SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006"

Transkript

1 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006

2 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres av konsernet. Songa Offshore ASA ( Selskapet ) er morselskapet i konsernet, og har hovedkontor i Oslo. Konsernet ble stiftet i april 2005, og tatt opp til notering på Oslo Børs 26. januar Gjennom hele 2006 har konsernet fokusert på å ferdigstille oppgraderingen og renoveringen av riggene samtidig som man har jobbet med å sikre kontrakter for riggflåten. De positive utsiktene for offshore drilling markedet har vedvart gjennom året, og konsernet har arbeidet aktivt for å sikre kontrakter. Konsernet har gått fra å være en organisasjon fokusert på oppgradering av rigger til å bli en organisasjon som drifter og markedsfører de samme. Tatt i betraktning at riggene kommer til å operere i Australia og Afrika i løpet av nærmeste fremtid, har Styret besluttet å flytte det meste av organisasjonen ved Houston kontoret til Singapore. Et kontor har blitt etablert i Perth, Vest Australia, for å bistå i driften av Songa Venus og Songa Mercur. Ytterligere ett kontor har blitt etablert i Malabo, Ekvatorial Guinea for å bistå Songa Saturn. Viktige hendelser i I februar inngikk Songa Saturn en kontrakt med Noble Energy for 3+2 brønner offshore Equatorial Guinea. - I mai kjøpte konsernet riggen Stena Dee (skiftet navn til Songa Dee) av Stena Drilling for USD 270 millioner. - I mai inngikk Songa Mercur en kontrakt med Chevron Australia på 9 måneder. - I juni inngikk Songa Saturn en kontrakt for ytterligere 3 brønner med Noble Energy. - I august inngikk Songa Mercur en kontraktsforlengelse på 3 måneder med Chevron Australia. - I oktober inngikk Songa Saturn en kontrakt med Hess Corp. for 1 brønn offshore Libya. Kontrakten vil starte når kontrakten med Noble Energy er ferdig. - I oktober inngikk Songa Dee en kontrakt på 2 år pluss to 6 måneders opsjoner med Marathon Petroleum Company (Norge) og Lundin Petroleum AB. - I november solgte konsernet sin 20,187% eierandel i Deepsea Bergen - I desember inngikk konsernet en kontrakt med Odfjell Drilling om kjøp av riggen Deepsea Trym for USD 238,5 millioner - I desember ble Asbjørn Vavik ansatt som administrerende direktør. - I desember ble Robert J. Scott, konsernets tidligere administrerende direktør, styremedlem i selskapets styre. Formålsparagraf Som beskrevet i Selskapets vedtekter er formålsparagrafen til Selskapet kjøp og drift av skip, rigger og offshore installasjoner, og annen type relaterte forretninger. Selskapet kan også erverve og eie aksjer, verdipapirer og ha eierskapsinteresser i andre selskaper. Konsernets mål er å være tilbyder av sikre og godt utførte boreoperasjoner til Selskapets klienter i såkalte mellomdype flyteoperasjoner. Slike høykvalitets tjenester til våre klienter vil man levere gjennom erfarne ansatte med høy kompetanse. Den viktigste målsetningen til Selskapet, som en kommersiell aktør, er å øke verdien av konsernet for Selskapets eiere, som setter sin lit til at konsernet klarer å oppnå en tilfredsstillende avkastning på investert kapital. 1

3 For å oppnå denne målsetningen er konsernets målsetning å tilby tjenester der hvor Selskapet har ekspertise, i pakt med de høyeste standarder av profesjonell dyktighet og kommersiell integritet og i overensstemmelse med alle relevante lover, regler og retningslinjer, hensyntatt rettigheter til kunder og tredjeparter, samt helse, sikkerhet og arbeidstilfredshet til alle Songa ansatte. Konsernet vil til enhver tid bestrebe seg på å opptre korrekt i de land konsernet opererer, overholde lover, respektere kultur og verne miljøet og kulturen i disse land. Konsernet søker å forstå målsetningene til konsernets klienter, og anstrenger seg alltid for å tilfredsstille disse. Strategi Grunnleggerne av konsernet fokuserte på to viktige faktorer for å maksimere aksjonærenes verdier ved investering i den mobile offshore sektoren: - tidlig kontantstrøm - toppledelsen Selskapsledelsen er på plass og de fire halvt nedsenkbare boreriggene og det ene drillskipet er godt posisjonert for å generere kontantstrøm og avkastning til Selskapets aksjonærer. Konsernet evaluerer aktivt muligheter for å fortsette veksten av konsernet, som er konsistent med konsernets optimistiske fremtidsutsikter med hensyn til høye dagrater og forventet utnyttelsesgrad. Med hensyn til de faktorer som har drevet veksten i rigg markedet, forventer konsernet at industrien kan stå ovenfor en periode med konsolidering blant aktørene i markedet. Konsernet vil ha en offensiv tilnærming mot vekst og konsolidering. De tre riggene konsernet har hatt til oppgradering er ferdigstilt eller nær å bli ferdigstilt. Alle riggene har sikret sine første kontrakter med store operatører, og kontrakter har allerede blitt forlenget, eller diskusjoner pågår knyttet til dette. Selskapet mener dette bekrefter tilliten disse klientene har til konsernet. Styret oppsummerer strategien fremover som følger: - Øke kontraktsdekningen - Videreutvikle en dyktig kommersiell og operasjonell ledelse av konsernets rigger - Etablere en skreddersydd organisasjon for Songa Dee og Deepsea Trym for norsk og britisk sokkel - Refinansiere konsernet Den nåværende kontraktsdekningen er begrenset til tilnærmelsesvis 8 måneder for Songa Venus og ett år for hver av Songa Saturn og Songa Mercur. For både Songa Venus og Songa Mercur har klientene opsjoner til å forlenge kontrakten i ytterligere ett år, mens Songa Saturn er ledig fra og med begynnelsen av Deepsea Trym er ledig fra og med tidlig Styret har derfor fastsatt en økning i kontraktsdekning som et viktig fokusområde for Vi tror økt synlighet av inntekter vil bli oppfattet som verdiskapende av våre aksjonærer og markedet. Konsernet opererer 2 rigger og 1 drillskip. Den beste måten å markedsføre konsernet og konsernets rigger på er gjennom å levere gode operasjonsresultater over tid. Dette sikrer økt sannsynlighet for at kontraktsopsjoner blir utøvd og forlengelse av kontrakter; videre vil Selskapets renomé ha betydning i nye kontraktsrunder. Fokus på human kapital er et viktig element i det ovennevnte arbeidet, og har stor betydning i dagens tilspissede arbeidsmarked. I tillegg til det generelle fokus på operasjon har vi iverksatt oppbyggingen av en organisasjon som vil administrere riggene Songa Dee og Deepsea Trym når de blir overlevert i begynnelsen av Vi antar at begge riggene vil operere på britisk og norsk sokkel (på tross av at vi kommer til å markedsføre Deepsea Trym over hele verden). Organisasjonen vil også være involvert i forberedelser for riggenes fem års klassifisering i henholdsvis Q og Q Vi antar også at noen Songa ansatte vil bli faset inn i driften av riggene flere kvartaler før konsernet overtar ansvaret for riggene. Et kontor vil bli opprettet i Stavanger. Som forklart over endres konsernets fokus fra oppgradering til operasjon i løpet av de første månedene i Den nåværende finansieringen av Selskapet er basert på hvordan situasjonen var før, og Selskapet ser derfor på muligheter for å refinansiere konsernet slik at man kan sikre større fleksibilitet med høyere 2

4 netto kontantstrøm. Økt fleksibilitet kan dermed bli brukt til utbytte, tilbakekjøp av aksjer eller vekst av konsernet gjennom fusjoner og oppkjøp. Styret har med de ovennevnte argumentene definert intern strømlinjeforming som den viktigste oppgaven i Den nåværende syklusen har vært så kraftig at hvert eneste ledd i sektoren er strukket skipsverft, leverandører og arbeidsmarkedet. Mens vi vil fortsette å se etter vekstmuligheter, tror vi likevel at risikoen knyttet til oppgradering, nybygg eller fusjoner og oppkjøp er større nå enn hva den var tidligere. Fremtidsutsikter Etterspørselen etter borerigger fortsetter å være sterk i alle segmenter. Det mellomdype segmentet, hvor alle konsernets rigger hører til, har vist den sterkeste økningen i dagrater i Den mest åpenbare endringen har vært økningen i forward-kurven for kontrakter i perioden , som vist i konsernets kontrakt for Songa Dee. Med fortsatt høye oljepriser forventes det at etterspørselen etter både lete og produksjonsboring offshore vil holde seg sterk. Ferske analyser fra oljemarkedet indikerer at non-opec produksjon sliter med å holde seg flat. Mer eller mindre alle de store oljeselskapene har blitt tvunget til å rapportere at de ikke klarer å overholde produksjonsmålene sine. Vi tror dette vil øke presset fra statlig hold og fra aksjonærene slik at leteaktivitetsbudsjettene øker i tiden som kommer. Risikoeksponering og risikostyring Operasjonell risiko Rigg operasjon Songa Offshores flåte vil være eksponert mot operasjonell risiko forbundet med sin offshore drift. Politisk usikkerhet Noen områder hvor konsernet har potensielle forretningsmuligheter, og riggene er i arbeid, kan være karakterisert av politisk usikkerhet. Forsikringer Operasjonell risiko kan medføre personskader, tap av rigger, operasjonelle forstyrrelser, kontraktsledighet eller terminering av kontrakter. For å redusere denne type risiko har konsernet etablert et forsikringsprogram på lik linje med markedspraksis. Ytterligere forsikring blir alltid vurdert for hvert enkelt spesifikt prosjekt hvor risikoen anses som høy. Rekvirering, arrest etc av riggene. Riggene kan bli rekvirert av statlige myndigheter hvis krig eller andre krisesituasjoner skulle oppstå. Riggene kan også bli tatt i arrest. Dette vil kunne medføre betydelige konsekvenser på inntjeningen til riggene og konsernet som helhet. Ulykker Offshore borerigger arbeider i ugjestmilde områder. Det er mange ulike faktorer som kan bidra til en ulykke. En ulykke kan få betydelige konsekvenser for konsernets finansielle tilstand og det kan ikke garanteres at konsernet vil ha tilstrekkelig forsikringer mot et slikt tap eller tilknyttede utgifter. Kreditt risiko Manglende betalinger fra kunder/klienter vil kunne få betydelige konsekvenser for konsernets likviditet. Konsernet tar hensyn til kredittverdigheten av sine potensielle klienter i kontraktsforhandlinger for å minimere risikoen knyttet til betalingsforseelser, men kan ikke garantere at konsernet vil klare å unngå denne type risiko. Markedsrisiko Etterspørselen etter rigger vil alltid fluktuere i tråd med globale markedsdrivere som olje- og gass priser, geopolitiske forhold, økonomiske forhold, operatørenes investeringsvilje etc. Fluktuasjoner i oljeprisen har historisk vist å ha stor påvirkning på etterspørselen etter de tjenestene konsernet tilbyr. Nye aktører i riggmarkedet kan også ha en negativ påvirkning på kontraktsprisene og på markedets verdsetting av konsernets riggflåte. 3

5 Variasjoner i flåteverdi Verdien av riggene eid av konsernet kan variere med markedssituasjonen. En nedgang i markedet kan medføre negative konsekvenser for konsernets likviditet og kan medføre brudd i konsernets finansielle forpliktelser. Hvis så blir tilfelle kan konsernet bli tvunget til å selge sine rigger til priser som representerer et potensielt tap. Finansiell risiko Rente og valutasvingninger USD er konsernets funksjonelle valuta. Konsernet vil være eksponert mot risiko på basis av svingninger i renter og valutakurser. Konsernet vil forsøke å minimere denne type risiko ved å implementere sikringsarrangementer hvor nødvendig, men vil ikke klare å unngå denne type risiko. Endringer i valutakurser relativt til USD vil kunne medføre endringer i verdiene av konsernets eiendeler og dermed konsernets totale avkastning på disse eiendelene. Lån Alle konsernets finanskostnader knyttet til banklån er underlagt flytende rente (LIBOR) pluss en margin. Konsernet er dermed eksponert mot svingninger i renter på USD. Konsernet vil kun ta opp lån når dette anses å tjene konsernet etter å ha tatt i betraktning lånekostnadene og den antatte avkastning man kan få på de ervervede eiendelene med de lånte midlene. Man kan imidlertid ikke gi noen garanti for at konsernet vil lykkes med dette. Likviditetsrisiko Konsernet er avhengig av å ha tilgang til langsiktig finansiering. Man kan ikke garantere at konsernet ikke kommer til å oppleve betalingsproblemer på likviditetssiden, og man kan ikke garantere at konsernet vil være i stand til å hente ny egenkapital, eller sikre tilstrekkelig med nye lån på ønskede rentenivåer dersom dette skulle bli nødvendig. Kontraktsdekning 4

6 Oversikt over riggflåten Songa Mercur Songa Mercur har inngått en 360 dagers kontrakt med Chevron for operasjon utenfor nord vest Australia med estimert oppstartsdato Q Riggen er kontraktsfestet til en dagrate på USD Chevron har en rett til å utøve to 6 måneders opsjoner. Den første opsjonen må utøves innen oktober 2007, og den andre opsjonen må utøves innen april Dagraten for opsjonene skal fastsettes til markedspris. Songa Venus Songa Venus har inngått en 365 dagers kontrakt med ENI/INPEX for operasjon utenfor nord vest Australia som startet 17. november Riggen er kontraktsfestet til USD pr dag. ENI/INPEX har en rett til å utøve to 6 måneders opsjoner. Den første opsjonen må utøves innen midten av mai 2007, mens den andre opsjonen må utøves innen midten av november Dagraten for opsjonene er kontraktsfestet til en dagrate på USD Songa Dee Songa Dee er på kontrakt med Norsk Hydro til juli Konsernet har inngått en bareboat-kontrakt med Stena for samme periode til en dagrate på USD Norsk Hydro har en rett til å utøve én 6 måneders opsjon. Opsjonen må utøves innen 1. januar Hvis opsjonen utøves vil konsernet motta samme bareboat-rate. Songa Dee skal gjennomgå inspeksjon på Stenas kostnad og risiko før tilbakelevering til konsernet. Songa Dee har også inngått en kontrakt på 2 år pluss to 6 måneders opsjoner med Marathon Petroleum Company (Norge) og Lundin Petroleum AB. Operatørene kan bruke Songa Dee på norsk og britisk sokkel i kontraktsperioden. Kontrakten er estimert til å starte når riggen blir tilbakelevert fra den nåværende operatøren (Norsk Hydro), som kan bli i fjerde kvartal 2008, eller første kvartal Kontraktsverdien for den faste perioden er i overkant av USD 310 millioner. Blant annet inkluderer kontrakten en klausul for kompensasjon for stigende kostnadsnivå, og standard bestemmelser for mobilisering. Opsjonen må utøves innen Q Dagraten for opsjonene er kontraktsfestet til å tilsvare markedsrater på det aktuelle tidspunktet. Songa Saturn Songa Saturn har inngått en 310 dagers kontrakt med en 100 dagers opsjon med Noble Energy i Equatorial Guinea. Kontrakten er spesifisert på brønn-til-brønn basis hvorav 3 brønner er kontraktsfestet til en dagrate på USD , 3 brønner er kontraktsfestet til en dagrate på USD , og to opsjonsbrønner er kontraktsfestet til en dagrate på USD Opsjonene må utøves 1 brønn i forkant av starten på opsjonen. Videre så har Songa Saturn inngått en 70 dagers kontrakt med Hess i Libya med estimert start Q1-Q Riggen er kontraktsfestet til en dagrate på USD pluss skatter pr dag, hvor mobilisering og demobilisering er kontraktsfestet til en dagrate på USD Mobilisering og demobilisering er estimert å vare i henholdsvis 20 dager hver. Kontrakten inkluderer ingen opsjoner. Deepsea Trym Deepsea Trym er på kontrakt med Norsk Hydro i Norge frem til februar Kontrakten begynte å løpe før konsernets ervervelse av riggen fra Odfjell Drilling i desember Riggen er på en bareboatkontrakt til Odfjell Drilling til en dagrate på USD Hydro kontrakten spesifiserer Hydros rett til å utøve tre 6 måneders opsjoner. Den første opsjonen har allerede blitt utøvd. Den andre opsjonen må utøves innen august 2007, mens den tredje opsjonen må utøves innen februar Deepsea Trym skal gjennomgå en fem års klassifisering i løpet av sommeren 2007 på Odfjells risiko og kostnad. Konsernet vil ikke motta bareboat-rate mens inspeksjonen pågår. Klassifiseringen antas å vare 30 dager. Kontrakter i tiden som kommer Styret ønsker å øke kontraktsdekningen, og ønsker å sikre nye kontrakter i løpet av første halvdel På Songa Venus må operatørene utøve den første av to 6 måneders opsjoner innen midten av mai Chevron må gjøre det tilsvarende for Songa Mercur innen oktober 2007, avhengig av når Songa Mercur forlater Singapore. Hovedfokus vil derfor ligge på å sikre nye kontrakter for Songa Saturn og Deepsea Trym. Begge rigger vil bli markedsført på verdensbasis. 5

7 Finansiering og aksjekapital I løpet av 2006 har Songa Offshore ASA gjennomført to emisjoner, utstedt en obligasjon og inngått en total return swap avtale. I forbindelse med den initielle kapitaliseringen av Selskapet i mai/juni 2005 utstedte Selskapet fritt omsettelige tegningsrettigheter med en løpetid på 3 år fra utstedelsesdato (frem til juni 2008). Hver tegningsrettighet gir rett til å motta en ny aksje til en tegningspris tilsvarende USD 1,50 pr aksje. Pr 29. mars 2007 har eiere av disse utøvd tegningsrettigheter, og tegningsrettigheter er fortsatt utestående. I henhold til fullmakt gitt ved generalforsamlingen i 2006 har Styret tildelt medlemmer av Selskapets styre opsjoner tilsvarende aksjer. Ved den ekstraordinære generalforsamlingen 29. desember 2006 ble Bob Scott tatt opp som nytt styremedlem. I februar 2007 ble Bob Scott tildelt opsjoner under opsjonsprogrammet fra Videre, i tråd med fullmakten gitt ved generalforsamlingen i 2006, har styret tildelt opsjoner til ansatte i konsernet. I forbindelse med overtakelsen av Songa Dee utstedte Selskapet i mars 2006 et obligasjonslån på USD 75 millioner med 5 års løpetid til en fast kupongrente på 9,75%. Selskapet gjennomførte også en emisjon på aksjer til NOK 58 pr aksje, noe som brakte inn brutto NOK 365,4 millioner. Som følge av refinansieringen av Selskapets gjeld i juni og juli 2006 ble lånefasiliteten økt til USD 400 millioner. I forbindelse med leasingavtalen for Blowout Preventeren ( BOP ) på Songa Mercur så har eierne av investeringsselskapet for BOPen en opsjon som løper frem til 1. Juli 2007 til å selge sin eierandel i investeringsselskapet til Selskapet mot et vederlag på USD 15,3 millioner og betalbart i aksjer i Selskapet til NOK 35 pr aksje. Basert på en USD/NOK valutakurs pr 23. mars 2007 tilsvarer dette aksjer, noe som vil øke aksjekapitalen med NOK mars 2007 kontrollerte Spencer Energy AS (et selskap eid av Arne Blystad) 73% av aksjene i BOP 15 Invest AS. I februar 2007 kjøpte Songa Offshore ASA 0,5% i BOP 15 Invest AS for NOK I forbindelse med kjøpet av riggen Deepsea Trym i desember 2006 gjennomførte Selskapet en emisjon av aksjer til NOK 62,50 pr aksje, noe som brakte inn brutto NOK 218,75 millioner. Selskapets ledelse har i løpet av starten av 2007 utøvd opsjoner til å kjøpe aksjer i Songa Offshore ASA under opsjons/tegningsrettighets-programmet fra 2005 tilsvarende aksjer. Selskapet inngikk en Total Return Swap (TRS) avtale med Carnegie Investment Bank AB Norge 4. januar Denne avtalen ble gjort med kontantutbetaling og med som underliggende verdipapir. Den initielle prisen under swap-avtalen er NOK 59,50 pr aksje, og swap-avtalen har utløpsdato 29. juni Selskapet vil betale Carnegie Investment Bank AB Norge en sum tilsvarende den sistnevnte finansieringskostnaden pluss en margin. Selskapet holder hele oppsiden eller nedsiden på utviklingen i det underliggende verdipapiret. Totalt antall aksjer ved årsslutt var Fra 1. januar 2007 har opsjoner/ tegningsrettigheter blitt utøvd slik at det totale antall utestående aksjer tilsvarer Det totale antall aksjer på basis av full utvanning tilsvarer basert på en USD/NOK valutakurs 6,10. Konsernet har ingen kjennskap til at det har vært store skift i eierskapssituasjonen i Selskapet som kan negativt påvirke øvrige aksjonærers interesser. Helse, sikkerhet og miljø Med rigger som opererer under harde værforhold har konsernet lagt mye ressurser ned i å skape sikre arbeidsplasser for sine ansatte. Helse, sikkerhet og miljø (HSE) er svært viktig for konsernets drift. Konsernets utgangspunkt er at alle ulykker kan forhindres. Konsernet fokuserer systematisk på å trene og sertifisere de ansatte, så vel som å integrere instruksjoner, rutiner og regler slik at man forhindrer situasjoner som setter de ansatte eller utstyr i fare. På Selskapets hjemmeside har ledelsen lagt ut spesifikke redegjørelser som fremhever Selskapets fokus på kvalitet-, helse-, sikkerhet- og miljø-relaterte temaer. Det har vært registrert 2 skader på ansatte (benbrudd) og ingen skade på utstyr i løpet av Registrert sykefravær var mindre enn 1%. Antall ansatte ved årsslutt var 186, hvorav 9,6% var kvinner. Konsernet diskriminerer ikke sine ansatte eller potensielle ansatte på basis av eksempelvis personens nasjonalitet, kjønn eller religion. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. 6

8 Styret ønsker å takke alle ansatte i Songa Offshore konsernet for deres harde arbeid og gode arbeidsmoral i Konsernet har ingen forsknings- og utviklingsavdeling. Miljø Konsernet har investert betydelige ressurser slik at riggene møter alle lovbestemte krav for utslipp, forurensning og miljøpåvirkning. Konsernet overholder alle klassifiseringskrav, flaggstater, nasjonale og internasjonale reguleringer, men viktigst av alt, International Maritime Organizations (IMO) krav knyttet til miljømessige forhold. Konsernet har også blitt målt opp mot International Safety Management Code, og mottatt et Interim Document of Compliance av ABS som i praksis betyr at konsernets sikkerhetssystemer tilfredsstiller internasjonale krav knyttet til alle sider av sikkerhet, helse og miljø. Med hensyn til konsernets tilfredstillelse av disse organisasjonenes forskrifter mener konsernet at den oppfyller aksepterte internasjonale standarder for miljømessige hensyn. For ytterligere informasjon om konsernets miljøpolicy, vennligst se konsernets hjemmeside. Det er ikke registrert forurensende utslipp i løpet av Corporate Governance Konsernet har laget et separat Corporate Governance Policy som er publisert på konsernets hjemmeside. Konsernet har også laget et separat dokument som stadfester etiske retningslinjer, Business Code of Ethics, som også er publisert på selskapets hjemmeside. En detaljert beskrivelse av konsernets oppfyllelse av Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse er inkludert i Appendixet. International Financial Reporting Standards EU-kommisjonen har stadfestet at alle børsnoterte selskaper i EU skal presentere sine regnskap i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Under EØS avtalen er norske selskaper underlagt de samme regnskapspresentasjonskravene som selskaper som er registrert i EU. Songa Offshore konsernet har utarbeidet sitt konsoliderte regnskap i henhold til IFRS. Morselskapet Songa Offshore ASA har benyttet en forenklet anvendelse av IFRS i henhold til Norsk Regnskapslov 3-9. Dette innebærer at IFRS verdivurderingsregler er anvendt, mens man har bevart NGAAP når man presenterer regnskapets noter. Kommentarer til årsregnskapet Songa Offshore konsernet- kommentarer til det konsoliderte årsregnskapet Songa Offshore konsernets konsoliderte resultat etter skatt viser et underskudd i 2006 på USD 20,7 millioner. Driftsinntekter i 2006 var USD 44,6 millioner. Inntektene inkluderer gevinst ved salg av konsernets 20,187% eierandel i Deepsea Bergen på USD 19,1 millioner. Driftskostnader i 2006 var USD 34,7 millioner, hvorav USD 14,4 millioner relaterer seg til opsjonsprogrammet. Netto finanskostnader i 2006 var USD 24,7 millioner. Aktiverte oppgraderingskostnader i 2006 var USD 214,7 millioner. I tillegg har USD 18,4 millioner i lånekostnader blitt aktivert gjennom hele året. I løpet av 2006 har tre viktige transaksjoner funnet sted. Konsernet kjøpte Stena Dee i mai for USD 270 millioner. I november solgte konsernet sin 20,187% andel i riggen Deepsea Bergen for USD 53,5 millioner. I desember inngikk konsernet en avtale om å kjøpe riggen Deepsea Trym for USD 238,5 millioner. Denne transaksjonen ble gjennomført i januar Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var USD (20,9) millioner. Netto kontantstrøm brukt i 7

9 investeringsaktiviteter var USD (450,2) millioner. Kontantstrøm brukt i investeringsøyemed relaterer seg til kjøpet av Songa Dee og ferdigstillelse av oppgraderingen av riggene. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var USD 559,4 millioner. Kontantstrømmen fra finansieringsaktiviteter relaterer seg til utstedelse av nye aksjer, opptrekk av banklån, utstedelse av et obligasjonslån og et sertifikat. Netto økning i kontanter og kontantekvivalenter var USD 88,4 millioner. Beholdningen av bankinnskudd, kontanter og kontantekvivalenter ved årsslutt var USD 90,6 millioner. Endringen i Annen Egenkapital i den konsoliderte balansen relaterer seg hovedsakelig til overføring av midler fra overkursfondet til annen egenkapital, og endringen i Annen innskutt egenkapital skyldes opsjonsprogrammet for ansatte. Endringen i Obligasjonslån skyldes utstedelsen av et USD 75 millioner obligasjonslån som ble gjennomført i forbindelse med kjøpet av Songa Dee. Endringen i kortsiktig banklån relaterer seg hovedsakelig til den kortsiktige andelen av den langsiktige gjelden som forfaller i løpet av Se notene til det konsoliderte regnskapet for ytterligere beskrivelse. Konsernets balanse var ved årsslutt USD 865,6 millioner. Pr 31. desember 2006 var egenkapitalandelen i konsernet 18,7%. Inntjening pr aksje i 2006 var USD (0,28). Songa Offshore ASA kommentarer til årsregnskapet Songa Offshore ASAs resultat etter skatt viser et overskudd i 2006 på USD 3,9 millioner. Driftsinntekter i 2006 var USD 39,000. Driftskostnader i 2006 var USD 6,6 millioner, hvorav USD 2,4 millioner relaterer seg til opsjonsprogrammet. Netto finansinntekt i 2006 var USD 14,0 millioner. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var USD (140,2) millioner, og relaterer seg hovedsakelig til finansieringen av datterselskapene. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var USD (1,4) millioner. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var USD 221,1 millioner. Kontantstrømmen fra finansieringsaktiviteter kommer fra utstedelse av nye aksjer, opptrekk av lån og betaling av avdrag på lån hos datterselskaper i konsernet. Netto økning i kontanter og kontantekvivalenter var USD 79,5 millioner. Beholdingen av bankinnskudd, kontanter og kontantekvivalenter ved årsslutt var USD 81,1 millioner. Endringen i Annen Egenkapital i balansen til Songa Offshore ASA relaterer seg hovedsakelig til overføring av midler fra Overkursfondet til Annen Egenkapital, økningen i Aksjekapital fra emisjoner og konvertering av tegningsrettigheter. Se notene til regnskapet for ytterligere informasjon. Songa Offshore ASAs balanse var ved årsslutt USD 891 millioner. Pr 31. desember 2006 var egenkapitalandelen i Songa Offshore ASA 21,6%. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret Songa Offshore ASAs frie egenkapital var USD 103,0 millioner ved årsslutt. Selskapets årsresultat på USD 3,9 millioner henføres til Annen Egenkapital. 8

10 Grunnlag for fortsatt drift I henhold til Regnskapsloven 3-3a bekrefter vi at årsregnskapet har blitt utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. Denne forutsetningen er basert på inntektsprognoser for året 2007 og konsernets og Selskapets langsiktige strategiske prognoser. Konsernets og Selskapets økonomiske og finansielle situasjon er sunn. Styret mener at årsrapporten gir en rettvisende oversikt over konsernets og Selskapets eiendeler og gjeld, finansielle posisjon og resultat. Oslo, 29. mars 2007 Arne Blystad (Styreformann) Jon Chr. Syvertsen (Styremedlem) Einar J. Greve (Styremedlem) Robert J. Scott (Styremedlem) Gunnar Hvammen (Styremedlem) Asbjørn Vavik (Administrerende direktør) 9

11 Styret i Songa Offshore ASA Arne Blystad (52), Styreformann, født Gjennom sine selskaper investerer Arne Blystad i shipping og andre forretningsområder. Blystad er norsk statsborger og er bosatt i Oslo, Norge. Jon Chr. Syvertsen (46), Styremedlem, født Syvertsen er ansatt i Arne Blystad AS. Syvertsen har tidligere vært kommersiell direktør og Vice President i Frontline Ltd, og styremedlem i Umoe AS. Syvertsen er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra IESE (Barcelona). Syvertsen er norsk statsborger og er bosatt i Bærum, Norge. Einar J. Greve (46), Styremedlem, født Greve har vært partner i advokatselskapet Wikborg, Rein & Co i Oslo siden Greve har flere styreverv i noterte og unoterte selskaper i Norge. Greve er norsk statsborger, og er bosatt i Oslo, Norge. Gunnar Hvammen (43), Styremedlem, født Selvstendig investor. Grunnlegger av Offshore Heavy Transport ASA. Senior corporate partner i Fondsfinans ASA. Hvammen har tidligere arbeidet som kjøp- og salgs megler i PF Bassøe/Loosbrock og Normarine Offshore Consultants, som han var med på å grunnlegge. Hvammen er norsk statsborger, og bosatt i Bærum, Norge. Robert J. Scott (65), Styremedlem, født Scott var ansatt som administrerende direktør i Songa Offshore ASA før han ble styremedlem i selskapet 31. desember Før dette var Scott Senior Vice President of Operations i Transocean i 35 år. Scott startet sin karriere på boreriggene og steg deretter i gradene helt opp til toppledelsen av verdens største offshore boreselskap. Scott er også gründer av Transoceans patenterte dual activity drillship. Scott er britisk statsborger, og er bosatt i Houston, USA. 10

12 Songa Offshore Konsern Resulatregnskap Pr 31. desember 2006 (USD '000) Note Driftsinntekter Andre inntekter Lønn og andre personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Finansinntekter Finanskostnader Ordinært resultat før skatt Skatteinntekt Årsresultat Henføres til: Morselskapets aksjonærer Resultat pr aksje: (USD) Ordinært resultat 15 (0,28) (0,47) - Utvannet resultat 15 (0,28) (0,47) Songa Offshore Konsern Balanse Pr 31. desember 2006 (USD '000) Note 31/12/06 31/12/05 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 18, Investeringer 6, Utsatt skattefordel Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer og andre fordringer Forskuddsbetalinger Andre omløpsmidler Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

13 Songa Offshore Konsern Balanse Pr 31. desember 2006 (USD '000) Note 31/12/06 31/12/05 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Innbetalt, ikke registrert egenkapital Innskutt EK gjennom ytelser fra ansatte Annen egenkapital Sum Egenkapital Langsiktig gjeld Banklån Obligasjonslån Annen gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Banklån Leverandørgjeld og andre forpliktelser Derivater og finansielle instrumenter Utsatt inntekt Påløpte renter Annen gjeld Sum Grunnlag kortsiktig gjeld for fortsatt drift Sum I henhold gjeld til Regnskapsloven 3-3a bekrefter vi at årsregnskapet har blitt 703 utarbeidet 964 under forutsetningen om fortsatt drift. Denne forutsetningen er basert på inntektsprognoser for året 2007 og SUM konsernets EGENKAPITAL og Selskapets OG GJELD langsiktige strategiske prognoser. Konsernets 865 og Selskapets 562 økonomiske 265 og 540 finansielle situasjon er sunn. Styret mener at årsrapporten gir en rettvisende oversikt over konsernets og Selskapets eiendeler og gjeld, finansielle posisjon og resultat. Oslo, 29. mars 2007 Oslo, 29. mars 2007 Arne Blystad Styreformann Robert J. Scott Jon C. Syvertsen Arne Blystad Gunnar Hvammen (Styreformann) Jon Chr. Syvertsen Einar J. Greve Asbjørn Vavik (Styremedlem) Administrerende direktør Einar J. Greve (Styremedlem) Robert J. Scott (Styremedlem) Gunnar Hvammen (Styremedlem) Asbjørn Vavik (Administrerende direktør) 12

14 Songa Offshore Konsern Oppstilling over endringer i egenkapitalen 31. desember 2006 (USD '000) Note Aksjekapital Overkursfond Innbetalt ikke registrert aksje-kapital Innskutt EK gjennom ytelser fra ansatte Annen egenkapital Sum egenkapital Balanse pr 18. april 2005 (stiftelsesdato) Utstedelse av aksjekapital Utstedelse av tegningsretter Periodens resultat Balanse pr 31. desember Balanse pr 1. januar Kursdifferanse på utenlandske datterselskaper Omregningsdifferanser Netto kostnad ført direkte mot egenkapital Årets resultat Sum innregnet kostnad Utstedelse av aksjekapital Konvertering av tegningsretter Jan - Des 25 Implementering av pensjonsordning 24 Implementering av opsjonsordninger 22 Kapitalnedsettelse med overføring fra overkursfond til annen egenkapital Balanse pr 31. desember

15 Songa Offshore Konsern Kontantstrømoppstilling Pr 31. desember 2006 (USD '000) Note Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: Resultat før skatt Justering for: Kostnadsført utstedelse av tegningsretter Finanskostnader Ordinære avskrivninger Gevinst ved salg av investering tilgjengelig for salg 6, Kostnad på opsjoner til ansatte og styret Endring i virkelig verdi på BOP opsjon Endring i kundefordringer og andre fordringer Endring i leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Endring i annen langsiktig gjeld Forhåndsbetalte inntekter Betalte renter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter: Innbetaling ved salg av rigger, maskiner og utstyr Utbetaling ved kjøp av rigger, maskiner og utstyr Innbetaling ved salg av investering tilgjengelig for salg Utbetaling ved kjøp av investering tilgjengelig for salg Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter: Innebetaling fra økning i aksjekapital Innbetaling fra låneopptak Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto økning i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved starten av perioden Virkning av valutasvingninger på kontantbeholdningen 48 Kontanter og kontantekvivalenter pr 31. desember Noter til konsernregnskapet Note 1 Generell informasjon Songa Offshore ASA ( selskapet ) og datterselskapene utgjør til sammen Songa Offshore konsernet ( konsernet ). Konsernets virksomhet knytter seg til investering og drift av rigger og skip til bruk i utvinning og produksjon av råolje. Konsernet eier fire halvt nedsenkbare rigger og ett boreskip. Visjonen er å tilby kundene en fleksibel og pålitelig tjeneste basert på en meget erfaren og kompetent ledelse. Hovedkontoret er i Oslo, Norge, mens driften styres fra Singapore, Perth - Australia, Houston - USA og Malabo Ekvatorial Guinea. Pr 31. desember 2006 hadde konsernet virksomhet i Nordsjøen, Vest-Afrika og Australia. Selskapet har vært notert på Oslo Børs siden 26. januar Ticker er SONG. Songa Offshore ASA er registrert i Norge. Adressen til hovedkontoret er: Haakon VIIs gate 1, 0161 Oslo, Norge. Org. nr Songa Offshore ASA ble stiftet 18. april Alle tall i 2005-kolonner i regnskapet gjelder finansiell informasjon i perioden fra selskapet ble stiftet til 31. desember 2005 hvis ikke noe annet er presisert. Konsernregnskapet ble godkjent av styret 29. mars

16 Note 2 Nye regnskapsregler og standarder Konsernet har tatt i bruk alle nye og reviderte standarder og fortolkninger som er gitt ut av International Accounting Standards Board (IASB) og International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) i den grad de er relevante og har trådt i kraft for årsregnskap med start 1. januar 2006 eller senere. Ingen av de nye eller reviderte standardene har påvirket verken fjorårstallene eller årets tall. I tillegg har konsernet valgt å implementere IFRIC 11 IFRS 2 Group and Treasury Share Transactions. Denne fortolkningen redegjør blant annet for hvordan IFRS 2 skal tolkes i de tilfeller hvor ansatte i datterselskaper mottar opsjoner med oppgjør i aksjer i morselskapet. IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease IFRIC 5 Rights to Interest arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds. IFRIC 6 Liabilities arising from Participation in a Specific Market Waste Electrical and Electronic Equipment (Effective for accounting periods beginning on or after 1 December 2005). IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources. Amendment to IAS 19 Actuarial Gains and Losses, Group Plans and Disclosures. Amendment to IAS 21 Net Investment in a Foreign Operation. Amendment to IAS 39 Cash Flow Hedge Accounting of Forecast Intragroup Transactions. Amendment to IAS 39 The Fair Value Option. Amendment to IAS 39 & IFRS 4 Financial Guarantee Contracts. På dato for styrets godkjenning av konsernregnskapet var følgende standarder og fortolkninger utstedt men enda ikke trådt i kraft: IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies. Effective for annual periods beginning on or after 1 March IFRIC 8 Scope of IFRS2. Effective for annual periods beginning on or after May IFRIC 9 Reassessment of Embedded Derivatives. Effective for annual periods beginning on or after 1 June IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment. Effective for annual periods beginning on or after 1 November IFRIC 12 Service Concession Arrangements. Effective for annual periods beginning on or after 1 January IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures and the complementary Amendment to IAS 1, Presentation of Financial Statements Capital Disclosures. Effective for annual periods beginning on or after 1 January 2007 IFRS 8 Operating Segments. Effective for annual periods beginning on or after 1 January Amendment to IAS 1 Capital Disclosures. Effective for annual periods beginning on or after 1 January Amendment to IFRS 4 Revised Guidance on Implementing IFRS 4. Effective for periods beginning on or after 1 January Ammendment to IAS 23 Borrowing Costs. Effective for periods beginning on or after 1 January Styret har ingen forventning om at noen av de nye standardene eller fortolkningene vil ha noen vesentlig effekt på konsernregnskapet i fremtiden. 15

17 Note 3 Regnskapsprinsipper Grunnlag for utarbeidelse Konsernets vesentlige regnskapsprinsipper er gjengitt nedenfor. Regnskapsprinsippene er anvendt konsistent for alle regnskapsperioder som omhandles i konsernregnskapet. Regnskapsprinsippene er anvendt konsistent av alle selskap i konsernet. Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Konsernregnskapet er utarbeidet under historisk kost prinsippet, bortsett fra for: Lån bokført til amortisert kost. (Note 21) Finansielle instrumenter bokført til virkelig verdi. (Note 23) Konsernregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. Prinsipper for konsolidering Konsernregnskapet består av morselskapet med datterselskaper inkludert enheter for særskilte formål (Special Purpose Entities - SPE) kontrollert av selskapet. Kontroll foreligger når selskapet direkte eller indirekte kan styre foretakets økonomiske eller driftsmessige forhold og derved oppnå fordeler fra virksomheten. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. I den grad det har vært behov, har datterselskapenes regnskaper blitt endret slik at regnskapsprinsippene er i samsvar med de andre selskapene konsernet. Alle vesentlige selskapsinterne transaksjoner, alle urealiserte gevinster og tap og konserninterne mellomværender er eliminert under utarbeidelse av konsernregnskapet. Virksomhetssammenslutninger Kjøp av virksomhet bokføres ved bruk av oppkjøpsmetoden. Kostnaden måles til summen av virkelig verdi på anskaffelsestidspunktet for eiendeler gitt, påløpt eller estimert gjeld og egenkapitalinstrumenter utstedt av konsernet som vederlag for kontroll over det oppkjøpte selskapet pluss direkte kostnader knyttet til virksomhetssammenslutningen. Det oppkjøpte selskapets identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser som kvalifiserer for balanseføring under reglene i IFRS IFRS 3 Business combinations blir balanseført til virkelig verdi på anskaffelsestidspunktet, bortsett fra langsiktige eiendeler (eller enheter for salg) som er klassifisert som holdt for salg in samsvar med IFRS 5 Non-currents Assets Held for Sale and Discontinued Operations, som er balanseført til virkelig verdi minus salgskostnader. Investering i tilknyttet selskap Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, og som ikke er et datterselskap eller en felleskontrollert virksomhet. Vesentlig innflytelse er muligheten til å delta i finansielle og operasjonelle beslutninger for selskapet men ikke ha kontroll eller felles kontroll over beslutningene. Konsernet har ingen slike investeringer ved årsslutt. Investering i felleskontrollert virksomhet Felleskontrollert virksomhet er virksomhet som konsernet har felles kontroll over gjennom en kontraktsfestet avtale mellom partene. Felles kontroll er det når strategiske og driftsrelaterte beslutninger relatert til den felleskontrollerte virksomheten krever enstemmighet av partene som deler kontrollen. Felleskontrollerte ordninger som innebærer etablering av et eget selskap hvor hver av partene har en eierandel kalles felleskontrollerte virksomheter. I konsernregnskapet tas felleskontrollert virksomhet inn etter bruttometoden fra det tidspunkt felles kontroll oppnås og til felles kontroll opphører. Bruttometoden innebærer at andel felleskontrollert virksomhet tas inn linje for linje i konsernet for eiendeler, gjeld, inntekt og kostnader. I løpet av året har selskapet kjøpt de resterende 50% i Songa Management AS som frem til da var felleskontrollert virksomhet med Songa Drilling AS. Se note 6. 16

18 Inntekter Inntekter regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Salgsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift, rabatter og etter eliminering av internt salg i konsernet. Inntekter som er generert fra borekontrakter eller andre oppdrag, inntektsføres i den perioden oppdraget er utført, til de rater som er fastsatt i kontraktene. Enkelte kontrakter omfatter oppstartsgodtgjørelser som skal betales ved inngåelsen av kontrakten. Dersom godtgjørelsen dekker en generell oppgradering av en rigg eller utstyr som øker gjenstandens verdi utover kontraktsperioden, blir godtgjørelsen inntektsført lineært over kontraktsperioden mens investeringen blir avskrevet over driftsmidlets gjenværende levetid. Dersom godtgjørelsen dekker konkrete oppgraderinger eller utstyr som er spesifikt for kontrakten, blir oppstartgodtgjørelsen inntektsført lineært over den antatte kontraktsperioden. Den tilknyttede investeringen avskrives over den antatte kontraktsperioden. Dersom godtgjørelsen dekker konkrete driftsutgifter ved starten av oppdraget, blir godtgjørelsen innregnet i samme periode som utgiftene. Valuta Regnskapene for konsernets ulike datterselskaper utarbeides i den valuta som gjelder i det viktigste økonomiske miljøet som selskapet opererer (dets funksjonelle valuta). I konsernregnskapet presenteres resultat og balanse i USD, som er selskapets funksjonelle valuta og konsernets presentasjonsvaluta. Under utarbeidelsen av regnskapene for de enkelte selskapene omregnes transaksjoner i utenlandsk valuta til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til den funksjonelle valutaen etter valutakursen på balansedagen. Inntekter og kostnader for utenlandske datterselskaper omregnes ved bruk av gjennomsnittlige månedlige valutakurser, som tilnærmet tilsvarer valutakursene på transaksjonsdatoene. Valutakursdifferanser som oppstår ved omregningen, innregnes direkte som en egen komponent av egenkapitalen. Lånekostnader Lånekostnader som er direkte henførbare til kjøp, bygging eller produksjon av kvalifiserende eiendeler som tar tid å gjøre klar for tenkt bruk eller slag, er aktivert som en del av anskaffelseskostnaden frem til eiendelen er ferdigstilt. Alle andre lånekostnader er kostnadsført i den perioden de påløper. Pensjoner Selskapet og enkelte av datterselskapene har pensjonsordninger for de ansatte. Ordningene er finansiert gjennom innbetaling til et forsikringsselskap. Konsernet har både ytelses og innskuddsbaserte ordninger. Ved innskuddsbaserte ordninger gjør selskapet innbetalinger basert på en prosentsats av den ansattes lønn og utover dette har selskapet ingen plikt til å foreta ytterligere innbetalinger. Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper. Ytelsesbaserte ordninger er ordninger som ikke er innskuddsbaserte. Ytelsesordninger definerer et beløp som den ansatte vil få til utbetaling ved oppnådd pensjonsalder. Beløpet beregnes som en prosentsats av lønn. Pensjonen til den ansatte er generelt avhengig av mange faktorer, som antall opptjeningsår, sluttdato og fremtidige lønnsjusteringer. Konsernets nettoforpliktelse når det gjelder ytelsesbaserte pensjonsordninger, beregnes enkeltvis for hver ordning ved å estimere fremtidige ytelsesbeløp de ansatte har opptjent i inneværende og tidligere år. Ytelsen blir diskontert for å få fastsatt nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsordningens midler trekkes fra. Diskonteringssatsen er avkastningen på balansedagen som gjenspeiler løpetiden for konsernets forpliktelser. Beregningen foretas årlig av en kvalifisert aktuar. Estimatavvik ved beregning av foretakets forpliktelse innregnes i resultatregnskapet og fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid i den grad akkumulerte urealiserte gevinster og tap overstiger 10 % av det høyeste av nåverdien av ytelsesbasert pensjonsforpliktelser og virkelig verdi av pensjonsmidlene. I motsatt fall innregnes ikke estimatavviket. 17

19 Tidligere pensjonsopptjening resultatføres umiddelbart bortsett fra hvis endringene i pensjonsplanen er betinget av at de ansatte forblir ansatt for en definert periode (opptjeningstiden). I disse tilfellene blir tidligere pensjonsopptjening amortisert lineært over opptjeningstiden. For innskuddsbaserte ordninger betaler konsernet inn til offentlige- eller privatadministrerte pensjonsordninger på lovpålagt, avtalefestet eller frivillig basis. Konsernet har ingen ytterligere forpliktelser etter at betaling er gjort. Betalingene blir resultatført som lønnskostnad når de påløper. Forskuddsbetalte kostnader balanseføres som en eiendel i den grad tilbakebetaling eller reduksjon i fremtidige betalinger er mulig. Aksjebasert avlønning Konsernet har flere opsjonsordninger med oppgjør i aksjer morselskapet. Opsjonsordningene bokføres til virkelig verdi på tildelingstidspunktet. Virkelig verdi beregnes ved å benytte Black & Scholes opsjonsprisingsmodell. Se note 24 for flere detaljer om hvordan virkelig verdi er beregnet. Virkelig verdi på tildelingstidspunktet er lineært kostnadsført over opptjeningsperioden basert på ledelsens estimat over hvor mange opsjoner som vil bli opptjent. Skatt Det er ikke betalbar skatt i konsernregnskapet. Skatteinntekten består av endringen i utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel / utsatt skatt er beregnet på alle midlertidige forskjeller. Utsatt skatt er beregnet på forskjeller mellom bokført verdi av eiendeler og gjeld og tilsvarende skattemessige verdier. Utsatt skatt balanseføres i hovedsak på alle midlertidige forskjeller og utsatt skattefordel er i hovedsak balanseført i den grad det er sannsynlig med fremtidige skattemessige overskudd som gjør at selskapene i konsernet kan utnytte de midlertidige forskjellene. Slike eiendeler og gjeld er ikke balanseført hvis den midlertidige forskjellen oppstår ved første balanseføring (bortsett fra virksomhetssammenslutninger) av andre eiendeler eller gjeld i en transaksjon som ikke påvirker verken skattemessig resultat eller regnskapsmessig resultat. Balanseført verdi av utsatt skattefordel vurderes ved hver årsslutt og reduseres i den grad det ikke lenger er sannsynlig at tilstrekkelig skattemessig resultat vil bli tilgjengelig for å tillate at hele eller deler av eiendelen kan bli gjenvunnet. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på forventet fremtidig skattesats som er forventet å gjelde i den perioden gjelden gjøres opp eller eiendelen blir realisert, basert på skattesatser (og skattelovgivning) som har blitt vedtatt eller i stor grad vedtatt på balansedagen. Målingen av utsatt skatt og utsatt skattefordel reflekterer skatteposisjonen som vil oppstå som i henhold til konsernets forventning, på balansedagen, for å gjenvinne eller gjøre opp balanseført verdi av konsernets eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel og utsatt skatt motregnes når det er i henhold til gjelden lovgivning og når de relaterer til skatt ilagt av samme skattemyndighet og konsernet har til hensikt og motregne utsatt skattefordel og utsatt skatt. Betalbar skatt og utsatt skatt er ført som kostnad eller inntekt i resultatet, bortsett fra når de relaterer seg til poster ført direkte mot egenkapitalen, da er skatten også ført direkte mot egenkapitalen, eller når de oppstår som følge av første balanseføring av en virksomhetssammenslutning. I tilfeller med virksomhetssammenslutning blir skatteeffekten tatt med i beregningen av merverdi for kjøperen ved beregning av netto virkelig verdi av identifiserbare eiendeler, gjeld og betinget gjeld over kostnaden. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er bokført til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. I den grad driftsmidlene har bestanddeler med forskjellig levetid er disse avskrevet separat. Påkostninger balanseføres i den grad det er sannsynlig at de vil føre til fremtidige økonomiske fordeler. Alle andre kostnader belastes resultatregnskapet i den perioden de påløper. 18

20 Avskrivninger bokføres lineært over levetiden for hver bestanddel av varige driftsmidler. Estimert levetid, restverdi og kostnader ved å ta driftsmidlene ut av bruk vurderes ved utgangen av hvert regnskapsår. Ingen utgifter ved å ta driftsmidlene ut av bruk er bokført til nå, men muligheten for at slike kostnader kan oppstå vurderes ved utgangen av hvert regnskapsår. Det er ingen forpliktelser knyttet til det å ta driftsmidlene ut av bruk da det ikke er noen lovpålagte krav om verken demontering eller restaurering. I praksis vil denne typen driftsmidler bli oppgradert, bygget om, bli lagt i opplag eller skrotet når de ikke lenger kan benyttes. Estimert levetid er som følger: Rigger og drillskip; 5 til 30 år Inventar og utstyr; 3 til 10 år Levetiden vurderes ved utgangen av hvert regnskapsår. Ledelses har vurdert hver rigg med hensyn til forventet bruk og har tatt hensyn til planlagt klassing i fremtiden. Kostnader i forbindelse med klassifisering av riggene, der klassifiseringsselskapene krever spesielle periodiske inspeksjoner, aktiveres og avskrives over en antatt perioden mellom klassefornyelsene, normalt fem år. Andre vedlikeholds- og reparasjonskostnader utgiftsføres når de påløper. Konsernet deler reservedeler inn i to grupper, forbruksdeler og reservedeler. Forbruksdeler blir ikke avskrevet, men kostnadsføres når de brukes som reparasjons- og vedlikeholdskostnader. Reservedeler er større enheter som føres som elementer på riggene, og avskrives. Forbruksdeler føres til anskaffelseskost. Restverdiene gjennomgås ved hver årsslutt, og eventuelle endringer i estimat blir ført som endring i estimat og får ingen innvirkning på historiske tall. Den vanligste metoden for estimering av restverdier for skip er å benytte opphuggingspriser som noteres av meglere i USD pr. Light Displacement Tonne (ldt) for et fartøy med alt normalt utstyr om bord. Denne metoden er benyttet for å bestemme restverdien for drillskipet Songa Saturn. Den estimerte restverdien for drillskipet var pr. 31. desember 2006 USD 4,8 millioner. Borerigger er mer kompliserte å hugge opp enn skip og har mye mindre metall og opphuggbart/gjenvinnbart materiale på grunn av sin konstruksjon, design og art. Prisen som kan oppnås fra opphugging er estimert til omtrent kostnaden ved å utvinne skrapmetallet. Det bokføres derfor ikke noen restverdi. Hvis riggene blir solgt ved sin forventede tilstand ved slutten av levetiden, vil intet vesentlig nettobeløp kunne innvinnes. Verdifall Balanseført verdi av konsernets eiendeler blir, med unntak av beholdninger og eiendeler ved utsatt skatt, gjennomgått på balansedagen for å vurdere om det foreligger indikasjoner på verdifall. Finnes slike indikasjoner, estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp. Når konsernet vurderer indikasjoner på verdifall, vurderes både interne (f.eks. negative endringer i ytelse) og eksterne kilder (f.eks. negative endringer i markedet). Under dette arbeidet vurderes dagrater og meglervurderinger. Det gjenvinnbare beløp for en eiendel er det høyeste av virkelig verdi fratrukket salgskostnader og bruksverdi. Bruksverdien beregnes som nåverdien av forventet fremtidig kontantstrøm for de enkelte eiendeler. Et verdifall regnskapsføres hvis balanseført verdi av en eiendel overstiger gjenvinnbart beløp. Avsetninger Avsetninger balanseføres når konsernet har en eksisterende rettslig forpliktelse eller underforstått plikt, som følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig at det vil kreves økonomiske overføringer for å oppfylle forpliktelsen og at man på en pålitelig måte kan estimere forpliktelsens størrelse. 19

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Noter 2011 Solvang Konsern

Noter 2011 Solvang Konsern Noter 2011 Solvang Konsern NOTE 1 - SELSKAPSINFORMASJON OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER SELSKAPSINFORMASJON Solvang ASA er et børsnotert selskap etablert og hjemmehørende i Norge. Aksjene omsettes på

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

ARGENTUM. årsrapport 2008

ARGENTUM. årsrapport 2008 ARGENTUM årsrapport 2008 styrets beretning 2008 VIRKSOMHETENS ART Argentum Fondsinvesteringer as er et investeringsselskap som deltar med minoritetsandeler i spesialiserte, aktive eierfond, såkalte aktive

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009 Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009 Eierstyring, ledelse og samfunnsansvar Aladdin Oil & Gas Company ASA har som målsetting å drive virksomheten i overensstemmelse med norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009

Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009 Konsernberetning Playsafe Holding Styrets årsberetning 2009 Virksomhetens art og hvor den drives Playsafe Holding gruppen består av virksomheter som enten investerer i, eller drifter poker-, spill-, eller

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE:

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE: ÅRSRAPPORT SALGSKONTORER UTVIKLINGSKONTORER PRODUKSJON TRONDHEIM OSLO SAN JOSE SEOUL TOKYO TSMC/ASE, TAIWAN HONG KONG AMKOR TECH., THE PHILIPPINES INNHOLDSFORTEGNELSE: SIDE Introduksjon...3 Konsernsjefens

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP årsrapport 2011 Innhold SIDE kapittel 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 olav thon eiendomsselskap 2011 5 Nøkkeltall 6 årsberetning 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern 4 2 Årsregnskap

Detaljer