Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget MØTEINNKALLING"

Transkript

1 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning av møtebok fra /2008 Referatsaker 4 9/2008 Orientering om prosessen med museumskonsolidering 6 10/2008 Forvaltningsrevisjonsrapport: Offentlige anskaffelser - følges regelverket? 8 11/2008 Kontrollutvalgets årsmelding for /2008 Forvaltningsrevisjon miljøsatsing - rammer og innretning 16 13/2008 Plan for selskapskontroll for valgperioden /2008 Forslag til plan for forvaltningsrevisjon /2008 Eventuelt 32

2 Saker til behandling SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 7/2008 Godkjenning av møtebok fra Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Eva Janikken Bekkavik Arkivsaksnr: Møtebok fra kontrollutvalgets møte godkjennes 2

3 Saksutredning: Godkjenning av møtebok fra Møtebok fra kontrollutvalgets møte godkjennes VEDLEGG Møtebok fra kontrollutvalgets møte SAKSFREMLEGG: Godkjenning av møtebok. 3

4 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 8/2008 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget tar fremlagte referatsaker til orientering 4

5 Saksutredning: Referatsaker Kontrollutvalget tar fremlagte referatsaker til orientering Følgende referatsaker legges fram for utvalget: 1. Gir blaffen i roller og verv. Artikkel i Adresseavisen Lovlighetskontroll Fylkesmannen opphever kommunens valg av formannskap og tre utvalg. Kopi av brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til Malvik kommune, datert Terra-tap må dekkes innen Pressemelding nr 14/2008 fra Kommunal- og regionaldepartementet

6 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 9/2008 Orientering om prosessen med museumskonsolidering Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget tar informasjon om museumskonsolideringen til orientering. 6

7 Saksutredning: Orientering om prosessen med museumskonsolidering Kontrollutvalget tar informasjon om museumskonsolideringen til orientering. VEDLEGG Trykte vedlegg i saksmappen Strategisk museumsplan for Sør-Trøndelag. Vedtatt av fylkestinget desember 2006 Sak FT-101/2007 Museumsreformen og videre konsolidering av musèene i Sør-Trøndelag BAKGRUNN Det er i St.melding 22 ( ) Kjelder til kunnskap og oppleving tatt til orde for etablering av sterkere museumsenheter. På bakgrunn av dette er det i de foregående år gjennomført konsolideringsprosesser i en rekke av landets fylker. Det er nå uttrykt klare føringer for at tilsvarende kosolidering skal skje i de resterende fylkene hvor dette finnes hensiktsmessig. Sør-Trøndelag er et av de fylkene hvor Kultur- og kirkedepartementet har stilt krav om at konsolidering iverksettes. I gjeldende strategisk museumsplan, vedtatt i desmeber 2006, pekes det også på behovet for samarbeid og organisatoriske løsninger som kan bidra til til faglig styrke og mindre sårbarhet innen museumsområdet. Da denne saken, FT-101/2007, ble behandlet i fylkestinget i desember 2007 ble det fattet vedtak om å primært etablere èn museumsenhet. Hovedstrukturen for enheten skal være lagt innen utgangen av mars KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Med bakgrunn i St.melding 22 og Kultur- og kirkedepartementets føringer har fylkestinget vedtatt konsolidering av musèene i Sør-Trøndelag. Hovedstruktur for den nye enheten skal være klar innen utgangen av mars d.å. Fylkesrådmanmen v/ enhet for Regional utvikling vil i kontrollutvalgets møte gi informasjon om status og framdrift i prosessen med konsolidering av musèene. 7

8 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 10/2008 Forvaltningsrevisjonsrapport: Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Fylkestinget Saksbehandler: Per O. Johansen Arkivsaksnr: Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser følges regelverket? til etterretning, og oversender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser følges regelverket? til etterretning, og ber om at fylkesrådmannen følger opp rapportens anbefalinger og iverksetter tiltak for å sikre at anskaffelsesregelverket følges som forutsatt. 8

9 Saksutredning: Forvaltningsrevisjonsrapport: Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser følges regelverket? til etterretning, og oversender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser følges regelverket? til etterretning, og ber om at fylkesrådmannen følger opp rapportens anbefalinger og iverksetter tiltak for å sikre at anskaffelsesregelverket følges som forutsatt. VEDLEGG 1. Forvaltningsrevisjonsrapport: Offentlige anskaffelser følges regelverket?, avgitt av Revisjon Midt-Norge IKS Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak KU-44/2007: Bestilling av forvaltningsrevisjon Innkjøpsforvaltning i STFK, behandlet av kontrollutvalget på møte den Sak FT-27/2007: Plan for forvaltningsrevisjon 2007, vedtatt av fylkestinget på møte den SAKSUTREDNING Det anslås at offentlig sektor i Norge årlig anskaffer varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for ca. 270 milliarder kroner. Offentlige anskaffelser har derfor stor betydning for effektiviteten og ressursbruken i offentlig sektor, og utgjør samtidig et meget viktig marked for næringslivet. En effektiv innkjøpsforvaltning har vært en viktig målsetting i både offentlig og privat sektor i mange tiår. I næringslivet har man fått standarder for håndteringen av innkjøp. I det offentlige er regelverket nedfelt i lov og har gradvis utviklet seg etter hvert som behovet for etterrettelighet og ønsket om likebehandling og konkurranse er blitt mer fokusert. Utviklingen av frihandelsavtaler mellom nasjonalstatene har også vært en sterk medvirkende faktor. Den viktigste er EU s fire friheter med blant annet fri flyt av varer og tjenester over landegrensene. Disse prinsippene er også nedfelt i EØSavtalen og dermed implementert i det norske lovverket gjennom lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Lov og forskrift om offentlig anskaffelser er implementering av EU s prinsipper om fri flyt av varer og tjenester gjennom EØS avtalen i norsk rett. Formålet med regelverket kan kort oppsummeres som følger: 9

10 Bidra til økt verdiskaping i samfunnet Sikre effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser Skape forretningsmessighet ved offentlige anskaffelser Sørge for likebehandling mellom leverandørene Sikre at det offentlige opptrer med integritet Skape tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte Sørge for at anskaffelsen er basert på konkurranse Sikre forutberegnelighet i anskaffelsesprosessen Skape gjennomsiktighet i anskaffelsesprosessen Sikre etterprøvbarhet I tillegg plikter innkjøper å legge vekt på livssykluskostnader (totale kostnader gjennom varens levetid), universell utforming (enkel og intuitiv i bruk, hensyn til funksjonshemmede etc) og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. For at alle disse hensynene skal ivaretas er det utarbeidet et nokså detaljert og stringent regelverk, noe som kan være en utfordring for innkjøper. Ulike deler av regelverket får anvendelse på innkjøpet, alt etter anskaffelsens art og verdi. Innkjøp i Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune kjøpte ifølge driftsregnskapet for 2006 inn varer og tjenester for om lag 720 millioner kroner. I tillegg ble investeringsregnskapet belastet for kjøp av varer og tjenester med nesten 250 millioner kroner. Fylkeskommunen er således en betydelig markedsaktør og bruker svært mye penger hvert år på kjøp av varer og tjenester. I egenskap av å være en stor aktør har fylkeskommunen et ansvar for å utvikle leverandørindustrien, sikre konkurranse i markedet og utvikle leverandørene på en slik måte at de skaper egen konkurransekraft. På den måten sikres fylkeskommunen på sikt varer og tjenester til etterspurt kvalitet til en fordelaktig pris. Med et så vidt stort innkjøpsvolum i året har Sør-Trøndelag klare interesser i å handle varer og tjenester på en kostnadseffektiv måte gjennom gode innkjøpsavtaler. Kontrollutvalgets bestilling Kontrollutvalget har i sin vurdering av risiko og vesentlighet i fylkeskommunen vurdert innkjøp som et viktig område å se nærmere på i Dette med bakgrunn i områdets størrelse, hensynet for å bidra til en effektiv innkjøpsforvaltning og for å legge til rette for at fylkeskommunen er en mest mulig forutsigbar innkjøper hos næringslivet i regionen. Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon for 2007 som ble vedtatt av fylkestinget i møte den (sak FT-27/2007), foretok kontrollutvalget en bestilling av prosjektet hos Revisjon Midt- Norge IKS på møte den 3. september Ut fra kontrollutvalgets bestilling har Revisjon Midt- Norge IKS formulert følgende problemformulering for prosjektet: Hovedproblemstilling: Følger Sør-Trøndelag fylkeskommune regelverket for offentlige innkjøp og blir inngåtte avtaler fulgt i henhold til avtalevilkår? 10

11 Delproblemstillinger: 1. Hvordan vil organiseringen av innkjøpsfunksjonen ha betydning for anskaffelsesreglene? 2. Følges regelverket med tanke på terskelverdier? 3. Følges egne lokale bestemmelser? 4. Hvordan registreres innkomne tilbud i anbudssaker (tilbudsåpning)? 5. Journalføres dokumenter i anskaffelsesprosessen? 6. Følges regelverket ved inngåelse av rammeavtaler? 7. Foretas det innkjøp i samsvar med rammeavtalene? Resultater fra undersøkelsen Revisjon Midt-Norge har avgitt sin forvaltningsrevisjonsrapport den og kan kort oppsummeres som følger: 1. Organisering av innkjøpsfunksjonen: Sør-Trøndelag fylkeskommune har ifølge revisor organisert innkjøpsfunksjonen med klar ansvars- og rollefordeling for innkjøp. Enhetene har selvstendig ansvar for sine innkjøp, men kan støtte seg til den sentrale jus- og innkjøpstjenesten i sine anskaffelsesprosesser. 2. Oppfølging av regelverket med tanke på terskelverdier Ved anskaffelser mellom kr og kr har revisor avdekket avvik ved samtlige innkjøp som ble undersøkt, og enhetene ga uttrykk for at de ikke kjente kravene som stilles ved anskaffelser i denne størrelsesorden. Når det gjelder anskaffelser over kr er kunnskapen og status bedre, men revisor redegjør også her for flere brudd på innkjøpsregelverket knyttet til manglende anskaffelsesprotokoll, manglende kontraktsskriving, feilaktig bruk av direkteanskaffelser og politiske behandling av valg av leverandør. Utvelgelse av leverandør skal skje utelukkende på grunnlag av de på forhånd fastsatte tildelingskriteriene. 3. Oppfølging av egne lokale bestemmelser Sør-Trøndelag fylkeskommune har en egen veileder for offentlige anskaffelser, men revisors undersøkelse viser at denne i liten grad er kjent blant enhetene som foretar innkjøp. Dermed er det også vanskelig å følge veilederen. Jus- og innkjøpstjenesten følger veilederen. Veilederen stiller blant annet krav om at det fylles ut et eget skjema for alle anskaffelser over kr Sett i lys av innkjøpsvolumet i Sør-Trøndelag fylkeskommune er grensen på kr lav. Veilederen stiller også krav om at det skal opprettes brukerutvalg ved kunngjøring av rammeavtaler. Revisors gjennomgang viser at dette blir fulgt opp i henhold til veilederen. 4. Registrering av innkomne tilbud i anbudssaker Rutinene for mottak av tilbud og registrering av innkomne anbud i åpningsprotokoll vurderes av revisor for å være tilstrekkelige. Revisor peker imidlertid på at Bygge- og eiendomstjenesten ikke har etablert en rutine for å benytte anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket. 5. Journalføring av dokumenter i anskaffelsesprosessen Revisors undersøkelser viser at Jus- og innkjøpstjenesten oppfyller arkivlovens bestemmelser om journalføring av dokumenter, men en del relevante dokumenter som skatteattest og HMS-erklæring 11

12 blir ikke registrert. Ved Bygge- og eiendomstjenesten er det i følge revisor mangler i forhold til arkivlovens bestemmelser. 6. Oppfølging av regelverket ved inngåelse av rammeavtaler Revisor påpeker i sin rapport regelbrudd ved 3 av 5 undersøkte rammeavtaler. Regelbruddet er knyttet til tilfeller der fylkeskommunen har inngått rammeavtaler på vegne av flere kommuner. Feilene er knyttet til at deltakende kommuner ikke er identifisert i kunngjøringen og at verdien av kommunenes forventede anskaffelser ikke er oppgitt. Kommunene kan risikere at avrop i henhold til inngåtte rammeavtaler dermed blir underkjent i forhold til regelverket. Fylkeskommunen selv er identifisert i kunngjøringen slik at egne anskaffelser er lovlige, men kommunene kan etter dette komme i en uheldig situasjon. For øvrig er anskaffelsesprotokollene og avtalene opprettet i henhold til regelverket. 7. Innkjøp i henhold til rammeavtalene Revisor har i sin undersøkelse påvist avvik ved at det er foretatt anskaffelser utenfor rammeavtalene ved enkelte enheter og for særskilte varegrupper som IT-relaterte varer og drivstoff. Noen av avvikene kan skyldes at avtaleleverandør rent geografisk ikke er lokalisert i nærheten av innkjøper. I en del tilfeller hjemler avtalene mulighet for å velge andre leverandører Revisors hovedkonklusjon følger fylkeskommunen anskaffelsesregelverket? Revisor konkluderer i sin rapport med at Sør-Trøndelag fylkeskommune har organisert en effektiv innkjøpsfunksjon og lagt til rette for at regelverket følges opp. Videre anses fylkeskommunens rutiner knyttet til mottak av tilbud og anbudsåpning for å være god. Revisor påpeker imidlertid mangler når det gjelder innkjøpskompetanse ute i den enkelte enhet, og at dette medfører at enhetene ikke etterlever regelverket. Det er ifølge revisor avdekket mangler med hensyn til å dokumentere anskaffelsene gjennom fylkeskommunens egne skjema eller anskaffelsesprotokoll, innhenting av skatteattester, HMS-egenerklæring og å inngå kontrakter for anskaffelser for over kr Revisors funn tyder også på at fylkeskommunens innkjøpere kan bli bedre i forhold til lojalitet overfor inngåtte avtaler. Videre har revisor avdekket mangler i kunngjøringen ved inngåelse av rammeavtaler. Manglende kunngjøring av avtaledeltakerne kan føre til at kommunenes avrop i henhold til avtalene ikke regnes som avtalekjøp, men en forskriftsstridig direkteanskaffelse. Revisors anbefalinger Med bakgrunn i de undersøkelsene som er gjennomført har revisor gitt følgende anbefalinger: De fylkeskommunale enhetene bør få økt sin kunnskap om lov og forskrift om offentlige anskaffelser. De bør også få økt kunnskap om interne bestemmelser. Det gjelder særskilt bygge- og eiendomstjenesten som har ansvar for mange, store anskaffelser som skal anskaffes i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Fylkesrådmannen bør etablere rutiner for oppfølging av at lov og forskrift om offentlige anskaffelser og interne bestemmelser etterleves. Bygge- og eiendomstjenesten bør endre sin praksis slik at de skriver en kontrakt for alle anskaffelser over kr Enheten bør også skrive en anskaffelsesprotokoll for alle anskaffelser over kr Bygge- og eiendomstjenesten bør innrette sin saksbehandling slik at dokumenter i anskaffelsesprosesser journalføres i henhold til arkivloven. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig å journalføre skatteattest og HMS - egenerklæring i Public 360. Det bør vurderes om STFK s mal for anskaffelsesprotokoll skal legges inn i Public 360 (Elark), slik at den er lett tilgjengelig for alle. Når kontraktsformen rammeavtaler skal benyttes bør fylkeskommunen sikre seg at alle oppdragsgivere er kunngjort. 12

13 STFK bør gå gjennom de funn som undersøkelsen viser på om det foretas innkjøp i samsvar med rammeavtalene, med sikte på å øke lojaliteten til rammeavtalene. Slike gjennomganger bør foretas med jevne mellomrom. Kontrollutvalgets sekretariat viser til forvaltningsrevisjonsrapporten for mer spesifikke vurderinger og konklusjoner og begrunnelsene som ligger bak konklusjonene. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERINGER Etter kontrollutvalgssekretariatet sin oppfatning har Revisjon Midt-Norge IKS gjennomført en veldokumentert undersøkelse av viktige forhold ved innkjøpsforvaltningen i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser representerer et komplisert og detaljorientert regelverk som krever både opplæring og forståelse for å kunne etterleves fullt ut. Det er likevel grunn til å slå fast at dersom man følger lovens hovedregel i 5 om å opptre i samsvar med god forretningsskikk og basere sine anskaffelser på konkurranse, likebehandling, forutsigbarhet og etterrettelighet vil man som innkjøper ha kommet langt i å følge regelverkets intensjoner. Revisors undersøkelse har avdekket flere mangler knyttet til måten innkjøp gjennomføres på i Sør- Trøndelag fylkeskommune. Rapporten gir likevel ikke indikasjoner på at fylkeskommunen forsøker å opptre i strid med lovens intensjoner om å sikre likebehandling og lik konkurranse mellom leverandørene. Formelle feil knyttet til mangler ved utlysning eller dokumentasjon kan likevel gi konsekvenser for fylkeskommunen i form av klagesaker som kan føre til at anskaffelsesprosessen må gjennomføres på nytt, erstatsningssaker og / eller bøtelegging. Det er i så måte viktig at medarbeidere som arbeider med innkjøp i fylkeskommunen har god kunnskap om regelverket og lokale bestemmelser i organisasjonen. Retten til å gjøre innkjøp i store organisasjoner utgjør en formidabel maktposisjon. Riktig og god forvaltning av innkjøpsfunksjonen har mye å si for utviklingen av et sunt og konkurransedyktig næringsliv i regionen. Det er viktig at fylkeskommunen som en stor aktør og innkjøper gjennomfører sine anskaffelser på en etterrettelig og veldokumentert måte i henhold til regelverket, slik at næringslivet har tillit til at innkjøpsprosessen går riktig for seg. Det er betryggende at fylkesrådmannen i sin høringsuttalelse gir uttrykk for at han vil følge opp funnene i forvaltningsrevisjonsrapporten og foreta nødvendige tiltak for å lukke avvikene som er avdekket. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til etterretning og oversende rapporten til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser følges regelverket? til etterretning og ber om at fylkesrådmannen følger opp rapportens anbefalinger og iverksetter nødvendige tiltak for å sikre at anskaffelsesregelverket følges som forutsatt. 13

14 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 11/2008 Kontrollutvalgets årsmelding for 2007 Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Fylkestinget Saksbehandler: Per O. Johansen Arkivsaksnr: Kontrollutvalget vedtar årsmeldingen for 2007, og sender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2007 til orientering. 14

15 Saksutredning: Kontrollutvalgets årsmelding for 2007 Kontrollutvalget vedtar årsmeldingen for 2007, og sender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2007 til orientering. VEDLEGG 1. Årsmelding for kontrollutvalget for SAKSUTREDNING Kontrollutvalget er fylkestingets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende tilsynet med fylkeskommunen og dens virksomhet på vegne av fylkestinget. Utvalget rapporterer sine saker til fylkestinget løpende gjennom året, men for å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi fylkestinget et innblikk i kontrollutvalgets virksomhet, utarbeider kontrollutvalget sin egen årsmelding som legges frem for fylkestinget til orientering. Kontrollutvalgets sekretariat viser til den vedlagte årsmeldingen for kontrollutvalget for KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat tilrår at kontrollutvalget vedtar utkast til årsmelding for 2007 og legger den frem for fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2007 til orientering. 15

16 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 12/2008 Forvaltningsrevisjon miljøsatsing - rammer og innretning Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget viser til tidligere vedtak om oppstart av forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens miljøsatsing. Undersøkelsen rettes i første omgang mot vurderinger av hvordan overordnede miljømål er implementert i organisasjonens plan og styringssystem, og hvordan igangsatte prosesser og tiltak støtter opp under fylkestingets vedtatte målsettinger. Ressursrammen for prosjektet anslås til mellom timer. Rammen spesifiseres i forbindelse med avtale med revisjonen om gjennomføring av prosjektet. Dersom resultatene av denne undersøkelsen tilsier at det innen spesielle områder av organisasjonens virksomhet er stor risiko for manglende måloppnåelse videreføres forvaltningsrevisjonen med et nytt prosjekt. 16

17 Saksutredning: Forvaltningsrevisjon miljøsatsing - rammer og innretning Kontrollutvalget viser til tidligere vedtak om oppstart av forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens miljøsatsing. Undersøkelsen rettes i første omgang mot vurderinger av hvordan overordnede miljømål er implementert i organisasjonens plan og styringssystem, og hvordan igangsatte prosesser og tiltak støtter opp under fylkestingets vedtatte målsettinger. Ressursrammen for prosjektet anslås til mellom timer. Rammen spesifiseres i forbindelse med avtale med revisjonen om gjennomføring av prosjektet. Dersom resultatene av denne undersøkelsen tilsier at det innen spesielle områder av organisasjonens virksomhet er stor risiko for manglende måloppnåelse videreføres forvaltningsrevisjonen med et nytt prosjekt. Utrykte vedlegg i saksmappen: Sak KU-3/2008 BAKGRUNN Fokuset på klimaspørsmål og miljøutfordringer er økende, og det er stor bevissthet om at alle må bidra hver person og organisasjon på sin måte. Også i fylkeskommunen har man i økende grad satt miljøspørsmål på dagsorden. Kontrollutvalget fattet i sak KU-3/2008 følgende vedtak: Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon 2007 vedtar kontrollutvalget oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på oppfølging av miljøsatsingen i STFK. Forslag til problemstilling og lignende legges fram på februarmøtet, før prosjektet settes i gang HELHETLIG DRØFTING Det er ikke vanskelig å slutte seg til ønsker om bedre miljø og mindre truende klimaendringer. Miljøbegrepene nyttes imidlertid på så mange ulike måter og det er ofte uklart hva det siktes til når en omtaler miljøutfordringer. Eksempelvis snakkes det i fylkeskommunens dokumenter om miljø- og bærekraftutfordringer, uten at det alltid er klart hvilket innhold som legges i dette. Begrepet bærekraftig utvikling er i sin opprinnelse brukt om en utvikling hvor menneskenes behov i dag tilfredsstilles, uten å ødelegge framtidige generasjoners behov for å få tilfredsstilt sine behov. Daværende Brundtland-kommisjonen lanserte begrepet i 1987, og knyttet det opp til både fattigdomsbekjempelse og miljøutfordringer. Med henblikk på miljøspørsmålene innebærer en slik utvikling at vi tar hensyn til naturens tålegrense, i form av mindre miljøforurensning og lavere forbruk. Deltakerlandene på Rio-konferansen i 1992 ble enige om en handlingsplan for arbeidet mot en bærekraftig utvikling. Lokal Agenda 21 er implementeringen av Agenda 21 på lokalsamfunnsnivå. Målet med LA 21 er å utvikle egne, lokale handlingsplaner for en bærekraftig utvikling. Gjennom Fredrikstaderklæringen i 1998 har stordelen av norske kommuner og fylkeskommuner, herunder STFK, forpliktet seg til å drive LA 21-arbeid. Fylkestinget vetok samme år at det skulle utarbeides LA 21 for Sør-Trøndelag. I 2000 behandlet fylkestinget statusrapport for LA 21-arbeidet, og besluttet samtidig at arbeidet skulle videreføres gjennom det ordinære BMS-systemet som da var under forberedelse. 17

18 Fokus på miljøutfordringer har blitt stadig tydeligere de senere år, og som en oppfølging til fylkesplanens strategier vedtok fylkestinget i desember 2005, sak FT-102/2005, innføring av miljøledelse: Fylkestinget ber om at det startes en prosess med sikte på innføring av miljøledelse i Sør- Trøndelag fylkeskommune innen utgangen av 2006, med sertifisering etter ISO eller tilsvarende. Prioriterte miljøaspekter er innkjøp, avfall, transport og energi. Prosessen bør starte med det overordnede styringssystem og trekke de enkelte enhetene inn etter hvert. (..) Med miljøledelse menes innføring av et system som skal hjelpe virksomheten til kontinuerlig miljøforbedringer. ISO er, sammen med EMAS, internasjonal standard som er utviklet for å sertifisere miljøledelsessystemer. Miljøfyrtårn er den norske ordningen, beregnet for små og mellomstore virksomheter. Samferdsel, areal og miljøkomitèen i STFK besluttet at sertifisering som miljøfyrtårn skulle være første skritt til miljøledelse. Sommeren 2007 ble fylkeshuset miljøsertifisert etter kravene som ligger i Miljøfyrtårn. Miljøledelse Miljøledelse er et verktøy for å øke bevissthet om konsekvenser av egen virksomhet og bidra til at virksomheten drives i en mer miljøvennlig retning. Sentralt i alt arbeid med miljøledelse er forbedring, innen områder som virksomheten selv har valgt ut. Innføring av miljøledelse innebærer at vi skal kartlegge miljøpåvirkninger av egen drift, utarbeide miljømål og handlingsplaner og iverksette tiltak for å redusere miljøbelastningen av egen drift. Gangen i miljøledelsesprosessen illustreres ofte på denne måten: Kontinuerlig forbedring Rapportering Kartlegging og planlegging Ledelsens gjennomgang Miljøpolitikk Kontroll og korrigerende tiltak Iverksetting og drift Avgrensing av undersøkelsen En undersøkelse av miljøsatsingen kan nødvendigvis ikke omfatte alle deler av miljøaspektene, men må avgrenses og eventuelt gjennomføres i flere etapper. Med bakgrunn i at fylkeskommunen har 18

19 knyttet sin miljøsatsing tett opp imot ledelse og organisasjonens styringssystem vurderes det som hensiktsmessig å prioritere et prosjekt som har et overordnet fokus. Fylkeskommunen har satt i verk en rekke tiltak innen miljøområdet. Mange av disse tiltakene er utformet slik at det er vanskelig å se umiddelbare konkrete resultater. Det kan likevel være hensiktsmessig med en gjennomgang av arbeidet som sålangt er gjort innen dette området, for å undersøke om prosessene er i tråd med fylkestingets forutsetninger og støtter opp under vedtatte målsettinger. Aktuelle problemstillinger for en slik undersøkelse kan være: hvordan er overordnede miljømål integrert i plan- og styringssystemet i virksomheten? er det fastsatt miljømål og målbare tiltak innen de ulike virksomhetsområdene? hvordan ivaretas arbeidet med miljøledelse i lederavtaler, ledersamlinger og andre relevante fora? hvordan sikres enhetenes/medarbeidernes involvering i prosessen? eks. ansvarsforhold, info, kompetanseutvkling o.a. Et undersøkelse som omfatter noen av disse spørsmålene kan gi et godt innblikk i hvordan fylkeskommunen klarer å omsette overordnede mål til mer konkrete tiltak, framkommet i planer og utøvelsen av de respektive enhetenes arbeid. Dersom informasjonen fra denne undersøkelsen tilsier det, kan det senere være hensiktsmessig å videreføre forvaltningsrevisjonen med et nytt prosjekt, innen det/de områder det eventuelt viser seg å være utsatt for risiko. I fylkestingets vedtak om innføring av miljøledelse (sak FT-102/2005) var områdene innkjøp, avfall, enegri og transport prioriterte milljøaspekter. Disse områdene vil det derfor være naturlig å vurdere spesielt ved en eventuell videreføring av undersøkelsesopplegget. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON På bakgrunn av at fylkeskommunens miljøsatsing er knyttet til miljøledelse og styring foreslår kontrollutvalgets sekretariat at det vedtatte forvaltningsrevisjonsprosjektet innrettes mot å undersøke hvordan overordnede miljømål er implementert i organisasjonens virksomhet, og hvordan igangsatte prosesser og tiltak støtter opp under vedtatte målsettinger. Dersom resultatene av denne undersøkelsen tilsier at det innen spesielle områder av organisasjonens virksomhet er stor risiko for manglende måloppnåelse anbefales det å videreføre forvaltningsrevisjonen med et nytt prosjekt. 19

20 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 13/2008 Plan for selskapskontroll for valgperioden Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Fylkestinget Saksbehandler: Per O. Johansen Arkivsaksnr: Kontrollutvalget viser til vedlagte plan for selskapskontroll for inneværende valgperiode og oversender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget slutter seg til plan for selskapskontroll i Sør-Trøndelag fylkeskommune for valgperioden slik den fremgår av saken. 20

21 Saksutredning: Plan for selskapskontroll for valgperioden Kontrollutvalget viser til vedlagte plan for selskapskontroll for inneværende valgperiode og oversender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget slutter seg til plan for selskapskontroll i Sør-Trøndelag fylkeskommune for valgperioden slik den fremgår av saken. VEDLEGG 1. Utkast til plan for selskapskontroll for Sør-Trøndelag fylkeskommune for valgperioden SAKSUTREDNING Innledning 1. Organisering av kommunal sektor Offentlig sektor har i de senere år blitt mer fragmentert og virker gjennom ulike organisasjonsformer, og med varierende tilknytning til den fylkeskommunale organisasjonen. Dette har vært særlig fremtredende i de siste årene i en del vest-europiske land gjennom trenden kalt New Public Management. Dette er en fellesbetegnelse for organisering av det offentlige tjenestetilbudet der markedseksponering, bedriftsøkonomiske prinsipper og der offentlige eller private aktører på tilbydersiden er mer vanlig. Typiske eksempler er forskjellige typer bestiller utfører modeller, utlegging av fylkeskommunal virksomhet i frittstående selskaper eller kjøp av tjenester fra private. I kommuneloven er det åpnet for ulike typer organisering av kommunal virksomhet og det er lagt til rette for at flere kommuner og fylkeskommuner kan samarbeide om felles oppgaver. I tillegg kan kommunene organisere virksomhet etter lov om interkommunale selskaper, lov om stiftelser eller lov om aksjeselskaper. Dette kan oppsummeres i følgende oversikt: Forvaltningsorgan Selvstendige rettssubjekt Kommunal etat (koml 10) Kommunal institusjon (koml 11) Interkomm. samarbeid (koml 27) Interkomm. samarbeid (koml 28 a-c) Kommunalt foretak (koml kap 11) Interkomm. selskap (IKS-lov) Aksjeselskap (AS-lov) Stifting (Stiftingslova) Offentlige eiere Offentlige og private eiere Ingen eiere Figur: Organisering av offentlig sektor, kilde: Norge Kommunerevisorforbund (NKRF) 21

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE ,T ORKDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Orkdal kommune Møtedato/tid : Torsdag 10. november 2005 kl 13.00 Møtested/lokaler : Orkdal rådhus, formannskapssalen Deltagere

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid: kl. 09.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 84/05 85/05 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Mandag 17. oktober 2005 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra Helsetun, Møterom Havørn i 2. etasje Deltagere

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

2006-2008. Namsskogan kommune. Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05. Planen er utarbeidet i september 2005 av

2006-2008. Namsskogan kommune. Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05. Planen er utarbeidet i september 2005 av 2006-2008 Namsskogan kommune Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05 Planen er utarbeidet i september 2005 av Innhold: Innledning... 3 Innholdet i selskapskontrollen... 4 Formål...

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Rapporter fra begrenset selskapskontroll

Rapporter fra begrenset selskapskontroll Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/2165-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Rapporter fra begrenset selskapskontroll VEDLEGG: Utrykte vedlegg i

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 20. MARS 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Verdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Verdal kommune VERDAL KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Verdal kommune Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no Innhold: Innledning... 3 Eierskapskontroll...

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Dato: 16.11.2016 kl. 13.00 15.00 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 10.11.2016 kl. 09.00 10.15 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14.12.2010 kl. 09:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Andre opplysninger: Fylkestannlege Inger Melø vil orientere om virksomheten

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31.08.2010 kl. 13:00 Møtested: Møterom Jaspis, 4.etg i Fylkeshuset Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 42/2010 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2018 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx 1 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE Krødsherad kommune Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Krødsherad, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Kontrollutvalgets oppgaver 1 2. Kommunale

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Levanger kommune. Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Levanger kommune. Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08 Levanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Levanger kommune Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08 Vedtatt av kommunestyret den 25.6.2008, sak PS 59/08 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 11. juni 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Sætra (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Røyrvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Røyrvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Røyrvik kommune Behandlet i kontrollutvalget den 9.9.2008, sak 19/08 Vedtatt av kommunestyret den 20.11.2008-2008, sak 78/08 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 MØTEBOK Møtedato: 23. mai 2016 kl. 09.00 13.00 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Notodden kommune - Kontrollutvalget

Notodden kommune - Kontrollutvalget Notodden kommune - Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget Møtedato: 31.03.2011 Møtested: Møteleder: møterom formannskapsalen Anne Grethe Arud Forfall: Nestleder Torhild

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning.

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. KONTROLL/TILSYN/REVISJON En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. 1 Kommuneloven 1: Arena for funksjonsdyktig kommunalt selvstyre En rasjonell og effektiv forvaltning Mest

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 Dato: 11.04.2016 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, møterom Lilleheia

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2013

Plan for selskapskontroll 2012-2013 Plan for selskapskontroll 2012-2013 Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 013/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 037, &58 Arkivsaknr.: 12/33-2 Kontrollutvalgssekretariatets

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Steinkjer kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Steinkjer kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Steinkjer kommune Behandlet i kontrollutvalget den 17. juni 2008 sak 017/08 Vedtatt av kommunestyret den 15.10.2008, sak PS 08/171 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Tirsdag 8. november 2005, kl 14.00. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 2. Deltagere :

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 29.01.2008 kl 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker Saksliste: 1/08 08/189 ORIENTERING OM FINANSFORVALTNINGEN I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Birkenes kontrollutvalg Dato: 18.04.2016 kl. 14:00 Møtested: Helsestasjonen, møterom Himmelsyna Arkivsak: 15/10175 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 29. februar 2008, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, Formannskapssalen Deltagere :

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 14.02.2013 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 27.04 2006. Faginstans med ansvar for fortolkninger: Kontrollutvalget. Sist revidert: 30.04 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Reglementets

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. november 2015 TID: Kl. 10.00 Folkevalgtopplæring Kl. 14.30 Behandling av saker STED: Møterom Kolvereidvågen De faste medlemmene innkalles

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Overhalla kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Overhalla kommune OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Overhalla kommune Behandlet i kontrollutvalget den 5.juni 2008, sak 018/08 Vedtatt av kommunestyret den 24.6.2008, sak 52/08 Fylkets

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 FORSLAG TIL: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 HORTEN KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget i Horten kommune, den 19. april 2012, sak 18/12. FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer