sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap"

Transkript

1 sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

2 Årsberetning for 1999 Ingebrigt Henningsen Kommentarer fra styreleder: Resultatene for avfallsbehandlingen i SØIR i 1999 kan grovt oppsummeres slik: innsamlet avfallsmengde totalt fra husholdninger har økt med ca. 300 tonn innsamlet avfallsmengde fra hytter og fritidsboliger har økt med 462 tonn avfallsmengden per person har i gjennomsnitt økt med 10 kg, fra 271 kg til 281 kg gjenvinningen av papir er redusert med ca. 300 tonn gjenvinning av andre fraksjoner har økt med 380 tonn gjenvinningsgraden har totalt økt med 0,3%, til 63,8% I driftsåret 1999 har det blitt gjennomført mye arbeid for å bedre driftsgrunnlaget for selskapet. Arbeidet med utkast til ny avfallsplan for er utformet, og alle kommunene har sluttet seg til visjon og målsettinger for arbeidet med avfall og gjenvinning i perioden. Visjon: «SØIR er kommunenes viktigste redskap for å nå avfallspolitiske mål. Gjennom en enkel og god ordning, god service, og god informasjon, skal SØIR sette abonnentene i fokus, og legge til rette for at innbyggerne, næringsliv, og tilreisende til kommunene har allmen motivasjon og forståelse for virkeligheten med avfallreduksjon og avfallssortering. Kommunene skal i egen organisasjon og virksomhet iverksette tiltak for å redusere avfallsmengden, og på denne måten gå foran «å vise vei».» Arbeidet med å utforme tiltak for avfallsreduksjon vil bli det mest utfordrende i tiden som kommer. Hvis vi skal holde avfallsutviklingen og gebyrer i sjakk, må avfallsmengdene ned. Her må alle bidra, både som forbrukere, næringsliv og offentlig forvaltning. Når du som forbruker kjøper varer, er det i denne sammenheng også avfallsproblematikken starter. Emballasje på varene, og rester fra mat er i hovedsak kildene til at husholdningsavfall oppstår. Dette blir hovedutfordringer framover. Jeg takker abonnentene for fortsatt flott innsats i året som har gått. Jeg takker også samarbeidspartnere og alle ansatte i SØIR for god gjennomført drift i Jeg håper at vi sammen skal klare å få til et godt gjenvinningsresultat, og reduserte avfallsmengder i år Med vennlig hilsen Ingebrigt Henningsen styreleder 2

3 Innledning SØIR har lagt bak seg sitt andre hele driftsår forteller oss at den nye avfallsordningen er vel etablert i våre 3 kommuner og fungerer godt for de aller fleste av våre abonnenter. Vi registrerer med glede at de gode resultatene fra 1998 følges opp i Trysil og Åmot nærmer seg Elverum når det gjelder gjenvinningsgrad i forhold til total avfallsmengde. Dette innebærer at de totale resulta- tene er litt bedre i 1999 enn i Innsamling av papir er den fraksjonen hvor det åpenbart er mest å hente for å øke gjenvinningsgraden ytterligere. SØIR og kommunene gjør nå ulike tiltak i forhold til dette. Framdriftsplanen for innføring av den nye avfallsordningen ble lagt våren 1997 og innebar følgende prosess: 1. juli SØIR overtar ansvaret for renovasjon, gjenvinningsstasjonene i alle kommunene settes i drift Aug/sept nye kontrakter for innsamling av avfall inngås Høst vedtak av nye renovasjonsforskrifter i kommunene Senhøst utsetting av ny biobeholder til husstandene 1. januar innføring av kildesortering i priv. husholdninger (bioavfall, papir osv.), ministasjoner settes ut. Januar igangsetting av komposteringsanlegg på Hornmoen Juni utsetting av beholdere for restavfall basert på ønsket volum 1. januar innføring av nytt differensiert gebyrsystem Juni utsending av faktura til abonnentene fra SØIR Ved utgangen av 1999 kan vi konstatere at framdriftsplanen er fulgt og at prosjektet «Innføring av ny avfallsordning» er i mål. SØIR med sine eierkommuner går nå inn i en fase hvor det er viktig å konsolidere stillingen og videreutvikle ordningen i pakt med statlige føringer, lokalpolitiske mål og ikke minst innbyggernes behov og forventninger. Vi registrerer at det skjer en stadig utvikling innenfor dette området - både i forhold til politiske rammer/føringer og alternative konkrete løsninger. Årsberetningen gir et bilde på selskapets virksomhet og resultater i 1999 og er inndelt slik: Innledning Om virksomheten Mål Resultater og evaluering Resultatregnskap og balanse Avsluttende merknader 3

4 Om virksomheten Representantskapet i SØIR : Ordfører Per-Gunnar Sveen, leder, Elverum kommune Kommunestyremedlem Marit Nyhuus, nestleder, Trysil kommune Kommunestyremedlem Frode Knutzen Midtlund, Elverum kommune Kommunestyremedlem Wiggo Houmb, Elverum kommune Kommunestyremedlem Øistein Bekkvang, Trysil kommune Kommunestyremedlem Jon Heggeriset, Trysil kommune Kommunestyremedlem Solvår Pedersen, Åmot kommune Kommunestyremedlem Ola Lislelid, Åmot kommune Hovedutvalgsmedlem Karinus Bolstad, Åmot kommune Representantskapet har avholdt 2 møter og behandlet 4 saker. Styret i SØIR : Varaordfører Ingebrigt Henningsen, leder (- Ola Petter Borg) Varaordfører Gerd Elise Storvik, nestleder (- Else Bjørg Myrvang) Varaordfører Vivi Nysveen (- Terje Bjørgmo) Drifts- og anl.sjef Kristian Finborud (- Stein Nordvi) Teknisk sjef Stein Bjørnersen (- Anne Mausethagen) Det er i løpet av året avholdt 6 styremøter. Styret har behandlet til sammen 20 saker. Ansatte i SØIR : Administrasjon: Odd-Erling Lange, daglig leder Terje Ruud Karlsen, driftsleder Bjørg Solvor Olsen, saksbehandler øk./adm. Inger Senderud, sekretær (innleid i 50 % til fast 100% stilling fra 01.11) Drift: Tore Farberg, formann - Hornmoen gjenvinningsstasjon (Elverum) Frode Pedersen, driftsoperatør (engasjement), Hornmoen gjenvinningsstasjon Tore Bjørklund, formann - Hornmoen komposteringsanlegg (Elverum) Rune Bjørklund, driftsoperatør, Hornmoen komposteringsanlegg Aud Kroken Hagen, driftsoperatør 50%, Haugedalen gjenvinningsstasjon (Åmot) Knut Nordgård, driftsoperatør ved Trysil gjenvinningsstasjon har i 1999 vært formelt ansatt i Trysil kommune. Fra er Nordgård fast ansatt i SØIR som driftsoperatør i 60 % stilling. Ny kontrakt for renovasjon ble iverksatt SØIR og firmaet Renovasjon og Containerutleie a.s. inngikk en 5-års avtale for renovasjon i våre 3 kommuner er det andre driftsåret innenfor kontrakten. Informasjon knyttet til innføring av vår nye avfallsordning har også i 1999 vært en viktig del av virksomheten. Informasjonsopplegget er videreført og videreutviklet også i Informasjonsgruppen har - foruten de ansatte i SØIR - bestått av Erik Larsen - informasjonsstrategi/tekstansvarlig, Hallvard Skauge - illustrasjoner og Reklametjeneste a.s v/ Lars Heramb - layout. I løpet av året har SØIR gitt ut flere brosjyrer og annet informasjonsmateriell. 4

5 Mål Gjennom arbeidet med ny avfallsplan har alle kommunene vedtatt visjon og overordna målsettinger slik: VISJON. SØIR er kommunenes viktigste redskap for å nå avfallspolitiske mål. Gjennom en enkel og god ordning, god service og god informasjon, skal SØIR sette abonnentene i fokus og legge til rette for at innbyggerne, næringsliv og tilreisende til kommunene har allmen motivasjon og forståelse for viktigheten med avfallsreduksjon og avfallssortering. Kommunene skal i egen organisasjon og virksomhet iverksette tiltak for å redusere avfallsmengden og på denne måten gå foran «å vise vei». Utgangspunkt: Beregnet avfallsmengde fra ordinære abonnenter i Elverum, Trysil og Åmot utgjorde i kg pr. person, i 1999 er tallet 281 kg pr. person. For 1999 gir dette en total avfallsmengde på ca tonn. Landsgjennomsnittet i 1998 var på 308 kg. pr. person og år. I 1992 var gjennomsnittlig avfallsmengde 250 kg pr. person og år. Reduksjon av avfallsmengden er det primære målet i den nasjonale avfallspolitikken. Til tross for dette øker den totale avfallsmengden jevnt år for år. Sortering, ombruk og gjenvinning av avfallet bidrar til at avfallsdeponiene ikke blir overfyllt. Sett i forhold til statlig målsetting, må arbeidet med avfallsreduksjon forsterkes. MÅL. Avfallsreduksjon. Ved utgangen av 2003 skal den gjennomsnittlige avfallsmengden pr. person tilsvare nivået i (270 kg avfall pr. år). 5

6 Gjenvinning. Gjenvinningsgraden av den totale avfallsmengden skal ved utgangen av 2003 være 85 %. Utgangspunkt: Gjenvinningsgraden gir uttrykk for hvor mye av den totale avfallsmengden som faktisk blir brukt om igjen, gjenvunnet og/eller resirkulert. Gjenvinningsgraden er i hovedtrekk avhengig av innbyggernes evne og vilje til å sortere avfallet, den praktiske tilrettelegging som er gjort, informasjon/motivasjon om ordningen og den faktiske håndteringen av avfallet. Gjenvinningsgraden i SØIR kommunene i 1998 var på 63,5 %. I 1999 er den på 63,8 % - praktisk talt det samme nivået. Dette innebærer altså at ca. 2/3 deler av den totale avfallsmengden kommer til nytte mens 1/3 del ble levert til deponi. En økning av gjenvinningsgraden er avhengig av flere faktorer. Innbyggerne må fortsette i samme stil som i 1998 og 1999, bruken av gjenvinningsstasjonene må økes og praktisk tilrettelegging må videreutvikles. Som nevnt går restavfall i dag til deponi. Restavfallshåndtering som innebærer forbrenning og utnyttelse av energien vil øke vår gjenvinningsgrad betydelig. SØIR arbeider med å etablere en slik sluttbehandling for deler av restavfallet. 6

7 Service/tilrettelegging. Kvaliteten på våre tjenester skal innebære at 90 % av våre abonnenter er tilfreds med service, tilrettelegging og resultater. Utgangspunkt: SØIR har til sammen abonnenter fordelt på ordinære abonnenter og 6000 hytteabonnenter. Gode resultater fra de første driftsårene, indikerer på mange måter at de ordinære abonnentene synes å være fornøyd med ordningen. I forhold til hytteabonnenter er det mer usikkert. Vår ambisjon må være at flest mulig skal være fornøyd med ordningen i sin helhet. Det er i denne sammenheng viktig å klargjøre faktorer som påvirker «fornøydhet». I målformuleringen er det lagt vekt på service, tilrettelegging og resultater. For å klargjøre status i forhold til dette punktet, må det gjennomføres en spørreundersøkelse. Gebyr. Gjennomsnittlig gebyrnivå i SØIR skal ikke overstige landsgjennomsnittet. Utgangspunkt: Gebyrer er alltid omfattet med stor interesse. Renovasjonsgebyr er intet unntak i denne sammenheng. I SØIR er det fra innført en differensiert gebyrordning. Hovedprinsippet i denne ordningen er at alle abonnenter må betale et likt grunngebyr mens differensieringen skjer i forhold til hvor mye restavfall husholdningen produserer, hjemmekompostering, serviceordninger m.m. En slik differensiering er i tråd med hovedprinsippene i forurensingspolitikken - «forurenser skal betale». Den som har mye avfall skal betale mer enn den som har lite avfall. Renovasjonsgebyrene må også ses i sammenheng med hvilken tjeneste som leveres. Det å tilrettelegge for og gjennomføre en framtidsrettet avfallsbehandling koster naturlig nok mer enn å «grave søpla ned i et hull i bakken». Ulike avfallsfraksjoner har i dag gjennomgående negativ verdi. Dette betyr at det samlet sett koster penger å ta hånd om disse på en forsvarlig måte. Når en sammenligner renovasjonsgebyrer, er det derfor viktig også å sammenligne tjenestenes innhold. Nasjonal Statistikk for 1999 viser at et gjennomsnittlig årlig renovasjonsgebyr beløper seg til kr 1641,-. Sett i forhold til gebyrsystemet i SØIR og antall abonnenter som har valgt ulike løsninger, ligger vi noe under landsgjennomsnittet. Selskapets arbeidsmål ved inngangen til 1999 var: Etablere eget abonnementsregister for alle kommunene basert på differensiert gebyrordning. Etablere nytt telefonsystem for å bedre kundebetjeningen Arbeide fram utkast til avfallsplan for våre eierkommuner Videreutvikle SØIR`s informasjonsopplegg Sette opp lagerhall for EE-avfall og spesialavfall Hornmoen gjenvinningsstasjon Nytt konsept for utforming av ministasjon Sett i gang arbeidet med Internkontroll/HMS i SØIR. Videreutvikle Hornmoen komposteringsanlegg Ny lov om interkommunale selskap (IKS) - vurderinger, tilpasning i forhold til vedtekter 7

8 Resultater Generelle vurderinger: Innføring av differensiert gebyrordning og oppbygging av et nytt abonnementsregister for til sammen abonnenter har vært en prioritert oppgave i Arbeidet har vært svært omfattende. «Avfallsordningen er ikke rettferdig» er et uttrykk vi har blitt presentert, både fra enkeltabonnenter og gjennom enkelte presseoppslag. Hva som er rettferdig finnes sikkert mange ulike svar på. I SØIR har det vært en uttrykt målsetting at avfallsgebyrene skulle være forskjellige avhengig av avfallsproduksjon og tjeneste. Derfor er det også lagt mye ressurser i det å få til et håndterlig gebyrsystem hvor hovedprinsippet er at den enkelte abonnent betaler i forhold til restavfallsmengde gjennom størrelsen på restavfallsbeholderen. Kostnadene for å ha en avfallsordning må imidlertid alle være med på å betale. Gebyrsystemet kan og må videreutvikles - innenfor visse rammer. Det er i denne sammenheng viktig å understreke at en abonnementsordning må kunne håndteres slik at abonnentene er sikret en lik behandling og kan være trygge på at det gebyret de får er riktig i henhold til de gebyrvedtak kommunene har fattet. En utvikling av abonnements- og gebyrordningen som innebærer at vi stadig skal imøtekomme «små» grupper med ulike spesialordninger kan raskt innebære at «vinninga går opp i spinninga». I dag er det 2 årsverk i SØIR knyttet til abonnementsregister, fakturering, innfordring og regnskap. Her ligger ansvaret for utsending av ca faktura, registrering av betalinger og en omsetning på ca. 22 mill. kroner. Etter 3 år i en prosjektfase, merker vi ved slutten av 1999 at ting faller på plass. Avfalls-ordningen er godt etablert i alle kommunene. I 1999 var det ansatt - fast og midlertidig - 10 personer i SØIR fordelt på 8,5 årsverk. Organisasjonen SØIR begynner å finne sin form hvor vi arbeider for at antall ansatte skal stå i forhold til oppgavene. I perioder har vel oppgavene vært mye større enn de ressurser vi har hatt. I en oppbyggings- og prosjektfase er det naturlig at det blir slik. Ved hjelp av medarbeidere som har gjort en svært god innsats har vi klart å holde vår framdriftsplan og utføre våre primæroppgaver. Ved utgangen av 1999 erfarer vi at ting faller rimelig på plass i forhold til antall ansatte og fordeling av oppgaver. Sykefraværet i 1999 var svært beskjedent. Det er registrert 3 fraværsdager p.g.a egen sykdom og 3,5 fraværsdager p.g.a. barns sykdom. Arbeidet med HMS er igangsatt og kommentert nærmere nedenfor, 8

9 Evaluering i forhold til arbeidsmål: Etablere eget abonnementsregister for alle kommunene basert på differensiert gebyrordning. Utsending av faktura for 1. termin -99 til alle abonnenter i Elverum, Trysil og Åmot markerte slutten på en svært omfattende jobb hvor ca abonnenter er registrert og individuelt behandlet. Etablere nytt telefonsystem for å bedre kundebetjeningen I 1998 fikk SØIR kritikk for dårlig abonnementsbetjening på grunn av opptatte telefonlinjer, mangelfulle meldinger m.m. Ny telefonsentral var installert i slutten av april -99 og representerer en klar forbedring i forhold til betjening av våre abonnenter via telefon. Arbeide fram utkast til avfallsplan for våre eierkommuner Ved inngangen av 1999 var målet å utarbeide og legge fram avfallsplan for for alle kommunestyrene høsten -99. Framdriftsplanen ble senere revurdert. Alle kommunene har sluttet seg til visjon og hovedmålsettinger for arbeidet med avfall og gjenvinning i planperioden. Sluttbehandlingen av planen med konkrete tiltak er utsatt til høsten Videreutvikle SØIR`s informasjonsopplegg SØIR har i 1999 videreutviklet sitt informasjonsopplegg som innebærer at vi har gitt ut 2 informasjonsblad, gebyrbrosjyre og tømmekalender. I forhold til informasjon har vi naturlig nok også her gått over fra en prosjektfase til en driftsfase. Vi erfarer at den informasjonen som blir sendt ut fra SØIR leses av mange. I 1999 har vi også gjort et ekstra løft når det gjelder informasjon direkte mot hytteabonnenter. Mot slutten av året ble det sendt ut adressert informasjon til alle eiere av hytter og fritidseiendommer i våre 3 kommuner med beskrivelse av tjenesten samt opplysning om i hvilken gebyrkategori eiendommen er plassert. Sammen med 2 andre renovasjonsselskap, er SØIR også med i et eget informasjonsprosjekt som ledes av NOR- SAS og Statens Informasjonstjeneste. Hensikten med prosjektet er å kartlegge i hvilken grad folk får og leser informasjon, hvor fornøyd de er med tjenesten og hvordan informasjon kan nyttes for å fremme avfallsreduksjon. Prosjektet sluttføres i år Nye informasjonskanaler innebærer at SØIR skal på nett. I 1999 er det gjennomført et forprosjekt som har fått styrets tilslutning. Vår strategi er «langsom på nett». I løpet av 2000 vil vi arbeide for å etablere en egen hjemmeside. 9

10 Sette opp lagerhall for EE-avfall og spesialavfall Hornmoen gjenvinningsstasjon. Økende bruk av våre gjenvinningsstasjoner, behov for ordnede forhold for mottak og oppbevaring av spesialavfall og nye oppgaver som regionalt mottak for EEavfall innebar behov for å sette opp en ny lagerhall ved Hornmoen gjenvinningsstasjon. Hallen sto ferdig i slutten av september - 1 mnd. etter tidsplanen. Nytt konsept for utforming av ministasjoner. Ministasjonene er returpunkt for våre abonnenter hvor det kan leveres papir, glass/metall og tekstiler. Så langt har disse stasjonene bestått av containere og har ikke vært spesielt pene. Styret i SØIR har helt siden oppstarten lagt vekt på at estetikk skal vies oppmerksomhet. Forprosjektet ble sluttført i oktober -99. Vår første nye ministasjon ble satt opp ved årsskiftet i Elverum (Fjeldset Handel) og blir tatt i bruk på etterjulsvinteren. Sett i gang arbeidet med internkontroll/hms i SØIR. I henhold til Internkontrollforskriften og andre særlover, plikter SØIR som andre virksomheter å ha et internkontrollsystem. Arbeidet ble påbegynt ved årsskiftet 98/99. Fylkesmannen gjennomførte en internkontrollrevisjon hos SØIR i midten av juni -99. Gjennom denne revisjonen fikk SØIR god hjelp til å avdekke avvik fra lover og regler i sin virksomhet. Arbeidet med IK/HMS er godt i gang i SØIR - i henhold til framdriftsplanen skal systemet som sådan være operativt ved utgangen av år Videreutvikle Hornmoen komposteringsanlegg Ved Hornmoen komposteringsanlegg ble det i 1999 behandlet ca tonn med bioavfall tonn kommer fra egne kommuner mens 2600 tonn kommer fra GIR-kommunene Kongsvinger, Sør-Odal, Nord- Odal og Eidskog. Avtale om mottak av bioavfall fra GIR ble inngått i juni -99 og gjelder i 5 år. Utendørs rankekompostering av bioavfall er ingen enkel prosess og det er stadig behov for å justere driftsopplegget i forhold til kvaliteten på det vi får inn, strukturmateriale og klima. Etter 2 års drift begynner vi å få et godt grep om selve prosessen som innebærer at vi får et sluttprodukt som er av god kvalitet. Skal vi dømme etter interessen for kompost våren -99, vil det ikke by på spesielle problemer å få avsetning på produktet. Ulempen med utendørs rankekompostering er lukt. Lukt fra Hornmoen komposteringsanlegg oppstår om vinteren - primært på kalde dager hvor vi har inversjon. Inversjon innebærer at vi har kaldere luft ved bakken enn høyere opp og vi får nedtrykk («kaldras»). Varm luft som stiger fra rankene kan da bre seg utover og frakte lukt relativt langt av sted. Lukta er skarp, men ikke farlig. Det er klart at faren for lukt øker med økende mengder 10

11 bioavfall vi tar inn og behandler på anlegget. Samtidig innebærer mottaket av bioavfall fra GIR en bedre utnytting av våre investeringer og en nettoinntekt til SØIR. Hvor tålegrensen for lukt går er vanskelig å si. Vi arbeider intensivt med denne problematikken og prøver nye driftsformer for å redusere ulempene. Ny lov om interkommunale selskap (IKS) - vurderinger, tilpasning i forhold til vedtekter. Ny lov om IKS ble vedtatt av Stortinget like før jul Loven trådte ikke i kraft før I påvente av at loven skulle tre i kraft, har SØIR så langt ikke gjort konkrete vurderinger/utredninger i forhold til IKS. Dagens vedtekter er basert på den nye lovens forarbeider og det anses som riktig at SØIR etterhvert blir et IKS. Overgangstiden er 4 år. Det er foretatt en vedtektsending i henhold til ny lov som innebærer at garantirammen i selve vedtektene er økt fra 4 mill til 25 mill kroner. Endringen innebærer en vesentlig lettere saksbehandling knyttet til investeringer selskapet skal gjennomføre. 11

12 Statistikk for avfallsmengder og gjenvinning evaluering SØIR s primæropgave er å tilrettlegge avfallsordningen slik at vi gjennom abonnentenes innsats kan bidra til å nå lokale og nasjonale målsettinger innenfor avfallsområdet. De overordna nasjonale mål står fast avfallsreduksjon, ombruk, gjenvinning, energiutnytting og forsvarlig sluttbehandling er sentrale begreper i denne sammenheng. I SØIR kommunene viser de konkrete resultatene at innbyggerne gjør en svært god innsats hvor vi gjennom avfallssortering gjør det mulig å materialgjenvinne over 60 % av den totale avfallsmengden. Sett i forhold til de nasjonale målsettingene om gjenvinning kan vi derfor hevde at vi i vår region bidrar positivt til det totale miljøregnskapet. Vi registrerer at avfallsmengdene fortsatt øker, selv om mengden avfall pr. person i Elverum, Trysil og Åmot er lavere enn landsgjennomsnittet. Nye satlige mål i forhold til avfallsreduksjon er at avfallsmengden ikke skal øke i takt med den økonomiske veksten. Arbeidet med avfallsreduksjon må intensiveres både lokalt og nasjonalt. Antall abonnenter Elverum Trysil Åmot Sum Totalt er det 159 færre abonnenter i 1999 enn i Dette skyldes i hovedsak at abonnentstallene for Trysil og Åmot nå er korrekte og hentet ut fra SØIR s eget abonnementsregister. Gebyrer * Elverum Trysil Åmot kroner eks.mva Abonnenter 1998 Abonnenter 1999 Elverum Trysil Åmot Gebyrer 1997 Gebyrer 1998 Gebyrer 1999* * Fra ble det innført differensierte gebyrer tabellene viser «gjennomsnittsgebyret». For år 2000 er det vedtatt like gebyrer i alle 3 kommunene Elverum Trysil Åmot 12

13 Avfallsmengder Husholdning Oppstillingen viser total avfallsmengde, antall kg avfall per husstand og antall kg avfall per person for kommunene for 1998 og Gjennomsnittlig avfallsmengde i 1999 er på 281 kg per 1998 Tonn Antall pers. Antall abo. Kg per abo Kg per person Ant. per abo. Elverum ,4 Trysil ,4 Åmot ,1 Sum/gj.snitt person og år en økning på 10 kg per person fra Avfallsmengden per person er fortsatt lavere i vår region enn i landet forøvrig. Elverum ,4 Trysil ,6 Åmot ,2 Sum/gj.snitt Elverum Trysil Åmot Totale avfallsmengder (tonn) Vi ser at avfallsmengde har gått opp i Elverum og litt ned i Trysil og Åmot. Til sammen er det innsamlet ca 300 tonn mer avfall fra husholdningene i 1999 enn i Total avfallsmengde per person (kg) Når vi fordeler avfallsmengden per person ser vi at folk i Elverum produserer mer avfall enn folk i Trysil og Åmot. Gjennomsnittlig avfallsmengde i 1999 er 281 kr per person. KG Elverum Trysil Åmot 13

14 Avfallssortering nøkkeltall Tabellene nedenfor viser fordelingen når det gjelder innsamlet mengde sortert avfall og restavfall. Bioavfall, papir og restavfal hentes hjemme hos hver enkelt abonnent. «Andre fraksjoner» er sortert avfall som er levert av abonnentene til våre ministasjoner eller gjenvinningsstasjoner. Vi registrerer at bruken av våre gjenvinningsstasjoner er økende spesielt i Elverum. Gjenvinningsgrad er et uttrykk for hvor mye av den totale avfallsmengden som er gjenvunnet enten i form av ombruk eller resirkulering. Gjennomsnittlig gjenvinningsgrad i SØIR-kommunene er i 1999 på hele 63,5% i Tatt i betraktning noen statistiske usikkerheter kan vi fastslå at gjenvinningsgraden praktisk talt er den samme i 1999 som i Det er verdt å merke seg følgende: I 1999 leverte hver enkelt person i Elverum, Trysil og Åmot i gjennomsnitt 88 kilo matrester og annet bioavfall, 50 kilo papir, 41 kilo andre avfallsfraksjoner og 102 kilo med restavfall til sammen 281 kilo med avfall. Avfallssortering - husholdning - tonn 1998 Bio Papir Andre Rest Elverum Trysil Åmot Sum Bio Papir Andre Rest Elverum Trysil Åmot Sum Sortert avfall - kg pr. person 1998 Bio Papir Andre Rest Elverum Trysil Åmot Gj.snitt Bio Papir Andre Rest Elverum Trysil Åmot Gj.snitt % Elverum Trysil Åmot Gjenvinningsgrad - husholdningsavfall %-fordeling i SØIR-kommunene 1999 Papir 15% Bioavfall 18% Restavfall Andre fraksjoner 36% 31% Gjenvinningsgrad i SØIR-kommunene Gjenvinningsgraden går opp i Trysil og Åmot og litt ned i Elverum. Det gjenvinnes mest avfall i Elverum Sorterte avfallsfraksjoner Vi registrerer at mengden innsamlet bioavfall øker i Trysil og Åmot fra 1998 til I Elverum øker restavfallsmengden. Dette skyldes at vi har en sterk økning i bruk av Hornmoen gjenvinningsstasjon hvor det leveres både usortert og sortert avfall. Papir er den fraksjonen hvor vi har mest å hente. Statistisk sett skal det være mulig å samle inn i overkant av 2000 tonn papir. I 1999 samlet vi inn ca tonn. Dette er en nedgang fra Dette skyldes at det i tallene for 1998 lå innbakt papir fra næringslivet. Dette er nå skilt ut. Tallet i 1999 representerer nok den «riktige» mengden papir vi har samlet fra husholdninger de siste 2 årene. 14

15 Hytte- og fritidseiendommer Tvungen renovasjon for hytte- og fritidseiendommer ble også innført fra og har eksistert i 2 år. Oversikten nedenfor viser avfallsmengden fra disse og antall hytter for de ulike kommunene. Kategori 1-områdene i Trysil (Trysilfjellet/Fageråsen) er skilt ut med bakgrunn i at avfallsmengden fra disse områdene skiller seg vesentlig fra de øvrige hytteområdene. Justering av tallene i Trysil skyldes at vi får bedre oversikt etterhvert. Det er flere hytter/enheter i Trysilfjellet enn først antatt, noe som også innebærer at avfallsmengden pr. enhet ikke blir fullt så dramatisk. Totale avfallsmengder (tonn) fra hytter og fritidsboliger Vi ser at avfallsmengden fra hytter i Trysil representerer 1094 av 1238 tonn. Tonn Det vil si at 88% av avfallet kommer fra 1400 Trysil. Hyttene utgjør 77% av det totale 1200 antallet hytter i regionen. Vi ser også at 1000 avfallsmengden totalt sett har økt med 462 tonn fra 1998 til Elverum Trysil kat. 1 Trysil kat. 2+3 Åmot Elverum Trysil (kat. 1) Trysil (kat. 2) Åmot Antall hytter - kommunevis Antall Elverum Trysil kat. 1 Trysil kat. 2+3 Åmot Elverum Trysil (kat. 1) Trysil (kat. 2) Åmot Sum Avfallsmengde fordelt pr. hytte Kg Elverum Trysil kat. 1 Trysil kat. 2+3 Åmot Avfallsmengden pr. hytte er ikke uventet størst i kategori 1 områdene i Trysil med 349 kg pr. hytte. Avfallsmengden for kat. 2 og 3 hytter er like i Elverum og Åmot, men skiller seg ut i Trysil med større mengder pr. hytte også for disse kategoriene Elverum Trysil (kat. 1) Trysil (kat. 2) Åmot

16 Regnskap og balanse Regnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk. DRIFTSREGNSKAPET Regnskapet viser total omsetning i 1999 på kr ,27. Driftsresultatet er på kr ,58 og årsresultat på kr ,75. Budsjetteert resultat var på kr ,00. SØIR s gode resultat skyldes 2 forhold. Avtalen med GIR (Glåmdalen Interkommunale Renovasjonsselskap) om levering av bioavfall til Hornmoen komposteringsanlegg innebærer at vi klarer å utnytte våre investeringer på en bedre måte noe som er fordelaktig både for GIR og SØIR. Overskuddet utgjør ca. kr ,-. Vi har redusert driftskostnadene i forhold til budsjettet. Sum driftskostnader i 1999 er kun kr ,- høyere enn i Vi har også gjennomført deler av ordningen med lavere investeringer og skjøvet noen investeringer fram i tid slik at avskrivingene er mindre enn budsjettert. En effektiv organisasjon med dyktige medarbeidere og god økonomistyring gjør også sitt til et positivt resultat. INVESTERINGER Samlet investering i 1999 er på kr ,-. Total investering i SØIR for 1997, 1998 og 1999 er på 15,7 mill. kroner. Gjennom endring av selskapets vedtekter høsten 1999, er SØIR s investeringsramme nå 25 mill. kroner. SELVKOSTANALYSE Selvkostanalysen viser SØIR s totale inntektsbehov samt dekningsgrad beregnet både i forhold til rene driftsutgifter og kapitalkostnader. DRIFTSBUDSJETT og SELVKOSTANALYSE Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Årsresultat SELVKOSTBEREGNING Inntekter Driftskostnader (minus avskrivinger) Sum årlige kap.kostnader Sum kost. som gr.lag for selvkost Andel kapitalkostn. av tot. kostn. 1 % 8 % 11 % Overskudd / underskudd Framførbart underskudd Dekningsgrad 90 % 96 % 102 % Dekningsgraden i 1999 er på 102 % og skyldes bl.a. som nevnt god utnytting av våre investeringer ved at vi selger tjenester til andre. 16

17 Balansen gir uttrykk for den økonomiske tilstanden ved årsskiftet. Av balanserapporten fremgår at selskapet har samlet kortsiktig gjeld på kr ,42. Langsiktig gjeld er på kr ,53. Sum eiendeler utgjør til sammen kr ,86 hvorav kr ,87 er bankinnskudd. Forholdet mellom kassakredittlån og bankinnskudd viser at SØIR har en positiv likviditet. Årsresultatet for 1999 innebærer et overskudd på kr ,75. Gjenstående udekket tap fra 1997 på kr ,15 er dermed dekket inn. Overskudd etter inndekking av tidligere års underskudd er på kr ,60 og settes av i selskapets investeringsfond BALANSEREGNSKAP Noter Kasse, bank , ,87 8) Aksjer , ,00 10) Kundefordringer , ,54 1) Forskuddsbetalte kostnader , ,05 Varelager (andre fordringer) , ,00 Sum omløpsmidler , ,59 Anleggsmidler Maskiner/verktøy/inventar , ,20 2) Bygninger og anleg , ,61 2) Sum anleggsmidler , ,81 Sum eiendeler , ,40 Gjeld og egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld , ,39 Kassakredittlån , ,90 Skyldig skatter / avgifter , ,98 Påløpne kostnader , ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,27 Langsiktig gjeld Pantelån , ,53 9) Sum langsiktig gjeld , ,53 Egenkapital Innskuddskapital , ,00 3) Udekket tap , ,15 Sum egenkapital , ,85 Beregnet resultat , ,75 Sum gjeld og egenkapital , ,40 Resultatregnskap Driftsinntekter Salgsinntekter , ,21 Andre driftsinntekter , ,27 Sum driftsinntekter , ,27 Driftskostnader Personalkostnader , ,31 4,5) Ordinære avskrivinger , ,54 Andre driftskostnader , ,84 7) Sum driftskostnader , ,29 Driftsresultat , ,58 Netto finansposter , ,83 Årsresultat , ,75 17

18 Noteopplysninger 1. Kundefordringer er vurdert til pålydende. Delkrederavsetning er satt til kr KUNDEFORDRINGER PR IBM/DUETT KOMFAKT ELVERUM KR ,00 DUETT ELVERUM KR ,22 DIFFERANSE KR 75491,78 KOMFAKT TRYSIL KR ,60 DUETT TRYSIL KR ,06 DIFFERANSE KR 64355,54 KOMFAKT ÅMOT KR ,23 DUETT ÅMOT KR 96945,76 2. Avskrivninger Sum Invent EDB-utstyr Maskiner Bygninger Kostpris Tilgang året Avgang året Tidligere avskrevet Årets avskriving Bokført verdi DIFFERANSE KR 12398,47 Uoverensstemmelsene i beløp skyldes regnskapstekniske årsaker. Vi har i dag ingen direkte overføring mellom IBM og Duett. Regnskapstall må legges inn i Duett manuelt - da oppstår det differanser bl.a. i ørebalanse, men spesielt vanskelig er det å følge samme periodisering som IBM. IBM setter strek pr. 3112, mens vi i Duett legger alle posteringer mot perioder og dermed får føringer etter 3112 som gjelder gammelt år. Det arbeides med en løsning av overføring av regnskapstranser mellom IBM og Duett, men det er foreløpig på begynnerstadiet og kan ihvertfall ikke bli klart til vi skal skrive ut 1. termin I tillegg til ovenstående har SØIR en utestående fordring på ,50 som omfatter levering av andre tjenester. 3. Innskuddskapital kr Elverum kommune kr Trysil kommune kr Åmot kommune kr Lønn til daglig leder Odd-Erling Lange Brutto lønn: kr ,- 5. Honorar til styreleder Ingebrigt Henningsen: Brutto honorar: kr ,- Honorar til leder av representantskapet Per-Gunnar Sveen Brutto honorar: kr ,- Revisjonshonorar: Brutto honorar: kr ,- 6. Antall ansatte: I 1999 har det vært ansatt 9 personer fordelt på 8 årsverk. 7. Husleie til Elverum Kommune med kr pr. mnd. 8. OVERSIKT OVER BANKKONTI I KREDITKASSEN (6164): Konsernkonto Brukskonto Ab. Elverum Ab. Trysil Ab. Åmot Intern renteavregningskonto Lån 0-10 år Lån år Gjeld Langsiktig gjeld (pantelån) er kr , Aksjer REKOM a.s - antall 38 - pålydende à kr. 500,-, oppført til anskaffelseskost kr ,- 18

19 Revisjonsberetning 1999 Vi har revidert årsregnskapet for Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap (Søir) for regnskapsåret 1999, som viser et overskudd på kr ,75. Vi har også kontrollert årsberetningens opplysninger om resultatregnskap og balanse. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold, i henhold til kravene i forskrift om revisjon av Vi har utført revisjonen i samsvar med forskrift om revisjon og god kommunal revisjonsskikk. God kommunal revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige estimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av forskrift om revisjon og god kommunal revisjonsskikk omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets økonomiforvaltning og den interne, administrative kontroll. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og gjeldende forskrifter og gir et uttrykk for selskapets økonomiske stilling 31. desember 1999 og for resultatet i regnskapsåret som er i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over presiserer vi at selskapet er stevnet for retten på bakgrunn av forhold rundt anbud- og kontraktsinngåelse med renovatør ved igangsetting av ny avfallsordning i Daglig leder ble gjort kjent med stevningen , og informerte revisjonen muntlig Forberedelser til saken er ikke kommet i gang, og evt utfall er ikke vurdert. Det er derfor ikke foretatt noen avsetning i årsregnskapet for en evt forpliktelse. Det presiseres videre at det kun er årsberetningens opplysninger om resultatregnskap og balanse som er kontrollert. Elverum, 22. mai 2000 Ola Skjefstad revisjonssjef Turid Olsen hovedrevisor 19

20 Avsluttende merknader 1999 representerer året hvor selve innføring av den nye avfallsordningen i Elverum, Trysil og Åmot ble sluttført. Mye taler for at ordningen er vel etablert i kommunene. Dette ser vi i forhold til den daglige driften og ikke minst i forhold til de konkrete resultatene. Statistikken fra 1999 viser at folk fortsetter i samme gode spor som i Av alt avfall som er kildesortert og innsamlet, klarer vi å materialgjenvinne hele 64% til kompost, nytt papir, nytt glass, nytt metall osv. Vi har fortsatt noe å hente i forhold til innsamling av papir. Dette gjør vi noe med gjennom å øke hentefrekvensen på papir og tilby egen papirbeholder for de som måtte ønske det. En materialgjenvinning av alt avfall på ca. 70% burde da være innen rekkevidde. En gjenvinningsgrad utover dette innebærer at vi må gå over til å utnytte energien i restavfallet. Overtakelse av abonnementsregister, innføring av differensierte gebyrer og derigjennom ansvar for egen fakturering til alle våre abonnenter har vært en stor arbeidsoppgave i Ved inngangen til et nytt år ser vi den store fordelen dette innebærer både for abonnentene og SØIR. Vi kan nå betjene våre abonnenter direkte både i forhold til gebyrer og praktisk drift og de har kun én instans og forholde seg til. Den økonomiske situasjonen for SØIR ved utgangen av 1999 er tilfredsstillende. Som nevnt skyldes det gode resultatet primært en effektiv utnyttelse av våre investeringer og reduserte driftskostnader. Selve gebyrinntektene står i rimelig forhold til driftsutgiftene knyttet til avfallsordningen. Viktige utfordringer og arbeidsoppgaver ved inngangen til et nytt år kan kort oppsummeres slik: Det er viktig at vi har en utvikling av gebyr- og abonnementsordningen som er hensiktsmessig og som forener hensyn til rettferdighet, ønsket adferd og administrasjon. God og praktisk tilrettelegging kombinert med god, lettfattelig og ærlig informasjon er helt avgjørende for at abonnentene fortsatt skal ha en positiv innstilling til avfallssortering. Vi har etablert en god plattform å bygge videre på. Avfallsområdet er i stor utvikling. Energigjenvinning av restavfall vil bli viet stor oppmerksomhet i tiden som kommer. SØIR er i en relativt grunstig situasjon når det gjelder ulike muligheter i og med at vi ikke har investert i et eget avfallsdeponi. En utredning om restavfallshåndtering settes i gang i år 2000 og skal bakes inn i avfallsplanen. Kompostering av bioavfall er et prioritert arbeidsfelt innenfor den virksomheten vi driver. Vi har etablert en god drift som innebærer at vi også kan håndtere avfall fra andre regioner og produsere kompost av god kvalitet. God avsetning av kompost og en god drift med minimale nærmiljøulemper vil være prioriterte oppgaver i år Avfallsplanarbeidet ble satt i gang i 1999 og skal sluttføres i Avfallsreduksjon vil være et sentralt tema. Avfallsreduksjon kan ikke vedtas, men må gjennomføres gradvis ved å endre holdninger. De prosesser og konkrete tiltak som settes i verk i kommunene vil være helt avgjørende for å komme et steg videre. Gjennom arbeidet med innføring av den nye avfallsordningen, har SØIR som organisasjon og arbeidsgiver så langt vært viet mindre oppmerksomhet. Ved utgangen av året er det knyttet 10 personer fordelt på 9 årsverk til selskapet I løpet av år 2000 skal vi få på plass et tjenlig HMS-system hvor vi også har større fokus på ansatte og arbeidsmiljø. Ingebrigt Henningsen Gerd Elise Storvik Vivi Nysveen Styreleder Nestleder Styremedlem Kristian Finborud Stein Bjørnersen Odd-Erling Lange Styremedlem Styremedlem Daglig leder 20

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Årsberetning for 1998 Ingebrigt Henningsen SØIRs overordna målsetting er formulert slik: «Avfallshåndtering i Elverum, Åmot og Trysil skal skje på miljømessig

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2000 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven kap.

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2001 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven kap.

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

www.soir.no sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

www.soir.no sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap www.soir.no sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2003 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

www.soir.no sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

www.soir.no sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap www.soir.no sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2004 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 1. www.soir.no

A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 1. www.soir.no A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 1 www.soir.no A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 2 :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10 Side 1 av 7 Lardal kommune Saksbehandler: Britt H. Lie Telefon: 33 15 52 05 Lardal kommunale eiendom JournalpostID: 10/5470 Avfallsordning - Lardal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer