UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet"

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Bergen, 29. september 2004 Saknr. 04/8855/MN KBR/KBA Til: Kontorsjef Kjell Trengereid, Institutt for fysikk og teknologi Kontorsjef Andrea Grimnes, Molekylærbiologisk institutt Kontorsjef Heidi Espedal, Institutt for geovitenskap Fakultetsdirektør Kjell A. Sælen, fakultetssekretariatet Kontorsjef Astrid Breivik, fakultetssekretariatet Rådgiver Line Rye, Personal og økonomiavdelingen Thordis Davidsen, leder NTL ved UiB Gerd Johannessen, leder 2fo ved UiB STYRINGSGRUPPEN FOR GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV DE SAMLEDE ADMINISTRATIVE FUNKSJONER VED FAKULTETET OPPNEVNING OG INNKALLING TIL FØRSTE MØTE I fakultetsstyremøte 15. september 2004, sak 85/2004, ble det vedtatt et mandat for og en sammensetning av en Styringsgruppe for gjennomgang og utvikling av de samlede administrative funksjoner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det kalles med dette inn til første møte i styringsgruppen: Tirsdag: 5. oktober 2004 Klokken: Sted: Kjell A. Sælens kontor I vedlegg 1 finner dere et diskusjonsgrunnlag fra Kristine Breivik, leder av Styringsgruppen, som vil danne utgangspunkt for diskusjon blant annet omkring mandat for undergruppene. Fakultetsstyresak 85/2004 finnes også som vedlegg, og ligger i tillegg på følgende webadresse: I etterkant av fakultetsstyremøtet har fakultetsdirektøren funnet å kunne utvide Styringsgruppen med ett medlem slik at både NTL og 2fo blir representert. Dette har skjedd etter ønske fra organisasjonene. Postadresse: Postboks 7800 N-5020 Bergen Norge Besøksadresse: Harald Hårfagres g. 1 Telefon: Telefaks: E-post: Internett:

2 Sammensetningen av Styringsgruppen blir etter dette som følger: Økonomisjef Kristine Breivik, leder, fakultetssekretariatet Kontorsjef Kjell Trengereid, Institutt for fysikk og teknologi Kontorsjef Andrea Grimnes, Molekylærbiologisk institutt Kontorsjef Heidi Espedal, Institutt for geovitenskap Fakultetsdirektør Kjell A. Sælen, fakultetssekretariatet Kontorsjef Astrid Breivik, fakultetssekretariatet Rådgiver Line Rye, Personal og økonomiavdelingen Thordis Davidsen, leder NTL ved UiB Gerd Johannessen, leder 2fo ved UiB Rådgiver Kristin Bakken, fakultetssekretariatet, skal fungere som gruppens sekretær. Styringsgruppens mandat framgår av den vedlagte fakultetsstyresaken. Forslag til dagsorden er som følger: 1) Godkjenning av innkalling og dagsorden 1) Innledning ved Kristine 1) Gjennomgang av gruppens mandat - Diskusjon, presiseringer og eventuelle avgrensninger - Spesielt om prosessens art - Hva ligger i implementering fra høst -05 1) Forslag til mandat for undergruppene 1) Oppnevning av undergrupper 1) Forholdet til omverdenen underveis i prosessen 1) Fremdriftsplan for prosessen (forslag til milepælplan fremlegges) 1) Eventuelt Vel møtt til første møte i Styringsgruppen! Kristine Breivik økonomisjef og leder av Styringsgruppen Kristin Bakken rådgiver og sekretær for Styringsgruppen 3 vedlegg: Diskusjonsgrunnlag fra Kristine Breivik Fakultetsstyresak 85/2004 Tiltakslisten fra Bekkjarvikseminaret X:\DOKUMENT\KRISTINE_B\Styringsgruppen\oppnevn_og_innk doc 2

3 Vedlegg 1 Til: Styringsgruppe for gjennomgang og utvikling av de samlede administrative funksjoner Fra: Kristine Breivik, leder for Styringsgruppen Dato: 29. september 2004 Diskusjonsgrunnlag til første møte i styringsgruppen, 5. oktober 2004 Styringsgruppen skal definere en ønsket standard for god administrasjon ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet tilpasset fakultetets organisasjonsmodell Forslag til dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Innledning ved Kristine 3. Gjennomgang av gruppens mandat Diskusjon, presiseringer og eventuelle avgrensninger Spesielt om prosessens art Hva ligger i implementering fra høst Forslag til mandat for undergruppene 5. Oppnevning av undergrupper 6. Forholdet til omverdenen underveis i prosessen 7. Fremdriftsplan for prosessen (forslag til milepælplan fremlegges) 8. Eventuelt Ad punkt 3) Styringsgruppens mandat gitt av fakultetsstyret Styringsgruppen skal definere en ønsket standard for god administrasjon ved det matematisknaturvitenskapelige fakultet tilpasset fakultetets organisasjonsmodell Styringsgruppen skal gjennom sitt arbeid, innenfor områdene studie, personal, økonomi og forskningsadministrasjon: Kartlegge arbeidsoppgaver og ønsket servicenivå Komme med forslag til arbeidsdeling mellom nivåene Kartlegge kompetansenivå og utarbeide kompetanseutviklingsprogram for administrasjonen Et mål for arbeidet er: Fullstendig saksbehandling på ett nivå. Det må oppnevnes undergrupper for hvert av områdene. Hver undergruppe skal ha en leder og en sekretær, og lederen skal rapportere til Styringsgruppen etter en milepælsplan definert av Styringsgruppen. 3

4 Styringsgruppen skal vurdere om hvorvidt den samlede administrasjonen bør defineres som å være under omstilling, da det kan være et viktig tiltak for å ha reelle virkemidler for eventuell omplassering av administrativt ansatte. Styringsgruppen rapporterer til fakultetsstyret. Styringsgruppen forventes i løpet av prosessen å ha tett dialog med: Instituttledergruppen Den administrative ledergruppen Representanter for organisasjonene Det sentrale koordineringsutvalget Styringsgruppen skal ha en gjennomgang av den samlede tiltaksplanen utformet av de administrative lederne på "Bekkjarvikseminaret". De tiltak som vurderes som hensiktsmessige å innlemme i den totale gjennomgangen av administrative funksjoner, skal innlemmes i milepælsplanen. Hvert av tiltakene skal ha en leder som skal rapportere til styringsgruppen. Styringsgruppen skal koordinere, overvåke, og være pådriver for prosessene som initieres med dette mandatet. Endelig rapport til fakultetsstyret, med forslag til reorganisering, skal foreligge senest 30. juni 2005, for iverksetting av tiltak i løpet av høsten Ad. punkt 4) Forslag til mandat for undergruppene Undergruppenes arbeid bør deles i to faser. Første fase (høsten 2004) blir en kartleggingsfase. Innstilling fra gruppene på dette punkt bør være en beskrivelse av nåsituasjonen, kartlegge arbeidsoppgavene og gi skissemessige forslag til løsninger for å oppnå ønsket servicenivå. I neste fase (første kvartal 2005) bør gruppene arbeide videre med valgt modell, foreslå konkret organisering og tiltak for tilrettelegging for implementering, og utarbeide konkrete rutinebeskrivelser innen saksområdet. I fase to vil det også være ønsket at det utarbeides forslag til konkret planer for kartlegging av kompetansenivå og utarbeidelse av kompetanseutviklingsprogram ved fakultetet. Undergruppene bør også fungere som viktige høringsinstanser for styringsgruppen i dens arbeid med å utarbeide en enhetlig overbygning, - den samlede innstillingen om fremtidig organisering for å tilrettelegge for å oppnå den ønskede standard for god administrasjon ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet tilpasset fakultetets organisasjonsmodell. 4.1 Undergruppe for studieadministrasjon Som det framgår av fakultetsstyresaken er arbeidet i studiegruppen allerede i gang. Gruppen har følgende sammensetning: Seksjonssjef MN-fak Elisabeth Lysebo (leder) Studiekonsulent MI Lars Jordanger Førstekonsulent studentekspedisjonen Bjørn Bleie Studiekonsulent BIO/MN-fak Ingrid Solhøy 4

5 Studiekonsulent II Eli Høie Kontorsjef GEO Heidi Espedal Gruppen har hatt en rekke møter allerede, ut i fra følgende mandat gitt i juni: Gruppens mandat blir å komme med forslag til hva som vil være en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom institutt og fakultetsnivået når det gjelder studieadministrasjon. Målsettingen er at vi i større grad skal se på den samlede administrasjonens muligheter til å bidra til at fakultetet oppnår sine mål, altså institutt-fakultet-studentekspedisjon under ett. Sentralt i dette arbeidet blir defineringen av hva som skal være studentekspedisjonen sin rolle. Frist for levering av innstilling blir ca 1. oktober Fristen til gruppen ble satt (til 1. oktober) i henhold til opprinnelig tidsplan, som innebar at Styringsgruppen skulle levere sin innstilling innen 31. desember Det foreslås at både mandat og tidsfrist for Studiegruppen harmoniseres med de øvrige undergruppene som følger (forslag til nytt mandat): For overordnet mandat for arbeidet vises til Styringsgruppens mandat. Se også felles innledning over (punkt 4). Forslag til sammensetning av gruppen vil bli fremlagt på møtet. Studiegruppens mandat blir å Kartlegge dagens oppgaver, rutiner og utfordringer innen studieadministrasjon Definere ønsket servicenivå Komme med forslag til hva som vil være en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom institutt og fakultetsnivået når det gjelder studieadministrasjon Målsettingen er at vi i større grad skal se på den samlede administrasjonens muligheter til å bidra til at fakultetet oppnår sine mål, altså institutt-fakultet under ett. Forholdet til Utdanningsavdelingen vil måtte være sentralt i gruppens arbeid. God kommunikasjon mot Utdanningsavdelingen er derfor viktig. Gruppen må også vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å trekke studenter inn i enkelte faser av arbeidet. Det skal i prosessen legges vekt på den overordnede målsetning om fullstendig saksbehandling på et nivå. Frist for levering av innstilling blir 6. desember 5

6 4.2 Undergruppe for personaladministrasjon For overordnet mandat for arbeidet vises til Styringsgruppens mandat. Se også felles innledning over (punkt 4). Forslag til sammensetning av gruppen vil bli fremlagt på møtet. Personalgruppens mandat blir å Kartlegge dagens oppgaver, rutiner og utfordringer innen personalfeltet Definere ønsket servicenivå Komme med forslag til hva som vil være en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom institutt og fakultetsnivået når det gjelder personaladministrasjon Målsettingen er at vi i større grad skal se på den samlede administrasjonens muligheter til å bidra til at fakultetet oppnår sine mål, altså institutt-fakultet under ett. Forholdet til Personal-og økonomiavdelingen generelt, og med fokus på de omstillingsprosesser som pågår der, vil måtte være sentralt i gruppens arbeid. God kommunikasjon mot Personal-og økonomiavdelingen er derfor viktig. Det skal i prosessen legges vekt på den overordnede målsetning om fullstendig saksbehandling på et nivå. Frist for levering av innstilling blir 6. desember 4.3 Undergruppe for økonomi For overordnet mandat for arbeidet vises til Styringsgruppens mandat. Se også felles innledning over (punkt 4). Forslag til sammensetning av gruppen vil bli fremlagt på møtet. Økonomigruppens mandat blir å Kartlegge dagens oppgaver, rutiner og utfordringer innen økonomifeltet Definere ønsket servicenivå Komme med forslag til hva som vil være en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom institutt og fakultetsnivået når det gjelder økonomiforvaltning Målsettingen er at vi i større grad skal se på den samlede administrasjonens muligheter til å bidra til at fakultetet oppnår sine mål, altså institutt-fakultet under ett. Forholdet til Personal-og økonomiavdelingen generelt, og med fokus på de omstillingsprosesser som pågår der, vil måtte være sentralt i gruppens arbeid. God kommunikasjon mot Personal-og økonomiavdelingen er derfor viktig, spesielt mot budsjettseksjonen. Det skal i prosessen legges vekt på den overordnede målsetning om fullstendig saksbehandling på et nivå. Frist for levering av innstilling blir 6. desember 6

7 4.4 Undergruppe for forskningsadministrasjon I forbindelse med at det ved fakultetet pågår et pilotprosjekt som har fått tittelen Black-box, er det tidligere opprettet en arbeidsgruppe med følgende sammensetning: Direktør Kjetil Skog (leder) Kontorsjef Heidi Espedal (GEO) Kontorsjef Kjell Trengereid (FYS) Førstekonsulent Anita Vangen Førstekonsulent Sissel Bortheim (CIPR) Førstekonsulent Tore Berget (MN-fak) Seksjonssjef Kristine Breivik (MN-fak) I forbindelse med etablering av "Black-Box" ble Avdeling for naturvitenskap gitt følgende mandat: "Avdeling for naturvitenskap gis ansvaret for å koordinere arbeidet med en harmonisering av administrative rutiner mellom avdelingene i Unifob AS og fagmiljø ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Forholdet til faglig ledelse skal vektlegges ved utarbeidelse av felles rutiner. Det skal skilles mellom prosjekter/aktiviteter som er under faglig ledelse av en avdeling i Unifob AS og prosjekter/aktiviteter som er under faglig ledelse av et fagmiljø ved UiB. I første fase ber vi om at arbeidet rettes mot følgende aktiviteter: Fordeling av prosjekter Prising av tjenester på avdeling og institutt Rekrutteringsstillinger Styringsinformasjon (utarbeidelse av rapporteringsrutiner) Arbeidet forutsettes å skje i samarbeid med de berørte avdelinger og institutter, samt MN-fakultetet. Vi ber om at Avdeling for naturvitenskap leverer en innstilling innen 1. mai 2004." Mandatet til Avdeling for naturvitenskap ble gjort til mandat for ovennevnte (Black-Box) arbeidsgruppe, og punktene Fordeling av prosjekter og Rekrutteringsstillinger ble ferdigstilt våren Oppfølging av arbeidet er planlagt høsten Mandatet faller så nært opp til det som ville være et naturlig mandat for en undergruppe innen feltet forskningsadministrasjon, at det bør vurderes å benytte den allerede eksisterende arbeidsgruppe som undergruppe i prosessen vi nå går inn i. Arbeidsgruppen bør i så tilfelle utvides slik at også medarbeidere med spisskompetanse innen personaladministrasjon kommer med. Forslag til utvidelse av gruppen vil bli fremlagt på møtet. 7

8 Det foreslås at gruppen tildeles følgende mandat, som et tillegg til mandatet de allerede har: For overordnet mandat for arbeidet vises til Styringsgruppens mandat. Se også felles innledning over (punkt 4). Gruppens mandat blir å Kartlegge dagens oppgaver, rutiner og utfordringer for forskningsadministrasjon Definere ønsket servicenivå Komme med forslag til hva som vil være en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom institutt, fakultet og sentrene når det gjelder forvaltning av ekstern portefølje Gruppen skal ta for seg saksfeltene personal og økonomi, og spesielt se på utfordringene som ligger i den tidvis uoversiktlige organisasjonsstrukturen innen feltet. Det skal i prosessen legges vekt på den overordnede målsetning om fullstendig saksbehandling på et nivå. Målsettingen er at vi i større grad skal se på den samlede administrasjonens muligheter til å bidra til at fakultetet oppnår sine mål, altså institutt-fakultet-senter under ett. Forholdet til Unifob AS, og de rutiner som gjelder for deres virksomhet, vil være sentralt i dette arbeidet.. God kommunikasjon mot Personal og økonomiavdelingen er også viktig. Frist for levering av innstilling blir 6. desember 8

9 Vedlegg 2 Tiltaksliste fra Bekkjarvikseminaret august 2004 for kontorsjefer og seksjonsledere 1) Definere en ønsket standard for god administrasjon ved det matematisknaturvitenskapelige fakultet tilpasset vår nye organisasjonsmodell Ansvar Medspillere Delaktiviteter: a. Kartlegge arbeidsoppgaver og ønsket service-nivå Frist: b. Klargjøre arbeidsdelingen mellom nivåene Frist: c. Kartlegge kompetansenivå og utarbeide kompetanseutviklingsprogram for administrasjonen Frist: Kjell A Sælen Representanter for administrativt ansatte, instituttledere, PØA og sentral avdeling Mål. Organisering Organiseres i 4 arbeidsgrupper innen henholdsvis studie personal økonomi og forskningsadministrasjon. NB! Arbeidsgruppe studier allerede i gang med Elisabeth som leder Viktige stikkord å ta med er: Rutinebeskrivelser Fullstendig saksbehandling på ett nivå. 2) Opprette Kontorsjef-forum Ansvar Kontorsjef-forum på omgang, 1.gang ansvar: Kjell Trengereid Når Månedlig? Starter tirsdag 14.sept. -04 kl Medspillere Alle kontorsjefene + de resurspersonene de inviterer Mål Bruke forumet til å gjennomføre konkrete tiltak 3) Utarbeide en bevist rekrutteringspolitikk til administrative stillinger v/fakultetet Ansvar Kjell A Sælen Når Ikke kurs, frigjøre tid til fagutvikling/skrivetid/studieopphold. Frist: Medspillere Styringsgruppen for oppfølgingen av administrasjonens utviklingsprogram 4) Styrke instituttledernes posisjon, deres evne til å drive forskningsledelse Delaktiviteter: a. Markere kontorsjefen i ledelsesapparatet b. Arrangere dialogmøter med instituttleder + stedfortreder + kontorsjef, ta opp at kontorsjefrollen blir styrket c. Drive lederutvikling for instituttleder og kontorsjef i fellesskap d. Delegere fullmakt til lønnsplassering og tilsettinger Ansvar Kjell A Sælen Når Dialogmøter starter mandag Medspillere Dekanus og kontorsjefene 9

10 5) Konkretisering av mål for fakultetet målbare for instituttene og fakultetsadm. Målingshierarki med start på MN fakultetet Ansvar Kjetil Skog Når Skisse for året 2005 innen Medspillere Kristine Breivik, repr. PØA, Bjørn Tømmerås, Harald Åge Mål At de konkrete målene kan brukes til strategisk styring 6) Gjennomføre pilot ny medarbeiderundersøkelsesmodell ved UiB Delaktiviteter: a. Testundersøkelse i september 2004 b. Evaluere spørsmålene c. Resultatene presenteres for alle i Bekkjarvik gruppen av Kristin Bakken i et lunsjmøte innen Ansvar Kristin Bakken Når Medspillere Deltakerne i Bekkjarvik samlingen Mål Finne fram til egnet verktøy for medarbeiderundersøkelser ved Det MN fak. 7) Utrede hvordan generere mer eksternt finansiert forskning a. Utnyttelsen av det vi har b. Om vi skal opprette egen stilling ved fakultetet i et samarbeid mellom flere institutter Ansvar Bjørn T. Når Frist Medspillere Heidi, Kjetil, Randi, Astri Bårdgard, Clelia, Olav Eldholm (instituttlederne) 8) Gjennomgå/evaluere vår utnyttelse av IT herunder a. Til informasjon b. Avtalebok c. Kalenderfunksjon Ansvar Bjørn følger opp med innspill Når Frist Medspillere. 10

11 Vedlegg 3 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: 021 Fakultetsstyresak: 85 Saksnr.: 04/8855 Møte: 15. september 2004 GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV DE SAMLEDE ADMINISTRATIVE FUNKSJONER VED FAKULTETET Bakgrunn Fakultetet har hatt som viktige målsettinger å bedre kvaliteten på forskningen og utdanningen. For å oppnå dette er det gjennomført en rekke tiltak: Etablering av større grunnenheter (gir mulighet for større satsinger og mindre overlapp og dublering, gjelder alle sider ved virksomheten: faglig, undervisningsmessig, administrativt, infrastrukturmessig etc) Styrking av ledelsesfunksjonene ved instituttene, ved å: tilsette motiverte og faglig sterke ledere gi lederne virkemidler for ledelse (avvikling av instituttstyret, delegering av budsjettfullmakter, overgang til enhetlig ledelse, dvs at det ikke lenger går en kommandolinje fra fakultetsdirektør til kontorsjef) I tillegg har der skjedd andre endringer som bl.a omlegging av undervisningen og studentoppfølgingen (Kvalitetsreformen), etablering av et tilsettingsorgan på fakultetet, endret finansieringsmodell for U&H-sektoren, endring i organiseringen av den eksternt finansierte virksomheten og mye mer. I løpet av høsten 2004 er det også nødvendig med en avklaring for fakultetet om hvorvidt det er ønskelig med enhetlig ledelse på fakultetsnivået også (at dekanus blir både faglig og administrativ leder for fakultetet). En bred prosess omkring dette spørsmål er ikke gjennomført, og en skal derfor være forsiktig med å foregripe konklusjonen. Enhetlig ledelse på fakultetsnivå vil imidlertid være en modell som a) er i tråd med den modellen vi har valgt for instituttnivået og b) med den modellen som etter all sannsynlighet blir lovpålagt 1 innført på institusjonsnivå i løpet av 2005/ Der er en ny lov på trappene som skal behandles av Stortinget i vårsesjonen (Ot.prp.nr.79 ( ) Ny lov om universiteter og høyskoler. Lovforslaget, og en kortversjon av denne, finner dere på følgende adresse: I proposisjonen fremmes en modell med enhetlig ledelse på institusjonsnivå, altså at rektor skal være både faglig og administrativ leder. I forslaget overlates det til styret å avgjøre hvorvidt rektor bør tilsettes eller velges. 11

12 Påbegynt lokalt administrativt utviklingsarbeid Universitetsstyret behandlet i møte 29. april 2004 saken "Omstilling av universitetets administrative og tekniske funksjoner" 2. Som en oppfølging av styrebehandlingen ble det oppnevnt en "Koordineringsgruppe for oppfølging av universitetsstyresak om omstilling" (se vedlegg). Universitetsstyret forventer bl.a. å se resultater av investeringer i mange nye administrative systemer og av avdelingssammenslåinger, i form av en reduksjon i administrative årsverk, eller i det minste en dreiing av fokus mot undervisningsadministrasjon ved effektivisering på andre områder (f.eks fakturabehandling). Med bakgrunn i alle de ovennevnte forhold og prosesser har fakultetsdirektøren initiert et utviklingsarbeid for den samlede administrasjonen ved fakultetet. Første ledd i denne utviklingsarbeidet har vært rettet mot de administrative lederne. Dette omfatter kontorsjefene ved instituttene (8 personer) og seksjonslederne ved fakultetssekretariatet (3 personer) og fakultetsdirektøren. Direktør (Kjetil Skog) ved Avdeling for naturvitenskap (Unifoib) har også vært inkludert, da det er en rekke forhold knyttet til administrasjon av den eksternt finansierte virksomheten som må på plass for at våre institutter skal kunne få gode og effektive virkemidler for økonomisk- og personalmessig styring av den totale virksomheten ved instituttene. Fakultetsdirektørens målsettinger for utviklingsarbeidet rettet mot de administrative lederne har vært uttalt som, bl.a. å: Tilpasse den samlede administrasjonen til ny ledelsesmodell (tilsatte ledere) Øke lederkompetansen og lederbevisstheten hos de administrative lederne Legge grunnlag for et utviklingsarbeid som skal sikre en dynamisk og hensiktsmessig arbeidsdeling mellom institutt- og fakultetsnivået Gruppen har hatt to samlinger (11. juni og august) som har resultert i en tiltaksliste med tanke på hvilke prosesser som bør settes i gang for å oppnå de ovennevnte målsettingene. Vi kan ikke se sekretariatets oppgaver og instituttadministrasjonenes oppgaver isolert fra hverandre. De administrative lederne er viktige rollemodeller og premissleverandører i forhold til de medarbeidere de leder, og det har derfor vært naturlig å fokusere på denne gruppen innledningsvis. For den videre framdrift, og for å forankre arbeidet som nå er initiert i forhold til fakultetsstyret og dekanat, ber fakultetsdirektøren om at fakultetsstyret oppnevner en styringsgruppe for de administrative prosessene vi nå står foran

13 Fakultetsdirektøren foreslår følgende mandat for en slik styringsgruppe: Styringsgruppen skal definere en ønsket standard for god administrasjon ved det matematisknaturvitenskapelige fakultet tilpasset fakultetets organisasjonsmodell Styringsgruppen skal gjennom sitt arbeid, innenfor områdene studie, personal, økonomi og forskningsadministrasjon: Kartlegge arbeidsoppgaver og ønsket servicenivå Komme med forslag til arbeidsdeling mellom nivåene Kartlegge kompetansenivå og utarbeide kompetanseutviklingsprogram for administrasjonen Et mål for arbeidet er: Fullstendig saksbehandling på ett nivå. Det må oppnevnes undergrupper for hvert av områdene. Hver undergruppe 3 skal ha en leder og en sekretær, og lederen skal rapportere til Styringsgruppen etter en milepælsplan definert av Styringsgruppen. Styringsgruppen skal vurdere om hvorvidt den samlede administrasjonen bør defineres som å være under omstilling, da det kan være et viktig tiltak for å ha reelle virkemidler for eventuell omplassering av administrativt ansatte. Styringsgruppen rapporterer til fakultetsstyret. Styringsgruppen forventes i løpet av prosessen å ha tett dialog med: Instituttledergruppen Den administrative ledergruppen Representanter for organisasjonene Det sentrale koordineringsutvalget Styringsgruppen skal ha en gjennomgang av den samlede tiltaksplanen utformet av de administrative lederne på "Bekkjarvikseminaret". De tiltak som vurderes som hensiktsmessige å innlemme i den totale gjennomgangen av administrative funksjoner, skal innlemmes i milepælsplanen. Hvert av tiltakene skal ha en leder som skal rapportere til styringsgruppen. Styringsgruppen skal koordinere, overvåke, og være pådriver for prosessene som initieres med dette mandatet. Endelig rapport til fakultetsstyret, med forslag til reorganisering, skal foreligge senest 30. juni 2005, for iverksetting av tiltak i løpet av høsten Til orientering er der allerede oppnevnt en arbeidsgruppe for området Studieadministrasjon av fakultetsdirektøren. Gruppen ledes av Elisabeth Lysebo, og består for øvrig av: Eli Høie, Bjørn Bleie, Lars Arne Jordanger, Heidi Espedal og Ingrid Solhøy. Gruppen har hatt to møter til nå (27. august og 8. september). 13

14 Fakultetsdirektøren foreslår følgende sammensetning av Styringsgruppen: Kristine Breivik, leder, (MN-fak) Kjell Trengereid (FOT) Andrea Grimnes (MBI) Heidi Espedal (GEO) Kjell A. Sælen (MN-fak) Astrid Breivik (MN-fak) Line Rye (PØA) 1 representant fra enten NTL eller 2fo (oppnevnes etter forslag fra NTL/2fo) FORSLAG TIL VEDTAK: Fakultetsstyret slutter seg enstemmig til det framlagte forslag til opprettelse, mandat og sammensetning av en 'Styringsgruppe for gjennomgang og utvikling av de samlede administrative funksjoner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet'. Bergen, 8.september 2004 KB Kjell A. Sælen fakultetsdirektør X:\DOKUMENT\KRISTIN\Utvikling\styringsgruppe_oppnevning_mandat.doc 14

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Gjennomgang og utvikling av de administrative funksjoner

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Gjennomgang og utvikling av de administrative funksjoner Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Gjennomgang og utvikling av de administrative funksjoner Allmøte for ALLE ADMINISTRATIVT ANSATTE ved fakultetet 13.10.04 Hva skjer??? Overordnet mål for omstillingen

Detaljer

Referat fra møte 5. oktober 2004 i. Styringsgruppen

Referat fra møte 5. oktober 2004 i. Styringsgruppen Referat fra møte 5. oktober 2004 i Styringsgruppen for gjennomgang og utvikling av de samlede administrative funksjoner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Styringsgruppen består 1 av følgende

Detaljer

PROGRAM FOR SEMINARET PÅ BJØRNEFJORDEN FEBRUAR 2005

PROGRAM FOR SEMINARET PÅ BJØRNEFJORDEN FEBRUAR 2005 Bergen, 2. februar 2005 Saknr: MN/KBA-KBR Til Administrative ledere ved institutter og fakultetssekretariatet Styringsgruppen for det administrative utviklingsarbeidet PROGRAM FOR SEMINARET PÅ BJØRNEFJORDEN

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012 ERFARINGER MED FAKULTETSSTYRET OG INSTITUTTRÅDENES ROLLE OG

Detaljer

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hva gjør vi nå? Møter i Styringsgruppen og

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hva gjør vi nå? Møter i Styringsgruppen og Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Hva gjør vi nå? Møter i Styringsgruppen 14.03.05 og 16.03.05 1 Mål med utviklingsarbeidet Styringsgruppen skal legge til

Detaljer

Studieadministrasjon ved mat.nat. hvor står vi, hvor går vi? Tilpasning til ny ledelsesmodell og Kvalitetsreformen

Studieadministrasjon ved mat.nat. hvor står vi, hvor går vi? Tilpasning til ny ledelsesmodell og Kvalitetsreformen Studieadministrasjon ved mat.nat. hvor står vi, hvor går vi? Tilpasning til ny ledelsesmodell og Kvalitetsreformen Gruppens medlemmer Studiesjef Elisabeth Müller Lysebo, leder, fakultetssekretariatet Seniorkonsulent

Detaljer

Forskningsadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og tilknyttede Unifob-avdelinger

Forskningsadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og tilknyttede Unifob-avdelinger Forskningsadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og tilknyttede Unifob-avdelinger Rapport til Styringsgruppen fra Undergruppe for økonomi 25.januar 2005 1 Forskningsadministrasjon

Detaljer

Status og videre planer

Status og videre planer Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Status og videre planer Solstrandsamlingen 21.- 22.april 2005 1 Utviklingsarbeidets målsetning: å legge til rette for en

Detaljer

Økonomiadministrasjon

Økonomiadministrasjon Administrativt utviklingsarbeid ved MN-fakultetet Økonomiadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrativt utviklingsarbeid Tilpasning til ny ledelses- og styringsmodell Rapport

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 62 Saksnr.: 2014/4537 Møte: 2. oktober 2014

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 62 Saksnr.: 2014/4537 Møte: 2. oktober 2014 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 62 Saksnr.: 2014/4537 Møte: 2. oktober 2014 RAMMER FOR ARBEID MED ADMINISTRATIV KVALITETSUTVIKLING FORSLAG

Detaljer

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rapport Kartlegging del 2. Vedlegg 2. Gjennomført i april 2005

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rapport Kartlegging del 2. Vedlegg 2. Gjennomført i april 2005 Rapport Kartlegging del 2 Vedlegg 2 Lederundersøkelsen -lokale forhold Gjennomført i april 2005 Kartlegging del 2 - Vedlegg 2, side 1 av 18 Innhold Hovedmålsettingen med undersøkelsen... 4 Gjennomføring

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Gjennomgang og utvikling av de administrative funksjoner

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Gjennomgang og utvikling av de administrative funksjoner Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Gjennomgang og utvikling av de administrative funksjoner Andre ALLMØTE for ALLE ADMINISTRATIVT ANSATTE ved MN-fakultetet 04.04.05 Hva har skjedd? Hva skjer nå?

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 37 Saksnr.: 08/2768/MN Møte: 28. mai 2008

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 37 Saksnr.: 08/2768/MN Møte: 28. mai 2008 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 37 Saksnr.: 08/2768/MN Møte: 28. mai 2008 EVALUERING AV LEDELSES- OG STYRINGSMODELLEN VED FAKULTETET OPPNEVNING

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE SAKKYNDIGKOMITE FOR BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL POSTDOKTORSTILLINGER

DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE SAKKYNDIGKOMITE FOR BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL POSTDOKTORSTILLINGER UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 95 Saksnr.: 2014/12250 Møte: 11. desember 2014 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE

Detaljer

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Prosessen videre

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Prosessen videre Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Prosessen videre Vedtatt av Styringsgruppen i møter 14.03.05 og 16.03.05 1 Mål med utviklingsarbeidet Styringsgruppen skal

Detaljer

Studieadministrasjon

Studieadministrasjon Studieadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrativt utviklingsarbeid tilpassing til ny ledelses- og styringsmodell Innstilling til Styringsgruppen fra Undergruppe for studieadministrasjon

Detaljer

Administrativt utviklingsarbeid tilpassing til ny ledelses- og styringsmodell

Administrativt utviklingsarbeid tilpassing til ny ledelses- og styringsmodell Administrativt utviklingsarbeid tilpassing til ny ledelses- og styringsmodell Innstilling til styringsgruppen fra undergruppen for personaladministrasjon (inkludert basale administrasjonsfunksjoner) 25.

Detaljer

Personaladministrasjon inkludert basale administrasjonsfunksjoner

Personaladministrasjon inkludert basale administrasjonsfunksjoner Personaladministrasjon inkludert basale administrasjonsfunksjoner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrativt utviklingsarbeid tilpassing til ny ledelses- og styringsmodell Innstilling

Detaljer

Oppfølging av den administrative bemanningsplanen

Oppfølging av den administrative bemanningsplanen UNIVERSITETET I BERGEN Oppfølging av den administrative bemanningsplanen Allmøte 20. november 2013 Fakultetsdirektør Trine Moe Assisterende fakultetsdirektør Kim Ove Hommen Dagsorden Bakgrunn Prosjektgruppens

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

Arkivkode: Orienteringssak: c) Saksnr.: 2014/4537 Fakultetsstyremøte: 8. mai 2014

Arkivkode: Orienteringssak: c) Saksnr.: 2014/4537 Fakultetsstyremøte: 8. mai 2014 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: c) Saksnr.: 2014/4537 Fakultetsstyremøte: 8. mai 2014 Strategi 2016-2020: Oppnevning og mandat for tre arbeidsgrupper

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 20/17 23.02.2017 Dato: 02.02.2017 Arkivsaksnr: 2013/9976 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET I møte 12. september

Detaljer

Evaluering av ledelses- og styringsstrukturen ved Det matematisknaturvitenskapelige. Innledning hvorfor og hvordan evaluere?

Evaluering av ledelses- og styringsstrukturen ved Det matematisknaturvitenskapelige. Innledning hvorfor og hvordan evaluere? Evaluering av ledelses- og styringsstrukturen ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet Innledning hvorfor og hvordan evaluere? av dekanus Hans Petter Sejrup Solstrandsamling 9-10. april 2008 Ledelses

Detaljer

Oppgave- og rolledeling mellom instituttleder og kontorsjef. Sett i en instituttleders perspektiv (Jarl Giske, BIO)

Oppgave- og rolledeling mellom instituttleder og kontorsjef. Sett i en instituttleders perspektiv (Jarl Giske, BIO) Oppgave- og rolledeling mellom instituttleder og kontorsjef Sett i en instituttleders perspektiv (Jarl Giske, BIO) Universitetsstyret v/rektor Universitetsdirektør Fakultetsstyret v/dekanus Fakultetsdirektør

Detaljer

Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan

Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 105/2012 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 7.11.2012 Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan 1. Innledning Det vises til fakultetsstyresaker

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 52 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 12. september 2013 FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 47/17 Møtedato: 11.12.17 Notatdato:30.11.17 Saksbehandler: Finn-Eirik Johannessen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

Hva er de organisatoriske, administrative og ledelsesmessige hovedutfordringene og hvordan kan styringsorganene møte disse?

Hva er de organisatoriske, administrative og ledelsesmessige hovedutfordringene og hvordan kan styringsorganene møte disse? Hva er de organisatoriske, administrative og ledelsesmessige hovedutfordringene og hvordan kan styringsorganene møte disse? Oppstartseminar MN-fakultetet 1. okt 2009 Bjørn Åge Tømmerås Fakultetsdirektør

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 16/14 Møtedato: 13.10.14 Notatdato: 3.10.14 Saksbehandler: Jarle Nygard Sakstittel:

Detaljer

Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene.

Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene. Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 115/12 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 12.12.2012 Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene.

Detaljer

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2 Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet 20.09.12 Synnøve Myhre Leder av AG 2 AG2 sammensetning Synnøve Myhre, administrasjonssjef,

Detaljer

OMSTILLING AV IT-TJENESTER. Ved UiB

OMSTILLING AV IT-TJENESTER. Ved UiB OMSTILLING AV IT-TJENESTER Ved UiB Endrede rammebetingelser, krav og forventninger gjør omstillinger nødvendig og ønskelig Det pågår en rekke omstillinger i organisasjonen Trekker disse omstillingene i

Detaljer

Økonomiadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rapport til Styringsgruppen fra Undergruppe for økonomi 26.

Økonomiadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rapport til Styringsgruppen fra Undergruppe for økonomi 26. Økonomiadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Rapport til Styringsgruppen fra Undergruppe for økonomi 26.januar 2005 1 Undergruppen for økonomi er sammensatt slik: Kristine Breivik,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 51/17 27.04.2017 Dato: 20.04.2017 Arkivsaksnr: 2017/4006 Søknad om prøveordning ved Det medisinsk- odontologiske fakultetekstern styreleder

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

Sak nr.:2013/6256 Møte: FRAMTIDENS FAKULTET ORGANISERING AV TEKNISK TJENESTER

Sak nr.:2013/6256 Møte: FRAMTIDENS FAKULTET ORGANISERING AV TEKNISK TJENESTER UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 49/13 Sak nr.:2013/6256 Møte: 12.6.2013 FRAMTIDENS FAKULTET ORGANISERING AV TEKNISK TJENESTER Det vises til fakultetsstyre-sak 105/2012,

Detaljer

Faglig seminar for GA og KHiB 13. oktober 2016

Faglig seminar for GA og KHiB 13. oktober 2016 STYRINGSGRUPPEN FOR ETABLERINGEN AV NYTT FAKULTET VED UIB Faglig seminar for GA og KHiB 13. oktober 2016 Rektor Gerd Tinglum Styringsgruppens medlemmer Fra institusjonene: Gerd Tinglum/KHiB (leder), Cecilie

Detaljer

Administrativt utviklingsprosjekt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Administrativt utviklingsprosjekt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrativt utviklingsprosjekt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2014-2015 Sammendrag av rapport fra Arbeidsgruppe for studie og forskerutdanning Seniorkonsulent Oddfrid K. Førland (BIO) (leder)

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 58/13 09.09.2013 Dato: 26.08.2013 Arkivsaksnr: 2012/12284-TRM Oppfølging av administrativ

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 22/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 09.06.09 Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Detaljer

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET. Økonomiomstillingen. Temamøte Adm-ledergruppen 6. mars 2017

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET. Økonomiomstillingen. Temamøte Adm-ledergruppen 6. mars 2017 DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Økonomiomstillingen Temamøte Adm-ledergruppen 6. mars 2017 Innhold i diskusjonsnotatet Tema A: Fordeling av stillingstyper beskrivelse av ansvar og innhold i

Detaljer

Milepælsplanen frem mot fakultetsstyremøtet 26. mars 2015

Milepælsplanen frem mot fakultetsstyremøtet 26. mars 2015 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk naturvitenskapelige fakultet Milepælsplanen frem mot fakultetsstyremøtet 26. mars 2015 Administrativt utviklingsprosjekt Julemøtet 17.desember 2014

Detaljer

Personaladministrasjon inkludert basale administrasjonsfunksjoner

Personaladministrasjon inkludert basale administrasjonsfunksjoner Personaladministrasjon inkludert basale administrasjonsfunksjoner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrativt utviklingsarbeid tilpassing til ny ledelses- og styringsmodell Innstilling

Detaljer

VALG PÅ FAKULTETSSTYREMEDLEMMER FOR GRUPPE B OG D FAKULTETSSTYRET SOM VALGFORSAMLING

VALG PÅ FAKULTETSSTYREMEDLEMMER FOR GRUPPE B OG D FAKULTETSSTYRET SOM VALGFORSAMLING UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 48 Saksnr.: 2015/3487 Møte: 11. juni 2015 VALG PÅ FAKULTETSSTYREMEDLEMMER FOR GRUPPE B OG D 2015 2016 FAKULTETSSTYRET

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Undergruppe for økonomiog forskingsadministrasjon

Undergruppe for økonomiog forskingsadministrasjon Undergruppe for økonomiog forskingsadministrasjon Undergruppens sammensetning og arbeidsform Medlemmer: Heidi A. Espedal, Institutt for geovitenskap (IFG) Margunn Jensen Soltvedt, Unifob, Avdeling for

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

Referat fra statusmøte 3 den 26. mai kl 13:00-15:30 i undergruppe for økonomi og forskningssadministrasjon, fase 2.

Referat fra statusmøte 3 den 26. mai kl 13:00-15:30 i undergruppe for økonomi og forskningssadministrasjon, fase 2. Referat fra statusmøte 3 den 26. mai kl 13:00-15:30 i undergruppe for økonomi og forskningssadministrasjon, fase 2. Til stede: Bjørn Åge Tømmerås, Heidi Espedal, Aase Methlie, Kjell Trengereid, Margunn

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 25 Saksnr.: 2016/2748 Møte: 28. april 2016 SCENARIO 2030 FOR ET STYRKET FAKULTET - UTVIDELSE AV OPPNEVNT ARBEIDSGRUPPE

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 25 Saksnr.: 2016/2748 Møte: 28. april 2016 SCENARIO 2030 FOR ET STYRKET FAKULTET - UTVIDELSE AV OPPNEVNT ARBEIDSGRUPPE UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 25 Saksnr.: 2016/2748 Møte: 28. april 2016 SCENARIO 2030 FOR ET STYRKET FAKULTET - UTVIDELSE AV OPPNEVNT

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET. Økonomiomstillingen. Temamøte Økonomiforum 8. mars 2017

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET. Økonomiomstillingen. Temamøte Økonomiforum 8. mars 2017 DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Økonomiomstillingen Temamøte Økonomiforum 8. mars 2017 Innhold i diskusjonsnotatet Tema A: Fordeling av stillingstyper beskrivelse av ansvar og innhold i de

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 49 Saksnr.: 2009/7856 Møte: 24. juni 2009

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 49 Saksnr.: 2009/7856 Møte: 24. juni 2009 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 49 Saksnr.: 2009/7856 Møte: 24. juni 2009 ETABLERING OG ORGANISERING AV ET TVERRFAGLIG SENTER FOR RESERVOARFORSKNING

Detaljer

Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen rundt fakultetets videre beslutninger - drøftingssak

Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen rundt fakultetets videre beslutninger - drøftingssak Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 8/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 10.03.09 Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen

Detaljer

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Nr. Tittel (SKO) % Ansvarsomårde/Oppgaver Kvalifikasjonskrav 1 Instituttleder (SKO 1475) 100 Hovedoppgave: Overordnet ledelse og utvikling

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet MN-fakultetet skal gi en utdanning som bidrar til at «våre kandidater lykkes faglig og profesjonelt». Et viktig element i dette er en velfungerende organisatorisk

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 24.11.2014 Saksnr..: 2013/3092 EIRIHAAK Dekanvedtak - JF - godkjenning av vedtekter for Norsk senter for menneskerettigheter med virkning fra 01.01.15

Detaljer

Utlysning av Uglepris og insentivmidler for utdanningskvalitet 2017

Utlysning av Uglepris og insentivmidler for utdanningskvalitet 2017 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kjemisk institutt Matematisk institutt Geofysisk institutt Molekylærbiologisk institutt Institutt for fysikk og teknologi

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN). Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 35/08 Møtedato: 27.10.08 Notatdato: 15.10.08 Saksbehandler: Mona Bratlie Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 POLICY FOR BRUK AV POSTDOKTORER VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2016 Budsjettprosess 2016

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Etablering av et fakultet for kunst, musikk og design ved UiB fase III

Etablering av et fakultet for kunst, musikk og design ved UiB fase III Etablering av et fakultet for kunst, musikk og design ved UiB fase III Innkalling til møte i styringsgruppen Tirsdag 6. september kl. 12.00 15.00, Møterom 2, Muséplassen 1 Sak 1/16 Sak 2/16 Sak 3/16 Sak

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 16/17 29-30.03.2017 Dato: 23.03.2017 Arkivsaksnr: Valg av ledelsesmodell

Detaljer

Fakultetsstyresak: 15B Saksnr.: Møte: 25. mars 2009

Fakultetsstyresak: 15B Saksnr.: Møte: 25. mars 2009 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 15B Saksnr.: Møte: 25. mars 2009 VIDEREUTVIKLING AV FAKULTETETS STYRINGS- OG LEDELSESMODELL SØKNAD OM GODKJENNING

Detaljer

Arbeidsgruppe for ph.d.-administrasjon. Oppstartsmøte, 6. oktober 2011

Arbeidsgruppe for ph.d.-administrasjon. Oppstartsmøte, 6. oktober 2011 Arbeidsgruppe for ph.d.-administrasjon Oppstartsmøte, 6. oktober 2011 Dagsorden Gjennomgang av mandat / arbeidsoppgaver Diskusjon og avgrensninger Noen antakelser Hvem kan bestemme hva? Fremdriftsplan

Detaljer

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF 1 Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF Innledning I Styresak 19/07 ble NTNUs personalpolitikk vedtatt og som en oppfølging og implementering av denne ble HR-prosjektet Fra personal til HR

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Organisering av medvirkning og medbestemmelse ved instituttene

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Organisering av medvirkning og medbestemmelse ved instituttene 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Saksbehandler: Albert Verhagen S-SAK 13-13 Organisering

Detaljer

fakultetsadministrasjonen ved HF

fakultetsadministrasjonen ved HF Forslag Omorganisering til oppfølging av av den fakultetsadministrasjonen ved HF administrativ bemanningsplan ved HF Presentasjon av rapport fra prosjektgruppe. Allmøte 30.04.14 Agenda 1) Bakgrunn 2) Prosjektgruppens

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE. Onsdag 17. oktober 2012 kl

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE. Onsdag 17. oktober 2012 kl UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 17. oktober 2012 kl. 14.30 ******************************************************** Tilstede: Gruppe

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 40 Til: Styret v/ Det medisinske fakultet Fra: Forskningsadministrasjonen Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr: Vedlegg: 2 Møtedato: 26 september 2017 Sakstittel: Retningslinjer

Detaljer

Administrativt utviklingsprosjekt

Administrativt utviklingsprosjekt U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrativt utviklingsprosjekt 2014-2015 Arbeidsgruppen for personal og driftsstøtte Administrasjonssjef Andrea Grimnes

Detaljer

Dekan har derfor satt opp de saksområder hvor det nå er aktuelt å avklare fullmakter mellom styret og dekan:

Dekan har derfor satt opp de saksområder hvor det nå er aktuelt å avklare fullmakter mellom styret og dekan: Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. desember 2009 Arkivref: 2009/8120 SAK KF 23-2009 DELEGASJON AV MYNDIGHET FRA FAKULTETSSTYRET TIL DEKAN Vedlagt følger universitetets fastsatte instrukser for fakultetsstyrer,

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2012 Budsjettprosess 2012 I det

Detaljer

Fusjonen i Tromsø. - Bakgrunn, prosess og konsekvenser. Av universitetsdirektør Lasse Lønnum FAP seminar, Kristiansand 19.

Fusjonen i Tromsø. - Bakgrunn, prosess og konsekvenser. Av universitetsdirektør Lasse Lønnum FAP seminar, Kristiansand 19. Fusjonen i Tromsø - Bakgrunn, prosess og konsekvenser Av universitetsdirektør Lasse Lønnum FAP seminar, Kristiansand 19.september 2008 Universitetet i Tromsø 1 Universitetet i Tromsø 2 Organisasjonskart

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Styresak: 142/11 Sak nr.: 10/13430 Møte: Framtidig organisering av Det medisinsk-odontologiske fakultet

Styresak: 142/11 Sak nr.: 10/13430 Møte: Framtidig organisering av Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 142/11 Sak nr.: 10/13430 Møte: 16.11.11 Framtidig organisering av Det medisinsk-odontologiske fakultet 1. Innledning Fakultetsstyret

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Evaluering av ledelses- og styringsmodellen ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet (MNF)

Evaluering av ledelses- og styringsmodellen ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet (MNF) Evaluering av ledelses- og styringsmodellen ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet (MNF) Styringsgruppe nedsatt av MNF Juni 2008 Sammensetning av Styringsgruppen: Professor Kuvvet Atakan (leder)

Detaljer

Oversendelse av tiltaksliste og resultatene fra rutineverkstedet på Solstrand 17.februar 2015

Oversendelse av tiltaksliste og resultatene fra rutineverkstedet på Solstrand 17.februar 2015 Til Studieadministrativt nettverk - «Onsdagsmøtet» Fra Fakultetsdirektøren Dato 23. april 2015 Oversendelse av tiltaksliste og resultatene fra rutineverkstedet på Solstrand 17.februar 2015 Tiltakslistene

Detaljer

Internt handlingsrom (IHR) Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet 28. februar 2012 Prosjektleder Ingar Pettersen, IHR

Internt handlingsrom (IHR) Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet 28. februar 2012 Prosjektleder Ingar Pettersen, IHR Internt handlingsrom (IHR) Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet 28. februar 2012 Prosjektleder Ingar Pettersen, IHR Hva vil vi med IHR? Øke vårt økonomiske handlingsrom Bruke en større andel av ressursene

Detaljer

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD Studiestyresak: 14/11 Saksnr.: 2011/9589 Møte: 14. september 2011 RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD I februar i år ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et

Detaljer

Sakstittel: Forslag til endringer i Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet

Sakstittel: Forslag til endringer i Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET Til: Fakultetsstyret Fra: Dekan Saksbehandler: Astrid Holø Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 27. september 2016 Sakstittel: Forslag til endringer i Styrings- og administrasjonsreglement

Detaljer

Forslag til rekrutteringsform og styringsorgan på instituttnivå- UTKAST

Forslag til rekrutteringsform og styringsorgan på instituttnivå- UTKAST Forslag til rekrutteringsform og styringsorgan på instituttnivå- UTKAST Bakgrunn Fakultetsstyret ba i møte 20.5.2014 om å få lagt fram en skisse for en mer helhetlig prosess for diskusjon av rekrutterings-

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Organisasjon Saksnr: D-sak 2 Møtedato: 11. desember 2014 Notatdato: 1. desember 2014 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: EL Enhet for lederstøtte Dato: 25.05.2016 Saksnr..: 2016/4546 OLGADJ Høringsuttalelse fra Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 8/17 23.02.2017 Dato: 10.02.2017 Arkivsaksnr: 2014/11859 Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til organisering

Detaljer

Administrativ organisering. Fakultetsstyret Det medisinske fakultet Onsdag Hilde Grimstad

Administrativ organisering. Fakultetsstyret Det medisinske fakultet Onsdag Hilde Grimstad Administrativ organisering Fakultetsstyret Det medisinske fakultet Onsdag 25.05.2016 Hilde Grimstad Administrativ organisering ved nye NTNU «Arbeidsgruppe administrativ organisering ved NTNU, Børresen-utvalget,

Detaljer