INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11"

Transkript

1 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE RESULTATREGNSKAP FOR 2009 M/NOTER / BUDSJETT Resultatregnskap 2009 og budsjett 2010 SIDE 16 - Balanseregnskap 2009 SIDE Noter til regnskap 2009 SIDE Opplysninger om sameiet, forsikring mm. note 10 SIDE 23 - Opplysninger om sameiets lån note 11 SIDE 24 - Egenkapital note 12 SIDE 24 BUDSJETTKOMMENTAR FOR 2010 SIDE HUSORDENSREGLER SIDE VEDTEKTER SIDE 33 41

2 Side 1 JESPERUD BOLIGSAMEIE Det innkalles til ordinært sameiermøte i Jesperud Boligsameie. Tid og sted: Torsdag 29. april 2010 kl på Stovner videregående skole, Karl Fossums vei 25, inngang fra skolegården SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 2 seksjonseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 1.5 Godkjenning av innkalling 1.6 Godkjenning av saksliste 2. Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 3. Budsjett Godtgjørelse til styret 5. Andre saker 6. Valg Oslo, den 8. april 2010 JESPERUD BOLIGSAMEIE STYRET VEDLAGTE NAVNESEDDEL FYLLES UT OG LEVERES VED INNGANGEN.

3 Side 2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den 29. april 2010: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på sameiermøtet. Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret Årsmelding for 2009 følger vedlagt og anbefales godkjent. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet Sak 3: Budsjett 2010 Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2009 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2009, som viser et underskudd på kr ,- anbefales godkjent. Budsjett for 2010 følger vedlagt og anbefales tatt til orientering. Sak 4: Godtgjørelse til styret Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremlegges på sameiermøtet. Sak 5: Andre saker 5.1 IN-ordning for sameiets andre større lån Forslag fra styret I diskusjonen rundt IN-ordningen for rørutskiftingslånet på ekstraordinært sameiemøte den 18. mars 2010 ble det fremmet ønske om å innføre samme ordning også på det største av de eksisterende lån (saldo per er kr ,-). Styrets forslag til vedtak: Det innføres separat IN-ordning for ovennevnte lån fra med samme betingelser som for rørutskiftingslånet, som ble vedtatt på ekstraordinært sameiemøte den Dugnader Forslag innsendt av Unni Wold, Fossumberget 50: Forslag: Innføre bot til de som ikke har anledning til å være med på dugnadene. For eksempel kr 500,- pr dugnad pr leilighet. Hensikt: Overføre penger til vedlikeholdsfond (for eksempel)

4 Side 3 Styrets kommentar: Styret mener intensjonen i forslaget er god, men vanskelig å gjennomføre i praksis. Vi kan riktignok skrive ut fakturaer på bøtene, men vi har ingen hjemmel for å inndrive pengene. Styret kan derfor ikke gå inn for vedtaket. Imidlertid henstiller vi til alle beboere å delta på dugnadene og på den måten gjøre en innsats for sameiet. 5.3 Stoppe/utsette alle nye prosjekter som ikke er absolutt nødvendige Forslag innsendt av Ivar Kirkemo, Fossumberget 54: For å unngå økninger i felleskostnadene fremmes det forslag om å ikke iverksette/vurdere å avslutte alle prosjekter som ikke er absolutt nødvendig, herunder oppgradering av uteareal, oppussing av kjellerboder mv. Styrets innstilling: Styrets innstilling er at forslaget må avvises. Det sittende styret er opptatt av en god og langsiktig forvaltning av sameiets bygningsmasse. Et godt vedlikehold må ha et langsiktig perspektiv og det er styrets oppgave å sørge for at vedlikeholdet er godt slik at man forhindrer forfall av bygningsmassen og verdireduksjon på leilighetene. Rent økonomisk kan man på kort sikt få noe lavere felleskostnader ved å utsette vedlikehold, men dette vil føre til høyere kostnader over tid, og også til større svingninger i felleskostnadene. Det er styrets syn at dagens situasjon med mange parallelle prosjekter nettopp er resultatet av at man har utsatt vedlikehold for lenge og at man nå må ta igjen etterslepet Forlag til vedtak: Forslaget avvises Sak 6: Valg Valgkomitéens innstilling blir lagt fram på sameiermøtet. 6.1 Valg av 2 medlemmer til styret. 6.2 Valg av 2 varamedlemmer til styret. 6.3 Valg av valgkomité.

5 Side 4 Jesperud Boligsameie ÅRSMELDING 2009 Styret har etter sameiemøte 2009 bestått av følgende representanter: Navn Adr Leder Per Tore Jacobsen Tverrbakken 5, 0475 OSLO Nestleder Jan Erik Hagabråten Fossumberget 32, 0983 OSLO Styremedlem Anne Lise Jeanette Sørli Fossumberget 24, 0983 OSLO Styremedlem Åge Odden Fossumberget 38, 0983 OSLO Styremedlem Jon Langseth Fossumberget 50, 0983 OSLO Styremedlem Oddvar Næristorp Fossumberget 54, 0983 OSLO Varamedlem Jaleh Sadeghieh Fossumberget 52, 0983 OSLO Varamedlem Arild Nilsen Høybråtenveien 3 C, 1055 OSLO Selskapets styre består av 1 kvinne og 5 menn. Selskapet har 2 ansatte. Selskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Overdragelse av leiligheter: 12 leiligheter har det siste året skiftet eiere. Juridiske andelseiere: Selskapet har pr juridiske eiere. Oslo kommune eier 23 seksjoner Virksomhetens art: Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for eierne. Selskapet ligger i Oslo kommune. Selskapets organisasjonsnummer er Det er 360 leiligheter i selskapet. Forretningsførsel og revisjon: Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl. Revisor er BDO, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo. Arbeidsgiveransvar Styret er ikke kjent med at det skulle være noe rundt selskapets ansettelsesforhold som er i strid med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Forsikring: Selskapets eiendommer er fullverdi forsikret i Gjensidige forsikring. Polisenummer: Forsikringssum er kr ,-. Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise.

6 Side 5 Ytre miljø: Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt. Økonomi: Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Årets årsregnskap viser et underskudd med kr ,-. For øvrig vises til noter, budsjettkommentarer samt kommentarer under regnskapsbehandling på sameiemøtet. Styret foreslår at underskuddet føres mot egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det framlagte årsregnskap. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling. Styrets arbeid Det er i løpet av 2009 avholdt 1 ordinært sameiemøte, 2 ekstraordinære sameiemøter, 2 beboermøter (hvorav et ble avholdt samme dag som første ekstraordinære sameiemøtet), 16 ordinære styremøter, 4 ekstraordinære styremøter og en styremiddag. I tillegg er det avholdt 6 informasjonsmøter for sameiere og beboere i forbindelse med rørutskiftingsprosjektet. I perioden er det, i tillegg til ordinært styrehonorar til styremedlemmene, utbetalt bilgodtgjørelse til styreleder. De viktigste sakene Prosjekt rørutskifting Selv om vi var klar over at forsikringspremien ville gå opp i 2009 etter mange vannskadesaker i 2008, kom det nok som et sjokk på oss at forsikringsselskapet nesten doblet premien til ca 1.1 millioner kroner for I et møte med forsikringsselskapet fikk vi klar beskjed om å sette i verk tiltak for å redusere antall vannskader og dermed forsikringsutbetalingene. I motsatt fall kunne vi ikke regne med at forsikringsselskapet ville forsikre oss i det hele tatt i Allerede på beboermøtet etter det ordinære ekstraordinære sameiemøtet den 3.mars informerte styret om denne situasjonen. I vår økonomiske redegjørelse til det ordinære sameiemøtet den 23. april informerte vi om at vi ville sette i gang et forprosjekt for å kostnadsberegne, planlegge og beskrive gjennomføringen av utskifting av alle vannrør i sameiet. Sameiemøtet vedtok å gi styret fullmakt til å gjennomføre forprosjekt og deretter hovedprosjekt samt å gjøre de nødvendige låneopptak for å finansiere prosjektet. For styret var det fra dag 1 klart at et slikt prosjekt, som er det største prosjektet i sameiets historie, måtte beskrives og ledes av et profesjonelt konsulentfirma, og valget falt på Obos Prosjekt. Dette sikret en anbudsrunde basert på en fullverdig beskrivelse/definisjon av prosjektet og en profesjonell ledelse av prosjektet.

7 Side 6 Når Obos Prosjekt var ferdig med forprosjektet, inviterte vi alle sameiere og beboere til 6 likelydende informasjonsmøter i månedsskiftet oktober/november. Her ble det gitt en beskrivelse av hvordan prosjektet teknisk ville bli gjennomført og hvordan det ville påvirke den enkelte beboer. Like før jul var prosjektbeskrivelsen ferdig og sendt ut til 8 entreprenører. Helt i starten av 2010 fikk vi komplett tilbud fra 4, og valget falt på NVS som er et stort velrenommert firma. De var også det klart billigste, hele 9 millioner under det opprinnelige kostnadsestimatet. Arbeidene vil begynne umiddelbart etter påske 2010, og hele prosjektet vil være ferdig i løpet av Dette er ca halve tiden for gjennomføringen av det som var planlagt. Styreleder har fulgt prosessen spesielt nøye og styret har mottatt løpende informasjon om situasjon og fremdrift. Ombygging av berederrommene En tilstandsrapport for våre berederrom fra 2007/2008, viste at temperaturen på varmtvannet var for lav og at faren for spredning av legionella var så stor at vi ble nesten pålagt å utbedre forholdet. I tillegg hadde vi over lengre tid hatt mye klager fra beboere om for lite varmt vann, med svært varierende temperatur. Styret fikk derfor laget en forprosjektrapport som skulle spesifisere hva som måtte gjøres for å løse problemene. Som kjent brukes det varmepumper som får sin energi fra ventilasjonsluften som hentes ned fra viftene på taket i tillegg til elektrisk energi for å varme opp vannet. Dessverre viste det seg at disse 2 energikildene var kombinert på feil måte i forbindelse med et tidligere rehabiliteringsprosjekt i berederrommene. I første omgang ble det derfor anbefalt å gjøre en omkobling av rørsystemene i berederrommene slik at man fikk de 2 energikildene til å arbeide optimalt sammen. Etter å ha innhentet tilbud fra flere leverandører, valgte vi Jan Kihm Rørmontasje. Vi startet dette prosjektet, men i løpet av kort tid ble det klarlagt at dels var feilkoblingene mer omfattende enn antatt, dels at en del tekniske komponenter måtte skiftes ut, og endelig at det ble oppdaget vesentlige rustangrep på en del av rørsystemet. Dette gjorde at dette prosjektet ble vesentlig dyrere enn det vi hadde budsjettert med. Det ble derfor nødvendig å ta opp et kortsiktig lån, som vil bli refinansiert inn i det stor rørutskiftingslånet. Styret mener også at det er riktig å se på dette prosjektet som en del av rehabilitering av rørsystemet i sameiet. På slutten av året ble prosjektet ferdigstilt og vi kunne glede oss over at de aller fleste beboerne fikk nok varmtvann med stabil riktig temperatur. I begynnelsen av 2010 har vi imidlertid hatt en del problemer i berederrom nr 3 og spesielt varmtvannsforsyningen til FB56. Det har vist seg å være et vanskelig problem å finne ut av, men vi mener nå at vi er nær en løsning. En del beboere i de øverste etasjene har klaget over at det tar lang tid før varmtvannet kommer. Dette skyldes nok at det er mange steder vi har måttet koble ut en god del av sirkulasjonsrørene i forbindelse med de mange lekkasjene. Dette problemet vil forsvinne når rørutskiftingsprosjektet er gjennomført.

8 Side 7 Utskifting av trapper og gelendere Sameiets trapper ned til garasjeanlegget samt rekkverk på kulverter viste stor slitasje, samt en del råteskader og utgjorde en fare for sikkerheten. Vi innhentet tilbud på nye trapper i metall. Valget falt da på ståltrapper med trinn i strekkmetall for maksimal sklisikkerhet. Trappen mellom FB52 og FB54 ned til garasjenivå var også en fare for sikkerheten, spesielt på vinterstid og vi skiftet derfor ut denne i samme omgang. Vaktmesterteamet har skiftet ut treverket som var ødelagt på rekkverkene på kulvertene. Nye garasjedører med rømningsvei Grunnet store problemer, og ikke minst store reparasjonsomkostninger med garasjedørene besluttet styret å skifte ut disse med mer solide dører som var beregnet for den store trafikken i sameiet. Vi bestemte oss for å gå for tilbudet fra Rosing. Vi har hatt problemer også med de nye portene, og Rosing har til tider vært trege til å utbedre mangler. På grunn av at vi har flere typer portåpnere var det visse problemer med å få alle systemene til å virke. Nå skal alle påpekte problemer være løst og portene fungerer som de skal. Oppussing av fellesarealer i Fossumberget 54/56 Fossumberget 54/56 viste stort forfall, og hadde et spesielt stort behov for oppussing av det indre fellesareal. Allerede i 2008 hadde styret på programmet at man skulle prioritere et rehabiliteringsprosjekt i den blokka, dels fordi at det naturlig er vesentlig større slitasje her med mange leiligheter og dels fordi at denne blokka ikke hadde fått del i tidligere oppussingsprosjekter. Det ble avholdt beboermøte i FB54/56 for å kartlegge hva beboerne selv synes var viktigst å utbedre først. Styret innhentet tilbud fra flere entreprenører og justerte omfanget av aktuelt arbeid i henhold til beboernes synspunkter og hva styret fant var forsvarlig i henhold til sameiets økonomi. Utbedring som ble bestilt er maling av inngangsdører, vegger, tak og postkasser samt nytt linoleumsbelegg i inngangspartier og trapper. Arbeidene ble utført i januar 2010 og resultatet synes veldig bra. Rensing av ventilasjonsvifter på taket. Vaktmesterteamet har utført en meget nødvendig rensing av ventilasjonsviftene på taket. Dette ble gjort i forbindelse med rehabilitering av berederrommene, slik at man fikk vesentlig bedre virkning av varmegjenvinningen av ventilasjonslufta. Mange beboere har gitt uttrykk for at inneluften er blitt mye bedre.

9 Side 8 Utskifting av vinduer og verandadører Det ble også i år gitt mulighet for sameiere å skifte ut vinduer og verandadører. Interesserte sameiere leverte inn bestillinger til styret som videreformidlet disse til Origo Bygg. Utskiftingen skjedde på høsten Skifte av vaskebyrå Nok en gang har vi sett oss nødt til å skifte vaskebyrå. Styret mottok mange klager fra beboerne vedr dårlig renhold. Vi engasjerte noen av beboerne til å sjekke renholdet kontinuerlig i en periode. På bakgrunn av tilbakemeldinger og klager generelt valgte styre å si opp avtalen med Kristiania Renhold og i stedet inngå kontrakt med Øvre Romerike Drift som i første omgang fikk en prøvetid på 3 måneder. Styret har mottatt mange positive meldinger vedr renholdet etter skifte av vaskebyrå. Vaktmesterteam Allerede på slutten av 2008 ble det klart at arbeidsmengden for vaktmesteren var altfor stor, ikke minst på grunn av alt arbeidet i forbindelse med lekkasjesakene og koordinering med forsikringsselskapet og håndverkere. Vi ansatte derfor Per Leonhardsen i 60% stilling og han gikk inn i vaktmesterteamet sammen med Stein Grothe. Per har lang erfaring innen vaktmesteryrket og har vist seg å være en svært positiv ressurs for sameiet. Som leder av vaktmesterteamet tar Stein seg av alle administrative oppgaver i forbindelse med rekvirering og oppfølging av håndverkere samt overvåkning av alle tekniske anlegg i sameiet. Dessuten er han sameiets sentrale person ved gjennomføringen av alle vedlikeholdsprosjekter. Vaktmesterteamet tar seg ellers av de daglige, løpende vedlikeholdsoppgaver og utfører også en del vedlikeholdsoppgaver som det ellers ville være nødvendig å engasjere eksterne håndverkere for å gjennomføre. I vaktmesterteamet inngår også en person som arbeider noen timer per uke på timebasis med å plukke søppel og holde orden i søppel rommene. Utleie av storstua Styret har åpnet for utleie av storstua mot en liten avgift. Regler for bruk av rommet er utarbeidet og fås ved henvendelse styret/vaktmester. Det er mange som har benyttet seg av dette tilbudet i løpet av 2009, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Dugnad Den tradisjonelle 2-dagers vårdugnaden ble avholdt tidlig i mai måned. Det ble raket, plukket søppel og ryddet busker. Samtidig ble det oppfordret til opprydding og containere ble satt på ballplassen. Dette er tydelig et velkomment tilbud til beboerne og containerne ble raskt fylt opp.

10 Side 9 Groruddalssatsingen. Dette er en kommunal støtteordning, som det kan søkes om midler fra sameier og borettslag i Groruddalen for prosjekter som er ment å skape et triveligere miljø både ute og inne i fellesarealene. Prosjektene som man søker om midler til må ha en egenfinansiering på 50%. I 2008 ble det sendt inn en omfattende rammesøknad til Groruddalssatsingen på en rekke prosjekter på uteområdet i sameiet. Det resulterte i at vi i første omgang fikk 50% støtte til å lage en totalplan for hvordan vi ønsket at uteområdet vårt skulle bli. Det ble engasjert et landskapsarkitektfirma, Sweco, og totalplanen var ferdig sommeren For 2009 ble det av store prosjekter søkt om støtte til trappeprosjektet og utskifting av garasjedører. Vi fikk innvilget søknaden og fikk 50% støtte, noe som utgjorde ,- kroner. Som man kan se nedenfor planlegger vi å søke om nye prosjekter innefor den opprinnelige rammesøknad for Befaring av takene Vi har inngått avtale med firmaet Protan om en årlig befaring av takene på våre 6 bygninger. Vi får da en rapport som beskriver tilstanden og om hvilke ting som trenger å utbedres for at takene skal holde seg i god stand over lang tid. Resultatet fra befaringen i 2009 viste at takene er i bra forfatning, men det ble spesifisert en del mindre ting som vi vil ta tak i når snøen er borte. USBL tillitsvalgtes seminar 3 av styremedlemmene deltok på USBL s årlige seminar for tillitsvalgte, hvor det ble holdt mange foredrag om temaer som er viktige for styrearbeidet. Dessuten var det nyttig å dele kunnskap og erfaringer med tillitsvalgte fra andre sameier og borettslag. Prosjekter under planlegging. Rensing av ventilasjonskanalene Så vidt vites er ventilasjonskanalene ikke blitt renset siden innflyttingen i sameiet. I et hvert fall er det altfor lenge siden dette er blitt gjort så det er på høy tid å få det gjort. Det er derfor planlagt å få gjennomført rensing av ventilasjonskanalene i løpet av Dette burde bedre inneklimaet vesentlig og samtidig får vi en kontroll på at ventilasjonssystemet brukes i henhold til husordensreglene. Undersøkelse av status på terrasser og balkonger I november 2007 ble det gjort en stikkprøveundersøkelse av balkonger og terrasser i sameiet. På grunn av det begrensede antall prøver ble konklusjonen at man trengte å ta flere prøver for å kunne komme med en kvalifisert uttalelse om den generelle situasjonen. Vi planlegger derfor at vi gjør disse ekstra undersøkelsene og testene, slik at vi kan få en kvalifisert uttalelse om når vi trenger å gjøre noen utbedringer og et kostnadsoverslag for en evt utbedring.

11 Side 10 Langsiktig vedlikeholdsplan Styret ønsker å få utarbeidet en langsiktig vedlikeholdsplan for sameiet, 5-10 år fremover. Dette vil gi en god, oversiktlig vedlikeholdsstatus for alle fellesarealer i sameiet og vil bli et godt redskap for å planlegge nødvendige vedlikeholdsprosjekter både økonomisk og tidsmessig. Oppgradering uteareal I tråd med det som er nevnt under Groruddalssatsingen, planlegger vi å søke om nye prosjekter innenfor rammesøknaden for De viktigste ting denne gang blir å utbedre gangveier og oppgradere beplantningen i sameiet. Oslo, den Per Tore Jacobsen /s/ Jan Erik Hagabråten /s/ Anne Lise Jeanette Sørli /s/ Leder Styremedlem Styremedlem Åge Odden /s/ Jon Langseth /s/ Oddvar Næristorp /s/ Styremedlem Styremedlem Styremedlem

12 Side 11

13 Side 12 Styrets Økonomiske redegjørelse 1. Kommentarer til resultatregnskapet I årets innkalling til det ordinære sameiemøte kan presentasjonen av resultatregnskapet med detaljering gitt i noter og budsjettet for 2010 virke litt uoversiktlig. Dette skyldes primært 2 ting: - Revisor krever naturlig nok at alle utgiftsposter i budsjettet for 2010 skal være med. For oss betyr det at alle utgiftene til rørutskiftingsprosjektet må være med i henhold til det reviderte kostnadsoverslaget på 24.5 millioner. Dette gjør at sum driftskostnader, driftsresultat og årets resultat i budsjettet for 2010 virker ganske uforståelig. Vi har derfor laget en egen note 14 som inneholder utgiftsbudsjettet slik det vil se ut, hvis vi holder rørutskiftingsprosjektet utenfor. Dette håper vi gir et bedre grunnlag for å kunne vurdere, forstå og sammenligne årets budsjett og resultat med fjorårets tall. - Som kjent skiftet vi forretningsfører den I noen grad opererte de med noe forskjellig definisjon av de enkelte utgiftskontiene. Spesielt i detaljeringen i de enkelte kontiene kan dette gi utslag som det kan trenges nærmere forklaring på. Vi vil derfor kommentere en del av postene i resultatregnskapet og spesielt en del av utgiftskontiene i detaljeringen under notene. Det presiseres at det av praktiske årsaker bare spesifiseres de store beløpene under utgiftskontiene. Andre driftsinntekter/note2: Vi fikk 50% tilskudd fra den kommunale Grorudsatsingen for våre prosjekter på fellesarealene (trapper, garasjeporter, totalplan for utearealet + diverse). Dette ga oss en inntekt på I tillegg fikk vi kr ,- fra USBL som tilskudd til utarbeidelse av forprosjektet til rørutskiftingen. Bompengene omhandles i egen note i regnskapet. Personalkostnader/note3: Begrunnelsen for styrking av vaktmesterteamet har vi flere ganger redegjort for tidligere, også i årets årsmelding. Vi har 1,6 ansatte vaktmestere. Dessuten arbeider en mann på timebasis noen timer per uke med å plukke søppel og holde søppelrommene rene og ordentlig. Overtiden skyldes primært snøbrøyting og ekstra arbeid i forbindelse med avhjelping av kritiske tekniske problemer utenom arbeidstid. De andre postene er lovpålagte avgifter. Forretningsførerhonorar: Forretningsførerhonoraret hos vår tidligere forretningsfører var på ca ,- kr per år (inkl. husleieservice), mens det hos vår nåværende forretningsfører er ,- per år. Overgangen var 1. mai i 2009, og vi måtte betale dobbelt i 2 måneder, da vi byttet før oppsigelsestiden til Nordberg utløpte. Derfor betalte vi til sammen ca ,- i 2009 (Husleieservice hos Nordberg er lagt inn under andre honorarer ) Andre honorarer/note 5: De største postene: Kto 6714 Forretningsførertjenester USBL (inkludert i de ,-kr ovenfor) ,- Kto 6716 Nordberg, husleieservice (se ovenfor) ,- Siste halvdel utarbeidelse landskapsplan for uteområdet ,- Kto 6730 Rørutskifting: 6 informasjonsmøter etter forprosjekt, fase1, Prosjektering, beskrivelse ,- Konsulenttjenester prosjekt utvendige trapper ,- Kto 6731 Konsulenttjenester utarbeiding av anbudsbeskrivelse oppussing FB54/ ,- Kto 6720 Juridisk assistanse i forbindelse med en konflikt som sameiet har med en tidligere sameier i forbindelse med betaling for rehabilitering av et bad ,-

14 Side 13 Energi kostnader: Grunnen til at vi endte over budsjett er primært at strømprisen var høy i 2009, spesielt i siste halvår. Selv om det er et faktum at varmepumpene/gratisenergien fra ventilasjonslufta på taket etter rehabiliteringsprosjektet nå bidrar i vesentlig grad i berederrommene, ble ikke strømforbruket redusert, slik vi håpet på. Vi tror at dette skyldes at forbruket av varmtvann har steget betraktelig etter at prosjektet var ferdig, men bedre svar får vi nok når varmtvannsmålerne i alle leiligheter er installert. Andre driftskostnader eiendom/note 6: Vi har brukt noe mer på containerleie enn budsjettert, og det faktum at vi fremdeles bruker en god del på utskifting av låser/nøkler bidrar også. Ellers er jo TV/Bredbånd og trappevasken de klart største postene. Reparasjon og vedlikehold: Her kommenteres bare kontiene med de store kostnadene. Kto 6601: Betaling av vannskade hos beboer, ikke forsikring ,- Kto 6602: Skifte av stigerør i 3 leiligheter, hvor man måtte rehablitere badene, og hvor det var hensiktsmessig at sameiet forskutterte stigerørene ,- Forprosjekt rørutskifting ,- Rehabilitering berederrom ,- Kto 6613 Prosjekt utvendige trapper ,- Kto 6645 Prosjekt utvendige trapper, rep. av kulvertkanter ,- Kto 6647 Installasjon GSM-key-mulighet for å åpne garasjedører med mobiltelefon (før skifte av garasjedørene) ,- Akonto garasjedører ,- Kto 6692 Sluttfaktura garasjeporter ,- Betaling av vannskade hos beboer, ikke forsikring ,- Service brannslukkere ,- Opprusting kjøkken og styrerom ,- Tidsstyrt låssystem FB54/ ,- Ettersyn og rapport tak ,- 2. Prosjekter gjennomført i 2009 Regnskapssystemet vi nå bruker gir oss mulighet for å samle alle kostnader for et prosjekt, selv om de er ført på ulike konti. La oss derfor se på kostnadene for de viktigste vedlikeholdsprosjekter og noen andre tiltak som vi gjennomførte i Rehabilitering av berederrommene. Hovedårsaken til at dette prosjektet ble igangsatt var at vi hadde hatt kontroll av berederrommene, som endte med at det ble påvist for lav temperatur på varmtvannet, slik at vi lå i grenseland når det gjaldt fare for spredning av legionella. Dessuten hadde det vært klaget over ustabil temperatur på varmtvannet og tidvis for lite tilgang på det. Siden det allerede var gjort en omfattende rehabilitering av berederrommene i 2005, regnet vi med at hele anlegget var i bra stand. Vi budsjetterte med kr ,-!. Som vi har informert om tidligere viste det seg at det var et vesentlig større prosjekt å få berederrommene i forsvarlig stand, få utnyttet varmepumpene/ gratisenergien optimalt og eliminere legionellafaren ved å varme opp vannet. Det førte til at vi måtte ta opp et ekstra lån på 2,5 millioner. Da prosjektet var ferdig i september/oktober fungerte alle berederrommene meget bra og alle fikk nok varmt vann med riktig temperatur. I mars i år fikk vi et problem i berederrom nr 3 som forsyner FB I perioder med svært høyt vannforbruk opplever noen beboere at det ikke er tilstrekkelig med varmt vann. I skrivende stund sliter vi fremdeles med dette, som viser å være vanskelig å finne ut av, slik at det tar litt tid. Dessuten er det en del beboere som bor i de øverste etasjene i

15 Side 14 alle blokkene som klager på at det tar lang tid før varmtvannet kommer. Dette skyldes at flere av sirkulasjonsrørene er avstengt i forbindelse med vannlekkasjer. Dette problemet vil forsvinne i forbindelse med rørutskiftingen. Totalkostnaden for prosjektet ble ,- kr Nye utvendige trapper De 3 trappene ned til garasjen måtte skiftes av sikkerhetsmessige årsaker. Betongreposene hadde store sprekker og gelenderet og trappetrinnene var delvis angrepet av råte. Trappen mellom FB 52 og FB 54 var heller ikke i den beste forfatning og var vanskelig å gå i, spesielt om vinteren. Vi tok derfor å skiftet den samtidig. Vi budsjetterte med en kostnad for de 3 trappene på ,- kr. Totalkostnaden for alle 4 trappene ble ,-kr Nye garasjeporter Vi hadde store vedlikeholdskostnader på de gamle garasjeportene og i lengre perioder måtte de stå oppe på grunn av tekniske feil. De var vel heller ikke laget for å tåle den trafikken det er med inn- og utkjøringer på Jesperud. Vi prioriterte derfor å få skiftet ut disse med garasjeporter som tåler belastningen, type industriporter. Det skal ikke stikkes under en stol at vi hadde innkjøringsproblemer med de nye portene, som skyldtes problemer med servicen hos leverandøren. Det skapte også en del problemer at vi skulle ha hele 4 fjernåpningssystemer til å fungere. Budsjettet lød på ,-kr Totalkostnaden for garasjeportene ble ,-kr Oppussing FB 54/56 Selv om dette prosjektet var planlagt for 2009 ble det ikke økonomisk plass for dette prosjektet i fjor. Likevel fikk vi laget anbudsforespørselen, mens selve gjennomføringen av prosjektet ble skjøvet til 2010 Kostnad for utarbeidelse av anbudsforespørsel ble ,-kr Rørutskiftingsprosjektet En del forarbeider til dette prosjektet ble gjort og betalt på 2009 budsjettet. Følgende aktiviteter ble gjennomført: Forprosjektet, gjennomføring av 6 informasjonsmøter samt 1. del av fase 1 i prosjekteringsfasen, som er anbudsbeskrivelsen av prosjektet. Bortsett fra forprosjektet var disse aktivitetene ikke budsjettert for i Kostnad for disse aktiviteter ble ,-kr I tillegg ble det på sameiets regning skiftet stigerør i 3 leiligheter hvor man måtte rehabilitere badet, og hvor det lå til rette for utskifting av stigerørene. Dette kommer jo til fradrag på våre prosjektkostnader i 2010, men som vi forskutterte i Dette ble det jo ikke budsjettert for i Kostnad for disse stigerørutskiftingene ble ,-kr Legger vi sammen alle prosjektrelaterte kostnader over og trekker det fra regnskapstallet på kr ,- kommer vi til at det generelle, løpende vedlikeholdet hadde en kostnad på ca 1 million kroner i 2009.

16 Side Planlagt for 2010 Rørutskiftingsprosjektet: Dette blir naturlig nok det største og viktigste prosjektet for oss i Siden vi har gitt svært mye informasjon om dette, har det liten hensikt å gjenta dette her. For at de andre prosjektene vi har planlagt for 2010 ikke skal drukne i det offisielle resultatregnskap, har vi laget det før nevnte noteresultatregnskap, lagt inn som note 14. Her er kostnadene til rørutskiftingsprosjektet tatt ut, slik at man lettere kan sammenligne med tidligere budsjett og regnskapstall. Andre planlagte prosjekter for 2010: Som man ser er det budsjettert med reparasjoner og vedlikehold på kr ,-. Av dette er kr ,- budsjettert til generelt, løpende vedlikehold og resten til planlagte prosjekter. Styret har prioritert følgende prosjekter for å ivareta det ansvar vi har i følge vedtektene om å drifte og vedlikeholde eiendommen og holde fellesarealet som blant annet består av sameiets bygninger og eiendommen for øvrig, i forsvarlig stand. Oppussing FB54/56 Som nevnt ble det ikke økonomisk plass til dette prosjektet i 2009, og ble derfor forskjøvet til Vi startet med dette prosjektet ved årets start og det er allerede sluttført. Det har i store trekk bestått i maling av alle vestibyler, postkasser, korridorer og trappeoppganger, utskifting av gulvbelegg i vestibyler og trappeoppganger og utskifting av branndørene i alle 5 korridorene. Nytt belegg i korridorene var ikke med i det nå sluttførte arbeidet, men etter meget sterkt ønske fra beboerne har styret prioritert å etterkomme dette i et ekstraprosjekt i år. Langsiktig vedlikeholdsplan En rullerende vedlikeholdsplan for de nærmeste 5-10 år er et uvurderlig hjelpemiddel for styret til å prioritere å budsjettere nødvendige vedlikeholdsoppgaver, og til enhver tid har oversikt over status på de ulike deler av bygningsmasse og fellesareal. Alle foreslåtte tiltak vil bli kostnadsberegnet og prioritert. Undersøkelse av status på betong på terrasser og balkonger Etter stikkprøveundersøkelsen i november 2007 ble det klart at man trengte å ta flere prøver for å kunne komme med en kvalifisert uttalelse om når vi trenger å gjøre noen utbedringer og et kostnadsoverslag for utbedring. Vi prioriterer å gjennomføre denne utvidede prøvetaking. Rensing av ventilasjonskanalene. Antagelig er ikke ventilasjonskanalene blitt renset før, slik at det er på høy tid å få utført dette. Dette vil gi et bedre inneklima, noe som er en viktig del i Helse-, miljø- og sikkerhetsplanen som alle sameier og borettslag plikter å følge. Vi får samtidig en kontroll på at ventilasjonssystemet brukes i henhold til Husordensreglene. Oppgradering av uteareal Med referanse til det som er redegjort for i årsmeldingen, planlegger vi å gå videre med opprusting av utearealet ifølge den totalplanen vi har laget og fått støtte til å utarbeide. Det er verd å merke seg at Grorudsatsingen støtter prosjekter innenfor rammesøknaden med 50% og det er ikke mulig å få full finansiering. Det er søknadsfrist 4 ganger i året og den nærmeste er nå 1. mai. Vi skal også være klar over at kommunen har bevilget midler til Grorudsatsingen i flere år, men på informert hold går det rykter om at 2010 blir siste året. Derfor er det viktig å bruke sjansen. Det vi vil prioritere først er utbedring av gangveier og beplantning på uteområdet.

17 Side 16 Resultatregnskap 2009 Jesperud Boligsameie Resultatregnskap 2009 Jesperud Boligsameie Driftsinntekter Note Regnskap 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Innkrevde felleskostnader Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Andre honorar Forsikringspremier Energikostnader Kommunale avgifter Andre driftskostnader eiendom Driftskostnader administrasjon Reparasjoner og vedlikehold Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Årets resultat Overføringer og disponeringer Overført annen egenkapital Andre overføringer SUM OVERFØRINGER

18 Side 17 Balanse 2009 Jesperud Boligsameie EIENDELER Anleggsmidler Note Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygninger Andre driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Leiligheter i eget eie Fordringer Restanser felleskostnader Kundefordringer Fordringer på Usbl Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd og kontanter Kontanter Innestående bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

19 Side 18 Balanse 2009 Jesperud Boligsameie Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pantegjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig off. myndigheter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Oslo Boligbyggelaget Usbl Autorisert regnskapsførerselskap Lillevi Hopstad /s/ Faglig leder/ regnskapssjef Oslo, Per Tore Jacobsen /s/ Leder Jan Erik Hagabråten /s/ Nestleder Oddvar Næristorp /s/ Styremedlem Åge Odden /s/ Styremedlem Jon Langseth /s/ Styremedlem Anne Lise Jeanette Sørli /s/ Styremedlem

20 Side 19 Noter årsoppgjør 2009 Jesperud Boligsameie Regnskapsprinsipp Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dette antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr ,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening. Individuell nedbetaling av lån IN er behandlet etter gjeldsmetodeløsningen. Dette prinsippet innbærer at ekstrainnbetalingen fra eiere klassifiseres som forskuddsbetaling av eiers kapitalkostnader. Det innbetalte beløpet føres som gjeld til eier under langsiktig gjeld i borettslagets balanse. Innbetalt beløp vil bli regnskapsmessig nedskrevet i takt med opprinnelig nedbetalingsplan. Andelseierne vil ved IN få sikkerhet ved inntrederett i det pantedokumentet som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Inntrederetten har sideordnet prioritet med det til enhver tid gjenstående beløpet av felleslånet.

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007)

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) GENERELT 1. Disse husordensreglene er en veiledning i god naboskikk. De inneholder samtidig regler og

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Gotaasgården

Husordensregler for Sameiet Gotaasgården Sameiet Styrets informasjon til sameiere og leietakere Husordensregler for Sameiet Vi ønsker at alle skal bidra til at Gotaasgården skal bli et godt sted å bo for alle! Gotaasalleên 11, 2050 Jessheim Tlf

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2008 og budsjett 2009 SIDE 7-17. - Noter til årsregnskap 2008 SIDE 11-15

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2008 og budsjett 2009 SIDE 7-17. - Noter til årsregnskap 2008 SIDE 11-15 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2009 SIDE 1-2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2008 SIDE 3-5 REVISJONSBERETNING SIDE 6 ÅRSREGNSKAP FOR 2008 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 12. MAI 2011 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 3 58 REVISJONSBERETNING SIDE 6 7

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 12. MAI 2011 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 3 58 REVISJONSBERETNING SIDE 6 7 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 12. MAI 2011 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 3 58 REVISJONSBERETNING SIDE 6 7 ÅRSREGNSKAP FOR 2010 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

VEDL.g; Budsjett 2015

VEDL.g; Budsjett 2015 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note 2015-12 2014-12 VEDL.g; 2015 2016 Inntekter Felleskostnader 3 427 014 3 427 092 3 437 111 3 780 822 Annen driftsinntekt 2 10 200 10 200 10 000 10 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Til seksjonseiere i Sameiet Møllehagen Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Dato: Onsdag 10.4.2013 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: Barkemøllen Beregnet varighet: Ca. 2 timer 1. Valg av møteleder

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

69 Helgerud Terrasse Borettslag Note - Disponible midler Regnskap 2010

69 Helgerud Terrasse Borettslag Note - Disponible midler Regnskap 2010 Side 17 Side 18 Side 19 Årsregnskap 2010 Helgerud Terrasse Borettslag Årsregnskap 2010 Helgerud Terrasse Borettslag 69 Helgerud Terrasse Borettslag Note - Disponible midler Regnskap 2010 Regnskap 2009

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Inge H. Gjørva Styremedl.: Terje Sørensen Varamedl.:

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer