Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05"

Transkript

1 Vestlandsregion eller vidare samarbeid?

2 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar Folkemengd Folkemengd i tettbygde strøk, 2003, % Landareal km Innbyggjarar per km 2 landareal Jordbruksareal, 1000 dekar Reiseavstandar, km Haugesund Stavanger Stord Bergen Måløy Førde Kr.sund Molde Kr.sund Egersund Odda Sogndal Ålesund Egersund: Valdeltaking i % Stortingsvalg ,1 77,8 75,9 74,5 Fylkestingsvalg ,0 58,4 58,8 53,5 Representantar i fylkestinget ( ) A FrP H KrF Sp SV V Pp RV Andre Andel av befolkninga med universitet/høgskule som høgste fullførte utdanning, ,5 23,7 18,4 18,0 20,8 FOU-verksemd i næringslivet, 2001, MNOK i % av heile landet 6,9 5,8 1,6 3,7 18,1 Eksport av tradisjonelle varer, MNOK i % av heile landet, ,3 12,9 4,4 8,9 26,5 Verdi fiskeoppdrett, 2003, kroner i % av heile landet 5,7 18,7 10,0 14,2 48,6 Sysselsette i petroleums retta verksemd i % av heile landett Kjelde: SSB, Fiskeridirektoratet Framsidebilete: Plattform. Sleipner Foto: Statoil Nordhordlandsbrua: Foto: Stanley Hauge Trafikkstasjonen på Kvitsøy. Foto:Arnt-Ivar Weum

3 Innhald Føreord Innleiing og bakgrunn Tilråding og samandrag Demokrati og nærleik heilskapsperspektiv konkurransekraft og regional balanse Grensesnitt Oppgåver for eit framtidig regionalt nivå Valordning Politisk og administrativ organisering Økonomi og finansiering Tettare og meir forpliktande samarbeid gjennom Vestlandsrådet (rådsmodellen) Tidsplan for å etablere nye regionar Vedlegg og eksterne bidrag

4 Nils R. Sandal. Fylkesordførar i Sogn og Fjordane, og leiar av Vestlandsrådet i Føreord Mellomnivået regionane står sterkt i europeisk politikk og forvalting. I mange land er det regionale nivået i aukande grad blitt tillagt oppgåver knytte til økonomisk og velferdsmessig utvikling. I Noreg går KS aktivt inn for ei forvaltingsreform med landet delt i sterke regionar frå Regjeringa har varsla ei stortingsmelding om det norske styrings- og forvaltingssystemet på lokalt og regionalt nivå våren Vestlandsrådet ønskjer å delta aktivt i å forme ut det framtidige regionale nivået. Det er viktig at ei regionreform i Noreg ikkje blir bestemt på sentralt nivå åleine, men at Vestlandet sjølv definerer innhald og premissar. Denne utgreiinga er eit ledd i ambisjonen om å vere førande i regiondebatten i Noreg. Utgreiinga skal konkretisere kva for eit regionalt nivå vi skal ha på Vestlandet i framtida. Vi har eit sterkt ønskje om at kommunane og andre i den regionale partnarskapen skal debattere dette aktivt. Vidare vonar vi at utgreiinga vil bidra til at spørsmålet om sterkare regional styring kjem på dagsordenen. Utgreiinga vurderer to alternativ for vidare utvikling av det regionale nivået på Vestlandet: å utvide samarbeidet mellom fylkeskommunane på Vestlandet å danne ein vestlandsregion Hovudvekta er lagt på å danne ein vestlandsregion. Det er ulike politiske standpunkt i styringsgruppa til spørsmålet om å etablere ein vestlandsregion. Det har ikkje vore Styringsgruppa si oppgåve å ta endeleg stilling til om det bør dannast ein vestlandsregion, men legg til grunn at det vil gagne debatten og den vidare prosessen fram mot den endelege politiske avklaringa dersom vi har eit klarare bilete av korleis denne regionen kan sjå ut. På dette grunnlaget har styringsgruppa utforma ei plattform for å kunne danne ein vestlandsregion, og skissert korleis denne kan organiserast og finansierast. Det er og presentert kva for problemstillingar som må bli løyste før ein vestlandsregion blir danna, og premissar for det vidare arbeidet. Det er laga eit eige kapittel for samandrag og tilråding, kap. 2. Kapittel 3 inneheld eit muleg politisk grunnlag for ein vestlandsregion, medan kapittel 4 drøfter kva for oppgåver ein vestlandsregion bør ha ansvar for. Kapittel 5 8 drøfter ulike element i ein framtidig styringsstruktur på regionalt nivå, mens kapittel 9 drøfter modellen med eit utvida samarbeid på Vestlandet. Kapittel 10 tar føre seg alternative framdriftsplanar for å omforme det regionale nivået, med utgangspunkt i både rådsmodellen og regionmodellen. Utgreiingsarbeidet har gått føre seg over kort tid, og det har ikkje vore tid til å gå inn på alle relevante problemstillingar og drøfte grundig alle føremoner og ulemper ved dei ulike alternativa. Det er lagt opp til ein høyringsrunde ut over hausten 2005, for å få til ein debatt om korleis det framtidige regionale nivået på Vestlandet bør sjå ut. Etter høyringsrunden vil fylkeskommunane og Vestlandsrådet ta stilling til det vidare arbeidet. Arbeidet har vore leia av ei styringsgruppe som består av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane sine representantane i Vestlandsrådet. I tillegg er det etablert eit politisk arbeidsutval med to medlemmer frå kvar av fylkeskommunane, som har førebudd arbeidet i styringsgruppa. Styringsgruppa har knytt til seg ekstern fagkompetanse på nokre sentrale felt. Desse bidraga er samla i ein eigen publikasjon, som følgjer som vedlegg til utgreiinga. Dei eksterne bidragsytarane er sjølve ansvarlege for innhaldet Nils R. Sandal Leiar av Vestlandsrådet 2

5 1. Innleiing og bakgrunn 1.1 Om Vestlandsrådet historikk Fylkeskommunane på Vestlandet har utvikla eit godt samarbeid, både gjennom samarbeidsprosjekt, SAVOS 1 og regionalt helsesamarbeid. Fylkesordførarane i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland tok hausten 1998 initiativ til eit tettare samarbeid mellom dei tre fylka. Initiativet vart vidareført i 2000 gjennom eit utgreiingsarbeid om vestlandsregionen frå Rogalandsforskning, Vestlandsforsking og Møreforsking. Etter ein brei høyringsrunde vedtok dei tre fylkestinga i juni 2002 å etablere Vestlandsrådet. Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok å slutte seg til rådet i oktober Vestlandsrådet vart etablert i januar 2003, etter at dei fire fylkestinga hadde vedteke vedtekter og handlingsplan, og peikt ut medlemmer i rådet. Handlingsplanen har tiltak innan næringsutvikling og innovasjon, samferdsel, kultur og internasjonalt arbeid. 1.2 Om utgreiinga Vedtak og mandat Vestlandsrådet rådde i vedtak av 6. oktober 2004 til å fremje sak for fylkestinga med premissar og innhald for eit eventuelt nytt regionalt nivå. Fylkestinga handsama dette i desember same året. Fylkestinget i Møre og Romsdal gjorde vedtak om at dei ønskjer å byggje vidare på eit tett og forpliktande samarbeid med dei andre fylka på Vestlandet, men ønskte ikkje å delta i ei utgreiing av eit eventuelt nytt folkevalt nivå på Vestlandet. Dei andre fylkestinga gjorde vedtak om å gjennomføre utgreiingsarbeidet, men med noko ulike premissar. På grunnlag av fylkestinga si handsaming gjorde Vestlandsrådet i møte 12. januar 2005 følgjande vedtak (mot 4 røyster): 1. Med utgangspunkt i dei innspela som følgjer av vedtaka i fylkestinga i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane om premissar og innhald for eit ev nytt regionalt nivå, blir det starta arbeid med ei utgreiing i regi av Vestlandsrådet. 2. Dei deltakande fylkeskommunane sine representantar i Vestlandsrådet er styringsgruppe for arbeidet. 3. Det vert etablert eit politisk arbeidsutval som førebur arbeidet i styringsgruppa. Arbeidsutvalet skal ha to representantar frå kvar av dei deltakande fylkeskommunane. 4. Styringsgruppa for arbeidet sender utgreiinga på brei høyring i juni 2005 etter ei intern høyring hos fylkeskommunane i Vestlandsrådet Organisering av arbeidet Representantane i Vestlandsrådet frå Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane vart valde som styringsgruppe (SG) for arbeidet. Det er i tillegg oppnemnt eit politisk arbeidsutval (PAU) for å førebu arbeidet i styringsgruppa. Arbeidsutvalet har to representantar frå kvar av dei deltakande fylkeskommunane. Frå Hordaland fylkeskommune Medlem: Torill Selsvold Nyborg Gisle Handeland Vara: Tom-Christer Nilsen Mette Holmefjord Olsen Frå Rogaland fylkeskommune Medlem: Roald G. Bergsaker Eirin Sund Vara: Odd Arild Kvaløy Klara Tveit 1 Samarbeidsrådet for Vest- og Sørlandet 3

6 Frå Sogn og Fjordane fylkeskommune Medlem: Nils R. Sandal Tor Bremer Vara: Liv Signe Narvarsete Hilde Kvamsås Aa Styringsgruppa har hatt tre møte, og politisk arbeidsutval har hatt tre møte. Fylkesrådmann Per Drageset, Sogn og Fjordane har hatt prosjektleiinga med ansvar for å innstille til styringsgruppa. Utgreiinga er skriven av ei administrativ prosjektgruppe med følgjande medlemmer: Jan Øhlckers, Sogn og Fjordane fylkeskommune (leiar) Sigbjørn Husø, Rogaland fylkeskommune Matti Torgersen, Hordaland fylkeskommune. Fleire interne arbeidsgrupper - organisert på tvers av fylkeskommunane - har gitt delbidrag til utgreiinga. Målet med utgreiinga Styringsgruppa fastsette følgjande mål med utgreiinga: Fordelar og ulemper ved ulike modellar Utgreiinga skal gi framlegg til innhald for eit eventuelt nytt folkevalt nivå på Vestlandet og klargjere fordelar og ulemper med ein eventuell region samanlikna med eit tett og forpliktande samarbeid mellom dei noverande fylkeskommunane på Vestlandet. Oppgåver i ein samordna og heilskapleg region Utgreiinga skal konkretisere kva for oppgåver som bør leggjast til ein eventuell ny folkevald region på Vestlandet og sjå nærare på behovet for auka mynde og ressursar. Føremålet med dette er å skape ein samordna og heilskapleg regional utviklingspolitikk for Vestlandet, basert på lokal kunnskap og landsdelen sine føremoner og utfordringar. Nærleik og avstand Nærleiksprinsippet skal liggje til grunn for oppgåveløysing og for å forvalte lokale verdiar. Det skal takast omsyn til lokale forskjellar mellom dei ulike delane av Vestlandet. Avstand skal inngå som ein premiss i drøftinga. Desentralisert styring og fordeling av funksjonar Utgreiinga skal ta utgangspunkt i at det blir etablert eit desentralisert styringssystem for ein vestlandsregion, og skal innehalde framlegg til valordning basert på direkte val og politiske og administrative organ. Innafor dei nye regionane bør det leggjast opp til at regionale funksjonar, kompetansemiljø og mynde vert fordelte slik at etableringa av dei nye regionane ikkje fører til ei forsterka sentralisering på regionalt nivå. Samhandling med andre utviklingsaktørar Utgreiinga må sjå på forholdet til og samhandlinga med storbyane, dei andre kommunane og sentrale utviklingsaktørar som næringslivet, kompetansemiljøa og offentlege aktørar. Premissar Styringsgruppa la til grunn at arbeidet skal byggje på følgjande premissar: 1. Arbeidet skal byggje på at Vestlandet har ein felles identitet og eit felles næringsgrunnlag 2. Ein bør skape ein samordna og heilskapleg regional utviklingspolitikk basert på lokal kunnskap og landsdelen sine føremoner og utfordringar 3. Nærleiksprinsippet skal gjelde 4. Lokale verdiar skal disponerast lokalt 5. Regionale funksjonar, kompetansemiljø og mynde vert fordelte slik at etableringa av nye regionar ikkje fører til ei forsterka sentralisering på regionalt nivå 6. Avstand skal inngå som ein premiss i drøftinga 7. Styringssystemet skal vere desentralisert 8. Ein må motverke sentralisering både på nasjonalt og regionalt nivå 9. Arbeidet for å overta statlege oppgåver blir viktig 10. Ein vil utvikle eit godt samspel med kommunar, næringsliv og andre aktørar 4

7 Modellalternativ Styringsgruppa har vurdert to ulike modellalternativ: Tett og forpliktande samarbeid gjennom Vestlandsrådet (rådsmodellen) Ein vestlandsregion, med nedlegging av fylkeskommunane (regionmodellen) Hovudtyngda av arbeidet har vore retta mot regionmodellen. Prosess Undervegs i arbeidet har spørsmålet om eventuelt nytt folkevalt nivå vore drøfta på tre møte mellom Vestlandsrådet og viktige samarbeidspartar: Bergen og Stavanger kommunar 12. januar Byar og regionråd 3. mars Næringslivet sine organisasjonar og kunnskapsmiljøa på Vestlandet 21. april Geografi I denne utgreiinga er vestlandsregionen omfatta av dei fire vestlandsfylka når rådsmodellen vert drøfta, medan dei tre fylka i sør er omfatta av regionmodellen. Det er og muleg å tenke andre geografiske inndelingar av ein vestlandsregion. Dette har styringsgruppa ikkje vurdert. I KS si utgreiing Sterke regioner (KU 2004:1), har forfattaren Tor Selstad greidd ut tre alternativ. I hovudalternativet, med sju regionar i Noreg, og i alternativet med fem regionar, består region Vestlandet av Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og fogderia Sunnmøre og ev Romsdal i Møre og Romsdal. I alternativet med ni regionar er Vestlandet føreslått delt i to, med Rogaland og Hordaland som ein region (Sørvestlandet) og Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som den andre (Nordvestlandet). Styringsgruppa vil understreke at dei ikkje har teke stilling til desse modellane. Reising på Vestlandet betyr ofte byte av båt. På Rysjedalsvika møtest fjord- og kysttrafikken. 5

8 2 Tilråding og samandrag 2.1 Innleiing Dette kapitlet inneheld styringsgruppa si tilråding. Kapitlet gir også eit samandrag av hovudpunkt i utgreiinga. Inndelinga i underkapittel i denne tilrådinga følgjer i hovudsak kapittelinndelinga i utgreiinga. Styringsgruppa har vurdert to typar modeller for eit sterkare samarbeid på Vestlandet: Tett og forpliktande samarbeid gjennom Vestlandsrådet (rådsmodellen) Ein vestlandsregion, med nedlegging av fylkeskommunane (regionmodellen) I utgreiingsarbeidet er hovudvekta lagt på regionmodellen. Utgreiinga skisserer korleis ein vestlandsregion kan byggjast opp, med politisk grunnlag, arbeidsoppgåver og styrings- og finansieringssystem. Vidare har utgreiinga vurdert kva for problemstillingar ei regiondanning på Vestlandet reiser, og kva for premissar som må liggje i botnen dersom det skal arbeidast vidare med sikte på å danne ein vestlandsregion. Innanfor den tidsramma som har vore tilgjengeleg, har det ikkje vore muleg å vere fullstendig og gå detaljert inn i alle ønskjelege problemstillingar. Den vidare prosessen må bidra til ytterlegare avklaringar. Mandatet har vore knytt til etableringa av ein vestlandsregion med basis i dei tre fylkeskommunane. Andre geografiske inndelingar i regionar har ikkje vore vurderte. Det er ulike politiske standpunkt i styringsgruppa til spørsmålet om å etablere ein vestlandsregion. Det har ikkje vore Styringsgruppa si oppgåve å ta endeleg stilling til om det bør dannast ein vestlandsregion, men legg til grunn at det vil gagne debatten og den vidare prosessen fram mot den endelege politiske avklaringa dersom vi har eit klarare bilete av korleis denne regionen kan sjå ut. På grunnlag av høyringa vil fylkestinga i desember ta stilling til det vidare arbeidet. 2.2 Demokrati og nærleik konkurransekraft og regional balanse Styringsgruppa legg til grunn at eit nytt folkevalt nivå på Vestlandet må gi meirverdi til regionen. Gjennom reforma skal vi modernisere mellomnivået i offentleg sektor; ved auka demokrati og nærleik, gjennom riktig og effektiv ressursbruk og styrka internasjonal konkurransekraft, nasjonalt og internasjonalt. Demokrati og nærleik: Det representative demokratiet er ein grunnleggjande verdi i Noreg. Dei folkevalde utøvar mynde innanfor sitt område, og har ein ombodsfunksjon på vegner av innbyggjarane i eit geografisk område. Styringsgruppa legg til grunn at det er ei politisk oppgåve å prioritere mellom ulike oppgåver og mål, og at dette ikkje er ei oppgåve for statlege embetsmenn og statlege føretaksdirektørar. For å sikre demokratisk legitimitet må eit folkevalt mellomnivå ha eit breitt ansvar for dei regionale utviklingsoppgåvene og for å prioritere mellom bruk og vern, og ha ansvaret for partnarskap som skal gi heilskap og nærleik til avgjerdene. Eit regionalt demokrati er nærare befolkninga enn eit statleg byråkrati. Samanlikna med dagens fylkeskommune vil ein vestlandsregion gje større avstand mellom regionpolitikarar og innbyggjarane og kommunane. Dette kan eit stykke på veg kompenserast gjennom desentraliserte styringssystem. Effektiv ressursbruk krev eit heilskapsperspektiv: Styringsgruppa vil peike på at politikkområda er blitt stadig meir sektoriserte gjennom ei fokusering på sektorpolitiske mål og ei ukoordinert offentleg sektorinndeling. Dette har gjort det vanskelegare å føre ein heilskapleg distrikts- og regionalpolitikk. Eit nytt regionalt nivå må føre til ei meir effektiv forvalting gjennom at regionen får eit samla ansvar for regional utviklingspolitikk. Dette vil leggje grunnlag for ein langt betre regionalpolitisk måloppnåing. Regionane må få ansvar for dei 6

9 sentrale verkemidla for regional utvikling, og også samordne sektorpolitikk. Konkurransekraft og regional balanse: Vestlandet har dei fleste av dei sterke norske eksportnæringane som heile landet er avhengig av, som olje og gass, marine og maritime næringar og reiseliv. Landet som heilskap er tent med at Vestlandet lukkast i å skape ein regional struktur som gir næringslivet dei beste føresetnadene. Den sterke internasjonaliseringa og globaliseringa som går føre seg, gjer det naudsynt å utvikle fortrinn som gir konkurransekraft frametter. Sjølv om råvaretilgangen på Vestlandet gir oss ein føremon, ser vi at kompetanse og kunnskap er heilt avgjerande i den internasjonale konkurransen. Vi er avhengige av å utvikle den kompetansen som ligg på Vestlandet for at vi framleis skal vere konkurransedyktige internasjonalt. Vi er også avhengige av å utvikle samfunn som tiltrekkjer menneske og næringsliv, og som gir gode levekår. Skal Vestlandet vere konkurransedyktig, krev det løysing på felles utfordringar når det gjeld å bygge ut infrastruktur og kommunikasjonar internt i landsdelen og mot resten av landet og utlandet. 2.3 Grensesnitt til statlege styresmakter og andre utviklingsaktørar Det politiske ansvaret og retten til å stille krav og følgje opp resultat ligg til staten som før, også ved ei regionreform. Staten skal ha ansvaret for regelverk, budsjett, målformulering og måloppfølging, men må overlate til regionane oppgåver som kommunane er for små til å løyse, og som ikkje treng liggje på eit nasjonalt nivå. Kommunar og fylkeskommunar er sideordna og har ulike oppgåver. Slik skal det også vere framover. Vestlandsregionen skal ikkje ha oppgåver som inneber å kontrollere kommunane. Fylkesmannsembetet blir reindyrka som kontrollmynde med ansvar for å følgje opp oppgåveløysing i kommunar og i regionar, sjå til rettstryggleik for individ og føretak og vere ankeinstans. Eit bestillaransvar i høve statlege sjølvstendige verksemder kan gjennomførast både med og utan at dei utførande institusjonane skifter eigar. Det ligg ei stor utfordring i å utvikle heile Vestlandet. Vestlandsregionen vil innehalde både fleire av landets sterkaste og mest dynamiske byområde og ei rekkje mindre kommunar, der den framtidige folketalsutviklinga ikkje ser så lys ut. Det er avgjerande viktig å kunne arbeide for ein god regional balanse, basert på at alle kommunane får høve til å utvikle sine sterke sider ut frå dei befolkningsmessige og næringsmessige føresetnadene som ligg føre, samtidig som det vert teke omsyn til serviceforsyning og infrastrukturutvikling i heile regionen. Eit samla Vestland vil stå sterkare i konkurransen om nasjonale ressursar. Kårstø, Rogaland. (Foto: Statoil) 7

10 2.4 Oppgåver for ein vestlandsregion Ein vestlandsregion skal ha ansvaret for oppgåver som er sentrale for den regionale utviklinga, og som krev utøving av lokalpolitisk skjønn og vurdering. Oppgåver som gir best løysing på kommunalt nivå, bør løysast på dette nivået. Styringsgruppa vil streke under at det ikkje er aktuelt å slå saman dagens fylkeskommunar utan at det medfører auka ansvar og oppgåver, i tillegg til finansielle ressursar for å løyse desse oppgåvene. Den konkrete styrken og påverknadskrafta ein vestlandsregion kan ha, er ikkje berre avhengig av kva for oppgåver den skal løyse. Det er like mykje avhengig av politisk legitimitet og styrken i partnarskapsarbeidet. Ei bestillarrolle eller samordnarrolle kan vere like viktig som ei utførarrolle. Innan ein vestlandsregion må sektorløysingar og sektorstyring bli erstatta med eit regionalt heilskapsperspektiv, der oppgåvene blir sett i ein samanheng. Styringsgruppa legg til grunn at det ikkje er aktuelt å overføre oppgåver frå kommunar til eit regionalt nivå. Ei rekkje oppgåver krev ei større geografisk eining enn det som svarar til fylkeskommunane. Dette gjeld t.d. ansvar og påverknadskraft innan statlege forvaltningsområde som er organiserte i større organisatoriske einingar, ei rekkje planoppgåver og samferdselsoppgåver. Ein vestlandsregion må ha ansvaret for nærings- og innovasjonspolitikk. Dette tilseier at regionane må ha ansvaret for verksemda som Innovasjon Norge og SIVA har i dag. Også landbruks- og bygdeutvikling vil vere sentrale oppgåver for ein region. Regionen bør også få større påverknad i høve marin næringsutvikling og sentrale distriktsnæringar som t.d reiseliv. Regionen bør ha ei meir sentral rolle i å stimulere til ytterlegare samarbeid, arbeidsdeling og spesialisering mellom dei mange kunnskapsmiljøa på Vestlandet og ha ei sterkare rolle for prioriteringar av forskingsinnsatsen gjennom partnarskapsarbeid med kunnskapsmiljøa. Det er også naturleg at regionen framleis bør ha ansvaret for vidaregåande opplæring som ein del av ein heilskapleg regionalpolitikk. Ein vestlandsregion må ha totalansvaret for å utarbeide overordna planar for areal og transport, og også for å utarbeide anna grunnlagsmateriale og gi innspel til det sentrale arbeidet med Nasjonal transportplan, NTP og årlege budsjett. Vidare ansvar gjeld utbygging og drift av vegar, kollektivtrafikk og ferjer. Regionen må også spele ei sentral rolle i høve tilbodet innan luftfart, sjøtransport og hamneutvikling. Kulturpolitikk vil vere eit sentralt politikkområde for ein vestlandsregion, og regionen må arbeide for å få overført ressursar og verkemiddel innan kulturområdet. Vestlandsrådet arbeider med å utvikle "Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar. Biletet viser blåskjeldyrking i Hardanger. (Foto: Inge Døskeland) Berekraftig utvikling regionalt krev ei avveging mellom vekst og vern, og det vil vere naturleg at vestlandsregionen har ansvaret for regional planlegging. Regional planlegging må bli utvikla som byggestein for nasjonal 8

11 planlegging. Ein vestlandsregion bør også ha ansvaret for å handsame kommunale planar med sikte på at regionale interesser blir ivaretekne. Ein vestlandsregion må som minimum ha ambisjonar om å etablere ein meir formalisert dialog med helseføretaka. Styringsgruppa er delt med omsyn til om helseføretaka bør leggjast under folkevald regional styring. Vestlandsregionen må og ha ansvaret for å samordne innanfor det geografiske ansvarsområdet. Dette inneber at statlege etatar, direktorat og forvaltingsbedrifter som utøver statleg sektorpolitikk med regionale konsekvensar, må forholde seg til vestlandsregionen. Å ivareta dette samordningsansvaret krev ei prioritering av den regionale planleggingsfunksjonen og ein tett dialog med kommunar, statlege organ, næringsliv og andre sentrale samarbeidsaktørar gjennom etablerte, relevante arenaer. 2.5 Valordning for vestlandsregionen Styringsgruppa legg til grunn at det skal vere eit regionting som er valt gjennom direkte val. Talet på representantar bør bli fastsett slik at det gir ein god, tilstrekkeleg representativitet både politisk og geografisk. Dette vil m.a. vere avhengig av oppgåver og politisk styringsstruktur, som t.d. talet på utval. Det til ei kvar tid sitjande regiontinget må vurdere kor mange mandat regiontinget bør ha. Ei valordning kan enten baserast på at fylka er valkrinsar til regiontinget, eller at regionen blir ein valkrins. Omsynet til nærleiksprinsippet kan tilseie at det blir kompensert for lågt innbyggjartal og lange avstandar i Sogn og Fjordane, enten som ei fast ordning eller som ei overgangsordning. Det er likevel slik at det først og fremst skal vere dei politiske partia som skal ta ansvar for heile regionen. Legg ein dette prinsippet til grunn, vil mandatfordelinga mellom partia vere viktigare enn mandatfordelinga etter fylke. 2.6 Politisk og administrativ organisering Styringsgruppa legg til grunn at eit framtidig styringssystem må ta utgangspunkt i at det er lange avstandar på Vestlandet, og at nærleiksprinsippet må bli lagt til grunn for oppgåveløysinga. Dette krev eit desentralisert styringssystem. Regionale funksjonar, kompetansemiljø og mynde vert fordelte på ein slik måte at etableringa av ein vestlandsregion ikkje skal føre til ei forsterka sentralisering på regionalt nivå. Det er ikkje aktuelt å etablere ein hovudstad for Vestlandet. Styringsforma kan anten vere parlamentarisk, med ei regionregjering som har eit direkte administrativt ansvar for dei forvaltingsorgana som sorterer under regionen, eller formannskapsmodellen, med eit regionutval som er ansvarleg for å leggje strategiske føringar for ulike typar nemnder/utval. Dette er eit spørsmål som det til ei kvar tid sitjande regiontinget må ta stilling til. Styringsgruppa legg til grunn at det i utgangspunktet vil vere naturleg med eit regionting og eit regionformannskap. Vidare bør det vere faste sektorutval med innstillingsrett og ev avgrensa avgjerdsmynde. Det kan og vere aktuelt med sektorunderutval for einskilde geografiske område med iverksettingsoppgåver og partnarskapsorgan eller oppretting av regionale utviklingsselskap/føretak etter tema eller distrikt. Den administrative organiseringa må utformast når den politiske organiseringa og oppgåvene er kjende, men må byggje på ein desentralisert modell. Ein muleg modell er eit regionsekretariat knytt til den politiske leiinga, og distriktsforvaltingar i kvart fylke med utgangspunkt i eksisterande administrasjonseiningar. Sektorleiarskapen og sektorutvalssekretariata kan anten knytast til distriktsforvaltingane eller til regionsekretariatet. Etter behov kan det vere tenleg å etablere mindre lokale administrasjonseiningar innan enkelte saksfelt. Den meir detaljerte internorganiseringa i kvar eining 9

12 må tydeleg reflektere at regionen skal vere utviklingsorientert og innretta mot tett samspel med eksterne partar i regionen. Styringsgruppa vil peike på at det vil vere ei krevjande utfordring å sikre at ein såpass desentralisert organisasjon maktar å fungere som heilskap og med god effektivitet. Faren for fragmentering og sektorisering er klart til stades. Desse omsyna må og få vekt og balanse i høve til graden av desentralisering og oppdeling. Styringsgruppa legg til grunn at det ikkje skal skje noka einsidig nedbygging eller oppbygging av talet på arbeidsplassar i nokon av dei noverande forvaltingsstadene. Styringsgruppa legg til grunn at vestlandsregionen må byggje på eit omfattande partnarskapsarbeid med byane, andre kommunar, næringslivet, kompetansemiljøa og ymse organisasjonar. Særleg viktig er det å utvikle eit godt samarbeid med kommunane. Einskapsfylke (samanslåing av fylkeskommune/region og fylkesmannsembetet) som politisk og administrativ styringsmodell skil mellom klage-, kontroll- og tilsynssaker og regionalt utviklingsarbeid. Modellen inneber at alle saker som ikkje vert definerte som klage-, kontroll- og tilsyn eller nasjonal uniform politikkutøving, skal i prinsippet kunne leggjast under regional folkevald styring. Føremonen med ein slik modell er å samordne ressursane i det regionale utviklingsarbeidet under folkevald styring. Ein kan truleg få om lag same regionalpolitiske effekt ved å overføre oppgåver som å slå desse einingane saman. Modellen er utfordrande når det gjeld roller og spørsmål av meir formell karakter. 2.7 Økonomi og finansiering Utgreiinga har kartlagt inntekts- og utgiftsstruktur i fylkeskommunane og større lokale verdiar. I høve innbyggjartalet har Sogn og Fjordane langt høgare inntekter og utgifter, og har også store lokale verdiar, men også høgare gjeld enn dei to andre fylkeskommunane. Ein vestlandsregion kan bli skattefinansiert (med delvis eller heilt fritt skatteøre) eller tilskotsfinansiert. Andre former for finansiering vil vere tilleggsfinansiering. Det må vere ein føresetnad at pengane følgjer oppgåvene. Eit framtidig regionalt nivå må ha stor grad av fridom til å disponere midlane. Det vil vere interessant å vurdere nærare kontraktsbaserte element, som t.d. plankontraktar med staten. Det må takast omsyn til at utgiftsbehovet varierer i dei ulike delane av Vestlandet, m.a. knytt til avstandsulemper i utkantområda. Styringsgruppa legg til grunn at dei lokale verdiane som fylkeskommunane har opparbeidd i form av særskilde fond og konsesjonskraftinntekter, skal styrast lokalt. I ein ev vidare prosess med å danne ein vestlandsregion, må ein sikre at framtidig eigarskap og forvalting av verdiar er i tråd med noverande eigar sine interesser og ordningane sine intensjonar. Ein vestlandsregion vil vere ei stor geografisk eining med vanskelege kommunikasjonstilhøve. Dei lange avstandane vil føre til styringsmessige utfordringar og kan gje høgare administrative kostnader. Sjølv om dette isolert sett fører til høgare driftskostnader, må det trekkjast ut føremoner med stordrift og samordning. Styringsgruppa legg til grunn at ein vestlandsregion må ha ambisjonar om å ta ut effektiviseringsvinstar, og at utgiftene til administrasjon over tid blir reduserte. Noreg er no i dialog med EU-kommisjonen om statsstøtteregulativet etter Sogn og Fjordane kan få andre konkurransefremjande reglar enn Rogaland og Hordaland. Det ikkje mogleg å slå fast korleis dette vil slå ut før kommisjonen har fastsett nye reglar og regjeringa har gjennomført dei norske tilpassingane. 10

13 2.8 Rådsmodellen Ei vidareutvikling av samarbeidet mellom fylkeskommunane vil krevje overføring av oppgåver og avgjerdsmynde til Vestlandsrådet. Dette kan vere noverande, statlege oppgåver som forsøksordning eller på permanent basis, eller noverande fylkeskommunale oppgåver. Skal samarbeidet bli utvida, er det to vegar å gå. Den første er at Vestlandsrådet tek avgjerder etter handsaminga i fylkestinga. Den andre er at fylkestinga delegerer til Vestlandsrådet å gjere bindande vedtak. Vestlandet er ei stor geografisk eining med vanskelege kommunikasjonar. Denne modellen vil kunne ivareta nærleiksprinsippet i fylkeskommunen og løyse dei grenseoverskridande spørsmåla i rådet. Samstundes vil styringsgruppa peike på at indirekte representasjon utgjer eit demokratisk problem, og at det også vil føre til eit meir fragmentert avgjerdssystem og eit svakare regionalt nivå. Det er neppe realistisk at rådet får tilført oppgåver dersom ein held fram som no eller går for ein modell der Vestlandsrådet tek avgjerder etter handsaminga i fylkestinga. Her ligg styrken i modellen i det politiske samarbeidet og mindre i oppgåveløysinga. 2.9 Tidsplan Det ligg føre ei rekkje alternativ for å vidareutvikle det regionale nivået. Først må ein velje om ein vil arbeide for å oppretthalde dagens fylkeskommunar gjennom eit utvida samarbeid eller om ein vil arbeide fram mot eit nytt regionalt nivå på Vestlandet. det regionale nivået. Fylkeskommunane må då ta stilling til framtidig samarbeidsform på Vestlandet. Ei anna muleg utvikling er at det blir ei sentral forvaltingsreform. Dette kan anten skje ved at evalueringa av fylkeskommunane tar stilling til ein to- eller trenivåmodell (jf. framdriftsplanen i kommuneproposisjonen), eller at det vert vedteke direkte ei regionreform utan evaluering (jf. KS sin framdriftsplan). Styringsgruppa vil peike på at blir det ei sentral regionreform, er det særs viktig at Vestlandet deltar aktivt i å forme ut det framtidige regionale nivået. Blir ikkje vestlandsfylka samde, må vi rekne med at løysingane vil bli dikterte av andre. Om Vestlandet står samla, er dette i seg sjølv ei så stor politisk kraft at det vil vere vanskeleg for sentrale styresmakter å oversjå. Eit anna muleg alternativ er å danne ein vestlandsregion gjennom eit forsøk. Dette krev at det ikkje vert ei nasjonal forvaltingsreform. Blir det ei forvaltingsreform med ein to-nivå modell i resten av landet, kan Vestlandet søkje om forsøk med ein vestlandsregion. Styringsgruppa ser at det å opprette ein vestlandsregion ikkje formelt sett krev ei folkeavrøysting. Skal det vere folkeavrøysting, stiller det krav til røystingstema. Røystinga må komme på eit tidspunkt då røystingstemaet er klart, eintydig og ja/neiforma. Dersom Stortinget går inn for ei nasjonal regionreform, er det neppe grunnlag for folkerøysting i heile vestlandsregionen. Det kan derimot vere aktuelt med ei folkerøysting i kommunar der det er uklart kva for ein region kommunen bør tilhøyre. Dersom fylkeskommunane blir oppretthaldne, må det takast stilling til om ein ønskjer ei vidare utvikling mot eit sterkare formalisert samarbeid mellom vestlandsfylka gjennom Vestlandsrådet. Dette føreset at det ikkje vert lagt opp til ei nasjonal reform av 11

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 2005 2006 St.prp. nr. 1 3 Om s budsjettproposisjon St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

Regional utvikling (REGUT)

Regional utvikling (REGUT) Sluttrapport Regional utvikling (REGUT) September 2004 Forskingsprogrammet Regional utvikling (REGUT) Programstyret sin sluttrapport (Behandlet av Norges forskningsråd, Divisjonsstyret for store satsingar,

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument 1 Føreord Fylkesordførar Nils R. Sandal tok i sin tale i fylkestinget i juni 2007 til orde for at det vart utarbeidd ein Klima-

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET DU SKAL VITA KVA DET GJELD SOLIDARITET ARBEID MILJØ Arbeidsprogram 1978-81 ARBEIDERPARTIET ARBEIDARPARTIETS IDEGRUNNLAG Det norske Arbeidarparti byggjer på den demokratiske sosialismens idear. Samfunnet

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer