Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan og økonomiutvalget Dato: kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 15/13 13/ Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage 16/13 13/ Fritid med bistand i Vennesla kommune 17/13 13/ /13 12/ /13 13/ Vennesla Boligstiftelse Søknad om kjøp av kommunens eiendom gnr. 23, bnr. 821 i Bjørnsons veg på Moseidmoen. Vurdering av energi i forbindelse med ny svømmehall og mulig varmesentral Avtale mellom "Agderkommunene" vedr. salg av aksjer i Agder Energi AS 1

2 15/13 Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage Arkivsak dok. 13/ Arkivkode. 233 Saksbehandler Wenche Nordli Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget Plan og økonomiutvalget /13 3 Kommunestyret

3

4 16/13 Fritid med bistand i Vennesla kommune Arkivsak dok. 13/ Arkivkode. Saksbehandler Audhild Linde Røed Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget Plan og økonomiutvalget /13 3 Kommunestyret

5 PROSJEKTSØKNAD FOR Aktiv fritid for alle Startdato: Sluttdato: Vennesla kommune Samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner og knutepunktet Fritid for alle.. Innledning Samarbeidsprosjekt Aktiv fritid for alle ønsker å styrke og utvide rusomsorgen gjennom å gi verktøy til å koble unge med rusmiddelproblemer og rusavhengige under rehabilitering til en meningsfull fritidsaktivitet. I en del tilfeller vil det dog være vanskelig å sikre et klart skille opp mot personer i risiko. Aktiv fritid for alle søker derfor å skape en treffsikker tjeneste som imøtekommer også de problemene som ikke enda er definert som rusproblemer. Erfaringer gjort gjennom de siste 10 år viser at metoden Fritid med bistand gir både umiddelbare og varige endringer knyttet til livskvalitet og mestring også utover det som skjer på fritidsarenaen. Gjennom prosjektet ønsker vi å implementere bruk av metoden overfor mennesker som er inne i et et dårlig mønster i forhold til rus, og overfor andre som ønsker å ut av et rusmiljø. Alderen på gruppen som vil få benytte seg av metoden vil være mellom år. I vår kommune ønsker vi å relatere prosjektet til: Samhandlingsreformens formål og retning fattigdomssatsningen kvalifiseringsprogrammeti NAV boligsosialt arbeid barnevernsarbeid psykisk helsearbeid innsatsen innen folkehelse- og forebyggingsarbeidet pleie- og omsorgstjenesten

6 Bakgrunn for prosjektet - prosjektbeskrivelse I et samarbeid mellom Helse og omsorgsdirektoratet og SSB gis det vært år ut et styrings og informasjonshjul, som viser hvordan kommunene ligger an i forhold til levekårsproblemer. Sammen med mange andre Agder kommuner skårer Vennesla dårlig på levekårsområdene i denne indeksen. Vennesla har skåret dårlig på disse statistikkene over flere år. På SSB s indeks over levekårsproblemer ligger Vennesla på en skala fra 1-10 på 7,8. Dette er en 5. plass bakfra av alle de 30 Agder kommunene. Denne indeksen måler sosialhjelpstilfeller, dødelighet, uførepensjonister, attføringstilfeller, overgangsstønad og andel med utdanning på barne- og ungdomsskolenivå. Vennesla har mange unge sosialklienter sett i forhold til landsgjennomsnittet. Det er og mange unge som sliter med rusproblemer i Vennesla. På bakgrunn av dette mener vi det er viktig å få på plass et tilbud til denne gruppen. Et tilbud som ikke bare fokuserer på å få dem ut i ordinært arbeid, men å ha fokus på å også kunne gi dem et verdig fritidstilbud med god oppfølging. Bakgrunnen for å søke Fmb nettopp til Vennesla Frivilligsentral er at vi i kommunal sektor ser at de satser på frivillig arbeid innen rus og psykisk helse arbeid. Sentralen har blitt et naturlig knutepunkt for sammarbeid mellom det offentlige og de frivillige. Vi ser at pågangen hos dem er stor i forhold til tilrettelgging av fridtid til nettopp målgruppen i dette prosjektet. Derfor ønsker vi å stå sammen om å få dette til på Vennesla frivilligsentral der vi føler tjenesten da også vil være tilgjengelig for alle våre enheter som jobber med denne målgruppen. Samtidig som de også kan fanger opp foreldre og målgruppen på et tidlig stadige gjennom samarbeid med skolene og fritidsklubber. Prosjektet vil i Vennesla være et samarbeid mellom enhet for Arbeid og fritid, Barn og familie, Nav og Vennesla Frivilligsentralen. I Vennesla er Frivilligsentralen en frivilligorganisasjon hvor Vindbjart I.L, Lions, Civitan, Rotary, Rødekors, Eldrerådet, og Vennesla kommune er medlemsorganisasjoner. Andre frivillige organisasjoner er også på vei inn i Venneslas Frivilligsentralen.

7 Prosjektet kan forankres i kommunens plan for utvikling av omsorgstjenesten i Vennesla kommune mot Fra visjon til handling (Venneslakommune, juni 2009). I Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) og veilederen «Fra bekymring til handling» synliggjøres fritiden som en viktig arena hvor det er behov for å videreutvikle tjenestetilbudet lokalt i samarbeid med frivillig sektor. Dette vektlegges også gjennom Samhandlingsreformen (St. meld. nr ). Helsedirektoratet har allerede med satsningen "Fritid for alle" signalisert et ønske om å styrke arbeidet på feltet Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Satsningen skjer med utgangspunkt i Stortingsmelding nr 25 ( ) Mestring, muligheter og mening. Prosjektet vil styrke denne nasjonale satsningen sin oppmerksomhet på kommunalt rusarbeid. Knutepunktet har allerede etablert en nasjonal veiledertjeneste, fylkesvise faglige nettverk og en idebank gjennom nettstedet I arbeidet med å sikre gode tjenestetilbud for enkeltpersoner som gir rom for å realisere idealene om en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre står den lovpålagte støttekontakttjenesten sentralt. Utfordringen handler om å utforme et fritidstilbud basert på det enkelte menneskets ønsker, behov, forutsetninger og kanskje drømmer. For å sikre dette legger Helsedirektoratet vekt på at kommunene kan organisere støttekontakttjenesten innenfor tre hovedløsninger: Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon (Fritid med bistand) Deltakelse i en aktivitetsgruppe Individuell støttekontakt Prosjektet ønsker å styrke kompetansen, kvaliteten og ikke minst tilgjengeligheten til støttekontakttjenesten for målgruppene som Opptrappingsplanen retter seg mot. Det tas utgangspunkt i arbeidsmetoden Fritid med bistand; en metode for å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov inn i fritidsaktiviteter. Metoden bygger på et mestringsperspektiv, med fokus på den enkeltes forutsetninger, ønsker, drømmer og behov. Målsetningen er at deltakeren i løpet av en begrenset tidsperiode, blir inkludert i en selvvalgt aktivitet. Prosjektmedarbeiderens oppgave blir å følge opp den enkelte deltaker, i samarbeid med kontaktperson/tilrettelegger i den organisasjonen/aktiviteten han/hun ønsker å delta i. Fritid med bistand har sitt teoretiske fundament knyttet til empowerment. Empowerment kan forstås som en prosess hvor mennesker bygger opp evnen til å handle på egne vegne, og på denne måten styrke selvbildet sitt. I tråd med dette legges det vekt på at inkludering bare er meningsfylt dersom det er tale om sosial inkludering gjennom samhandling og aksept. Fritid med bistand fremstår ellers innenfor støttekontakttjenesten som den eneste metode som sikrer muligheten til å gi tilbud innenfor de tre hovedløsningene som er nevnt ovenfor, eller gjennom en kombinasjon av disse.

8 Metoden Fritid med bistand er særlig relevant iht Opptrappingsplanene for rusfeltet Styrke samarbeidet mellom offentlig og frivillige aktører og vurdere partnerskapsmodeller Styrke kommunens lavterskeltilbud og oppsøkende virksomhet Styrke kommunalt rusarbeid og tverrfaglig oppfølging Legge til rette for arbeidsrettede tiltak, varierte aktivitetstilbud, grønne lærings- og mestringsarenaer, sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter tilbys som en del av rehabiliteringen. Mer informasjon om metoden finnes på nettstedet

9 Gjennomføring av prosjektet Knutepunktet "Fritid for alle" vil gi oppfølgingen til prosjektet i nært samarbeid med ressurspersoner i bl.a samarbeidskommunene og rusrådgiver hos Fylkesmannen. Prosjektet planlegges gjennomført i tre faser som vil overlappe hverandre over en periode på 3 år. Prosjektmedarbeideren i frivilligsentralen gis opplæring i bruk av metoden Fritid med bistand på en nettverksamling tidlig i prosjektperioden. Første året får de individuell veiledning av praktikere som har erfaring med metoden. Underveis i prosjektperioden legges det til rette for at prosjektmedarbeiderne i deltakerkommunene kan veilede hverandre. Første fase Andre fase Tredje fase Planlegging Ansettelse av prosjektmedarbeidere i kommunen "Fritid for alle" sørger for oppstart og grunnleggende opplæring. Gjennomføring 1) øke kompetansen blant nye prosjektmedarbeidere for å kunne gi målgruppen et så godt tilbud som mulig, og 2) jobbe for å implementere Fritid med bistand som "aktiv" metode i kommunen gjennom å øke kunnskapen i forskjellige avdelinger. Forankring og videreføring Prosjektet må følges opp og dokumenteres kontinuerlig i hele prosjektperioden. I siste fase bør det legges konkrete føringer for hvordan erfaringene fra prosjektet kan nyttiggjøres også etter prosjektperiodens avslutning. Første fase Planlegging Det ansettes prosjektmedarbeidere i henhold til tildelte midler, og disse gis innføring og opplæring i metoden Fritid med bistand gjennom en tredagers nettverkssamling med de andre deltakerkommunene. På fellessamlingen kan kommunenes prosjektmedarbeidere bli kjent med hverandre - noe som er viktig for prosjektets gjennomføring da de i sluttet av andre fase i stor grad skal veilede hverandre. 1. Ansette 2. Tredagers nasjonal prosjektmedarbeidere fellessamling for alle prosjektmedarbeiderne Ansvarsfordeling Kommunen Fritid for alle Kommunen Fritid for alle 3. Utvikle 4. Kommunalt prosjektdirektiv arbeidsseminar Kommunen Fritid for alle Fylkesmannen Kommunens prosjektmedarbeider følges tett opp av "Fritid for alle", som legger tilrette for å utvikle prosjektet lokalt, samt beskrive dette gjennom et eget prosjektdirektiv med milepæler.

10 Når dette er på plass arrangeres i samarbeid med ansvarlige i "Fritid for alle" til arbeidsseminar hvor en inviterer sentrale aktører i kommunen; politikere, brukerorganisasjoner, representanter for frivillige organisasjoner og lag og andre aktuelle. Andre fase - Gjennomføring Kompetanseheving blant prosjektmedarbeiderne ---> ---> To parallelle spor Tilby Fritid med bistand til målgruppen Implementering av metoden i kommunen Prosjektet skal utvikles i tråd med lokale muligheter og behov. Under hele prosessen skal de lokale prosjektmedarbeiderne sikres kontinuerlig oppfølging slik de ønsker. Dette sikres i hovedsak gjennom individuell oppfølging og nettverkssamlinger. Inviduell oppfølging Kommunen får en egen veileder som er knyttet til "Fritid for alle" som sikrer oppfølging underveis i arbeidet. Det forutsettes at veilederen er en person med god kjennskap til de aktuelle målgruppene, og praktisk erfaring knyttet til bruk av arbeidsmetoden Fritid med bistand. Nettverksamlinger Prosjektmedarbeiderne i deltakerkommunene i samarbeidsprosjektet møtes to ganger i året til nettverkssamling i regi av "Fritid for alle". Med unntak av oppstartssamlingen vil disse gå over to dager. Vårt primære siktemål er knyttet til lokal forankring og videreutvikling av metoden Fritid med bistand overfor målgruppene som er definert i prosjektet. Målsetningen er todelt. Prosjektet skal sikre kunnskap i bruk av metoden Fritid med bistand, og forankre dette som et ordinært tjenestetilbud innenfor støttekontakttjenesten gjennom å dra nytte av veiledning og oppfølging fra "Fritid for alle". Tredje fase - Forankring og videreføring Erfaringsformidling vil stå sentralt i hele prosjektperioden, men det vil i siste fase bli tillagt et enda større fokus. Prosjektet vil søke å finne de gode historiene; finne suksesskriterier samt kartlegge hvilke faktorer som kvalitetssikrer bruk av metoden i kommunens ordinære drift også etter prosjektperioden. Målsetningen er å sikre kunnskap i bruk av metoden Fritid med bistand og at kommunen får oppfølging i en prosess frem til en kan forankre dette som et ordinært tjenestetilbud innenfor støttekontakttjenesten.

11 Rammer for prosjektet Det er ønskelig å kunne gi ca. 25 deltakere et tilbud over 3 år. I starten av prosjektperioden vil fokus være knyttet til organisering av prosjektet og opplæring, mens siste del av prosjektet på tilsvarende måte vil være knyttet til å dokumentere erfaringer og implementere erfaringene i den ordinære organisasjonen. Det innebærer i praksis at det er litt over to år hvor arbeidet med å sikre enkeltpersoner et godt tilbud har hovedfokus. Prosjektmedarbeideren Å arbeide etter metoden Fritid med bistand krever at man bruker tid på kvelder og i helger i inkluderingsprosessen. Som prosjektmedarbeider bør man derfor ikke ha oppfølging av flere enn ca 12 nye deltakere pr år. I tillegg til implementering skal prosjektansvarlig arbeide med dokumentasjon av prosjektet og andre administrative oppgaver. Dette betyr at vi med fordel kan dele en 100% stilling i prosjektet i to. Å ha en kollega har dessuten vist seg å være en suksessfaktor i arbeid med denne metoden, og kan gi svært positive synergieffekter. Deltakerne De som tilbys deltakelse i prosjektet bør ha en relativt stabil livssituasjon og rusmestring. Dette er suksesskriterier synliggjort gjennom flere tidligere prosjekter. Til hver deltaker i prosjektet settes det av kroner; øremerket kontingenter, innkjøp av utlånsutstyr samt godtgjørelse til de aktuelle organisasjonene. Disse kreative tiltaksmidlene finansieres gjennom Nav, enheten Arbeid og fridtid samt Barn og familie når de benytter seg av tiltaket til deres brukere. Midlene gir mulighet for prosjektmedarbeider sammen med deltaker til å realisere den enkeltes aktivitetsvalg. Fritid for alle Knutepunktet "Fritid for alle" vil sikre kommunen opplæring og veiledning. I tillegg til informasjonsarbeid, samarbeid og dokumentasjon vil «Fritid for alle» ta ansvar for å samle erfaringene fra samarbeidsprosjektet i en veileder. Fagbokforlaget vil trykke denne som en fagbok.

12 Finansieringsplan Samarbeidsprosjektet tenkes finansiert gjennom tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet kapittel 0763 post 61 og en egenandel fra kommunen. Vi tenker oppstart av prosjektet 1. mai 2010 og planlegger dette gjennomført som et treårig prosjekt. Budsjettrammer (beløp i 1000 kroner) for 2010 Kostnader Inntekter Tekst Beløp Egne midler Helsedir Sum 1) Arbeid tidsbruk 100% stilling Ubekvem arbeidstid ) Investeringer 0 3) Drift Kontorhold etc Inkluderingsmidler Reiseutg til to nettverkssamlinger i Oslo ) Annet Ekstern opplæring, veiledning, oppfølging og utg til nettverkssamlinger Sum budsjett Arbeid - tidsbruk Prosjektet driftes av en 100% stilling. Midler som ikke benyttes 2010 vil overføres til neste drifts år siden dette er et treårig prosjekt. Vi planlegger oppstart Investeringer Det trengs ingen særskilte investeringer for igangsetting av dette prosjektet. 3. Drift Til hver deltaker i prosjektet settes det av kroner; øremerket kontingenter, innkjøp av utlånsutstyr samt godtgjørelse til de aktuelle organisasjonene. Det tenkes oppstart for 10 deltakere i løpet av 2010.

13 4. Annet Kommunen forplikter seg til å overføre disse økonomiske midlene til knutepunktet "Fritid for alle" som følger opp og jevnlig besøker kommunen. I dette beløpet ligger også midler som sikrer organisering av det interkommunale nettverket, samt dekning av reise- og oppholdsutgifter. «Fritid for alle» har også ansvaret for å spre erfaringer fra enkeltprosjektene i deltakerkommunene underveis i perioden bl.a gjennom artikler, reportasjer på nettsiden samt andre fora hvor det er naturlig at dette presenteres. I dette arbeidet vil det legges til rette for størst mulig grad av deltakelse av kommunenes egne prosjektmedarbeidere. «Fritid for alle» står også for fagutvikling gjennom veiledning og praktisk/faglig gjennomføring av nettverkssamlinger for prosjektmedarbeiderne i samarbeidskommunene. Effektmål Hensikten med prosjektet er å formidle kompetanse og etablere gode organisatoriske løsninger for bruk av metoden Fritid med bistand overfor målgruppen slik at: Risikoutsatt ungdom og unge voksne med rusrelaterte utfordringer loses inn i ordinære fritidsorganisasjoner etter eget valg. Mennesker med rusavhengighet gis muligheten til å få verdsatte sosiale roller i et varig nettverk. Rusavhengige oppnår ordinært fellesskap i fritidsorganisasjoner før, under og etter rehabilitering. Frivillige organisasjoner inkluderer mennesker med rusavhengighet. Resultatsmål Minst 25 deltakere gis et inkluderende fritidstilbud i ordinære fritidsorganisasjoner i prosjektperioden i vår kommune. Ansatte som skal benytte metodikken gis opplæring, veiledning i bruk av metoden Fritid med bistand og metodeverktøyet. De tilbys videre et nettverk hvor en treffer andre fagpersoner som er opptatt av fagfeltet og som benytter arbeidsmetoden. En avklaring i kommunen om hvordan metoden Fritid med Bistand ønskes benyttet som et ordinært tjenestetilbud, samt en sikring av at ansatte i ulike enheter i aktuelle sektorer, ledelse og politikere har kunnskap om metoden. I løpet av prosjektperioden avklares bruk av arbeidsmetoden som forankres inn i ordinær drift.

14 Sikre kunnskapsspredning i bruk av arbeidsmetoden Fritid med bistand og teorigrunnlaget til målgruppen, andre kommuner/bydeler, frivillige organisasjoner, gjennom media og relevante kunnskapsorganisasjoner. Hovedtiltak 1. Forankre og videreutvikle metoden Fritid med bistand overfor den avklarte målgruppen. 2. Sentralt i dette arbeidet er muliggjøring av sosial inkludering basert på tydelig sosial samhandling og aksept for enkeltpersoner. 3. Kompetanseoverføring. "Fritid for alle" gir opplæring til slik at prosjektet i kommunen gjøres istand til å benytte metodikken overfor sine deltakere (brukere). 4. Gjennom "Fritid for alle" sikres også andre kommuner en tilgang til veiledertjeneste og formidling av kunnskap innenfor feltet Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. 5. Prosjektets resultater implementeres i kommunen handlingsplan.

15 Oppvekstseksjonen Notat vedrørende Fritid med bistand Enhet barn og familie har benyttet tiltaket Fritid med bistand til brukere i barneverntjenesten siden oppstart og for habilitering siden høsten Barneverntjenesten har hatt 7-8 brukere pr. år med vedtak om Fritid med bistand. Habilitering har siden høsten 2012 hatt 4 brukere med vedtak om Fritid med bistand. Tjenestene betaler kr pr. bruker som det fattes vedtak på. Vi har stort sett fått gode tilbakemeldinger fra brukerne på tiltaket, og ser at det dekker et behov for en begrenset gruppe. Med tanke på videreføring av tiltaket vil sannsynligvis behovet vårt ligge på det nivået som det har gjort til nå, altså brukere pr.år. Vi anser det som lite sannsynlig at vi vil ha et behov for dette tiltaket i større omfang enn tidligere år, og kan heller ikke se at vi kan benytte flere økonomiske ressurser til tiltaket enn det vi har gjort i de foregående årene. Med vennlig hilsen Anne-Cathrine Hodnemyr Enhetsleder, enhet barn og familie

16 VENNESLA KOMMUNE Enhet for barn og familie Avsenderadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: Org.nr. Bankgiro: Postgiro: Enhet for barn og familie Sentrumsveien Postboks 25, 4701 Vennesla Vennesla

17 // NOTAT Til: Oppvekstseksjonen // Fra: Rolf Velle // Dato: Evaluering fritid med bistand Viser til forespørsel om evaluering av tjenesten/ tiltaket fritid med bistand. I 2010 innvilget NAV 3 søknader om tiltaket fritid med bistand I 2011 innvilget NAV 4 søknader om tiltaket fritid med bistand I 2012 innvilget NAV 3 søknader om tiltaket fritid med bistand Hvert vedtak om dette tiltaket genererer en utbetaling av et tilskudd på kr 8000, som skal gå til integreringstiltak i forhold til fritidsaktiviteter. Dette kan være gjenstander, treningsavgifter eller annen kostnadsdekning. NAV har utbetalt kr i løpet av disse tre årene til Frivilligsentralen, som følge av disse vedtakene. Vi har etter forespørsel fra oppvekstseksjonen hatt en gjennomgang i forhold til hvordan vi opplever behovet for dette tiltaket fremover. Oppsummert, er våre tilbakemeldinger som følger: - Det er relativt få av NAV `s brukere vi mener er i målgruppen for tiltaket. Vi har hatt tiltaket som tema i mange brukersamtaler, og erfaringen fra veilederne er at det er få tilfeller der dette av bruker oppleves å være et relevant tiltak. - De fleste brukere som signaliserer behov for å komme i gang med fritidsaktiviteter ønsker å gjøre dette gjennom å komme i kontakt med foreninger/ lag på egen hånd eller gjennom venner. - I noen tilfeller innvilger NAV enkelte kostnader, der det er behov for dette for å komme i gang med fritidsaktiviteter. Vi ser at tiltaket fritid med bistand er relevant og kan være målrettet for enkelte brukere. Men ut fra erfaringen vår de siste tre årene, anser vi at tiltaket trolig er mest målrettet og mest NAV VENNESLA // Postadresse: Postboks 54 // 4701 VENNESLA Besøksadresse: Sentrumsvegen 41 // Vennesla Tel: // Faks: //

18 relevant for yngre målgrupper enn de vi normalt har oppfølging av. For voksne personer mener vi det mest fleksible og mest målrettede er å hjelpe disse i gang i aktuelle aktiviteter enten gjennom å oppmuntre til å ta kontakt med frivillige organisasjoner, eller å ta kontakt via bekjente som er i gang i fritidsaktiviteter fra før. I noen tilfeller vil det være mest målrettet å yte mindre tilskudd for å hjelpe enkelte i gang med et aktuelt tiltak, som for eksempel tilskudd til en treningsavgift eller tilskudd til et medlemskap (dvs mindre summer enn det et vedtak om fritid med bistand genererer). Målsettingen med oppfølgingen vår vil for de aller fleste være i bistå for at den enkelte skal komme i arbeid og bli selvhjulpet. I en slik sammenheng, kan fokus på fritid være viktig for å øke integreringen i samfunnet, og dermed bidra til at den enkelte får en større sosial plattform. En god sosial plattform kan bidra til at en blir mer stabil og robust i et arbeidsforhold. For våre målgrupper, vil trolig behovet for fritid med bistand ligge omtrent på det nivået vi har ligget på de siste årene dvs tiltaket vil være aktuelt for ca 3 personer i løpet av et år. Med vennlig hilsen NAV Vennesla Rolf Velle Enhetsleder

19 Fråsegn frå Gunnar Dannevig, Einingsleiar Arbeid, aktivitet og fritid Bruk av Fritid med Bistand I løpet av 2012 brukte Arbeid, aktivitet og fritid Fmb til to av sine brukarar. Erfaringa med metoden er veldig god, og Dannevig meiner FmB er framtida som alternativ til støttekontakttenesta. I Arbeid, aktivitet og fritid si brukargruppe er det i utgangspunktet få som nyttar støttekontakttenesta, for det meste er det brukarar som t.d. autistar som har vanskeleg for å tilpasse seg sosialt i store grupper. Difor har FmB vore eit strålande alternativ for denne brukargruppa, t.d. psykisk utviklingshemma. Likevel var det i fjor berre to brukarar som brukte tilbodet, fordi fleire andre alt var bundne opp i støttekontaktsystemet. Utfordringa med støttekontakttenesta slik ho er i dag ligg i lovgrunnlaget. Når ein brukar har søkt om og fått tildelt støttekontakt, må grunnlaget for ei endring av tilbodet til for eksempel FmB bevisast, og dette viser seg å vere vanskeleg. Difor bør aktuelle brukarar få spørsmål om kva behov dei har, og kva dei ynskjer av tilbod, før dei søker om støttekontakt. For Dannevig si erfaring er at nye brukarar heller vil ha FmB enn støttekontakt, fordi det er eit betre tilbod for å lukkast med inkluderinga i fritidsaktivitetar. Dannevig set også tal på dette. Han seier at dersom tilbodet om FmB i inneverande år blir vidareført, er det ynskjeleg å bruke inntil av kroner i støttekontaktmidlane på FmB. Dei kronene er per dags dato ikkje bunden opp i støttekontaktavtalar og difor frie midlar per dags dato. FmB gir eit betre fagleg tilbod, som er meir tilpassa behovet brukaren eigentleg har. Dessutan er det slik at når brukaren er sosialisert inn i ein fritidsaktivitet, kan han «avsluttast» som brukar, i motsetnad til eit støttekontaktilbod. Ein vil altså i framtida spare mykje pengar på å velje og halde fram med FmB via Frivilligsentralen. Dannevig meiner vidare at FmB er ein metode litt forut for si tid. Han seier ein må arbeide med lovgrunnlaget rundt støttekontaktsystemet, slik at ein lettare kan endre tilbodet til brukarar som alt er bundne opp av kontrakt om støttekontakt, eller kunne tilby det til brukarar i yngre alder, eks. mellomtrinn på skulen. På denne måten vil FmB virke førebyggjande.

20 Dersom ein no skulle ende med å legge ned FmB via Frivilligsentralen, må alle tilbake til støttekontaktsystemet.

21 17/13 Vennesla Boligstiftelse Søknad om kjøp av kommunens eiendom gnr. 23, bnr. 821 i Bjørnsons veg på Moseidmoen. Arkivsak dok. 13/ Arkivkode. 611 Saksbehandler Alf Tellef Neset Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan og økonomiutvalget /13 4

22 From: Jortveit, Jan Sent: 31. januar :52:40 To: Skisland, Svein Cc: Wegge, Aslak; Tonstad, Inger Turid S.; Robstad, Solveig Subject: Vennesla Boligstiftelse - tomt på Moseidmoen / tomter i fremtidige boligområder Vennesla boligstiftelse hadde møte 24. januar se vedlegg Viser i den forbindelse til sak 1/2013- Utbyggingsplaner 2013 Vedtak: Punkt 1 Vennesla boligstiftelse for erverv og drift av boliger for vanskeligstilte boligsøkere sender en henvendelse til rådmannen om å få erverve kommunens tomt på Moseidmoen, med formål å oppføre boliger for vanskeligstilte boligsøkere. Punkt 4 Boligstiftelsen viser til møtereferat av og notat Oversikten viser at det er et stort behov for sentrumsnære tomter for kommunale boliger. Det sendes en henvendelse til rådmannen der en ber om at det blir avsatt tomter til dette formål både i fremtidige boligområder og ledige sentrumsnære tomter. Boligstiftelsen ber om en tilbakemelding vedr. disse 2 punktene. Vennesla Boligstiftelse for erverv... Inger Turid Tonstad Sign. Jan Jortveit -----Opprinnelig melding----- Fra: På vegne av Sendt: 31. januar :22 Til: Jortveit, Jan Emne: Skannet bilde fra LATeknsik1 Svar til: Enhetsnavn: LATeknsik1 Enhetsmodell: MX-2310U Plassering: Herredshuset 1 etg Filformat: PDF (Middels komprimering) Oppløsning: 200dpi x 200dpi Vedlagt fil er et skannet bilde i PDF-format. Bruk Acrobat (R)Reader(R) eller Adobe(R)Reader(R) fra Adobe Systems Incorporated for å se på dokumentet. Adobe(R)Reader(R) kan lastes ned fra følgende URL: Adobe, Adobe-logoen, Acrobat, Adobe PDF-logoen og Reader er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og andre land.

23 SITUASJONSKART VENNESLA Gnr/Bnr: 23/821 Målestokk: 1:700 KOMMUNE Adresse: Dato: Saksbehandler: Tormod Vår referanse: Det tas forbehold om feil i kartgrunnlaget.

24 18/13 Vurdering av energi i forbindelse med ny svømmehall og mulig varmesentral Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. Saksbehandler Inger Cecilie Neset Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg og miljøutvalget /13 2 Plan og økonomiutvalget /13 3 Kommunestyret

25 Vennesla kommune Vurdering av energi i forbindelse med ny svømmehall og mulig varmesentral, rapport fra prosjektgruppen. INNLEDNING. Rapporten er ment å gi et overordnet bilde av muligheter og alternativer og et grunnlag for en beslutning om valg av prinsipper i fm varme og energitype for kommunale bygg, og spesielt den nye svømmehallen. Det er ikke nødvendig ut i fra energibehovet til ny svømmehall å bygge varmesentral. Ved å etablere en varmesentral har en større valgmulighet med hensyn til energitype. For å øke kunnskapen i administrasjonen generelt om varmesentral, biobrensel og for å vurdere dette i forbindelse med ny svømmehall spesielt har en nedsatt en prosjektgruppe på tvers av enhetene byggforvaltning og plan og utbygging. Denne rapporten omfatter prosjektgruppas vurderinger av forskjellige forhold rundt et nærvarmeanlegg og forskjellige alternativ for varmekilder. For ny svømmehall er de prosjekteres vurderinger tatt med. I kommuneplanens samfunnsdel heter det at «bærekraftig utvikling skal legges til grunn for utvikling i Vennesla kommune», og en skal søke å gjennomføre tiltak innenfor klima og miljø i tråd med vedtatt Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet. I handlingsdelen til klimaplanen skisseres mål om bruk av fjern- og nærvarme, og fornybare energi Vest-Agder fylkeskommune har meldt interesse for et samarbeid og energikjøp. Prosjektgruppen har vurdert erfaringene fra andre biobrenselanlegg og i den forbindelse hatt møte med Vest-Agder fylkeskommune og befaring til biobrenselanlegg i Farsund kommune. Dette anlegget er et samarbeidsprosjekt mellom de to. Elever på teknisk fagskole vurderer en hovedoppgave med mål om å finne riktige energikilder med lavest mulig kwh pris, samt prosjektering av rørtrase og dimensjonering av anlegget. 1. Overordnede føringer Kommuneplanen for Vennesla ble vedtatt i Et av målene er at «bærekraftig utvikling skal legges til grunn for utvikling i Vennesla kommune». Delstrategien for å nå dette målet er at «kommunen skal søke å gjennomføre tiltak innenfor klima og miljø i tråd med vedtatt Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet». I november 2009 ble klimaplanen for Knutepunkt Sørlandet vedtatt i kommunestyret. I klimaplanen er det utarbeidet en handlingsdel, som skisserer strategiområder og 1

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer