Multiplié dansefestival Foto: Mari Flønes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes"

Transkript

1 Multiplié dansefestival Foto: Mari Flønes Årsrapport 2012

2 Innholdsfortegnelse 1. Utvikling av egen organisasjon DansiTs styre DansiTs administrasjon Organisasjonsform 5 2. Kulturpolitisk arbeid Økonomi, tilskudd, langsiktig finansiering Mangfold Kulturpolitiske innspill/innlegg 6 3. Nettverksbygging Samarbeidspartnere under Multiplié dansefestival Verkstedhallen Scene / Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse Teaterhuset Avant Garden Den Kulturelle skolesekken Trondheim og Sør- Trøndelag Norsk kulturskoleråd, Sør- Trøndelag, Program for lærerutdanning, NTNU og Sør- Trøndelag fylkeskommunes nettverk for dans Program for lærerutdanning, NTNU Rom for dans Dans i skolen PRODA, Profesjonell dansetrening Husly Artist residency Kulturhuset ISAK Musikkteateret, TSO UKM, Kulturkortordninga STFK Regionale pilotprosjekt innen dansekunst Skuespiller- og dansealliansen 9 4. Kompetanseutvikling blant dansekunstnere Assistanse til dansekunstnere i produksjon / residens ved DansiT PRODA, profesjonell dansetrening Kurs, seminar, workshop Fagdag / danserisk samtale Tiltak som stimulerer til produksjon av dansekunst / aktivitet på dansekunstfeltet Multiplié dansefestival Åpen Scene for dans Co- produksjon med NordCC Forberedelser til feiring av Dansens Dager Forarbeid Multiplié dansefestival Forvaltning av egne produksjonslokaler på Svartlamon Dansekunstnere i residens Utforskning, utprøving og forberedelser Studiovisninger og forestillinger i DansiTs sal Kvelds- og helgleietakere i DansiTs sal Statistikk DansiTs produksjonssal Avslutningsvis 22 DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

3 Årsrapport 2012 DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. DansiTs oppdrag er å utvikle og styrke dansekunstfeltet i Sør- Trøndelag gjennom å være et ressurs- og kompetansesenter for scenisk dans i regionen. DansiTs formål er å stimulere til produksjon, visning og undervisning av dansekunst gjennom å utvikle mulighetene for å skape, produsere, utøve, turnere og undervise dansekunst i Sør- Trøndelag. Gjennom dette ønsker DansiT å forbedre mulighetene til å drive næring og arbeide profesjonelt som dansekunstner i regionen og utvikle levekårene for dansekunstnere. DansiT har i 2012 nådd sitt formål gjennom å arbeide hovedsaklig med følgende momenter: 1. Utvikling av egen organisasjon 2. Kulturpolitisk arbeid 3. Nettverksbygging 4. Kompetanseutvikling blant dansekunstnere 5. Tiltak som stimulerer til produksjon av dansekunst / aktivitet på dansekunstfeltet 6. Forvaltning av egne produksjonslokaler på Svartlamon Denne årsrapporten tar for seg aktiviteter på disse seks hovedområdene år 2012, og har bakgrunn i DansiTs handlingsplan for årene DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

4 1. Utvikling av egen organisasjon DansiT har hatt en sterk utvikling siden registrering som forening i Eksisterende styringsform, med et strategisk styre og en effektiv administrasjon er en god modell for DansiT. I løpet av 2012 har denne modellen profesjonalisert og stabilisert seg enda mer DansiTs styre Fra et styre som utelukkende besto av dansere, har DansiT i dag en styresammensetning som representerer en bred kompetanse og erfaring innen scenekunst og organisasjonsledelse. På årsmøtet 11. februar 2012 ble vedtektene til DansiT revidert. I punkt 10 styret, beskrives styrets sammensetning og mandat. DansiTs styre 2012: Styreleder: Sten Frode Solvang. Styremedlemmer: Tone Øvrebø Johannessen, Anna- Marit Sæther, Wenche Wågen, Dagfinn Krogsrud, Åsne Hakvåg samt vara Susanne Rasmussen. Styremedlemmene har relevant kompetanse for DansiT, med erfaring fra ulike kunst- og kulturinstitusjoner, økonomisk styring og styrearbeid. DansiTs styre har i 2012 avholdt fire styremøter; 18. januar, 11. april, 19. september og 14. november. Årsmøte for 2011 ble avholdt lørdag 11. Februar Årsmøtet for 2012 vil bli avholdt lørdag 02. Mars DansiTs vedtekter, punkt 10 DansiT ledes av et strategisk styre, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal bestå av 6 medlemmer inklusive styreleder, samt en vara. Av de seks styremedlemmene, samt vara, skal minst tre ha bakgrunn fra dansekunstfeltet, hvor minst en velges fra foreningens medlemsmasse. Styreleder skal ha dansefaglig kunnskap og interesse samt god kjennskap til DansiT som organisasjon. Vara innkalles kun hvis ordinære styremedlemmer melder frafall. Vara deltar da på styremøter som fullt styremedlem. Alle styremedlemmer velges for 2 år, halve styret annet hvert år. Vara velges på 1-2 år. Styret skal: - Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser. - Skape strategier for videreutvikling av DansiT. - Oppnevne og ansette DansiTs administrasjon og etter behov; komiteer / utvalg / personer for spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse. - Føre kontroll med økonomi og regnskap. Styret avholder møter ved behov. Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet, teller styreleders stemme dobbelt. Styreleder skal: - Ha overordnet helhetsblikk over alle aspekter av DansiTs virksomhet. - Gi virksomheten retning og inspirasjon. - Delta i organisasjonsutvikling, budsjettarbeid, søknadsskriving og det kulturpolitiske arbeidet. - Fungere som samtalepartner med og rådgiver for daglig leder og resten av administrasjonen. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

5 1.2. DansiTs administrasjon Ved utgangen av år 2012 består DansiTs administrasjon av fire dansekonsulenter i deltidsstillinger, tilsammen 2,1 årsverk. Daglig leder og dansekonsulent Arnhild Staal Pettersen har 60% stilling, dansekonsulentene; Mari Flønes, Ingeborg D. Sanders og Tone Tronstad har 50 % stilling hver. DansiT har søkt videre tre- årig prosjektstøtte fra Norsk kulturråd og regional medfinansiering fra henholdsvis Sør- Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, for DansiTs styre vedtok ved utgangen av 2012 å tilby sine 4 ansatte faste stillinger fra og med januar 2013 under forutsetning av videre støtte fra stat, fylke og kommune. DansiTs administrasjon er i jevn dialog med sine medlemmer, gjennom regelmessig utsendelse av nyhetsbrev samt forespørsler om innspill og tilbakemeldinger rundt virksomhetens aktiviteter både muntlig og skriftlig. Administrasjonen utvikler fortløpende medlemsfordeler samtidig som de er opptatt av å invitere andre scenekunstnere og interesserte til flere av DansiTs aktiviteter. DansiTs administrasjon har gjennomført medarbeidersamtale og oppfølgingssamtale med daglig leder i løpet av Daglig leder og styreleder har jevnlig kontakt Organisasjonsform DansiT er per i dag organisert som en forening. Under avholdt årsmøte den 11. februar 2012 ga årsmøtet styret mandat til å utrede om eventuelt andre organisasjonsformer kan være hensiktsmessige for DansiT. Organisasjonen har vokst og det var betimelig at andre organisasjonsformer ble vurdert. DansiTs styre har i løpet av 2012 gjort ulike undersøkelser rundt dette og har blant annet innhentet råd fra rådgiver i Sparebank 1 SMN. Styret har kommet fram til at den organisasjonsformen DansiT har pr i dag er den mest hensiktsmessige for virksomheten og kommer til å legge fram forslag for årsmøtet, , om å fortsette å være en forening. 2. Kulturpolitisk arbeid DansiTs kulturpolitiske arbeid retter seg mot både myndigheter, institusjoner som skoler, utdanninger og teatre samt mot dansekunstnere som yrkesgruppe. Arbeidet skjer hovedsaklig gjennom møtevirksomhet, lobbyvirksomhet samt muntlige og skriftlige innlegg gjennom å tale dansens sak i ulike fora Økonomi, tilskudd, langsiktig finansiering DansiT fikk i april 2011 tilsagn om videreføring av pilotprosjektmidler fra Norsk Kulturråd for 2011 (kr ) og 2012 (kr ). Dette utløste 40% medfinansiering fra Sør- Trøndelag fylkeskommune. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

6 Av fast finansiering er tilsagnet DansiT får fra Trondheim kommune, kr år DansiTs styre og daglig leder har i løpet av 2012 arbeidet for fast finansiering for DansiT. DansiT har sammen med de andre pilotene RAS (Regional Arena for samtidsdans) ved Sandnes Kulturhus, Kompetansesenter for dans ved Bærum Kulturhus, Dansearena nord og Dans i Nord- Trøndelag, etablert et nettverk for sammen å jobbe for videre faste bevilgninger. DansiT har både på egen hånd og sammen med nettverket gjennomført møter med Kulturdepertementet, Stortingets Kulturkomité og Regjeringsfraksjonen på Stortinget i løpet av Arbeidet med fast finansiering har enda ikke gitt resultater, men DansiT vil fortsette dette arbeidet i årene som kommer. Pr søkte DansiT Norsk Kulturråd om fast driftstøtte v/ post 74, dessverre ble det ikke avsatt midler til dette via statsbudsjettet for Pr søkte DansiT derfor videre tre- åring prosjektstøtte ved Norsk Kulturråds post Regionale dansemiljøer. Styreleder og daglig leder har også avholdt møter med rådgiver/saksbehandler i Trondheim kommune og STFK om videre finansiering av DansiT samt rundt innspill til Kulturdepertementets dansestrategi Dans i hele landet. Trondheim kommune har bevilget DansiT kr i STFK har videreført tilskuddet til DansiT med kr for 2013 og vil avklare fylkeskommunens videre engasjement i DansiT fra og med 2014 når nasjonal strategi for dans er vedtatt. DansiT har egne inntekter fra medlemskap, kurs, billettinntekter, utleie av lokaler samt samarbeidsprosjekt. Denne inntekten utgjorde i 2012 ca 6 % av regnskapet. Dette betyr at offentlig tilskudd fra stat, fylke og kommune er avgjørende for DansiTs virksomhet Mangfold Under Multiplié dansefestival april 2012 inviterte DansiT dansekunstnere fra hele verden. En gruppe barn fra First Ramallah Group i Palestina deltok også under festivalen, i et samarbeid mellom Trondheim Kulturskole, DKS Trondheim, Panta Rei danseteater og DansiT. I denne anledningen engasjerte DansiT en palestinsk kokk tilknyttet Svartlamon kunst- og kulturbarnehage for fellesmåltid Kulturpolitiske innspill/innlegg I løpet av 2012 har DansiT deltatt ved og sendt skriftlige innspill ved hørings- og innspillsmøter både lokalt og nasjonalt DansiT har skrevet innspill til Kulturutredningen 2014 via NoDa, hvor de viktigste endringene kulturpolitikken etter 2005 har skapt for DansiT ble beskrevet Daglig leder har i flere sammenhenger vært i dialog med Trondheim kommune ihht kulturarenaplanen. DansiT har også sendt en høringsuttalelse til arenaplanen pr DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

7 DansiT har sendt en felles uttalelse med fire andre pilotprosjekt (regional dansekunst) til Kulturdepertementets strategi Dans i hele landet, samt deltatt på høringsmøte i Oslo Nettverksbygging Dansekunstfeltet må løftes i tett samarbeid med andre instanser, så sterk nettverksbygging er svært viktig for DansiT. DansiT har iløpet av 2012 videreutviklet samarbeid med flere samarbeidspartnere, samt igangsatt nye Samarbeidspartnere under Multiplié dansefestival 2012 Ved Multiplié dansefestival, April 2012, samarbeidet DansiT med Teaterhuset Avant Garden, Kulturenheten i Trondheim kommune, Den kulturelle spaserstokken og Den kulturelle skolesekken i Trondheim kommune, NTNU, Svartlamon Kunst- og kulturbarnehage, Trøndertun Folkehøyskole, en rekke dansekompanier og dansekunstnere, Cinemateket i Trondheim og Verkstedhallen Scene. Dette er første gang DansiT samarbeider med Cinemateket, et samarbeid som vil fortsette og videreutvikles ved neste Multiplié dansefestival (2014). Aktivitetsrapport for Multiplié dansefestival vedlegges DansiTs årsrapport Verkstedhallen Scene / Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse DansiT samarbeider tett med Verkstedhallen scene ved Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse. Så godt som alle danseforestillingene DansiT presenterer vises på Verkstedhallen scene. I takt med at DansiT ønsker å bli en tyngre aktør i henhold til visning av dansekunst ønskes også et enda tettere samarbeid med Verkstedhallen og den tilhørende Lobbyen. I 2012 har DansiT leid Verkstedhallen scene i forbindelse med Multiplié dansefestival samt Åpen Scene Teaterhuset Avant Garden DansiT har i 2012 samarbeidet med TAG under Multiplié dansefestival samt under TAGs festival Bastard, hvor DansiT hadde ansvar for workshopene Den Kulturelle skolesekken Trondheim og Sør- Trøndelag DansiT har samarbeidet med DKS Trondheim under Multiplié dansefestival samt for å komme i kontakt med grunnskolelærere ved kurset Science Theatre. DansiT har i løpet av høsten 2012 DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

8 planlagt turnésamarbeid med DKS Trondheim og DKS Sør- Trøndelag i forbindelse med DansiTs feiring av dansens dager vår Norsk kulturskoleråd, Sør- Trøndelag, Program for lærerutdanning, NTNU og Sør- Trøndelag fylkeskommunes nettverk for dans DansiT arrangerer fagdager i samarbeid med Norsk kulturskoleråd i Sør- Trøndelag, og har jevnlig møter om videreutvikling av disse. I løpet av de seneste årene har fagdagen blitt arrangert også i samarbeid med Program for lærerutdanning ved NTNU og Sør- Trøndelag fylkeskommunes nettverk for dans (dansepedagoger i vgs). En slik fagdag ble arrangert høsten 2012, og var et tilbud til alle dansepedagoger / dansekunstnere i regionen Program for lærerutdanning, NTNU DansiT har samarbeidet med Program for lærerutdanning under Multiplié dansefestival, kursdag Science theatre og ved fagdag Rom for dans Camilla Myhre og Caroline Nesse v/ Rom for dans ble engasjert av DansiT til å avholde fagdag høsten Dans i skolen Daglig leder i DiS, Anette Sture Iversen, ble engasjert av DansiT som ordstyrer under Danserisk samtale v/ fagdag PRODA, Profesjonell dansetrening PRODA Sør- Trøndelag arrangeres av DansiT. DansiT står for administrasjon, lokaler samt noe reise og oppholdskostnader til PRODA virksomheten, og får tilskudd fra PRODA Sentralt (Oslo) for lønn til pedagoger som ansettes Husly Artist residency DansiT har samarbeidet med Husly siden Husly ligger vis á vis DansiT, og er opprinnelig et kunstprosjekt som er videreutviklet til en kunstnerresidens. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

9 DansiT har jevnlig dansekunstnere i residens, fra både inn- og utland, som innkvarteres i Husly. DansiT bidrar rundt driften av Husly og har i løpet av 2012 derfor hatt tilgang til å bruke huset kostnadsfritt i 12 uker. Dansekunstnere i residens ved DansiT underviser ofte ved PRODA eller holder kurs/workshop i tidsrommene de er i byen Kulturhuset ISAK DansiT har bistått kultursenter ISAK, Trondheim kommune, rundt utlysningstekst og spørsmål til intervjurunde ved ansettelse av dansepedagog Musikkteateret, TSO DansiT har kontaktet Musikkteateret v/ Trondheim Symfoniorkester med ønske om å gjenoppta samarbeid UKM, Kulturkortordninga STFK DansiT har initiert et samarbeidsprosjekt med UKM om å igangsette en workshoprekke for barn/ungdom i samtidsdans/improvisasjon/komposisjon, da dette er et etterspurt tilbud i Trondheim og STFK. Samarbeidet er utsatt til høsten 2013 og vil isteden bli et samarbeid mellom DansiT og Kulturkortordninga i STFK Regionale pilotprosjekt innen dansekunst DansiT har sammen med de andre pilotprosjektene RAS (Regional Arena for samtidsdans) ved Sandnes Kulturhus, Kompetansesenter for dans ved Bærum Kulturhus, Dansearena nord og Dans i Nord- Trøndelag, etablert et nettverk for sammen å jobbe for videre faste bevilgninger Skuespiller- og dansealliansen Det ble avholdt informasjonsmøte v/ daglig leder Tone Øvrebø Johannessen om den nyoppstartede skuespiller- og danseralliansen ved DansiT Kompetanseutvikling blant dansekunstnere DansiT skaper ikke egne produksjoner, men jobber for å støtte og bistå produserende koreografer, kompanier og pedagoger. År 2012 har dette skjedd gjennom assistanse til dansekunstnere i produksjon / residens ved DansiT, samt gjennom å organisere PRODA, kurs/seminar/workshop og fagdager. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

10 4.1. Assistanse til dansekunstnere i produksjon / residens ved DansiT DansiTs administrasjon bistår dansekunstnere i produksjon og residens ved DansiT med kunstnerisk / koreografisk veiledning i skapende prosesser og med ulike produsentoppgaver (etter behov). Utover dette legges informasjon om dansekunstnerne / kompaniene ut på DansiTs nettsider og visninger promoteres i DansiTs nettverk PRODA, profesjonell dansetrening DansiT arrangerer PRODA regelmessig gjennom året. PRODA Sør- Trøndelag får støtte av PRODA sentralt for virksomheten, tilsagnet i 2012 var på kr Ettersom PRODA Sør- Trøndelag arrangeres av DansiT får dansekunstnerne i Trondheim og Sør- Trøndelag flere klasser gjennom året, da så godt som hele tilsagnet fra PRODA sentralt går direkte til trening gjennom lønn til pedagogene. Tilsagnet på kr synliggjøres ikke i DansiTs regnskap, da utbetalingene skjer fra PRODA sentralt. PRODA Sør- Trøndelag undervises av og benyttes av dansere, koreografer og pedagoger som bor fast eller periodevis i Trondheim og Sør- Trøndelag, eller som engasjeres kun for å undervise ved PRODA. I 2012 har det blitt undervist i samtidsdans, moderne dans, klassisk ballett, jazz dans, gaga, gyrokinesis, pilates, yoga og hip hop. Pedagoger som har undervist er Martha Standal, Arne Fagerholt, Caroline Skjørshammer, Svetlana Stokke, Janne Eck- Olsen, Jon Ole Olstad, Benedicte Schybaj, Marita Mesloe Skaiaa, Heidi Rustgaard, Marit Sandsmark, Marie Bergby Handeland, Venke Sortland, Jessica Walvåg, Shi Pratt, Arnhild Staal Pettersen, Alexandro Duchén, Alvaro Aguilera, Caroline Eckly og Mikkel Are Olsenlund Kurs, seminar, workshop DansiT tilbyr kurs, seminar og workshop i hovedsak til dansekunstnere, men de er også åpne for andre scenekunstnere og interesserte der det er relevant. DansiT har arrangert flere kurs i løpet av SCIENCE THEATRE workshop og kunstdidaktisk forum med Ran Peleg Kurset ble arrangert i samarbeid med prosjektet SPACE ME av Inclusive Dance Company og Program for lærerutdanning ved NTNU. Kurset var rettet mot lærere, lærerutdannere, forskere, kunstnere, studenter og andre interesserte Kunst og kultur i næringslivet med Linn Slettum Bjerke v/ KIBU. Kurset hadde som formål å synliggjøre muligheter dansekunstnere har inn mot næringslivet, samt å ivareta og øke kunstnernes status i samfunnet som en viktig næringsaktør. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

11 Kurs i improvisasjon og kontaktimprovisasjon med Adam Benjamin og Kirstie Simson Under Multiplié dansefestival inviterte DansiT til kurs med festivalartistene Adam Benjamin og Kirstie Simson. Kurset var åpent for ulikkroppede dansere med erfaring i improvisasjon, og resulterte i en improvisert forestilling som ble vist under festivalen Forelesninger under Multiplié Dansefestival med danseviter Cecilia Olsson - Kunstdidaktisk forum - Dansekunst i bevegelse - Forelesning om Lloyd Newson og DV8 Physical Theatre Forelseningene ble holdt i samarbeid med Program for lærerutdanning, Institutt for lingvistikk og nordistikk ved NTNU og Cinemateket Pilates introduksjonskurs med Håkon Navestad DansiT engasjerte danser, fysioterapeut og pilatesinstruktør Håkon Navestad til å holde et kurs om grunnprinsipper i pilates, rettet mot dansepedagoger som bruker pilates som inspirasjon i undervisningssammenheng. Det var også meningen å igangsette en pilatesinstruktørutdanning for dansekunstnere og andre interesserte i samarbeid med Navestad og Pilatesroom i Oslo, men dette ble avlyst grunnet for få påmeldte Bastard- spesial - Festivalworkshops og danseklasser Samarbeid med Teaterhuset Avant Garden under scenekunstfestivalen BASTARD: - Oleg Soulimenko (RUS/AT) "Improvisations of Improvisations", - Mette Edvardsen (NO/BE) "Hva er det vi gjør eller trenger å gjøre for å gjøre det vi gjør?" - Ingri Fiksdal & Pernille Holden (NO) "Gulvarbeid, improvisasjon og komposisjon" - Oblivia / Annika Tudeer & Anna Krzystek (FIN/UK) "From a grand idea to minimal expression" Grunnkurs i førstehjelp med Røde Kors. Kurs i grunnleggende førstehjelp, inkludert emner som hjertesykdommer, brannskader, blødninger og hjerneslag. Kurset var åpent for DansiTs medlemmer og andre interesserte Produksjonskurs med Kirre Arneberg, Produsent for IBP - Ingunn Bjørnsgaard Prosjekt Et kurs som omhandlet hva en dansekunstner/scenekunstner bør kjenne til om prosjektets viktige faser, om arbeidslivets regler og hvilke nyttige verktøy som kan være fint å ha med seg når man planlegger et prosjekt Fagdag / danserisk samtale Gjennom et samarbeid mellom DansiT, Norsk kulturskoleråd Sør- Trøndelag, STFKs fagnettverk for dans, og Program for lærerutdanning ved NTNU har DansiT arrangert fagdag for dansepedagoger/dansekunstnere inkludert Danserisk samtale fredag 16. november Fagdagen var tilrettelagt for dansepedagoger som underviser ved ulike skoler og nivå - kulturskoler, private ballettskoler, videregående skoler, folkehøyskole osv. DansiT ønsker på denne måten å styrke samhandlingen mellom pedagoger som jobber med danseundervisning på ulike steder i regionen. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

12 Fagdag i dans: KROM kropp i rom med Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre Fagdagen var bygd opp som et kreativt verksted, der deltakerne fikk verktøy for å jobbe skapende med kroppen og generere bevegelse i relasjon til underlag / rom, basert på KROM metoden, utviklet av Nesse / Myhre. Danseriske samtale: Skapende arbeid, komposisjon og koreografi med barn og unge i samtiden Paneldeltakerne framhevet dans som en kunstform i dialog og medskaping med barn og unge. Det ble pekt på og diskutert hvorfor og hvordan man kan møte barn gjennom improvisasjon, komposisjon og koreografi og hvordan dette kan lede til en ny definisjon av teknikk og styrke hos morgendagens dansere. Paneldeltakere: Camilla Myhre, Caroline Nesse og Tone Pernille Østern. Ordstyrer: Anette Sture Iversen (Dans i Skolen). 5. Tiltak som stimulerer til produksjon av dansekunst / aktivitet på dansekunstfeltet DansiT igangsetter tiltak som skal gjøre det lettere for dansekunstnere å skape og vise koreografisk arbeid. I disse tiltakene tar DansiT på seg produsentrollen. DansiT er også arrangør og / eller produsent for visning av danseforestillinger gjennom Multiplié dansefestival (biennale), feiring av Dansens Dager og ved Co- produksjoner / samarbeidsprosjekt med ulike koreografer og kompanier Multiplié dansefestival Multiplié dansefestival ble april 2012 arrangert for femte gang. Multiplié arrangeres av DansiT - Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag, i samarbeid med Teaterhuset Avant Garden og Kulturenheten i Trondheim kommune. Under festivalen i 2012 var også Den Kulturelle Skolesekken og Den Kulturelle Spaserstokken i Trondheim kommune, Cinemateket Trondheim og NTNU samarbeidspartnere. Multiplié er festivalen som bøyer og tøyer ideer om hva dans kan være, og hvem som er en potensiell danser og koreograf. Festivalen år 2012 hadde fokus på den uventede danseren og satte dermed søkelyset på hvem som er potensielle dansere og koreografer. Egen aktivitetsrapport for Multiplié dansefestival er vedlagt denne årsrapporten Åpen Scene for dans DansiT arrangerte Åpen Scene for dans 22 april (under Multiplié dansefestival) og 17. november DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

13 Åpen Scene ble første gang arrangert våren 2009, samme vår som DansiT flyttet inn i egne lokaler på Svartlamon. Åpen Scene er en plattform der dansekunstnere kan vise work in progress eller korte koreografier, og arrangeres av DansiT en gang per semester. Åpen Scene er en arena for å prøve ut ideer, komme i kontakt med publikum, og for å få respons og nye impulser for ferdigstilling og videreutvikling av forestillinger. Åpen Scene er også et møtepunkt der dansekunstnere får anledning å treffes, dele sitt arbeid og sine synspunkter og diskutere dans. DansiT ønsker at Åpen Scene kan bidra til å styrke nettverk for dans i Trøndelag, at det skal være en motiverende faktor for å skape dansekunst, og at det kan være med på å heve den kunstneriske kvaliteten på dansekunst som produseres i Trøndelag. DansiT lanserte våren 2010 Åpen Scene Ung som en del av Åpen Scene. Åpen Scene Ung er en plattform der unge dansere kan vise eget arbeid. Gjennom å delta på Åpen Scene Ung kan danserne få mulighet til å opparbeide større sceneerfaring og selvstendighet i sitt arbeid, og få kontakt både med det profesjonelle dansemiljøet og med andre danseelever i regionen. I løpet av 2012 har DansiT videreutviklet Åpen scene til også å inneholde visning av dansefilmer. Filmene ble vist på lerret og TV- skjermer i Lobbyen på Verkstedhallen Scene i forkant og etterkant av de andre innslagene. Dansekunstnere fra hele landet har deltatt på Åpen scene for dans i 2012, og flere har vist samme innslag ved Mind the Gap i Oslo og PrøveRommet v/ Oktoberdans i Bergen Co- produksjon med NordCC Nordic Choreographic Collaboration (NordCC) er en nordisk koreografgruppe som består av Vilde Sparre fra Norge, Arja Tiili fra Finland og Åsa N. Åström fra Sverige, tre koreografer med lang yrkeserfarenhet i sine respektive hjemland. NordCC startet i 2010 og har i løpet av 2011 og 2012 gjennomført ulike residenser som har blitt støttet av Nordiska kulturfonden, Kulturkontakt nord, Kone Foundation, Dansearena nord, Balettakademien i Stockholm og DansiT. NordCC var i residens ved DansiT høsten DansiT gikk inn som Co- produsent slik at kompaniet kunne ha premiere og påfølgende forestillinger av Svorskuomi en danseforestilling om den nordiske identitet ved Verkstedhallen scene i Trondheim. Etter ønske fra kompaniet ble premieredato utsatt og kompaniet vil komme tilbake til Trondheim i april 2013 for å vise forestillingen under DansiTs feiring av Dansens dager. DansiT har i løpet av høsten 2012 utviklet en liten turné for kompaniet i Sør- Trøndelag i samarbeid med DKS Trondheim og DKS Sør- Trøndelag, slik at mer dans kommer ut i Sør- Trøndelag fylke og kompaniet får vist sin forestilling flere ganger når de kommer i april DansiT tok i denne sammenhengen kontakt med tre kulturhus i fylket for å se om det var mulig å få til et samarbeid også med disse om visning av Svorskuomi. De ulike kulturhusene var i DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

14 utgangspunktet svært positive, men klarte ikke å få til samarbeidet av økonomiske grunner. DansiT håper på å få til et slikt samarbeid i framtiden Forberedelser til feiring av Dansens Dager 2013 Våren 2013 vil DansiT feire Dansens dager. I løpet av 2012 har DansiT gjort ulikt forarbeid til denne feiringen, som turnéutvikling for NordCC og diverse samarbeid med lokale og regionale aktører. Etter dialog med Danseinformasjonen har DansiT også påtatt seg en større rolle i å promotere det som skjer av dans i Sør- Trøndelag under Dansens dager. DansiT vil lage en felles plakat og program over alt som skjer i Trondheim og Sør- Trøndelag på Dansens dag. DansiT ønsker å stimulere til at Dansens dag blir synligere og har derfor foreslått for ulike danseaktører i regionen å få dansen ut på gata, åpne opp sine studioer for publikum, ha forestillinger etc rundt Dansens dag Forarbeid Multiplié dansefestival 2014 Multiplié dansefestival er en møteplass for opplevelse og debatt av scenisk dans i samtiden. Multiplié er en biennale som ble arrangert for femte gang våren I løpet av høsten 2012 har DansiT jobbet med forarbeid som søknadsskriving, kontakt med samarbeidspartnere, dansekunstnere / kompanier som skal ha forestillinger, workshops og seminar til Multiplié dansefestival våren Forvaltning av egne produksjonslokaler på Svartlamon DansiTs forvaltning av produksjonslokalene på Svartlamon innebærer organisering av produksjonsperioder for ulike dansekunstnere i lokalene, residens, utleie på kvelder og helger, promotering av virksomheten samt vedlikehold av kontor og dansesal. 6.1 Promotering og kontor Gjennom promoteringsarbeid får DansiT økt synlighet Utvikling og vedlikehold av nettsiden; Websidene er DansiTs viktigste informasjonskanal. Sidene oppdateres kontinuerlig av DansiTs dansekonsulenter Kontorfellesskap DansiTs lokaler består av et kontorfellesskap og en produksjonssal. I DansiTs kontorfellesskap arbeider DansiTs administrasjon, samt dansekunstnere i residens eller produksjon ved DansiT. DansiT har i løpet av 2012 åpnet for at lokale dansekunstnere kan søke om periodevis frilanskontorplass i kontorfellesskapet en dag i uken. På denne måten kan dansekunstneren lettere få assistanse i sin prosjektfase av en dansekonsulent. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

15 6.2. Dansekunstnere i residens DansiT tar i mot dansekunstnere i residens. DansiT samarbeider med Husly Artist Residency, og kan slik tilby bolig til dansekunstnere i residens ved DansiT ved siden av tilgang til produksjonssal, kontorfellesskap og assistanse av dansekonsulenter. Følgende dansekunstnere / kompanier har vært i residens i 2012: "VRANGFORESTILLING" - Framtidsdans med Vessaas/Sterud/Kongsness "Vrangforestilling" er en tredelt forestilling koreografert og dansa av Sigrid Marie Kittelsaa Vesaas, Marte Reithaug Sterud og Ann- Christin Berg Kongsness. Årets Vrangforestilling var en del av LADYFEST OSLO "Stoy" - Shi Pratt and Kyrre Heldal Karlsen Our starting point for the piece is to have dance and choreography, sound and light interact with each other and influence each other through the manipulation of the performers. We will research; how can we always be absolutely present in a live work, and how does this affect the structures and premisses that are being laid out for the piece? "På en skala fra 1 til 10" - Kramarkivet På en skala fra 1 til 10 tok utgangspunkt i verket Nå målte han meg også av Line Lockert, som var en av bestillingsverkene i Kunstikit. Forestillingen ble vist under Kunstikit- festival på Teaterhuset Avant Garden oktober Everyone is in the best seat - Emilie Thun og Tove Standal Koreografien er inspirert av John Cage og hans finurlige utsagn og synspunkter på hva kunst kan være og hvordan det kan oppfattes. En komprimert versjon av det opprinnelige prosjektet ble vist på Åpen Scene for Dans den 17. november 2012 og på Mind The Gap i Oslo 18. november Protestbevegelsen Venke Marie Sortland Protestbevegelsen er et utviklingsprosjekt av og med Venke Marie Sortland, Pernille Holden, Ingeleiv Berstad og Ina Coll Kjølmoen, og dreier seg om en kritisk og kunstnerisk utforsking av protestens estetikk. Prosjektet produseres av Landing og er støttet av spenn.no "Sketches of a Cat" - Matilda Rolfsson og Sunniva Vikør Egenes Perkusjonist Matilda Rolfsson og danser Sunniva Vikør Egenes skyflet seg sammen for å snuse på hverandres hæler, hender og generelle oppførsel. Duoen har innenfor en veldig liten tidsramme forsøkt å sette konkrete parametre for improvisatorisk utforskning. Materiale fra residensarbeidet ble vist på TKM Gråmølna fredag 14. desember Dansekunstnere i produksjon i DansiTs sal Dansekunstnere som produserer i DansiTs lokaler får tilgang til salen i en lengre eller kortere periode, avhengig av behov og tilgjengelighet. Salen benyttes til produksjoner, koreografiutviklingsprosjekter, forprosjekter og gjenopptakelser. Finansierte prosjekter prioriteres, og spesielt prosjekter som drives av DansiTs medlemmer. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

16 Produksjoner / koreografiutvikling / forprosjekter 2012: "SPACE ME" - Inclusive Dance Company. Forestillingen SPACE ME skaptes av Inclusive Dance Company våren Teaterhuset Avant Garden var co- produsent. SPACE ME hadde urpremiere lørdag 3. mars 2012 på Teaterhuset Avant Garden. Forestillingen var en del av det NTNU- eide kunstneriske forsknings- og utviklingsprosjektet SPACE ME som pågikk skoleåret "HEAVY HEADS" - Luis Della Mea og Marie Bergby Handeland Dette er en poetisk duett om å aldri ankomme. Alt man foretar seg er en reaksjon på det forrige man foretok seg eller opplevde. Denne måten å beskrive et menneskes livsløp på var utgangspunkt for prosjektet. Beskrivelsen brukes som inspirasjon til personlig fortolkning og fordypelse. Prosjektet hadde upremiere torsdag 25. oktober 2012 på Teaterhuset Avant Garden "Kari Trestakk" - Barbro Djupvik Kari Trestakk er et kunstformidlingsprosjekt for barn i alderen 5-6 år, med utgangspunkt i eventyret om Kari Trestakk etter Asbjørnsen og Moe. Prosjektet er et tverrkunstnerisk utviklingsarbeid med profesjonelle utøvere og ulike barnegrupper. Prosjektet hadde urpremiere under ReMida festivalen på Svartlamon 10. juni "Konsertforestilling" - Ningun Extremo + VIB Teola er et tverrkunstnerisk prosjekt som binder sammen bevegelse, musikk, lys og video til et helhetlig scenisk uttrykk. Hovedfokuset i Teola er å utforske potensialet i krysningsfeltet mellom konsert og forestilling. Prosjektet er et samarbeid mellom VIB (Verksted for Improvisert Bevegelse) og electrorock bandet Ningun Extremo. Prosjektet hadde urpremiere fredag 24. august 2012 på Teaterhuset Avant Garden "Vi, alene" - Kompani Trondheim Kompani Trondheim består av Benedicte Schybaj, Catharina H. Salberg, Martine Bjørnstad, Linda Johansen, Martha Standal og Kine Kvarme. Kompaniet jobbet med sin første produksjon, med mål om å skape en helaftens danseforestilling. Kompaniet viste en work- in- progress koreografi på Åpen Scene for Dans lørdag 17. november Utforskning, utprøving og forberedelser DansiTs prøvelokaler brukes kontinuerlig gjennom året av våre medlemmer til utforskning, utprøving og forberedelser Studiovisninger og forestillinger i DansiTs sal DansiTs sal er utstyrt med svarte moltontepper, lysrigg, lysutstyr og dansematter. Dette gjør at salen kan benyttes til studiovisninger og forestillinger i mindre format. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

17 Følgende produksjoner har holdt studiovisninger i 2012: Visninger produksjoner/residenser ved DansiT: Kari Trestakk - studiovisning Heavy Heads - studiovisning Multiplié 2013: Danseteateret 55+ & Danselaboratoriet, Søtt, surt og fortalt Visninger av eksterne leietakere: Dans i Nord- Trøndelag/ Stjerne Dan Peter Sundland/ Impro, musikk og dans CHIVI foundation/ Fundraising event med konserter og forestilling LEIKHÚS v/ Siri Schnell Juvik/ Og alt skal bli borte Konstellasjonen/ Over stokk og stein 6.6. Kvelds- og helgleietakere i DansiTs sal DansiT leier ut sine lokaler til ulike danserelaterte aktiviteter på kvelder og i helger. De fleste faste kveldsleietakerne har vært i DansiTs sal siden ferdigstillingen av lokalene i starten av 2009, men noe utskiftninger har det vært. I løpet av 2012 har disse leietakerne hatt fast aktivitet Danselaboratoriet Danselaboratoriet er en del av Kulturenheten i Trondheim kommune. Gruppen samles ukentlig, og arbeider med samtidsdans, improvisasjon og koreografi. Danselaboratoriet er en utøvende gruppe som skaper en forestilling hvert år, samt tar på seg en rekke mindre oppdrag på seminarer og konferanser VIB - verksted for improvisert bevegelse VIB drives av dansekunstnere Luis Della Mea, Mari Flønes og Ingeborg Dugstad Sanders. VIB arrangerer VIB/jam; en åpen improvisasjons- jam, og VIB/ workshop; workshops i bevegelsesimprovisasjon som arrangeres flere ganger i semesteret. Disse arrangementene er åpne for alle interesserte og har deltakere med ulik bakgrunn og erfaring PAS dansekompani PAS dansekompani er et studentdrevet kompani med dyktige amatører. Kompaniet har to treninger i uken og samarbeider med profesjonelle dansekunstnere som pedagoger og koreografer Capoeira GUC Trondheim Capoeira GUC har siden januar 2009 holdt til i DansiTs lokaler. De holder trening to ganger i uken, samt arrangerer samlinger med deltakere fra hele landet Gaias Dance Gaias Dance har holdt ukentlige samlinger. Deltakerne beveger seg til musikk som stimulerer til ulike uttrykk, og de arbeider med meditasjon, lek og kreativitet gjennom kroppen. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

18 Medisinsk yoga Medisinsk yoga er basert på Kundaliniyoga og består av enkle øvelser satt sammen i korte serier, pusteteknikker, meditasjon og bruk av mantraer. Kursene drives av Lars Ellevog og arrangeres ukentlig rytmer Improvisasjonsjam basert på 5 rytmer systemet. Kurset driftes av Kari Holten Sommertrening 28. juli - 5. august 2012 Det ble arrangert et sommerkurs primært for aldersgruppen 15 år og oppover i DansiTs sal 28. juli - 5. august Lene Brustad Melhus og Silje Bævre Lian stod for initiativet og gjennomføring Svartlamon kunst- og kulturbarnehage Svartlamon kunst- og kulturbarnehage bruker DansiTs lokaler for danseaktiviteter med barna. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

19 6.7. Statistikk DansiTs produksjonssal 2012!"#$%"&'()*"+,-!"#$%&'()**%&+&,-*$..+&!"#$%&'#() )'. :7<=>>,2=?80,9, ; :7<=>>, 2=? VW X -A B!"#$%"&'()*"+,/ $ /01#23"4%&5)01%&.-6()07+&!*+,-./-. <)*J*-&5K2(4"C+&3+$).<$-%5+&&. L-6()0"&M*-0$N%"6+&=); )'. )'. :7787,; /0=*"&R"C3$)#+&E)895.<$)**-$ S(%0&'1%0%&Q-*&$)03&T&(*U4%* )'. YZ [ VX A VA [ A YW A AH Z [ X X CB DE Z Y X H H A VY A H V H A FG -E V [ V Y V Y V V[ V AA AW Z /E EE :7<=>>,; =?80,<1<=>< :7<=>>,; ,9,; ,<1<=>< -BF -E- DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

20 !"#$"%&'()'*+,-#.*$/'&#"+&$#(01(23$#"4!"#$%&#'()"**%+%(),-$./$(0$01 2'"/3%2'"-(%+%(),-$./$(0$01 4"0(')'")'#')%556%7%4"0('8"9.#").#$'):%!"##$%&'(#%)*%+)(#,-#%;<,8)$=8$>? 567!"#$"$%&'(01(&-#8&'$&(9&"&83-&'& 4"0%C')'#%D,0-8"0-B%123()$%2'&455%)*%6,0& E2FGF%H.,0-")$.0B%7'06(,4&40*%/8/0#%2/6%5)0&/(#/(%)*%+)(/&#4--40* IJF!2KD%/B%D$#$%DLM0'88%N,/$*B%9*%,-#%&5,-%:-4%:)(#/!.0()'88"(O.0'0B%98/(%&#)55%)*%&#/ b A :$8399( ),;9"-,<<&'&( 8*8398 Z` a _Zc BAC 5 Z _ c` Z de b ca D EFE :$8399(0"#$"$%&'(8*8398 :$8399(),;9"-,<<&'&(8*8398 BC CAA =,'#/>*'-#?*)#(3''3$%&'8(30(23$#"4 U!,0()%.1%*,8),#%$%0V#$01(8$/')U%%T'-%I$00%D8')),T%WO'#*'%/B%!FWX Y.#*(M.=%T'-%MZ-"0L'%;<,8)$=8$>?!,#(%$%$T=#./$("(O.0%T'-%P-"T%W'0O"T$0%.1%!$#()$'%D$T(.0%;<,8)$=8$>? Y.#*(M.=%T'-%\8'1%D.,8$T'0*.:%("T"#9'$-%T'-%W"()"#-B&P] <.#1'0*8"(('%T'-%<'))'%J-/"#-('0:%("T"#9'$-%T'-%W"()"#-B&P] Y.#*(M.=%T'-%F01#$-%^$*(-"8:%("T"#9'$-%T'-%W"()"#-B&P] Y.#*(M.=%T'-%\98$/$":%("T"#9'$-%T'-%W"()"#-B&P] ^A#()'MO'8=(*,#(%T'-%QA-'%*.#( C#.-,*(O.0(*,#(%T'-%!$##'%P#0'9'#1 ^"1-"1%$%-"0(%6%4"0('#$(*%("T)"8' 567 :$8399(+3%&' :$8399( +&983-&'&()'1( -,'#+3% _ 5 _ a 5 d _` _ 5 _ 5 b _ d _ e Z f b BG BFA :$8399(-,'#+3%&'(8*8398 :$8399(-,'#+&983-&'&(8*8398 BG BFA DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT

Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Organisasjon 4 2.1. Organisasjonsform 4 2.2. Oppdrag, formål, visjon og verdier 4 2.3. DansiTs administrasjon

Detaljer

DansiT når sitt formål gjennom å arbeide hovedsaklig med følgende momenter:

DansiT når sitt formål gjennom å arbeide hovedsaklig med følgende momenter: org.nr 985 553 998 www.dansit.no Årsrapport 2011 DansiT, Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag. DansiTs oppdrag er å utvikle og styrke dansekunstfeltet i Trondheim og Sør-Trøndelag gjennom å være et ressurs-

Detaljer

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ÅPNING AV JUBILEUMSÅRET Rom for Dans feirer 10 år! Det blir fest, kunstneriske innslag, taler og lansering av jubileumsbok. For: åpent for alle (begrenset antall plasser!)

Detaljer

Dansemiljøet i regionen i dag

Dansemiljøet i regionen i dag Dansemiljøet i regionen i dag Interessen for dans er i stadig vekst. Kulturskoler, private danseskoler som Steps dansestudio og åpne tilholdssted for streetdancere som L54 i Sandnes og Metropolis i Stavanger

Detaljer

Måloppnåelse og resultater

Måloppnåelse og resultater Årsrapport 2010 Innledning 2010 ble et år med store økonomiske utfordringer, god utvikling av publikum, og arbeid med utvikling av organisasjonen og stab. Påtroppende kunstnerisk leder Arne Fagerholt trakk

Detaljer

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Kort om Bærum Kulturhus Organisert som kommunal driftsenhet Programmere og drifte: Bærum Kulturhus,

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans

Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans Innledning......2 1. Innhold... 2 2. Mål.3 a. Dansetekniske hovedfag....3 b. Andre fag....4 c. Scenisk arbeid-kreativt arbeid....4

Detaljer

www.codadancefest.no OVERSIKT DANSE- OG MUSIKKWORKSHOP 13-18/10 Rommen Scene, Trikkehallen på Kjelsås

www.codadancefest.no OVERSIKT DANSE- OG MUSIKKWORKSHOP 13-18/10 Rommen Scene, Trikkehallen på Kjelsås OVERSIKT DANSE- OG MUSIKKWORKSHOP 13-18/10 Rommen Scene, Trikkehallen på Kjelsås IN THE DUST 2Faced Dance Company (UK) 17/10 19.00 Rommen Scene 18/10 18.00 Trikkehallen på Kjelsås EN DANS PÅ SKINNER 17/10

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 12 42 28. Vararepresentanter

Detaljer

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 21. juni 2013 Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger, (NoDa)

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012.

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. Innhold Side 1: FORSIDE Side 2: KORT BAKGRUNN FOR INNSPILL Side 3-4: DANSIS-DANSEKUNST I STAVANGERREGIONEN

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Sør-Trøndelag FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge scenekunstbruket feb2013 - formidle forvalte kompetanse www.scenekunstbruket.no Stikkord til slide 2 Hvem er Scenekunstbruket: Den største landsdekkende

Detaljer

DANSENS HUS ÅRSRAPPORT 2009

DANSENS HUS ÅRSRAPPORT 2009 DANSENS HUS ÅRSRAPPORT 2009 dansenshus.com Dansens Hus, april 2009, foyer og Akerselv i ett Foto fra Sweet&Tender/Living House 1 SAMMENDRAG Dansens Hus (DH) flyttet i februar 2008 inn i eget hus på Vulkantomten

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole, seksjon dans

Oslo musikk- og kulturskole, seksjon dans Oslo musikk- og kulturskole, seksjon dans Fagplan for moderne dans/ samtidsdans 1. Innhold 1. Mål 2. Organisering 3. Rammefaktorer 4. Vurdering Innledning Skolen har et bredt tilbud innenfor faget dans,

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

ddd KULTURKONTAKT NORD

ddd KULTURKONTAKT NORD ddd KULTURKONTAKT NORD Prosjektstøtte OPSTART Tematiske prosjekt puls Generelle vurderingskriterier og vilkår. OPSTARTS-kriterier. Kvalitetsløftende formål. Spesifikke kriterier og søknadsfrister. Støtte

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Veitvet story 3 Elever fra barnetrinnet danser Super Mario Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2009 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Samarbeidsavtalen 2012-2015

Samarbeidsavtalen 2012-2015 BODØPILOTEN Samarbeidsavtalen 2012-2015 Formål Sammen skal vi øke barn og unges motivasjon og interesse for læring, ved å stimulere kreativitet og bruk av estetiske sans i opplæringen i skolene og barnehagene

Detaljer

A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn. inspirasjon før under etter forestilling

A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn. inspirasjon før under etter forestilling A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn inspirasjon før under etter forestilling A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn inspirasjon før under etter forestilling Hvordan er det å være ung

Detaljer

Vellykket dans med rockere. Carte Blanche tester ut det umiddelbare og uforutsigbare i møtet med Motorpsychos melodiøse improvisasjoner.

Vellykket dans med rockere. Carte Blanche tester ut det umiddelbare og uforutsigbare i møtet med Motorpsychos melodiøse improvisasjoner. KULTUR TIPS OSS DIRRENDE: Det tilhører fremdeles til sjeldenheten at musikk, fremført live, tar en så vesentlig plass i en danseforestilling. Og møtet Vellykket dans med rockere Carte Blanche tester ut

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

JA! Konsertinformasjon. En dialog med førskolebarn! JA! - med sangstemmen. JA! - med talestemmen. JA! - med kroppsspråk. Ann Kristin Andersson, sang

JA! Konsertinformasjon. En dialog med førskolebarn! JA! - med sangstemmen. JA! - med talestemmen. JA! - med kroppsspråk. Ann Kristin Andersson, sang Konsertinformasjon Foto:Nadia Frantsen JA! En dialog med førskolebarn! JA! - med sangstemmen JA! - med talestemmen JA! - med kroppsspråk JA! - med bevegelse Ann Kristin Andersson, sang Om programmet JA!

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

STUDIEPROGRAM SKOLEN FOR SAMTIDSDANS DEL 2 - FAGSPESIFIKK PLAN

STUDIEPROGRAM SKOLEN FOR SAMTIDSDANS DEL 2 - FAGSPESIFIKK PLAN STUDIEPROGRAM SKOLEN FOR SAMTIDSDANS DEL 2 - FAGSPESIFIKK PLAN Del 2 fagspesifikk plan bygger videre på studieplan for Skolen for Samtidsdans. Skolens mål og faglige profil, er nedfelt i studieplanen.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter.

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. - et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. Kompani13 Etablert 13.09.2013 Kompani13s visjon er å etablere et markant scenekunstensemble

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0092 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling av profesjonelt dansemiljø videreføring Kort beskrivelse Dans i Nord-Trøndelag ønsker å videreutvikles som

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

Kulturskolen som ressurs

Kulturskolen som ressurs Kulturskolen som ressurs Utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre Hotell Bristol, 1. november Erling J. Myrseth, styreleder region Øst Norsk kulturskoleråd Medlemsorganisasjon

Detaljer

Velkommen til. Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011. En rustfri festival med, om og av eldre - for alle!

Velkommen til. Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011. En rustfri festival med, om og av eldre - for alle! Velkommen til RUSTFRITT Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011 En rustfri festival med, om og av eldre - for alle! Porsgrunn kommune, Pensjonistforbundet og Grenland Friteater

Detaljer

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst :

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst : Dato: 22. mai 2008 Fullmaktssak /08 Tilskudd elektronisk kunst 2008 TTJE SARK-3315-200801325-9 Hva saken gjelder: På tjeneste 37760 Tverrestetisk er det i 2008 avsatt kr. 150 000,- som frie tilskuddsmidler

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 6 2015-2016: Sakliste Sted: Quality hotell Tønsberg Tid: Mandag 23.05.2016, 1200 1500 Sak 20/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 21/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 5, Periode

Detaljer

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter.

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. 2014 - et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. Kompani13 Etablert 13.09.2013 Kompani13 ble etablert i forbindelse med forestillingen

Detaljer

Handlingsplan for BODØ piloten 2012 2015

Handlingsplan for BODØ piloten 2012 2015 Handlingsplan for BODØ piloten 2012 2015, Nordland fylkeskommune, Kunst og kultursenteret og Universitetet i Nordland vil sammen styrke kvaliteten på kunst- og kulturfagene i opplæringen. Dette ved å øke

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKESAVDELING All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN

VIRKSOMHETSPLAN NORSK KULTURSKOLERÅD Sør-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Visjon - Kulturskole for alle Norsk Kulturskoleråd Sør-Trøndelag vil sette dagsorden ved å reise viktige debatter, spre dokumentasjon og drive

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015

Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015 Kjerringråkk v/ Maiken Fredrikke Vembre Grønnåsen 1D 8073 Bodø Bodø Kommune 05.03.2015 Postboks 319 8001 Bodø Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015 Søknadssum: 150 000,- Kjerringråkk er en festival i

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Sluttrapport. Prosjektnummer: 2010/3/0276. Søkerorganisasjon: Norges Blindeforbund. Virksomhetsområde: Rehabilitering

Sluttrapport. Prosjektnummer: 2010/3/0276. Søkerorganisasjon: Norges Blindeforbund. Virksomhetsområde: Rehabilitering Sluttrapport Prosjekttittel: Møtested Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2010/3/0276 Prosjektleder: Kjersti Kramm Engebrigtsen Søkerorganisasjon: Norges Blindeforbund 1 Sammendrag: Bakgrunnen

Detaljer

Landing - dansekunstnere med stedssans

Landing - dansekunstnere med stedssans Landing - dansekunstnere med stedssans Venke Marie Sortland og Ina Coll Kjølmoen Introduksjon Hva skjer med oss som dansekunstnere, med kunsten vår og med publikum, når vi trekker ut av det tradisjonelle

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

MONSTERSKJELETT MARIO

MONSTERSKJELETT MARIO Svartlamon kunst- og kulturbarnehage MONSTERSKJELETT MARIO KORT OM PROSJEKTET Monsterskjelett Mario var et tverrfaglig kunstprosjekt som gikk hele vinteren 2009. Barnehagen hadde samarbeidspartnere fra

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Læreplan i scenisk dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans

Læreplan i scenisk dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Læreplan i scenisk dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Hva finnes av støtteordninger? SØKNADSKRIVING Hva bør en søknad inneholde? Hva kan jeg søke til? Hvor kan jeg søke? Lokale/ regionale ordninger Nasjonale ordninger Internasjonale ordninger Private fond

Detaljer

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS foto: stian schioldborg / www.magentastudios.no B A S S /G I TA R / T R O M M E R B A N D Ø V I N G R O

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Halvårsrapport - vår 2009. Sceneinstruktøren i Lofoten. Maiken Garder

Halvårsrapport - vår 2009. Sceneinstruktøren i Lofoten. Maiken Garder Halvårsrapport - vår 2009 Sceneinstruktøren i Lofoten Maiken Garder INNHOLD Forord s. 3 Vestvågøy kommune s. 4 Jeg vet hvorfor s. 4 Geitekillingen som kunne telle til 10 s. 7 LukaS s. 7 Kurs og konsulentvirksomhet

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 FINNMARK FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Årsmelding. for. IVK Norge

Årsmelding. for. IVK Norge Årsmelding for IVK Norge 2015 1 2 Styrets sammensetning per 31.12.2015 Leder: Karine Skinner. Valgt for to år 15. mars 2014 Kasserer: Helga Ekehaug. Valg for to år 11. oktober 2014. Sekretær: Styret fikk

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Notat Til: Medlemmer i regionalavdelingen Fra: Styret i avdeling BERGEN Dato: Til Årsmøte 8.juni 2010 SAK: ÅRSMØTE 2010, saksliste og årsmelding 2009

Notat Til: Medlemmer i regionalavdelingen Fra: Styret i avdeling BERGEN Dato: Til Årsmøte 8.juni 2010 SAK: ÅRSMØTE 2010, saksliste og årsmelding 2009 Notat Til: Medlemmer i regionalavdelingen Fra: Styret i avdeling BERGEN Dato: Til Årsmøte 8.juni 2010 SAK: ÅRSMØTE 2010, saksliste og årsmelding 2009 SAK 1. INNKALLING Årsmøtet er annonsert ved utsendelse

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Ida Skaret Fjøseide og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet.

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2015-2017. Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2015. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden Forskningsdagene Harm-Christian Tolden Om Norsk publikumsutvikling Norsk publikumsutvikling Nasjonal medlemsorganisasjon for kulturlivet startet på initiativ av Bergen kommune i mars 2009 Er et kompetansesenter

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

- Jeg vet ikke hva det var, men jeg kjente det i hjertet!

- Jeg vet ikke hva det var, men jeg kjente det i hjertet! - Jeg vet ikke hva det var, men jeg kjente det i hjertet! Elev ved Svensedammen skole etter å ha sett forestilling med Panta Rei Danseteater 26.11.2012 Foto: Kim Sølve/ Trine + Kim design studio PANTA

Detaljer

Velkommen til Operaen!

Velkommen til Operaen! DEN NORSKE OPERA & BALLETT FOR SKOLER & BARNEHAGER 2012/2013 DEN NORSKE OPERA & BALLETT TILBYR FORMIDLINGS- AKTIVITETER KNYTTET TIL DET SOM SKJER PÅ SCENENE VÅRE. ALT FRA DAGLIGE OMVISNINGER OG MØTER MED

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Årsmøte i Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes

Årsmøte i Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes Årsmøte i Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes Senter for nordlige folk, 13.03.13 Til stede: Wilmar Johnsen, Kurt-Ivar Johnsen, Henrik Olsen, Per Larsen, Kine Rasmussen, Irene Pedersen, 1. Valg

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN «MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE»

VEDTEKTER FOR FORENINGEN «MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE» Side 1 av 5 HISTORISK INNLEDNING MiSK ble opprettet i 1999. I 2001 ble kantor Svein Rustad på bakgrunn av ny stillingsbevilgning fra Sandefjord kommune frikjøpt fra 50 % av kantorstillingen for å drive

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer