Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05"

Transkript

1 Vestlandsregion eller vidare samarbeid?

2 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar Folkemengd Folkemengd i tettbygde strøk, 2003, % Landareal km Innbyggjarar per km 2 landareal Jordbruksareal, 1000 dekar Reiseavstandar, km Haugesund Stavanger Stord Bergen Måløy Førde Kr.sund Molde Kr.sund Egersund Odda Sogndal Ålesund Egersund: Valdeltaking i % Stortingsvalg ,1 77,8 75,9 74,5 Fylkestingsvalg ,0 58,4 58,8 53,5 Representantar i fylkestinget ( ) A FrP H KrF Sp SV V Pp RV Andre Andel av befolkninga med universitet/høgskule som høgste fullførte utdanning, ,5 23,7 18,4 18,0 20,8 FOU-verksemd i næringslivet, 2001, MNOK i % av heile landet 6,9 5,8 1,6 3,7 18,1 Eksport av tradisjonelle varer, MNOK i % av heile landet, ,3 12,9 4,4 8,9 26,5 Verdi fiskeoppdrett, 2003, kroner i % av heile landet 5,7 18,7 10,0 14,2 48,6 Sysselsette i petroleums retta verksemd i % av heile landett Kjelde: SSB, Fiskeridirektoratet Framsidebilete: Plattform. Sleipner Foto: Statoil Nordhordlandsbrua: Foto: Stanley Hauge Trafikkstasjonen på Kvitsøy. Foto:Arnt-Ivar Weum

3 Innhald Føreord Innleiing og bakgrunn Tilråding og samandrag Demokrati og nærleik heilskapsperspektiv konkurransekraft og regional balanse Grensesnitt Oppgåver for eit framtidig regionalt nivå Valordning Politisk og administrativ organisering Økonomi og finansiering Tettare og meir forpliktande samarbeid gjennom Vestlandsrådet (rådsmodellen) Tidsplan for å etablere nye regionar Vedlegg og eksterne bidrag

4 Nils R. Sandal. Fylkesordførar i Sogn og Fjordane, og leiar av Vestlandsrådet i Føreord Mellomnivået regionane står sterkt i europeisk politikk og forvalting. I mange land er det regionale nivået i aukande grad blitt tillagt oppgåver knytte til økonomisk og velferdsmessig utvikling. I Noreg går KS aktivt inn for ei forvaltingsreform med landet delt i sterke regionar frå Regjeringa har varsla ei stortingsmelding om det norske styrings- og forvaltingssystemet på lokalt og regionalt nivå våren Vestlandsrådet ønskjer å delta aktivt i å forme ut det framtidige regionale nivået. Det er viktig at ei regionreform i Noreg ikkje blir bestemt på sentralt nivå åleine, men at Vestlandet sjølv definerer innhald og premissar. Denne utgreiinga er eit ledd i ambisjonen om å vere førande i regiondebatten i Noreg. Utgreiinga skal konkretisere kva for eit regionalt nivå vi skal ha på Vestlandet i framtida. Vi har eit sterkt ønskje om at kommunane og andre i den regionale partnarskapen skal debattere dette aktivt. Vidare vonar vi at utgreiinga vil bidra til at spørsmålet om sterkare regional styring kjem på dagsordenen. Utgreiinga vurderer to alternativ for vidare utvikling av det regionale nivået på Vestlandet: å utvide samarbeidet mellom fylkeskommunane på Vestlandet å danne ein vestlandsregion Hovudvekta er lagt på å danne ein vestlandsregion. Det er ulike politiske standpunkt i styringsgruppa til spørsmålet om å etablere ein vestlandsregion. Det har ikkje vore Styringsgruppa si oppgåve å ta endeleg stilling til om det bør dannast ein vestlandsregion, men legg til grunn at det vil gagne debatten og den vidare prosessen fram mot den endelege politiske avklaringa dersom vi har eit klarare bilete av korleis denne regionen kan sjå ut. På dette grunnlaget har styringsgruppa utforma ei plattform for å kunne danne ein vestlandsregion, og skissert korleis denne kan organiserast og finansierast. Det er og presentert kva for problemstillingar som må bli løyste før ein vestlandsregion blir danna, og premissar for det vidare arbeidet. Det er laga eit eige kapittel for samandrag og tilråding, kap. 2. Kapittel 3 inneheld eit muleg politisk grunnlag for ein vestlandsregion, medan kapittel 4 drøfter kva for oppgåver ein vestlandsregion bør ha ansvar for. Kapittel 5 8 drøfter ulike element i ein framtidig styringsstruktur på regionalt nivå, mens kapittel 9 drøfter modellen med eit utvida samarbeid på Vestlandet. Kapittel 10 tar føre seg alternative framdriftsplanar for å omforme det regionale nivået, med utgangspunkt i både rådsmodellen og regionmodellen. Utgreiingsarbeidet har gått føre seg over kort tid, og det har ikkje vore tid til å gå inn på alle relevante problemstillingar og drøfte grundig alle føremoner og ulemper ved dei ulike alternativa. Det er lagt opp til ein høyringsrunde ut over hausten 2005, for å få til ein debatt om korleis det framtidige regionale nivået på Vestlandet bør sjå ut. Etter høyringsrunden vil fylkeskommunane og Vestlandsrådet ta stilling til det vidare arbeidet. Arbeidet har vore leia av ei styringsgruppe som består av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane sine representantane i Vestlandsrådet. I tillegg er det etablert eit politisk arbeidsutval med to medlemmer frå kvar av fylkeskommunane, som har førebudd arbeidet i styringsgruppa. Styringsgruppa har knytt til seg ekstern fagkompetanse på nokre sentrale felt. Desse bidraga er samla i ein eigen publikasjon, som følgjer som vedlegg til utgreiinga. Dei eksterne bidragsytarane er sjølve ansvarlege for innhaldet Nils R. Sandal Leiar av Vestlandsrådet 2

5 1. Innleiing og bakgrunn 1.1 Om Vestlandsrådet historikk Fylkeskommunane på Vestlandet har utvikla eit godt samarbeid, både gjennom samarbeidsprosjekt, SAVOS 1 og regionalt helsesamarbeid. Fylkesordførarane i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland tok hausten 1998 initiativ til eit tettare samarbeid mellom dei tre fylka. Initiativet vart vidareført i 2000 gjennom eit utgreiingsarbeid om vestlandsregionen frå Rogalandsforskning, Vestlandsforsking og Møreforsking. Etter ein brei høyringsrunde vedtok dei tre fylkestinga i juni 2002 å etablere Vestlandsrådet. Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok å slutte seg til rådet i oktober Vestlandsrådet vart etablert i januar 2003, etter at dei fire fylkestinga hadde vedteke vedtekter og handlingsplan, og peikt ut medlemmer i rådet. Handlingsplanen har tiltak innan næringsutvikling og innovasjon, samferdsel, kultur og internasjonalt arbeid. 1.2 Om utgreiinga Vedtak og mandat Vestlandsrådet rådde i vedtak av 6. oktober 2004 til å fremje sak for fylkestinga med premissar og innhald for eit eventuelt nytt regionalt nivå. Fylkestinga handsama dette i desember same året. Fylkestinget i Møre og Romsdal gjorde vedtak om at dei ønskjer å byggje vidare på eit tett og forpliktande samarbeid med dei andre fylka på Vestlandet, men ønskte ikkje å delta i ei utgreiing av eit eventuelt nytt folkevalt nivå på Vestlandet. Dei andre fylkestinga gjorde vedtak om å gjennomføre utgreiingsarbeidet, men med noko ulike premissar. På grunnlag av fylkestinga si handsaming gjorde Vestlandsrådet i møte 12. januar 2005 følgjande vedtak (mot 4 røyster): 1. Med utgangspunkt i dei innspela som følgjer av vedtaka i fylkestinga i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane om premissar og innhald for eit ev nytt regionalt nivå, blir det starta arbeid med ei utgreiing i regi av Vestlandsrådet. 2. Dei deltakande fylkeskommunane sine representantar i Vestlandsrådet er styringsgruppe for arbeidet. 3. Det vert etablert eit politisk arbeidsutval som førebur arbeidet i styringsgruppa. Arbeidsutvalet skal ha to representantar frå kvar av dei deltakande fylkeskommunane. 4. Styringsgruppa for arbeidet sender utgreiinga på brei høyring i juni 2005 etter ei intern høyring hos fylkeskommunane i Vestlandsrådet Organisering av arbeidet Representantane i Vestlandsrådet frå Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane vart valde som styringsgruppe (SG) for arbeidet. Det er i tillegg oppnemnt eit politisk arbeidsutval (PAU) for å førebu arbeidet i styringsgruppa. Arbeidsutvalet har to representantar frå kvar av dei deltakande fylkeskommunane. Frå Hordaland fylkeskommune Medlem: Torill Selsvold Nyborg Gisle Handeland Vara: Tom-Christer Nilsen Mette Holmefjord Olsen Frå Rogaland fylkeskommune Medlem: Roald G. Bergsaker Eirin Sund Vara: Odd Arild Kvaløy Klara Tveit 1 Samarbeidsrådet for Vest- og Sørlandet 3

6 Frå Sogn og Fjordane fylkeskommune Medlem: Nils R. Sandal Tor Bremer Vara: Liv Signe Narvarsete Hilde Kvamsås Aa Styringsgruppa har hatt tre møte, og politisk arbeidsutval har hatt tre møte. Fylkesrådmann Per Drageset, Sogn og Fjordane har hatt prosjektleiinga med ansvar for å innstille til styringsgruppa. Utgreiinga er skriven av ei administrativ prosjektgruppe med følgjande medlemmer: Jan Øhlckers, Sogn og Fjordane fylkeskommune (leiar) Sigbjørn Husø, Rogaland fylkeskommune Matti Torgersen, Hordaland fylkeskommune. Fleire interne arbeidsgrupper - organisert på tvers av fylkeskommunane - har gitt delbidrag til utgreiinga. Målet med utgreiinga Styringsgruppa fastsette følgjande mål med utgreiinga: Fordelar og ulemper ved ulike modellar Utgreiinga skal gi framlegg til innhald for eit eventuelt nytt folkevalt nivå på Vestlandet og klargjere fordelar og ulemper med ein eventuell region samanlikna med eit tett og forpliktande samarbeid mellom dei noverande fylkeskommunane på Vestlandet. Oppgåver i ein samordna og heilskapleg region Utgreiinga skal konkretisere kva for oppgåver som bør leggjast til ein eventuell ny folkevald region på Vestlandet og sjå nærare på behovet for auka mynde og ressursar. Føremålet med dette er å skape ein samordna og heilskapleg regional utviklingspolitikk for Vestlandet, basert på lokal kunnskap og landsdelen sine føremoner og utfordringar. Nærleik og avstand Nærleiksprinsippet skal liggje til grunn for oppgåveløysing og for å forvalte lokale verdiar. Det skal takast omsyn til lokale forskjellar mellom dei ulike delane av Vestlandet. Avstand skal inngå som ein premiss i drøftinga. Desentralisert styring og fordeling av funksjonar Utgreiinga skal ta utgangspunkt i at det blir etablert eit desentralisert styringssystem for ein vestlandsregion, og skal innehalde framlegg til valordning basert på direkte val og politiske og administrative organ. Innafor dei nye regionane bør det leggjast opp til at regionale funksjonar, kompetansemiljø og mynde vert fordelte slik at etableringa av dei nye regionane ikkje fører til ei forsterka sentralisering på regionalt nivå. Samhandling med andre utviklingsaktørar Utgreiinga må sjå på forholdet til og samhandlinga med storbyane, dei andre kommunane og sentrale utviklingsaktørar som næringslivet, kompetansemiljøa og offentlege aktørar. Premissar Styringsgruppa la til grunn at arbeidet skal byggje på følgjande premissar: 1. Arbeidet skal byggje på at Vestlandet har ein felles identitet og eit felles næringsgrunnlag 2. Ein bør skape ein samordna og heilskapleg regional utviklingspolitikk basert på lokal kunnskap og landsdelen sine føremoner og utfordringar 3. Nærleiksprinsippet skal gjelde 4. Lokale verdiar skal disponerast lokalt 5. Regionale funksjonar, kompetansemiljø og mynde vert fordelte slik at etableringa av nye regionar ikkje fører til ei forsterka sentralisering på regionalt nivå 6. Avstand skal inngå som ein premiss i drøftinga 7. Styringssystemet skal vere desentralisert 8. Ein må motverke sentralisering både på nasjonalt og regionalt nivå 9. Arbeidet for å overta statlege oppgåver blir viktig 10. Ein vil utvikle eit godt samspel med kommunar, næringsliv og andre aktørar 4

7 Modellalternativ Styringsgruppa har vurdert to ulike modellalternativ: Tett og forpliktande samarbeid gjennom Vestlandsrådet (rådsmodellen) Ein vestlandsregion, med nedlegging av fylkeskommunane (regionmodellen) Hovudtyngda av arbeidet har vore retta mot regionmodellen. Prosess Undervegs i arbeidet har spørsmålet om eventuelt nytt folkevalt nivå vore drøfta på tre møte mellom Vestlandsrådet og viktige samarbeidspartar: Bergen og Stavanger kommunar 12. januar Byar og regionråd 3. mars Næringslivet sine organisasjonar og kunnskapsmiljøa på Vestlandet 21. april Geografi I denne utgreiinga er vestlandsregionen omfatta av dei fire vestlandsfylka når rådsmodellen vert drøfta, medan dei tre fylka i sør er omfatta av regionmodellen. Det er og muleg å tenke andre geografiske inndelingar av ein vestlandsregion. Dette har styringsgruppa ikkje vurdert. I KS si utgreiing Sterke regioner (KU 2004:1), har forfattaren Tor Selstad greidd ut tre alternativ. I hovudalternativet, med sju regionar i Noreg, og i alternativet med fem regionar, består region Vestlandet av Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og fogderia Sunnmøre og ev Romsdal i Møre og Romsdal. I alternativet med ni regionar er Vestlandet føreslått delt i to, med Rogaland og Hordaland som ein region (Sørvestlandet) og Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som den andre (Nordvestlandet). Styringsgruppa vil understreke at dei ikkje har teke stilling til desse modellane. Reising på Vestlandet betyr ofte byte av båt. På Rysjedalsvika møtest fjord- og kysttrafikken. 5

8 2 Tilråding og samandrag 2.1 Innleiing Dette kapitlet inneheld styringsgruppa si tilråding. Kapitlet gir også eit samandrag av hovudpunkt i utgreiinga. Inndelinga i underkapittel i denne tilrådinga følgjer i hovudsak kapittelinndelinga i utgreiinga. Styringsgruppa har vurdert to typar modeller for eit sterkare samarbeid på Vestlandet: Tett og forpliktande samarbeid gjennom Vestlandsrådet (rådsmodellen) Ein vestlandsregion, med nedlegging av fylkeskommunane (regionmodellen) I utgreiingsarbeidet er hovudvekta lagt på regionmodellen. Utgreiinga skisserer korleis ein vestlandsregion kan byggjast opp, med politisk grunnlag, arbeidsoppgåver og styrings- og finansieringssystem. Vidare har utgreiinga vurdert kva for problemstillingar ei regiondanning på Vestlandet reiser, og kva for premissar som må liggje i botnen dersom det skal arbeidast vidare med sikte på å danne ein vestlandsregion. Innanfor den tidsramma som har vore tilgjengeleg, har det ikkje vore muleg å vere fullstendig og gå detaljert inn i alle ønskjelege problemstillingar. Den vidare prosessen må bidra til ytterlegare avklaringar. Mandatet har vore knytt til etableringa av ein vestlandsregion med basis i dei tre fylkeskommunane. Andre geografiske inndelingar i regionar har ikkje vore vurderte. Det er ulike politiske standpunkt i styringsgruppa til spørsmålet om å etablere ein vestlandsregion. Det har ikkje vore Styringsgruppa si oppgåve å ta endeleg stilling til om det bør dannast ein vestlandsregion, men legg til grunn at det vil gagne debatten og den vidare prosessen fram mot den endelege politiske avklaringa dersom vi har eit klarare bilete av korleis denne regionen kan sjå ut. På grunnlag av høyringa vil fylkestinga i desember ta stilling til det vidare arbeidet. 2.2 Demokrati og nærleik konkurransekraft og regional balanse Styringsgruppa legg til grunn at eit nytt folkevalt nivå på Vestlandet må gi meirverdi til regionen. Gjennom reforma skal vi modernisere mellomnivået i offentleg sektor; ved auka demokrati og nærleik, gjennom riktig og effektiv ressursbruk og styrka internasjonal konkurransekraft, nasjonalt og internasjonalt. Demokrati og nærleik: Det representative demokratiet er ein grunnleggjande verdi i Noreg. Dei folkevalde utøvar mynde innanfor sitt område, og har ein ombodsfunksjon på vegner av innbyggjarane i eit geografisk område. Styringsgruppa legg til grunn at det er ei politisk oppgåve å prioritere mellom ulike oppgåver og mål, og at dette ikkje er ei oppgåve for statlege embetsmenn og statlege føretaksdirektørar. For å sikre demokratisk legitimitet må eit folkevalt mellomnivå ha eit breitt ansvar for dei regionale utviklingsoppgåvene og for å prioritere mellom bruk og vern, og ha ansvaret for partnarskap som skal gi heilskap og nærleik til avgjerdene. Eit regionalt demokrati er nærare befolkninga enn eit statleg byråkrati. Samanlikna med dagens fylkeskommune vil ein vestlandsregion gje større avstand mellom regionpolitikarar og innbyggjarane og kommunane. Dette kan eit stykke på veg kompenserast gjennom desentraliserte styringssystem. Effektiv ressursbruk krev eit heilskapsperspektiv: Styringsgruppa vil peike på at politikkområda er blitt stadig meir sektoriserte gjennom ei fokusering på sektorpolitiske mål og ei ukoordinert offentleg sektorinndeling. Dette har gjort det vanskelegare å føre ein heilskapleg distrikts- og regionalpolitikk. Eit nytt regionalt nivå må føre til ei meir effektiv forvalting gjennom at regionen får eit samla ansvar for regional utviklingspolitikk. Dette vil leggje grunnlag for ein langt betre regionalpolitisk måloppnåing. Regionane må få ansvar for dei 6

9 sentrale verkemidla for regional utvikling, og også samordne sektorpolitikk. Konkurransekraft og regional balanse: Vestlandet har dei fleste av dei sterke norske eksportnæringane som heile landet er avhengig av, som olje og gass, marine og maritime næringar og reiseliv. Landet som heilskap er tent med at Vestlandet lukkast i å skape ein regional struktur som gir næringslivet dei beste føresetnadene. Den sterke internasjonaliseringa og globaliseringa som går føre seg, gjer det naudsynt å utvikle fortrinn som gir konkurransekraft frametter. Sjølv om råvaretilgangen på Vestlandet gir oss ein føremon, ser vi at kompetanse og kunnskap er heilt avgjerande i den internasjonale konkurransen. Vi er avhengige av å utvikle den kompetansen som ligg på Vestlandet for at vi framleis skal vere konkurransedyktige internasjonalt. Vi er også avhengige av å utvikle samfunn som tiltrekkjer menneske og næringsliv, og som gir gode levekår. Skal Vestlandet vere konkurransedyktig, krev det løysing på felles utfordringar når det gjeld å bygge ut infrastruktur og kommunikasjonar internt i landsdelen og mot resten av landet og utlandet. 2.3 Grensesnitt til statlege styresmakter og andre utviklingsaktørar Det politiske ansvaret og retten til å stille krav og følgje opp resultat ligg til staten som før, også ved ei regionreform. Staten skal ha ansvaret for regelverk, budsjett, målformulering og måloppfølging, men må overlate til regionane oppgåver som kommunane er for små til å løyse, og som ikkje treng liggje på eit nasjonalt nivå. Kommunar og fylkeskommunar er sideordna og har ulike oppgåver. Slik skal det også vere framover. Vestlandsregionen skal ikkje ha oppgåver som inneber å kontrollere kommunane. Fylkesmannsembetet blir reindyrka som kontrollmynde med ansvar for å følgje opp oppgåveløysing i kommunar og i regionar, sjå til rettstryggleik for individ og føretak og vere ankeinstans. Eit bestillaransvar i høve statlege sjølvstendige verksemder kan gjennomførast både med og utan at dei utførande institusjonane skifter eigar. Det ligg ei stor utfordring i å utvikle heile Vestlandet. Vestlandsregionen vil innehalde både fleire av landets sterkaste og mest dynamiske byområde og ei rekkje mindre kommunar, der den framtidige folketalsutviklinga ikkje ser så lys ut. Det er avgjerande viktig å kunne arbeide for ein god regional balanse, basert på at alle kommunane får høve til å utvikle sine sterke sider ut frå dei befolkningsmessige og næringsmessige føresetnadene som ligg føre, samtidig som det vert teke omsyn til serviceforsyning og infrastrukturutvikling i heile regionen. Eit samla Vestland vil stå sterkare i konkurransen om nasjonale ressursar. Kårstø, Rogaland. (Foto: Statoil) 7

10 2.4 Oppgåver for ein vestlandsregion Ein vestlandsregion skal ha ansvaret for oppgåver som er sentrale for den regionale utviklinga, og som krev utøving av lokalpolitisk skjønn og vurdering. Oppgåver som gir best løysing på kommunalt nivå, bør løysast på dette nivået. Styringsgruppa vil streke under at det ikkje er aktuelt å slå saman dagens fylkeskommunar utan at det medfører auka ansvar og oppgåver, i tillegg til finansielle ressursar for å løyse desse oppgåvene. Den konkrete styrken og påverknadskrafta ein vestlandsregion kan ha, er ikkje berre avhengig av kva for oppgåver den skal løyse. Det er like mykje avhengig av politisk legitimitet og styrken i partnarskapsarbeidet. Ei bestillarrolle eller samordnarrolle kan vere like viktig som ei utførarrolle. Innan ein vestlandsregion må sektorløysingar og sektorstyring bli erstatta med eit regionalt heilskapsperspektiv, der oppgåvene blir sett i ein samanheng. Styringsgruppa legg til grunn at det ikkje er aktuelt å overføre oppgåver frå kommunar til eit regionalt nivå. Ei rekkje oppgåver krev ei større geografisk eining enn det som svarar til fylkeskommunane. Dette gjeld t.d. ansvar og påverknadskraft innan statlege forvaltningsområde som er organiserte i større organisatoriske einingar, ei rekkje planoppgåver og samferdselsoppgåver. Ein vestlandsregion må ha ansvaret for nærings- og innovasjonspolitikk. Dette tilseier at regionane må ha ansvaret for verksemda som Innovasjon Norge og SIVA har i dag. Også landbruks- og bygdeutvikling vil vere sentrale oppgåver for ein region. Regionen bør også få større påverknad i høve marin næringsutvikling og sentrale distriktsnæringar som t.d reiseliv. Regionen bør ha ei meir sentral rolle i å stimulere til ytterlegare samarbeid, arbeidsdeling og spesialisering mellom dei mange kunnskapsmiljøa på Vestlandet og ha ei sterkare rolle for prioriteringar av forskingsinnsatsen gjennom partnarskapsarbeid med kunnskapsmiljøa. Det er også naturleg at regionen framleis bør ha ansvaret for vidaregåande opplæring som ein del av ein heilskapleg regionalpolitikk. Ein vestlandsregion må ha totalansvaret for å utarbeide overordna planar for areal og transport, og også for å utarbeide anna grunnlagsmateriale og gi innspel til det sentrale arbeidet med Nasjonal transportplan, NTP og årlege budsjett. Vidare ansvar gjeld utbygging og drift av vegar, kollektivtrafikk og ferjer. Regionen må også spele ei sentral rolle i høve tilbodet innan luftfart, sjøtransport og hamneutvikling. Kulturpolitikk vil vere eit sentralt politikkområde for ein vestlandsregion, og regionen må arbeide for å få overført ressursar og verkemiddel innan kulturområdet. Vestlandsrådet arbeider med å utvikle "Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar. Biletet viser blåskjeldyrking i Hardanger. (Foto: Inge Døskeland) Berekraftig utvikling regionalt krev ei avveging mellom vekst og vern, og det vil vere naturleg at vestlandsregionen har ansvaret for regional planlegging. Regional planlegging må bli utvikla som byggestein for nasjonal 8

11 planlegging. Ein vestlandsregion bør også ha ansvaret for å handsame kommunale planar med sikte på at regionale interesser blir ivaretekne. Ein vestlandsregion må som minimum ha ambisjonar om å etablere ein meir formalisert dialog med helseføretaka. Styringsgruppa er delt med omsyn til om helseføretaka bør leggjast under folkevald regional styring. Vestlandsregionen må og ha ansvaret for å samordne innanfor det geografiske ansvarsområdet. Dette inneber at statlege etatar, direktorat og forvaltingsbedrifter som utøver statleg sektorpolitikk med regionale konsekvensar, må forholde seg til vestlandsregionen. Å ivareta dette samordningsansvaret krev ei prioritering av den regionale planleggingsfunksjonen og ein tett dialog med kommunar, statlege organ, næringsliv og andre sentrale samarbeidsaktørar gjennom etablerte, relevante arenaer. 2.5 Valordning for vestlandsregionen Styringsgruppa legg til grunn at det skal vere eit regionting som er valt gjennom direkte val. Talet på representantar bør bli fastsett slik at det gir ein god, tilstrekkeleg representativitet både politisk og geografisk. Dette vil m.a. vere avhengig av oppgåver og politisk styringsstruktur, som t.d. talet på utval. Det til ei kvar tid sitjande regiontinget må vurdere kor mange mandat regiontinget bør ha. Ei valordning kan enten baserast på at fylka er valkrinsar til regiontinget, eller at regionen blir ein valkrins. Omsynet til nærleiksprinsippet kan tilseie at det blir kompensert for lågt innbyggjartal og lange avstandar i Sogn og Fjordane, enten som ei fast ordning eller som ei overgangsordning. Det er likevel slik at det først og fremst skal vere dei politiske partia som skal ta ansvar for heile regionen. Legg ein dette prinsippet til grunn, vil mandatfordelinga mellom partia vere viktigare enn mandatfordelinga etter fylke. 2.6 Politisk og administrativ organisering Styringsgruppa legg til grunn at eit framtidig styringssystem må ta utgangspunkt i at det er lange avstandar på Vestlandet, og at nærleiksprinsippet må bli lagt til grunn for oppgåveløysinga. Dette krev eit desentralisert styringssystem. Regionale funksjonar, kompetansemiljø og mynde vert fordelte på ein slik måte at etableringa av ein vestlandsregion ikkje skal føre til ei forsterka sentralisering på regionalt nivå. Det er ikkje aktuelt å etablere ein hovudstad for Vestlandet. Styringsforma kan anten vere parlamentarisk, med ei regionregjering som har eit direkte administrativt ansvar for dei forvaltingsorgana som sorterer under regionen, eller formannskapsmodellen, med eit regionutval som er ansvarleg for å leggje strategiske føringar for ulike typar nemnder/utval. Dette er eit spørsmål som det til ei kvar tid sitjande regiontinget må ta stilling til. Styringsgruppa legg til grunn at det i utgangspunktet vil vere naturleg med eit regionting og eit regionformannskap. Vidare bør det vere faste sektorutval med innstillingsrett og ev avgrensa avgjerdsmynde. Det kan og vere aktuelt med sektorunderutval for einskilde geografiske område med iverksettingsoppgåver og partnarskapsorgan eller oppretting av regionale utviklingsselskap/føretak etter tema eller distrikt. Den administrative organiseringa må utformast når den politiske organiseringa og oppgåvene er kjende, men må byggje på ein desentralisert modell. Ein muleg modell er eit regionsekretariat knytt til den politiske leiinga, og distriktsforvaltingar i kvart fylke med utgangspunkt i eksisterande administrasjonseiningar. Sektorleiarskapen og sektorutvalssekretariata kan anten knytast til distriktsforvaltingane eller til regionsekretariatet. Etter behov kan det vere tenleg å etablere mindre lokale administrasjonseiningar innan enkelte saksfelt. Den meir detaljerte internorganiseringa i kvar eining 9

12 må tydeleg reflektere at regionen skal vere utviklingsorientert og innretta mot tett samspel med eksterne partar i regionen. Styringsgruppa vil peike på at det vil vere ei krevjande utfordring å sikre at ein såpass desentralisert organisasjon maktar å fungere som heilskap og med god effektivitet. Faren for fragmentering og sektorisering er klart til stades. Desse omsyna må og få vekt og balanse i høve til graden av desentralisering og oppdeling. Styringsgruppa legg til grunn at det ikkje skal skje noka einsidig nedbygging eller oppbygging av talet på arbeidsplassar i nokon av dei noverande forvaltingsstadene. Styringsgruppa legg til grunn at vestlandsregionen må byggje på eit omfattande partnarskapsarbeid med byane, andre kommunar, næringslivet, kompetansemiljøa og ymse organisasjonar. Særleg viktig er det å utvikle eit godt samarbeid med kommunane. Einskapsfylke (samanslåing av fylkeskommune/region og fylkesmannsembetet) som politisk og administrativ styringsmodell skil mellom klage-, kontroll- og tilsynssaker og regionalt utviklingsarbeid. Modellen inneber at alle saker som ikkje vert definerte som klage-, kontroll- og tilsyn eller nasjonal uniform politikkutøving, skal i prinsippet kunne leggjast under regional folkevald styring. Føremonen med ein slik modell er å samordne ressursane i det regionale utviklingsarbeidet under folkevald styring. Ein kan truleg få om lag same regionalpolitiske effekt ved å overføre oppgåver som å slå desse einingane saman. Modellen er utfordrande når det gjeld roller og spørsmål av meir formell karakter. 2.7 Økonomi og finansiering Utgreiinga har kartlagt inntekts- og utgiftsstruktur i fylkeskommunane og større lokale verdiar. I høve innbyggjartalet har Sogn og Fjordane langt høgare inntekter og utgifter, og har også store lokale verdiar, men også høgare gjeld enn dei to andre fylkeskommunane. Ein vestlandsregion kan bli skattefinansiert (med delvis eller heilt fritt skatteøre) eller tilskotsfinansiert. Andre former for finansiering vil vere tilleggsfinansiering. Det må vere ein føresetnad at pengane følgjer oppgåvene. Eit framtidig regionalt nivå må ha stor grad av fridom til å disponere midlane. Det vil vere interessant å vurdere nærare kontraktsbaserte element, som t.d. plankontraktar med staten. Det må takast omsyn til at utgiftsbehovet varierer i dei ulike delane av Vestlandet, m.a. knytt til avstandsulemper i utkantområda. Styringsgruppa legg til grunn at dei lokale verdiane som fylkeskommunane har opparbeidd i form av særskilde fond og konsesjonskraftinntekter, skal styrast lokalt. I ein ev vidare prosess med å danne ein vestlandsregion, må ein sikre at framtidig eigarskap og forvalting av verdiar er i tråd med noverande eigar sine interesser og ordningane sine intensjonar. Ein vestlandsregion vil vere ei stor geografisk eining med vanskelege kommunikasjonstilhøve. Dei lange avstandane vil føre til styringsmessige utfordringar og kan gje høgare administrative kostnader. Sjølv om dette isolert sett fører til høgare driftskostnader, må det trekkjast ut føremoner med stordrift og samordning. Styringsgruppa legg til grunn at ein vestlandsregion må ha ambisjonar om å ta ut effektiviseringsvinstar, og at utgiftene til administrasjon over tid blir reduserte. Noreg er no i dialog med EU-kommisjonen om statsstøtteregulativet etter Sogn og Fjordane kan få andre konkurransefremjande reglar enn Rogaland og Hordaland. Det ikkje mogleg å slå fast korleis dette vil slå ut før kommisjonen har fastsett nye reglar og regjeringa har gjennomført dei norske tilpassingane. 10

13 2.8 Rådsmodellen Ei vidareutvikling av samarbeidet mellom fylkeskommunane vil krevje overføring av oppgåver og avgjerdsmynde til Vestlandsrådet. Dette kan vere noverande, statlege oppgåver som forsøksordning eller på permanent basis, eller noverande fylkeskommunale oppgåver. Skal samarbeidet bli utvida, er det to vegar å gå. Den første er at Vestlandsrådet tek avgjerder etter handsaminga i fylkestinga. Den andre er at fylkestinga delegerer til Vestlandsrådet å gjere bindande vedtak. Vestlandet er ei stor geografisk eining med vanskelege kommunikasjonar. Denne modellen vil kunne ivareta nærleiksprinsippet i fylkeskommunen og løyse dei grenseoverskridande spørsmåla i rådet. Samstundes vil styringsgruppa peike på at indirekte representasjon utgjer eit demokratisk problem, og at det også vil føre til eit meir fragmentert avgjerdssystem og eit svakare regionalt nivå. Det er neppe realistisk at rådet får tilført oppgåver dersom ein held fram som no eller går for ein modell der Vestlandsrådet tek avgjerder etter handsaminga i fylkestinga. Her ligg styrken i modellen i det politiske samarbeidet og mindre i oppgåveløysinga. 2.9 Tidsplan Det ligg føre ei rekkje alternativ for å vidareutvikle det regionale nivået. Først må ein velje om ein vil arbeide for å oppretthalde dagens fylkeskommunar gjennom eit utvida samarbeid eller om ein vil arbeide fram mot eit nytt regionalt nivå på Vestlandet. det regionale nivået. Fylkeskommunane må då ta stilling til framtidig samarbeidsform på Vestlandet. Ei anna muleg utvikling er at det blir ei sentral forvaltingsreform. Dette kan anten skje ved at evalueringa av fylkeskommunane tar stilling til ein to- eller trenivåmodell (jf. framdriftsplanen i kommuneproposisjonen), eller at det vert vedteke direkte ei regionreform utan evaluering (jf. KS sin framdriftsplan). Styringsgruppa vil peike på at blir det ei sentral regionreform, er det særs viktig at Vestlandet deltar aktivt i å forme ut det framtidige regionale nivået. Blir ikkje vestlandsfylka samde, må vi rekne med at løysingane vil bli dikterte av andre. Om Vestlandet står samla, er dette i seg sjølv ei så stor politisk kraft at det vil vere vanskeleg for sentrale styresmakter å oversjå. Eit anna muleg alternativ er å danne ein vestlandsregion gjennom eit forsøk. Dette krev at det ikkje vert ei nasjonal forvaltingsreform. Blir det ei forvaltingsreform med ein to-nivå modell i resten av landet, kan Vestlandet søkje om forsøk med ein vestlandsregion. Styringsgruppa ser at det å opprette ein vestlandsregion ikkje formelt sett krev ei folkeavrøysting. Skal det vere folkeavrøysting, stiller det krav til røystingstema. Røystinga må komme på eit tidspunkt då røystingstemaet er klart, eintydig og ja/neiforma. Dersom Stortinget går inn for ei nasjonal regionreform, er det neppe grunnlag for folkerøysting i heile vestlandsregionen. Det kan derimot vere aktuelt med ei folkerøysting i kommunar der det er uklart kva for ein region kommunen bør tilhøyre. Dersom fylkeskommunane blir oppretthaldne, må det takast stilling til om ein ønskjer ei vidare utvikling mot eit sterkare formalisert samarbeid mellom vestlandsfylka gjennom Vestlandsrådet. Dette føreset at det ikkje vert lagt opp til ei nasjonal reform av 11

Forfall til møtet: Roald G. Bergsaker (R H) Liv Signe Navarsete (S og Fj Sp) Eirin Kristin Sund (R A) Anne Jorunn Hammerø Hatle (M og R Sp)

Forfall til møtet: Roald G. Bergsaker (R H) Liv Signe Navarsete (S og Fj Sp) Eirin Kristin Sund (R A) Anne Jorunn Hammerø Hatle (M og R Sp) MØTEBOK Organ Vestlandsrådet Møtestad Hordaland fylkeskommune Møtedato 18.11.2005 Kl. 0900-1230 Faste medlemer til stades: Nils R. Sandal (S og Fj Sp) Tor Bremer (S og Fj A) Mathias Råheim (S og Fj H)

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

Regionreform status. Trond Nerdal fylkesrådmann. Fellesmøte 28. september

Regionreform status. Trond Nerdal fylkesrådmann. Fellesmøte 28. september Regionreform status Trond Nerdal fylkesrådmann Fellesmøte 28. september Intensjonsplanen signert 15. september Innleiing Fylkeskommunane i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland vil slå saman dei tre

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksprotokoll Organ: Fylkesutvalet Møtedato: 05.12.2016 Sak nr.: 16/3228-304 Internt l.nr. 41741/16 Sak: 134/16 Tittel: Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Behandling: Frå fylkesrådmannen låg

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/ / FE-026 ÅKR

Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/ / FE-026 ÅKR Eid kommune Rådmann Sogn og Fjordane Fylkeskommune Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/20878-4/ FE-026 ÅKR 18.11.2016 Høyringsfråsegn - Regionreforma på Vestlandet Formannskapet- 159/16, har i møte 17.11.2016

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

Saks framlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 075/16 Formannskapet PS

Saks framlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 075/16 Formannskapet PS Saks framlegg Saksnr Utvalg Type Dato 075/16 Formannskapet PS 29.11.2016 Saks handsamar Arkiv ArkivsakID Terje Heggheim K1-026, K1-002, K3 - &35 16/2465 Offentleg høyring om regionreforma - fråsegn frå

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 010 Saksmappe: 2016/ /2016 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 010 Saksmappe: 2016/ /2016 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 010 Saksmappe: 2016/2734-25717/2016 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 26.10.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 68/16 Formannskapet 09.11.2016 135/16 Kommunestyret 24.11.2016

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Regionreforma kva gjer vi? Tore Eriksen, fylkesrådmann Møte med Stortingsbenken, 23.oktober 2015

Regionreforma kva gjer vi? Tore Eriksen, fylkesrådmann Møte med Stortingsbenken, 23.oktober 2015 Regionreforma kva gjer vi? Tore Eriksen, fylkesrådmann Møte med Stortingsbenken, 23.oktober 2015 Stortinget juni 2014 Vedtak, 18.06.14: «Stortinget ber regjeringen gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene/

Detaljer

Kommunereform og fylkesmansstruktur

Kommunereform og fylkesmansstruktur Kommunereform og fylkesmansstruktur Luster kommunestyre 22.09.2016 Anne Karin Hamre Kommunereforma - oppdraget vårt frå KMD Fylkesmannen skal på selvstendig grunnlag gjøre en vurdering av de samlede kommunestyrevedtakene

Detaljer

Regionreforma på Vestlandet - status

Regionreforma på Vestlandet - status Regionreforma på Vestlandet - status Møte med Stortingsbenken, 3. juni 2016 Tore Eriksen Samarbeid på Vestlandet 1. Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland i drøftingar 2. Felles utgreiingsarbeid som grunnlag

Detaljer

Regionreforma i Hordaland og Sogn og Fjordane. Nytt Vestland. Nye muligheiter

Regionreforma i Hordaland og Sogn og Fjordane. Nytt Vestland. Nye muligheiter Regionreforma i Hordaland og Sogn og Fjordane Nytt Vestland Nye muligheiter Tidsline for regionreforma Forslag til Stortinget, våren 2017 Stortingsbehandling, juni 2017 Lovprop. oppgåver, kommunelov, val-lov

Detaljer

FDALAND FYLKESKOMMUNE 1 3 SEPT 2010. Eksp. 'u.off. ! ^

FDALAND FYLKESKOMMUNE 1 3 SEPT 2010. Eksp. 'u.off. ! ^ FDALAND FYLKESKOMMUNE ;aknr.2^lo0l>s'/ Dok.nr. L 1 3 SEPT 2010 Arkivnr. OoCh Eksp. 'u.off. Saksh. t^7^! ^ / Vestlandet tiar over 1,2 mill innbyggjarar og eit areal som dekker nærare 60 000 kvadratkilometer

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 075/16 Formannskapet PS Offentleg høyring om regionreforma - fråsegn frå Flora kommune

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 075/16 Formannskapet PS Offentleg høyring om regionreforma - fråsegn frå Flora kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 075/16 Formannskapet PS 29.11.2016 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Terje Heggheim K1-026, K1-002, K3 - &35 16/2465 Offentleg høyring om regionreforma - fråsegn frå Flora

Detaljer

Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Side 1 av 7 Sogn og Fjordane fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Forhandlingstema og framdriftsplan Tema

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

«Regionkommunen Ålesund» Forslag til prosjektskisse og prosess i fase 1 Utarbeidd av ad- hoc gruppa til møtet 27.02.2015 Kommunereform: Alternativ ny storkommune Dette alternativet sitt mål er å gjennomføre

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Vestlandsrådet - Revisjon av politisk plattform, samarbeidsavtale og vedtekter

Vestlandsrådet - Revisjon av politisk plattform, samarbeidsavtale og vedtekter REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/10930-2 Saksbehandlar: Matti Torgersen Saksframlegg Saksgang Vestlandsrådet - Revisjon av politisk plattform, samarbeidsavtale og vedtekter Samandrag Samarbeidet i Vestlandsrådet

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Odda kommune sin uttale til Intensjonsavtale for etablering av Vestlandsregionen

Odda kommune sin uttale til Intensjonsavtale for etablering av Vestlandsregionen Arkiv: K1-026K3 - &23 Arkivsak ID: 16/1411-2 Journalpost ID: 16/18385 Saksh.: Harald Jordal Dato: 16.11.2016 Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Odda kommunestyre 23.11.2016 099/16 Odda kommune

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Status og vegen vidare Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune KS sin haustkonferanse Quality Sogndal Hotel Fylkesordførar Jenny Følling Sidan Haustkonferansen i fjor: Fylkestinget i Sogn og Fjordane

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 16/3415-7

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 16/3415-7 Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 16/3415-7 Fylkesmannens framtidige struktur * Tilråding: Sogndal kommune meiner at fylkesmannsembetet bør framleis ha ei regional inndeling

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden -

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Arkiv: 030 Saksmappe: 14/780 Saksbehandlar: Rådmannen Dato: 27.11.2014 Synnøve Vasstrand Synnes KOMMUNEREFORM - LOKAL PROSESS SAKSGANG Utvalssaksnr. Utval

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Side 1 av 1 Fylkesrådmannen postmottak@kd.dep.no. Sakshandsamar: Ina Therese Sørfonden E-post: Ina.Sorfonden@sfj.no Tlf.: 41530709 Vår ref. Sak nr.: 15/5202-5 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Internasjonalt arbeid Arkivsak 200809950-1 Arkivnr. 058 Saksh. Astrup, Ingebjørg Lillefjære-Tertnæs, Charlotte Torgersen, Matti Roksvåg, Berit Titlestad, Tor Saksgang Kultur- og

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS 08.06.2015 47/2015 Kommunestyret PS 17.06.2015 Kommunestruktur - løypemelding

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet:

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet: Saksutredning: REISELIVSSTRATEGI FOR VESTLANDET 2013-2020 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: Vestlandsrådet har utarbeidd og vedteke ein felles reiselivsstrategi for Vestlandet. Bakgrunnen var

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Navn Fylke Forfall Møtt for

PROTOKOLL. Innkalte: Navn Fylke Forfall Møtt for PROTOKOLL Utvalg: Vestlandsrådet Møtenr: 2/13 Møtedato: 13. og 14.05.2013 Møtet startet: 13.05. kl. 13.30, Møte hevet: 14.05. kl. 10.00 Møtested: Alexandra Hotell, Loen (Sogn og Fjordane) Innkalte: Navn

Detaljer

MØTEBOK. Vestlandsrådet. Møtestad Quality Hotell, Florø Møtedato 26.02.2009 Kl. 0900 1400. Faste medlemer til stades

MØTEBOK. Vestlandsrådet. Møtestad Quality Hotell, Florø Møtedato 26.02.2009 Kl. 0900 1400. Faste medlemer til stades MØTEBOK Organ Vestlandsrådet Møtestad Quality Hotell, Florø Møtedato 26.02.2009 Kl. 0900 1400 Faste medlemer til stades Forfall til møtet: Varamedlemer til stades: Til stades med tale-/framleggsrett: Sekretariat

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Teknisk plan og forvaltning

Teknisk plan og forvaltning Teknisk plan og forvaltning Hordaland fylkeskommune Samferdselsavdelinga Postboks 7900 5020 BERGEN Dykkar ref. Vår ref. Dato: 16/4035-6/FE - 002//JKO 30.11.2016 Høyring på intensjonsplan for etablering

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Justert som følgje av vedtak i fylkestinget i sak T-88/02 og T-8/03. INNLEIING Etter vedtak i fylkestinget i sak T-38/90 har fylkeskommunen

Detaljer

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Randi Helene Hilland

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Randi Helene Hilland Meland kommune Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Randi Helene Hilland 16.11.2016 Vår: 16/2545-16/21830 randi.hilland@meland.kommune.no Høyring -

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 19.04.2012 22978/2012 Anne Marte Ostad Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 25.04.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 21.05.2012

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

MØTEBOK. Vestlandsrådet. Møtestad Rica Sunnfjord Hotel, Førde Møtedato 22.04.2005 Kl. 0900-1300

MØTEBOK. Vestlandsrådet. Møtestad Rica Sunnfjord Hotel, Førde Møtedato 22.04.2005 Kl. 0900-1300 MØTEBOK Organ Vestlandsrådet Møtestad Rica Sunnfjord Hotel, Førde Møtedato 22.04.2005 Kl. 0900-1300 Faste medlemer til stades: Nils R. Sandal (S og Fj Sp) Hilde Kvamsås Aa ( S og Fj SV) Tor Bremer (S og

Detaljer

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar:

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Distriktssenteret Presentasjon/Multimedial dokumentasjon: Mediebruket.no

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Innovasjon Noreg, hovudkontoret Dykkar ref Vår ref Dato 08.01.2016 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette oppdragsbrevet rammene til

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI OPPSTART

REGIONAL PLANSTRATEGI OPPSTART HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen Arkivsak 201100201-17 Arkivnr. 712 Saksh. Torgersen, Matti Saksgang Kultur- og ressursutvalet Opplærings- og helseutvalet Samferdselsutvalet

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga SÆRUTSKRIFT Arkivsak 200601767 Arkivnr. 021 Sakshandsamar Torgersen, Matti Saksgang Møtedato Saknr. Fylkesutvalet 15.05.06 114/06 SKATTEDIREKTORATET

Detaljer

Kulturstrategi på Vestlandet

Kulturstrategi på Vestlandet Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Kulturstrategi på Vestlandet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet

Detaljer

Regional kompetansestrategi Sogn og Fjordane sluttrapport fase1

Regional kompetansestrategi Sogn og Fjordane sluttrapport fase1 Regional kompetansestrategi Sogn og Fjordane sluttrapport fase1 1.Bakgrunn For å følgje opp OECD-rapporten «Skills strategy for Norway» har regjeringa sett i gang eit arbeid for å utvikle ein nasjonal

Detaljer

Saksutredning: VESTLANDSRÅDET ORGANISERING OG ARBEIDSFORM 1. INNLEIING: BAKGRUNN FOR SAKA

Saksutredning: VESTLANDSRÅDET ORGANISERING OG ARBEIDSFORM 1. INNLEIING: BAKGRUNN FOR SAKA Saksutredning: VESTLANDSRÅDET ORGANISERING OG ARBEIDSFORM Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: 1. INNLEIING: BAKGRUNN FOR SAKA Denne saka (VR-sak 20/13) vart tatt opp til handsaming i Vestlandsrådets møte

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE

VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE 04.11.14 www.hjartdal.kommune.no 1 KOMMUNE-NOREG I DAG 04.11.14 www.hjartdal.kommune.no 2 428 generalistkommuner Over 50% har færre enn 5000 innbyggjarar Dei 100 største har 75

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Skjønnsmidlar til fornyings- og utviklingsprosjekt i kommunane

Skjønnsmidlar til fornyings- og utviklingsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.04.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/5086 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13, 5902

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Administrasjonssenter og politisk/administrativ organisering

Administrasjonssenter og politisk/administrativ organisering Notat Dato: 08.09.16 Saksbehandlar: thaa Til: Forhandlingsmøte, 14.-15.september, Rica Sunnfjord Hotel, Førde Frå: Fylkesrådmennene Administrasjonssenter og politisk/administrativ organisering 1.0 Innleiing

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Rapport frå arbeidet i ekspertutvalet

Rapport frå arbeidet i ekspertutvalet REGIONREFORMA - Rapport frå arbeidet i ekspertutvalet Haustkonferansen 2017 Quality Hotel Sogndal Tore Eriksen 1 Oppnemning o Prop. 84 S (2016 17) «Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå»: «Regjeringa

Detaljer

FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG ORGANISERING AV HORDALAND OLJE OG GASS

FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG ORGANISERING AV HORDALAND OLJE OG GASS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812600-2 Arkivnr. 322 Saksh. Styve, Jan Per Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2009-23.04.2009 FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG

Detaljer

Oppgåvedeling i Sogn og Fjordane

Oppgåvedeling i Sogn og Fjordane Saksprotokoll Organ: Fylkesutvalet Møtedato: 25.11.2015 Sak nr.: 15/11996-2 Internt l.nr. 51548/15 Sak: 135/15 Tittel: Oppgåvedeling i Sogn og Fjordane Behandling: Frå fylkesrådmannen låg det føre slik

Detaljer

Avtale om gjennomføring av fusjon mellom

Avtale om gjennomføring av fusjon mellom Avtale om gjennomføring av fusjon mellom Høgskolen i Bergen (HiB), Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) 25.mai 2016 1 1. Bakgrunn 9. juni 2016 vedtok dei tre høgskulestyra

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Utval for formannskap/plan og økonomi har behandlet saken i møte sak 86/16

Utval for formannskap/plan og økonomi har behandlet saken i møte sak 86/16 Referanse Dato Dokumentsenteret 15/01248-43 28112016 Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Høyringsuttale Vestlandsregionen Utval for formannskap/plan og økonomi har behandlet saken i møte

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Høyringsutsegn om Kvinnsland-utvalet sin rapport

Høyringsutsegn om Kvinnsland-utvalet sin rapport Høyringsutsegn om Kvinnsland-utvalet sin rapport Styret i Helse Bergen si tilbakemelding på NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. 1. Innleiing Utarbeidinga av denne høyringsutsegna

Detaljer

Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot

Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot Notat Dato: 12.08.16 Saksbehandlar: thaa Til: Forhandlingsmøte 18-19.august 2016 Frå: Fylkesrådmennene Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot 1.1.2020 1.0 Fellesnemd i Inndelingslova

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Strategi Forord

Strategi Forord Forord Distriktssenteret sin Strategi 2020 skal vere eit praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglege arbeid. Strategi 2020 skal sikre oss god retning og måloppnåing. På den måten kan lokalt utviklingsarbeid

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Martinsen, Bjarne Aksnes N - 012 14/458 Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS 02.06.2014 045/14 Kommunestyret PS 16.06.2014 KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy 20. mars 2017 Kåre Træen prosjektleiar til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy Nasjonal status 115 kommunar blir slått saman til 45 nye kommunar 358 kommunar

Detaljer

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.01.2015 3371/2015 Anita Steinbru Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2015 Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Detaljer