trondheim, Panta Rei danseteater og DansiT. I denne anledningen engasjerte DansiT en palestinsk kokk tilknyttet Svartlamon kunst- og kulturbarnehage for fellesmåltid Kulturpolitiske innspill/innlegg I løpet av 2012 har DansiT deltatt ved og sendt skriftlige innspill ved hørings- og innspillsmøter både lokalt og nasjonalt DansiT har skrevet innspill til Kulturutredningen 2014 via NoDa, hvor de viktigste endringene kulturpolitikken etter 2005 har skapt for DansiT ble beskrevet Daglig leder har i flere sammenhenger vært i dialog med Trondheim kommune ihht kulturarenaplanen. DansiT har også sendt en høringsuttalelse til arenaplanen pr DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

7 DansiT har sendt en felles uttalelse med fire andre pilotprosjekt (regional dansekunst) til Kulturdepertementets strategi Dans i hele landet, samt deltatt på høringsmøte i Oslo Nettverksbygging Dansekunstfeltet må løftes i tett samarbeid med andre instanser, så sterk nettverksbygging er svært viktig for DansiT. DansiT har iløpet av 2012 videreutviklet samarbeid med flere samarbeidspartnere, samt igangsatt nye Samarbeidspartnere under Multiplié dansefestival 2012 Ved Multiplié dansefestival, April 2012, samarbeidet DansiT med Teaterhuset Avant Garden, Kulturenheten i Trondheim kommune, Den kulturelle spaserstokken og Den kulturelle skolesekken i Trondheim kommune, NTNU, Svartlamon Kunst- og kulturbarnehage, Trøndertun Folkehøyskole, en rekke dansekompanier og dansekunstnere, Cinemateket i Trondheim og Verkstedhallen Scene. Dette er første gang DansiT samarbeider med Cinemateket, et samarbeid som vil fortsette og videreutvikles ved neste Multiplié dansefestival (2014). Aktivitetsrapport for Multiplié dansefestival vedlegges DansiTs årsrapport Verkstedhallen Scene / Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse DansiT samarbeider tett med Verkstedhallen scene ved Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse. Så godt som alle danseforestillingene DansiT presenterer vises på Verkstedhallen scene. I takt med at DansiT ønsker å bli en tyngre aktør i henhold til visning av dansekunst ønskes også et enda tettere samarbeid med Verkstedhallen og den tilhørende Lobbyen. I 2012 har DansiT leid Verkstedhallen scene i forbindelse med Multiplié dansefestival samt Åpen Scene Teaterhuset Avant Garden DansiT har i 2012 samarbeidet med TAG under Multiplié dansefestival samt under TAGs festival Bastard, hvor DansiT hadde ansvar for workshopene Den Kulturelle skolesekken Trondheim og Sør- Trøndelag DansiT har samarbeidet med DKS Trondheim under Multiplié dansefestival samt for å komme i kontakt med grunnskolelærere ved kurset Science Theatre. DansiT har i løpet av høsten 2012 DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

8 planlagt turnésamarbeid med DKS Trondheim og DKS Sør- Trøndelag i forbindelse med DansiTs feiring av dansens dager vår Norsk kulturskoleråd, Sør- Trøndelag, Program for lærerutdanning, NTNU og Sør- Trøndelag fylkeskommunes nettverk for dans DansiT arrangerer fagdager i samarbeid med Norsk kulturskoleråd i Sør- Trøndelag, og har jevnlig møter om videreutvikling av disse. I løpet av de seneste årene har fagdagen blitt arrangert også i samarbeid med Program for lærerutdanning ved NTNU og Sør- Trøndelag fylkeskommunes nettverk for dans (dansepedagoger i vgs). En slik fagdag ble arrangert høsten 2012, og var et tilbud til alle dansepedagoger / dansekunstnere i regionen Program for lærerutdanning, NTNU DansiT har samarbeidet med Program for lærerutdanning under Multiplié dansefestival, kursdag Science theatre og ved fagdag Rom for dans Camilla Myhre og Caroline Nesse v/ Rom for dans ble engasjert av DansiT til å avholde fagdag høsten Dans i skolen Daglig leder i DiS, Anette Sture Iversen, ble engasjert av DansiT som ordstyrer under Danserisk samtale v/ fagdag PRODA, Profesjonell dansetrening PRODA Sør- Trøndelag arrangeres av DansiT. DansiT står for administrasjon, lokaler samt noe reise og oppholdskostnader til PRODA virksomheten, og får tilskudd fra PRODA Sentralt (Oslo) for lønn til pedagoger som ansettes Husly Artist residency DansiT har samarbeidet med Husly siden Husly ligger vis á vis DansiT, og er opprinnelig et kunstprosjekt som er videreutviklet til en kunstnerresidens. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

9 DansiT har jevnlig dansekunstnere i residens, fra både inn- og utland, som innkvarteres i Husly. DansiT bidrar rundt driften av Husly og har i løpet av 2012 derfor hatt tilgang til å bruke huset kostnadsfritt i 12 uker. Dansekunstnere i residens ved DansiT underviser ofte ved PRODA eller holder kurs/workshop i tidsrommene de er i byen Kulturhuset ISAK DansiT har bistått kultursenter ISAK, Trondheim kommune, rundt utlysningstekst og spørsmål til intervjurunde ved ansettelse av dansepedagog Musikkteateret, TSO DansiT har kontaktet Musikkteateret v/ Trondheim Symfoniorkester med ønske om å gjenoppta samarbeid UKM, Kulturkortordninga STFK DansiT har initiert et samarbeidsprosjekt med UKM om å igangsette en workshoprekke for barn/ungdom i samtidsdans/improvisasjon/komposisjon, da dette er et etterspurt tilbud i Trondheim og STFK. Samarbeidet er utsatt til høsten 2013 og vil isteden bli et samarbeid mellom DansiT og Kulturkortordninga i STFK Regionale pilotprosjekt innen dansekunst DansiT har sammen med de andre pilotprosjektene RAS (Regional Arena for samtidsdans) ved Sandnes Kulturhus, Kompetansesenter for dans ved Bærum Kulturhus, Dansearena nord og Dans i Nord- Trøndelag, etablert et nettverk for sammen å jobbe for videre faste bevilgninger Skuespiller- og dansealliansen Det ble avholdt informasjonsmøte v/ daglig leder Tone Øvrebø Johannessen om den nyoppstartede skuespiller- og danseralliansen ved DansiT Kompetanseutvikling blant dansekunstnere DansiT skaper ikke egne produksjoner, men jobber for å støtte og bistå produserende koreografer, kompanier og pedagoger. År 2012 har dette skjedd gjennom assistanse til dansekunstnere i produksjon / residens ved DansiT, samt gjennom å organisere PRODA, kurs/seminar/workshop og fagdager. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

10 4.1. Assistanse til dansekunstnere i produksjon / residens ved DansiT DansiTs administrasjon bistår dansekunstnere i produksjon og residens ved DansiT med kunstnerisk / koreografisk veiledning i skapende prosesser og med ulike produsentoppgaver (etter behov). Utover dette legges informasjon om dansekunstnerne / kompaniene ut på DansiTs nettsider og visninger promoteres i DansiTs nettverk PRODA, profesjonell dansetrening DansiT arrangerer PRODA regelmessig gjennom året. PRODA Sør- Trøndelag får støtte av PRODA sentralt for virksomheten, tilsagnet i 2012 var på kr Ettersom PRODA Sør- Trøndelag arrangeres av DansiT får dansekunstnerne i Trondheim og Sør- Trøndelag flere klasser gjennom året, da så godt som hele tilsagnet fra PRODA sentralt går direkte til trening gjennom lønn til pedagogene. Tilsagnet på kr synliggjøres ikke i DansiTs regnskap, da utbetalingene skjer fra PRODA sentralt. PRODA Sør- Trøndelag undervises av og benyttes av dansere, koreografer og pedagoger som bor fast eller periodevis i Trondheim og Sør- Trøndelag, eller som engasjeres kun for å undervise ved PRODA. I 2012 har det blitt undervist i samtidsdans, moderne dans, klassisk ballett, jazz dans, gaga, gyrokinesis, pilates, yoga og hip hop. Pedagoger som har undervist er Martha Standal, Arne Fagerholt, Caroline Skjørshammer, Svetlana Stokke, Janne Eck- Olsen, Jon Ole Olstad, Benedicte Schybaj, Marita Mesloe Skaiaa, Heidi Rustgaard, Marit Sandsmark, Marie Bergby Handeland, Venke Sortland, Jessica Walvåg, Shi Pratt, Arnhild Staal Pettersen, Alexandro Duchén, Alvaro Aguilera, Caroline Eckly og Mikkel Are Olsenlund Kurs, seminar, workshop DansiT tilbyr kurs, seminar og workshop i hovedsak til dansekunstnere, men de er også åpne for andre scenekunstnere og interesserte der det er relevant. DansiT har arrangert flere kurs i løpet av SCIENCE THEATRE workshop og kunstdidaktisk forum med Ran Peleg Kurset ble arrangert i samarbeid med prosjektet SPACE ME av Inclusive Dance Company og Program for lærerutdanning ved NTNU. Kurset var rettet mot lærere, lærerutdannere, forskere, kunstnere, studenter og andre interesserte Kunst og kultur i næringslivet med Linn Slettum Bjerke v/ KIBU. Kurset hadde som formål å synliggjøre muligheter dansekunstnere har inn mot næringslivet, samt å ivareta og øke kunstnernes status i samfunnet som en viktig næringsaktør. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

11 Kurs i improvisasjon og kontaktimprovisasjon med Adam Benjamin og Kirstie Simson Under Multiplié dansefestival inviterte DansiT til kurs med festivalartistene Adam Benjamin og Kirstie Simson. Kurset var åpent for ulikkroppede dansere med erfaring i improvisasjon, og resulterte i en improvisert forestilling som ble vist under festivalen Forelesninger under Multiplié Dansefestival med danseviter Cecilia Olsson - Kunstdidaktisk forum - Dansekunst i bevegelse - Forelesning om Lloyd Newson og DV8 Physical Theatre Forelseningene ble holdt i samarbeid med Program for lærerutdanning, Institutt for lingvistikk og nordistikk ved NTNU og Cinemateket Pilates introduksjonskurs med Håkon Navestad DansiT engasjerte danser, fysioterapeut og pilatesinstruktør Håkon Navestad til å holde et kurs om grunnprinsipper i pilates, rettet mot dansepedagoger som bruker pilates som inspirasjon i undervisningssammenheng. Det var også meningen å igangsette en pilatesinstruktørutdanning for dansekunstnere og andre interesserte i samarbeid med Navestad og Pilatesroom i Oslo, men dette ble avlyst grunnet for få påmeldte Bastard- spesial - Festivalworkshops og danseklasser Samarbeid med Teaterhuset Avant Garden under scenekunstfestivalen BASTARD: - Oleg Soulimenko (RUS/AT) "Improvisations of Improvisations", - Mette Edvardsen (NO/BE) "Hva er det vi gjør eller trenger å gjøre for å gjøre det vi gjør?" - Ingri Fiksdal & Pernille Holden (NO) "Gulvarbeid, improvisasjon og komposisjon" - Oblivia / Annika Tudeer & Anna Krzystek (FIN/UK) "From a grand idea to minimal expression" Grunnkurs i førstehjelp med Røde Kors. Kurs i grunnleggende førstehjelp, inkludert emner som hjertesykdommer, brannskader, blødninger og hjerneslag. Kurset var åpent for DansiTs medlemmer og andre interesserte Produksjonskurs med Kirre Arneberg, Produsent for IBP - Ingunn Bjørnsgaard Prosjekt Et kurs som omhandlet hva en dansekunstner/scenekunstner bør kjenne til om prosjektets viktige faser, om arbeidslivets regler og hvilke nyttige verktøy som kan være fint å ha med seg når man planlegger et prosjekt Fagdag / danserisk samtale Gjennom et samarbeid mellom DansiT, Norsk kulturskoleråd Sør- Trøndelag, STFKs fagnettverk for dans, og Program for lærerutdanning ved NTNU har DansiT arrangert fagdag for dansepedagoger/dansekunstnere inkludert Danserisk samtale fredag 16. november Fagdagen var tilrettelagt for dansepedagoger som underviser ved ulike skoler og nivå - kulturskoler, private ballettskoler, videregående skoler, folkehøyskole osv. DansiT ønsker på denne måten å styrke samhandlingen mellom pedagoger som jobber med danseundervisning på ulike steder i regionen. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

12 Fagdag i dans: KROM kropp i rom med Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre Fagdagen var bygd opp som et kreativt verksted, der deltakerne fikk verktøy for å jobbe skapende med kroppen og generere bevegelse i relasjon til underlag / rom, basert på KROM metoden, utviklet av Nesse / Myhre. Danseriske samtale: Skapende arbeid, komposisjon og koreografi med barn og unge i samtiden Paneldeltakerne framhevet dans som en kunstform i dialog og medskaping med barn og unge. Det ble pekt på og diskutert hvorfor og hvordan man kan møte barn gjennom improvisasjon, komposisjon og koreografi og hvordan dette kan lede til en ny definisjon av teknikk og styrke hos morgendagens dansere. Paneldeltakere: Camilla Myhre, Caroline Nesse og Tone Pernille Østern. Ordstyrer: Anette Sture Iversen (Dans i Skolen). 5. Tiltak som stimulerer til produksjon av dansekunst / aktivitet på dansekunstfeltet DansiT igangsetter tiltak som skal gjøre det lettere for dansekunstnere å skape og vise koreografisk arbeid. I disse tiltakene tar DansiT på seg produsentrollen. DansiT er også arrangør og / eller produsent for visning av danseforestillinger gjennom Multiplié dansefestival (biennale), feiring av Dansens Dager og ved Co- produksjoner / samarbeidsprosjekt med ulike koreografer og kompanier Multiplié dansefestival Multiplié dansefestival ble april 2012 arrangert for femte gang. Multiplié arrangeres av DansiT - Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag, i samarbeid med Teaterhuset Avant Garden og Kulturenheten i Trondheim kommune. Under festivalen i 2012 var også Den Kulturelle Skolesekken og Den Kulturelle Spaserstokken i Trondheim kommune, Cinemateket Trondheim og NTNU samarbeidspartnere. Multiplié er festivalen som bøyer og tøyer ideer om hva dans kan være, og hvem som er en potensiell danser og koreograf. Festivalen år 2012 hadde fokus på den uventede danseren og satte dermed søkelyset på hvem som er potensielle dansere og koreografer. Egen aktivitetsrapport for Multiplié dansefestival er vedlagt denne årsrapporten Åpen Scene for dans DansiT arrangerte Åpen Scene for dans 22 april (under Multiplié dansefestival) og 17. november DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

13 Åpen Scene ble første gang arrangert våren 2009, samme vår som DansiT flyttet inn i egne lokaler på Svartlamon. Åpen Scene er en plattform der dansekunstnere kan vise work in progress eller korte koreografier, og arrangeres av DansiT en gang per semester. Åpen Scene er en arena for å prøve ut ideer, komme i kontakt med publikum, og for å få respons og nye impulser for ferdigstilling og videreutvikling av forestillinger. Åpen Scene er også et møtepunkt der dansekunstnere får anledning å treffes, dele sitt arbeid og sine synspunkter og diskutere dans. DansiT ønsker at Åpen Scene kan bidra til å styrke nettverk for dans i Trøndelag, at det skal være en motiverende faktor for å skape dansekunst, og at det kan være med på å heve den kunstneriske kvaliteten på dansekunst som produseres i Trøndelag. DansiT lanserte våren 2010 Åpen Scene Ung som en del av Åpen Scene. Åpen Scene Ung er en plattform der unge dansere kan vise eget arbeid. Gjennom å delta på Åpen Scene Ung kan danserne få mulighet til å opparbeide større sceneerfaring og selvstendighet i sitt arbeid, og få kontakt både med det profesjonelle dansemiljøet og med andre danseelever i regionen. I løpet av 2012 har DansiT videreutviklet Åpen scene til også å inneholde visning av dansefilmer. Filmene ble vist på lerret og TV- skjermer i Lobbyen på Verkstedhallen Scene i forkant og etterkant av de andre innslagene. Dansekunstnere fra hele landet har deltatt på Åpen scene for dans i 2012, og flere har vist samme innslag ved Mind the Gap i Oslo og PrøveRommet v/ Oktoberdans i Bergen Co- produksjon med NordCC Nordic Choreographic Collaboration (NordCC) er en nordisk koreografgruppe som består av Vilde Sparre fra Norge, Arja Tiili fra Finland og Åsa N. Åström fra Sverige, tre koreografer med lang yrkeserfarenhet i sine respektive hjemland. NordCC startet i 2010 og har i løpet av 2011 og 2012 gjennomført ulike residenser som har blitt støttet av Nordiska kulturfonden, Kulturkontakt nord, Kone Foundation, Dansearena nord, Balettakademien i Stockholm og DansiT. NordCC var i residens ved DansiT høsten DansiT gikk inn som Co- produsent slik at kompaniet kunne ha premiere og påfølgende forestillinger av Svorskuomi en danseforestilling om den nordiske identitet ved Verkstedhallen scene i Trondheim. Etter ønske fra kompaniet ble premieredato utsatt og kompaniet vil komme tilbake til Trondheim i april 2013 for å vise forestillingen under DansiTs feiring av Dansens dager. DansiT har i løpet av høsten 2012 utviklet en liten turné for kompaniet i Sør- Trøndelag i samarbeid med DKS Trondheim og DKS Sør- Trøndelag, slik at mer dans kommer ut i Sør- Trøndelag fylke og kompaniet får vist sin forestilling flere ganger når de kommer i april DansiT tok i denne sammenhengen kontakt med tre kulturhus i fylket for å se om det var mulig å få til et samarbeid også med disse om visning av Svorskuomi. De ulike kulturhusene var i DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

14 utgangspunktet svært positive, men klarte ikke å få til samarbeidet av økonomiske grunner. DansiT håper på å få til et slikt samarbeid i framtiden Forberedelser til feiring av Dansens Dager 2013 Våren 2013 vil DansiT feire Dansens dager. I løpet av 2012 har DansiT gjort ulikt forarbeid til denne feiringen, som turnéutvikling for NordCC og diverse samarbeid med lokale og regionale aktører. Etter dialog med Danseinformasjonen har DansiT også påtatt seg en større rolle i å promotere det som skjer av dans i Sør- Trøndelag under Dansens dager. DansiT vil lage en felles plakat og program over alt som skjer i Trondheim og Sør- Trøndelag på Dansens dag. DansiT ønsker å stimulere til at Dansens dag blir synligere og har derfor foreslått for ulike danseaktører i regionen å få dansen ut på gata, åpne opp sine studioer for publikum, ha forestillinger etc rundt Dansens dag Forarbeid Multiplié dansefestival 2014 Multiplié dansefestival er en møteplass for opplevelse og debatt av scenisk dans i samtiden. Multiplié er en biennale som ble arrangert for femte gang våren I løpet av høsten 2012 har DansiT jobbet med forarbeid som søknadsskriving, kontakt med samarbeidspartnere, dansekunstnere / kompanier som skal ha forestillinger, workshops og seminar til Multiplié dansefestival våren Forvaltning av egne produksjonslokaler på Svartlamon DansiTs forvaltning av produksjonslokalene på Svartlamon innebærer organisering av produksjonsperioder for ulike dansekunstnere i lokalene, residens, utleie på kvelder og helger, promotering av virksomheten samt vedlikehold av kontor og dansesal. 6.1 Promotering og kontor Gjennom promoteringsarbeid får DansiT økt synlighet Utvikling og vedlikehold av nettsiden; Websidene er DansiTs viktigste informasjonskanal. Sidene oppdateres kontinuerlig av DansiTs dansekonsulenter Kontorfellesskap DansiTs lokaler består av et kontorfellesskap og en produksjonssal. I DansiTs kontorfellesskap arbeider DansiTs administrasjon, samt dansekunstnere i residens eller produksjon ved DansiT. DansiT har i løpet av 2012 åpnet for at lokale dansekunstnere kan søke om periodevis frilanskontorplass i kontorfellesskapet en dag i uken. På denne måten kan dansekunstneren lettere få assistanse i sin prosjektfase av en dansekonsulent. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

15 6.2. Dansekunstnere i residens DansiT tar i mot dansekunstnere i residens. DansiT samarbeider med Husly Artist Residency, og kan slik tilby bolig til dansekunstnere i residens ved DansiT ved siden av tilgang til produksjonssal, kontorfellesskap og assistanse av dansekonsulenter. Følgende dansekunstnere / kompanier har vært i residens i 2012: "VRANGFORESTILLING" - Framtidsdans med Vessaas/Sterud/Kongsness "Vrangforestilling" er en tredelt forestilling koreografert og dansa av Sigrid Marie Kittelsaa Vesaas, Marte Reithaug Sterud og Ann- Christin Berg Kongsness. Årets Vrangforestilling var en del av LADYFEST OSLO "Stoy" - Shi Pratt and Kyrre Heldal Karlsen Our starting point for the piece is to have dance and choreography, sound and light interact with each other and influence each other through the manipulation of the performers. We will research; how can we always be absolutely present in a live work, and how does this affect the structures and premisses that are being laid out for the piece? "På en skala fra 1 til 10" - Kramarkivet På en skala fra 1 til 10 tok utgangspunkt i verket Nå målte han meg også av Line Lockert, som var en av bestillingsverkene i Kunstikit. Forestillingen ble vist under Kunstikit- festival på Teaterhuset Avant Garden oktober Everyone is in the best seat - Emilie Thun og Tove Standal Koreografien er inspirert av John Cage og hans finurlige utsagn og synspunkter på hva kunst kan være og hvordan det kan oppfattes. En komprimert versjon av det opprinnelige prosjektet ble vist på Åpen Scene for Dans den 17. november 2012 og på Mind The Gap i Oslo 18. november Protestbevegelsen Venke Marie Sortland Protestbevegelsen er et utviklingsprosjekt av og med Venke Marie Sortland, Pernille Holden, Ingeleiv Berstad og Ina Coll Kjølmoen, og dreier seg om en kritisk og kunstnerisk utforsking av protestens estetikk. Prosjektet produseres av Landing og er støttet av spenn.no "Sketches of a Cat" - Matilda Rolfsson og Sunniva Vikør Egenes Perkusjonist Matilda Rolfsson og danser Sunniva Vikør Egenes skyflet seg sammen for å snuse på hverandres hæler, hender og generelle oppførsel. Duoen har innenfor en veldig liten tidsramme forsøkt å sette konkrete parametre for improvisatorisk utforskning. Materiale fra residensarbeidet ble vist på TKM Gråmølna fredag 14. desember Dansekunstnere i produksjon i DansiTs sal Dansekunstnere som produserer i DansiTs lokaler får tilgang til salen i en lengre eller kortere periode, avhengig av behov og tilgjengelighet. Salen benyttes til produksjoner, koreografiutviklingsprosjekter, forprosjekter og gjenopptakelser. Finansierte prosjekter prioriteres, og spesielt prosjekter som drives av DansiTs medlemmer. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

16 Produksjoner / koreografiutvikling / forprosjekter 2012: "SPACE ME" - Inclusive Dance Company. Forestillingen SPACE ME skaptes av Inclusive Dance Company våren Teaterhuset Avant Garden var co- produsent. SPACE ME hadde urpremiere lørdag 3. mars 2012 på Teaterhuset Avant Garden. Forestillingen var en del av det NTNU- eide kunstneriske forsknings- og utviklingsprosjektet SPACE ME som pågikk skoleåret "HEAVY HEADS" - Luis Della Mea og Marie Bergby Handeland Dette er en poetisk duett om å aldri ankomme. Alt man foretar seg er en reaksjon på det forrige man foretok seg eller opplevde. Denne måten å beskrive et menneskes livsløp på var utgangspunkt for prosjektet. Beskrivelsen brukes som inspirasjon til personlig fortolkning og fordypelse. Prosjektet hadde upremiere torsdag 25. oktober 2012 på Teaterhuset Avant Garden "Kari Trestakk" - Barbro Djupvik Kari Trestakk er et kunstformidlingsprosjekt for barn i alderen 5-6 år, med utgangspunkt i eventyret om Kari Trestakk etter Asbjørnsen og Moe. Prosjektet er et tverrkunstnerisk utviklingsarbeid med profesjonelle utøvere og ulike barnegrupper. Prosjektet hadde urpremiere under ReMida festivalen på Svartlamon 10. juni "Konsertforestilling" - Ningun Extremo + VIB Teola er et tverrkunstnerisk prosjekt som binder sammen bevegelse, musikk, lys og video til et helhetlig scenisk uttrykk. Hovedfokuset i Teola er å utforske potensialet i krysningsfeltet mellom konsert og forestilling. Prosjektet er et samarbeid mellom VIB (Verksted for Improvisert Bevegelse) og electrorock bandet Ningun Extremo. Prosjektet hadde urpremiere fredag 24. august 2012 på Teaterhuset Avant Garden "Vi, alene" - Kompani Trondheim Kompani Trondheim består av Benedicte Schybaj, Catharina H. Salberg, Martine Bjørnstad, Linda Johansen, Martha Standal og Kine Kvarme. Kompaniet jobbet med sin første produksjon, med mål om å skape en helaftens danseforestilling. Kompaniet viste en work- in- progress koreografi på Åpen Scene for Dans lørdag 17. november Utforskning, utprøving og forberedelser DansiTs prøvelokaler brukes kontinuerlig gjennom året av våre medlemmer til utforskning, utprøving og forberedelser Studiovisninger og forestillinger i DansiTs sal DansiTs sal er utstyrt med svarte moltontepper, lysrigg, lysutstyr og dansematter. Dette gjør at salen kan benyttes til studiovisninger og forestillinger i mindre format. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

17 Følgende produksjoner har holdt studiovisninger i 2012: Visninger produksjoner/residenser ved DansiT: Kari Trestakk - studiovisning Heavy Heads - studiovisning Multiplié 2013: Danseteateret 55+ & Danselaboratoriet, Søtt, surt og fortalt Visninger av eksterne leietakere: Dans i Nord- Trøndelag/ Stjerne Dan Peter Sundland/ Impro, musikk og dans CHIVI foundation/ Fundraising event med konserter og forestilling LEIKHÚS v/ Siri Schnell Juvik/ Og alt skal bli borte Konstellasjonen/ Over stokk og stein 6.6. Kvelds- og helgleietakere i DansiTs sal DansiT leier ut sine lokaler til ulike danserelaterte aktiviteter på kvelder og i helger. De fleste faste kveldsleietakerne har vært i DansiTs sal siden ferdigstillingen av lokalene i starten av 2009, men noe utskiftninger har det vært. I løpet av 2012 har disse leietakerne hatt fast aktivitet Danselaboratoriet Danselaboratoriet er en del av Kulturenheten i Trondheim kommune. Gruppen samles ukentlig, og arbeider med samtidsdans, improvisasjon og koreografi. Danselaboratoriet er en utøvende gruppe som skaper en forestilling hvert år, samt tar på seg en rekke mindre oppdrag på seminarer og konferanser VIB - verksted for improvisert bevegelse VIB drives av dansekunstnere Luis Della Mea, Mari Flønes og Ingeborg Dugstad Sanders. VIB arrangerer VIB/jam; en åpen improvisasjons- jam, og VIB/ workshop; workshops i bevegelsesimprovisasjon som arrangeres flere ganger i semesteret. Disse arrangementene er åpne for alle interesserte og har deltakere med ulik bakgrunn og erfaring PAS dansekompani PAS dansekompani er et studentdrevet kompani med dyktige amatører. Kompaniet har to treninger i uken og samarbeider med profesjonelle dansekunstnere som pedagoger og koreografer Capoeira GUC Trondheim Capoeira GUC har siden januar 2009 holdt til i DansiTs lokaler. De holder trening to ganger i uken, samt arrangerer samlinger med deltakere fra hele landet Gaias Dance Gaias Dance har holdt ukentlige samlinger. Deltakerne beveger seg til musikk som stimulerer til ulike uttrykk, og de arbeider med meditasjon, lek og kreativitet gjennom kroppen. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

18 Medisinsk yoga Medisinsk yoga er basert på Kundaliniyoga og består av enkle øvelser satt sammen i korte serier, pusteteknikker, meditasjon og bruk av mantraer. Kursene drives av Lars Ellevog og arrangeres ukentlig rytmer Improvisasjonsjam basert på 5 rytmer systemet. Kurset driftes av Kari Holten Sommertrening 28. juli - 5. august 2012 Det ble arrangert et sommerkurs primært for aldersgruppen 15 år og oppover i DansiTs sal 28. juli - 5. august Lene Brustad Melhus og Silje Bævre Lian stod for initiativet og gjennomføring Svartlamon kunst- og kulturbarnehage Svartlamon kunst- og kulturbarnehage bruker DansiTs lokaler for danseaktiviteter med barna. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

19 6.7. Statistikk DansiTs produksjonssal 2012!"#$%"&'()*"+,-!"#$%&'()**%&+&,-*$..+&!"#$%&'#() )'. :7<=>>,2=?80,9, ; :7<=>>, 2=? VW X -A B!"#$%"&'()*"+,/ $ /01#23"4%&5)01%&.-6()07+&!*+,-./-. <)*J*-&5K2(4"C+&3+$).<$-%5+&&. L-6()0"&M*-0$N%"6+&=); )'. )'. :7787,; /0=*"&R"C3$)#+&E)895.<$)**-$ S(%0&'1%0%&Q-*&$)03&T&(*U4%* )'. YZ [ VX A VA [ A YW A AH Z [ X X CB DE Z Y X H H A VY A H V H A FG -E V [ V Y V Y V V[ V AA AW Z /E EE :7<=>>,; =?80,<1<=>< :7<=>>,; ,9,; ,<1<=>< -BF -E- DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

20 !"#$"%&'()'*+,-#.*$/'&#"+&$#(01(23$#"4!"#$%&#'()"**%+%(),-$./$(0$01 2'"/3%2'"-(%+%(),-$./$(0$01 4"0(')'")'#')%556%7%4"0('8"9.#").#$'):%!"##$%&'(#%)*%+)(#,-#%;<,8)$=8$>? 567!"#$"$%&'(01(&-#8&'$&(9&"&83-&'& 4"0%C')'#%D,0-8"0-B%123()$%2'&455%)*%6,0& E2FGF%H.,0-")$.0B%7'06(,4&40*%/8/0#%2/6%5)0&/(#/(%)*%+)(/&#4--40* IJF!2KD%/B%D$#$%DLM0'88%N,/$*B%9*%,-#%&5,-%:-4%:)(#/!.0()'88"(O.0'0B%98/(%&#)55%)*%&#/ b A :$8399( ),;9"-,<<&'&( 8*8398 Z` a _Zc BAC 5 Z _ c` Z de b ca D EFE :$8399(0"#$"$%&'(8*8398 :$8399(),;9"-,<<&'&(8*8398 BC CAA =,'#/>*'-#?*)#(3''3$%&'8(30(23$#"4 U!,0()%.1%*,8),#%$%0V#$01(8$/')U%%T'-%I$00%D8')),T%WO'#*'%/B%!FWX Y.#*(M.=%T'-%MZ-"0L'%;<,8)$=8$>?!,#(%$%$T=#./$("(O.0%T'-%P-"T%W'0O"T$0%.1%!$#()$'%D$T(.0%;<,8)$=8$>? Y.#*(M.=%T'-%\8'1%D.,8$T'0*.:%("T"#9'$-%T'-%W"()"#-B&P] <.#1'0*8"(('%T'-%<'))'%J-/"#-('0:%("T"#9'$-%T'-%W"()"#-B&P] Y.#*(M.=%T'-%F01#$-%^$*(-"8:%("T"#9'$-%T'-%W"()"#-B&P] Y.#*(M.=%T'-%\98$/$":%("T"#9'$-%T'-%W"()"#-B&P] ^A#()'MO'8=(*,#(%T'-%QA-'%*.#( C#.-,*(O.0(*,#(%T'-%!$##'%P#0'9'#1 ^"1-"1%$%-"0(%6%4"0('#$(*%("T)"8' 567 :$8399(+3%&' :$8399( +&983-&'&()'1( -,'#+3% _ 5 _ a 5 d _` _ 5 _ 5 b _ d _ e Z f b BG BFA :$8399(-,'#+3%&'(8*8398 :$8399(-,'#+&983-&'&(8*8398 BG BFA DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT

Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Organisasjon 4 2.1. Organisasjonsform 4 2.2. Oppdrag, formål, visjon og verdier 4 2.3. DansiTs administrasjon

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING

STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING 2014 Fra Dans. Et sted 2014: «Papirvinger»/Ine Terese Hogstad Foto: Sabine Popp www.bergen-dansesenter.no BERGEN DANSESENTERS FORMÅL: Bergen Dansesenter har som

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 HVORFOR DETTE DOKUMENTET Begrepet Tou Visjonen ble lansert av Tou Scene 31.jan 09, sammen med en visjonstegning over Tou-anlegget. Dette dokumentet

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Kunstens autonomi og kunstens økonomi

Kunstens autonomi og kunstens økonomi Kunstens autonomi og kunstens økonomi Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet igangsatte i mars 2014 en utredning om kunstnerøkonomien. Det skulle utarbeides en rapport som skulle beskrive aktuelle

Detaljer

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

DanseFestival BARENTS

DanseFestival BARENTS DanseFestival BARENTS 2010 1 Design: Eilert Sundt, Spor Design Trykk: Bjørkmanns Noe for alle! Mørketiden senker seg over Hammerfest og Arktisk kultursenter lyser opp i sin blå drakt. Jeg har gleden av

Detaljer

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst BEK - Bergen senter for elektronisk kunst 26. februar 2008

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER

TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER EN UTREDNING PÅ OPPDRAG FRA NORSKE DRAMATIKERES FORBUND UTARBEIDET AV DANIELSENKROEPELIEN ARTS MANAGEMENT AS (2004) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 1 INDEKS: Indeks side 1 Innledning side 2 I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalenside 3 a) 1. Kommuneavtalen

Detaljer

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering.

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering. Originalspråk: Norsk Ášši/Sak 003/15 Sametingets plenum / Sametingsrådets beretning Arkivsaknr. 15/610 I Dokumentliste Mielddus/Vedlegg Vedlegg 1 Innvilgede tilskudd Vedlegg 2 Spørsmål til sametingsrådet

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer