M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E"

Transkript

1 M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet , kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP /14 ÅRSBERETNING 2013 Enebakk Tonje Andersen Olsen Representantskapsleder Sakspapirer sendes: - Styreleder - Rådmannen i Ski, Oppegård og Enebakk kommune - Follo Distriktsrevisjon - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat

2 SAKSPAPIRER Dato: Utvalg Møtedato Saknr Styret /14 Representantskapet /14 Sbh: Dag Christian Holte Ark: /31-6 Sak 1/14 ÅRSREGNSKAP 2013 Med bakgrunn i nedenstående saksopplysninger fremmer styret følgende INNSTILLING: Representantskapet godkjenner årsregnskapet for 2013 med følgende: 1. smessig merforbruk på drift av sivilforsvarslager (1080) på kr ,13 dekkes ved å benytte disposisjonsfond for sivilforsvar. 2. smessig merforbruk i feierseksjon (1060) på kr ,18 dekkes ved å benytte disposisjonsfond Følgende ubudne investeringsfond endres til disposisjonsfond biler og materiell avdeling 1050 kr , avdeling 1060 kr , avdeling 1070 kr ,00 4. Bunden driftsfond feiervesenet endres til ubuden driftsfond feierseksjon. SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: - Årsregnskap Revisjonsberetning 2013 (ettersendes) STYRETS BEHANDLING: Styrets vedtak den Innstillingen ble enstemmig vedtatt. BRANNSJEFENS INNSTILLING: Styret godkjenner årsregnskapet for 2013 med følgende: 1. smessig merforbruk på drift av sivilforsvarslager (1080) på kr ,13 dekkes ved å benytte disposisjonsfond for sivilforsvar. 2. smessig merforbruk i feierseksjon (1060) på kr ,18 dekkes ved å benytte disposisjonsfond Side 1 av 10

3 Nordre Follo brannvesen IKS 3. Følgende ubudne investeringsfond endres til disposisjonsfond biler og materiell avdeling 1050 kr , avdeling 1060 kr , avdeling 1070 kr ,00 4. Bundne driftsfond feiervesenet endres til ubuden driftsfond feierseksjon. Med bakgrunn i saksfremlegg fremmer styret følgende innstilling til representantskapet: Representantskapet godkjenner årsregnskapet for 2013 med følgende: 5. smessig merforbruk på drift av sivilforsvarslager (1080) på kr ,13 dekkes ved å benytte disposisjonsfond for sivilforsvar. 6. smessig merforbruk i feierseksjon (1060) på kr ,18 dekkes ved å benytte disposisjonsfond Følgende ubudne investeringsfond endres til disposisjonsfond biler og materiell avdeling 1050 kr , avdeling 1060 kr , avdeling 1070 kr ,00 8. Bunden driftsfond feiervesenet endres til ubuden driftsfond feierseksjon. SAKSOPPLYSNINGER STYRESAK 1/14 Styret skal behandle årsregnskapet før revisjonen skriver ut sin revisjonsberetning. Det er ønskelig at styret har en oversikt over regnskapet og at eventuelle kommentarer fra styret oversendes revisor. I tillegg må styret vedta hvordan årets merforbruk og/eller mindreforbruk skal dekkes/disponeres. Når revisjonsberetningen foreligger legges revisjonsberetningen frem for styret i en egen sak. et for 2013 er som tidligere ført etter kommunale regnskapsprinsipper og regnskapet KOSTRA rapporteres til SSB. Årsregnskapet består av driftsregnskap, balanse og investeringsregnskap. I tillegg innholder årsregnskapet detaljert regnskap og obligatoriske noter. Nedenfor er det gitt opplysninger som anses som viktig for å bedømme selskapets stilling og resultat. Det er i tillegg gitt opplysninger som ikke fremgår av årsregnskapet. Side 2 av 10

4 Nordre Follo brannvesen IKS Hovedtall for virksomheten: (i hele kroner) Driftsinntekter Salgsinntekter Note 6 Refusjoner Overføringer (eierne) Note 5 Andre driftsinntekter Note 6 Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønn inkl. sosiale utgifter Note 3, 4 Kjøp av varer og tjenester Note 5, 6 Overføringer Kalkulatoriske avskrivninger Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Revidert årsbudsjett Oprinnelig årsbudsjett Side 3 av Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Renteutgifter Note 9 Avdrag på lån Note 2, 9 Mottatte avdrag på lån Motpost kalkulatoriske avskrivninger Note 2, 8, Ordinært resultat (Kontantoverskudd fra driften) Interne finansieringstransaksjoner. Avsetninger Note 12 Bruk av tidligere avsetninger Note 12 Finansiering av utg. i kapitalregn. Note 12 Dekning av tidligere års merforbruk smessing resultat (Kontantoverskudd for virksomheten) Det er i 2013 foretatt en revidering av budsjettet, som følge av høyere pensjonskostnader enn forutsatt da budsjettet ble laget. et viser et merforbruk (kontant overskudd) på 0

5 Nordre Follo brannvesen IKS kr Det er i realiteten et merforbruk på samtlige avdelinger. Utfyllende kommentarer gis under de ulike avdelingene. Driftsbudsjettet for selskapet er delt inn i 4 ulike avdelinger og følgende avdelingsvise resultater kan presenteres: Administrasjon og beredskap et mindreforbruk på kr Feierseksjon viser et merforbruk på kr Tilsynsseksjon viser et merforbruk på kr Follo sivilforsvarskrets viser et merforbruk på kr Det er en differanse mellom avdelingsvisetall og hovedtall. Dette har sammenheng med at en del utgifter føres på avdelingene mens andre felleskostnader/inntekter føres på tjenestene 1800 (diverse fellesutgifter), 8600 (motpost avskrivninger) og 8700 (gebyrer, renter osv.). Sammenhengen er som følgende: Mindreforbruk 1050 Kr Merforbruk Kr Merforbruk Kr Merforbruk Kr Pensjonsforpliktelse Kr ,00 Gebyrer/renter/lån Kr Sum (merforbruk) Kr Driftsregnskapet har en totalsum på kr 0,00, fordi årets merforbruk er ført som en inntekt og bokført i balansen som en utgift som ikke er disponert. DISPONERING AV MER-/MINDREFORBRUK: Feierseksjon skal i prinsippet være selvfinansierende og seksjonens driftsutgifter skal dekkes inn gjennom feiergebyrer. Feiergebyret innkreves av eierkommunene. Over/underskudd i regnskapet skal normalt settes av eller dekkes inn fra disposisjonsfondet for feierseksjonen. Merforbruket i 2013 på kr ,18 foreslås derfor dekket ved å benytte disposisjonsfondet. Drift av sivilforsvarslageret i Follo er en egen avdeling i selskapet som finansieres med tilskudd (selvfinansierende) fra kommunene Ski, Oppegård, Nesodden, og Frogn. Over/underskudd i regnskapet bør normalt settes av eller dekkes inn fra disposisjonsfondet for Follo sivilforsvarskrets. Merforbruket på kr ,13 foreslås derfor dekket ved å benytte disposisjonsfondet. Når det gjelder beredskapsavdelingen (1050) og tilsynsseksjon (1070) har styret tidligere vedtatt å inndekke merforbruket ved å benytte disposisjonsfond med kr ,00. Åretsresultatet medfører at det benyttes kr av driftsfondet og dette er kr mindre enn forutsatt i revidert budsjett. DRIFTSREGNSKAPET: Det har vært vektlagt å ha god økonomistyring gjennom hele året for alle avdelinger i selskapet. Eget regneark har vært benyttet for å holde oversikten og tilpasse postene. FORBRUK/INNTEKT FOR DE ULIKE AVDELINGENE: et viser at det er mindre avvik knyttet til totalsummene på de enkelte avdelingene. Enkelte poster har avvik i begge retninger. Året har vært utfordrende som følge av for lav Side 4 av 10

6 Nordre Follo brannvesen IKS prosentvis beregning av pensjonskostnader gitt av eierne og premieavvik knyttet til KLP pensjon. Dette har ført til at det i år har vært benyttet fondsmidler for å få driften i balanse. Avdelingsvise kommentarer gis med bakgrunn i revidert budsjett og regnskapsresultatet pr Administrasjon og beredskap (i hele tusen) Avvik i forhold til R. budsjett i kr Revidert årsbudsjett Opprinnelig årsbudsjett Lønn og sosiale utg Drift Finansutgifter Sum driftsutgifter Inntekter Tilskudd fra kommuner Refusjoner/overføringer Bruk av disposisjonsfond Finansinntekter Sum driftsinntekter Netto differanse Kommentarer: UTGIFTER: Utgiftene i beredskapsavdelingen har i hovedsak økt som følge av ny beredskapsnivå knyttet til Ski brannstasjon. Lønn og sosiale utgifter har et mindreforbruk på kr 251` i forhold til revidert budsjett. Avviket har sammenheng med at pensjons premieavviket ble noe mindre enn først antatt. Overtidskostnadene er vesentlig høyere som følge av at det benyttet egne instruktører på overtid i forbindelse med grunnkurs for deltidsansatte i Enebakk og FMBR prosjektet har generert mange ekstra timer. Grunnkurset har medført ekstra lønnsutbetaling til de deltidsansatte. Høytidstillegget ble mindre da flere av mannskapene valgte å ta ut fri/ferie på høytidsdagene. Driftsutgiftene ble kr 108` høyere enn forutsatt i revidert budsjett. Driftspostene varierer en del begge veier på enkelte poster. Følgende variasjoner kommenteres: Kjøp av alarmeringstjenester fra Alarm Brann Øst (110 sentralen) ble kr 179` høyere enn budsjettert. Drift av biler og utstyr inklusiv drivstoff er høyere enn budsjettert kr 132`. Husleie, varme og vedlikehold ble høyere enn budsjettert kr 106`. Finansutgiftene utgjør den største avviket. Momsrefusjon på investeringer skal overføres til investeringsregnskapet. Dette var ikke budsjettert. Utgjør kr 579`. Disponering av fjørårets mindreforbruk var ikke budsjettert, utgjør kr 465`. INNTEKTER: Side 5 av 10

7 Nordre Follo brannvesen IKS Salgsinntektene og inntekter fra alarmkunder knyttet til Alarmsentralen Brann Øst er høyere enn forutsatt- kr 159`. Momskompensasjon ble høyere enn forutsatt kr 362`. UTGIFTSFØRING PR BRANNSTASJON: Utgiftene føres mot den enkelte brannstasjon og i en administrativ enhet (felles kostnader). Hensikten med dette er å se hvor de beredskapsmessige kostnadene ligger og om tilskuddet fra den enkelte kommune står i forhold til de faktiske kostnadene. Kostnadsfordeling (i hele tusen) Administrasjon og felleskostnader Oppegård brannstasjon Lønn og sosiale utg Drift Sum driftsutgifter Inntekter Sum driftsinntekter Netto differanse Admin. Tillegg Beredskapskostn Tilskudd Differansen Side 6 av 10

8 Nordre Follo brannvesen IKS Ski brannstasjon Enebakk brannstasjon Lønn og sosiale utg Drift Sum driftsutgifter Inntekter Sum driftsinntekter Netto differanse Admin. Tillegg Beredskapskostn Tilskudd Forebyggende avdeling feiing (i hele tusen) Avvik i forhold til R. budsjett i kr Revidert årsbudsjett Opprinnelig årsbudsjett Lønn og sosiale utg Drift Finansutgifter Sum driftsutgifter Inntekter Tilskudd fra kommuner Refusjoner/overføringer Bruk av driftsfond Finansinntekter Sum driftsinntekter Netto differanse Kommentarer: Lønn og sosiale utgifter viser et mindre forbruk i forhold til revidert budsjett som følge av vakanse i en feierstilling deler av året og en lærlingstilling. Driftsbudsjettet har mindre avvik i begge retninger. Den størst er knyttet til at det var avsatt kr 121`til lønnsoppgjøret og at denne ble ikke justert i fbm revidert budsjett. Det var budsjettert med å benytte kr 500`av fond. Fondet ble ikke benyttet i fbm avslutningen av årsoppgjøret. Merforbruket foreslås dekke ved bruk av disposisjonsfond. Side 7 av 10

9 Nordre Follo brannvesen IKS 1070 Forebyggende avdeling tilsyn (i hele tusen) Avvik i forhold til R. budsjett i kr Revidert årsbudsjett Opprinnelig årsbudsjett Lønn og sosiale utg Drift Finansutgifter Sum driftsutgifter Inntekter Tilskudd fra kommuner Refusjoner/overføringer Finansinntekter Sum driftsinntekter Netto differanse Kommentar: Det er kun mindre avvik. Merforbruket dekkes av mindre forbruket i beredskapsavdelingen (disposisjonsfond er felles) Sivilforsvaret (i hele tusen) Avvik i forhold til R. budsjett i kr Revidert årsbudsjett Opprinnelig årsbudsjett Lønn og sosiale utg Drift Finansutgifter Sum driftsutgifter Inntekter Tilskudd fra kommuner Refusjoner/overføringer Bruk av driftsfond Finansinntekter Sum driftsinntekter Kommentar: Det er kun noen mindre avvik knyttet de enkelte postene. Strøm og oppvarming er tidligere ikke belastet dette budsjettet. INVESTERINGSREGNSKAP: (i hele kroner) Revidert Budsjett budsjett Kjøp av inventar og utstyr 1) Kjøp av biler 1) Kjøp av maskiner MVA Finansieringsbehov ) Vedtatt investering 2012 og 2013 med budsjett. Side 8 av 10

10 Nordre Follo brannvesen IKS Finansiering er dekket slik: (i hele kroner) Revidert Budsjett budsjett Salg av driftsmidler Refusjon fra andre Overføring fra andre/private Bruk av disposisjonsfond 1) Overføring fra driftsregnskapet Sum finansiering ) Vedtatt investering 2012 og Udekket/udisponert Kommentar: Kjøp av inventar og utstyr: Kjøp av data/kartplottere Utrykningsbiler i NFB har hatt kartplottere som aktiveres av 110 sentralen i Moss. Dette er et viktig hjelpemiddel for å sikre kortest og riktig kjørevei frem til hendelsesstedet. Vårt tidligere system snakker dessverre ikke med det nye nødnettet som er innført og må derfor skiftes ut. I tillegg åpner det digitale nødnettet for overføring av mer viktig informasjon til brannbilene på sikt. Innvesteringen ble vedtatt på 2012 budsjettet, men ble levert i Innkjøp var et felles anbud for Follo og Østfold og ble mye rimeligere som følge av et felles anbud. Kanon til tankbil Kanon fungerte utilfredsstillende og var slitt. Fjernstyrt kanon ble innkjøpt og levert samme år. Kanonen ble kr 25` dyrere enn forutsatt. Kjøp av transportmidler Ny kommando bil Som følge av ustabel drift og slitasje ble det vedtatt å investere i en ny kommandobil. Bilen var lyst ut på anbud og levert samme år. Beredskapsbil/arbeidsbil Det manglet en bil på Ski brannstasjon. Det ble innkjøpt en VW Crafter som ny beredskapsbil og RVR bil til Oppegård. Innkjøpet frigjorde en bil og denne ble kjørt til Ski. ATV I forbindelse med et uhell ble nåværende ATV vraket av forsikringsselskapet. Ny ble innkjøpt for kr inklusiv mva. Innkjøpet ble dyrere enn forsikringsoppgjøret på kr ,- eks mva. Kroklift tank I forbindelse med et uhell ble nåværende tank vraket av forsikringsselskapet. Ny tank ble innkjøpt for kr eks mva. Innkjøpet ble dyrere enn forsikringsoppgjøret på kr eks mva. I tillegg ble vraket kjøpt for kr ,-. Finansiering av investeringer: Salg av driftsmidler Det var estimert et verdi på 2 biler som skulle selges. Salg av gammel kommandobil ble vesentlig lavere en estimert verdi. Salg av Iveco er pr dagsdato ikke foretatt. Side 9 av 10

11 Nordre Follo brannvesen IKS Refusjon fra andre og overføring fra private/andre gjelder forsikringsoppgjøret på varket ATV og vanntank. Overføring fra driftsregnskapet er momskompensasjon for investeringer. BALANSEREGNSKAPET: Anleggsmidler Note 2, 3, , Omløpsmidler Note 2, 3, 8, , Sum eiendeler , Egenkapital Note 2, , Langsiktig gjeld Note 2, 3, , Kortsiktig gjeld Note 2, , Sum gjeld og egenkapital , Balanseoppstillingen viser selskapets eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret. Omløpsmidler utgjør kortsiktige fordringer, kasse og bankinnskudd. Anleggsmidlene er eiendeler til varig eie og bruk. Disse blir aktivert i balansen, og gir grunnlag for avskrivninger. Langsiktig gjeld består av pensjonsforpliktelser og låneopptak til høyderedskap. Kortsiktig gjeld er skattetrekk, avsetning av feriepenger og arbeidsgiveravgift, og premieavvik. Egenkapital består av regnskapsmessig mindreforbruk, fond og kapitalkonto. Av balanseoversikten er summen på eiendeler i selskapet økt med kr og summen for egenkapital og gjeld med samme beløp. Kasse-/bankbeholdningen er redusert med kr til kr Fondene er redusert med kr til kr Kassebeholdning og fond utgjør likviditeten i selskapet. Det er god likviditet i selskapet. FONDSMIDLER I følge brev fra kommunal- og regionaldepartementet kan det ikke avsettes driftsmidler til investeringsformål. Det skal ikke overføres midler fra drift til investering utover det som det som er nødvendig for at investeringsbudsjett/-regnskapet skal ha finansiell dekning. Det kan imidlertid avsettes midler på egne disposisjonsfond. Ubundne investeringsfond knyttet til avdeling 1050, 1060 og 1070 forslås derfor overført til egne disposisjonsfond. Feierseksjon har ved en feiltakelse blitt endret til en bunden driftsfond. Denne må endres til ubuden driftsfond da det er kun forskrifter eller spesielle gaver som skal sette på bunden fond. Dag Christian Holte Brannsjef Side 10 av 10

12 SAKSPAPIRER Dato: Utvalg Møtedato Saknr Styret /14 Representantskapet /14 Sbh: Dag Christian Holte Ark: M70 &14 14/32-2 Sak 2/14 ÅRSBERETNING 2013 Med bakgrunn i nedenstående saksopplysninger fremmer styret følgende INNSTILLING: Representantskapet tar årsberetningen for 2013 til orientering SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: - Årsberetning 2013 I henhold til selskapsavtalens pkt skal representantskapet behandle og godkjenne årsberetningen. Styret har i møtet den behandlet årsberetningen uten merknader. Styret har på denne bakgrunn gitt sin innstilling til representantskapet. STYRETS BEHANDLING: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. BANNSJEFENS INNSTILLING: 1. godkjenner styrets årsberetning for året 2012 og tar virksomheten årsmelding til orientering. 2. oversender årsberetningen til behandling i representantskapet. Styrets forslag til innstilling er Representantskapet tar årsberetningen for 2012 til orientering. SAKSOPPLYSNINGER STYRESAK Det er en rekke krav til å utarbeide en årsberetning for selskapet. Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper skal årsberetningen avgis i samsvar med bestemmelser i regnskapsloven. Årsberetningen skal gi opplysninger om forhold som er viktig for å bedømme selskapets stilling og resultat av Side 1 av 3

13 Nordre Follo brannvesen IKS virksomheten og som ikke fremgår av regnskapet, samt andre forhold som er vesentlig betydning for selskapet. slovens 3-3. Årsberetningens innhold for små foretak I årsberetningen skal det gis opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer. Årsberetningen skal minst omfatte en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling. Det skal gis opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter. I årsberetningen skal det gis følgende opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift, jf. 4-5: 1.Dersom forutsetning om fortsatt drift legges til grunn for årsregnskapet, skal det bekreftes at forutsetningen er til stede. 2.Dersom det er tvil om den regnskapspliktige kan fortsette virksomheten, skal det redegjøres for usikkerheten. 3.Dersom styrets handleplikt ved tap av egenkapital har inntrådt i henhold til aksjeloven eller allmennaksjeloven 3-5, skal det opplyses om det er besluttet eller satt i verk tiltak for å sikre selskapets drift, eventuelt å oppløse selskapet. 4.Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal det redegjøres for hvordan virkelig verdi ved avvikling er beregnet dersom dette ikke framgår i note til årsregnskapet. Årsberetningen skal inneholde forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap dersom dette ikke framgår av årsregnskapet. Det skal gis opplysninger om arbeidsmiljøet og en oversikt over iverksatte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Det skal opplyses særskilt om skader og ulykker. spliktig som i regnskapsåret har sysselsatt minst 5 årsverk, skal i tillegg opplyse særskilt om sykefravær. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Foretak som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det skal gis opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan gi, samt hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger. Av revisjonsstandard RS 700 følger det at revisjonsberetningen må identifisere årsregnskapet som er revidert. Revisor skal også revidere opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet. I årsberetningen skal det gis opplysning om forhold som er viktig for å Side 2 av 3

14 Nordre Follo brannvesen IKS bedømme virksomhetens stilling og resultat, og som ikke fremgår av årsregnskapet. Andre forhold som er av vesentlig betydning for virksomheten skal også opplyses. Follo distriktsrevisjon skal ha årsberetningen i datert og underskrevet fra hele styret før de utsteder revisjonsberetningen. I følge selskapsavtalens skal representantskapet godkjenne behandlingen av årsberetning. Årsrapport: Årsrapporten skal etter styremøte bearbeides ytterligere mht layout og design. Innholdet bør reduseres til ca 25 sider. Etter dette vil dokumentet trykkes opp for utdeling til kommunestyrets medlemmer. Dag Christian Holte Brannsjef Side 3 av 3

15 ÅRSREGNSKAP 2013 NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS

16 HOVEDOVERSIKTER Driftsregnskap side 1 Investeringsregnskap side 2 Balanseregnskap side 3

17 DRIFTSREGNSKAP Reg. budsjett Oppr.budsje tt i fjor Inntekter Andre salgs- og leieinntekter Note 5, Overføringer med krav til motytelse Note 5, Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Utgifter Lønnsutgifter Note 3, Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Note 5, Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Note 5, Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter: Brutto driftsresultat: Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og låneomkostninger Note Avdrag på lån Note 2, Netto finansinntekter/-utgifter Motpost avskrivninger Note 2,8, , , , ,00 Netto driftsresultat , , , ,89 0,00 Interne finansieringstransaksjoner: 0,00 Bruk av tidligere års regnsk.m.mindreforbruk Note Bruk av disposisjonsfond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Note Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi Avsatt til disposisjonsfond Note Avsatt til bundne fond Note Avsatt til likviditetsreserve Sum avsetninger REGNSKAPSM. MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD)

18 Utgifter Reg. budsjett Oppr.budsjett Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Note 2, Overføringer Note 2, Sum utgifter Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Overføringer med krav til motytelse Overføring fra andre Sum inntekter Finanstransaksjoner Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Overført fra driftsbudsjettet Note Bruk av disposisjonsfond Note Bruk av budne driftsfond Note Sum finansiering Udekket/udisponert

19 BALANSE EIENDELER Inntekter Utstyr, maskiner og transportmidler Note 2, Utlån 0 0 Aksjer og andeler Note Pensjonsmidler Note Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Note Premieavvik KLP Note 2, Kasse, bankinnskudd Note Sum omløpsmidler SUM EIENDELER: EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital Disposisjonsfond Note Bundne driftsfond Note Ubundne investeringsfond Note smessig mindreforbruk (Drift) smessig merforbruk (Drift) Kapitalkonto Note Sum egenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Note 2, Andre lån Note Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD:

20 DETALJERT REGNSKAP Driftsregnskapet Hovedoversikt alle avd. og tjenester side 1 Avdeling 1050 side 3 Avdeling 1060 side 5 Avdeling 1080 side 7 Avdeling 1080 side 8 Div avdelinger side 9 Investeringsregnskapet side 11 Balanseregnskapet side 12

21 DRIFTSREGNSKAP 2013 År/periode : Alle avdelinger og tjenester- Hovedoversikt Revidert Budsjett 2013 budsjett Lønn i faste stillinger Fast kvelds- og nattillegg Fast lørdags- og søndagstillegg Høytidstillegg- faste stillinger Lønn ansatte u/14 t/u Andre avtalefestede tillegg som ikke er pensjonsgivende Andre avtalefestede pensjonsgivende tillegg Vikarer med refusjon Vikarer uten refusjon Variable tillegg vikar - kveld/natt Variable tillegg vikar - lørdag/søndag Høytidstillegg - vikar Overtid fast ansatte Godtgjørelse brannmannskap Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Godtgjørelser Styrehonorar Pensjon KLP Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Lønn og sosiale utgifter Kontorutgifter, abonnementer, tidsskrifter Utgifter instruktørvirksomhet Kjøp av mat Velferdstiltak Renholdmateriell Arbeidsklær/verneeffekter Diverse materiell og tjenester Porto og fraktutgifter Telefon Betalingsformidling Annonser/kunngjøring/informasjon/gaver ved 1140 representasjon Kurs, opplæring, konferanser Trekkpliktige reisegodtgjørelser Andre oppgavepliktige utgifter Ikke trekkpliktige reisegodtgjørelser Drift av biler og utstyr Drivstoff Strøm Tingforsikringer Personforsikringer (ikke trekk/oppg) Husleie, varme og renhold Kommunale avgifter Kontigenter, lisenser, andre gebyrer og avgifter Lisenser m.v EDB-utstyr Programvare Brannmateriell/øvningsmateriell Sambandsutstyr Invetar og utstyr Kjøp, leie og leasing av transportmidler Kjøp av maskiner (< )

22 1231 Vedlikehold av bygninger Reparasjon og service sambandsanlegg EDB-avtaler Reparasjon og service inventar og utstyr Pulverfylling Renhold Konsulentbistand Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon DRIFTSREGNSKAP 2013 År/periode : Alle avdelinger og tjenester- Hovedoversikt Revidert Budjett 2013 budsjett Tjenestekjøp fra kommuner Tjenestekjøp fra interkommunale selskap Kjøp av tjenester fra andre Kjøp av alarmeringstjenester Tjenestekjøp fra kommuner 0 Kjøp av varer og tjenester som erstatter egen produksjon Momskompensasjon drift Tilskudd til brannkorpsforeningen Til styrets disposisjon Tap på fordringer Diverse til andre Reservert lønnsjusteringer Overføring med krav til motytelser Renteutgifter lån Avdrag løpende lån Dekning av tidl.års regnskapsm.merforb Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til ubundet investeringsform Avsetning til bundne fond Overføring til investering Ikke disp. netto regnsk. m. mindreforbruk Avskrivninger Finansutgifter Sum driftsutgifter Gebyrer Avgiftsfrie inntekter Avgiftspl. inntekter/salgsinntekter Alarmsentral Salg av driftsmidler Salgsinntekter Sykelønnsrefusjon Fødselspenger Komp mva påløpt invest Komp mva påløpt drift Læringetilskudd Overføring fra Oppegård kommune Overføringer fra Ski kommune Overføring fra Oppegård kommune - m/mva Overføring fra Ski kommune-m/mva Overføring fra Enebakk kommune Ref. fra deltakende kommuner Sivilforsvar

23 1756 Overf fra enebakk kommune - m/mva Ref. fra andre/private Overføring med krav til motytelser Renteinntekter bankinnskudd Renter kunder Purreinntekter Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond smessig merforbruk Motpost avskrivninger Sum inntekter Totalt DRIFTSREGNSKAP 2013 År/periode : Tjeneste: 3390 Brann- og ulykkesberedsakp Revidert Budsjett Avdeling: 1050 Administrasjon og beredskap 2013 budsjett Lønn i faste stillinger Fast kvelds- og nattillegg Fast lørdags- og søndagstillegg Høytidstillegg- faste stillinger Lønn ansatte u/14 t/u Andre avtalefestede tillegg som ikke er pensjonsgivende Andre avtalefestede pensjonsgivende tillegg Vikarer med refusjon Vikarer uten refusjon Variable tillegg vikar - kveld/natt Variable tillegg vikar - lørdag/søndag Høytidstillegg - vikar Overtid fast ansatte Godtgjørelse brannmannskap Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Godtgjørelser Styrehonorar Pensjon KLP Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Lønn og sosiale utgifter Kontorutgifter, abonnementer, tidsskrifter Utgifter instruktørvirksomhet Kjøp av mat Velferdstiltak Renholdmateriell Arbeidsklær/verneeffekter Diverse materiell og tjenester Porto og fraktutgifter Telefon Betalingsformidling Annonser/kunngjøring/informasjon/gaver ved 1140 representasjon Kurs, opplæring, konferanser Trekkpliktige reisegodtgjørelser Andre oppgavepliktige utgifter Ikke trekkpliktige reisegodtgjørelser Drift av biler og utstyr Drivstoff

24 1180 Strøm Tingforsikringer Personforsikringer (ikke trekk/oppg) Husleie, varme og renhold Kommunale avgifter Kontigenter, lisenser, andre gebyrer og avgifter Lisenser m.v EDB-utstyr Programvare Brannmateriell/øvningsmateriell Sambandsutstyr Invetar og utstyr Kjøp, leie og leasing av transportmidler Kjøp av maskiner (< ) Vedlikehold av bygninger Reparasjon og service sambandsanlegg EDB-avtaler Reparasjon og service inventar og utstyr Pulverfylling Renhold Konsulentbistand Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon DRIFTSREGNSKAP 2013 År/periode : Tjeneste: 3390 Brann- og ulykkesberedsakp Revidert Budsjett Avdeling: 1050 Administrasjon og beredskap 2013 budsjett Tjensestekjøp fra kommuner Tjenestekjøp fra interkommunale selskap Kjøp av tjenester fra andre Kjøp av alarmeringstjenester Tjenestekjøp fra kommuner 0 Kjøp av varer og tjenester som erstatter egen produksjon Momskompensasjon drift Tilskudd til brannkorpsforeningen Til styrets disposisjon Tap på fordringer Reservert lønnsjusteringer Overføring med krav til motytelser Renteutgifter lån Avsetning disposisjonsfond Overføring til investering Avskrivninger Finansutgifter Sum driftsutgifter Gebyrer Avgiftsfrie inntekter Avgiftspl. inntekter/salgsinntekter Alarmsentral Salg av driftsmidler Salgsinntekter Sykelønnsrefusjon

25 1711 Fødselspenger Komp mva påløpt invest Komp mva påløpt drift Overføring fra Oppegård kommune Overføringer fra Ski kommune Overføring fra Enebakk kommune Overføring med krav til motytelser Tilskudd fra andre Renter kunder Purreinntekter Bruk av tidl.års regnskapsm.mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Finansinntekter Sum inntekter Sum avdeling: 1050 Administrasjon og beredskap DRIFTSREGNSKAP 2013 År/periode : Tjeneste: 3380 Feiertj. og brannforebyggende virksomhet Revidert Budsjett Avdeling: 1060 Forebyggnede avdeling - feiing 2013 budsjett Lønn i faste stillinger Lønn ansatte u/14 t/u Vikarer uten refusjon Overtid fast ansatte Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjon KLP Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Lønn og sosiale utgifter Kontorutgifter, abonnementer, tidsskrifter Utgifter instruktørvirksomhet Kjøp av mat Velferdstiltak Renholdmateriell Arbeidsklær/verneeffekter Diverse materiell og tjenester Porto og fraktutgifter Telefon Annonser/kunngjøring/informasjon/gaver ved 1140 representasjon Kurs, opplæring, konferanser Trekkpliktige reisegodtgjørelser Drift av biler og utstyr Drivstoff Strøm Tingforsikringer Personforsikringer (ikke trekk/oppg) Husleie, varme og renhold Kommunale avgifter Kontigenter, lisenser, andre gebyrer og avgifter EDB-utstyr Programvare Brannmateriell/øvningsmateriell Invetar og utstyr

26 1210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler Kjøp av maskiner (< ) Vedlikehold av bygninger EDB-avtaler Reparasjon og service inventar og utstyr Renhold Konsulentbistand Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Tjensestekjøp fra kommuner Tjenestekjøp fra interkommunale selskap Kjøp av tjenester fra andre Tjenestekjøp fra kommuner 0 Kjøp av varer og tjenester som erstatter egen produksjon Momskompensasjon drift Til styrets disposisjon Diverse til andre Reservert lønnsjusteringer Overføring med krav til motytelser Overføring til investering Avskrivninger Finansutgifer Sum driftsutgifter DRIFTSREGNSKAP 2013 År/periode : Tjeneste: 3380 Feiertj. og brannforebyggende virksomhet Revidert Budsjett Avdeling: 1060 Forebyggnede avdeling - feiing 2013 budsjett Gebyrer Avgiftspl. inntekter/salgsinntekter Salgsinntekter Sykelønnsrefusjon Komp mva påløpt invest Komp mva påløpt drift Læringetilskudd Overføring fra Oppegård kommune - m/mva Overføring fra Ski kommune-m/mva Overf fra enebakk kommune - m/mva Ref.fra andre /private Overføring med krav til motytelser Purreinntekter Bruk av disposisjonsfond Finansinntekter Sum Inntekter Sum avdeling: 1060 Forebyggnede avdeling - feiing DRIFTSREGNSKAP 2013 År/periode : Tjeneste: 3380 Feiertj. og brannforebyggende virksomhet Revidert Budsjett Avdeling: 1070 Forebyggnede avdeling - tilsyn budsjett Lønn i faste stillinger

27 1014 Høytidstillegg- faste stillinger Lønn ansatte u/14 t/u Vikarer med refusjon Overtid fast ansatte Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjon KLP Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Lønn og sosiale utgifter Kontorutgifter, abonnementer, tidsskrifter Utgifter instruktørvirksomhet Kjøp av mat Velferdstiltak Renholdmateriell Arbeidsklær/verneeffekter Diverse materiell og tjenester Porto og fraktutgifter Telefon Annonser/kunngjøring/informasjon/gaver ved 1140 representasjon Kurs, opplæring, konferanser Trekkpliktige reisegodtgjørelser Drift av biler og utstyr Drivstoff Strøm Tingforsikringer Personforsikringer (ikke trekk/oppg) Husleie, varme og renhold Kommunale avgifter Kontigenter, lisenser, andre gebyrer og avgifter EDB-utstyr Programvare Brannmateriell/øvningsmateriell Invetar og utstyr Kjøp, leie og leasing av transportmidler Kjøp av maskiner (< ) Vedlikehold av bygninger EDB-avtaler Reparasjon og service inventar og utstyr Pulverfylling Renhold Konsulentbistand Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Tjensestekjøp fra kommuner Tjenestekjøp fra interkommunale selskap Kjøp av varer og tjenester som erstatter egen produksjon Momskompensasjon drift Til styrets disposisjon Tap på fordringer Overføring med krav til motytelser Overføring til investering Avskrivninger

28 Finansutgifer Sum driftsutgifter DRIFTSREGNSKAP 2013 År/periode : Tjeneste: 3380 Feiertj. og brannforebyggende virksomhet Revidert Budsjett Avdeling: 1070 Forebyggnede avdeling - tilsyn budsjett Avgiftsfrie inntekter Avgiftspl. inntekter/salgsinntekter Salgsinntekter Sykelønnsrefusjon Komp mva påløpt invest Komp mva påløpt drift Overføring fra Oppegård kommune Overføringer fra Ski kommune Overføring fra Enebakk kommune Overføring med krav til motytelser Sum inntekter Sum avdeling: 1070 Forebyggnede avdeling - tilsyn DRIFTSREGNSKAP 2013 År/periode : Avdeling: 1080 Follo sivilforsvarkrets Revidert Budsjett budsjett Lønn i faste stillinger Pensjon KLP Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Lønn og sosiale utgifter Kontorutgifter, abonnementer, tidsskrifter Diverse materiell og tjenester Telefon Kurs,opplæring,konferanser Drift av biler og utstyr Drivstoff Strøm Personforsikringer (ikke trekk/oppg) Husleie, varme og renhold Kontigenter, lisenser, andre gebyrer og avgifter EDB-utstyr Brannmateriell/øvningsmateriell Invetar og utstyr Kjøp, leie og leasing av transportmidler Kjøp av maskiner (< ) EDB-avtaler Konsulentbistand Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Tjensestekjøp fra kommuner Tjenestekjøp fra interkommunale selskap Kjøp av varer og tjenester som erstatter egen produksjon

29 1429 Momskompensasjon drift Reservert lønnsjusteringer Overføring med krav til motytelser Dekning av tidligere års merforbruk Dekning av tidligere års merforbruk Sum driftsutgifter Komp mva påløpt drift Ref. fra deltakende kommuner Sivilforsvar Bru av disposisjonsfond Overføring med krav til motytelser Sum inntekter Sum avdeling: 1080 Follo Sivilforsvarkrets Tjeneste: 8600 Motpost avskrivning Revidert Budsjett Avdeling: 1050 Administrasjon og beredskap budsjett Motpost avskrivninger Sum avdeling: 1050 Administrasjon og beredskap Avdeling: 1060 Forebyggnede avdeling - feiing 1990 Motpost avskrivninger Sum avdeling: 1060 Forebyggnede avdeling - feiing Avdeling: 1070 Forebyggende avdeling - tilsyn 1990 Motpost avskrivninger Sum avdeling: 1070 Forebyggende avdeling - tilsyn Sum tjeneste: 8600 Motpost avskrivning Tjeneste: 8700 Gebyrer, renter osv. Revidert Budsjett Avdeling: 9500 Overføringer og finansieringstransaksjon budsjett Renteutgifter lån Avdrag løpende lån Renteinntekter bankinnskudd Sum tjeneste: 8700 Gebyrer, renter osv DRIFTSREGNSKAP 2013 År/periode : Tjeneste: 8800 Interne finansieringstransaksjoner Revidert Budsjett Avdeling: 1050 Administrasjon og beredskap budsjett Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til ubundet investeringsform Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Sum avdeling: 1050 Administrasjon og beredskap Avdeling: 1060 Forebyggnede avdeling - feiing 1548 Avsetning til ubundet investeringsform Avsetning til bundne fond Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Sum avdeling: 1060 Forebyggnede avdeling - feiing

30 Avdeling: 1070 Forebyggende avdeling - tilsyn 1548 Avsetning til ubundet investeringsform Avsetning til bundne fond Sum avdeling: 1070 Forebyggende avdeling - tilsyn Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Sum avdeling: 1080 Follo sivilforsvarskrets Sum tjeneste: 8800 Interne finansieringstransaksjoner DRIFTSREGNSKAP 2013 År/periode : Tjeneste: 8990 Årets regnsk. m.merforbr./mindreforbr. Revidert Budsjett budsjett Avdeling: 1050 Administrasjon og beredskap 1580 Ikke disp. netto regnsk. m. mindreforbruk smessing merforbruk Sum avdeling: 1050 Administrasjon og beredskap Avdeling: 1080 Follo sivilforsvarskrets 1980 smessig merforbruk Sum avdeling: 1080 Follo sivilforsvarskrets Sum tjeneste: 8990 Årets regnsk. m.merforbr./mindreforbr Tjeneste: 9500 Overføringer og finansieringstransaksjoner Revidert Budjett Avdeling: 9004 Pensjonsforpliktelser budsjett Overføring til investering Sum avdeling: 9004 Pensjonsforpliktelser Sum tjeneste: 9500 Overføringer og finansieringstransaksjoner INVESTERINGSREGNSKAPET 2013 År/periode : Tjeneste: 3390 Brann- og ulykkesberedsakp Revidert Budsjett Avdeling: 1050 Administrasjon og beredskap 2013 budsjett Inventar og utstyr ,20 000,00 0, ,40

31 3201 Programvare 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp av transportmidler , , , , Kjøp av maskinvare 0,00 0, ,00 0, Mva på vederlag mva. olik. ansk invest , , , , Salg av driftsmidler , , , , Refusjon fra andre ,00 0,00 0,00 0, Overføring fra andre/private , ,00 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond , , , , Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0, Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0, Overføring fra driftregnskapet ,17 0, , ,00 Sum tjeneste: 1050 Administrasjon og beredskap 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTERINGSREGNSKAPET 2013 År/periode : Tjeneste: 3380 Feiertj. og brannforebyggende virksomhet Revidert Budsjett Avdeling: 1060 Forebyggende avdeling - feiing 2013 budsjett Inventar og utstyr 0,00 0,00 0, , Kjøp av transportmidler 4 740,00 0,00 0, , Mva på vederlag mva. olik. ansk invest 1 185,00 0,00 0, , Salg av driftsmidler 0,00 0,00 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0, Overføring fra driftregnskapet ,00 0,00 0, ,00 0,00 Sum avdeling: 1060 Forebyggende avdeling -feiing 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum tjeneste: 3380 Forebyggende avdeling -feiing 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTERINGSREGNSKAPET 2013 År/periode : Tjeneste: 3380 Feiertj. og brannforebyggende virksomhet Revidert Budsjett Avdeling: 1070 Forebyggnede avdeling - tilsyn 2013 budsjett Inventar og utstyr 0,00 0,00 0, , Kjøp av transportmidler , ,00 0, , Mva på vederlag mva. olik. ansk invest , ,00 0, , Salg av driftsmidler 0,00 0,00 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, , Overføring fra driftregnskapet ,00 0,00 0, ,00 Sum avdeling: 1070 Forebyggende avdeling - tilsyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum tjeneste: 3380 Forebyggende avdeling - tilsyn 0,00 0,00 0,00 0,00 Tjeneste: 9500 Overføringer og finanstransaksjoner Revidert Budsjett Avdeling: 9004 Pensjonsforpliktelser 2013 budsjett Investeringstilskudd (egenkapital krav) 0,00 0,00 0, , Kjøp av aksjer , ,00 0,00 0, Overføring fra driftregnskapet , , ,00 Sum avdeling: 9004 Pensjonsforpliktelser 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum tjeneste: 9500 Overføringer og finanstransaksjoner 0,00 0,00 0,00 0,00

32 BALANSEREGNSKAP År/periode: EIENDELER Anleggsmidler , ,40 Herav: Utstyr, maskiner og transportmidler , , Person-,vare og lastebiler (A) , , Øvelsesbrakke (B) , , Brannbiler (C) , , Maskiner, verktøy, inventar og utstyr , , EDB-utstyr, kontormaskiner , ,32 Aksjer og andeler , , Egenkapital innskudd KLP , ,00 Pensjonsmidler , , Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,76 Herav: Kortsiktige fordringer , , Utestående fordr tilgode ,10 0, Negativ lønn 0,00 468, Fylkesskattsjefen i Akershus , , Kundereskontro , , Lønnslån 0,00 0,00 Premieavvik , , Pensjonsavvik arb.avg , ,00 Aksjer og andeler ,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd 0, , Kassebeholdning , , DNB folio , , DNB VISA , , DNB skatt , ,16 SUM EIENDELER , ,16

33 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,43 Herav: Disposisjonsfond , , Disp. fond , , Disp. fond Follo Sivilforsv , , Disp. fond Feieravdeling 0, ,32 Bundne driftsfond , , Fond feiervesenet , ,10 Ubundne investeringsfond , , Ubundet investeringsfond , , Ubundet investeringsfond , , Ubundet investeringsfond , ,00 smessig mindreforbruk , , Ikke disp. nto. driftsres. 0, , Ikke disp. nto. driftsres. Feier ,82 0,00 smessig merforbruk , , Uinndekket neg. driftsres. Follo , , Uinndekket neg. driftsres. Feier , ,91 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , , Kapitalkonto , ,87 BALANSEREGNSKAP År/periode: Langsiktig gjeld , ,53 Herav: Pensjonsforpliktelser , , Netto Pensjonsforpliktelse arb.avg , , Pensjonsforpliktelse , ,00 Andre lån , , Lån kommunalbanken , ,53 Kortsiktig gjeld , ,20 Herav: Annen kortsiktig gjeld , , Fylkesskattsjefen i Akershus , , Påløpte renter kommunalbanken 2 439, , Forskuddstrekk , , Påleggstrekk 0,00 0, Avsetning av feriepenger ,00 0, Påløpt arbeidsgiveravgift , , Avsetning arbg. avg feriepenger ,00 0, Beregn. ikke utbet. feriepenger , , Arb.avg. av feriepenger , , Ventekonto 0, , Automatisk remittering , ,94 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,16

34 NOTER TIL REGNSKAPET 1. REGNSKAPSPRINSIPP 2. KAPITALKONTO 3. PENSJONSKOSTNADER, PENSJONSMIDLER, PENSJONSFORPLIKTELSER OG PREMIEAVVIK 4. YTELSER TIL LEDENDE PERSONER OG REVISOR 5. OVERFØRING MELLOM SELSKAP OG DELTAKERE 6. EKSTERNE INNTEKTER OG UTGIFTER 7. LEIE- OG LEASINGAVTALER 8. ANLEGGSMIDLER 9. LANGSIKTIG GJELD 10. BUDNE MIDLER AV BANKINNSKUDD 11. KUNDEFORDRINGER 12. SPESIFIKASJON AV ENDRING I FOND

35 Note 1 Organisasjon og regnskapsprinsipper Selskapet er et interkommunalt selskap med organisasjonsnummer opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Selskapet eies av kommunene Oppegård med 40% andel, Ski med 40% andel, og Enebakk med 20% andel. Representantskapet velger styret med leder, nest leder og 3 styremedlemmer. Styret er satt sammen med representanter fra kommunene Oppegård 2, Ski 2, og Enebakk 1. De ansatte er representert med 2 ansatte. Representantskapet er øverste organ for virksomheten. Representantskapet skal ha en sammensetning med en representant fra hver eier. Det er ordføreren i den enkelte deltakerkommune som er kommunenes representanter i representantskapet. Selskapet avgir sitt regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. et er finansielt orientert, det vil si at regnskapet skal vise alle økonomiske midlersom er tilgjengelige i løpet av året og anvendelsen av disse. Hovedregel er at alle inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Selskapet er ikke skattepliktig. Note 2 Kapitalkonto DEBET KREDIT INNGÅENDE BALANSE Salg av fast eiendom og anlegg Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler Nedskriving av aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler Aktivering av pensjonsmidler Mottatte avdrag på utlån 0 Av- og nedskrivning på utlån Utlån 0 Oppskrivning utlån Bruk av midler fra eksterne lån 0 Avdrag på eksterne lån Endring pensjonsforpliktelser Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse Urealisert valutatap Urealisert valutagevinst UTGÅENDE BALANSE

36 Note 3 Pensjon. Bedriftens pensjonsansvar etter den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordning er dekket gjennom pensjonsordning med Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, og barnepensjon. Ordningen gir rett til en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunalsektor. Selskapet har særaldersgrense for sine ansatte. Ansatt som har stilling med særaldersgrense 65 eller 60 år, kan fratre med alderspensjon inntil 3 år før denne aldersgrense hvis sum medlemstid og alder er minst 85 år. Ansatt som ikke fyller 85-årskravet, kan fratre med alderspensjon ved nådd særaldersgrense. Ansatte som inngår i den ordinære utrykningsstyrken med utrykningsplikt har særaldersgrense 60 år. Ansatt med aldersgrense 70 år, kan fratre med alderspensjon fra fylte 67 år. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden. Oversikt over antall ansatte i pensjonsordning pr Antall innmeldte 70 Særaldergrense 60 år 54 Særaldersgrense 65 år 7 Aldersgrense 70 år 9 Oversikt over alderssammensetning pr. gruppe Aldersgruppe Særaldersgrense 60 år Særaldersgrense 65 år Aldersgrense 70 år Sum Avtalefestet pensjon For ansatte med særaldersgrense 60 år, er AFP ikke aktuelt. Ansatte med aldersgrense 65 år eller aldersgrense 70 år kan ta ut AFP. Beregningsforutsetn. ( 13-1 nr. e jfr også 13-5 nr. b-f ) Økonomiske forutsetninger KLP 2013 KLP 2012 Avkastning på pensjonsmidler 5,00 % 5,50 % Diskonteringsrente 4,00 % 4,50 % Årlig lønnsvekst 2,87 % 3,16 % Årlig G-regulering 2,87 % 3,16 % Årets netto pensjonskostnader ( 13-1 Nr. C) Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Netto pensjonskostnad ekskl. adm.kostnad Sum amortisert premieavvik Administrasjonskostnader Samlet pensjonskostnad (inkl.adm.) Selskapet har valgt 1 års amortiseringstid. Beregnet premieavvik Innbet.premie/tilskudd(ekskl.adm.) Årets netto pensjonskostnad Administrasjonskostnader Årets premieavvik Sats for arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % AGA av premieavviket

37 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akk.pr.avvik Brutto pensjonsforpliktelser Brutto pensjonsmidler Netto forpliktelse Arbeidsgiveravg. av netto pensjonsforpliktelser Antall personer i ordningen Aktive Oppsatte Pensjonister 11 8 Note 4 Ytelser til ledende personer og revisor Ytelser til ledende personer Daglig leder: Lønn Innskudd til ordinær pensjon Styre Godtgjørelse til revisor Follo Distriktsrevisjon Note 5 Overføringer mellom selskap og deltakere SKI KOMMUNE OPPEGÅRD KOMMUNE ENEBAKK KOMMUNE FROGN KOMMUNE 1) NESODDEN KOMMUNE 1) ) Kun deltaker på drift av sivilforsvarslager. Note 6 Eksterne inntekter og utgifter Inntekter: Avg.frie inntekter og gebyrer Avg.pliktige inntekter Alarminntekter ABØ Salg av driftsmidler (Inkludert drift og investering) Utgifter: Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjeneste prod (Inkludert drift og investering) Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjeneste prod

38 Note 7 Leie- og leasingavtaler Avtalt leietid leiebeløp tidsperiode Anleggsmiddel: År/mnd pr. mnd fra dato til dato Multifunksjonsmaskin RICOH mpc mnd Det er ikke inngått nye leasingavtaler i løpet av regnskapsåret. Note 8 Anleggsmidler BILER BYGNINGER BRANNBILER INVENTAR EDB- UTSTYR TOTAL Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang Akk. Anskaffelseskost Akk.avskrivninger Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Akk.avskrivninger Bokført verdi pr Økonomisk levetid Nordre Follo Brannvesen IKS har pr anleggsmidler på til sammen kroner. Det benyttes lineær avskrivningsplan i selskapet. Note 9 Langsiktig gjeld Selskapet har pr gjeld på kr til Kommunalbanken som løper frem til Kommunalbanken Saldo ordinær avdrag Saldo Minimumsavdrag - veid levetid Minimumsavdrag - forenklet IB langsiktig gjeld Årets avskrivning IB Anleggsmidler Anleggsmidler veid levetid 14,73 IB Lånegjeld Minimumsavdrag Minimumsavdrag Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med kr ,-. Minste lovlige avdrag etter kommuneloven 50 nr 7 er beregnet ved bruk av vektingsmodellen til kr ,-. Et positiv avvik betyr at selskapet betaler mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslit (avskrivningene) på anleggsmidlene. Note 10 budne midler i bankinnskudd Kasse, bankinnskudd Herav bundne midler på skattetrekkskonto

39 Note 11 Kundefordringer Selskapet har pr kundefordringer til kr ,-. Fordringer med forfall før 31/ utgjør kr ,- som antas å være reelle. Selskapet dekker deler av Ås kommune som følge av raskeste brannenhet, jfr forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 4-1. Som følge av mange og ensidige utrykninger er det fra 2009 satt fram krav om betaling av en andel av beredskapskostnaden ovenfor Ås kommune. Dette er i tråd med B-rundskriv om slukningshjelp og redningsaksjoner fra Kommunes Sentralforbund. Søndre Follo brannvesen har på vegne av Ås kommune avvist kravet. Ski kommune har påklaget uenigheten til Fylkesmannen som har saken til behandling, jfr brann- og eksplosjonsvernloven 30. smessig avskrevet beløp utgjør pr kr Note 12 Spesifikasjon av endring i fond DISPOSISJONSFOND Beredskapsavd IB Avsetning til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond UB Follo Sivilforsvarskrets IB Avsetning til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond UB Feieseksjonen IB Avsetning til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond 0 0 Overført til bundet driftsfond UB BUNDET DRIFTSFOND Feieseksjonen IB Avsetning til bundet investeringsfond 0 0 Overført fra ubundet fond UB

40 UBUNDET INVESTERINGSFOND Beredskapsavd IB Avsetning til bundet inv.fond Bruk av bundet inv.fond 0 0 UB Feieseksjonen IB Avsetning til bundet inv.fond Bruk av bundet inv.fond 0 0 UB Tilsynsavd IB Avsetning til bundet inv.fond Bruk av bundet inv.fond 0 0 UB BUNDET INVESTERINGSFOND Beredskapsavdeling IB Avsetning til bundet inv.fond 0 0 Overføring fra bundet til ubundet fond UB Feieseksjon IB Avsetning til bundet inv.fond 0 0 Overføring fra bundet til ubundet fond UB

41

42

43

44 2 Årsberetning 2013

45 Kort presentasjon av Nordre Follo brannvesen IKS Nordre Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Ski og Oppegård. Selskapet ble stiftet som et 27 samarbeid etter kommuneloven mellom kommunene Ski og Oppegård og som et interkommunalt selskap Enebakk kommune tiltrådte som deleier Selskapet har ansvaret for å forvalte brann- og redningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver for eierne av selskapet. Nordre Follo brannvesen er dimensjonert i henhold til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Selskapet er organisert i 2 avdelinger, beredskap og forebyggende, som igjen er delt i seksjoner. Forvaltning av sivilforsvarets lager er en seksjon under beredskap. Ansvarsområdet dekker et område på ca 435 km² og ca innbyggere/brukere. Stortingsmedling nr 35 ( ): Nasjonale mål: Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelig kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrket beredskap og håndteringsevne Mindre tap av materielle verdier Mulige tiltak for å forebygge og redusere konsekvenser av branner: Tydeligere krav til påbudt slokkeutstyr og tilleggsutstyr til bekjempelse av brann. Plikt til å registrere eldre leilighetsbygg som særskilte brannobjekt. Dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll i boliger skal gjennomgås Nasjonal strategi for informasjon og holdningsskapende arbeid på brannvernområdet skal utarbeides. Det arbeides for å fastsette krav til sikkerhetsmekanismer i komfyrer, som kan redusere faren for tørrkoking og brann. Det innføres krav om at røykvarslere i nye boliger skal ha elektrisk strømforsyning Stortingspropsjon nr 1 ( ): Samarbeid mellom kommuner og brannvesen ved større enheter gir en mer effektiv ressursutnyttelse og styrker håndteringsevnen ved større ulykker. Stortingsmelding nr 22 ( ): Kommunegrensene er i mange tilfeller til hinder for effektiv utnyttelse av brannvesenressursene i en region. For å kunne håndtere store og komplekse hendelser må brannvesenets ressurser brukes mer effektivt på tvers av kommunegrenser. En utvikling i retning av interkommunale brannvesen vil kunne styrke både det forebyggende brannvernarbeidet og evnen til å håndtere store og komplekse hendelser. Slike brannvesen vil ha større personell- og materiellressurser under samme ledelse og vil også kunne ha en bredere kompetanse i sin stab enn den enkelte kommune har mulighet til. Nasjonal tilstanden i stort ved årsskiftet 2008/2009: 2600 bygningsbranner 82 døde høyeste antall på 30 år Materielle tap på 4,75 milliarder NOK Årsberetning

46 4 Årsberetning 2013

47 INNHOLD ÅRSBERETNING (pliktig informasjon etter lov/forskrift) Styrets beretning av året side 6 Økonomi side 7 Noter til regnskapet side 11 Revisjonsberetning side 17 ÅRSRAPPORT Fremmes senere Kjøreregler for et godt arbeidsmiljø: Det er et mål for NFB å ha et godt arbeidsmiljø. For å nå dette målet bør vi alle jobbe i samme retning, og følge punktene under: Sosialt samhold Lojalitet Godt samarbeid Respekt for andres meninger Godt humør Høflighet ovenfor andre Vis ansvar Informasjon Være løsningsorientert Bry seg om andre SETT PRIS PÅ ARBEIDSPLASSEN DIN, IKKE MISBRUK TILLITEN! Årsberetning

48 STYRETS BERETNING AV ÅRET Styret har i løpet av 2013 avholdt 6 møter og behandlet 33 saker. Sakene er i hovedsak knyttet til den daglige driften av brannvesenet, herunder økonomi og arbeidsgiver relaterte saker. Ny brannstasjon og brannberedskapen i Enebakk har vært en utfordrende sak for selskapet. En av utfordringene har vært beredskap på dagtid og en annen mye turnover blant deltidsmannskaper i Enebakk. Ny brannstasjon i Enebakk har i løpet av året vedtatt ny plassering til Ytre Enebakk og en depot lagt til Flateby. Virksomheten Nordre Follo brannvesen IKS er et selskap som skal ivareta kommunenes og innbyggernes sikkerhet i forhold til lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver med tilhørende forskrifter. Administrasjon og forebyggende avdeling er lokalisert på hoved-brannstasjonen i Ski. I tillegg er det lokalisert brannstasjonsberedskap i Enebakk og Oppegård. Brannstasjonene eies av den enkelte kommune, men leies ut til selskapet. Ski og Oppegård brannstasjoner har heltidsansatte brannmannskaper 24/7. Feiertjenester utføres av selskapet i alle 3 kommuner. Pr hadde selskapet 73 ansatte og 74 stillingshjemler. 1 ansatt har både heltids- og deltidsstilling. Av den totale arbeidsstokken er 53 heltidsansatte, 4 deltidsansatte i 4,26 % og 16 deltidsansatte i 3,64 % stilling. En ansatt ble oppsagt i løpet av året etter dom om fratredelse i Follo tingrett. Økonomi Selskapet hadde en samlet omsetning (driftsinntekter) på kr , hvor kr er refusjoner fra eierne. Gjennom tertialrapportering har styret sett at selskapet styres etter de økonomiske forutsetningene som er vedtatt av representantskapet og styret. Etter inntektsføring av midler fra disposisjonsfondet med kr ,17 resulterte driftsåret 2013 et kontantunderskudd på kr ,13. Kontantunderskuddet kommer som følge av eiernes parameter for beregning av pensjon var satt for lavt og premieavvik fra KLP knyttet til pensjon. Kontantunderskuddet er foreslått dekket av disposisjonsfondet. Investeringer Samlede investeringer ble kr og er anskaffet etter lov om offentlig innkjøp. Investeringene er knyttet til kjøp av biler og materiell. Vedtatt innkjøp av data/kartplottere i 2012 til brannbilene ble bestilt etter et felles anbud for Follo og Østfold, men ble først levert i Det er anskaffet 3 mindre kjøretøy i løpet av året. Ett kjøretøy ble vedtatt innkjøpt i 2012, men levert først i To uavhengige uhell med påfølgende vraking av en ATV og en kroklift vanntank medførte nyinvesteringer som ikke var planlagt. Forsikringsoppgjøret dekket ikke alle kostnadene til nyanskaffelsen. Arbeidsmiljø Det totale sykefraværet ligger på 5,4 %, i hovedsak langtidsfravær over 16 dager som totalt for virksomheten utgjør 205 dagsverk. Sykefraværet kan ikke relateres til arbeidssituasjonen og psykososiale forhold. Oppfølgingssamtaler med de sykemeldte og individuelle planer blir utarbeidet i samsvar med gjeldende regler. For 2013 er sykefraværet relativt lavt sammenlignet med enkelte tidligere år. Ved enkelte år med flere langtidssykemeldinger vil fraværsstatistikken påvirkes markant. Lærebedrift Da det er rekrutteringsproblemer til feieryrket er det viktig at selskapet bidrar med å utdanne feiersvenner for å sikre god fagkompetanse i selskapet. Selskapet er godkjent som lærebedrift. Begge lærlingene har gjennomført og bestått fagprøven i feierfaget. Det er planer om å ta inn 2 nye lærlinger i løpet av Likestilling Av 71 ansatte er 4 kvinner. Selskapet forsøker gjennom rekruttering å være attraktive for kvinner. Styresammensetningen i selskapet er i henhold til aksjeloven med unntak av de ansattes representanter. Selskapet har fått dispensasjon på ansatte representanter som følge av få kvinner i bedriften. Selskapet praktiserer lønn og øvrige betingelser uavhengig av kjønn. Diskriminering Ansatte i selskapet skal behandle hverandre med respekt. Diskriminering med grunnlag i rase, kjønn, alder, seksuell legning eller religiøsoverbevisning, aksepteres ikke. Mobbing og seksuell trakassering skal ikke forkomme. Det er utarbeidet etiske retningslinjer som skal forhindre diskriminering. Ytre miljø Selskapet forurenser ikke det ytre miljø med sin daglige drift. Forurensing i forbindelse med uønskede hendelser i samfunnet forsøkes redusert i størst mulig grad gjennom tiltak iverksatt av brannmannskapene. Framtidsutsikter Det er styrets vurdering at selskapets drift ivaretas på en god måte og at selskapet ivaretar eiernes hensikt med selskapet. Selskapets økonomiske og finansielle stilling er avhengig av tilskudd fra eierkommunene og styret mener det er grunnlag for videre drift. Ordførerne i Follo kommunene (representantskapsmedlemmer) har nedsatt et arbeidsutvalg for å vurdere et felles brannvesen mellom Søndre Follo brannvesen, Nordre Follo brannvesen og Mosseregionens brannvesen. Det er et mål om et nytt felles brannvesen skal tre i kraft Selskapet dekker førsteutrykningen som følge av raskeste enhet i deler av Ås kommune. Som følge av mange og ensidige utrykninger er det satt fram krav om betaling av en andel av beredskapskostnaden ovenfor Ås kommune. Dette er i tråd med anbefaling fra KS. Søndre Follo brannvesen har på vegne av Ås kommune avvist kravet. Ski kommune har påklaget uenigheten til Fylkesmannen. Utestående beløp utgjør pr kr Årsberetning 2013

49 Selskapet er et interkommunalt selskap, som fører sitt regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper i henhold til kommuneloven, forskrifter, og standarder for god kommunal regnskapsskikk. et er finansielt orientert, det vil si at regnskapet skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelig i løpet av året og anvendelsen av disse. Hovedregelen er at alle inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører virksomheten skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet enten det er betalt eller ikke. Årsregnskapet består av driftsregnskap, balanse og investeringsregnskap. I tillegg inneholder årsregnskapet detaljert regnskap og obligatoriske noter. Selskapet har god likviditet. Nedenfor er det gitt opplysninger som anses som viktig for å bedømme selskapets stilling og resultat. Det er i tillegg gitt opplysninger som ikke fremgår av årsregnskapet. Årsregnskapet KOSTRA rapporteres til SSB. DRIFTSREGNSKAP: Driftsinntekter Salgsinntekter Note 6 Refusjoner Overføringer (eierne) Note 5 Andre driftsinntekter Note 6 Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønn inkl. sosiale utgifter Note 3,4 Kjøp av varer og tjenester Note 5, 6 Overføringer Kalkulatoriske avskrivninger Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Revidert årsbudsjett Opprinnelig årsbudsjett Brutto driftsresultat Finansposter Renteinntekter Renteutgifter Note 9 Avdrag på lån Note 2, 9 Mottatte avdrag på lån Motpost kalkulatoriske avskrivninger Note 2, 8, Ordinært resultat (Kontantoverskudd fra driften) Interne finansieringstransaksjoner. Avsetninger Note 12 Bruk av tidligere avsetninger Note 12 Bruk til finansiering av utgifter i kapitalregn. Note 12 Ikke disponert mindreforbruk Sum interne finansieringstransaksjoner smessing resultat (Kontantoverskudd for virksomheten) ØKONOMI Årsberetning

50 Kommentarer: et viser et merforbruk (kontantoverskudd) på kr Forklaringen til merforbruket er sammensatt, men følgende kan forklares: Eiernes prosent for beregning av pensjonskostnader var satt for lavt i forhold til reelle pensjonskostnader. Premieavvik knyttet til pensjonskostnader. Kostnadsfordeling pr brannstasjon: Beredskapsutgiftene føres mot den enkelte brannstasjon og i en administrativ enhet (felles kostnader). Hensikten med dette er å se hvor de beredskapsmessige kostnadene ligger og om tilskuddet fra den enkelte kommune står i forhold til de faktiske kostnadene. Kostnadsfordeling (i hele tusen) Administrasjon og felleskostnader Oppegård brannstasjon Lønn og sosiale utg Drift Sum driftsutgifter Inntekter Sum driftsinntekter Netto differanse Admin. Tillegg Beredskapskostn Tilskudd Differansen Ski brannstasjon Enebakk brannstasjon Lønn og sosiale utg Drift Sum driftsutgifter Inntekter Sum driftsinntekter Netto differanse Admin. Tillegg Beredskapskostn Tilskudd Det er viktig å være klar over at kostnadene er knyttet til brannstasjonen og ikke hvordan beredskapen dekkes i den enkelte kommune. 8 Årsberetning 2013

51 BALANSE: Anleggsmidler Note 2, 3, , ,65 Omløpsmidler Note 2, 3, 10, , ,76 Sum eiendeler , ,41 Egenkapital Note 2, , ,68 Langsiktig gjeld Note 2, 3, , ,53 Kortsiktig gjeld Note 2, , ,20 Sum gjeld og egenkapital , ,41 Balanseoppstillingen viser selskapets eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret. Omløpsmidler utgjør kortsiktige fordringer, kasse og bankinnskudd. Anleggsmidlene er eiendeler til varig eie og bruk. Disse blir aktivert i balansen, og gir grunnlag for avskrivninger. Langsiktig gjeld består av pensjonsforpliktelser og låneopptak til høyderedskap. Kortsiktig gjeld er skattetrekk, avsetning av feriepenger og arbeidsgiveravgift, og premieavvik. Egenkapital består av regnskapsmessig mindreforbruk, fond og kapitalkonto. INVESTERINGSREGNSKAP: (i hele kroner) Revidert budsjett Budsjett Kjøp av inventar og utstyr 1) Kjøp av biler 1) Kjøp av maskiner MVA Finansieringsbehov ) Vedtatt investering 2012 og 2013 med budsjett. Finansiering er dekket slik: (i hele kroner) Revidert budsjett Budsjett Salg av driftsmidler Refusjon fra andre Overføring fra andre/private Bruk av disposisjonsfond 1) Overføring fra driftsregnskapet Sum finansiering ) Vedtatt investering 2012 og Udekket/udisponert Kommentar: Kjøp av inventar og utstyr Kjøp av data/kartplottere Utrykningsbiler i NFB har hatt kartplottere som aktiveres av 110 sentralen i Moss. Dette er et viktig hjelpemiddel for å sikre kortest og riktig kjørevei frem til hendelsesstedet. Vårt tidligere system snakker dessverre ikke med det nye nødnettet som er innført og må derfor skiftes ut. I tillegg åpner det digitale nødnettet for overføring av mer viktig informasjon til brannbilene på sikt. Innvesteringen ble vedtatt på 2012 budsjettet, men ble levert i Innkjøp var et felles anbud for Follo og Østfold og ble mye rimeligere som følge av et felles anbud. Ny vannkanon til tankbil Gammel vannkanon var defekt og måtte byttes ut. Fjernstyrt kanon ble innkjøpt og levert samme år. Kanonen ble kr 25` dyrere enn forutsatt. Årsberetning

52 Kjøp av transportmidler Ny kommando bil Som følge av ustabil drift og slitasje ble det vedtatt å investere i en ny kommandobil. Bilen var lyst ut på anbud og levert samme år. Beredskapsbil/arbeidsbil Det var et stort behov for kipp-bil ved Ski brannstasjon. Det ble innkjøpt en VW Crafter som ny beredskapsbil til RVR plassert på Oppegård bs. Innkjøpet frigjorde en bil og denne ble plassert på Ski bs. ATV I forbindelse med et uhell ble nåværende ATV vraket av forsikringsselskapet. Ny ble innkjøpt for kr inklusiv mva. Innkjøpet ble dyrere enn forsikringsoppgjøret på kr ,- eks mva. Kroklift tank I forbindelse med et uhell ble nåværende tank vraket av forsikringsselskapet. Ny tank ble innkjøpt for kr eks mva. Innkjøpet ble dyrere enn forsikringsoppgjøret på kr eks mva. I tillegg ble vraket kjøpt for kr ,-. Finansiering av investeringer: Salg av driftsmidler Det var estimert en verdi på 2 biler som skulle selges. Salg av gammel kommandobil ble vesentlig lavere en estimert verdi. Salg av Iveco er pr dagsdato ikke foretatt, salgsverdien for denne er vurdert betydelig lavere enn nytteverdien for brannvesenet og salget er stilt i bero inntil videre. Refusjon fra andre og overføring fra private/andre gjelder forsikringsoppgjøret på vraket ATV og vanntank. Overføring fra driftsregnskapet er momskompensasjon for investeringer. Ski 12.februar 2014 Knut Arild Berg Inger Johanne Bjørnstad Georg Stub Nina Ødegård Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Jostein Årre Stein Aardal Freddy Filling Dag Christian Holte Styremedlem Ansatt repr. Ansatt repr. Brannsjef 10 Årsberetning 2013

53 Noter til regnskapet: Note 1 Organisasjon og regnskapsprinsipper Selskapet er et interkommunalt selskap med organisasjonsnummer opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Selskapet eies av kommunene Oppegård med 40% andel, Ski med 40% andel, og Enebakk med 20% andel. Representantskapet velger styret med leder, nest leder og 3 styremedlemmer. Styret er satt sammen med representanter fra kommunene Oppegård 2, Ski 2, og Enebakk 1. De ansatte er representert med 2 ansatte. Representantskapet er øverste organ for virksomheten. Representantskapet skal ha en sammensetning med en representant fra hver eier. Det er ordføreren i den enkelte deltakerkommune som er kommunenes representanter i representantskapet. Selskapet avgir sitt regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. et er finansielt orientert, det vil si at regnskapet skal vise alle økonomiske midlersom er tilgjengelige i løpet av året og anvendelsen av disse. Hovedregel er at alle inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Selskapet er ikke skattepliktig. Note 2 Kapitalkonto DEBET KREDIT INNGÅENDE BALANSE Salg av fast eiendom og anlegg Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler Nedskriving av aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler Aktivering av pensjonsmidler Mottatte avdrag på utlån 0 Av- og nedskrivning på utlån Utlån 0 Oppskrivning utlån Bruk av midler fra eksterne lån 0 Avdrag på eksterne lån Endring pensjonsforpliktelser Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse Urealisert valutatap Urealisert valutagevinst UTGÅENDE BALANSE Årsberetning

54 Note 3 Pensjon. Bedriftens pensjonsansvar etter den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordning er dekket gjennom pensjonsordning med Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, og barnepensjon. Ordningen gir rett til en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunalsektor. Selskapet har særaldersgrense for sine ansatte. Ansatt som har stilling med særaldersgrense 65 eller 60 år, kan fratre med alderspensjon inntil 3 år før denne aldersgrense hvis sum medlemstid og alder er minst 85 år. Ansatt som ikke fyller 85-årskravet, kan fratre med alderspensjon ved nådd særaldersgrense. Ansatte som inngår i den ordinære utrykningsstyrken med utrykningsplikt har særaldersgrense 60 år. Ansatt med aldersgrense 70 år, kan fratre med alderspensjon fra fylte 67 år. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden. Oversikt over antall ansatte i pensjonsordning pr Antall innmeldte 70 Særaldergrense 60 år 54 Særaldersgrense 65 år 7 Aldersgrense 70 år 9 Oversikt over alderssammensetning pr. gruppe Aldersgruppe Særaldersgrense 60 år Særaldersgrense 65 år Aldersgrense 70 år Sum Avtalefestet pensjon For ansatte med særaldersgrense 60 år, er AFP ikke aktuelt. Ansatte med aldersgrense 65 år eller aldersgrense 70 år kan ta ut AFP. Beregningsforutsetn. ( 13-1 nr. e jfr også 13-5 nr. b-f ) Økonomiske forutsetninger KLP 2013 KLP 2012 Avkastning på pensjonsmidler 5,00 % 5,50 % Diskonteringsrente 4,00 % 4,50 % Årlig lønnsvekst 2,87 % 3,16 % Årlig G-regulering 2,87 % 3,16 % Årets netto pensjonskostnader ( 13-1 Nr. C) Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Netto pensjonskostnad ekskl. adm.kostnad Sum amortisert premieavvik Administrasjonskostnader Samlet pensjonskostnad (inkl.adm.) Selskapet har valgt 1 års amortiseringstid. Beregnet premieavvik Innbet.premie/tilskudd(ekskl.adm.) Årets netto pensjonskostnad Administrasjonskostnader Årets premieavvik Sats for arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % AGA av premieavviket Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akk.pr.avvik Brutto pensjonsforpliktelser Brutto pensjonsmidler Netto forpliktelse Arbeidsgiveravg. av netto pensjonsforpliktelser Årsberetning 2013

55 Antall personer i ordningen Aktive Oppsatte Pensjonister 11 8 Note 4 Ytelser til ledende personer og revisor Ytelser til ledende personer Daglig leder: Lønn Innskudd til ordinær pensjon Styre Godtgjørelse til revisor Follo Distriktsrevisjon Note 5 Overføringer mellom selskap og deltakere SKI KOMMUNE OPPEGÅRD KOMMUNE ENEBAKK KOMMUNE FROGN KOMMUNE 1) NESODDEN KOMMUNE 1) ) Kun deltaker på drift av sivilforsvarslager. Note 6 Eksterne inntekter og utgifter Inntekter: Avg.frie inntekter og gebyrer Avg.pliktige inntekter Alarminntekter ABØ Salg av driftsmidler (Inkludert drift og investering) Utgifter: Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjeneste prod (Inkludert drift og investering) Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjeneste prod Note 7 Leie- og leasingavtaler Avtalt leietid leiebeløp tidsperiode Anleggsmiddel: År/mnd pr. mnd fra dato til dato Multifunksjonsmaskin RICOH mpc mnd Det er ikke inngått nye leasingavtaler i løpet av regnskapsåret. Årsberetning

56 Note 8 Anleggsmidler BILER BYGNINGER BRANNBILER INVENTAR EDB- UTSTYR TOTAL Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang Akk. Anskaffelseskost Akk.avskrivninger Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Akk.avskrivninger Bokført verdi pr Økonomisk levetid Nordre Follo Brannvesen IKS har pr anleggsmidler på til sammen kroner. Det benyttes lineær avskrivningsplan i selskapet. Note 9 Langsiktig gjeld Selskapet har pr gjeld på kr til Kommunalbanken som løper frem til Kommunalbanken Saldo ordinær avdrag ordinær avdrag Saldo Minimumsavdrag - veid levetid Minimumsavdrag - forenklet IB langsiktig gjeld Årets avskrivning IB Anleggsmidler Anleggsmidler veid levetid 14,73 IB Lånegjeld Minimumsavdrag Minimumsavdrag Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med kr ,-. Minste lovlige avdrag etter kommuneloven 50 nr 7 er beregnet ved bruk av vektingsmodellen til kr ,-. Et positiv avvik betyr at selskapet betaler mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslit (avskrivningene) på anleggsmidlene. Note 10 budne midler i bankinnskudd Kasse, bankinnskudd Herav bundne midler på skattetrekkskonto Note 11 Kundefordringer Selskapet har pr kundefordringer til kr ,-. Av kundefordringene antas kr ,-, som har i det vesentlige forfalt i 2012, å være reelle. Selskapet dekker deler av Ås kommune som følge av raskeste brannenhet, jfr forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 4-1. Som følge av mange og ensidige utrykninger er det fra 2009 satt fram krav om betaling av en andel av beredskapskostnaden ovenfor Ås kommune. Dette er i tråd med B-rundskriv om slukningshjelp og redningsaksjoner fra Kommunes Sentralforbund. Søndre Follo brannvesen har på vegne av Ås kommune avvist kravet. Ski kommune har påklaget uenigheten til Fylkesmannen som har saken til behandling, jfr brann- og eksplosjonsvernloven 30. smessig avskrevet beløp utgjør pr kr ,- hvor kr ,- utgjør fordring til Ås kommune. 14 Årsberetning 2013

57 Note 12 Spesifikasjon av endring i fond DISPOSISJONSFOND Sum pr Kr Beredskapsavd IB Avsetning til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond UB Follo Sivilforsvarskrets IB Avsetning til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond UB Feieseksjonen IB Avsetning til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond 0 0 Overført til bundet driftsfond UB BUNDET DRIFTSFOND Sum pr Kr Feieseksjonen IB Avsetning til bundet investeringsfond 0 0 Overført fra ubundet fond UB Årsberetning

58 UBUNDET INVESTERINGSFOND Sum pr Kr Ubundet investeringsfond er egentlig driftsfond Beredskapsavd IB Avsetning til bundet inv.fond Bruk av bundet inv.fond 0 0 UB Feieseksjonen IB Avsetning til bundet inv.fond Bruk av bundet inv.fond 0 0 UB Tilsynsavd IB Avsetning til bundet inv.fond Bruk av bundet inv.fond 0 0 UB BUNDET INVESTERINGSFOND Sum pr Kr 0 Bundet investeringsfond er egentlig driftsfond Beredskapsavdeling IB Avsetning til bundet inv.fond 0 0 Overføring fra bundet til ubundet fond UB Feieseksjon IB Avsetning til bundet inv.fond 0 0 Overføring fra bundet til ubundet fond UB Årsberetning 2013

59 Kommer utfyllende tekst Årsberetning

60 BRANNVESENETS STYRENDE ORGANER OG ORGANISASJON Representantskapet Tonje Andersen Olsen leder Enebakk vara Dag Bjerke Ildri Eidem Løvaas nestleder Oppegård vara Harald Vaadal Anne Kristine Linnestad Ski vara Andrè Kvakkestad Representantskapet har hatt 6 saker til behandling i 2 møter. Styret Knut Arild Berg leder Ski vara Tor Anders Østby Inger Johanne Bjørnstad nestleder Oppegård vara Geir Aage Amudsen Georg Stub Ski vara Katrine Behsert Jostein Årre Enebakk vara Vilde Eriksen Bjerknes Nina Ødegård Oppegård vara Stig Bell Freddy Filling Ansattes representant vara Tore Sestøl (heltid) Stein Aardal Ansattes representant vara Lars Even Andersen (heltid) Styret har hatt 33 saker til behandling i 6 møter.

61 Organisasjonskart Representantskap 3 medlemmer Styre 5 medlemmer 2 ansatterepr. Brannsjef 100% Økonomikonsulent 100% Forebyggende 16 heltid Avdelingsleder 100% Beredskap 37 heltid 20 deltid Avdelingsleder 100% Overordnet vakt Feierseksjon Tilsynsseksjon Ski brannstasjon Oppegård brannstasjon Enebakk brannstasjon Feiermester 100% Branningeniør 100% LAG A 5 heltid LAG A 4 heltid LAG A 5 deltid Feier 100% Branningeniør 100% LAG B 5 heltid LAG B 4 heltid LAG B 5 deltid Feier 100% Branningeniør 100% LAG C 5 heltid LAG C 4 heltid LAG C 5 deltid Feier 100% Branninspektør 100% LAG D 5 heltid LAG D 4 heltid LAG D 5 deltid Feier 100% Branninspektør 100% Sivilforsvarslager Feier 100% Branninspektør 100% Feierlærling Branninspektør 100% Feierlærling Årsberetning

62 BEREDSKAPSAVDELINGEN ADMINISTRASJONEN Avdelingen som består av brannsjef og økonomikonsulent, har i hovedsak ansvar for den daglige driften av selskapet, spesielt rettet mot økonomi, personalforhold og organisasjonsutvikling. Avdelingen har et overordnet ansvar for å gi god informasjon til de ansatte. Et overordnet mål er at de ansatte skal trives, kunne samarbeide med hverandre og vise gode holdninger gjennom sitt arbeid og sin kontakt med andre. Administrasjonen skal sørge for effektiv drift og gode rutiner til beste for både selskapet og for brukere av våre tjenester. Brannsjefen skal sørge for å fremme saker til selskapets styrende organer og senere sørge for å iverksette vedtakene. Lederteamet har bestått av Knut Erik Marthinussen, avdelingsleder Per Egil Christoffersen, kst avdelingsleder forebyggende Janne Hovdenakk og brannsjef Dag Christian Holte. Lederteamet har jevnlig møter. Brannsjefen er medlem i lokal redningssentral som brannfaglig rådgiver for politimesteren og er representant for alle brannvesen i Follo politidistrikt. I tillegg sitter brannsjefen i følgende råd/utvalg: Beredskapsstyret for interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Indre Oslofjord (IUA) Styremedlem IUA på vegne av Ski og Oppegård kommuner Ski kommunes beredskapsråd Selskapet har få personer knyttet til administrasjonen hvilket medfører at enkelte administrative arbeidsoppgaver har kommet på etterskudd. Noen av oppgavene er både tidkrevende, vedvarende og omfattende. På bakgrunn av dette er avdelingsleder Knut Erik Marthinussen flyttet til administrasjon og Janne Hovdenakk er konstituert i stillingen som avdelingsleder forebyggende. Den midlertidige omorganiseringen vedvarte hele Vår overordnede økonomiske målsetning er å innrette vår virksomhet i henhold til de økonomiske forutsetninger som legges til grunn gjennom investerings- og driftsbudsjett bestemt av selskapets styrende organer. sarbeidet knyttet til lønn, fakturering inn og ut, innføres i regnskapsprogrammet av administrasjonen. Oppegård kommune fører deler av regnskapet. et føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Follo distriktsrevisjon reviderer regnskapet. Saks- og dokumentbehandling Alle dokumenter som kommer inn og ut loggføres i K2000 og arkiveres i arkivet. K2000 er et verktøy som holder orden på dokumenter og saker. Det er bestilt en oppgradering av saksbehandlingssystemet som vil bli foretatt i I tillegg vil dataene i arkivsystemet skilles ut fra Oppegård kommune sitt system som vi er en del av i dag. Det er et mål å innføre elektronisk lagring av dokumenter. Inn- og utgående post blitt offentliggjort på Feierseksjonen benytter KomTek for å holde orden på hvor det skal feies og hvilke fyringsanlegg som skal ha tilsyn. Programmet holder også orden på historikken. ROS analyse Risiko- og sårbarhetsanalysen kartlegger og beskriver risikobygninger, risikoområder og tilgjengelige ressurser for regionen. ROS analysen ble revidert i 2008 med bakgrunn i omorganisering, reduksjonen i frimannskapsstyrken og Enebakks inntreden i selskapet, samt et generelt behov for en revisjon. Det er på det rene at risikobildet forandrer seg over tid og at dette påvirker kommunenes beredskapsnivåer på flere områder. I mange sammenhenger preges deler av regionen av de samme risikobilder som man finner i landets største byer og understreker nødvendigheten av at brannvesenet utvikles ressursmessig slik at det er i stand til å ivareta regionens/samfunnets behov. 20 Årsberetning 2013

63 Hjemmeboende eldre representerer en spesiell utfordring for brannvesenet og i en del tilfeller er det en overrepresentasjon av eldre i blokkbebyggelse som vil skape alvorlige utfordringer for innsatsmannskapene i tilfelle brann. Statistikken for 2013 viser at de eldre hjemmeboende er overrepresentert blant omkomne i brann og derfor et viktig satsningsområde for myndighetene. Stortingsmelding nr 22 ( ): Brannvesenet skal disponere egnet og tilstrekkelig utstyr ved de branner og ulykker som kan forventes. Brannvesenet yter for eksempel innsats ved branner, kjemikalieulykker, trafikkulykker, flomsituasjoner og andre naturhendelser, konsekvenser etter terror mv. Brannvesenet er også en viktig del av beredskapen mot akutt forurensing. ROS-analysen viser behov for å foreta beredskapsmessige forbedringer i forhold til kartlagt risiko. Etter anmodning fra styret har brannsjefen lagt frem en sak som ivaretar kartlagte risiko. ROSanalysen har kartlagt at det transporteres betydelig mengder av farlig gods gjennom regionen. Transporten går gjennom tett bebygde strøk og en uhell kan derfor få en alvorlig konsekvens for samfunnet. Det er derfor etablert en noe begrenset/tilpasset kjemikalieberedskap knyttet til Ski brannstasjon. Det er foretatt nødvendige anskaffelser av spesialutstyr og øvelser og kompetanseoppbygging er i gang. Brann- og eksplosjonsvern lovens 11 pålegger blant annet også brannvesenet å være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker avdekket i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse. Brannog eksplosjonsvernlovens forskrifter vil bli gjennomgått for å sikre at krav til dimensjonering gjenspeiler brannvesenets lovpålagte beredskapsoppgaver. Tidligere sammenligninger av brann- og utrykningsfrekvenser mot landsgjennomsnittet viser at vaktstyrkens tilgjengelighet er 94 % av tilgjengelig tid. Dette viser at det er små sjanser for samtidig hendelser, men spesielle værsituasjoner og andre årsaker gjør at flere hendelser kan oppstå samtidig. Beredskapen må både utstyr- og mannskapsmessig kunne takle en større brann og 1-2 små hendelser samtidig. Det er inngått samarbeidsavtaler med alle omkringliggende brannvesen som sikrer samtidig utrykninger fra begge brannvesen på kommunegrensene. I tillegg er det gjort avtaler som sikrer bistand hvis egenberedskap ikke strekker til. Brannforebyggende arbeid vil fortsatt være et viktig satsningsområde i årene fremover fordi godt brannforebyggende arbeid reduserer risikoen i regionen. Feiing, tilsyn på ildsteder/særskilte brannobjekter og opplæring/motivasjonstiltak skal være en prioritert oppgave i forebyggende avdeling. I tillegg må en være aktive i forhold til å kartlegge spesielle brannrisiko/hendelser som oppstår i regionen, slik at risikodempende tiltak kan innarbeides i den årlige planen for brannverntiltak. Informasjonsstrategi Selskapet har en internett side som inneholder et lukket område for intern informasjon til ansatte, styremedlemmer og representantskapet. I tillegg benyttes nettsiden til å informere allmennheten. Målet med sidene er å bli en åpen og informativ organisasjon både for publikum og for ansatte i bedriften. Sidene vil bli videreutviklet og forenklet. God krisehåndtering blir stadig viktigere og manglende informasjon under kriser gir ofte omdømme svikt. Under en større hendelse vil det bli opprettet en egen presseansvarlig. Det har i løpet av året registrert 55 forskjellig nyhetsinnslag om vår virksomhet i lokale aviser om hendelser og brannforebyggende arbeid. Ansatte Dag Chr. Holte, brannsjef Knut Erik Marthinussen (midlertidig) Runa Bøen, økonomikonsulent Årsberetning

64 BEREDSKAPSAVDELINGEN ÅRET SOM HAR GÅTT Beredskapsavdelingen har igjen hatt et travelt år. Mange store hendelser har satt våre mannskaper og befal på krevende utfordringer og bidratt til at store verdier har blitt reddet. Det har ikke omkommet noen personer i brann i vårt distrikt, men flere hus og leiligheter har blitt totalskadet. Det har også i år vært mange trafikkulykker med flere alvorlige skader og en person omkom i Oppegård i en front mot front ulykke i Oppegård på slutten av året. Nordre Follo brannvesen IKS har blitt brukt i Oslo 39 ganger siste år i forbindelse med større og mindre branner, det er Oppegård brannstasjon som bistår de fleste ganger. Ski brannstasjon bisto Hobøl og Spydeberg brannvesen ved 3 tilfeller. Søndre Follo har vi bistått 78 ganger med stort og smått. Dette dreier seg om alt fra brann i bygning, trafikkulykker og RVR oppdrag. Mosseregionen har også blitt bistått 14 ganger med brann i bygning, RVR, annen assistanse og sideforflytting Samarbeidet med Moss Interkommunale brannvesen (MIB) har resultert i flere utrykninger til større hendelser for overbefalet. Et annet moment som følger av dette er at vi ved flere tilfeller er blitt sideforflyttet til Moss, når MIB er ute på en større hendelse. Dette bidrar til en bedre totalberedskap i hele området. Vi har bistått politiet med hoppepute flere ganger ved hendelser med hvor personer har truet med å hoppe fra store høyder for å ta sitt liv. De kasernerte stasjoner: Felles for disse brannstasjoner er at sommerperioden bemanningsmessig har fungert veldig bra med innleide vikarer og bruk av feiere og tilsynspersonell som har fått nødvendig opplæring. Forebyggende avdeling bistår beredskap gjennom hele året med personell på dagtid ved akutt sykdom eller andre hendelser hvilket bidrar til at kostnadene for vikarer holdes lavets mulig. I tillegg holdes forebyggende personellets kompetanse oppdatert. 22 Årsberetning 2013

65 Enebakk Bemanningen i Enebakk har også i år ikke vært optimal på dagtid. Innføring av UMS varsling gjør at vi har noe bedre bemanning en tidligere da alle skulle bære radio. De fire nyansatte er i vaktuken i Enebakk og det har også gjort at ting er blitt litt bedre med hensyn til dagtidsberedskapen. Felles for alle Alle mannskapene på heltid og deltid har gjennomført de fysiske testene for røykdykking. Mannskapene og befalet fremstår i dag som en slagkraftig enhet med god kompetanse innen de områder vi til nå har øvet på. Beredskapsavdelingen opprettet 6 fagstillinger innen tungredning, tunnel (vei-jernbane), restverdiredning, røykdykking, tverrfaglig rednings gruppe og farlig gods i Faglederne har i år holdt flere øvelser og fått øket kompetanse gjennom diverse kurs. Brann Regnbuen gjenvinning Brann og ulykker Mannskapene har i løpet av 2013 blitt utkalt til 98 trafikkulykker, flere alvorlige skader og en person omkom. En person druknet i Kolbotnvannet i forbindelse med en fisketur, brannvesenet bisto politi og helse med båt og personell i flere dager. Det er gledelig at ingen personer omkom i branner dette året i Årsberetning

66 vårt distrikt. IGNABAKKE SAMFUNNSHUS I ENEBAKK I FLAMMER Den største brannen vi hadde i vårt område i år var brannen på Nordre Skrenten 16. mars. Dette var en brann som spredde seg til tak fra leilighet Brannen ble så stor at vi fant det riktig å be om bistand fra Oslo brann og redning, Mosseregionen og Søndre Follo brannvesen. Over 70 beboere ble evakuert. Brannen på Regnbuen gjenvinning 8. februar ble også en stor brann med store materielle skader. En låve ble totalskadet i en brann i Kråkstad 6. mars. Verdier for flere millioner gikk tapt, men dyktige mannskaper reddet også store verdier ved å ha hindret brannen i å spre seg til nærliggende bygninger på gården. Den siste store brannen i år var brannen på Ignabakke samfunnshus i Enebakk. En viktig bygning for lokalsamfunnet. Brannen var i god utvikling da vi kom frem og stod ikke til å redde. 24 Årsberetning 2013

67 Utfordringer er det mange av når det gjelder trafikkulykker. Bildet under viser en hendelse på E 18 Svartskog. Begge kjørefelt er blokkert av kjøretøy og utrykningsenhetene sliter med å komme frem Overbefal. Overbefalet har i år rykket ut på mange forskjellige oppgaver som gjør at kompetansen og erfaringer styrkes. Det har vært flere store bygningsbranner, her kan nevnes Nordre Skrenten i Oppegård, lagerbrann i Hølen, denne gikk over flere dager, bombetrussel på Rygge flyplass, bombetrussel mot buss i Enebakk. Det var også en krevende oppgave under siste storm hvor spesielt Vestby kommune ble rammet med mye nedfall av trær. Samtidig sank MS Innvik på Nesodden med tilhørende oljesøl. Det ble ett av de verste døgn i Follo refererte brannsjef Holte til Østlandets blad. Brannsjefen i Søndre Follo sluttet i høst og de manglet da ett overbefal. De ble da med i felleskapet med MIB og Nordre Follo. Overbefalet dekker da 11 kommuner og 8 brannstasjoner. Dette viser at overbefalet har fått mange fler hendelser og større oppgaver som gir verdifull kompetanse til å takle store oppgaver. Debrifing Brannmannskapene må i løpet av året rykke ut på mange alvorlige ulykker og det er viktig å bruke tid på bearbeiding av inntrykkene som oppleves for å hindre psykiske sen skader. Selskapet har utarbeidet rutiner for debriefing og defusing for å unngå kort- og langtidsvirkninger på mannskaper i etterkant av alvorlige ulykker/branner samt for å øke den faglige kvaliteten på vår innsats. Mannskapene blir også innkalt til teknisk debrifing sammen med politi og ambulansepersonell etter spesielle og/eller alvorlige hendelser. Dette gir oss en mulighet til å snakke ut om hendelser med kollegaer som har opplevd det samme og noe om hendelsesforløpet HENDELSER MED SIDEFORFLYTTNING OG BISTAND FRA/TIL ANNET BRANNVESEN Dato Sted Hendelse Stasjon Drømtorpveien Brann i bygning N1, N Liakollveien 26b, Oslo Brann på bad N2 og OBRE Bjørnekroken 21b, Ås Brann i bygning N1, N2 og S E 18 v/støtta, Ski Trafikkulykke N1 og S Regnbueveien 4, Ski Brann i N1, N2, N3, S1 og MIB Årsberetning

68 bygning Kongeveien 199, Ås Låvebrann N1, N2, MIB, S Grensestien 12, Oslo Brann i bygning N2, OBRE Svartskogbrygge, Meldt drukning N2, OBRE Oppegård Tomterveien 50, Ski Brann i låve N1, N2, N3, S1, MIB Nordre Skrenten Brann i blokk N1, N2, N3, OBRE, S1, MIB Vålerveien 1693, Våler Brann i bygning N1, MIB 20.4 Mjærvann, Enabakk Meldt drukning N1, N3, OBRE Gjeddevannsveien, Gress/markbrann N1, N2, N3 Enebakk Nedre bekkvei 10, Ås Brann i bygning N1, Søndre 16.5 Ravnåsveien 81, oslo Brann i bygning N2, OBRE 18.5 Gml. Hobølvei 20 Brann i bygning M1, M3, M4, N Åsdalsveien 35, Oslo Brann i bygning N2, OBRE E 18 v/kråkstad, Ski Trafikkulykke N1, S Holmliaveien 4, oslo Brann i bygning N2, OBRE Ingierstrand bad, Oppegård Mulig drukning N2, OBRE Nøstvedt tunellen, Ski Trafikkulykke N1, S Ole Bygdevektersvei 9a, Ås Brann i bygning N1, S Askimveien 231, Ski Trafikkulykke N1, Spydeberg/Hobøl Fredrik Stangs gate 11, Brann i bygning N2, OBRE Oslo Åsengata 8b, Oslo Brann i bygning N2, OBRE Hartmannsvei 26, Oslo Brann i bygning N2, OBRE Stensrudsvingen 10, Oslo Brann i bygning N2, OBRE Ingierstrandveien 18a, Skogbrann N2, N1, OBRE Oppegård Sønsterudveien 27, Brann i bygning N2, N1, OBRE Oppegård E 18, Ski Trafikkulykke N1 og S Lillestrømveien 1890, Brann i bygning N1, N3, Nedre Romerike Enebakk Ravnåsveien 3, Oslo Brann i garasjeanlegg N2, OBRE E 18 Mastemyr, Oppegård Trafikkulykke N1, N2, OBRE Askimveien 207, Ski Trafikkulykke N1, S Kruttmølleveien 12, Brann i bygning N2, N1, OBRE Oppegård Flatåsen 5, Drøbak Brann i bygning N1, S Solbråtanveien 18, Oppegård Drukning N2,OBRE, Fredrikstad, Spydeberg/Hobøl Solbråtanveien 18, Sokning N2 og OBRE Oppegård Sponstuveien 24, oslo Brann i kjeller N2 og OBRE Grønmo avfallsanlegg Tankbilbistand N2 og OBRE Vangen, enebakk Bistå helse/politi N1 og Spydeberg og Hobøl Gamlelinja 44b, Oslo Brann i bygning N2 og OBRE Elvestadveien 961 Brann i bygning N1 og Spydeberg/Hobøl Tabellen viser at det er behov for bistand fra og til andre brannvesen, i stor grad hele året. 26 Årsberetning 2013

69 Utrykninger -statistikk Antall utrykninger er i 2013 har en økning sett i forhold til Nordre Follo brannvesen hadde en økning på170 utrykninger. Pipebrann føres fra 2010 som husbrann i statistikken etter DSB`s direktiv. Utrykningsstatistikk Brann i bygning Falsk alarm Unødig alarm Skogbrann Brann i gras/kratt Brann i campingvogn/telt Bilbrann Brann i fritidsbåt Pipebrann 31 Endret rapportering til bygningsbrann Annen brann Brannhindrende tiltak Trafikkulykke Vannskade/oversvømmelse Akutt forurensning Annen hjelpe tjeneste Drukning Brann i tog Annen ulykke Bistand andre brannvesen Sum Utrykninger til andre distrikt Søndre Follo Oslo MIB 5 14 Hobøl 1 3 Nedre Romerike 1 Total antall utrykninger for Nordre Follo brannvesen IKS er i 2013: 929 Vi rykket ut på 16 ABA, 16 trafikkulykker, 13 brann i bygning, 3 RVR og andre enkelt oppdrag i Søndre Follo. I Oslo rykket vi ut på 1 ABA, 8 trafikkulykker, 13 brann i bygning og resten andre oppdrag. Mosseregionen hadde vi 3 ABA, 3 brann i bygning, 5 sideforflyttinger og resten andre oppdrag. BRANNBILER OG UTSTYR Brannvesenets 1 utrykningsbiler er stort sett i god stand. Vi har hatt en del større reparasjoner på 1 bilen i Oppegård. Denne bilen går mye og skal byttes ut i Årsberetning

70 Ny RVR bil er også levert i år da den gamle ikke var stor nok til alt utstyr, samtidig som den begynte å trekke på årene. Ny kommandobil Den tidligere Overbefalsbilen hadde flere driftsstopp i senere år og styret godkjente kjøp av ny kommandobil. Den ble levert våren Denne bilen er av en helt annen kvalitet en den gamle, så komfort og sikkerhet er betydelig oppjustert. Samarbeide Vi samarbeider med øvelser med OBRE, Søndre Follo, Hobøl og Spydeberg og MIB. Dette er meget nyttig da vi ser av hendelsene at ve kjører mye over kommunegrensene. Mannskap og befal blir kjente og man kan dra verdifull nytte av hverandre. KURS OG ØVELSER 37 ansatte gjennomført kurs i el sikkerhet hos NSB, 4 av 4 ansatte har bestått beredskapsutdanning 1 2 av 2 ansatte har bestått beredskapsutdanning trinn 2 4 ansatte på tungbergings kurs i Ålesund 28 Årsberetning 2013

71 12 ansatte har gjennomført grunnkurs deltid 4 ansatte på TRG kurs i Moss Vi har gjennomført 8 øvelser sammen med Hobøl og Spydeberg brannvesen og deltid Enebakk. Vi hadde kald røykdykker øvelse i Hobøl. Senere på året overflate redning i Glomma, verdifull øvelser da overflateredning i elve er noe annerledes enn i ett stille vann. Brannvesenet har mange dyktige medarbeidere og takket være disse kunne vi i 2013 holde eget grunnkurs for deltidsstyrken. Kurset startet 7 mai og ble avsluttet med eksamen rett før jul. Det er avholdt farlig gods samøvelse med industrivernet på Lilleborg fabrikker for alle brigadene, mange ting å tenke på for alle. Sammen med MIB ble det avhold 4 øvelser på gamle Peterson tomta i Moss. Her var det å samarbeide med høyderedskap som var tema. Øvelsen var lagt opp av Nordre Follo og kom litt overraskende på noen av brigadene i MIB. Overbefalet har vært på ELS kurs i løpet av året sammen med MIB Brannsjef, leder beredskap og tunellansvarlig var på studietur til Zurich. Formålet med turen var tunellsikkerhet på vei og bane. En meget vellykket tur hvor nytten av ordentlig redningstog ble vist frem. Dette er noe som Norge bør satse på i fremtiden med alle de tuneller som vi etter hvert vil få og allerede har. Brannvesenet har i år også foretatt nedbrenning av flere bygninger som skal rives. Dette gir oss verdifull trening i røykdykking og arbeide på skadested. Vi har også et godt samarbeid med lokalt politi og brannavsnittet ved KRIPOS. De har ved flere anledninger gjort forskjellige øvelser for å se hvordan ett brannforløp kan foregå. Årsberetning

72 Glade gutter etter nedbrenning i Holteveien i Ski Avdelingen har gjennomført øvelser for deltidsmannskaper i henhold til fastsatt øvingsprogram hver mandag i tidsrommet kl.17:00 19:00, og torsdager i tidsrommet kl. 17:00 20:00. Øvelsene blir fortløpende evaluert og vaktlagene gir kommentarer og forslag til endringer av øvelsesprogrammet. Det faglige nivået er høyt, både på mannskaper og instruktører. Ut fra mannskapenes tilbakemeldinger, anses vår målsetning for øvelsenes innhold å være nådd. Den kasernerte styrken har i tillegg et eget øvelsesprogram på dagtid. Vanlige øvelser går etter fastsatt plan gjennom året og mange momenter blir gjennomgått. Statistikk Årsberetning 2013

73 Brann i bygning Falsk alarm Unødig alarm Skogbrann Brann i gras/kratt Brann i Bilbrann Brann i fritidsbåt Pipebrann Annen brann Brannhindrende tiltak Trafikkulykke Vannskade/oversvøm Akutt forurensning Annen hjelpe tjeneste Drukning Brann i tog Annen ulykke Hendelser Oppegård Brann i bygning Falsk alarm Unødig alarm Skogbrann Brann i gras/kratt Brann i Bilbrann Brann i fritidsbåt Pipebrann Annen brann Brannhindrende Trafikkulykke Vannskade/oversv Akutt forurensning Annen hjelpe Drukning Brann i tog Annen ulykke Årsberetning

74 Hendelser i Ski Brann i bygning Falsk alarm Unødig alarm 0 Skogbrann 7 Brann i gras/kratt 0 Brann i 9 Bilbrann 0 Brann i fritidsbåt Pipebrann 9 Annen brann Brannhindrende tiltak Trafikkulykke Vannskade/oversvøm Akutt forurensning Annen hjelpe tjeneste Drukning Brann i tog Annen ulykke Hendelser i Enebakk Brann i bygning Falsk alarm Unødig alarm Skogbrann Brann i gras/kratt Brann i Bilbrann Brann i fritidsbåt Pipebrann Annen brann Brannhindrende Trafikkulykke Vannskade/oversv Akutt forurensning Annen hjelpe Drukning Brann i tog Annen ulykke Sideforflytning 2013 Statistikken viser hendelser i den respektive kommune, ikke antall utrykninger fordelt på stasjonene. Bygninger Oppegård og Ski brannstasjon er to meget bra stasjoner. Mannskapene trives godt og det har blitt bra tilrettelagt for trening og øvelser. Bygging av ny mezzanin i vognhallen i Ski trekker ut, det kan virke som ingen vil ta tak i saken. Nye vannbårne radiatorer ble påbegynt installert på Oppegård brannstasjon i høst, skal bli ferdig i januar Enebakk brannstasjon er fortsatt i dårlig forfatning. Enkle tiltak gjør at man holder ut til ny stasjon kommer i Årsberetning 2013

75 SIVILFORSVARSLAGERET Dette lageret har nå nesten blitt helt tømt og vi avventer ny Forskrift om videre drift av lageret. Beredskapsavdelingens ansatte Fast ansatte: Per Egil Christoffersen avdelingsleder Overordnet vakt: Dag Christian Holte Per Egil Christoffersen Janne Hovdenakk Jack Hatlen (MIB) Rune Larsen (MIB) Roy Kristiansen (MIB) Lasse Botten (SFB) Johan Stokkeland (SFB) Lasse og Johan kom inn for Roy og Janne i høst. Janne går flere vakter som vikar. Roy har gått tilbake som utrykningsleder i Rygge Utrykningsledere heltid: Carl Erik Lie Lars Even Andersen Tore Sestøl Robert Hutchings Svein Erik Smestad Ronny Sigde Tore Støkken Freddy Filling Brannformenn heltid Erik Johannessen Trond Arnesen Jon Linnerud Svein Åge Kvarving Atle Sundqvist Christian Michelet Thomas Karlstad Vegard Kjærnsmo Brannkonstabler heltid: Bård Hageselle Gøran Nøstvik Knut Steve Kristiansen Tormod Fløter Fredrik Akselsen Espen Arnesen Hugo Karoliussen Tor Gøran Jakobsen Runar Sagerud Jan Erik Fredriksen Lars Aas Steffen Hutchings Stian Dæhli Kristoffer Rygh Glenn Slorafoss Tommy Haugen Sven Roger Person Tore Jakobsen Anders Odenmarck Michael Christensen Utrykningsleder deltid: Torstein Heiaas (Vikar) William Sheer Hans Erik Tysdal Tommy Siggerud (konstituert) Brannformenn deltid Glenn Robert Dahl Atle Sikkerbøl Pål Røkenes Brannkonstabel deltid: Cato Solberg Knut Moen Gunnar Østmo Kjell Jørgen Mysen Hans Petter Mysen Steffan Aasli Petter Mangen Roy Gudmundsen Viktor Henriksen Kim Jensen Hans Jørgen Maridal Ole Johann Jensen Årsberetning

76 FOREBYGGENDE AVDELING Arbeidsåret 2013 Forebyggende avdeling skal gjennom sine aktiviteter bidra til at alle som bor og oppholder seg i Enebakk, Oppegård og Ski kommune føler trygghet mot brann og ulykker. Avdelingen har hatt et meget spennende og hektisk år, og har virkelig stått på for å ivareta innbyggernes interesser. Oppgaver tillagt forebyggende avdeling Brannforebyggende arbeid er hjemlet i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. I henhold til Brann- og eksplosjonsvernlovens 11 skal det forebyggende arbeidet blant annet bestå av: Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker. Gjennomføre brannforebyggende tilsyn. Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. I tillegg til det som fremgår direkte av Brann- og eksplosjonsvernloven utfører forebyggende avdeling andre relevante oppgaver iht. til Stortingsproposisjoner og andre forskrifter innen brannvern som eksempelvis: Saksbehandling og kontroll av saker vedrørende brannfarlig og eksplosiv vare. Saksbehandling av bålsøknader og meldinger om overnatting Saksbehandling og kontroller av søknader om tillatelse til reparasjon av piper Samarbeid med bygningsmyndighetene og andre aktuelle myndigheter. Kontroll av rømningsveier, slokkeutstyr og røykvarslere i bolighus. Informasjonsarbeid Oppfølging av nedgravde oljetanker for Oppegård kommune Kamerakontroll av røykkanaler. Feiing av fyrkjeler Kontroller etter pipebrann Andre oppgaver. Bistår beredskapsavdelingen ved behov. Kurs, øvelser, opplæring og informasjon ved bedrifter og institusjoner Bidrar som brann faglig instans ved behandling av byggesaker Brannetterforskning Deltar i utredning av Felles brannvesen (FMBR) 34 Årsberetning 2013

77 Seksjon Tilsyn Tilsyn i særskilte brannobjekter Tilsynsseksjonen gjennomfører tilsyn av særskilte brannobjekter i samsvar med Brann- og eksplosjonsvernloven, Internkontrollforskriften og Forebyggendeforskriften. Ved tilsyn blir det foretatt en vurdering av om alle forhold som kan påvirke risikoen for brann og om de tiltak som er iverksatt for å begrense konsekvensene ved en eventuell brann er tilstrekkelige. Tilsynet gjennomføres med en kontroll av eier og brukers branndokumentasjon, samt en stikkprøvekontroll på bygget for å verifisere at beskrevne forhold er ivaretatt. Forskriftene definerer særskilte brannobjekter i følgende kategorier: A. Bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv B. Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser C. Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter: KOMMUNE ANTALL Utført % UTFØRT OBJEKTER Enebakk kommune % Oppegård kommune % Ski kommune % Totalt % Oppfølging av de særskilte brannobjekter Antall Antall Antall Antall Forhåndsvarsel om pålegg etter tilsyn Vedtak om pålegg Forhåndsvarsel om tvangsmulkt Vedtak om bruksnektelse Årsakene til påleggene er som i tidligere år hovedsakelig mangelfull branndokumentasjon, manglende opplæring/øvelser, samt mangelfull gjennomføring og dokumentasjon av egenkontroll. I tillegg er det manglende eller mangelfulle tilbakemeldinger. SAKSBEHANDLING OVERSIKT Oppgaveområder Antall utført Uanmeldte kontroller 3 Branntekniske uttalelser i byggesaker 3 Befaringer som brannsakkyndig for 3 kommunene Samarbeidstilsyn med Follo Byggetilsyn 0 Varsel om mulig ulovligheter 1 Årsberetning

78 Brannetterforskning 4 Saksb. Bålbrenning 58 Saksb. overnatting og arrangementer 116 Brannfarlig vare 10 Saksb. oppskyting av fyrverkeri 24 Saksb. handel med fyrverkeri 16 2 ansatte har gjennomført obligatorisk kurs på Norges Brannskole (tilsammen 17 uker), og avdelingen har også avgitt personell i forbindelse med ferieavvikling og ved annet fravær/behov på beredskapsavdelingen. Avdelingen har også hatt langtidssykmeldinger. Motivasjons- og informasjonstiltak Brannvesenet skal i henhold til Brann- og eksplosjonsvernlovens 11 gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen. Det er gjennomført informasjonstiltak for ca personer. Motivasjons- og informasjonstiltak er undervisning både av privatpersoner og ansatte i bedrifter/virksomheter. Dette kan gjennomføres som undervisning, besøk hos borettslag/virksomheter eller demonstrasjoner og besøk på brannstasjonene. Planlagt og gjennomført; Brannvernuka med åpen dag på brannstasjonene. Aksjon boligbrann (Forebyggende koordinerte og beredskap gjennomførte kontroller) Sikkerhetsuka i Ski (alle 9.klassene og voksne med minoritetsbakgrunn fra Follo kvalifiseringssenter) I tillegg er det gjennomført motivasjons- og informasjonstiltak for Foreninger for eldre Barnehager Lærere Informasjonsmøte med eiendomsforvaltere i alle Follo kommunene Leietagere i komplekse bygg (borettslag) Bedrifter Sykehjem Butikkansatte Private organisasjoner Speidere Tannleger Hjemmetjenesten i Enebakk og Oppegård kommune Brannvernuka er en årlig landsomfattende aksjon for å forebygge branner. Dette er en aksjon som pågår i media i en hel uke. Denne avsluttes med en åpen dag på brannstasjonene i kommunene. Den er rettet mot barn, og ble gjennomført på både Enebakk, Oppegård og Ski brannstasjon. Denne dagen ble gjennomført med konkurranser for barn, ulike aktiviteter og demonstrasjoner. Dette gjennomføres i samarbeid med beredskapsavdelingen. Det anslås at det var ca 2700 besøkende på brannstasjonene som fikk opplæring om opptreden ved brann, og forhåndsregler mot brann. Sikkerhetsuka i Ski er et tverrfaglig samarbeid med representanter fra blant annet brann, politi og helse som er iverksatt av Ski kommune. Brannvesenet informerer om forebyggende brannvern i hjemmet, og gjennomfører slokkeøvelse for ca 500 elever og 120 personer fra kvalifiseringssenteret. Etter at alle elevene har vært hos alle etatene gjennomføres det en prøve som omhandler spørsmål fra det de har 36 Årsberetning 2013

79 vært igjennom. Premien i år ble gjennomført på brannstasjonen i Ski der også politiet var tilstede. Elevene fikk prøve evakuering av person i røykfylt rom, og det ble gjennomført diverse demonstrasjoner deriblant brann i bil, gasseksplosjon samt politiets narkotika/søkshunder i aksjon. Brannsikkerhet for eldre: Det er gjennomført et prosjekt med brannsikkerheten for eldre og for de med nedsatt funksjonsevne i Oppegård kommune. Brannvesenet har gjennomført opplæring for hjemmetjenesten som drar på hjemmebesøk hos brukerne. Temaene var brannstatistikk, brannårsaker, rømningsveier/evakuering, slokkeutstyr/røykvarsler og bruk av brannteppe. Det er 160 brukere som har svart på sikkerhetssjekken. Resultatene ble evaluert og det ble avdekket at flere brukere hadde et udekket behov for oppfølging i forbindelse med brannsikkerhet i hjemmet. Disse blir nå ivaretatt av kommunen. I Enebakk er hjemmetjenesten fulgt opp videre i prosjektet, som her ble gjennomført i 2012, med møter og utlevering av batterier og branntepper. Dette er gaver som er gitt til prosjektet av KLP og Gjensidige. Brannsikker hytte: Det er gjennomført informasjonskampanje om brannsikkerhet i hytter, samt bruk av gass. Informasjonsmaterieller ble delt ut i postkasser om hengt opp på infotavler i hytteområder i Enebakk, Oppegård og Ski kommune. Brannsikkerhet på sjø: Informasjonsmaterieller om brannsikkerheten og bruk av gass i båt ble distribuert og hengt opp i utsatte områder Enebakk, Oppegård og Ski kommune. Aksjon boligbrann: er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige. Aksjonen innledes med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en landsomfattende boligkontroll desember Målet for Aksjon boligbrann er å sette et søkelys på brannsikkerhet i private hjem. Svømmeskole for barn 2013: For fjerde år på rad arrangerte brannvesenet svømmeskole for barn i Ski og Enebakk. Kursene ble avholdt i ukene 26 og 27 i bassenget på Dagbo. Skolen har som hovedformål å skape trygghet i vann og å lære grunnleggende svømmeteknikker for barn i alderen 6-8 år. Barna får også en innføring i badevett, båtvett, bruk av redningsvest og enkel livredning. Kursene er lagt opp etter Norges svømmeforbunds modell, og våre instruktører er kurset og godkjent av nevnte forbund. Instruktørene må også gjennom en årlig livredningsprøve. Nytt av året er at også deltagere fra nabokommunene har fått plass på våre kurs. Ski kommune har vært velvillige til å låne bort basseng på Dagbo i to uker, samt å stille med vaktmester og renhold i hele perioden. Samlet deltok ca. 60 barn på årets svømmeskole Kurs- og øvelsesvirksomhet Seksjon tilsyn Gjennomførte Kurs som avdelingen tar betalt for: Varme arbeider Brannvernlederkurs Praktisk og teoretisk øvelse/kurs for pleieinstitusjoner, skoler og eksterne virksomheter. Industrivern Høgskolekurs i samarbeid med LO skolen Brannopplæring ifm. obligatorisk kompetansebevis for yrkessjåfører Det ble gjennomført 4 brannvernlederkurs. Kursdeltakerne kommer fra forskjellige offentlige og private virksomheter i og utenfor Follo. Årsberetning

80 Kurs og øvelser som avdelingen tar betalt for tilpasses ønsker og behov for de forskjellige bedriftene/virksomhetene. Vi tilbyr slokkeøvelser med pulver, Co 2 og vann, samt Slokking av pasient i rullestol. Vi demonstrerer slokking av smultbrann med vann, brann i propan væske og gassfase, gasseksplosjon og støveksplosjon. Det er gjennomført en besøksrunde til forskjellige virksomheter, uavhengig av gjennomføring av tilsyn, for å informere om de kurs som forebyggende avdeling kan tilby. Kompetansesenteret Anlegget har vært benyttet ved gjennomføring av interne og eksterne kurs og øvelsessammenheng, det har også vært utleid til gjennomføring av eksternt kurs. Brannteknisk byggesaksbehandling Samarbeid mellom brannvesenet og byggesaksavdelingene i kommunene er en viktig del av arbeidet til seksjon tilsyn. I løpet av de siste årene har samarbeidet med byggesak blitt en naturlig del av hverdagen. Dette samarbeidet har blant annet ført til en bedring i kvaliteten på nye bygg og oppgradering av bygg i kommunene. Dette er ikke en lovpålagt oppgave, men samfunnsøkonomisk gir dette gode resultater. Fravik med tanke på tilrettelegging for brannvesenets innsatspersonell, samt fravik på bygg i forhold til Plan og bygningsloven blir avdekket og ivaretatt på et tidlig tidspunkt. Med bakgrunn i Forebyggendeforskriften 5-1 samarbeid og 6-2 Gjennomføring av tilsyn og saksbehandling, varsler vi andre etater dersom vi avdekker avvik som vedrører deres regelverk. Samarbeid mellom forebyggende avdeling og beredskapsavdelingen. Forebyggende avdeling planla og gjennomførte skogbrannøvelse ved Gjersenga der Sivilforsvaret, skogbrannreservene i Enebakk og Ski, samt beredskap fra NFB IKS deltok. Seksjon tilsyn deltok på storøvelsen i Nordmarka sammen med Oslo brann og redningsvesen, Asker og Bærum brannvesen, Nedre Romerike brannvesen, skogbrannhelikopteret, og Sivilforsvaret. Tilsynspersonell og feiere deltok også ved større øvelser sammen med beredskap. Dette var blant annet nedbrenning av hus i Enebakk og Oppegård, samt høyderedskapsøvelser i Moss. Avdelingen er en viktig ressurs i ELS og har deltatt på øvelse i samarbeid med nabobrannvesen. Seksjon tilsyn tilrettelegger også for øvelser for beredskap i risikoobjekter som det gjennomføres tilsyn i Forebyggende avdeling vikarierer på beredskap ved behov og under ferieavviklingen. Hver fjerde uke har tilsynsseksjonen 1 utrykningsleder stasjonert i Enebakk for å styrke dagberedskapen. Avdelingen har også personell som dekker rollen som 01 fagleder brann. Det gode samarbeidet mellom forebyggende avdeling og beredskapsavdelingen er viktig for kompetanseheving i avdelingen, og brannvesenet som helhet. Samarbeid med andre forebyggende avdelinger Avdelingen har dette året inngått et mer aktivt samarbeid mot Søndre Follo Brannvesen IKS, både i forhold til tilsyn og feieravdelingen. Seksjon tilsyn er også aktive deltakere i en forebyggende samarbeidsgruppe for Oslo og Akershus. Her jobbes det blant annet med felles system for utøvelse av regelverket i forbindelse med gass, eksplosiver, tuneller. Det jobbes også med problemstillinger som forebyggende står over både i forhold til dagens regelverk, samt utfordringer i forhold til risikogrupper. Det arbeides også opp mot DSB. Feiing av piper og tilsyn av fyringsanlegg På bakgrunn av feiernes registreringer av fyringsmønster og mengde sot er det i samsvar med gjeldende forskrifter innført behovsprøvd feiing. Behovsprøvd feiing innebærer at pipe i boenhet minimum skal feies hvert 4. år med mindre behovet tilsier noe annet. Intensjonen bak denne omleggingen har vært å styrke den forebyggende siden med større grad av kontroll og informasjon til kunden slik at man innenfor en fireårsperiode både har foretatt feiing og tilsyn av den enkelte boenhet. I tillegg til oppgaver pålagt gjennom lov og forskrift gjennomførte feierne oppgaver innenfor blant annet kamerakontroll av piper og feiing av fyrkjele. 38 Årsberetning 2013

81 Oversikt fra KomTek over røykrør og ildsteder: ANTALL KOMMUNE ENHETER/ RØYKLØP MÅL røykløp MÅL BEHOVS PRØVD FEIING TILBYDD FEIING (røykløp) ANTALL TILSYNS OBJEKT (enheter) MÅL VARSLET TILSYN Enebakk 3318/ kommune Oppegård 6602/ kommune Ski kommune 7857/ Totalt 17777/ Målet på antall feiinger er satt ut fra at det er lagt opp til å gi tilbud om feiing til alle hvert annet år. Når kravet om behovsprøvd feiing som er beskrevet i forskrift skal følges vil målet være 5100 røykløp. I tillegg er det ca 250 pipeløp som skal ha hyppigere frekvens grunnet fyringsmønster. Det er gitt 16 fyringsforbud i medhold av Brann- og eksplosjonsvernlovens 37. Bakgrunn for fyringsforbudene er i hovedsak defekte skorsteiner og feilmonterte ildsteder. Seksjon Feiing Antall utført Fyringsforbud 16 Kamerakontroller 8 Fyrkjeler 8 Ildstedskontroller 1 Saksbehandling kontrollerklæring for 130 ildsted Befaringer etter forespørsel 53 Fresing av skorstein 2 Melding om ildsted via hjemmesiden 325 Div saksbehandling 238 Tilsyn av fyringsanlegg gjennomføres i hovedsak i vinterhalvåret fra ca. 15. oktober til 1. april. Under tilsynet blir pipe og ildsted kontrollert. I tillegg gjennomføres det en kontroll av slokkemiddel og røykvarslere. Det blir også informert om rømningsveier, generelt om brannsikkerhet og viktigheten av riktig fyring. Det skal gjennomføres ca tilsyn i løpet av 4 år. Dette betyr at avdelingen skal gjennomføre ca tilsyn i løpet av et år. Feiing gjennomføres ca. fra 01. April til 15. Oktober. Pr er det til sammen pipeløp som skal feies i kommunene. Under feiing blir det også gjennomført en visuell kontroll av skorsteinens tilstand. Årsberetning

82 Avdekkede avvik. I alle kommunene er det 2 gjentagende avvik som fører til at feiing ikke blir gjennomført. Disse er at huseier ikke har klargjort for feiing eller at adkomst til tak ikke er ivaretatt. Avviket på adkomst er blant annet manglende/mangelfull utførelse av stiger, takstiger og sklisikring. Enebakk kommune Oppegård kommune Ski kommune Antall feiinger Antall registrerte avvik Adkomst på/til tak (ca) Ved tilsyn av fyringsanlegg er det avdekket flest avvik i forhold til innkledde skorsteiner deretter kommer brennbart materiale for nærme sotluke, Det er også avdekket flere som har brennbart materiale på fyrrom, samt mangler plate foran ildsted. Nedgravde oljetanker Databasen oppdateres suksessivt. Andre oppgaver Etter pipebrann skal feierne kontrollere skorsteinen for svekkelser som kan påvirke brannsikkerheten før eventuelt pipa tas i bruk på nytt. Det er gjennomført 20 slike kontroller. Seksjon feiing har også gjennomført og deltatt på eksterne informasjon, kurs og øvelser. De har også stilt personell ved ferieavvikling, sykdom og situasjoner hvor dette har vært behov på beredskapsavdelingen. Ansatte Knut Erik Marthinussen, varabrannsjef (avd. leder) Janne Hovdenakk, kst. Leder forebyggende Bård Fredriksen, branninspektør Ine Olsen, branningeniør Stein Aardal, branninspektør Hans Erik Tysdal, branningeniør Nicklas Nordqvist, branninspektør Rune Eikaas, branninspektør Mona Torp, feiermester Henrik Holte, feiersvenn Minh Thanh Tran, feier Øystein Jacobsen, feiersvenn Andreas Lund, feier Bjørn Kronstad, feier (startet ) Holte og Jacobsen gjennomførte og bestod svenneprøve i feierfaget i september Mål og resultatoppnåelse Seksjon tilsyn har gjennomført 92 % tilsyn. Mål for 2013 var 100 % Bakgrunnen for dette er blant annet gjennomføring av obligatoriske kurs på Norges Brannskole og div andre relaterte kurs. Personell på seksjon tilsyn benyttes også som vikarer i forbindelse med ferieavvikling og ved annet fravær/behov på beredskapsavdelingen. Utover dette har avdelingen gjennom et samlet engasjement gjennomført et større antall kurs øvelser og informasjonstiltak. Seksjon tilsyn har videreført fokuset på kvalitet og oppfølging av tilsyn. Avdelingens fokus har resultert i at brannsikkerheten både teknisk og organisatorisk stadig bedres i de særskilte brannobjektene i kommunene. Seksjon feiing kan også vise til et bra resultat til tross for bemanningssituasjonen (fravær ifm. kurs på Norges brannskole, og langtids sykefravær). 40 Årsberetning 2013

83 Det er krav til behovsprøvd feiing, minimum hvert 4. år. Dersom fyringsmønsteret tilsier det, skal frekvensen økes. Ut fra dette er resultatet på gjennomførte feiinger 125 % Iht. årsplan har avdelingen gjennomført 65 % av planlagt feiing og 87 % av planlagt tilsyn i Mål for 2013 var 100 %, dette var satt med grunnlag i at det var planlagt å gi tilbud om feiing hvert annet år. Bakgrunnen for manglende måloppnåelse er også for seksjon feiing gjennomføring av obligatoriske kurs på Norges Brannskole, og sykefravær. Personell på seksjon feiing benyttes også som vikarer i forbindelse med ferieavvikling og ved annet fravær/behov på beredskapsavdelingen. Generelt har forebyggende avdeling vært gjennom et hektisk, svært krevende og spennende år med mange utfordringer. Årsberetning

84 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Bedriftshelsetjenesten Avtalen med Follo Bedriftshelsetjeneste AS (FBHT) fungerer godt, og det kan dokumenteres at de ansattes helse blir godt ivaretatt. Avtalen innebærer årlig legeundersøkelse av ansatte etter fastlagte rutiner. I samarbeid med FBHT legger ledelsen i januar/februar hvert år opp mål for denne tjenesten. Evaluering foretas ved behandling av bedriftshelsetjenestens årsrapport i Arbeidsmiljøutvalgets første møte hvert år. FBHT er også med i dialogmøter for å kunne følge opp sykemeldte medarbeidere på et medisinsk nivå og for å kunne forebygge sykemeldinger som følge av belastninger i arbeidsmiljøet. Alle mannskaper i utrykningsstyrken gjennomgår etter fastsatte intervaller/rutiner en belastnings EKG, styrke-test og en kondisjonstest. Styrke- og kondisjonstesten gjennomføres av egne mannskaper. Samtlige i beredskapsavdelingen skal gjennomgå tester og undersøkelser før ansettelse. Dersom disse ikke er tilfredsstillende gjennomført er ansettelse ikke aktuelt. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Arbeidsmiljøutvalget har avholdt 1 møter hvor 6 saker har blitt behandlet. AMU skal avholde nødvendig antall møter for behandling av arbeidsmiljøsaker og det er en lokal målsetning om å gjennomføre fire årlige AMU-møter. Målsetningen om å gjennomføre fire møter er i år ikke oppnådd. Fraværsstatistikk Heltidsansattes sykefravær ligger på 5,4 % og omtrent som landsgjennomsnittet i 3. kvartal som ligger på 5,5 %. Legemeldt fravær utgjør i 3. kvartal 3,2 %. Sykefraværet for deltid ligger totalt på 2,0 %. Selv om vårt sykefravær er relativt lavt utgjør sykdomsfraværet likevel et betydelig tap for virksomheten og understreker nødvendigheten av å arbeide aktivt for å redusere sykefraværet. Sykefraværet er ikke knyttet til forhold i bedriften. Individuelle oppfølgingsplaner med målsetning for tilrettelegging gjennomføres med langtidssykemeldte og i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Dialogmøter med respektive deltaker gjennomføres i samsvar med NAV sine retningslinjer. Sykefravær: Heltidsansatte 5,6 % 5,5 % 5,5 % 5,4 % Deltid 5,6 % 4,8 % 6,0 % 2,0% Skader Brannvesenet har i perioden innrapportert 1 skade (strekkskade) på mannskap i forbindelse med innsats. I etterkant av 4 hendelser er det rapportert til Folketrygden om ansatte som deltok ved disse hendelsene. Dette er oppdrag hvor mannskapene har vært utsatt for særlig krevende psykiske belastninger som på et seinere tidspunkt kan få konsekvenser for den enkeltes psykiske helse. Selskapet har utarbeidet rutiner for debriefing og defusing for å unngå kort- og langtidsvirkninger på mannskaper i etterkant av alvorlige ulykker/branner samt for å øke den faglige kvaliteten på vår innsats. Andre skader utenfor utrykning/øvelser: Det er ikke innrapportert skader på person i forbindelse med fysisk trening. Skader i forbindelse med fysisk trening er til dels påregnelige, men enkelte tilfeller med årsak i unødig voldsomt spill skal ikke forekomme. Voldsomt utagerende spill bidrar ikke til å fremme god lagånd og god fysikk. Utrykningslederne har hatt fokus på dette og skal arbeide for å få redusert skader i forbindelse med fysisk trening. Når vi for 2013 ikke har registrert noen skader ved fysisk trening, krediteres utrykningslederne og mannskap for å ha tatt konsekvensene av tidligere års høye skadestatistikk og brannsjefens henstillinger om å ta vare på hverandre mm. 42 Årsberetning 2013

85 Revisjoner av IK-dokumentasjon Det er et mål at dokumentasjonen av internkontrollsystemet skal være innrettet på en slik måte at det fanger opp og beskriver rutiner for forhold som kan innebære risiko. Brannvesenet har et omfattende og uforutsigbart tilfang av hendelser og det er utenkelig at man skulle ha rutiner for ethvert tilfelle. En av oppgavene for leder beredskap (IK-ansvarlig) er å sørge for minst en årlig revisjon av dokumentasjonen. IK-dokumentasjonen er i sin helhet gjennomgått og revidert i Til tross for at dokumentasjonen gir gode opplysninger om hvilke rutiner og prosedyrer som skal følges, mener brannsjefen at internkontrolldokumentasjonen alltid kan forbedres på enkelte punkter. Dette er en utfordring brannsjefen tar på alvor og vil bidra til at vår internkontroll holdes levende, oppdatert og på et nivå som sikrer gode arbeidsprosedyrer for våre ansatte. IA-avtale Nåværende samarbeidsavtale datert med NAV Arbeidslivssenter utløper og NFB ønsker å videreføre sin status som IA bedrift med de fordeler som dette innebærer: Egen kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter Tilretteleggingstilskudd fra NAV Kompensasjon for honorar til bedriftshelsetjenesten i enkelte sammenheng Utvidet bruk av egenmelding. Brannvesenet har gode erfaringer med å være IA bedrift og vår kontaktperson i NAV er en viktig ressurs særlig i forbindelse med problemstillinger knyttet til sykefravær. Ordningen «Inkluderende Arbeidsliv» forventes å bli videreført av den nye regjeringen. Årsberetning

86 NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS Postboks 364, 1401 Ski Årsberetning 2013

MØTEINNKALLING Representantskapet - NFB

MØTEINNKALLING Representantskapet - NFB MØTEINNKALLING Representantskapet NFB Møtetid: 27.4.215 kl. 15: Møtested: Formannskapssalen Oppegård rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

VEST-AGDER MUSEET IKS

VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER MUSEET IKS Organisasjonsnr. : 989 072 048 ÅRSREGNSKAP 2011 HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT Alle beløp i hele oner SUM ALLE AVDELINGER DRIFTSREGNSKAP Regnskap Budsjett 2011 2011 Salgsinntekter

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer