Vedlegg orienteringssaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg orienteringssaker"

Transkript

1 Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM NOSAM... 5 VEDLEGG 4: ORIENTERING OM EFCCNA... 6 VEDLEGG 5: ÅRSBERETNING FOR NSFLIS VEDLEGG 6: ÅRSBERETNING FOR NSFLIS

2 VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS v/ Sigbjørn Flatland, leder NSFLIS Prosjektet ABIO Ressurs har vært et samarbeidsprosjekt mellom NSF og faggruppene for anestesi, barn, intensiv og operasjon (ABIO) Målsetning har vært: Å kartlegge nåværende og fremtidig behov for spesialsykepleiere innen ABIO Kartlegge utdanningsbehov og utdanningskapasitet for ABIO videreutdanningene/masterløp ved landets høgskoler og universitet Spørreundersøkelse rettet mot medlemmene i NSFs faggrupper innen ABIO Bakgrunn: NSFLIS har flere ganger gjennomført undersøkelser blant landets høgskoler, universitet og helseforetak for å kartlegge antall intensivsykepleiere og behov for rekruttering framover. I noen tilfeller har det vært vanskelig å få gode oversikter, og via et samarbeidsprosjekt ønsket vi å finne kvalitetssikrede tall på ABIO spesialsykepleiere. Fra mange hold har det kommet tilbakemeldinger om at det er for få spesialsykepleiere i Norge. Hvilke grupper av anestesi-, intensiv-, barne- og operasjonssykepleiere det er mangel på varierer for de ulike foretak/sykehus. Det er utarbeidet flere rapporter som understøtter påstandene, og det meldes inn at det utdannes for få tilgangen er for liten, i forhold til avgang. Tross påstander og rapporter har vi manglet tall som systematisk er hentet inn for disse gruppene. Vi har derfor ikke kunne bekrefte påstandene om mangelen er et problem overalt, hvor stort problemet er, og om det er likt for alle gruppene. Vi vet at utdanningene har stor pågang på søkere på noen utdanningsinstitusjoner og færre andre steder. Lønn eller stipend benyttes som rekrutteringsmiddel, og det arbeides med løsninger på problemet fra flere hold. Den konstante mangelen på spesialkompetanse er også en utfordring for den enkelte leder av de respektive avdelinger og daglig drift. Det er krevende å være leder, hvor man står midt i utfordringene og må være de som avlyser operasjoner, behandling og undersøkelser ved mangel på personell. Mangel på tilgang nasjonalt, fører til at forsøket på rekruttering utvides internasjonalt. Prosjektet: Målet har vært å kartlegge status og behov for spesialsykepleiere i årene fram mot 2020, og strategier for å møte disse behovene. Metode som har vært brukt er utarbeidelse av spørreskjema i tre deler: 1. Kartlegge alder og fremtidsutsikter for medlemmer i ABIO-faggruppene 2. Kartlegge behov for ABIO spesialsykepleiere blant enhetsledere 3. Kartlegge utdanningsbehov og utdanningskapasitet for ABIO videreutdanningene ved landets høgskoler og universitet Undersøkelsen er gjennomført blant medlemmer i faggruppene, til enhetsledere ved helseforetak, private klinikker og utdanningsinstitusjoner (høgskoler og universitet). Analysesenteret A/S har tatt seg av dataanalyse og utarbeidet rapport. 2

3 Status: Innsamling av data ble avsluttet ved nyttår Deretter har Analysesenteret analysert data og utarbeidet rapport. Per juni 2015 er rapporten fremlagt for Forbundsledelsen i NSF, og frigiving av rapport vil bli gjort ved å forsøke å få mediadekning rundt saken hos NRK. Det er også bedt om et møte i Helsedirektoratet for å presentere funn. Prosjektet startet opprinnelig som et prosjekt hos ABIO-faggruppene med prosjektmidler fra Sentralt Fagforum. I forløpet ble NSF veldig interessert i prosjektet, og ønsket å støtte prosjektet ved å leie inn et profesjonelt analyseselskap. Det er brukt betydelig med penger på dette, og i tillegg har faggruppelederne jobbet iherdig med å få inn svar fra enhetsledere, medlemmer og høgskoler/universitet. Resultatene vil bli publisert så snart den endelige rapporten har blitt frigitt fra NSF. Faggruppene ønsker etter dette å invitere lederne til en ledersamling der en åpner for diskusjon opp mot funn og utfordringer. Vi ønsker å presentere funn og oppsummering av prosjektet, og se på behov for videre handlinger ut fra dette. Om ønskelig / hensiktsmessig vil vi danne et nettverk for disse ledergruppene. VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND v/ Sigbjørn Flatland, leder NSFLIS NSFLIS er en faggruppe tilknyttet NSF og har mange samarbeidspartnere i organisasjonen. Faggruppene har blitt tettere integrert i NSF, og blir tatt med i viktige beslutningsprosesser og strategiutforminger. Leder av NSFLIS har tilgang på kontor i Sykepleiernes hus og sitter ofte og jobber tett på viktige samarbeidspartnere for å komme med innspill både formelt og uformelt. NSFLIS har samarbeid med følgende avdelinger i Norsk Sykepleierforbund: Sentralt fagforum (SF) Sentralt Fagforum består av alle NSFs 34 faggrupper. Sentralt Fagforum arbeider sammen med forbundsledelsen, forbundsstyret, øvrige avdelinger ved hovedkontoret, fylker og medlemmer for å nå viktige strategiske fag- og helsepolitiske mål. Faggruppelederne møtes to ganger pr år. Sentralt Fagforum har møte over 2 dager der aktuelle saker blir diskutert. Arbeidsutvalget (AU) i Sentralt fagforum mottar saker til forbundsstyret, og leder av SF Frank Oterholt møter fast i forbundsstyret. Som et ledd i faggruppenes integrering i NSF, har det siden 2012 vært to stillinger som Prosjektkoordinator tilknyttet Sentralt fagforum. Prosjektkoordinatorene skal fungere som bindeledd mellom Fag- og helsepolitisk avdeling, Sentralt Fagforum og de enkelte faggrupper. Det har vært satset spesielt på områdene Folkehelse og ledelse i inneværende periode. Andre faggrupper Vi har tett samarbeid med ALNSF (Anestesisykepleiernes landsgruppe av NSF) og NSFLOS (NSFs landsgruppe av operasjonssykepleiere). Samarbeid blir initiert med faggruppene ut fra hvilke saker som er aktuelle. 3

4 Fag- og helsepolitisk avdeling Fag- og helsepolitisk avdeling er vår viktigste samarbeidspartner i NSF. NSFLIS får muligheten til å komme med innspill på høringer, og har hatt tett kontakt i forhold til prosjektet ABIO ressurs. Forbundsledelse Faggruppenes kontakt inn mot forbundsledelsen er primært gjennom 2. nestleder Karen Bjøro. Forbundsstyret arrangerer årlig en Samhandlingskonferanse hvor alle fylkesledere og faggruppeledere møtes med forbundsstyret. På konferansen 4.-5.februar 2015 var temaet Lønn for kompetanse og Leder NSFLIS hadde et innlegg med tittelen Tydeliggjøring av sykepleiernes bidrag til verdiskapning. Formålet med konferansene er å styrke samhandlingen i organisasjonen og utvikle felles forståelse av politiske målsettinger og utfordringer for NSF. Avdeling for medlemstjenester: Gjennom medlemsregisteret har landsstyret og lokalgruppeledere oppdatert oversikt over egne medlemmer. Løsningen gir også mulighet til å sende ut e-post og SMS til medlemmer. I november 2014 ble det vedtatt endringer i kontingentinnkreving, hvor medlemmer betaler medlemskap på forskudd for påfølgende år. Dette ser ut til å fungere godt. Økonomiavdelingen Det har vært mye arbeid med inkludering av lokalgruppenes regnskaper i NSF, og vi har hatt god hjelp av økonomiavdelingen ved vår regnskapsfører Berit Digre Nord. Kommunikasjonsavdelingen Kommunikasjonsavdelingen er ansvarlige for hjemmesiden til NSF. De er også behjelpelige med tips og råd ved bruk av sosiale medier. 4

5 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM NOSAM v/ Sigbjørn Flatland, leder NSFLIS NOSAM er det nordiske samarbeidsforumet for anestesi- og intensivsykepleiere. NSFLIS sin representant er leder Sigbjørn Flatland. NOSAM har følgende representasjon: Norge (leder av NSFLIS og leder av ALNSF) Danmark (1 intensiv- og 1 anestesisykepleier fra organisasjonen FSAIO) Sverige (1 intensiv- og 1 anestesisykepleier fra organisasjonen ANIVA) Finland (1 anestesisykepleier fra organisasjonen SASH) Island (1 anestesisykepleier) Færøyene (1 intensiv- og 1 anestesisykepleier fra felles organisasjon) Intensivsykepleierne i Finland og på Island deltar ikke i NOSAM, da de prioriterer EfCCNa. Møtene i NOSAM avholdes en gang pr år, og annet arbeid er via e-post og Dropbox. De år det avholdes NOKIAS blir det et ekstra møte i tilknytning til arrangementet. Koordinator av NOSAM er Dorte Söderberg, anestesisykepleier fra Danmark. Det har vært avholdt to møter i NOSAM siden forrige GF: 4.-6.april 2014 i Helsinki, Finland april 2015 i Aarhus, Danmark Saker som har blitt diskutert på NOSAM møtet: Landsrapportene (hver gruppe skriver landsrapport) NOKIAS 2015 Utdanning og mastergrad Hva ønsker vi av vårt nordiske samarbeid? Gjennomgang av retningslinjene Aktuelle saker innen hver gruppe anestesi og intensiv Barneanestesisykepleier videreutdanning (NUBA) - samarbeid med NOSAM På møtet i Aarhus hadde vi også et hospitalsbesøk som var svært interessant. Neste NOSAM møte skal avholdes på Færøyene april NOKIAS kongressen ble sist avholdt i København i 2013, og neste kongress skal arrangeres september 2015 i Åbo/Turku, Finland. Informasjon finnes på nettsiden 5

6 VEDLEGG 4: ORIENTERING OM EfCCNa Av Elin Steffenak, Internasjonal kontakt Orienteringen gjelder perioden fra 2013 til Som internasjonal kontakt for NSFLIS har jeg vært på to møter i året i EfCCNa. Det som preger de siste årene er at arbeidet er vitalisert. Siden man gikk over til prosjektbasert jobbing med tidsfrister skjer det mer og arbeidet går raskere enn det gjorde tidligere. Alle representantene til EfCCNa får en plass i en prosjektgruppe. Hoveddelen av jobben som medlem i en av prosjektgruppene skjer mellom de to årlige møtene. Jeg er nå medlem av kongressgruppen. Der jobber jeg i en undergruppe med kontakten mot kommersielle aktører. Arbeidsgruppen består av tre personer, meg, David Waters fra Storbritannia, og Paul Van der Heiden fra Sveits. Arbeidet i denne gruppen, og alle de andre foregår på mail og Skype. EfCCNa har hatt få utstillere på kongress, og lite annonsering på nettsiden. Man tenker at det vil være nyttig for begge parter å få til et tettere samarbeid. EfCCNa trenger andre inntekter enn medlemskontingent. Og, det er vanskelig å få overskudd på kongressene uten utstillere. Her tar jeg med noen utvalgte nyheter fra EfCCNa. Nyhetsbrevene ligger lett tilgjengelig på nettsiden Jeg vil oppfordre alle medlemmer til å orientere seg litt på den siden. Jobbing i prosjektgruppene har hovedfokus på et av de årlige møtene og er del av det andre møtet. Det andre møtet er mer et årsmøte med valg, evaluering av handlingsplan, og rapport fra prosjektgrupper. På møtet i oktober 2013 ble det bestemt å lyse ut et forskningsstipend på 4000 til EfCCNa medlemmer som forsker med fokus på intensivpasienter, deres pårørende, ansatte eller helsetjenestene som leveres. Det er også et stipend beregnet på unge/nye forskere. På samme møtet ble det underskrevet kontrakt med kongressbyrå, som skal bistå EfCCNa med de neste kongressene. Byrået har kontor i Nederland og har stor erfaring med internasjonale møter og kongresser. Vårmøtet i 2014 var på Island. Det var Rosa Thorsteinsdottirs siste møte som president. Hun gikk av etter å ha hatt forskjellige posisjoner i EfCCNa i 17 år! Hun har jobbet utrettelig alle disse årene for å utvikle og fremme EfCCNa og intensivsykepleie i Europa. Fortsatt støtter hun arbeidet i organisasjonen, og bidrar med sin store kunnskap. På samme møte ble Bronagh Blackwood fra Nord-Irland valgt som ny president. Andre valg til styret ble også foretatt. På møtet ble det jobbet med neste kongress, som ble avholdt i Valencia nå i Motto for konferansen ble bestemt, Expanding Horizons of Critical Care Nursing in Europe. I juni 2014 ble det lansert en ny nettside for EfCCNa. Den har bedre layout og er mye lettere å navigere i. Viktigst er det likevel at den gir bedre muligheter for å publisere på en interessant måte. 6

7 På EfCCNa-kongressen i Valencia 2015 ble det etablert et nettverk for sykepleiere med doktorgrad som forsker innenfor intensivsykepleie i Europa. EfCCNa`s handlingsplan fram til 2020 ble vedtatt i januar Alle områdene i handlingsplanen har tiltak som kan evalueres. Handlingsplan/Mission statements: Å representere intensivsykepleiere i Europa Å fremme pasientens og pårørendes perspektiv på erfaringer fra Intensiv Å fremme samarbeid mellom europeiske intensivsykepleiere Å fremme intensivsykepleiens art and science i de europeiske landene. Å bedre anerkjennelsen av intensivsykepleie som en spesialitet i Europa Å være talerør for intensivsykepleiere i Europa og aktivt engasjere seg i å påvirke EUs sosial- og helsepolitikk Å samarbeide med andre grupper av helsepersonell, institusjoner, industri, etater og hjelpeorganisasjoner som har en faglig interesse i omsorgen for alvorlig syke Å etablere standarder for utdanning, praksis og ledelse av intensivsykepleie Å fremme og videreutvikle utdanning, forskning og ledelse innen intensivsykepleie EfCCNa jobber tett sammen med ESNO (European Specialist Nursing Organisations). En viktig sak er hva slags utdanning man skal ha for å kunne kalle seg en spesialsykepleier i Europa. I mange land er det vesentlig mindre enn det vi i Norge krever. Men i landene med kortest utdanning ønsker sykepleierorganisasjonene selv å løfte utdanningene, og behøver hjelp fra søsterorganisasjoner i andre land. Politikerne ønsker i stor grad utdanninger med korte forløp som er rimeligere. Selvfølgelig er det også stemmer som er mest opptatt av kvalitet i utdanningene. Norge er ikke medlem av EU men arbeidet berører oss fordi det er stadig mer flyt av arbeidskraft mellom de europeiske landene. Kongressen i Valencia 2015 Faglig og sosialt ble kongressen evaluert godt. Man ønsker selvfølgelig høyere deltagelse, men økonomiske forhold i mange europeiske land påvirker dette negativt. Språk er også en faktor som påvirker deltagelse negativt. Men stadig flere kan klare å holde innlegg og følge med på engelsk. Simultanoversettelse av hele kongressen blir for dyrt. Kongressen fikk et lite økonomisk overskudd. Sted for neste kongress kan jeg informere om på GF, det er ikke endelig avklart i skrivende stund. Utvekslingsprogrammet som EfCCNa organiserer ved å sette intensivsykepleiere i kontakt med aktuelle avdelinger å besøke, gått sin gang gjennom disse to årene. Antall personer som deltar er enda ikke så stort, men det er en viktig del av arbeidet i EfCCNa fordi det gir deltagerne faglig inspirasjon og forståelse for hvordan intensivsykepleiere drives i andre land. To polske intensivsykepleiere har vært i Norge våren 2015 og fikk fantastisk mottagelse og godt program under besøket. De besøkte AHUS, Ullevaal og Rikshospitalet. Som vertskap får man en forståelse av hvordan intensivsykepleiere har det andre steder, og hvordan arbeidet organiseres. Mye å lære på mange plan for alle parter. 7

8 VEDLEGG 5: ÅRSBERETNING FOR NSFLIS MEDLEMMER: Antall medlemmer: medlemmer, derav 136 studentmedlemmer, 15 pensjonister og 4 æresmedlemmer medlemmer, derav 69 studentmedlemmer, 19 pensjonister og 4 æresmedlemmer NSFLIS har ikke hatt noen vervekampanje i 2013, men medlemstallet fortsetter å øke. Vi ser at vi har et stort potensiale med studenter i videreutdanning, og NSFLIS planlegger å satse på verving av nye intensivstudenter. Medlemskontingenten har vært stabil fra på kr. 450,- for ordinære medlemmer og kr 220,- for intensivstudenter og pensjonister. Totale kontingentinntekter i 2013 var kr ,- Returkontingenten til lokalgruppene ble beregnet i juli Lokalgruppene fikk utbetalt kr. 138 for ordinære medlemmer og kr. 70 for studentmedlemmer og pensjonister. Samlet utgjorde returkontingenten en sum på kr ,-. Landsgruppen har 4 æresmedlemmer som ikke betaler kontingent: Ellen-Marie Olsen, Linda I. Meintjes, Eva Dianna Hauge og Ingjerd Schou. 2. LANDSGRUPPENS ORGANISASJON 2.1. GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen var samlet i Sarpsborg 11. september GF ble avholdt på 4 timer og totalt 17 saker ble behandlet. Orienteringssaker lå ved som vedlegg, og ble ikke tatt opp LANDSGRUPPENS STYRE Styrets sammensetning før Generalforsamlingen 2013: Sigbjørn Flatland, Oslo Nestleder / medlemsansvarlig: Ellen Granerud, Oslo Stein Teppen, Akershus Sekretær / webansvarlig: Heidi Berg, Buskerud Utdanningsansvarlig: Marit Anita Sunnarvik, Sogn og Fjordane EfCCNa-kontakt / InspirA kontakt: Elin Steffenak, Troms 1.varamedlem: Nina Helen Myrland, Nordland 2.varamedlem: Hilde-Irèn Liland, Troms På Generalforsamlingen stod alle styremedlemmer utenom leder på valg. Flere ønsket gjenvalg, og de nye medlemmene ble valgt for 2 år. Styrets sammensetning etter Generalforsamlingen 2013: Leder / webansvarlig: Sigbjørn Flatland, Oslo Nestleder / medlemsansvarlig: Ellen Granerud, Oslo Nina Helen Myrland, Nordland Tone Engstad Dagsvold, Finnmark Utdanningsansvarlig: Åge Wiberg Bøyum, Sogn og Fjordane EfCCNa-kontakt / InspirA kontakt: Elin Steffenak, Troms 1.varamedlem: Stein Teppen, Akershus 8

9 2.varamedlem: Heidi Berg, Buskerud 2.3. ANTALL STYREMØTER NSFLIS landsstyre avholdt 9 styremøter i Sju av landsstyremøtene var over 2 dager og to av møtene over 1 dag, hvorav et i forbindelse med lokalgruppelederkonferansen på våren og et dagen før lokalgruppeledermøte på høsten. De fleste møter ble avholdt i Oslo, mens møtene i forkant av lokal-gruppeledersamlingene ble avholdt i henholdsvis Drammen og Sarpsborg ANTALL SAKER / TEMAER BEHANDLET: Det har vært behandlet 30 saker, med samme saksnummer på de samme sakene gjennom året. Saker som landsstyret har arbeidet med: Handlingsplan Landsstyret har arbeidet etter NSFLIS handlingsplan. Handlingsplanen bygger opp under handlingsplanen fra NSF sentralt med NSFs innsatsområder og NSFLIS satsingsområder som utgangspunkt. Styrehåndbok Landsstyret har utarbeidet en styrehåndbok hvor administrative gjøremål er skilt ut fra handlingsplanen. Styrehåndboken beskriver styrets rutiner, faste gjøremål og ansvarsfordeling. Håndboken er lagt inn i iknowbook på Arbeidsrommet og er tilgjengelig for landsstyret og alle lokalgruppenes ledere/nestledere. Prosjekter NSFLIS har hatt fire aktive prosjekter i 2013: Egen organisasjonsutvikling, Standard for intensivsykepleie, Nasjonale retningslinjer for intensivbehandling og ABIO ressurs (se pkt 3.4). Økonomi Kasserer har brukt mye tid på økonomi/regnskap. Økonomi med regnskap og budsjett har vært sak på de fleste styremøter. InspirA InspirA har over flere år vært en kostnad pga få annonsører. I 2013 gjorde landsstyret en full gjennomgang av hvilken løsning som er det beste i forhold til fagblad for NSFLIS. Det endte opp med en sak på GF, hvor det ble besluttet å fortsette med Inspira i sin nåværende form og budsjettere med den kostnaden det er å tilby et fagblad til våre medlemmer. Samarbeidet med ALNSF har vært godt, og faggruppene deler alle kostnader. Lokalgrupper Aktiviteten i de ulike lokalgrupper er varierende. Landsstyret har fått bekymringsmelding fra noen få grupper som har lav deltakelse på arrangementer og problem med å få besatt sine styreverv på årsmøte. Landsstyrets medlemmer er kontaktperson for sine lokalgrupper, og kan komme på møter med lokalgruppene om det er ønskelig. Lokalgruppenes årsberetninger følger med denne årsberetningen. Lokalgruppelederkonferanse og lokalgruppeledermøte NSFLIS har brukt Clarion Collection Hotel Tollboden i Drammen for sin 2-dagers lokalgruppelederkonferanse i mars. Å være samlet på hotell gjør at konferansen blir en sosial begivenhet, og vi har fått god respons fra lokalgruppelederne. Dette blir derfor videreført. Utdanning Utdanningsutvalget er et fast utvalg i NSFLIS som jobber på oppdrag fra landsstyret og som holder landsstyret oppdatert på utdanningssaker. Utvalget var ansvarlig for gjennomføring av Leder-, fagutviklings- og pedagogiske seminar i Sarpsborg 11.september. 9

10 Tildeling av stipender Det ble tildelt hele 55 reisestipender på kr til NSFLIS medlemmer. Totalt 186 søkere. NSFLIS stipend ble delt mellom Bente Skogsaas ved Høgskolen i Vestfold og Marit Mostad/Tina Skancke ved Universitetssykehuset Nord-Norge KvinTo stipendet ble tildelt NORCAST sykepleiergruppe ved Oslo universitetssykehus Ullevål Fresenius stipend ble tildelt Ernæringsgruppa intensiv, Sykehuset Østfold Høringer NSFLIS har gitt tilbakemelding på fire høringer i 2013: Beslutningsprosesser ved begrensninger av livsforlengende behandling Nasjonal standard for flysykepleiere Ny pasientjournallov NSFs folkehelsestrategi GF-saker Landsstyret har forberedt sakene til Generalforsamlingen og hatt ansvar for alt det praktiske rundt avviklingen av denne. NSFLIS Fagkongress Fagkongressen er et samarbeidsprosjekt mellom landsstyret og en lokalgruppe og det gir behov for godt samarbeid. Landsstyret har det overordnede ansvaret for budsjett, valg av hotell og program, samt koordineringen mellom alle aktører. Fjell og Fjord Konferanser har vært kongressbyrå for NSFLIS siden Avtale med samme byrå er videreført frem til og med arrangementet i 2016, da vi er svært fornøyde med den oppfølgingen og servicen de tilbyr. NSFLIS Fagkongress 2014 som skal avholdes i Stavanger, Rogaland. Siste del av 2013 har man derfor hatt tett kontakt med lokalgruppen for å planlegge arrangementet. Kåring av årets intensivsykepleier Kari Bue fra Akershus ble kåret til årets intensivsykepleier 2013 under festmiddagen. Samhandling og informasjon fra NSF Samhandling med NSF, medlemsservice, Sentralt Fagforum (SF), Sykepleien og andre faggrupper har vært jevnlig tatt opp som saker på landsstyremøtene. Internasjonalt samarbeid Internasjonal/EfCCna kontakt har deltatt på 2 møter, hvorav ett i Beograd og ett i Barcelona. Landsstyret og lokalgruppene har blitt holdt orientert om aktuelle saker. NSFLIS leder er representant i NOSAM og deltok på møte i Bergen i mai 2013 og i København i september NSFLIS leder hadde også flere oppgaver som moderator og medarrangør under NOKIAS-kongressen i København. 3. KOMITEER OG UTVALG 3.1. NOMINASJONSKOMITE Nominasjonskomiteen for perioden (før GF) har bestått av: Oslo: Anne Kathrine Langerud (leder) Buskerud: Rita Aarvelta Jensen Hordaland: Kristin Naustdal Vest-Agder: Signe Berit Øyerhamn 10

11 Nominasjonskomiteen har tidligere vært utpekt ved at lokalgruppene etter tur får ansvar for å skaffe en representant. Etter ny vedtektsmodell ble representantene i 2013 valgt på person under GF. Nominasjonskomiteen for perioden 2013 (etter GF) 2015 består av: Anna Solveig Mengshoel, Oslo (leder) Erik Bonesmo, Nord-Trøndelag Tor-Magnus Molund, Nordland Vara: Marit Anita Sunnarvik, Sogn og Fjordane Grete Røskestad Hauge, Buskerud 3.2. UTDANNINGSUTVALG Utdanningsutvalget ble valgt på GF 2013, og fikk stor utskiftning. Utdanningsutvalgets sammensetting før GF: Anne Eikeland Høgskolen i Oslo og Akershus Gro Landfald Oslo universitetssykehus Inger Skoglund Høgskolen i Finnmark Marit Anita Sunnarvik, Høgskulen i Sogn og Fjordane Utdanningsutvalgets sammensetting etter GF: Bente Skogsaas (leder) Høgskolen i Vestfold Marte-Marie Wallander Karlsen Oslo universitetssykehus/lovisenberg Anne Wenche Hunstad Vestre Viken, Ringerike Åge Wiberg Bøyum Høgskulen i Sogn og Fjordane 3.3. NSF S GODKJENNINGSORDNING FOR KLINISK SPESIALIST Lisbet Grenager er representant fra NSFLIS i komiteen for godkjenning av klinisk spesialist i intensivsykepleie NSFLIS PROSJEKTER NSFLIS har flere løpende prosjekter: Egen organisasjonsutvikling Det ble satt fokus på egen organisasjonsutvikling etter GF 2012, hvor det ble stilt spørsmål om vi jobber som en robust og effektiv organisasjon. NSFLIS satte sammen en arbeidsgruppe med 3 representanter fra landsstyret og 2 lokalgruppeledere. Det er satt opp tre hovedtema: Økonomi, synlighet og kommunikasjon/informasjonsflyt. NSFLIS vurderer om de eksisterende løsningene for returkontingent, fordeling av overskudd fra fagkongressene etc er hensiktsmessige for fremtiden. Standard for intensivsykepleie Vi har videreført prosjektet Standard for intensivsykepleie. Medlemmer av prosjektgruppen er Siv Stafseth, Jan Berg, Britt Sætre Hansen, Sigbjørn Flatland og Ellen Granerud. Arbeidsgruppen har gjennomført et litteratursøk og en kartleggingsundersøkelse ved norske intensivavdelinger. Rapporten skal ferdigstilles innen september Nasjonale retningslinjer for intensivbehandling NSFLIS samarbeider med Norsk anestesiologisk forening (NAF) om å utarbeide nasjonale retningslinjer. Denne skal være ferdig høsten NSFLIS medlemmer er Siv Stafseth og Sigbjørn Flatland. ABIO ressurs Det er etablert et samarbeidsprosjekt med anestesi, barn og operasjon. Gruppa søkte støtte fra Sentralt fagforum for å gjennomføre en kartlegging av behov for spesialsykepleiere. Det skal også 11

12 forsøkes å legge grunnlag for et ledernettverk, men en ledersamling. NSFLIS medlemmer er Åge W. Bøyum og Sigbjørn Flatland. 4. LOKALGRUPPELEDERKONFERANSE / -MØTE Lokalgruppelederkonferanse mars: Lokalgruppelederne har godt oppmøte på konferansene. I tillegg til lokalgruppeledere, møtte leder av Nominasjonskomiteen Anne Kathrine Langerud fra Oslo. Konferansen ble holdt på Clarion Collection Hotel Tollboden i Drammen. Tema/saker som har vært behandlet på lokalgruppelederkonferansen: NSFLIS sterk og robust hvor står vi, hvor går vi? o Gruppearbeid og plenumsdiskusjon Økonomi inkludering av lokalgruppenes regnskap i NSF Håndbok og handlingsplan InspirA nåtid og fremtid Siste nytt om utdanningssaker Saker fra lokalgruppene (Twitter, overbehandling, rekruttering) Hvordan beholde medlemmer og videre verving Valg 2013 Informasjon om Fagkongress, Sarpsborg Lokalgruppeledermøte 10.september Lokalgruppeledermøte i Sarpsborg 10.september, dagen før GF. Tema / saker som ble behandlet på lokalgruppeledermøte: Gjennomgang av årets GF-saker Organisasjonsutvikling for NSFLIS arbeidet frem til nå og videre. Saker fra landsstyret (Fremdrift prosjekter, honorar ved prosjektarbeid, utdanningsutvalgets oppgaver) Aktuelle saker som lokalgruppene ønsket å ta opp. 5. LANDSGRUPPENS VIRKSOMHET 5.1. GENERELT NSFLIS har hatt høy aktivitet gjennom 2013, og stor fokus på de nye prosjektene som er startet opp. Leder har vært med i det nordiske samarbeidet NOSAM, og deltatt på møter i Sentralt Fagforum (SF). Leder har hatt hovedansvar for Fagkongressene, med hotellbooking, kontakt med konferansebyrå, og et spesielt ansvar for budsjett og utstillere i forbindelse med årlig arrangement. Leder er ansvarlig for alle prosjekter som drives av NSFLIS. Det er også mange administrative oppgaver, hvor mye av leders tid blir brukt. Nestleder er medlemsansvarlig. Nestleder har også et spesielt ansvar for kontakten med lokalgruppeledere og planlegger lokalgruppeleder-konferansene. Nestleder er med i to prosjekter, både egen organisasjonsutvikling og Standard for intensivsykepleie. Oppgavene som kasserer er mange, og da spesielt i forkant av innlevering av reiseregninger, og samarbeid med økonomi/regnskap i NSF. Kasserer/leder utarbeider budsjett som fremlegges landsstyret for godkjenning Sekretær er referent i forbindelse med landsstyremøtene. Utdanningsansvarlig har deltatt på landsstyremøtene og på møter i utdanningsutvalget. 12

13 Internasjonal kontakt (EfCCNa-kontakt) har deltatt på møter med EfCNNa og deltar i arbeidsgrupper her. Samme person har også vært kontaktperson for InspirA og skriver NSFLIS nytt. 1. vara skal delta på alle landsstyremøter. Har vært med i prosjektet egen organisasjonsutvikling. 2. vara har deltatt på de fleste landsstyremøter. Alle landsstyremedlemmene (også varamedlemmene) er kontaktpersoner ovenfor sine lokalgrupper HJEMMESIDE Webansvarlig holder hjemmesiden oppdatert, og forsøker å bruke den til sitt fulle potensial. Her legger vi ut både nyhetssaker og informasjon. Vi benytter en viderekobling fra til NSFs side for intensivsykepleiere. NSFLIS har egen hjemmeside for fagkongressen på Det er leder og webansvarlig som har ansvar for det som legges ut på hjemmesiden. Lokalgruppene sender det de ønsker å legge ut på hjemmesiden til web-ansvarlig. Oslogruppen har egen nettside på NSFLIS har også en Facebookgruppe og Twitterkonto. Flere av lokalgruppene har en facebookside/gruppe. Det ble sendt ut 3 medlemsbrev via e-post til lokalgruppestyrene i Lokalgruppene skulle videresende disse til medlemmene og de ble også lagt på vår hjemmeside. Nyhetsbrev er en måte å gi informasjon til våre medlemmer og være mer synlig. I nyhetsbrevet kan lokalgruppene også komme med innspill. Vi forsøker å formidle informasjon fra hele NSFLIS, NSF og andre aktuelle samarbeidspartnere LOKALGRUPPER Lokalgruppene har variabel aktivitet. NSFLIS har lokalgrupper i alle fylker, og i 2013 hadde alle 19 lokalgrupper fulltallige styrer. Det er stor variasjon i medlemstall, og det varierer mellom 35 medlemmer i Finnmark til over 550 medlemmer i Oslo. Landsstyret har vært fadder for sine lokalgrupper, og har vært representert i lokalgruppene i mange tilfeller NSFLIS FAGKONGRESS Fra 2013 heter vårt årlige arrangement NSFLIS Fagkongress. Fagkongressen ble arrangert på Quality Hotel Sarpsborg. Lokalgruppen i Østfold var dedikerte som medarrangører og gjorde en formidabel innsats både før og under kongressen. o Leder og nestleder hadde ansvar for lokalgruppeledermøte tirsdag 10.september og Generalforsamlingen onsdag 11.september. o Utdanningsutvalget hadde ansvar for et felles seminar med tema rettet mot fagutvikling, ledere og pedagoger onsdag 11.oktober. o Lokalgruppen i Østfold hadde ansvar for det faglige programmet september samt de sosiale arrangementene. Lokalgruppen var medhjelpere under kongressen med mange oppgaver. De hadde også ansvar for å skaffe referenter, tellekomite og indre sekretariat til GF. o Leder og kasserer hadde møter og tett dialog med kongressbyrået ang budsjett, regnskap, utstillere, påmeldinger, lokaler og praktiske forhold Tema på fagkongressen var Intensivsykepleie mot fremtiden. Leder-, fagutviklings og pedagogisk seminar hadde fokus på mastergrad for intensivsykepleiere, hvor det ble stilt spørsmål om en master var en master i intensivsykepleie? Det ble presentert 3 ulike programmer, fra Universitetet i Agder, Høgskolen på Gjøvik og Lovisenberg. Lederens foredrag var om kompetansesammensetning og fagsykepleierens foredrag var om klinisk skjønn i en verden av prosedyrer. Faglig seminar var preget av gode forelesninger som viste frem kompetansen som finnes i Østfold. 13

14 Arrangementet var vellykket både organisatorisk, faglig og økonomisk. Vi hadde mange utstillere og deltagere, og etter avsluttet regnskap gikk arrangementet i pluss på kr ,20 netto SAMARBEID I NSF NSFLIS samarbeider med Fag- og helsepolitisk avdeling i NSF og Sentralt Fagforum (SF). Sentralt Fagforum ble avholdt 2 ganger i 2012, i mars og september. NSFLIS leder har deltatt på alle aktuelle møter, både sentralt fagforum og på Samhandlingskonferansen Leder jobber mye fra Sykepleiernes hus og snakker ofte med både politisk ledelse og andre relevante samarbeidspartnere. NSFLIS har et tett samarbeid med ALNSF, blant annet om felles tidsskrift. Det har vært avholdt felles møte med Akuttjournalen som utgiver av InspirA. NSFLIS lokalgruppeleder representerte NSFLIS på ALNSF s fagkongress i Arendal. NSFLIS har også startet et samarbeid med faggruppene for anestesi, barn og operasjon (ABIO ressurs) 5.6. NOSAM Det har vært avholdt to møter i NOSAM i 2013, i Bergen i mai og i København i forbindelse med NOKIAS i København i september. NSFLIS leder deltok på begge møter EfCCNa Elin Steffenak har vært internasjonal kontakt og har deltatt på 2 møter. EfCCNa arbeider nå i ulike komiteer for å effektivisere arbeidet. Elin deltar i gruppen Clinical practice og er med i komiteen som organiserer neste EfCCNA-kongress i Valencia, Spania WFCCN NSFLIS er medlem av WFCCN, men har ikke deltatt aktivt i dette forumet. LOKALGRUPPENES ÅRSBERETNINGER 2013 FINNMARK Antall medlemmer: 40 Antall styremøter: 3 Antall saker: 6 Repr. til nominasjonskomite Brev til klinikkledelse Fagutvikling/stabilisering intensivavdeling. Referat fra styret. Planlegge medlemsmøter Antall arrangementer (årsmøte, medlemsmøte, fagdager mm.): 2 rekruttering av spesialsykepleiere. fagutvikling på avd. referat fra fagdager - diskusjon Lokalgruppen har ikke deltatt i lokalt fagforum, lokalt fagpolitisk forum eller samarbeidet med tillitsvalgte om saker. 14

15 Lokalstyrets sammensetning i 2013: Heidi Rovas Olsen Helene Andreassen Trine Strand Mikkelsen Nina Dahl Knudsen Styremedlem: Åshild Østlyngen Varamedlem: Heidi Karin Heitmann TROMS Antall medlemmer: 137 Antall styremøter: 10 Antall saker: 10 hovedsaker Planlegging av medlemsmøter og årsmøte Maskebehandlingskurs Utdeling av stipend GF-forberedende møte i Sarpsborg Økonomiorientering Medlemsverving /studentverving Inspira, fagstoff GF arr Årsmøte m/ valg og påfølgende servering betalt av NSFLIS Troms. 3 medlemsmøter m/ faglig innhold og åresalg. DNB bank om medlemmers fordeler og pensjon. Ernæring med Fresenius Kabi. GF forberedende møte Anestesisykepleiers bruk av klinisk blikk og dokumentasjon av dette (Sylvin Thomassen). Ok frammøte og diskusjoner, åresalg gir inntekt på hvert møte. Leder har deltatt på et møte i lokalt fagforum. Det er plukket ut en som er leder for faggruppene og 1 vara som blir innkalt til møte. Det er muntlig snakket om at intensiv og anestesi skulle arrangere et kurs sammen. Lokalstyrets sammensetning i 2013: Ronny Enger Tina Skancke Henning Nesje Marit N Christoffersen Styremedlem: Trine Moen Styremedlem: Camilla W Karlsen Varamedlem: Rita Paulsen NORDLAND Antall medlemmer: 111 Antall styremøter: 8 Antall saker: 7 Temakvelder 2 arrangementer 15

16 Organisering av lokallaget og lokallagets arbeid Hvordan bedre inkludere medlemmer i distriktet og nå ut med informasjon Økonomi- Hvordan skaffe inntekter til lokallaget? Mål å øke antall kursstipender GF og manglende deltagelse fra Nordland på kurs og konferanser Synliggjøring av intensivsykepleierens arbeid Verving av nye medlemmer Antall arrangementer (årsmøte, medlemsmøte, fagdager mm.): Årsmøte, 2 temakvelder/ medlemsmøter 2 Temakvelder / medlemsmøter med info om NSFLIS Hemodynamisk overvåking- diagnostisering og behandling Anestesilege C. Toth. Sepsis- Patofysiologi, monitorering og behandling Infeksjonsmedisiner Hanne Kvarenes Pasienten våkner ikke etter hjertestans: Hvordan vurdere prognose på en bedre og sikrere måte. Nye behandlingsprinsipper. Intensivspl Knut Dybwik og nevrolog. Hjelpemidler ved kritisk hjertesvikt. Cardiolog Inger Aagnes Pressorbehandling. Cardiolog Roar Thorshaug Lokalgruppen har ikke deltatt i lokalt fagforum, lokalt fagpolitisk forum eller samarbeidet med tillitsvalgte om saker. Lokalstyrets sammensetning i 2013: Rita Elisabeth Karlsen Liz-Karin Johansen Rosa Mari Olsen Cato Skaar Jensen Styremedlem: Vibeke Andersson Styremedlem: Kari Mathisen Styremedlem: Anders Gjerstad Eriksen NORD-TRØNDELAG Antall medlemmer: 83 Antall styremøter: 11 Antall saker: 14 Vi la ned mye arbeid i fagdagen som dessverre ble avlyst pga lite påmelding. Vi har jobbet med å finne våre roller i gruppa, da flere var nye i styret. Vi har bl.a. diskutert vedtekter, reisegodtgjøring til styremøter, arkivering av gamle styredokumenter. Det har vært en diskusjon i forhold til å redusere antall medlemmer i styret, vi vil ha et prøveår i 2014 med 4 medlemmer og 2 vara. Vi har vært aktive i forhold til verving av nye medlemmer, og har allerede vervet mange av de nye intensivstudentene. Vi har behandlet 9 stipendsøknader til deltakelse på GF og fagdager. Da fagdagen ble avlyst, har vi kun arrangert et medlemsmøte i tillegg til årsmøte. Tema på medlemsmøte var: orientering etter GF ansvar og roller ved respiratorbehandling væskebehandling og hemodynamikk På årsmøtet hadde vi innlegg fra anestesilege som har vært i Malawi i høst. 16

17 Leder har deltatt på lokal fagpolitisk konferanse i regi av NSF Nord-Trøndelag. Lokalgruppen har snakket med leder i ALNSF Nord-Trøndelag om evt. samarbeid om fagdag til høsten. Lokalstyrets sammensetning i 2013: May Karin Kjølstad Hege Selnes Haugdahl Ingvild Samdahl Ingunn Pedersen Styremedlem: Brit Johanne Hildrum Styremedlem: Gunn Rønning SØR-TRØNDELAG Antall medlemmer: 157 Antall styremøter: 6 Antall saker: 2 Rekruttering og Kvalitet Vi har valgt overskriftene rekruttering og kvalitet i år, og har jobbet ut i fra dette. Disse to sakene flyter litt inn i hverandre. Vi har ment det har vært nødvendig å konsentrere oss om disse to emnene i år da lokalgruppa har slitt med dårlig rekruttering tidligere. Vi har diskutert mye gjennom hele året og hvordan vi best kan bedre kvaliteten på videreutdanningen. Vi ønsker å bedre samarbeidet med lærerne på høgskolen og formidle bedre hva vi i avdelingene opplever sammen med intensivstudentene. Lokalgruppa har i samarbeid med HIST (Høgskolen i Sør-Trøndelag) og alle intensivavdelingene på St.Olavs Hospital, arrangert Åpen Dag 28.juni og 16.september. Målgruppa var sykepleiere fra hele sykehuset, som var nysgjerrig på videreutdanning. Vi inviterte alle som var interesserte til en omvisning på Hovedintensiv, og en prat med oss intensivsykepleiere. Dagene ble en stor suksess, og mange møtte opp. I etterkant har det i år vært en rekordstor søknad på videreutdanning i intensivsykepleie i fylket vårt. Lokalgruppa har også vært tilstede på rekrutteringsdag på HIST. Antall arrangementer (årsmøte, medlemsmøte, fagdager mm.): Det er i løpet av året avholdt to medlemsmøter. Medlemsmøtene ble kalt Fagcafe og ble avholdt 23.april og 31.oktober. På begge møtene var overskriften Rekruttering og Kvalitet. Vi hadde en flott forelesning fra seksjonsleder på Hovedintensiv og intensivsykepleier Hilde Engesnes om Intensivpasienten behøver kompetente intensivsykepleiere, og dette var utgangspunktet for diskusjon. Vi hadde også invitert lærere ved videreutdanningen på Høgskolen i Sør-Trøndelag, og mange medlemmer møtte opp. Vi har ellers forelest hverandre innenfor relevante temaer. Det vi har diskutert mye igjennom året er hvordan utdanningen av intensivsykepleiere på best mulig måte kan bedres og finansieres. Lokalgruppen har ikke deltatt i lokalt fagforum, lokalt fagpolitisk forum eller samarbeidet med tillitsvalgte om saker. Lokalstyrets sammensetning i 2013: Marlene Jørgenrud (konstituert leder) Torunn Hanssen 17

18 Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Monika Reiss Bente Johansen Bodil Remmen Randi Salvesen Kathrin Hengelhaupt (i barselpermisjon) MØRE OG ROMSDAL Antall medlemmer: 172 Antall styremøter: 4 Antall saker: 16 Det har blitt lagt ned mye arbeid for å få registrert Lokalgruppa i Brønnøysundregisteret. Styret ønsket å opprette en konto som tilhørte Lokalgruppa og for å få til det, måtte vi registrere oss i Brønnøysundregisteret. (Tidligere har økonomien blitt administrert fra en konto tilhørende sittende kasserer). Pga at Ellen Synnøve Jørgenvåg (kasserer) ble NSF-tillitsvalgt våren 2013, ble Linn Stokke Maude innlemmet i styret som ny kasserer. For at dette skulle godkjennes i Brønnøysundregisteret, ble det avholdt tn ekstraordinært årsmøte i Volda , hvor Linn ble formelt valgt inn i styret. Valgordningen var tema for diskusjon på Årsmøtet i januar 2013, hvor det ble fremmet ønske om å få på plass en valgordning som sikrer kontinuitet i styret. Tidligere har kun leder blitt valgt på årsmøtene og styret, for øvrig, har konstituert seg selv på første styremøte. Fra Årsmøtet januar 2014 vil nestleder og kasserer velges for 2 år. Leder og sekretær velges for 2 år ved påfølgende årsmøte. Planlegging av fagdag i Volda i april. Medlemsverving. Kristin har ved flere anledninger tatt kontakt med Høgskolen i Ålesund mtp å kunne presentere NSFLIS for studenter ved videreutdanningen. Det har vist seg vanskelig å få til så langt. Medlemsvervingen må likevel anses å være vellykket, siden medlemstallet har steget det siste året (fra 164 til 172). Vi har fortsatt mange potensielle medlemmer i fylket, så arbeidet fortsetter. Deltagelse og gjennomgang av saker fra Lokalgruppelederkonferansen i mars. Gjennomført en vellykket fagdag i Volda 23. april. Tema Ernæring Mange gode tilbakemeldinger. Flere deltagere fra alle sykehusene i fylket. Planlegging av fagdag i Kristiansund i oktober. Reiseutgifter Styret planla å lage en GF-sak hvor vi fremmet forslag om økt støtte fra Landsstyret til de lokalgruppene som, av geografiske årsaker, bruker store deler av budsjettet på reiseutgifter til styremøter. Fristen for innmelding av GF-saker er 4 mnd ikke 3, slik vi trodde, så vi ble ikke ferdige i tide.. Utlysing og tildeling av stipender til medlemmer av lokalgruppa. Mottagere av reisestipender var Nannette Kuipers (NOKIAS) og Siv Bjerkvik Strand (GF/Fagdager). Gjennomgang av bruk av gmail som arbeidsredskap for alle styrets medlemmer. Alle styremedlemmene har nå tilgang til Lokalgruppens e-post og lagrede dokumenter. Deltagelse på Lokalgruppelederkonferansen i september. Innsats under GF i Sarpsborg september Linn, Kirstin og Kristin fra styret deltok. Innkjøp av Roll-up til bruk på egne arrangementer og i tilfeller hvor vi ønsker å profilere NSFLIS. For eksempel på Arbeidslivsdagen som arrangeres ved Høgskolen i Ålesund. Gjennomført en vellykket fagdag i Kristiansund 22. oktober. Tema: Den eldre intensivpasienten. Mange spennende forelesere og mange gode tilbakemeldinger. Flere deltagere fra alle sykehusene i fylket. Planlagt medlemsmøte i Ålesund i oktober, ble først utsatt og deretter avlyst pga få påmeldte. Planen var at stipendmottagerne skulle referere fra NOKIAS og Fagdager i Sarpsborg. Det arrangeres en del kurs og fagdager på de ulike sykehusene og vi opplever at det er vanskelig å konkurrere om medlemmenes oppmerksomhet. Store geografiske 18

19 avstander i fylket har trolig også betydning for oppslutningen om arrangementene. Kanskje vi må tenke alternativt kombinasjon av fag- og sosiale arrangementer? Antall arrangementer (årsmøte, medlemsmøte, fagdager mm.): 3 Årsmøtet januar 2013: Intensivutdanningen. I dag ignoreres minstekrav til relevant praksis ved opptak til videreutdanningen, noe som får store konsekvenser for kvalitet og kompetanse ved endt utdanning. Intensivkapasiteten i helseforetaket. Mye omstrukturering på gang! Viktig at vi er orientert om hva som foregår. Fagdag med tema Ernæring Fagdag med tema Den eldre intensivpasienten Lokalgruppen har deltatt i lokalt fagpolitisk forum og samarbeidet med tillitsvalgte. På fagpolistisk konferanse/htv-konferanse i Molde 29. oktober var representanter fra Lokalstyrene innen kreft, hygiene, anestesi og intensiv. Vi ser at vi har en del ting vi kan samarbeide om, men så langt har det blitt med tanken. Som Lokalgruppeledere kan vi velge å delta på Fylkesstyremøter i NSF, men kun som observatører. Lokalstyrets sammensetning i 2013: Kristin Flem Velle Johanne Hege Ryste Linn Stokke Maude Gro Håndlykken Styremedlem: Hildegunn Både Follestad Styremedlem: Janita Hofseide Styremedlem: Kirstin Hovde Styremedlem: Kristin Klubbenes Standal SOGN OG FJORDANE Antall medlemmer: 38 Antall styremøter: 3 Vi i styret hadde ambisjoner om og bli mer aktive, men fordi flere av oss har hatt et hektisk år, har 2013 også blitt et passivt år for lokalgruppen. Antall arrangementer (årsmøte, medlemsmøte, fagdager mm.): 1 Hvordan bli mer aktive, og hvordan få til arrangementer der medlemmer møter. Lokalgruppen har ikke deltatt i lokalt fagforum, lokalt fagpolitisk forum eller samarbeidet med tillitsvalgte om saker. Lokalstyrets sammensetning i 2013: Pål Andre Hegland Kari Reed Arne Nordgulen Gro Kristin Støyva Styremedlem: Ruth Befring 19

20 HORDALAND Antall medlemmer: 197 Antall styremøter: 5 Antall saker: 7 Handlingsplan Informasjonsbrev til medlemmene Kjøp av Rollup GF saker Søknad GF/fagdager Hordaland 2017 Forberedelse medlemsmøter Bindingstid intensivsykepleiere Antall arrangementer (årsmøte, medlemsmøte, fagdager mm.): 2 medlemsmøter, årsmøte. Barn og unge som nærstående i intensivavdelingen. Ernæringspraksis til den akutt kritisk syke innlagt ved Haukeland sykehus og ernæring til intensivpasienten. Lokalgruppen har deltatt på: 12 mai markering og 100 års jubileum NSF Hordaland Lokalstyrets sammensetning i 2013: Kristin Igland Naustdal Lillian Holme Linda Sørensen Kristin Harris Styremedlem: Tone Johnsgaard Styremedlem: Stine Flinterud Varamedlem: Thor Arne Løvdal ROGALAND Antall medlemmer: 131 Antall styremøter: 4 styremøter og 2 fagmøter ifm NSFLIS fagkongress Styret har hatt fokus på fagdagene 2014, som skal være i Stavanger. Vi har opprettet 3 hovedgrupper. En faggruppe, en gruppe med ansvar for den sosiale delen og en gruppe med ansvar for profilering fram mot fagdagene. Faggruppen hadde 2 møter høsten Stipend fra NSFLIS og støtte fra intensivavd. gjorde det mulig for hele styret på 7 medlemmer, å reise på GF og fagdagene i Sarpsborg. Dette var veldig lærerikt i forhold til vårt arrangement til høsten. Har hatt div. møter med Region Stavanger, i forbindelse med planlegging av fagkongressen i Stavanger. Årsmøte med valg og bevertning hjemme hos et av styrets medlem. Idemyldring med pizza, der medlemmene kom med ideer til tema for fagdagene. GF forberedende medl.møte. Julemøte med bevertning og utlodning, hjemme hos et av styrets medlem. Lokalgruppen har god dialog med tillitsvalgte, men ikke deltatt i direkte samarbeid. 20

Medlemsbrev. Lokalgruppelederkonferanse. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Mars 2013

Medlemsbrev. Lokalgruppelederkonferanse. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Mars 2013 Medlemsbrev Fra landsstyret NSFLIS Mars 2013 Lokalgruppelederkonferanse 14-15.mars arrangerte NSFLIS sin lokalgruppelederkonferanse. Konferansen ble i år som i fjor avholdt på Clarion Collection Hotel

Detaljer

Medlemsbrev. Nytt styre i NSFLIS. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Desember 2012

Medlemsbrev. Nytt styre i NSFLIS. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Desember 2012 Medlemsbrev Fra landsstyret NSFLIS Desember 2012 Nytt styre i NSFLIS Nytt landsstyre i NSFLIS ble valgt på Generalforsamlingen 31.oktober 2012 i Trondheim. Landsstyret har nå hatt sitt første landsstyremøte

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Medlemsbrev. NSFLIS Fagkongress. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: November 2013

Medlemsbrev. NSFLIS Fagkongress. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: November 2013 Medlemsbrev Fra landsstyret NSFLIS November 2013 NSFLIS Fagkongress 11-13. september var NSFLIS samlet til Fagkongress i Østfold, 35 år etter at organisasjonen ble stiftet. Fagkongressen hadde flotte forelesninger,

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2013. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2013. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) NSFLIS Generalforsamling 2013 Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Sarpsborg 11.september 2013 1 Velkommen til årets Generalforsamling! NSFLIS er inne

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2012. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2012. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling, Trondheim 31.oktober 2012 1 Velkommen til årets Generalforsamling. De siste 2 årene har vi hatt Generalforsamling

Detaljer

Handlingsplan 2015 NSF-LKS

Handlingsplan 2015 NSF-LKS Handlingsplan 2015 NSF-LKS Utformet på styremøte januar 2015 Revideres fortløpende på styremøter i 2015 1. INNSATSOMRÅDE: Økonomi - NSF-LKS har økonomistyring Mål: NSF-LKS skal tilstrebe en god økonomi

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Handlingsplan Revideres fortløpende på styremøter i 2016 Siste revidering

Handlingsplan Revideres fortløpende på styremøter i 2016 Siste revidering Handlingsplan 2016 Revideres fortløpende på styremøter i 2016 Siste revidering 04.01.2016 1 1. INNSATSOMRÅDE: NSF-LKS skal være et forum for ide og kunnskapsutvikling Mål: Økt faglig engasjement og kunnskapsutvikling

Detaljer

Handlingsplan 2017 og 2018

Handlingsplan 2017 og 2018 Handlingsplan 2017 og 2018 INNSATSOMRÅDE 1: Organisering av Lungesykepleie Hovedmål: At det er høy kvalitet på Lungesykepleie på alle lungemedisinske avdelinger i landet. Delmål: Tiltak: Hovedaktiviteter:

Detaljer

Retningslinjer for arrangering av seminardager og generalforsamling. NSFLOS Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere

Retningslinjer for arrangering av seminardager og generalforsamling. NSFLOS Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere SAK 20. NSFLOS retningslinjer for arrangering av seminardager og GF Orienteringssak v/landsgruppeleder Aina Hauge Retningslinjer for arrangering av seminardager og generalforsamling NSFLOS Norsk Sykepleierforbunds

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

NSF s Landsgruppe av Akuttsykepleiere Side 1 av 6

NSF s Landsgruppe av Akuttsykepleiere Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1.0 GENERELL INFORMASJON 3 1.1 Styret 3 1.2 Valgkomiteen 3 1.3 Styremøter og medlemstall 4 2.0 SENTRAL FAGFORUM 4 3.0 HANDLINGSPLAN 4 4.0 HØRINGER 4 5.0 TNCC Norge 4 6.0

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE:

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: 1 HANDLINGSPLAN 2012-2014 NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2012-2014: - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker

Detaljer

Nyhetsbrev. Kjære kollega!

Nyhetsbrev. Kjære kollega! Nyhetsbrev Kjære kollega! 01.07.12 Her kommer litt informasjon fra NSF/FFD Bak oss har vi sykepleiesymposium og Generalforsamling, og dette er det nye styret i perioden 2012-2014 Leder: Tilla Landbakk,

Detaljer

Handlingsplan Revideres fortløpende på styremøter i 2017 Siste revidering

Handlingsplan Revideres fortløpende på styremøter i 2017 Siste revidering Handlingsplan 2017 Revideres fortløpende på styremøter i 2017 Siste revidering 06.01.2017 1 1. INNSATSOMRÅDE: NSF-LKS skal være et forum for ide og kunnskapsutvikling Mål: Økt faglig engasjement og kunnskapsutvikling

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Handlingsplan for NSFLOS 2009/2010

Handlingsplan for NSFLOS 2009/2010 Handlingsplan for NSFLOS 2009/2010 Innsatsområde Tiltak Høst 2009 Ansvarlig Tiltak Vår 2010 Ansvarlig Resultatmål Kompetanse- og kvalitetsforbedrende tiltak Opparbeide kunnskap omkring ulike kvalitetsforbedrende

Detaljer

Handlingsplan LaH NSF Østfold

Handlingsplan LaH NSF Østfold Handlingsplan 2017-2020 LaH NSF Østfold Ifølge «VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF» 3 Formål skal lokal faggruppe: - Skape møteplasser for fag- og kunnskapsutvikling - Bidra til utvikling av faglig

Detaljer

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 Handlingsplan NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 INNSATSOMRÅDE: Medlemmer og organisasjonen Mål: Medlemmene er informerte, aktive og engasjerte og er bevisste på betydningen av å stå

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i august og Lederkonferansen 4 2012

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i august og Lederkonferansen 4 2012 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i august og Lederkonferansen 4 2012 Vi vil først presentere de nye styrene for

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

STYREMØTE Trondheim 1. og 2. september 2006 Sted: Royal Garden

STYREMØTE Trondheim 1. og 2. september 2006 Sted: Royal Garden STYREMØTE Trondheim 1. og 2. september 2006 Sted: Royal Garden Tid: Fredag 1. sept fra kl. 10.00-18.00 Lørdag 2. sept fra kl. 09.00-14.00 Deltakere: Anne Helene Frostestad, Marianne Dalen, Målfrid Bogen,

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

Referat fra Styremøte I NSF`s Fagruppe av sykepleiere i stomiomsorg.

Referat fra Styremøte I NSF`s Fagruppe av sykepleiere i stomiomsorg. Referat fra Styremøte I NSF`s Fagruppe av sykepleiere i stomiomsorg. Dato: 3 mars 2016. Sted: Sykepleierenes hus,tollbugata 22;Oslo Tid : 09.00-17.00 Til stede: Astrid Ingeborg Austrheim, Ingunn Aamodt,Gro

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2017 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 2 VEDLEGG 2: ORIENTERING OM NOSAM... 4 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM EFCCNA...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NSFLIS

VEDTEKTER FOR NSFLIS VEDTEKTER FOR NSFLIS 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere, forkortet NSFLIS. 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap i NSFLIS er åpent for medlemmer i

Detaljer

Referat fra Styremøte i NSF`Sfagruppe av sykepleiere i stomiomsorg (SIS)

Referat fra Styremøte i NSF`Sfagruppe av sykepleiere i stomiomsorg (SIS) Referat fra Styremøte i NSF`Sfagruppe av sykepleiere i stomiomsorg (SIS) Dato: 20 og 21 Oktober. Sted: Clarion Hotell Air Sola. Tid:20. oktober kl. 10-17 og 21. oktober kl. 9-16. Til stede: Astrid Ingeborg

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING SIS 15. MARS 2017

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING SIS 15. MARS 2017 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING SIS 15. MARS 2017 1. Registrering av antall stemmeberettigete 44 stemmeberettigede er til stede. 2. Oppnevning av ordstyrer og to referenter Styret har på forhånd spurt følgende

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Sak 1/2015 Kommentar til sakslisten. Sak 2/2015 Godkjenning av referat fra forrige styremøtet. Sak 5/ 2015 Innkomne og orienteringssaker

Sak 1/2015 Kommentar til sakslisten. Sak 2/2015 Godkjenning av referat fra forrige styremøtet. Sak 5/ 2015 Innkomne og orienteringssaker Referat fra STYREMØTE I NSFs FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG ( SIS) Dato: 25 og 26 November 2015. Sted: Sykepleierenes hus, Tollbugata 22, Oslo Tid : 13-17 og 09-17. Til stede: Astrid I Austrheim,Vibeke

Detaljer

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER Innholdsfortegnelse 1 Navn 2 2 Medlemskap og medlemsrettigheter 2 3 Formål 2 4 Årsmøtet 2 5 Lokalstyret 4 6 Nominasjonskomiteen 5 7 Kontingent 5 8 Innmelding og utmelding

Detaljer

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Nominasjon til valgkomiteen på kandidater til valg på 4H Norges årsmøte juli 2008 Valgkomiteen

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2014 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2014 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2014 med foredrag Tid: Torsdag 27. mars 2014, kl. 17 ca 20 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 "Hvordan spiser

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise **) X Styremedlem

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark Sakspapirer til årsmøtet 2014 Buskerud - Vestfold - Telemark Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) Onsdag 12. mars 2014 kl 19.00 (NB: Husk at gratis Mini-seminar i retorikk med Kjell Terje Ringdal arrangeres

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Dekan Nina Waaler orienterte om bakgrunnen for etablering av profesjonsrådene. Se vedlegg 2.

Dekan Nina Waaler orienterte om bakgrunnen for etablering av profesjonsrådene. Se vedlegg 2. Nasjonalt profesjonsråd for sykepleie 12. juni 2014 etableringsmøte Representanter til stede: se vedlegg 1. Møtet ble holdt uten at det var studentrepresentanter til stede, da de ikke er oppnevnt ennå

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

ÅRSBERETNING NFF REGION MIDT FOR 2016

ÅRSBERETNING NFF REGION MIDT FOR 2016 ÅRSBERETNING NFF REGION MIDT FOR 2016 NFFs landsmøte vedtok en stor organisasjonsendring i november 2013. Et viktig element i denne omleggingen var at de 20 avdelingene i NFF ble erstattet av 5 regioner

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT 26.11.2012 JULEBREV 2012. Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes ikke lenge siden årtusenskifte fant sted. Tiden går fort. Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige

Detaljer

FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00

FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 FS Protokoll 04/11 Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Karl Johans gate 7/Rica Hotel Oslo Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo (kun sak 42/11)

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 / 2007

ÅRSBERETNING 2006 / 2007 avd Vestlandet ÅRSBERETNING 2006 / 2007 Hovedstyret har bestått av: Leif Arne Strømmen Leder Nor-Cargo AS Trond Erik Løwgren Nestleder FMC Kongsberg Subsea AS Christian Hald Kasserer Tess Bergen AS Marianne

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2008

NORCYT-INFO NR.1 2008 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2008 Leder For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007 / 2008

ÅRSBERETNING 2007 / 2008 avd Vestlandet ÅRSBERETNING 2007 / 2008 Hovedstyret har bestått av: Leif Arne Strømmen Leder J. Martens AS Trond Erik Løwgren Nestleder FMC Kongsberg Subsea AS Christian Hald Kasserer BKK AS Yngvil Woxen

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika KONTAKTPERSONER Fylkeskommune Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Grue Kommunehus, Hedmark Dato og tid: Klokka 11:00 til 19:00, 25. oktober, 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet.

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og referat fra årsmøtet 16.03.16. 2. Valg av møteleder og referent. Forslag: Signe Pallesen som møteleder og Helge Endresen som referent. 3. Årsmelding fra styret

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 10.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30 fredag 23. januar 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Tid: Mandag 13. mars 2017, kl. 17:00 til ca. 19:30 Sted: Bjørknes Høyskole, Lovisenberggata 13, Oslo PROGRAM 17:00-17:30 Registrering og enkel servering 17:30-18:00

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer