INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11"

Transkript

1 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE RESULTATREGNSKAP FOR 2009 M/NOTER / BUDSJETT Resultatregnskap 2009 og budsjett 2010 SIDE 16 - Balanseregnskap 2009 SIDE Noter til regnskap 2009 SIDE Opplysninger om sameiet, forsikring mm. note 10 SIDE 23 - Opplysninger om sameiets lån note 11 SIDE 24 - Egenkapital note 12 SIDE 24 BUDSJETTKOMMENTAR FOR 2010 SIDE HUSORDENSREGLER SIDE VEDTEKTER SIDE 33 41

2 Side 1 JESPERUD BOLIGSAMEIE Det innkalles til ordinært sameiermøte i Jesperud Boligsameie. Tid og sted: Torsdag 29. april 2010 kl på Stovner videregående skole, Karl Fossums vei 25, inngang fra skolegården SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 2 seksjonseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 1.5 Godkjenning av innkalling 1.6 Godkjenning av saksliste 2. Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 3. Budsjett Godtgjørelse til styret 5. Andre saker 6. Valg Oslo, den 8. april 2010 JESPERUD BOLIGSAMEIE STYRET VEDLAGTE NAVNESEDDEL FYLLES UT OG LEVERES VED INNGANGEN.

3 Side 2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den 29. april 2010: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på sameiermøtet. Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret Årsmelding for 2009 følger vedlagt og anbefales godkjent. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet Sak 3: Budsjett 2010 Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2009 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2009, som viser et underskudd på kr ,- anbefales godkjent. Budsjett for 2010 følger vedlagt og anbefales tatt til orientering. Sak 4: Godtgjørelse til styret Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremlegges på sameiermøtet. Sak 5: Andre saker 5.1 IN-ordning for sameiets andre større lån Forslag fra styret I diskusjonen rundt IN-ordningen for rørutskiftingslånet på ekstraordinært sameiemøte den 18. mars 2010 ble det fremmet ønske om å innføre samme ordning også på det største av de eksisterende lån (saldo per er kr ,-). Styrets forslag til vedtak: Det innføres separat IN-ordning for ovennevnte lån fra med samme betingelser som for rørutskiftingslånet, som ble vedtatt på ekstraordinært sameiemøte den Dugnader Forslag innsendt av Unni Wold, Fossumberget 50: Forslag: Innføre bot til de som ikke har anledning til å være med på dugnadene. For eksempel kr 500,- pr dugnad pr leilighet. Hensikt: Overføre penger til vedlikeholdsfond (for eksempel)

4 Side 3 Styrets kommentar: Styret mener intensjonen i forslaget er god, men vanskelig å gjennomføre i praksis. Vi kan riktignok skrive ut fakturaer på bøtene, men vi har ingen hjemmel for å inndrive pengene. Styret kan derfor ikke gå inn for vedtaket. Imidlertid henstiller vi til alle beboere å delta på dugnadene og på den måten gjøre en innsats for sameiet. 5.3 Stoppe/utsette alle nye prosjekter som ikke er absolutt nødvendige Forslag innsendt av Ivar Kirkemo, Fossumberget 54: For å unngå økninger i felleskostnadene fremmes det forslag om å ikke iverksette/vurdere å avslutte alle prosjekter som ikke er absolutt nødvendig, herunder oppgradering av uteareal, oppussing av kjellerboder mv. Styrets innstilling: Styrets innstilling er at forslaget må avvises. Det sittende styret er opptatt av en god og langsiktig forvaltning av sameiets bygningsmasse. Et godt vedlikehold må ha et langsiktig perspektiv og det er styrets oppgave å sørge for at vedlikeholdet er godt slik at man forhindrer forfall av bygningsmassen og verdireduksjon på leilighetene. Rent økonomisk kan man på kort sikt få noe lavere felleskostnader ved å utsette vedlikehold, men dette vil føre til høyere kostnader over tid, og også til større svingninger i felleskostnadene. Det er styrets syn at dagens situasjon med mange parallelle prosjekter nettopp er resultatet av at man har utsatt vedlikehold for lenge og at man nå må ta igjen etterslepet Forlag til vedtak: Forslaget avvises Sak 6: Valg Valgkomitéens innstilling blir lagt fram på sameiermøtet. 6.1 Valg av 2 medlemmer til styret. 6.2 Valg av 2 varamedlemmer til styret. 6.3 Valg av valgkomité.

5 Side 4 Jesperud Boligsameie ÅRSMELDING 2009 Styret har etter sameiemøte 2009 bestått av følgende representanter: Navn Adr Leder Per Tore Jacobsen Tverrbakken 5, 0475 OSLO Nestleder Jan Erik Hagabråten Fossumberget 32, 0983 OSLO Styremedlem Anne Lise Jeanette Sørli Fossumberget 24, 0983 OSLO Styremedlem Åge Odden Fossumberget 38, 0983 OSLO Styremedlem Jon Langseth Fossumberget 50, 0983 OSLO Styremedlem Oddvar Næristorp Fossumberget 54, 0983 OSLO Varamedlem Jaleh Sadeghieh Fossumberget 52, 0983 OSLO Varamedlem Arild Nilsen Høybråtenveien 3 C, 1055 OSLO Selskapets styre består av 1 kvinne og 5 menn. Selskapet har 2 ansatte. Selskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Overdragelse av leiligheter: 12 leiligheter har det siste året skiftet eiere. Juridiske andelseiere: Selskapet har pr juridiske eiere. Oslo kommune eier 23 seksjoner Virksomhetens art: Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for eierne. Selskapet ligger i Oslo kommune. Selskapets organisasjonsnummer er Det er 360 leiligheter i selskapet. Forretningsførsel og revisjon: Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl. Revisor er BDO, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo. Arbeidsgiveransvar Styret er ikke kjent med at det skulle være noe rundt selskapets ansettelsesforhold som er i strid med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Forsikring: Selskapets eiendommer er fullverdi forsikret i Gjensidige forsikring. Polisenummer: Forsikringssum er kr ,-. Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise.

6 Side 5 Ytre miljø: Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt. Økonomi: Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Årets årsregnskap viser et underskudd med kr ,-. For øvrig vises til noter, budsjettkommentarer samt kommentarer under regnskapsbehandling på sameiemøtet. Styret foreslår at underskuddet føres mot egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det framlagte årsregnskap. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling. Styrets arbeid Det er i løpet av 2009 avholdt 1 ordinært sameiemøte, 2 ekstraordinære sameiemøter, 2 beboermøter (hvorav et ble avholdt samme dag som første ekstraordinære sameiemøtet), 16 ordinære styremøter, 4 ekstraordinære styremøter og en styremiddag. I tillegg er det avholdt 6 informasjonsmøter for sameiere og beboere i forbindelse med rørutskiftingsprosjektet. I perioden er det, i tillegg til ordinært styrehonorar til styremedlemmene, utbetalt bilgodtgjørelse til styreleder. De viktigste sakene Prosjekt rørutskifting Selv om vi var klar over at forsikringspremien ville gå opp i 2009 etter mange vannskadesaker i 2008, kom det nok som et sjokk på oss at forsikringsselskapet nesten doblet premien til ca 1.1 millioner kroner for I et møte med forsikringsselskapet fikk vi klar beskjed om å sette i verk tiltak for å redusere antall vannskader og dermed forsikringsutbetalingene. I motsatt fall kunne vi ikke regne med at forsikringsselskapet ville forsikre oss i det hele tatt i Allerede på beboermøtet etter det ordinære ekstraordinære sameiemøtet den 3.mars informerte styret om denne situasjonen. I vår økonomiske redegjørelse til det ordinære sameiemøtet den 23. april informerte vi om at vi ville sette i gang et forprosjekt for å kostnadsberegne, planlegge og beskrive gjennomføringen av utskifting av alle vannrør i sameiet. Sameiemøtet vedtok å gi styret fullmakt til å gjennomføre forprosjekt og deretter hovedprosjekt samt å gjøre de nødvendige låneopptak for å finansiere prosjektet. For styret var det fra dag 1 klart at et slikt prosjekt, som er det største prosjektet i sameiets historie, måtte beskrives og ledes av et profesjonelt konsulentfirma, og valget falt på Obos Prosjekt. Dette sikret en anbudsrunde basert på en fullverdig beskrivelse/definisjon av prosjektet og en profesjonell ledelse av prosjektet.

7 Side 6 Når Obos Prosjekt var ferdig med forprosjektet, inviterte vi alle sameiere og beboere til 6 likelydende informasjonsmøter i månedsskiftet oktober/november. Her ble det gitt en beskrivelse av hvordan prosjektet teknisk ville bli gjennomført og hvordan det ville påvirke den enkelte beboer. Like før jul var prosjektbeskrivelsen ferdig og sendt ut til 8 entreprenører. Helt i starten av 2010 fikk vi komplett tilbud fra 4, og valget falt på NVS som er et stort velrenommert firma. De var også det klart billigste, hele 9 millioner under det opprinnelige kostnadsestimatet. Arbeidene vil begynne umiddelbart etter påske 2010, og hele prosjektet vil være ferdig i løpet av Dette er ca halve tiden for gjennomføringen av det som var planlagt. Styreleder har fulgt prosessen spesielt nøye og styret har mottatt løpende informasjon om situasjon og fremdrift. Ombygging av berederrommene En tilstandsrapport for våre berederrom fra 2007/2008, viste at temperaturen på varmtvannet var for lav og at faren for spredning av legionella var så stor at vi ble nesten pålagt å utbedre forholdet. I tillegg hadde vi over lengre tid hatt mye klager fra beboere om for lite varmt vann, med svært varierende temperatur. Styret fikk derfor laget en forprosjektrapport som skulle spesifisere hva som måtte gjøres for å løse problemene. Som kjent brukes det varmepumper som får sin energi fra ventilasjonsluften som hentes ned fra viftene på taket i tillegg til elektrisk energi for å varme opp vannet. Dessverre viste det seg at disse 2 energikildene var kombinert på feil måte i forbindelse med et tidligere rehabiliteringsprosjekt i berederrommene. I første omgang ble det derfor anbefalt å gjøre en omkobling av rørsystemene i berederrommene slik at man fikk de 2 energikildene til å arbeide optimalt sammen. Etter å ha innhentet tilbud fra flere leverandører, valgte vi Jan Kihm Rørmontasje. Vi startet dette prosjektet, men i løpet av kort tid ble det klarlagt at dels var feilkoblingene mer omfattende enn antatt, dels at en del tekniske komponenter måtte skiftes ut, og endelig at det ble oppdaget vesentlige rustangrep på en del av rørsystemet. Dette gjorde at dette prosjektet ble vesentlig dyrere enn det vi hadde budsjettert med. Det ble derfor nødvendig å ta opp et kortsiktig lån, som vil bli refinansiert inn i det stor rørutskiftingslånet. Styret mener også at det er riktig å se på dette prosjektet som en del av rehabilitering av rørsystemet i sameiet. På slutten av året ble prosjektet ferdigstilt og vi kunne glede oss over at de aller fleste beboerne fikk nok varmtvann med stabil riktig temperatur. I begynnelsen av 2010 har vi imidlertid hatt en del problemer i berederrom nr 3 og spesielt varmtvannsforsyningen til FB56. Det har vist seg å være et vanskelig problem å finne ut av, men vi mener nå at vi er nær en løsning. En del beboere i de øverste etasjene har klaget over at det tar lang tid før varmtvannet kommer. Dette skyldes nok at det er mange steder vi har måttet koble ut en god del av sirkulasjonsrørene i forbindelse med de mange lekkasjene. Dette problemet vil forsvinne når rørutskiftingsprosjektet er gjennomført.

8 Side 7 Utskifting av trapper og gelendere Sameiets trapper ned til garasjeanlegget samt rekkverk på kulverter viste stor slitasje, samt en del råteskader og utgjorde en fare for sikkerheten. Vi innhentet tilbud på nye trapper i metall. Valget falt da på ståltrapper med trinn i strekkmetall for maksimal sklisikkerhet. Trappen mellom FB52 og FB54 ned til garasjenivå var også en fare for sikkerheten, spesielt på vinterstid og vi skiftet derfor ut denne i samme omgang. Vaktmesterteamet har skiftet ut treverket som var ødelagt på rekkverkene på kulvertene. Nye garasjedører med rømningsvei Grunnet store problemer, og ikke minst store reparasjonsomkostninger med garasjedørene besluttet styret å skifte ut disse med mer solide dører som var beregnet for den store trafikken i sameiet. Vi bestemte oss for å gå for tilbudet fra Rosing. Vi har hatt problemer også med de nye portene, og Rosing har til tider vært trege til å utbedre mangler. På grunn av at vi har flere typer portåpnere var det visse problemer med å få alle systemene til å virke. Nå skal alle påpekte problemer være løst og portene fungerer som de skal. Oppussing av fellesarealer i Fossumberget 54/56 Fossumberget 54/56 viste stort forfall, og hadde et spesielt stort behov for oppussing av det indre fellesareal. Allerede i 2008 hadde styret på programmet at man skulle prioritere et rehabiliteringsprosjekt i den blokka, dels fordi at det naturlig er vesentlig større slitasje her med mange leiligheter og dels fordi at denne blokka ikke hadde fått del i tidligere oppussingsprosjekter. Det ble avholdt beboermøte i FB54/56 for å kartlegge hva beboerne selv synes var viktigst å utbedre først. Styret innhentet tilbud fra flere entreprenører og justerte omfanget av aktuelt arbeid i henhold til beboernes synspunkter og hva styret fant var forsvarlig i henhold til sameiets økonomi. Utbedring som ble bestilt er maling av inngangsdører, vegger, tak og postkasser samt nytt linoleumsbelegg i inngangspartier og trapper. Arbeidene ble utført i januar 2010 og resultatet synes veldig bra. Rensing av ventilasjonsvifter på taket. Vaktmesterteamet har utført en meget nødvendig rensing av ventilasjonsviftene på taket. Dette ble gjort i forbindelse med rehabilitering av berederrommene, slik at man fikk vesentlig bedre virkning av varmegjenvinningen av ventilasjonslufta. Mange beboere har gitt uttrykk for at inneluften er blitt mye bedre.

9 Side 8 Utskifting av vinduer og verandadører Det ble også i år gitt mulighet for sameiere å skifte ut vinduer og verandadører. Interesserte sameiere leverte inn bestillinger til styret som videreformidlet disse til Origo Bygg. Utskiftingen skjedde på høsten Skifte av vaskebyrå Nok en gang har vi sett oss nødt til å skifte vaskebyrå. Styret mottok mange klager fra beboerne vedr dårlig renhold. Vi engasjerte noen av beboerne til å sjekke renholdet kontinuerlig i en periode. På bakgrunn av tilbakemeldinger og klager generelt valgte styre å si opp avtalen med Kristiania Renhold og i stedet inngå kontrakt med Øvre Romerike Drift som i første omgang fikk en prøvetid på 3 måneder. Styret har mottatt mange positive meldinger vedr renholdet etter skifte av vaskebyrå. Vaktmesterteam Allerede på slutten av 2008 ble det klart at arbeidsmengden for vaktmesteren var altfor stor, ikke minst på grunn av alt arbeidet i forbindelse med lekkasjesakene og koordinering med forsikringsselskapet og håndverkere. Vi ansatte derfor Per Leonhardsen i 60% stilling og han gikk inn i vaktmesterteamet sammen med Stein Grothe. Per har lang erfaring innen vaktmesteryrket og har vist seg å være en svært positiv ressurs for sameiet. Som leder av vaktmesterteamet tar Stein seg av alle administrative oppgaver i forbindelse med rekvirering og oppfølging av håndverkere samt overvåkning av alle tekniske anlegg i sameiet. Dessuten er han sameiets sentrale person ved gjennomføringen av alle vedlikeholdsprosjekter. Vaktmesterteamet tar seg ellers av de daglige, løpende vedlikeholdsoppgaver og utfører også en del vedlikeholdsoppgaver som det ellers ville være nødvendig å engasjere eksterne håndverkere for å gjennomføre. I vaktmesterteamet inngår også en person som arbeider noen timer per uke på timebasis med å plukke søppel og holde orden i søppel rommene. Utleie av storstua Styret har åpnet for utleie av storstua mot en liten avgift. Regler for bruk av rommet er utarbeidet og fås ved henvendelse styret/vaktmester. Det er mange som har benyttet seg av dette tilbudet i løpet av 2009, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Dugnad Den tradisjonelle 2-dagers vårdugnaden ble avholdt tidlig i mai måned. Det ble raket, plukket søppel og ryddet busker. Samtidig ble det oppfordret til opprydding og containere ble satt på ballplassen. Dette er tydelig et velkomment tilbud til beboerne og containerne ble raskt fylt opp.

10 Side 9 Groruddalssatsingen. Dette er en kommunal støtteordning, som det kan søkes om midler fra sameier og borettslag i Groruddalen for prosjekter som er ment å skape et triveligere miljø både ute og inne i fellesarealene. Prosjektene som man søker om midler til må ha en egenfinansiering på 50%. I 2008 ble det sendt inn en omfattende rammesøknad til Groruddalssatsingen på en rekke prosjekter på uteområdet i sameiet. Det resulterte i at vi i første omgang fikk 50% støtte til å lage en totalplan for hvordan vi ønsket at uteområdet vårt skulle bli. Det ble engasjert et landskapsarkitektfirma, Sweco, og totalplanen var ferdig sommeren For 2009 ble det av store prosjekter søkt om støtte til trappeprosjektet og utskifting av garasjedører. Vi fikk innvilget søknaden og fikk 50% støtte, noe som utgjorde ,- kroner. Som man kan se nedenfor planlegger vi å søke om nye prosjekter innefor den opprinnelige rammesøknad for Befaring av takene Vi har inngått avtale med firmaet Protan om en årlig befaring av takene på våre 6 bygninger. Vi får da en rapport som beskriver tilstanden og om hvilke ting som trenger å utbedres for at takene skal holde seg i god stand over lang tid. Resultatet fra befaringen i 2009 viste at takene er i bra forfatning, men det ble spesifisert en del mindre ting som vi vil ta tak i når snøen er borte. USBL tillitsvalgtes seminar 3 av styremedlemmene deltok på USBL s årlige seminar for tillitsvalgte, hvor det ble holdt mange foredrag om temaer som er viktige for styrearbeidet. Dessuten var det nyttig å dele kunnskap og erfaringer med tillitsvalgte fra andre sameier og borettslag. Prosjekter under planlegging. Rensing av ventilasjonskanalene Så vidt vites er ventilasjonskanalene ikke blitt renset siden innflyttingen i sameiet. I et hvert fall er det altfor lenge siden dette er blitt gjort så det er på høy tid å få det gjort. Det er derfor planlagt å få gjennomført rensing av ventilasjonskanalene i løpet av Dette burde bedre inneklimaet vesentlig og samtidig får vi en kontroll på at ventilasjonssystemet brukes i henhold til husordensreglene. Undersøkelse av status på terrasser og balkonger I november 2007 ble det gjort en stikkprøveundersøkelse av balkonger og terrasser i sameiet. På grunn av det begrensede antall prøver ble konklusjonen at man trengte å ta flere prøver for å kunne komme med en kvalifisert uttalelse om den generelle situasjonen. Vi planlegger derfor at vi gjør disse ekstra undersøkelsene og testene, slik at vi kan få en kvalifisert uttalelse om når vi trenger å gjøre noen utbedringer og et kostnadsoverslag for en evt utbedring.

11 Side 10 Langsiktig vedlikeholdsplan Styret ønsker å få utarbeidet en langsiktig vedlikeholdsplan for sameiet, 5-10 år fremover. Dette vil gi en god, oversiktlig vedlikeholdsstatus for alle fellesarealer i sameiet og vil bli et godt redskap for å planlegge nødvendige vedlikeholdsprosjekter både økonomisk og tidsmessig. Oppgradering uteareal I tråd med det som er nevnt under Groruddalssatsingen, planlegger vi å søke om nye prosjekter innenfor rammesøknaden for De viktigste ting denne gang blir å utbedre gangveier og oppgradere beplantningen i sameiet. Oslo, den Per Tore Jacobsen /s/ Jan Erik Hagabråten /s/ Anne Lise Jeanette Sørli /s/ Leder Styremedlem Styremedlem Åge Odden /s/ Jon Langseth /s/ Oddvar Næristorp /s/ Styremedlem Styremedlem Styremedlem

12 Side 11

13 Side 12 Styrets Økonomiske redegjørelse 1. Kommentarer til resultatregnskapet I årets innkalling til det ordinære sameiemøte kan presentasjonen av resultatregnskapet med detaljering gitt i noter og budsjettet for 2010 virke litt uoversiktlig. Dette skyldes primært 2 ting: - Revisor krever naturlig nok at alle utgiftsposter i budsjettet for 2010 skal være med. For oss betyr det at alle utgiftene til rørutskiftingsprosjektet må være med i henhold til det reviderte kostnadsoverslaget på 24.5 millioner. Dette gjør at sum driftskostnader, driftsresultat og årets resultat i budsjettet for 2010 virker ganske uforståelig. Vi har derfor laget en egen note 14 som inneholder utgiftsbudsjettet slik det vil se ut, hvis vi holder rørutskiftingsprosjektet utenfor. Dette håper vi gir et bedre grunnlag for å kunne vurdere, forstå og sammenligne årets budsjett og resultat med fjorårets tall. - Som kjent skiftet vi forretningsfører den I noen grad opererte de med noe forskjellig definisjon av de enkelte utgiftskontiene. Spesielt i detaljeringen i de enkelte kontiene kan dette gi utslag som det kan trenges nærmere forklaring på. Vi vil derfor kommentere en del av postene i resultatregnskapet og spesielt en del av utgiftskontiene i detaljeringen under notene. Det presiseres at det av praktiske årsaker bare spesifiseres de store beløpene under utgiftskontiene. Andre driftsinntekter/note2: Vi fikk 50% tilskudd fra den kommunale Grorudsatsingen for våre prosjekter på fellesarealene (trapper, garasjeporter, totalplan for utearealet + diverse). Dette ga oss en inntekt på I tillegg fikk vi kr ,- fra USBL som tilskudd til utarbeidelse av forprosjektet til rørutskiftingen. Bompengene omhandles i egen note i regnskapet. Personalkostnader/note3: Begrunnelsen for styrking av vaktmesterteamet har vi flere ganger redegjort for tidligere, også i årets årsmelding. Vi har 1,6 ansatte vaktmestere. Dessuten arbeider en mann på timebasis noen timer per uke med å plukke søppel og holde søppelrommene rene og ordentlig. Overtiden skyldes primært snøbrøyting og ekstra arbeid i forbindelse med avhjelping av kritiske tekniske problemer utenom arbeidstid. De andre postene er lovpålagte avgifter. Forretningsførerhonorar: Forretningsførerhonoraret hos vår tidligere forretningsfører var på ca ,- kr per år (inkl. husleieservice), mens det hos vår nåværende forretningsfører er ,- per år. Overgangen var 1. mai i 2009, og vi måtte betale dobbelt i 2 måneder, da vi byttet før oppsigelsestiden til Nordberg utløpte. Derfor betalte vi til sammen ca ,- i 2009 (Husleieservice hos Nordberg er lagt inn under andre honorarer ) Andre honorarer/note 5: De største postene: Kto 6714 Forretningsførertjenester USBL (inkludert i de ,-kr ovenfor) ,- Kto 6716 Nordberg, husleieservice (se ovenfor) ,- Siste halvdel utarbeidelse landskapsplan for uteområdet ,- Kto 6730 Rørutskifting: 6 informasjonsmøter etter forprosjekt, fase1, Prosjektering, beskrivelse ,- Konsulenttjenester prosjekt utvendige trapper ,- Kto 6731 Konsulenttjenester utarbeiding av anbudsbeskrivelse oppussing FB54/ ,- Kto 6720 Juridisk assistanse i forbindelse med en konflikt som sameiet har med en tidligere sameier i forbindelse med betaling for rehabilitering av et bad ,-

14 Side 13 Energi kostnader: Grunnen til at vi endte over budsjett er primært at strømprisen var høy i 2009, spesielt i siste halvår. Selv om det er et faktum at varmepumpene/gratisenergien fra ventilasjonslufta på taket etter rehabiliteringsprosjektet nå bidrar i vesentlig grad i berederrommene, ble ikke strømforbruket redusert, slik vi håpet på. Vi tror at dette skyldes at forbruket av varmtvann har steget betraktelig etter at prosjektet var ferdig, men bedre svar får vi nok når varmtvannsmålerne i alle leiligheter er installert. Andre driftskostnader eiendom/note 6: Vi har brukt noe mer på containerleie enn budsjettert, og det faktum at vi fremdeles bruker en god del på utskifting av låser/nøkler bidrar også. Ellers er jo TV/Bredbånd og trappevasken de klart største postene. Reparasjon og vedlikehold: Her kommenteres bare kontiene med de store kostnadene. Kto 6601: Betaling av vannskade hos beboer, ikke forsikring ,- Kto 6602: Skifte av stigerør i 3 leiligheter, hvor man måtte rehablitere badene, og hvor det var hensiktsmessig at sameiet forskutterte stigerørene ,- Forprosjekt rørutskifting ,- Rehabilitering berederrom ,- Kto 6613 Prosjekt utvendige trapper ,- Kto 6645 Prosjekt utvendige trapper, rep. av kulvertkanter ,- Kto 6647 Installasjon GSM-key-mulighet for å åpne garasjedører med mobiltelefon (før skifte av garasjedørene) ,- Akonto garasjedører ,- Kto 6692 Sluttfaktura garasjeporter ,- Betaling av vannskade hos beboer, ikke forsikring ,- Service brannslukkere ,- Opprusting kjøkken og styrerom ,- Tidsstyrt låssystem FB54/ ,- Ettersyn og rapport tak ,- 2. Prosjekter gjennomført i 2009 Regnskapssystemet vi nå bruker gir oss mulighet for å samle alle kostnader for et prosjekt, selv om de er ført på ulike konti. La oss derfor se på kostnadene for de viktigste vedlikeholdsprosjekter og noen andre tiltak som vi gjennomførte i Rehabilitering av berederrommene. Hovedårsaken til at dette prosjektet ble igangsatt var at vi hadde hatt kontroll av berederrommene, som endte med at det ble påvist for lav temperatur på varmtvannet, slik at vi lå i grenseland når det gjaldt fare for spredning av legionella. Dessuten hadde det vært klaget over ustabil temperatur på varmtvannet og tidvis for lite tilgang på det. Siden det allerede var gjort en omfattende rehabilitering av berederrommene i 2005, regnet vi med at hele anlegget var i bra stand. Vi budsjetterte med kr ,-!. Som vi har informert om tidligere viste det seg at det var et vesentlig større prosjekt å få berederrommene i forsvarlig stand, få utnyttet varmepumpene/ gratisenergien optimalt og eliminere legionellafaren ved å varme opp vannet. Det førte til at vi måtte ta opp et ekstra lån på 2,5 millioner. Da prosjektet var ferdig i september/oktober fungerte alle berederrommene meget bra og alle fikk nok varmt vann med riktig temperatur. I mars i år fikk vi et problem i berederrom nr 3 som forsyner FB I perioder med svært høyt vannforbruk opplever noen beboere at det ikke er tilstrekkelig med varmt vann. I skrivende stund sliter vi fremdeles med dette, som viser å være vanskelig å finne ut av, slik at det tar litt tid. Dessuten er det en del beboere som bor i de øverste etasjene i

15 Side 14 alle blokkene som klager på at det tar lang tid før varmtvannet kommer. Dette skyldes at flere av sirkulasjonsrørene er avstengt i forbindelse med vannlekkasjer. Dette problemet vil forsvinne i forbindelse med rørutskiftingen. Totalkostnaden for prosjektet ble ,- kr Nye utvendige trapper De 3 trappene ned til garasjen måtte skiftes av sikkerhetsmessige årsaker. Betongreposene hadde store sprekker og gelenderet og trappetrinnene var delvis angrepet av råte. Trappen mellom FB 52 og FB 54 var heller ikke i den beste forfatning og var vanskelig å gå i, spesielt om vinteren. Vi tok derfor å skiftet den samtidig. Vi budsjetterte med en kostnad for de 3 trappene på ,- kr. Totalkostnaden for alle 4 trappene ble ,-kr Nye garasjeporter Vi hadde store vedlikeholdskostnader på de gamle garasjeportene og i lengre perioder måtte de stå oppe på grunn av tekniske feil. De var vel heller ikke laget for å tåle den trafikken det er med inn- og utkjøringer på Jesperud. Vi prioriterte derfor å få skiftet ut disse med garasjeporter som tåler belastningen, type industriporter. Det skal ikke stikkes under en stol at vi hadde innkjøringsproblemer med de nye portene, som skyldtes problemer med servicen hos leverandøren. Det skapte også en del problemer at vi skulle ha hele 4 fjernåpningssystemer til å fungere. Budsjettet lød på ,-kr Totalkostnaden for garasjeportene ble ,-kr Oppussing FB 54/56 Selv om dette prosjektet var planlagt for 2009 ble det ikke økonomisk plass for dette prosjektet i fjor. Likevel fikk vi laget anbudsforespørselen, mens selve gjennomføringen av prosjektet ble skjøvet til 2010 Kostnad for utarbeidelse av anbudsforespørsel ble ,-kr Rørutskiftingsprosjektet En del forarbeider til dette prosjektet ble gjort og betalt på 2009 budsjettet. Følgende aktiviteter ble gjennomført: Forprosjektet, gjennomføring av 6 informasjonsmøter samt 1. del av fase 1 i prosjekteringsfasen, som er anbudsbeskrivelsen av prosjektet. Bortsett fra forprosjektet var disse aktivitetene ikke budsjettert for i Kostnad for disse aktiviteter ble ,-kr I tillegg ble det på sameiets regning skiftet stigerør i 3 leiligheter hvor man måtte rehabilitere badet, og hvor det lå til rette for utskifting av stigerørene. Dette kommer jo til fradrag på våre prosjektkostnader i 2010, men som vi forskutterte i Dette ble det jo ikke budsjettert for i Kostnad for disse stigerørutskiftingene ble ,-kr Legger vi sammen alle prosjektrelaterte kostnader over og trekker det fra regnskapstallet på kr ,- kommer vi til at det generelle, løpende vedlikeholdet hadde en kostnad på ca 1 million kroner i 2009.

16 Side Planlagt for 2010 Rørutskiftingsprosjektet: Dette blir naturlig nok det største og viktigste prosjektet for oss i Siden vi har gitt svært mye informasjon om dette, har det liten hensikt å gjenta dette her. For at de andre prosjektene vi har planlagt for 2010 ikke skal drukne i det offisielle resultatregnskap, har vi laget det før nevnte noteresultatregnskap, lagt inn som note 14. Her er kostnadene til rørutskiftingsprosjektet tatt ut, slik at man lettere kan sammenligne med tidligere budsjett og regnskapstall. Andre planlagte prosjekter for 2010: Som man ser er det budsjettert med reparasjoner og vedlikehold på kr ,-. Av dette er kr ,- budsjettert til generelt, løpende vedlikehold og resten til planlagte prosjekter. Styret har prioritert følgende prosjekter for å ivareta det ansvar vi har i følge vedtektene om å drifte og vedlikeholde eiendommen og holde fellesarealet som blant annet består av sameiets bygninger og eiendommen for øvrig, i forsvarlig stand. Oppussing FB54/56 Som nevnt ble det ikke økonomisk plass til dette prosjektet i 2009, og ble derfor forskjøvet til Vi startet med dette prosjektet ved årets start og det er allerede sluttført. Det har i store trekk bestått i maling av alle vestibyler, postkasser, korridorer og trappeoppganger, utskifting av gulvbelegg i vestibyler og trappeoppganger og utskifting av branndørene i alle 5 korridorene. Nytt belegg i korridorene var ikke med i det nå sluttførte arbeidet, men etter meget sterkt ønske fra beboerne har styret prioritert å etterkomme dette i et ekstraprosjekt i år. Langsiktig vedlikeholdsplan En rullerende vedlikeholdsplan for de nærmeste 5-10 år er et uvurderlig hjelpemiddel for styret til å prioritere å budsjettere nødvendige vedlikeholdsoppgaver, og til enhver tid har oversikt over status på de ulike deler av bygningsmasse og fellesareal. Alle foreslåtte tiltak vil bli kostnadsberegnet og prioritert. Undersøkelse av status på betong på terrasser og balkonger Etter stikkprøveundersøkelsen i november 2007 ble det klart at man trengte å ta flere prøver for å kunne komme med en kvalifisert uttalelse om når vi trenger å gjøre noen utbedringer og et kostnadsoverslag for utbedring. Vi prioriterer å gjennomføre denne utvidede prøvetaking. Rensing av ventilasjonskanalene. Antagelig er ikke ventilasjonskanalene blitt renset før, slik at det er på høy tid å få utført dette. Dette vil gi et bedre inneklima, noe som er en viktig del i Helse-, miljø- og sikkerhetsplanen som alle sameier og borettslag plikter å følge. Vi får samtidig en kontroll på at ventilasjonssystemet brukes i henhold til Husordensreglene. Oppgradering av uteareal Med referanse til det som er redegjort for i årsmeldingen, planlegger vi å gå videre med opprusting av utearealet ifølge den totalplanen vi har laget og fått støtte til å utarbeide. Det er verd å merke seg at Grorudsatsingen støtter prosjekter innenfor rammesøknaden med 50% og det er ikke mulig å få full finansiering. Det er søknadsfrist 4 ganger i året og den nærmeste er nå 1. mai. Vi skal også være klar over at kommunen har bevilget midler til Grorudsatsingen i flere år, men på informert hold går det rykter om at 2010 blir siste året. Derfor er det viktig å bruke sjansen. Det vi vil prioritere først er utbedring av gangveier og beplantning på uteområdet.

17 Side 16 Resultatregnskap 2009 Jesperud Boligsameie Resultatregnskap 2009 Jesperud Boligsameie Driftsinntekter Note Regnskap 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Innkrevde felleskostnader Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Andre honorar Forsikringspremier Energikostnader Kommunale avgifter Andre driftskostnader eiendom Driftskostnader administrasjon Reparasjoner og vedlikehold Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Årets resultat Overføringer og disponeringer Overført annen egenkapital Andre overføringer SUM OVERFØRINGER

18 Side 17 Balanse 2009 Jesperud Boligsameie EIENDELER Anleggsmidler Note Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygninger Andre driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Leiligheter i eget eie Fordringer Restanser felleskostnader Kundefordringer Fordringer på Usbl Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd og kontanter Kontanter Innestående bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

19 Side 18 Balanse 2009 Jesperud Boligsameie Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pantegjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig off. myndigheter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Oslo Boligbyggelaget Usbl Autorisert regnskapsførerselskap Lillevi Hopstad /s/ Faglig leder/ regnskapssjef Oslo, Per Tore Jacobsen /s/ Leder Jan Erik Hagabråten /s/ Nestleder Oddvar Næristorp /s/ Styremedlem Åge Odden /s/ Styremedlem Jon Langseth /s/ Styremedlem Anne Lise Jeanette Sørli /s/ Styremedlem

20 Side 19 Noter årsoppgjør 2009 Jesperud Boligsameie Regnskapsprinsipp Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dette antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr ,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening. Individuell nedbetaling av lån IN er behandlet etter gjeldsmetodeløsningen. Dette prinsippet innbærer at ekstrainnbetalingen fra eiere klassifiseres som forskuddsbetaling av eiers kapitalkostnader. Det innbetalte beløpet føres som gjeld til eier under langsiktig gjeld i borettslagets balanse. Innbetalt beløp vil bli regnskapsmessig nedskrevet i takt med opprinnelig nedbetalingsplan. Andelseierne vil ved IN få sikkerhet ved inntrederett i det pantedokumentet som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Inntrederetten har sideordnet prioritet med det til enhver tid gjenstående beløpet av felleslånet.

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Jesperud Boligsameie HUSORDENSREGLER

Jesperud Boligsameie HUSORDENSREGLER Jesperud Boligsameie HUSORDENSREGLER A. GENERELT 1. Disse husordensregler er en veiledning i "god naboskikk", og inneholder samtidig regler og opplysninger om forhold som må iakttas av hensyn til sameiets

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den 3. april 214. Sak 1: Konstituering Innstilling til de respe

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den 3. april 214. Sak 1: Konstituering Innstilling til de respe 1 Sameiet Sofiesgate 12 Det innkalles til ordinært sameiermøte i sameiet Sofiesgate 12. Tid og sted: Torsdag 3. april 214 kl 18: i Sofiesgate 12. Saksliste 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Årsregnskap 2016 Borettslaget Trondheimsveien 5

Årsregnskap 2016 Borettslaget Trondheimsveien 5 Årsregnskap 6 Borettslaget Trondheimsveien 5 Disponible midler Regnskap 6 Regnskap 5 A. Disponible midler fra foregående årsregnskap 4 37 8 B. Endring i disponible midler Årets resultat 756 84 3 57 Tilbakeføring

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Årsregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Årsregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Årsregnskap 25 Universitetstjenestemennenes borettslag Disponible midler Regnskap 25 Regnskap 24 A. Disponible midler fra foregående årsregnskap 3 929 945 2 74 338 B. Endring i disponible midler Årets

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Noter til årsregnskapet

Noter til årsregnskapet Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 19.april Konstituering Innstilling til de respektive poste

Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 19.april Konstituering Innstilling til de respektive poste 1 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Borettslaget Platous gate 9 Tid og sted: Tirsdag 19. april 16 kl: 17:3 Sted: Usbl, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Spesifisert resultatregnskap 215 Universitetstjenestemennenes borettslag 215 214 215 216 INNTEKT Leieinntekt 36 Innkrevde felleskostn. drift 5 149 914 4 671 426 5 24 5 434 362 Innkrevde felleskostn. kapital

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte 2 Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007)

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) GENERELT 1. Disse husordensreglene er en veiledning i god naboskikk. De inneholder samtidig regler og

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Gotaasgården

Husordensregler for Sameiet Gotaasgården Sameiet Styrets informasjon til sameiere og leietakere Husordensregler for Sameiet Vi ønsker at alle skal bidra til at Gotaasgården skal bli et godt sted å bo for alle! Gotaasalleên 11, 2050 Jessheim Tlf

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 12. MAI 2011 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 3 58 REVISJONSBERETNING SIDE 6 7

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 12. MAI 2011 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 3 58 REVISJONSBERETNING SIDE 6 7 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 12. MAI 2011 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 3 58 REVISJONSBERETNING SIDE 6 7 ÅRSREGNSKAP FOR 2010 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2008 og budsjett 2009 SIDE 7-17. - Noter til årsregnskap 2008 SIDE 11-15

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2008 og budsjett 2009 SIDE 7-17. - Noter til årsregnskap 2008 SIDE 11-15 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2009 SIDE 1-2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2008 SIDE 3-5 REVISJONSBERETNING SIDE 6 ÅRSREGNSKAP FOR 2008 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

VEDL.g; Budsjett 2015

VEDL.g; Budsjett 2015 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note 2015-12 2014-12 VEDL.g; 2015 2016 Inntekter Felleskostnader 3 427 014 3 427 092 3 437 111 3 780 822 Annen driftsinntekt 2 10 200 10 200 10 000 10 000

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer