Planbeskrivelse. Side 1 av 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse. Side 1 av 19"

Transkript

1 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljregulering for Håja barnehage og boliger ved Fv. 391 Planens ID: Dato for siste revisjon: Dato for vedtak i kommunestyret: Side 1 av 19

2 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR REGULERINGEN Om forslagsstiller Historikk Mål og ambisjoner Planavgrensning Planer som oppheves Vurdering av kravet til konsekvensutredning Relevante rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Beliggenhet Planstatus Eiendomsforhold Annen relevant informasjon Tilstand og bruk PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Om planprosessen Innspillene i forbindelse med oppstartsvarsel PLANFORSLAGET Arealbruk Begrunnelse for valgte løsninger Gjennomføring KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Metode Side 2 av 19

3 6.2 Kartlegging av risiko Vurdering av risiko Analyse av aktuelle hendelser BEHANDLING AV PLANFORSLAGET Offentlig ettersyn Innspillene i forbindelse med offentlig ettersyn Endringer i planforslaget Side 3 av 19

4 1. Bakgrunn for reguleringen 1.1 Om forslagsstiller Tiltakshaver: Hammerfest Eiendom KF er ansvarlig tiltakshaver for barnehageutbyggingen. Hammerfest kommune er grunneier av deler av området som ligger innenfor planens begrensning. Konsulent: Planavdelingen ved Hammerfest kommune har overtatt ansvar for videre utarbeiding av detaljregulering etter mottatt utkast til plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse fra NordARK AS i Alta. 1.2 Historikk Det er behov for å ruste opp eksisterende barnehager i Hammerfest, samt at det må bygges mange nye barnehager. Årsaken til at det gjennomføres en regulering for området som Håja barnehage ligger i er at det er ønskelig å se på arealbruken for området som en helhet, bl. a. for å vurdere muligheten for fortetting av boligområder. 1.3 Mål og ambisjoner På grunn av tilstanden til eksisterende barnehage, anses det som teknisk og økonomisk uhensiktsmessig å rehabilitere bygningen slik den står. Planen er derfor å bygge ny barnehage. Den nye barnehagen bygges ved siden av den eksisterende og deretter rives den utdaterte bygningsmassen. Det legges beslag på en del av det nåværende grøntområdet for å få på plass den nye barnehagen. Grøntområdets form vil da endres noe. Veistrukturen i området fremstår med kommunens egne ord som utflytende og ikke godt adskilt fra gangareal, samt parkerings- og grøntareal. Man ønsker å fastsette en avgrenset parkeringsplass med hente- og bringeareal, samt en tilhørende avgrenset utkjøring mot Melkøyveien. Det er ønskelig å bevare så mye som mulig av grøntområdet som er etablert i dag, og helst slik at dette kan benyttes til lek for barn i boligområdene som naturlig hører til dette. Det er plassbegrensingen og nærhet til trafikkert vei som er utfordringen med å ha disse to barnehagene på dette området. På grunn av høyspentkabler som er forlagt i grunnen må bygninger og uteområder utformes og plasseres med tanke på dette. Planens ambisjon er å legge til rette for en velfungerende barnehage med gode utearealer og et trygt parkeringsområde som sikrer sikker ferdsel i et område med tidvis mye trafikk. Det er også en ambisjon å etablere et boligområde med rekkehus for å fortette. En tett og god bebyggelsesstruktur bidrar til å gi gode urbane kvaliteter og man bidrar til å gi et alternativ botilbud. En tilpasset bygningsmasse vil bidra til å beskytte mot lokalt klima og støy i området. Side 4 av 19

5 Man ønsker også å gjøre trafikksituasjonen oversiktlig og trygg. Det vil være viktig å beholde uteog lekeområder i nærheten. Planen skal etter våre ambisjoner ikke influere negativt på områder som ligger utenfor planens begrensning. Håja barnehage er planlagt med fem avdelinger med 24 barn i hver, til sammen 120 barn. 1.4 Planavgrensning Planens grenser til Fv. 391 i nord, boligtomter og trafostasjon i sør, område avsatt til særskilt anlegg i øst og Forsølveien i vest. Området skal i all hovedsak dekke det samme som er område O7 (offentlig område barnehage) og GB (ballplasser og større lekeplasser) i gjeldende kommunedelplan. 1.5 Planer som oppheves Det er ingen gjeldende reguleringsplan i området som omfattes av denne reguleringen. Imidlertid vil det i forhold til kommunedelplan av , som viser område GB og område O7, bli noe justert som følge av reguleringen. 1.6 Vurdering av kravet til konsekvensutredning Planen utløser ikke krav om KU, ettersom det ikke har vesentlige virkninger for miljø og samfunn ( 4), eller er i strid med intensjoner i overordnet plan. NordARK AS har i samarbeid med kommunens planavdeling vurdert konsekvensene slik det skal gjøres i forhold til Forskrift om konsekvensutredninger. Følgende er vurdert: - Ingen av tiltakene som planlegges faller inn under 2 i forskriften, - Ingen av tiltakene som planlegges faller inn under vedlegg I eller II i forskriften, - Ingen av tiltakene nevnt i 3 skal gjennomføres, - 4 er vurdert, dvs. om tiltak kan sies å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Bokstavpunkter a) til k) er gjennomgått kritisk, ingen av betingelsene som er stipulert kan sies å komme i konflikt eller mulig konflikt med tiltak som omfattes av planen. 1.7 Relevante rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser De rikspolitiske bestemmelsene som er mest relevant i denne sammenheng er: - Rundskriv T-2/08 fra Miljøverndepartementet, Om barn og planlegging, - Radon, vurdering av nødvendige tiltak. Veiledning fra Statens strålevern, - Fortetting. Veiledning 6107 fra Miljøverndepartementet, - Støy, retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet, - Magnetfelt fra høyspentanlegg, Veiledninger fra Statens Strålevern. 2. Beskrivelse av planområdet 2.1 Beliggenhet Området ligger i etablert boligområde mellom Forsølveien og Melkøyveien. Radioen barnehage ligger i nærheten av planområdet. Side 5 av 19

6 2.2 Planstatus Trafostasjon har sitt eget område i kommunedelsplan. For øvrig er planområdet omgitt av nyere og eldre regulerte boligområder. Det pågir ikke ytterligere planprosesser som grenser opp til dette området. Det er gjennomført konsesjonsbehandling for plassering av høyspent jordkabler i området, plassering av høyspent jordkabler bestemmer mye av plasseringen av nye bygg og uteområder. 2.3 Eiendomsforhold Hammerfest kommune er grunneier for all grunn som er berørt av reguleringsplanen. Utover plassering av jordkabler foreligger det ikke noen tinglyste rettigheter eller lignende som vil være utslagsgivende for plansaken. 2.4 Annen relevant informasjon Statens vegvesen har gjennomført støyberegning og resultatet er at området delvis faller innenfor støysone rød, det vil si at det må gjennomføres støytiltak på bygninger som ligger helt ut mot Fv. 391 til Forsøl. 2.5 Tilstand og bruk Dagens situasjon er at barnehagen ligger i et noe kupert område med bakke nedover mot syd. Området brukes i dag omtrent slik det er meningen at området skal brukes i fremtiden. Det nye er at det er anlagt en midlertidig barnehage i området som også krever parkeringsareal, lekeplass og nødvendig plass til sikker trafikkavvikling. 3. Planprosess og medvirkning 3.1 Om planprosessen Reguleringsplan vil bli behandlet i Hammerfest kommune etter at høringsrunde er avsluttet, planen er gjennomgått på nytt med hensyn til innspill, og endelig forslag til bestemmelser er utarbeidet av planavdelingen i Hammerfest kommune. Oppstartsmøte for denne reguleringsplanen ble avholdt den med representanter for planavdeling i Hammerfest kommune og prosjektleder for utbygging. Oppstart av planarbeid ble varslet i lokale aviser og direkte til berørte og høringsinstanser Etter dialog mellom konsulent og kommunens planavdeling ble det besluttet at det ikke ville være krav om gjennomført konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning. Side 6 av 19

7 3.2 Innspillene i forbindelse med oppstartsvarsel Innspill fra Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, brev mottatt den Det understrekes fra fylkesmann at innspillet er utformet av miljøvernavdelingen og beredskapsstaben. Fylkesmannen anbefaler at man konsulterer Veiledning om plan- og bygningsloven og forskrifter under hvor det er en reguleringsplanveileder. Det forutsettes at kommunen følger opp sitt ansvar for estetisk kvalitet i sine omgivelser. Det presiseres at grad av utnytting skal angis, på kart eller i bestemmelser. Grad av utnytting skal alltid angis etter reglene i teknisk forskrift. Når det gjelder utearealer som er avsatt eller regulert til bruk for barn og unge, eller som til vanlig benyttes av barn og unge, skal det alltid stilles nytt areal tilgjengelig dersom reguleringsplanen omdisponerer formål for disse. Det gjelder nærmere spesifiserte krav til hvordan slike arealer utformes. For barnehageformål minner Fylkesmannen om forskrift om miljørettet helsevern og Veileder for utforming av barnehagens utearealer, F4225, samt krav til universell utforming for ulike brukerog ansattegrupper. Det bør angis et krav til minimums størrelse på uteoppholdsareal (MUA) i m2, som inkluderer lekeareal. Fylkesmannen minner om at det i reguleringsplan er anledning til å stille krav med hensyn til universell utforming, bl.a. når det gjelder hvor stor andel av boliger som skal ha hovedfunksjoner på inngangsplan. Det er i reguleringsplan også anledning til å stille strengere krav til uteområder enn det som fremgår av teknisk forskrift. Det legges særlig vekt på samfunnssikkerhet i plansaker, og Fylkesmannen viser til plan og bygningslovens 4-3 med hensyn til hva som skal vurderes og at det lages hensynssoner der hvor det er risiko. Det skal vurderes hvorvidt et areal etter dette er formålstjenlig for den ønskede bruken. Det vises til DSBs veileder for samfunnssikkerhetsanalyse i arealplanlegging. Radonforekomst i grunnen må hensyntas. Det må godtgjøres at det ikke forekommer Radon i grunnen før man kan fastslå at det ikke er nødvendig å gjennomføre tiltak. Til sist nevnes det krav som følger av Naturmangfoldloven og det vitenskapelige grunnlag som kreves for å si noe om risiko for å skade naturmangfoldet. Kommentar: Innspillene blir tatt til etterretning. Man mener at relevante tiltak er beskrevet for punktene som listes opp. Når det gjelder ivaretakelse av krav til samfunnssikkerhet vises det til ROS-analysen som er en del av dette dokumentet. Utforming av barnehagens uteområder er en del av detaljprosjektet, retningslinjene vil bli nevnt i reguleringsbestemmelser Innspill fra Sametinget, brev mottatt Sametinget viser til egen planveileder som skal benyttes for å ta nødvendige hensyn som bør og må tas for å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Etter Sametingets vurdering av denne konkrete saken kan de ikke se at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner, og de har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til detaljreguleringen. De minner likevel på den generelle aktsomhetsplikten angående kulturminner i Kulturminneloven (kml.) 8, annet ledd, med forslag til tekst som bør være med i bestemmelsene. Samiske kulturminner (som er et vidt definert begrep) eldre enn 100 år, er etter kulturminnelovens 4 automatisk fredet. Side 7 av 19

8 Kommentar: Sametingets innspill tas til etterretning. Tekst som ønskes medtatt vil inntas i veiledningskolonnen Innspill fra Statens vegvesen, brev mottatt Vegvesenet bemerker at fylkesvei 391 som går ca 60 meter fra barnehagen er blitt en hovedtransportvei etter at alternativ kjørerute til Fuglenes og Forsøl ved flyplassen ble stengt. De bemerker at veien ikke er medtatt i reguleringsplan, og at det er behov for å etablere sikre avkjørsler. De ber derfor om at avkjørsel fra Melkøyveien til fylkesveien innlemmes i reguleringsplan. De viser til at de for denne vegen har et samarbeid med kommunen med nærmere angitt saksbehandler for trafikksikkerhetstiltak. Vegvesenet mener at det er ønskelig at det bygges et fortau mellom barnehagen og det kommunale fortauet langs fylkesveien, og at dette fortauet samordnes med fotgjengerovergang og eksisterende fortau. Det vises til Vegvesenets håndbøker for utforming av avkjørsler og frisiktsoner. Vegvesenet minner om at byggegrensen for alle tilliggende bygninger etter forskrift skal være 50 meter fra senterlinjen i fylkesvei. Kommentar: Etter støyvarselkart som kommunen har fått utarbeidet, ligger deler av planområdet innenfor gul sone. En mindre del befinner seg innenfor rød sone, men dette vil uansett være utenfor byggegrensen. Dette gjelder hovedsakelig kun formål som fortau. Bygningsmassen i boligområdet vil befinne seg innenfor gul sone. Formålsområdet satt til barnehage ligger godt utenfor støyvarselkartet. Man har for avkjørsel fra Melkøyveien til Fv. 391, tatt med sikringssone for frisikt med dimensjoner og avstand etter reglene i håndbøker fra Statens vegvesen. Den nye barnehagen vil være mer enn 50 meter fra Fv Innspill fra Finnmark fylkeskommune, brev mottatt Fylkeskommune etterlyser vurderingen som ligger til grunn for avgjørelsen om at denne reguleringen ikke skal konsekvensutredes. Det minnes om krav til universell utforming. Det påpekes at barns behov for lekeareal skal ivaretas ved omdisponeringer, enten lekearealet som skal omdisponeres har vært regulert til dette formålet eller ikke. Det opplyses at det ikke er kjennskap til automatisk freda kulturminner i dette området men at det gjelder en generell aktsomhets- og varslingsplikt ved oppdagelse av slikt, under arbeid i området. Kommentar: Man har valgt ikke å minne om lover og forskrifter som det uansett ikke kan gjøres unntak for. Krav til bl. a. universell utforming er gjort gjeldende i lov og forskrift. Konsulent har i samråd med planavdelingen i kommunen har kommet frem til at tiltaket ikke løser ut krav til KU, kfr. redegjørelse i punkt 1.6 i innledningen. Det vises for øvrig til svar til Fylkesmannen angående lekearealer Innspill fra NVE, brev mottatt NVE har ingen merknader til varsel om oppstart av reguleringsplan. Det vises til retningslinjer fra NVE dersom man under arbeidet støter på vassdrag eller usikker grunn. Kommentar: Innspill er registrert. Side 8 av 19

9 4. Planforslaget 4.1 Arealbruk Arealformålene er i hovedsak offentlig bygning i form av barnehage, boligformål og grønnstruktur. Man har i tillegg avsatt et område til kommunaltekniske formål. Planens areal utgjør ca. 15,8 daa. totalt. Området skal etter planen fungere slik at tilbudet til barn i barnehagen har nødvendige kvaliteter i uteområdet for forhold som det kan stilles krav om i reguleringssammenheng. For de øvrige formålene har vi vurdert hva som er den mest hensiktsmessige utnyttelsen og hvilke hensyn som må tas i forhold til trafikksikkerhet, strålefare og tilsvarende krav. Det er valgt å legge til rette for boliger i tilgrensende område i nord. Det finnes allerede en bolig som er i offentlig eie på området, dette formålet beholdes. Side 9 av 19

10 4.2 Begrunnelse for valgte løsninger En arkitektfaglig vurdering av den nye barnehagen bør baseres på følgende kriterier: Solforhold på tomta fra februar til oktober Vindforhold på tomta Snøforhold Kvalitet på uteareal Trafikkavvikling, adkomst og parkering Naturlig adkomst til barnehagetomta er fra Melkøyveien. En nærmere plassering av parkeringsplass vil bli tatt i byggesak. Trafikken til og fra barnehagen begrenser seg stort sett til mellom kl og på hverdager. Dette gir et fint, solrikt og anvendelig uteområde for barnehagen. Området har flate partier og skråninger som gir varierte muligheter for lek og utvikling av barnas motorikk. Man skal ta hensyn til lokalt klima ved utforming av uteområder. Av økonomiske grunner kan det bli nødvendig at eksisterende barnehage først skal rives etter at ny barnehage er innflyttet, dvs. at barna fra eksisterende barnehage er overflyttet til ny barnehage. Dette krever at en i byggeperioden, som er stipulert til 13 måneder, etablerer tilstrekkelig brannsikring, inngjerding av byggeplassen, hensiktsmessig adkomst til eksisterende barnehage og et tett samarbeid med bruker. Lekearealet til den eksisterende barnehagen skal ikke berøres av byggearbeidene. Parkering Parkeringsdekningen i området avsatt til barnehage skal være fire P-plasser per avdeling hvorav minimum én av P-plassene skal opparbeides for bevegelseshemmede. Nærmere utforming av parkeringsplass vil avklares i byggesak. Utvendig lekeareal for barnehagen og tomtestørrelse Håja barnehage vil planlegges ut fra Veileder for utforming av barnehagens uteareal, utgitt av Kunnskapsdepartementet i Her fremgår det bl.a. hvor mye utvendig lekeareal som kreves, samt beregning og planlegging av dette. Tilgjengelig tomteareal på område avsatt til barnehage er på ca. 6.2 daa. Barnehagens fotavtrykk er per i dag ikke utarbeidet, dette vil komme som følge av den videre prosjekteringen og den pågående brukerprosessen. Boligformål: Det er kommunens ønske å fortette i boligområder. Det er derfor avsatt et område til bolig nord i planområdet der det legges opp til rekkehusbebyggelse med %-BYA på 60% inklusive parkeringsareal. Boligene kan bygges når den midlertidige barnehagen er avviklet. Grønnstruktur: Det er viktig å bevare grønnstruktur i områder med tett bebyggelse. Det er derfor avsatt et område til grønnstruktur øst i planområdet der man legger til rette for leke- og uteromareal. I tillegg vil det bli opparbeidet en ballplass i øst, over Snefrida Nilsens veg for å kompensere for tapt leke- og uteromsareal grunnet utbygging av ny barnehage. Når området har fått permanent bebyggelse skal det avsettes areal til snødeponi på hver tomt. Side 10 av 19

11 Snødeponi: Det kan bli problemer med å ha permanente snødeponier inne på tomten, spesielt etter at den midlertidige barnehagen er bygget. Trafikkavvikling til og fra dette bygget kan ikke hindres av snølagring. Det må kjøres bort snø regelmessig. 4.3 Gjennomføring Barnehagen planlegges fortløpende, og prosjektets gjennomføring er planlagt i detalj, og vil bli ferdig prosjektert og anbud sendt ut innenfor en forsvarlig tidsramme. Det vil ikke bli nødvendig å erverve grunn for å gjennomføre reguleringen. Den nye barnehagen skal ha vannbåren varme forlagt i golv, og målsettingen er at det benyttes et varmepumpesystem basert på geo-varme. Endringer av infrastruktur vil være utbedring av Melkøyveien innenfor planområdet, både kjørevei og fortau 5. Konsekvenser av planforslaget Den planlagte endringen av regulering innebærer i praksis at formålene ikke endres i forhold til gjeldende bruk og kan således ikke sies å være i strid med kommunedelplan. Man anser at reguleringen ikke har negative virkninger på området. Det vil være positivt at det etableres et utbedret kryss Fv. 391 Melkøyveien, samt definerte fortau langs Melkøyveien innenfor planområdet. Man vil også få en generelt bedre trafikk- og parkeringsløsning enn situasjonen i dag. Side 11 av 19

12 6. Risiko- og sårbarhetsanalyse 6.1 Metode Metoden er basert på veilederen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko og sårbarhet (Revidert utgave januar 2010). Risiko er et produkt av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og konsekvensen av denne. Det brukes følgende inndeling av sannsynlighet og konsekvens: Sannsynlighet Begrep Forklaring Periodisk hendelse Enkeltstående hendelse Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år. Hendelsen er ikke kjent i tilsvarende situasjoner, men det eksisterer en teoretisk sjanse for at hendelsen inntreffer. Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en Hendelsen kan inntreffe, men det er gang i løpet av 50 år. mindre sannsynlig. Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en Det er sannsynlig at hendelsen gang i løpet av 10 år. inntreffer. Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år. Det er meget sannsynlig at hendelsen inntreffer, faren er kontinuerlig til stede. Vurderingen av sannsynlighet må ta utgangspunkt i historiske data, lokal kunnskap, statistikk, ekspertuttalelser og annen relevant informasjon, og en vurdering av hvordan fremtidige klimaendringer påvirker dette bildet. Konsekvens Begrep Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Forklaring Ingen person- eller miljøskade. Kan representere et uvesentlig systembrudd. Ingen økonomiske konsekvenser. Få og små personskader. Mindre lokale miljøskader. Mindre skade som følge av et systembrudd. Små økonomiske konsekvenser. Alvorlige personskader. Omfattende miljøskader med lokale/regionale konsekvenser og restitusjonstid < 1 år. Systemet settes ut av drift over lengre tid. Moderate økonomiske konsekvenser. Personskade i form av en død eller varige mèn. Alvorlige miljøskader med lokale/regionale konsekvenser og restitusjonstid > 1 år. Systemet settes varig ut av drift. Store økonomiske konsekvenser. Kan resultere i flere døde. Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet, uopprettelig miljøskade. Systemet settes permanent ut av drift. Meget store økonomiske konsekvenser. Side 12 av 19

13 Risikoforhold vurderes opp mot gjeldende grenseverdier i aktuelle forskrifter/retningslinjer, for eksempel: Skred, flom og stormflo kapittel 7, Byggteknisk forskrift, Radon , Byggteknisk forskrift, Forurensning i grunn kapittel 2, Forurensningsforskriften med vedlegg, Luftforurensning - kapittel 7, Forurensningsforskriften, Elektromagnetisk stråling 26 i Strålevernforskriften med veiledning til grenseverdier og utredningsmiljø, Støy - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 6.2 Kartlegging av risiko Hendelser som er aktuelle for planområdet kartlegges i tabell 1. Det skal vurderes både risiko for planområdet/plantiltaket fra omgivelsene, og risiko som plantiltaket kan medføre for omgivelsene. Tabell 1 er ikke uttømmende. Det må vurderes i hver enkel plan hvilke hendelser kan være aktuelle. Tabell 1. Nr. Risikoforhold Aktualitet Risiko forårsakes av Ja Nei Omgivelsene Plantiltaket 1 Snøskred X 2 Steinskred/steinsprang X 3 Sørpeskred X 4 Jord- og leirskred X 5 Oversvømmelse (inkl. X isgang) 6 Stormflo/havstigning X 7 Overvannsflom X 8 Erosjon X 9 Kvikkleire X 10 Dårlig/usikker byggegrunn X 11 Sprengingsskader X 12 Ekstremvær X 13 Brann X 14 Eksplosjon X 15 Forurensing i vann/sjø X 16 Forurensning i X bunnsedimenter 17 Forurensing i grunn X 18 Luftforurensning X 19 Radon X X 20 Elektromagnetisk stråling X X 21 Støy X X Side 13 av 19

14 22 Trafikkulykker X X 23 Smitte X 24 Annet X 6.3 Vurdering av risiko Aktuelle hendelser fra tabell 1 skal plasseres i risikodiagrammet. Risikodiagram Sannsynlighet Konsekvens Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Lite sannsynlig 19,22 Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig 20,21 ROS-analysen viser risiko/sårbarhet hvis avbøtende tiltak ikke gjennomføres. Aktuelle hendelser der risikoen er vurdert som akseptabel (grønt felt i risikodiagrammet) medfører ikke behov for ytterligere tiltak. I de tilfellene der risikoen er vurdert som betydelig (gult felt i risikodiagrammet), skal tiltak vurderes. I de tilfellene der risikoen er vurdert som uakseptabel (rødt felt i risikodiagrammet), skal tiltak gjennomføres for å redusere denne ned til gul eller grønn. 6.4 Analyse av aktuelle hendelser Punkt 19 Radon Det vurderes til at det eksisterer en liten sannsynlighet for at det skal oppstå, men at konsekvensen er kritisk. Man har sjekket med tilgjengelige databaser på nett for informasjon om grunnforhold som skal tilsi at det er utpreget radonfarlig grunn. Av dette har det fremkommet at det ikke er kjente forekomster av radon i området. Ytterligere utredning: Når det gjelder forholdet til radon vil dette utredes som del av detaljplanlegging og det vil gjennomføres adekvate tiltak, basert på anvisning i veiledning til TEK10. Side 14 av 19

15 Punkt 20 Elektromagnetisk stråling Det vurderes til at det er meget sannsynlig at det skal oppstå, og at konsekvensen er en viss fare. Konsekvensen av kontinuerlig eksponering for magnetfelt er usikker, men man har en indikasjon på at det er større sannsynlighet for barneleukemi pga. magnetfelt. Myndighetene har derfor bestemt at det skal vurderes tiltak dersom vedvarende magnetfeltstørrelse er over 0,4µT (mikrotesla). Man har brukt mye tid på å avklare forhold rundt 132 kv høyspentkabel i grunnen. Denne kabelen benyttes av gassanlegget på Melkøya og fungerer som en backup på strømforsyningen dersom gasskraftverket på Melkøya faller ut eller har driftsforstyrrelser. Det betyr at det ikke kan sies at det er en vedvarende størrelse eller mengde av magnetfelt. Man har mottatt data fra måling av posisjonen til kabelen i grunnen og lagt denne inn i planen, med hensynssone som strekker seg 2 meter ut fra kabelens posisjon. Hensynssonens størrelse er fremkommet ved måling av magnetfelt ved en gitt strømbelastning på kabelen. Målinger er gjort med og uten avskjerming med aluminiumsplater over kabelen. Avbøtende tiltak: Med skjerming ved hjelp av aluminiumsplater, 4m. brede og minimum 6mm. tykke, kommer nivåene på magnetfelt godt under anbefalt vurderingsgrense. Det stilles krav til skjerming i bestemmelsene. Punkt 21 Støy Vår vurdering er det er meget sannsynlig at det skal oppstå, og at konsekvensen er en viss fare. Nedenstående utsnitt er hentet fra kommunens støyvarselkart. Det fremkommer her at den nye barnehagen ikke vil ligge innenfor gul sone, noe som tilsier at det ikke må gjennomføres avbøtende tiltak. Det vil derimot være nødvendig å gjennomføre støyskjermende tiltak i boligområdet. Dette kan være i form av støyskjerm i tillegg til at bygningsmessig konstruksjon må bygges i henhold til støykrav. Barnehagens lekeområde vil være skjermet mot støy i hovedsak, men en støyskjerm ville ha avhjulpet støysituasjonen for området nærmest fylkesveien. Side 15 av 19

16 Avbøtende tiltak: Med støytiltak som nevnt kan man relativt enkelt skjerme mot støy. Det stilles krav om skjerming i bestemmelsene. Punkt 22 Trafikkulykker Vår vurdering er det eksisterer en liten sannsynlighet for at det skal oppstå, men at konsekvensen er kritisk. Med den økende trafikken som er på Fv. 391 er det relevant å gjøre tiltak slik at det oppnås en mer oversiktlig og dermed sikrere trafikksituasjon. Dagens situasjon er lite oversiktlig og levering og henting av barn skjer i en sone som ligger langs Melkøyveien. Bedring av sikt i kryss Fv. 391 Melkøyveien, utbedring av stigningsforhold i Melkøyveien i planområdet, samt et nytt parkeringsareal vil bidra til å hindre at det oppstår trafikkfarlige situasjoner. Det er lagt inn frisiktsone i reguleringsplanen. Det tilrettelegges også for fortau langs Melkøyveien innenfor planområdet. Side 16 av 19

17 Avbøtende tiltak: Det stilles krav til utbedring av kryss Fv. 391 Melkøyveien, samt Melkøyveien og fortau innenfor planområdet i bestemmelsene. 7. Behandling av planforslaget 7.1 Offentlig ettersyn Styret for miljø og utvikling fattet i møte datert følgende vedtak: Styret for Miljø og utvikling vedtar at detaljregulering for Håja barnehage og boliger ved Fv. 391 slik det fremkommer av bestemmelser datert og plankart datert legges ut til offentlig ettersyn etter Plan- og bygningsloven Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn med frist for innspill Planen har blitt lagt ut i lokalavisen, på kommunens hjemmeside, hos biblioteket, samt sendt ut til sektormyndigheter og berørte parter. 7.2 Innspillene i forbindelse med offentlig ettersyn Følgende innspill ble mottatt i høringsperioden: Finnmark fylkeskommune kom den med følgende innspill i saken: Vi viser til tidligere innspill til oppstart av reguleringsplan datert Fylkeskommunen har ingen innvendinger til oppfølgingen av innspillene. Kommentar: Administrasjonen tar innspillet til orientering. Fylkesmannen i Finnmark kom den med følgende innspill i saken: Vi minner om at plankartet skal inneholde høydekurver, se Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister punkt Deler av boligbebyggelsen vil ligge innenfor "gul sone". "Gul sone" er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Fylkesmannen anmoder om at følgende bestemmelse tas inn i planen: Alle boenheter skal ha støynivå mindre enn L den 55 db på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden (23-07) ikke overstige L 5AF 70 db. Vi anmoder også om at gul støysone inntegnes på plankartet. Kommentar: Høydekurver har blitt påført i siste revisjon av plankartet. Ønsket bestemmelse er også tatt med i planbestemmelsene under 4, Bebyggelse og anlegg; bolig. Gul støysone er påtegnet plankartet datert På grunn av boligformålets farge i plankartet og skravur for støysone 55 db deler samme farge, gul, så er dette noe vanskelig å se. Dette kommer litt bedre frem i siste revisjon av plankartet. Statens vegvesen kom den med følgende innspill i saken: Side 17 av 19

18 Arealformålet «samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur» bør detaljeres og inngå som bestemmelser i reguleringsplanen, jfr. pb nr. 2 og 12-7 nr.7. Det betyr at avkjørsel til barnehagen, parkeringsareal, trafikkregulerende tiltak og kjøremønster bør inngå i reguleringsplanen. Statens vegvesen kan ikke se at siktkravene er for Melkøyvegen mot Fv.391 er i henhold til Håndbok 017 Vegnormaler. Fortauet langs fv.391 har ingen overgang til gang- og sykkelvegen langs fylkesvegen, slik vi tidligere har bedt om. Gangfeltet bør plasseres slik at en bil kan stoppe ved krysset og fotgjengere kan passere bak, altså uten å hindre fotgjengere i å passere. Den korte avstanden mellom fylkesvegen og boligområde, samt høydeforskjellen mellom boligfelt og veg kan skape problemer for vegvedlikehold, spesielt vinterstid. Boligens nærhet til fylkesvegen bør derfor vurderes, med hensyn til plassering av boliger i forhold til støy, vegvedlikehold og tilstrekkelig areal til sideterreng for sikkerhetssone og vegformål. Statens vegvesen kan heller ikke se at avkjørsel fra boligområdet er tilstrekkelig vurdert. I forbindelse med barnehagen vil det bli betydelig trafikk i området, derfor bør parkering og avkjørsel til boligområdet detaljeres i reguleringsplanen. Kommentar: Detaljerte arealformål er nå lagt inn, samt at sikttrekanten mot Fv. 391 er korrekt ivaretatt med justert byggegrense. Overgang fra fortau til gang- og sykkelveg er justert i henhold til Vegnormalen, med bl.a. stoppområde for bil. Det er lagt inn en buffer i form av annen veggrunn grøntareal mellom fortau og boligområde for å bedre vegvedlikeholdssituasjonen. Avkjørsel til boligformål og barnehageformål fra Melkøyveien er påtegnet; barnehageområdet har blitt endret som følge av at man har inntegnet parkeringsområde i ønsket del av planområdet. Endringene som er utført er kvalitetssikret av Statens vegvesen og bekreftet i e-post, datert Barn og unges representant kom den med følgende innspill i saken: Barn og unges representant er opptatt av at hensynet til trafikksikkerheten ivaretas i reguleringsplanen. Barn og unges representant ber om at det blir foretatt tilstrekkelig sikring av Forsølveien for barn og unge som ferdes langs veien eller av andre årsaker befinner seg i nærheten av den, eksempelvis i forbindelse med henting/bringing i barnehagene. Vi ser at nye Håja barnehage skal bygges samtidig som den nåværende barnehagen driftes og at det kun vil være et sikkerhetsgjerde mellom nåværende barnehage og byggeplassen. Dette mener vi er en dårlig løsning da byggingen nødvendigvis vil medføre en hel del støy i form av lyd og lys for barn (og ansatte) i nåværende barnehage. Videre vil det medføre en del tungtrafikk til og fra byggetomten både under henting/bringing av barn i barnehagen og i løpet av dagen. Vi ser at en del av det vi kommenterer er utenfor planområdet, men vi mener at planen vil gi konsekvenser for trafikkbilde i området. Kommentar: Når det gjelder sikkerhet innenfor planområdet, og da spesielt innenfor byggeområdet, så vil det vil være stor fokus på sikkerhet i byggeprosessen. Ingen bygging vil iverksettes før man har på plass en omforent sikringsplan, samt rutiner/beredskap i barnehagen for drift i byggefasen. Det vil i denne planleggingen etableres samarbeid mellom entreprenør, virksomhetsleder og konsulent. Sikringsplan og rutiner/beredskap vil legges frem for barnehagens samarbeidsutvalg. Side 18 av 19

19 Vedrørende trafikksikkerhetsbildet utenfor planområdet så vil dette følges opp i trafikksikkerhetsplan da det denne planen begrenser seg til et avgrenset planområde. Trafikksikkerhetsplanen er en egen sak med et eget vedtak som utarbeides og følges opp av Teknisk prosjekt og drift. Man viser for øvrig til mottatt innspill fra Statens vegvesen datert med kommentar som viser utførte endringer, bl.a. regulert fotgjengerfelt, justert sikttrekant m.m. Sametinget kom den med følgende innspill i saken: Når det gjelder vårt tidligere innspill til tiltakshaver/forslagsstiller om aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens bestemmelser, jf. 8 andre ledd, er dette ivaretatt gjennom 1.3 i reguleringsbestemmelsene. Dette er vi fornøyde med og har ingen ytterligere merknader til planforslaget. Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra Finnmark fylkeskommune. Kommentar: Administrasjonen tar innspillet til orientering. 7.3 Endringer i planforslaget Endringene som er utført som følge av offentlig ettersyn fremgår av kommentarene i kap Side 19 av 19

Planbeskrivelse. Side 1 av 18

Planbeskrivelse. Side 1 av 18 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljregulering for Håja barnehage og boliger ved Fv. 391 Planens ID: 20120002 Dato for siste revisjon: 1.3.2012 Dato for vedtak i kommunestyret: Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Side 1 av 13

Planbeskrivelse. Side 1 av 13 Planbeskrivelse Planens navn: Torskefjordveien 4 boligbebyggelse. Planens ID: 2010/2480 Dato for siste revisjon: 26.09.2011 Dato for vedtak i kommunestyret: Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

1. BAKGRUNN Hensikten med planen Om forslagsstiller PLANOMRÅDET Oversiktskart Planstatus...

1. BAKGRUNN Hensikten med planen Om forslagsstiller PLANOMRÅDET Oversiktskart Planstatus... Planbeskrivelse Planens navn Detaljregulering for endring av reguleringsplan for Elvebakken-Rishaugveien Arkivsak 16/5063 Planid 2012-20160012 Vedtatt 20.06.2017 1 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 4

Detaljer

Planbeskrivelse. (Planens navn) Illustrasjon. Planens ID: ArkivsakID:

Planbeskrivelse. (Planens navn) Illustrasjon. Planens ID: ArkivsakID: Planbeskrivelse (Planens navn) Planens ID: ArkivsakID: Varsel om oppstart: 1.gangs behandling: Utlagt til offentlig ettersyn: Dato for siste revisjon: 2.gangs behandling: Dato for vedtak i kommunestyret:

Detaljer

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II Plan id: 1621201303 Ørland Kommune Dato: 12062015 Innholdsfortegnelse FORMÅL...2 Oppdragsgiver:...2 Hensikt:...2 Beskrivelse av planområdet:...2 Eiendomsforhold:...2

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Parkering Nordkapp bo- og servicesenter

Parkering Nordkapp bo- og servicesenter Forslag til Detaljregulering Parkering Nordkapp bo- og servicesenter Nordkapp Kommune Innhold Planbeskrivelse... 2 Bakgrunn og formål... 2 Planområdet, eksisterende forhold... 2 Forhold til gjeldende

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18.05.2014 Planbeskrivelse Kleiva Masseuttak, 8146 Reipå Side 1 av 8 Reguleringsplan for felt: Kleiva

Detaljer

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune.

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Dato: 15.12.09 Revidert; Vedtatt; I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - Sluttbehandling

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 30.10.2013 059/13 Kommunestyret 07.11.2013 061/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

REGULERINGSPLAN , ØSTERHEIMSGRENDA

REGULERINGSPLAN , ØSTERHEIMSGRENDA Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/6 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Voll Arkitekter,

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 18.10.2016 PS 102/16 Innstilling Melhus kommune vedtar å legge detaljregulering

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen Sak nr. Dato 033/17 Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017 031/17 Kommunestyre 11.05.2017 Detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5747-16 Arkiv: PLNID 20100009 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR MIKKEHOLMEN - ALTA KRISTNE GRUNNSKOLE Planlagt behandling:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark

Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 50/17, 22.06.2017 Sist revidert 29.11.2016 1 Felles bestemmelser Fellesbestemmelser gjelder for hele

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Plannavn: DETALJREGULERINGSPLAN NORDHAMMAREN BOLIGOMRÅDE PlanID: 1620201507 Arkivsak nr: Dato: Utkast pr. 15.09.17 Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Vedlegg 15 Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Høringsperioden var 10.10.2015-20.11.2015. Det var ved høringsfristens utløp kommet inn til sammen 14 kommentarer og

Detaljer

Planbestemmelser for Bruvika Nord-Fron kommune

Planbestemmelser for Bruvika Nord-Fron kommune Nord-Fron kommune Planbestemmelser for Bruvika Nord-Fron kommune Plan-id 051620160001 Kunngjort oppstart: 05.09.2016 Plankart datert 26.08.2017 Kommunestyrets vedtak: 2017-04-18 Oppdragsnr.: Norconsult

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10067/2015 Arkiv: L13 Vår saksbehandler: Alvar Verdugo Detaljregulering av Høgåsen massetak - 2. gangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1651-37 15.04.2013 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: 02.06.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart datert 06.03.2015

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato:

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 1 LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 20160615 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: dd. måned åååå. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljregulering for Kleivebakken boligområde (PlanId 10372009006) - 2. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 127/13 Forvaltningsutvalget 12.12.

Detaljregulering for Kleivebakken boligområde (PlanId 10372009006) - 2. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 127/13 Forvaltningsutvalget 12.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Kleivebakken boligområde (PlanId 10372009006) - 2. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 2007/018 2007/1509 17479/2013 Nina Nissestad

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer