Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller e-post Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kirsti Dyrnes leder Monica Aarønes sekretær Saksliste Utvalgs- saksnr PS 10/1 Innhold Saker til behandling Godkjenning av møteprotokoll fra ADMU Unntatt offentlighet Arkiv- saksnr 2008/605 PS 10/2 Kristiansund kommunes kompetanseplan 2009/1076 PS 10/3 Likestilling: Oppfølging i f.h.t. Plan for likestilling m/handlingsplan - Forbud mot diskriminering p.g.a. nedsatt funksjonsevne, etnisitet m.v. Referatsaker RS 10/1 Nøkkeltall for Kristiansund kommune 2009, utdrag fra årsmelding og detaljer fra personalseksjonen. 2008/ /844

2 Saker til behandling Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Monica Aarønes Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) 10/ Godkjenning av møteprotokoll fra ADMU Saken legges frem for Administrasjonsutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Administrasjonsutvalget vedtar protokoll fra møte 16. desember Saksopplysninger Protokollen er utsendt til representantene pr. e-post 16. desember Just Ingebrigtsen rådmann personalsjef Nils T. Walseth

3 Arkiv: 430 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Gunvor Rolland Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) 10/ Formannskapet Kristiansund kommunes kompetanseplan Vedlegg: Kompetanseplan for Kristiansund kommune Rådmannens innstilling Rådmannen ber om at administrasjonsutvalget legger frem følgende forslag til formannskapet for vedtak: Formannskapet vedtar Kristiansund kommunes kompetanseplan for Saksopplysninger I 2009 ble det foretatt en kompetansekartlegging av alle ansatte i Kristiansund kommune. Denne kartleggingen er forankret i Hovedavtalen del B, 7. Den enkelte enhet har med bakgrunn i kartleggingen utarbeidet en kompetanseplan. Handlingsplanene til enhetene er samlet i Kristiansund kommunes kompetanseplan sammen med rådmannens prioriteringer av de felles kompetansemidlene. Kristiansund kommune ønsker gjennom kompetanseplanen å videreutvikle kommunen som lærende organisasjon med et aktivt forhold til kompetanseutvikling. De ansattes kompetanse er helt sentral for kvaliteten på de tjenester vi yter. Kompetanseplanen er et styringsdokument for å sikre planmessig utvikling av personalet i henhold til kommunens behov, oppgaver og mål. I tilknytning til dette arbeidet har hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet vært med i en arbeidsgruppe sammen med kompetanseleder. De

4 har blant annet jobbet med kartleggingsskjema, fordeling av rådmannens kursmidler og utarbeidelse av kompetanseplanen. Vurdering Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Et av tiltakene i handlingsplanen er å øke kompetansen hos kommunens ansatte innenfor klima- og miljøspørsmål. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

5 Kompetanseplan

6 Innholdsfortegnelse A. GENERELL DEL... 9 INNLEDNING... 9 BAKGRUNN... 9 ORGANISERING AV ARBEIDET FORANKRING TIL ANDRE KOMMUNALE PLANER Kommuneplana samfunnsdelen Økonomiplanen FORMÅL BEGREP OG DEFINISJONER TILTAK OG VIRKEMIDLER Permisjoner Stipend EVU tillegg Tilskudd VURDERING OG EVALUERING ÅRSHJUL B. RÅDMANNENS HANDLINGSPLAN SATSNINGSOMRÅDER/HANDLINGSPLAN Lederutvikling Topplederutvikling Lederutvikling Rekruttering av ledere Klima og energikompetanse IKT kurs i felles programvare Nytilsatte Intern administrativ lederopplæring HMS - tiltak Opplæring hovedavtalen Barneverntjenesten Elevenes læringsmiljø Omsorgsberedskap/krisegruppe C. ENHETENES HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN - STAB, STØTTE OG UTVIKLING Rådmannens kontor/politisk sekretariat IKT og dokumentsenter Personalseksjonen Utviklingsseksjonen Økonomiseksjonen Kristiansund servicekontor HANDLINGSPLAN - KOMMUNALE BARNEHAGER Dale barnehage Fløya barnehage Fosna barnehage Heinsa barnehage... 20

7 Juulenga barnehage Karihola barnehage Lilleputten barnehage Myra barnehage Renvik barnehage Røsslyngveien barnehage Stella Maris kulturbarnehage HANDLINGSPLAN GRUNNSKOLEN Allanengen skole Bjerkelund skole Dalabrekka skole Dale barneskole Frei skole Gomalandet skole Innlandet skole Nordlandet barneskole Rensvik skole Atlanten ungdomsskole Frei ungdomsskole Nordlandet ungdomsskole Kristiansund opplæringssenter HANDLINGSPLAN KULTUR OG IDRETT Atlanten Idrettspark Kristiansund bibliotek Kristiansund kulturskole Kulturenheten HANDLINGSPLAN HELSE OG SOSIAL, PLEIE OG OMSORG Barn, familie, helse Bergan sykehjem Frei sjukeheim Kringsjå sykehjem Rokilde sykehjem Hjemmetjenester distrikt Hjemmetjenester distrikt Hjemmetjenester distrikt Bekkefaret bo- og dagtilbud Dale bo- og dagtilbud Kristiansund bo- og oppfølging Stortua bo- og arbeidssenter Tunet bo- og avlasting (ikke levert) Psykisk helse (ikke ferdig) Brasen opptreningssenter Tildeling og koordinering Interne tjenester HANDLINGSPLAN TEKNISKE TJENESTER Brann- og redning Bygg og eiendom (ikke levert) Bygningssjefen (ikke levert) Byingeniøren... 34

8 Parksjefen... 34

9 A. GENERELL DEL Innledning Kristiansund kommunes viktigste ressurs er de ansatte. Å ha mulighet for å bygge kompetanse er både et gode og en nødvendighet i et arbeidsforhold. Det er derfor et viktig område innenfor personalplanlegging. Målet er tilfredse og dyktige medarbeidere som medvirker til at de kommunale tjenestene forsetter å ha høy kvalitet slik at Kristiansund blir et enda bedre sted å bo. Kristiansund kommune ønsker gjennom kompetanseplanen å videreutvikle kommunen som en lærende organisasjon med et aktivt forhold til kompetanseutvikling. De ansattes kompetanse er helt sentral for kvaliteten på de tjenester vi yter. Kompetanseplanen er et styringsdokument for å sikre en planmessig utvikling av personalet i henhold til kommunens behov, oppgaver og mål. Kompetanseplanen er tredelt. En fast del som oppdateres etter behov, rådmannens handlingsplan og en handlingsplan for enhetene som rulleres hvert år parallelt med budsjettbehandlingen i kommunen. Bakgrunn Kompetanseplanen er forankret i Hovedavtalen, del B, 7, der det heter: Den enkelte kommune har et ansvar for å kartlegge og analysere kommunens kompetansebehov. Gjennom hovedavtalen, erkjenner partene den store betydningen økt kompetanse har for den enkelte, kommunen og samfunnet. Dette gjelder både allmennutdannelse, yrkesutdannelse, voksenopplæring, etterutdannelse, kompetansegivende oppgaver og omskolering. Partene understreker også det verdifulle i at arbeidstakerne stimuleres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at kommunen legger stor vekt på planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere med eksterne eller interne tilbud. I tariffoppgjøret 2008 fikk Hovedtariffavtalen en ny bestemmelse om kompetanse, kap. 3 pkt. 3.3 Kompetanse læring og utvikling: Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, kommune/fylkeskommune og samfunnet. Dette gjelder både videregående opplæring, høyskole- og universitetsutdanning, voksenopplæring, etter- og videreutdanning, kompetansegivende oppgaver og utvikling av realkompetanse. For å sikre og utvikle virksomhetens generelle og spesielle kompetanse er det viktig å vurdere den enkelte ansattes formal- og realkompetanse og stimulere til kompetansehevende tiltak. Det er viktig at arbeidstakerne motiveres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse sant at kommunene/fylkeskommunene legger stor vekt på målrettet og planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere gjennom interne og/eller eksterne tilbud. Arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har hver ansvar for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge og analysere kommunens /fylkeskommunens kompetansebehov. På bakgrunn av kartleggingen skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak.

10 Organisering av arbeidet Med bakgrunn i kompetansekartleggingen som har vært gjennomført, har hver enkelt enhet lagd sin egen kompetanseplan. Denne planen skal si noe om den enkelte enhets: Visjon Mål Kompetansebeholdning Prioriterte kompetansebehov Hvilke kompetanse man har behov for ved rekruttering Enhetens interne tiltaksplan for kommende kalenderår Evaluering av gjennomførte tiltak Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet samt kompetanseleder. De har blant annet jobbet med kartleggingsskjemaet og fordeling av rådmannens kompetansemidler Forankring til andre kommunale planer Kommuneplana samfunnsdelen Kommuneplanen har følgende mål i forbindelse med kompetanse; Kristiansundsamfunnet må sikre at befolkningen har et utdanningsnivå og en yrkeskompetanse som kan møte framtidens utfordringer og næringslivets etterspørsel. Følgende strategier er knyttet opp mot dette målet: Øke tilgang på høyere utdanning i regionen Øke tilgangen på kompetansearbeidsplasser Jobbe med kultur/holdninger ift. kompetanse Rekruttering For Kristiansund kommune som arbeidsgiver er det viktig å fremstå som en attraktiv arbeidsplass med spennende og utfordrene oppgaver både for å kunne rekruttere og beholde kompetent personell. Økonomiplanen I økonomiplanen har Kristiansund kommune kompetanseutvikling som ett av sine satsningsområde. Definerte mål knyttet til dette er: Jobbe aktivt for å rekruttere og beholde motiverte medarbeidere Jobbe aktivt for å få frem nye ledertalenter Være aktiv deltaker i lederutviklingsprogrammet Fokuset vårt er at vi til enhver tid har den riktige kompetansebeholdningen for å kunne yte tjenester til våre brukere/innbyggere. Utvikling av våre medarbeidere er grunnlaget for videreutvikling av alle våre tjenester, derfor blir opplæring og kompetanseutvikling et viktig satsningsområde.

11 I 2010 er det for hele kommunen budsjettert med kroner til kurs og kompetanseheving. Av dette er rådmannens midler på kroner Andre kommunale planer som kan sees i sammenheng med kompetanseplanen er blant annet seniorplanen, likestillingsplanen, pleie- og omsorgsplanen. Formål Kompetanseplanen skal gi en retning for arbeidet med kompetanse i Kristiansund kommune. For Kristiansund kommune er det viktig å ha arbeidstakere med den kompetansen som er nødvendig for å løse kommunens oppgaver på en effektiv og best mulig måte for våre innbyggere. Våre medarbeidere skal kunne gis gode utviklingsmuligheter og videre karriere i organisasjonen. Kompetanseplanen setter fokus på hvor viktig det er med god kompetanse hos våre ansatte. Økt kompetanse bidrar til: Bedre kvalitet på tjenestene Videreutvikling av våre ansatte Omdømmebygging Å beholde og rekruttere medarbeidere til vår organisasjon. Utvikling av kompetanse bidrar til å styrke den enkeltes faglige identitet. En høy grad av faglig identitet vil kunne gi profesjonell og kvalitativ god yrkesutøvelse, noe som igjen ikke bare vil ha betydning for kvaliteten på tjenestene våre, men også for våre muligheter til å beholde og rekruttere medarbeidere i fremtiden Kompetanseplanen skal bidra til å: Identifisere behov for kompetanse Planlegge tiltak Kostnadsberegne Prioritere Gjennomføre Evaluere Begrep og definisjoner Kompetanse: er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. Lærende organisasjon. Det finnes flere definisjoner på en lærende organisasjon. Denne er fra Peter Senge: En lærende organisasjon er en organisasjon der alle kontinuerlig øker sin evne til å skape resultater som de virkelig ønsker å oppnå, der organisasjonen oppmuntrer til nye måter å tenke på, der den kollektive visjonen om å skape det beste er satt i fokus, og der alle kontinuerlig lærer hvordan en lærer sammen. Kompetanseutvikling defineres som en planlagt, målrettet utvikling av personale, arbeids-, samarbeids-, ledelses-, og organisasjonsformer, basert på virksomhetenes behov. Kompetanseutvikling skal bidra til fornying og effektivisering av statsforvaltningen, større mangfold i arbeidsstokken og til å gi brukerne bedre tjenester. Foruten tiltak i regi av den enkelte virksomhet, vil det være fellestiltak og samarbeidstiltak mellom virksomheter om kompetanseutvikling

12 og virkemidler Permisjoner For å kunne motivere til å ta videre- og etterutdanning er det viktig for arbeidsgiver å ha noen incentiv. Arbeidsmiljølovens Kap regulerer retten til permisjon. Viser til kommunens permisjonsreglement. Stipend Stipend kan tildeles personer innenfor vår organisasjon som et ledd i rekrutteringsarbeid, ansatte som gjennomfører ny relevant utdanning, eller ansatte som tar videre- og etterutdanning med bakgrunn i enhetens/kommunens behov for kompetanse. Stipendet kan gis til søkere som tar utdanning som gir formalkompetanse. Ved tilsagn om stipend vurderes bindingstid ut fra størrelsen på stipend. Bindingstiden vil ikke være utover 2 år etter fullført studier. EVU tillegg Med EVU menes videreutdanning/opplæring som gir formell kompetanse. Tillegget kan gis ved minst 30 studiepoeng. Studiet må være i samsvar med enhetens kompetanseplan. EVU for ansatte med fagbrev skal være en påbygging av gjennomført grunnutdanning og tilsvare minst ½ års varighet (fulltid). Dette er et tiltak som skal avklares med personalseksjonen før videreutdanningen igangsettes. EVU-tillegget er fra følgende for ansatte i 100% stilling: Kr 5.000,- for et ½ årsstudium (fulltid eller tilsvarende) for ansatte med fagbrev. Kr ,- for et avsluttet studium på 30 studiepoeng eller mer Kr ,- for et avsluttet studium på 60 studiepoeng eller mer. For utdypning se: Retningslinjer for etter- og videreutdanning (EVU) for Kristiansund kommune Tilskudd Kurs som ikke gir formalkompetanse kan det søkes om midler til hos personalsjef eller finansieres på den enkelte enhet. For å utløse midler fra den felles kurspotten må tiltaket være forankret i enhetens kompetanseplan. Vurdering og evaluering Definisjonen på strategisk kompetansestyring er at Planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre virksomheten og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å nå definerte mål (Linda Lai, 2004) Planlegging Kompetanseanalyse Kompetansestrategi splaner Implementering av tiltak Anskaffelse Utvikling Evaluering og oppfølging Resultater og effekter

13 Mobilisering Det kan være metodisk vanskelig å måle den reelle effekten av kompetansetiltak i forhold til forbedret kvalitet. Det er imidlertid viktig at kompetansetiltak følges opp med ulike verktøy for å få en vurdering av om det er de riktige tiltakene som har vært igangsatt og for å få en tilbakemelding på kvaliteten i tiltakene. På individnivå skal evaluering av kompetansetiltak inngå i medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler. Det er også i denne samtalen grunnlaget for de individuelle tiltakene legges. Ledersamlinger og annen opplæring skal følges opp med skriftlig evalueringer fra deltakerne. Andre kilder for evaluering av kompetansehevende tiltak er brukerundersøkelser, arbeidsmiljøkartlegginger og evaluering av ulike prosjekt. Det viktigste spørsmålet vil være i hvilken grad har de gjennomførte tiltak støttet opp under de strategiske målene og fokusområdene Kristiansund kommune har. Dette er et spørsmål som lederne skal stille seg og finne svar på når et kompetansetiltak er gjennomført. Årshjul Hva Når Ansvar Kartlegging: Kartleggingen oppdateres Innen 1. juni leder Medarbeider-/utviklingssamtale: med den Innen 1. september leder enkelte medarbeider der kompetanseutvikling skal være et tema. Enhetens kompetanseplan rulleres. Innen 1. oktober leder Gjennomførte tiltak evalueres og ny handlingsplan for kommende år utarbeides. Drøftes med tillitsvalgte Enhetens kompetanseplan oversendes Innen 1. oktober Leder elektronisk til kommunalsjef Det prioriteres innmeldte kompetansebehov Innen 1. november Kommunalsjefer som bør finansiers sentralt Kommunens kompetanseplan rulleres m/ 1. januar Kompetanseleder handlingsplan for kommende år Kommunens kompetanseplan drøftes med Innen 1.1 Kompetanseleder tillitsvalgte Politisk behandles Januar Kompetanseleder Handlingsplan i gangsettes Januar Kompetanseleder

14 B. RÅDMANNENS HANDLINGSPLAN 2010 Satsningsområder/handlingsplan Lederutvikling For å kunne løse kommunens unike oppdrag; å utvikle velferdskommunen og å være en aktiv samfunnsutvikler sammen med medarbeidere, folkevalgte og innbyggere med ulike ønsker og behov må kommunen fremstå som en attraktiv arbeidsplass. En av de viktigste lederutfordringene er vår evne til å rekruttere, beholde og utvikle kompetente medarbeidere Topplederutvikling Mål Målgruppe Omfang/- lærings arenaer Styrke og utvikle helhetlig og utviklingsorientert ledelse Lederutviklingsprogram Rådmann og strategisk ledergruppe Samlinger og nettverksgupper Kompetans eleder Tidsrom Kostn ad Lederutvikling Mål Målgruppe Omfang/ læringsarenaer Styrke og utvikle helhetlig og utviklingsorientert ledelse Lederutvikling sprogram i regi av KSkonsulent Enhetsledere Samlinger og nettverksgrupper Kompetans eleder Tidsro m Høst vår 2010 Kostn ad Rekruttering av ledere På lik linje med mange kommuner opplever vi utfordringer knyttet til det å rekruttere til spennende og utfordre lederstillinger. Ved systematisk å bygge opp kompetanse internt gjennom et rekrutteringsprogram håper vi dette vil bidra til at flere av våre om lag 1700 ansatte blir motivert til å ta en utfordring som leder. Samtidig kan dette være med på å synliggjøre en videre karriere- og utviklingsmulighet for våre ansatte. Mål Målgruppe Omfang/ læringsarena Å identifisere, Rekrutteringsprogram. Ansatte intern Samlinger motivere og i organisa- Nettverks- utvikle internt Intern og sjonen som i grupper ansatte til å ekstern femtiden ser søke lederstillinger kompetanse for seg en i lederjobb kommunen Kompetansel eder Tidsro m Kostn ad

15 Klima og energikompetanse IKT kurs i felles programvare Mål Målgruppe Omfang/ læringsarena Gjennomføre Ansatte med grunnleggende pc som daglig opplær- arbeidsred- ing i felles skap og kartlagte programvare behov ved hjelp av Datakortet Å opparbeide ferdigheter innenfor IKTverktøy Tidsro m Varierende Ikt-leder I Kristiansund kommunes klima- og energiplanen er et av tiltakene for å oppnå våre mål å øke kompetansen til våre ansatte innenfor klima og miljøspørsmål. Mål Målgruppe Omfang/ læringsarena Tidsrom Kost nad Å øke kompetansen for kommunens ansatte innenfor klima og miljøspørsmål Ulike kurs Ansatte i Kristiansund kommune Samlinger Nettverksgrupper Kostnad Nytilsatte Mål Målgruppe Omfang/ læringsarena Alle nyansatte Nytilsattesdag Nye medarbeidere ½ dags møte i faste stillinger siste skal bli halvår kjent med kommunen som organisasjon Kompetansel eder Tidsro m Første uka i mai og novem ber Kostnad Intern administrativ lederopplæring Ved ansettelse av nye ledere skal de gjennomgå opplæring innenfor flere sentrale felt for å få nødvendig administrativ kompetanse. Dette gjelder tema som: økonomisystem, arkivbehandling, ikt-kompetanse, mediehåndtering, personalarbeid, Mål Målgruppe Omfang/ læringsarena Å sikre basiskunnskarekke Følger kurs- Alle nytilsatte Ulikt ut fra det i følge ledere enkelte tema innenfor intern kursplan administrative kompetanse Ansvarl ig Personal sjef og kompet anseled er Tidsrom Kontinuer lig Kostnad HMS - tiltak mål tiltak målgrup pe omfang/læringsare naer ansvarlig tidsrom kostnad

16 Verneombud og ledere skal ha tilstrekkelig kunnskap om Arb.miljølov/H MS-tiltak Kursi ng lokalt Verneomb ud og ledere som mangler HMSopplæring Arrangere kurs lokalt med ekstern(e) foreleser(e) Personalsjef i samarbeid med kompetansele der Må innpasses øvrige opplæring stiltak i tid Kr Vil kfr. Factor og Vital om vi har til gode ubrukte HMSmidler Opplæring hovedavtalen MÅL TILTAK MÅL- GRUPPE Jfr. innspill Kursing HTV og fra HTV i lokalt enhetslede dialogmøte re med arbeidsgiv er. Behov for felles opplæring i Hovedavtal en, HTV og enhetslede re OMFANG/LÆRINGS ARENAER Arrangere dagskurs lokalt med ekstern(e) foreleser(e) - primært fra KSkonsulent ANSVARLIG Personalsjef i samarbeid med kompetanseled er TIDSRO M Må innpasses øvrige opplæring stiltak i tid KOSTNAD Kr Basert på opplysninger fra KS (kr pr. dag + reise samt servering under kurset). Barneverntjenesten MÅL TILTAK MÅL- GRUPPE Sikre grunnopplæring Kurs i regi Nyansatte Fylkesmannen kuratorer Sikre Kurs i regi FO 2 teamopplæring i koordinato faglig rer veiledning OMFANG/LÆRINGSA RENAER ANSVAR LIG TIDS- ROM 2-dagers kurssamling Tonje Vår timers kurs Gjertrud/ Høst Solveig 2010 KOST- NAD Sikre oppdatert Jusskompetans e Sikre oppdatering på faglige spørsmål knyttet til kommunalt barnevern Nasjonalt kurs i barnevernrett Nasjonal barnevernkonfe ranse Barnevernl eder Barnevernl eder 2-dagers kurssamling Tonje Vår dagers kurssamling Tonje Vår Sikre opplæring/ faglig oppdatering og veiledning DUÅ Work-shop /kurs/ veiledningssam linger i regi R-BUP Teamkoordinato r og 2 kuratorer 3-dagers work-shop/ dagsamlinger Trude Høst Sikre kompetanseutv ikling for erfarne kuratorer Videreutdannin g 2 kuratorer 2 x 30 studiepoeng på høgskole Tonje Høst 2010/ vår

17 (fag ikke bestemt, men blir i hht kompetansepla nen) Elevenes læringsmiljø Mål Målgruppe Omfang/ lærings arenaer Øke kvaliteten på skolenes læringsmiljø Oppsøke skoler som har lyktes med systemrettet arbeid for et bedre læringsmiljø Personalet ved skolen Rensvik skole Frei ungdomsskole Tidsrom Kostnad Rektor Rektor Vår 2010 Vår kr kr Omsorgsberedskap/krisegruppe Mål Målgruppe Omfang/ lærings arenaer Å utvikle tilstrekkelig kompetanse til personell i kriseteam og til ansatte med omsorgsoppgaver i krisesituasjoner Kurs i psykososial omsorg Kurs i kriseomsorgs arbeid Medlemmer av kriseteam Ansatte med omsorgsansv ar i barnehage, skole, helse og sosial institusjoner mv. 3 eksterne kurssamlinger Fagkurs med ekstern kursholder Tidsrom Kostnad Leder kriseteam Kriseteamet

18 C. ENHETENES HANDLINGSPLAN Handlingsplan - Stab, støtte og utvikling Rådmannens kontor/politisk sekretariat Strategisk ledelse og lederutvikling Elektronisk valg Endre fokus fra driftsstyring til strategisk styring Prosjektkommune valget 2011 Rådmannen 5 Bysekretær 2 Ant. IKT og dokumentsenter Prioritering av de viktigste kompetansebehovene 1 PC drift, sikkerhet, windows 7 Sertifisering 2 Serverdrift, AD/Exchange Sertifisering Type kompetanse Kursing eksternt, samarbeid med andre kommuner Kursing eksternt, samarbeid med andre kommuner Ant. personer Nivå 2 Enhetsnivå 2 Enhetsnivå 3 Portalutvikling Kursing eksternt, 1 Enhetsnivå samarbeid med andre kommuner 4 Arkivfaglig, arkivplan Kursing eksternt, 3 Enhetsnivå samarbeid med andre kommuner 5 Helpdesk, kundebehandling Eksternt 1 eller 2 Enhetsnivå 6 IKT Master Ekstern 2 Enhetsnivå Personalseksjonen Ant. Lærlingeområdet Beherske fagområdet Sigvard Thy Pensjon.og Beherske fagområdet Personalsjef personforsikring Agressokursing Utnytte mulighetene i fagsystemet, spesielt Personalsjef Alle, min. 5-6 stillingsadministrasjon Arbeidsrett, praktisk personaljuss Beherske fagområdet Sigvard Thy, Linda Mjønes Oppfølgingskurs Ephorte Prosjektledelse Utnytte mulighetene i fagsystemet Gjennomføre ulike prosjekt, for eksempel sykefraværsprosjekt, uønsket deltid IKT/dokumentsenteret Alle 11, mer eller mindre Arne Fjellstad

19 Utviklingsseksjonen Ephporte agresso Utnytte potensialet Karl Skuseth Internt 13 Outlook fl. progr Utnytte potensialet Karl Skuseth Internt 13 Ant. Økonomiseksjonen Ant. Excelkurs Utvidet kompetanse Økonomisjef ehandel Ta i bruk ehandel Økonomisjef som arbeidsprosess Agressokursing Utnytte mulighetene i Torstein fagsystemet Hamnes Regnskapskurs, Beholde autorisasjon Viggo Røe autorisasjon Generell kursing i regnskap og økonomi Være faglig à jour og fagutvikle ansatte Økonomisjef alle Kristiansund servicekontor Økt kompetanse innenfor det aktuelle tiltaket Service/kundebehandling enhetsleder Nettverkssamling for arrangementskomiteen servicekonsulentene i Møre og Romsdal Nettverkssamling for arrangementskomiteen servicekontorledere i Møre og Romsdal Servicekonferansen Forum for offentlig service Husbank Husbanken Startlån og boligtilskudd Forvaltningsloven Enhetsleder 10 Offentlighetsloven Personopplysningsloven Byggsøk Informasjonssamlinger Alle ansatte 10 Offentlige tjenester i et Ansvarsgruppe 10 mangfoldig samfunn Førstehjelpskurs Enhetsleder 10 Ant.

20 Handlingsplan - Kommunale barnehager Dale barnehage IKT kurs Sprustikk At alle ansatte skal beherske bhg sine ulike IKT redskaper som skjermer, pc, video, digitalkamera Øke kunnskapen om språk og musikk som verktøy for å fremme barnas språkutvikling Enhetsleder og 1 pedagogisk leder (A.M.) Overtidstilegg X 2 t a 2 ganger Ant. 23 Enhetsleder???? Alle Fløya barnehage Ant. Innføring i småbarnsped. TRAS Delta på Barnehagekonferanse i Kr.sund febr 2010 Gi personalet kunnskap om barns utv 0-3 år og hvordan legge til rette for lek og læring for denne aldersgr. Få et verktøy til tidlig registrering av barns språkutvikling Få kunnskap om systematisk arbeid med de yngste barna Pedagogisk leder 0 10 Enhetsleder/ ped.ledere 0 10 Enhetsleder Fosna barnehage Ant. Barnehagekonferanse Uteliv de voksnes rolle Miljøarbeid Øke kompetanse innenfor området de minste barna Øke bevisstheten rundt uteaktiviteten o de voksnes rolle i utetiden Øke kompetanse på hvordan drive miljøarbeid i barnehagen Enhetsledere og Ped. Ledere Enhetsleder Enhetsleder alle alle Heinsa barnehage Fotokurs At alle skal lære seg å Laila Vet ikke Alle beherske et kamera, og hvordan tenke for å få best bilder Førstehjelpskurs At alle vet hva de skal Ann-Kristin Vet ikke Alle gjøre om en situasjon oppstår Barns medvirkning At alle skal reflektere Laila Laila legger Alle Ant.

21 Satsningsområder over hva de legger i barns medvirkning Lære mer om musikk, drama og forming frem fra kurs hun har vært på Ann-Kristin Vet ikke Flest mulig Juulenga barnehage Ledelse- enhetsleder Ledelse- ped.ledere Personalsamarbeid (kommunikasjon, holdningsskapende arbeid m.m) IT-kompetanse Få økt kunnskap i personalledelse Få økt kunnskap i personalledelse Få økt kunnskap om personal samarbeid Datakortet.Få bedre verktøy å jobbe med Ant. Enhetsleder Enhetsleder 1000,- 3 Enhetsleder/ ped.ledere Kristiansund kommune. Internt 11 1 TRAS Forming Barn med spesielle behov Kunnskap om barns språkutv. KO 10 Økt kunnskap om ulike Enhetsleder formingsaktiviteter Økt kunnskap Enhetsleder Karihola barnehage HMS arbeid Intern bevisstgjøring Barnehagekonferansen i Kristiansund PUB studier Høgskulen i Volda Barn med spesielle behov IKT Viderføre det vi har lært gjennom å ha hatt Nor Pro og NAV i bedriften Øke kompetansen samt utveksle erfaring Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (30 stp) deltid nov 2009 nov 2010 Øke kompetansen internt ved veiledning bl a fra KO og PPT Øke kompetansen omkring bruk av dataverktøyet person Ant. Alle Internt 11 Enhetsleder Pedagogisk personale Pedagogisk leder/enhetsled er Pedagogisk personale Enhetsleder Ca kr Ca kr Internt og kurs Kurs i kommunens regi samt intern opplæring/veiled ning Alle 2-4 Lilleputten barnehage Ant. TRAS Registrering av barns Alle Gratis 6

22 språkutvikling Barnehagekonferanse Øke kompetansen innenfor ulike områder for barn Enhetsleder og ped.ledere Myra barnehage Ant. Datakurs. I hovedsak interne kurs i bhg. Fornye våre evalueringer av barnehagen. Få en bedre prosess Diverse kurs med faglig påfyll Øke datakunnskap/ bildebehandling. Øke bruken av digitale verktøy i arb med barna. Styrke arb. Med ped. dokumentasjon Styrke arb. Med ped. dokumentasjon Videreutvikle våre satsningsområder Enhetsleder og de med kompetanse på data Enhetsleder og ped. ledere Enhetsleder Hele personalgruppen Hele personalgruppen er med på evalueringer flest mulig i personalgruppen Renvik barnehage Ant. Barnehagekonf.2010 Subjektskaping Enhetsleder 1600,- 5 Kurs ved oppstart? Enhetsleder 0,- 30 Foreldresamarbeid Bedre service til Enhetsleder Alle brukerne Brannvernlederkurs Brannvern Enhetsleder Ca. 7000,- 2 Profilering/markedsføring av egen enhet Godt tilbud til våre brukere og mulige brukere Enhetsleder Alle Røsslyngveien barnehage Ant. Barnehagekonferansen i Kristiansund febr Kurs/kompetanseheving Språk- og begrepslæring. Eksternt og internt. Profilering av egen enhet innad og utad. Kompetanseheving og erfaringsutveksling Høyne kompetansenivået til hele personalgruppa Bevisstgjøring av egen enhets kvaliteter. Hva er vi god på? Hva kan vi bli bedre på? Eksterne Enhetsleder og ped.ledere Enhetsleder og ped.ledere i samarbeid med ass./fagarbeidere /7 Kurs i 20 Molde ca 7000? 20

23 Stella Maris kulturbarnehage Delta på Nasjonal barnehagekonferanse 11. og Fordypning i Nasjonal rammeplan for bhg. og Reggio Emilia sin filosofi. Delta på interkommunal kursdag i august 2010 (Barnehageløftet) Lesetid for assistenter Meg selv som leder APF- Arbeidsplassrelatert førskolelærerutdanning Instruktørkurs i Førstehjelp Faglig påfyll for ledergruppen innenfor ulike fagfelt Hele personalet skal få bedre kjennskap og kunnskap om rammeplana for bhg. og Reggio Emilia sin filosofi. Faglig påfyll for enhetsleder, ped.ledere og assistenter innenfor ulike fagområder. Lese faglitt. for å heve kompetansen. Heve kompetansen i ledergruppa. Førskolelærerutdanning (Studie ferdig 2013) Undervise i Norsk Grunnkurs i Førstehjelp internt i enheten. Ant. Kristiansund og Sunndal kommune Enhetsleder/ ped. Ledere (Ledergruppen) Interkommunalt samarbeid Enhetsleder/ped.leder Enhetsleder Kr.sund kommune i samarbeid med Høgskulen i Volda 50% overtidsbet. for møter etter arb.tid (To timers personalmøte en kveld pr. mnd.) Kurset er arr. i barnehagens planleggingsdag. 2 timer hver tredje uke 1 time pr. måned (ledermøter) dekning av vikarutgifter under praksisperioder K-forum Handlingsplan grunnskolen Allanengen skole Kursrekke innenfor asperger/autisme IKT i skolen Lese og skriveopplæringen Hvordan legge til rette for barn med disse vanskene i undervisningen Videreutvikle lærernes kompetase i IKT, og større bruk i undervisningen, hjemskole samarbeidet Økt bevissthet om at alle er leselærere. Utvikle skolens egen leseplan Rektor 1500, - 2 IKT gruppe, rektor Skoleeier, rektor, leseveileder Ant. Alle lærerne Bjerkelund skole Ant. IKT i undervisningen Skolere lærere i Ikt-ansvarlig ped.programvare Ikt Opplæring av Ikt-ansvarlig - 4-5

24 ass.vedr.bruk av ikt Dalabrekka skole Leseveileder Styrke leseopplæringen 1 Ant. Dale barneskole Ant. Vurdering. Evaluering av læringsmiljøet Økt kunnskap i forhold til elevvurdering underveisvurdering, elevsamtaler, foreldresamtaler Plangruppa Interne kurs innenfor normal arbeidstid 25 Frei skole Diverse spes.ped. emner/kurs Til bruk for spesp.lærere og assistenter i sin undervisning av elever med store og sammensatte lærevansker Ant. Rektor Mange av disse kursene er gratis, vikarutgifter/transport tilkommer. 8 Gomalandet skole Utarbeide plan for lesing i alle fag Øke kompetansen på læringsstrategier. Dagskurs for alle ped. samt egenstudium og drøftinger internt Kurse IKT-ansvarlig i hjemmesider Kurse ped. i bruk av Visma Øke kvaliteten på elevenes leseferdigheter ved å ha en god plan for leseopplæringen Øke kvaliteten på tilpasset opplæring. Elevene skal lære seg hvordan de lærer best ved å mestre ulike læringsstrategier Opprette og vedlikeholde en god og informativ hjemmeside Skolens lesekomité ved leseveileder og rektor Rektor, FAUleder Rektor, IKTansvarlig Internt Finansieres av skolens FAU. 2000,- kr 1 Ant. Alle ped. Alle ped. Alle skal ta i bruk Visma. IKT-ansvarlig Internt Alle ped.

25 Innlandet skole Få kunnskaper i elevvurdering Fullføre og videreutvikle prosjektet Fra ord til handling Leseveilederutdanning Les 130 Videreutdanning i engelsk At Innlandet skole skal gi god vurdering til elever og foresatte Gi veiledning til personalet Statlig utdanningstilbud til fast ansatte Styrke engelsk-faget Ant. Rektor ressursgruppe Spes.ped koordinator pedagogisk personale Rektor prosjekt pådriver Rektor student utviklingsseksjonen Stat Kommune Enhet student Student ehet kommune? Usikkert. Vi vil satse på kurs(nov09) og innkjøp av litteratur Nedsatt lesetid under studiet,15% stilling ca Stat dekker 50% Kommune 30% enhet 20% Student10% Vikarkostnader i forbindelse med lesedager og eksamen Alle alle Nordlandet barneskole Ant. IKT (Se pkt. 3 med underpkt 1 og 2 Økt kunnskap i forhold til IKT som arb.redskap og vedr. undervisning av elever. Per Martin Rangnes og Stein Eriksen Interne kurs innenfor normal arbeidstid 18 Rensvik skole Ant. Leseplan på alle trinn Utarbeide leseplan på alle trinn. Styringsgruppe skole Interne kurs innenfor normal arbeidstid og innhente ekstern kompetanse. 25 Atlanten ungdomsskole Ant.

26 Opplæring i IKT Bli kompetente brukere Administrasjonen for å veilede personalet Læringsstrategier Bruke strategiene Styringsgruppa 0 Alle Frei ungdomsskole Nordlandet ungdomsskole Kortere etterutdanningskurs Ant. Kristiansund opplæringssenter IKT Konfliktløsning samhold Norskopplæring voksne (flere tema) Voksenopplæring Spesialpedagogikk Atferdsvansker - førskolebarn Økt kunnskap i forhold til IKT som arb.redskap og IKT som arb.redskap vedr. undervisning av elever. Økt kompetanse/ beredskap i forhold til å takle interne konflikter/uenigheter Større intern kunnskap mellom de ulike enhetene i KO Større kjennskap til medarbeidere ved andre avdelinger i KO Oppdatering av kompetanse Ny kompetanse Oppdatering av kompetanse Ny kompetanse Oppdatering av kompetanse Ant. KO-ledelse Lærere KO-ledelse Samarbeid med kursholder fra NTNU- Trondheim KO-ledelse i samarbeid med andre VO-sentra KO-ledelse i samarbeid med andre VO-sentra KO-ledelse i samarbeid med andre Interne kurs innenfor normal arbeidstid Ikke avklart (Dekkes av eksterne prosjektmidler) Ca Kr Ca Kr Ca Kr

27 Deltagelse på kurs arrangert av andre Oppdatering av kompetanse Ny kompetanse kommuner KO-ledelse Varierer En kontinuerlig prioritering innen KO s rammer Handlingsplan kultur og idrett Atlanten Idrettspark Kurstilbud Høyere kompetanse Driftsansvarlig Ant. Kristiansund bibliotek IBBY ny Bli kjent med ny barne- Enhetsleder barnelitteratur og ungdomslitteratur Fullføring av kurset Bedre kunnskap om ny Enhetsleder Er finansiert 8 23 ting om 2.0 toveis teknologi Mikromarc brukermøte Holde seg oppdatert Enhetsleder Ca Skrivekurs for web Videreutvikle kvaliteten på hjemmesidene Enhetsleder 800? 9? Ant. Kristiansund kulturskole

28 Kulturenheten Handlingsplan helse og sosial, pleie og omsorg Barn, familie, helse Grunnopplæring (internt og eksternt) Kvalifisering til det daglige arbeidet som barnevernkurator Faglig veiledning Tilby videreutd til 1 teamkoordinator i første omgang Kurslederopplæring i DU (depresjonskurs for ungdom) Tverrfaglig seminar Barn og unge har vi kunnskapen Forebygge alvorlig sykdom hos ungdom Tverrfaglig seminar bl.a. for fysioterapeuter Tonje og Gjertrud Ant Tonje 1 Hildegunn og en til Ingrid Bergan sykehjem Utarbeide faghefter Ant. Brannvernkurs Kompetanse til å handle ved branntilløp/ brann Enhetsleder/ innleid kursansvarlig for hele tiltaket Alle ansatte

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 Behandles i Vadsø bystyre 17.12.2009. 1 INNLEDNING Vadsø kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012 KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012 Vedtatt av Vadsø bystyre. 1 INNLEDNING Vadsø kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus ( kommunestyresalen) Møtedato: 18.04.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 09.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN BUDSJETT ØKONOMIPLAN - 2014 Opplysningshefte for beslutningstakere Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 10 Politisk styring 10 Politisk styring 25 232

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

PS 09/9 Årsrapport 2008 - likestilling 2008/2534

PS 09/9 Årsrapport 2008 - likestilling 2008/2534 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 20.03.2017 Referanse: 10692/2017 Arkiv: 006 Vår saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Årsrapport for likestilling og mål og styringskritreier 2017 Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen Plan for kompetanseutvikling 2017-20 For personalet i Nessetskolen 1 Vedtatt i Utvalg for oppvekst og kultur 8-mars 2017, sak PS 4/17 Innhold 1. VISJON OG MÅL 3 2. BAKGRUNN 3 3. KURS- OG PLANLEGGINGSDAGER

Detaljer

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret 18.06. i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Innhold Kompetansestrategier...

Detaljer

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar.

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar. Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Tillitsvalgtes svar. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 FOKUSOMRÅDER... 3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING... 4 3. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR...

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret

kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen 2017-2018 Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret 03.05.2017 i sak 17/39 2 Innholdsfortegnelse 3 Kompetansestrategier Kompetansetiltakene

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE

KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: Formannskapet november 2010 Innledning Balsfjord kommune anser kompetanseutvikling som et av de viktigste områder innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Slik er planen bygget opp: (Modell utarbeidet av den enkelte kommune )

Slik er planen bygget opp: (Modell utarbeidet av den enkelte kommune ) Kompetanseutvalget for RKK 2011 Del 1. INNLEDNING: En god og gjennomtenkt kompetansestyring vil bli stadig viktigere i forhold til å øke kommunens fortrinn som tjenestetilbyder og i forhold til å kunne

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Innholdsfortegnelse Innledning...3 FOKUSOMRÅDER...3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING...4 3. LØNN...4 4. LIVSFASER...4 5. REKRUTTERING...4

Detaljer

Prosjektnavn nærvær fravær friskvern

Prosjektnavn nærvær fravær friskvern Prosjektnavn nærvær fravær friskvern Virksomhet Innhered samkommune, Verdal og levanger kommune Kontaktperson Inger Johanne Overvik Uthus Prosjektets hovedmål økt nærvær og riktig nærvær Kort beskrivelse

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen 2016-2018

kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen 2016-2018 kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen 2016 Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedlegg til kompetanseplan for rælingsskolen 2016 Vedlegg til kompetanseplan 2016 2 Vedlegg til kompetanseplan

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Helsefagarbeidersatsningen i

Helsefagarbeidersatsningen i Helsefagarbeidersatsningen i Lørenskog kommune, Strategisk satsning, rekruttering, organisering, erfaring rådgiver Ebba Parelius 1 Strategisk satsing - helsearbeiderfaget Varsel om avsluttet utdanning

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter nr. 1 og 2 møter

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-5927/2016 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 13.03.2016 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2015 Likestilling

Detaljer

Veiledning for gode likestillingsredegjørelser i kommunesektoren

Veiledning for gode likestillingsredegjørelser i kommunesektoren Likestillings- og diskrimineringsombudet Veiledning for gode likestillingsredegjørelser i kommunesektoren Kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne Innhold Innledning... 3 Aktivitets- og redegjørelsesplikten...

Detaljer

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: Møtested: Møterom Randaberg Tid: kl SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: Møtested: Møterom Randaberg Tid: kl SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: 20.11.2012 Møtested: Møterom Randaberg Tid: kl. 1300 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Sidenr. Tittel PS 8/12 12/1164 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden 2014 2018 Vedatt i administrasjonsutvalget 04.12.2013 i sak 14/13 Formål med planen: Planen skal fremme

Detaljer

Vedlegg III. Rekruttering. Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune Kjønn. Etnisitet

Vedlegg III. Rekruttering. Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune Kjønn. Etnisitet III Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune 2013-2016 Rekruttering Kjønn Når søkerne står tilnærmet kvalifikasjonsmessig likt, tilsettes menn i kvinnedominerte yrker

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy.

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. KS, Kommunenes Sentralforbund og Kunnskapsdepartementet skrev 5. februar 2009 under en avtale om veiledning av nytilsatte nyutdannede

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 96. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/1888-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Kompetanseplan 2016 - Helse og omsorg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-10067/2017 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 14.03.2017 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: 006 Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2016

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Inderøy kommune stiller seg positiv til at skolene i Inderøy søker om å bli dysleksivennlige skoler fra høsten 2017.

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Inderøy kommune stiller seg positiv til at skolene i Inderøy søker om å bli dysleksivennlige skoler fra høsten 2017. Arkivsak. Nr.: 2016/956-2 Saksbehandler: Randi Tessem Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Dysleksivennlig kommune Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune stiller

Detaljer

KVALITETSMELDING SKOLE 2013

KVALITETSMELDING SKOLE 2013 KVALITETSMELDING SKOLE 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 13.11.2013 Kommunestyret 12.12.2013 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2013/6056-5 RÅDMANNENS

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN Kunnskap Mangfold Likeverd Bakgrunn St.meld. Nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. Innst. S. Nr. 268 (2003-2004). Realiseres gjennom reform som har fått navnet: Målet Det beste i grunnopplæringen i Norge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post:

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post: Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2017 Tid: 09:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes

Detaljer

Handlingsplan for Varden skole

Handlingsplan for Varden skole Handlingsplan for Varden skole Visjon Kompetanse for alle i mulighetenes skole Handlingsplan for Varden skole 2010-2011 Rektor Magne Blom - 25.11 10 Styringsdokument Opplæringsloven Kunnskapsløft for bergensskolen

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Kompetanse 2011-14. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Kompetanse 2011-14. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Kompetanse -14 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Innledning Kravet til kompetanseplanlegging har lenge ligget i Hovedavtalen, nærmere bestemt i del B 7. Ved hovedtariffoppgjøret i 2008, ble kravet

Detaljer

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hovedformål... 2 3. Delmål... 2 4. Prioriterte områder og tiltaksplan...

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 09:00

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 09:00 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, 22.08.2017 09:00 Kommunestyresalen Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2010/5948-6 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst Trafikkopplæring ved ungdomsskolene

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr.

Detaljer

Drammen - Norges beste barnehage

Drammen - Norges beste barnehage Drammen - Norges beste barnehage Prosjektbeskrivelse 2013 Barnehagene i Drammen Forankring av prosjektet Bakgrunn 2012 -Bystyret Vedtatt opprettet i forbindelse med økonomiplanen 2012-15 Mars 2013 - Bystyret

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for å rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for å rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for å rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2013-2015 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. ADMINISTRASJONSUTVALGET 03.06.08 13/08 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2009-2012 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2005/6209

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Vedtatt av Styret for Oppvekstforetaket KF 8.november 2013 Innhold Mål:... 2 1. Krav til alle som skal jobbe med barn ved barnehagene i Longyearbyen:...

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagene i Rana FREMTIDENS BARNEHAGE

Kompetanseplan for barnehagene i Rana FREMTIDENS BARNEHAGE Kompetanseplan for barnehagene i Rana 2014 2020 FREMTIDENS BARNEHAGE 1 1.0 Innledning Denne kompetanseplanen er et resultat av et samarbeid mellom barnehageeierne, både kommunale og private i Rana. Gjennom

Detaljer

Varaordfører Administrasjonssjef. 10/13 Protokoll fra møte 15. mars 2013... 2. 11/13 Prosjektplan og rapportering «saman om ein betre kommune»...

Varaordfører Administrasjonssjef. 10/13 Protokoll fra møte 15. mars 2013... 2. 11/13 Prosjektplan og rapportering «saman om ein betre kommune»... Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samhandlingsutvalget/styringsgruppa «saman om ein betre kommuune) Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 23.08.2013 Tid: 08:30 11:00 Oppmøte: Navn

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Antall deltakere og bruk av midler Etterutdanning 222 510 deltakere Videreutdanning 5016 deltakere Rapportert 742 mill kroner 356 mill. 56 mill. 333 mill. Etterutdanning til lærere og rådgivere Etterutdanning

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 STATUS OG VIDERE FREMDRIFT TILKNYTTET UTVIKLINGSPROGRAMMET «SAMAN

Detaljer

Strategisk kompetanseplan Salangen kommune

Strategisk kompetanseplan Salangen kommune Strategisk kompetanseplan 2018-2021 Salangen kommune Vedtatt kommunestyret dato 14.12.2017 1 Forord Salangen kommune deltok i perioden 2013-2015 i det nasjonale utviklingsprogrammet "Sammen om en bedre

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2016-17 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer