Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/"

Transkript

1 Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Budsjettreguleringer per 1. tertial foretas i henhold til tabell 1 og 2 2. Årets låneopptak reduseres med 61,212 mill. kr. Ås, Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler sender vedtaket til: Økonomisjefen 17/ Side 1 av 10

2 Saksutredning: Sammendrag: Opprinnelig års innebærer et netto driftsresultat på 0,7 mill. kr eller 0,1 %. Revidert per 1. tertial viser et netto driftsresultat på 4,5 mill. kr. I prognose per 2 tertial er estimert netto driftsresultat styrket til 15,3 mill. kr eller ca. 1,1 %. Bedringen i resultatet skyldes i hovedsak lavere avdrag og renteutgifter enn forutsatt, samt høyere integreringstilskudd enn tidligere beregnet. På enkelte enheter er det noe merforbruk. Dette dekkes i hovedsak inn med mindreforbruk på andre enheter. Rådmannen foreslår i denne saken redusert låneopptak i som følge av at utbetaling til større investeringsprosjekter kommer senere enn ert. Behovet for låneopptak i kan reduseres med 61,212 mill. kroner dersom rådmannens forslag til reguleringer vedtas i henhold til tabell 2. reguleringer investering. Enhetene styrer samlet sett omtrent i balanse. Noen enheter har behov for justering av sine rammer. Rådmannen vil understreke at enhetene må styre stramt innenfor de rammene som nå foreslås justert. Fakta i saken Rådmannen foreslår i denne saken reguleringer av et for. Bakgrunnen for reguleringene er endrede forutsetninger og behov for styrking av enkelte tjenesteområder for å få realistiske er. Budsjettendringer per 1. og 2. tertial gjelder i utgangspunktet kun for. Eventuelle tiltak som har helårseffekt i 2018 vil rådmannen måtte foreslå som nye tiltak i Handlingsprogram Vurdering: Budsjettendringene som foreslås av rådmannen medfører at avsetning til disposisjonsfond i driftset kan styrkes med 9,36 mill. kr. Rådmannen foreslår følgende reguleringer for som følge av endringer i rammebetingelser og prognoser per 2. tertial : Tabell 1 Budsjettreguleringer i driftset. Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen Endring 1. 10* Stortingsvalg redusert Portoutgifter KS svar er kostnadskrevende enn anslått Kjøp fra IKT FOLLO Høyt ert senior lønn Lærlingordning lavt ert Økte refusjoner org.pers Økte refusjoner økonomi Tabell 1.a Budsjettreguleringer Sentraladministrasjonen 17/ Side 2 av 10

3 1. Utgifter til stortingsvalget er usikker, men kan bli noe lavere enn ert, posten reduseres med kr. 2. Portoutgiftene ble i sentralisert til Service og kommunikasjon. Det ble ert med en reduksjon i portoutgiftene som følge av satsing på KS svar ut, (digital utsendelse) Reduksjon i portoutgifter har ikke blitt så stor som forventet fordi det tar tid å få innbyggerne over på digitale løsninger. Det er behov for å øke portoutgiftene med kr. 3. Kjøp fra IKT Follo blir 0,5 mill.kr høyere enn ert. 4. Utbetalinger til seniorpolitiske tiltak reduseres med 0,5 mill.kr 5. Grunnet flere lærlinger styrkes et med 0,3 mill. kr 6. Det er søkt om mottatte refusjoner knyttet til ulike tiltak innen personal og organisasjonsutvikling. Refusjoner kan derfor økes med kr. 7. Grunnet økte refusjoner fra andre kommuner som følge av salg av tjenester styrkes posten for økonomiavdelingen med kr. Oppvekst og kultur Oppvekst og kultur 8. 10* * Endring Stilling VO på 0,5 tilbakeføres skole pga ny rektor på plass Stilling VO tilbakeføres skole pga ny rektor på plass Kjøp fra andre private barnehager Stengt avd Tunveien BH Pott for barn med spes.behov reduseres Elevtallsvekst * Kroer barn med spes.behov * Ås ung skole med spes.behov * Redusere lønnsmidler grunnet færre flyktninger Reduksjon IMDI midler grunnet færre flyktninger * Kinosjef øker stilling 50% Billettinntekter økes tilsvarende * Vakant lyd/lys stilling benyttes til konsulent Honorar tekniker kulturhus økes grunnet innleie av tjeneste Midler til pedagog norm private bh, kommune prop. Dekket innenfor rammetilskuddet PPS etterslep spes.ped milder privat bh fra Frydenhaug regulerer midler fra lønn Frydenhaug kjøp av lekeapparat ute Sagaskogen regulerer midler fra lønn Sagaskogen skifter til enøk lamper Tabell 1.b Budsjettreguleringer Oppvekst og kultur 8. Voksenopplæringen reduserer med 0,5 årsverk da ny rektor er på plass. Høsteffekt av dette utgjør kr. 9. OK stab overtar 0,5 stilling fra voksenopplæringen, tilsvarende kr. 10. Budsjettposten for kjøp fra andre private barnehager kan reduseres med kr. 11. Stengt avdeling i Tunveien barnehage åpnes ikke i og posten kan reduseres med kr. 17/ Side 3 av 10

4 12. Etatsjefen har i sitt kr til barn med spesielle behov. Midlene reguleres ut til de aktuelle skoler med barn med spesielle behov. 13. Potten til elevtallsvekst er fordelt til skolene. Det gjenstår kr av rammen. Dette foreslås regulert til barn med spesielle behov. 14. Kroer tilføres lønnsmidler for barn med spesielle behov med kr 15. Ås ungdomsskole tilføres lønnsmidler til barn med spesielle behov med kr. 16. Grunnet færre flyktninger som deltar i introduksjonsordningen reduseres lønnsutgiftene på introduksjonsordningen med 1 stilling. En større andel av flyktningene er barn som ikke deltar i introduksjonsordningen. Høsteffekten tilsvarer kr. 17. Grunnet færre flyktninger, samt nedleggelse av Bjørnebekk vil kommunen motta mindre tilskudd enn ert. Per capita tilskuddet for er nå beregnet til å bli 7,1 mill.kr og bør reduseres med 2 mill.kr. 18. Grunnet høyt aktivitetsnivå er stillingen som kinosjef midlertidig utvidet med 50 % Dette finansieres med økte kinoinntekter jf. pkt 16. Høsteffekt av dette utgjør kr. 19. Kulturhuset har flere besøkende, og øker inntektskravet på kinobilletter med kr. 20. Kulturhuset har vakanser på lyd og lys-tekniker, og kjøper derfor inn konsulenttjenester ved behov. 21. Kulturhuset flytter kr fra lønn til honorar/konsulent da det er større aktivitet på kulturhuset og bruk for lyd/lys tjenester. 22. Midler til økt pedagognorm utbetales til private barnehager fra 1.august. Dette utgjør kr høsten. 23. Kostnader til assistenttimer i privatbarnehage for regnskapsåret, er bokført i. Det er derfor behov for å øke et med kr 24. Frydenhaug barnehage har behov for et nytt lekeapparat ute. Budsjettposten foreslås derfor økt med kr. 25. Frydenhaug barnehage har mottatt mer sykelønnsrefusjon enn ert. Posten økes med kr. 26. Sagaskogen BH ønsker å sette i gang Enøk tiltak i barnehagene. Kjøp av varer og tjenester må da økes med kr. 27. Sagaskogen BH har mottatt mer sykelønnsrefusjon enn ert. Posten økes med kr. 17/ Side 4 av 10

5 Helse og sosial Helse og sosial Endring Finansiering av ny ressurskrevende bruker IKS vedr alternativ til vold (K-sak 41/ * Mindreforbruk pga. ikke satt inn vikar ved sykefravær Merutg. Pga. pålegg fra fylkesnemnda i akuttsaker Merutg. Pga. pålegg fra fylkesnemnda i akuttsaker Mindreutg. Fosterhjem Merutg. Pga. økt antall saker i fylkesnemnda og tingretten Merutg. Pga. mange ansatte med langtidssykefravær Merutg. Pga. pålegg fra fylkesnemnda i akuttsaker Kjøp av plass til ress.krevende bruker Refusjon vedr. ress. krevende bruker *.253 Merforbruk på fastlønnstillegg på Moer *.253 Merforbruk på overtid på Moer * Mindreforbruk lønn Demensomsorgen pga senere oppstart Merinntekter sykepengerefusjoner på Demensomsorgen Merforbruk på kjøp fra andre skyldes økte priser Kjøp vedr. ACT-team blir lavere enn bud Reduksjon i utg. til kjøp fra andre private * Ikke tatt høyde for alle utg. ved oppstart av psykiatrisk bolig Nordby Posten kjøp fra andre blir lavere enn ert Tabell 1.c Budsjettreguleringer Helse og sosial 28. Det er behov for å regulere 1,927 mill. kr fra etatsjefen for å dekke kostnader knyttet til kjøp av plass til ny ressurskrevende bruker i en bolig i Follo. 29. Det er behov for å øke et for kjøp fra andre med kr i forbindelse med etablering av behandlingstilbudet Alternativ til vold i Follo jf. K-sak 41/ Ved forebyggende helse kan lønnset reguleres ned 1 mill. kr da det ikke er satt inn vikarer ved langtidssykemeldinger. 31. Det er behov for å øke et hos barnevernet med kr på posten Spesielle tiltak fordi Ås kommune har mottatt pålegg fra fylkesnemnda i forbindelse med akuttsaker. 32. Det er behov for å øke et på avlastning med kr pga pålegg fra fylkesmannen i akuttsaker. 33. Det ser ut til at det blir besparelser på fosterhjemsgodtgjørelsen i barnevernet med kr 34. På grunn av økt bruk av juridiske tjenester i tingretten i forbindelse med pålegg fra fylkesnemnda er det behov for å øke posten kjøp av juridiske tjenester med kr hos barnevernet. 35. På grunn av mange langtidssykemeldte ved barnevernet er det behov for å øke et for bruk av vikarbyrå med 0,5 mill. kr. 17/ Side 5 av 10

6 36. Grunnet pålegg fra fylkesnemnda om å utvide plasseringstiden er det behov for å øke et hos barnevernet på kjøp fra andre med 1,5 mill.kr. 37. Det er behov for å kjøpe plass i bolig i Follo til ny ressurskrevende bruker. Budsjettet hos forvaltningen bør derfor økes med 4,8 mill. kr. 38. Forventet refusjon for kostnader til ressurskrevende brukere kan reguleres opp med 2,4 mill. kr som følge av økte kostnader. 39. Kostnader til helligdagstillegg ved Moer sykehjem er ert for lavt. Det er behov for å regulere et opp kr. 40. På grunn av høyere sykefravær ved Moer sykehjem er det behov for å øke et for overtid med kr. 41. Lønnset i demensomsorgen kan reguleres ned 1,5 mill. kr blant annet som følge av noe senere oppstart enn forventet i. 42. Det ligger an til mindreinntekter på 1 mill. kr på sykelønnsrefusjoner ved demensomsorgen i år. Det er ikke behov for å regulere dette mot lønn, og inntektskravet kan derfor økes. 43. Det er behov for å øke et på andre blir utgiftene vedrørende BPA (brukerstyrt personlig assistent) kr høyere enn forutsatt i opprinnelig. 44. Det forventes lavere utgifter til kjøp fra ACT-team ved avdelingen for psykisk helse. Besparelsen beregnes til kr. 45. Det forventes laver utgifter på posten kjøp fra andre på psykiatrisk dagsenter. Rammen tas ned med kr. 46. Det var ikke tatt høyde for alle driftsutgifter i forbindelse med oppstart av ny psykiatrisk bolig. Rammen økes med kr. 47. Det forventes en besparelse på posten kjøp fra andre i Solfallsveien med 1,0 mill kr. Teknikk og miljø Teknikk og Miljø Endring Besparelser eiendomsavdelingen(pro) Besparelser eiendomsavdelingen(pro) Besparelse Forsikring * Økt aktivitet vedlikehold Mindreutg. Lønn * Merinntekter utleieboliger Tabell 1.d Budsjettreguleringer Teknikk og Miljø 48. Det forventes besparelse på driftsutgifter kommunale eiendommer med kr. 49. Serviceavtaler/rep. av tekniske anlegg ser ut til å bli 0,5 mill. kr lavere enn ert. 50. Forsikringsutgiftene ser ut til å bli ca kr. lavere enn ert pga nye reviderte avtaler. 51. Det forventes økt aktivitet på vedlikeholdsavdelingen med 2,86 mill kr. 52. Det styres mot mindreutgifter på renhold med 1,0 mill kr., pga vakanser i stillinger 53. Det forventes merinntekter på utleieboligene, med 1,0 mill kr. 17/ Side 6 av 10

7 Fellesinntekter og -utgifter Fellesinntekter og -utgifter Endring Pensjonsreserve Premieavvik samlet Bruk av premiefond til dekning av pensjonspremie Integreringstilskudd Minimumsavdrag Renteutgifter Renteinntekter Tabell 1.e Budsjettreguleringer felles inntekter og utgifter 54. I nye prognoser for pensjonspremie fra KLP og SPK per september reduseres pensjonspremien i med ca 11 mill. kr for KLP og 3 mill. kr for SPK, tilsammen 14 mill. kr. 55. Premieavvik KLP endres fra 14,7 mill. kr til 6,6 mill. kr. Premeiavvik SPK endres fra kr til kr. Samlet endres premieavvik med 7,87 mill. kr. 56. Bruk av premiefond reduseres fra 15 mill. kr til 10 mill. kr. Bruk av premiefond reduseres fordi årets premieavvik justeres ned i ny prognose fra KLP. 57. Integreringstilskuddet økes med 5 mill.kr som følge av blant annet større bosetting enn forutsatt. 58. Minimumsavdrag reduseres med 8,8 mill kr som følge av nye beregninger av avskrivninger. 59. Renteutgiftene ble lavere enn forutsett som følge lavere renteutgifter og utsatt låneopptak. 60. Renteinntekter ble lavere som følge av lavere rentenivå. Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Endring Tilskudd til studenter som melder flytting Prosjektmedarbeider - studenter som melder flytting Omstillingsprosjektet Tabell 1.f Budsjettreguleringer ekstraordinære poster 61. Det er behov for økte midler til tilskudd til studenter fordi antall søknader er blitt større enn antatt 62. Det er behov for noe mer midler til prosjektstilling for administrasjon av student prosjektet. 63. Det er i et for forutsatt at omstillingsprosjektet skal finne 5 mill. kr i innsparinger. Gjennom kartlegging som er utført av omstillingsprosjektet er det identifisert flere uerte inntekter samt reduserte utgifter. Disse innsparingene er innarbeidet i rådmannens forslag til reguleringer. Innsparingskravet på 5 mill. kr reguleres derfor ut. 17/ Side 7 av 10

8 Saldering med disposisjonsfond Regnska p budsjet t Endring Avsetning til disposisjonsfond Tabell 1.g Saldering disposisjonsfond 64. Budsjettreguleringene salderes mot økt avsetning til disposisjonsfond med 9,362 mill. kr. Tabell 2 - Budsjettreguleringer Investeringer Tabell 2. Budsjettreguleringer investering Budsjett Endring i Budsjett Total ramme E.kap tilskudd KLP Åsgård skole nybygg Solberg skole inventar Moer Sykehjem 1. byggetrinn Carport Granheim avsluttes Rustad skole nybygg Ljungbyveien nye omsorgsboliger Flyktningbolig * Prosjektering alt. kontorlokaler sentrum Solfallsveien nye omsorgsboliger Solberg skole nybygg Spillemidler Solberg skole Tilskudd demenssenteret nybygg Barnehage Nordby Standarheving/rehabilite ring * EPC Tomtesalg * Endret finansieringsbehov Bruk av ubundet investeringsfond Redusert låneopptak / Side 8 av 10

9 Kommentarer reguleringer investeringer 2.tertial Vi har i revisjonsrapport per datert fått bemerkning fra Follo distriktsrevisjon angående avvik mellom investerings og regnskap for. Tre forhold ble bemerket: - Avviket for for kjøp av varer og tjenester var på 203 mill. kroner. - Det er ikke ert med merverdiavgift - Avvik på inntekt fra salg av fast eiendom tilsvarende ikke-solgte tomter på 40 mill. kroner. Det har ikke tidligere vært praktisert regulering av er gjennom året på de ulike prosjektene dersom det ikke ser ut til å bli avvik fra totale rammer. Det bestrebes å legge fram korrekte er, men mange faktorer kan føre til at fremdriften knyttet til kostnader ikke blir helt som planlagt. Dette gjelder særlig de store prosjektene. I tråd med revisors anbefalinger ser vi derfor behov for å regulere årets gjennom året. Budsjettreguleringer 1. Kravet til innbetaling av egenkapitaltilskudd hos KLP ble i høyere enn beregnet. Budsjettet må tilføres kroner. 2. sførte kostnader for knyttet til utbygging av Åsgård skole blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 12 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 3. Planlegging og innkjøp av inventar til Solberg skole er påstartet. Det er ikke bevilget midler i, og det er derfor behov for å regulere 1 mill. kroner. Total ramme er uendret. 4. sførte kostnader for knyttet til utvidelse av Moer sykehjem blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 8 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 5. Byggingen av carport ved Granheim er avsluttet med merforbruk som følge av asfaltering av tilleggsareal kroner tilføres rammen. 6. sførte kostnader for knyttet til bygging av Rustad skole blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 57 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 7. sførte kostnader for knyttet til bygging av nye omsorgsboliger i Ljungbyveien blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 4 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 8. Det ligger 2,131 mill. kroner i et til kjøp av flyktningebolig. Det er ikke aktuelt å benytte midlene i og et kan derfor reguleres ut. 9. Det er behov for å øke et med 1,3 mill. kroner i jf. K-sak: 17/ sførte kostnader for knyttet til bygging av nye omsorgsboliger i Solfallsveien blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 12,8 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 11. sførte kostnader for knyttet til bygging av Solberg skole blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 42 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 17/ Side 9 av 10

10 12. Det er mulighet for å søke om spillemidler for deler av investeringen ved Solberg skole i. Det legges inn 2 mill. kroner i inntektskrav for. Resten legges i rammen for Avsluttende byggeregnskap for Demenssenteret blir ikke klart i. Det vil derfor ikke bli mulig å få tilskudd fra Husbanken i. Inntektskravet på 55,27 mill. kroner reguleres ut. 14. sførte kostnader for knyttet til bygging av ny barnehage på Nordby blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 6 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 15. Grunnet stort behov for påkostninger ved Tunveien 3-5 for å tilfredsstille brannkravene er det behov for å øke rammen til Standardheving/påkostninger med 3,5 mill. kroner i. 16. sførte kostnader for knyttet til EPC prosjektet blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 15 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 17. Det er ert med 40 mill. kroner i inntekter fra tomtesalg i. Dette vil ikke kunne realiseres. Budsjettposten må derfor reguleres ut. Det fremmes en egen sak om salgsstrategi for Dyster-Eldor. Inntekter her kan tidligst komme i Det ligger 1,661 mill. kroner på ubundet investeringsfond knyttet til kjøp av flyktningebolig. Midlene foreslås benyttet til finansiering av investeringer i. Bruk av ubundet investeringsfond økes derfor med 1,661 mill. kroner. 19. Behovet for låneopptak i kan reduseres med 61,212 mill. kroner dersom reguleringene ovenfor vedtas i henhold til oversikten. Økonomiske konsekvenser: Rådmannens forslag til reguleringer medfører at prognose for netto driftsresultat blir på ca 1,1%. Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 17/ Side 10 av 10

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial ettersendte saker

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial ettersendte saker MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial ettersendte saker Dato: 27.09. kl. 18:30 Sted: Moer sykehjem, 1. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Dato: 27.09. kl. 18:30 Sted: Ås kulturhus, Store salong Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Rådmannens innstilling: Budsjettreguleringer per 2. tertial 2016 foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Rådmannens innstilling: Budsjettreguleringer per 2. tertial 2016 foretas i henhold til tabell 1 og 2. Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/02487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap 28.09. Administrasjonsutvalget 28.09. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01010

Saksprotokoll. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01010 Saksprotokoll Budsjettreguleringer 1. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01010 Behandlet av Møtedato 1 Hovedutvalg for helse og sosial 15/17 07.06. 2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23/17

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås,

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås, Ås kommune Budsjettreguleringer 2.tertial Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 14/02561-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 25.10.2017 kl. 18:30 Sted: Store sal i Ås kulturhus MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Budsjettreguleringer 1. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01010-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 07.06. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 07.06. Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Ås kommune Møtetid: 28.09.2016 kl. 16:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 14.06. kl. 16.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 15/ Ås kommune Budsjettreguleringer 1.tertial 2015 Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 15/01349-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 20.05.2015 Hovedutvalg for oppvekst og

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Ås kommune MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Møtetid: 05.11.2015 kl. 16.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan Handlingsprogram 2018-2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 31.10.2017 Ungdomsrådet 31.10.2017

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 02.05.2017 kl. 15:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås eldreråd

MØTEINNKALLING Ås eldreråd Ås kommune MØTEINNKALLING Ås eldreråd Møtetid: 03.11.2015 kl. 15:30 Møtested: Ås kulturhus, Store salong Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Ås kommune MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtetid: Torsdag 08.10.2015 kl. 16.30 NB! Møtested: Ås kulturhus. Lille sal. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING-Ettersendt sak. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING-Ettersendt sak. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING-Ettersendt sak Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 31.10.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 kl 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Saksliste:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Kommunal tilskuddsordning til studenter som melder flytting. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Kommunal tilskuddsordning til studenter som melder flytting. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Kommunal tilskuddsordning til studenter som melder flytting Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/00495-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap 01.03.2017 Rådmannens innstilling: - Det etableres

Detaljer

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksutskrift Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/01620-1 Saksbehandler Emil Schmidt Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.06.2017 38/17 Formannskapets behandling

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02097-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02097-1 Ås kommune Budsjettreguleringer 1. tertial 2014 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02097-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 28.03.2017 kl. 15.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2299

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak

MØTEINNKALLING - tilleggssak ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.09.2016 i møterom Formannskapssalen. NB: Oppmøte kl 09.30 på rådhuset for fellestransport befaring på Skillemo / Stengelsen/Vefas

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 12.06. Fra ADM-sak: 10/13 Fra kl.: 16.30 Til ADM-sak: 11/13 Til kl.: 18.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon.

Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon. Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon Dagens budsjettering A. Rammer og tidligere vedtatte tiltak Ansvar 2017 2018 2019

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 27.06.2017 Tid: 18:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 06 80 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskap - ettersending

MØTEINNKALLING. Formannskap - ettersending MØTEINNKALLING Dato: 01.03.2017 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap - ettersending Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

INTERNT NOTAT. Formannskapet Rådmannen Kommunestyret, hovedutvalgene, ledergruppen, revisor Mikal Johansen

INTERNT NOTAT. Formannskapet Rådmannen Kommunestyret, hovedutvalgene, ledergruppen, revisor Mikal Johansen ÅS KOMMUNE INTERNT NOTAT Dato : 28.11.2008 Saknr/ark: 08/2576/145 Løpenr. 19092/08 Til: Fra Kopi til Saksbeh.: Formannskapet Rådmannen Kommunestyret, hovedutvalgene, ledergruppen, revisor Mikal Johansen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Rammer - Handlingsprogram med økonomiplan Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/

Rammer - Handlingsprogram med økonomiplan Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/ Ås kommune Rammer - Handlingsprogram med økonomiplan 2016-19 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/01747-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 03.06.2015 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen

Detaljer

Kriterier for kommunal tilskuddsordning til studenter som melder flytting. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Kriterier for kommunal tilskuddsordning til studenter som melder flytting. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Kriterier for kommunal tilskuddsordning til studenter som melder flytting Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/00495-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 05.04.2017 Rådmannens innstilling:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Saksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor

Saksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor Saksutskrift Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor Arkivsak-dok. 14/02230-68 Saksbehandler Svanhild Bergmo Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.01.2017 1/17 2 Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13 Ås kommune Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13 Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01351-1 Behandlingsrekkefølge

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer