REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT Heading for the future...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future..."

Transkript

1 REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future...

2 INNHOLD NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE KONSERN KONTANTSTRØMOPPSTILLING KONSERN NOTER MORSELSKAP RESULTATREGNSKAP MORSELSKAP BALANSE MORSELSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING MORSELSKAP NOTER REVISORS BERETNING FLÅTEOVERSIKT/KONTRAKTSDEKNING & NYBYGGINGSPROGRAM Heading for the future... REM OFFSHORE ASA POSTBOKS FOSNAVÅG NORWAY OFFICE PHONE: TELEFAX NO:

3 KJÆRE LESER Året som har gått har bydd på mange utfordringer for Rem Offshore ASA. Vi har tatt levering på fem skip gjennom året, noe som har stilt store krav til vår organisasjon. Det har heldigvis gått greit å bemanne og drifte desse skipene på en god måte.det er også tilfredsstillende og kunne opplyse om at av de fem skipene er tre chartret ut på lange befraktningsavtaler og et er solgt med god gevinst. Året 2008 ble det beste økonomiske året for Rem Offshore ASA hittil, hvor vi nå høster av de kontrakter vi har inngått tidligere, med solide økonomiske marginer for selskapet. Men, som vi alle er kjent med er vi nå råket av et økonomisk uvær knapt noen har sett maken til, og dette vil også etter min vurdering ramme oss alle med vekslende styrke.innenfor offshore segmentet har vi ennå ikke merket det så hardt som i andre næringer, men det vil være feil å ikke regne med at også vi vil bli hardt råket. Rem har fått finansiering på de tre nybyggene vi ennå ikke har mottatt fra verft i vårt nybyggingsprogram. Dette er svært tilfredsstillende da det i dagens bankmarked er en stor utfordring å skaffe finansiering til inngåtte, men ennå ikke finansierte byggekontrakter. På eiersiden i Rem Offshore ASA har vi hatt et turbulent år. Som kjent kjøpte Solstad seg ytterligere opp i eierandel i fjor sommer og har nå en eierandel på 48.7 prosent. Uenigheten mellom de to store aksjonærene har ikke vært bra for selskapet da finanskrisen har gjort det viktigere enn noen gang å ha fokus på forretningsdriften fremover. Jeg har derfor nå inngått en avtale med Solstad Rederi om å splitte Rem Offshore ASA, slik at Solstad får med seg halvparten av flåten fra Rem inn i et nytt selskap som de overtar, og jeg tar sikte på å videreføre Rem Offshore ASA i en langt mindre målestokk enn i dag.alternativet kunne blitt at hele selskapet ville forsvinne fra Fosnavåg. Dette vil naturlig nok få konsekvenser for de som jobber i Rem på landsiden. Vi vil måtte nedskalere staben ved kontoret ganske kraftig da selskapet vil bli halvert i størrelse. De som er ombord på skipene vil få beholde sine jobber, men halvparten vil da måtte jobbe for Solstad Rederi når denne prosessen er fullført. Jeg vil sterkt beklage det som nå skjer, men vil samtidig takke alle som nå må slutte i Rem for at de har vært med på å bygge opp dette selskapet til det det har blitt. Det er mitt håp og min tro at vi skal klare å bygge videre på det nye REM slik at det kan utvikle seg til å bli et selskap av en viss størrelse uten at man samtidig mister kontrollen over selskapet. Jeg ønsker alle som må gå fra selskapet lykke til videre. Åge Remøy Administrerende direktør

4 INNTEKTER REM OFFSHORE ASA - ÅRSRAPPORT 2008 NØKKELTALL REM OFFSHORE ASA NOK Sum inntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Resultat før skatt Resultat etter skatt Sum egenkapital Totalbalanse SUM INNTEKTER DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) RESULTAT ETTER SKATT TOTALBALANSE

5 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Selskapets prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskapning til beste for aksjonærer, ansatte, andre interessenter og samfunnet for øvrig. Selskapets eierstyring og selskapsledelse er basert på den norske anbefalingen til eierstyring og selskapsledelse av 4. desember Styret har for tiden verken fullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse eller erverve egne aksjer. I den grad slike fullmakter vil bli foreslått, vil de være i samsvar med anbefalingen. Avvik fra anbefalingen: Ingen REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Norsk anbefaling: Styret skal påse at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse. Styret skal gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten. Redegjørelsen skal omfatte hvert enkelt punkt i anbefalingen. Dersom denne anbefalingen ikke er fulgt, skal det forklares. Styret bør klargjøre selskapets verdigrunnlag og i samsvar med dette utforme etiske retningslinjer. Selskapet ønsker å bygge langsiktige verdier for eierne, gode arbeidsplasser for de ansatte, sikker operasjon på skipene, samt en god miljøprofil. Selskapet prioriterer en god og åpen informasjonsflyt, samtidig som det må klarlegges rolledeling mellom aksjeeiere, styret og den daglige ledelse. For å lykkes i dette arbeidet er det en forutsetning å utøve god eierstyring og selskapsledelse. Selskapets verdigrunnlag er i tråd med ovennevnte. Avvik fra anbefalingen: Ingen VIRKSOMHET Norsk anbefaling: Selskapets virksomhet bør tydeliggjøres i vedtektene. Innenfor rammen av vedtektene bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. Vedtektenes formålsparagraf og selskapets mål og hovedstrategier bør fremgå av årsrapporten. Selskapets virksomhet er i henhold til vedtektene Rederivirksomhet og alt som står i forbindelse med dette. Selskapet er i tråd med formålsparagrafen en langsiktig tilbyder av moderne skip innenfor offshore segmentet, både nasjonalt og internasjonalt. Avvik fra anbefalingen: Ingen SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE Norsk anbefaling: Selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og risikoprofil. Styret bør utarbeide en klar og forutsigbar utbyttepolitikk som grunnlag for de utbytteforslag som fremmes for generalforsamlingen. Utbyttepolitikken bør gjøres kjent. Styrefullmakt til å foreta kapitalforhøyelse bør begrenses til definerte formål og bør ikke gis for et tidsrom lenger enn frem til neste ordinære generalforsamling. Tilsvarende gjelder styrefullmakter til kjøp av egne aksjer Selskapets egenkapital pr var NOK 1,52 mrd, tilsvarende en egenkapital på 34,4 %. Det gir en solid egenkapital som passer godt til selskapets mål, strategi og risikoprofil. Det er foreslått en deling av selskapet, men også etter delingen vil egenkapitalen være tilpasset selskapet mål, strategi og risikoprofil. Selskapets styre har en intensjon om å utbetale et årlig utbytte på % av årets resultat. Utbytte må uansett vurderes ut fra investeringer, markedsforhold, forventet kontantstrøm etc. Det vil ikke bli foreslått utbetaling av utbytte på den ordinære generalforsamlingen i 2009, men etter at delingen av selskapet nevnt ovenfor er gjennomført har styret som intensjon å foreslå et utbytte som kan vedtas på ekstraordinær generalforsamling i Styret ennå ikke tatt stilling til størrelsen på dette mulige aksjeutbytte. LIKEBEHANDLING AV AKSJEEIERE OG TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE Norsk anbefaling: Selskapet bør ha kun én aksjeklasse. Dersom eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett ved kapitalforhøyelser fravikes, skal det begrunnes. Selskapets transaksjoner i egne aksjer bør foretas på børs eller på annen måte til børskurs. Dersom det er begrenset likviditet i aksjen, bør kravet til likebehandling vurderes ivaretatt på andre måter. Ved ikke uvesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående av disse, bør styret sørge for at det foreligger en verdivurdering fra en uavhengig tredjepart. Dette gjelder ikke når generalforsamlingen skal behandle saken etter reglene i allmennaksjeloven. Uavhengig verdivurdering bør foreligge også ved transaksjoner mellom selskaper i samme konsern der det er minoritetsaksjonærer. Selskapet bør ha retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og ledende ansatte melder fra til styret hvis de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet. Rem Offshore ASA har kun en aksjeklasse, og alle aksjer har lik rett. Det har i 2008 ikke forekommet transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere, styremedlemmer, ledende ansatte eller nærstående av disse, utover det som fremkommer av årsregnskapet, jf note 9. Styret har en strategi for saksbehandlingen av transaksjoner der styret eller ledende ansatte (og nærstående) kan ha interesser. Avvik fra anbefalingen: Ingen. FRI OMSETTELIGHET Norsk anbefaling: Aksjer i børsnoterte selskaper skal i prinsippet være fritt omsettelige. Det bør derfor ikke vedtektsfestes noen form for omsetningsbegrensninger. Aksjene i Rem Offshore ASA er fritt omsettelige og vedtektene inneholder ingen begrensninger med tanke på omsettelighet. Avvik fra anbefalingen: Ingen. GENERALFORSAMLING Norsk anbefaling: Styret bør legge til rette for at flest mulig aksjeeiere kan utøve sine rettigheter ved å delta i selskapets generalforsamling, og at generalforsamlingen blir en effektiv møteplass for aksjeeiere og styret, blant annet ved å påse at: innkalling og saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert valgkomiteens innstilling, er tilgjengelig på selskapets hjemmeside senest 21 dager før generalforsamlingen avholdes og sendes aksjeeierne senest to uker før generalforsamlingen avholdes saksdokumentene skal være utførlige nok til at aksjeeierne kan ta stilling til alle saker som skal behandles påmeldingsfristen settes så nær møtet som mulig aksjeeiere som ikke selv kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt styret, valgkomiteen og revisor er til stede i generalforsamlingen det foreligger rutiner som sikrer en uavhengig møteledelse i generalforsamlingen 05

6

7 Innkallingen til generalforsamlingen bør informere om de prosedyrer aksjeeierne må følge for å kunne delta og avgi stemme på generalforsamlingen. Innkallingen bør også angi: prosedyren for å møte ved fullmektig, herunder for bruk av fullmaktsskjema aksjeeieres rett til å sette frem forslag til vedtak i saker som generalforsamlingen skal behandle den internettside der innkalling og andre saksdokumenter vil være tilgjengelige Selskapet bør, så snart det er mulig, gjøre tilgjengelig på sin hjemmeside: aksjeeieres rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen forslag til vedtak, alternativt merknader til de sakene der det ikke foreslås noe vedtak fullmaktsskjema Styret og den som leder møtet bør legge til rette for at generalforsamlingen får mulighet til å stemme på hver enkelt av kandidatene til verv i selskapets organer. Innkalling Ordinær generalforsamling vil vanligvis bli avholdt i mai. Innkalling med saksdokumenter har vært publisert og sendt ut minst to uker før generalforsamlingen finner sted, men styret vil nå sørge for at innkallingen og saksdokumenter er tilgjengelige på selskapets hjemmeside senest 21 dager før generalforsamlingen avholdes. Det legges vekt på at saksdokumentene inneholder den informasjon som er nødvendig for at aksjeeierne kan ta stilling til de saker som følger av dagsorden. Deltakelse Det anmodes om at aksjonærer som skal delta på generalforsamlingen sender inn påmelding tre virkedager før generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke selv kan delta kan avgi stemme ved bruk av fullmakt. Påmeldingen skjer via skriftlig tilbakemelding. Styret ønsker å legge forholdene til rette slik at flest mulig av aksjeeierne gis anledning til å delta. For å gjøre det enklere å bruke fullmektig er standard fullmaktsskjema vedlagt innkallingen. Representanter fra selskapet kan om ønskelig være fullmektig for aksjonærer som ikke har egen fullmektig. Dagsorden og gjennomføring Styret og revisor er normalt representert. Styrets leder åpner generalforsamlingen, og det velges en møteleder. Avvik fra anbefalingen: Ingen VALGKOMITÉ Norsk anbefaling: Selskapet bør ha en valgkomité, generalforsamlingen bør velge komiteens leder og medlemmer, og bør fastsette dens godtgjørelse. Valgkomité bør vedtektsfestes. Valgkomiteen bør sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Minst ett medlem av valgkomiteen bør ikke være medlem av bedriftsforsamlingen, representantskapet eller styret. Maksimalt ett medlem av valgkomiteen bør være styremedlem og bør da ikke stille til gjenvalg. Daglig leder eller andre ledende ansatte bør ikke være medlem av komiteen. Valgkomiteen foreslår kandidater til bedriftsforsamling og styre og honorarer for medlemmene av disse organer. Valgkomiteens innstilling bør begrunnes. Selskapet bør informere om hvem som er medlemmer av komiteen og eventuelle frister for å fremme forslag til komiteen. Rem Offshore ASA har vedtektsfestet valgkomité valgt av generalforsamlingen. Selskapets ordinære generalforsamling velger komiteens leder og medlemmer. Den ordinære generalforsamling fastesetter også godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder. Valgkomiteens innstilling blir enten vedlagt innkallingen eller offentliggjort i god tid før generalforsamlingen skal holdes. Avvik fra anbefalingen: Ingen 07

8 STYRETS SAMMENSETNING OG UAVHENGIGHET Norsk anbefaling: Bedriftsforsamlingen bør sammensettes med sikte på bred representasjon fra selskapets aksjeeiere. Styret bør sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser, og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det bør tas hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets daglige ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Representanter fra den daglige ledelsen bør ikke være medlemmer av styret. Dersom slike representanter er styremedlem, bør det begrunnes og få konsekvenser for organiseringen av styrets arbeid, herunder bruk av styreutvalg for å bidra til en mer uavhengig forberedelse av styresaker, jf. punkt 9. Styrets leder bør velges av generalforsamlingen hvis allmennaksjeloven ikke krever at vedkommende skal velges av bedriftsforsamlingen eller av styret, som følge av en avtale om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling. Styremedlemmer bør ikke velges for mer enn to år av gangen. I årsrapporten bør styret opplyse om forhold som kan belyse styremedlemmenes kompetanse og kapasitet samt hvilke styremedlemmer som vurderes som uavhengige. Styremedlemmer bør oppfordres til å eie aksjer i selskapet. Rem Offshore har ikke bedriftsforsamling. Styret består av fem medlemmer, fordelt på tre mannlige og to kvinnelige medlemmer. Valgkomiteen har som oppgave å foreslå kandidater som sikrer styret en god og relevant kompetanse, samt handle uavhengig av særinteresser. Av dagens styremedlemmer er flere enn to av styrets medlemmer uavhengige av selskapets daglige ledelse og vesentlig forretningsforbindelser. Avvik fra anbefalingen: Ingen STYRETS ARBEID Norsk anbefaling: Styret bør fastsette en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring. Styret bør fastsette instrukser for styret og for den daglige ledelsen med særlig vekt på klar intern ansvars- og oppgavefordeling. Det bør velges en nestleder som kan fungere når styrelederen ikke kan eller bør lede styrets arbeid. Styret bør vurdere bruk av styreutvalg for å bidra til grundig og uavhengig behandling av saker som gjelder finansiell rapportering og godtgjørelse til ledende ansatte. Slike utvalg bør bestå av styremedlemmer som er uavhengige av den daglige ledelsen. Styret bør informere om eventuell bruk av styreutvalg i årsrapporten. Styret bør evaluere sitt arbeid og sin kompetanse årlig. Loven fastlegger at styrets oppgaver omfatter den overordnede forvaltning og kontroll av selskapet. Styret vedtar hvert år en konkret møte- og arbeidsplan for det etterfølgende år. Planen dekker både strategiarbeid, andre relevante forretningsmessige problemstillinger og kontrollarbeid. Styret gjennomfører årlig en evaluering av sin virksomhet, og drøfter på dette grunnlag forbedringer i organisering og gjennomføring av styrearbeidet. Styret har så langt ikke funnet det nødvendig å etablere styrekomiteer. Avvik fra anbefalingen: Ingen RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL Norsk anbefaling: Styret skal påse at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til omfanget og arten av selskapets virksomhet. Internkontrollen og systemene bør også omfatte selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Styret bør årlig foreta en gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og den interne kontroll. Styret bør i årsrapporten gi en beskrivelse av hovedelementene i selskapets interne kontroll og risikostyringssystemer knyttet til dets finansielle rapportering. Alle ledende ansatte i Rem Offshore ASA har ansvar for risikostyring og intern kontroll. Styret påser at det er etablert nødvendige intern kontroller, systemer og rutiner for å håndtere risikoen selskapet står ovenfor. Årlig blir ett styremøte reservert strategisk arbeid, samt ett møte hvor budsjettene behandles. To ganger pr år blir budsjettene fulgt opp mot virkelige tall. Styret har fokus på helse, miljø og sikkerhet og har dette på agendaen på samtlige styremøter. I tillegg til at selskapet har ekstern revisor blir det også utført ISO revisjon fra Det norske Veritas. Avvik fra anbefalingen: Ingen GODTGJØRELSE TIL STYRET Norsk anbefaling: Godtgjørelsen til styret bør reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen til styret bør ikke være resultatavhengig. Opsjoner bør ikke utstedes til styremedlemmer. Styremedlemmer, eller selskaper som de er tilknyttet, bør ikke påta seg særskilte oppgaver for selskapet i tillegg til styrevervet. Dersom de likevel gjør det, bør hele styret være informert. Honorar for slike oppgaver bør godkjennes av styret. Det bør informeres om alle godtgjørelser til de enkelte medlemmene av styret i årsrapporten. Dersom det har vært gitt godtgjørelse ut over vanlig styrehonorar, bør dette spesifiseres. Styrets godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig og ingen av styrets medlemmer har opsjoner i selskapet. Styrets godtgjørelse skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og kompleksitet. Nærmere om styrets honorar fremgår av note til årsregnskapet. Avvik fra anbefalingen: Ingen GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Norsk anbefaling: Styret fastsetter retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til loven. Retningslinjene fremlegges for generalforsamlingen. Retningslinjene for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte bør angi hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitikk. Retningslinjene bør bidra til sammenfallende interesser mellom aksjeeierne og ledende ansatte. Resultatavhengig godtgjørelse til ledende ansatte i form av opsjons-, bonusprogrammer eller lignende, bør knyttes til verdiskaping for aksjeeierne eller resultatutvikling for selskapet over tid. Slike ordninger, herunder opsjonsordninger, bør være prestasjonsrettede og forankret i målbare forhold som de ansatte kan påvirke. Styret fastsetter godtgjørelse til administrerende direktør. Total godtgjørelse til administrerende direktør fremgår av note til årsregnskapet. Styret fremlegger en egen erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ovenfor generalforsamlingen. I denne er det redegjort for godtgjørelsene til ledende ansatte og konsernets betingelsespolitikk, herunder omfang av opsjonsordningen. Alle ansatte i konsernet har opsjoner, inkludert ledende

9 ansatte. Som ledende ansatte defineres CEO og CFO. For ytterligere informasjon henvises til note til årsregnskapet. Avvik fra anbefalingen: Ingen INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON Norsk anbefaling: Styret bør fastsette retningslinjer for selskapets rapportering av finansiell og annen informasjon basert på åpenhet og under hensyn til kravet om likebehandling av aktørene i verdipapirmarkedet. Selskapet bør årlig publisere oversikt over datoer for viktige hendelser som generalforsamling, publisering av delårsrapporter, åpne presentasjoner, utbetaling av eventuelt utbytte med mer. Informasjon til selskapets aksjeeiere bør legges ut på selskapets internettside samtidig som den sendes aksjeeierne. Styret bør fastsette retningslinjer for selskapets kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsamlingen. Rem Offshore ASA setter seg som mål å ha en regnskapsmessig og finansiell rapportering som investorene har tillit til. Det prioriteres også å sikre likebehandling av aksjonærene, og sørge for at aksjemarkedet får korrekt og tidsriktig informasjon. Selskapets finansielle kallender og finansiell rapportering blir publisert via børsmelding og selskapets internettside. Avvik fra anbefalingen: Ingen SELSKAPSOVERTAKELSE Norsk anbefaling: Styret bør ha utarbeidet hovedprinsipper for hvordan det vil opptre ved eventuelle overtakelsestilbud. I en overtakelsesprosess bør tilbyder, målselskapets styre og ledelse ha et selvstendig ansvar for å bidra til at aksjeeierne i målselskapet blir likebehandlet, og at ikke målselskapets virksomhet forstyrres unødig. Målselskapets styre har et særskilt ansvar for at aksjeeierne har informasjon og tid til å kunne ta stilling til budet. Styret bør ikke uten særlige grunner søke å forhindre eller vanskeliggjøre at noen fremsetter tilbud på selskapets virksomhet eller aksjer. Dersom det fremsettes et tilbud på selskapets aksjer, bør ikke selskapets styre utnytte emisjonsfullmakter eller treffe andre tiltak med formål å hindre gjennomføringen av tilbudet, uten at dette er godkjent av generalforsamlingen etter at tilbudet er kjent. Dersom et bud fremmes på selskapets aksjer, bør styret avgi en uttalelse med vurdering av budet og en anbefaling om aksjeeierne bør akseptere eller ikke. Dersom styret ikke finner å kunne gi en anbefaling til aksjeeierne om hvorvidt de bør akseptere tilbudet eller ikke, bør det redegjøres nærmere for bakgrunnen for dette. I styrets uttalelse om tilbudet bør det fremkomme om vurderingen er enstemmig, og i motsatt fall på hvilket grunnlag enkelte styremedlemmer har tatt forbehold om styrets uttalelse. Styret bør vurdere å innhente en verdivurdering fra en uavhengig sakkyndig. Dersom styremedlem, ledende ansatt, deres nærstående eller noen som nylig har hatt en slik posisjon, er tilbyder eller har særinteresser i tilbudet, bør styret uansett innhente en uavhengig verdivurdering. Tilsvarende gjelder dersom tilbyder er en større aksjeeier. Verdivurderingen bør vedlegges, gjengis eller refereres i styrets uttalelse. Transaksjoner som i realiteten innebærer avhendelse av virksomheten, bør besluttes av generalforsamlingen, bortsett fra i de tilfeller hvor disse beslutninger etter loven skal treffes av bedriftsforsamlingen. fastsette detaljerte retningslinjer for hvordan selskapet vil opptre ved eventuelle overtakelsestilbud, utover det som følger av lovgivningen. REVISOR Norsk anbefaling: Revisor bør årlig fremlegge for styret hovedtrekkene i en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet. Revisor bør delta i styremøter som behandler årsregnskapet. I møtene bør revisor gjennomgå eventuelle vesentlige endringer i selskapets regnskapsprinsipper, vurdering av vesentlige regnskapsestimater og alle vesentlige forhold hvor det har vært uenighet mellom revisor og administrasjonen. Revisor bør minst en gang i året gjennomgå med styret selskapets interne kontroll, herunder identifiserte svakheter og forslag til forbedringer. Styret og revisor bør ha minst ett møte i året uten at daglig leder eller andre fra daglig ledelse er til stede. Styret bør fastsette retningslinjer for den daglige ledelsens adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon. Revisor bør årlig gi styret en skriftlig bekreftelse på at revisor oppfyller fastsatte uavhengighetskrav. I tillegg bør revisor gi styret en oversikt over andre tjenester enn revisjon som er levert til selskapet. I ordinær generalforsamling bør styret orientere om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester. Revisor forelegger årlig for styret hovedtrekkene i en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet. Revisor skal også årlig gi en skriftlig bekreftelse på at revisor oppfyller gjeldende uavhengighets krav. Videre vil revisor minst årlig ta en gjennomgang med styret på sine observasjoner. Revisor tar del i styremøtet som behandler årsregnskapet. Revisors honorar fremgår av note til årsregnskapet. Avvik fra anbefalingen: Ingen Styret vil ikke uten særlige grunner søke å forhindre eller vanskeliggjøre at noen fremsetter tilbud på selskapets virksomhet eller aksjer. Dersom en overtakelsessituasjon som omtalt i den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse punkt 14 skulle oppstå, vil styret, i tillegg til å følge relevant lovgivning og regelverk, søke å følge de anbefalinger som der er gitt. Rem Offshore ASA har ingen begrensninger i selskapets vedtekter som forhindrer oppkjøp. Avvik fra anbefalingen: Styret har i lys av den fastlåste eiersituasjonen og med en begrenset likviditet i selskapets aksjer, ikke sett at det er behov for å 09

10

11 ÅRSBERETNING REM OFFSHORE ASA VIRKSOMHETENS ART OG TILHOLDSSTED Rem Offshore ASA driver rederivirksomhet og alt som står i forbindelse med dette, herunder å eie aksjer og andeler i selskap som driver tilsvarende eller beslektet virksomhet. Selskapet ble notert på Oslo Børs 30. Mars Konsernet består av Rem Offshore ASA som er morselskap, samt datterselskapene Rem Maritime AS, Rem Ship AS, Rem Con AS og Rem Norway AS. Selskapet driver virksomheten fra Fosnavåg i Herøy Kommune. Ved årsskiftet var det 27 ansatte i datterselskapet Rem Maritime AS, som utfører befraktning, bemanning, økonomi og finansielle tjenester, teknisk oppfølgning av skipene, kvalitetssikring, samt generell administrasjon og ledelse av selskapene i konsernet. Antall ansatte i Rem Offshore ASA som jobbet om bord i konsernets skip var ca 395 ved utgangen av i tid. Dette vil over tid få positiv innvirkning på markedsbalansen. Oljeprisen er den sterke driveren i vår bransje. Så snart oljeprisen viser en stabil positiv utvikling, er det grunn til å tro at oljeselskapene igjen vil øke sine lete- og produksjonsbudsjetter, og øke fokus på å opprettholde sine oljereserver. Dette vil bidra til øke etterspørselen etter selskapets skip. Selskapet har oppnådd en god fordeling mellom skip på faste kontrakter og spot. Dette er med på å sikre en god inntjening. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Konsernets regnskapstall for 2008 er utarbeidet i henhold til IFRS, og for en nærmere beskrivelse av regnskapsprinsipper og omarbeidede IFRS tall vises det til informasjonen i konsernets noter. Pr har selskapet 13 skip i drift, og 4 under bygging. Skip i drift Skip under bygging PSV 6 0 AHTS 2 3 MPSV 5 1 Sum av skipene som er under bygging skal leveres i 2009 og 2 i av skipene bygges på STX Europe og 2 på Kleven Verft. 5 av MPSV skipene, 1 AHTS skip, og 2 av PSV skipene på lengre kontrakter, de øvrige skipene opererer i spot/term markedet. Ett av PSV skipene, som selskapet hadde i operasjon ved årsskiftet, er solgt og overlevert kjøper i mars Det er i januar 2009 solgt et AHTS skip som har operert i spot markedet. Videre er et AHTS skip som ble overlevert fra Kleven Verft AS i april videresolgt til ny eier. I januar 2009 kjøpte Rem Offshore ASA 35 % av aksjene i Rem Star AS. Selskapet har en UT755 under bygging på Simek AS som skal overleveres i juni FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for bekreftelsen ligger konsernets budsjetter og likviditetsprognoser for år 2009 og 2010 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. FREMTIDIG UTVIKLING Året 2008 har vært et hektisk år for selskapet. Rem Spirit ble levert fra verft i mars, Rem Mermaid i april, Rem Forza i august, Rem Clough i oktober og Rem Odin i november. Selskapet har dermed vært igjennom en kraftig flåteekspansjon i Etter levering av så mange nye skip er snittalderen på selskapets flåte under 1,5 år. En så ny flåte vil gi selskapet klare konkurransefordeler i markedet. Som følge av finanskrisen og fall i oljepris ventes et svakere marked fremover også innenfor selskapets segmenter. Dette gjør at selskapet vil ha økt fokus på å konsolidere og mindre fokus på vekst. Selskapet har i slutten av 2008 og starten av 2009 solgt til sammen 3 skip. Det er gjort for å styrke soliditeten og likviditeten i et forventet vanskeligere marked, og for å gi økt handlingsrom til å kunne utnytte mulighetene et vanskeligere marked gir. Våre prognoser for fremtidige resultater preges av den usikkerhet som er normalt ved vurderinger av fremtidige forhold og som er nærmere beskrevet under kapittelet markedsrisiko. Markedet for selskapets skip forventes å bli svakere gjennom 2009 enn det som har vært tilfelle i Årsaken til et svakere marked er levering av mye ny tonnasje, finanskrisen og fall i oljeprisen. Så lenge finanskrisen varer og markedene er usikre, vil også markedet for selskapets skip være påvirket. Markedssituasjonen har også ført til at mange nybygg er blitt kansellert og utsatt Omsetningen i konsernet økte fra NOK 532,4 mill (inkludert salgsgevinst NOK 63,1 mill) i 2007 til NOK 779,4 mill (inkludert salgsgevinst NOK 50,6 mill) i Årsresultatet ble NOK 303,3 mill (NOK 213,3 mill i 2007) ble et godt økonomisk år som følge av gode rater og høy utnyttelse på selskapets skip. Det ble i 2008 solgt to PSV skip av typen UT755 som til sammen ga en regnskapsmessig gevinst på NOK 50,6 mill. og en kontanteffekt på ca NOK 186 mill. Det er videre i oktober 2008 solgt ytterligere et PSV skip av typen UT755, men dette skipet vil først bli overlevert til kjøper i første kvartal 2009 og gevinsten bokføres da. Alle 6 PSV skipene har operert i Nordsjøen i Ett av PSV skipene startet i desember på 3 års kontrakt, og et annet går på en 2 års kontrakt. De øvrige 4 PSV skipene opererer i spot/term markedet. Selskapet har 5 skip innenfor segmentet MPSV. Alle disse skipene går på langsiktige kontrakter. Videre har selskapet 2 skip innenfor AHTS segmentet hvorav ett opererer i spot markedet og ett går på en langtidskontrakt i Brasil. For ytterligere informasjon om resultat, inntekter og investeringer i våre forretningssegmenter vises det til segmentinformasjonen i note til årsregnskapet. Konsernets likviditetsbeholdning var NOK 182,3 mill per I tillegg har konsernet kortsiktige investeringer på NOK 45,7 mill. Konsernets kortsiktig gjeld utgjorde pr NOK 457,4 mill og er 15,8 % av samlet gjeld i konsernet, sammenlignet med NOK 165,0 mill og 9,4 % året før. Årsaken til økning i kortsiktig gjeld er at gjeld knyttet til skip som er solgt, men ikke overlevert til ny eier, klassifiseres som kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på langsiktig gjeld klassifiseres som kortsiktig gjeld. Konsernet har en positiv arbeidskapital på NOK 180,6 mill pr mot NOK 130,5 mill pr Selskapet har positiv kontantstrøm fra operasjonell virksomhet, men lavere enn driftsresultatet skulle gi uttrykk for. Dette har sammenheng med at selskapet er i en oppbyggingsfase hvor bl.a. utestående fordringer er økende, finansposter belastes kontantstrøm fra operasjonell virksomhet og gevinst ved salg av skip blir i kontantstrøm klassifisert under investeringsaktiviteter. Investeringene har også vært store i Veksten er finansiert gjennom inntjening i selskapet og gjennom låneopptak. Alle selskapets skip er finansiert, og siste termin til verft er betalt Gjenstående for selskapet å betale til verft ved overlevering av skip utover låneopptrekk vil være begrenset til ca NOK 150 mill. Dette gjelder skipene som skal leveres i Selskapets likviditetsprognoser for 2009 og 2010 viser at innvilget og tilbudt langsiktig finansiering samt selskapets egeninntjening og egenkapital er tilstrekkelig og tilfredsstillende med det formål å finansiere overtagelsen og driften av konsernets kontraherte flåte. Selskapet har i 2008 inntektsført skatt med NOK 16,7 mill som følge av regelendringer knyttet til miljøfondet. Totalkapitalen var ved utgangen av året 11

12 NOK 4.423,3 mill, sammenlignet med NOK 3.073,4 mill året før. Den bokførte egenkapitalandelen pr var 34,4 %, sammenlignet med 42,6 % pr Aksjene i datterselskapet Rem Maritime AS er nedskrevet fra NOK 62 mill til NOK 40 mill. Nedskrivingen har ikke innvirkning for konsernregnskapet. Årsaken til nedskrivingen er ut fra en forsiktighetsvurdering. Dersom den foreslåtte delingen av Rem Offshore ASA blir gjennomført, vil antall skip disponert av Rem Maritime AS bli redusert. FINANSIELL RISIKO Overordnet om målsetting og strategi Ved å operere skip i et internasjonalt marked er selskapet eksponert for mange ulike typer risiko. Det er ikke mulig å eliminere all risiko, men selskapet ønsker å få de belyst og håndtert. Konsernet er eksponert for finansiell risiko på ulike områder, spesielt valutarisiko knyttet til befraktningsavtaler i utenlandsk valuta. Målsettingen er å avdempe den finansielle risiko i størst mulig grad gjennom blant annet bruk av terminkontrakter eller finansiering i samme valuta som inntektene. I 2008 har valutarisikoen primært vært søkt avdekket ved at våre spotkontrakter i utenlandsk valuta har blitt solgt fortløpende. Dette dreier seg for det meste om britiske pund. Befraktningsavtalene for Rem Balder, Rem Forza og Rem Clough er i USD. Konsernet har lån både i fast og flytende. Hoveddelen er i fastrente, og selskapet er derfor ikke så eksponert mot renteendringer. Deler av konsernets overskuddslikviditet blir plassert i obligasjoner. Selskapet er dermed utsatt for risiko knyttet til slike investeringer. Markedsrisiko Som nevnt i våre kommentarer til den fremtidige utviklingen vil risikoen i oljeservice markedet være sterkt påvirket av svingninger i oljeprisen, balansen mellom tilbud og etterspørsel av olje, samt ressurser og utstyr for leting, utvikling og produksjon. Et kraftig fall i oljeprisen vil over tid svekke markedet for våre skip, og motsatt vil økende oljepris kunne bidra til ytterligere tilstramninger i etterspørselen etter selskapets skip. Det er mange rigger i bestilling og under bygging. Ved forsinkelser her kan det skape midlertidig ubalanse i markedet. Vi ser samtidig at mange av skipene som er under bygging vil bli forsinket eller kansellert. Dette vil bidra til å opprettholde markedsbalansen. Renterisiko Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået. Etter at selskapet i slutten av desember 2008 og januar 2009 terminerte de fleste rentebytteavtalene har selskapet store deler av gjelden i fast rente. Dette reduserer eksponeringen mot svingninger i rentenivået, men samtidig vil ikke selskapet kunne dra den fulle nytte ut av et historisk lavt rentenivå. Selskapet har bokført store verdiendring på rentebytteavtalene gjennom 2008 som følge av svingninger i rentenivået. Etter at de fleste rentebytteavtalene er terminerte vil disse resultatsvingningene bli langt lavere i fremtiden. Selskapet har investeringer i obligasjoner og verdien av disse er påvirket av endringer i rentenivået. Kredittrisiko Risiko for at kundene ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer i denne bransjen. Brutto kredittrisiko på balansedagen utgjør totalt NOK 206,7 mill for konsernet og NOK 40,0 mill. for morselskapet i Morselskapet har i tillegg til de opplistede tallene langsiktige fordringer mot datterselskaper på NOK 178,2 mill. Det er ikke inngått noen avtale om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen i konsernet. Selskapet har ytet ansvarlig lån til et verft hvor det ved årsskiftet hadde to skip under bygging. Lånet er på NOK 40 mill med forfall Å yte ansvarlig lån innebærer betydelig risiko. Ved den foreslåtte delingen av Rem Offshore ASA vil kredittrisikoen på lån NOK 40 mill fordeles i forhold til kapitalnedsettelsen. Dette innebærer at kreditteksponeringen reduseres for Rem Offshore ASA med NOK 19,5m. Likviditetsrisiko Likviditeten i selskapet pr vurderes som akseptabel. Den faste delen av konsernets kontrakter gir kontantstrøm nok til å dekke konsernets løpende forpliktelser for alle skipene. Kontantstrømmen vil være god de neste årene, og likviditeten vil ytterligere styrkes. Selskapet har også solgt tre skip som vil bli overlevert til ny eier i starten av 2009.Dette vil samlet frigjøre ca NOK 480 mill. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes og obligasjoner og andre langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet eller innløst. Konsernet har finansiering på alle skip som er under bygging. Ved den foreslåtte delingen av flåten vil den del som skilles ut få med NOK 236 mill i kontanter pr Kontantbeholdningen i gjenværende Rem Offshore ASA vil bli betydelig styrket i 2009 gjennom tilførsel av ca NOK 480 mill i kontanter etter gjennomført salg av Rem Odin, Rem Server og Rem Viking. Salgene har blitt gjennomført i januar, mars og april Selskapet vil også få frigjort likvider ved at arbeidskapital behovet reduseres. Sikring Deler av selskapets inntekter i EUR er solgt på termin for å sikre vekslingskursen. Dette fordi lånene og utgiftene er i NOK. For å eliminere risiko selges inntektene forward. Pr var det et urealisert tap på sikringsforretningene på NOK 34,5 mill som er regnskapsført direkte mot egenkapitalen. Operasjonell risiko VVed å operere skip er selskapet eksponert for ordinære driftsmessige risikoer. For å begrense risikoen ønsker selskapet ikke å operere skip i krigsområder eller andre farvann som kan være betydelige risikoområder for mannskap og utstyr. LIKESTILLING Rederiet ser viktigheten med likestilling av ansatte i sin virksomhet. Andelen kvinnelige seilende er ca 2,5 % (2,5 % i 2007). Det er en lav prosentandel, og den har vært stabil gjennom året. Hovedforklaringen for den lave prosentandelen er at tilgangen på kvinnelige seilende så vel i Norge som internasjonalt er svært begrenset. For de ansatte i administrasjonen er fordelingen 51,9 % menn og 48,1 % kvinner. I 2008 har det blitt flere kvinnelige ansatte i administrasjonen sammenlignet med 2007 (62,5 % og 37,5 %). Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Imidlertid er sysselsettingen innenfor offshore service normalt dominert av menn i de aller fleste stillinger. Det er svært få kvinner ansatt på selskapets skip. Dette er noe selskapet har fokus på og det er ønskelig å øke kvinneandelen på skipene. Av selskapets 27 ansatte i administrasjonen er 13 kvinner. Styret består av 2 kvinner og 3 menn. En kvinne i administrasjonen innehar en ledende stilling. Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rederiet fortsetter å styre sine aktiviteter innfor Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) etter målene om å unngå ulykker, personskader, utslipp til miljø, og samtidig skape et godt og inkluderendes arbeidsmiljø og sikre arbeidsrutiner. Rederiet jobber for å etterleve de normer og regler som industrien setter. Rederiets har en handlingsplan (HSEQ plan) med utvalgte satsningsområder, som de bevisst vektlegger. Samtidig inneholder planen et sett av Key Performance Indicators, som har blitt distribuert til alle ansatte og som er målt og fulgt opp på månedlig basis. Rederiet jobber målrettet og bevisst for å komme innfor de målene som settes. HELSE Rederiet hadde ingen hendelser i 2008 ombord i fartøyene som medførte fravær (LTI). Totalfrekvensen for alle rapporteringspliktige personskader (TRCF) har gått ned fra 3,31 i 2007 til 2,15 i Dette er noe det har vært fokusert

13 på i 2008, og vil bli fulgt opp videre fremover. Periode LTIF* 0, TRCF** 1,22 3,31 2,15 *LTIF: antall personskader med fravær pr arbeidstimer ** TRCF: personskader + medisinsk behandling + avgrenset arbeidskapasitet pr arbeidstimer. Pr hadde rederiet totalt 422 ansatte personer hvorav 395 var seilende personell. Antall ansatte har økt markant som følge av flere fartøy i drift i Sykefraværet blant de seilende var 2,2 % i Dette utgjør en liten oppgang fra 2007 (1,8 %). Sykefraværet for de ansatte i administrasjonen var 1,4 % (1,37 %). Som tidligere år ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge arbeidsmiljøet på kontoret i forbindelse med årlig helsesjekk av de ansatte. Rederiet har hatt et tett samarbeid med Kreftforeningen de siste årene. Første fase av prosjektet ble sluttført høsten 2008, men samarbeidet vil forsette videre. Informasjons kampanje Menn og Kreft har blitt gjennomført på fartøyene, og det har blitt utarbeidet en rapport om prosjektet. MILJØ Rederiet har i 2008 jobbet videre mot en ISO miljøsertifisering. Selv om man ikke nådde målsetningen om sertifisering i løpet av året, så har mange av hovedelementene blitt implementert. Dette arbeidet vil forsette videre frem mot en sertifisering. Rederiet har implementert kjemikaliestandard med mere miljøvennlig og helsemessige kjemikalier, samt redusert utvalget av antall kjemikalier om bord på fartøyene. Både fartøyene og kontoret rapporterer inn på månedlig basis forbruk av ressurser, utslipp til luft og avfall som blir generert. Dette er gjort for å måle de utslipp og påvirkninger man har på det ytre miljøet. Dataene går inn i rederiets miljøregnskap. Administrasjonen jobber med å redusere forbruket av energi og papir, mens fartøyene jobber med å redusere søppelet og forbruk av kjemikalier. Rederiet hadde ingen utilsiktede utslipp fra sine fartøy i SIKKERHET Siden rederiet startet med elektronisk avviksrapportering i 2006, har antall avviksrapporter økt for hvert år. Tidligere perioder er ikke tatt med i rapporten, siden de ikke er sammenlignbare. I 2008 ble det sendt inn 379 avviksrapporter. Selv om det er en fremgang fra forrige år, er det fortsatt under målsetningen til rederiet. Rederiet jobber bevisst for å bygge opp en god rapporteringskultur, som igjen vil øke antall rapporter, samt at rapportene blir analysert og man kan identifisere trender. Dette igjen er et viktig verktøy til å sende ut erfaringsoverføringer til andre fartøy i flåten for å forhindre at hendelser skjer igjen, samt å utvikle beste praksis og videreutvikle prosedyrer og rutiner. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Rem Offshore ASA bygger på prinsipper som følger av systematikken i den norske anbefalingen vedrørende eierstyring og selskapsledelse av 4. Desember For fullstendig omtale av eierstyring og selskapsledelse henvises til årsrapporten. AKSJONÆRFORHOLD SSelskapet ble notert på Oslo Børs i mars Selskapet hadde ved årsskiftet 93 aksjonærer hvorav 89 norske og 4 utenlandske. Det er få aksjonærer i selskapet og lav likviditet i aksjene på Oslo Børs. Det er ønskelig med større spredning blant aksjonærene og økt likviditet i aksjene. HENDELSER ETTER BALANSEDATO I april 2009 har de to største aksjonærene kunngjort en melding hvor selskapet foreslås delt gjennom en kapitalnedsettelse. De to største eierne representerer til sammen 87,6 % av selskapet. 48,7 % av selskapet foreslås overført helt eller delvis til Solstad Rederi AS. Den del av virksomheten som foreslås utskilt til Solstad inkluderer skipene: Rem Balder, Rem Commander, Rem Fortress, Rem Clough, Rem Fortune, Rem Supplier, Rem Spirit og nybygg nr 724 ved STX Norway Offshore AS - Brattvåg. Langsiktig gjeld knyttet til de enkelte skip vil også bli utskilt. Det samme gjelder konsernets obligasjonsgjeld og en fordring på NOK 19,5. Om lag 200 av konsernets sjøansatte vil så langt som mulig fortsette sine arbeidsforhold om bord på skip som blir skilt ut. For de øvrige ansatte på land vil det måtte foretas enkelte justeringer i staben for å tilpasse antall ansatte til de behov som gjenværende virksomhet krever. Styret jobber med å få klargjort de skattemessige konsekvensene av den foreslåtte delingen. For ytterligere informasjon vedrørende transaksjonen henvises til børsmelding, informasjonsmemorandum som blir utarbeidet og note til regnskapet som gir en mer utfyllende informasjon om transaksjonen. LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Styret behandler avlønningen til selskapets ledende ansatte. Etter norsk aksjelovgivning har styret utarbeidet en egenerklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte som vil bli fremlagt og behandlet på ordinær generalforsamling. For en oversikt over godtgjørelse til ledende ansatte henvises til note til årsregnskapet. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER NOK 1000 Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Rem Offshore ASA. Årets resultat NOK Avsatt til utbytte NOK Overført fra annen egenkapital NOK NOK 1000 Selskapets frie egenkapital pr : Annen egenkapital NOK Utsatt skattefordel NOK Fri egenkapital NOK Fosnavåg, 24. april 2009 Kjell A Storeide Styrets leder Anne Nerbøvik Styremedlem Dag Erik Rasmussen Styremedlem Torstein M. Baldvinsson Styremedlem Åge Johan Remøy Adm.Dir. Anne Breiby Styremedlem 13

14 REM OFFSHORE ASA KONSERN RESULTATREGNSKAP IFRS IFRS (NOK unntatt beløp pr aksje) Note Fraktinntekter Gevinst ved salg av fartøy Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt og salgsgevinster Mannskapskostnad 18,21, Avskrivninger 2, Nedskrivning goodwill Driftskostnader skip Lønnskostnad administrasjon 9, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekt Finansinntekt Rentekostnad 6,25 ( ) (70 771) Finanskostnad 25 ( ) (34 823) Netto finansposter ( ) (76 482) Resultat før skattekostnad Skattekostnad 16 (6 748) Årsresultat Tilordning: Herav majoritet Herav minoritet - - Resultat pr. aksje 17 7,71 5,63 Utvannet resultat pr. aksje 17 7,66 5,58

15 KONSERN REM OFFSHORE ASA KONSERN BALANSE IFRS IFRS NOK Note Eiendeler Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Skip Skip under bygging 4, Andre driftsmidler Sum varige driftmidler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle eindeler Sum anleggsmidler Eiendeler tilgjengelig for salg Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Bankinnskudd og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld Aksjekapital Overkurs Innskutt annen egenkapital Opptjent egenkapital Ikke resultatført verdiendring (51 491) Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner Obligasjonslån Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Gjeld tilknyttet eiendeler tilgjengelig for salg Leverandørgjeld Betalbar skatt Offentlige trekk og avgifter Annen kortsiktig gjeld 9, Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Fosnavåg, 24. april 2009 Kjell A Storeide Anne Nerbøvik Dag Erik Rasmussen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Torstein M. Baldvinsson Styremedlem Åge Johan Remøy Adm.Dir. Anne Breiby Styremedlem 15

16 NOK 1000 Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt (6 972) (3 049) Avskrivninger og nedskrivninger Gevinst ved salg av varige driftsmidler (50 553) (63 073) Kostnadsførte renter Betalte renter ( ) (64 355) Tap / gevinst ved salg aksjer / obligasjoner 698 (9 292) Urealisert verdiendring derivater (63 838) Urealisert valutattap langsiktig gjeld Aksjebasert avlønning Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld (53 916) (27 560) Forskjell mellom kostnadsført pensjon og innbetaling til pensjonsordning Endring i andre tidsavgrensningsposter (7 074) (68 789) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 4 ( ) ( ) Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Netto kontantvederlag ved kjøp datterselskap / kjøp andel i TS 8 - (47 034) Utbetaling ved utlån (40 000) Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer 8 - ( ) Innbetalinger ved salg av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld - - Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 6 ( ) ( ) Utbetaling ved nedbetaling av gjeld til aksjonær - (52 739) Netto endring i periodiserte renter Inn-/tilbakebetalinger av egenkapital Utbetalinger av utbytte (58 759) - Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Valutakursendringer, kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

17 KONSERN REM OFFSHORE ASA KONSERN EGENKAPITALOPPSTILLING NOK 1000 Aksjekapital og overkurs Opptjent egenkapital Innskutt annen egenkapital Ikke resultatført verdiendring Sum majoritetsinteresser Minoritetsinteresser Sum egenkapital Egenkapital Nedsettelse overkursfond ( ) Kontantemisjon januar Kontantemisjon mars Kostnadsført opsjonsprogram Andre endringer - (575) - - (575) (575) Årets resultat Verdiendring finansielle eiendeler tigjengelig for salg Egenkapital Egenkapital Kontantemisjon mai Utbetalt utbytte mai - (58 759) - - (58 759) - (58 759) Kontantemisjon november Innløsning opsjoner i mai og (1 950) november Aksjebasert avlønning Årets resultat Verdiendring finansielle eiendeler tigjengelig for salg og sikringsinstrument (53 411) (51 491) (51 491) (53 411) Egenkapital (51 491)

18 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Rem Offshore ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Fosnavåg i Herøy kommune. Konsernet driver rederivirksomhet med hovedvekt på drift av offshoreserviceskip Årsregnskapet ble avlagt av styret den 24. april Selskapet ble notert på Oslo Børs i mars Dersom ikke annet er oppgitt er alle beløp i NOK Basisprinsipper Konsernregnskapet til Rem Offshore ASA er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU. Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet, med unntak for derivater, obligasjoner og aksjer som vurderes til virkelig verdi. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet er beskrevet i eget avsnitt i note 1. forventet at standarden vil ha vesentlig innvirkning på konsernregnskapet. IAS 32 (endret), Financial instruments: Presentation og IAS 1 (endret), Presentation of financial statements Puttable financial instruments and obligations arising on liquidation (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Det er ikke forventet at standardene vil ha innvirkning på konsernregnskapet. IFRS 1 (endret), First time adoption of IFRS og IAS 27 (endret), Consolidated and separate financial statements (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Endringen vil ikke ha innvirkning på konsernregnskapet. IAS 27 (revidert), Consolidated and separate financial statements, (ikrafttredelse fra 1. juli 2009). Endringen vil ikke påvirke konsernregnskapet. IFRS 3 (revidert), Business combinations (ikrafttredelse fra 1. juli 2009). Den reviderte standarden fortsetter å benytte oppkjøpsmetoden for virksomhetssammenslutninger, men med noen vesentlige endringer. Konsernet vil anvende IFRS 3 (Revised) fremadrettet for eventuelle virksomhetssammenslutninger fra 1. januar Fortolkninger med ikrafttredelse i 2008 IFRIC 14, IAS 19 The limit on a defined benefit asset, minimum funding requirements and their interaction, gir veiledning for vurdering av størrelsen av overfinansiering som kan balanseføres som eiendel i samsvar med IAS 19. Den forklarer også hvordan pensjonsmidler eller pensjonsforpliktelse kan påvirkes av lovfestet eller kontraktsmessige minimumskrav til finansiering. Denne fortolkningen har ingen innvirkning på konsernregnskapet siden konsernet har en netto pensjonsforpliktelse og ikke er underlagt minimumskrav til finansiering. IFRIC 11, IFRS 2 Group and treasury share transactions, gir veiledning om hvorvidt aksjebaserte transaksjoner som involverer egne aksjer eller aksjer i konsernselskaper (for eksempel opsjoner på aksjer i morselskapet) skal regnskapsføres som oppgjort med egenkapitalinstrumenter eller med kontanter i selskapsregnskapet til morselskapet og hvert enkelt konsernselskap. Denne fortolkningen har ingen innvirkning på konsernregnskapet. Konsernet har ikke valgt tidlig anvendelse av IFRS 8 Operating segments. Denne nye standarden krever bruk av en ledelsestilnærming hvor segmentinformasjon presenteres på samme måte som ved intern raportering. Det forventes ikke at anvendelse av denne standard vil medføre endring i antall segmenter som rapporteres. Fortolkninger som er trådt i kraft i 2008, men som ikke er relevante for konsernet Følgende fortolkninger til publiserte standarder er obligatoriske for årsregnskap som starter 1. januar 2008 eller senere, men er vurdert å ikke være relevante for konsernet. IFRIC 12, Service concession arrangements Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse Følgende standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder er offentliggjort og vil være obligatoriske for konsernet i årsregnskap som begynner 1. januar 2009 eller senere, men uten at konsernet har valgt tidlig anvendelse: IAS 23 (endret), Borrowing costs (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Endringen krever at en enhet skal balanseføre alle lånekostnader i den grad de er direkte henførbare til anskaffelse, bygging eller produksjon av en kvalifiserende eiendel (en eiendel det tar betydelig tid å ferdigstille for bruk eller salg) som en del av anskaffelseskost på eiendelen. Valgmuligheten til umiddelbar resultatføring av slike lånekostnader vil bortfalle. Konsernet vil anvende IAS 23 (endret) fra 1. januar 2009 med tilbakevirkende kraft. IFRS 2 (endret), Share-based payment (ikrafttredelse fra 1. januar 2009).e IFRS 5 (endret), Non-current assets held-for-sale and discontinued operations (og følgeendringer i IFRS 1, First-time adoption) (ikrafttredelse fra 1. juli 2009). Endringen er en del av IASB s årlige forbedringsprosjekt som ble publisert i mai Endringen klargjør at alle eiendeler og forpliktelser til et datterselskap skal klassifiseres som holdt for salg hvis et salg av deler av investeringen resulterer i tap av kontroll. Relevant tilleggsinformasjon skal gis for datterselskapet hvis definisjonen for avviklet virksomhet blir oppfylt. Konsernet vil anvende IFRS 5 (endret) fremadrettet for alle salg av deler av eierandeler i datterselskap fra 1. januar IAS 23 (endret), Borrowing costs (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Endringen er en del av IASB s årlige forbedringsprosjekt som ble publisert i mai Definisjonen av lånekostnader har blitt endret slik at rentekostnader skal kalkuleres ved hjelp av effektiv-rentemetoden som definert i IAS 39., Financial instruments: Recognition and measurement. Dette vil eliminere den inkonsistente terminologibruken mellom IAS 39 og IAS 23. Konsernet vil anvende IAS 23 (endret) fremadrettet for balanseføring av renteutgifter knyttet til kvalifiserende eiendeler fra 1. januar IAS 28 (endret), Investments in associates (og følgeendringer i IAS 32, Financial instruments: Presentation, og IFRS 7, Financial instruments: Disclosures (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Endringen er en del av IASB s årlige forbedringsprosjekt som ble publisert i mai En investering i et tilknyttet foretak skal behandles som en separat eiendel i forbindelse med test for nedskrivning. En nedskrivning skal ikke allokeres til spesifikke eiendeler innenfor investeringen, eksempelvis goodwill. Reversering av nedskrivning blir resultatført som en justering av balanseført verdi av investeringen i den grad gjenvinnbart beløp av investeringen øker. Konsernet vil anvende IAS 28 (endret) ved test for nedskrivning relatert til investeringer i tilknyttede selskaper og enhver nedskrivning fra 1. januar IAS 36 (endret), Impairment of assets (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Endringen er en del av IASB s årlige forbedringsprosjekt som ble publisert i mai Når virkelig verdi minus salgsutgifter er kalkulert ved hjelp av diskonterte kontantstrømmer, skal det gis tilleggsopplysninger tilsvarende som de som skal gis ved beregning av bruksverdi. Konsernet vil anvende IAS 36 (endret) og vil hvis nødvendig gi de obligatoriske tilleggsopplysningene ved test for nedskrivning fra 1. januar IAS 38 (endret), Intangible assets (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Endringen er en del av IASB s årlige forbedringsprosjekt som ble publisert i mai Endringen

19 KONSERN forventes ikk å ha effekt på konsernregnskapet for tap på salg til minoritet regnskapsføres også mot egenkapitalen. IAS 19 (endret), Employee benefits (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Endringen er en del av IASB s årlige forbedringsprosjekt som ble publisert i mai Det forventes ikke at endringen vil ha vesentlig effekt på konsernregnskapet. IAS 39 (endret), Financial instruments: Recognition and measurement (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Endringen er en del av IASB s årlige forbedringsprosjekt som ble publisert i mai Endringen klargjør at det er mulig å reklassifisere ut av eller inn i kategorien til virkelig verdi over resultatet når et derivat kvalifiserer eller opphører å kvalifisere, som et sikringsinstrument i en kontantstrøm sikring eller netto investeringssikring. Konsernet vil anvende IAS 39 (endret) fra 1. januar Det er ikke forventet at endringen vil påvirke konsernregnskapet. Tilknyttede selskaper Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll (normalt ved eierandel på mellom 20% og 50%) over den finansielle og operasjonelle styringen. Investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. På kjøpstidspunktet regnskapsføres investering i tilknyttede selskaper til anskaffelseskost. Investering i tilknyttede selskaper inkluderer goodwill identifisert på oppkjøps-tidspunktet, redusert med eventuelle senere nedskrivninger. IAS 1 (endret), Presentation of financial statements (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Endringen er en del av IASB s årlige forbedringsprosjekt som ble publisert i mai Endringen klargjør at det ikke er en direkte sammenheng mellom klassifiseringen som holdt for handelsformål (del av kategorien til virkelig verdi over resultatet) i henhold til IAS 39, Financial instruments: Recognition and measurement og kategorisering som kortsiktige eller langsiktige poster. Konsernet vil anvende IAS 1 (endret) fra 1. januar Det er ikke forventet at endringen vil påvirke konsernregnskapet. Det er innført en rekke endringer i IFRS 7, Financial instruments: Disclosures, IAS 8, Accounting policies, changes in accounting estimates and errors, IAS 10, Events after the reporting period, IAS 18, Revenue og IAS 34, Interim financial reporting, som er en del av IASB s årlige forbedringsprosjekt som ble publisert i mai 2008 (ikke adressert over). Disse endringene vil sannsynligvis ikke påvirke konsernregnskapet og har derfor ikke blitt analysert i detalj. IFRIC 16, Hedges of a net investment in a foreign operation (ikrafttredelse fra 1. oktober 2008). IFRIC 16 klargjør regnskapsmessig behandling av sikring av nettoinvestering. Det er ikke forventet at fortolkningen vil ha vesentlig innvirkning på konsernregnskapet. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Datterselskap Datterselskaper er alle enheter der konsernet har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie av mer enn 50% av stemmeberettiget kapital og utgjør en virksomhet. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet. Konsolideringen opphører fra den datoen konsernet ikke lenger har kontroll. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet som oppføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet inklusive eventuelle minoritetsinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet balanse-føres som goodwill. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealiserte gevinster er eliminert. Tilsvarende elimineres urealisert tap, men vurderes som en indikator på verdifall som i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper. Transaksjoner med minoritetsinteresser Konsernets policy ovenfor minoritetsinteresser er den samme som ovenfor andre aksjonærer i konsernet. Ved kjøp fra minoritet blir differansen mellom pris og balanseført verdi på de ervervede aksjene trukket fra i egenkapitalen. Gevinst eller Konsernets andel av over- eller underskudd resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringene sammen med andel av ikke resultatførte egenkapitalendringer. Konsernet resultatfører ikke andel av underskudd hvis dette medfører at balanseført verdi av investeringen (inklusive usikrede fordringer på enheten) blir negativ, men mindre konsernet har påtatt seg forpliktelser eller avgitt garantier for det tilknyttede selskapets forpliktelser. Konsernets andel av urealisert fortjeneste på transaksjoner mellom konsernet og dets tilknyttede selskaper elimineres. Det samme gjelder for urealiserte tap med mindre transaksjonen tilsier en nedskrivning av den overførte eiendelen. Der det har vært nødvendig er regnskapsprinsipper i de tilknyttede selskaper endret for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Anleggsmidler holdt for salg Anleggsmidler blir klassifisert som holdt for salg når deres balanseførte verdi i hovedsak vil bli realisert ved en salgstransaksjon og et salg er vurdert som svært sannsynlig. Målingen skjer til laveste av balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter, hvis balanseført verdi i hovedsak skal realiseres ved en salgstransaksjon og ikke fortsatt bruk. OMREGNING AV UTENLANDSK VALUTA Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Regnskapet er presentert i NOK som er både den funksjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen for morselskapet og datterselskapene. Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen, resultatføres. Segmentinformasjon Konsernets hovedrapporteringsformat er forretningsområder, mens geografisk område rapporteres som tilleggsformat. Virksomhetsområdene deles inn i plattform supply Vessel (PSV), Multi Purpose Supply Vessel (MPSV) og Anchore handling tug supply (AHTS). Virksomheten utøves, basert på skipenes lokalisering, innenfor ølgende regioner; Nordsjøen, US Gulfen, Brasil, Asia, Australia og Midtøsten. Varige driftsmidler Varige driftsmidler oppføres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende daglig vedlikehold, resultatføres den perioden utgiften pådras, mens øvrige utgifter som 19

20 forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført. selge disse innen 12 måneder fra balansedagen. Selskapet har et løpende program for vedlikehold og klassing av maskineri, utstyr og skrog. Utgiften balanseføres når den påløper og avskrives over perioden frem til neste periodiske vedlikehold/dokking, normalt hver 30. måned. Skipenes brukstid er forutsatt til 10 år (ref. IAS 16.50). Brukstiden er den perioden selskapet forventer å benytte skipet, og kan således være kortere enn økonomisk levetid. Brukstiden samt restverdi vurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Øvrige driftsmidler(løsøre) avskrives over 3-5 år. Konsernet eier aksjer og obligasjoner som er klassifisert i denne kategorien. Utlån og fordringer Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmiddel med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmidler. Utlån og fordringer klassifiseres som kundefordringer, andre langsiktige fordringer og andre fordringer. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag av salgskostnader og bruksverdi. Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av eventuell tidligere nedskrivning (unntatt goodwill). Gevinst og tap ved avgang inkluderes i driftsresultat. Byggekontrakter Utbetalinger på nybyggingskontrakter er ført opp i balansen som anleggsmiddel. Byggetilsyn og andre relaterte kostnader før levering er balanseført på skipene. Byggelånsrenter Låneutgifter innregnes som kostnad i den periode de påløper. Immaterielle eiendeler Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig verdi av konsernets andel av netto identifiserbare eiendeler i virksomheten på oppkjøps-tidspunktet. Goodwill ved oppkjøp av datterselskap er klassifisert som immateriell eiendel. Goodwill ved kjøp av andel i tilknyttet selskap er inkludert i investering i tilknyttet selskap, og testes for nedskrivning om en del av balanseført verdi på investeringen. Goodwill testes årlig for verdifall og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for nedskrivninger. Nedskrivning på goodwill reverseres ikke. Rentebærende lån Ved opptak av lån innregnes disse til virkelig verdi på opptakstidspunktet med fradrag for omkostninger ved låneopptak. I senere perioder blir rentebærende gjeld vurdert til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode. Forskjellen mellom det utbetalte lånet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid. Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å utsette betaling av gjelden i mer enn 12 måneder fra balansedato. Inntektsføringsprinsipper Konsernets skip i drift er utleid på tidscerteparti. Konsernet har vurdert IFRIC interpretation 4 Determination whether an arrangement contains a lease og kommet frem til at tidscertepartiene (TC) representerer utleie av eiendel og dermed faller inn under IAS 17. TC-avtalene inneholder godtgjørelse for utleie av mannskap. Dette vederlaget er skilt ut fra betalings-strømmene i TC-avtalene og behandlet særskilt i henhold til IAS 18. TC-avtalene er derfor dekomponert i en del som vedrører utleie av skip og en del som vedrører utleie av mannskap og dekning av øvrige driftsutgifter knyttet til certepartiene. Leieinntekten fra utleie av skip resultatføres lineært over leieperioden. Leieperioden starter fra det tidspunkt skipet stilles til disposisjon for leietaker og opphører ved avtalt tilbakelevering. Utleie av mannskap og vederlag for dekning av øvrige driftsutgifter inntektsføres lineært over avtaleperioden. For vurdering av nedskrivning av goodwill blir denne allokert til de kontantstrømgenererende enheter som forventes å få fordeler av oppkjøpet. Finansielle eiendeler Konsernet klassifiserer sine finansielle eiendeler i kategoriene finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat, lån og fordringer og eiendeler tilgjengelige for salg. Klassifisering avhenger av hensikten. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat En finansiell eiendel er klassifisert i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger. Selskapets derivater, som ikke er klassifisert som sikringsinstrument, er klassifisert som handelsformål. Renteswap avtaler er klassifisert som langsiktige poster, mens valutaterminkontrakter er klassifisert som kortsiktig poster. Disse vurderes til virkelig verdi. Gevinster og tap føres mot resultatet og inngår i finansposter. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er ikke-derivative finansielle eiendeler som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke er klassifisert i noen annen kategori. De klassifiseres som anleggsmidler i den grad det ikke er til hensikt å Leieavtaler- konsernet som leietaker Leieavtaler vedrørende varige driftsmidler der konsernet i hovedsak innehar all risiko og kontroll, klassifiseres som finansiell leieavtale. Finansielle leieavtaler balanseføres ved leieperiodens begynnelse til det laveste av virkelig verdi på leide driftsmidler og nåverdien av den samlede minimumsleie. Leiebetalingene fordeles mellom et avdrags-element og et renteelement på en slik måte at det oppnås en konstant rentekostnad på utestående balanseført leieforpliktelse. Rentekostnaden resultatføres som finans-kostnad. Varige driftsmidler anskaffet gjennom en finansiell leieavtale avskrives over den forventede levetid eller leieperioden dersom denne er kortere. Leieavtale der en større del av risikoen beholdes av utleier klassifiseres som operasjonell lease. Betalinger vedrørende operasjonell lease, med fradrag for eventuelle rabatter fra utleier, belastes resultatregnskapet lineært over leieperioden. Kundefordringer Kundefordringer er bokført til forventet realiserbart beløp, hvilket er pålydende med fradrag for nedskrivning av usikre fordringer. Avsetning til tap regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Avsetningen utgjør forskjellen mellom

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes eierstyring bygger på beste praksis innenfor corporate governance som nedfelt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 20.06.2012 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Her får en rask oversikt over innholdet i anbefalingen, samt henvisinger til kilder med mer detaljert

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE i TrønderEnergi AS

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE i TrønderEnergi AS NORSK ANBEFALING Beriktiget utgave EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE i TrønderEnergi AS Vedtatt i styret for TrønderEnergi AS, den 27.05.201,Korrigert i styremøte 13. 14. oktober 2014. I dette dokumentet

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TrønderEnergi AS

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TrønderEnergi AS NORSK ANBEFALING Beriktiget utgave EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TrønderEnergi AS I dette dokumentet beskrives prinsippene for eierstyring og selskapsledelse TrønderEnergi AS, morselskapet i TrønderEnergikonsernet.

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS Eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS Dette dokument beskriver prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS, som er morselskap i Eidsivakonsernet. Prinsippene bygger i

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

Styrets merknader. Kap. Vedtatt i styret i Istad AS 10.9.2015. Avvik NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE INNLEDNING

Styrets merknader. Kap. Vedtatt i styret i Istad AS 10.9.2015. Avvik NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE INNLEDNING INNLEDNING Anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse er i hovedsak rettet mot selskaper med aksjer som er notert på Oslo Børs eller Oslo Axess. Istad AS har bare 3 aksjonærer, og en del av anbefalingens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE SØLVTRANS HOLDING ASA Vedtatt av selskapets styre 15. februar 2012 925308/1 1 INNHOLD Side 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 Implementering og regelverk... 3 1.2

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS Eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS Dette dokument beskriver prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS, som er morselskap i Eidsivakonsernet. Prinsippene bygger i

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. - 1 - Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. Innhold 1 Innledning... 1 2 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse... 2 3 Virksomhet...

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i GRIPSHIP AS og revideres årlig. GRIPSHIPs prinsipper

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden.

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden. Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital II ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL II ASA 3. juni 2010 Aksjeeierne i Pareto Shippingkapital II ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA 1. FORMÅL Pareto Bank ASA er en forretningsbank med tillatelse til å drive bank og tilby nærmere angitte investeringstjenester. Banken er etablert i norge og er underlagt

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2012

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2012 REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 04 Eierstyring og selskapsledelse 09 PRESENTASJON AV STYRET 12 Styrets årsberetning 18 Konsern Resultatregnskap 19 Konsern Balanse 21 Konsern Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN Curatogruppens overordnede styringssystem er basert på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (www.nues.no) med de krav som

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Dagsorden * * * * * Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS

Dagsorden * * * * * Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS 16. juni 2011 Aksjeeierne i Optimum Skipsinvest I AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I NAVAMEDIC Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2014

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2014 REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 04 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 09 PRESENTASJON AV STYRET 12 STYRETS ÅRSBERETNING 18 KONSERN RESULTATREGNSKAP 19 KONSERN BALANSE 21 KONSERN KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje).

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje). Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 27. mai 2014, klokken 16:30 i selskapets

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer