- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD"

Transkript

1 T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r

2 Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av eierskifter Generasjonsskifte mange forhold å ivareta Nøkkelen ligger i forberedelsene Tilbake til røttene - Sisomar Styrket av salget - Byggcon Kjøpt av en proff Catch Det vanskelige valget Pundslett Holdt familietradisjonen i hevd AS Landmaskin - en kjempeutfordring for flere enn eierne Nå skal vi snakke om eierskifte Kunnskapsparken Bodø arbeider aktivt for å skape oppmerksomhet rundt temaet eierskifte i små og mellomstore bedrifter. Det er en målsetning både for Kunnskapsparken Bodø og NHO at det etableres et nasjonalt senter for eierskifter. TEKST: Sissel Ovesen, Kunnskapsparken Bodø AS I Norge er eierskifter en anonym del av bedriftens liv. Vi snakker lite om eierskifter. Det gjør vi noe med her. Og vi skal ikke drøfte eierskap og eierstyring med fokus på de største bedriftene. Ryggraden i samfunnet er de små og mellomstore bedriftene SMBene. I følge Soria Moria-erklæringen skal Norge bli en av de ledende innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte økonomier i verden innenfor de områder vi har fortrinn. De virkemidlene det refereres oftest til er innovasjon og nyskaping. Løfter vi blikket ut i Europa eller kanskje bare til våre naboland ser vi at eierskifter også er et hyperaktuelt tema i forbindelse med næringsutvikling. Kombinasjonen nyskaping, innovasjon og eierskifte skaper en mye bedre dynamikk i næringslivet. Det mangler ikke på utfordringer for landets mange SMBer. Et eierskifte kan lede en bedrift inn i problemstillinger man ikke ante eksisterte. I Norge mangler vi kultur for eierskifter. Vi har mange familiebedrifter Eierskifte som har blitt overført fra generasjon til generasjon. Trenden er imidlertid i ferd med å snu med en sterk reduksjon i antall arvtakere. Undersøkelser viser at de aller fleste gründere foretrekker å etablere egen bedrift, selv om det er enklere å overta en eksisterende bedrift. Myndighetene må innse at svært mange av disse bedriftene står i reell fare for å bli nedlagt med alle de negative følger dette får for både enkeltpersoner og hele lokalsamfunnet, ja for hele nasjonen. Selv om myndighetene så langt ikke gjør nok på dette området, er det ikke mindre viktig at bedriftseierne selv tar tak i problemstillingen og forsøker å forberede seg best mulig på det som kanskje kommer. Eierskifte er en komplisert prosess, og det er dessverre vanlig at bedriftseier ikke begynner å tenke på og planlegge eierskifte før det haster. Gjennom flere artikler og intervjuer tilbys her en rekke gode råd og vinklinger, enten vi bruker ord som eierskifte, generasjonsskifte, sammenslåing eller oppkjøp. Det ER virkelig mye å ta hensyn til: Aksjelov, arvelov, følelser, ansatte, familie, egen økonomi etter eierskiftet. For å nevne noe. God lesning! Mer enn bedrifter med mer enn ansatte står i fare for å bli nedlagt i Norge på grunn av mangel på arvtakere eller mangel på potensielle kjøpere. En svensk undersøkelse om eierskifte viser at 35 prosent av familiebedriftene, som i dag eies og ledes av baby-boom generasjonen, er i fare for å bli lagt ned nettopp på grunn av mangel på arvtakere eller potensielle kjøpere. Nære likhetstrekk mellom Norge og Sverige i aldersgruppering og næringsliv gjør dette estimatet overførbart. Tross sterke anbefalinger fra flere hold (bl.a. EU, NHO og forskere) har ikke Regjeringen gjort nok for å legge forholdene til rette for generasjonsskifter. Mens våre naboland etablerer markedsplasser for omsetning av små og mellomstore bedrifter (SMB), etablerer hjelpeapparat for å assistere eierne i prosessen og innfører skatteletter for å forenkle eierskiftet, skjer det ingenting på dette området i Norge. Det kan virke som om vår regjering glemmer at 99.5 prosent av bedrif- tene i Norge er SMB og dermed i faresonen for nedleggelse. Eierne av disse bedriftene er vanlige mennesker som gjennom beundringsverdig innsats, langsiktighet og nøkternhet har skapt bedrifter av stor betydning for samfunnet. Nå risikerer de å tape verdiene som er investert i bedriften, som følge av nedleggelse. Eieren er ikke den eneste som rammes, samfunnet rammes; også gjennom tapte arbeidsplasser og redusert inntekt. SMB beskattes i dag på en måte som hemmer vekst, produktivitet og muligheten for å gjennomføre eierskifte. I familiebedriften er det rett og slett ikke sikkert at arvtaker har råd til å overta bedriften selv om han/hun gjerne skulle ønske å gjøre så. Generasjonsskifte er i seg selv en kompleks prosess som kan medføre betydelig omsetningssvikt de første årene etter eierskifte. Dette skyldes til dels at bedriften mister sine viktigste ansatte og at overgangen burde vært bedre planlagt. I tillegg belastes arvtakeren 20 prosent i arveavgift. NHO, Kunnskapsparken Bodø, BIs senter for eierforskning og andre forskningsmiljø har tatt ansvar for å intensivere innsatsen for å fremme ny kunnskap knyttet til eierskifteutfordringer, samt gjøre verktøy tilgjengelig for å lette prosessen. Regjeringen gjør svært lite, tross at partifeller gjennom dagspressen etterlyser handlingskraft fra sine egne. NHO mener at både familien, næringslivet og Regjeringen må bli bevisst på de utfordringene vi står overfor og ta ansvar for å legge forholdene til rette for at eierskifter skal bli så lempelig som mulig. NHO etterlyser følgende tiltak fra Regjeringen: Følge opp EUs eierskiftepolitikk på lik linje med våre naboland slik at vi er forberedt på utfordringene norsk næringsliv står ovenfor Etablering av et eierskiftesenter i samarbeid med næringsliv og forskningsmiljø som får et hovedansvar for å følge opp anbefalinger Hindringer for eierskifte må reduseres eller fjernes, slik som arveavgift, formueskatt og dokumentavgift En nasjonal eierskiftedatabase må utvikles. En slik data base vil være et viktig verktøy for å få frem ny kunnskap knyttet til eierskifteproblematikk Det offentlige må ta større ansvar for forskning på eierskifte gjennom prosjekter TEKST: Kurt Jessen Johansson, NHO Nordland 2. INNHOLD Kurt Jessen Johansson

3 Finansiering av eierskifter Per Helge Grindheim Eirik Falk Horn Vevelstad Ass. banksjef - Storkunde Ass. banksjef - SMB Et eierskifte i en bedrift skjer når en annen bedrift eller privatperson kjøper opp en kontrollerende aksjepost eller innmaten (aktiviteten) i et selskap. Motivet bak et eierskifte kan være så mangt, men ofte er det relatert til mangel på kapital, kompetanse og/eller arv/generasjonsskifte for å kunne utvikle virksomheten videre. Lånefinansierte oppkjøp (eierskifte) krever betydelig aktsomhet når det gjelder forhold omkring selskapenes aksjonærer, kreditorer samt foretakets evne til verdiskapning. Det bør ligge langsiktighet bak de vurderinger som gjøres. TEKST: Eirik Falk Horn Vevelstad og Per Helge Grindheim, Nordlandsbanken. Spesielle lovmessige og risikomessige problemstillinger kjennetegner slike transaksjoner. Viktige problemstillinger som må belyses for en kjøper/investor og banken vil typisk være: 1. Hva er formålet ved transaksjonen? 2. Vennlig versus uvennlig oppkjøp? 3. Kjøp av aksjer eller innmat? 4. Hvilke deler av virksomheten overtas og hva blir igjen i det selgende selskapet? 5. Hva skjer med de ansatte (kompetanse)? 6. Konkurransebegrensninger for selger og strategisk personell hos selger? 7. Overtakelse av leverandøravtaler og kundeportefølje, mer kenavn, utsalgssted, goodwill? 8. Forholdet til andre interessegrupper (kreditorer, offentlige, aksjonærer)? 9. Etiske og omdømmemessige sider ved transaksjonen? 10. Strukturering av lån forbundet med oppkjøpet og sikkerhetsmessige problemstillinger (for holdet til aksjelovens 8-7 og 8-10) 11. Evne til nødvendig egenfinansiering? 12. Hvor lang tid tar det før investeringen kan tilbakebetales (pay-back tid)? 13. Hvordan skal lånet betjenes? For å avklare en rekke av forholdene ovenfor vil det være nødvendig å gjennomføre en due diligence. Hvor omfattende denne skal være må avgjøres i hvert enkelt tilfelle, og må ses i sammenheng med vurdert risiko i transaksjonen og transaksjonens størrelse. Dersom det dukker opp nye vesentlige momenter i en slik prosess vil vi som bank normalt forbeholde oss retten til å vurdere finansieringen på nytt. Det er derfor en fordel at due diligence er gjennomført i forkant av oppkjøpet. En grundig økonomisk analyse av oppkjøpet vil være et viktig bidrag for oss som bank ved behandling av en lånesøknad. Denne bør inneholde en åpningsbalanse og en vurdering av den med fokus på mer-/mindreverdier samt en kontantstrømanalyse som ser 3-5 år fremover. Det vil også være viktig å kunne konkretisere økonomiske bidrag fra definerte synergieffekter som eierskifte forventes å gi. Et eierskifte som krever finansiering vil normalt komme på toppen av annen driftsrelatert finansiering som kjøper skal håndtere. I tillegg vil det kunne være finansielle behov knyttet til selskap/ innmat som kjøpes. Totalt vil dette gi en høy gjeldsbelastning for kjøper i en periode, og det blir derfor viktig å kunne sannsynliggjøre en forutsigbar kontantstrøm og gjeldsbetjeningsevne i oppkjøpslånets løpetid. Banken og investor vil i stor grad ha felles interesse i at kontantstrømmene og marginene i oppkjøpet er så gode at prosjektet tåler både en og flere overraskelser underveis uten at dette truer det oppkjøpende selskaps gjeldsbetjeningsevne. Problemer som ofte dukker opp i forbindelse med oppkjøp er at det tar lengre tid enn man tror å realisere synergieffekter, at ansatte og ledelse i det oppkjøpte selskap er kritisk til oppkjøpet og at det tar tid å bygge tillit. Kjøp av aksjer Et oppkjøp av aksjer kan være utfordrende finansielt, da det normalt ikke vil være anledning for en bank å ta pant direkte i aktiva til det oppkjøpte selskapet, men primært kun i aksjene som kjøpes (AL 8-10). For en unotert SMB-bedrift vil verdien av disse aksjene kunne variere mye over tid samtidig som likviditeten (les omsetteligheten) vil være usikker. Ofte vil enkelte aktiva i selskapet kunne ha en mer stabil verdi, men disse vil også kunne være belånt i større eller mindre grad. Det vil normalt være en forutsetning med en relativt rask nedbetaling av en slik oppkjøpsfinansiering (3-5 år). Gjeldsbetjeningsevnen avgjøres av hvilke inntektskilder det kjøpende selskap har. I et tilfelle der kjøper har annen operativ virksomhet i selskapet, vil positiv kontantstrøm fra denne virksomheten kunne kompensere manglende oppstrømsmuligheter (konsernbidrag, utbytte) fra det oppkjøpte selskapet. I et tilfelle der kjøper er et holdingselskap eller et single purpose company som ikke har andre aktiva enn aksjer i det oppkjøpte selskapet, vil det oppkjøpte selskapets evne til å gi utbytte og/eller konsernbidrag være kritisk for betjening av lånedelen av oppkjøpet. Det bør dokumenteres at det oppkjøpte selskapet over tid har vært stabilt i stand til å betale utbytte/konsernbidrag på et nivå som med forsvarlig margin kan betjene en oppkjøpsfinansiering. Mellom disse to ytterpunktene ligger det mange varianter. Sikkerhetsmessig vil banken typisk kreve pant i de oppkjøpte aksjene og evt. andre aktiva i det oppkjøpende selskapet. Spørsmålet om eierne også må garantere for hele eller deler av lånet vil ofte avgjøres av hvor robust utbytteevne/gjeldsbetjeningsevne som kan dokumenteres. Kjøp av innmat Innmat-kjøp er som regel greiere å håndtere finansielt på den måten at vi som bank kan ta direkte sikkerhet i de aktiva som kjøpes, og forutsatt at kontantstrømsmessige effekter gir en tilfredsstillende gjeldsbetjeningsevne. Et innmatkjøp kan også inkludere overtakelse av gjeldsposter. Kjøp til pris ut over bokførte verdier vil generere goodwill i det kjøpende selskapet, og for SMB-bedrifter må som kjent goodwill avskrives iht gjeldende praksis. En viktig forutsetning vil være at kjøpet må kunne forsvare en slik avskrivning av goodwill, betjene nødvendig oppkjøpsfinansiering samt gi en akseptabel buffer for driften. Avhengig av finansiell status for det oppkjøpende selskapet kan slik finansiering forsvare lengre løpetid enn hva som er vanlig ved kjøp av en kontrollerende aksjepost i et selskap. Her blir oppkjøpslånet liggende i den enheten som har kontantstrømmen som skal betjene det, og aktiva kan pantsettes for lånet uten at forholdet til aksjelovens 8-7 må vurderes. Juridisk er det med andre ord mindre å ta hensyn til ved slike oppkjøp, men det er likevel å anbefale at det gjennomføres en due diligence for å avklare hva man kjøper og hvilke forpliktelser og rettigheter som følger med. Også i dette tilfellet er det avgjørende at de oppkjøpte aktiva genererer nok kontantstrøm til at oppkjøpslånet (og evt. overtatt gjeld) kan betjenes på en forsvarlig måte, og der kontantstrømmene er så robuste at kjøper ikke får betalingsproblemer mens han venter på synergieffekter. Særlig om aksjelovens 8-7 og Aksjelovens 8-7 og 8-10 er laget for å beskytte kreditorene i det oppkjøpte selskap mot kreditorer i andre nærstående selskaper. 8-7 sier at et selskap ikke kan gi kreditt til eller sikkerhet for nærstående selskap (enkelt sagt selskap som aksjonær eller aksjonærs nærstående har bestemmende innflytelse i). Dette begrenser mulighetene for at et selskaps aktiva blir pantsatt for lån tatt opp i et nærtstående selskap (for eksempel i forbindelse med eierskifter). Aksjelovens 8-10 sier at et selskaps aktiva ikke kan stilles i pant for et lån som er gitt til kjøp av aksjene i selskapet. Dvs. hvis selskap A kjøper 100 % av aksjene i selskap B, så kan ikke aktiva bokført i selskap B s balanse stilles til sikkerhet for dette lånet.

4 Anders Olsen Statsautorisert revisor Generasjonsskifte mange forhold å ivareta Heidi Thommesen Statsautorisert revisor Generasjonsskifte i forbindelse med overføring av en familiebedrift, krever vurderinger av mange ulike forhold, disse er som regel individuelle. Et generasjonsskifte kan innebære kompliserte juridiske avveininger som både involverer skatt, arveavgift, selskapsrett og arverett. Ofte er også generasjonsskifte et følelsemessig vanskelig tema både for foreldregenerasjonen og arvingene. TEKST: Anders Olsen og Heidi Thommesen, KPMG Et hovedspørsmål er ofte hvem som bør overta virksomheten og når overgangen bør skje. I en familiebedrift er det viktig at de som skal overta ansvaret for driften, har kunnskap om virksomheten. I tillegg må nye drivere ha evner og ikke minst motivasjon til å overta driften. Ofte er det naturlig at et eller flere av seniors barn er de som overtar ansvaret for virksomheten. I andre tilfeller kan det være at seniors livsarvinger ikke har evner/anlegg og/eller ønske om å overta driften. I slike tilfeller bør andre enn seniors barn overlates ansvaret for å føre virksomheten videre. Senior er normalt den som har best forutsetninger til å vurdere hvem som bør overta driften, herunder om dette er livsarvinger, andre ansatte eller eksterne kjøpere. Det er derfor etter vår oppfatning, seniorgenerasjonen som har det primære ansvaret for å legge til rette for et vellykket generasjonsskifte. Dette innebærer blant annet at det er seniorgenerasjonen som har hovedansvaret for å vurdere både hvem som er best skikket til å drive bedriften videre og timingen for gjennomføringen av generasjonsskiftet. I noen tilfeller kan det være aktuelt at ansatte eller andre uten familietilknytning overtar ansvaret for driften, mens arvinger overtar eierandeler/aksjer. I andre tilfeller vil det være naturlig at den som skal drive virksomheten videre også er den som blir eier av bedriften selv om vedkommende ikke er seniors livsarving. Hvis generasjonsskifte planlegges/ påbegynnes for sent vil seniorgenerasjonen kunne miste sin mulighet til å påvirke overgangen. Manglende planlegging og styring fra seniorgenerasjonens side kan være grobunn for uenigheter mellom arvinger. Det er som regel hensiktsmessig at et generasjonsskifte, som involverer næringsvirksomhet, gjennomføres gradvis hvor senior trekker seg ut over tid. Dette sikrer overføring av kompetanse fra senior til nye drivere. En gradvis overgang gir nye drivere mulighet til å bli introdusert for og bygge tillit overfor ansatte og forretningsforbindelser, mens senior fortsatt er tilstede i virksomheten. Senior ønsker vanligvis å sikre egen økonomi etter at generasjonsskiftet er gjennomført. Vår oppfatning er at seniorgenerasjonens økonomi i pensjonisttilværelsen, så langt som mulig, bør være uavhengig av den fremtidige næringsvirksomheten som arvinger eller andre skal overta. Dette både for å slippe økonomisk usikkerhet og for å unngå at senior blir sittende som syvende far i huset i den virksomheten en ny generasjon har overtatt. Nye drivere vil selvsagt kunne ønske å få råd og veiledning fra senior også etter at generasjonsskifte er gjennomført. Den nye generasjon må likevel kunne gjøre selvstendige valg og videreutvikle virksomheten når generasjonsskiftet er endelig gjennomført. I en virksomhet med overskuddslikviditet vil seniorgenerasjonens økonomiske behov kunne sikres ved utbetalinger i form av kapitalnedsettelse eller utbytte forut for et generasjonsskifte. I andre tilfeller vil det være aktuelt å kreve vederlag fra de nye driverne for overtakelse av virksomheten. Arv Ved arveoppgjør med flere livsarvinger (barn evt. barnebarn), er prinsippene for fordelingen av arv/arveforskudd en vesentlig problemstilling. Arvelater kan dele ut etter eget ønske i levende live. Først ved arveoppgjør etter arvelaters død vil en måtte følge arvelovens krav til pliktdelsarv. I mange tilfeller ønsker seniorgenerasjonen at arv/arveforskudd i størst mulig grad skal likedeles på barna. Dette fordi seniorgenerasjonen ikke ønsker å gjøre forskjell på sine barn. I noen tilfeller kan dette løses ved at de av barna som ikke skal være involvert i næringsvirksomheten, overtar de av seniorgenerasjonens eiendeler som ikke har tilknytning til næringen. I andre tilfeller kan et prinsipp om en absolutt likedeling mellom arvingene falle uheldig ut i forhold til virksomheten. Dette gjelder særlig hvor verdien av næringsvirksomheten utgjør den overveiende delen av seniorgenerasjonens samlede verdier. I tilfeller der en av arvingene skal overta driften av virksomheten, mens øvrige arvinger skal betales ut, må ofte vederlaget til øvrige arvinger lånefinansieres. Gjeldsbelastning på den nye driveren/selskapet vil da kunne bli tung og true bedriftens mulighet til videre utvikling. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å vurdere hvorvidt den arvingen som overtar ansvaret for virksomheten, skal måtte løse ut de øvrige arvingene basert på en full markedspris. Det bemerkes i denne sammenheng at verdien av næringsvirksomheten ofte også vil være gjenstand for betydelig skjønn. Vår oppfatning er at et ønske om en absolutt like-deling mellom arvingene i noen tilfelle bør vike for hensynet til å sikre framtiden til næringsvirksomheten. Herunder er det viktig å sikre at den/de av arvingen(e) som skal forestå videre drift av virksomheten, har reell styringsmulighet både økonomisk og formelt. Dette kan tilsi en relativt forsiktig verdsettelse av næringsvirksomheten ved fordelingen av arv/ arveforskudd mellom arvingene. 6 7 Arveavgift Arveavgiftsloven har p.t. gunstige regler for arv av aksjer og andeler i ikke børsnoterte selskaper. Dette skyldes at arveavgiftsgrunnlaget normalt settes vesentlig lavere enn reell markedsverdi på aksjene. Arveavgiftsgrunnlaget for ikkebørsnoterte aksjer skal settes til enten 30 % eller 100 % av aksjenes skattemessige formuesverdi pr. 1. januar det år rådigheten erverves. Virkelig verdi kan være mye høyere, men dette har ingen betydning for arveavgiftsgrunnlaget. For børsnoterte aksjer settes grunnlaget til salgsverdi (dvs. børsverdi) på tidspunkt for overføring. Zimmer-utvalget har foreslått at arveavgiften skal beregnes ut fra markedsverdi på aksjene og andelene noe som kan medføre betydelig økning i avgiftsbelastningen i framtiden. Vi er dog ikke kjent med noen nær forestående endringer i arveavgiftslovgivningen. Slik som reglene er i dag, vil det derfor kunne være lønnsomt å være organisert som et selskap snarere enn som et enkeltmannsforetak. Dette forutsatt at en ikke har tenkt

5 FASE 3 FASE 4 FASE 2 å selge virksomheten kort tid etter arveoppgjøret. Marginalsatsen for arveavgiften ved arv til livsarving, er pr. i dag 20 % av arveavgiftsgrunnlaget. Hver arving har et bunnfradrag (fribeløp). En måte å redusere arveavgiften på er å fordele arv på flere arvinger og man kan hoppe over et ledd og fordele arv til barnebarn. Ved generasjonsskifte av virksomhet, kan dette være en måte å redusere arveavgift, men det er nødvendigvis ikke gunstig mht. å sikre fortsatt lønnsom og aktiv drift i virksomheten. Med flere eiere, vil det ofte være flere passive aksjonærer i tillegg til de aktive aksjonærer som skal sikre inntjeningen. I slike tilfeller kan det være aktuelt å skille mellom A- og B-aksjer, hvor A-aksjene gir rett til utbytte og stemmerett, mens B-aksjer bare har rett til utbytte. Denne måten å fordele aksjene på er nødvendigvis ikke heldige da nære bånd mellom aksjonærene kan medføre uheldige tvister om drift og inntjening. Skille i A- og B- aksjer kan også være hensiktsmessig ved et gradvis generasjonsskifte. Senior kan da overføre størstedelen av verdiene i virksomheten til arvinger ved overdragelse av B-aksjer (og slik sett ta høyde for eventuelle framtidige skjerpelser i arveavgiftsreglene). Samtidig kan senior utsette overføringen av stemmeberettigede aksjer inntil han mener neste generasjon er moden til å overta ansvaret for driften. Skattemessig kontinuitet Fra 1. januar 2006 gjelder aksjonærmodellen for aksjeselskap. I denne forbindelse er det i skatteloven, innført et kontinuitetsprinsipp som innebærer at arving skal tre inn i arvelaters/givers skatteposisjoner knyttet til aksjen. Det vil si at arving overtar arvelaters kostpris, skjermingsgrunnlag, ubenyttet skjermingsfradrag og øvrige skatteposisjoner. Dersom arveavgiftsgrunnlaget er lavere enn arvelaters kostpris blir dog arvingens skattemessige inngangsverdi lik arveavgiftsgrunnlaget. Tidligere gjaldt det et diskontinuitetsprinsipp, det vil si at arveavgiftsgrunnlaget for arving ble lagt til grunn for skattemessig kostpris på aksjen. Hvis en arving hadde planer om å selge aksjen ikke lang tid etter arvefallet, ville han naturlig velge 100 % av aksjens skattemessige formuesverdi som arveavgiftsgrunnlag. Etter nye regler vil det ikke være sammenheng mellom arveavgiftsgrunnlag og skattemessig inngangsverdi (forutsatt at arveavgiftsgrunnlag ikke er lavere enn skattemessig inngangsverdi). Innføring av kontinuitetsprinsippet innebærer at det kan oppstå en form for dobbeltbeskatning på arvingen i de tilfeller arveavgiftsgrunnlaget er høyere enn de skattemessige inngangsverdier. Dette skyldes at han/ hun ved et senere salg av aksjene må svare gevinstbeskatning av verdier man alt har betalt arveavgift av. Dette er forsøkt kompensert ved at arveavgiftsgrunnlaget for aksjer ved arv reduseres med latent skatt. Vår artikkel har bare så vidt omhandlet noen få problemstillinger som en kan møte ved planlegging av generasjonsskifte. Generasjonsskifte krever nitidig planlegging. Det som er spesielt vanskelig er at en ikke vet hvor lang tid det er til arvefall. Et generasjonsskifte involverer ofte mange personer. Arvelaters ønsker skal ivaretas, arvingenes ønsker skal bli ivaretatt, styring og kontroll før og etter arvefall skal tas hensyn til. Andre forhold som bør vurderes er optimalisering av skattemessige og arveavgiftsmessige forhold, deling av arv mellom arvinger og sikring av fortsatt drift i virksomheten. Det er med andre ord mange viktige forhold å tenke på i planleggingen. Generasjonsskifter kan bli nokså komplekse. Vi anbefaler derfor at man vurderer behovet for å engasjere både juridisk og økonomisk kompetanse for å sikre at alle forhold blir best mulig ivaretatt. Videre er det viktig med åpenhet mellom alle parter i prosessen da dette kan være svært følelsesladede områder. Som bedriftseier bør du sikre at du selv har kontroll over eierskifteprosessen, og kan påvirke denne så langt som mulig. Glem heller ikke at det er du som er ansvarlig for at eierskifteprosessen kommer i gang. Eierskifte kan sees på som en prosess bestående av følgende fire 1) overlappende faser : Fase 1 Start forberedelsene Fase 2 Skaff deg kunnskap Fase 3 Velg løsning Fase 4 Gjennomfør Fase 1 - FASE 1 Nøkkelen ligger i forberedelsene Erfaringer viser at nøkkelen til suksessfulle eierskifter ligger i forberedelsene. Eierskifter er en prosess som går over tid, og består som regel av flere overlappende faser. FASE 4 FASE 2 FASE 3 FASE 1 Start forberedelsene Eierskifter utsettes ofte i det lengste på grunn av bedriftseierens frykt for at eierskiftet skal skape store endringer i bedriften, men også på det personlig plan. Det er normalt at eiere føler det vanskelig å overlate bedriften sin til andre. Dette gjelder spesielt gründere som har etablert og bygget opp bedriften selv, hvor bedriften blir det store livsverket. Frykt for tapt identitet og redusert sosialt nettverk gjør seg gjeldende. Som bedriftseier må du vurdere slike konsekvenser, samtidig som du må prøve å se hvilke muligheter nye eiere (helt eller delvis) vil kunne gi både for bedriften, de ansatte og deg selv. Eierskifte kan kanskje gi din bedrift en nødvendige vitamininnsprøytning. Jo grundigere du forbereder, planlegger, reflekterer og diskuterer med andre berørte parter desto større er sannsynligheten for at du lykkes med prosessen. Dersom eierskiftet skjer under tidspress er det ikke gitt at du får gjennomført eierskiftet slik du selv ønsket. Åpen dialog Eierskifter berører flere enn deg selv. Glem ikke å drøfte et eventuelt eierskifte med dine medeiere, familie, ansatte eller andre så tidlig som mulig. Dersom du har barn som kan overta bedriften trenger disse kanskje noe tid for å bestemme seg for hva de vil. Dersom du ønsker at en eller flere av bedriftens ansatte skal overta vil disse også trenge tid for å forberede seg på prosessen. Forberede selskapet Uansett om du skal selge til familie, ansatte eller til eksterne kan du forberede selskapet på et kommende salg. Ved enkle tiltak kan bedriften fremstå som både ryddig og godt organisert, noe som igjen kan gi utslag både i høyere verdivurdering og en enklere salgsprosess. TEKST: Sissel Ovesen. Kunnskapsparken Bodø AS 1) Melin, L og Hall, A (2005): Ägarskifte, hur gör du med ditt företag når du vil göra något annat? NUTEK 8 9

6 I den grad det er mulig bør eventuelle hindre for salg fjernes eller reduseres. Tiltrekk deg kjøpere ved å gjøre det enklere for andre å overta. Aktuelle forberedelser i forbindelse med salg er som eksempel: Ha orden i årsoppgjør, regnskapsog styrepapirer Lag dokumentasjon/rutiner på produksjon, rutiner og prosesser Lag dokumentasjon på kjernevirksomheten, kunder, kontaktnettverk Forretningsplan bør være oppdatert Utform bedriftspresentasjon Profesjonell beskrivelse av bedriften, som vil vekke potensielle kjøperes interesse. Glem ikke å ta med de fremtidige mulighetene som bedriften har Avslutt uløste tvister Skill ut eventuelle deler av virksomheten som ikke skal inngå i salget Ta hensyn til viktige avtaledatoer (leie, leasing) som kan ha betydning for en eventuell kjøper Avvikle tapsprosjekter eller andre sidevirksomheter som ikke skal være med i salget Avklar eventuelle gode forretningsmuligheter eller utviklingsprosjekter som bør avsluttes innen salg Forberedelser som nevnt i listen ovenfor kan gjøre eierskifteprosessen både raskere, billigere og mer tidsbesparende. Fase 2 - Innhent kunnskap Som vi har vist flere eksempler på er det mange ulike måter å gjennomføre et eierskifte. Hva som er den beste løsningen må du selv vurdere i lag med øvrige eiere, familiemedlemmer og tiltenkte eiere. Det er derfor viktig at du har kunnskaper om ulike eierskiftealternativer slik at du kan reflektere over disse og gjøre et fornuftig valg. Økt kunnskap forbedrer muligheten for å forutse positive og negative konsekvenser. Tabellen nedenfor viser noen av eierskifteprosessens hovedspørsmål: SALG Til hvem skal du selge? Hvor mye skal du selge? Hva skal du gjøre etter salget? Første nivå - til hvem Dette nivået viser aktuelle kjøpere, eierskiftet kan skje innen familien, til en eller flere ansatte eller til eksterne. Ofte ser vi i forbindelse med eierskifter at det oppstår en ny eierkonstellasjon som består av en kombinasjon av disse alternative eiergruppene. Andre nivå hvor mye Salg innen familie Barn, barnebarn Søsken Ektefelle Nieser/ nevøer Alt Noe Fortsette i nåværende eller ny rolle? Forlate Et sentralt spørsmål er hvor mye du ønsker å selge. Vil du beholde majoriteten, en mindre eierandel eller vil du selge alt? Dine valg vil påvirke din fremtidige innflytelse og nødvendige former for eierstyring. Tredje nivå framtidig rolle Hva skal du gjøre etter eierskiftet? Et viktig spørsmål er hvorvidt du fortsatt skal ha en rolle i selskapet eller om du skal forlate det fullt og helt. Dersom du ønsker å fortsette i selskapet etter et salg vil du måtte forholde deg til at din makt og innflytelse er endret. For hvert alternativ bør du spørre deg selv følgende spørsmål: Hvorfor velger jeg dette alternativet? Hvilke personer bør på et tidlig stadium involveres i diskusjonene? Salg til ansatte Ledelsen En eller flere ansatte Alt Noe Fortsette i nåværende eller ny rolle? Forlate Salg til eksterne Gründere Selskap Investeringsselskap Konkurrenter Alt Noe Fortsette i nåværende eller ny rolle? Forlate Når tid er eierskifte aktuelt? Hvilke forberedelser kreves? Hva er konsekvensene, både positive og negative? Ved å systematisk arbeide deg igjennom de ulike alternativene har du til slutt en oversiktlig analyse over et antall eierskifteløsninger som kan veies opp mot hverandre. Noen av alternativene kan du antageligvis stryke med engang mens andre er viktig å belyse i detaljer. Kanskje må du legge til ytterligere alternativ. Fase 3 - Velg eierskifteløsning En eierskifteprosess består av flere veivalg. Kunnskap er en forutsetning for å velge riktig retning. Vilje og mot til å ta stilling og gjennomføre er andre forutsetninger. Utgangspunktet for å lykkes med eierskiftet er at du som bedriftseier har en klar oppfatning av hva du vil med bedriften din: Er bedriften kun en økonomisk investering som du ønsker å få så stor avkastning på som mulig? Er bedriften en del av deg selv, ditt livsverk, en livsstil og dermed en stor del av din identitet? Er det en del av din families historie, en bedrift som har gått i arv i flere generasjoner? Dersom selskapet er en sentral del av din identitet har skiftet ikke bare økonomiske og juridiske, men også sterke personlige, følelsesmessige og identitetsmessige konsekvenser. Lytt til omgivelsene Eierskifte vil påvirke dine relasjoner til omverden. Diskuter eventuelle løsninger med andre som også berøres. Beslutninger som fattes under diskusjoner med andre eiere, familie o.l bør dokumenteres. Selv om du ikke er enige med dine omgivelsers oppfatninger av eierskiftet er det likevel viktig at du lytter til disse før du tar dine endelige valg. Gode hjelpere kan bidra mye Kunnskap og informasjon er viktige faktorer for å lykkes med eierskifter. Har du ikke all kunnskapen selv kan dette innhentes fra ulike rådgivere som kan delta i deler av eller hele prosessen. De profesjonelle rådgiverne Profesjonelle rådgivere finner du blant revisorer, jurister, skatteksperter, og meglere med ekspertkompetanse som kan hjelpe deg med de tekniske delene av eierskifteprosessen. Dessverre viser det seg ofte at det er de juridiske og skattemessige sidene ved eierskiftet som får mest oppmerksomhet, da disse ofte er både tids- og energikrevende. Det vel så viktig å bruke tid på forberedelsene og å nå ut til aktuelle kjøpere. Meglerne vil kunne hjelpe deg å finne fram til investorer og aktører som er på utkikk etter en bedrift som din. Disse har også rutiner som sikrer at salgstransaksjonen skjer på sikkert vis. Involvere en utenforstående Ulike aspekter ved eierskifter kan være vanskelig å snakke om, slik som penger, følelser og relasjoner. Det kan være at du har behov for å diskutere slike saker fortløpende med noen under hele prosessen. På dette området kan det være fornuftig å involvere en utenforstående person som du er fortrolig med. Denne personen kan fungere som en nøytral part i diskusjoner, noe som kan bidra til åpenhet og dermed motvirke forutinntatte meninger og misforståelser. Rådgivning generelt Det er en forutsetning at du er fortrolig med den rådgiveren som skal være din diskusjonspartner. Personkjemien må stemme. Rådgiveren skal ha kunnskap og erfaring på sitt område, han/ hun skal kunne stille spørsmål og gi nye innfallsvinkler slik at du tvinges til å reflektere før du tar den endelige beslutning. Rådgiveren skal lytte til deg siden skifteprosessen handler om deg og din bedrift. Det er en forutsetning at rådgiveren setter seg inn i din virksomhet, historie og kultur, men også de nærmeste berørtes behov og ønsker. Rådgivning bygger på gjensidig respekt. Vær derfor nøye ved valg av rådgivere. Fase 4 - Gjennomfør valgt løsning Gjennomføring av eierskiftet betyr igangsettelse av en rekke aktiviteter, for å overføre bedriften til nye eier, samtidig som driften skal gå sin gang. Eksternt salg innebærer ofte et behov for en verdivurdering av bedriften (hele eller deler av bedriften), samt å finne riktig kjøper som dessuten kan betale for seg. Eierskifter kan medføre større endringer i selskapet, som for eksempel at antall eiere i selskapet øker, dersom du har vært eneeier vil du nå måtte forholde deg til en ny situasjon hvor du skal styre selskapet i samarbeid med andre. Eierskiftet kan altså stille krav til nye former for eierinnflytelse. Du må derfor forberede deg på at det vil bli endringer i styret. Eierskapsstrategi Det er dessverre bare et fåtall norske bedrifter som har en klar eierskapsstrategi. Dersom du ikke har denne strategien på plass fra før av så vil et eierskifte være et bra tidspunkt for å opprette denne. Eierskapsstrategien bør inneholde eiernes vilje, hvordan bedriften skal drives, økonomiske målsetninger, ansvar som eiere, retningslinjer for utbytte, eierrepresentasjon i styre, samt retningslinjer for kommende eierskifter

7 Tilbake til røttene Da Fjord Seafood ønsket å selge smoltanlegget i Trollbukta i Sørfold gikk ti ansatte og eksterne investorer inn for å få Sisomar tilbake på lokale hender. Dette er hva som kan betegnes som en MBO (management buy-out) innenfor eierskifte. Nye roller Endringer i ledelsen som følge av eierskifte er vanlig. Kanskje er det også behov for nye roller? Nye roller bør defineres tydelig, ansvar og innflytelse må spesifiseres. Bedriftens byggesteiner Et eierskifte betyr at bedriftens byggesteiner skal overføres til nye eiere. For å sikre et mest mulig 12 vellykket eierskifte må overføringen av disse gjøres på en forsvarlig måte. Byggesteinene vi snakker om her er kunnskap, kontakter og kultur. Med kunnskap mener vi bedriften, de ansatte og produkter. En bedrifts kontakter kan være kunde- og leverandørforhold som også må ivaretas. Med kultur mener vi bedriftens historie, tradisjoner og grunnleggende verdier. Det er ikke unaturlig om det skjer forandringer i bedriften etter at det kommer inn nye eiere, men disse endringene bør bygge på bedriftens eksisterende byggesteiner. Avhengig av valgt eierskifteløsning kommer det til å ta en viss tid å overføre kunnskap, kontakter og kultur. Byggesteinene må ikke utelates i planleggingen. Kommunisere og handle Gjennomføringsfasen innebærer også å kommunisere internt og eksternt. For ikke å skape usikkerhet og spekulasjoner er det viktig at ansatte, kunder og leverandører får vite hvordan eierskiftet skal løses. Bedriftseier må tydelig markere at han ikke lengre er leder. Hvor tydelig du markerer dette betyr mye for hvor raskt din etterfølger kan vokse i sin rolle. Dersom du ikke gjør dette vil det kunne tolkes som om du ikke har full tillit til din etterfølger og kan skape usikkerhet både blant ansatte og eksterne interessenter. Det var flere grunner til at de ønsket å få lokalt eierskap på anlegget. - Hovedårsaken til at vi ønsket å kjøpe anlegget var å sikre videre drift og arbeidsplassene. Vi hadde også stor tro på at vi skulle klare å omstille oss til å produsere både biologisk og økonomisk forsvarlig. Samlet lokale krefter anlegget var en uklok Det ble dratt i gang tiltak for å vinne kampen om arbeidsplassene, og hjelperne var nærmere enn man trodde. I 2004 valgte en gruppering bestående av de ansatte i bedriften, tre matfiskoppdrettere og en lokal investor å kjøpe tilbake Sisomar fra Fjord Seafood. - Det tok rundt ett år fra det først ble snakk om å kjøpe anlegget til handelen var gjennomført. og lite langsiktig Vi forsøkte å fortelle dem at å selge eller legge ned avgjørelse. Da dette ikke førte frem innså vi at det var på tide å kjøpe. Så muligheter Det var en mulighet de ikke kunne la gå fra seg. - Dersom vi ikke hadde kjøpt anlegget ville nok en annen gruppering ha gjort det. De så også klart for seg hvordan de skulle leve av bedriften i fremtiden. - Strategien var at vi skulle produsere det som anlegget opprinnelig var dimensjonert og etablert for, nemlig stor kvalitetssmolt samt yngel, og utnytte spillvarme fra Elkem Salten maksimalt. Pris og finansiering Det var en bred enighet hos de ansatte om at det var en klok avgjørelse å kjøpe tilbake bedriften. Prisen ble et resultat av lange og intense forhandlinger hvor både leie og kjøp av anlegget ble vurdert. Det viktigste var å komme fram til en akseptabel pris. - Vi følte at det var en grei handel til en grei pris. Kjøpet ble finansiert gjennom bankfinansiering, ansvarlige lån og innskutt egenkapital. Den største TEKST: Carl Erik Nyvold, Kunnskapsparken Bodø AS Eierskapsstrategien skal kommunisere eiernes vilje og tydeliggjøre spillereglene. Eierstrategien er også viktig for å unngå eller håndtere eierkonflikter. Når det er flere eiere vil det i tillegg være et behov for et forum for eierdiskusjoner der eierne arbeider fram og følger opp sin egen eierpolicy. Fjord Seafood tok i 2003 et strategisk valg om å kvitte seg med sju av totalt 11 settefiskanlegg som følge av restrukturering av ferskvannsvirksomheten i Norge. Anlegget i Trollbukta var ett av anleggene som ble vedtatt solgt eller nedlagt. I følge nåværende daglig leder i Sisomar, Pål-Arve Dypaune, hadde de mange og lange runder med Fjord Seafood for å få dem til å ombestemme seg. - Vi forsøkte å fortelle dem at å selge eller legge ned anlegget var en uklok og lite langsiktig avgjørelse. Da dette ikke førte frem innså vi at det var på tide å kjøpe. 13

8 utfordringen var å få på plass bankfinansieringen. - Gleden var stor da vi endelig fikk finansieringen på plass, og det formelle med hensyn til overtakelsen var gjennomført. De ansatte og den private investoren eier majoriteten av aksjene, mens de tre matfiskoppdretterne eier de resterende. - Eiersammensetningen var ønsket slik av de ansatte, dette for å sikre lokalt eierskap og samtidig kunne styre produksjonen slik at vi fikk drifte anlegget slik vi ønsket med hensyn til kvalitet, størrelse og antall. - Vi fikk økonomisk støtte fra Sørfold kommune slik at vi kunne leie oss ekstern hjelp vedrørende kjøp av Trollbukta. Odd Strøm som da jobbet i VINN Bodø tok på seg jobben og det viste seg å være et lykkelig valg. Odd gjorde en kjempejobb for oss og skal ha en stor del av æren for at vi kom i mål. Den private investoren Jan Seiring var også en viktig støttespiller. - Jan hadde sentral i både forhandlingene for å få Fjord Seafood til å beholde anlegget, men også videre i prosessen med å kjøpe anlegget. Ekstern hjelp Den gode eierfølelsen Det var også flere eksterne selskaper og støttespillere som hjalp til under prosessen. Pål-Arve Dypaune mener at de har kommet styrket ut av eierskiftet. - I forhold til hvordan situasjonen var for oss før overtakelsen er det ikke tvil om at det er tilfelle. Man får nok et annerledes forhold til arbeidsplassen som følge av eierskap. Eierfølelsen gjør nok at alle er mer bevisste på hva vi gjør og hva som kan gjøres bedre. Nå forsøker vi å produsere best mulig til enhver tid og gjør alt vi kan for å levere et produkt våre kunder foretrekker og ser lønnsomhet i. For det første hele driftsåret i etterkant av oppkjøpet kan Sisomar vise til et resultat før skatt på rundt 6,9 millioner kroner. Dette har gitt grunnlag for investeringer som vil øke smoltproduksjonen med 50 prosent. MBO (Management Buy Out) For de ansatte i Sisomar var MBO den enkleste løsningen for å sikre egne arbeidsplasser, og videre drift av anlegget da de opprinnelige eierne bestemte seg for å avvikle eierskapet. «Management BuyOut - transaksjon hvor et selskap, datterselskap eller divisjon blir kjøpt eller tatt over av et nytt selskap hvor ledelsen i det oppkjøpte selskapet blir (del) eiere.» En annen betegnelse for MBO er begrepet ledelsesdrevet oppkjøp. Ofte er det et behov for eksterne investorer i tillegg til de personene som utgjør MBO-teamet. Dette var også tilfellet i Sisomar. Det ble imidlertid lagt stor vekt på eiersammensetningen for å sikre et lokalt eierskap og styring av driften. Eksterne kjøpere innehar omlag 49 % av aksjene, mens ledelse, ansatte og andre lokale personer eier 51 %. MBO er aktuelt i flere situasjoner, for eksempel når: Deler av en bedrift ikke lengre ansees å være et satsingsområde i morselskapet 14 Selskapet befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon Det er deler av et selskap som kjøper ikke ønsker å videreføre ved et oppkjøp Det er familiebedrifter som ikke har arvtakere som ønsker å overta, og det er ansatte som er villig til å videreføre driften Ledelsesteam ønsker innflytelse og selvstyre I tilfellet med Sisomar var det altså første punkt som var den utløsende faktor. MBO skaper ikke bare muligheter for kjøper, men åpner også for en rekke fordeler for selger: Hurtighet en MBO kan som regel gjøres mye raskere enn et tradisjonelt salg til eksterne Strategiske overveielser selgende part ønsker ikke at konkurrenter skal ta kontroll over selskapet. Unngår risiko i forhold til konkurrenter Ledelsesteamet forblir i bedriften relasjonene er allerede på plass Enklere forhandlinger, ledelsen ser lettere hvilken verdi som ligger i selskapet Det er som regel noen ulemper, også med MBO prosesser. Den største utfordringen er at ledelsen må gjøre jobben sin samtidig som de skal drive fram kjøpsprosessen, den operasjonelle drift må gå sin gang. I tillegg kan det oppstå interessekonflikter mellom ledelse og opprinnelige eiere når disse blir motparter i forhandlinger. Dette samtidig som ledelsen skal posisjonere seg for å overta selskapet. Vanlige trinn i en MBO prosess: Ledelsesteamet blir enige om at de skal gjennomføre MBO-prosessen Enighet om hvem som skal være daglig leder Knytte til seg aktuelle rådgivere Selger gir offisielt tilbud til MBO teamet Vurdering av salgspris Utarbeidelse av forretningsplan Forhandlinger om verdier i salget Valg av eksterne investorer Valg av revisor for det nye selskapet (evt. beholde den gamle) Due Diligence (avhengig av størrelse på selskapet) Forberede avtaleverket Signering av avtale Finansielt oppgjør Selskapets størrelse vil selvfølgelig påvirke omfanget av MBO prosessen. Norge henger litt etter resten av Europa hvor MBO er blitt en relativt vanlig modell for eierskifter. Årsaken til at vi i Norge henger etter kan være mangel på kunnskap om denne typen eierskifte. Ledelsens mulighet til å skaffe tilstrekkelig kapital er også en avgjørende faktor. En vellykket MBO avhenger i stor grad av at man skaper en vinn-vinn situasjon for alle parter. For de ansatte i Sisomar ble dette løsningen for å redde arbeidsplassene, samtidig som de hadde stor tro på at selskapet var driveverdig, og at de på lengre sikt får mulighet til å realisere verdier fra bedriften. For Fjord Seafood var dette et ledd i deres restrukturering av virksomheten. Salgsprosessen ble også enklere da de allerede hadde en relasjon til kjøperne. 15

9 TEKST: Carl Erik Nyvold, Kunnskapsparken Bodø AS Styrket av salget Etter 30 år som selvstendig bedrift ble Byggcon AS i 2004 solgt til Norges største rådgivende ingeniørfirma, Norconsult. Tidligere daglig leder i Byggcon, Kjell Alf Nyvold, forteller at salget var nødvendig for å sikre arbeidsplassene. Byggcon ble stiftet i 1974 og vokste etter hvert til 30 ansatte som arbeidet innenfor fagområdene kommunalteknikk, byggeteknikk, prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse. Etter hvert kom også fagområdene brannteknikk og landmåling til. I 2006 feiret Byggcon, da som Nordlands største, og Nord-Norges nest største rådgivende ingeniørfirma, 30 årsjubileet ved å legge seg som avdeling under Norconsult. I følge Kjell Alf Nyvold var det store strukturendringer i rådgiverbransjen som var hovedårsaken til salget. - For de store offentlige oppdragene er det ofte en runde med med prekvalisering hvor gjerne 4-5 firmaer går videre. Det er vanskelig for mellomstore bedrifter å nå opp utenfor landsdelen. Det samme er tilfelle hvor det ønskes rammeavtaler for utførelse av diverse oppdrag over en tidsperiode. På bakgrunn av blant annet dette ble styret og de ansatte enige om at de ville sikre arbeidsplassene ved å inngå samarbeid, eller bli oppkjøpt. En naturlig kjøper Norconsult hadde allerede et kontor i Bodø med seks ansatte, og ved oppkjøpet av Byggcon ble avdelingen i Bodø det nest største avdelingskontoret til Norconsult med 36 ansatte. - Det var Norconsult som tok kontakt, fordi de ønsket være med på kappløpet i bransjen som går i retning av større og færre nordiske aktører, samtidig som de ønsket å forsterke sin tilstedeværelse i Nordland. Med denne bakgrunnen var Byggcon en attraktiv oppkjøpskandidat. Fra de innledende samtalene startet til avtalene var underskrevet tok det om lag tolv måneder. - Norconsult var å foretrekke fordi vi var like på mange måter. De har et godt renommé i markedet, samtidig som at de har mange fagområder vi kan støtte oss mot i faglige sammenhenger. At selskapet er norsk, og eies av de ansatte, var også en stor fordel. Det ble avtalt at nøkkelpersoner i Byggcon skulle binde seg til å jobbe i selskapet i minst tre år etter overtakelsen. - Også for oss var dette en god løsning, da det førte til at vi kunne sikre at overgangen gikk rett for seg. Å få rett pris En stor utfordring ved salg av en bedrift er å komme fram til en pris begge parter vil være fornøyd med. Byggcon var en bedrift som kunne vise til et årsresultat på nesten ti prosent av omsetningen de siste årene. - Markedsposisjon og resultater de siste år var med på å bestemme prisen. Vi hadde en god dialog, hvor begge parter spilte med åpne kort. Mange selskaper velger å kjøpe inn ekstern hjelp for å komme gjennom salgsprosessen, dette var i liten grad tilfellet hos Byggcon. - Byggcon var en kompetansebedrift hvor de største verdiene lå i hodet til de ansatte. Verdsettelsen var i stor grad basert på den goodwill vi hadde opparbeidet oss i markedet, samt resultater fra tidligere år. Vi var i kontakt med revisoren vår som hjalp oss med å vurdere tilbudet, og vi følte at den prisen vi ble tilbudt var fornuftig. Norconsult er i tillegg vant med å Hva er bedriftens verdi? kjøpe opp og verdsette bedrifter, og de har et godt apparat rundt denne type prosesser. Støtte fra de ansatte Byggcon hadde opprinnelig to eiere, men i 1996 fikk de ansatte tilbud om å kjøpe aksjer, noe mange takket ja til. Det var derfor en samlet bedrift som gikk inn for å selge. - De ansatte fikk nye ansettelsesavtaler i Norconsult, samt B-aksjer. Nøkkelpersonell fikk både A- og B-aksjer. Pensjonsavtaler ble ført videre på de samme vilkår som tidligere. Byggcon var en kompetansebedrift hvor de største verdiene lå i hodet til de ansatte. Ulike faktorer har betydning for en bedrifts verdi, ofte legges det mye vekt på regnskapstall. En god verdivurdering vil imidlertid også ta hensyn til bedriftens forretningspotensiale, markedsposisjon, goodwill og hva markedet er interessert i å betale for bedriften. De fleste meglere har verdivurderingsmodeller som benyttes i prisfastsettingen. På tross av en stor følelsesmessig verdi knyttet til en bedrift man har vært med å bygge opp over 30 år, føler hovedaksjonæren at valget var riktig. - Jeg har ikke angret på salget, og det tror jeg heller ikke de ansatte har gjort. Arbeidsplassene har blitt Hvor finnes kjøperne: Privatpersoner Konkurrenter Ansatte Andre deleiere Andre selskaper sikrere etter salget, og kanskje også mer spennende. Vi har nå muligheten til å jobbe på større prosjekt sammen med internasjonale aktører. De overordnede systemene i Norconsult som data, regnskap, lønn og kvalitetssystemer ivaretas sentralt. Ut over dette har avdelingskontorene stor frihet i alle deler av forretningsdriften. Flere følger etter I etterkant av at Byggcon ble kjøpt opp, har også to andre bedrifter i Bodø blitt en del av Norconsult. Først ble Intekno (VVS) kjøpt opp, fulgt av Ingeniørtjeneste (El). Oppkjøpet av disse to bedriftene har ført til en ytterligere styrking av Norconsults posisjon i Nord-Norge med sine 50 ansatte innenfor mange fagområder. - Flere oppdragsgivere ønsker å kjøpe alle tjenestene på ett sted, og dette kan nå tilbys fra kontoret i Bodø. Ved å øke størrelsen og fagbredden på avdelingen i Bodø har vi nå blitt blant de mest konkurransekraftige rådgivende ingeniørmiljøene i Norge, noe som gjør at vi kan levere tilbud på prosjekter hvor vi tidligere ikke hadde hadde mulighet til å hevde oss, sier Kjell A. Nyvold

10 Due diligence I forkant av avtale mellom selger og kjøper kan det komme krav fra kjøpers side om at det gjennomføres en Due diligence. Due diligence er en selskapsgjennomgang som har til formål å avdekke forhold til, eller verifisere opplysninger om et selskaps finansielle, tekniske eller juridiske forhold. Også andre forhold kan tenkes evaluert, for eksempel ledelsen, intern- rutiner, produktløsninger, og miljømessige forhold. Gjennomgangen kan foretas både av konsulenter, revisorer, forretningsadvokater og skatteeksperter. Størrelsen på en Due diligence vil variere avhengig av størrelsen på selskap og hvilket tillitsforhold det er mellom partene. TEKST: Carl Erik Nyvold, Kunnskapsparken Bodø AS Kjøpt av en proff Høsten 2005 ble et kapittel i Trond Larsens liv avsluttet da han var med på å selge Catch. Det var slutten på et eventyr som har skapt store verdier for han selv, og for landsdelen. Da kunnskapshuset Deloitte i 2005 kåret Europas raskest voksende bedrifter innen teknologi, media og telekommunikasjon, vant Catch en overlegen seier med sin ufattelige vekst på % de siste fem årene. Etablering og vekst Catch ble startet i 2000 av Trond Larsen og Kjell Ivar Hansen som brøt ut av et større prosjekt i Telenor. Begge hadde ingeniørbakgrunn og lang erfaring fra Telenor og i oppbygging av virksomhet nasjonalt og internasjonalt. For å kunne tilby markedet et produkt var det behov for tyngre investeringer. Men venturselskapene var skeptiske til å investere i telekom-prosjekter etter dot.com boblen som brast. Dette førte til at gründerne og de øvrige tre ansatte måtte tilføre nødvendig driftskapital til selskapet, mens de fortsatte å jobbe opp mot ventureselskapene. Høsten 2000 fikk selskapet inn den nødvendige initielle kapitalen fra Kistefos Venture Capital og Kistefos Venture Management som muliggjorde den virkelige starten. Kistefos gikk inn som strategisk majoritetseier, og kvalitetssikret hele den fantastiske reisen til selskapet. Catch ble notert på børs 26. mars I forkant av børsnoteringen ble det gjennomført en omfattende due diligence fase. Dette muliggjorde en oppkapitalisering som skulle sikre videre vekst gjennom oppkjøp. Uenighet om strategi I følge gründer Trond Larsen hadde bedriften endret strategisk retning i løpet av det siste året før salget. - Personlig ønsket jeg mer å ekspandere selskapet innenfor samme nisje i nye geografiske markeder. For eksempel ble administrasjonens forslag om å gjøre et oppkjøp i Danmark forkastet til fordel for kjøpet av aktør som hadde et mye sterkere grep og fokus på volummarkedet. Dette var et dramatisk skift i forretningsfokus for Catch som så langt var assosiert som en fokusert service- og kvalitetsleverandør til bedriftsmarkedet. Dette kjøpet var først og fremst motivert av selskapets behov for å innfri markedets vekstforventninger gjennom å ta en større andel av det sterkt økende volummarkedet innenfor bredbånd. Kistefos hadde et uttalt tidsperspektiv på 3 til 5 år på sine investeringer og på dette tidspunktet var Catch-investeringen allerede moden for realisering. Tilbud om å selge Den begrensede muligheten til å påvirke selskapets utvikling videre i tillegg til pris og timing var hovedårsakene til at gründerne valgte å selge. - Selskapet var børsnotert på salgstidspunktet, og kjøperen inngikk først en avtale med selskapets største eiere, noe som igjen utløste tilbudsplikt ovenfor alle de andre aksjonærene. Kistefoss kasserte inn en gevinst på langt over 200 millioner ved salget. Ventelo Kjøperen var noe overraskende en telefoniaktør som hadde behov for å reposisjonere selskapet i forhold til den sterke vekstutviklingen innenfor tjenestene datakommunikasjon og bredbåndstelefoni. - Ventelo var for oss kun kjent som en sterk telefoniaktør i Norge og Norden. Både med tanke på arbeidsplassene i Bodø og Ventelos industrielle posisjon som en sterk aktør i bedriftsmarkedet vurderte vi på kjøpstidspunktet Ventelo som en god ny industriell eier. Tungt valg - Personlig opplevde jeg salgsprosessen i første omgang som en slags følelse av tomhet men etter hvert er det blitt enklere å innfinne seg med den nye rollen utenfor Catch. Jeg har aldri angret på den finansielle siden av salgsbeslutningen, men jeg kunne nok ønsket å få realisert drømmen om å skape en Europeisk datakommunikasjonsaktør innenfor vårt opprinnelige brand og forretningskonsept. De ansatte På salgstidspunktet var tyngdepunktet av selskapets strategiske stillinger overført til Oslo kontoret. - Som minoritetsaksjonærer hadde vi få eller ingen muligheter til å påvirke selve oppkjøpsprosessen. Ventelo viste seg som en profesjonell oppkjøper og var bevisst behovet for å være tydelig i overtakelsesprosessen. Salget av Catch kom nok som en overraskelse på mange. Personlig opplevde jeg salgsprosessen i første omgang som en slags følelse av tomhet men etter hvert er det blitt enklere å innfinne seg med den nye rollen utenfor Catch. - Dette var et direkte oppkjøp over børs. Medarbeiderne, spesielt de ved hovedkontoret i Bodø, følte seg nok veldig usikker i forhold til hvilke framtidige planer de nye eierne hadde for kjøpet. Due diligence er ofte nødvendig for å gi kjøper den nødvendige dybdekunnskap om selskapet og et bedre beslutningsgrunnlag, som er nødvendig ved et eventuelt salg. En slik gjennomgang vil øke sjansen for at salget blir vellykket ved at eventuelle risikoer og muligheter blir identifisert og kommunisert gjennom hele prosessen. Forlot selskapet Begge gründerne valgte å trekke seg ut av selskapet i Daglig leder Kjell Ivar Hansen hadde trukket seg fra stillingen som administrerende direktør ca. 6 måneder før salget. Personlig følte jeg at jeg ville ha lite påvirkningskraft på utviklingen av det nye framtidige Ventelo-Catch, samt at fokuset på bedriftsmarkedet ville måtte vike til fordel for volumfokuset i det nye konsernet. Veien videre Salget av Catch har åpnet opp for nye muligheter for gründerne, ikke bare finansielt, men også at de kan jobbe med nye prosjekter for å sikre vekst i landsdelen

11 NOE Å TENKE PÅ FØR ET GENERASJONSSKIFTE : Forberede generasjonsskiftet i tide Forberede selskapet på et salg Hvor er kjøperne? Skal barna ta over? Skattespørsmål Behovet for rådgivning ved eksternt salg Pensjon og forsikringer Hva er selskapets verdi? Hvem kan gi råd? Hva skjer med meg etter generasjonsskiftet? VANLIGE UNNSKYLDNINGER FOR Å VENTE MED ET EIERSKIFTE : Det vanskelige valget Pioneren bak Pundslett, Bent Eriksen, står overfor et vanskelig valg i tiden som kommer. Den uavhengige bedriften går godt, men i løpet av de neste årene vil det være behov for et eierskifte som følge av at han ikke blir noe yngre. Dette er ikke første gangen hjørnesteinsbedriften i Østre Vågan står ovenfor en utfordring. Hva skal jeg gjøre siden? Hva er jeg uten bedriften min? Bedriften trenger vel min kompetanse? Det går jo bra, er det da nødvendig å tenke eierskifte nå? Jeg har ikke tid til å tenke eierskifte nå, har jeg vel? Det er vel ingen som vil eller kan ta over min bedrift? Tenk igjennom disse spørsmålene og prøv å gi deg selv ærlige svar. Husk det er alltid en viss risiko forbundet med å utsette prosessen. Hva skjer dersom den yngre generasjon blir lei av å vente og heller finner seg et annet yrke? En annen risiko er at bedriften stagnerer, blir mindre konkurransedyktig og dermed mindre attraktiv for potensielle kjøpere den dagen du selv ikke orker mer. Ytterligere vansker oppstår i tilfeller hvor eierskiftet plutselig framtvinges av tilfeldige omstendigheter slik som sykdom, død eller en akutt økonomisk krise. Ikke vent på en økonomisk katastrofe før du begynner å planlegge nye eiere inn på eiersiden. Da må skiftet skje raskt og lite planlagt som følge av dårlige forberedelser. Eierskifte kan være et viktig bidrag for å revitalisere bedriften din. TEKST: Carl Erik Nyvold, Kunnskapsparken Bodø AS Bedriften ble etablert i 1978, da basert på hvitfiskproduksjon. Både konvensjonell og filetproduksjon. I begynnelsen av 80- tallet ble det også produsert store mengder frosset sild for det japanske og koreanske Jeg kan for lite om de hindrer som vil dukke opp, og vil nok være avhengig av å søke profesjonell hjelp og kompetanse. markedet. Etter hvert som hvitfisktilgjengeligheten ble mindre ble de nødt til å se etter andre muligheter, og i 1983 startet arbeidet med å få den første laksekonsesjonen. Dette lyktes de med, og hvitfiskproduksjonen ble etter hvert avviklet. I dag har bedriften fem laksekonsesjoner, eget lakseslakteri, og innfrysningsanlegg for laks. Bedriften er også aktive medeiere i to settefiskanlegg og i flere bedrifter innenfor fiskerirelatert virksomhet, inklusiv to eksportselskap for fisk. Bedriftsstruktur Bedriften er delt opp i to deler. Pundslett Laks driver all produksjon i sjø og er eier av alt av fisk og utstyr på havet, mens Pundslett Fisk driver slakteriet, innfrysningsanlegget, og er en servicebase for lakseanleggene. Alle ansatte i begge selskaper er ansatt i Pundslett Fisk AS. Flere er interessert Bedriften har i dag 30 ansatte, en god og velordnet økonomi, gode medarbeidere og stor tro på framtiden. Det bør derfor ikke være noe problem å finne noen som kan overta den svært lønnsomme bedriften hvor Bent Eriksen sammen med sin kone eier 94 % av aksjene. - Vi blir ofte kontaktet av selskaper som ønsker å gjøre noe opp mot vår bedrift. Slik jeg ser det finnes det mange muligheter. Dette kan bestå i å selge deler eller alt. Drive videre med deler eller alt i tilfelle noen av våre vil inn og overta bedriften. Det er ikke enkle valg jeg står overfor. Bakgrunn for eierskifte Eriksen peker på to hovedårsaker til at han føler at det begynner å bli på tide med et eierskifte. - Det er både av helsemessige årsaker, og at jeg ønsker å slippe nye krefter til for å videreutvikle virksomheten. Eierskiftet eller generasjonsskiftet bør skje i løpet av de nærmeste årene. Mulig generasjonsskifte Bent Eriksen har tre barn i aldersgruppen 21 til 32 år. - Om det er noen av dem som etter hvert skulle ønske å overta bedriften vet jeg ikke i dag. Prosessen har ikke kommet langt nok til at han har begynt å tenke på kompetanseoverføring for å sikre et vellykket eierskifte. - Ikke noe utover at sønnen min Morten er oppvokst på mærekanten, og at jeg jobber mesteparten av tiden. Prosessen De utfordringer et eierskifte byr på har det ikke vært tid til å reflektere så mye over. - Jeg kan for lite om de hindrer som vil dukke opp, og vil nok være avhengig av å søke profesjonell hjelp og kompetanse. Eierskifte tar tid, og dette er eieren klar over. - Verken tidspunkt for eierskiftet eller hvor lang tid det vil ta vet jeg per dags dato. Men jeg regner med at det vil ta litt tid. De største utfordringene er nok å finne ut hva man skal gjøre, for så å ta avgjørelsen. Etter eierskiftet Det er vanskelig å spå hva som vil skje med bedriften etter eierskiftet. - Det vet jeg faktisk ikke. Jeg håper at fremtidig drift vil basere seg på beslutninger som gavner utviklingen av bedriften, lokalsamfunnet rundt oss og bygge videre på sunne og gode forretningsmessige prinsipper. Eriksen ser ikke bort fra at han vil ha en finger med i spillet selv etter eierskiftet. - Da dette har vært min hverdag i alle år, og jeg har arbeidet i 170 % stilling, må jeg nok ha noe å sysle med i ettertid

12 Holdt familietradisjonen i hevd AS Landmaskin har gjennomgått to generasjonsskifter siden firmaet ble stiftet i Jarl Høberg overlot i 2005 styringen til sønnen Jostein, og nå viser det seg at det var et klokt valg å fortsette familietradisjonen. Etter å ha vært traktorselger i 10 år for et Oslo-firma, flyttet Jørgen Høberg i 1967 til Dønna hvor han grunnla AS Landmaskin. Bedriften var eneforhandler i Nordland av Zetor traktorer. Sommeren 2003 flyttet virksomheten til Sandnessjøen hvor de ble samlokalisert med ytre Helgelands VW bilforhandler, Hansen Bilverksted, som ble kjøpt opp året før. Bilforretningen ble utvidet til i alt 1100 m2 og totalrenovert og gav nå også plass til Landmaskin sin virksomhet. I dag har Landmaskin 13 ansatte hvorav to jobber på en liten filial ved Tverlandet i Bodø. I den 100 % eide datterbedriften Hansens Bilverksted AS er det åtte ansatte. I 2005 omsatte Landmaskin for 28 mill og Hansens Bilverksted for 20 mill. I 2006 forventes en samlet omsetning på rundt 52 mill. eierandel gikk ned fra de opprinnelige 80 prosent til 51,4 prosent. Kombinasjonen av ny aksjekapital og nye krefter førte til at selskapet i 2005 igjen kunne vise til positive tall. Flytende overgang Felles interesse Første generasjonsskifte Det har også vært en god erfaringsutveksling fra far til sønn. - Jostein kom inn i Landmaskin i mars Vi arbeidet sammen frem til mai 2005 hvor han overtok som daglig leder, og fra august 2005 var jeg helt ute av den daglige drift. Jostein har vært medlem av styret Forhold knyttet til de ansatte ble også ivaretatt under eierskiftet. TEKST: Carl Erik Nyvold, Kunnskapsparken Bodø AS Grunnleggeren Jørgen Høberg arbeidet alene frem til 1973 da sønnen Jarl Høberg kom inn i bedriften, de første to årene på deltid. Da han kom inn i bedriften kjøpte han opp aksjene fra fem andre søsken, og overtok etter hvert sin fars aksjer etter hans død i Eierstrategi Bedriften har siden den ble stiftet hatt en bevisst eierstrategi. - Ja, på den måten at vi ønsket styringen av virksomheten og at det ble tilbydd aksjer til tidligere daglig leder utenfor familien uten at han var interessert. Å selge til alle ansatte har for eksempel aldri vært aktuelt. I stedet har vi en resultatbonusordning som omfatter alle ansatte med mer enn 6 måneders fartstid i Landmaskin. Neste generasjon Da bedriften sto ovenfor et nytt eierskifte i 2005 ble flere muligheter vurdert. - Av og til var det i tankene å selge til en ekstern part, uten at det ble skikkelig realitetsdrøftet. Min sønn Jostein hadde lyst til å overta familiebedriften, og ville nok heller ikke at den skulle ut av familien. Å finne rett pris Jostein kjøpte 80 prosent av aksjene til Jarl, og betalte en omforent pris for dem. Bedriften som i en årrekke hadde levert gode tall, opplevde i 2003 og 2004, vanskelige år som resulterte i underskudd. Som følge av dette så Jarl seg nødt til å gå inn med ny aksjekapital i 2005, og ble på nytt aksjonær i selskapet. Josteins De ansatte ble løpende orientert om de tankene vi hadde i forbindelse med at Jostein ville komme hjem og overta virksomheten. siden sommeren Han er oppvokst med bedriften, utdannet veterinær med 10 års erfaring fra kundebehandling på et annet fagområde. I dag er jeg styreleder og rådgiver når det er ønskelig fra daglig leders side. I og med at det var signalisert at bedriften ikke skulle selges ut av familien var det naturlig at Jostein overtok. Jarl har ingen problemer med å gi slipp på bedriften. - Nei på ingen måte! Jeg ønsker også å gå ut av styret, men Jostein vil at jeg skal sitte ennå en tid, inntil han finner noen andre kandidater. - Det ble ivaretatt på den måten at eier og ansatte hadde og har felles interesse i at virksomheten må organiseres på en slik måte at den er liv laga. De ansatte ble løpende orientert om de tankene vi hadde i forbindelse med at Jostein ville komme hjem og overta virksomheten. Familieforhold På trygg grunn Når det skal gjennomføres et generasjonsskifte hvor det er flere barn inne i bildet er det viktig å ha en god dialog med alle familiemedlemmene. - Mine to øvrige barn var med i prosessen, og de forskjellige vurderinger var ute til høring hos dem. Vi er alle fornøyd med den løsningen vi har kommet frem til. Det er usikkert hva som ville ha skjedd med bedriften dersom sønnen ikke hadde overtatt. - Jeg er redd for at vi ville lidd under dette at det er så vanskelig å finne kvalifisert arbeidskraft med kompetanse ute i distrikts- Norge. EXIT Verdiskapning gjennom eierskifter er et bilag til Indeks Nordland 2006, som er et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge Nordland, Næringslivets Hovedorganisasjon Nordland, Nordlandsbanken ASA og Kunnskapsparken Bodø AS. Ansvarlig for innhold: Sissel Ovesen Carl Erik Nyvold Prosjektledelse: Kunnskapsparken Bodø AS AS Landmaskin er et godt eksempel på hvordan et generasjonsskifte kan føre til ny vekst og utvikling av etablerte selskaper. Design: KREMdesign AS Trykk: Forretningstrykk AS Foto: Crestock Pundslett Sisomar Carl Erik Nyvold Zetor 23

13 Nordland fylkeskommune

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

1) Fjerning av arveavgift fra 2014 kan føre til økt skatt. 2) Nærmere om vår leveranse. 3) Overordnet om å gjennomføre et generasjonsskifte

1) Fjerning av arveavgift fra 2014 kan føre til økt skatt. 2) Nærmere om vår leveranse. 3) Overordnet om å gjennomføre et generasjonsskifte Generasjonsskifte før eller etter 31.12.2013 økonomiske vurderinger - Karls Bilverksted 1) Fjerning av arveavgift fra 2014 kan føre til økt skatt Fra og med 1/1-2014 forsvinner som kjent arveavgiften.

Detaljer

Generasjonsskifte / eierskifte

Generasjonsskifte / eierskifte Generasjonsskifte / eierskifte Karl Otto Eidem, DNB Private Banking Agenda 1. Kort om formålet bak seminaret 2. Status i bedriften 3. Generasjonsskifte 4. Skattemessige forhold 5. Eierskifte Bakteppe 1

Detaljer

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Mars 0 Enex AS www.enexcorp.no En salgsprosess er svært omfattende....og mange bedriftseiere tar høy risiko ved å styre prosessen på egenhånd

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 17.100 medlemsbedrifter med 450.000 årsverk

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen for rådgivning, investering og aktiv forvaltning Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen 1 Wahlberg skal investere i SMB, et attraktivt segment som har stor dealflow Såkorn Venture Private

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte

Eierskifte og generasjonsskifte Eierskifte og generasjonsskifte Molde Næringsforum 7. juni 2017 Statsautorisert revisor Henning Rødal Statsautorisert revisor Tonje Røvik GENERJONSSKIFTE Overordnet mål Alle parter skal være tilfreds med

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

Juridiske sider ved eier- /generasjonsskifte i selskaper

Juridiske sider ved eier- /generasjonsskifte i selskaper 1 Juridiske sider ved eier- /generasjonsskifte i selskaper Advokat Tore Holtan 18. januar 2017 www.svw.no Eier-/generasjonsskifte Et veiskille for familiebedrifter: - skal virksomheten selges ut av familien,

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Børsnotering. Vurderer du å ta selskapet ditt på børs? kpmg.no

Børsnotering. Vurderer du å ta selskapet ditt på børs? kpmg.no Børsnotering Vurderer du å ta selskapet ditt på børs? 2016 kpmg.no Vurderer du å ta selskapet ditt på børs? Mange gründere og private equity-selskaper sikter mot børs. For andre selskaper kan en børsnotering

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT

GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT Advokatene Terje Fiskerstrand og Gøran Mjelde Aarvik 27. juni 2011 1 OSLO BERGEN LONDON SINGAPORE SHANGHAI KOBE INNLEDNING/OVERSIKT Generasjonsskifte noen sentrale

Detaljer

dhtw ~ Fjord 1'" dht UTKAST Presentasjon for Sogn og Fjordane fylkeskommune 24. september 2014 Konfidensielt _u å> o~ ~ W

dhtw ~ Fjord 1' dht UTKAST Presentasjon for Sogn og Fjordane fylkeskommune 24. september 2014 Konfidensielt _u å> o~ ~ W dhtw ~ ~ W _u å> o~ UTKAST Fjord 1'" Presentasjon for Sogn og Fjordane fylkeskommune 24. september 2014 dht Handlingsalternativer oppsummering fra 18. august Fortsatt eierskap som i dag Fortsette eierskapet

Detaljer

Eierskifter - en utfordring

Eierskifter - en utfordring Eierskifter - en utfordring Innhold Litt om Aktive Eierfond Antall eierskifter er økende Eierskifter, fusjoner/oppkjøp - mange feiler Hva bør en tenke på i forkant Hvordan oppnå best pris om en selger

Detaljer

Eierskiftekonferansen NHO Ålesund

Eierskiftekonferansen NHO Ålesund Eierskiftekonferansen NHO Ålesund AS Ivar Nesset November 2014 Ship Equip s Eierskapshistorie 2001: Emisjon 10 MNOK SND Invest og Reidar Tryggestad nye deleiere. 2005: MBO Management/ansatte/andre nærstående

Detaljer

EIERSKAP LEDERSKAP Eierrollen - Lederrollen Interessefelleskap og interessekonflikt. 11.02.2013 [Presentasjonsheading] 1

EIERSKAP LEDERSKAP Eierrollen - Lederrollen Interessefelleskap og interessekonflikt. 11.02.2013 [Presentasjonsheading] 1 EIERSKAP LEDERSKAP Eierrollen - Lederrollen Interessefelleskap og interessekonflikt 11.02.2013 [Presentasjonsheading] 1 MITT BUDSKAP ER KNYTTET TIL BABYBOOMEN ETTER KRIGEN Bilder fra picasaweb.google.com/.../jtv1uqw2dxmzcxf2g1euia

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS. Tilbud om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS Arkivsaksnr.: 10/27762 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer

Fagseminar Eierskiftealliansen. Rørvik 17. februar 2016

Fagseminar Eierskiftealliansen. Rørvik 17. februar 2016 Fagseminar Eierskiftealliansen Rørvik 17. februar 2016 Sentrale skattemessige problemstillinger ved generasjonsskifte og salg av bedrift Arveavgift borte fra 1.1.2014 Eierstruktur i forkant Familieforhold

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Problemområdene ved et generasjonsskifte

Problemområdene ved et generasjonsskifte Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 02.06.2014 Problemområdene ved et generasjonsskifte Få oversikt over de viktigste problemområdene, samt ideer til hvordan et generasjonsskifte i familiebedrift kan

Detaljer

Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight (Det kan være restriksjoner på tilgang)

Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight (Det kan være restriksjoner på tilgang) Olsen, H.S. (2010) Nye arveavgiftsregler ved arv av ikke børsnoterte aksjer tilpasningsmuligheter. Skatterett, 29(3), pp. 276-286 Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey 2010

Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey 2010 www.pwc.no Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey Global og norsk undersøkelse av familiebedrifter, med vekt på utfordringer og anbefalinger knyttet til finanskrisen, strategisk fokus,

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE av Professor Terje Hansen Foredrag på jubileumsseminar i anledning Knut Boyes 70-årsdag Bergen, 9. februar 2007 TH 2. 2. 2007 Side 1 DE SUPERRIKE

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 MNOK Ansatte Kostnadsandel En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 2400 1900 Kostnadsandel

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg 1 Agenda

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Kunsten å forvalte en formue

Kunsten å forvalte en formue 5002630. 08.09. 7000. Kampen Grafisk En PRIVATE BANKER, mange spesialister Kunsten å forvalte en formue Hans Olav Coward, Private Banker, Nordea Private Banking Når det snakkes om velstand, tenker man

Detaljer

Kunsten å forvalte en formue

Kunsten å forvalte en formue En PRIVATE BANKER, mange spesialister Kunsten å forvalte en formue Hans Olav Coward, Private Banker, Nordea Private Banking Når det snakkes om velstand, tenker man gjerne på økonomi. Dine ønsker i fokus.

Detaljer

Salg av selskap og verdivurdering

Salg av selskap og verdivurdering Salg av selskap og verdivurdering Lillehammer 2. desember 2015 Erik Valen 24 04 66 64 / 91 33 93 41 erik.valen@norne.no Aksjer ObligASjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Corporate Finance Aksjehandel

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/3453-1 Dato: 21.02.2013 THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET

Detaljer

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 Dagens tema Beslutningsprosessen hvem skal overta og når? Den praktiske gjennomføringen

Detaljer

Overdragelse av virksomhet

Overdragelse av virksomhet Overdragelse av virksomhet Juridiske forberedelser Ved Roger Sporsheim og Erik Wold Presentasjon Wold & Co Advokatkontor i Molde med røtter tilbake til 1938 Fire erfarne advokater med variert bakgrunn

Detaljer

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Saknr. 6902/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Advokat (H) Eirik W. Raanes Thommessens avd. for tvisteløsning og prosedyre Noen utgangspunkt Du blir oppmerksom på at forholdet til f.eks

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Salg! Business to business. v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School

Salg! Business to business. v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School Salg! Business to business v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School Mega trender for salgsorganisasjoner Kilde: McKinsey & Company - 2014 Side 3 Mega trender for salgsorganisasjoner Kilde: McKinsey

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Saknr. 08/4813-7 Ark.nr. HDOK NØK HOLMEN BIOVARME AS Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007.

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007. UTKAST DTA 20.05.09 kl 0930 Statsråd Dag Terje Andersen Kontroll- og konstitusjonskomiteen 20. mai Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Alvorlige konsekvenser av dårlige avtaler ved generasjonsskifter Kjartan Aa Berge, Executive director Småkraftdagane 2016

Alvorlige konsekvenser av dårlige avtaler ved generasjonsskifter Kjartan Aa Berge, Executive director Småkraftdagane 2016 Alvorlige konsekvenser av dårlige avtaler ved generasjonsskifter Kjartan Aa Berge, Executive director Småkraftdagane 2016 Om foredragsholder Kjartan Aa Berge Utdanning Siviløkonom Statsautorisert revisor

Detaljer

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.09.2017 Vår ref.: 17-1333 Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finans Norge har tidligere uttrykt tilfredshet med at Regjeringen

Detaljer

Presentasjon av foredragsholder

Presentasjon av foredragsholder ÅPEN 1 Presentasjon av foredragsholder Ståle Lorås er: Statsautorisert revisor Partner i Trondheim med ansvar for skatt og selskapsrett Bakgrunn fra Skatteetaten (11 år) Jobbet som revisor i 16 år Hovedfokus

Detaljer

Nye næringer og flere etablerere i Østerdalen. 1.April 2014 Arne Kjell Dyrstad Regionbanksjef Bedriftsmarked Østerdalen

Nye næringer og flere etablerere i Østerdalen. 1.April 2014 Arne Kjell Dyrstad Regionbanksjef Bedriftsmarked Østerdalen Nye næringer og flere etablerere i Østerdalen 1.April 2014 Arne Kjell Dyrstad Regionbanksjef Bedriftsmarked Østerdalen Hva ser banken etter i møte med en etablerer? Vi må forstå ideen Forretningsplan er

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

+ : Generasjonsskifte. Konferanse om bygdemobilisering. Kjerringøy, 18. - 19. februar 2014

+ : Generasjonsskifte. Konferanse om bygdemobilisering. Kjerringøy, 18. - 19. februar 2014 Kjerringøy, 18. - 19. februar 2014 Konferanse om bygdemobilisering Dette er en utskrift av de viktigste lysarkene fra en presentasjon som ble holdt av Ole Christen Hallesby 18. februar 2014. Generasjonsskifte

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 Ansatte 2400 1900 1400 Kostnadsandel 1999

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Møteinnkalling. Ordfører- og rådmannsmøte. Dato: Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset

Møteinnkalling. Ordfører- og rådmannsmøte. Dato: Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset Ordfører- og rådmannsmøte Møteinnkalling Dato: 30.05.2016 Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møtested: Fylkeshuset, møterom Mjøsa Tid: 30.5.2016,

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB

Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB SAMMENDRAG EB har de siste 20 årene gitt sine eiere en god verdiutvikling samtidig som betydelige

Detaljer

Innlegg ved høring i Finanskomiteen den 26. februar 08. NORSKOG er glad for at arveavgiften er tas opp til politisk debatt.

Innlegg ved høring i Finanskomiteen den 26. februar 08. NORSKOG er glad for at arveavgiften er tas opp til politisk debatt. Innlegg ved høring i Finanskomiteen den 26. februar 08. Av Gaute Nøkleholm NORSKOG er glad for at arveavgiften er tas opp til politisk debatt. La meg innledningsvis si at vi som næringsorganisasjon klart

Detaljer

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET Fra mandatet (punkt 5): Utvalget skal gjennomgå reglene for organisering av advokatvirksomhet. Det skal vurderes hvilke foretaksformer som kan benyttes,

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Skatt med tilhørende momenter ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt med tilhørende momenter ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt med tilhørende momenter ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no 928 52 587 BDO NORGE Et av landets ledende kompetansehus

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer