Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan og økonomiutvalget Dato: kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 15/13 13/ Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage 16/13 13/ Fritid med bistand i Vennesla kommune 17/13 13/ /13 12/ /13 13/ Vennesla Boligstiftelse Søknad om kjøp av kommunens eiendom gnr. 23, bnr. 821 i Bjørnsons veg på Moseidmoen. Vurdering av energi i forbindelse med ny svømmehall og mulig varmesentral Avtale mellom "Agderkommunene" vedr. salg av aksjer i Agder Energi AS 1

2 15/13 Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage Arkivsak dok. 13/ Arkivkode. 233 Saksbehandler Wenche Nordli Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget Plan og økonomiutvalget /13 3 Kommunestyret

3

4 16/13 Fritid med bistand i Vennesla kommune Arkivsak dok. 13/ Arkivkode. Saksbehandler Audhild Linde Røed Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget Plan og økonomiutvalget /13 3 Kommunestyret

5 PROSJEKTSØKNAD FOR Aktiv fritid for alle Startdato: Sluttdato: Vennesla kommune Samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner og knutepunktet Fritid for alle.. Innledning Samarbeidsprosjekt Aktiv fritid for alle ønsker å styrke og utvide rusomsorgen gjennom å gi verktøy til å koble unge med rusmiddelproblemer og rusavhengige under rehabilitering til en meningsfull fritidsaktivitet. I en del tilfeller vil det dog være vanskelig å sikre et klart skille opp mot personer i risiko. Aktiv fritid for alle søker derfor å skape en treffsikker tjeneste som imøtekommer også de problemene som ikke enda er definert som rusproblemer. Erfaringer gjort gjennom de siste 10 år viser at metoden Fritid med bistand gir både umiddelbare og varige endringer knyttet til livskvalitet og mestring også utover det som skjer på fritidsarenaen. Gjennom prosjektet ønsker vi å implementere bruk av metoden overfor mennesker som er inne i et et dårlig mønster i forhold til rus, og overfor andre som ønsker å ut av et rusmiljø. Alderen på gruppen som vil få benytte seg av metoden vil være mellom år. I vår kommune ønsker vi å relatere prosjektet til: Samhandlingsreformens formål og retning fattigdomssatsningen kvalifiseringsprogrammeti NAV boligsosialt arbeid barnevernsarbeid psykisk helsearbeid innsatsen innen folkehelse- og forebyggingsarbeidet pleie- og omsorgstjenesten

6 Bakgrunn for prosjektet - prosjektbeskrivelse I et samarbeid mellom Helse og omsorgsdirektoratet og SSB gis det vært år ut et styrings og informasjonshjul, som viser hvordan kommunene ligger an i forhold til levekårsproblemer. Sammen med mange andre Agder kommuner skårer Vennesla dårlig på levekårsområdene i denne indeksen. Vennesla har skåret dårlig på disse statistikkene over flere år. På SSB s indeks over levekårsproblemer ligger Vennesla på en skala fra 1-10 på 7,8. Dette er en 5. plass bakfra av alle de 30 Agder kommunene. Denne indeksen måler sosialhjelpstilfeller, dødelighet, uførepensjonister, attføringstilfeller, overgangsstønad og andel med utdanning på barne- og ungdomsskolenivå. Vennesla har mange unge sosialklienter sett i forhold til landsgjennomsnittet. Det er og mange unge som sliter med rusproblemer i Vennesla. På bakgrunn av dette mener vi det er viktig å få på plass et tilbud til denne gruppen. Et tilbud som ikke bare fokuserer på å få dem ut i ordinært arbeid, men å ha fokus på å også kunne gi dem et verdig fritidstilbud med god oppfølging. Bakgrunnen for å søke Fmb nettopp til Vennesla Frivilligsentral er at vi i kommunal sektor ser at de satser på frivillig arbeid innen rus og psykisk helse arbeid. Sentralen har blitt et naturlig knutepunkt for sammarbeid mellom det offentlige og de frivillige. Vi ser at pågangen hos dem er stor i forhold til tilrettelgging av fridtid til nettopp målgruppen i dette prosjektet. Derfor ønsker vi å stå sammen om å få dette til på Vennesla frivilligsentral der vi føler tjenesten da også vil være tilgjengelig for alle våre enheter som jobber med denne målgruppen. Samtidig som de også kan fanger opp foreldre og målgruppen på et tidlig stadige gjennom samarbeid med skolene og fritidsklubber. Prosjektet vil i Vennesla være et samarbeid mellom enhet for Arbeid og fritid, Barn og familie, Nav og Vennesla Frivilligsentralen. I Vennesla er Frivilligsentralen en frivilligorganisasjon hvor Vindbjart I.L, Lions, Civitan, Rotary, Rødekors, Eldrerådet, og Vennesla kommune er medlemsorganisasjoner. Andre frivillige organisasjoner er også på vei inn i Venneslas Frivilligsentralen.

7 Prosjektet kan forankres i kommunens plan for utvikling av omsorgstjenesten i Vennesla kommune mot Fra visjon til handling (Venneslakommune, juni 2009). I Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) og veilederen «Fra bekymring til handling» synliggjøres fritiden som en viktig arena hvor det er behov for å videreutvikle tjenestetilbudet lokalt i samarbeid med frivillig sektor. Dette vektlegges også gjennom Samhandlingsreformen (St. meld. nr ). Helsedirektoratet har allerede med satsningen "Fritid for alle" signalisert et ønske om å styrke arbeidet på feltet Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Satsningen skjer med utgangspunkt i Stortingsmelding nr 25 ( ) Mestring, muligheter og mening. Prosjektet vil styrke denne nasjonale satsningen sin oppmerksomhet på kommunalt rusarbeid. Knutepunktet har allerede etablert en nasjonal veiledertjeneste, fylkesvise faglige nettverk og en idebank gjennom nettstedet I arbeidet med å sikre gode tjenestetilbud for enkeltpersoner som gir rom for å realisere idealene om en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre står den lovpålagte støttekontakttjenesten sentralt. Utfordringen handler om å utforme et fritidstilbud basert på det enkelte menneskets ønsker, behov, forutsetninger og kanskje drømmer. For å sikre dette legger Helsedirektoratet vekt på at kommunene kan organisere støttekontakttjenesten innenfor tre hovedløsninger: Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon (Fritid med bistand) Deltakelse i en aktivitetsgruppe Individuell støttekontakt Prosjektet ønsker å styrke kompetansen, kvaliteten og ikke minst tilgjengeligheten til støttekontakttjenesten for målgruppene som Opptrappingsplanen retter seg mot. Det tas utgangspunkt i arbeidsmetoden Fritid med bistand; en metode for å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov inn i fritidsaktiviteter. Metoden bygger på et mestringsperspektiv, med fokus på den enkeltes forutsetninger, ønsker, drømmer og behov. Målsetningen er at deltakeren i løpet av en begrenset tidsperiode, blir inkludert i en selvvalgt aktivitet. Prosjektmedarbeiderens oppgave blir å følge opp den enkelte deltaker, i samarbeid med kontaktperson/tilrettelegger i den organisasjonen/aktiviteten han/hun ønsker å delta i. Fritid med bistand har sitt teoretiske fundament knyttet til empowerment. Empowerment kan forstås som en prosess hvor mennesker bygger opp evnen til å handle på egne vegne, og på denne måten styrke selvbildet sitt. I tråd med dette legges det vekt på at inkludering bare er meningsfylt dersom det er tale om sosial inkludering gjennom samhandling og aksept. Fritid med bistand fremstår ellers innenfor støttekontakttjenesten som den eneste metode som sikrer muligheten til å gi tilbud innenfor de tre hovedløsningene som er nevnt ovenfor, eller gjennom en kombinasjon av disse.

8 Metoden Fritid med bistand er særlig relevant iht Opptrappingsplanene for rusfeltet Styrke samarbeidet mellom offentlig og frivillige aktører og vurdere partnerskapsmodeller Styrke kommunens lavterskeltilbud og oppsøkende virksomhet Styrke kommunalt rusarbeid og tverrfaglig oppfølging Legge til rette for arbeidsrettede tiltak, varierte aktivitetstilbud, grønne lærings- og mestringsarenaer, sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter tilbys som en del av rehabiliteringen. Mer informasjon om metoden finnes på nettstedet

9 Gjennomføring av prosjektet Knutepunktet "Fritid for alle" vil gi oppfølgingen til prosjektet i nært samarbeid med ressurspersoner i bl.a samarbeidskommunene og rusrådgiver hos Fylkesmannen. Prosjektet planlegges gjennomført i tre faser som vil overlappe hverandre over en periode på 3 år. Prosjektmedarbeideren i frivilligsentralen gis opplæring i bruk av metoden Fritid med bistand på en nettverksamling tidlig i prosjektperioden. Første året får de individuell veiledning av praktikere som har erfaring med metoden. Underveis i prosjektperioden legges det til rette for at prosjektmedarbeiderne i deltakerkommunene kan veilede hverandre. Første fase Andre fase Tredje fase Planlegging Ansettelse av prosjektmedarbeidere i kommunen "Fritid for alle" sørger for oppstart og grunnleggende opplæring. Gjennomføring 1) øke kompetansen blant nye prosjektmedarbeidere for å kunne gi målgruppen et så godt tilbud som mulig, og 2) jobbe for å implementere Fritid med bistand som "aktiv" metode i kommunen gjennom å øke kunnskapen i forskjellige avdelinger. Forankring og videreføring Prosjektet må følges opp og dokumenteres kontinuerlig i hele prosjektperioden. I siste fase bør det legges konkrete føringer for hvordan erfaringene fra prosjektet kan nyttiggjøres også etter prosjektperiodens avslutning. Første fase Planlegging Det ansettes prosjektmedarbeidere i henhold til tildelte midler, og disse gis innføring og opplæring i metoden Fritid med bistand gjennom en tredagers nettverkssamling med de andre deltakerkommunene. På fellessamlingen kan kommunenes prosjektmedarbeidere bli kjent med hverandre - noe som er viktig for prosjektets gjennomføring da de i sluttet av andre fase i stor grad skal veilede hverandre. 1. Ansette 2. Tredagers nasjonal prosjektmedarbeidere fellessamling for alle prosjektmedarbeiderne Ansvarsfordeling Kommunen Fritid for alle Kommunen Fritid for alle 3. Utvikle 4. Kommunalt prosjektdirektiv arbeidsseminar Kommunen Fritid for alle Fylkesmannen Kommunens prosjektmedarbeider følges tett opp av "Fritid for alle", som legger tilrette for å utvikle prosjektet lokalt, samt beskrive dette gjennom et eget prosjektdirektiv med milepæler.

10 Når dette er på plass arrangeres i samarbeid med ansvarlige i "Fritid for alle" til arbeidsseminar hvor en inviterer sentrale aktører i kommunen; politikere, brukerorganisasjoner, representanter for frivillige organisasjoner og lag og andre aktuelle. Andre fase - Gjennomføring Kompetanseheving blant prosjektmedarbeiderne ---> ---> To parallelle spor Tilby Fritid med bistand til målgruppen Implementering av metoden i kommunen Prosjektet skal utvikles i tråd med lokale muligheter og behov. Under hele prosessen skal de lokale prosjektmedarbeiderne sikres kontinuerlig oppfølging slik de ønsker. Dette sikres i hovedsak gjennom individuell oppfølging og nettverkssamlinger. Inviduell oppfølging Kommunen får en egen veileder som er knyttet til "Fritid for alle" som sikrer oppfølging underveis i arbeidet. Det forutsettes at veilederen er en person med god kjennskap til de aktuelle målgruppene, og praktisk erfaring knyttet til bruk av arbeidsmetoden Fritid med bistand. Nettverksamlinger Prosjektmedarbeiderne i deltakerkommunene i samarbeidsprosjektet møtes to ganger i året til nettverkssamling i regi av "Fritid for alle". Med unntak av oppstartssamlingen vil disse gå over to dager. Vårt primære siktemål er knyttet til lokal forankring og videreutvikling av metoden Fritid med bistand overfor målgruppene som er definert i prosjektet. Målsetningen er todelt. Prosjektet skal sikre kunnskap i bruk av metoden Fritid med bistand, og forankre dette som et ordinært tjenestetilbud innenfor støttekontakttjenesten gjennom å dra nytte av veiledning og oppfølging fra "Fritid for alle". Tredje fase - Forankring og videreføring Erfaringsformidling vil stå sentralt i hele prosjektperioden, men det vil i siste fase bli tillagt et enda større fokus. Prosjektet vil søke å finne de gode historiene; finne suksesskriterier samt kartlegge hvilke faktorer som kvalitetssikrer bruk av metoden i kommunens ordinære drift også etter prosjektperioden. Målsetningen er å sikre kunnskap i bruk av metoden Fritid med bistand og at kommunen får oppfølging i en prosess frem til en kan forankre dette som et ordinært tjenestetilbud innenfor støttekontakttjenesten.

11 Rammer for prosjektet Det er ønskelig å kunne gi ca. 25 deltakere et tilbud over 3 år. I starten av prosjektperioden vil fokus være knyttet til organisering av prosjektet og opplæring, mens siste del av prosjektet på tilsvarende måte vil være knyttet til å dokumentere erfaringer og implementere erfaringene i den ordinære organisasjonen. Det innebærer i praksis at det er litt over to år hvor arbeidet med å sikre enkeltpersoner et godt tilbud har hovedfokus. Prosjektmedarbeideren Å arbeide etter metoden Fritid med bistand krever at man bruker tid på kvelder og i helger i inkluderingsprosessen. Som prosjektmedarbeider bør man derfor ikke ha oppfølging av flere enn ca 12 nye deltakere pr år. I tillegg til implementering skal prosjektansvarlig arbeide med dokumentasjon av prosjektet og andre administrative oppgaver. Dette betyr at vi med fordel kan dele en 100% stilling i prosjektet i to. Å ha en kollega har dessuten vist seg å være en suksessfaktor i arbeid med denne metoden, og kan gi svært positive synergieffekter. Deltakerne De som tilbys deltakelse i prosjektet bør ha en relativt stabil livssituasjon og rusmestring. Dette er suksesskriterier synliggjort gjennom flere tidligere prosjekter. Til hver deltaker i prosjektet settes det av kroner; øremerket kontingenter, innkjøp av utlånsutstyr samt godtgjørelse til de aktuelle organisasjonene. Disse kreative tiltaksmidlene finansieres gjennom Nav, enheten Arbeid og fridtid samt Barn og familie når de benytter seg av tiltaket til deres brukere. Midlene gir mulighet for prosjektmedarbeider sammen med deltaker til å realisere den enkeltes aktivitetsvalg. Fritid for alle Knutepunktet "Fritid for alle" vil sikre kommunen opplæring og veiledning. I tillegg til informasjonsarbeid, samarbeid og dokumentasjon vil «Fritid for alle» ta ansvar for å samle erfaringene fra samarbeidsprosjektet i en veileder. Fagbokforlaget vil trykke denne som en fagbok.

12 Finansieringsplan Samarbeidsprosjektet tenkes finansiert gjennom tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet kapittel 0763 post 61 og en egenandel fra kommunen. Vi tenker oppstart av prosjektet 1. mai 2010 og planlegger dette gjennomført som et treårig prosjekt. Budsjettrammer (beløp i 1000 kroner) for 2010 Kostnader Inntekter Tekst Beløp Egne midler Helsedir Sum 1) Arbeid tidsbruk 100% stilling Ubekvem arbeidstid ) Investeringer 0 3) Drift Kontorhold etc Inkluderingsmidler Reiseutg til to nettverkssamlinger i Oslo ) Annet Ekstern opplæring, veiledning, oppfølging og utg til nettverkssamlinger Sum budsjett Arbeid - tidsbruk Prosjektet driftes av en 100% stilling. Midler som ikke benyttes 2010 vil overføres til neste drifts år siden dette er et treårig prosjekt. Vi planlegger oppstart Investeringer Det trengs ingen særskilte investeringer for igangsetting av dette prosjektet. 3. Drift Til hver deltaker i prosjektet settes det av kroner; øremerket kontingenter, innkjøp av utlånsutstyr samt godtgjørelse til de aktuelle organisasjonene. Det tenkes oppstart for 10 deltakere i løpet av 2010.

13 4. Annet Kommunen forplikter seg til å overføre disse økonomiske midlene til knutepunktet "Fritid for alle" som følger opp og jevnlig besøker kommunen. I dette beløpet ligger også midler som sikrer organisering av det interkommunale nettverket, samt dekning av reise- og oppholdsutgifter. «Fritid for alle» har også ansvaret for å spre erfaringer fra enkeltprosjektene i deltakerkommunene underveis i perioden bl.a gjennom artikler, reportasjer på nettsiden samt andre fora hvor det er naturlig at dette presenteres. I dette arbeidet vil det legges til rette for størst mulig grad av deltakelse av kommunenes egne prosjektmedarbeidere. «Fritid for alle» står også for fagutvikling gjennom veiledning og praktisk/faglig gjennomføring av nettverkssamlinger for prosjektmedarbeiderne i samarbeidskommunene. Effektmål Hensikten med prosjektet er å formidle kompetanse og etablere gode organisatoriske løsninger for bruk av metoden Fritid med bistand overfor målgruppen slik at: Risikoutsatt ungdom og unge voksne med rusrelaterte utfordringer loses inn i ordinære fritidsorganisasjoner etter eget valg. Mennesker med rusavhengighet gis muligheten til å få verdsatte sosiale roller i et varig nettverk. Rusavhengige oppnår ordinært fellesskap i fritidsorganisasjoner før, under og etter rehabilitering. Frivillige organisasjoner inkluderer mennesker med rusavhengighet. Resultatsmål Minst 25 deltakere gis et inkluderende fritidstilbud i ordinære fritidsorganisasjoner i prosjektperioden i vår kommune. Ansatte som skal benytte metodikken gis opplæring, veiledning i bruk av metoden Fritid med bistand og metodeverktøyet. De tilbys videre et nettverk hvor en treffer andre fagpersoner som er opptatt av fagfeltet og som benytter arbeidsmetoden. En avklaring i kommunen om hvordan metoden Fritid med Bistand ønskes benyttet som et ordinært tjenestetilbud, samt en sikring av at ansatte i ulike enheter i aktuelle sektorer, ledelse og politikere har kunnskap om metoden. I løpet av prosjektperioden avklares bruk av arbeidsmetoden som forankres inn i ordinær drift.

14 Sikre kunnskapsspredning i bruk av arbeidsmetoden Fritid med bistand og teorigrunnlaget til målgruppen, andre kommuner/bydeler, frivillige organisasjoner, gjennom media og relevante kunnskapsorganisasjoner. Hovedtiltak 1. Forankre og videreutvikle metoden Fritid med bistand overfor den avklarte målgruppen. 2. Sentralt i dette arbeidet er muliggjøring av sosial inkludering basert på tydelig sosial samhandling og aksept for enkeltpersoner. 3. Kompetanseoverføring. "Fritid for alle" gir opplæring til slik at prosjektet i kommunen gjøres istand til å benytte metodikken overfor sine deltakere (brukere). 4. Gjennom "Fritid for alle" sikres også andre kommuner en tilgang til veiledertjeneste og formidling av kunnskap innenfor feltet Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. 5. Prosjektets resultater implementeres i kommunen handlingsplan.

15 Oppvekstseksjonen Notat vedrørende Fritid med bistand Enhet barn og familie har benyttet tiltaket Fritid med bistand til brukere i barneverntjenesten siden oppstart og for habilitering siden høsten Barneverntjenesten har hatt 7-8 brukere pr. år med vedtak om Fritid med bistand. Habilitering har siden høsten 2012 hatt 4 brukere med vedtak om Fritid med bistand. Tjenestene betaler kr pr. bruker som det fattes vedtak på. Vi har stort sett fått gode tilbakemeldinger fra brukerne på tiltaket, og ser at det dekker et behov for en begrenset gruppe. Med tanke på videreføring av tiltaket vil sannsynligvis behovet vårt ligge på det nivået som det har gjort til nå, altså brukere pr.år. Vi anser det som lite sannsynlig at vi vil ha et behov for dette tiltaket i større omfang enn tidligere år, og kan heller ikke se at vi kan benytte flere økonomiske ressurser til tiltaket enn det vi har gjort i de foregående årene. Med vennlig hilsen Anne-Cathrine Hodnemyr Enhetsleder, enhet barn og familie

16 VENNESLA KOMMUNE Enhet for barn og familie Avsenderadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: Org.nr. Bankgiro: Postgiro: Enhet for barn og familie Sentrumsveien Postboks 25, 4701 Vennesla Vennesla

17 // NOTAT Til: Oppvekstseksjonen // Fra: Rolf Velle // Dato: Evaluering fritid med bistand Viser til forespørsel om evaluering av tjenesten/ tiltaket fritid med bistand. I 2010 innvilget NAV 3 søknader om tiltaket fritid med bistand I 2011 innvilget NAV 4 søknader om tiltaket fritid med bistand I 2012 innvilget NAV 3 søknader om tiltaket fritid med bistand Hvert vedtak om dette tiltaket genererer en utbetaling av et tilskudd på kr 8000, som skal gå til integreringstiltak i forhold til fritidsaktiviteter. Dette kan være gjenstander, treningsavgifter eller annen kostnadsdekning. NAV har utbetalt kr i løpet av disse tre årene til Frivilligsentralen, som følge av disse vedtakene. Vi har etter forespørsel fra oppvekstseksjonen hatt en gjennomgang i forhold til hvordan vi opplever behovet for dette tiltaket fremover. Oppsummert, er våre tilbakemeldinger som følger: - Det er relativt få av NAV `s brukere vi mener er i målgruppen for tiltaket. Vi har hatt tiltaket som tema i mange brukersamtaler, og erfaringen fra veilederne er at det er få tilfeller der dette av bruker oppleves å være et relevant tiltak. - De fleste brukere som signaliserer behov for å komme i gang med fritidsaktiviteter ønsker å gjøre dette gjennom å komme i kontakt med foreninger/ lag på egen hånd eller gjennom venner. - I noen tilfeller innvilger NAV enkelte kostnader, der det er behov for dette for å komme i gang med fritidsaktiviteter. Vi ser at tiltaket fritid med bistand er relevant og kan være målrettet for enkelte brukere. Men ut fra erfaringen vår de siste tre årene, anser vi at tiltaket trolig er mest målrettet og mest NAV VENNESLA // Postadresse: Postboks 54 // 4701 VENNESLA Besøksadresse: Sentrumsvegen 41 // Vennesla Tel: // Faks: //

18 relevant for yngre målgrupper enn de vi normalt har oppfølging av. For voksne personer mener vi det mest fleksible og mest målrettede er å hjelpe disse i gang i aktuelle aktiviteter enten gjennom å oppmuntre til å ta kontakt med frivillige organisasjoner, eller å ta kontakt via bekjente som er i gang i fritidsaktiviteter fra før. I noen tilfeller vil det være mest målrettet å yte mindre tilskudd for å hjelpe enkelte i gang med et aktuelt tiltak, som for eksempel tilskudd til en treningsavgift eller tilskudd til et medlemskap (dvs mindre summer enn det et vedtak om fritid med bistand genererer). Målsettingen med oppfølgingen vår vil for de aller fleste være i bistå for at den enkelte skal komme i arbeid og bli selvhjulpet. I en slik sammenheng, kan fokus på fritid være viktig for å øke integreringen i samfunnet, og dermed bidra til at den enkelte får en større sosial plattform. En god sosial plattform kan bidra til at en blir mer stabil og robust i et arbeidsforhold. For våre målgrupper, vil trolig behovet for fritid med bistand ligge omtrent på det nivået vi har ligget på de siste årene dvs tiltaket vil være aktuelt for ca 3 personer i løpet av et år. Med vennlig hilsen NAV Vennesla Rolf Velle Enhetsleder

19 Fråsegn frå Gunnar Dannevig, Einingsleiar Arbeid, aktivitet og fritid Bruk av Fritid med Bistand I løpet av 2012 brukte Arbeid, aktivitet og fritid Fmb til to av sine brukarar. Erfaringa med metoden er veldig god, og Dannevig meiner FmB er framtida som alternativ til støttekontakttenesta. I Arbeid, aktivitet og fritid si brukargruppe er det i utgangspunktet få som nyttar støttekontakttenesta, for det meste er det brukarar som t.d. autistar som har vanskeleg for å tilpasse seg sosialt i store grupper. Difor har FmB vore eit strålande alternativ for denne brukargruppa, t.d. psykisk utviklingshemma. Likevel var det i fjor berre to brukarar som brukte tilbodet, fordi fleire andre alt var bundne opp i støttekontaktsystemet. Utfordringa med støttekontakttenesta slik ho er i dag ligg i lovgrunnlaget. Når ein brukar har søkt om og fått tildelt støttekontakt, må grunnlaget for ei endring av tilbodet til for eksempel FmB bevisast, og dette viser seg å vere vanskeleg. Difor bør aktuelle brukarar få spørsmål om kva behov dei har, og kva dei ynskjer av tilbod, før dei søker om støttekontakt. For Dannevig si erfaring er at nye brukarar heller vil ha FmB enn støttekontakt, fordi det er eit betre tilbod for å lukkast med inkluderinga i fritidsaktivitetar. Dannevig set også tal på dette. Han seier at dersom tilbodet om FmB i inneverande år blir vidareført, er det ynskjeleg å bruke inntil av kroner i støttekontaktmidlane på FmB. Dei kronene er per dags dato ikkje bunden opp i støttekontaktavtalar og difor frie midlar per dags dato. FmB gir eit betre fagleg tilbod, som er meir tilpassa behovet brukaren eigentleg har. Dessutan er det slik at når brukaren er sosialisert inn i ein fritidsaktivitet, kan han «avsluttast» som brukar, i motsetnad til eit støttekontaktilbod. Ein vil altså i framtida spare mykje pengar på å velje og halde fram med FmB via Frivilligsentralen. Dannevig meiner vidare at FmB er ein metode litt forut for si tid. Han seier ein må arbeide med lovgrunnlaget rundt støttekontaktsystemet, slik at ein lettare kan endre tilbodet til brukarar som alt er bundne opp av kontrakt om støttekontakt, eller kunne tilby det til brukarar i yngre alder, eks. mellomtrinn på skulen. På denne måten vil FmB virke førebyggjande.

20 Dersom ein no skulle ende med å legge ned FmB via Frivilligsentralen, må alle tilbake til støttekontaktsystemet.

21 17/13 Vennesla Boligstiftelse Søknad om kjøp av kommunens eiendom gnr. 23, bnr. 821 i Bjørnsons veg på Moseidmoen. Arkivsak dok. 13/ Arkivkode. 611 Saksbehandler Alf Tellef Neset Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan og økonomiutvalget /13 4

22 From: Jortveit, Jan Sent: 31. januar :52:40 To: Skisland, Svein Cc: Wegge, Aslak; Tonstad, Inger Turid S.; Robstad, Solveig Subject: Vennesla Boligstiftelse - tomt på Moseidmoen / tomter i fremtidige boligområder Vennesla boligstiftelse hadde møte 24. januar se vedlegg Viser i den forbindelse til sak 1/2013- Utbyggingsplaner 2013 Vedtak: Punkt 1 Vennesla boligstiftelse for erverv og drift av boliger for vanskeligstilte boligsøkere sender en henvendelse til rådmannen om å få erverve kommunens tomt på Moseidmoen, med formål å oppføre boliger for vanskeligstilte boligsøkere. Punkt 4 Boligstiftelsen viser til møtereferat av og notat Oversikten viser at det er et stort behov for sentrumsnære tomter for kommunale boliger. Det sendes en henvendelse til rådmannen der en ber om at det blir avsatt tomter til dette formål både i fremtidige boligområder og ledige sentrumsnære tomter. Boligstiftelsen ber om en tilbakemelding vedr. disse 2 punktene. Vennesla Boligstiftelse for erverv... Inger Turid Tonstad Sign. Jan Jortveit -----Opprinnelig melding----- Fra: På vegne av Sendt: 31. januar :22 Til: Jortveit, Jan Emne: Skannet bilde fra LATeknsik1 Svar til: Enhetsnavn: LATeknsik1 Enhetsmodell: MX-2310U Plassering: Herredshuset 1 etg Filformat: PDF (Middels komprimering) Oppløsning: 200dpi x 200dpi Vedlagt fil er et skannet bilde i PDF-format. Bruk Acrobat (R)Reader(R) eller Adobe(R)Reader(R) fra Adobe Systems Incorporated for å se på dokumentet. Adobe(R)Reader(R) kan lastes ned fra følgende URL: Adobe, Adobe-logoen, Acrobat, Adobe PDF-logoen og Reader er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og andre land.

23 SITUASJONSKART VENNESLA Gnr/Bnr: 23/821 Målestokk: 1:700 KOMMUNE Adresse: Dato: Saksbehandler: Tormod Vår referanse: Det tas forbehold om feil i kartgrunnlaget.

24 18/13 Vurdering av energi i forbindelse med ny svømmehall og mulig varmesentral Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. Saksbehandler Inger Cecilie Neset Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg og miljøutvalget /13 2 Plan og økonomiutvalget /13 3 Kommunestyret

25 Vennesla kommune Vurdering av energi i forbindelse med ny svømmehall og mulig varmesentral, rapport fra prosjektgruppen. INNLEDNING. Rapporten er ment å gi et overordnet bilde av muligheter og alternativer og et grunnlag for en beslutning om valg av prinsipper i fm varme og energitype for kommunale bygg, og spesielt den nye svømmehallen. Det er ikke nødvendig ut i fra energibehovet til ny svømmehall å bygge varmesentral. Ved å etablere en varmesentral har en større valgmulighet med hensyn til energitype. For å øke kunnskapen i administrasjonen generelt om varmesentral, biobrensel og for å vurdere dette i forbindelse med ny svømmehall spesielt har en nedsatt en prosjektgruppe på tvers av enhetene byggforvaltning og plan og utbygging. Denne rapporten omfatter prosjektgruppas vurderinger av forskjellige forhold rundt et nærvarmeanlegg og forskjellige alternativ for varmekilder. For ny svømmehall er de prosjekteres vurderinger tatt med. I kommuneplanens samfunnsdel heter det at «bærekraftig utvikling skal legges til grunn for utvikling i Vennesla kommune», og en skal søke å gjennomføre tiltak innenfor klima og miljø i tråd med vedtatt Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet. I handlingsdelen til klimaplanen skisseres mål om bruk av fjern- og nærvarme, og fornybare energi Vest-Agder fylkeskommune har meldt interesse for et samarbeid og energikjøp. Prosjektgruppen har vurdert erfaringene fra andre biobrenselanlegg og i den forbindelse hatt møte med Vest-Agder fylkeskommune og befaring til biobrenselanlegg i Farsund kommune. Dette anlegget er et samarbeidsprosjekt mellom de to. Elever på teknisk fagskole vurderer en hovedoppgave med mål om å finne riktige energikilder med lavest mulig kwh pris, samt prosjektering av rørtrase og dimensjonering av anlegget. 1. Overordnede føringer Kommuneplanen for Vennesla ble vedtatt i Et av målene er at «bærekraftig utvikling skal legges til grunn for utvikling i Vennesla kommune». Delstrategien for å nå dette målet er at «kommunen skal søke å gjennomføre tiltak innenfor klima og miljø i tråd med vedtatt Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet». I november 2009 ble klimaplanen for Knutepunkt Sørlandet vedtatt i kommunestyret. I klimaplanen er det utarbeidet en handlingsdel, som skisserer strategiområder og 1

Saksframlegg. Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder Energi AS - Viljeserklæring

Saksframlegg. Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder Energi AS - Viljeserklæring Søgne kommune Arkiv: 255 Saksmappe: 2008/842-8879/2013 Saksbehandler: Jahn A. Stray Dato: 04.03.2013 Saksframlegg Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder Energi AS - Viljeserklæring

Detaljer

Saksframlegg. Agder Energi - Utbyttepolitikk og viljeserklæring

Saksframlegg. Agder Energi - Utbyttepolitikk og viljeserklæring Søgne kommune Arkiv: S01 Saksmappe: 2006/540-12999/2015 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.03.2015 Saksframlegg Agder Energi - Utbyttepolitikk og viljeserklæring Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/15 Formannskapet

Detaljer

Saker til behandling. 15/13 13/00805 2 Interpellasjon til kommunestyremøte fra Geir Wehus (Ap)

Saker til behandling. 15/13 13/00805 2 Interpellasjon til kommunestyremøte fra Geir Wehus (Ap) VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 21.03.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Saker til behandling 15/13 13/00805 2 Interpellasjon til kommunestyremøte

Detaljer

Forslag )l ny viljeserklæring 2013

Forslag )l ny viljeserklæring 2013 Forslag )l ny viljeserklæring 2013 Gjennomgang ved advokat (H) Caroline Lund Lillesand 1. februar 2013 Tilbakeblikk I 2000 gikk Vest- Agder Energiverk, Aust- Agder KraLverk og Kris)ansand Energiverk sammen

Detaljer

Forslag )l ny viljeserklæring 2015

Forslag )l ny viljeserklæring 2015 Forslag )l ny viljeserklæring 2015 Gjennomgang ved advokat (H) Caroline Lund Kris)ansand 20. februar 2015 Viljeserklæring frister og refslig status Viljeserklæring inngåf i 2013 utløper 1. juli 2015 10-

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell.

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. May Cecilie Lossius Helsedirektoratet Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. NORDISK KONFERANSE: Aktiv fritid for alle May Cecilie Lossius

Detaljer

Saker til behandling. 16/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 4. 18/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 8

Saker til behandling. 16/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 4. 18/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 8 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 21.03.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 24.04.2012 kl. 11.00 13.30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F),

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Kommunalsjef Kristin E. Robstad (sak 15, 16 og 20)

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Kommunalsjef Kristin E. Robstad (sak 15, 16 og 20) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og økonomiutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 09:30 13:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte behov OPPTRAPPINGSPLANEN FOR RUSFELTET (2016-2020) Økt

Detaljer

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere 23.04.13 Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapsmøte 23.04.13 Ref. 09/13 Agder Sekretariat,

Detaljer

Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger. 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand. Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør

Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger. 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand. Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør Bolig for velferd (2014-2020) «Alle skal bo godt og trygt»

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Knutepunkt Sørlandet v/ Geir Møller KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

FRITIDSAKTIVITETER, FRITID MED BISTAND ALTERNATIVER TIL STØTTEKONTAKT OG AVLASTNING V/ SENIORRÅDGIVER ANDERS MIDTSUNDSTAD. Bodø, 2.

FRITIDSAKTIVITETER, FRITID MED BISTAND ALTERNATIVER TIL STØTTEKONTAKT OG AVLASTNING V/ SENIORRÅDGIVER ANDERS MIDTSUNDSTAD. Bodø, 2. FRITIDSAKTIVITETER, FRITID MED BISTAND ALTERNATIVER TIL STØTTEKONTAKT OG AVLASTNING V/ SENIORRÅDGIVER ANDERS MIDTSUNDSTAD Bodø, 2. november 2016 FELLES ANSVAR Hvordan kan kommunene i samarbeid med frivillig

Detaljer

Saker til behandling. 14/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 3. 16/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 9

Saker til behandling. 14/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 3. 16/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 9 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lindesnesregionen (Audnedal, Marnardal, Åseral, Mandal og Lindesnes) v/ Rosanne Kristiansen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng

Detaljer

1. Gjennomgang og godkjenning av innkalling, referat og aksjonsliste Godkjent.

1. Gjennomgang og godkjenning av innkalling, referat og aksjonsliste Godkjent. Referat fra møte i AU 03.01.2012 kl. 14.00 18.00 Sted: Kjøyta, Kristiansand Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Tormod Vågsnes, Ingunn Foss, Torhild Bransdal og Odd Omland. Forfall: Solveig Larsen. Økonomidirektør

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Østre Agder v/ Tone Worren Kløcker Arendal kommune Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Setesdal v/ Asle Bentsen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lister-regionen v/ Ingvild Vardheim KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Kva effekt har «Energi og miljøplan» Og korleis er planen integrert i kommuneplanen. Sten Otto Tjørve Farsund kommune

Kva effekt har «Energi og miljøplan» Og korleis er planen integrert i kommuneplanen. Sten Otto Tjørve Farsund kommune Kva effekt har «Energi og miljøplan» Og korleis er planen integrert i kommuneplanen Sten Otto Tjørve Farsund kommune Energi og miljøprosjekter i Farsund 8 Farsund kommunespesifikke satsingsområder

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 14.12.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Kristiansand den 14. oktober 2010 INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Saksliste Realitetsbehandling : Sak 16/10 Godkjenning av referat etter møte

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

EIERMØTE 16.Mai 2014 EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI

EIERMØTE 16.Mai 2014 EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI PROGRAM 1) Velkommen, opprop og praktisk informasjon 2) Gjennomgang av årsregnskap 2013 og generalforsamling 3) Utbyttepolitikk for 2013 4) Nominasjon av styrekandidater til

Detaljer

Fra styret: Styreleder Sigmund Kroslid deltok over telefon i starten av møtet. Lars Erik Torjussen var til stede i del 1. av møte.

Fra styret: Styreleder Sigmund Kroslid deltok over telefon i starten av møtet. Lars Erik Torjussen var til stede i del 1. av møte. Referat fra møte i AU 22.04.2014, kl. 0900-1300 Sted: Kjøyta Kristiansand, møterom Arendal Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Gro Anita Mykjaaland, Einar Halvorsen, Per Kristian Lunden (1.vara) og Jonny

Detaljer

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Odd Omland, Solveig Larsen og Tormod Vågsnes. Solveig Larsen (vara for Ingunn Foss).

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Odd Omland, Solveig Larsen og Tormod Vågsnes. Solveig Larsen (vara for Ingunn Foss). Referat fra møte i AU 04.01.2011, kl. 10.00 14.00 Sted: Kjøyta, Kristiansand Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Odd Omland, Solveig Larsen og Tormod Vågsnes. Solveig Larsen (vara for Ingunn

Detaljer

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23.

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. mars 2017 Viktig for lokalt folkehelsearbeid Fokuserer på forhold som påvirker

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 Dato: 11.04.2016 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, møterom Lilleheia

Detaljer

Etablering av offentlig-offentlig samarbeid. Gro Anita Grelland

Etablering av offentlig-offentlig samarbeid. Gro Anita Grelland Etablering av offentlig-offentlig samarbeid Gro Anita Grelland Etablering av offentlig-offentlig samarbeid Viser til tidligere informasjon: Sept. 2016 og mai 2017. Mal for samarbeidsavtale, økonomi/betaling

Detaljer

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal Kmunereformen Styremøte i Østre Agder 13.02.15 Ved fylkesmann Øystein Djupedal 1 Kmune Oversikt kmunereformprosessen Aust -Agder pr. 05.02.15 Vedtak utredning Utreder i samarbeid (regionråd) eller alene

Detaljer

Fagdag for koordinerende enheter og koordinatorer

Fagdag for koordinerende enheter og koordinatorer 03.06.16 Fagdag for koordinerende enheter og koordinatorer Aktiv Fritid 2 https://www.youtube.com/watch?v=i1n4nzxlfam Fritid med Bistand Den viktige (FRI)tiden Hva kjennetegner FRI TID Organisert og uorganisert

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 20.02.2013 kl. 13.00-15.30 Sted: Kommunehuset, Posten MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 06.06.2013 kl. 9:00 14.40 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 06.06.2013 kl. 9:00 14.40 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 06.06.2013 kl. 9:00 14.40 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy

Detaljer

Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016

Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016 Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016 Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal Besøksadresse Kristiansand:

Detaljer

Saker til behandling. Interpellasjon. Bygging av ny svømmehall evt. oppvarming av bygningsmasse med bioenergi.

Saker til behandling. Interpellasjon. Bygging av ny svømmehall evt. oppvarming av bygningsmasse med bioenergi. VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte Kommunestyret Dato: 03.05.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 SAKSKART Saker til behandling 21/12 12/01967 2 22/12 12/02202 3 Interpellasjon.

Detaljer

Vilje til å eie Eiermøte 6. Mai 2013

Vilje til å eie Eiermøte 6. Mai 2013 Vilje til å eie Offentlig eierskap til vannkraftressursene Prinsippet om offentlig eierskap til vannkraftverk bygger på en hundreårig rettstradisjon i Norge. Stabil og bred politisk enighet om prinsippet

Detaljer

Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse Kristiansand

Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse Kristiansand Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse 15.01.16 - Kristiansand Ved prosessveileder Dag Petter Sødal og Jarle Bjørn Hanken, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 1 Hva handler reformen om?

Detaljer

Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem. Lyngdal kommunestyre Norman Udland - rådmann

Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem. Lyngdal kommunestyre Norman Udland - rådmann Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem Lyngdal kommunestyre 21.1.2016 Norman Udland - rådmann Stortingets forventninger til reformarbeidet i kommunene Ta aktivt del i reformen

Detaljer

Andre: Rådmann Svein Skisland, Enhetsleder for byggforvaltning Inger C. Neset (sak 63 og 66)

Andre: Rådmann Svein Skisland, Enhetsleder for byggforvaltning Inger C. Neset (sak 63 og 66) VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 16.10.2012 kl. 10:00 13:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F),

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, Rådstaua Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.00 Møtested: Rådstaua Til stede : Aadne K. Mykland og Bjørg Lunden Forfall : Bente Olsen

Detaljer

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen OM KOMMUNEREFORMEN Folkemøte i Lillesand 07.05.2015 Prosessveileder Jarle Bjørn Hanken Fylkesmannen i Aust-Agder «Bakteppe» Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen Planlegging og utredning

Detaljer

10/10 10/ Kompetanseutvikling for skolene i Vennesla /11 09/ Søknad om tilskudd fra Inga og Olav Øvrebø's legat 5

10/10 10/ Kompetanseutvikling for skolene i Vennesla /11 09/ Søknad om tilskudd fra Inga og Olav Øvrebø's legat 5 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 15.04.2010 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Bjørn Egil Haugland (KrF), Tor Søren Drivenes (H), Inger Turid Tonstad

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Møtedato: 22. september 2015 kl. 09.00 10.00 Sted: Kulturhuset

Detaljer

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Tittel Søker Kommune Samarbeids-partnere Søkt beløp Tildeling. Knutepunkt Sørlandet Kristiansand Lillesand Farsund Kommune, Kristiansand.

Tittel Søker Kommune Samarbeids-partnere Søkt beløp Tildeling. Knutepunkt Sørlandet Kristiansand Lillesand Farsund Kommune, Kristiansand. 0006 0007 Prosjektskjønn 2017 Tittel Søker Samarbeids-partnere Søkt beløp Tildeling Sørlandet - Folkehelsenettverket Sørlandet - Utprøving av teknologistøttet oppfølging i oppfølging av personer med psykiske

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2012/1173-48 Arkiv: G20 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 21.11.2016 Samarbeidsavtale kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/17 Eldrerådet 01.02.2017

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN Disposisjon Bolig og dens betydning Boligsosialt arbeid Ny boligsosial strategi Segmenteringsmodellen

Detaljer

KOMPETANSEPLAN PROSJEKT AKTIV FRITID. Alta kommune 2014-15

KOMPETANSEPLAN PROSJEKT AKTIV FRITID. Alta kommune 2014-15 KOMPETANSEPLAN PROSJEKT AKTIV FRITID Alta kommune 2014-15 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Alta kommune har over tid opplevd utfordringer i arbeidet med å tilrettelegge for gode fritidstilbud

Detaljer

1. Gjennomgang og godkjenning av innkalling, referat og aksjonsliste Godkjent.

1. Gjennomgang og godkjenning av innkalling, referat og aksjonsliste Godkjent. Referat fra møte i AU 06.12.2011, kl. 16.00 20.00 Sted: Østre strandgate 1, Kristiansand Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Tormod Vågsnes, Ingunn Foss, Torhild Bransdal og Odd Omland. Forfall: Solveig Larsen.

Detaljer

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger Biovarme Hvordan har de fått det til i Levanger Enhetsleder bygg og eiendom Håvard Heistad 18.11.2015 Antall innbyggere : ca 20.000 Totalt areal er på: 646 km2 * landareal utgjør: 610 km2 * Jordbruksarealet:

Detaljer

Energikonferansen Sør 2008 Det klimanøytrale Sørlandet

Energikonferansen Sør 2008 Det klimanøytrale Sørlandet Energikonferansen Sør 2008 Det klimanøytrale Sørlandet 21.oktober 2008 Universitetet i Agder Klima og energiplaner på Agder status og trender Arild Olsbu Status og trender Klimasituasjonen Energi og klimaplaner

Detaljer

Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen

Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen Fylkesmannens ordfører- og rådmannskonferanse 12. mai 2016 Fylkesmann Stein A. Ytterdahl Prosessveileder Dag Petter Sødal 1 Disposisjon 1. Prosessen

Detaljer

Fritidsaktiviteter. Jofrid Woie Cand.polit.psykologi. HABU-konferansen 24. og 25. nov. 2016

Fritidsaktiviteter. Jofrid Woie Cand.polit.psykologi. HABU-konferansen 24. og 25. nov. 2016 Fritidsaktiviteter Jofrid Woie Cand.polit.psykologi HABU-konferansen 24. og 25. nov. 2016 Lovhjemmel Helse- og omsorgstjenesteloven 3-1.Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester Kommunen

Detaljer

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER?

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? ET NYTT KOMMUNEKART? FRA 428 TIL 100-150 KOMMUNER? FRA 30 TIL 5-8 KOMMUNER? MINIMUMSSTØRRELSE 15-20000 INNBYGGERE FIRE ULIKE BEGRUNNELSER: STORDRIFTSFORDELER

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 13.09.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

Berit Kittelsen (Ap) under behandlingen av de ordinære sakene. Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge.

Berit Kittelsen (Ap) under behandlingen av de ordinære sakene. Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 10:30 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp)

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 19:50 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt Ordførermøte 19.08.2010 Agder politidistrikt Bakgrunn: Gi informasjon og fortsette dialogen Lytte og lære av hverandre Skape en felles virkelighetsforståelse Pm`s forslag bygger på følgende: Analyserapporten

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Dato: 16.11.2016 kl. 13.00 15.00 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

TJENESTETILBUD TIL KOMMUNENE I NY STRUKTUR

TJENESTETILBUD TIL KOMMUNENE I NY STRUKTUR AGDER POLITIDISTRIKT Deres referanse: Vår referanse: 201600707 Sted, Dato Kristiansand, 20. juni 2017 TJENESTETILBUD TIL KOMMUNENE I NY STRUKTUR I forbindelse med etablering av ny struktur for lensmanns-

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås Ingebretsen (Kr

Detaljer

Referat og oppsummering fra Eiermøte 19. 20. januar 2012

Referat og oppsummering fra Eiermøte 19. 20. januar 2012 Referat og oppsummering fra Eiermøte 19. 20. januar 2012 Sted: Utsikten, kurs og konferansesenter. Kvinesdal Til stede: 71 deltakere. Samtlige kommuner representert (deltakerliste ved henvendelse til sekretariatet).

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Rune Iveland, Eirik Aarrestad, Inger C. Neset, Arne Vatne

Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Rune Iveland, Eirik Aarrestad, Inger C. Neset, Arne Vatne VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 13:35 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig Robstad (Ap),

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 15.05.2012 kl. 9:30 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 15.05.2012 kl. 9:30 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.05.2012 kl. 9:30 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland

Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland Agenda Velkommen v/ Jan Kristensen Valg av leder og nesteleder i styringsgruppen Valg av leder og nesteleder i prosjektgruppen

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl

ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget hadde møte: Møtedato: 25.02.14 Tid: Kl. 0830 0858 Møtestad: Møterom, Tveitheia Til stede: Tobias Wessel-Hansen Tangen, leder, Angrim Flaten,

Detaljer

Forprosjekt nærvarmeanlegg Ranemsletta - videre prosess. Sluttregnskap for forprosjektering.

Forprosjekt nærvarmeanlegg Ranemsletta - videre prosess. Sluttregnskap for forprosjektering. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2007/2169-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Forprosjekt nærvarmeanlegg Ranemsletta - videre prosess. Sluttregnskap for forprosjektering. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Seminar i regi av Akademikerne og NHO om Kommunereformen på Arendalsuka 13.august 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre temaer 1. Agderundersøkelse

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 0900-0930 Møtested: Kommunehuset, Rådstaua Til stede Forfall Fra adm. Fra revisjonen Sekretær

Detaljer

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers 1 Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers MÅL Møte innføringen av nye kommunale oppgaver og plikter innen psykisk helse

Detaljer

FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland. 3. mars 2017

FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland. 3. mars 2017 FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland 3. mars 2017 Kontaktpersoner Grimstad Kontaktpersoner Arendal Kontaktpersoner Froland Kontaktpersoner Statens vegvesen Kontaktpersoner Agder Energi

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/17 MØTEBOK Møtedato: 30. januar 2017 kl. 09.00 11.30 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.01.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten

Detaljer

Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september

Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september Kultursjef Line M. Rustad Spesialrådgivere Rolf Storsveen Leif Terje Solbakken Steinar Hovland Idrettshaller og servicetjenester

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Møtedato: 21. november 2016 kl. 09.00 10.45 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/3333

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/3333 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/3333 Saksnr. Utvalg Møtedato VARMEPLAN VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling Modum kommune velger vannbåren varme med egen varmepumpe

Detaljer

Fjernvarme og flisfyringsanlegg i Farsund kommune. Sten Otto Tjørve Farsund kommune

Fjernvarme og flisfyringsanlegg i Farsund kommune. Sten Otto Tjørve Farsund kommune Fjernvarme og flisfyringsanlegg i Farsund kommune. Sten Otto Tjørve Farsund kommune Energi og miljøprosjekter i Farsund 8 Farsund kommunespesifikke satsingsområder & tiltak Følgende satsingsområder og

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 10.06.2014 kl. 9.15 15.00. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F),

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. Referat Rådmannsutvalget i Lister. SAKER: Møtested Flekkefjord - Rådhuset Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Dato:13.09.16 Kl: 0900-1300 Tilstede Vidar Torsøe Farsund Bernhard Nilsen Flekkefjord Camilla

Detaljer

Saksframlegg. Fylkesutvalget 1. FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannens fremmer slikt forslag til vedtak

Saksframlegg. Fylkesutvalget 1. FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannens fremmer slikt forslag til vedtak Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/11900-9 Saksbehandler Nils Andre Gundersen Utvalg Fylkesutvalget Møtedato "Aktive Austegder II" Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet - lokale og regionale

Detaljer

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid?

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Identifisering av problemområder Det er nødvendig å skaffe oversikt over problemområdene i kommunen, og over hvem som besitter hvilken

Detaljer

- Spørsmål fra Vennesla Revmatikerforening v/jorunn Førsvoll Roland: Hvilke konkrete planer har Vennesla for varmtvannsbasseng.

- Spørsmål fra Vennesla Revmatikerforening v/jorunn Førsvoll Roland: Hvilke konkrete planer har Vennesla for varmtvannsbasseng. VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 05.09.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer