Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget MØTEINNKALLING"

Transkript

1 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning av møtebok fra /2008 Referatsaker 4 9/2008 Orientering om prosessen med museumskonsolidering 6 10/2008 Forvaltningsrevisjonsrapport: Offentlige anskaffelser - følges regelverket? 8 11/2008 Kontrollutvalgets årsmelding for /2008 Forvaltningsrevisjon miljøsatsing - rammer og innretning 16 13/2008 Plan for selskapskontroll for valgperioden /2008 Forslag til plan for forvaltningsrevisjon /2008 Eventuelt 32

2 Saker til behandling SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 7/2008 Godkjenning av møtebok fra Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Eva Janikken Bekkavik Arkivsaksnr: Møtebok fra kontrollutvalgets møte godkjennes 2

3 Saksutredning: Godkjenning av møtebok fra Møtebok fra kontrollutvalgets møte godkjennes VEDLEGG Møtebok fra kontrollutvalgets møte SAKSFREMLEGG: Godkjenning av møtebok. 3

4 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 8/2008 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget tar fremlagte referatsaker til orientering 4

5 Saksutredning: Referatsaker Kontrollutvalget tar fremlagte referatsaker til orientering Følgende referatsaker legges fram for utvalget: 1. Gir blaffen i roller og verv. Artikkel i Adresseavisen Lovlighetskontroll Fylkesmannen opphever kommunens valg av formannskap og tre utvalg. Kopi av brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til Malvik kommune, datert Terra-tap må dekkes innen Pressemelding nr 14/2008 fra Kommunal- og regionaldepartementet

6 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 9/2008 Orientering om prosessen med museumskonsolidering Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget tar informasjon om museumskonsolideringen til orientering. 6

7 Saksutredning: Orientering om prosessen med museumskonsolidering Kontrollutvalget tar informasjon om museumskonsolideringen til orientering. VEDLEGG Trykte vedlegg i saksmappen Strategisk museumsplan for Sør-Trøndelag. Vedtatt av fylkestinget desember 2006 Sak FT-101/2007 Museumsreformen og videre konsolidering av musèene i Sør-Trøndelag BAKGRUNN Det er i St.melding 22 ( ) Kjelder til kunnskap og oppleving tatt til orde for etablering av sterkere museumsenheter. På bakgrunn av dette er det i de foregående år gjennomført konsolideringsprosesser i en rekke av landets fylker. Det er nå uttrykt klare føringer for at tilsvarende kosolidering skal skje i de resterende fylkene hvor dette finnes hensiktsmessig. Sør-Trøndelag er et av de fylkene hvor Kultur- og kirkedepartementet har stilt krav om at konsolidering iverksettes. I gjeldende strategisk museumsplan, vedtatt i desmeber 2006, pekes det også på behovet for samarbeid og organisatoriske løsninger som kan bidra til til faglig styrke og mindre sårbarhet innen museumsområdet. Da denne saken, FT-101/2007, ble behandlet i fylkestinget i desember 2007 ble det fattet vedtak om å primært etablere èn museumsenhet. Hovedstrukturen for enheten skal være lagt innen utgangen av mars KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Med bakgrunn i St.melding 22 og Kultur- og kirkedepartementets føringer har fylkestinget vedtatt konsolidering av musèene i Sør-Trøndelag. Hovedstruktur for den nye enheten skal være klar innen utgangen av mars d.å. Fylkesrådmanmen v/ enhet for Regional utvikling vil i kontrollutvalgets møte gi informasjon om status og framdrift i prosessen med konsolidering av musèene. 7

8 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 10/2008 Forvaltningsrevisjonsrapport: Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Fylkestinget Saksbehandler: Per O. Johansen Arkivsaksnr: Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser følges regelverket? til etterretning, og oversender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser følges regelverket? til etterretning, og ber om at fylkesrådmannen følger opp rapportens anbefalinger og iverksetter tiltak for å sikre at anskaffelsesregelverket følges som forutsatt. 8

9 Saksutredning: Forvaltningsrevisjonsrapport: Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser følges regelverket? til etterretning, og oversender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser følges regelverket? til etterretning, og ber om at fylkesrådmannen følger opp rapportens anbefalinger og iverksetter tiltak for å sikre at anskaffelsesregelverket følges som forutsatt. VEDLEGG 1. Forvaltningsrevisjonsrapport: Offentlige anskaffelser følges regelverket?, avgitt av Revisjon Midt-Norge IKS Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak KU-44/2007: Bestilling av forvaltningsrevisjon Innkjøpsforvaltning i STFK, behandlet av kontrollutvalget på møte den Sak FT-27/2007: Plan for forvaltningsrevisjon 2007, vedtatt av fylkestinget på møte den SAKSUTREDNING Det anslås at offentlig sektor i Norge årlig anskaffer varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for ca. 270 milliarder kroner. Offentlige anskaffelser har derfor stor betydning for effektiviteten og ressursbruken i offentlig sektor, og utgjør samtidig et meget viktig marked for næringslivet. En effektiv innkjøpsforvaltning har vært en viktig målsetting i både offentlig og privat sektor i mange tiår. I næringslivet har man fått standarder for håndteringen av innkjøp. I det offentlige er regelverket nedfelt i lov og har gradvis utviklet seg etter hvert som behovet for etterrettelighet og ønsket om likebehandling og konkurranse er blitt mer fokusert. Utviklingen av frihandelsavtaler mellom nasjonalstatene har også vært en sterk medvirkende faktor. Den viktigste er EU s fire friheter med blant annet fri flyt av varer og tjenester over landegrensene. Disse prinsippene er også nedfelt i EØSavtalen og dermed implementert i det norske lovverket gjennom lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Lov og forskrift om offentlig anskaffelser er implementering av EU s prinsipper om fri flyt av varer og tjenester gjennom EØS avtalen i norsk rett. Formålet med regelverket kan kort oppsummeres som følger: 9

10 Bidra til økt verdiskaping i samfunnet Sikre effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser Skape forretningsmessighet ved offentlige anskaffelser Sørge for likebehandling mellom leverandørene Sikre at det offentlige opptrer med integritet Skape tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte Sørge for at anskaffelsen er basert på konkurranse Sikre forutberegnelighet i anskaffelsesprosessen Skape gjennomsiktighet i anskaffelsesprosessen Sikre etterprøvbarhet I tillegg plikter innkjøper å legge vekt på livssykluskostnader (totale kostnader gjennom varens levetid), universell utforming (enkel og intuitiv i bruk, hensyn til funksjonshemmede etc) og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. For at alle disse hensynene skal ivaretas er det utarbeidet et nokså detaljert og stringent regelverk, noe som kan være en utfordring for innkjøper. Ulike deler av regelverket får anvendelse på innkjøpet, alt etter anskaffelsens art og verdi. Innkjøp i Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune kjøpte ifølge driftsregnskapet for 2006 inn varer og tjenester for om lag 720 millioner kroner. I tillegg ble investeringsregnskapet belastet for kjøp av varer og tjenester med nesten 250 millioner kroner. Fylkeskommunen er således en betydelig markedsaktør og bruker svært mye penger hvert år på kjøp av varer og tjenester. I egenskap av å være en stor aktør har fylkeskommunen et ansvar for å utvikle leverandørindustrien, sikre konkurranse i markedet og utvikle leverandørene på en slik måte at de skaper egen konkurransekraft. På den måten sikres fylkeskommunen på sikt varer og tjenester til etterspurt kvalitet til en fordelaktig pris. Med et så vidt stort innkjøpsvolum i året har Sør-Trøndelag klare interesser i å handle varer og tjenester på en kostnadseffektiv måte gjennom gode innkjøpsavtaler. Kontrollutvalgets bestilling Kontrollutvalget har i sin vurdering av risiko og vesentlighet i fylkeskommunen vurdert innkjøp som et viktig område å se nærmere på i Dette med bakgrunn i områdets størrelse, hensynet for å bidra til en effektiv innkjøpsforvaltning og for å legge til rette for at fylkeskommunen er en mest mulig forutsigbar innkjøper hos næringslivet i regionen. Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon for 2007 som ble vedtatt av fylkestinget i møte den (sak FT-27/2007), foretok kontrollutvalget en bestilling av prosjektet hos Revisjon Midt- Norge IKS på møte den 3. september Ut fra kontrollutvalgets bestilling har Revisjon Midt- Norge IKS formulert følgende problemformulering for prosjektet: Hovedproblemstilling: Følger Sør-Trøndelag fylkeskommune regelverket for offentlige innkjøp og blir inngåtte avtaler fulgt i henhold til avtalevilkår? 10

11 Delproblemstillinger: 1. Hvordan vil organiseringen av innkjøpsfunksjonen ha betydning for anskaffelsesreglene? 2. Følges regelverket med tanke på terskelverdier? 3. Følges egne lokale bestemmelser? 4. Hvordan registreres innkomne tilbud i anbudssaker (tilbudsåpning)? 5. Journalføres dokumenter i anskaffelsesprosessen? 6. Følges regelverket ved inngåelse av rammeavtaler? 7. Foretas det innkjøp i samsvar med rammeavtalene? Resultater fra undersøkelsen Revisjon Midt-Norge har avgitt sin forvaltningsrevisjonsrapport den og kan kort oppsummeres som følger: 1. Organisering av innkjøpsfunksjonen: Sør-Trøndelag fylkeskommune har ifølge revisor organisert innkjøpsfunksjonen med klar ansvars- og rollefordeling for innkjøp. Enhetene har selvstendig ansvar for sine innkjøp, men kan støtte seg til den sentrale jus- og innkjøpstjenesten i sine anskaffelsesprosesser. 2. Oppfølging av regelverket med tanke på terskelverdier Ved anskaffelser mellom kr og kr har revisor avdekket avvik ved samtlige innkjøp som ble undersøkt, og enhetene ga uttrykk for at de ikke kjente kravene som stilles ved anskaffelser i denne størrelsesorden. Når det gjelder anskaffelser over kr er kunnskapen og status bedre, men revisor redegjør også her for flere brudd på innkjøpsregelverket knyttet til manglende anskaffelsesprotokoll, manglende kontraktsskriving, feilaktig bruk av direkteanskaffelser og politiske behandling av valg av leverandør. Utvelgelse av leverandør skal skje utelukkende på grunnlag av de på forhånd fastsatte tildelingskriteriene. 3. Oppfølging av egne lokale bestemmelser Sør-Trøndelag fylkeskommune har en egen veileder for offentlige anskaffelser, men revisors undersøkelse viser at denne i liten grad er kjent blant enhetene som foretar innkjøp. Dermed er det også vanskelig å følge veilederen. Jus- og innkjøpstjenesten følger veilederen. Veilederen stiller blant annet krav om at det fylles ut et eget skjema for alle anskaffelser over kr Sett i lys av innkjøpsvolumet i Sør-Trøndelag fylkeskommune er grensen på kr lav. Veilederen stiller også krav om at det skal opprettes brukerutvalg ved kunngjøring av rammeavtaler. Revisors gjennomgang viser at dette blir fulgt opp i henhold til veilederen. 4. Registrering av innkomne tilbud i anbudssaker Rutinene for mottak av tilbud og registrering av innkomne anbud i åpningsprotokoll vurderes av revisor for å være tilstrekkelige. Revisor peker imidlertid på at Bygge- og eiendomstjenesten ikke har etablert en rutine for å benytte anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket. 5. Journalføring av dokumenter i anskaffelsesprosessen Revisors undersøkelser viser at Jus- og innkjøpstjenesten oppfyller arkivlovens bestemmelser om journalføring av dokumenter, men en del relevante dokumenter som skatteattest og HMS-erklæring 11

12 blir ikke registrert. Ved Bygge- og eiendomstjenesten er det i følge revisor mangler i forhold til arkivlovens bestemmelser. 6. Oppfølging av regelverket ved inngåelse av rammeavtaler Revisor påpeker i sin rapport regelbrudd ved 3 av 5 undersøkte rammeavtaler. Regelbruddet er knyttet til tilfeller der fylkeskommunen har inngått rammeavtaler på vegne av flere kommuner. Feilene er knyttet til at deltakende kommuner ikke er identifisert i kunngjøringen og at verdien av kommunenes forventede anskaffelser ikke er oppgitt. Kommunene kan risikere at avrop i henhold til inngåtte rammeavtaler dermed blir underkjent i forhold til regelverket. Fylkeskommunen selv er identifisert i kunngjøringen slik at egne anskaffelser er lovlige, men kommunene kan etter dette komme i en uheldig situasjon. For øvrig er anskaffelsesprotokollene og avtalene opprettet i henhold til regelverket. 7. Innkjøp i henhold til rammeavtalene Revisor har i sin undersøkelse påvist avvik ved at det er foretatt anskaffelser utenfor rammeavtalene ved enkelte enheter og for særskilte varegrupper som IT-relaterte varer og drivstoff. Noen av avvikene kan skyldes at avtaleleverandør rent geografisk ikke er lokalisert i nærheten av innkjøper. I en del tilfeller hjemler avtalene mulighet for å velge andre leverandører Revisors hovedkonklusjon følger fylkeskommunen anskaffelsesregelverket? Revisor konkluderer i sin rapport med at Sør-Trøndelag fylkeskommune har organisert en effektiv innkjøpsfunksjon og lagt til rette for at regelverket følges opp. Videre anses fylkeskommunens rutiner knyttet til mottak av tilbud og anbudsåpning for å være god. Revisor påpeker imidlertid mangler når det gjelder innkjøpskompetanse ute i den enkelte enhet, og at dette medfører at enhetene ikke etterlever regelverket. Det er ifølge revisor avdekket mangler med hensyn til å dokumentere anskaffelsene gjennom fylkeskommunens egne skjema eller anskaffelsesprotokoll, innhenting av skatteattester, HMS-egenerklæring og å inngå kontrakter for anskaffelser for over kr Revisors funn tyder også på at fylkeskommunens innkjøpere kan bli bedre i forhold til lojalitet overfor inngåtte avtaler. Videre har revisor avdekket mangler i kunngjøringen ved inngåelse av rammeavtaler. Manglende kunngjøring av avtaledeltakerne kan føre til at kommunenes avrop i henhold til avtalene ikke regnes som avtalekjøp, men en forskriftsstridig direkteanskaffelse. Revisors anbefalinger Med bakgrunn i de undersøkelsene som er gjennomført har revisor gitt følgende anbefalinger: De fylkeskommunale enhetene bør få økt sin kunnskap om lov og forskrift om offentlige anskaffelser. De bør også få økt kunnskap om interne bestemmelser. Det gjelder særskilt bygge- og eiendomstjenesten som har ansvar for mange, store anskaffelser som skal anskaffes i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Fylkesrådmannen bør etablere rutiner for oppfølging av at lov og forskrift om offentlige anskaffelser og interne bestemmelser etterleves. Bygge- og eiendomstjenesten bør endre sin praksis slik at de skriver en kontrakt for alle anskaffelser over kr Enheten bør også skrive en anskaffelsesprotokoll for alle anskaffelser over kr Bygge- og eiendomstjenesten bør innrette sin saksbehandling slik at dokumenter i anskaffelsesprosesser journalføres i henhold til arkivloven. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig å journalføre skatteattest og HMS - egenerklæring i Public 360. Det bør vurderes om STFK s mal for anskaffelsesprotokoll skal legges inn i Public 360 (Elark), slik at den er lett tilgjengelig for alle. Når kontraktsformen rammeavtaler skal benyttes bør fylkeskommunen sikre seg at alle oppdragsgivere er kunngjort. 12

13 STFK bør gå gjennom de funn som undersøkelsen viser på om det foretas innkjøp i samsvar med rammeavtalene, med sikte på å øke lojaliteten til rammeavtalene. Slike gjennomganger bør foretas med jevne mellomrom. Kontrollutvalgets sekretariat viser til forvaltningsrevisjonsrapporten for mer spesifikke vurderinger og konklusjoner og begrunnelsene som ligger bak konklusjonene. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERINGER Etter kontrollutvalgssekretariatet sin oppfatning har Revisjon Midt-Norge IKS gjennomført en veldokumentert undersøkelse av viktige forhold ved innkjøpsforvaltningen i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser representerer et komplisert og detaljorientert regelverk som krever både opplæring og forståelse for å kunne etterleves fullt ut. Det er likevel grunn til å slå fast at dersom man følger lovens hovedregel i 5 om å opptre i samsvar med god forretningsskikk og basere sine anskaffelser på konkurranse, likebehandling, forutsigbarhet og etterrettelighet vil man som innkjøper ha kommet langt i å følge regelverkets intensjoner. Revisors undersøkelse har avdekket flere mangler knyttet til måten innkjøp gjennomføres på i Sør- Trøndelag fylkeskommune. Rapporten gir likevel ikke indikasjoner på at fylkeskommunen forsøker å opptre i strid med lovens intensjoner om å sikre likebehandling og lik konkurranse mellom leverandørene. Formelle feil knyttet til mangler ved utlysning eller dokumentasjon kan likevel gi konsekvenser for fylkeskommunen i form av klagesaker som kan føre til at anskaffelsesprosessen må gjennomføres på nytt, erstatsningssaker og / eller bøtelegging. Det er i så måte viktig at medarbeidere som arbeider med innkjøp i fylkeskommunen har god kunnskap om regelverket og lokale bestemmelser i organisasjonen. Retten til å gjøre innkjøp i store organisasjoner utgjør en formidabel maktposisjon. Riktig og god forvaltning av innkjøpsfunksjonen har mye å si for utviklingen av et sunt og konkurransedyktig næringsliv i regionen. Det er viktig at fylkeskommunen som en stor aktør og innkjøper gjennomfører sine anskaffelser på en etterrettelig og veldokumentert måte i henhold til regelverket, slik at næringslivet har tillit til at innkjøpsprosessen går riktig for seg. Det er betryggende at fylkesrådmannen i sin høringsuttalelse gir uttrykk for at han vil følge opp funnene i forvaltningsrevisjonsrapporten og foreta nødvendige tiltak for å lukke avvikene som er avdekket. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til etterretning og oversende rapporten til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser følges regelverket? til etterretning og ber om at fylkesrådmannen følger opp rapportens anbefalinger og iverksetter nødvendige tiltak for å sikre at anskaffelsesregelverket følges som forutsatt. 13

14 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 11/2008 Kontrollutvalgets årsmelding for 2007 Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Fylkestinget Saksbehandler: Per O. Johansen Arkivsaksnr: Kontrollutvalget vedtar årsmeldingen for 2007, og sender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2007 til orientering. 14

15 Saksutredning: Kontrollutvalgets årsmelding for 2007 Kontrollutvalget vedtar årsmeldingen for 2007, og sender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2007 til orientering. VEDLEGG 1. Årsmelding for kontrollutvalget for SAKSUTREDNING Kontrollutvalget er fylkestingets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende tilsynet med fylkeskommunen og dens virksomhet på vegne av fylkestinget. Utvalget rapporterer sine saker til fylkestinget løpende gjennom året, men for å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi fylkestinget et innblikk i kontrollutvalgets virksomhet, utarbeider kontrollutvalget sin egen årsmelding som legges frem for fylkestinget til orientering. Kontrollutvalgets sekretariat viser til den vedlagte årsmeldingen for kontrollutvalget for KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat tilrår at kontrollutvalget vedtar utkast til årsmelding for 2007 og legger den frem for fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2007 til orientering. 15

16 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 12/2008 Forvaltningsrevisjon miljøsatsing - rammer og innretning Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget viser til tidligere vedtak om oppstart av forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens miljøsatsing. Undersøkelsen rettes i første omgang mot vurderinger av hvordan overordnede miljømål er implementert i organisasjonens plan og styringssystem, og hvordan igangsatte prosesser og tiltak støtter opp under fylkestingets vedtatte målsettinger. Ressursrammen for prosjektet anslås til mellom timer. Rammen spesifiseres i forbindelse med avtale med revisjonen om gjennomføring av prosjektet. Dersom resultatene av denne undersøkelsen tilsier at det innen spesielle områder av organisasjonens virksomhet er stor risiko for manglende måloppnåelse videreføres forvaltningsrevisjonen med et nytt prosjekt. 16

17 Saksutredning: Forvaltningsrevisjon miljøsatsing - rammer og innretning Kontrollutvalget viser til tidligere vedtak om oppstart av forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens miljøsatsing. Undersøkelsen rettes i første omgang mot vurderinger av hvordan overordnede miljømål er implementert i organisasjonens plan og styringssystem, og hvordan igangsatte prosesser og tiltak støtter opp under fylkestingets vedtatte målsettinger. Ressursrammen for prosjektet anslås til mellom timer. Rammen spesifiseres i forbindelse med avtale med revisjonen om gjennomføring av prosjektet. Dersom resultatene av denne undersøkelsen tilsier at det innen spesielle områder av organisasjonens virksomhet er stor risiko for manglende måloppnåelse videreføres forvaltningsrevisjonen med et nytt prosjekt. Utrykte vedlegg i saksmappen: Sak KU-3/2008 BAKGRUNN Fokuset på klimaspørsmål og miljøutfordringer er økende, og det er stor bevissthet om at alle må bidra hver person og organisasjon på sin måte. Også i fylkeskommunen har man i økende grad satt miljøspørsmål på dagsorden. Kontrollutvalget fattet i sak KU-3/2008 følgende vedtak: Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon 2007 vedtar kontrollutvalget oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på oppfølging av miljøsatsingen i STFK. Forslag til problemstilling og lignende legges fram på februarmøtet, før prosjektet settes i gang HELHETLIG DRØFTING Det er ikke vanskelig å slutte seg til ønsker om bedre miljø og mindre truende klimaendringer. Miljøbegrepene nyttes imidlertid på så mange ulike måter og det er ofte uklart hva det siktes til når en omtaler miljøutfordringer. Eksempelvis snakkes det i fylkeskommunens dokumenter om miljø- og bærekraftutfordringer, uten at det alltid er klart hvilket innhold som legges i dette. Begrepet bærekraftig utvikling er i sin opprinnelse brukt om en utvikling hvor menneskenes behov i dag tilfredsstilles, uten å ødelegge framtidige generasjoners behov for å få tilfredsstilt sine behov. Daværende Brundtland-kommisjonen lanserte begrepet i 1987, og knyttet det opp til både fattigdomsbekjempelse og miljøutfordringer. Med henblikk på miljøspørsmålene innebærer en slik utvikling at vi tar hensyn til naturens tålegrense, i form av mindre miljøforurensning og lavere forbruk. Deltakerlandene på Rio-konferansen i 1992 ble enige om en handlingsplan for arbeidet mot en bærekraftig utvikling. Lokal Agenda 21 er implementeringen av Agenda 21 på lokalsamfunnsnivå. Målet med LA 21 er å utvikle egne, lokale handlingsplaner for en bærekraftig utvikling. Gjennom Fredrikstaderklæringen i 1998 har stordelen av norske kommuner og fylkeskommuner, herunder STFK, forpliktet seg til å drive LA 21-arbeid. Fylkestinget vetok samme år at det skulle utarbeides LA 21 for Sør-Trøndelag. I 2000 behandlet fylkestinget statusrapport for LA 21-arbeidet, og besluttet samtidig at arbeidet skulle videreføres gjennom det ordinære BMS-systemet som da var under forberedelse. 17

18 Fokus på miljøutfordringer har blitt stadig tydeligere de senere år, og som en oppfølging til fylkesplanens strategier vedtok fylkestinget i desember 2005, sak FT-102/2005, innføring av miljøledelse: Fylkestinget ber om at det startes en prosess med sikte på innføring av miljøledelse i Sør- Trøndelag fylkeskommune innen utgangen av 2006, med sertifisering etter ISO eller tilsvarende. Prioriterte miljøaspekter er innkjøp, avfall, transport og energi. Prosessen bør starte med det overordnede styringssystem og trekke de enkelte enhetene inn etter hvert. (..) Med miljøledelse menes innføring av et system som skal hjelpe virksomheten til kontinuerlig miljøforbedringer. ISO er, sammen med EMAS, internasjonal standard som er utviklet for å sertifisere miljøledelsessystemer. Miljøfyrtårn er den norske ordningen, beregnet for små og mellomstore virksomheter. Samferdsel, areal og miljøkomitèen i STFK besluttet at sertifisering som miljøfyrtårn skulle være første skritt til miljøledelse. Sommeren 2007 ble fylkeshuset miljøsertifisert etter kravene som ligger i Miljøfyrtårn. Miljøledelse Miljøledelse er et verktøy for å øke bevissthet om konsekvenser av egen virksomhet og bidra til at virksomheten drives i en mer miljøvennlig retning. Sentralt i alt arbeid med miljøledelse er forbedring, innen områder som virksomheten selv har valgt ut. Innføring av miljøledelse innebærer at vi skal kartlegge miljøpåvirkninger av egen drift, utarbeide miljømål og handlingsplaner og iverksette tiltak for å redusere miljøbelastningen av egen drift. Gangen i miljøledelsesprosessen illustreres ofte på denne måten: Kontinuerlig forbedring Rapportering Kartlegging og planlegging Ledelsens gjennomgang Miljøpolitikk Kontroll og korrigerende tiltak Iverksetting og drift Avgrensing av undersøkelsen En undersøkelse av miljøsatsingen kan nødvendigvis ikke omfatte alle deler av miljøaspektene, men må avgrenses og eventuelt gjennomføres i flere etapper. Med bakgrunn i at fylkeskommunen har 18

19 knyttet sin miljøsatsing tett opp imot ledelse og organisasjonens styringssystem vurderes det som hensiktsmessig å prioritere et prosjekt som har et overordnet fokus. Fylkeskommunen har satt i verk en rekke tiltak innen miljøområdet. Mange av disse tiltakene er utformet slik at det er vanskelig å se umiddelbare konkrete resultater. Det kan likevel være hensiktsmessig med en gjennomgang av arbeidet som sålangt er gjort innen dette området, for å undersøke om prosessene er i tråd med fylkestingets forutsetninger og støtter opp under vedtatte målsettinger. Aktuelle problemstillinger for en slik undersøkelse kan være: hvordan er overordnede miljømål integrert i plan- og styringssystemet i virksomheten? er det fastsatt miljømål og målbare tiltak innen de ulike virksomhetsområdene? hvordan ivaretas arbeidet med miljøledelse i lederavtaler, ledersamlinger og andre relevante fora? hvordan sikres enhetenes/medarbeidernes involvering i prosessen? eks. ansvarsforhold, info, kompetanseutvkling o.a. Et undersøkelse som omfatter noen av disse spørsmålene kan gi et godt innblikk i hvordan fylkeskommunen klarer å omsette overordnede mål til mer konkrete tiltak, framkommet i planer og utøvelsen av de respektive enhetenes arbeid. Dersom informasjonen fra denne undersøkelsen tilsier det, kan det senere være hensiktsmessig å videreføre forvaltningsrevisjonen med et nytt prosjekt, innen det/de områder det eventuelt viser seg å være utsatt for risiko. I fylkestingets vedtak om innføring av miljøledelse (sak FT-102/2005) var områdene innkjøp, avfall, enegri og transport prioriterte milljøaspekter. Disse områdene vil det derfor være naturlig å vurdere spesielt ved en eventuell videreføring av undersøkelsesopplegget. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON På bakgrunn av at fylkeskommunens miljøsatsing er knyttet til miljøledelse og styring foreslår kontrollutvalgets sekretariat at det vedtatte forvaltningsrevisjonsprosjektet innrettes mot å undersøke hvordan overordnede miljømål er implementert i organisasjonens virksomhet, og hvordan igangsatte prosesser og tiltak støtter opp under vedtatte målsettinger. Dersom resultatene av denne undersøkelsen tilsier at det innen spesielle områder av organisasjonens virksomhet er stor risiko for manglende måloppnåelse anbefales det å videreføre forvaltningsrevisjonen med et nytt prosjekt. 19

20 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 13/2008 Plan for selskapskontroll for valgperioden Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Fylkestinget Saksbehandler: Per O. Johansen Arkivsaksnr: Kontrollutvalget viser til vedlagte plan for selskapskontroll for inneværende valgperiode og oversender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget slutter seg til plan for selskapskontroll i Sør-Trøndelag fylkeskommune for valgperioden slik den fremgår av saken. 20

21 Saksutredning: Plan for selskapskontroll for valgperioden Kontrollutvalget viser til vedlagte plan for selskapskontroll for inneværende valgperiode og oversender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget slutter seg til plan for selskapskontroll i Sør-Trøndelag fylkeskommune for valgperioden slik den fremgår av saken. VEDLEGG 1. Utkast til plan for selskapskontroll for Sør-Trøndelag fylkeskommune for valgperioden SAKSUTREDNING Innledning 1. Organisering av kommunal sektor Offentlig sektor har i de senere år blitt mer fragmentert og virker gjennom ulike organisasjonsformer, og med varierende tilknytning til den fylkeskommunale organisasjonen. Dette har vært særlig fremtredende i de siste årene i en del vest-europiske land gjennom trenden kalt New Public Management. Dette er en fellesbetegnelse for organisering av det offentlige tjenestetilbudet der markedseksponering, bedriftsøkonomiske prinsipper og der offentlige eller private aktører på tilbydersiden er mer vanlig. Typiske eksempler er forskjellige typer bestiller utfører modeller, utlegging av fylkeskommunal virksomhet i frittstående selskaper eller kjøp av tjenester fra private. I kommuneloven er det åpnet for ulike typer organisering av kommunal virksomhet og det er lagt til rette for at flere kommuner og fylkeskommuner kan samarbeide om felles oppgaver. I tillegg kan kommunene organisere virksomhet etter lov om interkommunale selskaper, lov om stiftelser eller lov om aksjeselskaper. Dette kan oppsummeres i følgende oversikt: Forvaltningsorgan Selvstendige rettssubjekt Kommunal etat (koml 10) Kommunal institusjon (koml 11) Interkomm. samarbeid (koml 27) Interkomm. samarbeid (koml 28 a-c) Kommunalt foretak (koml kap 11) Interkomm. selskap (IKS-lov) Aksjeselskap (AS-lov) Stifting (Stiftingslova) Offentlige eiere Offentlige og private eiere Ingen eiere Figur: Organisering av offentlig sektor, kilde: Norge Kommunerevisorforbund (NKRF) 21

Plan for selskapskontroll valgperioden

Plan for selskapskontroll valgperioden Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2008/1117-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Plan for selskapskontroll valgperioden 2007-2011 VEDLEGG 1. Utkast

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid: kl. 09.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 84/05 85/05 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE ,T ORKDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Orkdal kommune Møtedato/tid : Torsdag 10. november 2005 kl 13.00 Møtested/lokaler : Orkdal rådhus, formannskapssalen Deltagere

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mars 2007 kl. 10.00 Møtested: Fylkeshuset, 3. etg. møterom Marmor Andre opplysninger: SAKLISTE Sak 7/2007 Godkjenning av møteprotokoll...

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Mandag 17. oktober 2005 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra Helsetun, Møterom Havørn i 2. etasje Deltagere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

2006-2008. Namsskogan kommune. Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05. Planen er utarbeidet i september 2005 av

2006-2008. Namsskogan kommune. Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05. Planen er utarbeidet i september 2005 av 2006-2008 Namsskogan kommune Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05 Planen er utarbeidet i september 2005 av Innhold: Innledning... 3 Innholdet i selskapskontrollen... 4 Formål...

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/1626-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune 2016-2019 Andre saksdokumenter

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Stjørdal kommune STJØRDAL KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Stjørdal kommune Behandlet i kontrollkomiteen den 6.6.2008, sak 021/08 Vedtatt av kommunestyret den 19.6.2008, sak PS 67/08 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Rapporter fra begrenset selskapskontroll

Rapporter fra begrenset selskapskontroll Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/2165-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Rapporter fra begrenset selskapskontroll VEDLEGG: Utrykte vedlegg i

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 12. FEBRUAR 2010 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES - STJØRDAL RÅDHUS NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.30 Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Dato: 16.11.2016 kl. 13.00 15.00 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 20. MARS 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 10.11.2016 kl. 09.00 10.15 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kontrollkomiteen - funksjon, oppgaver og rolle i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/38854

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kontrollkomiteen - funksjon, oppgaver og rolle i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/38854 Saksframlegg Kontrollkomiteen - funksjon, oppgaver og rolle i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/38854 Forslag til vedtak: Kontrollkomiteen tar redegjørelsen til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/38854

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Verdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Verdal kommune VERDAL KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Verdal kommune Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no Innhold: Innledning... 3 Eierskapskontroll...

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sør-Trøndelag fylkeskommune. Vedtatt av fylkestinget , sak 47/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sør-Trøndelag fylkeskommune. Vedtatt av fylkestinget , sak 47/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2014-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 17.6.2014, sak 47/14 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: 5. juni 2008 Møtetid: kl Møtested: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: 5. juni 2008 Møtetid: kl Møtested: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 5. juni 2008 Møtetid: kl 09.00 Møtested: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Rådmannen vil gi en orientering om kommunens økonomi under sak 020/05. Ordføreren vil orientere vedrørende habilitetssaken i referatsaker 027/05.

Rådmannen vil gi en orientering om kommunens økonomi under sak 020/05. Ordføreren vil orientere vedrørende habilitetssaken i referatsaker 027/05. Møteinnkalling TID: 23.11.2005 Kl. 10:00 STED: Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31.08.2010 kl. 13:00 Møtested: Møterom Jaspis, 4.etg i Fylkeshuset Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 42/2010 Godkjenning

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2018 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx 1 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 18.09.2017 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

1. Følgende tema prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon i Hedmark fylkeskommune :

1. Følgende tema prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon i Hedmark fylkeskommune : Saknr. 12/11633-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Øivind Nyhus Plan for forvaltningsrevisjon Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kontrollutvalget

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14.12.2010 kl. 09:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Andre opplysninger: Fylkestannlege Inger Melø vil orientere om virksomheten

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Enger Dato: 04.10.2016 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for innkalling

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

Grong kommune. Vedtatt av Grong kommunestyre den , sak 0055/05. Planen er utarbeidet i september 2005 av

Grong kommune. Vedtatt av Grong kommunestyre den , sak 0055/05. Planen er utarbeidet i september 2005 av Grong kommune Vedtatt av Grong kommunestyre den 10.11.2005, sak 0055/05 Planen er utarbeidet i september 2005 av Innhold: Innholdet i selskapskontrollen... 4 Formål... 4 Kontrollutvalgets rolle ved selskapskontroll...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Agdenes kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 43/2014, 22.10.2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer