Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EFT-14/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap / Stavanger bystyre / HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL RUTETILBUD I STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG FRA 2016 OG 2021 Forslag til vedtak: 1. Stavanger kommune stiller seg bak hovedprinsippene for ny rutestruktur, med innføring av bussveilinjer med høy frekvens og helpendelruter. 2. Stavanger kommune ber om dialog med Rogaland fylkeskommune for videre utvikling av rutetilbudet (trasé, frekvens og åpningstider) på Nord-Jæren. Sammendrag Rogaland fylkeskommune har utarbeidet forslag til nytt rutetilbud for Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Dette er sendt på høring. Uttalelsen til høringsforslaget er utarbeidet i samarbeid mellom Stavanger, Sandnes og Sola kommuner. Saksframstillingen vil være felles for disse kommunene, med unntak av noen vurderingspunkter som gjelder rutenett for den enkelte kommune. Også Avinor og Randaberg kommune har deltatt i drøftinger. Disse sender egne uttalelser. Nytt rutetilbud danner rammen for ny anbudsrunde for kollektivtransporten i byområdet i perioden Det fremgår ikke klart av dokumentene om det skal foretas en ny anbudsrunde med nytt rutetilbud etter etablering av Bussvei 2020, sommeren Premissene som skal ligge til grunn for revisjon/oppdatering av rutetilbud i forbindelse med etablering av bussvei 2020 (trinn 2) bør også tydeliggjøres. Rådmannen legger til grunn at rutetilbudet som er sendt på høring skal håndtere mål og krav ift reisemiddelfordeling som er fastsatt i konseptvalgutredning for transport på Jæren (KVU). På dette grunnlaget etterlyser rådmannen en nærmere beskrivelse av forventet effekt ved foreslåtte endringer i linjer og frekvens. Det er viktig at det så snart som mulig tilbys et godt, robust, forståelig, frekvent stamnettverk som eksisterende og nye kundegrupper kan forholde seg til. 1

2 Vi forstår rapporten slik at fylkeskommunen har vurdert at sentrale elementer i dagens struktur skal beholdes. Stavanger kommune stiller seg bak innføring av bussveilinjer og helpendelruter med høy frekvens, slik forslag til nytt rutetilbud presenterer. Vi savner likevel en begrunnelse og analyse for hvordan disse helpendelrutene er satt sammen med tanke på om det er de riktige retningene som er koblet sammen. Vår forståelse er videre at rapporten bygger på et kollektivnett som er satt sammen av Jærbanen, kommende grunnstamme med bussvei-ruter, øvrige høyverdige hovedruter, arbeidsplass-konsentrerte X-ruter og ren flatedekning-/serviceruter. Dette gir en logisk oppbygning. Samspillet mellom disse er viktig for å kunne få et riktig bilde av det framtidige kollektivtilbudet i området. Rutetilbudet som foreligger til høring, gir en presentasjon av sentrale endringer i forhold til dagens tilbud og rapporten omfatter derfor ikke alle detaljer i rutetilbudet. Vi ber om dialog med Rogaland fylkeskommune for utvikling av rutetilbudet (trasé, frekvens og åpningstider) på Nord-Jæren. HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL RUTETILBUD I STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG FRA 2016 OG 2021 Bakgrunn for saken Kommunen har mottatt forslag til nytt rutetilbud på høring fra Rogaland fylkeskommune. Høringsfristen er satt til 1. juli. Det er innvilget en utsettelse til 1. september, med ettersendelse av protokoll fra politisk behandling. Dagens anbudsperiode for rutedrift på Nord-Jæren utløper i Innføring av Bussvei 2020 vil medføre at en del av de øvrige rutene på Nord-Jæren også må endres. Dette, sammen med utløp av gjeldende anbudsperiode, ligger til grunn for forslaget om nytt rutetilbud. Fakta Resultatet av arbeidet med «Konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren», er et konsept basert på bussvei for utviklingen av framtidens transportløsninger. Nasjonal transportplan har som mål at all trafikkvekst i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Rogaland fylkeskommune har utarbeidet rapporten «Rutetilbud i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra 2016 og 2021 Høringsutkast mai 2014». Rapporten med forslag til nytt rutetilbud følger vedlagt i sin helhet. Nytt rutetilbud skal inngå i ny anbudsrunde for kollektivtransporten i kommunene på Nord-Jæren. Endret rutemønster/hovedgrep i nytt rutetilbud skal være i tråd med konsept Bussvei Det legges opp til at store deler av konseptet trer i kraft ved iverksetting av ny anbudsavtale i Rapporten redegjør for utvalgte ruter. I dette kapittelet gis en kort presentasjon av disse. Våre innspill og merknader følger i kapittelet «Vurdering». Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola har samarbeidet om disse vurderingene. Den enkelte kommune vil i tillegg gi særskilte vurderinger og vedtaksformuleringer for tema som anses som spesielt relevante for egen kommune. Randaberg har av praktiske årsaker avgitt egen uttalelse. Med bakgrunn i at rutetilbudet i de fire kommunene henger sammen presenteres endringer for hele byområdet og ikke kun innenfor Stavanger kommune. 2

3 Tidspunkt for ruteendring Nytt rutetilbud for Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg er presentert med det totale rutetilbudet på Nord-Jæren i to faser: Trinn 1: Trinn 2: etter at Bussvei 2020 er åpnet i 2021 Rogaland fylkeskommune viser til at hovedtrekkene i rutenettet ble fastlagt i konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet på Jæren og at høringsforslaget operasjonaliserer bussveikonseptet. Dagens situasjon Dagens ruteproduksjon på Nord-Jæren er omfattende i forhold til innbyggertallet. Antall passasjerer pr. rutekilometer er imidlertid lav i forhold til sammenlignbare byområder. Det er gjort en reisepreferanseundersøkelse på Nord-Jæren i 2013 og en brukerundersøkelse blant kollektivreisende fra Disse undersøkelsene er brukt i arbeidet med nytt rutetilbud. Det gis følgende oppsummering: - Fremkommelighet for bussen er den største utfordringen - Volumet på rutetilbudet er ikke det primære problemet på Nord-Jæren, men nye utbyggingsområder krever økt ruteproduksjon - Kvalitetsbevisste kunder - Arealbruken, velstandsnivå og tilrettelegging for biltrafikk er en stor utfordring for kollektivtrafikkens markedsandel Prinsipper i rutestrukturen Bussveilinjene danner stammen i bussnettet. Rapporten bruker ulike begreper i presentasjonene av øvrige ruter. Vi forstår det slik at neste nivå er hovedruter, deretter bydelsruter for flatedekning/servicefunksjon og i tillegg kommer X-rutene som er direkte og primært rushtidsforbindelser mellom arbeidsplasskonsentrasjoner og ulike bydeler. Helpendelkoblinger Det legges opp til å koble bydeler og sentrum sammen i hele pendler, dvs. at traseen føres fra ytterkant av en bydel, gjennom sentrum til ytterkant av en annen bydel. Helpendelkoblinger er også et viktig prinsipp i dagens rutestruktur. I Stavanger viser forslaget derfor få endrede helpendelkoblinger gjennom nytt rutetilbud. Bussveilinjene A og B er koblet i parallelle pendler med ulike endepunkt. Hovedruter er foreslått koblet sammen som helpendelkoblinger. I Stavanger blir det da helpendelrute: Storhaug øst til Tasta og Dusavika, rute 3 Hundvåg til Tjensvoll (og på sikt UIS), rute 4 Stavanger sentrum til Madla og UiS, til Gausel og Sandnes, rute 5 Randaberg og Tasta til Våland og Hinna, rute 6 Det er ikke foreslått helpendelruter mellom bydeler i Sandnes. Det vil en gjøre etter at det er gjennomført fremkommelighetstiltak. Bussveilinjene Bussvei 2020 vil bestå av to linjer: Linje A: Risa-Tananger-Madla-Stavanger sentrum-hillevåg-jåttåvågen-kvadrat-sandnes Linje B: Kvernevik-Madla-Stavanger sentrum-hillevåg-jåttåvågen-gausel st.-forus vest Begge bussveilinjene får 8 avganger i timen på dagtid og redusert frekvens på kveldstid og helg. 3

4 Figur 1. Hovedruter på Nord-Jæren fra Trasé Kvadrat. Sandnes ikke endelig fastlagt (jf. s.4 i høringsrapporten). Det er gjort noen traseendringer i forhold til konseptvalgutredningen. Dette gjelder: Endepunkt i Kvernevik ring i stedet for Viste Hageby (bussveilinje A): I dagens situasjon betjenes Kvernevik sammen med Viste Hageby. Erfaringer med dette har vært blandede. Rutesystemet har vært vanskelig å forstå for publikum. Med bakgrunn i dette og analyse av reisemønster og passasjerstatistikk foreslår fylkeskommunen å endre endepunktet for bussveien i Kvernevik. Det er vurdert ulike trasévalg for bussveien i Kvernevik og det anbefales at traseen legges i Kvernevikvegen og Kvernevik ring fra nord, med endepunkt ved Ærfuglveien. Dette gir en god flatedekning og reisetid. Viste Hageby betjenes via Randaberg sentrum og videre til Stavanger via Tasta. Denne ruten kobles til bussveien ved Kvernevik. Endepunkt i Tananger trekkes noe ned i Risavika havn (bussveilinje A): Bussvei 2020 vil gi dobbel frekvens til Tananger og Risa. Med bakgrunn i passasjerstatistikk for rute 9, er endepunkt foreslått på Risa (ved kryss Kontinentalvegen/Energiveien). Det legges ikke til rette for kobling mot ferjeanløp og vestre del av havneområdet. Endepunkt på Forus vest, via Gausel st. i stedet for Forus via Godeset (bussveilinje B): 4

5 Bussveitrasé foreslås lagt om fra Dronningåsen-Heddeveien-Godeset til Gausel st.-forus vest. Begrunnelsen for dette er at traseen over Dronningåsen-Heddeveien ville bli svært krevende, med store arealinngrep, store investeringer, og begrenset flatedekning. Endepunkt på via Gausel stasjon vil gi en svært god forbindelse mot Forus vest. Foreløpig endepunkt i Vågen i Sandnes sentrum (bussveilinje A) Bussveilinje A har endepunkt i Sandnes sentrum i fase 1 av endret rutetilbud som gjelder perioden Sluttdato for videreføring av traseen til Vatne er ikke fastsatt i forslaget om endret rutetilbud. Endret ruteproduksjon som følge av forlengelse av bussveilinje til Vatne er heller ikke lagt inn i forslaget. Trasé via Jåttåvågen (bussveilinje B): Det er behandlet sak om prinsippavklaring om at bussveitraseen legges om fra eksisterende trasé i Gamleveien og Hinna sentrum til å gå gjennom Jåttåvågen fra Stasjonsveien i nord til fv. 44 ved Gauselvågen i sør. Dette gir totalt sett en bedre flatedekning med planlagt utbygging i Jåttåvågen, enn traseen via Hinna sentrum. Det er foreslått at Gamleveien og Hinna sentrum vil ha rutebetjening med 4 avganger i timen. Trasé for bussveilinje A mellom Kvadrat og Sandnes sentrum er ikke avklart. Avklaring av prioritert korridor for fremtidig bussveitrasé skjer gjennom kommuneplanprosessen i Sandnes kommune høsten Sola Link Strekningen Tananger-Sola-Forus-Sandnes betegnes Sola Link. Denne vil få 4 avganger i timen fra Infrastrukturtiltak og profilering/markedsføring av Sola Link organiseres som et eget prosjekt. Rute 9 går i dag mellom Stavanger-Madlakrossen-Tananger-flyplassen-Solakrossen-Forus-Sandnes. Denne ruten blir erstattet av bussveilinje A mellom Stavanger-Madlakrossen-Tananger og av Sola Link mellom Tananger-Solakrossen-Forus-Sandnes. Endepunktet i Tananger, vil ha kobling til bussveilinjen. En konsekvens av dette er at reisende til Tananger fra Sola blir nødt til å gjøre et bytte på Risa. Det vil ikke være tilbud om et gjennomgående rutetilbud forbi Tananger. Det vises til at det vil bli vurdert om Risa skal være endepunktet for alle ruter eller om det skal kjøres parallelle ruter fram til Jåsund. Grunnlaget for dette skal vurderes nærmere av Kolumbus. Det legges opp til at X- ruten fra Tananger til Forus fortsatt vil være gjennomgående. I regionalplanen er det forutsatt et rutetilbud i øst vest aksen. Sola Link ivaretar dette. Traséføring Skadberg-Solakrossen er ikke endelig avklart. Dette skal gjøres sammen med Sola kommune. Øvrige ruter Figuren under viser hovedrutene som komplementerer bussveilinjene i området Stavanger sentrum- Forus. 5

6 Figur 2. De viktigste rutene i området Stavanger sentrum-fourus fra Rute 4 er ikke vist på kartet, da den på kort sikt ikke foreslås endret. De fleste x-rutene er heller ikke med på kartet av samme grunn (jf. s 11 høringsrapporten) Ny rute 6 Madla UIS Gausel Lurahammaren Sandnes (jf. kartet over) Det foreslås opprettet en ny rute Stavanger sentrum Madlakrossen UIS Diagonalen - Gausel sentrum - Gausel stasjon - Lurahammaren Sandnes. Bussveilinje A vil gå via Kvadrat og for å unngå for stor overlapp med denne er det forslått at trasé for rute 6 legges om Lurahammaren. Overgang til bussvei og jernbane blir da ved Gausel. Det er foreslått en frekvens på 4 avganger i timen. Rute X60, UIS Forus Sandnes Det er i dag 4 avganger i timen med rute X60 mellom UIS Forus - Sandnes, alle kjøres via E39. Fra 2016 er dette foreslått redusert fra 4 til 2 avganger i timen. Samtidig blir det etablert et nytt tilbud på strekningen UIS Forus Sandnes gjennom ny rute 6, via Diagonalen og Gausel. Den totale frekvensen mellom UIS og Sandnes vil da bli 6 avganger i timen, mot dagens 4. I tillegg vil det kjøres to ekstra avganger i morgenrushet fra Stavanger og Sandnes på rute X60. Direkteforbindelsen UIS Forus får redusert frekvens, mens trasé UIS Sandnes får økt frekvens. Ny rute X31, Godeset/Heddeveien/Dronningåsen Denne ruten vil være en direkterute fra Stavanger sentrum via E39-Diagonalen-Gausel sentrum til Godeset. Dette vil erstatte dagens rutetilbud 1 og X30. Det legges opp til 4 avganger pr. time med ny rute X31. På Gausel sentrum blir det mulig å bytte til bussveilinjene og rute 6 til UIS. Reisende fra området kan også bytte i Gausel sentrum til bussveilinjer i begge retninger og til rute 6 mot UIS. Dagens rute nr. 1, 6 og X30 hadde trasé i Ulsberget fram til oktober Dette er nå endret til Heddeveien. Ulsberget foreslås ikke gjeninnført i rutenettet. Det vises til at infrastrukturtiltak skal 6

7 vurderes nærmere enten i form av fremkommelighetstiltak i Ulsberget eller ved nye gangforbindelser og flytting av holdeplasser for å bedre tilgjengeligheten til trasé i Heddeveien. Omlegging Lurahammaren I dag går alle ruter på Lurahammaren via fv. 44 mot Stavanger og Sandnes, med 4 avganger i timen. Med omlegging til bussveilinjer og innføring av ny rute 6, vil ruten nord for Lurahammaren gå via Diagonalen, UIS og Madla til Stavanger sentrum. Det vil være gode overgangsmuligheter til bussveilinjer ved Gausel stasjon. Rutetilbud Forus Forus vil bli dekket av bussveilinjene, Sola Link og X-ruter. De to bussveilinjene følger fv. 44 fra nord og splittes ved Midtbergmyrå. Det betyr at Forus øst har dekning fra begge bussveilinjene, med 16 avganger i timen. Ved Midtbergmyrå går linje A mot Lura og videre til Sandnes sentrum via fv. 44 og linje B går mot Forus vest via bussbrua over E39. Rute X30 endres til å bli en rendyrket X rute mellom Stavanger sentrum og Forus, og vil kun gå i rushtiden. I dag går X30 hele dagen. Årsaken til dette er ruten overlapper deler av bussveilinjene og at store deler av passasjergrunnlaget er pendlere fra Strand som, etter åpning av Ryfast ikke vil reise via Fiskepiren og X30. Dagens X75 og X66 legges ned og blir dekket av bussveilinjene. Bussveilinje B, som kjører Forus vest via bussbrua, vil få 8 avganger i timen hele dagen, 7 dager i uka. Det vises til at hvis dette gir for stor overkapasitet, særlig i helgene, vil en vurdere å nedjustere tilbudet. Det vises også til at fylkeskommunen i den forbindelse vil vurdere om endepunkt for kveld/helg skal legges til Forus øst eller Gausel/Jåttåvågen. Det er krevende å dekke hele Forus med et godt høyfrekvent kollektivtilbud. Området rundt Fabrikkveien og ved/trafikkstasjonen vil få redusert tilbud og økt gangavstand til holdeplassene. De mest sentrale delene av Forus vil få bussanløp pr. dag etter Ved nedleggelse av X75, vil Fabrikkvegen og området ved trafikkstasjonen miste kollektivtilbudet. Deler av Forus-området vil få lengre gangavstand til høyfrekvent tilbud. Rutetilbud Stavanger nord/randaberg Rute 8 fra Stavanger sentrum til Randaberg utvides til 4 avganger i timen. I tillegg kjøres to avganger i timen videre til Kvernevik/Sundekrossen, hvor det er mulighet for bytte til bussveilinjene. Traseen i Randaberg legges om til å gå forbi Randaberg Arena. Rute 28 legges ned når Rogfast åpnes og ferjeruten til Kvitsøy legges ned. Det vil bli satt opp en direkterute i rushtiden fra Grødem-Randaberg sentrum-randabergveien-stavanger sentrum. Det foreslås en midlertidig betjening av Mekjarvik i perioden

8 Figur 3. Foreslått rutenett i Randaberg fra 2021 (rute 10,36 og x76 kommer i tillegg) (jf. s 42 i høringsrapporten). Rute X76, rute 10 og rute 36 endres ikke. Rute 4 Tjensvoll / UIS Rute 4 vil være uendret fram til I Bypakke Nord-Jæren er det foreslått etablert en ny kulvert/bussgate mellom Tjensvoll og Madlamark. Prosjektet er ikke planavklart. Når dette er etablert så vil det gi muligheter for en stor forbedring av rutetilbudet i området. Rute 4 vil bli forlenget til UIS, og det åpner mulighet for at rute X60 kan legges om til å gå via Madlakrossen. Dette vil forbedre rutetilbudet mellom Forus-Madlakrossen. Hundvåg Ruten via Hundvåg ring kjøres begge retninger annen hver gang. Fylkeskommunen foreslår å legge om ruten slik at den kun kjører i pendel, en vei i Hundvåg ring. Dette forenkler forståelsen av ruten. Det er behov for å gjøre framkommelighetstiltak i Hundvågkrossen. Det kan og være behov for etablering av snuplass, når denne ruten blir en del av en helpendelrute. Våland Dagens rute 24 har svært lite passasjerbelegg og blir foreslått nedlagt. Våland blir foreslått betjent av dagens rute 11. Hommersåk Forus Rute 21 foreslås redusert til å dekke trasé Sandnes Hommersåk. Resterende deler av dagens trasé vil bli dekket av bussveilinje A og X60. Reisende til Forus, må bytte til bussveilinje. 8

9 Vurdering Stavanger, Sandnes og Sola kommuner har gått gjennom høringsforslaget og har valgt noen felles hovedpunkter for uttalelse. Avinor og Randaberg kommune har deltatt i drøftinger. Randaberg har av praktiske årsaker sendt egen uttalelse og også Avinor sender egen uttalelse. Punktene for felles uttalelse følger nedenfor. Det er noen punkter som hver kommune ønsker å påpeke, dette blir gjort i kommunenes egen saksframstilling. Arbeidet med nytt rutetilbud har pågått parallelt med bypakke Nord Jæren. Vi antar derfor at det er kapasitetshensyn hos fylkeskommunen som er hovedårsaken til at kommunene ikke har blitt invitert til å delta mer aktivt i dette arbeidet. Rådmannen vil likevel påpeke at det er uheldig at kommunene ikke har deltatt aktivt i arbeidet. Trolig kunne en del av våre spørsmål og kommentarer ha vært luket ut dersom dialogen hadde vært tettere i forkant av høringsrunden. Stavanger kommune stiller seg bak innføring av bussveilinjer og helpendelruter med høy frekvens, slik forslag til nytt rutetilbud presenterer. Vi forstår rapporten slik at fylkeskommunen har vurdert at sentrale elementer i dagens struktur skal beholdes. Det fremgår ikke entydig i rapporten, men vår forståelse er at rapporten bygger på et kollektivnett som er satt sammen av Jærbanen, kommende grunnstamme med bussvei-ruter, øvrige høyverdige hovedruter, arbeidsplass-konsentrerte X-ruter og ren flatedekning-/serviceruter. Dette gir en logisk oppbygning. Samspillet mellom disse er viktig for å kunne få et riktig bilde av det framtidige kollektivtilbudet i området. Rutetilbudet som foreligger til høring, gir en presentasjon av sentrale endringer i forhold til dagens tilbud og rapporten omfatter derfor ikke alle detaljer i rutetilbudet. En kartmessig framstilling av eksisterende situasjon, og nytt tilbud ville gitt en bedre forståelse for hva det nye tilbudet vil innebære og bety for ulike deler av Nord Jæren. Oversendt høringsmateriale inneholder ikke en slik oversikt. Faser for nytt rutetilbud Nytt rutetilbud skal innføres i to trinn: Trinn 1: fra 2016 til 2021 Trinn 2: fra ny Bussvei 2020 er åpnet i 2021 Det er uklart hva som er tidspunkt for endringene som beskrives, og den trinnvise utviklingen av tilbudet. Anbudsperioden for ny rutestruktur er ikke angitt. Det er derfor uklart om det legges opp til en ny anbudsrunde med forslag om endret rutestruktur i Vi oppfatter at forslag til rutetilbud har en kontraktsperiode Det vil oppstå behov for en ny revisjon av rutetilbud og kontrakter når Bussvei 2020 blir realisert i Premissene som skal ligge til grunn for revisjon/oppdatering av rutetilbud i forbindelse med etablering av bussvei 2020 bør tydeliggjøres. Det er viktig at nytt rutetilbud starter opp så fort som mulig. Etablering av rutetilbudet med høy frekvens allerede fra 2016 vil gi brukere et forutsigbart og godt tilbud som kan bidra til å etablere nye reisevaner. Forbedringen etter 2016 vil da primært bestå av økt framkommelighet ved utbygging av egne bussfelt fram mot Forbedret tilbud vil da innebære redusert reisetid. Vi vektlegger at det er viktig å snarest tilby et godt, robust, forståelig, frekvent stamnettverk som eksisterende og nye kundegrupper kan forholde seg til. Grunnlag for anbefalinger i nytt rutetilbud Det er gjennomført en preferanseundersøkelse i 2013 og en brukerundersøkelse er utført i Disse undersøkelsene blir brukt som grunnlag for endringer, men dette er ikke gjort konsekvent. Det savnes derfor begrunnelser for noen av de foreslåtte endringene. På noen eksisterende ruter er lavt passasjertall begrunnelse for endringer. Vi har forståelse for dette, og at det for noen ruter kan være nødvendig med store endringer. Det er likevel slik at en ny rutestruktur skal legge til rette for økte kollektivandeler og et skifte i vaner med utgangspunkt i 9

10 arealutvikling i tråd med regionalplanen. Det er vesentlig at rutetilbudet bygger konsekvent opp under en byutvikling basert på samordnet areal- og transport i form av busstilbud og frekvens. Måloppnåelse og strategi for rutetilbudet på Nord-Jæren Rådmannen etterlyser det strategiske grunnlaget for det nye rutetilbudet. Fylkeskommunen viser til at dette er gjort i forbindelse med konseptvalgutredningen. Det hadde imidlertid vært en stor fordel om det strategiske grunnlaget for hva det nye tilbudet skal løse, hadde vært sett i sammenheng med forslag til nytt rutetilbud. Vi forstår det slik at forslag til endringer i rutetilbudet gir en ruteproduksjon som skal bidra til å oppnå fastsatte mål for transportutviklingen på Jæren i tråd med KVU. Etter vedtatt KVU for transportsystemet på Jæren, er mer ambisiøse mål vedtatt i Nasjonal transportplan , og rammeverket for forhandlinger om helhetlige bymiljøavtaler er nå klart. Her er målsettingen at all trafikkvekst skal tas med kollektivtransport, gående og syklende, det vil si null vekst i personbiltransport. Kommende Bypakke Nord-Jæren er bygget på rammeverket for helhetlige bymiljøavtaler og dermed målet om nullvekst i personbiltransport. Dette utfordrer den gjeldende målsettingen i KVU for Jæren. På dette grunnlaget etterlyser rådmannen en nærmere beskrivelse av forventet effekt ved foreslåtte endringer i linjer og frekvens. I forbindelse med KVU for Jæren ble det gjennomført ATP analyser. Slike analyser kan blant annet vise hvilken tilgjengelighet ulike geografiske områder har med kollektivtransport, gange og sykkel. I konseptvalgtutredningen ble dette gjort på et overordnet nivå. Det hadde vært nyttig om det hadde vært gjort tilsvarende analyser med utgangspunkt i bussvei2020, mål for bypakke Nord Jæren, dagens rutetilbud (buss og tog) og forslag til nytt rutetilbud. Dette ville bidratt til å synliggjøre konsekvensene av forslaget til nytt rutetilbud for viktige regionale målpunkt og andre områder. Vi anbefaler en slik analyse som kvalitetssikring og eventuell justering av nytt rutetilbud. Hierarkiet i kollektivtilbudet og kollektivnettet Det er viktig at kollektivnettet er satt sammen på en måte som møter fremtidens reisemønster på en god måte, slik at tilbudet blir attraktivt og at regionen når målet om redusert bilbruk. Rapporten omtaler ikke direkte og på en systematisk måte hvordan rutetilbudet hierarkisk er oppbygd og hvilken rutefrekvens de ulike nivåene i dette hierarkiet har. Hva er grunnstammen i tilbudet og hvordan skal det øvrige tilbudet virke sammen med grunnstammen? Dette ville gitt en ryddigere framstilling av hvordan nytt tilbud er bygget opp, og hva de ulike rutene er ment å løse i dette kollektivnettet. Jærbanens rolle i kollektivtransportsystemet er ikke spesielt nevnt i dokumentet. Rådmannen legger til grunn at rutetabellen for bussene vil bli fullt integrert med Jærbanen. Prinsippene i nettverksplanleggingen, spesielt mht Jærbanen og knutepunktenes rolle, bør være tydelig. Mer konkret etterlyses en forklaring av sammenhengene i: Stamnettet (høyverdig kollektiv): Jærbanen, Bussvei A og B, Sola Link, X60/6 og de andre hovedkollektivaksene. Hierarkiet i busstilbud: Stamnettverket, hovedbussakser og andre buss linjer. Tilbudskvaliteter bør vurderes i sammenheng med hierarkiet i busstilbudet. Det vil si minimum frekvens, første og siste avgang, om linjer blir utsatt for et mindre tilbud i ferieperioder, helg og kveldstid. Vi anbefaler følgende frekvens som et minimum for å sikre et effektivt og attraktivt kollektivnett (jf. Jærbanen som har 15 og 7,5 min frekvens): o Bussvei: Minimum 7,5 minutters frekvens om dagen og kvelden, 15 minutters frekvens i helgen. o Høyverdige akser: Minimum 7,5 til 15 minutters frekvens om dagen og kvelden og 30 minutters frekvens i helgen. 10

11 o o Andre linjer: Minimum 15 til 30 minutters frekvens om dagen, 30 minutter om kvelden og 60 minutter i helgen) Spesielle ruter med lav frekvens og bestillingsruter. Rapporten gir ikke en samlet gjennomgang av X-rutene og bydelsrutene. Det gis heller ikke en beskrivelse av hvilken rolle disse rutene skal ha i nettverket og hvordan de skal virke sammen med stamrute-/hovedrutenettet. Det bør vurderes om det ordinære tilbudet gir god nok dekning i den nye rutestrukturen. Det vil si om noen X-ruter er overflødige og om noen X-ruter bør omgjøres til ordinære ruter. X-ruter som har åpningstid hele dagen er eksempel på det sistnevnte. Innenfor de ulike bydelene er det ruter som skal gi en flatedekning og være en servicefunksjon. Disse er lite beskrevet i rapporten. Kollektivknutepunkt Rapporten omhandler ikke presentasjon av knutepunkt- eller terminalløsninger og koblinger til regionale knutepunkt. Vi legger til grunn at kunder i dag har motstand mot å bytte mellom linjer og mellom reisemiddel på grunn av lav frekvens på mange linjer, mangelfull tilkobling og svake knutepunkter. Vi forutsetter at nytt rutetilbud vil gi økt frekvens på stamrute-/hovednettet med tilrettelegging for smidige overganger. Rogaland fylkeskommune oppfordres til å skape et effektivt sammenhengende nettverk. Nettverksløsninger med optimal frekvens og knutepunkter for overgang, må tilbys på fremtidig Bussvei, Sola Link og i andre høyverdig bussakser. Det fremgår ikke tydelig av høringsdokumentet hvilke tilbudskvaliteter ift overganger og frekvens man kan forvente på disse linjene. Andre byområder (inklusiv de som har opplevd spredt bilbasert utvikling i de siste 50 årene) har omstilt rutetilbudet fra et høyt antall lavfrekventlinjer over til et stamnett med få linjer med høy frekvens og bruk av knutepunkter. Vi antar at prosessen videre kan gi større klarhet når det gjelder frekvens og overganger på disse linjene. Med et godt fungerende kollektivnett med stamlinjer med høy frekvens og sammenkobling, samt kobling mot Jærbanen, vil byttemotstand reduseres betydelig. Samordnet billettering I høringsforslaget er det lagt til grunn at samordnet billettering mellom buss og tog vil komme i løpet av anbudsperioden. Dette har vært etterlyst lenge og vil være en klar forbedring for brukerne. Vi forutsetter i den forbindelse at felles takst samt flere kundevennlig billettprodukter mellom Jærbanen og buss vil bli en viktig del av et integrert rutetilbud i planperioden Omlegging til helpendelruter Dagens rutestruktur består av helpendelruter og bydelsruter. Ved innføring av nytt rutetilbud, vil det bli innført nye helpendelruter. Dette vurderer vi som et viktig prinsipp i rutetilbud, og som vil gi gode tilkoblingsmuligheter og et bedre tilbud for byens befolkning. Vi savner likevel en begrunnelse og analyse for hvordan disse helpendelrutene er satt sammen med tanke på om det er de riktige retningene som er koblet sammen. Vi savner også en omtale av hvordan omleggingen til helpendelruter skal foregå. Helpendelruter bør innføres så snart som mulig også i Sandnes. Det vil gi et bedre rutetilbud for byens befolkning gjennom god tilkobling og bidra til å effektivisere Ruten som knutepunkt i Sandnes sentrum. Overlappende ruter I dag kjører flere ruter samme trasé nesten samtidig. I situasjoner med helpendellinjer og et fokus på frekvens, anbefaler vi at to linjer som kjører på felles strekning flettes/taktes slik at frekvensen på denne strekning økes. Det regionale nivået de lange reisene Det nasjonale og regionale nivået omfatter de lange reisene til og fra vårt byområdet og koblingen lokalt mellom lange og korte reiser, det vil si Stavanger lufthavn Sola, Stavanger stasjon, Sandnes stasjon, Gausel stasjon og Jåttåvågen stasjon. Vi savner en tydeliggjøring av hvordan rutetilbudet er 11

12 koblet opp mot lengre reiser via regionale knutepunkt. Stavanger lufthavn Sola er koblet til byområdet ved Sola Link. Gausel stasjon og Sandnes sentrum blir koblingen mellom Jærbanen og Sola Link. I tillegg betjenes flyplassen av det kommersielle tilbudet (Flybussen). Sola-link er ikke forbedret med endring i frekvens i helger og på kveldstid. Tilbudet bør vurderes utvidet. Innspill fra Stavanger kommune: Stavanger kommune stiller seg bak innføring av bussveilinjer og helpendelruter med høy frekvens, slik forslag til nytt rutetilbud presenterer. I tillegg til merknadspunktene over, har Stavanger kommune kommentarer til noen endringer som kun gjelder vår kommune. Dette følger under. Ulsberget. Det er uklart hva fylkeskommunen anbefaler hrt. Ved oppstart av reguleringsarbeid for framkommelighetstiltak i Ulsberget, uttalte Rogaland fylkeskommune at de ville vurdere om dette var riktig trasé. Planarbeidet ble da satt på vent og traseen ble lagt om til Heddeveien oktober I høringsforslaget står det nå at trasé i Ulsberget avhenger av fremkommelighetstiltak. Universitetet i Stavanger. Dette er et viktig målpunkt for hele regionen. Det totale tilbudet er presentert i rapporten, inkludert ekspressruten X60. Ruten fremstår som en del av rutestrukturen til/fra UIS og ikke som en ekspressrute. Vår vurdering er at den da burde være en del av det ordinære tilbudet. Ny rute X31. Denne bør vurderes erstattet av bydelsbuss med kobling til bussveilinjer i Gausel sentrum (jfr kart s. 11) Jåttåvågen. Omlegging av bussveitraseen til å gå via Jåttåvågen kan først skje etter at traseen er bygget. Vi forstår høringsforslaget slik at dagens trasé blir bussvei fram til 2020, med en foreslått frekvens på 8 avganger i timen. Det er uklart hva som blir tilbudet fra 2016 i dagens trasé og til Jåttåvågen. Ny rute 6 over Diagonalen mot UIS og Madla. I høringsforslaget blir det vist til at det skal det opprettes ny holdeplass. Det er uklart når ruten skal opprettes og om det avhenger av etablering av holdeplass. Stokka, Madlasandnes og Storhaug. Disse områdene er ikke omtalt i høringsforslaget. Vi forstår det da slik at det ikke blir foreslått endringer her. Det pågår stor utbygging i Stavanger øst og det framtidige kollektivbehovet til området burde vært analysert. Vi antar det vil være behov for et kollektivtilbud fra Storhaug mot Strømsbrua innenfor perioden fram til Stavanger vest vil få en bedre kobling mot Randaberg sentrum, ved kobling mellom bussveilinjer og rute mot Randaberg. Rådmannen vurderer dette som positivt. Konklusjon Vi stiller oss bak hovedprinsippene for ny rutestruktur, med innføring av bussveilinjer med høy frekvens og helpendelruter. Det hadde vært ønskelig med en klarere presentasjon av de strategiske valgene som er gjort og hvilken sammenheng nytt rutetilbud har til de overordnede målene for transport i vårt byområde. Videre er det ønskelig at det presenteres et tydelig hierarki og nettverk for kollektivtilbudet, som også omfatter koblinger til Jærbanen og viktige regionale og lokale knutepunkt for kollektivtransport. Vi ønsker et tettere samarbeid om rutetilbudet, og vi ser fram til en god dialog med Rogaland fylkeskommune og de øvrige kommunene om videre utvikling av rutetilbudet på Nord-Jæren. Stavanger kommune ønsker dialog om løsning for Ulsberget/Heddeveien. Plan for infrastrukturtiltak er stoppet opp med bakgrunn i opphør av rutetrafikk. 12

13 Inger Østensjø rådmann Gunn Jorunn Aasland direktør Hildegunn Hausken transportplansjef Ellen Figved Thoresen saksbehandler Vedlegg: Rutetilbudet i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra 2016 og 2021.Høringsutkast mai 2014, Rogaland fylkeskommune Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 13

Rutetilbudet i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra 2016 og 2021. Høringsutkast mai 2014

Rutetilbudet i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra 2016 og 2021. Høringsutkast mai 2014 Rutetilbudet i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra 2016 og 2021 Høringsutkast mai 2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Saken omhandler... 6 1.3 Nåsituasjonen... 6 2. Bussvei-linjene...

Detaljer

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon 1. Bakgrunn Forus Næringspark har kommet med innspill til kommuneplanen og områdeplan Forus Øst om ny jernbanestasjon på gamle Forus stasjon, i området hvor

Detaljer

Bussvei 2020/fremtidig rutenett på Nord-Jæren/ bussteknologi 19.06.2014. Tore Jensen, prosjektleder Bussvei2020

Bussvei 2020/fremtidig rutenett på Nord-Jæren/ bussteknologi 19.06.2014. Tore Jensen, prosjektleder Bussvei2020 Bussvei 2020/fremtidig rutenett på Nord-Jæren/ bussteknologi Tore Jensen, prosjektleder Bussvei2020 Nord-Jæren En vekstregion med trafikale utfordringer og lav kollektivandel Store samferdselsprosjekter

Detaljer

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Skal bidra til å imøtekomme regionale og nasjonale mål: Regionalplan for Jæren Belønningsordningen Framtidig bymiljøavtale Klimaforlik Nasjonal

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014 Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014 Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen er en melding om

Detaljer

gjeldende areal- og transportplaner, samt nasjonale og regionale klimamål. Det

gjeldende areal- og transportplaner, samt nasjonale og regionale klimamål. Det Forslag til vedtak i sak FT 90/14 fra Senterpartiet 1. Bypakke Nord-Jæren omfatter kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. 2. Gjennomføringen av Bypakke Nord-Jæren skal skje med grunnlag i de

Detaljer

Anvedelse av GIS og ATP modellen i Rogaland. Anne Mette N. Thomassen Rogaland kollektivtrafikk FKF

Anvedelse av GIS og ATP modellen i Rogaland. Anne Mette N. Thomassen Rogaland kollektivtrafikk FKF Anvedelse av GIS og ATP modellen i Rogaland Anne Mette N. Thomassen Rogaland kollektivtrafikk FKF Rogaland ca. 400.000 innbyggere ca. 400 busser Kart Norge/Rogaland Hurtigbåt- og lokalbåtruter (totalt

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

Jærenpakke 2 Statusrapport juni 2013

Jærenpakke 2 Statusrapport juni 2013 Jærenpakke 2 Statusrapport juni 2013 Samferdselssjef Gottfried Heinzerling Utgangspunkt: Arbeidet med Jærenpakke 2 er basert på konseptvalgutredningens alternativ 3A. KVU: Konsept 3A «Buss- og jernbanebasert

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 01.06.2016 16/00467-13 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 16.06.2016 Kommunalstyret

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 28.01.2014 Deres ref.: 13/1508 Saksbehandler: Mirjana Gvozdic Saksnr. 12/20095-22 Direkte innvalg: 51 51 69 18

Detaljer

Urbanets årskonferanse 28. og 29. august 2014 Strategier for bærekraftig bytransport? Kan vi få Jærbuene ut av bilen? v/gottfried Heinzerling

Urbanets årskonferanse 28. og 29. august 2014 Strategier for bærekraftig bytransport? Kan vi få Jærbuene ut av bilen? v/gottfried Heinzerling Urbanets årskonferanse 28. og 29. august 2014 Strategier for bærekraftig bytransport? Kan vi få Jærbuene ut av bilen? v/gottfried Heinzerling 17.10.2012 1 Stavangerregionen noen viktige utviklingstrekk

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Næringslivets utfordringer Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Stavanger, 13. november 2012 Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Alta Tromsø Harstad Sortland Leknes Vadsø Kirkenes

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren KBU 28.08.14 Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren Hildegunn Hausken og Ellen F. Thoresen Grunnlag for Bypakke Nord-Jæren Dagens bompengeordning utløper 31.12.2016. fra 2017 er det ikke bompenger

Detaljer

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Ellen Solheim, KrF Leder av samferdselsutvalget Merkedag i dag J Representanter fra

Detaljer

04.09.2014. Buskerudbypakke 2

04.09.2014. Buskerudbypakke 2 04.09.2014 Buskerudbypakke 2 Felles areal- og transportplan er vedtatt Fremlagt skisse er grunnlag for drøfting og forhandling med staten Buskerudbypakke 2 finansiering Statlige midler Bymiljøavtalemidler

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Mai 2014 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren er foreslått som bompengepakke fra 2017. Forslaget som nå ligger klart skal gjennom en lang beslutningsprosess

Detaljer

Forslag til navn på hovedrutenettet I dette avsnittet vil det gis en kort oversikt over hvilke strekninger som er foreslått med nye navn.

Forslag til navn på hovedrutenettet I dette avsnittet vil det gis en kort oversikt over hvilke strekninger som er foreslått med nye navn. Bydelsutvalgene Byplan Sandnes, 18.02.2008 Deres ref.: Vår ref : 200801219-1 Saksbehandler: Anne Sviland Arkivkode : E: Q21 FORSLAG TIL NYE NAVN PÅ HOVEDRUTENETTET FOR SYKKEL I OG GJENNOM SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Superbuss i Rogaland, like bra som bybane?

Superbuss i Rogaland, like bra som bybane? Superbuss i Rogaland, like bra som bybane? Tore Jensen, prosjektleder Stavangerregionen noen utviklingstrekk Ca 230.000 innbyggere Kollektivandel 6% Spredt arealbruk og høy ruteproduksjon pr. passasjer

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/2021-6 Dato: 23.11.2010 BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN. Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka

INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN. Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka April 2016 Hvorfor Bypakke Tønsberg-regionen? Bypakka ble etablert for å planlegge og anlegge et helhetlig

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø. Mandat for byutredning i Tromsø I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle

Detaljer

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Kundevekst med nye ruter i Bergen Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Agenda 1. Om Skyss 2. Bakgrunn for innføring av nye ruter 3. Ny rutestruktur, tilbud og gjennomføring 4. Hvordan

Detaljer

Bussveien. Kravspesifikasjon og kostnader Vegard Thise

Bussveien. Kravspesifikasjon og kostnader Vegard Thise 08.08.2016. Kravspesifikasjon og kostnader 08. 08. 2016 Vegard Thise Kravspesifikasjon Bestilling fra Rogaland fylkeskommune Forsinkelsesfri fremkommelighet Byutvikling Omfangsrikt Organisere i eget team

Detaljer

3. De finansielle forutsetningene for Bypakke Nord-Jæren er som følger:

3. De finansielle forutsetningene for Bypakke Nord-Jæren er som følger: 1 Sak 90/14 BYPAKKE NORD-JÆREN 2 3 4 5 Fellesforslag fremmet på vegne av: H, AP, KrF, V, SV, Terje Larsen, Fride Solbakken og Helge Solum Larsen 6 7 Forslag til vedtak: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland. Mandat for byutredning i Grenland I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 11.06.08 66/08 Bystyret 17.06.08

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 11.06.08 66/08 Bystyret 17.06.08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Transportplansjef : 200800271 : E: N02 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 11.06.08

Detaljer

Kommuneplankomiteen 08.03.10 sak 3/10 vedlegg 1. Framtidens transportløsninger på Jæren

Kommuneplankomiteen 08.03.10 sak 3/10 vedlegg 1. Framtidens transportløsninger på Jæren Kommuneplankomiteen 08.03.10 sak 3/10 vedlegg 1 Framtidens transportløsninger på Jæren Konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren, kortversjon, januar 2010 2 KVU for Transportsystemet på Jæren

Detaljer

Innhold. Bussruter. Informasjon

Innhold. Bussruter. Informasjon Innhold Informasjon Holdeplasskart Stavanger sentrum utbrettside framme i heftet Holdeplasskart Sandnes sentrum utbrettside framme i heftet Slik leser du rutetabellene se omslaget Kolumbus. Hvordan betale

Detaljer

Tilgjengelighetsanalyse

Tilgjengelighetsanalyse Sandnes Kommune Tilgjengelighetsanalyse Dagens situasjon og nye foreslåtte utbyggingsområder Kommuneplanrevisjon 2011-2025 Siri Jacobsen 15.12.2010 INNHOLD 1.0 METODE... 2 2.0 DAGENS SITUASJON... 4 2.1

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 201101320 : E: N20 : Eleanor Clark : Håkon Auglend Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.03.11

Detaljer

BY-konferanse 11. og 12. november Transport og befolkningsvekst Stavangerregionen som case v/gottfried Heinzerling

BY-konferanse 11. og 12. november Transport og befolkningsvekst Stavangerregionen som case v/gottfried Heinzerling BY-konferanse 11. og 12. november 2014 Transport og befolkningsvekst Stavangerregionen som case v/gottfried Heinzerling 17.10.2012 1 Stavangerregionen noen viktige utviklingstrekk Stavangerregionen noen

Detaljer

Handlingsprogram for Samferdsel AFK

Handlingsprogram for Samferdsel AFK Handlingsprogram for Samferdsel AFK Framtidige ruteendringer og andre endringer Bernt Reitan Jenssen Adm. direktør Ruter AS Omstrukturering i Bærum 3 Kollektivtransportmidlene fortsetter å ta markedsandeler

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen. Mandat for byutredning i Kristiansandsregionen I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader

Detaljer

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Hensikten med saken er å gi en felles høringsuttalelse fra de 5 kommunene og Buskerud fylkeskommune til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke

Detaljer

Sandnes Øst - Regionutvikling

Sandnes Øst - Regionutvikling Sandnes Øst - Regionutvikling Janne Johnsen Fylkesordfører 27.11.2013 05.12.2013 05.12.2013 Den store utfordringen fremover: Å takle befolkningsveksten! Inntektsutvikling i Rogaland Reisevaneundersøkelsen

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

1. Innledning Bakgrunn Plannivå Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes...

1. Innledning Bakgrunn Plannivå Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes... 1 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Plannivå... 4 4. Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes... 6 Sola... 6 5. Formål med planarbeidet... 6 6. Planprogram...

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 18.08.2016 16/18897-1 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 08.09.2016 Forslag til planprogram

Detaljer

Ill. Trivector Traffic AB. Nå bygger vi Europas lengste bussvei. En moderne og utslippsfri løsning for framtiden

Ill. Trivector Traffic AB. Nå bygger vi Europas lengste bussvei. En moderne og utslippsfri løsning for framtiden Ill. Trivector Traffic Nå bygger vi Europas lengste bussvei En moderne og utslippsfri løsning for framtiden Kvernevik Sundekrossen Stavanger S Kart: odil Dam ustad Paradis Tananger Madlakrossen Hillevåg

Detaljer

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet - Innspill fra Skyss Oddmund Sylta, direktør i Skyss Om Skyss Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane Ferge 1 kontrakt 17 bybanevogner 4

Detaljer

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 1 M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 2 Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter Uten nye tiltak får vi 240 millioner

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

Avinor AS. Analyser, tilbringertrafikk. Utgave: 0 1 Dato: 2015-1 0-2 8

Avinor AS. Analyser, tilbringertrafikk. Utgave: 0 1 Dato: 2015-1 0-2 8 Analyser, tilbringertrafikk Utgave: 0 1 Dato: 2015-1 0-2 8 Analyser, tilbringertrafikk 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Analyser, tilbringertrafikk Utgave/dato: 01 / 28. okt. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Vegvesenet som samfunnsaktør

Vegvesenet som samfunnsaktør Vegvesenet som samfunnsaktør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Foto: Knut Opeide Vi er en stor aktør innen byutvikling Foto: Knut Opeide Gjennom egne anlegg Foto: Knut Opeide og som sektormyndighet Foto:

Detaljer

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MJV-14/14026-2 68815/14 29.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 25.09.2014

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Kollektivtransport i byområder

Kollektivtransport i byområder Kollektivtransport i byområder Europapolitisk Forum 6. 7. november 2007 Presentasjon av Interreg IIIB prosjektet HiTrans ved Hans Magnar Lien leder for bybanekontoret på Nord Jæren HiTrans Bakgrunn Biltrafikkens

Detaljer

PRINSIPPER FOR RUTEPLANLEGGING Skien 2.-3.april Bård Norheim Katrine N Kjørstad

PRINSIPPER FOR RUTEPLANLEGGING Skien 2.-3.april Bård Norheim Katrine N Kjørstad PRINSIPPER FOR RUTEPLANLEGGING Skien 2.-3.april 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Hovedprinsipp Enkelt å bruke Enkelt å kommunisere Kunder Eier Ansatte Synlig i vegsystemet Gjennomført konsept Grunnlag

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen gjelder forslag til etablering av Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 08/1093 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ØKT KOLLEKTIVSATSING FOR FORUSOMRÅDET

Saksprotokoll. Arkivsak: 08/1093 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ØKT KOLLEKTIVSATSING FOR FORUSOMRÅDET Utvalg for byutvikling 11.06.08 sak 66/08 vedlegg Saksprotokoll Utvalg: Samferdselsutvalget Møtedato: 10.03.2008 Sak: 14/08 Resultat: Innstilling enst. vedtatt Arkivsak: 08/1093 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune I SAKSFRAMLEGG skedsmokommune Saksmappe 2013/7844 Lgpenr. 89940/2013 Saksbehandler Arne Myhrvold Høringsutkast om strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksgang Utval ssaksnr UtvalL Møtedato

Detaljer

PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I VEST-AGDER; - FORSLAG TIL MÅLSTRUKTUR, STATUS FOR, OG NOTATER FRA, DRØFTINGSFASE

PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I VEST-AGDER; - FORSLAG TIL MÅLSTRUKTUR, STATUS FOR, OG NOTATER FRA, DRØFTINGSFASE Arkivsak-dok. 14/19198-28 Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 04.03.2015 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 23.03.2015 Ungdommens fylkesutvalg

Detaljer

Samordnet areal og transportplanlegging Rekkefølge

Samordnet areal og transportplanlegging Rekkefølge Samordnet areal og transportplanlegging Rekkefølge Ole Martin Lund AsplanViak Stavanger, tidl rådgiver Regionalplanseksjonen RFK Regionalplankonferanse 11.05.2011 Hovedutfordring Andelen av reisene med

Detaljer

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange 1 Bernt Reitan Jenssen, Ruter Hovedfokus har vært å svare på spørsmålet: Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med

Detaljer

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Transport i by 19. september 2005 Vegpakke Tønsberg Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Helhetlige transportløsninger Definere klare mål/strategier Kollektivtrafikk og

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal - Kristiansand

Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal - Kristiansand Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3342-1 Saksbehandler Leiv Egil Thorsen Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 13.06.2017 Fylkestinget 20.06.2017 Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-2 Dato: 27.05.13 PRINSIPPVEDTAK TRAFIKANTBETALING OG VIDEREFØRING AV AVTALE OM BELØNNINGSMIDLER â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET

Detaljer

Kristine Synnes Jepsen Enhetsleder Teknisk forvaltning

Kristine Synnes Jepsen Enhetsleder Teknisk forvaltning Haugesund kommune Teknisk forvaltning Postboks 2160 Kirkegt. 85 5504 Haugesund 5528 Haugesund Org. Nr: NO 944 073 787 postmottak@haugesund.kommune.no Saksfremlegg Deres dato Saksbehandler Saksnr Løpenr

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Høring

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Høring Saknr. 16/17052-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021 - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at vedlagte høringsversjon av Tiltaksplan for Hedmark Trafikk

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Styrket togtilbud på Kongsbergbanen; to tog per time

Styrket togtilbud på Kongsbergbanen; to tog per time NOTAT Dato: Forslag 27.05.13 Buskerudbysamarbeidet Styrket togtilbud på Kongsbergbanen; to tog per time Underlag for Buskerud fylkeskommunes henvendelse til SD 1. juni 2013 om kjøp av persontransport med

Detaljer

Miljøløftet Tiltak og virkemidler

Miljøløftet Tiltak og virkemidler Miljøløftet Tiltak og virkemidler Adelheid Nes, sekretariatsleder. 07.11.2017 Innhold Kort om byvekstavtalen i Bergen Målsettinger og porteføljestyring Tiltak og virkemidler Måloppnåelse 07.11.2017 Kort

Detaljer

Velkommen til Risavika dagen 2011. 27. Oktober 2011 Ordstyrer Frode Berge

Velkommen til Risavika dagen 2011. 27. Oktober 2011 Ordstyrer Frode Berge Velkommen til Risavika dagen 2011 27. Oktober 2011 Ordstyrer Frode Berge Sakskart 08.30-09.00 Registrering/Kaffe og mingling 09.00-09.20 Innledning v/david Ottesen, leder i Ressursgruppen for Risavika

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/5869-2 Dato: 27.05.2013 HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Mandat til forhandling om byutviklingsavtale

Mandat til forhandling om byutviklingsavtale Arkiv: L10 Arkivsaksnr: 2017/1909-2 Saksbehandler: Anne Guri Ratvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Mandat til forhandling om byutviklingsavtale Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Saksutskrift. Høringsuttalelse - Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo

Saksutskrift. Høringsuttalelse - Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksutskrift Høringsuttalelse - Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksbehandler: Torunn Hjorthol Saksnr.: 13/01555-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen. Bård Norheim Urbanet Analyse 4. November 2010

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen. Bård Norheim Urbanet Analyse 4. November 2010 Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Bård Norheim Urbanet Analyse 4. November 2010 Kort om presentasjonen Utfordringer i Buskerudregionen Mulige strategier for kombinert virkemiddelbruk

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

PRINSIPPER FOR RUTEPLANLEGGING Tromsø 20. november Katrine N Kjørstad og Bård Norheim

PRINSIPPER FOR RUTEPLANLEGGING Tromsø 20. november Katrine N Kjørstad og Bård Norheim PRINSIPPER FOR RUTEPLANLEGGING Tromsø 20. november 2014 Katrine N Kjørstad og Bård Norheim Best mulig tilbud til trafikantene! Kollektivtilbudet må utvikles kontinuerlig Grunnlaget for utviklingen av tilbudet

Detaljer

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend Regionalt samarbeid om areal og transport på Jæren Felles planlegging for felles mål Utfordringer:

Detaljer

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2017 66769/2017 2017/3580 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/9 Råd for funksjonshemmede 16.11.2017 17/11 Bodø eldreråd 20.11.2017 17/48 Komite for

Detaljer

Bypakke Nord-Jæren. Byggebørsen Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland

Bypakke Nord-Jæren. Byggebørsen Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Bypakke Nord-Jæren Byggebørsen 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39 Jæren: 4 prosjekter: 6,7 mrd.

Detaljer

Plan Detaljregulering for stenging av Lindeveien i forbindelse med etablering av ny bomstasjon

Plan Detaljregulering for stenging av Lindeveien i forbindelse med etablering av ny bomstasjon Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 05.09.2016 16/00531-8 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 226/16 22.09.2016 På sakslisten

Detaljer

Jæren pakke 1 og 2: Bakteppe og utfordringer Gunnar Eiterjord Samferdselssjef Rogaland fylkeskommune

Jæren pakke 1 og 2: Bakteppe og utfordringer Gunnar Eiterjord Samferdselssjef Rogaland fylkeskommune Innlegg 14.05. 2009: Jæren pakke 1 og 2: Bakteppe og utfordringer Gunnar Eiterjord Samferdselssjef Rogaland fylkeskommune Bakteppet Influensområdet Et stort sammenhengende boog arbeidsmarked med både storby-

Detaljer

Klimaeffektive kollektivtiltak Ulike tiltak påvirker kostnader og miljøgevinst

Klimaeffektive kollektivtiltak Ulike tiltak påvirker kostnader og miljøgevinst Klimaeffektive kollektivtiltak Ulike tiltak påvirker kostnader og miljøgevinst Frokostseminar 16.juni 2015 Mari Fossheim Betanzo og Bård Norheim Innhold 1. Kort om prosjektet og bakgrunn 2. Del 1: Miljøgevinster

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMS-14/20988-1 111924/14 15.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale?

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet ATP-nettverkssamling Fremtidens byer Tromsø 25. mars 2014 1 Felles mål Målet om nullvekst i

Detaljer

Rapport. Videreutvikling av dobbeltsporet på Jæren. Analyse av tilbudskonsepter for togtrafikken på Jærbanen. Mads Berg Tormod Wergeland Haug 56/2015

Rapport. Videreutvikling av dobbeltsporet på Jæren. Analyse av tilbudskonsepter for togtrafikken på Jærbanen. Mads Berg Tormod Wergeland Haug 56/2015 Rapport 56/2015 Mads Berg Tormod Wergeland Haug Videreutvikling av dobbeltsporet på Jæren Analyse av tilbudskonsepter for togtrafikken på Jærbanen Forord Jernbaneverket jobber for tiden med grunnlaget

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-10 95621/15 19.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 17.11.2015 Stavanger

Detaljer

Samferdselsprosjekt i Rogaland

Samferdselsprosjekt i Rogaland Samferdselsprosjekt i Rogaland Ledermøte RIF, onsdag 11. mars 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Sari Wallberg, Vegdirektoratet Sara Brøngel Grimstad, Jernbanedirektoratet Nasjonal transportplan 2018-2029 1 Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 Hovedpunkter

Detaljer

Statens vegvesen har den 14. september oversendt følgende til kvalitetssikrergruppen, Samferdselsdepartementet og Rogaland fylkeskommune:

Statens vegvesen har den 14. september oversendt følgende til kvalitetssikrergruppen, Samferdselsdepartementet og Rogaland fylkeskommune: Konseptvalgutredning Jæren: Trafikkmodell og nytte-/kostnadsberegninger Dette notatet inneholder en kort presentasjon av hva som nå er levert knyttet til tilleggsutredningene for KVU Jæren og videre arbeid

Detaljer

PRINSIPPER FOR RUTEPLANLEGGING Bergen 20. januar Katrine N Kjørstad og Bård Norheim

PRINSIPPER FOR RUTEPLANLEGGING Bergen 20. januar Katrine N Kjørstad og Bård Norheim PRINSIPPER FOR RUTEPLANLEGGING Bergen 20. januar 2015 Katrine N Kjørstad og Bård Norheim Best mulig tilbud til trafikantene! Kollektivtilbudet må utvikles kontinuerlig Grunnlaget for utviklingen av tilbudet

Detaljer

Innhold. Bussruter. Informasjon

Innhold. Bussruter. Informasjon Innhold Informasjon Dagrutekart for Nord-Jæren - se utbrettside framme i boken Holdeplasskart Stavanger sentrum - se utbrettside framme i boken Holdeplasskart Sandnes sentrum - se utbrettside framme i

Detaljer

14.mai 2009 Regionalplansjef Per Frøyland Pallesen Rogaland fylkeskommune

14.mai 2009 Regionalplansjef Per Frøyland Pallesen Rogaland fylkeskommune Regionalt samarbeid om areal og transport på Jæren 14.mai 2009 Regionalplansjef Per Frøyland Pallesen Rogaland fylkeskommune Stavangerområdet har hatt en sterk vekst gjennom lang tid. Ustrukturert vekst

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/14 14/305 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNINGER (KVU) - NUKLEÆRE ANLEGGENE I NORGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/14 14/305 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNINGER (KVU) - NUKLEÆRE ANLEGGENE I NORGE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 08.05.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

Vedlagt følger innspill fra Stavanger bystyre og Ungdommens bystyre til Nasjonal transportplan.

Vedlagt følger innspill fra Stavanger bystyre og Ungdommens bystyre til Nasjonal transportplan. Kultur og byutvikling Transportplan Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2018-2029 Dato: 28.06.2016 VegdirektoratetPostboks 8142 Dep. Saksnummer: 16/02385-15 0033 OSLO Deres ref.: Høringsuttalelse

Detaljer

Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse

Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst gir høy transportvekst Ca 1,6 millioner flere reiser per dag i 2030 enn i dag

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SDAH1-13/13568-2 1988/14 31.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Skjenkeutvalget 21/13 04.12.2013 Enstemmig

Detaljer