Code of Conduct. Atferdskode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Code of Conduct. Atferdskode"

Transkript

1 Code of Conduct Atferdskode

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OEN ORD FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR HVA STYRER VÅR ATFERD PERSONERS ATFERD FORRETNINGENS ATFERD SIKRING AV BEDRIFTENS TILGANGER KOMMUNIKASJON INTERESSEKONFLIKT ETTERLEVELSE AV VÅRE REGLER... 24

3 1 NOEN ORD FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR Vårt uppdrag på Fortum är er å skape energi og respekterer ulike kulturer og ulike fremgangsmåter. som vil bedre livene for nåværende og fremtidige Av den grunn er det viktig at vi alle har en felles generasjoner. Bærekraftige forretningsoperasjoner forståelse av hvordan vi driver forretningsvirksomhet. 4 5 ligger i kjernen i strategien vår, og vi mener at vi kan oppnå en konkurransefordel ved å ta tak i miljømessige, økonomiske og sosiale forventninger på en avbalansert måte. Sikkerhet er topprioritert på alle våre operasjonsnivåer. Hos Fortum har våre ansatte betydelig frihet til å utføre arbeidet sitt. Denne friheten innebærer også et stort personlig ansvar. Det er avgjørende at vi alle legger til grunn de samme høye etiske normene uansett hvor vi er i vår virksomhet. Det er her Atferdskoden kommer inn. Vår reviderte Atferdskode er dypt rotfestet i bedriftsverdiene vi deler: ansvarsbevissthet, kreativitet, hensyn og ærlighet. Disse verdiene danner det etiske grunnlaget for alt vårt arbeid i Fortum. Det er ikke nok at vi strengt holder oss til lover og forordninger. Vi må også sørge at våre verdier er synlige i alt vi gjør. Vi engasjerer oss i samfunn over hele verden hver eneste dag. Dette medfører nødvendigvis at vi møter Vår Atferdskode er omhyggelig omarbeidet for å gjøre det enklere å fatte beslutninger ved å gi veiledning i alle etiske spørsmål som måtte oppstå. De beskriver hva vi anser det betyr å handle med integritet, ærlighet og ansvarsbevissthet Det er svært viktig at vi tar fatt i alle bekymringer for mulige tjenesteforsømmelser umiddelbart og på en gjennomsiktig måte. Vi må ikke la noe kompromittere vår ansvarsbevissthet og vår absolutte innsats for våre ærlige og etiske forretningsmetoder. At vi etterlever vår Atferdskode er den beste måten å sikre at interessentene våre kan stole på vår integritet. Å bygge opp tillit på denne måten etablerer et gunstig klima for langsiktig suksess. Jeg har personlig engasjert meg sterkt i denne Atferdskoden, og henstiller til alle som er knyttet til Fortum, om å gjøre det samme. Tapio Kuula President og administrerende direktør Mars 2012

4 2 HVA STYRER VÅR ATFERD? 6 7 Fortums Atferdskode definerer våre generelle prinsipper om hvordan vi behandler andre, hvordan vi engasjerer oss i forretningsvirksomheten og hvordan vi sikrer våre tilganger. Fortum er i global virksomhet, og våre ansatte er borgere av mange, ulike land. Følgelig er våre virksomheter underlagt forskjellige nasjonale og internasjonale lover og forordninger. Som bransjeleder går vi lengre enn kun å adlyde lovverket: Vi tar inn over oss integritetsånden og følger de høyeste normer for etisk forretningsvirksomhet. Vi respekterer menneske- og arbeidervernrettighetene samt internasjonale arbeidervernnormer slik disse er definert i FNs alminnelige menneskerettighetserklæring og de viktigste konvensjonene fra International Labour Organisation (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen). Fortums Atferdskode gir uttrykk for denne ånden gjennom å definere våre generelle prinsipper om hvordan vi behandler andre, hvordan vi engasjerer oss i forretningsvirksomhet og hvordan vi sikrer våre tilganger. Våre verdier er grunnlaget for denne Atferdskoden. Alle Fortums ansatte, styremedlemmer og alle andre som representerer Fortum-selskaper, forventes å oppføre seg i tråd med denne Atferdskoden. I tillegg skal krav som fremgår av lokale regler og forskrifter også etterleves, men de strider ikke mot denne Atferdskoden. Vi mener det er en klar sammenheng mellom de høye, etiske forretningsprinsippene som er fastsatt i vår Atferdskode og vellykkede forretningsresultater.

5 VÅRE VERDIER ANSVARSTAGANDE Vi kjenner våre kunders og andre samarbeidspartneres behov. KREATIVITET Vi tar egne initiativ og oppfordrer hverandre til å finne innovative løsninger. LOVLYDIGHET Det finnes en rekke nasjonale og internasjonale lover og 8 forordninger som regulerer aktivitetene til Fortum og Vi tar ansvar for hva vi Fortums ansatte, og mange av normene som er fastsatt gjør og strekker oss etter Vi utvikler oss i denne Atferdskoden, er basert på lovbestemte krav. beste mulige resultat. 9 kontinuerlig og er åpne for endring. Alle Fortums ansatte forventes å handle i samsvar med alle relevante lover og forordninger som gjelder i deres land og for deres stilling. Vi skal forstå at ikke å etterleve lover og forordninger, kan ha alvorlige konsekvenser både rettslig og for vårt omdømme. Fortums ansatte må blant annet alltid etterleve lover og forskrifter som gjelder følgende: HENSYN Vi setter pris på og støtter hverandre. Vi deler vår kunnskap. Vi samarbeider og diskuterer på en åpen måte. ÆRLIGHET Vi opptrer med høy etikk og integritet. Vi er pålitelige og leverer det vi lover. Helse og sikkerhet Arbeidsmiljø Ytre miljø Konkurranselover og antitrustlover Antibestikkelser Verdipapir- og energimarkeder

6 3 PERSONERS ATFERD SLIK BEHANDLER VI ANDRE MED RESPEKT OG VERDIGHET Fortum tillämpar prinsippene om rettferdige ansettelsesprosesser og respekterer internasjonalt godtatte menneske- og arbeidervernrettigheter og arbeidervernnormer. Vi verdsetter mangfold og fremmer rettferdig behandling og like muligheter når det gjelder rekruttering, godtgjøring, utvikling og forfremmelse for de ansatte, uansett rase, religion, politisk oppfatning, kjønn, alder, nasjonal opprinnelse, språk, seksuell orientering, sivilstand eller funksjonshemming. Vi er opptatt av å etterleve alt lovverk knyttet til foreningsfrihet, personvern, kollektive forhandlinger, arbeidstid, fast og timeavregnet lønn samt lovverk som forbyr tvungent og obligatorisk arbeid, barnearbeid og ansettelsesdiskriminering. Fortum bestreber seg på å sørge for en trygg og sunn arbeidsplass for alle ansatte. Fortum er en rusmiddelfri arbeidsplass. Vi er opptatt av å ha like muligheter når det gjelder alle våre ansettelsesmetoder, -prinsipper og -prosedyrer. Vi investerer hele tiden i personlig og yrkesrelatert opplæring og utvikling for våre ansatte, og vi oppmuntrer våre ansatte til å leve balanserte personlige og yrkesrelaterte liv.

7 12 Vi respekterer vår ansattes rett til personvern i relasjon til personlig informasjonskonfidensialitet. Fortum håndterer all personlig informasjon konfidensielt og i samsvar med gjeldende lover og forordninger om personvern. For å sikre tilgjengelighet, korrekthet og konfidensialitet når det gjelder forretningsvirksomhetsinformasjon og for å sikre kontinuitet i forretningsvirksomheten, forbeholder 13 Fortum seg retten til å begrense og overvåke bruken av forretningsvirksomhetsinformasjon og -systemer i samsvar med gjeldende lover og forordninger om personvern. Vi verdsetter mangfold, fremmer rettferdig behandling og like muligheter og bestreber oss på å sørge for en trygg og sunn arbeidsplass. OFFENTLIG UTTRYKK FOR PERSONLIGE MENINGER TRAKASSERING OG MOBBING Vi har nulltoleranse for enhver form for mishandling, trakassering eller mobbing på alle arbeidsplasser, overfor ansatte, underleverandører, leverandører, kunder og andre. Alle typer seksuell trakassering er forbudt hos Fortum. Dette gjelder også alle former for såkalt passiv trakassering på arbeidsplassen som strider mot konvensjonelle anstendighetsnormer. Eksempler på slikt er vulgære bilder og vulgær språkbruk, fornærmende skriv og skitne vitser. Vi forstår at trakassering i de fleste tilfellene er en subjektiv, personlig opplevelse, og derfor respekterer vi til fulle opplevelsen av personlig følt trakassering. Fortum erkjenner den grunnleggende rettigheten til ytringsfrihet samt rettighetene ansatte har til på en ordentlig måte å delta som enkeltpersoner i de politiske prosessene i alle land, basert på lokale lover og forordninger. Som Fortum-ansatte forstår vi at meninger og uttalelser kommunisert som ansatt, kan skade allmennhetens oppfatning av Fortum, og at det er vårt ansvar å unngå situasjoner som skader Fortums offentlige profil. Vi forstår at hvis vi deltar som en enkeltperson i politiske aktiviteter, skal det gjøres klart at oppfatningene som meddeles, er personlige og ikke representerer Fortums oppfatninger. Det samme gjelder for andre personlige meninger som uttrykkes offentlig.

8 4 FORRETNINGENS ATFERD SLIK INVOLVERER VI OSS MED VÅRE PARTNERE, KUNDER OG I SAMFUNNET Fortum utøver god forretningsvirksomhetsatferd i alle sine forretningsoperasjoner. Vi konkurrerer på rettferdig vis og unngår alle situasjoner der våre privatinteresser vil kunne komme i strid med Fortums interesser. Fortum forbyr upassende betalinger samt enhver form for utpressing eller korrupsjon, herunder bestikkelser og tilretteleggingsutbetalinger til eller fra Fortum, Fortums ansatte eller styremedlemmer. Fortum er opptatt av å etterleve pengehvitvaskingslovverket samt å hindre skatteunndragelser, og å drive forretninger kun med leverandører og forretningspartnere som følger alt gjeldende lovverk og oppfyller formaliserte Fortum-krav til motparter. Prosedyrer for å filtrere og godkjenne forretningspartnere, er implementert for å redusere farene. Vi fremmer gjennomsiktigheten i våre operasjoner og unngår bruken av mellommenn uten legitime, forretningsmessige årsaker. Strukturen i alle de forretningsforhandlinger Fortum er involvert i, skal være gjennomsiktige og økonomisk sunne.

9 ARBEID MED OFFENTLIGE FUNKSJONÆRER OG POLITISKE BESLUTNINGSTAKERE FORHOLDET TIL LEVERANDØRER Fortums forhold til leverandørene er basert på ærlighet og tillit. Denne Atferdskoden og våre regler for leverandøratferd legger grunnlaget for alt samvirke. Vi forventer at leverandørene våre følger de samme reglene for god forretningsatferd som vi følger, og at de etterlever alle gjeldende lover og forordninger. I leveringskjeden vår tilskynder vi at leverandørene oppfyller de ti prinsippene i FNs Global Compact (globale standarder), og vi forventer at leverandørene våre forbyr enhver form for korrupsjon, at de respekterer menneskerettighetene og internasjonale arbeidervernnormer og fremmer miljøansvar. Vi etterlever fullt ut alle lover og forordninger vedrørende samspill med offentlige funksjonærer og politiske beslutningstakere på kommunale, regionale, landsspesifikke og internasjonale (for eksempel EU) nivåer, herunder lobbyvirksomhet, og respekterer prinsippene og retningslinjene enkeltstående institusjoner kan ha tatt i bruk når det gjelder samarbeid med forretningsvirksomheter. Når vi samvirker med offentlige organer og kontrollører, gjelder landsspesifikke instrukser GAVER OG UNDERHOLDNING Gjennomsiktighet i operasjonene og etterlevelse av de gode forretningsprinsippene er grunnlaget for alt samspill. Vi godtar aldri, og vi gir aldri, gaver av mer enn nominell verdi eller gaver som er mer enn hva som er ansett som rimelig gjestfrihet i den vanlige forretningsvirksomheten. Landsspesifikke regler og forskrifter om gaver kan muligens gjelde og skal også tas i betraktning. Vi godtar aldri, og vi gir aldri, pengegaver, inkludert gaver som er kontanter eller verdipapirer. Vi godtar aldri, og vi gir aldri, gaver som kan skade omdømmet eller tiltroen til Fortum eller Fortums ansatte eller forretningspartnere. Heller ikke godtar vi gaver løpende gitt av de samme personene eller organisasjonene. Deltakelse i eksterne begivenheter organisert av en leverandør eller en annen forretningspartner er akseptabelt forutsatt at det er en sunn og dokumentert forretningsrelatert grunn til deltakelsen. I slike tilfeller anbefales det at reise- og innkvarteringsutgiftene dekkes av Fortum.

10 5 SIKRING AV SELSKAPETS TILGANGER Alle Fortums tilganger og ressurser er viet og handelshemmeligheter, og som faller i gale til Fortums forretningsmål og til å sikre at vi har hender, vil kunne ha negative virkninger for Fortums vedvarende suksess. Som Fortum-ansatte sikrer vi konkurranseposisjon og forårsake økonomisk tap og disse tilgangene og ressursene og forstår at Fortums tap av tiltro hos våre partnere og allmennheten. tilganger, herunder immaterielle eiendomsrettigheter, 18 ressurser, fasiliteter, bygninger og kontorutstyr, er 19 Det er vårt ansvar å sikre Fortums tilganger og ressurser og garantere at all forretningsvirksomhetsinformasjon er konfidensiell. ment for forretningsformål. Vi forstår også at vi aldri skal bruke bedriftens tilganger eller ressurser til ulovlige, ikke-samsvarende eller uetiske formål eller for å støtte politisk aktivitet. Det samme gjelder eventuell eiendom betrodd i vår varetekt av våre forretningspartnere. Videre respekterer Fortum andres rettigheter og tolerer ikke ulovlig bruk av annen parts tilganger eller immateriell eiendomsrettighet som del av Fortums forretningsvirksomheter. INFORMASJONSKONFIDENSIALITET Fortum er opptatt av å sikre konfidensialiteten til våre egne og våre forretningspartneres handelshemmeligheter samt all annen konfidensiell, forretningsrelatert informasjon som vi blir kjent med mens vi driver vår virksomhet. Vi er oppmerksomme på at alle konfidensielle dokumenter som inneholder forretningsrelatert informasjon DONASJONER OG SPONSING Fortum har et konsernomfattende sponsor-program som styres av Corporate Relations and Strategy-funksjonen (bedriftens funksjon for bedriftsrelasjoner og bærekraft). Alle kontrakter godkjennes kun ut fra skriftlig søknad. Donasjoner vurderes og innvilges én gang hvert år innenfor det rammeverket som er fastsatt i Companies Act (aksjeloven). Fortum som selskap støtter ikke, verken direkte eller indirekte, opp om noe politisk parti, enkeltstående politikere eller andre politiske organisasjoner. Selskapet deltar heller ikke i finansieringen av partiers eller kandidaters valgkampanjer. Fortum støtter ikke opp om saker som er religiøse, av radikal natur eller har personlig interesse for ansatte eller deres familiemedlemmer, og støtter ikke opp om saker eller aktiviteter som setter miljø eller sikkerhet i fare.

11 6 KOMMUNIKASJON Fortum streber etter å bidra til at samfunnet utvikler seg i en mer bærekraftig retning. Derfor engasjerer Fortum seg i den offentlige debatten, samarbeider med en rekke interessenter bak initiativer som tjener samfunnet, og tilbyr sin ekspertise for å få til politisk og legislativ være i samsvar med lovverket i Finland som regulerer offentlig noterte selskaper, reglene og forordningene for aksjebørsen samt andre gjeldende forordninger fastsatt av EU. Selskapsinformasjon offentliggjøres samtidig til alle interessentene. Videre kommenterer vi ikke våre konkurrenters anliggender, 20 beslutningstaking der det passer. 21 I henhold til Fortums overordnede kommunikasjonsprinsipper, herunder lobbyvirksomhet, er selskapets meldingsformidling fremtidsrettet, gjennomsiktig og objektiv i sitt innhold og oppdatert samt meningsfylt og relevant for alle målgruppene. Med denne innstillingen har Fortum som mål å fremme troverdighet, ansvarsfølelse og tillit blant sine interessenter og å støtte effektiv implementering av selskapets misjon og strategi. Fortum presenterer sine produkter og tjenester sannferdig i alle sine markedsførings- og kommunikasjonsmaterialer. Vi kommer ikke med falske påstander, og vi følger strengt retningslinjene for ansvarsfull markedsføringskommunikasjon. Påstander om miljøsaker følger all egnet lovgivning relatert til miljømessig markedsføring. Da Fortums aksjer er notert på aksjebørsen i Helsingfors (NASDAQ OMX Helsinki), må alle våre kommunikasjoner og økonomirapporteringer og vi spekulerer ikke i og kommenterer ikke markedsrykter. Kun særskilt oppnevnte talspersoner tillates å komme med offentlige erklæringer om Fortum. Vi har som mål å fremme troverdighet, ansvarsfølelse og tillit blant interessentene våre.

12 7 INteressekoNFLIKT Vi må unngå mulige konfliktsituasjoner der personlige interesser strider mot selskapets interesser. En interessekonflikt er en omstendighet eller situasjon der direkte eller indirekte interesser av personlig art strider mot selskapets forretningsinteresser. En interessekonflikt oppstår hvis en ansatt eller et av hans/hennes familiemedlemmer har økonomisk interesse i et selskap som direkte eller indirekte er i virksomhet som leverandør til, kunde av eller underleverandør til Fortum, eller som oppnår fordeler når man samvirker med et slikt selskap. Som Fortum-ansatte forstår vi at alt arbeid vi påtar oss for Fortum, må utføres til beste for Fortum og på en måte som er uten interessekonflikter. Vi innser at en interessekonflikt også vil kunne oppstå som følge av personlige forbindelser med våre forretningspartnere eller medarbeidere. I slike tilfeller passer vi på å avstå fra relevante beslutningstakingsposisjoner og å informere våre overordnede om situasjonen. Derfor må et personlig forhold mellom en sjef og en underordnet meddeles de overordnede, i tilfeller der det kan oppstå interessekonflikt. Vi forstår også at en interessekonflikt vil kunne påvirke vår evne til å beskytte bedriftens tilganger. Som en generell regel, bør vi unngå alt som forårsaker potensielle konfliktsituasjoner. Hvis man har en bistilling, er leder eller direktør hos en annen forretningsvirksomhet eller har ulønnet styremedlemsstilling, må dette meddeles de overordnede hvis det finnes en mulig forbindelse til Fortums forretningsvirksomhet. I tillegg skal krav som fremgår av lokale regler og forskrifter også etterleves, men de strider ikke mot denne Atferdskoden.

13 8 ETTERLEVELSE AV VÅRE REGLER Alle Fortum-ansatte må etterleve Atferdskoden. I tillegg er vi ansvarlige for å hindre og rapportere mulige krenkelser gjennom de tilgjengelige kanalene på en betimelig måte. Det er ledernes ansvar å sørge for at alle ansatte er godt kjent med disse kanalene. Men disse kanalene skal ikke kunne brukes for falsk rapportering. Alle etterlevelsesbekymringer som reises hos Fortum, kontrolleres i samsvar med den fastsatte prosessen. Hvis man gir uttrykk for bekymring om etterlevelsen av forretningsetikken, skal det ikke føre til negative, arbeidsrelaterte konsekvenser. Under undersøkelsene av etterlevelsesbekymringer sørger vi for konfidensialitet og iverksetter ikke disiplinærtiltak mot personer beskyldt for tjenesteforsømmelse eller manglende etterlevelse før undersøkelsesprosessen er fullført. De som krenker Atferdskoden, vil bli gjenstand for passende disiplinærtiltak. Det er enklere å hindre en krenkelse enn å måtte ta følgene. Av den grunn bør alle Fortum-ansatte anstrenge seg til det ytterste for å fremme en etterlevelseskultur. Vi er alle ansvarlige for å hindre og rapportere mulige krenkelser.

14 SLIK OPPLYSER DU OM EN BEKYMRING Hvis du har spørsmål om, eller er bekymret over hva som er behørig atferd, eller hvis du mistenker at Atferdskoden krenkes, skal du kontakte din nærmeste overordnede, annen leder eller internrevisjonen. Du kan også opplyse om en bekymring på våre internettsider Corporation > Corporate governance > Code of Conduct. Fortum anser at misbruk av disse kanalene er uakseptabelt. Du kan finne ytterligere materiell og informasjon på intranett: Vårt selskap > Atferdskode

15 Fortum Corporation Keilaniementie 1, Espoo POB FORTUM FINLAND tlf faks nor

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer GROUP POLICIES Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Innhold Introduksjon 3 Polygons etiske retningslinjer Forretningsetikk 4 Antikorrupsjon og konkurranse Ansatte 5 Profesjonell

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE I. OMFANG OG FORMÅL GC Rieber ambisjon er å opprettholde og styrke sin posisjon som en positiv og innovativ kraft

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK Innhold 01 DETTE ER KODEN 03 02 FORHOLD INNEN INFRATEK 2.1. Arbeidsforhold og arbeidsmiljøet 2.2. Helse og sikkerhet 2.3. Sensitiv informasjon og taushetsplikt

Detaljer

Etiske retningslinjer for god forretningsetikk

Etiske retningslinjer for god forretningsetikk Etiske retningslinjer for god forretningsetikk 2 Disse reglene for god forretningsetikk er godkjent av Cargotecs styre, og definerer våre felles arbeidsmetoder. Vi ønsker å gjøre Cargotec til den ubestridte

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2010-05-14 1 (6) Minna Pajala-Hammar, Britt-Helene Ferngren Selskapets samfunnsansvar Endelig versjon Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet TeliaSonera har vedtatt disse retningslinjene. Vi forventer

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Elteco AS. Atferdskodeks

Elteco AS. Atferdskodeks Elteco AS Atferdskodeks Innledning Elteco er et teknikkhandelsselskap som tilfører både teknisk og økonomisk merverdi i kjeden mellom produsent og kunde. Selskapet konsentrer seg om nøye utvalgte markedsnisjer

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Administrative Policy Norwegian translation from English original

Administrative Policy Norwegian translation from English original Etiske regler Alle enheter KONEs misjon er å skape bedre flyt i bylivet. Vår visjon er at vi leverer den beste People Flow opplevelsen, vi skaper effektivitet og enkelhet for brukere og kunder i hele bygningens

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledergruppen Dato: 110321 Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag Innholdsfortegnelse Wulff Group/Wulff

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Innhold Innledning... 1 Grunnlaget for de Etiske retningslinjene for leverandører... 1 Hvem de Etiske retningslinjene for leverandører gjelder for... 2 Overholdelse

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING 1. VÅRE FORRETNINGSPRINSIPPER På Nordic Waterproofing arbeider vi for å skape merverdi for våre interessenter uten at det går ut over de høye standardene

Detaljer

Code of Conduct. Etiske arbeidsregler

Code of Conduct. Etiske arbeidsregler Code of Conduct Etiske arbeidsregler innledning Etiske arbeidsregler for Mediq Norge AS Disse arbeidsreglene har blitt laget av OPG for å informere alle som er ansatt i OPG gruppen, heriblant oss i Mediq

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet Experian plc Globale etiske retningslinjer Versjon 1.0 Drive forretninger med integritet Iverksatt 13. mai 2010 Revidert frem til og med 15. mars 2011 Experian plc Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvordan

Detaljer

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar Retningslinje for innkjøp i Sbanken ASA Besluttet av Ledelsen i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. september 2017 Frekvens beslutning Rettslig hjemmel Årlig Finansforetaksloven Verdipapirhandelloven Regnskapsloven

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 MENNESKERETTIGHETER... 3 3 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 3.1 RETNINGSLINJER... 3 3.2 ARBEIDSFORHOLD...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER VEILEDENDE PRINSIPPER FOR SAMARBEID MED OSS

ETISKE RETNINGSLINJER VEILEDENDE PRINSIPPER FOR SAMARBEID MED OSS ETISKE RETNINGSLINJER VEILEDENDE PRINSIPPER FOR SAMARBEID MED OSS 1 Selv om virksomheten vår er i stadig utvikling, vil kravet til etisk atferd i alt vi gjør aldri endres. Vi har alle plikt til å handle

Detaljer

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Etiske retningslinjer hos Kruse Smith 2016 2 / 6 Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Tillit, troverdighet og det gode omdømmet er noe vi kontinuerlig må gjøre oss fortjent til gjennom våre handlinger.

Detaljer

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Innhold Introduksjon om anti-korrupsjonsretningslinjene..................... 3 Om retningslinjene............................................ 4 Den ansattes

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon til virksomheten og hovedtall 3 4 7 Administrerende direktør har ordet Del I: Forståelse og anvendelse av Enovas etiske retningslinje Del

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar Policyer Policy for etikk og samfunnsansvar Policy for etikk og samfunnsansvar er godkjent av styret. Brev fra konsernsjef Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave som forvalter av jernbaneinfrastrukturen

Detaljer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag nsvarlig for dokumentet: Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag Wulff Group/... 2 Forretningsside... 2 Verdier og forretningsprinsipper... 2 Etikk og moral... 2 Partnersamarbeid... 3

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere Microsoft streber etter å være mer enn bare en god bedrift de streber etter å bli en fantastisk bedrift. Det som vil gjøre Microsoft fantastisk, er et sterkt

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Vanlige spørsmål Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Innledning Følgende spørsmål og svar følger Parker Hannifins (Parkers) Etiske regler for distributører (reglene). Vi tilbyr

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys»

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» 1 ALVDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER «Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Brev fra ledelsen Det er viktig for oss i Caverion at vi utvikler selskapets virksomhet på lang sikt. Vi ønsker ikke å oppnå et godt økonomisk resultat for enhver pris. Vi vet at

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

NCC er aktiv gjennom hele verdikjeden når det kommer til å skape fremtidens miljøer for arbeid, bolig og kommunikasjon. Det stiller høye krav til en

NCC er aktiv gjennom hele verdikjeden når det kommer til å skape fremtidens miljøer for arbeid, bolig og kommunikasjon. Det stiller høye krav til en Code of Conduct NCC er aktiv gjennom hele verdikjeden når det kommer til å skape fremtidens miljøer for arbeid, bolig og kommunikasjon. Det stiller høye krav til en ansvarsfull virksomhet og ansvarlige

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA 1. Introduksjon Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER April 2014 OPPSUMMERING INNLEDNING 3 FORRETNINGSINTEGRITET 4 Avskaffelse av alle former for tvangsarbeid 5 AVSKAFFELSE AV BARNEARBEID 5 Avskaffelse av diskriminering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL INTEGRITET OG ETISKE RETNINGSLINJER RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL Kjære venner! Integritet og regler for etisk forretningsatferd har alltid vært en innebygd del av Sika

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Nokias adferdskodeks

Nokias adferdskodeks Nokias adferdskodeks Kjære kollega, Nokias adferdskodeks Hver eneste dag spiller Nokias produkter en viktig rolle i livet til millioner av mennesker fra alle verdenshjørner, alle slags kulturer og alle

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Valmets etiske retningslinjer

Valmets etiske retningslinjer Valmets etiske retningslinjer Valmets etiske retningslinjer Kjære kolleger og partnere hos Valmet! Valmets etiske retningslinjer er et sett med regler som definerer moral og etikk, ansvar, og korrekt opptreden

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Hvorfor etiske retningslinjer? Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 Vedtatt av kommunestyret i sak 71/16, versjon 1, dato 13.12.2016 Innledning Målet med etiske

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: K-styre 19.2.2014 Sak 14/14 Etisk norm Balsfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte, ansatte

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE Ringebu kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte for å sikre en uavhengig forvaltning. Kommunestyret vedtok 29.01.2009

Detaljer

Securitas verdier og etikk

Securitas verdier og etikk Securitas verdier og etikk 1 2 Melding fra administrerende direktør Hver dag, hvor vi enn er representert, kan alle som er tilknyttet Securitas hjelpe til med oppbyggingen av ryktet og merkevaren og fremme

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Vestre jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre

Detaljer

AVTALE MELLOM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD

AVTALE MELLOM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD Merk, dette er en oversettelse av et originalt dokument på engelsk. AVTALE MELLOM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET OM UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Versjons nr.: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr.: 5 27.10.2015 S-RA-0010 Utarbeidet av: Dokumenteier: Godkjent av: Jens Solli Tore Amundsen Styret Endringskontroll Versjons

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer for NIBR NIBRs kjernekompetanse og faglige profil Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR, er et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt.

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer