SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006"

Transkript

1 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006

2 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres av konsernet. Songa Offshore ASA ( Selskapet ) er morselskapet i konsernet, og har hovedkontor i Oslo. Konsernet ble stiftet i april 2005, og tatt opp til notering på Oslo Børs 26. januar Gjennom hele 2006 har konsernet fokusert på å ferdigstille oppgraderingen og renoveringen av riggene samtidig som man har jobbet med å sikre kontrakter for riggflåten. De positive utsiktene for offshore drilling markedet har vedvart gjennom året, og konsernet har arbeidet aktivt for å sikre kontrakter. Konsernet har gått fra å være en organisasjon fokusert på oppgradering av rigger til å bli en organisasjon som drifter og markedsfører de samme. Tatt i betraktning at riggene kommer til å operere i Australia og Afrika i løpet av nærmeste fremtid, har Styret besluttet å flytte det meste av organisasjonen ved Houston kontoret til Singapore. Et kontor har blitt etablert i Perth, Vest Australia, for å bistå i driften av Songa Venus og Songa Mercur. Ytterligere ett kontor har blitt etablert i Malabo, Ekvatorial Guinea for å bistå Songa Saturn. Viktige hendelser i I februar inngikk Songa Saturn en kontrakt med Noble Energy for 3+2 brønner offshore Equatorial Guinea. - I mai kjøpte konsernet riggen Stena Dee (skiftet navn til Songa Dee) av Stena Drilling for USD 270 millioner. - I mai inngikk Songa Mercur en kontrakt med Chevron Australia på 9 måneder. - I juni inngikk Songa Saturn en kontrakt for ytterligere 3 brønner med Noble Energy. - I august inngikk Songa Mercur en kontraktsforlengelse på 3 måneder med Chevron Australia. - I oktober inngikk Songa Saturn en kontrakt med Hess Corp. for 1 brønn offshore Libya. Kontrakten vil starte når kontrakten med Noble Energy er ferdig. - I oktober inngikk Songa Dee en kontrakt på 2 år pluss to 6 måneders opsjoner med Marathon Petroleum Company (Norge) og Lundin Petroleum AB. - I november solgte konsernet sin 20,187% eierandel i Deepsea Bergen - I desember inngikk konsernet en kontrakt med Odfjell Drilling om kjøp av riggen Deepsea Trym for USD 238,5 millioner - I desember ble Asbjørn Vavik ansatt som administrerende direktør. - I desember ble Robert J. Scott, konsernets tidligere administrerende direktør, styremedlem i selskapets styre. Formålsparagraf Som beskrevet i Selskapets vedtekter er formålsparagrafen til Selskapet kjøp og drift av skip, rigger og offshore installasjoner, og annen type relaterte forretninger. Selskapet kan også erverve og eie aksjer, verdipapirer og ha eierskapsinteresser i andre selskaper. Konsernets mål er å være tilbyder av sikre og godt utførte boreoperasjoner til Selskapets klienter i såkalte mellomdype flyteoperasjoner. Slike høykvalitets tjenester til våre klienter vil man levere gjennom erfarne ansatte med høy kompetanse. Den viktigste målsetningen til Selskapet, som en kommersiell aktør, er å øke verdien av konsernet for Selskapets eiere, som setter sin lit til at konsernet klarer å oppnå en tilfredsstillende avkastning på investert kapital. 1

3 For å oppnå denne målsetningen er konsernets målsetning å tilby tjenester der hvor Selskapet har ekspertise, i pakt med de høyeste standarder av profesjonell dyktighet og kommersiell integritet og i overensstemmelse med alle relevante lover, regler og retningslinjer, hensyntatt rettigheter til kunder og tredjeparter, samt helse, sikkerhet og arbeidstilfredshet til alle Songa ansatte. Konsernet vil til enhver tid bestrebe seg på å opptre korrekt i de land konsernet opererer, overholde lover, respektere kultur og verne miljøet og kulturen i disse land. Konsernet søker å forstå målsetningene til konsernets klienter, og anstrenger seg alltid for å tilfredsstille disse. Strategi Grunnleggerne av konsernet fokuserte på to viktige faktorer for å maksimere aksjonærenes verdier ved investering i den mobile offshore sektoren: - tidlig kontantstrøm - toppledelsen Selskapsledelsen er på plass og de fire halvt nedsenkbare boreriggene og det ene drillskipet er godt posisjonert for å generere kontantstrøm og avkastning til Selskapets aksjonærer. Konsernet evaluerer aktivt muligheter for å fortsette veksten av konsernet, som er konsistent med konsernets optimistiske fremtidsutsikter med hensyn til høye dagrater og forventet utnyttelsesgrad. Med hensyn til de faktorer som har drevet veksten i rigg markedet, forventer konsernet at industrien kan stå ovenfor en periode med konsolidering blant aktørene i markedet. Konsernet vil ha en offensiv tilnærming mot vekst og konsolidering. De tre riggene konsernet har hatt til oppgradering er ferdigstilt eller nær å bli ferdigstilt. Alle riggene har sikret sine første kontrakter med store operatører, og kontrakter har allerede blitt forlenget, eller diskusjoner pågår knyttet til dette. Selskapet mener dette bekrefter tilliten disse klientene har til konsernet. Styret oppsummerer strategien fremover som følger: - Øke kontraktsdekningen - Videreutvikle en dyktig kommersiell og operasjonell ledelse av konsernets rigger - Etablere en skreddersydd organisasjon for Songa Dee og Deepsea Trym for norsk og britisk sokkel - Refinansiere konsernet Den nåværende kontraktsdekningen er begrenset til tilnærmelsesvis 8 måneder for Songa Venus og ett år for hver av Songa Saturn og Songa Mercur. For både Songa Venus og Songa Mercur har klientene opsjoner til å forlenge kontrakten i ytterligere ett år, mens Songa Saturn er ledig fra og med begynnelsen av Deepsea Trym er ledig fra og med tidlig Styret har derfor fastsatt en økning i kontraktsdekning som et viktig fokusområde for Vi tror økt synlighet av inntekter vil bli oppfattet som verdiskapende av våre aksjonærer og markedet. Konsernet opererer 2 rigger og 1 drillskip. Den beste måten å markedsføre konsernet og konsernets rigger på er gjennom å levere gode operasjonsresultater over tid. Dette sikrer økt sannsynlighet for at kontraktsopsjoner blir utøvd og forlengelse av kontrakter; videre vil Selskapets renomé ha betydning i nye kontraktsrunder. Fokus på human kapital er et viktig element i det ovennevnte arbeidet, og har stor betydning i dagens tilspissede arbeidsmarked. I tillegg til det generelle fokus på operasjon har vi iverksatt oppbyggingen av en organisasjon som vil administrere riggene Songa Dee og Deepsea Trym når de blir overlevert i begynnelsen av Vi antar at begge riggene vil operere på britisk og norsk sokkel (på tross av at vi kommer til å markedsføre Deepsea Trym over hele verden). Organisasjonen vil også være involvert i forberedelser for riggenes fem års klassifisering i henholdsvis Q og Q Vi antar også at noen Songa ansatte vil bli faset inn i driften av riggene flere kvartaler før konsernet overtar ansvaret for riggene. Et kontor vil bli opprettet i Stavanger. Som forklart over endres konsernets fokus fra oppgradering til operasjon i løpet av de første månedene i Den nåværende finansieringen av Selskapet er basert på hvordan situasjonen var før, og Selskapet ser derfor på muligheter for å refinansiere konsernet slik at man kan sikre større fleksibilitet med høyere 2

4 netto kontantstrøm. Økt fleksibilitet kan dermed bli brukt til utbytte, tilbakekjøp av aksjer eller vekst av konsernet gjennom fusjoner og oppkjøp. Styret har med de ovennevnte argumentene definert intern strømlinjeforming som den viktigste oppgaven i Den nåværende syklusen har vært så kraftig at hvert eneste ledd i sektoren er strukket skipsverft, leverandører og arbeidsmarkedet. Mens vi vil fortsette å se etter vekstmuligheter, tror vi likevel at risikoen knyttet til oppgradering, nybygg eller fusjoner og oppkjøp er større nå enn hva den var tidligere. Fremtidsutsikter Etterspørselen etter borerigger fortsetter å være sterk i alle segmenter. Det mellomdype segmentet, hvor alle konsernets rigger hører til, har vist den sterkeste økningen i dagrater i Den mest åpenbare endringen har vært økningen i forward-kurven for kontrakter i perioden , som vist i konsernets kontrakt for Songa Dee. Med fortsatt høye oljepriser forventes det at etterspørselen etter både lete og produksjonsboring offshore vil holde seg sterk. Ferske analyser fra oljemarkedet indikerer at non-opec produksjon sliter med å holde seg flat. Mer eller mindre alle de store oljeselskapene har blitt tvunget til å rapportere at de ikke klarer å overholde produksjonsmålene sine. Vi tror dette vil øke presset fra statlig hold og fra aksjonærene slik at leteaktivitetsbudsjettene øker i tiden som kommer. Risikoeksponering og risikostyring Operasjonell risiko Rigg operasjon Songa Offshores flåte vil være eksponert mot operasjonell risiko forbundet med sin offshore drift. Politisk usikkerhet Noen områder hvor konsernet har potensielle forretningsmuligheter, og riggene er i arbeid, kan være karakterisert av politisk usikkerhet. Forsikringer Operasjonell risiko kan medføre personskader, tap av rigger, operasjonelle forstyrrelser, kontraktsledighet eller terminering av kontrakter. For å redusere denne type risiko har konsernet etablert et forsikringsprogram på lik linje med markedspraksis. Ytterligere forsikring blir alltid vurdert for hvert enkelt spesifikt prosjekt hvor risikoen anses som høy. Rekvirering, arrest etc av riggene. Riggene kan bli rekvirert av statlige myndigheter hvis krig eller andre krisesituasjoner skulle oppstå. Riggene kan også bli tatt i arrest. Dette vil kunne medføre betydelige konsekvenser på inntjeningen til riggene og konsernet som helhet. Ulykker Offshore borerigger arbeider i ugjestmilde områder. Det er mange ulike faktorer som kan bidra til en ulykke. En ulykke kan få betydelige konsekvenser for konsernets finansielle tilstand og det kan ikke garanteres at konsernet vil ha tilstrekkelig forsikringer mot et slikt tap eller tilknyttede utgifter. Kreditt risiko Manglende betalinger fra kunder/klienter vil kunne få betydelige konsekvenser for konsernets likviditet. Konsernet tar hensyn til kredittverdigheten av sine potensielle klienter i kontraktsforhandlinger for å minimere risikoen knyttet til betalingsforseelser, men kan ikke garantere at konsernet vil klare å unngå denne type risiko. Markedsrisiko Etterspørselen etter rigger vil alltid fluktuere i tråd med globale markedsdrivere som olje- og gass priser, geopolitiske forhold, økonomiske forhold, operatørenes investeringsvilje etc. Fluktuasjoner i oljeprisen har historisk vist å ha stor påvirkning på etterspørselen etter de tjenestene konsernet tilbyr. Nye aktører i riggmarkedet kan også ha en negativ påvirkning på kontraktsprisene og på markedets verdsetting av konsernets riggflåte. 3

5 Variasjoner i flåteverdi Verdien av riggene eid av konsernet kan variere med markedssituasjonen. En nedgang i markedet kan medføre negative konsekvenser for konsernets likviditet og kan medføre brudd i konsernets finansielle forpliktelser. Hvis så blir tilfelle kan konsernet bli tvunget til å selge sine rigger til priser som representerer et potensielt tap. Finansiell risiko Rente og valutasvingninger USD er konsernets funksjonelle valuta. Konsernet vil være eksponert mot risiko på basis av svingninger i renter og valutakurser. Konsernet vil forsøke å minimere denne type risiko ved å implementere sikringsarrangementer hvor nødvendig, men vil ikke klare å unngå denne type risiko. Endringer i valutakurser relativt til USD vil kunne medføre endringer i verdiene av konsernets eiendeler og dermed konsernets totale avkastning på disse eiendelene. Lån Alle konsernets finanskostnader knyttet til banklån er underlagt flytende rente (LIBOR) pluss en margin. Konsernet er dermed eksponert mot svingninger i renter på USD. Konsernet vil kun ta opp lån når dette anses å tjene konsernet etter å ha tatt i betraktning lånekostnadene og den antatte avkastning man kan få på de ervervede eiendelene med de lånte midlene. Man kan imidlertid ikke gi noen garanti for at konsernet vil lykkes med dette. Likviditetsrisiko Konsernet er avhengig av å ha tilgang til langsiktig finansiering. Man kan ikke garantere at konsernet ikke kommer til å oppleve betalingsproblemer på likviditetssiden, og man kan ikke garantere at konsernet vil være i stand til å hente ny egenkapital, eller sikre tilstrekkelig med nye lån på ønskede rentenivåer dersom dette skulle bli nødvendig. Kontraktsdekning 4

6 Oversikt over riggflåten Songa Mercur Songa Mercur har inngått en 360 dagers kontrakt med Chevron for operasjon utenfor nord vest Australia med estimert oppstartsdato Q Riggen er kontraktsfestet til en dagrate på USD Chevron har en rett til å utøve to 6 måneders opsjoner. Den første opsjonen må utøves innen oktober 2007, og den andre opsjonen må utøves innen april Dagraten for opsjonene skal fastsettes til markedspris. Songa Venus Songa Venus har inngått en 365 dagers kontrakt med ENI/INPEX for operasjon utenfor nord vest Australia som startet 17. november Riggen er kontraktsfestet til USD pr dag. ENI/INPEX har en rett til å utøve to 6 måneders opsjoner. Den første opsjonen må utøves innen midten av mai 2007, mens den andre opsjonen må utøves innen midten av november Dagraten for opsjonene er kontraktsfestet til en dagrate på USD Songa Dee Songa Dee er på kontrakt med Norsk Hydro til juli Konsernet har inngått en bareboat-kontrakt med Stena for samme periode til en dagrate på USD Norsk Hydro har en rett til å utøve én 6 måneders opsjon. Opsjonen må utøves innen 1. januar Hvis opsjonen utøves vil konsernet motta samme bareboat-rate. Songa Dee skal gjennomgå inspeksjon på Stenas kostnad og risiko før tilbakelevering til konsernet. Songa Dee har også inngått en kontrakt på 2 år pluss to 6 måneders opsjoner med Marathon Petroleum Company (Norge) og Lundin Petroleum AB. Operatørene kan bruke Songa Dee på norsk og britisk sokkel i kontraktsperioden. Kontrakten er estimert til å starte når riggen blir tilbakelevert fra den nåværende operatøren (Norsk Hydro), som kan bli i fjerde kvartal 2008, eller første kvartal Kontraktsverdien for den faste perioden er i overkant av USD 310 millioner. Blant annet inkluderer kontrakten en klausul for kompensasjon for stigende kostnadsnivå, og standard bestemmelser for mobilisering. Opsjonen må utøves innen Q Dagraten for opsjonene er kontraktsfestet til å tilsvare markedsrater på det aktuelle tidspunktet. Songa Saturn Songa Saturn har inngått en 310 dagers kontrakt med en 100 dagers opsjon med Noble Energy i Equatorial Guinea. Kontrakten er spesifisert på brønn-til-brønn basis hvorav 3 brønner er kontraktsfestet til en dagrate på USD , 3 brønner er kontraktsfestet til en dagrate på USD , og to opsjonsbrønner er kontraktsfestet til en dagrate på USD Opsjonene må utøves 1 brønn i forkant av starten på opsjonen. Videre så har Songa Saturn inngått en 70 dagers kontrakt med Hess i Libya med estimert start Q1-Q Riggen er kontraktsfestet til en dagrate på USD pluss skatter pr dag, hvor mobilisering og demobilisering er kontraktsfestet til en dagrate på USD Mobilisering og demobilisering er estimert å vare i henholdsvis 20 dager hver. Kontrakten inkluderer ingen opsjoner. Deepsea Trym Deepsea Trym er på kontrakt med Norsk Hydro i Norge frem til februar Kontrakten begynte å løpe før konsernets ervervelse av riggen fra Odfjell Drilling i desember Riggen er på en bareboatkontrakt til Odfjell Drilling til en dagrate på USD Hydro kontrakten spesifiserer Hydros rett til å utøve tre 6 måneders opsjoner. Den første opsjonen har allerede blitt utøvd. Den andre opsjonen må utøves innen august 2007, mens den tredje opsjonen må utøves innen februar Deepsea Trym skal gjennomgå en fem års klassifisering i løpet av sommeren 2007 på Odfjells risiko og kostnad. Konsernet vil ikke motta bareboat-rate mens inspeksjonen pågår. Klassifiseringen antas å vare 30 dager. Kontrakter i tiden som kommer Styret ønsker å øke kontraktsdekningen, og ønsker å sikre nye kontrakter i løpet av første halvdel På Songa Venus må operatørene utøve den første av to 6 måneders opsjoner innen midten av mai Chevron må gjøre det tilsvarende for Songa Mercur innen oktober 2007, avhengig av når Songa Mercur forlater Singapore. Hovedfokus vil derfor ligge på å sikre nye kontrakter for Songa Saturn og Deepsea Trym. Begge rigger vil bli markedsført på verdensbasis. 5

7 Finansiering og aksjekapital I løpet av 2006 har Songa Offshore ASA gjennomført to emisjoner, utstedt en obligasjon og inngått en total return swap avtale. I forbindelse med den initielle kapitaliseringen av Selskapet i mai/juni 2005 utstedte Selskapet fritt omsettelige tegningsrettigheter med en løpetid på 3 år fra utstedelsesdato (frem til juni 2008). Hver tegningsrettighet gir rett til å motta en ny aksje til en tegningspris tilsvarende USD 1,50 pr aksje. Pr 29. mars 2007 har eiere av disse utøvd tegningsrettigheter, og tegningsrettigheter er fortsatt utestående. I henhold til fullmakt gitt ved generalforsamlingen i 2006 har Styret tildelt medlemmer av Selskapets styre opsjoner tilsvarende aksjer. Ved den ekstraordinære generalforsamlingen 29. desember 2006 ble Bob Scott tatt opp som nytt styremedlem. I februar 2007 ble Bob Scott tildelt opsjoner under opsjonsprogrammet fra Videre, i tråd med fullmakten gitt ved generalforsamlingen i 2006, har styret tildelt opsjoner til ansatte i konsernet. I forbindelse med overtakelsen av Songa Dee utstedte Selskapet i mars 2006 et obligasjonslån på USD 75 millioner med 5 års løpetid til en fast kupongrente på 9,75%. Selskapet gjennomførte også en emisjon på aksjer til NOK 58 pr aksje, noe som brakte inn brutto NOK 365,4 millioner. Som følge av refinansieringen av Selskapets gjeld i juni og juli 2006 ble lånefasiliteten økt til USD 400 millioner. I forbindelse med leasingavtalen for Blowout Preventeren ( BOP ) på Songa Mercur så har eierne av investeringsselskapet for BOPen en opsjon som løper frem til 1. Juli 2007 til å selge sin eierandel i investeringsselskapet til Selskapet mot et vederlag på USD 15,3 millioner og betalbart i aksjer i Selskapet til NOK 35 pr aksje. Basert på en USD/NOK valutakurs pr 23. mars 2007 tilsvarer dette aksjer, noe som vil øke aksjekapitalen med NOK mars 2007 kontrollerte Spencer Energy AS (et selskap eid av Arne Blystad) 73% av aksjene i BOP 15 Invest AS. I februar 2007 kjøpte Songa Offshore ASA 0,5% i BOP 15 Invest AS for NOK I forbindelse med kjøpet av riggen Deepsea Trym i desember 2006 gjennomførte Selskapet en emisjon av aksjer til NOK 62,50 pr aksje, noe som brakte inn brutto NOK 218,75 millioner. Selskapets ledelse har i løpet av starten av 2007 utøvd opsjoner til å kjøpe aksjer i Songa Offshore ASA under opsjons/tegningsrettighets-programmet fra 2005 tilsvarende aksjer. Selskapet inngikk en Total Return Swap (TRS) avtale med Carnegie Investment Bank AB Norge 4. januar Denne avtalen ble gjort med kontantutbetaling og med som underliggende verdipapir. Den initielle prisen under swap-avtalen er NOK 59,50 pr aksje, og swap-avtalen har utløpsdato 29. juni Selskapet vil betale Carnegie Investment Bank AB Norge en sum tilsvarende den sistnevnte finansieringskostnaden pluss en margin. Selskapet holder hele oppsiden eller nedsiden på utviklingen i det underliggende verdipapiret. Totalt antall aksjer ved årsslutt var Fra 1. januar 2007 har opsjoner/ tegningsrettigheter blitt utøvd slik at det totale antall utestående aksjer tilsvarer Det totale antall aksjer på basis av full utvanning tilsvarer basert på en USD/NOK valutakurs 6,10. Konsernet har ingen kjennskap til at det har vært store skift i eierskapssituasjonen i Selskapet som kan negativt påvirke øvrige aksjonærers interesser. Helse, sikkerhet og miljø Med rigger som opererer under harde værforhold har konsernet lagt mye ressurser ned i å skape sikre arbeidsplasser for sine ansatte. Helse, sikkerhet og miljø (HSE) er svært viktig for konsernets drift. Konsernets utgangspunkt er at alle ulykker kan forhindres. Konsernet fokuserer systematisk på å trene og sertifisere de ansatte, så vel som å integrere instruksjoner, rutiner og regler slik at man forhindrer situasjoner som setter de ansatte eller utstyr i fare. På Selskapets hjemmeside har ledelsen lagt ut spesifikke redegjørelser som fremhever Selskapets fokus på kvalitet-, helse-, sikkerhet- og miljø-relaterte temaer. Det har vært registrert 2 skader på ansatte (benbrudd) og ingen skade på utstyr i løpet av Registrert sykefravær var mindre enn 1%. Antall ansatte ved årsslutt var 186, hvorav 9,6% var kvinner. Konsernet diskriminerer ikke sine ansatte eller potensielle ansatte på basis av eksempelvis personens nasjonalitet, kjønn eller religion. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. 6

8 Styret ønsker å takke alle ansatte i Songa Offshore konsernet for deres harde arbeid og gode arbeidsmoral i Konsernet har ingen forsknings- og utviklingsavdeling. Miljø Konsernet har investert betydelige ressurser slik at riggene møter alle lovbestemte krav for utslipp, forurensning og miljøpåvirkning. Konsernet overholder alle klassifiseringskrav, flaggstater, nasjonale og internasjonale reguleringer, men viktigst av alt, International Maritime Organizations (IMO) krav knyttet til miljømessige forhold. Konsernet har også blitt målt opp mot International Safety Management Code, og mottatt et Interim Document of Compliance av ABS som i praksis betyr at konsernets sikkerhetssystemer tilfredsstiller internasjonale krav knyttet til alle sider av sikkerhet, helse og miljø. Med hensyn til konsernets tilfredstillelse av disse organisasjonenes forskrifter mener konsernet at den oppfyller aksepterte internasjonale standarder for miljømessige hensyn. For ytterligere informasjon om konsernets miljøpolicy, vennligst se konsernets hjemmeside. Det er ikke registrert forurensende utslipp i løpet av Corporate Governance Konsernet har laget et separat Corporate Governance Policy som er publisert på konsernets hjemmeside. Konsernet har også laget et separat dokument som stadfester etiske retningslinjer, Business Code of Ethics, som også er publisert på selskapets hjemmeside. En detaljert beskrivelse av konsernets oppfyllelse av Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse er inkludert i Appendixet. International Financial Reporting Standards EU-kommisjonen har stadfestet at alle børsnoterte selskaper i EU skal presentere sine regnskap i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Under EØS avtalen er norske selskaper underlagt de samme regnskapspresentasjonskravene som selskaper som er registrert i EU. Songa Offshore konsernet har utarbeidet sitt konsoliderte regnskap i henhold til IFRS. Morselskapet Songa Offshore ASA har benyttet en forenklet anvendelse av IFRS i henhold til Norsk Regnskapslov 3-9. Dette innebærer at IFRS verdivurderingsregler er anvendt, mens man har bevart NGAAP når man presenterer regnskapets noter. Kommentarer til årsregnskapet Songa Offshore konsernet- kommentarer til det konsoliderte årsregnskapet Songa Offshore konsernets konsoliderte resultat etter skatt viser et underskudd i 2006 på USD 20,7 millioner. Driftsinntekter i 2006 var USD 44,6 millioner. Inntektene inkluderer gevinst ved salg av konsernets 20,187% eierandel i Deepsea Bergen på USD 19,1 millioner. Driftskostnader i 2006 var USD 34,7 millioner, hvorav USD 14,4 millioner relaterer seg til opsjonsprogrammet. Netto finanskostnader i 2006 var USD 24,7 millioner. Aktiverte oppgraderingskostnader i 2006 var USD 214,7 millioner. I tillegg har USD 18,4 millioner i lånekostnader blitt aktivert gjennom hele året. I løpet av 2006 har tre viktige transaksjoner funnet sted. Konsernet kjøpte Stena Dee i mai for USD 270 millioner. I november solgte konsernet sin 20,187% andel i riggen Deepsea Bergen for USD 53,5 millioner. I desember inngikk konsernet en avtale om å kjøpe riggen Deepsea Trym for USD 238,5 millioner. Denne transaksjonen ble gjennomført i januar Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var USD (20,9) millioner. Netto kontantstrøm brukt i 7

9 investeringsaktiviteter var USD (450,2) millioner. Kontantstrøm brukt i investeringsøyemed relaterer seg til kjøpet av Songa Dee og ferdigstillelse av oppgraderingen av riggene. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var USD 559,4 millioner. Kontantstrømmen fra finansieringsaktiviteter relaterer seg til utstedelse av nye aksjer, opptrekk av banklån, utstedelse av et obligasjonslån og et sertifikat. Netto økning i kontanter og kontantekvivalenter var USD 88,4 millioner. Beholdningen av bankinnskudd, kontanter og kontantekvivalenter ved årsslutt var USD 90,6 millioner. Endringen i Annen Egenkapital i den konsoliderte balansen relaterer seg hovedsakelig til overføring av midler fra overkursfondet til annen egenkapital, og endringen i Annen innskutt egenkapital skyldes opsjonsprogrammet for ansatte. Endringen i Obligasjonslån skyldes utstedelsen av et USD 75 millioner obligasjonslån som ble gjennomført i forbindelse med kjøpet av Songa Dee. Endringen i kortsiktig banklån relaterer seg hovedsakelig til den kortsiktige andelen av den langsiktige gjelden som forfaller i løpet av Se notene til det konsoliderte regnskapet for ytterligere beskrivelse. Konsernets balanse var ved årsslutt USD 865,6 millioner. Pr 31. desember 2006 var egenkapitalandelen i konsernet 18,7%. Inntjening pr aksje i 2006 var USD (0,28). Songa Offshore ASA kommentarer til årsregnskapet Songa Offshore ASAs resultat etter skatt viser et overskudd i 2006 på USD 3,9 millioner. Driftsinntekter i 2006 var USD 39,000. Driftskostnader i 2006 var USD 6,6 millioner, hvorav USD 2,4 millioner relaterer seg til opsjonsprogrammet. Netto finansinntekt i 2006 var USD 14,0 millioner. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var USD (140,2) millioner, og relaterer seg hovedsakelig til finansieringen av datterselskapene. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var USD (1,4) millioner. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var USD 221,1 millioner. Kontantstrømmen fra finansieringsaktiviteter kommer fra utstedelse av nye aksjer, opptrekk av lån og betaling av avdrag på lån hos datterselskaper i konsernet. Netto økning i kontanter og kontantekvivalenter var USD 79,5 millioner. Beholdingen av bankinnskudd, kontanter og kontantekvivalenter ved årsslutt var USD 81,1 millioner. Endringen i Annen Egenkapital i balansen til Songa Offshore ASA relaterer seg hovedsakelig til overføring av midler fra Overkursfondet til Annen Egenkapital, økningen i Aksjekapital fra emisjoner og konvertering av tegningsrettigheter. Se notene til regnskapet for ytterligere informasjon. Songa Offshore ASAs balanse var ved årsslutt USD 891 millioner. Pr 31. desember 2006 var egenkapitalandelen i Songa Offshore ASA 21,6%. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret Songa Offshore ASAs frie egenkapital var USD 103,0 millioner ved årsslutt. Selskapets årsresultat på USD 3,9 millioner henføres til Annen Egenkapital. 8

10 Grunnlag for fortsatt drift I henhold til Regnskapsloven 3-3a bekrefter vi at årsregnskapet har blitt utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. Denne forutsetningen er basert på inntektsprognoser for året 2007 og konsernets og Selskapets langsiktige strategiske prognoser. Konsernets og Selskapets økonomiske og finansielle situasjon er sunn. Styret mener at årsrapporten gir en rettvisende oversikt over konsernets og Selskapets eiendeler og gjeld, finansielle posisjon og resultat. Oslo, 29. mars 2007 Arne Blystad (Styreformann) Jon Chr. Syvertsen (Styremedlem) Einar J. Greve (Styremedlem) Robert J. Scott (Styremedlem) Gunnar Hvammen (Styremedlem) Asbjørn Vavik (Administrerende direktør) 9

11 Styret i Songa Offshore ASA Arne Blystad (52), Styreformann, født Gjennom sine selskaper investerer Arne Blystad i shipping og andre forretningsområder. Blystad er norsk statsborger og er bosatt i Oslo, Norge. Jon Chr. Syvertsen (46), Styremedlem, født Syvertsen er ansatt i Arne Blystad AS. Syvertsen har tidligere vært kommersiell direktør og Vice President i Frontline Ltd, og styremedlem i Umoe AS. Syvertsen er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra IESE (Barcelona). Syvertsen er norsk statsborger og er bosatt i Bærum, Norge. Einar J. Greve (46), Styremedlem, født Greve har vært partner i advokatselskapet Wikborg, Rein & Co i Oslo siden Greve har flere styreverv i noterte og unoterte selskaper i Norge. Greve er norsk statsborger, og er bosatt i Oslo, Norge. Gunnar Hvammen (43), Styremedlem, født Selvstendig investor. Grunnlegger av Offshore Heavy Transport ASA. Senior corporate partner i Fondsfinans ASA. Hvammen har tidligere arbeidet som kjøp- og salgs megler i PF Bassøe/Loosbrock og Normarine Offshore Consultants, som han var med på å grunnlegge. Hvammen er norsk statsborger, og bosatt i Bærum, Norge. Robert J. Scott (65), Styremedlem, født Scott var ansatt som administrerende direktør i Songa Offshore ASA før han ble styremedlem i selskapet 31. desember Før dette var Scott Senior Vice President of Operations i Transocean i 35 år. Scott startet sin karriere på boreriggene og steg deretter i gradene helt opp til toppledelsen av verdens største offshore boreselskap. Scott er også gründer av Transoceans patenterte dual activity drillship. Scott er britisk statsborger, og er bosatt i Houston, USA. 10

12 Songa Offshore Konsern Resulatregnskap Pr 31. desember 2006 (USD '000) Note Driftsinntekter Andre inntekter Lønn og andre personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Finansinntekter Finanskostnader Ordinært resultat før skatt Skatteinntekt Årsresultat Henføres til: Morselskapets aksjonærer Resultat pr aksje: (USD) Ordinært resultat 15 (0,28) (0,47) - Utvannet resultat 15 (0,28) (0,47) Songa Offshore Konsern Balanse Pr 31. desember 2006 (USD '000) Note 31/12/06 31/12/05 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 18, Investeringer 6, Utsatt skattefordel Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer og andre fordringer Forskuddsbetalinger Andre omløpsmidler Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

13 Songa Offshore Konsern Balanse Pr 31. desember 2006 (USD '000) Note 31/12/06 31/12/05 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Innbetalt, ikke registrert egenkapital Innskutt EK gjennom ytelser fra ansatte Annen egenkapital Sum Egenkapital Langsiktig gjeld Banklån Obligasjonslån Annen gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Banklån Leverandørgjeld og andre forpliktelser Derivater og finansielle instrumenter Utsatt inntekt Påløpte renter Annen gjeld Sum Grunnlag kortsiktig gjeld for fortsatt drift Sum I henhold gjeld til Regnskapsloven 3-3a bekrefter vi at årsregnskapet har blitt 703 utarbeidet 964 under forutsetningen om fortsatt drift. Denne forutsetningen er basert på inntektsprognoser for året 2007 og SUM konsernets EGENKAPITAL og Selskapets OG GJELD langsiktige strategiske prognoser. Konsernets 865 og Selskapets 562 økonomiske 265 og 540 finansielle situasjon er sunn. Styret mener at årsrapporten gir en rettvisende oversikt over konsernets og Selskapets eiendeler og gjeld, finansielle posisjon og resultat. Oslo, 29. mars 2007 Oslo, 29. mars 2007 Arne Blystad Styreformann Robert J. Scott Jon C. Syvertsen Arne Blystad Gunnar Hvammen (Styreformann) Jon Chr. Syvertsen Einar J. Greve Asbjørn Vavik (Styremedlem) Administrerende direktør Einar J. Greve (Styremedlem) Robert J. Scott (Styremedlem) Gunnar Hvammen (Styremedlem) Asbjørn Vavik (Administrerende direktør) 12

14 Songa Offshore Konsern Oppstilling over endringer i egenkapitalen 31. desember 2006 (USD '000) Note Aksjekapital Overkursfond Innbetalt ikke registrert aksje-kapital Innskutt EK gjennom ytelser fra ansatte Annen egenkapital Sum egenkapital Balanse pr 18. april 2005 (stiftelsesdato) Utstedelse av aksjekapital Utstedelse av tegningsretter Periodens resultat Balanse pr 31. desember Balanse pr 1. januar Kursdifferanse på utenlandske datterselskaper Omregningsdifferanser Netto kostnad ført direkte mot egenkapital Årets resultat Sum innregnet kostnad Utstedelse av aksjekapital Konvertering av tegningsretter Jan - Des 25 Implementering av pensjonsordning 24 Implementering av opsjonsordninger 22 Kapitalnedsettelse med overføring fra overkursfond til annen egenkapital Balanse pr 31. desember

15 Songa Offshore Konsern Kontantstrømoppstilling Pr 31. desember 2006 (USD '000) Note Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: Resultat før skatt Justering for: Kostnadsført utstedelse av tegningsretter Finanskostnader Ordinære avskrivninger Gevinst ved salg av investering tilgjengelig for salg 6, Kostnad på opsjoner til ansatte og styret Endring i virkelig verdi på BOP opsjon Endring i kundefordringer og andre fordringer Endring i leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Endring i annen langsiktig gjeld Forhåndsbetalte inntekter Betalte renter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter: Innbetaling ved salg av rigger, maskiner og utstyr Utbetaling ved kjøp av rigger, maskiner og utstyr Innbetaling ved salg av investering tilgjengelig for salg Utbetaling ved kjøp av investering tilgjengelig for salg Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter: Innebetaling fra økning i aksjekapital Innbetaling fra låneopptak Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto økning i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved starten av perioden Virkning av valutasvingninger på kontantbeholdningen 48 Kontanter og kontantekvivalenter pr 31. desember Noter til konsernregnskapet Note 1 Generell informasjon Songa Offshore ASA ( selskapet ) og datterselskapene utgjør til sammen Songa Offshore konsernet ( konsernet ). Konsernets virksomhet knytter seg til investering og drift av rigger og skip til bruk i utvinning og produksjon av råolje. Konsernet eier fire halvt nedsenkbare rigger og ett boreskip. Visjonen er å tilby kundene en fleksibel og pålitelig tjeneste basert på en meget erfaren og kompetent ledelse. Hovedkontoret er i Oslo, Norge, mens driften styres fra Singapore, Perth - Australia, Houston - USA og Malabo Ekvatorial Guinea. Pr 31. desember 2006 hadde konsernet virksomhet i Nordsjøen, Vest-Afrika og Australia. Selskapet har vært notert på Oslo Børs siden 26. januar Ticker er SONG. Songa Offshore ASA er registrert i Norge. Adressen til hovedkontoret er: Haakon VIIs gate 1, 0161 Oslo, Norge. Org. nr Songa Offshore ASA ble stiftet 18. april Alle tall i 2005-kolonner i regnskapet gjelder finansiell informasjon i perioden fra selskapet ble stiftet til 31. desember 2005 hvis ikke noe annet er presisert. Konsernregnskapet ble godkjent av styret 29. mars

16 Note 2 Nye regnskapsregler og standarder Konsernet har tatt i bruk alle nye og reviderte standarder og fortolkninger som er gitt ut av International Accounting Standards Board (IASB) og International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) i den grad de er relevante og har trådt i kraft for årsregnskap med start 1. januar 2006 eller senere. Ingen av de nye eller reviderte standardene har påvirket verken fjorårstallene eller årets tall. I tillegg har konsernet valgt å implementere IFRIC 11 IFRS 2 Group and Treasury Share Transactions. Denne fortolkningen redegjør blant annet for hvordan IFRS 2 skal tolkes i de tilfeller hvor ansatte i datterselskaper mottar opsjoner med oppgjør i aksjer i morselskapet. IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease IFRIC 5 Rights to Interest arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds. IFRIC 6 Liabilities arising from Participation in a Specific Market Waste Electrical and Electronic Equipment (Effective for accounting periods beginning on or after 1 December 2005). IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources. Amendment to IAS 19 Actuarial Gains and Losses, Group Plans and Disclosures. Amendment to IAS 21 Net Investment in a Foreign Operation. Amendment to IAS 39 Cash Flow Hedge Accounting of Forecast Intragroup Transactions. Amendment to IAS 39 The Fair Value Option. Amendment to IAS 39 & IFRS 4 Financial Guarantee Contracts. På dato for styrets godkjenning av konsernregnskapet var følgende standarder og fortolkninger utstedt men enda ikke trådt i kraft: IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies. Effective for annual periods beginning on or after 1 March IFRIC 8 Scope of IFRS2. Effective for annual periods beginning on or after May IFRIC 9 Reassessment of Embedded Derivatives. Effective for annual periods beginning on or after 1 June IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment. Effective for annual periods beginning on or after 1 November IFRIC 12 Service Concession Arrangements. Effective for annual periods beginning on or after 1 January IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures and the complementary Amendment to IAS 1, Presentation of Financial Statements Capital Disclosures. Effective for annual periods beginning on or after 1 January 2007 IFRS 8 Operating Segments. Effective for annual periods beginning on or after 1 January Amendment to IAS 1 Capital Disclosures. Effective for annual periods beginning on or after 1 January Amendment to IFRS 4 Revised Guidance on Implementing IFRS 4. Effective for periods beginning on or after 1 January Ammendment to IAS 23 Borrowing Costs. Effective for periods beginning on or after 1 January Styret har ingen forventning om at noen av de nye standardene eller fortolkningene vil ha noen vesentlig effekt på konsernregnskapet i fremtiden. 15

17 Note 3 Regnskapsprinsipper Grunnlag for utarbeidelse Konsernets vesentlige regnskapsprinsipper er gjengitt nedenfor. Regnskapsprinsippene er anvendt konsistent for alle regnskapsperioder som omhandles i konsernregnskapet. Regnskapsprinsippene er anvendt konsistent av alle selskap i konsernet. Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Konsernregnskapet er utarbeidet under historisk kost prinsippet, bortsett fra for: Lån bokført til amortisert kost. (Note 21) Finansielle instrumenter bokført til virkelig verdi. (Note 23) Konsernregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. Prinsipper for konsolidering Konsernregnskapet består av morselskapet med datterselskaper inkludert enheter for særskilte formål (Special Purpose Entities - SPE) kontrollert av selskapet. Kontroll foreligger når selskapet direkte eller indirekte kan styre foretakets økonomiske eller driftsmessige forhold og derved oppnå fordeler fra virksomheten. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. I den grad det har vært behov, har datterselskapenes regnskaper blitt endret slik at regnskapsprinsippene er i samsvar med de andre selskapene konsernet. Alle vesentlige selskapsinterne transaksjoner, alle urealiserte gevinster og tap og konserninterne mellomværender er eliminert under utarbeidelse av konsernregnskapet. Virksomhetssammenslutninger Kjøp av virksomhet bokføres ved bruk av oppkjøpsmetoden. Kostnaden måles til summen av virkelig verdi på anskaffelsestidspunktet for eiendeler gitt, påløpt eller estimert gjeld og egenkapitalinstrumenter utstedt av konsernet som vederlag for kontroll over det oppkjøpte selskapet pluss direkte kostnader knyttet til virksomhetssammenslutningen. Det oppkjøpte selskapets identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser som kvalifiserer for balanseføring under reglene i IFRS IFRS 3 Business combinations blir balanseført til virkelig verdi på anskaffelsestidspunktet, bortsett fra langsiktige eiendeler (eller enheter for salg) som er klassifisert som holdt for salg in samsvar med IFRS 5 Non-currents Assets Held for Sale and Discontinued Operations, som er balanseført til virkelig verdi minus salgskostnader. Investering i tilknyttet selskap Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, og som ikke er et datterselskap eller en felleskontrollert virksomhet. Vesentlig innflytelse er muligheten til å delta i finansielle og operasjonelle beslutninger for selskapet men ikke ha kontroll eller felles kontroll over beslutningene. Konsernet har ingen slike investeringer ved årsslutt. Investering i felleskontrollert virksomhet Felleskontrollert virksomhet er virksomhet som konsernet har felles kontroll over gjennom en kontraktsfestet avtale mellom partene. Felles kontroll er det når strategiske og driftsrelaterte beslutninger relatert til den felleskontrollerte virksomheten krever enstemmighet av partene som deler kontrollen. Felleskontrollerte ordninger som innebærer etablering av et eget selskap hvor hver av partene har en eierandel kalles felleskontrollerte virksomheter. I konsernregnskapet tas felleskontrollert virksomhet inn etter bruttometoden fra det tidspunkt felles kontroll oppnås og til felles kontroll opphører. Bruttometoden innebærer at andel felleskontrollert virksomhet tas inn linje for linje i konsernet for eiendeler, gjeld, inntekt og kostnader. I løpet av året har selskapet kjøpt de resterende 50% i Songa Management AS som frem til da var felleskontrollert virksomhet med Songa Drilling AS. Se note 6. 16

18 Inntekter Inntekter regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Salgsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift, rabatter og etter eliminering av internt salg i konsernet. Inntekter som er generert fra borekontrakter eller andre oppdrag, inntektsføres i den perioden oppdraget er utført, til de rater som er fastsatt i kontraktene. Enkelte kontrakter omfatter oppstartsgodtgjørelser som skal betales ved inngåelsen av kontrakten. Dersom godtgjørelsen dekker en generell oppgradering av en rigg eller utstyr som øker gjenstandens verdi utover kontraktsperioden, blir godtgjørelsen inntektsført lineært over kontraktsperioden mens investeringen blir avskrevet over driftsmidlets gjenværende levetid. Dersom godtgjørelsen dekker konkrete oppgraderinger eller utstyr som er spesifikt for kontrakten, blir oppstartgodtgjørelsen inntektsført lineært over den antatte kontraktsperioden. Den tilknyttede investeringen avskrives over den antatte kontraktsperioden. Dersom godtgjørelsen dekker konkrete driftsutgifter ved starten av oppdraget, blir godtgjørelsen innregnet i samme periode som utgiftene. Valuta Regnskapene for konsernets ulike datterselskaper utarbeides i den valuta som gjelder i det viktigste økonomiske miljøet som selskapet opererer (dets funksjonelle valuta). I konsernregnskapet presenteres resultat og balanse i USD, som er selskapets funksjonelle valuta og konsernets presentasjonsvaluta. Under utarbeidelsen av regnskapene for de enkelte selskapene omregnes transaksjoner i utenlandsk valuta til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til den funksjonelle valutaen etter valutakursen på balansedagen. Inntekter og kostnader for utenlandske datterselskaper omregnes ved bruk av gjennomsnittlige månedlige valutakurser, som tilnærmet tilsvarer valutakursene på transaksjonsdatoene. Valutakursdifferanser som oppstår ved omregningen, innregnes direkte som en egen komponent av egenkapitalen. Lånekostnader Lånekostnader som er direkte henførbare til kjøp, bygging eller produksjon av kvalifiserende eiendeler som tar tid å gjøre klar for tenkt bruk eller slag, er aktivert som en del av anskaffelseskostnaden frem til eiendelen er ferdigstilt. Alle andre lånekostnader er kostnadsført i den perioden de påløper. Pensjoner Selskapet og enkelte av datterselskapene har pensjonsordninger for de ansatte. Ordningene er finansiert gjennom innbetaling til et forsikringsselskap. Konsernet har både ytelses og innskuddsbaserte ordninger. Ved innskuddsbaserte ordninger gjør selskapet innbetalinger basert på en prosentsats av den ansattes lønn og utover dette har selskapet ingen plikt til å foreta ytterligere innbetalinger. Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper. Ytelsesbaserte ordninger er ordninger som ikke er innskuddsbaserte. Ytelsesordninger definerer et beløp som den ansatte vil få til utbetaling ved oppnådd pensjonsalder. Beløpet beregnes som en prosentsats av lønn. Pensjonen til den ansatte er generelt avhengig av mange faktorer, som antall opptjeningsår, sluttdato og fremtidige lønnsjusteringer. Konsernets nettoforpliktelse når det gjelder ytelsesbaserte pensjonsordninger, beregnes enkeltvis for hver ordning ved å estimere fremtidige ytelsesbeløp de ansatte har opptjent i inneværende og tidligere år. Ytelsen blir diskontert for å få fastsatt nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsordningens midler trekkes fra. Diskonteringssatsen er avkastningen på balansedagen som gjenspeiler løpetiden for konsernets forpliktelser. Beregningen foretas årlig av en kvalifisert aktuar. Estimatavvik ved beregning av foretakets forpliktelse innregnes i resultatregnskapet og fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid i den grad akkumulerte urealiserte gevinster og tap overstiger 10 % av det høyeste av nåverdien av ytelsesbasert pensjonsforpliktelser og virkelig verdi av pensjonsmidlene. I motsatt fall innregnes ikke estimatavviket. 17

19 Tidligere pensjonsopptjening resultatføres umiddelbart bortsett fra hvis endringene i pensjonsplanen er betinget av at de ansatte forblir ansatt for en definert periode (opptjeningstiden). I disse tilfellene blir tidligere pensjonsopptjening amortisert lineært over opptjeningstiden. For innskuddsbaserte ordninger betaler konsernet inn til offentlige- eller privatadministrerte pensjonsordninger på lovpålagt, avtalefestet eller frivillig basis. Konsernet har ingen ytterligere forpliktelser etter at betaling er gjort. Betalingene blir resultatført som lønnskostnad når de påløper. Forskuddsbetalte kostnader balanseføres som en eiendel i den grad tilbakebetaling eller reduksjon i fremtidige betalinger er mulig. Aksjebasert avlønning Konsernet har flere opsjonsordninger med oppgjør i aksjer morselskapet. Opsjonsordningene bokføres til virkelig verdi på tildelingstidspunktet. Virkelig verdi beregnes ved å benytte Black & Scholes opsjonsprisingsmodell. Se note 24 for flere detaljer om hvordan virkelig verdi er beregnet. Virkelig verdi på tildelingstidspunktet er lineært kostnadsført over opptjeningsperioden basert på ledelsens estimat over hvor mange opsjoner som vil bli opptjent. Skatt Det er ikke betalbar skatt i konsernregnskapet. Skatteinntekten består av endringen i utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel / utsatt skatt er beregnet på alle midlertidige forskjeller. Utsatt skatt er beregnet på forskjeller mellom bokført verdi av eiendeler og gjeld og tilsvarende skattemessige verdier. Utsatt skatt balanseføres i hovedsak på alle midlertidige forskjeller og utsatt skattefordel er i hovedsak balanseført i den grad det er sannsynlig med fremtidige skattemessige overskudd som gjør at selskapene i konsernet kan utnytte de midlertidige forskjellene. Slike eiendeler og gjeld er ikke balanseført hvis den midlertidige forskjellen oppstår ved første balanseføring (bortsett fra virksomhetssammenslutninger) av andre eiendeler eller gjeld i en transaksjon som ikke påvirker verken skattemessig resultat eller regnskapsmessig resultat. Balanseført verdi av utsatt skattefordel vurderes ved hver årsslutt og reduseres i den grad det ikke lenger er sannsynlig at tilstrekkelig skattemessig resultat vil bli tilgjengelig for å tillate at hele eller deler av eiendelen kan bli gjenvunnet. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på forventet fremtidig skattesats som er forventet å gjelde i den perioden gjelden gjøres opp eller eiendelen blir realisert, basert på skattesatser (og skattelovgivning) som har blitt vedtatt eller i stor grad vedtatt på balansedagen. Målingen av utsatt skatt og utsatt skattefordel reflekterer skatteposisjonen som vil oppstå som i henhold til konsernets forventning, på balansedagen, for å gjenvinne eller gjøre opp balanseført verdi av konsernets eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel og utsatt skatt motregnes når det er i henhold til gjelden lovgivning og når de relaterer til skatt ilagt av samme skattemyndighet og konsernet har til hensikt og motregne utsatt skattefordel og utsatt skatt. Betalbar skatt og utsatt skatt er ført som kostnad eller inntekt i resultatet, bortsett fra når de relaterer seg til poster ført direkte mot egenkapitalen, da er skatten også ført direkte mot egenkapitalen, eller når de oppstår som følge av første balanseføring av en virksomhetssammenslutning. I tilfeller med virksomhetssammenslutning blir skatteeffekten tatt med i beregningen av merverdi for kjøperen ved beregning av netto virkelig verdi av identifiserbare eiendeler, gjeld og betinget gjeld over kostnaden. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er bokført til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. I den grad driftsmidlene har bestanddeler med forskjellig levetid er disse avskrevet separat. Påkostninger balanseføres i den grad det er sannsynlig at de vil føre til fremtidige økonomiske fordeler. Alle andre kostnader belastes resultatregnskapet i den perioden de påløper. 18

20 Avskrivninger bokføres lineært over levetiden for hver bestanddel av varige driftsmidler. Estimert levetid, restverdi og kostnader ved å ta driftsmidlene ut av bruk vurderes ved utgangen av hvert regnskapsår. Ingen utgifter ved å ta driftsmidlene ut av bruk er bokført til nå, men muligheten for at slike kostnader kan oppstå vurderes ved utgangen av hvert regnskapsår. Det er ingen forpliktelser knyttet til det å ta driftsmidlene ut av bruk da det ikke er noen lovpålagte krav om verken demontering eller restaurering. I praksis vil denne typen driftsmidler bli oppgradert, bygget om, bli lagt i opplag eller skrotet når de ikke lenger kan benyttes. Estimert levetid er som følger: Rigger og drillskip; 5 til 30 år Inventar og utstyr; 3 til 10 år Levetiden vurderes ved utgangen av hvert regnskapsår. Ledelses har vurdert hver rigg med hensyn til forventet bruk og har tatt hensyn til planlagt klassing i fremtiden. Kostnader i forbindelse med klassifisering av riggene, der klassifiseringsselskapene krever spesielle periodiske inspeksjoner, aktiveres og avskrives over en antatt perioden mellom klassefornyelsene, normalt fem år. Andre vedlikeholds- og reparasjonskostnader utgiftsføres når de påløper. Konsernet deler reservedeler inn i to grupper, forbruksdeler og reservedeler. Forbruksdeler blir ikke avskrevet, men kostnadsføres når de brukes som reparasjons- og vedlikeholdskostnader. Reservedeler er større enheter som føres som elementer på riggene, og avskrives. Forbruksdeler føres til anskaffelseskost. Restverdiene gjennomgås ved hver årsslutt, og eventuelle endringer i estimat blir ført som endring i estimat og får ingen innvirkning på historiske tall. Den vanligste metoden for estimering av restverdier for skip er å benytte opphuggingspriser som noteres av meglere i USD pr. Light Displacement Tonne (ldt) for et fartøy med alt normalt utstyr om bord. Denne metoden er benyttet for å bestemme restverdien for drillskipet Songa Saturn. Den estimerte restverdien for drillskipet var pr. 31. desember 2006 USD 4,8 millioner. Borerigger er mer kompliserte å hugge opp enn skip og har mye mindre metall og opphuggbart/gjenvinnbart materiale på grunn av sin konstruksjon, design og art. Prisen som kan oppnås fra opphugging er estimert til omtrent kostnaden ved å utvinne skrapmetallet. Det bokføres derfor ikke noen restverdi. Hvis riggene blir solgt ved sin forventede tilstand ved slutten av levetiden, vil intet vesentlig nettobeløp kunne innvinnes. Verdifall Balanseført verdi av konsernets eiendeler blir, med unntak av beholdninger og eiendeler ved utsatt skatt, gjennomgått på balansedagen for å vurdere om det foreligger indikasjoner på verdifall. Finnes slike indikasjoner, estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp. Når konsernet vurderer indikasjoner på verdifall, vurderes både interne (f.eks. negative endringer i ytelse) og eksterne kilder (f.eks. negative endringer i markedet). Under dette arbeidet vurderes dagrater og meglervurderinger. Det gjenvinnbare beløp for en eiendel er det høyeste av virkelig verdi fratrukket salgskostnader og bruksverdi. Bruksverdien beregnes som nåverdien av forventet fremtidig kontantstrøm for de enkelte eiendeler. Et verdifall regnskapsføres hvis balanseført verdi av en eiendel overstiger gjenvinnbart beløp. Avsetninger Avsetninger balanseføres når konsernet har en eksisterende rettslig forpliktelse eller underforstått plikt, som følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig at det vil kreves økonomiske overføringer for å oppfylle forpliktelsen og at man på en pålitelig måte kan estimere forpliktelsens størrelse. 19

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport Global Reports LLC

SONGA OFFSHORE. Årsrapport Global Reports LLC SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Global Reports LLC Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning 2007 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier fire halvt nedsenkbare borerigger og ett drillskip, hvorav to rigger og ett drillskip

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

Noter til avstemming av overgangen til IFRS:

Noter til avstemming av overgangen til IFRS: Noter til avstemming av overgangen til IFRS: 1. Cruiseskipet Braemar og riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2002

RAPPORT 3. KVARTAL 2002 RAPPORT 3 KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER Følgende hovedpunkter har funnet sted for Crystal Production ASA konsernet ("selskapet"):! En omfattende revidert refinansieringsplan ble godkjent i november 2002 og

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Nordic Mining ASA Rapport pr. 30.06.06

Nordic Mining ASA Rapport pr. 30.06.06 Nordic Mining ASA Rapport pr. 30.06.06 Om Nordic Mining ASA Nordic Mining ASA er etablert ved fisjon fra Rocksource ASA. Beslutning om fisjon og etablering av Nordic Mining som et selvstendig selskap innen

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015 Om selskapet Nordic Financials ASA er et norsk allmennaksjeselskap som ble stiftet som et aksjeselskap ved utfisjonering fra Nordisk Finans Invest AS den 28. september 2011, og omdannet til allmennaksjeselskap

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer