3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING"

Transkript

1 Side 1 av 12 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION AS (org. nr ) Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Comrod Communication AS ("Selskapet") i Selskapets lokaler med adresse Fiskåvegen 1, Tau den 29. april 2015 klokken 11:00. Følgende saker foreligger til behandling: 1. ÅPNING AV DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN 2. REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN COMROD COMMUNICATION AS (org. no ) The Board of Directors hereby calls for an Annual General Meeting of Comrod Communication AS (the "Company") at the Company's offices with address Fiskåvegen 1, Tau at 11:00 on April The following items are on the agenda: 1. OPENING OF THE ANNUAL GENERAL MEETING 2. REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS 3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING 4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 5. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN 6. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2014, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE Styret foreslår for generalforsamlingen at det utdeles et samlet utbytte på kr for FASTSETTELSE AV HONORAR TIL REVISOR Styret foreslår at generalforsamlingen fastsetter slik godtgjørelse til revisor for 2014: For revisjon: NOK ,- For konsulenttjenester og annen rådgivning: NOK ,- 4. APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA 5. ELECTION OF PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES 6. APPROVAL OF ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR FISCAL YEAR 2014, INCLUDING DISTRIBUTION OF DIVIDENS The Board proposes to the AGM that dividends are distributed in total with NOK for DETERMINATION OF AUDITOR'S FEE The Board recommends that the AGM sets the auditor's fee for 2014 as follows: Audit for 2014: NOK ,- Other services: NOK FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER 8. DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD

2 Side 2 av VALG AV STYREMEDLEMMER Ingen styremedlemmer er på valg 9. ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS No directors are up for election 10. FULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER Styret ble gitt fullmakt til erverv av egne aksjer i ordinær generalforsamling den med varighet frem til ordinær generalforsamling Fullmakten vil således utløpe For å; a) legge til rette for en fleksibel og effektiv disponering av selskapets samlede kapitalressurser, og b) for å gi selskapet anledning til å handle i egne aksjer når dette anses gunstig ut fra selskapets forretningsstrategi, vil styret foreslå for generalforsamlingen at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer for oppfyllelse av disse formålene. Det vil bli foretatt en avstemning over hvert enkelt formål fullmakten foreslås benyttet til. På bakgrunn av det ovenstående ber styret om at generalforsamlingen, i medhold av reglene i aksjelovens , vedtar å tildele følgende fullmakt til styret: Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer som er fullt innbetalt i henhold til reglene i aksjeloven For den enkelte aksjen som erverves etter denne fullmakten skal det ikke betales mer enn kr. 5,- pr aksje og ikke mindre enn kr. 1,- pr aksje. Fullmakten kan bare benyttes for å; a) legge til rette for en fleksibel og effektiv disponering av selskapets samlede kapitalressurser og b) for å gi selskapet anledning til å handle i egne aksjer når dette anses gunstig ut fra en samlet markedsvurdering. Denne fullmakten kan benyttes en eller flere ganger. Den høyeste pålydende verdien av de aksjene som i alt kan erverves i medhold av fullmakten fastsettes til kr Ved avhendelse fastsetter styret prisen på aksjene. Styret skal etterleve likebehandlingsprinsippet 10. AUTHORISATION TO PURCHASE OWN SHARES The Board was given authorisation to purchase own shares in the ordinary general meeting of the 29th of April 2014, effective until the ordinary general meeting in The authorisation will hence terminate on the 29th of April In order to a) facilitate flexible and effective management of the company s total capital resources b) when this is considered to be favourable based on the company s business strategy, the Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that it gives the Board of Directors an authorisation to acquire own shares for fulfilment of the above mentioned objectives. The AGM shall hold a separate vote on each individual objective. Based on the above, the Board of Directors requests that pursuant to Sections 9-2 to 9-4 of the Limited Companies Act, the AGM agrees to adopt the following authorisation for the Board of Directors: The Board of Directors is given an authorisation to acquire own shares, which have been fully paid pursuant to the provisions in Sections 9-2 to 9-4 of the Limited Companies Act. No more than NOK 5 per share and no less than NOK 1 per share shall be paid for each share acquired under this authorisation. This authorisation may only be used in order to a) facilitate flexible and effective management of the company s total capital resources and b) when this is considered to be favourable based on an overall market evaluation. This authorisation may be used one or more times. The highest face value of the aggregate number of shares acquired pursuant to the authorisation is set at NOK ,-. On sale of own shares, the Board of Directors decides the share price. The Board decides how shares are

3 ved erverv og avhendelse av aksjene. Egne aksjer kan likevel bare erverves i den utstrekningen den samlede pålydende verdien av aksjebeholdningen etter ervervet ikke overstiger 10 % av selskapets registrerte aksjekapital på ervervstidspunktet og ervervet ikke medfører at aksjekapitalen med fradrag av aksjebeholdningenes samlede pålydende blir lavere enn minste tillatte aksjekapital etter aksjelovens 3-1, første ledd. Erverv av egne aksjer etter denne fullmakten kan bare skje dersom selskapets frie egenkapital etter den senest fastsatte balansen på ervervstidspunktet overstiger det vederlaget som skal ytes for aksjene. For øvrig fastsetter styret de nærmere vilkårene for erverv og avhendelse av egne aksjer under hensyntagen til at det ikke i noe tilfelle kan erverves egne aksjer etter denne fullmakten ut over det som er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe. Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016, men uansett begrenset til 15 måneder. Side 3 av 12 acquired and sold according to this proxy, conditioned that it is in compliance with the principle of equal treatment. However, own shares may only be acquired insofar the aggregate face value of the shareholding following acquisition does not exceed 10% of the company s registered share capital on the date of acquisition, and the acquisition does not mean that the share capital less the aggregate face value of the shareholdings is lower than the minimum allowed share capital pursuant to Section 3-1, par. 1 of the Limited Companies Act. Acquisition of own shares under this authorisation may only take place if the company s free equity according to the latest settled balance sheet on the date of acquisition exceeds the compensation to be paid for the shares. In addition, the Board of Directors decides on the conditions for acquisition and sale of own shares, taking into consideration that under no circumstances can own shares be acquired under this authorisation over and above what is consistent with prudent and good business practice, with due consideration to loss that might have occurred after the balancing date, or which is expected to occur. The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2016, but in any case limited to 15 months.

4 Side 4 av EMISJONSFULLMAKT TIL STYRET Styret ble gitt emisjonsfullmakt ved ordinær generalforsamling den med varighet frem til ordinær generalforsamling Fullmakten vil således utløpe I tråd med selskapets strategi, vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og videreutvikling av konsernets virksomhet både ved organisk vekst og ved oppkjøp. For å skape tilstrekkelig finansiell handlefrihet i så henseende er det ønskelig at styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital gjennom utstedelse av nye aksjer. Styrets primære siktemål, dersom emisjon skulle bli aktuelt, er å søke gjennomført en kontantemisjon med fortrinnsrett til tegning for selskapets aksjonærer, men det vil også kunne være aktuelt å benytte emisjonsfullmakten på annen måte, inklusiv fusjoner, dersom styret finner det mer hensiktsmessig ut fra hensynet til selskapet og dets aksjonærer. I forlengelsen av dette og for å tilrettelegge for at; a) selskapet skal kunne gjennomføre eventuelle oppkjøp og utstede aksjer i selskapet som vederlag som nevnt og b) styrke selskapets kapitalstruktur, ber styret om at generalforsamlingen, i medhold av reglene i aksjelovens , vedtar å tildele nedenstående fullmakt til styret. Det vil bli votert over hvert enkelt formål. Generalforsamlingen beslutter, i medhold av aksjelovens 10-14, å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr ved nytegning av inntil aksjer à kr. 1,-. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med a) gjennomføring av eventuelle oppkjøp og b) styrking av selskapets kapitalstruktur. Aksjekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres for øvrig på den måte, og på det tidspunkt, styret til enhver tid finner mest hensiktsmessig ut fra hensynet til selskapet og aksjonærene. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløpet. Fullmakten gir styret rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold av 11. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO UNDERTAKE SHARE ISSUES IN THE COMPANY The Board was given authorisation at the ordinary general meeting on the 29 th of April 2014 effective until the ordinary general meeting in In line with the company s objective, the Board of Directors is considering the possibilities of expanding and developing the Group s activities by organic growth as well as by acquisitions. In order to secure adequate financial freedom of action in this respect, it is desirable that the Board of Directors is given the authorisation to increase the company s share capital through the issue of new shares. The primary objective of the Board of Directors, in case of a share issue, is to implement a cash issue in favour of the company s shareholders, but it should also be possible to use the authorisation for share issues in other situations, such as mergers, if the Board of Directors finds this more appropriate taking into consideration the company and its shareholders. In this respect, and in order to provide for a) share issues in conjunction with strategic investments and acquisitions whereby the company offers own shares as settlement for the transaction and b) strengthening of the company's capital structure. The AGM shall hold a separate vote on each individual objective. Pursuant to Section of the Limited Companies Act, the Annual General Meeting gives the Board of Directors authorisation to increase the share capital by up to NOK by new issue of up to NOK shares at NOK 1 per share. This authorisation may only be used to provide for a) share issues in conjunction with strategic investments and acquisitions whereby the company offers own shares as settlement for the transaction and b) strengthening of the company's capital structure. A share issue in accordance with the authorisation is to be carried out in the way and at the time the Board of Directors at any given time finds most appropriate in consideration of the company and the shareholders. The authorisation may be used one or more times up to the specified amount. The authorisation entitles the Board of Directors

5 aksjelovens Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon og fisjon, jfr. aksjelovens 13-5 og Innbetaling skal kunne skje med andre formuesgjenstander enn penger. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkårene, herunder tegningskursen, og foretar de vedtektsendringene som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten. Styrets fullmakt er gyldig frem til ordinær generalforsamling 2016, men dog maksimum 15 måneder fra dags dato. *** Side 5 av 12 to deviate from the shareholders pre-emptive right to new shares pursuant to Section 10-4 of the Limited Companies Act. The authorisation may be used in conjunction with mergers and de-mergers, cf. Sections 13-5 and 14-6 of the Limited Companies Act. It shall be possible to use other assets than cash as payment. The Board of Directors establishes the terms of subscription, including the subscription price and makes the required amendments to the articles of association as a consequence of the share issues undertaken pursuant to this authorisation. The Board of Directors authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2016, but in any case limited to a period of 15 months from today. *** Veiledning om oppmøte Selskapets aksjekapital er kr ,- fordelt på aksjer. Hver aksje gir én stemme. Enhver aksjeeier har rett til å møte på generalforsamling enten personlig eller ved fullmakt. En aksjeeier har en ubegrenset rett til å møte på generalforsamlingen betinget av at (i) aksjeeier er registrert som aksjeeier eller på annen måte kan godgjøre hans eller hennes innehav av aksjer og (ii) er tilstede ved åpning av generalforsamlingen. De aksjeeierne som ønsker å være representert på generalforsamlingen bes melde dette til Comrod Communication AS innen ved å sende vedlagte møteseddel til selskapet. Innsending av møteseddel er ingen betingelse for fremmøte. Aksjeeierne kan fritt gi enhver fysisk eller juridisk person fullmakt på å møte på hans eller hennes vegne på Guidelines for attendance The company's share capital is NOK ,- divided by shares. Each share represents one vote. All shareholders are entitled to attend the Annual General Meeting in person or by proxy. A shareholder has the unrestricted right to attend the Annual General Meeting provided that (i) the shareholder is registered as a shareholder or can prove in some way his/her ownership of shares and (ii) is present at the opening of the Annual General Meeting. Shareholders who wish to be represented at the Annual General Meeting are requested to notify Comrod Communication AS no later than 28 th of April 2015, by sending in the enclosed attendance slip. However, the submission of the attendance slip is not a requirement for attending the Annual General Meeting. All shareholders are entitled to authorise any natural person or legal entity to attend the Annual General Meeting on his/her behalf. The authorisation must be in

6 generalforsamlingen. Fullmakten må være skriftlig, signert i henhold til signaturrett og utstedt til en bestemt person. Det skal også gå frem av fullmakten hvordan det skal stemmes i de ulike saker. Fullmakten som følger vedlagt skal benyttes. Hvis aksjeeieren er en juridisk person eller umyndig, må bevis for signaturens gyldighet vedlegges fullmakten. En aksjeeier har rett å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen dersom saken skriftlig meldes til styret i rett tid. Spørsmål skal meldes til styret i så god tid forut for generalforsamlingen at det kan utarbeides ny innkalling. Generalforsamlingen kan etter aksjeloven 5-14 (1) kun behandle sakene inntatt i innkallingen. Spørsmål som blir meddelt etter den fristen vil dermed normalt ikke bli behandlet. Følgende saker kan likevel behandles etter aksjeloven 5-14 (2); (i) saker som etter loven eller vedtektene skal behandles på møtet, (ii) forslag om gransking; og (iii) forslag om å innkalle til ny generalforsamling for å avgjøre forslag fremsatt under generalforsamlingen. I henhold til aksjeloven 5-15 kan en aksjonær kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse, samt (iii) selskapets økonomiske stilling herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves vedrørende selskapets økonomiske stilling ikke kan gis uten uforholdsmessige skader for selskapet. Årsregnskapet og årsberetningen for 2014 blir i henhold til selskapets vedtekter gjort tilgjengelig for aksjeeierne via internett ved å anvende følgende link internett adresse: til Comrod Communication AS og sendes følgelig ikke ut sammen med innkallingen. Aksjonærer som ønsker årsrapporten tilsendt, kan henvende seg til selskapets administrasjon på tel Innkalling til generalforsamlingen sendes den enkelte aksjonær per post. I tillegg vil denne samt øvrige dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen være tilgjengelig på Dokumentene vil være tilgjengelige i 4 uker etter den ordinære Generalforsamlingen er avholdt. Aksjeeiere som etter dette tidspunkt ønsker årsrapporten tilsendt, kan henvende seg til selskapets administrasjon på tel Side 6 av 12 writing, with an approved signature and issued to one specific person. Voting instructions should be included with the authorisation. The proxy form included in the attendance slip shall be used. If the shareholder is a legal entity or a minor, proof of the signature's validity must be enclosed with the authorisation. All shareholders are entitled to have their questions dealt with at the Annual General Meeting if they have been submitted in writing to the Board on time. Questions should be submitted to the Board in sufficient time prior to the Annual General Meeting to allow for preparation of a new notice. In accordance with Section 5-14 (1) of the Limited Companies Act, the Annual General Meeting can only deal with issues that have been included in the meeting notice. Questions submitted after the closing date will as a rule not be addressed. However, in accordance with Section 5-14 (2) of the Limited Companies Act, the following matters may still be addressed at the meeting; (i) matters that according to law or the Articles of Association must be addressed at the meeting, (ii) the motion for an inquiry; and (iii) proposals to convene a new general meeting in order to resolve proposals that were put forward during the current general meeting. In accordance with Section 5-15 of the Limited Companies Act, a shareholder can at the Annual General Meeting request from board members and the Group Chief Executive information regarding aspects that may impact the judgment of (i) the approval of the annual accounts and the directors report, and (ii) matters that are put forward to the general meeting for adoption and (iii) the economic state of the Company and associated companies, as well as other matters treated by the Annual General Meeting, unless such information can not be given without imposing unreasonable damage to the Company. According to the Articles of Association for Comrod Communication AS the annual accounts and directors report for 2014 will be made available for downloading at and is therefore not enclosed to this notice. A hard copy can still be requested by contacting the company administration by phone: The notice of the Annual General Meeting is sent each shareholder by ordinary mail. In addition it can be found together with other documents that will be dealt with on the Annual General Meeting, on The documents will be available in 4 weeks after the AGM. A hard copy can after this time be requested by contacting the company administration by phone:

7 Side 7 av 12 På vegne av styret i Comrod Communication AS / On behalf of the Board of Directors of Comrod Communication AS Tau 10. April 2015 Sturla Sand Styrets leder/chairman of the Board VEDLEGG/APPENDICES: 1. Møteseddel og fullmaktsskjema 2. Attendance slip and proxy form

8 Side 8 av 12

9 Side 9 av 12 Vedlegg 1) Møteseddel og fullmaktsskjema Møteseddel De aksjonærer som vil møte på den ordinære generalforsamlingen, anmodes om å returnere vedlagte møteseddel til: Comrod Communication AS, Fiskåvegen 1, 4120 Tau, alternativt til telefaks til telefonnummer eller epost slik at den er fremkommet innen kl Undertegnede vil møte på ordinær generalforsamling i Comrod Communication AS den kl og avgi stemme for egne aksjer antall andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) aksjer I alt for aksjer Antall Sted og dato Underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original på generalforsamlingen.

10 Side 10 av 12 Fullmaktsskjema De aksjonærer som vil benytte fullmakt på den ordinære generalforsamlingen, anmodes om å returnere vedlagte fullmakt til: Comrod Communication AS, Fiskåvegen 1, 4120 Tau, alternativt til telefaks til telefonnummer eller epost slik at den er fremkommet innen kl Jeg/vi eier... aksjer i Comrod Communication AS, og bemyndiger herved styrets leder eller den 2015 Fullmektigens navn (Kan også sendes uten navn) til å møte og stemme for meg/oss på ordinær generalforsamling i selskapet den i samsvar med instruksen under. Dersom det er sendt inn fullmaktsskjema uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han/hun bemyndiger. Underskrift (Må dateres og underskrives) Vennligst anfør med trykte bokstaver: Navn Adresse Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller erstatning for forslagene i innkallingen: Sak For Mot Avstår Fullmektig avgjør 3 Utnevnelse av møteleder 4 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 5 Utnevnelse av en aksjonær til å medundertegne protokollen i henhold til forslag fremsatt av styrets formann under åpningen av generalforsamlingen. 6 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2014, herunder utdeling av utbytte 7 Fastsettelse av revisors honorar 8 Fastsettelse av styrehonorar 9 Valg av nytt styre 10 a) Fullmakt til erverv av egne aksjer for å legge til rette for en fleksibel og effektiv disponering av selskapets samlede ressurser 10 b) Fullmakt til erverv av egne aksjer for å gi selskapet anledning til å handle i egne aksjer når dette anses gunstig ut fra en samlet markedsvurdering. 11 a) Emisjonsfullmakt til styret tilknyttet gjennomføring av eventuelle oppkjøp 11 b) Emisjonsfullmakt til styret tilknyttet styrking av selskapets kapitalstruktur

11 Side 11 av 12 Exhibit 2 Attendance slip and Authorisation Attendance slip If you wish to attend at the annual general meeting, please send this notification to: Comrod Communication AS, Fiskåvegen 1, 4120 Tau, Norway. The notification must be received by Comrod Communication AS within 25 th of April telefax , The undersigned will attend the ordinary general meeting in Comrod Communication AS on the 29 th of April 2015 at 11:00 and vote for: personal shares Number others' shares according to enclosed authorisation Number Total shares Number Place and date Signature (please repeat with capital letters) Any authorisation to meet and to vote for others to be enclosed in copies and presented in original at the general meeting.

12 Side 12 av 12 Authorisation If you wish to use the voting authorization at the annual general meeting, please send this authorization to: Comrod Communication AS, Fiskåvegen 1, 4120 Tau, Norway. The authorization must be received by Comrod Communication AS within 25 th of April telefax , I / we own... shares in Comrod Communication AS, and do hereby empower the Chairman of the Board or the 2015 Name of Proxy (May be without name) To meet and vote on my / our behalf at the ordinary general meeting of the company on the 29 th of April 2015 in accordance with the instructions below. If the Letter of Attorney does not name a proxy the authorization is deemed to be given to the Chairman of the Board or to the person empowered by the Chairman of the Board. Signature (Must be dated and signed) Please quote in block letters: Name Address The voting shall be done in accordance with the instructions below. Please note that if any of the sections have not been ticked off this will be considered an instruction to vote in favor of the proposals listed in the notice of the meeting, however, the representative may decide the vote in cast proposals put forward in addition to or in place of the proposals in the notice of the meeting: Agenda 3 Appointment of chairman of the meeting and 4 Approval of the meeting notice and the agenda. 5 Appointment of one shareholder to co-sign the minutes of meeting in accordance with proposal put forward by the Chairman on the opening of the Annual General Meeting. 6 Approval of annual report and accounts of fiscal year 2014, including distribution of dividends. 7 Stipulation of auditor s fee 8 Determination of remuneration to the members of the Board 9 Election of Board of Directors 10 a) Authorisation to acquire own shares in order to facilitate flexible and effective management of the company s total capital resources 10 b) Authorisation to acquire own shares when this is considered to be favourable based on an overall market evaluation. 11 a) Authorisation for the Board issue shares in conjunction with potential acquisitions. 11 b) Authorisation for the Board to issue shares in conjunction with the strengthening of the company s capital structure. In Favour Against Abstention At Proxy s decision

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL:

UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL: tl6 UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL: PROTOKOLT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMTING I ROCKSOURCE ASA (org. nr. 94o 376 645) MINUTES FROM AN ORDINARY

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) Den europeiske patentkonvensjonen 2000 Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER OM FORBRUKERKREDITT 1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler Kredittyter Ltd. Reg nr: C 56251 Registrert adresse Tagliaferro Business

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 59 21. årgang 16.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I SOLSTAD OFFSHORE ASA

TIL AKSJONÆRENE I SOLSTAD OFFSHORE ASA TIL AKSJONÆRENE I ENGLISH VERSION OF THE INVITATION TO THE GENERAL MEETING IS AVAILABLE ON THE COMPANY WEBSITE WWW.SOLSTAD.NO www.solstad.no TIL AKSJONÆRENE I INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det

Detaljer

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY 1 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY ON THE READMISSION OF PERSONS WITH UNAUTHORIZED STAY THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT

Detaljer