Vedlegg orienteringssaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg orienteringssaker"

Transkript

1 Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM NOSAM... 5 VEDLEGG 4: ORIENTERING OM EFCCNA... 6 VEDLEGG 5: ÅRSBERETNING FOR NSFLIS VEDLEGG 6: ÅRSBERETNING FOR NSFLIS

2 VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS v/ Sigbjørn Flatland, leder NSFLIS Prosjektet ABIO Ressurs har vært et samarbeidsprosjekt mellom NSF og faggruppene for anestesi, barn, intensiv og operasjon (ABIO) Målsetning har vært: Å kartlegge nåværende og fremtidig behov for spesialsykepleiere innen ABIO Kartlegge utdanningsbehov og utdanningskapasitet for ABIO videreutdanningene/masterløp ved landets høgskoler og universitet Spørreundersøkelse rettet mot medlemmene i NSFs faggrupper innen ABIO Bakgrunn: NSFLIS har flere ganger gjennomført undersøkelser blant landets høgskoler, universitet og helseforetak for å kartlegge antall intensivsykepleiere og behov for rekruttering framover. I noen tilfeller har det vært vanskelig å få gode oversikter, og via et samarbeidsprosjekt ønsket vi å finne kvalitetssikrede tall på ABIO spesialsykepleiere. Fra mange hold har det kommet tilbakemeldinger om at det er for få spesialsykepleiere i Norge. Hvilke grupper av anestesi-, intensiv-, barne- og operasjonssykepleiere det er mangel på varierer for de ulike foretak/sykehus. Det er utarbeidet flere rapporter som understøtter påstandene, og det meldes inn at det utdannes for få tilgangen er for liten, i forhold til avgang. Tross påstander og rapporter har vi manglet tall som systematisk er hentet inn for disse gruppene. Vi har derfor ikke kunne bekrefte påstandene om mangelen er et problem overalt, hvor stort problemet er, og om det er likt for alle gruppene. Vi vet at utdanningene har stor pågang på søkere på noen utdanningsinstitusjoner og færre andre steder. Lønn eller stipend benyttes som rekrutteringsmiddel, og det arbeides med løsninger på problemet fra flere hold. Den konstante mangelen på spesialkompetanse er også en utfordring for den enkelte leder av de respektive avdelinger og daglig drift. Det er krevende å være leder, hvor man står midt i utfordringene og må være de som avlyser operasjoner, behandling og undersøkelser ved mangel på personell. Mangel på tilgang nasjonalt, fører til at forsøket på rekruttering utvides internasjonalt. Prosjektet: Målet har vært å kartlegge status og behov for spesialsykepleiere i årene fram mot 2020, og strategier for å møte disse behovene. Metode som har vært brukt er utarbeidelse av spørreskjema i tre deler: 1. Kartlegge alder og fremtidsutsikter for medlemmer i ABIO-faggruppene 2. Kartlegge behov for ABIO spesialsykepleiere blant enhetsledere 3. Kartlegge utdanningsbehov og utdanningskapasitet for ABIO videreutdanningene ved landets høgskoler og universitet Undersøkelsen er gjennomført blant medlemmer i faggruppene, til enhetsledere ved helseforetak, private klinikker og utdanningsinstitusjoner (høgskoler og universitet). Analysesenteret A/S har tatt seg av dataanalyse og utarbeidet rapport. 2

3 Status: Innsamling av data ble avsluttet ved nyttår Deretter har Analysesenteret analysert data og utarbeidet rapport. Per juni 2015 er rapporten fremlagt for Forbundsledelsen i NSF, og frigiving av rapport vil bli gjort ved å forsøke å få mediadekning rundt saken hos NRK. Det er også bedt om et møte i Helsedirektoratet for å presentere funn. Prosjektet startet opprinnelig som et prosjekt hos ABIO-faggruppene med prosjektmidler fra Sentralt Fagforum. I forløpet ble NSF veldig interessert i prosjektet, og ønsket å støtte prosjektet ved å leie inn et profesjonelt analyseselskap. Det er brukt betydelig med penger på dette, og i tillegg har faggruppelederne jobbet iherdig med å få inn svar fra enhetsledere, medlemmer og høgskoler/universitet. Resultatene vil bli publisert så snart den endelige rapporten har blitt frigitt fra NSF. Faggruppene ønsker etter dette å invitere lederne til en ledersamling der en åpner for diskusjon opp mot funn og utfordringer. Vi ønsker å presentere funn og oppsummering av prosjektet, og se på behov for videre handlinger ut fra dette. Om ønskelig / hensiktsmessig vil vi danne et nettverk for disse ledergruppene. VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND v/ Sigbjørn Flatland, leder NSFLIS NSFLIS er en faggruppe tilknyttet NSF og har mange samarbeidspartnere i organisasjonen. Faggruppene har blitt tettere integrert i NSF, og blir tatt med i viktige beslutningsprosesser og strategiutforminger. Leder av NSFLIS har tilgang på kontor i Sykepleiernes hus og sitter ofte og jobber tett på viktige samarbeidspartnere for å komme med innspill både formelt og uformelt. NSFLIS har samarbeid med følgende avdelinger i Norsk Sykepleierforbund: Sentralt fagforum (SF) Sentralt Fagforum består av alle NSFs 34 faggrupper. Sentralt Fagforum arbeider sammen med forbundsledelsen, forbundsstyret, øvrige avdelinger ved hovedkontoret, fylker og medlemmer for å nå viktige strategiske fag- og helsepolitiske mål. Faggruppelederne møtes to ganger pr år. Sentralt Fagforum har møte over 2 dager der aktuelle saker blir diskutert. Arbeidsutvalget (AU) i Sentralt fagforum mottar saker til forbundsstyret, og leder av SF Frank Oterholt møter fast i forbundsstyret. Som et ledd i faggruppenes integrering i NSF, har det siden 2012 vært to stillinger som Prosjektkoordinator tilknyttet Sentralt fagforum. Prosjektkoordinatorene skal fungere som bindeledd mellom Fag- og helsepolitisk avdeling, Sentralt Fagforum og de enkelte faggrupper. Det har vært satset spesielt på områdene Folkehelse og ledelse i inneværende periode. Andre faggrupper Vi har tett samarbeid med ALNSF (Anestesisykepleiernes landsgruppe av NSF) og NSFLOS (NSFs landsgruppe av operasjonssykepleiere). Samarbeid blir initiert med faggruppene ut fra hvilke saker som er aktuelle. 3

4 Fag- og helsepolitisk avdeling Fag- og helsepolitisk avdeling er vår viktigste samarbeidspartner i NSF. NSFLIS får muligheten til å komme med innspill på høringer, og har hatt tett kontakt i forhold til prosjektet ABIO ressurs. Forbundsledelse Faggruppenes kontakt inn mot forbundsledelsen er primært gjennom 2. nestleder Karen Bjøro. Forbundsstyret arrangerer årlig en Samhandlingskonferanse hvor alle fylkesledere og faggruppeledere møtes med forbundsstyret. På konferansen 4.-5.februar 2015 var temaet Lønn for kompetanse og Leder NSFLIS hadde et innlegg med tittelen Tydeliggjøring av sykepleiernes bidrag til verdiskapning. Formålet med konferansene er å styrke samhandlingen i organisasjonen og utvikle felles forståelse av politiske målsettinger og utfordringer for NSF. Avdeling for medlemstjenester: Gjennom medlemsregisteret har landsstyret og lokalgruppeledere oppdatert oversikt over egne medlemmer. Løsningen gir også mulighet til å sende ut e-post og SMS til medlemmer. I november 2014 ble det vedtatt endringer i kontingentinnkreving, hvor medlemmer betaler medlemskap på forskudd for påfølgende år. Dette ser ut til å fungere godt. Økonomiavdelingen Det har vært mye arbeid med inkludering av lokalgruppenes regnskaper i NSF, og vi har hatt god hjelp av økonomiavdelingen ved vår regnskapsfører Berit Digre Nord. Kommunikasjonsavdelingen Kommunikasjonsavdelingen er ansvarlige for hjemmesiden til NSF. De er også behjelpelige med tips og råd ved bruk av sosiale medier. 4

5 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM NOSAM v/ Sigbjørn Flatland, leder NSFLIS NOSAM er det nordiske samarbeidsforumet for anestesi- og intensivsykepleiere. NSFLIS sin representant er leder Sigbjørn Flatland. NOSAM har følgende representasjon: Norge (leder av NSFLIS og leder av ALNSF) Danmark (1 intensiv- og 1 anestesisykepleier fra organisasjonen FSAIO) Sverige (1 intensiv- og 1 anestesisykepleier fra organisasjonen ANIVA) Finland (1 anestesisykepleier fra organisasjonen SASH) Island (1 anestesisykepleier) Færøyene (1 intensiv- og 1 anestesisykepleier fra felles organisasjon) Intensivsykepleierne i Finland og på Island deltar ikke i NOSAM, da de prioriterer EfCCNa. Møtene i NOSAM avholdes en gang pr år, og annet arbeid er via e-post og Dropbox. De år det avholdes NOKIAS blir det et ekstra møte i tilknytning til arrangementet. Koordinator av NOSAM er Dorte Söderberg, anestesisykepleier fra Danmark. Det har vært avholdt to møter i NOSAM siden forrige GF: 4.-6.april 2014 i Helsinki, Finland april 2015 i Aarhus, Danmark Saker som har blitt diskutert på NOSAM møtet: Landsrapportene (hver gruppe skriver landsrapport) NOKIAS 2015 Utdanning og mastergrad Hva ønsker vi av vårt nordiske samarbeid? Gjennomgang av retningslinjene Aktuelle saker innen hver gruppe anestesi og intensiv Barneanestesisykepleier videreutdanning (NUBA) - samarbeid med NOSAM På møtet i Aarhus hadde vi også et hospitalsbesøk som var svært interessant. Neste NOSAM møte skal avholdes på Færøyene april NOKIAS kongressen ble sist avholdt i København i 2013, og neste kongress skal arrangeres september 2015 i Åbo/Turku, Finland. Informasjon finnes på nettsiden 5

6 VEDLEGG 4: ORIENTERING OM EfCCNa Av Elin Steffenak, Internasjonal kontakt Orienteringen gjelder perioden fra 2013 til Som internasjonal kontakt for NSFLIS har jeg vært på to møter i året i EfCCNa. Det som preger de siste årene er at arbeidet er vitalisert. Siden man gikk over til prosjektbasert jobbing med tidsfrister skjer det mer og arbeidet går raskere enn det gjorde tidligere. Alle representantene til EfCCNa får en plass i en prosjektgruppe. Hoveddelen av jobben som medlem i en av prosjektgruppene skjer mellom de to årlige møtene. Jeg er nå medlem av kongressgruppen. Der jobber jeg i en undergruppe med kontakten mot kommersielle aktører. Arbeidsgruppen består av tre personer, meg, David Waters fra Storbritannia, og Paul Van der Heiden fra Sveits. Arbeidet i denne gruppen, og alle de andre foregår på mail og Skype. EfCCNa har hatt få utstillere på kongress, og lite annonsering på nettsiden. Man tenker at det vil være nyttig for begge parter å få til et tettere samarbeid. EfCCNa trenger andre inntekter enn medlemskontingent. Og, det er vanskelig å få overskudd på kongressene uten utstillere. Her tar jeg med noen utvalgte nyheter fra EfCCNa. Nyhetsbrevene ligger lett tilgjengelig på nettsiden Jeg vil oppfordre alle medlemmer til å orientere seg litt på den siden. Jobbing i prosjektgruppene har hovedfokus på et av de årlige møtene og er del av det andre møtet. Det andre møtet er mer et årsmøte med valg, evaluering av handlingsplan, og rapport fra prosjektgrupper. På møtet i oktober 2013 ble det bestemt å lyse ut et forskningsstipend på 4000 til EfCCNa medlemmer som forsker med fokus på intensivpasienter, deres pårørende, ansatte eller helsetjenestene som leveres. Det er også et stipend beregnet på unge/nye forskere. På samme møtet ble det underskrevet kontrakt med kongressbyrå, som skal bistå EfCCNa med de neste kongressene. Byrået har kontor i Nederland og har stor erfaring med internasjonale møter og kongresser. Vårmøtet i 2014 var på Island. Det var Rosa Thorsteinsdottirs siste møte som president. Hun gikk av etter å ha hatt forskjellige posisjoner i EfCCNa i 17 år! Hun har jobbet utrettelig alle disse årene for å utvikle og fremme EfCCNa og intensivsykepleie i Europa. Fortsatt støtter hun arbeidet i organisasjonen, og bidrar med sin store kunnskap. På samme møte ble Bronagh Blackwood fra Nord-Irland valgt som ny president. Andre valg til styret ble også foretatt. På møtet ble det jobbet med neste kongress, som ble avholdt i Valencia nå i Motto for konferansen ble bestemt, Expanding Horizons of Critical Care Nursing in Europe. I juni 2014 ble det lansert en ny nettside for EfCCNa. Den har bedre layout og er mye lettere å navigere i. Viktigst er det likevel at den gir bedre muligheter for å publisere på en interessant måte. 6

7 På EfCCNa-kongressen i Valencia 2015 ble det etablert et nettverk for sykepleiere med doktorgrad som forsker innenfor intensivsykepleie i Europa. EfCCNa`s handlingsplan fram til 2020 ble vedtatt i januar Alle områdene i handlingsplanen har tiltak som kan evalueres. Handlingsplan/Mission statements: Å representere intensivsykepleiere i Europa Å fremme pasientens og pårørendes perspektiv på erfaringer fra Intensiv Å fremme samarbeid mellom europeiske intensivsykepleiere Å fremme intensivsykepleiens art and science i de europeiske landene. Å bedre anerkjennelsen av intensivsykepleie som en spesialitet i Europa Å være talerør for intensivsykepleiere i Europa og aktivt engasjere seg i å påvirke EUs sosial- og helsepolitikk Å samarbeide med andre grupper av helsepersonell, institusjoner, industri, etater og hjelpeorganisasjoner som har en faglig interesse i omsorgen for alvorlig syke Å etablere standarder for utdanning, praksis og ledelse av intensivsykepleie Å fremme og videreutvikle utdanning, forskning og ledelse innen intensivsykepleie EfCCNa jobber tett sammen med ESNO (European Specialist Nursing Organisations). En viktig sak er hva slags utdanning man skal ha for å kunne kalle seg en spesialsykepleier i Europa. I mange land er det vesentlig mindre enn det vi i Norge krever. Men i landene med kortest utdanning ønsker sykepleierorganisasjonene selv å løfte utdanningene, og behøver hjelp fra søsterorganisasjoner i andre land. Politikerne ønsker i stor grad utdanninger med korte forløp som er rimeligere. Selvfølgelig er det også stemmer som er mest opptatt av kvalitet i utdanningene. Norge er ikke medlem av EU men arbeidet berører oss fordi det er stadig mer flyt av arbeidskraft mellom de europeiske landene. Kongressen i Valencia 2015 Faglig og sosialt ble kongressen evaluert godt. Man ønsker selvfølgelig høyere deltagelse, men økonomiske forhold i mange europeiske land påvirker dette negativt. Språk er også en faktor som påvirker deltagelse negativt. Men stadig flere kan klare å holde innlegg og følge med på engelsk. Simultanoversettelse av hele kongressen blir for dyrt. Kongressen fikk et lite økonomisk overskudd. Sted for neste kongress kan jeg informere om på GF, det er ikke endelig avklart i skrivende stund. Utvekslingsprogrammet som EfCCNa organiserer ved å sette intensivsykepleiere i kontakt med aktuelle avdelinger å besøke, gått sin gang gjennom disse to årene. Antall personer som deltar er enda ikke så stort, men det er en viktig del av arbeidet i EfCCNa fordi det gir deltagerne faglig inspirasjon og forståelse for hvordan intensivsykepleiere drives i andre land. To polske intensivsykepleiere har vært i Norge våren 2015 og fikk fantastisk mottagelse og godt program under besøket. De besøkte AHUS, Ullevaal og Rikshospitalet. Som vertskap får man en forståelse av hvordan intensivsykepleiere har det andre steder, og hvordan arbeidet organiseres. Mye å lære på mange plan for alle parter. 7

8 VEDLEGG 5: ÅRSBERETNING FOR NSFLIS MEDLEMMER: Antall medlemmer: medlemmer, derav 136 studentmedlemmer, 15 pensjonister og 4 æresmedlemmer medlemmer, derav 69 studentmedlemmer, 19 pensjonister og 4 æresmedlemmer NSFLIS har ikke hatt noen vervekampanje i 2013, men medlemstallet fortsetter å øke. Vi ser at vi har et stort potensiale med studenter i videreutdanning, og NSFLIS planlegger å satse på verving av nye intensivstudenter. Medlemskontingenten har vært stabil fra på kr. 450,- for ordinære medlemmer og kr 220,- for intensivstudenter og pensjonister. Totale kontingentinntekter i 2013 var kr ,- Returkontingenten til lokalgruppene ble beregnet i juli Lokalgruppene fikk utbetalt kr. 138 for ordinære medlemmer og kr. 70 for studentmedlemmer og pensjonister. Samlet utgjorde returkontingenten en sum på kr ,-. Landsgruppen har 4 æresmedlemmer som ikke betaler kontingent: Ellen-Marie Olsen, Linda I. Meintjes, Eva Dianna Hauge og Ingjerd Schou. 2. LANDSGRUPPENS ORGANISASJON 2.1. GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen var samlet i Sarpsborg 11. september GF ble avholdt på 4 timer og totalt 17 saker ble behandlet. Orienteringssaker lå ved som vedlegg, og ble ikke tatt opp LANDSGRUPPENS STYRE Styrets sammensetning før Generalforsamlingen 2013: Sigbjørn Flatland, Oslo Nestleder / medlemsansvarlig: Ellen Granerud, Oslo Stein Teppen, Akershus Sekretær / webansvarlig: Heidi Berg, Buskerud Utdanningsansvarlig: Marit Anita Sunnarvik, Sogn og Fjordane EfCCNa-kontakt / InspirA kontakt: Elin Steffenak, Troms 1.varamedlem: Nina Helen Myrland, Nordland 2.varamedlem: Hilde-Irèn Liland, Troms På Generalforsamlingen stod alle styremedlemmer utenom leder på valg. Flere ønsket gjenvalg, og de nye medlemmene ble valgt for 2 år. Styrets sammensetning etter Generalforsamlingen 2013: Leder / webansvarlig: Sigbjørn Flatland, Oslo Nestleder / medlemsansvarlig: Ellen Granerud, Oslo Nina Helen Myrland, Nordland Tone Engstad Dagsvold, Finnmark Utdanningsansvarlig: Åge Wiberg Bøyum, Sogn og Fjordane EfCCNa-kontakt / InspirA kontakt: Elin Steffenak, Troms 1.varamedlem: Stein Teppen, Akershus 8

9 2.varamedlem: Heidi Berg, Buskerud 2.3. ANTALL STYREMØTER NSFLIS landsstyre avholdt 9 styremøter i Sju av landsstyremøtene var over 2 dager og to av møtene over 1 dag, hvorav et i forbindelse med lokalgruppelederkonferansen på våren og et dagen før lokalgruppeledermøte på høsten. De fleste møter ble avholdt i Oslo, mens møtene i forkant av lokal-gruppeledersamlingene ble avholdt i henholdsvis Drammen og Sarpsborg ANTALL SAKER / TEMAER BEHANDLET: Det har vært behandlet 30 saker, med samme saksnummer på de samme sakene gjennom året. Saker som landsstyret har arbeidet med: Handlingsplan Landsstyret har arbeidet etter NSFLIS handlingsplan. Handlingsplanen bygger opp under handlingsplanen fra NSF sentralt med NSFs innsatsområder og NSFLIS satsingsområder som utgangspunkt. Styrehåndbok Landsstyret har utarbeidet en styrehåndbok hvor administrative gjøremål er skilt ut fra handlingsplanen. Styrehåndboken beskriver styrets rutiner, faste gjøremål og ansvarsfordeling. Håndboken er lagt inn i iknowbook på Arbeidsrommet og er tilgjengelig for landsstyret og alle lokalgruppenes ledere/nestledere. Prosjekter NSFLIS har hatt fire aktive prosjekter i 2013: Egen organisasjonsutvikling, Standard for intensivsykepleie, Nasjonale retningslinjer for intensivbehandling og ABIO ressurs (se pkt 3.4). Økonomi Kasserer har brukt mye tid på økonomi/regnskap. Økonomi med regnskap og budsjett har vært sak på de fleste styremøter. InspirA InspirA har over flere år vært en kostnad pga få annonsører. I 2013 gjorde landsstyret en full gjennomgang av hvilken løsning som er det beste i forhold til fagblad for NSFLIS. Det endte opp med en sak på GF, hvor det ble besluttet å fortsette med Inspira i sin nåværende form og budsjettere med den kostnaden det er å tilby et fagblad til våre medlemmer. Samarbeidet med ALNSF har vært godt, og faggruppene deler alle kostnader. Lokalgrupper Aktiviteten i de ulike lokalgrupper er varierende. Landsstyret har fått bekymringsmelding fra noen få grupper som har lav deltakelse på arrangementer og problem med å få besatt sine styreverv på årsmøte. Landsstyrets medlemmer er kontaktperson for sine lokalgrupper, og kan komme på møter med lokalgruppene om det er ønskelig. Lokalgruppenes årsberetninger følger med denne årsberetningen. Lokalgruppelederkonferanse og lokalgruppeledermøte NSFLIS har brukt Clarion Collection Hotel Tollboden i Drammen for sin 2-dagers lokalgruppelederkonferanse i mars. Å være samlet på hotell gjør at konferansen blir en sosial begivenhet, og vi har fått god respons fra lokalgruppelederne. Dette blir derfor videreført. Utdanning Utdanningsutvalget er et fast utvalg i NSFLIS som jobber på oppdrag fra landsstyret og som holder landsstyret oppdatert på utdanningssaker. Utvalget var ansvarlig for gjennomføring av Leder-, fagutviklings- og pedagogiske seminar i Sarpsborg 11.september. 9

10 Tildeling av stipender Det ble tildelt hele 55 reisestipender på kr til NSFLIS medlemmer. Totalt 186 søkere. NSFLIS stipend ble delt mellom Bente Skogsaas ved Høgskolen i Vestfold og Marit Mostad/Tina Skancke ved Universitetssykehuset Nord-Norge KvinTo stipendet ble tildelt NORCAST sykepleiergruppe ved Oslo universitetssykehus Ullevål Fresenius stipend ble tildelt Ernæringsgruppa intensiv, Sykehuset Østfold Høringer NSFLIS har gitt tilbakemelding på fire høringer i 2013: Beslutningsprosesser ved begrensninger av livsforlengende behandling Nasjonal standard for flysykepleiere Ny pasientjournallov NSFs folkehelsestrategi GF-saker Landsstyret har forberedt sakene til Generalforsamlingen og hatt ansvar for alt det praktiske rundt avviklingen av denne. NSFLIS Fagkongress Fagkongressen er et samarbeidsprosjekt mellom landsstyret og en lokalgruppe og det gir behov for godt samarbeid. Landsstyret har det overordnede ansvaret for budsjett, valg av hotell og program, samt koordineringen mellom alle aktører. Fjell og Fjord Konferanser har vært kongressbyrå for NSFLIS siden Avtale med samme byrå er videreført frem til og med arrangementet i 2016, da vi er svært fornøyde med den oppfølgingen og servicen de tilbyr. NSFLIS Fagkongress 2014 som skal avholdes i Stavanger, Rogaland. Siste del av 2013 har man derfor hatt tett kontakt med lokalgruppen for å planlegge arrangementet. Kåring av årets intensivsykepleier Kari Bue fra Akershus ble kåret til årets intensivsykepleier 2013 under festmiddagen. Samhandling og informasjon fra NSF Samhandling med NSF, medlemsservice, Sentralt Fagforum (SF), Sykepleien og andre faggrupper har vært jevnlig tatt opp som saker på landsstyremøtene. Internasjonalt samarbeid Internasjonal/EfCCna kontakt har deltatt på 2 møter, hvorav ett i Beograd og ett i Barcelona. Landsstyret og lokalgruppene har blitt holdt orientert om aktuelle saker. NSFLIS leder er representant i NOSAM og deltok på møte i Bergen i mai 2013 og i København i september NSFLIS leder hadde også flere oppgaver som moderator og medarrangør under NOKIAS-kongressen i København. 3. KOMITEER OG UTVALG 3.1. NOMINASJONSKOMITE Nominasjonskomiteen for perioden (før GF) har bestått av: Oslo: Anne Kathrine Langerud (leder) Buskerud: Rita Aarvelta Jensen Hordaland: Kristin Naustdal Vest-Agder: Signe Berit Øyerhamn 10

11 Nominasjonskomiteen har tidligere vært utpekt ved at lokalgruppene etter tur får ansvar for å skaffe en representant. Etter ny vedtektsmodell ble representantene i 2013 valgt på person under GF. Nominasjonskomiteen for perioden 2013 (etter GF) 2015 består av: Anna Solveig Mengshoel, Oslo (leder) Erik Bonesmo, Nord-Trøndelag Tor-Magnus Molund, Nordland Vara: Marit Anita Sunnarvik, Sogn og Fjordane Grete Røskestad Hauge, Buskerud 3.2. UTDANNINGSUTVALG Utdanningsutvalget ble valgt på GF 2013, og fikk stor utskiftning. Utdanningsutvalgets sammensetting før GF: Anne Eikeland Høgskolen i Oslo og Akershus Gro Landfald Oslo universitetssykehus Inger Skoglund Høgskolen i Finnmark Marit Anita Sunnarvik, Høgskulen i Sogn og Fjordane Utdanningsutvalgets sammensetting etter GF: Bente Skogsaas (leder) Høgskolen i Vestfold Marte-Marie Wallander Karlsen Oslo universitetssykehus/lovisenberg Anne Wenche Hunstad Vestre Viken, Ringerike Åge Wiberg Bøyum Høgskulen i Sogn og Fjordane 3.3. NSF S GODKJENNINGSORDNING FOR KLINISK SPESIALIST Lisbet Grenager er representant fra NSFLIS i komiteen for godkjenning av klinisk spesialist i intensivsykepleie NSFLIS PROSJEKTER NSFLIS har flere løpende prosjekter: Egen organisasjonsutvikling Det ble satt fokus på egen organisasjonsutvikling etter GF 2012, hvor det ble stilt spørsmål om vi jobber som en robust og effektiv organisasjon. NSFLIS satte sammen en arbeidsgruppe med 3 representanter fra landsstyret og 2 lokalgruppeledere. Det er satt opp tre hovedtema: Økonomi, synlighet og kommunikasjon/informasjonsflyt. NSFLIS vurderer om de eksisterende løsningene for returkontingent, fordeling av overskudd fra fagkongressene etc er hensiktsmessige for fremtiden. Standard for intensivsykepleie Vi har videreført prosjektet Standard for intensivsykepleie. Medlemmer av prosjektgruppen er Siv Stafseth, Jan Berg, Britt Sætre Hansen, Sigbjørn Flatland og Ellen Granerud. Arbeidsgruppen har gjennomført et litteratursøk og en kartleggingsundersøkelse ved norske intensivavdelinger. Rapporten skal ferdigstilles innen september Nasjonale retningslinjer for intensivbehandling NSFLIS samarbeider med Norsk anestesiologisk forening (NAF) om å utarbeide nasjonale retningslinjer. Denne skal være ferdig høsten NSFLIS medlemmer er Siv Stafseth og Sigbjørn Flatland. ABIO ressurs Det er etablert et samarbeidsprosjekt med anestesi, barn og operasjon. Gruppa søkte støtte fra Sentralt fagforum for å gjennomføre en kartlegging av behov for spesialsykepleiere. Det skal også 11

12 forsøkes å legge grunnlag for et ledernettverk, men en ledersamling. NSFLIS medlemmer er Åge W. Bøyum og Sigbjørn Flatland. 4. LOKALGRUPPELEDERKONFERANSE / -MØTE Lokalgruppelederkonferanse mars: Lokalgruppelederne har godt oppmøte på konferansene. I tillegg til lokalgruppeledere, møtte leder av Nominasjonskomiteen Anne Kathrine Langerud fra Oslo. Konferansen ble holdt på Clarion Collection Hotel Tollboden i Drammen. Tema/saker som har vært behandlet på lokalgruppelederkonferansen: NSFLIS sterk og robust hvor står vi, hvor går vi? o Gruppearbeid og plenumsdiskusjon Økonomi inkludering av lokalgruppenes regnskap i NSF Håndbok og handlingsplan InspirA nåtid og fremtid Siste nytt om utdanningssaker Saker fra lokalgruppene (Twitter, overbehandling, rekruttering) Hvordan beholde medlemmer og videre verving Valg 2013 Informasjon om Fagkongress, Sarpsborg Lokalgruppeledermøte 10.september Lokalgruppeledermøte i Sarpsborg 10.september, dagen før GF. Tema / saker som ble behandlet på lokalgruppeledermøte: Gjennomgang av årets GF-saker Organisasjonsutvikling for NSFLIS arbeidet frem til nå og videre. Saker fra landsstyret (Fremdrift prosjekter, honorar ved prosjektarbeid, utdanningsutvalgets oppgaver) Aktuelle saker som lokalgruppene ønsket å ta opp. 5. LANDSGRUPPENS VIRKSOMHET 5.1. GENERELT NSFLIS har hatt høy aktivitet gjennom 2013, og stor fokus på de nye prosjektene som er startet opp. Leder har vært med i det nordiske samarbeidet NOSAM, og deltatt på møter i Sentralt Fagforum (SF). Leder har hatt hovedansvar for Fagkongressene, med hotellbooking, kontakt med konferansebyrå, og et spesielt ansvar for budsjett og utstillere i forbindelse med årlig arrangement. Leder er ansvarlig for alle prosjekter som drives av NSFLIS. Det er også mange administrative oppgaver, hvor mye av leders tid blir brukt. Nestleder er medlemsansvarlig. Nestleder har også et spesielt ansvar for kontakten med lokalgruppeledere og planlegger lokalgruppeleder-konferansene. Nestleder er med i to prosjekter, både egen organisasjonsutvikling og Standard for intensivsykepleie. Oppgavene som kasserer er mange, og da spesielt i forkant av innlevering av reiseregninger, og samarbeid med økonomi/regnskap i NSF. Kasserer/leder utarbeider budsjett som fremlegges landsstyret for godkjenning Sekretær er referent i forbindelse med landsstyremøtene. Utdanningsansvarlig har deltatt på landsstyremøtene og på møter i utdanningsutvalget. 12

13 Internasjonal kontakt (EfCCNa-kontakt) har deltatt på møter med EfCNNa og deltar i arbeidsgrupper her. Samme person har også vært kontaktperson for InspirA og skriver NSFLIS nytt. 1. vara skal delta på alle landsstyremøter. Har vært med i prosjektet egen organisasjonsutvikling. 2. vara har deltatt på de fleste landsstyremøter. Alle landsstyremedlemmene (også varamedlemmene) er kontaktpersoner ovenfor sine lokalgrupper HJEMMESIDE Webansvarlig holder hjemmesiden oppdatert, og forsøker å bruke den til sitt fulle potensial. Her legger vi ut både nyhetssaker og informasjon. Vi benytter en viderekobling fra til NSFs side for intensivsykepleiere. NSFLIS har egen hjemmeside for fagkongressen på Det er leder og webansvarlig som har ansvar for det som legges ut på hjemmesiden. Lokalgruppene sender det de ønsker å legge ut på hjemmesiden til web-ansvarlig. Oslogruppen har egen nettside på NSFLIS har også en Facebookgruppe og Twitterkonto. Flere av lokalgruppene har en facebookside/gruppe. Det ble sendt ut 3 medlemsbrev via e-post til lokalgruppestyrene i Lokalgruppene skulle videresende disse til medlemmene og de ble også lagt på vår hjemmeside. Nyhetsbrev er en måte å gi informasjon til våre medlemmer og være mer synlig. I nyhetsbrevet kan lokalgruppene også komme med innspill. Vi forsøker å formidle informasjon fra hele NSFLIS, NSF og andre aktuelle samarbeidspartnere LOKALGRUPPER Lokalgruppene har variabel aktivitet. NSFLIS har lokalgrupper i alle fylker, og i 2013 hadde alle 19 lokalgrupper fulltallige styrer. Det er stor variasjon i medlemstall, og det varierer mellom 35 medlemmer i Finnmark til over 550 medlemmer i Oslo. Landsstyret har vært fadder for sine lokalgrupper, og har vært representert i lokalgruppene i mange tilfeller NSFLIS FAGKONGRESS Fra 2013 heter vårt årlige arrangement NSFLIS Fagkongress. Fagkongressen ble arrangert på Quality Hotel Sarpsborg. Lokalgruppen i Østfold var dedikerte som medarrangører og gjorde en formidabel innsats både før og under kongressen. o Leder og nestleder hadde ansvar for lokalgruppeledermøte tirsdag 10.september og Generalforsamlingen onsdag 11.september. o Utdanningsutvalget hadde ansvar for et felles seminar med tema rettet mot fagutvikling, ledere og pedagoger onsdag 11.oktober. o Lokalgruppen i Østfold hadde ansvar for det faglige programmet september samt de sosiale arrangementene. Lokalgruppen var medhjelpere under kongressen med mange oppgaver. De hadde også ansvar for å skaffe referenter, tellekomite og indre sekretariat til GF. o Leder og kasserer hadde møter og tett dialog med kongressbyrået ang budsjett, regnskap, utstillere, påmeldinger, lokaler og praktiske forhold Tema på fagkongressen var Intensivsykepleie mot fremtiden. Leder-, fagutviklings og pedagogisk seminar hadde fokus på mastergrad for intensivsykepleiere, hvor det ble stilt spørsmål om en master var en master i intensivsykepleie? Det ble presentert 3 ulike programmer, fra Universitetet i Agder, Høgskolen på Gjøvik og Lovisenberg. Lederens foredrag var om kompetansesammensetning og fagsykepleierens foredrag var om klinisk skjønn i en verden av prosedyrer. Faglig seminar var preget av gode forelesninger som viste frem kompetansen som finnes i Østfold. 13

14 Arrangementet var vellykket både organisatorisk, faglig og økonomisk. Vi hadde mange utstillere og deltagere, og etter avsluttet regnskap gikk arrangementet i pluss på kr ,20 netto SAMARBEID I NSF NSFLIS samarbeider med Fag- og helsepolitisk avdeling i NSF og Sentralt Fagforum (SF). Sentralt Fagforum ble avholdt 2 ganger i 2012, i mars og september. NSFLIS leder har deltatt på alle aktuelle møter, både sentralt fagforum og på Samhandlingskonferansen Leder jobber mye fra Sykepleiernes hus og snakker ofte med både politisk ledelse og andre relevante samarbeidspartnere. NSFLIS har et tett samarbeid med ALNSF, blant annet om felles tidsskrift. Det har vært avholdt felles møte med Akuttjournalen som utgiver av InspirA. NSFLIS lokalgruppeleder representerte NSFLIS på ALNSF s fagkongress i Arendal. NSFLIS har også startet et samarbeid med faggruppene for anestesi, barn og operasjon (ABIO ressurs) 5.6. NOSAM Det har vært avholdt to møter i NOSAM i 2013, i Bergen i mai og i København i forbindelse med NOKIAS i København i september. NSFLIS leder deltok på begge møter EfCCNa Elin Steffenak har vært internasjonal kontakt og har deltatt på 2 møter. EfCCNa arbeider nå i ulike komiteer for å effektivisere arbeidet. Elin deltar i gruppen Clinical practice og er med i komiteen som organiserer neste EfCCNA-kongress i Valencia, Spania WFCCN NSFLIS er medlem av WFCCN, men har ikke deltatt aktivt i dette forumet. LOKALGRUPPENES ÅRSBERETNINGER 2013 FINNMARK Antall medlemmer: 40 Antall styremøter: 3 Antall saker: 6 Repr. til nominasjonskomite Brev til klinikkledelse Fagutvikling/stabilisering intensivavdeling. Referat fra styret. Planlegge medlemsmøter Antall arrangementer (årsmøte, medlemsmøte, fagdager mm.): 2 rekruttering av spesialsykepleiere. fagutvikling på avd. referat fra fagdager - diskusjon Lokalgruppen har ikke deltatt i lokalt fagforum, lokalt fagpolitisk forum eller samarbeidet med tillitsvalgte om saker. 14

15 Lokalstyrets sammensetning i 2013: Heidi Rovas Olsen Helene Andreassen Trine Strand Mikkelsen Nina Dahl Knudsen Styremedlem: Åshild Østlyngen Varamedlem: Heidi Karin Heitmann TROMS Antall medlemmer: 137 Antall styremøter: 10 Antall saker: 10 hovedsaker Planlegging av medlemsmøter og årsmøte Maskebehandlingskurs Utdeling av stipend GF-forberedende møte i Sarpsborg Økonomiorientering Medlemsverving /studentverving Inspira, fagstoff GF arr Årsmøte m/ valg og påfølgende servering betalt av NSFLIS Troms. 3 medlemsmøter m/ faglig innhold og åresalg. DNB bank om medlemmers fordeler og pensjon. Ernæring med Fresenius Kabi. GF forberedende møte Anestesisykepleiers bruk av klinisk blikk og dokumentasjon av dette (Sylvin Thomassen). Ok frammøte og diskusjoner, åresalg gir inntekt på hvert møte. Leder har deltatt på et møte i lokalt fagforum. Det er plukket ut en som er leder for faggruppene og 1 vara som blir innkalt til møte. Det er muntlig snakket om at intensiv og anestesi skulle arrangere et kurs sammen. Lokalstyrets sammensetning i 2013: Ronny Enger Tina Skancke Henning Nesje Marit N Christoffersen Styremedlem: Trine Moen Styremedlem: Camilla W Karlsen Varamedlem: Rita Paulsen NORDLAND Antall medlemmer: 111 Antall styremøter: 8 Antall saker: 7 Temakvelder 2 arrangementer 15

16 Organisering av lokallaget og lokallagets arbeid Hvordan bedre inkludere medlemmer i distriktet og nå ut med informasjon Økonomi- Hvordan skaffe inntekter til lokallaget? Mål å øke antall kursstipender GF og manglende deltagelse fra Nordland på kurs og konferanser Synliggjøring av intensivsykepleierens arbeid Verving av nye medlemmer Antall arrangementer (årsmøte, medlemsmøte, fagdager mm.): Årsmøte, 2 temakvelder/ medlemsmøter 2 Temakvelder / medlemsmøter med info om NSFLIS Hemodynamisk overvåking- diagnostisering og behandling Anestesilege C. Toth. Sepsis- Patofysiologi, monitorering og behandling Infeksjonsmedisiner Hanne Kvarenes Pasienten våkner ikke etter hjertestans: Hvordan vurdere prognose på en bedre og sikrere måte. Nye behandlingsprinsipper. Intensivspl Knut Dybwik og nevrolog. Hjelpemidler ved kritisk hjertesvikt. Cardiolog Inger Aagnes Pressorbehandling. Cardiolog Roar Thorshaug Lokalgruppen har ikke deltatt i lokalt fagforum, lokalt fagpolitisk forum eller samarbeidet med tillitsvalgte om saker. Lokalstyrets sammensetning i 2013: Rita Elisabeth Karlsen Liz-Karin Johansen Rosa Mari Olsen Cato Skaar Jensen Styremedlem: Vibeke Andersson Styremedlem: Kari Mathisen Styremedlem: Anders Gjerstad Eriksen NORD-TRØNDELAG Antall medlemmer: 83 Antall styremøter: 11 Antall saker: 14 Vi la ned mye arbeid i fagdagen som dessverre ble avlyst pga lite påmelding. Vi har jobbet med å finne våre roller i gruppa, da flere var nye i styret. Vi har bl.a. diskutert vedtekter, reisegodtgjøring til styremøter, arkivering av gamle styredokumenter. Det har vært en diskusjon i forhold til å redusere antall medlemmer i styret, vi vil ha et prøveår i 2014 med 4 medlemmer og 2 vara. Vi har vært aktive i forhold til verving av nye medlemmer, og har allerede vervet mange av de nye intensivstudentene. Vi har behandlet 9 stipendsøknader til deltakelse på GF og fagdager. Da fagdagen ble avlyst, har vi kun arrangert et medlemsmøte i tillegg til årsmøte. Tema på medlemsmøte var: orientering etter GF ansvar og roller ved respiratorbehandling væskebehandling og hemodynamikk På årsmøtet hadde vi innlegg fra anestesilege som har vært i Malawi i høst. 16

17 Leder har deltatt på lokal fagpolitisk konferanse i regi av NSF Nord-Trøndelag. Lokalgruppen har snakket med leder i ALNSF Nord-Trøndelag om evt. samarbeid om fagdag til høsten. Lokalstyrets sammensetning i 2013: May Karin Kjølstad Hege Selnes Haugdahl Ingvild Samdahl Ingunn Pedersen Styremedlem: Brit Johanne Hildrum Styremedlem: Gunn Rønning SØR-TRØNDELAG Antall medlemmer: 157 Antall styremøter: 6 Antall saker: 2 Rekruttering og Kvalitet Vi har valgt overskriftene rekruttering og kvalitet i år, og har jobbet ut i fra dette. Disse to sakene flyter litt inn i hverandre. Vi har ment det har vært nødvendig å konsentrere oss om disse to emnene i år da lokalgruppa har slitt med dårlig rekruttering tidligere. Vi har diskutert mye gjennom hele året og hvordan vi best kan bedre kvaliteten på videreutdanningen. Vi ønsker å bedre samarbeidet med lærerne på høgskolen og formidle bedre hva vi i avdelingene opplever sammen med intensivstudentene. Lokalgruppa har i samarbeid med HIST (Høgskolen i Sør-Trøndelag) og alle intensivavdelingene på St.Olavs Hospital, arrangert Åpen Dag 28.juni og 16.september. Målgruppa var sykepleiere fra hele sykehuset, som var nysgjerrig på videreutdanning. Vi inviterte alle som var interesserte til en omvisning på Hovedintensiv, og en prat med oss intensivsykepleiere. Dagene ble en stor suksess, og mange møtte opp. I etterkant har det i år vært en rekordstor søknad på videreutdanning i intensivsykepleie i fylket vårt. Lokalgruppa har også vært tilstede på rekrutteringsdag på HIST. Antall arrangementer (årsmøte, medlemsmøte, fagdager mm.): Det er i løpet av året avholdt to medlemsmøter. Medlemsmøtene ble kalt Fagcafe og ble avholdt 23.april og 31.oktober. På begge møtene var overskriften Rekruttering og Kvalitet. Vi hadde en flott forelesning fra seksjonsleder på Hovedintensiv og intensivsykepleier Hilde Engesnes om Intensivpasienten behøver kompetente intensivsykepleiere, og dette var utgangspunktet for diskusjon. Vi hadde også invitert lærere ved videreutdanningen på Høgskolen i Sør-Trøndelag, og mange medlemmer møtte opp. Vi har ellers forelest hverandre innenfor relevante temaer. Det vi har diskutert mye igjennom året er hvordan utdanningen av intensivsykepleiere på best mulig måte kan bedres og finansieres. Lokalgruppen har ikke deltatt i lokalt fagforum, lokalt fagpolitisk forum eller samarbeidet med tillitsvalgte om saker. Lokalstyrets sammensetning i 2013: Marlene Jørgenrud (konstituert leder) Torunn Hanssen 17

18 Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Monika Reiss Bente Johansen Bodil Remmen Randi Salvesen Kathrin Hengelhaupt (i barselpermisjon) MØRE OG ROMSDAL Antall medlemmer: 172 Antall styremøter: 4 Antall saker: 16 Det har blitt lagt ned mye arbeid for å få registrert Lokalgruppa i Brønnøysundregisteret. Styret ønsket å opprette en konto som tilhørte Lokalgruppa og for å få til det, måtte vi registrere oss i Brønnøysundregisteret. (Tidligere har økonomien blitt administrert fra en konto tilhørende sittende kasserer). Pga at Ellen Synnøve Jørgenvåg (kasserer) ble NSF-tillitsvalgt våren 2013, ble Linn Stokke Maude innlemmet i styret som ny kasserer. For at dette skulle godkjennes i Brønnøysundregisteret, ble det avholdt tn ekstraordinært årsmøte i Volda , hvor Linn ble formelt valgt inn i styret. Valgordningen var tema for diskusjon på Årsmøtet i januar 2013, hvor det ble fremmet ønske om å få på plass en valgordning som sikrer kontinuitet i styret. Tidligere har kun leder blitt valgt på årsmøtene og styret, for øvrig, har konstituert seg selv på første styremøte. Fra Årsmøtet januar 2014 vil nestleder og kasserer velges for 2 år. Leder og sekretær velges for 2 år ved påfølgende årsmøte. Planlegging av fagdag i Volda i april. Medlemsverving. Kristin har ved flere anledninger tatt kontakt med Høgskolen i Ålesund mtp å kunne presentere NSFLIS for studenter ved videreutdanningen. Det har vist seg vanskelig å få til så langt. Medlemsvervingen må likevel anses å være vellykket, siden medlemstallet har steget det siste året (fra 164 til 172). Vi har fortsatt mange potensielle medlemmer i fylket, så arbeidet fortsetter. Deltagelse og gjennomgang av saker fra Lokalgruppelederkonferansen i mars. Gjennomført en vellykket fagdag i Volda 23. april. Tema Ernæring Mange gode tilbakemeldinger. Flere deltagere fra alle sykehusene i fylket. Planlegging av fagdag i Kristiansund i oktober. Reiseutgifter Styret planla å lage en GF-sak hvor vi fremmet forslag om økt støtte fra Landsstyret til de lokalgruppene som, av geografiske årsaker, bruker store deler av budsjettet på reiseutgifter til styremøter. Fristen for innmelding av GF-saker er 4 mnd ikke 3, slik vi trodde, så vi ble ikke ferdige i tide.. Utlysing og tildeling av stipender til medlemmer av lokalgruppa. Mottagere av reisestipender var Nannette Kuipers (NOKIAS) og Siv Bjerkvik Strand (GF/Fagdager). Gjennomgang av bruk av gmail som arbeidsredskap for alle styrets medlemmer. Alle styremedlemmene har nå tilgang til Lokalgruppens e-post og lagrede dokumenter. Deltagelse på Lokalgruppelederkonferansen i september. Innsats under GF i Sarpsborg september Linn, Kirstin og Kristin fra styret deltok. Innkjøp av Roll-up til bruk på egne arrangementer og i tilfeller hvor vi ønsker å profilere NSFLIS. For eksempel på Arbeidslivsdagen som arrangeres ved Høgskolen i Ålesund. Gjennomført en vellykket fagdag i Kristiansund 22. oktober. Tema: Den eldre intensivpasienten. Mange spennende forelesere og mange gode tilbakemeldinger. Flere deltagere fra alle sykehusene i fylket. Planlagt medlemsmøte i Ålesund i oktober, ble først utsatt og deretter avlyst pga få påmeldte. Planen var at stipendmottagerne skulle referere fra NOKIAS og Fagdager i Sarpsborg. Det arrangeres en del kurs og fagdager på de ulike sykehusene og vi opplever at det er vanskelig å konkurrere om medlemmenes oppmerksomhet. Store geografiske 18

19 avstander i fylket har trolig også betydning for oppslutningen om arrangementene. Kanskje vi må tenke alternativt kombinasjon av fag- og sosiale arrangementer? Antall arrangementer (årsmøte, medlemsmøte, fagdager mm.): 3 Årsmøtet januar 2013: Intensivutdanningen. I dag ignoreres minstekrav til relevant praksis ved opptak til videreutdanningen, noe som får store konsekvenser for kvalitet og kompetanse ved endt utdanning. Intensivkapasiteten i helseforetaket. Mye omstrukturering på gang! Viktig at vi er orientert om hva som foregår. Fagdag med tema Ernæring Fagdag med tema Den eldre intensivpasienten Lokalgruppen har deltatt i lokalt fagpolitisk forum og samarbeidet med tillitsvalgte. På fagpolistisk konferanse/htv-konferanse i Molde 29. oktober var representanter fra Lokalstyrene innen kreft, hygiene, anestesi og intensiv. Vi ser at vi har en del ting vi kan samarbeide om, men så langt har det blitt med tanken. Som Lokalgruppeledere kan vi velge å delta på Fylkesstyremøter i NSF, men kun som observatører. Lokalstyrets sammensetning i 2013: Kristin Flem Velle Johanne Hege Ryste Linn Stokke Maude Gro Håndlykken Styremedlem: Hildegunn Både Follestad Styremedlem: Janita Hofseide Styremedlem: Kirstin Hovde Styremedlem: Kristin Klubbenes Standal SOGN OG FJORDANE Antall medlemmer: 38 Antall styremøter: 3 Vi i styret hadde ambisjoner om og bli mer aktive, men fordi flere av oss har hatt et hektisk år, har 2013 også blitt et passivt år for lokalgruppen. Antall arrangementer (årsmøte, medlemsmøte, fagdager mm.): 1 Hvordan bli mer aktive, og hvordan få til arrangementer der medlemmer møter. Lokalgruppen har ikke deltatt i lokalt fagforum, lokalt fagpolitisk forum eller samarbeidet med tillitsvalgte om saker. Lokalstyrets sammensetning i 2013: Pål Andre Hegland Kari Reed Arne Nordgulen Gro Kristin Støyva Styremedlem: Ruth Befring 19

20 HORDALAND Antall medlemmer: 197 Antall styremøter: 5 Antall saker: 7 Handlingsplan Informasjonsbrev til medlemmene Kjøp av Rollup GF saker Søknad GF/fagdager Hordaland 2017 Forberedelse medlemsmøter Bindingstid intensivsykepleiere Antall arrangementer (årsmøte, medlemsmøte, fagdager mm.): 2 medlemsmøter, årsmøte. Barn og unge som nærstående i intensivavdelingen. Ernæringspraksis til den akutt kritisk syke innlagt ved Haukeland sykehus og ernæring til intensivpasienten. Lokalgruppen har deltatt på: 12 mai markering og 100 års jubileum NSF Hordaland Lokalstyrets sammensetning i 2013: Kristin Igland Naustdal Lillian Holme Linda Sørensen Kristin Harris Styremedlem: Tone Johnsgaard Styremedlem: Stine Flinterud Varamedlem: Thor Arne Løvdal ROGALAND Antall medlemmer: 131 Antall styremøter: 4 styremøter og 2 fagmøter ifm NSFLIS fagkongress Styret har hatt fokus på fagdagene 2014, som skal være i Stavanger. Vi har opprettet 3 hovedgrupper. En faggruppe, en gruppe med ansvar for den sosiale delen og en gruppe med ansvar for profilering fram mot fagdagene. Faggruppen hadde 2 møter høsten Stipend fra NSFLIS og støtte fra intensivavd. gjorde det mulig for hele styret på 7 medlemmer, å reise på GF og fagdagene i Sarpsborg. Dette var veldig lærerikt i forhold til vårt arrangement til høsten. Har hatt div. møter med Region Stavanger, i forbindelse med planlegging av fagkongressen i Stavanger. Årsmøte med valg og bevertning hjemme hos et av styrets medlem. Idemyldring med pizza, der medlemmene kom med ideer til tema for fagdagene. GF forberedende medl.møte. Julemøte med bevertning og utlodning, hjemme hos et av styrets medlem. Lokalgruppen har god dialog med tillitsvalgte, men ikke deltatt i direkte samarbeid. 20

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund med rundt 93.000 medlemmer fra hele landet. NSF har til sammen ca. 230 ansatte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter 1 Årsrapport 2014 Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2014 med hovedfokus på autorisasjonssøknaden, kommunikasjonsstrategien og blodforskriften. Medlemmer Pr. 31. desember

Detaljer

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29.

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29. NYTT Nr. 2-2006/29. årgang Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars Lønnsoppgjøret til mekling Vi er klare for ROS Side 4 Side 6 Regionale kontaktforum Side 7 Nye styrer Side 16 Regionvise samlinger

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Ledelse. Ny vår for ledelsesfaget. nr. 2-2015 årgang 3. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. Ny vår for ledelsesfaget. nr. 2-2015 årgang 3. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: ISO-sertifiserting av helsetjenester Lederskifte Fasiliteringens mange faser Ledelse nr. 2-2015 årgang 3 nsfs faggruppe for ledere Ny vår for ledelsesfaget LEDELSE LEDELSE blir utgitt

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Utviklingsmidler 2008-2010

Utviklingsmidler 2008-2010 Utviklingsmidler 2008-2010 Faglig rapportering 2011 Et samarbeid mellom høyskolene og sykehusene i Bergen. 1 Forord Utviklingsmidlene er et samarbeid mellom høgskolene og sykehusene i Bergen. Midlene skal

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Ungdomsseminar i Vejlefjord, Danmark. Se s. 14 Likemannsseminar/ Fylkesledermøte i vakre omgivelser på Sodefjed Se s. 7 Redaktøren har ordet av Jorun Vatland

Detaljer

Representantskapet. Representantskapet

Representantskapet. Representantskapet Representantskapet 2005-08 Medlemmer: Hilde Guldbakke (leder) Olav Øygard Bjørn Rafter Håkon Augdal Per Oskar Kjølaas Berit Sivertsen Sørvig Hans Olav Tungesvik Kristin Stang Meløe Tove Brekkås Reidun

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer