sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap"

Transkript

1 sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

2 Årsberetning for 1999 Ingebrigt Henningsen Kommentarer fra styreleder: Resultatene for avfallsbehandlingen i SØIR i 1999 kan grovt oppsummeres slik: innsamlet avfallsmengde totalt fra husholdninger har økt med ca. 300 tonn innsamlet avfallsmengde fra hytter og fritidsboliger har økt med 462 tonn avfallsmengden per person har i gjennomsnitt økt med 10 kg, fra 271 kg til 281 kg gjenvinningen av papir er redusert med ca. 300 tonn gjenvinning av andre fraksjoner har økt med 380 tonn gjenvinningsgraden har totalt økt med 0,3%, til 63,8% I driftsåret 1999 har det blitt gjennomført mye arbeid for å bedre driftsgrunnlaget for selskapet. Arbeidet med utkast til ny avfallsplan for er utformet, og alle kommunene har sluttet seg til visjon og målsettinger for arbeidet med avfall og gjenvinning i perioden. Visjon: «SØIR er kommunenes viktigste redskap for å nå avfallspolitiske mål. Gjennom en enkel og god ordning, god service, og god informasjon, skal SØIR sette abonnentene i fokus, og legge til rette for at innbyggerne, næringsliv, og tilreisende til kommunene har allmen motivasjon og forståelse for virkeligheten med avfallreduksjon og avfallssortering. Kommunene skal i egen organisasjon og virksomhet iverksette tiltak for å redusere avfallsmengden, og på denne måten gå foran «å vise vei».» Arbeidet med å utforme tiltak for avfallsreduksjon vil bli det mest utfordrende i tiden som kommer. Hvis vi skal holde avfallsutviklingen og gebyrer i sjakk, må avfallsmengdene ned. Her må alle bidra, både som forbrukere, næringsliv og offentlig forvaltning. Når du som forbruker kjøper varer, er det i denne sammenheng også avfallsproblematikken starter. Emballasje på varene, og rester fra mat er i hovedsak kildene til at husholdningsavfall oppstår. Dette blir hovedutfordringer framover. Jeg takker abonnentene for fortsatt flott innsats i året som har gått. Jeg takker også samarbeidspartnere og alle ansatte i SØIR for god gjennomført drift i Jeg håper at vi sammen skal klare å få til et godt gjenvinningsresultat, og reduserte avfallsmengder i år Med vennlig hilsen Ingebrigt Henningsen styreleder 2

3 Innledning SØIR har lagt bak seg sitt andre hele driftsår forteller oss at den nye avfallsordningen er vel etablert i våre 3 kommuner og fungerer godt for de aller fleste av våre abonnenter. Vi registrerer med glede at de gode resultatene fra 1998 følges opp i Trysil og Åmot nærmer seg Elverum når det gjelder gjenvinningsgrad i forhold til total avfallsmengde. Dette innebærer at de totale resulta- tene er litt bedre i 1999 enn i Innsamling av papir er den fraksjonen hvor det åpenbart er mest å hente for å øke gjenvinningsgraden ytterligere. SØIR og kommunene gjør nå ulike tiltak i forhold til dette. Framdriftsplanen for innføring av den nye avfallsordningen ble lagt våren 1997 og innebar følgende prosess: 1. juli SØIR overtar ansvaret for renovasjon, gjenvinningsstasjonene i alle kommunene settes i drift Aug/sept nye kontrakter for innsamling av avfall inngås Høst vedtak av nye renovasjonsforskrifter i kommunene Senhøst utsetting av ny biobeholder til husstandene 1. januar innføring av kildesortering i priv. husholdninger (bioavfall, papir osv.), ministasjoner settes ut. Januar igangsetting av komposteringsanlegg på Hornmoen Juni utsetting av beholdere for restavfall basert på ønsket volum 1. januar innføring av nytt differensiert gebyrsystem Juni utsending av faktura til abonnentene fra SØIR Ved utgangen av 1999 kan vi konstatere at framdriftsplanen er fulgt og at prosjektet «Innføring av ny avfallsordning» er i mål. SØIR med sine eierkommuner går nå inn i en fase hvor det er viktig å konsolidere stillingen og videreutvikle ordningen i pakt med statlige føringer, lokalpolitiske mål og ikke minst innbyggernes behov og forventninger. Vi registrerer at det skjer en stadig utvikling innenfor dette området - både i forhold til politiske rammer/føringer og alternative konkrete løsninger. Årsberetningen gir et bilde på selskapets virksomhet og resultater i 1999 og er inndelt slik: Innledning Om virksomheten Mål Resultater og evaluering Resultatregnskap og balanse Avsluttende merknader 3

4 Om virksomheten Representantskapet i SØIR : Ordfører Per-Gunnar Sveen, leder, Elverum kommune Kommunestyremedlem Marit Nyhuus, nestleder, Trysil kommune Kommunestyremedlem Frode Knutzen Midtlund, Elverum kommune Kommunestyremedlem Wiggo Houmb, Elverum kommune Kommunestyremedlem Øistein Bekkvang, Trysil kommune Kommunestyremedlem Jon Heggeriset, Trysil kommune Kommunestyremedlem Solvår Pedersen, Åmot kommune Kommunestyremedlem Ola Lislelid, Åmot kommune Hovedutvalgsmedlem Karinus Bolstad, Åmot kommune Representantskapet har avholdt 2 møter og behandlet 4 saker. Styret i SØIR : Varaordfører Ingebrigt Henningsen, leder (- Ola Petter Borg) Varaordfører Gerd Elise Storvik, nestleder (- Else Bjørg Myrvang) Varaordfører Vivi Nysveen (- Terje Bjørgmo) Drifts- og anl.sjef Kristian Finborud (- Stein Nordvi) Teknisk sjef Stein Bjørnersen (- Anne Mausethagen) Det er i løpet av året avholdt 6 styremøter. Styret har behandlet til sammen 20 saker. Ansatte i SØIR : Administrasjon: Odd-Erling Lange, daglig leder Terje Ruud Karlsen, driftsleder Bjørg Solvor Olsen, saksbehandler øk./adm. Inger Senderud, sekretær (innleid i 50 % til fast 100% stilling fra 01.11) Drift: Tore Farberg, formann - Hornmoen gjenvinningsstasjon (Elverum) Frode Pedersen, driftsoperatør (engasjement), Hornmoen gjenvinningsstasjon Tore Bjørklund, formann - Hornmoen komposteringsanlegg (Elverum) Rune Bjørklund, driftsoperatør, Hornmoen komposteringsanlegg Aud Kroken Hagen, driftsoperatør 50%, Haugedalen gjenvinningsstasjon (Åmot) Knut Nordgård, driftsoperatør ved Trysil gjenvinningsstasjon har i 1999 vært formelt ansatt i Trysil kommune. Fra er Nordgård fast ansatt i SØIR som driftsoperatør i 60 % stilling. Ny kontrakt for renovasjon ble iverksatt SØIR og firmaet Renovasjon og Containerutleie a.s. inngikk en 5-års avtale for renovasjon i våre 3 kommuner er det andre driftsåret innenfor kontrakten. Informasjon knyttet til innføring av vår nye avfallsordning har også i 1999 vært en viktig del av virksomheten. Informasjonsopplegget er videreført og videreutviklet også i Informasjonsgruppen har - foruten de ansatte i SØIR - bestått av Erik Larsen - informasjonsstrategi/tekstansvarlig, Hallvard Skauge - illustrasjoner og Reklametjeneste a.s v/ Lars Heramb - layout. I løpet av året har SØIR gitt ut flere brosjyrer og annet informasjonsmateriell. 4

5 Mål Gjennom arbeidet med ny avfallsplan har alle kommunene vedtatt visjon og overordna målsettinger slik: VISJON. SØIR er kommunenes viktigste redskap for å nå avfallspolitiske mål. Gjennom en enkel og god ordning, god service og god informasjon, skal SØIR sette abonnentene i fokus og legge til rette for at innbyggerne, næringsliv og tilreisende til kommunene har allmen motivasjon og forståelse for viktigheten med avfallsreduksjon og avfallssortering. Kommunene skal i egen organisasjon og virksomhet iverksette tiltak for å redusere avfallsmengden og på denne måten gå foran «å vise vei». Utgangspunkt: Beregnet avfallsmengde fra ordinære abonnenter i Elverum, Trysil og Åmot utgjorde i kg pr. person, i 1999 er tallet 281 kg pr. person. For 1999 gir dette en total avfallsmengde på ca tonn. Landsgjennomsnittet i 1998 var på 308 kg. pr. person og år. I 1992 var gjennomsnittlig avfallsmengde 250 kg pr. person og år. Reduksjon av avfallsmengden er det primære målet i den nasjonale avfallspolitikken. Til tross for dette øker den totale avfallsmengden jevnt år for år. Sortering, ombruk og gjenvinning av avfallet bidrar til at avfallsdeponiene ikke blir overfyllt. Sett i forhold til statlig målsetting, må arbeidet med avfallsreduksjon forsterkes. MÅL. Avfallsreduksjon. Ved utgangen av 2003 skal den gjennomsnittlige avfallsmengden pr. person tilsvare nivået i (270 kg avfall pr. år). 5

6 Gjenvinning. Gjenvinningsgraden av den totale avfallsmengden skal ved utgangen av 2003 være 85 %. Utgangspunkt: Gjenvinningsgraden gir uttrykk for hvor mye av den totale avfallsmengden som faktisk blir brukt om igjen, gjenvunnet og/eller resirkulert. Gjenvinningsgraden er i hovedtrekk avhengig av innbyggernes evne og vilje til å sortere avfallet, den praktiske tilrettelegging som er gjort, informasjon/motivasjon om ordningen og den faktiske håndteringen av avfallet. Gjenvinningsgraden i SØIR kommunene i 1998 var på 63,5 %. I 1999 er den på 63,8 % - praktisk talt det samme nivået. Dette innebærer altså at ca. 2/3 deler av den totale avfallsmengden kommer til nytte mens 1/3 del ble levert til deponi. En økning av gjenvinningsgraden er avhengig av flere faktorer. Innbyggerne må fortsette i samme stil som i 1998 og 1999, bruken av gjenvinningsstasjonene må økes og praktisk tilrettelegging må videreutvikles. Som nevnt går restavfall i dag til deponi. Restavfallshåndtering som innebærer forbrenning og utnyttelse av energien vil øke vår gjenvinningsgrad betydelig. SØIR arbeider med å etablere en slik sluttbehandling for deler av restavfallet. 6

7 Service/tilrettelegging. Kvaliteten på våre tjenester skal innebære at 90 % av våre abonnenter er tilfreds med service, tilrettelegging og resultater. Utgangspunkt: SØIR har til sammen abonnenter fordelt på ordinære abonnenter og 6000 hytteabonnenter. Gode resultater fra de første driftsårene, indikerer på mange måter at de ordinære abonnentene synes å være fornøyd med ordningen. I forhold til hytteabonnenter er det mer usikkert. Vår ambisjon må være at flest mulig skal være fornøyd med ordningen i sin helhet. Det er i denne sammenheng viktig å klargjøre faktorer som påvirker «fornøydhet». I målformuleringen er det lagt vekt på service, tilrettelegging og resultater. For å klargjøre status i forhold til dette punktet, må det gjennomføres en spørreundersøkelse. Gebyr. Gjennomsnittlig gebyrnivå i SØIR skal ikke overstige landsgjennomsnittet. Utgangspunkt: Gebyrer er alltid omfattet med stor interesse. Renovasjonsgebyr er intet unntak i denne sammenheng. I SØIR er det fra innført en differensiert gebyrordning. Hovedprinsippet i denne ordningen er at alle abonnenter må betale et likt grunngebyr mens differensieringen skjer i forhold til hvor mye restavfall husholdningen produserer, hjemmekompostering, serviceordninger m.m. En slik differensiering er i tråd med hovedprinsippene i forurensingspolitikken - «forurenser skal betale». Den som har mye avfall skal betale mer enn den som har lite avfall. Renovasjonsgebyrene må også ses i sammenheng med hvilken tjeneste som leveres. Det å tilrettelegge for og gjennomføre en framtidsrettet avfallsbehandling koster naturlig nok mer enn å «grave søpla ned i et hull i bakken». Ulike avfallsfraksjoner har i dag gjennomgående negativ verdi. Dette betyr at det samlet sett koster penger å ta hånd om disse på en forsvarlig måte. Når en sammenligner renovasjonsgebyrer, er det derfor viktig også å sammenligne tjenestenes innhold. Nasjonal Statistikk for 1999 viser at et gjennomsnittlig årlig renovasjonsgebyr beløper seg til kr 1641,-. Sett i forhold til gebyrsystemet i SØIR og antall abonnenter som har valgt ulike løsninger, ligger vi noe under landsgjennomsnittet. Selskapets arbeidsmål ved inngangen til 1999 var: Etablere eget abonnementsregister for alle kommunene basert på differensiert gebyrordning. Etablere nytt telefonsystem for å bedre kundebetjeningen Arbeide fram utkast til avfallsplan for våre eierkommuner Videreutvikle SØIR`s informasjonsopplegg Sette opp lagerhall for EE-avfall og spesialavfall Hornmoen gjenvinningsstasjon Nytt konsept for utforming av ministasjon Sett i gang arbeidet med Internkontroll/HMS i SØIR. Videreutvikle Hornmoen komposteringsanlegg Ny lov om interkommunale selskap (IKS) - vurderinger, tilpasning i forhold til vedtekter 7

8 Resultater Generelle vurderinger: Innføring av differensiert gebyrordning og oppbygging av et nytt abonnementsregister for til sammen abonnenter har vært en prioritert oppgave i Arbeidet har vært svært omfattende. «Avfallsordningen er ikke rettferdig» er et uttrykk vi har blitt presentert, både fra enkeltabonnenter og gjennom enkelte presseoppslag. Hva som er rettferdig finnes sikkert mange ulike svar på. I SØIR har det vært en uttrykt målsetting at avfallsgebyrene skulle være forskjellige avhengig av avfallsproduksjon og tjeneste. Derfor er det også lagt mye ressurser i det å få til et håndterlig gebyrsystem hvor hovedprinsippet er at den enkelte abonnent betaler i forhold til restavfallsmengde gjennom størrelsen på restavfallsbeholderen. Kostnadene for å ha en avfallsordning må imidlertid alle være med på å betale. Gebyrsystemet kan og må videreutvikles - innenfor visse rammer. Det er i denne sammenheng viktig å understreke at en abonnementsordning må kunne håndteres slik at abonnentene er sikret en lik behandling og kan være trygge på at det gebyret de får er riktig i henhold til de gebyrvedtak kommunene har fattet. En utvikling av abonnements- og gebyrordningen som innebærer at vi stadig skal imøtekomme «små» grupper med ulike spesialordninger kan raskt innebære at «vinninga går opp i spinninga». I dag er det 2 årsverk i SØIR knyttet til abonnementsregister, fakturering, innfordring og regnskap. Her ligger ansvaret for utsending av ca faktura, registrering av betalinger og en omsetning på ca. 22 mill. kroner. Etter 3 år i en prosjektfase, merker vi ved slutten av 1999 at ting faller på plass. Avfalls-ordningen er godt etablert i alle kommunene. I 1999 var det ansatt - fast og midlertidig - 10 personer i SØIR fordelt på 8,5 årsverk. Organisasjonen SØIR begynner å finne sin form hvor vi arbeider for at antall ansatte skal stå i forhold til oppgavene. I perioder har vel oppgavene vært mye større enn de ressurser vi har hatt. I en oppbyggings- og prosjektfase er det naturlig at det blir slik. Ved hjelp av medarbeidere som har gjort en svært god innsats har vi klart å holde vår framdriftsplan og utføre våre primæroppgaver. Ved utgangen av 1999 erfarer vi at ting faller rimelig på plass i forhold til antall ansatte og fordeling av oppgaver. Sykefraværet i 1999 var svært beskjedent. Det er registrert 3 fraværsdager p.g.a egen sykdom og 3,5 fraværsdager p.g.a. barns sykdom. Arbeidet med HMS er igangsatt og kommentert nærmere nedenfor, 8

9 Evaluering i forhold til arbeidsmål: Etablere eget abonnementsregister for alle kommunene basert på differensiert gebyrordning. Utsending av faktura for 1. termin -99 til alle abonnenter i Elverum, Trysil og Åmot markerte slutten på en svært omfattende jobb hvor ca abonnenter er registrert og individuelt behandlet. Etablere nytt telefonsystem for å bedre kundebetjeningen I 1998 fikk SØIR kritikk for dårlig abonnementsbetjening på grunn av opptatte telefonlinjer, mangelfulle meldinger m.m. Ny telefonsentral var installert i slutten av april -99 og representerer en klar forbedring i forhold til betjening av våre abonnenter via telefon. Arbeide fram utkast til avfallsplan for våre eierkommuner Ved inngangen av 1999 var målet å utarbeide og legge fram avfallsplan for for alle kommunestyrene høsten -99. Framdriftsplanen ble senere revurdert. Alle kommunene har sluttet seg til visjon og hovedmålsettinger for arbeidet med avfall og gjenvinning i planperioden. Sluttbehandlingen av planen med konkrete tiltak er utsatt til høsten Videreutvikle SØIR`s informasjonsopplegg SØIR har i 1999 videreutviklet sitt informasjonsopplegg som innebærer at vi har gitt ut 2 informasjonsblad, gebyrbrosjyre og tømmekalender. I forhold til informasjon har vi naturlig nok også her gått over fra en prosjektfase til en driftsfase. Vi erfarer at den informasjonen som blir sendt ut fra SØIR leses av mange. I 1999 har vi også gjort et ekstra løft når det gjelder informasjon direkte mot hytteabonnenter. Mot slutten av året ble det sendt ut adressert informasjon til alle eiere av hytter og fritidseiendommer i våre 3 kommuner med beskrivelse av tjenesten samt opplysning om i hvilken gebyrkategori eiendommen er plassert. Sammen med 2 andre renovasjonsselskap, er SØIR også med i et eget informasjonsprosjekt som ledes av NOR- SAS og Statens Informasjonstjeneste. Hensikten med prosjektet er å kartlegge i hvilken grad folk får og leser informasjon, hvor fornøyd de er med tjenesten og hvordan informasjon kan nyttes for å fremme avfallsreduksjon. Prosjektet sluttføres i år Nye informasjonskanaler innebærer at SØIR skal på nett. I 1999 er det gjennomført et forprosjekt som har fått styrets tilslutning. Vår strategi er «langsom på nett». I løpet av 2000 vil vi arbeide for å etablere en egen hjemmeside. 9

10 Sette opp lagerhall for EE-avfall og spesialavfall Hornmoen gjenvinningsstasjon. Økende bruk av våre gjenvinningsstasjoner, behov for ordnede forhold for mottak og oppbevaring av spesialavfall og nye oppgaver som regionalt mottak for EEavfall innebar behov for å sette opp en ny lagerhall ved Hornmoen gjenvinningsstasjon. Hallen sto ferdig i slutten av september - 1 mnd. etter tidsplanen. Nytt konsept for utforming av ministasjoner. Ministasjonene er returpunkt for våre abonnenter hvor det kan leveres papir, glass/metall og tekstiler. Så langt har disse stasjonene bestått av containere og har ikke vært spesielt pene. Styret i SØIR har helt siden oppstarten lagt vekt på at estetikk skal vies oppmerksomhet. Forprosjektet ble sluttført i oktober -99. Vår første nye ministasjon ble satt opp ved årsskiftet i Elverum (Fjeldset Handel) og blir tatt i bruk på etterjulsvinteren. Sett i gang arbeidet med internkontroll/hms i SØIR. I henhold til Internkontrollforskriften og andre særlover, plikter SØIR som andre virksomheter å ha et internkontrollsystem. Arbeidet ble påbegynt ved årsskiftet 98/99. Fylkesmannen gjennomførte en internkontrollrevisjon hos SØIR i midten av juni -99. Gjennom denne revisjonen fikk SØIR god hjelp til å avdekke avvik fra lover og regler i sin virksomhet. Arbeidet med IK/HMS er godt i gang i SØIR - i henhold til framdriftsplanen skal systemet som sådan være operativt ved utgangen av år Videreutvikle Hornmoen komposteringsanlegg Ved Hornmoen komposteringsanlegg ble det i 1999 behandlet ca tonn med bioavfall tonn kommer fra egne kommuner mens 2600 tonn kommer fra GIR-kommunene Kongsvinger, Sør-Odal, Nord- Odal og Eidskog. Avtale om mottak av bioavfall fra GIR ble inngått i juni -99 og gjelder i 5 år. Utendørs rankekompostering av bioavfall er ingen enkel prosess og det er stadig behov for å justere driftsopplegget i forhold til kvaliteten på det vi får inn, strukturmateriale og klima. Etter 2 års drift begynner vi å få et godt grep om selve prosessen som innebærer at vi får et sluttprodukt som er av god kvalitet. Skal vi dømme etter interessen for kompost våren -99, vil det ikke by på spesielle problemer å få avsetning på produktet. Ulempen med utendørs rankekompostering er lukt. Lukt fra Hornmoen komposteringsanlegg oppstår om vinteren - primært på kalde dager hvor vi har inversjon. Inversjon innebærer at vi har kaldere luft ved bakken enn høyere opp og vi får nedtrykk («kaldras»). Varm luft som stiger fra rankene kan da bre seg utover og frakte lukt relativt langt av sted. Lukta er skarp, men ikke farlig. Det er klart at faren for lukt øker med økende mengder 10

11 bioavfall vi tar inn og behandler på anlegget. Samtidig innebærer mottaket av bioavfall fra GIR en bedre utnytting av våre investeringer og en nettoinntekt til SØIR. Hvor tålegrensen for lukt går er vanskelig å si. Vi arbeider intensivt med denne problematikken og prøver nye driftsformer for å redusere ulempene. Ny lov om interkommunale selskap (IKS) - vurderinger, tilpasning i forhold til vedtekter. Ny lov om IKS ble vedtatt av Stortinget like før jul Loven trådte ikke i kraft før I påvente av at loven skulle tre i kraft, har SØIR så langt ikke gjort konkrete vurderinger/utredninger i forhold til IKS. Dagens vedtekter er basert på den nye lovens forarbeider og det anses som riktig at SØIR etterhvert blir et IKS. Overgangstiden er 4 år. Det er foretatt en vedtektsending i henhold til ny lov som innebærer at garantirammen i selve vedtektene er økt fra 4 mill til 25 mill kroner. Endringen innebærer en vesentlig lettere saksbehandling knyttet til investeringer selskapet skal gjennomføre. 11

12 Statistikk for avfallsmengder og gjenvinning evaluering SØIR s primæropgave er å tilrettlegge avfallsordningen slik at vi gjennom abonnentenes innsats kan bidra til å nå lokale og nasjonale målsettinger innenfor avfallsområdet. De overordna nasjonale mål står fast avfallsreduksjon, ombruk, gjenvinning, energiutnytting og forsvarlig sluttbehandling er sentrale begreper i denne sammenheng. I SØIR kommunene viser de konkrete resultatene at innbyggerne gjør en svært god innsats hvor vi gjennom avfallssortering gjør det mulig å materialgjenvinne over 60 % av den totale avfallsmengden. Sett i forhold til de nasjonale målsettingene om gjenvinning kan vi derfor hevde at vi i vår region bidrar positivt til det totale miljøregnskapet. Vi registrerer at avfallsmengdene fortsatt øker, selv om mengden avfall pr. person i Elverum, Trysil og Åmot er lavere enn landsgjennomsnittet. Nye satlige mål i forhold til avfallsreduksjon er at avfallsmengden ikke skal øke i takt med den økonomiske veksten. Arbeidet med avfallsreduksjon må intensiveres både lokalt og nasjonalt. Antall abonnenter Elverum Trysil Åmot Sum Totalt er det 159 færre abonnenter i 1999 enn i Dette skyldes i hovedsak at abonnentstallene for Trysil og Åmot nå er korrekte og hentet ut fra SØIR s eget abonnementsregister. Gebyrer * Elverum Trysil Åmot kroner eks.mva Abonnenter 1998 Abonnenter 1999 Elverum Trysil Åmot Gebyrer 1997 Gebyrer 1998 Gebyrer 1999* * Fra ble det innført differensierte gebyrer tabellene viser «gjennomsnittsgebyret». For år 2000 er det vedtatt like gebyrer i alle 3 kommunene Elverum Trysil Åmot 12

13 Avfallsmengder Husholdning Oppstillingen viser total avfallsmengde, antall kg avfall per husstand og antall kg avfall per person for kommunene for 1998 og Gjennomsnittlig avfallsmengde i 1999 er på 281 kg per 1998 Tonn Antall pers. Antall abo. Kg per abo Kg per person Ant. per abo. Elverum ,4 Trysil ,4 Åmot ,1 Sum/gj.snitt person og år en økning på 10 kg per person fra Avfallsmengden per person er fortsatt lavere i vår region enn i landet forøvrig. Elverum ,4 Trysil ,6 Åmot ,2 Sum/gj.snitt Elverum Trysil Åmot Totale avfallsmengder (tonn) Vi ser at avfallsmengde har gått opp i Elverum og litt ned i Trysil og Åmot. Til sammen er det innsamlet ca 300 tonn mer avfall fra husholdningene i 1999 enn i Total avfallsmengde per person (kg) Når vi fordeler avfallsmengden per person ser vi at folk i Elverum produserer mer avfall enn folk i Trysil og Åmot. Gjennomsnittlig avfallsmengde i 1999 er 281 kr per person. KG Elverum Trysil Åmot 13

14 Avfallssortering nøkkeltall Tabellene nedenfor viser fordelingen når det gjelder innsamlet mengde sortert avfall og restavfall. Bioavfall, papir og restavfal hentes hjemme hos hver enkelt abonnent. «Andre fraksjoner» er sortert avfall som er levert av abonnentene til våre ministasjoner eller gjenvinningsstasjoner. Vi registrerer at bruken av våre gjenvinningsstasjoner er økende spesielt i Elverum. Gjenvinningsgrad er et uttrykk for hvor mye av den totale avfallsmengden som er gjenvunnet enten i form av ombruk eller resirkulering. Gjennomsnittlig gjenvinningsgrad i SØIR-kommunene er i 1999 på hele 63,5% i Tatt i betraktning noen statistiske usikkerheter kan vi fastslå at gjenvinningsgraden praktisk talt er den samme i 1999 som i Det er verdt å merke seg følgende: I 1999 leverte hver enkelt person i Elverum, Trysil og Åmot i gjennomsnitt 88 kilo matrester og annet bioavfall, 50 kilo papir, 41 kilo andre avfallsfraksjoner og 102 kilo med restavfall til sammen 281 kilo med avfall. Avfallssortering - husholdning - tonn 1998 Bio Papir Andre Rest Elverum Trysil Åmot Sum Bio Papir Andre Rest Elverum Trysil Åmot Sum Sortert avfall - kg pr. person 1998 Bio Papir Andre Rest Elverum Trysil Åmot Gj.snitt Bio Papir Andre Rest Elverum Trysil Åmot Gj.snitt % Elverum Trysil Åmot Gjenvinningsgrad - husholdningsavfall %-fordeling i SØIR-kommunene 1999 Papir 15% Bioavfall 18% Restavfall Andre fraksjoner 36% 31% Gjenvinningsgrad i SØIR-kommunene Gjenvinningsgraden går opp i Trysil og Åmot og litt ned i Elverum. Det gjenvinnes mest avfall i Elverum Sorterte avfallsfraksjoner Vi registrerer at mengden innsamlet bioavfall øker i Trysil og Åmot fra 1998 til I Elverum øker restavfallsmengden. Dette skyldes at vi har en sterk økning i bruk av Hornmoen gjenvinningsstasjon hvor det leveres både usortert og sortert avfall. Papir er den fraksjonen hvor vi har mest å hente. Statistisk sett skal det være mulig å samle inn i overkant av 2000 tonn papir. I 1999 samlet vi inn ca tonn. Dette er en nedgang fra Dette skyldes at det i tallene for 1998 lå innbakt papir fra næringslivet. Dette er nå skilt ut. Tallet i 1999 representerer nok den «riktige» mengden papir vi har samlet fra husholdninger de siste 2 årene. 14

15 Hytte- og fritidseiendommer Tvungen renovasjon for hytte- og fritidseiendommer ble også innført fra og har eksistert i 2 år. Oversikten nedenfor viser avfallsmengden fra disse og antall hytter for de ulike kommunene. Kategori 1-områdene i Trysil (Trysilfjellet/Fageråsen) er skilt ut med bakgrunn i at avfallsmengden fra disse områdene skiller seg vesentlig fra de øvrige hytteområdene. Justering av tallene i Trysil skyldes at vi får bedre oversikt etterhvert. Det er flere hytter/enheter i Trysilfjellet enn først antatt, noe som også innebærer at avfallsmengden pr. enhet ikke blir fullt så dramatisk. Totale avfallsmengder (tonn) fra hytter og fritidsboliger Vi ser at avfallsmengden fra hytter i Trysil representerer 1094 av 1238 tonn. Tonn Det vil si at 88% av avfallet kommer fra 1400 Trysil. Hyttene utgjør 77% av det totale 1200 antallet hytter i regionen. Vi ser også at 1000 avfallsmengden totalt sett har økt med 462 tonn fra 1998 til Elverum Trysil kat. 1 Trysil kat. 2+3 Åmot Elverum Trysil (kat. 1) Trysil (kat. 2) Åmot Antall hytter - kommunevis Antall Elverum Trysil kat. 1 Trysil kat. 2+3 Åmot Elverum Trysil (kat. 1) Trysil (kat. 2) Åmot Sum Avfallsmengde fordelt pr. hytte Kg Elverum Trysil kat. 1 Trysil kat. 2+3 Åmot Avfallsmengden pr. hytte er ikke uventet størst i kategori 1 områdene i Trysil med 349 kg pr. hytte. Avfallsmengden for kat. 2 og 3 hytter er like i Elverum og Åmot, men skiller seg ut i Trysil med større mengder pr. hytte også for disse kategoriene Elverum Trysil (kat. 1) Trysil (kat. 2) Åmot

16 Regnskap og balanse Regnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk. DRIFTSREGNSKAPET Regnskapet viser total omsetning i 1999 på kr ,27. Driftsresultatet er på kr ,58 og årsresultat på kr ,75. Budsjetteert resultat var på kr ,00. SØIR s gode resultat skyldes 2 forhold. Avtalen med GIR (Glåmdalen Interkommunale Renovasjonsselskap) om levering av bioavfall til Hornmoen komposteringsanlegg innebærer at vi klarer å utnytte våre investeringer på en bedre måte noe som er fordelaktig både for GIR og SØIR. Overskuddet utgjør ca. kr ,-. Vi har redusert driftskostnadene i forhold til budsjettet. Sum driftskostnader i 1999 er kun kr ,- høyere enn i Vi har også gjennomført deler av ordningen med lavere investeringer og skjøvet noen investeringer fram i tid slik at avskrivingene er mindre enn budsjettert. En effektiv organisasjon med dyktige medarbeidere og god økonomistyring gjør også sitt til et positivt resultat. INVESTERINGER Samlet investering i 1999 er på kr ,-. Total investering i SØIR for 1997, 1998 og 1999 er på 15,7 mill. kroner. Gjennom endring av selskapets vedtekter høsten 1999, er SØIR s investeringsramme nå 25 mill. kroner. SELVKOSTANALYSE Selvkostanalysen viser SØIR s totale inntektsbehov samt dekningsgrad beregnet både i forhold til rene driftsutgifter og kapitalkostnader. DRIFTSBUDSJETT og SELVKOSTANALYSE Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Årsresultat SELVKOSTBEREGNING Inntekter Driftskostnader (minus avskrivinger) Sum årlige kap.kostnader Sum kost. som gr.lag for selvkost Andel kapitalkostn. av tot. kostn. 1 % 8 % 11 % Overskudd / underskudd Framførbart underskudd Dekningsgrad 90 % 96 % 102 % Dekningsgraden i 1999 er på 102 % og skyldes bl.a. som nevnt god utnytting av våre investeringer ved at vi selger tjenester til andre. 16

17 Balansen gir uttrykk for den økonomiske tilstanden ved årsskiftet. Av balanserapporten fremgår at selskapet har samlet kortsiktig gjeld på kr ,42. Langsiktig gjeld er på kr ,53. Sum eiendeler utgjør til sammen kr ,86 hvorav kr ,87 er bankinnskudd. Forholdet mellom kassakredittlån og bankinnskudd viser at SØIR har en positiv likviditet. Årsresultatet for 1999 innebærer et overskudd på kr ,75. Gjenstående udekket tap fra 1997 på kr ,15 er dermed dekket inn. Overskudd etter inndekking av tidligere års underskudd er på kr ,60 og settes av i selskapets investeringsfond BALANSEREGNSKAP Noter Kasse, bank , ,87 8) Aksjer , ,00 10) Kundefordringer , ,54 1) Forskuddsbetalte kostnader , ,05 Varelager (andre fordringer) , ,00 Sum omløpsmidler , ,59 Anleggsmidler Maskiner/verktøy/inventar , ,20 2) Bygninger og anleg , ,61 2) Sum anleggsmidler , ,81 Sum eiendeler , ,40 Gjeld og egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld , ,39 Kassakredittlån , ,90 Skyldig skatter / avgifter , ,98 Påløpne kostnader , ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,27 Langsiktig gjeld Pantelån , ,53 9) Sum langsiktig gjeld , ,53 Egenkapital Innskuddskapital , ,00 3) Udekket tap , ,15 Sum egenkapital , ,85 Beregnet resultat , ,75 Sum gjeld og egenkapital , ,40 Resultatregnskap Driftsinntekter Salgsinntekter , ,21 Andre driftsinntekter , ,27 Sum driftsinntekter , ,27 Driftskostnader Personalkostnader , ,31 4,5) Ordinære avskrivinger , ,54 Andre driftskostnader , ,84 7) Sum driftskostnader , ,29 Driftsresultat , ,58 Netto finansposter , ,83 Årsresultat , ,75 17

18 Noteopplysninger 1. Kundefordringer er vurdert til pålydende. Delkrederavsetning er satt til kr KUNDEFORDRINGER PR IBM/DUETT KOMFAKT ELVERUM KR ,00 DUETT ELVERUM KR ,22 DIFFERANSE KR 75491,78 KOMFAKT TRYSIL KR ,60 DUETT TRYSIL KR ,06 DIFFERANSE KR 64355,54 KOMFAKT ÅMOT KR ,23 DUETT ÅMOT KR 96945,76 2. Avskrivninger Sum Invent EDB-utstyr Maskiner Bygninger Kostpris Tilgang året Avgang året Tidligere avskrevet Årets avskriving Bokført verdi DIFFERANSE KR 12398,47 Uoverensstemmelsene i beløp skyldes regnskapstekniske årsaker. Vi har i dag ingen direkte overføring mellom IBM og Duett. Regnskapstall må legges inn i Duett manuelt - da oppstår det differanser bl.a. i ørebalanse, men spesielt vanskelig er det å følge samme periodisering som IBM. IBM setter strek pr. 3112, mens vi i Duett legger alle posteringer mot perioder og dermed får føringer etter 3112 som gjelder gammelt år. Det arbeides med en løsning av overføring av regnskapstranser mellom IBM og Duett, men det er foreløpig på begynnerstadiet og kan ihvertfall ikke bli klart til vi skal skrive ut 1. termin I tillegg til ovenstående har SØIR en utestående fordring på ,50 som omfatter levering av andre tjenester. 3. Innskuddskapital kr Elverum kommune kr Trysil kommune kr Åmot kommune kr Lønn til daglig leder Odd-Erling Lange Brutto lønn: kr ,- 5. Honorar til styreleder Ingebrigt Henningsen: Brutto honorar: kr ,- Honorar til leder av representantskapet Per-Gunnar Sveen Brutto honorar: kr ,- Revisjonshonorar: Brutto honorar: kr ,- 6. Antall ansatte: I 1999 har det vært ansatt 9 personer fordelt på 8 årsverk. 7. Husleie til Elverum Kommune med kr pr. mnd. 8. OVERSIKT OVER BANKKONTI I KREDITKASSEN (6164): Konsernkonto Brukskonto Ab. Elverum Ab. Trysil Ab. Åmot Intern renteavregningskonto Lån 0-10 år Lån år Gjeld Langsiktig gjeld (pantelån) er kr , Aksjer REKOM a.s - antall 38 - pålydende à kr. 500,-, oppført til anskaffelseskost kr ,- 18

19 Revisjonsberetning 1999 Vi har revidert årsregnskapet for Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap (Søir) for regnskapsåret 1999, som viser et overskudd på kr ,75. Vi har også kontrollert årsberetningens opplysninger om resultatregnskap og balanse. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold, i henhold til kravene i forskrift om revisjon av Vi har utført revisjonen i samsvar med forskrift om revisjon og god kommunal revisjonsskikk. God kommunal revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige estimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av forskrift om revisjon og god kommunal revisjonsskikk omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets økonomiforvaltning og den interne, administrative kontroll. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og gjeldende forskrifter og gir et uttrykk for selskapets økonomiske stilling 31. desember 1999 og for resultatet i regnskapsåret som er i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over presiserer vi at selskapet er stevnet for retten på bakgrunn av forhold rundt anbud- og kontraktsinngåelse med renovatør ved igangsetting av ny avfallsordning i Daglig leder ble gjort kjent med stevningen , og informerte revisjonen muntlig Forberedelser til saken er ikke kommet i gang, og evt utfall er ikke vurdert. Det er derfor ikke foretatt noen avsetning i årsregnskapet for en evt forpliktelse. Det presiseres videre at det kun er årsberetningens opplysninger om resultatregnskap og balanse som er kontrollert. Elverum, 22. mai 2000 Ola Skjefstad revisjonssjef Turid Olsen hovedrevisor 19

20 Avsluttende merknader 1999 representerer året hvor selve innføring av den nye avfallsordningen i Elverum, Trysil og Åmot ble sluttført. Mye taler for at ordningen er vel etablert i kommunene. Dette ser vi i forhold til den daglige driften og ikke minst i forhold til de konkrete resultatene. Statistikken fra 1999 viser at folk fortsetter i samme gode spor som i Av alt avfall som er kildesortert og innsamlet, klarer vi å materialgjenvinne hele 64% til kompost, nytt papir, nytt glass, nytt metall osv. Vi har fortsatt noe å hente i forhold til innsamling av papir. Dette gjør vi noe med gjennom å øke hentefrekvensen på papir og tilby egen papirbeholder for de som måtte ønske det. En materialgjenvinning av alt avfall på ca. 70% burde da være innen rekkevidde. En gjenvinningsgrad utover dette innebærer at vi må gå over til å utnytte energien i restavfallet. Overtakelse av abonnementsregister, innføring av differensierte gebyrer og derigjennom ansvar for egen fakturering til alle våre abonnenter har vært en stor arbeidsoppgave i Ved inngangen til et nytt år ser vi den store fordelen dette innebærer både for abonnentene og SØIR. Vi kan nå betjene våre abonnenter direkte både i forhold til gebyrer og praktisk drift og de har kun én instans og forholde seg til. Den økonomiske situasjonen for SØIR ved utgangen av 1999 er tilfredsstillende. Som nevnt skyldes det gode resultatet primært en effektiv utnyttelse av våre investeringer og reduserte driftskostnader. Selve gebyrinntektene står i rimelig forhold til driftsutgiftene knyttet til avfallsordningen. Viktige utfordringer og arbeidsoppgaver ved inngangen til et nytt år kan kort oppsummeres slik: Det er viktig at vi har en utvikling av gebyr- og abonnementsordningen som er hensiktsmessig og som forener hensyn til rettferdighet, ønsket adferd og administrasjon. God og praktisk tilrettelegging kombinert med god, lettfattelig og ærlig informasjon er helt avgjørende for at abonnentene fortsatt skal ha en positiv innstilling til avfallssortering. Vi har etablert en god plattform å bygge videre på. Avfallsområdet er i stor utvikling. Energigjenvinning av restavfall vil bli viet stor oppmerksomhet i tiden som kommer. SØIR er i en relativt grunstig situasjon når det gjelder ulike muligheter i og med at vi ikke har investert i et eget avfallsdeponi. En utredning om restavfallshåndtering settes i gang i år 2000 og skal bakes inn i avfallsplanen. Kompostering av bioavfall er et prioritert arbeidsfelt innenfor den virksomheten vi driver. Vi har etablert en god drift som innebærer at vi også kan håndtere avfall fra andre regioner og produsere kompost av god kvalitet. God avsetning av kompost og en god drift med minimale nærmiljøulemper vil være prioriterte oppgaver i år Avfallsplanarbeidet ble satt i gang i 1999 og skal sluttføres i Avfallsreduksjon vil være et sentralt tema. Avfallsreduksjon kan ikke vedtas, men må gjennomføres gradvis ved å endre holdninger. De prosesser og konkrete tiltak som settes i verk i kommunene vil være helt avgjørende for å komme et steg videre. Gjennom arbeidet med innføring av den nye avfallsordningen, har SØIR som organisasjon og arbeidsgiver så langt vært viet mindre oppmerksomhet. Ved utgangen av året er det knyttet 10 personer fordelt på 9 årsverk til selskapet I løpet av år 2000 skal vi få på plass et tjenlig HMS-system hvor vi også har større fokus på ansatte og arbeidsmiljø. Ingebrigt Henningsen Gerd Elise Storvik Vivi Nysveen Styreleder Nestleder Styremedlem Kristian Finborud Stein Bjørnersen Odd-Erling Lange Styremedlem Styremedlem Daglig leder 20

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS

Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS 2012 Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS Årsmeldingen er styrets og administrasjonens årlige rapport til eierne, som er kommunene ved representantskapet. INNHOLD 2 Fakta om GIR

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12 SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 SMENGDER 214 9 REGNSKAP 12 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 214 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 2 Tjenestetilbudet... 3 Miljøsertifiseringer...

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen Politisk ledelse 2008 2011 BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG SOSIAL

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste Årsrapport 2014 Innovative løsninger for miljøets beste 2 Innhold Direktøren 3 Avfallshåndteringen 4 Vannverket 6 Energigjenvinning 8 Renseanleggene 10 Biogassanlegget 12 Forretningsområder 13 Åpne FREVAR

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer