Torunn Olsen. ((Det komsom. et sjokk...)) Fagbevegelsens rolle ved fusjoner og fisjoner FAFO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torunn Olsen. ((Det komsom. et sjokk...)) Fagbevegelsens rolle ved fusjoner og fisjoner FAFO"

Transkript

1 Torunn Olsen ((Det komsom et sjokk...)) Fagbevegelsens rolle ved fusjoner og fisjoner FAFO

2

3 "Det kom som et sjokk... " Fagbevegelsens rolle ved fusjoner og fisjoner Torunn Olsen FAFO-rapport nr. 095

4 Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon 1989 ISBN Omslag og trykk: Otto Falch NS

5 Innhold Forord 5 Sammendrag 8 1 Innledning Begrepsavklaring Fusjon Fisjon Konsern, morselskap, datterselskap 24 3 Omfang og utvikling Omfang Utviklingstrekk 29 4 Offentlige reguleringer Prislovens fusjonsbestemmelse Industrikonsesjonsloven Aksjeloven Flaggingsplikten Videreutviklinen av bedriftsdemokratiet Rammevilkår Tillitsvalgtes erfaringer i forbindelse med eierendringer Innflytelse og bedriftsdemokratiet Representasjon Informasjon Kompetanse Virker bedriftsdemokratiet? Når lynet slår ned Omstillingspress fra ledelsen Presset fra egne rekker Kontaktnettverket innen fagbevegelsen Konsernfaglig samarbeid Kontakt med forbundene og LO Oppsummering

6 6 Hvilken vei framover? LO-nettverket Gråsonen Strategiske beslutninger Mulige handlingsrom for fagbevegelsen - bilde nr Bedriftsdemokratiet og styringsretten 98 Litteratur 101 4

7 Forord Forprosjektet Fagbevegelsens rolle ved fusjoner og fisjoner i næringslivet kom i gang etter en henvendelse fra Orklafondet, Bygningsindustriarbeiderforbundet og Arbeidsmandsforbundet Henvendelsen hadde sitt utspring i de raske eierskift mange fagorganiserte har blitt utsatt for i de seneste år. Det ble framsatt ønske om at de tillitsvalgtes erfaringer skulle kartlegges, og at denne kunnskapen skulle danne utgangspunktet for en bredere diskusjon om fagbevegelsens rolle ved strukturendringer på eiersiden. Siktemålet med forprosjektet har vært å få en grov oversikt over omfanget og utviklingen av fusjoner og fisjoner, sammenfatte erfaringer fra utvalgte klubber og foreninger som har vært igjennom en fusjons-i fisjonsprosess de siste årene, og definere og presisere problemstillinger som er knyttet til dette saksfeltet Rapporten er skrevet for ulike grupper og søker derfor å møte ulike formål. Først og fremst er rapporten skrevet for fagbevegelsen, hvor det er håp om at den vil inspirere til diskusjon og handling. På enkelte steder i rapporten går vi forholdsvis detaljert til verks og dette kan virke unødvendig i forhold til argumentasjonen. I disse tilfellene har vi først og fremst tenkt på de lokale tillitsvalgte, hvor denne type informasjon kan være til stor nytte. Kapittel 1 presenterer den sentrale problemstillingen og tankeskjemaet som vil danne rammen for rapporten. I kapittel2 ser vi på begrepene fusjon og fisjon. Begrepene tillegges ulik betydning i selskaps- og skatterettslig henseende. Vi ser for øvrig på begrepene konsern, morselskap og datterselskap, siden disse begrepene 5

8 går igjen i diskusjoner om bedriftsdemokrati, multinasjonale selskaper og konsernfaglig samarbeid. I kapittel 3 ser vi på omfanget av fusjoner og fisjoner på SO-tallet Statistikken på området er mangelfull, men de kildene vi har tilgang på, tyder på at man kan snakke om en fusjonsbølge i siste halvdel av 80 årene. Videre forsøker vi å si noe om fusjonsbølgens videre ferd. På bakgrunn aven økende tendens til markedskonsentrasjon og økt internasjonalisering i flere sektorer, hevder vi at fusjoner og fisjoner ikke vil avta i omfang de nænneste år. I kapittel 4 ser vi på hvordan norske myndigheter og fagbevegelsen har søkt å påvirke drivkreftene bak eierendringer. Vi tar spesielt for oss den nye fusjonsbestemmelsen i prisloven og industrikonsesjonsloven. Til slutt i dette kapittelet forflytter vi oss til bedriftsnivå, hvor vi ser pa hvordan fusjons-/fisjonsprosessen blir regulert av det offentlige. Her vil aksjeloven og bestemmelsene om bedriftsdemokratiet stå sentralt I kapittels ser vi på de tillitsvalgtes erfaringer med strukturendringer pa eiersiden. Kapittelet bygger pa intervjuer med 15 tillitsvalgte. Vi ser pa hvordan de ansatte og tillitsvalgte blir infonnert og tatt med i arbeidet. Vi ser ogsa pa hvilke konsekvenser strukturendringene far pa bedriftsdemokratiet, tillitsvalgtapparatet og LO-nettverket. I kapittel 6 trekker vi trådene fra de foregaende kapitlene og presenterer to bilder. Det første bildet representerer hvilke virkemidler fagbevegelsen benytter seg av i en fusjons-/fisjonsprosess i dag. Det andre er et framtidsbilde hvor vi har forsøkt å skissere opp mulige handlingsrom for fagbevegelsen. MAlet er at disse bildene skal danne utgangspunktet for en bredere diskusjon innad i fagbevegelsen for utforming av strategier. 6

9 Til rapporten hører det et vedlegg, som er en detaljert gjennomgang av de ansattes og tillitsvalgtes rettigheter i forbindelse med fusjoner og fisjoner. For lesere med begrenset tid anbefales kapittel 1 hvor analyserammen presenteres og kapittel 6 hvor konklusjonene trekkes. Kapittel 3 til 5 inneholder argumentene og erfaringene for å kunne fylle ut analyserammen i kapittel 6. Kapittel 2 kan brukes som et oppslagskapittel idet det er et verktøy for de øvrige kapitlene. Prosjektarbeidet ble påbegynt november 1988 og sluttført oktober Følgende forbund har stått som oppdragsgivere: Fellesforbundet, Handel og Kontor, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund, Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer, Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, samt Orklafondet. Referansegruppa til forprosjektet har bestått av Magne Brekstad, FF, Pål Gundersen har møtt for Anders Kristoffersen, NEKF, Yngve Halvorsen, HK, Kjell Holst, NAF, Magnus Midtbø, NFATF, Harald Nilsen, Orklafondet, og Trond Rostad, NKIF. Tor Andersen, Arbeidslivsavdelingen, LO, har deltatt på ett møte. Avslutningsvis ønsker jeg å takke medlemmene av referansegruppa for et godt samarbeid. Jeg ønsker også å takke samtlige av de jeg intervjuet, både i forbundene og blant de tillitsvalgte. Jeg ble tatt imot med stor imøtekommenhet overalt. Ved FAFO vil jeg takke Jon Erik Dølvik, Tom Pape og Arild Steen for lesing og kommentering, og Bente Bakken og Kristine Nergaard for hjelp av mer praktisk karakter. FAFO, november 1989 Torunn Olsen 7

10 Sammendrag Rapportens sentrale problemstilling er: Hvordan kan fagbevegelsen spille en mer offensiv rolle ved fusjons- og jisjonsprosesser? Problemstillingen har sitt utspring i tillitsvalgtes bekymring i forbindelse med strukturendringer på eiersiden. Bekymringen er knyttet til både eierendringenes omfang og følger. Tilgjengelige kilder tyder på at man kan karakterisere omfanget på slutten av SD-tallet som en fusjonsbølge. På bakgrunn aven økende tendens mot markedskonsentrasjon og økt internasjonalisering i flere sektorer, hevder vi at fusjoner og fisjoner ikke vil avta i omfang de nærmeste år. For at fagbevegelsen skal stå bedre rustet for denne utviklingen, søker vi svar på hvilke virkemidler ulike aktører innen fagbevegelsen kan ta i bruk i ulike faser av fusjons-/fisjonsprosessen. Vi inndeler prosessen i tre faser. Den første fasen, sonderingsfasen, kan karakteriseres som en modningsperiode der eierne/ledelsen vurderer ulike løsninger og strategier i lys av næringslivets rammebetingelser. I den andre fasen, forberedelsesfasen, forhandles det, og grunnarbeidet for strukturendringen legges. I den siste fasen, iverksettingsfasen, blir formelle vedtak fattet, bindene avtaler inngått, og strukturendringene gjennomført. Drivkreftene bak og forløpet til prosessen må dessuten ses i sammenheng med rammebetingelsene til næringslivet. LO sentralt og forbundene har søkt å påvirke ulike incentiver og barrierer som har betydning for strukturendringer på eiersiden. Fagbevegelsen har ønsket å ivareta bedriftsdemokratiske hensyn både gjennom høringsuttalelser og gjennom kontakt med myndighetene. Ved revisjonen av industrikonsesjonsloven og aksjeloven, fikk fagbevegelsen lite gjennomslag for sine forslag om å videreutvikle bedriftsdemokratiet ved eierskifte. De tillitsvalgtes erfaringer tyder på at fagbevegelsen står helt utenfor prosessen i sonderings- og forberedelsesfasene. Først ved iverksettingsfasen blir klubber og fagforeninger involvert. Selv om de ansatte er representert i styre og bedriftsforsamling, påpeker de tillitsvalgte at de har liten innflytelse på strategisk viktige beslutninger som tas i tilknytning til strukturendringer på eiersiden. Utilstrekkelig og sen informasjon var et vanlig ankepunkt. Det kom tydelig fram at de tillitsvalgte og ledelsen tolket hovedavtalens 9 ulikt med tanke på når det skal informeres og hvilke saker det skal informeres om. Erfaringene viser også at de tillitsvalgte ofte blir stående mellom barken og veden S

11 ved strukturendringer, hvor det utøves press både fra ledelsen og fra egne medlemmer. Selv om fusjoner/fisjoner krever mye tid og ressurser av tillitsvalgtapparatet, har det i enkelte tilfeller hatt en positiv effekt ved å aktivisere det lokale nivået Eierendringer har også vist at fagbevegelsen kan etablere nye og utvidede samarbeidsformer på tvers av yrkes- og forbundsgrenser, noe oppblomstringen av det konsernfaglige samarbeidet er et eksempel på. Tillitsvalgte har i enkelte tilfeller lykkes i å få gjennomslag for viktige krav ved endringer på eiersiden, men disse eksemplene er snarere unntaket enn regelen. I lys av de tillitsvalgtes erfaringer er det tre problemstillinger som peker seg ut: (1) Hvordan kan nettverket innen fagbevegelsen styrkes for å handtere spørsmål om eierendringer? (2) Hvordan kan fagbevegelsen komme med i sonderings- og forberedelsesfasen der premisser og retningslinjer fastlegges? og (3) Hvordan kan ansatte og tillitsvalgte få større innflytelse over de strategiske beslutningene som treffes i forbindelse med strukturendringer på eiersiden? Rapporten peker på en rekke mulige handlingsrom for fagbevegelsen for å styrke de ansattes stilling ved eierendringer. Ved siden av å bruke de virkemidler som allerede er i bruk, kan et informasjons- og ressurssenter være et nyttig bidrag til å styrke fagbevegelsens egen kompetanse og nettverk. Videre viser rapporten at LO sentralt må arbeide for li styrke avtale- og lovverket slik at fagbevegelsen får klarere retningslinjer å holde seg til. Interessefeltet fagbevegelsen engasjerer seg i, kan utvides slik at man får en prinsippdiskusjon om ulike incentiver og barrierer som påvirker prosessen. Konsernfaglig samarbeid kan også åpne nye veier for fagbevegelsen. Vi har sett eksempler på ulike former for konsernfaglig samarbeid innen Norden, men det gjenstår en rekke spørsmål i forbindelse med videreutviklingen av dette arbeidet. Ved valg av ulike løsninger er det viktig li tenke utover etablerte strukturer og framgangsmåter. Enten-eller løsninger er sjelden formålstjenlige, samtidig som det er ønskelig med en enhetlig strategi der ulike løsninger kan inngå. Rapporten understreker at en diskusjon om bedriftsdemokratiet og strukturendringer på eiersiden også vil bli en diskusjon om styringsrettens grenser. Fagbevegelsen må bl.a. avklare hvilke forventninger og mål den har til bedriftsdemokratiet. 9

12 1 Innledning "Det kom som et sjokk...", "Lyn fra klar himmel", og "Vi ble regelrett overkjørt" er reaksjoner vi ofte hører i forbindelse med fusjoner og fisjoner. Slike sterke reaksjoner gjenspeiler ikke bare de ansatte og tillitsvalgtes manglende kjennskap til fusjons-/fisjonsprosesser, men også deres usikkerhet og frykt for hva som følger i kjølvannet av strukturendringene. Initiativet til strukturendringer kommer fra ledelsen, og fagbevegelsens rolle er å reagere. Imidlertid har stadig flere tillitsvalgte sett seg misfornøyd med både ledelsens og fagbevegelsens rolle ved strukturendringer på eiersiden. De tillitsvalgte hevder at de får liten innflytelse i spørsmål som ofte har omfattende konsekvenser for arbeidstakerne og arbeidsplassene. Fusjoner og fisjoner er ikke noe nytt fenomen. Det som har fått tillitsvalgte til å reagere nå er det økende omfanget. Knapt en dag går uten at fusjon eller fisjon er nevnt i dagspressen. "Fusjonsvinden blåser over Europa mens klokkene tikker mot 1992." "1987 var et rekordår for fusjoner. Rekorden ble solid slått i Få tviler på at 1989 vil bli nok et rekordår." "Sverige kjøper Norge. Japan kjøper England. England kjøper USA. EF-landene kjøper hverandre"!. Ved siden av styrken av denne bølgen, kan vi også lese om fusjonsbølgens tapere og vinnere. Vinnerne er selskapene som overlever, bedriftslederne som legger under seg nye titusener arbeidstakere og nye milliardverdier. Det blir også hevdet at vinnerne er forbrukerne og Europas næringsliv, som vil bli mer rasjonelt og konkurransedyktig. Taperne er bedriftslederne som blir overflødiggjort og arbeidere som I Dagens Næringsliv,

13 mister sine arbeidsplasser. EF har anslått at hundretusener av arbeidsplasser vil gå tapt i første runde i restruktureringsprosessen, før eventuelle stordriftsfordeler slår ut i økt veksf. Percy Bamevik, toppsjefen i Asea Brown Boveri, tror likevel at det ikke er noen vei tilbake. De virkelige problemene vil komme hvis fusjonstoget mister sin fmf. Etter at stadig flere fagorganiserte blir berørt av eierendringer, har en rekke tillitsvalgte framsatt ønske om at fagbevegelsen må stå bedre rustet til å håndtere slike saker. Denne rapporten skal ta for seg fagbevegelsens rolle ved fusjoner og fisjoner, synliggjøre svakheter i dagens system og definere problemstillinger og mulige handlingsrom. Den sentrale problemstillingen er: Hvordan kan fagbevegelsen spille en mer offensiv rolle ved jusjons- og jisjonsprosesser? Å lage strategier og velge vei er sjelden en enkel oppgave. Å gjøre dette i forbindelse med fusjoner og fisjoner er spesielt vanskelig fordi selve saksfeltet er komplekst og det ofte spilles ut mange kort samtidig. Innen forretningsverden har man nå en eksplosjonsartet vekst i eksperter, som har til oppgave å gi selskaper juridiske og økonomiske råd. For fagbevegelsen samlet, og for de lokale fagforeningene, kan veivalgene i spørsmål om restruktureringer på eiersiden være minst like vanskelige. Fagbevegelsen har ikke et nettverk av eksperter som støttespillere, og fusjoner og fisjoner er ofte uoversiktlige og kompliserte prosesser hvor det til tider kan være vanskelig å vite hvor man skal ta fatt. For å synliggjøre alternative virkemidler fagbevegelsen har til rådighet, har vi tenkt å ta i bruk et forholdsvis enkelt tankeskjema som vil danne rammen for rapporten. ~ The Ecorwmies of1992 (The Cecchini Report), European Commission, 1988., Dagens Næringsliv,

14 Den analytiske rammen Analyserammen bestftr' av dimensjonene tid, aktører og virkemidler. Fusjoner og fisjoner kan forstås som prosesser med ulike faser. Vi har valgt å dele opp prosessen i tre faser; sonderingsfasen, forberedelsesfasen og iverksettingsfasen. Inndelingen sier ikke noe om det faktiske tidsintervallet til fasene. Sonderingsfasen innledes ved at eierne/ledelsen definerer et problem som muligens kan løses ved strukturendringer på eiersiden. Fasen kan karakteriseres som en modningsperiode der ulike løsninger og strategier vurderes i lys av næringslivets rammevilkftr. I de tilfeller fusjon blir vurden, er dette en periode hvor man også lukter på ulike samarbeidspartnere. I mange tilfeller vil prosessen ikke komme lenger enn denne fasen. I de tilfellene prosessen fortsetter, vil sonderingsfasen ofte avsluttes ved at en intensjonsavtale inngås. Forberedelsesfasen kan karakteriseres som en forhandlingsperiode. Etter at en intensjonsavtale er inngått, vil man ved fusjon innlede en periode med forhandlinger mellom de ulike fusjonspartene, hvor bl.a. felles strategier for det framtidige selskapet legges. Ved fisjon kan det også være aktuelt å inngå forhandlinger med den gruppen som skal skilles ut Enkelte eiere/ledere vil også ta kontakt med finansieringsinstitusjoner og offentlige myndigheter for å drøfte de framtidige endringene i løpet av denne fasen. I iverksettingsfasen fattes vedtak om fusjon/fisjon i de formelle beslutningsorgan (styre, bedrifts- og generalforsamling), bindende avtaler inngås, og selskapene søker om de nødvendige konsesjoner og lisenser. Etter den formelle godkjenningen og gjennomføringen innledes en omfattende tilpasningsperiode der de nye selskapene finner sin form. Det er vanskelig å stadfeste når iverksettingsfasen avsluttes, idet ringvirkningene av strukturendringene har ulik tidshorisont Ofte vil prosessen 12

15 være kontinuerlig idet en fusjon/fisjon avløses aven ny runde med strukturendringer. Drivkreftene bak og forløpet til fusjons-/fisjonsprosessen rna. imidlertid ses i sammenheng med rammevilkårene til næringslivet Offentlige reguleringer er en form for rammevilkår som griper inn for a. ivareta ulike interesser. Eksempler pa. rammebetingelser som kan fa. innflytelse pa. hvorvidt eiere/ledere vurderer a. igangsette en fusjons-/fisjonsprosess, er skattesystemet, ulike finansieringsformer, valuta- og verdipapirbestemmelser, tollbarrierer, lisensplikter, konsesjonsvilkår og fusjonskontroller. Etter fusjons-/fisjonsprosessen har kommet i gang, vil offentlige reguleringer og avtaleverket kunne pa.virke hvordan man skal ga. fram i prosessen. Her er det først og fremst aksjelovens og hovedavtalens bestemmelser om informasjonsplikt og medbestemmelse som vil være aktuelle.rammebetingelser. Figur 1.1 Offentlige reguleringer som rammevilkår for fusjons-lfisjonsprosesser INCENTIVER/BARRIERER ~~ PROSEDUELLE REGULERINGER 13

16 Når det gjelder aktør-dimensjonen, har vi valgt ~ konsentrere oss om fagbevegelsen, og deler opp aktørene i LO sentralt, forbundene, og lokale aktører. Lokale aktører utgjør tillitsvalgte, lokale klubber og fagforeninger. Hvilke virkemidler fagbevegelsen kan ta i bruk, vil variere med de ulike aktørene og hvilke rammevilkår man ønsker ~ p~virke. Ønsker man ~ p~virke incentivene og barrierene i næringslivet, er det forbundene og LO sentralt som er aktørene overfor offentlige myndigheter og politikere. LO sentralt er imidlertid den tyngste aktøren i kraft av sin rolle som interesseorganisasjon for nesten medlemmer. Deltakelse i høringsrunder, utvalgs- og komitearbeid, samt direkte kontakt overfor sentrale aktører er mulige innflytelseskanaler. Ønsker man ~ p~virke de proseduelle reguleringene (lov- og avtaleverk som regulerer framgangsm~ten ved fusjons-/fisjonsprosesser), er det forbundene og LO sentralt som er de aktuelle aktørene. Idet den selskapsrettslige og bedriftsdemokratiske framgangsm~ten først og fremst er regulert av aksjeloven og hovedavtalen, vil fagbevegelsens ønske om ~ påvirke disse rammebetingelsene måtte rettes mot offentlige myndigheter og arbeidsgiversidens hovedorganisasjoner. Ønsker man ~ p~virke en konkret fusjon-/fisjonsprosess, kan alle tre nivåene innen fagbevegelsen koples inn. Forbundene og LO sentralt kan uttale seg overfor offentlige myndigheter i konsesjonssøknader, samt være støttespillere for de lokale aktørene i kontakten overfor selskapet De lokale aktørene kan søke å påvirke prosessen gjennom de formelle representasjonsordningene som er etablert i selskapet, og gjennom direkte kontakt med selskapsledelsen i ulike samarbeidsformer. Figur 1.2 illustrerer hvordan de ulike aktørene kan søke ~ p~virke rammevilkårene og prosessen. Figuren kan karakteriseres som skjelettet til rapporten, idet de etterfølgende kapitler skal bidra til ~ belyse de ulike feltene. Hvilke utviklingstrekk og drivkrefter som har nær 14

17 tilknytning til fusjoner og fisjoner, skal vi se pa i Kapittel 3 Omfang og utviklingstrekk. I Kapittel 4 Offentlige reguleringer skal vi se pa hvordan offentlige myndigheter og fagbevegelsen har søkt A pflvirke ulike rammebetingelser. I Kapittel 5 Tillitsvalgtes erfaringer i forbindelse med endringer i eierstrukturen er det bedriften/selskapet som er analysenivaet Her er vi først og fremst opptatt av hvordan fagbevegelsen pavirker fusjons-/fisjonsprosessen. I Kapittel 6 Hvilken vei framover? vil vi presentere 10 bilder. Det første bildet er analyserammen utfylt i forhold til dagens situasjon, og det andre bildet antyder hvordan man kan forbedre det første bildet Figur 1.2 Hvilke virkemidler har fagbevegelsen til å påvirke en jusjons-ljisjonsprosess? LO sentralt AKTØRER * Høringsinstans vjlovreformer * Utva!gs- og komitearbeid * Direkte kontakt m/sentrale aktører * Forhandlinger m/arb.glverslden * Høringsinstans vjkonsesjonssøknader * Støtteapparat til forbund og lokale aktører Forbundene * Høringsinstans vjlovreformer * Utvalgs- og komitearbeid * Direkte kontakt m/sentrale aktører * Forhandlinger m/arb.glverslden * Høringsinstans vlkonsesjonssøknader * Støtteapparat til lokale aktører Lokale aktører * Formelle representasjonsordninger * Direkte samarb. miledeisen ' > Rammevilkår Fusions-/fisionsprosessen - sonderingsfasen - forberedelsesfasen - iverksettingsfasen TJO 15

18 Før vi begir oss i kast med utfyllingen av tankeskjemaet, skal vi i Kapittel 2 Begrepsavklaring se på hva fusjoner og fisjoner er. Da kapittel 2 kan være vanskelig å lese på grunn av det juridiske språket, kan det godt brukes som et oppslagskapittel. 16

19 2 Begrepsavklaring Til daglig blir fusjon og oppkjøp brukt synonymt Tilsvarende er tilfelle med fisjon og salg. Språkforvirringen kan virke uskyldig, men for arbeidstakere og bedriftsledere som berøres av strukturendringer p~ eiersiden, kan nettopp distinksjonene være avgjørende for hvilke rettigheter og forpliktelser man har. For arbeidstakere vil det være avgjørende om en overdragelse er en fusjon eller et oppkjøp. Er det en fusjon ifølge aksjeloven, vil arbeidstakere automatisk f~ overført sine rettigheter og avtaler til det overtakende selskap. For aksjonærer og bedriftsledere kan det være avgjørende ~ f~ overdragelsen eller avhendelsen definert som fusjon eller fisjon ihht skattelovene for å Urnlg~ beskatning. I det følgende skal vi se nærmere på de ulike begrepene som knyttes til fusjon, fisjon, konsern, morselskap og datterselskap. 2.1 Fusjon Fusjon betyr sammensmelting. Innen økonomisk litteratur finnes forskjellige jusjonstypologier: Horisontal: Et selskap slår seg sammen med selskap som har enten likt produktomr~de eller forretningsomrade. Partene slår seg sammen for å stå sterkere og for å få større markedsandel. Vertikal: Et selskap tar opp i seg ett eller flere selskap som er ett ledd nærmere kunden eller nærmere råvarekildene. Konglomerat: Et selskap tar opp i seg ett eller flere selskap med helt nye produktområder. Selskapet ønsker flere bein ~ stå p~ Geografisk: Et selskap søker å få kontroll over større geografiske områder ved å ta opp i seg ett eller flere selskap fra bestemte områder. Ønsket om å komme inn på nye markeder kan gjelde bade innenlands og overfor utlandet 17

20 Fusjon er ogs~ omhandlet i lovverket Fusjon brukes i de nye fusjonsbestemmelsene i "Lov om kontroll og regulering av priser, utbytte og konkurranseforhold av " (prisloven 42 a) som trmte i kraft Fusjon er ikke uttrykkelig definert i prisloven, men blir gitt som eksempel p~ en type bedriftserverv som loven omfatter. Fusjon er imidlertid definert i aksjeloven av Ifølge aksjeloven innebærer en fusjon at to, eller flere, aksjeselskaper smelter sammen til ett selskap. Loven stiller tre vilk~ som m~ oppfylles: Det første vilk~et krever at eiendeler, rettigheter og plikter overdras som helhet. Dersom enkelte eiendeler eller rettigheter holdes utenfor overdragelsen, foreligger det ikke fusjon ifølge aksjeloven. Det an~re vilk~et krever at overdragelsen skjer til et annet aksjeselskap. Det foreligger ikke fusjon i lovens forstand om eiendeler eller rettigheter overdras til samvirkelag eller andre selskapsfonner enn aksjeselskap. Overdragelse til utenlandske selskap regnes ikke som fusjon. Det tredje vilk~et krever at aksjeeierne i det overdragende selskap f~ vederlag i form av aksjer i det overtakende selskap eller aksjer med et tillegg av andre betalingsmidler som ikke overstiger 20 % av det samlede vederlag. Overstiger andre betalingsmidler med 20 % av det samlede vederlag, blir overdragelsen regnet som salg. Overdragende selskap betegner det aksjeselskap som smeltes inn i et annet aksjeselskap, og overtakende selskap betegner det aksjeselskap som tar opp i seg et annet selskap. Følgende typer fusjon er beskrevet i aksjeloven: 1. Fusjon ved opptak: Ett selskap tar opp i seg ett eller flere selskap (aksjeloven 14-1). 2. Fusjon ved nydannelse: To eller flere selskap sluttes sammen til et nystiftet selskap (aksjeloven 14-7). 18

21 3. Fusjon mellom mor og datterselskap: Dersom morselskapet eier samtlige aksjer i et datterselskap, kan eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet bli overtatt av morselskapet (aksjeloven 14-8). Ved fusjon ved opptak overføres hele det overdragende selskap til det overtakende selskap. Fusjon ved nydannelse gjennomføres ved at de opprinnelige selskapene overfører eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet til et nystiftet selskap. Aksjonærene i de opprinnelige selskapene mottar aksjer i det nye selskapet, eventuelt med et tilleggsvederlag som ikke overstiger 20 %. Her vil man ha minst to overdragende selskap, mens det nystiftede selskap regnes som det overtakende (Skåre & Knudsen, 1987: ). Fusjon mellom mor- og datterselskap kan skje ut fra morselskapets ønske om A oppløse et heleid datterselskap. Morselskapet tar ut eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet, og fører disse opp i sin balanse, mens aksjene i datterselskapet slettes. Det blir her ikke snakk om A utstede nye aksjer i morselskapet som fusjonsvederlag. Aksjelovens 14-1 annet punktum regulerer fusjoner hvor det overtakende selskap selv er et datterselskap i et konsern. I dette tilfelle kan fusjonsvederlaget til det overdragende selskap besta av aksjer i det overtakende selskaps morselskap. I motsetning til aksjeloven, gir skattelovene ikke noen definisjon av fusjon, men begrepet forekommer i enkelte skattebestemmelser. Bl'lde Vinje (1988:219) og en innstilling avgitt fra en arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet l, peker pa at det er forskjeller mellom det selskapsrettslige og det skatterettslige fusjonsbegrep. Vinje viser til at det skatterettslige fusjonsbegrepet tolkes strengere enn det selskapsretts- I Fusjon. Fisjon. Lovfesting av regler for beskatning. hmstilling avgitt fra en arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet mai

22 lige, dvs at enhver fusjon som gjennomføres etter aksjelovens regler ikke automatisk er en fusjon ihht skattereglene. Det finnes ingen enkle tommelfingerregler for å avgjøre om en overdragelse er en fusjon ifølge skattebestemmelsene. Sammenslutninger av selskap som faller utenfor det skatterettslige fusjonsbegrep, skal beskattes som et betydelig aksjesalg. Det er derfor betydelige skatteøkonomiske interesser så vel for bedriften som for det offentlige, knyttet til hvordan sammenslutninger organiseres. Utgangspunktet i skattelovene er at fusjon i seg selv ikke utløser beskatning, verken av selskapene eller deres aksjonærer. Den skatterettslige praksis om skattefrihet ved fusjon utviklet seg før aksjeloven fikk regler om fusjon. Vinje hevder at for at en fusjon skal behandles som en reell fusjon i forhold til skattereglene, må man stille som tilleggskrav til aksjelovens bestemmelser at det drives virksomhet i selskapene før fusjonen finner sted, og at denne virksomheten fortsetter i det overtakende selskap. Vinje bygger sin påstand på Finansdepartementets praksis og tolkning av prinsippet om skattefrihet ved fusjon. Virksomhetskravet er imidlertid omdiskutert og regnes for å være et av de vanskeligste spørsmål vedrørende skattefrihet ved fusjoner. I innstillingen avgitt til Finansdepartementet argumenterer arbeidsgruppen med at et generelt krav til virksomhet i selskaper før og etter en fusjon hviler på et usikkert grunnlag. De henviser til at aksjeloven ikke har stilt et tilsvarende krav og at man i praksis godtar holdingselskaper som fusjonspartnere, selv om disse ikke nødvendigvis driver virksomhet i skattelovens forstand 2 Kvisli uttrykte følgende i Innføring i skatteretten (1962:109):, Fusjon - Fisjon. Lovfesting av regler for beskatning. Innstilling avgitt fra en arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet mai 1982, s

23 "Det vil neppe i noe tilfelle være tilstrekkelig å påvise at en transaksjon er fremkalt av skattemessige hensyn. Men jo mer formålsløs transaksjonen vil bli hvis de skattemessige hensyn kuttes ut, jo sterkere vil preget av arrangementet være. Har transaksjonene ikke en viss egenverdi med hensyn til økonomiske realiteter, vil de skatterettslig sett ligge i faresonen selv om de privatrettslig sett er uangripelige" Vinje (1988: ) har hevdet at hvor et utenforstående selskap går sammen med et datterselskap og fusjonsvederlaget består av aksjer i det overtakende selskaps morselskap (aksjeloven 14-1 annet punktum), faller fusjonen utenfor det skattemessige fusjonsbegrep. Finansdepartementet har i to saker uttalt at slike fusjoner skal beskattes etter skattelovens 54 annet ledd. Man kan eventuelt søke om fritak for beskatning for denne type fusjon etter lov av 9. juni 1961 nr Fisjon Fisjon betyr deling eller oppsplitting. Som ved fusjon finnes det ulike typer av fisjon. Reve (1986:75-81) har definert 3 hovedtyper: Den første typen betegnes som bolagisering, dvs et foretak/konsern blir oppdelt i flere selvstendige datterselskap. Ved denne type oppdeling beholdes eierskapet innen samme selskapsgruppe. Bolagisering kan karakteriseres som en videreutvikling av divisjonsorganisasjonen til flere selvstendige selskaper samlet under en felles paraply. Den andre typen betegnes som knoppskyting. Ved knoppskyting blir "avlegger-bedrifter" utskilt fra morselskapet ved at man etablerer ny virksomhet i randsonen aven eksisterende bedrift eller ved at man skiller ut en avdeling som eget selskap. Ofte er det noen få personer (eller en gruppe, f.eks. ledere eller eksperter) som forlater morbedriften. Etableringen kan skje etter avtale med, eller i konkurranse med, morforetaket. 21

Den norske arbeidslivsmodellen i endring

Den norske arbeidslivsmodellen i endring Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen i endring En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 143 Knut Bergo Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 144 145 Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter Av advokat Knut Bergo, Norge De norske aksjelovene

Detaljer

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke dagsorden pkt. 9 del 2 Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold Sekretariatets innstilling

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene?

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Fafo-rapport 249 Forskningsstiftelsen Fafo 1998

Detaljer

Konkurranseflater i finansnæringen

Konkurranseflater i finansnæringen Norges offentlige utredninger 2000: 9 Konkurranseflater i finansnæringen Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. juni 1999. Avgitt til Finansdepartementet 28. mars 2000. Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Sissel Trygstad. Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger

Sissel Trygstad. Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Sissel Trygstad Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Sissel Trygstad Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Fafo-rapport 2008:30 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-640-1

Detaljer

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes. «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes. «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og

Detaljer

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Fafo-rapport

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Veileder: Tore Bråthen Antall ord: 13 267 Innleveringsfrist: 12.12.2011 1 INNLEDNING 4 1.1 PRESENTASJON AV OPPGAVENS TEMA 4 1.2 PRESISERINGER 5 1.3

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet

Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet Åsmund Arup Seip Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse Fafo Forskningsstiftelsen Fafo 1997 ISSN 0804-5135 2 Innhold Innledning... 4

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Generasjonsskifte REGELJUNGELEN: ARVEAVGIFTEN: UNG ARVTAGER: Ekspertene gir råd Høyere avgift gir bedriftsdød 1. utgave - MAi 2008 - Slipp juniorene til Les

Detaljer