INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11"

Transkript

1 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE RESULTATREGNSKAP FOR 2009 M/NOTER / BUDSJETT Resultatregnskap 2009 og budsjett 2010 SIDE 16 - Balanseregnskap 2009 SIDE Noter til regnskap 2009 SIDE Opplysninger om sameiet, forsikring mm. note 10 SIDE 23 - Opplysninger om sameiets lån note 11 SIDE 24 - Egenkapital note 12 SIDE 24 BUDSJETTKOMMENTAR FOR 2010 SIDE HUSORDENSREGLER SIDE VEDTEKTER SIDE 33 41

2 Side 1 JESPERUD BOLIGSAMEIE Det innkalles til ordinært sameiermøte i Jesperud Boligsameie. Tid og sted: Torsdag 29. april 2010 kl på Stovner videregående skole, Karl Fossums vei 25, inngang fra skolegården SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 2 seksjonseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 1.5 Godkjenning av innkalling 1.6 Godkjenning av saksliste 2. Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 3. Budsjett Godtgjørelse til styret 5. Andre saker 6. Valg Oslo, den 8. april 2010 JESPERUD BOLIGSAMEIE STYRET VEDLAGTE NAVNESEDDEL FYLLES UT OG LEVERES VED INNGANGEN.

3 Side 2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den 29. april 2010: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på sameiermøtet. Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret Årsmelding for 2009 følger vedlagt og anbefales godkjent. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet Sak 3: Budsjett 2010 Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2009 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2009, som viser et underskudd på kr ,- anbefales godkjent. Budsjett for 2010 følger vedlagt og anbefales tatt til orientering. Sak 4: Godtgjørelse til styret Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremlegges på sameiermøtet. Sak 5: Andre saker 5.1 IN-ordning for sameiets andre større lån Forslag fra styret I diskusjonen rundt IN-ordningen for rørutskiftingslånet på ekstraordinært sameiemøte den 18. mars 2010 ble det fremmet ønske om å innføre samme ordning også på det største av de eksisterende lån (saldo per er kr ,-). Styrets forslag til vedtak: Det innføres separat IN-ordning for ovennevnte lån fra med samme betingelser som for rørutskiftingslånet, som ble vedtatt på ekstraordinært sameiemøte den Dugnader Forslag innsendt av Unni Wold, Fossumberget 50: Forslag: Innføre bot til de som ikke har anledning til å være med på dugnadene. For eksempel kr 500,- pr dugnad pr leilighet. Hensikt: Overføre penger til vedlikeholdsfond (for eksempel)

4 Side 3 Styrets kommentar: Styret mener intensjonen i forslaget er god, men vanskelig å gjennomføre i praksis. Vi kan riktignok skrive ut fakturaer på bøtene, men vi har ingen hjemmel for å inndrive pengene. Styret kan derfor ikke gå inn for vedtaket. Imidlertid henstiller vi til alle beboere å delta på dugnadene og på den måten gjøre en innsats for sameiet. 5.3 Stoppe/utsette alle nye prosjekter som ikke er absolutt nødvendige Forslag innsendt av Ivar Kirkemo, Fossumberget 54: For å unngå økninger i felleskostnadene fremmes det forslag om å ikke iverksette/vurdere å avslutte alle prosjekter som ikke er absolutt nødvendig, herunder oppgradering av uteareal, oppussing av kjellerboder mv. Styrets innstilling: Styrets innstilling er at forslaget må avvises. Det sittende styret er opptatt av en god og langsiktig forvaltning av sameiets bygningsmasse. Et godt vedlikehold må ha et langsiktig perspektiv og det er styrets oppgave å sørge for at vedlikeholdet er godt slik at man forhindrer forfall av bygningsmassen og verdireduksjon på leilighetene. Rent økonomisk kan man på kort sikt få noe lavere felleskostnader ved å utsette vedlikehold, men dette vil føre til høyere kostnader over tid, og også til større svingninger i felleskostnadene. Det er styrets syn at dagens situasjon med mange parallelle prosjekter nettopp er resultatet av at man har utsatt vedlikehold for lenge og at man nå må ta igjen etterslepet Forlag til vedtak: Forslaget avvises Sak 6: Valg Valgkomitéens innstilling blir lagt fram på sameiermøtet. 6.1 Valg av 2 medlemmer til styret. 6.2 Valg av 2 varamedlemmer til styret. 6.3 Valg av valgkomité.

5 Side 4 Jesperud Boligsameie ÅRSMELDING 2009 Styret har etter sameiemøte 2009 bestått av følgende representanter: Navn Adr Leder Per Tore Jacobsen Tverrbakken 5, 0475 OSLO Nestleder Jan Erik Hagabråten Fossumberget 32, 0983 OSLO Styremedlem Anne Lise Jeanette Sørli Fossumberget 24, 0983 OSLO Styremedlem Åge Odden Fossumberget 38, 0983 OSLO Styremedlem Jon Langseth Fossumberget 50, 0983 OSLO Styremedlem Oddvar Næristorp Fossumberget 54, 0983 OSLO Varamedlem Jaleh Sadeghieh Fossumberget 52, 0983 OSLO Varamedlem Arild Nilsen Høybråtenveien 3 C, 1055 OSLO Selskapets styre består av 1 kvinne og 5 menn. Selskapet har 2 ansatte. Selskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Overdragelse av leiligheter: 12 leiligheter har det siste året skiftet eiere. Juridiske andelseiere: Selskapet har pr juridiske eiere. Oslo kommune eier 23 seksjoner Virksomhetens art: Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for eierne. Selskapet ligger i Oslo kommune. Selskapets organisasjonsnummer er Det er 360 leiligheter i selskapet. Forretningsførsel og revisjon: Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl. Revisor er BDO, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo. Arbeidsgiveransvar Styret er ikke kjent med at det skulle være noe rundt selskapets ansettelsesforhold som er i strid med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Forsikring: Selskapets eiendommer er fullverdi forsikret i Gjensidige forsikring. Polisenummer: Forsikringssum er kr ,-. Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise.

6 Side 5 Ytre miljø: Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt. Økonomi: Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Årets årsregnskap viser et underskudd med kr ,-. For øvrig vises til noter, budsjettkommentarer samt kommentarer under regnskapsbehandling på sameiemøtet. Styret foreslår at underskuddet føres mot egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det framlagte årsregnskap. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling. Styrets arbeid Det er i løpet av 2009 avholdt 1 ordinært sameiemøte, 2 ekstraordinære sameiemøter, 2 beboermøter (hvorav et ble avholdt samme dag som første ekstraordinære sameiemøtet), 16 ordinære styremøter, 4 ekstraordinære styremøter og en styremiddag. I tillegg er det avholdt 6 informasjonsmøter for sameiere og beboere i forbindelse med rørutskiftingsprosjektet. I perioden er det, i tillegg til ordinært styrehonorar til styremedlemmene, utbetalt bilgodtgjørelse til styreleder. De viktigste sakene Prosjekt rørutskifting Selv om vi var klar over at forsikringspremien ville gå opp i 2009 etter mange vannskadesaker i 2008, kom det nok som et sjokk på oss at forsikringsselskapet nesten doblet premien til ca 1.1 millioner kroner for I et møte med forsikringsselskapet fikk vi klar beskjed om å sette i verk tiltak for å redusere antall vannskader og dermed forsikringsutbetalingene. I motsatt fall kunne vi ikke regne med at forsikringsselskapet ville forsikre oss i det hele tatt i Allerede på beboermøtet etter det ordinære ekstraordinære sameiemøtet den 3.mars informerte styret om denne situasjonen. I vår økonomiske redegjørelse til det ordinære sameiemøtet den 23. april informerte vi om at vi ville sette i gang et forprosjekt for å kostnadsberegne, planlegge og beskrive gjennomføringen av utskifting av alle vannrør i sameiet. Sameiemøtet vedtok å gi styret fullmakt til å gjennomføre forprosjekt og deretter hovedprosjekt samt å gjøre de nødvendige låneopptak for å finansiere prosjektet. For styret var det fra dag 1 klart at et slikt prosjekt, som er det største prosjektet i sameiets historie, måtte beskrives og ledes av et profesjonelt konsulentfirma, og valget falt på Obos Prosjekt. Dette sikret en anbudsrunde basert på en fullverdig beskrivelse/definisjon av prosjektet og en profesjonell ledelse av prosjektet.

7 Side 6 Når Obos Prosjekt var ferdig med forprosjektet, inviterte vi alle sameiere og beboere til 6 likelydende informasjonsmøter i månedsskiftet oktober/november. Her ble det gitt en beskrivelse av hvordan prosjektet teknisk ville bli gjennomført og hvordan det ville påvirke den enkelte beboer. Like før jul var prosjektbeskrivelsen ferdig og sendt ut til 8 entreprenører. Helt i starten av 2010 fikk vi komplett tilbud fra 4, og valget falt på NVS som er et stort velrenommert firma. De var også det klart billigste, hele 9 millioner under det opprinnelige kostnadsestimatet. Arbeidene vil begynne umiddelbart etter påske 2010, og hele prosjektet vil være ferdig i løpet av Dette er ca halve tiden for gjennomføringen av det som var planlagt. Styreleder har fulgt prosessen spesielt nøye og styret har mottatt løpende informasjon om situasjon og fremdrift. Ombygging av berederrommene En tilstandsrapport for våre berederrom fra 2007/2008, viste at temperaturen på varmtvannet var for lav og at faren for spredning av legionella var så stor at vi ble nesten pålagt å utbedre forholdet. I tillegg hadde vi over lengre tid hatt mye klager fra beboere om for lite varmt vann, med svært varierende temperatur. Styret fikk derfor laget en forprosjektrapport som skulle spesifisere hva som måtte gjøres for å løse problemene. Som kjent brukes det varmepumper som får sin energi fra ventilasjonsluften som hentes ned fra viftene på taket i tillegg til elektrisk energi for å varme opp vannet. Dessverre viste det seg at disse 2 energikildene var kombinert på feil måte i forbindelse med et tidligere rehabiliteringsprosjekt i berederrommene. I første omgang ble det derfor anbefalt å gjøre en omkobling av rørsystemene i berederrommene slik at man fikk de 2 energikildene til å arbeide optimalt sammen. Etter å ha innhentet tilbud fra flere leverandører, valgte vi Jan Kihm Rørmontasje. Vi startet dette prosjektet, men i løpet av kort tid ble det klarlagt at dels var feilkoblingene mer omfattende enn antatt, dels at en del tekniske komponenter måtte skiftes ut, og endelig at det ble oppdaget vesentlige rustangrep på en del av rørsystemet. Dette gjorde at dette prosjektet ble vesentlig dyrere enn det vi hadde budsjettert med. Det ble derfor nødvendig å ta opp et kortsiktig lån, som vil bli refinansiert inn i det stor rørutskiftingslånet. Styret mener også at det er riktig å se på dette prosjektet som en del av rehabilitering av rørsystemet i sameiet. På slutten av året ble prosjektet ferdigstilt og vi kunne glede oss over at de aller fleste beboerne fikk nok varmtvann med stabil riktig temperatur. I begynnelsen av 2010 har vi imidlertid hatt en del problemer i berederrom nr 3 og spesielt varmtvannsforsyningen til FB56. Det har vist seg å være et vanskelig problem å finne ut av, men vi mener nå at vi er nær en løsning. En del beboere i de øverste etasjene har klaget over at det tar lang tid før varmtvannet kommer. Dette skyldes nok at det er mange steder vi har måttet koble ut en god del av sirkulasjonsrørene i forbindelse med de mange lekkasjene. Dette problemet vil forsvinne når rørutskiftingsprosjektet er gjennomført.

8 Side 7 Utskifting av trapper og gelendere Sameiets trapper ned til garasjeanlegget samt rekkverk på kulverter viste stor slitasje, samt en del råteskader og utgjorde en fare for sikkerheten. Vi innhentet tilbud på nye trapper i metall. Valget falt da på ståltrapper med trinn i strekkmetall for maksimal sklisikkerhet. Trappen mellom FB52 og FB54 ned til garasjenivå var også en fare for sikkerheten, spesielt på vinterstid og vi skiftet derfor ut denne i samme omgang. Vaktmesterteamet har skiftet ut treverket som var ødelagt på rekkverkene på kulvertene. Nye garasjedører med rømningsvei Grunnet store problemer, og ikke minst store reparasjonsomkostninger med garasjedørene besluttet styret å skifte ut disse med mer solide dører som var beregnet for den store trafikken i sameiet. Vi bestemte oss for å gå for tilbudet fra Rosing. Vi har hatt problemer også med de nye portene, og Rosing har til tider vært trege til å utbedre mangler. På grunn av at vi har flere typer portåpnere var det visse problemer med å få alle systemene til å virke. Nå skal alle påpekte problemer være løst og portene fungerer som de skal. Oppussing av fellesarealer i Fossumberget 54/56 Fossumberget 54/56 viste stort forfall, og hadde et spesielt stort behov for oppussing av det indre fellesareal. Allerede i 2008 hadde styret på programmet at man skulle prioritere et rehabiliteringsprosjekt i den blokka, dels fordi at det naturlig er vesentlig større slitasje her med mange leiligheter og dels fordi at denne blokka ikke hadde fått del i tidligere oppussingsprosjekter. Det ble avholdt beboermøte i FB54/56 for å kartlegge hva beboerne selv synes var viktigst å utbedre først. Styret innhentet tilbud fra flere entreprenører og justerte omfanget av aktuelt arbeid i henhold til beboernes synspunkter og hva styret fant var forsvarlig i henhold til sameiets økonomi. Utbedring som ble bestilt er maling av inngangsdører, vegger, tak og postkasser samt nytt linoleumsbelegg i inngangspartier og trapper. Arbeidene ble utført i januar 2010 og resultatet synes veldig bra. Rensing av ventilasjonsvifter på taket. Vaktmesterteamet har utført en meget nødvendig rensing av ventilasjonsviftene på taket. Dette ble gjort i forbindelse med rehabilitering av berederrommene, slik at man fikk vesentlig bedre virkning av varmegjenvinningen av ventilasjonslufta. Mange beboere har gitt uttrykk for at inneluften er blitt mye bedre.

9 Side 8 Utskifting av vinduer og verandadører Det ble også i år gitt mulighet for sameiere å skifte ut vinduer og verandadører. Interesserte sameiere leverte inn bestillinger til styret som videreformidlet disse til Origo Bygg. Utskiftingen skjedde på høsten Skifte av vaskebyrå Nok en gang har vi sett oss nødt til å skifte vaskebyrå. Styret mottok mange klager fra beboerne vedr dårlig renhold. Vi engasjerte noen av beboerne til å sjekke renholdet kontinuerlig i en periode. På bakgrunn av tilbakemeldinger og klager generelt valgte styre å si opp avtalen med Kristiania Renhold og i stedet inngå kontrakt med Øvre Romerike Drift som i første omgang fikk en prøvetid på 3 måneder. Styret har mottatt mange positive meldinger vedr renholdet etter skifte av vaskebyrå. Vaktmesterteam Allerede på slutten av 2008 ble det klart at arbeidsmengden for vaktmesteren var altfor stor, ikke minst på grunn av alt arbeidet i forbindelse med lekkasjesakene og koordinering med forsikringsselskapet og håndverkere. Vi ansatte derfor Per Leonhardsen i 60% stilling og han gikk inn i vaktmesterteamet sammen med Stein Grothe. Per har lang erfaring innen vaktmesteryrket og har vist seg å være en svært positiv ressurs for sameiet. Som leder av vaktmesterteamet tar Stein seg av alle administrative oppgaver i forbindelse med rekvirering og oppfølging av håndverkere samt overvåkning av alle tekniske anlegg i sameiet. Dessuten er han sameiets sentrale person ved gjennomføringen av alle vedlikeholdsprosjekter. Vaktmesterteamet tar seg ellers av de daglige, løpende vedlikeholdsoppgaver og utfører også en del vedlikeholdsoppgaver som det ellers ville være nødvendig å engasjere eksterne håndverkere for å gjennomføre. I vaktmesterteamet inngår også en person som arbeider noen timer per uke på timebasis med å plukke søppel og holde orden i søppel rommene. Utleie av storstua Styret har åpnet for utleie av storstua mot en liten avgift. Regler for bruk av rommet er utarbeidet og fås ved henvendelse styret/vaktmester. Det er mange som har benyttet seg av dette tilbudet i løpet av 2009, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Dugnad Den tradisjonelle 2-dagers vårdugnaden ble avholdt tidlig i mai måned. Det ble raket, plukket søppel og ryddet busker. Samtidig ble det oppfordret til opprydding og containere ble satt på ballplassen. Dette er tydelig et velkomment tilbud til beboerne og containerne ble raskt fylt opp.

10 Side 9 Groruddalssatsingen. Dette er en kommunal støtteordning, som det kan søkes om midler fra sameier og borettslag i Groruddalen for prosjekter som er ment å skape et triveligere miljø både ute og inne i fellesarealene. Prosjektene som man søker om midler til må ha en egenfinansiering på 50%. I 2008 ble det sendt inn en omfattende rammesøknad til Groruddalssatsingen på en rekke prosjekter på uteområdet i sameiet. Det resulterte i at vi i første omgang fikk 50% støtte til å lage en totalplan for hvordan vi ønsket at uteområdet vårt skulle bli. Det ble engasjert et landskapsarkitektfirma, Sweco, og totalplanen var ferdig sommeren For 2009 ble det av store prosjekter søkt om støtte til trappeprosjektet og utskifting av garasjedører. Vi fikk innvilget søknaden og fikk 50% støtte, noe som utgjorde ,- kroner. Som man kan se nedenfor planlegger vi å søke om nye prosjekter innefor den opprinnelige rammesøknad for Befaring av takene Vi har inngått avtale med firmaet Protan om en årlig befaring av takene på våre 6 bygninger. Vi får da en rapport som beskriver tilstanden og om hvilke ting som trenger å utbedres for at takene skal holde seg i god stand over lang tid. Resultatet fra befaringen i 2009 viste at takene er i bra forfatning, men det ble spesifisert en del mindre ting som vi vil ta tak i når snøen er borte. USBL tillitsvalgtes seminar 3 av styremedlemmene deltok på USBL s årlige seminar for tillitsvalgte, hvor det ble holdt mange foredrag om temaer som er viktige for styrearbeidet. Dessuten var det nyttig å dele kunnskap og erfaringer med tillitsvalgte fra andre sameier og borettslag. Prosjekter under planlegging. Rensing av ventilasjonskanalene Så vidt vites er ventilasjonskanalene ikke blitt renset siden innflyttingen i sameiet. I et hvert fall er det altfor lenge siden dette er blitt gjort så det er på høy tid å få det gjort. Det er derfor planlagt å få gjennomført rensing av ventilasjonskanalene i løpet av Dette burde bedre inneklimaet vesentlig og samtidig får vi en kontroll på at ventilasjonssystemet brukes i henhold til husordensreglene. Undersøkelse av status på terrasser og balkonger I november 2007 ble det gjort en stikkprøveundersøkelse av balkonger og terrasser i sameiet. På grunn av det begrensede antall prøver ble konklusjonen at man trengte å ta flere prøver for å kunne komme med en kvalifisert uttalelse om den generelle situasjonen. Vi planlegger derfor at vi gjør disse ekstra undersøkelsene og testene, slik at vi kan få en kvalifisert uttalelse om når vi trenger å gjøre noen utbedringer og et kostnadsoverslag for en evt utbedring.

11 Side 10 Langsiktig vedlikeholdsplan Styret ønsker å få utarbeidet en langsiktig vedlikeholdsplan for sameiet, 5-10 år fremover. Dette vil gi en god, oversiktlig vedlikeholdsstatus for alle fellesarealer i sameiet og vil bli et godt redskap for å planlegge nødvendige vedlikeholdsprosjekter både økonomisk og tidsmessig. Oppgradering uteareal I tråd med det som er nevnt under Groruddalssatsingen, planlegger vi å søke om nye prosjekter innenfor rammesøknaden for De viktigste ting denne gang blir å utbedre gangveier og oppgradere beplantningen i sameiet. Oslo, den Per Tore Jacobsen /s/ Jan Erik Hagabråten /s/ Anne Lise Jeanette Sørli /s/ Leder Styremedlem Styremedlem Åge Odden /s/ Jon Langseth /s/ Oddvar Næristorp /s/ Styremedlem Styremedlem Styremedlem

12 Side 11

13 Side 12 Styrets Økonomiske redegjørelse 1. Kommentarer til resultatregnskapet I årets innkalling til det ordinære sameiemøte kan presentasjonen av resultatregnskapet med detaljering gitt i noter og budsjettet for 2010 virke litt uoversiktlig. Dette skyldes primært 2 ting: - Revisor krever naturlig nok at alle utgiftsposter i budsjettet for 2010 skal være med. For oss betyr det at alle utgiftene til rørutskiftingsprosjektet må være med i henhold til det reviderte kostnadsoverslaget på 24.5 millioner. Dette gjør at sum driftskostnader, driftsresultat og årets resultat i budsjettet for 2010 virker ganske uforståelig. Vi har derfor laget en egen note 14 som inneholder utgiftsbudsjettet slik det vil se ut, hvis vi holder rørutskiftingsprosjektet utenfor. Dette håper vi gir et bedre grunnlag for å kunne vurdere, forstå og sammenligne årets budsjett og resultat med fjorårets tall. - Som kjent skiftet vi forretningsfører den I noen grad opererte de med noe forskjellig definisjon av de enkelte utgiftskontiene. Spesielt i detaljeringen i de enkelte kontiene kan dette gi utslag som det kan trenges nærmere forklaring på. Vi vil derfor kommentere en del av postene i resultatregnskapet og spesielt en del av utgiftskontiene i detaljeringen under notene. Det presiseres at det av praktiske årsaker bare spesifiseres de store beløpene under utgiftskontiene. Andre driftsinntekter/note2: Vi fikk 50% tilskudd fra den kommunale Grorudsatsingen for våre prosjekter på fellesarealene (trapper, garasjeporter, totalplan for utearealet + diverse). Dette ga oss en inntekt på I tillegg fikk vi kr ,- fra USBL som tilskudd til utarbeidelse av forprosjektet til rørutskiftingen. Bompengene omhandles i egen note i regnskapet. Personalkostnader/note3: Begrunnelsen for styrking av vaktmesterteamet har vi flere ganger redegjort for tidligere, også i årets årsmelding. Vi har 1,6 ansatte vaktmestere. Dessuten arbeider en mann på timebasis noen timer per uke med å plukke søppel og holde søppelrommene rene og ordentlig. Overtiden skyldes primært snøbrøyting og ekstra arbeid i forbindelse med avhjelping av kritiske tekniske problemer utenom arbeidstid. De andre postene er lovpålagte avgifter. Forretningsførerhonorar: Forretningsførerhonoraret hos vår tidligere forretningsfører var på ca ,- kr per år (inkl. husleieservice), mens det hos vår nåværende forretningsfører er ,- per år. Overgangen var 1. mai i 2009, og vi måtte betale dobbelt i 2 måneder, da vi byttet før oppsigelsestiden til Nordberg utløpte. Derfor betalte vi til sammen ca ,- i 2009 (Husleieservice hos Nordberg er lagt inn under andre honorarer ) Andre honorarer/note 5: De største postene: Kto 6714 Forretningsførertjenester USBL (inkludert i de ,-kr ovenfor) ,- Kto 6716 Nordberg, husleieservice (se ovenfor) ,- Siste halvdel utarbeidelse landskapsplan for uteområdet ,- Kto 6730 Rørutskifting: 6 informasjonsmøter etter forprosjekt, fase1, Prosjektering, beskrivelse ,- Konsulenttjenester prosjekt utvendige trapper ,- Kto 6731 Konsulenttjenester utarbeiding av anbudsbeskrivelse oppussing FB54/ ,- Kto 6720 Juridisk assistanse i forbindelse med en konflikt som sameiet har med en tidligere sameier i forbindelse med betaling for rehabilitering av et bad ,-

14 Side 13 Energi kostnader: Grunnen til at vi endte over budsjett er primært at strømprisen var høy i 2009, spesielt i siste halvår. Selv om det er et faktum at varmepumpene/gratisenergien fra ventilasjonslufta på taket etter rehabiliteringsprosjektet nå bidrar i vesentlig grad i berederrommene, ble ikke strømforbruket redusert, slik vi håpet på. Vi tror at dette skyldes at forbruket av varmtvann har steget betraktelig etter at prosjektet var ferdig, men bedre svar får vi nok når varmtvannsmålerne i alle leiligheter er installert. Andre driftskostnader eiendom/note 6: Vi har brukt noe mer på containerleie enn budsjettert, og det faktum at vi fremdeles bruker en god del på utskifting av låser/nøkler bidrar også. Ellers er jo TV/Bredbånd og trappevasken de klart største postene. Reparasjon og vedlikehold: Her kommenteres bare kontiene med de store kostnadene. Kto 6601: Betaling av vannskade hos beboer, ikke forsikring ,- Kto 6602: Skifte av stigerør i 3 leiligheter, hvor man måtte rehablitere badene, og hvor det var hensiktsmessig at sameiet forskutterte stigerørene ,- Forprosjekt rørutskifting ,- Rehabilitering berederrom ,- Kto 6613 Prosjekt utvendige trapper ,- Kto 6645 Prosjekt utvendige trapper, rep. av kulvertkanter ,- Kto 6647 Installasjon GSM-key-mulighet for å åpne garasjedører med mobiltelefon (før skifte av garasjedørene) ,- Akonto garasjedører ,- Kto 6692 Sluttfaktura garasjeporter ,- Betaling av vannskade hos beboer, ikke forsikring ,- Service brannslukkere ,- Opprusting kjøkken og styrerom ,- Tidsstyrt låssystem FB54/ ,- Ettersyn og rapport tak ,- 2. Prosjekter gjennomført i 2009 Regnskapssystemet vi nå bruker gir oss mulighet for å samle alle kostnader for et prosjekt, selv om de er ført på ulike konti. La oss derfor se på kostnadene for de viktigste vedlikeholdsprosjekter og noen andre tiltak som vi gjennomførte i Rehabilitering av berederrommene. Hovedårsaken til at dette prosjektet ble igangsatt var at vi hadde hatt kontroll av berederrommene, som endte med at det ble påvist for lav temperatur på varmtvannet, slik at vi lå i grenseland når det gjaldt fare for spredning av legionella. Dessuten hadde det vært klaget over ustabil temperatur på varmtvannet og tidvis for lite tilgang på det. Siden det allerede var gjort en omfattende rehabilitering av berederrommene i 2005, regnet vi med at hele anlegget var i bra stand. Vi budsjetterte med kr ,-!. Som vi har informert om tidligere viste det seg at det var et vesentlig større prosjekt å få berederrommene i forsvarlig stand, få utnyttet varmepumpene/ gratisenergien optimalt og eliminere legionellafaren ved å varme opp vannet. Det førte til at vi måtte ta opp et ekstra lån på 2,5 millioner. Da prosjektet var ferdig i september/oktober fungerte alle berederrommene meget bra og alle fikk nok varmt vann med riktig temperatur. I mars i år fikk vi et problem i berederrom nr 3 som forsyner FB I perioder med svært høyt vannforbruk opplever noen beboere at det ikke er tilstrekkelig med varmt vann. I skrivende stund sliter vi fremdeles med dette, som viser å være vanskelig å finne ut av, slik at det tar litt tid. Dessuten er det en del beboere som bor i de øverste etasjene i

15 Side 14 alle blokkene som klager på at det tar lang tid før varmtvannet kommer. Dette skyldes at flere av sirkulasjonsrørene er avstengt i forbindelse med vannlekkasjer. Dette problemet vil forsvinne i forbindelse med rørutskiftingen. Totalkostnaden for prosjektet ble ,- kr Nye utvendige trapper De 3 trappene ned til garasjen måtte skiftes av sikkerhetsmessige årsaker. Betongreposene hadde store sprekker og gelenderet og trappetrinnene var delvis angrepet av råte. Trappen mellom FB 52 og FB 54 var heller ikke i den beste forfatning og var vanskelig å gå i, spesielt om vinteren. Vi tok derfor å skiftet den samtidig. Vi budsjetterte med en kostnad for de 3 trappene på ,- kr. Totalkostnaden for alle 4 trappene ble ,-kr Nye garasjeporter Vi hadde store vedlikeholdskostnader på de gamle garasjeportene og i lengre perioder måtte de stå oppe på grunn av tekniske feil. De var vel heller ikke laget for å tåle den trafikken det er med inn- og utkjøringer på Jesperud. Vi prioriterte derfor å få skiftet ut disse med garasjeporter som tåler belastningen, type industriporter. Det skal ikke stikkes under en stol at vi hadde innkjøringsproblemer med de nye portene, som skyldtes problemer med servicen hos leverandøren. Det skapte også en del problemer at vi skulle ha hele 4 fjernåpningssystemer til å fungere. Budsjettet lød på ,-kr Totalkostnaden for garasjeportene ble ,-kr Oppussing FB 54/56 Selv om dette prosjektet var planlagt for 2009 ble det ikke økonomisk plass for dette prosjektet i fjor. Likevel fikk vi laget anbudsforespørselen, mens selve gjennomføringen av prosjektet ble skjøvet til 2010 Kostnad for utarbeidelse av anbudsforespørsel ble ,-kr Rørutskiftingsprosjektet En del forarbeider til dette prosjektet ble gjort og betalt på 2009 budsjettet. Følgende aktiviteter ble gjennomført: Forprosjektet, gjennomføring av 6 informasjonsmøter samt 1. del av fase 1 i prosjekteringsfasen, som er anbudsbeskrivelsen av prosjektet. Bortsett fra forprosjektet var disse aktivitetene ikke budsjettert for i Kostnad for disse aktiviteter ble ,-kr I tillegg ble det på sameiets regning skiftet stigerør i 3 leiligheter hvor man måtte rehabilitere badet, og hvor det lå til rette for utskifting av stigerørene. Dette kommer jo til fradrag på våre prosjektkostnader i 2010, men som vi forskutterte i Dette ble det jo ikke budsjettert for i Kostnad for disse stigerørutskiftingene ble ,-kr Legger vi sammen alle prosjektrelaterte kostnader over og trekker det fra regnskapstallet på kr ,- kommer vi til at det generelle, løpende vedlikeholdet hadde en kostnad på ca 1 million kroner i 2009.

16 Side Planlagt for 2010 Rørutskiftingsprosjektet: Dette blir naturlig nok det største og viktigste prosjektet for oss i Siden vi har gitt svært mye informasjon om dette, har det liten hensikt å gjenta dette her. For at de andre prosjektene vi har planlagt for 2010 ikke skal drukne i det offisielle resultatregnskap, har vi laget det før nevnte noteresultatregnskap, lagt inn som note 14. Her er kostnadene til rørutskiftingsprosjektet tatt ut, slik at man lettere kan sammenligne med tidligere budsjett og regnskapstall. Andre planlagte prosjekter for 2010: Som man ser er det budsjettert med reparasjoner og vedlikehold på kr ,-. Av dette er kr ,- budsjettert til generelt, løpende vedlikehold og resten til planlagte prosjekter. Styret har prioritert følgende prosjekter for å ivareta det ansvar vi har i følge vedtektene om å drifte og vedlikeholde eiendommen og holde fellesarealet som blant annet består av sameiets bygninger og eiendommen for øvrig, i forsvarlig stand. Oppussing FB54/56 Som nevnt ble det ikke økonomisk plass til dette prosjektet i 2009, og ble derfor forskjøvet til Vi startet med dette prosjektet ved årets start og det er allerede sluttført. Det har i store trekk bestått i maling av alle vestibyler, postkasser, korridorer og trappeoppganger, utskifting av gulvbelegg i vestibyler og trappeoppganger og utskifting av branndørene i alle 5 korridorene. Nytt belegg i korridorene var ikke med i det nå sluttførte arbeidet, men etter meget sterkt ønske fra beboerne har styret prioritert å etterkomme dette i et ekstraprosjekt i år. Langsiktig vedlikeholdsplan En rullerende vedlikeholdsplan for de nærmeste 5-10 år er et uvurderlig hjelpemiddel for styret til å prioritere å budsjettere nødvendige vedlikeholdsoppgaver, og til enhver tid har oversikt over status på de ulike deler av bygningsmasse og fellesareal. Alle foreslåtte tiltak vil bli kostnadsberegnet og prioritert. Undersøkelse av status på betong på terrasser og balkonger Etter stikkprøveundersøkelsen i november 2007 ble det klart at man trengte å ta flere prøver for å kunne komme med en kvalifisert uttalelse om når vi trenger å gjøre noen utbedringer og et kostnadsoverslag for utbedring. Vi prioriterer å gjennomføre denne utvidede prøvetaking. Rensing av ventilasjonskanalene. Antagelig er ikke ventilasjonskanalene blitt renset før, slik at det er på høy tid å få utført dette. Dette vil gi et bedre inneklima, noe som er en viktig del i Helse-, miljø- og sikkerhetsplanen som alle sameier og borettslag plikter å følge. Vi får samtidig en kontroll på at ventilasjonssystemet brukes i henhold til Husordensreglene. Oppgradering av uteareal Med referanse til det som er redegjort for i årsmeldingen, planlegger vi å gå videre med opprusting av utearealet ifølge den totalplanen vi har laget og fått støtte til å utarbeide. Det er verd å merke seg at Grorudsatsingen støtter prosjekter innenfor rammesøknaden med 50% og det er ikke mulig å få full finansiering. Det er søknadsfrist 4 ganger i året og den nærmeste er nå 1. mai. Vi skal også være klar over at kommunen har bevilget midler til Grorudsatsingen i flere år, men på informert hold går det rykter om at 2010 blir siste året. Derfor er det viktig å bruke sjansen. Det vi vil prioritere først er utbedring av gangveier og beplantning på uteområdet.

17 Side 16 Resultatregnskap 2009 Jesperud Boligsameie Resultatregnskap 2009 Jesperud Boligsameie Driftsinntekter Note Regnskap 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Innkrevde felleskostnader Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Andre honorar Forsikringspremier Energikostnader Kommunale avgifter Andre driftskostnader eiendom Driftskostnader administrasjon Reparasjoner og vedlikehold Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Årets resultat Overføringer og disponeringer Overført annen egenkapital Andre overføringer SUM OVERFØRINGER

18 Side 17 Balanse 2009 Jesperud Boligsameie EIENDELER Anleggsmidler Note Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygninger Andre driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Leiligheter i eget eie Fordringer Restanser felleskostnader Kundefordringer Fordringer på Usbl Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd og kontanter Kontanter Innestående bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

19 Side 18 Balanse 2009 Jesperud Boligsameie Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pantegjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig off. myndigheter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Oslo Boligbyggelaget Usbl Autorisert regnskapsførerselskap Lillevi Hopstad /s/ Faglig leder/ regnskapssjef Oslo, Per Tore Jacobsen /s/ Leder Jan Erik Hagabråten /s/ Nestleder Oddvar Næristorp /s/ Styremedlem Åge Odden /s/ Styremedlem Jon Langseth /s/ Styremedlem Anne Lise Jeanette Sørli /s/ Styremedlem

20 Side 19 Noter årsoppgjør 2009 Jesperud Boligsameie Regnskapsprinsipp Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dette antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr ,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening. Individuell nedbetaling av lån IN er behandlet etter gjeldsmetodeløsningen. Dette prinsippet innbærer at ekstrainnbetalingen fra eiere klassifiseres som forskuddsbetaling av eiers kapitalkostnader. Det innbetalte beløpet føres som gjeld til eier under langsiktig gjeld i borettslagets balanse. Innbetalt beløp vil bli regnskapsmessig nedskrevet i takt med opprinnelig nedbetalingsplan. Andelseierne vil ved IN få sikkerhet ved inntrederett i det pantedokumentet som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Inntrederetten har sideordnet prioritet med det til enhver tid gjenstående beløpet av felleslånet.

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag 1 Fagerholt Borettslag Til andelseierne i Fagerholt Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 Innkalling til ordinær generalforsamling i AS Sigurdsgate 20, 2015 Ordinær generalforsamling avholdes 26.03.15 kl 18:00 i personalrommet på Tøyen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer