Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget MØTEINNKALLING"

Transkript

1 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning av møtebok fra /2008 Referatsaker 4 9/2008 Orientering om prosessen med museumskonsolidering 6 10/2008 Forvaltningsrevisjonsrapport: Offentlige anskaffelser - følges regelverket? 8 11/2008 Kontrollutvalgets årsmelding for /2008 Forvaltningsrevisjon miljøsatsing - rammer og innretning 16 13/2008 Plan for selskapskontroll for valgperioden /2008 Forslag til plan for forvaltningsrevisjon /2008 Eventuelt 32

2 Saker til behandling SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 7/2008 Godkjenning av møtebok fra Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Eva Janikken Bekkavik Arkivsaksnr: Møtebok fra kontrollutvalgets møte godkjennes 2

3 Saksutredning: Godkjenning av møtebok fra Møtebok fra kontrollutvalgets møte godkjennes VEDLEGG Møtebok fra kontrollutvalgets møte SAKSFREMLEGG: Godkjenning av møtebok. 3

4 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 8/2008 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget tar fremlagte referatsaker til orientering 4

5 Saksutredning: Referatsaker Kontrollutvalget tar fremlagte referatsaker til orientering Følgende referatsaker legges fram for utvalget: 1. Gir blaffen i roller og verv. Artikkel i Adresseavisen Lovlighetskontroll Fylkesmannen opphever kommunens valg av formannskap og tre utvalg. Kopi av brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til Malvik kommune, datert Terra-tap må dekkes innen Pressemelding nr 14/2008 fra Kommunal- og regionaldepartementet

6 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 9/2008 Orientering om prosessen med museumskonsolidering Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget tar informasjon om museumskonsolideringen til orientering. 6

7 Saksutredning: Orientering om prosessen med museumskonsolidering Kontrollutvalget tar informasjon om museumskonsolideringen til orientering. VEDLEGG Trykte vedlegg i saksmappen Strategisk museumsplan for Sør-Trøndelag. Vedtatt av fylkestinget desember 2006 Sak FT-101/2007 Museumsreformen og videre konsolidering av musèene i Sør-Trøndelag BAKGRUNN Det er i St.melding 22 ( ) Kjelder til kunnskap og oppleving tatt til orde for etablering av sterkere museumsenheter. På bakgrunn av dette er det i de foregående år gjennomført konsolideringsprosesser i en rekke av landets fylker. Det er nå uttrykt klare føringer for at tilsvarende kosolidering skal skje i de resterende fylkene hvor dette finnes hensiktsmessig. Sør-Trøndelag er et av de fylkene hvor Kultur- og kirkedepartementet har stilt krav om at konsolidering iverksettes. I gjeldende strategisk museumsplan, vedtatt i desmeber 2006, pekes det også på behovet for samarbeid og organisatoriske løsninger som kan bidra til til faglig styrke og mindre sårbarhet innen museumsområdet. Da denne saken, FT-101/2007, ble behandlet i fylkestinget i desember 2007 ble det fattet vedtak om å primært etablere èn museumsenhet. Hovedstrukturen for enheten skal være lagt innen utgangen av mars KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Med bakgrunn i St.melding 22 og Kultur- og kirkedepartementets føringer har fylkestinget vedtatt konsolidering av musèene i Sør-Trøndelag. Hovedstruktur for den nye enheten skal være klar innen utgangen av mars d.å. Fylkesrådmanmen v/ enhet for Regional utvikling vil i kontrollutvalgets møte gi informasjon om status og framdrift i prosessen med konsolidering av musèene. 7

8 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 10/2008 Forvaltningsrevisjonsrapport: Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Fylkestinget Saksbehandler: Per O. Johansen Arkivsaksnr: Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser følges regelverket? til etterretning, og oversender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser følges regelverket? til etterretning, og ber om at fylkesrådmannen følger opp rapportens anbefalinger og iverksetter tiltak for å sikre at anskaffelsesregelverket følges som forutsatt. 8

9 Saksutredning: Forvaltningsrevisjonsrapport: Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser følges regelverket? til etterretning, og oversender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser følges regelverket? til etterretning, og ber om at fylkesrådmannen følger opp rapportens anbefalinger og iverksetter tiltak for å sikre at anskaffelsesregelverket følges som forutsatt. VEDLEGG 1. Forvaltningsrevisjonsrapport: Offentlige anskaffelser følges regelverket?, avgitt av Revisjon Midt-Norge IKS Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak KU-44/2007: Bestilling av forvaltningsrevisjon Innkjøpsforvaltning i STFK, behandlet av kontrollutvalget på møte den Sak FT-27/2007: Plan for forvaltningsrevisjon 2007, vedtatt av fylkestinget på møte den SAKSUTREDNING Det anslås at offentlig sektor i Norge årlig anskaffer varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for ca. 270 milliarder kroner. Offentlige anskaffelser har derfor stor betydning for effektiviteten og ressursbruken i offentlig sektor, og utgjør samtidig et meget viktig marked for næringslivet. En effektiv innkjøpsforvaltning har vært en viktig målsetting i både offentlig og privat sektor i mange tiår. I næringslivet har man fått standarder for håndteringen av innkjøp. I det offentlige er regelverket nedfelt i lov og har gradvis utviklet seg etter hvert som behovet for etterrettelighet og ønsket om likebehandling og konkurranse er blitt mer fokusert. Utviklingen av frihandelsavtaler mellom nasjonalstatene har også vært en sterk medvirkende faktor. Den viktigste er EU s fire friheter med blant annet fri flyt av varer og tjenester over landegrensene. Disse prinsippene er også nedfelt i EØSavtalen og dermed implementert i det norske lovverket gjennom lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Lov og forskrift om offentlig anskaffelser er implementering av EU s prinsipper om fri flyt av varer og tjenester gjennom EØS avtalen i norsk rett. Formålet med regelverket kan kort oppsummeres som følger: 9

10 Bidra til økt verdiskaping i samfunnet Sikre effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser Skape forretningsmessighet ved offentlige anskaffelser Sørge for likebehandling mellom leverandørene Sikre at det offentlige opptrer med integritet Skape tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte Sørge for at anskaffelsen er basert på konkurranse Sikre forutberegnelighet i anskaffelsesprosessen Skape gjennomsiktighet i anskaffelsesprosessen Sikre etterprøvbarhet I tillegg plikter innkjøper å legge vekt på livssykluskostnader (totale kostnader gjennom varens levetid), universell utforming (enkel og intuitiv i bruk, hensyn til funksjonshemmede etc) og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. For at alle disse hensynene skal ivaretas er det utarbeidet et nokså detaljert og stringent regelverk, noe som kan være en utfordring for innkjøper. Ulike deler av regelverket får anvendelse på innkjøpet, alt etter anskaffelsens art og verdi. Innkjøp i Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune kjøpte ifølge driftsregnskapet for 2006 inn varer og tjenester for om lag 720 millioner kroner. I tillegg ble investeringsregnskapet belastet for kjøp av varer og tjenester med nesten 250 millioner kroner. Fylkeskommunen er således en betydelig markedsaktør og bruker svært mye penger hvert år på kjøp av varer og tjenester. I egenskap av å være en stor aktør har fylkeskommunen et ansvar for å utvikle leverandørindustrien, sikre konkurranse i markedet og utvikle leverandørene på en slik måte at de skaper egen konkurransekraft. På den måten sikres fylkeskommunen på sikt varer og tjenester til etterspurt kvalitet til en fordelaktig pris. Med et så vidt stort innkjøpsvolum i året har Sør-Trøndelag klare interesser i å handle varer og tjenester på en kostnadseffektiv måte gjennom gode innkjøpsavtaler. Kontrollutvalgets bestilling Kontrollutvalget har i sin vurdering av risiko og vesentlighet i fylkeskommunen vurdert innkjøp som et viktig område å se nærmere på i Dette med bakgrunn i områdets størrelse, hensynet for å bidra til en effektiv innkjøpsforvaltning og for å legge til rette for at fylkeskommunen er en mest mulig forutsigbar innkjøper hos næringslivet i regionen. Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon for 2007 som ble vedtatt av fylkestinget i møte den (sak FT-27/2007), foretok kontrollutvalget en bestilling av prosjektet hos Revisjon Midt- Norge IKS på møte den 3. september Ut fra kontrollutvalgets bestilling har Revisjon Midt- Norge IKS formulert følgende problemformulering for prosjektet: Hovedproblemstilling: Følger Sør-Trøndelag fylkeskommune regelverket for offentlige innkjøp og blir inngåtte avtaler fulgt i henhold til avtalevilkår? 10

11 Delproblemstillinger: 1. Hvordan vil organiseringen av innkjøpsfunksjonen ha betydning for anskaffelsesreglene? 2. Følges regelverket med tanke på terskelverdier? 3. Følges egne lokale bestemmelser? 4. Hvordan registreres innkomne tilbud i anbudssaker (tilbudsåpning)? 5. Journalføres dokumenter i anskaffelsesprosessen? 6. Følges regelverket ved inngåelse av rammeavtaler? 7. Foretas det innkjøp i samsvar med rammeavtalene? Resultater fra undersøkelsen Revisjon Midt-Norge har avgitt sin forvaltningsrevisjonsrapport den og kan kort oppsummeres som følger: 1. Organisering av innkjøpsfunksjonen: Sør-Trøndelag fylkeskommune har ifølge revisor organisert innkjøpsfunksjonen med klar ansvars- og rollefordeling for innkjøp. Enhetene har selvstendig ansvar for sine innkjøp, men kan støtte seg til den sentrale jus- og innkjøpstjenesten i sine anskaffelsesprosesser. 2. Oppfølging av regelverket med tanke på terskelverdier Ved anskaffelser mellom kr og kr har revisor avdekket avvik ved samtlige innkjøp som ble undersøkt, og enhetene ga uttrykk for at de ikke kjente kravene som stilles ved anskaffelser i denne størrelsesorden. Når det gjelder anskaffelser over kr er kunnskapen og status bedre, men revisor redegjør også her for flere brudd på innkjøpsregelverket knyttet til manglende anskaffelsesprotokoll, manglende kontraktsskriving, feilaktig bruk av direkteanskaffelser og politiske behandling av valg av leverandør. Utvelgelse av leverandør skal skje utelukkende på grunnlag av de på forhånd fastsatte tildelingskriteriene. 3. Oppfølging av egne lokale bestemmelser Sør-Trøndelag fylkeskommune har en egen veileder for offentlige anskaffelser, men revisors undersøkelse viser at denne i liten grad er kjent blant enhetene som foretar innkjøp. Dermed er det også vanskelig å følge veilederen. Jus- og innkjøpstjenesten følger veilederen. Veilederen stiller blant annet krav om at det fylles ut et eget skjema for alle anskaffelser over kr Sett i lys av innkjøpsvolumet i Sør-Trøndelag fylkeskommune er grensen på kr lav. Veilederen stiller også krav om at det skal opprettes brukerutvalg ved kunngjøring av rammeavtaler. Revisors gjennomgang viser at dette blir fulgt opp i henhold til veilederen. 4. Registrering av innkomne tilbud i anbudssaker Rutinene for mottak av tilbud og registrering av innkomne anbud i åpningsprotokoll vurderes av revisor for å være tilstrekkelige. Revisor peker imidlertid på at Bygge- og eiendomstjenesten ikke har etablert en rutine for å benytte anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket. 5. Journalføring av dokumenter i anskaffelsesprosessen Revisors undersøkelser viser at Jus- og innkjøpstjenesten oppfyller arkivlovens bestemmelser om journalføring av dokumenter, men en del relevante dokumenter som skatteattest og HMS-erklæring 11

12 blir ikke registrert. Ved Bygge- og eiendomstjenesten er det i følge revisor mangler i forhold til arkivlovens bestemmelser. 6. Oppfølging av regelverket ved inngåelse av rammeavtaler Revisor påpeker i sin rapport regelbrudd ved 3 av 5 undersøkte rammeavtaler. Regelbruddet er knyttet til tilfeller der fylkeskommunen har inngått rammeavtaler på vegne av flere kommuner. Feilene er knyttet til at deltakende kommuner ikke er identifisert i kunngjøringen og at verdien av kommunenes forventede anskaffelser ikke er oppgitt. Kommunene kan risikere at avrop i henhold til inngåtte rammeavtaler dermed blir underkjent i forhold til regelverket. Fylkeskommunen selv er identifisert i kunngjøringen slik at egne anskaffelser er lovlige, men kommunene kan etter dette komme i en uheldig situasjon. For øvrig er anskaffelsesprotokollene og avtalene opprettet i henhold til regelverket. 7. Innkjøp i henhold til rammeavtalene Revisor har i sin undersøkelse påvist avvik ved at det er foretatt anskaffelser utenfor rammeavtalene ved enkelte enheter og for særskilte varegrupper som IT-relaterte varer og drivstoff. Noen av avvikene kan skyldes at avtaleleverandør rent geografisk ikke er lokalisert i nærheten av innkjøper. I en del tilfeller hjemler avtalene mulighet for å velge andre leverandører Revisors hovedkonklusjon følger fylkeskommunen anskaffelsesregelverket? Revisor konkluderer i sin rapport med at Sør-Trøndelag fylkeskommune har organisert en effektiv innkjøpsfunksjon og lagt til rette for at regelverket følges opp. Videre anses fylkeskommunens rutiner knyttet til mottak av tilbud og anbudsåpning for å være god. Revisor påpeker imidlertid mangler når det gjelder innkjøpskompetanse ute i den enkelte enhet, og at dette medfører at enhetene ikke etterlever regelverket. Det er ifølge revisor avdekket mangler med hensyn til å dokumentere anskaffelsene gjennom fylkeskommunens egne skjema eller anskaffelsesprotokoll, innhenting av skatteattester, HMS-egenerklæring og å inngå kontrakter for anskaffelser for over kr Revisors funn tyder også på at fylkeskommunens innkjøpere kan bli bedre i forhold til lojalitet overfor inngåtte avtaler. Videre har revisor avdekket mangler i kunngjøringen ved inngåelse av rammeavtaler. Manglende kunngjøring av avtaledeltakerne kan føre til at kommunenes avrop i henhold til avtalene ikke regnes som avtalekjøp, men en forskriftsstridig direkteanskaffelse. Revisors anbefalinger Med bakgrunn i de undersøkelsene som er gjennomført har revisor gitt følgende anbefalinger: De fylkeskommunale enhetene bør få økt sin kunnskap om lov og forskrift om offentlige anskaffelser. De bør også få økt kunnskap om interne bestemmelser. Det gjelder særskilt bygge- og eiendomstjenesten som har ansvar for mange, store anskaffelser som skal anskaffes i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Fylkesrådmannen bør etablere rutiner for oppfølging av at lov og forskrift om offentlige anskaffelser og interne bestemmelser etterleves. Bygge- og eiendomstjenesten bør endre sin praksis slik at de skriver en kontrakt for alle anskaffelser over kr Enheten bør også skrive en anskaffelsesprotokoll for alle anskaffelser over kr Bygge- og eiendomstjenesten bør innrette sin saksbehandling slik at dokumenter i anskaffelsesprosesser journalføres i henhold til arkivloven. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig å journalføre skatteattest og HMS - egenerklæring i Public 360. Det bør vurderes om STFK s mal for anskaffelsesprotokoll skal legges inn i Public 360 (Elark), slik at den er lett tilgjengelig for alle. Når kontraktsformen rammeavtaler skal benyttes bør fylkeskommunen sikre seg at alle oppdragsgivere er kunngjort. 12

13 STFK bør gå gjennom de funn som undersøkelsen viser på om det foretas innkjøp i samsvar med rammeavtalene, med sikte på å øke lojaliteten til rammeavtalene. Slike gjennomganger bør foretas med jevne mellomrom. Kontrollutvalgets sekretariat viser til forvaltningsrevisjonsrapporten for mer spesifikke vurderinger og konklusjoner og begrunnelsene som ligger bak konklusjonene. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERINGER Etter kontrollutvalgssekretariatet sin oppfatning har Revisjon Midt-Norge IKS gjennomført en veldokumentert undersøkelse av viktige forhold ved innkjøpsforvaltningen i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser representerer et komplisert og detaljorientert regelverk som krever både opplæring og forståelse for å kunne etterleves fullt ut. Det er likevel grunn til å slå fast at dersom man følger lovens hovedregel i 5 om å opptre i samsvar med god forretningsskikk og basere sine anskaffelser på konkurranse, likebehandling, forutsigbarhet og etterrettelighet vil man som innkjøper ha kommet langt i å følge regelverkets intensjoner. Revisors undersøkelse har avdekket flere mangler knyttet til måten innkjøp gjennomføres på i Sør- Trøndelag fylkeskommune. Rapporten gir likevel ikke indikasjoner på at fylkeskommunen forsøker å opptre i strid med lovens intensjoner om å sikre likebehandling og lik konkurranse mellom leverandørene. Formelle feil knyttet til mangler ved utlysning eller dokumentasjon kan likevel gi konsekvenser for fylkeskommunen i form av klagesaker som kan føre til at anskaffelsesprosessen må gjennomføres på nytt, erstatsningssaker og / eller bøtelegging. Det er i så måte viktig at medarbeidere som arbeider med innkjøp i fylkeskommunen har god kunnskap om regelverket og lokale bestemmelser i organisasjonen. Retten til å gjøre innkjøp i store organisasjoner utgjør en formidabel maktposisjon. Riktig og god forvaltning av innkjøpsfunksjonen har mye å si for utviklingen av et sunt og konkurransedyktig næringsliv i regionen. Det er viktig at fylkeskommunen som en stor aktør og innkjøper gjennomfører sine anskaffelser på en etterrettelig og veldokumentert måte i henhold til regelverket, slik at næringslivet har tillit til at innkjøpsprosessen går riktig for seg. Det er betryggende at fylkesrådmannen i sin høringsuttalelse gir uttrykk for at han vil følge opp funnene i forvaltningsrevisjonsrapporten og foreta nødvendige tiltak for å lukke avvikene som er avdekket. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til etterretning og oversende rapporten til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser følges regelverket? til etterretning og ber om at fylkesrådmannen følger opp rapportens anbefalinger og iverksetter nødvendige tiltak for å sikre at anskaffelsesregelverket følges som forutsatt. 13

14 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 11/2008 Kontrollutvalgets årsmelding for 2007 Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Fylkestinget Saksbehandler: Per O. Johansen Arkivsaksnr: Kontrollutvalget vedtar årsmeldingen for 2007, og sender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2007 til orientering. 14

15 Saksutredning: Kontrollutvalgets årsmelding for 2007 Kontrollutvalget vedtar årsmeldingen for 2007, og sender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2007 til orientering. VEDLEGG 1. Årsmelding for kontrollutvalget for SAKSUTREDNING Kontrollutvalget er fylkestingets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende tilsynet med fylkeskommunen og dens virksomhet på vegne av fylkestinget. Utvalget rapporterer sine saker til fylkestinget løpende gjennom året, men for å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi fylkestinget et innblikk i kontrollutvalgets virksomhet, utarbeider kontrollutvalget sin egen årsmelding som legges frem for fylkestinget til orientering. Kontrollutvalgets sekretariat viser til den vedlagte årsmeldingen for kontrollutvalget for KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat tilrår at kontrollutvalget vedtar utkast til årsmelding for 2007 og legger den frem for fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2007 til orientering. 15

16 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 12/2008 Forvaltningsrevisjon miljøsatsing - rammer og innretning Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget viser til tidligere vedtak om oppstart av forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens miljøsatsing. Undersøkelsen rettes i første omgang mot vurderinger av hvordan overordnede miljømål er implementert i organisasjonens plan og styringssystem, og hvordan igangsatte prosesser og tiltak støtter opp under fylkestingets vedtatte målsettinger. Ressursrammen for prosjektet anslås til mellom timer. Rammen spesifiseres i forbindelse med avtale med revisjonen om gjennomføring av prosjektet. Dersom resultatene av denne undersøkelsen tilsier at det innen spesielle områder av organisasjonens virksomhet er stor risiko for manglende måloppnåelse videreføres forvaltningsrevisjonen med et nytt prosjekt. 16

17 Saksutredning: Forvaltningsrevisjon miljøsatsing - rammer og innretning Kontrollutvalget viser til tidligere vedtak om oppstart av forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens miljøsatsing. Undersøkelsen rettes i første omgang mot vurderinger av hvordan overordnede miljømål er implementert i organisasjonens plan og styringssystem, og hvordan igangsatte prosesser og tiltak støtter opp under fylkestingets vedtatte målsettinger. Ressursrammen for prosjektet anslås til mellom timer. Rammen spesifiseres i forbindelse med avtale med revisjonen om gjennomføring av prosjektet. Dersom resultatene av denne undersøkelsen tilsier at det innen spesielle områder av organisasjonens virksomhet er stor risiko for manglende måloppnåelse videreføres forvaltningsrevisjonen med et nytt prosjekt. Utrykte vedlegg i saksmappen: Sak KU-3/2008 BAKGRUNN Fokuset på klimaspørsmål og miljøutfordringer er økende, og det er stor bevissthet om at alle må bidra hver person og organisasjon på sin måte. Også i fylkeskommunen har man i økende grad satt miljøspørsmål på dagsorden. Kontrollutvalget fattet i sak KU-3/2008 følgende vedtak: Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon 2007 vedtar kontrollutvalget oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på oppfølging av miljøsatsingen i STFK. Forslag til problemstilling og lignende legges fram på februarmøtet, før prosjektet settes i gang HELHETLIG DRØFTING Det er ikke vanskelig å slutte seg til ønsker om bedre miljø og mindre truende klimaendringer. Miljøbegrepene nyttes imidlertid på så mange ulike måter og det er ofte uklart hva det siktes til når en omtaler miljøutfordringer. Eksempelvis snakkes det i fylkeskommunens dokumenter om miljø- og bærekraftutfordringer, uten at det alltid er klart hvilket innhold som legges i dette. Begrepet bærekraftig utvikling er i sin opprinnelse brukt om en utvikling hvor menneskenes behov i dag tilfredsstilles, uten å ødelegge framtidige generasjoners behov for å få tilfredsstilt sine behov. Daværende Brundtland-kommisjonen lanserte begrepet i 1987, og knyttet det opp til både fattigdomsbekjempelse og miljøutfordringer. Med henblikk på miljøspørsmålene innebærer en slik utvikling at vi tar hensyn til naturens tålegrense, i form av mindre miljøforurensning og lavere forbruk. Deltakerlandene på Rio-konferansen i 1992 ble enige om en handlingsplan for arbeidet mot en bærekraftig utvikling. Lokal Agenda 21 er implementeringen av Agenda 21 på lokalsamfunnsnivå. Målet med LA 21 er å utvikle egne, lokale handlingsplaner for en bærekraftig utvikling. Gjennom Fredrikstaderklæringen i 1998 har stordelen av norske kommuner og fylkeskommuner, herunder STFK, forpliktet seg til å drive LA 21-arbeid. Fylkestinget vetok samme år at det skulle utarbeides LA 21 for Sør-Trøndelag. I 2000 behandlet fylkestinget statusrapport for LA 21-arbeidet, og besluttet samtidig at arbeidet skulle videreføres gjennom det ordinære BMS-systemet som da var under forberedelse. 17

18 Fokus på miljøutfordringer har blitt stadig tydeligere de senere år, og som en oppfølging til fylkesplanens strategier vedtok fylkestinget i desember 2005, sak FT-102/2005, innføring av miljøledelse: Fylkestinget ber om at det startes en prosess med sikte på innføring av miljøledelse i Sør- Trøndelag fylkeskommune innen utgangen av 2006, med sertifisering etter ISO eller tilsvarende. Prioriterte miljøaspekter er innkjøp, avfall, transport og energi. Prosessen bør starte med det overordnede styringssystem og trekke de enkelte enhetene inn etter hvert. (..) Med miljøledelse menes innføring av et system som skal hjelpe virksomheten til kontinuerlig miljøforbedringer. ISO er, sammen med EMAS, internasjonal standard som er utviklet for å sertifisere miljøledelsessystemer. Miljøfyrtårn er den norske ordningen, beregnet for små og mellomstore virksomheter. Samferdsel, areal og miljøkomitèen i STFK besluttet at sertifisering som miljøfyrtårn skulle være første skritt til miljøledelse. Sommeren 2007 ble fylkeshuset miljøsertifisert etter kravene som ligger i Miljøfyrtårn. Miljøledelse Miljøledelse er et verktøy for å øke bevissthet om konsekvenser av egen virksomhet og bidra til at virksomheten drives i en mer miljøvennlig retning. Sentralt i alt arbeid med miljøledelse er forbedring, innen områder som virksomheten selv har valgt ut. Innføring av miljøledelse innebærer at vi skal kartlegge miljøpåvirkninger av egen drift, utarbeide miljømål og handlingsplaner og iverksette tiltak for å redusere miljøbelastningen av egen drift. Gangen i miljøledelsesprosessen illustreres ofte på denne måten: Kontinuerlig forbedring Rapportering Kartlegging og planlegging Ledelsens gjennomgang Miljøpolitikk Kontroll og korrigerende tiltak Iverksetting og drift Avgrensing av undersøkelsen En undersøkelse av miljøsatsingen kan nødvendigvis ikke omfatte alle deler av miljøaspektene, men må avgrenses og eventuelt gjennomføres i flere etapper. Med bakgrunn i at fylkeskommunen har 18

19 knyttet sin miljøsatsing tett opp imot ledelse og organisasjonens styringssystem vurderes det som hensiktsmessig å prioritere et prosjekt som har et overordnet fokus. Fylkeskommunen har satt i verk en rekke tiltak innen miljøområdet. Mange av disse tiltakene er utformet slik at det er vanskelig å se umiddelbare konkrete resultater. Det kan likevel være hensiktsmessig med en gjennomgang av arbeidet som sålangt er gjort innen dette området, for å undersøke om prosessene er i tråd med fylkestingets forutsetninger og støtter opp under vedtatte målsettinger. Aktuelle problemstillinger for en slik undersøkelse kan være: hvordan er overordnede miljømål integrert i plan- og styringssystemet i virksomheten? er det fastsatt miljømål og målbare tiltak innen de ulike virksomhetsområdene? hvordan ivaretas arbeidet med miljøledelse i lederavtaler, ledersamlinger og andre relevante fora? hvordan sikres enhetenes/medarbeidernes involvering i prosessen? eks. ansvarsforhold, info, kompetanseutvkling o.a. Et undersøkelse som omfatter noen av disse spørsmålene kan gi et godt innblikk i hvordan fylkeskommunen klarer å omsette overordnede mål til mer konkrete tiltak, framkommet i planer og utøvelsen av de respektive enhetenes arbeid. Dersom informasjonen fra denne undersøkelsen tilsier det, kan det senere være hensiktsmessig å videreføre forvaltningsrevisjonen med et nytt prosjekt, innen det/de områder det eventuelt viser seg å være utsatt for risiko. I fylkestingets vedtak om innføring av miljøledelse (sak FT-102/2005) var områdene innkjøp, avfall, enegri og transport prioriterte milljøaspekter. Disse områdene vil det derfor være naturlig å vurdere spesielt ved en eventuell videreføring av undersøkelsesopplegget. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON På bakgrunn av at fylkeskommunens miljøsatsing er knyttet til miljøledelse og styring foreslår kontrollutvalgets sekretariat at det vedtatte forvaltningsrevisjonsprosjektet innrettes mot å undersøke hvordan overordnede miljømål er implementert i organisasjonens virksomhet, og hvordan igangsatte prosesser og tiltak støtter opp under vedtatte målsettinger. Dersom resultatene av denne undersøkelsen tilsier at det innen spesielle områder av organisasjonens virksomhet er stor risiko for manglende måloppnåelse anbefales det å videreføre forvaltningsrevisjonen med et nytt prosjekt. 19

20 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 13/2008 Plan for selskapskontroll for valgperioden Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Fylkestinget Saksbehandler: Per O. Johansen Arkivsaksnr: Kontrollutvalget viser til vedlagte plan for selskapskontroll for inneværende valgperiode og oversender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget slutter seg til plan for selskapskontroll i Sør-Trøndelag fylkeskommune for valgperioden slik den fremgår av saken. 20

21 Saksutredning: Plan for selskapskontroll for valgperioden Kontrollutvalget viser til vedlagte plan for selskapskontroll for inneværende valgperiode og oversender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget slutter seg til plan for selskapskontroll i Sør-Trøndelag fylkeskommune for valgperioden slik den fremgår av saken. VEDLEGG 1. Utkast til plan for selskapskontroll for Sør-Trøndelag fylkeskommune for valgperioden SAKSUTREDNING Innledning 1. Organisering av kommunal sektor Offentlig sektor har i de senere år blitt mer fragmentert og virker gjennom ulike organisasjonsformer, og med varierende tilknytning til den fylkeskommunale organisasjonen. Dette har vært særlig fremtredende i de siste årene i en del vest-europiske land gjennom trenden kalt New Public Management. Dette er en fellesbetegnelse for organisering av det offentlige tjenestetilbudet der markedseksponering, bedriftsøkonomiske prinsipper og der offentlige eller private aktører på tilbydersiden er mer vanlig. Typiske eksempler er forskjellige typer bestiller utfører modeller, utlegging av fylkeskommunal virksomhet i frittstående selskaper eller kjøp av tjenester fra private. I kommuneloven er det åpnet for ulike typer organisering av kommunal virksomhet og det er lagt til rette for at flere kommuner og fylkeskommuner kan samarbeide om felles oppgaver. I tillegg kan kommunene organisere virksomhet etter lov om interkommunale selskaper, lov om stiftelser eller lov om aksjeselskaper. Dette kan oppsummeres i følgende oversikt: Forvaltningsorgan Selvstendige rettssubjekt Kommunal etat (koml 10) Kommunal institusjon (koml 11) Interkomm. samarbeid (koml 27) Interkomm. samarbeid (koml 28 a-c) Kommunalt foretak (koml kap 11) Interkomm. selskap (IKS-lov) Aksjeselskap (AS-lov) Stifting (Stiftingslova) Offentlige eiere Offentlige og private eiere Ingen eiere Figur: Organisering av offentlig sektor, kilde: Norge Kommunerevisorforbund (NKRF) 21

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester

Bruk av konsulenttjenester Skien kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 020 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag......iii 1 Innledning......1 1.1 Bakgrunn......1 1.2 Problemstillinger......1 1.3 Avgrensing....1 2 Metode og

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer