(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA"

Transkript

1 (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Dolphin Group ASA, org.nr , The Board of Directors hereby convenes an extraordinary general meeting of Dolphin Group ASA, org. no , to be held on 15. mai 2015 kl. 10:00 i selskapets lokaler, Helsfyr Atrium, Innspurten 15, 0663 Oslo. 15 May 2015 at 10:00 a.m. at the premises of the company at Helsfyr Atrium, Innspurten 15, 0663 Oslo. Registrering av fremmøtte finner sted fra kl. 09:30. Følgende saker foreligger til behandling: Registration of attendance takes place from 09:30 a.m. onwards. The following items are on the agenda: 1. Åpning av generalforsamlingen ved Terje Rogne. Registrering av møtende aksjeeiere 1. Opening of the general meeting by Terje Rogne. Registration of shareholders present 2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 2. Appointment of chairman of the meeting as well as a person to sign the minutes with the chairman 3. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen 3. Approval of the notice of meeting and the agenda 4. Rettet emisjon 4. Private placement of shares 5. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen 5. Authorisation to increase the share capital *** *** Vedlagt følger forslag til generalforsamlingens beslutninger (Vedlegg 1) og nærmere informasjon om aksjeeiernes rettigheter, herunder hvordan aksjeeierne kan delta og stemme på generalforsamlingen (Vedlegg 2). Enclosed is a proposal for resolutions to be passed by the general meeting (Appendix 1), and more detailed information regarding the shareholders rights, including how to attend and vote at the general meeting (Appendix 2). Oslo, 23. april 2015 Dolphin Group ASA Styret Oslo, 23 April 2015 Dolphin Group ASA Board of Directors

2 VEDLEGG 1: FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER APPENDIX 1: PROPOSED GENERAL MEETING RESOLUTIONS Sak 4. Rettet emisjon Seismikkmarkedet har blitt hardt rammet av utviklingen i oljeprisen, og den påfølgende mangelen på nye investeringer innen utforsking og utvikling. Selskapet har fortsatt en positiv operasjonell kontantstrøm og eier ikke egne fartøy. Samtidig har selskapet og dets datterselskap, Dolphin Geophysical AS, en aggressiv avdragsprofil på banklån, samt to obligasjonslån som forfaller i Q4/2016 og Q4/2017. Dette har ført til spekulasjoner i markedet rundt hvorvidt selskapet er i stand til å overholde sine finansielle forpliktelser. Selv om selskapet ikke forventer noen kontantmangel på kort sikt, søker selskapet proaktivt å styrke balansen og påse at det har tilstrekkelig handlingsrom for forverrede markedsutsikter for å forsikre kreditorer og andre involverte om at selskapet kan overholde sine finansielle forpliktelser. På denne bakgrunn har styret engasjert Arctic Securities AS og innledet diskusjoner med sine viktigste finansielle interessenter: aksjonærene, obligasjonseierne og bankene. For å styrke selskapets balanse og evnen til å imøtegå en forlenget nedgang i markedet, har selskapet til hensikt å gjennomføre en rettet emisjon på 20 % av selskapets utestående aksjekapital. Arctic Securities AS har gjennomført en grundig og bred bookbuilding mot et bredt spekter av investorer og har mottatt tegninger for nye aksjer til en tegningskurs på NOK 2,05 per aksje, som tilsvarer sluttkurs for selskapets aksjer før bookbuildingen. Den rettede emisjonen vil tilrettelegge for forhandlingene med selskapets kreditorer. Långiverne under Dolphin Geophysical AS hovedbanklåneavtale har gått med på å redusere avdragsprofilen og å gjøre deler av lånet om til et sluttavdrag som forfaller etter selskapets Item 4. Private placement The seismic market has been hit hard by the oil price development and the subsequent lack of new exploration and development investments. The Company maintains a positive operational cash flow and does not own vessels on its own. However, the Company and its subsidiary, Dolphin Geophysical AS, have an aggressive bank amortisation profile and two bonds outstanding which mature in Q4/2016 and Q4/2017. This has led to speculations in the market as to whether the Company will be able to honour its financial obligations. Although there is no projected cash shortfall shortterm, the Company will pro-actively seek to strengthen its balance sheet and make sure that it has sufficient headroom for a worsened market situation to ensure all creditors and other stakeholders that its financial obligations will be met. Against this background, the Company has engaged Arctic Securities AS (the Manager ) and entered into discussions with its three main financial stakeholders: the shareholders, the bondholders and the banks. In order to strengthen the Company s balance sheet and its ability to meet a prolonged downturn in the market, the Company intends to carry out an equity issue of 20 % of the outstanding share capital by way of a private placement (the Private Placement ). The Manager has carried out a thorough and broad bookbuilding process towards a broad range of investors and has received subscriptions for 70,000,000 new shares at a subscription price of NOK 2.05 per share, which corresponds to the closing price of the Company s shares before the bookbuilding process. The Private Placement will facilitate the negotiations with the Company s creditors. Moreover, the lenders under Dolphin Geophysical AS s main bank facility have agreed to adjust the amortisation profile under that facility, by reducing the amortisation, and converting part of the 2 (12)

3 obligasjonslån DOLP01 og DOLP02. Selskapet har mottatt støtte fra en betydelig andel av obligasjonseierne i hvert av DOLP01 og DOLP02 for å stemme for å utsette forfallsdatoen med 15 måneder. Bankenes og obligasjonseiernes samtykke er betinget av at den rettede emisjonen finner sted. Med hensyn til hendelser som er inntruffet siden siste balansedato, jf. allmennaksjeloven 10-3 (2), viser styret til selskapets børsmeldinger publisert på under tickeren «DOLP». Styret foreslår at aksjonærenes fortrinnsrett fravikes, jf. allmennaksjeloven 10-5 fordi: (a) Tegningskursen i den rettede emisjonen utgjør ikke en rabatt til aksjonærene som deltar, sammenlignet med sluttkursen for selskapets aksje på dagen for bookbuildingen, (b) Ettersom tegningskursen i den rettede emisjonen er satt til markedskurs og det er tilfredsstillende likviditet i aksjen, har det begrensede antall aksjonærer som ikke fikk anledning til å delta i den rettede emisjonen, mulighet til å opprettholde sin forholdsmessige eierandel i selskapet ved å kjøpe aksjer i markedet. (c) Basert på styrets foreslåtte allokering og det faktum at styret foreslår at det skal gjennomføres en reparasjonsemisjon, vil ikke den rettede emisjonen vesentlig forrykke maktbalansen i selskapet. På bakgrunn av det ovennevnte, foreslår styret at generalforsamlingen vedtar følgende beslutning: facility into a bullet instalment maturing after both DOLP01 and DOLP02. The Company has received support from a significant proportion of its bondholders in each of DOLP01 and DOLP02 to vote in favour of extending the maturity date in each bond by 15 months. The banks and the bondholders consents are subject to completion of the Private Placement. With respect to events which have occurred since the date of the most recent annual reports of the company, cf. section 10-3 (2) of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board refers to the company s stock exchange announcements published on under the ticker DOLP. The board proposes to waive the existing shareholders pre-emption rights to participate in the Private Placement, cf. section 10-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act because: (a) the subscription price in the Private Placement does not offer a discount to the shareholders participating in the Private Placement compared to the closing price of the Company s shares on the day of the bookbuilding; (b) since the subscription price in the Private Placement is set at market price and there is satisfactory liquidity in the share, the limited number of shareholders who were not given the opportunity to participate in the Private Placement will be able to maintain their pro rata shareholdings by acquiring shares in the market; and (c) the Private Placement will not, based on the board s proposed allocation and the fact that the board of directors also proposes to carry out a repair issue, materially alter the power balance amongst the Company s shareholders. Against the above background, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution: 1. Aksjekapitalen forhøyes med NOK fra NOK til NOK ved utstedelse av aksjer hver pålydende NOK De nye aksjene tegnes på dagen for generalforsamlingen. Aksjene tegnes av Arctic Securities AS på vegne og for regning 1. The share capital is increased by NOK 140,000,000 from NOK 690,756,978 to NOK 830,756,978 by issuing 70,000,000 shares, each with a nominal value of NOK The new shares shall be subscribed for on the day of the general meeting. The shares are subscribed for by Arctic Securities AS 3 (12)

4 av de investorene som er angitt i Vedlegg, og i henhold til bestillingsavtale som disse investorene har inngått. Aksjeeierens fortrinnsrett etter aksjeloven 10 4 fravikes, jf Det skal betales NOK 2,05 per aksje, slik at samlet aksjeinnskudd for aksjene blir NOK , hvorav NOK utgjør overkurs. Aksjene skal tegnes samme dag som generalforsamlingen. 4. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved kontant betaling til emisjonskonto i navnet til Arctic Securities AS innen 13. mai 2015 og kan ikke disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert, jf. allmennaksjeloven De nye aksjene gir aksjonærrettigheter fra det tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, herunder rett til utbytte som vedtas etter registreringen. Fra samme tidspunkt skal 4 i vedtektene lyde: «Aksjekapitalen er NOK fordelt på aksjer hver pålydende NOK 2.» 6. Kapitalforhøyelsen er betinget av at obligasjonseiermøtene i obligasjonslånene med ticker «DOLP01» og «DOLP02» vedtar å utsette forfallsdato for hvert lån med 15 måneder. on behalf and for the account of the investors mentioned in Appendix in accordance with the application agreements executed by these investors. The shareholders pre-emptive rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act are derogated from, cf. section The subscription price per share is NOK 2.05, so that the total consideration for the shares is NOK 143,500,000, of which NOK 3,500,000 is share premium. The shares shall be subscribed for on the day of the general meeting. 4. Settlement of the subscribed share capital is to be made into a separate bank account in the name of Arctic Securities AS within 13 May 2015, and cannot be utilised by the company prior to registration, cf. Norwegian Public Limited Companies Act, Section The new shares will carry shareholder rights from the time they are registered in the Norwegian Registry of Business Enterprises. From the same time, section 2 of the articles of association shall be amended to read: The share capital of the company is NOK 830,756,978, distributed into 415,378,489 shares, each with a nominal value of NOK 2 6. The share capital increase is conditional upon the bondholder meetings in the bond loans with tickers DOLP01 and DOLP02 approving to extend the maturity date of each loan by 15 months. Sak 5. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen Item 5. Authorisation to increase the share capital For å redusere utvanningen for de aksjonærene som ikke fikk anledning til å delta i den rettede emisjonen, foreslår styret å gjennomføre en reparasjonsemisjon på inntil nye aksjer til samme kurs som i den rettede emisjonen På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: In order to reduce the dilution of the shareholders who did not have the opportunity to participate in the Private Placement, the board of directors proposes to carry out a repair issue of up to 7,000,000 new shares at the same subscription price as in the Private Placement. Based on the above, the Board of Directors proposes that the general meeting adopts the 4 (12)

5 following resolution: 1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK til en kurs lik NOK 2,05 per aksje. 1. The Board of Directors is granted a power of attorney to increase the share capital by up to NOK 14,000,000 at a price of NOK 2.05 per share. 2. Fullmakten gjelder frem til 30. juni This authorisation is valid until 30 June Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven 10-4 kan fravikes. 3. The shareholders preferential right pursuant to 10-4 of the Public Limited Companies Act may be waived. 5 (12)

6 VEDLEGG 2: AKSJEEIERNES RETTIGHETER, HERUNDER HVORDAN AKSJEEIERNE KAN DELTA OG STEMME PÅ GENERALFORSAMLINGEN Aksjene i selskapet og retten til å stemme for dem APPENDIX 2: THE SHAREHOLDERS RIGHTS, AND HOW THE SHAREHOLDERS MAY PARTICIPATE AND VOTE AT THE GENERAL MEETING The shares of the company and the right to vote for the shares På datoen for innkallingen er det utstedt aksjer i selskapet. Det foreligger ingen vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger. Hver aksje gir en stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier selv aksjer. On the date of the notice of the General Meeting, 345,378,489 shares in the company have been issued. No restrictions as to voting rights are laid down in the Articles of Association. Each share carries one vote at the General Meeting. The company holds 3,732,401 treasury shares. En aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer som vedkommende eier, og som er registrert på en konto i et verdipapirregister (Verdipapirsentralen, VPS) som tilhører aksjeeieren på tidspunktet for generalforsamlingen. Hvis en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan retten til å stemme for de aksjene som er ervervet, bare utøves av erververen hvis ervervet er meldt til VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Ved et eierskifte kan for øvrig erververen og avhenderen avtale at avhenderen kan utøve rettigheter som aksjeeier frem til disse går over til erververen. Each shareholder has the right to vote for the number of shares owned by the shareholder and registered in the shareholder's register with the Norwegian Central Securities Depository (VPS) at the time of the general meeting. If a share acquisition has not been registered with the Norwegian Central Securities Depository (VPS) at the time of the general meeting, voting rights for the acquired shares may only be exercised if the acquisition is reported to the Norwegian Central Securities Depository (VPS) and proven at the general meeting. In a share transfer, the parties may agree that the seller can exercise the shareholder rights until the rights have been assumed by the acquirer. Etter selskapets syn har verken den reelle eieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på en VPS-konto som tilhører forvalteren, jf. allmennaksjeloven Den reelle eieren av aksjer kan imidlertid stemme for aksjene hvis han godtgjør at han har tatt nødvendige skritt for å avslutte forvalterregistreringen av aksjene, og at aksjene vil overføres til en ordinær VPS-konto, som står i navnet til eieren. Hvis eieren kan godtgjøre at han har tatt slike skritt, og at han har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan han etter selskapets oppfatning stemme for aksjene, selv om de ennå ikke er registrert på en ordinær VPS-konto In the company's view, neither the beneficial owner nor the agent has the right to vote for shares registered on nominee accounts with the Norwegian Central Securities Depository (VPS), cf. the Public Limited Companies Act The beneficial owner may, however, vote for the shares in the event all necessary steps are taken to terminate the custodian registration of the shares, and the shares are transferred to an ordinary account registered with the Norwegian Central Securities Depository (VPS), in the owner's name. Provided that the owner can document such conduct, and he has an actual ownership interest in the company, he may, in the company's opinion, vote for the shares, even though they are not yet registered on an ordinary VPS-account. 6 (12)

7 Aksjeeiernes rettigheter Aksjeeierne kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen siden fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven 5-11 andre setning. The shareholders rights The shareholders cannot request that new items are added to the agenda, since the deadline for this has expired, cf second sentence of the Public Limited Liability Companies Act. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle. A shareholder is entitled to present his proposal for resolution in cases that are to be addressed at the General Meeting. En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen; saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse; selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. A shareholder may request that the Board members and the Chief Executive Officer present available information at the General Meeting on matters that may affect the assessment of the adoption of the annual accounts and the annual report; matters that have been presented to the shareholders for their decision; the company's financial position, including on the business activities in other companies in which the company participates, and other matters that fall under the authority of the General Meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the company. Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse. If it is necessary to obtain information, to the effect that no response may be given at the General Meeting, a written response shall be prepared within two weeks after the meeting. The response shall be made available to the shareholders at the company's offices, and be submitted to all shareholders who have requested such information. If the answer is deemed to be of material significance for the assessment of matters as mentioned in the preceding paragraph, the answer shall be submitted to all shareholders with known address. Påmelding til generalforsamlingen Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, bes vennligst om å returnere vedlagte påmeldingsskjema i utfylt stand, datert og signert til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Service, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Registration for the General Meeting Shareholders wishing to attend the General Meeting either in person or by proxy, are kindly requested to complete and return the enclosed registration form, dated and signed to Nordea Bank Norge ASA, Issuer Service, PO Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, so that it is received by 7 (12)

8 Oslo, slik at det er Nordea i hende senest onsdag 13. mai 2015 kl 16:00. Innen samme frist kan påmelding også gjøres via Nordea no later than by Wednesday 13 May 2015 at 16:00 hours. Within this deadline, registration may be done on Fullmakt En aksjeeier som ikke selv er til stede på generalforsamlingen, kan møte ved en fullmektig etter eget valg. Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen ved fullmektig, bes vennligst om å returnere vedlagte påmeldingsskjema i utfylt stand, datert og signert til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Service, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, slik at det er Nordea i hende senest onsdag 13. mai 2015 kl 16:00. Proxy A shareholder, who does not attend the meeting, may meet by proxy pursuant to his own choice. Shareholders wishing to participate at the General Meeting by proxy, are kindly requested to complete and return the enclosed registration form, dated and signed to Nordea Bank Norge ASA, Issuer Service, PO Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, so that it is received by Nordea no later than by Wendesday 13 May 2015 at 16:00 hours. Om ønskelig kan fullmakt gis til styrets nestleder Terje Rogne. If desired, proxy may be granted to the deputy Chairman of the Board of Directors, Mr Terje Rogne. Denne innkalling og andre relevante saksdokumenter er tilgjengelig på selskapets internettsider This notice of meeting and other relevant case documents are available on the company's web site 8 (12)

9 AKSJONÆRENS NAVN ADRESSE POSTSTED PÅMELDING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA DEN 15. MAI 2015 Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, bes vennligst returnere dette påmeldingsskjema i utfylt stand, datert og signert til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Service, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, slik at det er Nordea i hende senest onsdag 13. mai 2015 kl 16:00. Innen samme frist kan påmelding også gjøres via Undertegnede vil møte på generalforsamlingen i Dolphin Group ASA den 15. mai 2015 og avgi stemme for: egne aksjer andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) Ref/Pin Aksjonærens navn Sted Dato Navn på aksjeeier i blokkbokstaver Underskrift 9 (12)

10 FULLMAKT. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA 15. MAI 2015 Hvis De selv ikke møter på den ekstraordinære generalforsamlingen, kan De ved å signere denne fullmakten utpeke en fullmektig som kan møte og stemme for Deres aksjer. Fullmakten bes vennligst returnert i utfylt stand, datert og signert til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Service, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, slik at det er Nordea i hende senest onsdag 13. mai 2015 kl 16:00. Innen samme frist kan påmelding også gjøres via Undertegnede aksjeeier i Dolphin Group ASA gir herved styrets leder eller den han bemyndiger Ref: Navn Navn på fullmektig i blokkbokstaver fullmakt til å representere mine/våre aksjer på den ekstraordinære generalforsamlingen i Dolphin Group ASA og instruks om å stemme som følger: 1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 2. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen 3. Rettet emisjon 4. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen For Mot Avstår Hvis det ikke gis instruks om stemmegivningen, vil dette anses som en instruks om å stemme for styrets forslag til vedtak i innkallingen. Hvis det fremmes nye forslag til vedtak som erstatter, supplerer eller på en vesentlig måte endrer forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen om og i tilfelle hvordan stemmeretten skal utøves. Hvis navn på en fullmektig ikke er angitt, anses denne fullmakten gitt til styrelederen eller den han bemyndiger. Ved uklare stemmeinstrukser kan fullmektigen avstå fra å stemme. Sted Dato Navn på aksjeeier i blokkbokstaver Underskrift 10 (12)

11 SHAREHOLDERS NAME ADDRESS POST CODES ETC. REGISTRATION FORM FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA ON 15 MAY 2015 Shareholders who wish to participate at the Extraordinary General Meeting, either in person or by proxy, are kindly requested to complete and return this registration form, dated and signed, to Nordea Bank Norge ASA, Issuer Service, PO Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo so that it is received by Nordea no later than by Wednesday, 13 May 2015 at 16:00 hours. Within this deadline, registration may also be done on The undersigned will meet at the Extraordinary General Meeting of Dolphin Group ASA on 15 May 2015 and vote for: own shares other shares, pursuant to the enclosed proxy(ies) Place Date Name of shareholder in print Signature 11 (12)

12 POWER OF ATTORNEY. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA ON 15 MAY 2015 If you are unable to meet at the annual general meeting, you may, by signing this proxy, appoint a representative who may meet and vote for your shares. You are kindly requested to complete and return the power of attorney, dated and signed, to Nordea Bank Norge ASA, Issuer Service, PO Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo so that it is received by Nordea no later than by Wednesday, 13 May 2015 at 16:00 hours. Within this deadline, registration may also be done on The undersigned shareholder of Dolphin Group ASA hereby grants The Chairman of the Board of Directors, or any person empowered by him Name of representative in print Power of attorney to represent my/our shares at the extraordinary general meeting of Dolphin Group ASA and instructions to vote as follows: In favour Against Abstain 1. Appointment of chairman of the meeting as well as a person to sign the minutes with the chairman 2. Approval of the notice of meeting and the agenda 3. Private placement of shares 4. Authorisation to increase the share capital If no instructions are given with respect to the voting, this will be considered as an instruction to vote in favour of the Board of Directors motions for resolutions in the notice of meeting. If new proposals for resolutions are presented which may replace, supplement or significantly alter the motions in the notice of meeting, the representative will decide whether and if so how the voting right is to be exercised. If the name of the representative has not been indicated, this power of attorney will be deemed as being granted to the Chairman of the Board of Directors, or any person he may empower. In the event of unclear voting instruction, the representative may abstain from voting. Place Date Name of shareholder in print Signature 12 (12)

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) Den europeiske patentkonvensjonen 2000 Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL:

UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL: tl6 UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL: PROTOKOLT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMTING I ROCKSOURCE ASA (org. nr. 94o 376 645) MINUTES FROM AN ORDINARY

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 10.00

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 59 21. årgang 16.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 12.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER OM FORBRUKERKREDITT 1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler Kredittyter Ltd. Reg nr: C 56251 Registrert adresse Tagliaferro Business

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter NO Page 1 NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY 1 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY ON THE READMISSION OF PERSONS WITH UNAUTHORIZED STAY THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer