Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller e-post Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kirsti Dyrnes leder Monica Aarønes sekretær Saksliste Utvalgs- saksnr PS 10/1 Innhold Saker til behandling Godkjenning av møteprotokoll fra ADMU Unntatt offentlighet Arkiv- saksnr 2008/605 PS 10/2 Kristiansund kommunes kompetanseplan 2009/1076 PS 10/3 Likestilling: Oppfølging i f.h.t. Plan for likestilling m/handlingsplan - Forbud mot diskriminering p.g.a. nedsatt funksjonsevne, etnisitet m.v. Referatsaker RS 10/1 Nøkkeltall for Kristiansund kommune 2009, utdrag fra årsmelding og detaljer fra personalseksjonen. 2008/ /844

2 Saker til behandling Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Monica Aarønes Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) 10/ Godkjenning av møteprotokoll fra ADMU Saken legges frem for Administrasjonsutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Administrasjonsutvalget vedtar protokoll fra møte 16. desember Saksopplysninger Protokollen er utsendt til representantene pr. e-post 16. desember Just Ingebrigtsen rådmann personalsjef Nils T. Walseth

3 Arkiv: 430 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Gunvor Rolland Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) 10/ Formannskapet Kristiansund kommunes kompetanseplan Vedlegg: Kompetanseplan for Kristiansund kommune Rådmannens innstilling Rådmannen ber om at administrasjonsutvalget legger frem følgende forslag til formannskapet for vedtak: Formannskapet vedtar Kristiansund kommunes kompetanseplan for Saksopplysninger I 2009 ble det foretatt en kompetansekartlegging av alle ansatte i Kristiansund kommune. Denne kartleggingen er forankret i Hovedavtalen del B, 7. Den enkelte enhet har med bakgrunn i kartleggingen utarbeidet en kompetanseplan. Handlingsplanene til enhetene er samlet i Kristiansund kommunes kompetanseplan sammen med rådmannens prioriteringer av de felles kompetansemidlene. Kristiansund kommune ønsker gjennom kompetanseplanen å videreutvikle kommunen som lærende organisasjon med et aktivt forhold til kompetanseutvikling. De ansattes kompetanse er helt sentral for kvaliteten på de tjenester vi yter. Kompetanseplanen er et styringsdokument for å sikre planmessig utvikling av personalet i henhold til kommunens behov, oppgaver og mål. I tilknytning til dette arbeidet har hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet vært med i en arbeidsgruppe sammen med kompetanseleder. De

4 har blant annet jobbet med kartleggingsskjema, fordeling av rådmannens kursmidler og utarbeidelse av kompetanseplanen. Vurdering Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Et av tiltakene i handlingsplanen er å øke kompetansen hos kommunens ansatte innenfor klima- og miljøspørsmål. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

5 Kompetanseplan

6 Innholdsfortegnelse A. GENERELL DEL... 9 INNLEDNING... 9 BAKGRUNN... 9 ORGANISERING AV ARBEIDET FORANKRING TIL ANDRE KOMMUNALE PLANER Kommuneplana samfunnsdelen Økonomiplanen FORMÅL BEGREP OG DEFINISJONER TILTAK OG VIRKEMIDLER Permisjoner Stipend EVU tillegg Tilskudd VURDERING OG EVALUERING ÅRSHJUL B. RÅDMANNENS HANDLINGSPLAN SATSNINGSOMRÅDER/HANDLINGSPLAN Lederutvikling Topplederutvikling Lederutvikling Rekruttering av ledere Klima og energikompetanse IKT kurs i felles programvare Nytilsatte Intern administrativ lederopplæring HMS - tiltak Opplæring hovedavtalen Barneverntjenesten Elevenes læringsmiljø Omsorgsberedskap/krisegruppe C. ENHETENES HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN - STAB, STØTTE OG UTVIKLING Rådmannens kontor/politisk sekretariat IKT og dokumentsenter Personalseksjonen Utviklingsseksjonen Økonomiseksjonen Kristiansund servicekontor HANDLINGSPLAN - KOMMUNALE BARNEHAGER Dale barnehage Fløya barnehage Fosna barnehage Heinsa barnehage... 20

7 Juulenga barnehage Karihola barnehage Lilleputten barnehage Myra barnehage Renvik barnehage Røsslyngveien barnehage Stella Maris kulturbarnehage HANDLINGSPLAN GRUNNSKOLEN Allanengen skole Bjerkelund skole Dalabrekka skole Dale barneskole Frei skole Gomalandet skole Innlandet skole Nordlandet barneskole Rensvik skole Atlanten ungdomsskole Frei ungdomsskole Nordlandet ungdomsskole Kristiansund opplæringssenter HANDLINGSPLAN KULTUR OG IDRETT Atlanten Idrettspark Kristiansund bibliotek Kristiansund kulturskole Kulturenheten HANDLINGSPLAN HELSE OG SOSIAL, PLEIE OG OMSORG Barn, familie, helse Bergan sykehjem Frei sjukeheim Kringsjå sykehjem Rokilde sykehjem Hjemmetjenester distrikt Hjemmetjenester distrikt Hjemmetjenester distrikt Bekkefaret bo- og dagtilbud Dale bo- og dagtilbud Kristiansund bo- og oppfølging Stortua bo- og arbeidssenter Tunet bo- og avlasting (ikke levert) Psykisk helse (ikke ferdig) Brasen opptreningssenter Tildeling og koordinering Interne tjenester HANDLINGSPLAN TEKNISKE TJENESTER Brann- og redning Bygg og eiendom (ikke levert) Bygningssjefen (ikke levert) Byingeniøren... 34

8 Parksjefen... 34

9 A. GENERELL DEL Innledning Kristiansund kommunes viktigste ressurs er de ansatte. Å ha mulighet for å bygge kompetanse er både et gode og en nødvendighet i et arbeidsforhold. Det er derfor et viktig område innenfor personalplanlegging. Målet er tilfredse og dyktige medarbeidere som medvirker til at de kommunale tjenestene forsetter å ha høy kvalitet slik at Kristiansund blir et enda bedre sted å bo. Kristiansund kommune ønsker gjennom kompetanseplanen å videreutvikle kommunen som en lærende organisasjon med et aktivt forhold til kompetanseutvikling. De ansattes kompetanse er helt sentral for kvaliteten på de tjenester vi yter. Kompetanseplanen er et styringsdokument for å sikre en planmessig utvikling av personalet i henhold til kommunens behov, oppgaver og mål. Kompetanseplanen er tredelt. En fast del som oppdateres etter behov, rådmannens handlingsplan og en handlingsplan for enhetene som rulleres hvert år parallelt med budsjettbehandlingen i kommunen. Bakgrunn Kompetanseplanen er forankret i Hovedavtalen, del B, 7, der det heter: Den enkelte kommune har et ansvar for å kartlegge og analysere kommunens kompetansebehov. Gjennom hovedavtalen, erkjenner partene den store betydningen økt kompetanse har for den enkelte, kommunen og samfunnet. Dette gjelder både allmennutdannelse, yrkesutdannelse, voksenopplæring, etterutdannelse, kompetansegivende oppgaver og omskolering. Partene understreker også det verdifulle i at arbeidstakerne stimuleres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at kommunen legger stor vekt på planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere med eksterne eller interne tilbud. I tariffoppgjøret 2008 fikk Hovedtariffavtalen en ny bestemmelse om kompetanse, kap. 3 pkt. 3.3 Kompetanse læring og utvikling: Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, kommune/fylkeskommune og samfunnet. Dette gjelder både videregående opplæring, høyskole- og universitetsutdanning, voksenopplæring, etter- og videreutdanning, kompetansegivende oppgaver og utvikling av realkompetanse. For å sikre og utvikle virksomhetens generelle og spesielle kompetanse er det viktig å vurdere den enkelte ansattes formal- og realkompetanse og stimulere til kompetansehevende tiltak. Det er viktig at arbeidstakerne motiveres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse sant at kommunene/fylkeskommunene legger stor vekt på målrettet og planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere gjennom interne og/eller eksterne tilbud. Arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har hver ansvar for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge og analysere kommunens /fylkeskommunens kompetansebehov. På bakgrunn av kartleggingen skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak.

10 Organisering av arbeidet Med bakgrunn i kompetansekartleggingen som har vært gjennomført, har hver enkelt enhet lagd sin egen kompetanseplan. Denne planen skal si noe om den enkelte enhets: Visjon Mål Kompetansebeholdning Prioriterte kompetansebehov Hvilke kompetanse man har behov for ved rekruttering Enhetens interne tiltaksplan for kommende kalenderår Evaluering av gjennomførte tiltak Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet samt kompetanseleder. De har blant annet jobbet med kartleggingsskjemaet og fordeling av rådmannens kompetansemidler Forankring til andre kommunale planer Kommuneplana samfunnsdelen Kommuneplanen har følgende mål i forbindelse med kompetanse; Kristiansundsamfunnet må sikre at befolkningen har et utdanningsnivå og en yrkeskompetanse som kan møte framtidens utfordringer og næringslivets etterspørsel. Følgende strategier er knyttet opp mot dette målet: Øke tilgang på høyere utdanning i regionen Øke tilgangen på kompetansearbeidsplasser Jobbe med kultur/holdninger ift. kompetanse Rekruttering For Kristiansund kommune som arbeidsgiver er det viktig å fremstå som en attraktiv arbeidsplass med spennende og utfordrene oppgaver både for å kunne rekruttere og beholde kompetent personell. Økonomiplanen I økonomiplanen har Kristiansund kommune kompetanseutvikling som ett av sine satsningsområde. Definerte mål knyttet til dette er: Jobbe aktivt for å rekruttere og beholde motiverte medarbeidere Jobbe aktivt for å få frem nye ledertalenter Være aktiv deltaker i lederutviklingsprogrammet Fokuset vårt er at vi til enhver tid har den riktige kompetansebeholdningen for å kunne yte tjenester til våre brukere/innbyggere. Utvikling av våre medarbeidere er grunnlaget for videreutvikling av alle våre tjenester, derfor blir opplæring og kompetanseutvikling et viktig satsningsområde.

11 I 2010 er det for hele kommunen budsjettert med kroner til kurs og kompetanseheving. Av dette er rådmannens midler på kroner Andre kommunale planer som kan sees i sammenheng med kompetanseplanen er blant annet seniorplanen, likestillingsplanen, pleie- og omsorgsplanen. Formål Kompetanseplanen skal gi en retning for arbeidet med kompetanse i Kristiansund kommune. For Kristiansund kommune er det viktig å ha arbeidstakere med den kompetansen som er nødvendig for å løse kommunens oppgaver på en effektiv og best mulig måte for våre innbyggere. Våre medarbeidere skal kunne gis gode utviklingsmuligheter og videre karriere i organisasjonen. Kompetanseplanen setter fokus på hvor viktig det er med god kompetanse hos våre ansatte. Økt kompetanse bidrar til: Bedre kvalitet på tjenestene Videreutvikling av våre ansatte Omdømmebygging Å beholde og rekruttere medarbeidere til vår organisasjon. Utvikling av kompetanse bidrar til å styrke den enkeltes faglige identitet. En høy grad av faglig identitet vil kunne gi profesjonell og kvalitativ god yrkesutøvelse, noe som igjen ikke bare vil ha betydning for kvaliteten på tjenestene våre, men også for våre muligheter til å beholde og rekruttere medarbeidere i fremtiden Kompetanseplanen skal bidra til å: Identifisere behov for kompetanse Planlegge tiltak Kostnadsberegne Prioritere Gjennomføre Evaluere Begrep og definisjoner Kompetanse: er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. Lærende organisasjon. Det finnes flere definisjoner på en lærende organisasjon. Denne er fra Peter Senge: En lærende organisasjon er en organisasjon der alle kontinuerlig øker sin evne til å skape resultater som de virkelig ønsker å oppnå, der organisasjonen oppmuntrer til nye måter å tenke på, der den kollektive visjonen om å skape det beste er satt i fokus, og der alle kontinuerlig lærer hvordan en lærer sammen. Kompetanseutvikling defineres som en planlagt, målrettet utvikling av personale, arbeids-, samarbeids-, ledelses-, og organisasjonsformer, basert på virksomhetenes behov. Kompetanseutvikling skal bidra til fornying og effektivisering av statsforvaltningen, større mangfold i arbeidsstokken og til å gi brukerne bedre tjenester. Foruten tiltak i regi av den enkelte virksomhet, vil det være fellestiltak og samarbeidstiltak mellom virksomheter om kompetanseutvikling

12 og virkemidler Permisjoner For å kunne motivere til å ta videre- og etterutdanning er det viktig for arbeidsgiver å ha noen incentiv. Arbeidsmiljølovens Kap regulerer retten til permisjon. Viser til kommunens permisjonsreglement. Stipend Stipend kan tildeles personer innenfor vår organisasjon som et ledd i rekrutteringsarbeid, ansatte som gjennomfører ny relevant utdanning, eller ansatte som tar videre- og etterutdanning med bakgrunn i enhetens/kommunens behov for kompetanse. Stipendet kan gis til søkere som tar utdanning som gir formalkompetanse. Ved tilsagn om stipend vurderes bindingstid ut fra størrelsen på stipend. Bindingstiden vil ikke være utover 2 år etter fullført studier. EVU tillegg Med EVU menes videreutdanning/opplæring som gir formell kompetanse. Tillegget kan gis ved minst 30 studiepoeng. Studiet må være i samsvar med enhetens kompetanseplan. EVU for ansatte med fagbrev skal være en påbygging av gjennomført grunnutdanning og tilsvare minst ½ års varighet (fulltid). Dette er et tiltak som skal avklares med personalseksjonen før videreutdanningen igangsettes. EVU-tillegget er fra følgende for ansatte i 100% stilling: Kr 5.000,- for et ½ årsstudium (fulltid eller tilsvarende) for ansatte med fagbrev. Kr ,- for et avsluttet studium på 30 studiepoeng eller mer Kr ,- for et avsluttet studium på 60 studiepoeng eller mer. For utdypning se: Retningslinjer for etter- og videreutdanning (EVU) for Kristiansund kommune Tilskudd Kurs som ikke gir formalkompetanse kan det søkes om midler til hos personalsjef eller finansieres på den enkelte enhet. For å utløse midler fra den felles kurspotten må tiltaket være forankret i enhetens kompetanseplan. Vurdering og evaluering Definisjonen på strategisk kompetansestyring er at Planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre virksomheten og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å nå definerte mål (Linda Lai, 2004) Planlegging Kompetanseanalyse Kompetansestrategi splaner Implementering av tiltak Anskaffelse Utvikling Evaluering og oppfølging Resultater og effekter

13 Mobilisering Det kan være metodisk vanskelig å måle den reelle effekten av kompetansetiltak i forhold til forbedret kvalitet. Det er imidlertid viktig at kompetansetiltak følges opp med ulike verktøy for å få en vurdering av om det er de riktige tiltakene som har vært igangsatt og for å få en tilbakemelding på kvaliteten i tiltakene. På individnivå skal evaluering av kompetansetiltak inngå i medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler. Det er også i denne samtalen grunnlaget for de individuelle tiltakene legges. Ledersamlinger og annen opplæring skal følges opp med skriftlig evalueringer fra deltakerne. Andre kilder for evaluering av kompetansehevende tiltak er brukerundersøkelser, arbeidsmiljøkartlegginger og evaluering av ulike prosjekt. Det viktigste spørsmålet vil være i hvilken grad har de gjennomførte tiltak støttet opp under de strategiske målene og fokusområdene Kristiansund kommune har. Dette er et spørsmål som lederne skal stille seg og finne svar på når et kompetansetiltak er gjennomført. Årshjul Hva Når Ansvar Kartlegging: Kartleggingen oppdateres Innen 1. juni leder Medarbeider-/utviklingssamtale: med den Innen 1. september leder enkelte medarbeider der kompetanseutvikling skal være et tema. Enhetens kompetanseplan rulleres. Innen 1. oktober leder Gjennomførte tiltak evalueres og ny handlingsplan for kommende år utarbeides. Drøftes med tillitsvalgte Enhetens kompetanseplan oversendes Innen 1. oktober Leder elektronisk til kommunalsjef Det prioriteres innmeldte kompetansebehov Innen 1. november Kommunalsjefer som bør finansiers sentralt Kommunens kompetanseplan rulleres m/ 1. januar Kompetanseleder handlingsplan for kommende år Kommunens kompetanseplan drøftes med Innen 1.1 Kompetanseleder tillitsvalgte Politisk behandles Januar Kompetanseleder Handlingsplan i gangsettes Januar Kompetanseleder

14 B. RÅDMANNENS HANDLINGSPLAN 2010 Satsningsområder/handlingsplan Lederutvikling For å kunne løse kommunens unike oppdrag; å utvikle velferdskommunen og å være en aktiv samfunnsutvikler sammen med medarbeidere, folkevalgte og innbyggere med ulike ønsker og behov må kommunen fremstå som en attraktiv arbeidsplass. En av de viktigste lederutfordringene er vår evne til å rekruttere, beholde og utvikle kompetente medarbeidere Topplederutvikling Mål Målgruppe Omfang/- lærings arenaer Styrke og utvikle helhetlig og utviklingsorientert ledelse Lederutviklingsprogram Rådmann og strategisk ledergruppe Samlinger og nettverksgupper Kompetans eleder Tidsrom Kostn ad Lederutvikling Mål Målgruppe Omfang/ læringsarenaer Styrke og utvikle helhetlig og utviklingsorientert ledelse Lederutvikling sprogram i regi av KSkonsulent Enhetsledere Samlinger og nettverksgrupper Kompetans eleder Tidsro m Høst vår 2010 Kostn ad Rekruttering av ledere På lik linje med mange kommuner opplever vi utfordringer knyttet til det å rekruttere til spennende og utfordre lederstillinger. Ved systematisk å bygge opp kompetanse internt gjennom et rekrutteringsprogram håper vi dette vil bidra til at flere av våre om lag 1700 ansatte blir motivert til å ta en utfordring som leder. Samtidig kan dette være med på å synliggjøre en videre karriere- og utviklingsmulighet for våre ansatte. Mål Målgruppe Omfang/ læringsarena Å identifisere, Rekrutteringsprogram. Ansatte intern Samlinger motivere og i organisa- Nettverks- utvikle internt Intern og sjonen som i grupper ansatte til å ekstern femtiden ser søke lederstillinger kompetanse for seg en i lederjobb kommunen Kompetansel eder Tidsro m Kostn ad

15 Klima og energikompetanse IKT kurs i felles programvare Mål Målgruppe Omfang/ læringsarena Gjennomføre Ansatte med grunnleggende pc som daglig opplær- arbeidsred- ing i felles skap og kartlagte programvare behov ved hjelp av Datakortet Å opparbeide ferdigheter innenfor IKTverktøy Tidsro m Varierende Ikt-leder I Kristiansund kommunes klima- og energiplanen er et av tiltakene for å oppnå våre mål å øke kompetansen til våre ansatte innenfor klima og miljøspørsmål. Mål Målgruppe Omfang/ læringsarena Tidsrom Kost nad Å øke kompetansen for kommunens ansatte innenfor klima og miljøspørsmål Ulike kurs Ansatte i Kristiansund kommune Samlinger Nettverksgrupper Kostnad Nytilsatte Mål Målgruppe Omfang/ læringsarena Alle nyansatte Nytilsattesdag Nye medarbeidere ½ dags møte i faste stillinger siste skal bli halvår kjent med kommunen som organisasjon Kompetansel eder Tidsro m Første uka i mai og novem ber Kostnad Intern administrativ lederopplæring Ved ansettelse av nye ledere skal de gjennomgå opplæring innenfor flere sentrale felt for å få nødvendig administrativ kompetanse. Dette gjelder tema som: økonomisystem, arkivbehandling, ikt-kompetanse, mediehåndtering, personalarbeid, Mål Målgruppe Omfang/ læringsarena Å sikre basiskunnskarekke Følger kurs- Alle nytilsatte Ulikt ut fra det i følge ledere enkelte tema innenfor intern kursplan administrative kompetanse Ansvarl ig Personal sjef og kompet anseled er Tidsrom Kontinuer lig Kostnad HMS - tiltak mål tiltak målgrup pe omfang/læringsare naer ansvarlig tidsrom kostnad

16 Verneombud og ledere skal ha tilstrekkelig kunnskap om Arb.miljølov/H MS-tiltak Kursi ng lokalt Verneomb ud og ledere som mangler HMSopplæring Arrangere kurs lokalt med ekstern(e) foreleser(e) Personalsjef i samarbeid med kompetansele der Må innpasses øvrige opplæring stiltak i tid Kr Vil kfr. Factor og Vital om vi har til gode ubrukte HMSmidler Opplæring hovedavtalen MÅL TILTAK MÅL- GRUPPE Jfr. innspill Kursing HTV og fra HTV i lokalt enhetslede dialogmøte re med arbeidsgiv er. Behov for felles opplæring i Hovedavtal en, HTV og enhetslede re OMFANG/LÆRINGS ARENAER Arrangere dagskurs lokalt med ekstern(e) foreleser(e) - primært fra KSkonsulent ANSVARLIG Personalsjef i samarbeid med kompetanseled er TIDSRO M Må innpasses øvrige opplæring stiltak i tid KOSTNAD Kr Basert på opplysninger fra KS (kr pr. dag + reise samt servering under kurset). Barneverntjenesten MÅL TILTAK MÅL- GRUPPE Sikre grunnopplæring Kurs i regi Nyansatte Fylkesmannen kuratorer Sikre Kurs i regi FO 2 teamopplæring i koordinato faglig rer veiledning OMFANG/LÆRINGSA RENAER ANSVAR LIG TIDS- ROM 2-dagers kurssamling Tonje Vår timers kurs Gjertrud/ Høst Solveig 2010 KOST- NAD Sikre oppdatert Jusskompetans e Sikre oppdatering på faglige spørsmål knyttet til kommunalt barnevern Nasjonalt kurs i barnevernrett Nasjonal barnevernkonfe ranse Barnevernl eder Barnevernl eder 2-dagers kurssamling Tonje Vår dagers kurssamling Tonje Vår Sikre opplæring/ faglig oppdatering og veiledning DUÅ Work-shop /kurs/ veiledningssam linger i regi R-BUP Teamkoordinato r og 2 kuratorer 3-dagers work-shop/ dagsamlinger Trude Høst Sikre kompetanseutv ikling for erfarne kuratorer Videreutdannin g 2 kuratorer 2 x 30 studiepoeng på høgskole Tonje Høst 2010/ vår

17 (fag ikke bestemt, men blir i hht kompetansepla nen) Elevenes læringsmiljø Mål Målgruppe Omfang/ lærings arenaer Øke kvaliteten på skolenes læringsmiljø Oppsøke skoler som har lyktes med systemrettet arbeid for et bedre læringsmiljø Personalet ved skolen Rensvik skole Frei ungdomsskole Tidsrom Kostnad Rektor Rektor Vår 2010 Vår kr kr Omsorgsberedskap/krisegruppe Mål Målgruppe Omfang/ lærings arenaer Å utvikle tilstrekkelig kompetanse til personell i kriseteam og til ansatte med omsorgsoppgaver i krisesituasjoner Kurs i psykososial omsorg Kurs i kriseomsorgs arbeid Medlemmer av kriseteam Ansatte med omsorgsansv ar i barnehage, skole, helse og sosial institusjoner mv. 3 eksterne kurssamlinger Fagkurs med ekstern kursholder Tidsrom Kostnad Leder kriseteam Kriseteamet

18 C. ENHETENES HANDLINGSPLAN Handlingsplan - Stab, støtte og utvikling Rådmannens kontor/politisk sekretariat Strategisk ledelse og lederutvikling Elektronisk valg Endre fokus fra driftsstyring til strategisk styring Prosjektkommune valget 2011 Rådmannen 5 Bysekretær 2 Ant. IKT og dokumentsenter Prioritering av de viktigste kompetansebehovene 1 PC drift, sikkerhet, windows 7 Sertifisering 2 Serverdrift, AD/Exchange Sertifisering Type kompetanse Kursing eksternt, samarbeid med andre kommuner Kursing eksternt, samarbeid med andre kommuner Ant. personer Nivå 2 Enhetsnivå 2 Enhetsnivå 3 Portalutvikling Kursing eksternt, 1 Enhetsnivå samarbeid med andre kommuner 4 Arkivfaglig, arkivplan Kursing eksternt, 3 Enhetsnivå samarbeid med andre kommuner 5 Helpdesk, kundebehandling Eksternt 1 eller 2 Enhetsnivå 6 IKT Master Ekstern 2 Enhetsnivå Personalseksjonen Ant. Lærlingeområdet Beherske fagområdet Sigvard Thy Pensjon.og Beherske fagområdet Personalsjef personforsikring Agressokursing Utnytte mulighetene i fagsystemet, spesielt Personalsjef Alle, min. 5-6 stillingsadministrasjon Arbeidsrett, praktisk personaljuss Beherske fagområdet Sigvard Thy, Linda Mjønes Oppfølgingskurs Ephorte Prosjektledelse Utnytte mulighetene i fagsystemet Gjennomføre ulike prosjekt, for eksempel sykefraværsprosjekt, uønsket deltid IKT/dokumentsenteret Alle 11, mer eller mindre Arne Fjellstad

19 Utviklingsseksjonen Ephporte agresso Utnytte potensialet Karl Skuseth Internt 13 Outlook fl. progr Utnytte potensialet Karl Skuseth Internt 13 Ant. Økonomiseksjonen Ant. Excelkurs Utvidet kompetanse Økonomisjef ehandel Ta i bruk ehandel Økonomisjef som arbeidsprosess Agressokursing Utnytte mulighetene i Torstein fagsystemet Hamnes Regnskapskurs, Beholde autorisasjon Viggo Røe autorisasjon Generell kursing i regnskap og økonomi Være faglig à jour og fagutvikle ansatte Økonomisjef alle Kristiansund servicekontor Økt kompetanse innenfor det aktuelle tiltaket Service/kundebehandling enhetsleder Nettverkssamling for arrangementskomiteen servicekonsulentene i Møre og Romsdal Nettverkssamling for arrangementskomiteen servicekontorledere i Møre og Romsdal Servicekonferansen Forum for offentlig service Husbank Husbanken Startlån og boligtilskudd Forvaltningsloven Enhetsleder 10 Offentlighetsloven Personopplysningsloven Byggsøk Informasjonssamlinger Alle ansatte 10 Offentlige tjenester i et Ansvarsgruppe 10 mangfoldig samfunn Førstehjelpskurs Enhetsleder 10 Ant.

20 Handlingsplan - Kommunale barnehager Dale barnehage IKT kurs Sprustikk At alle ansatte skal beherske bhg sine ulike IKT redskaper som skjermer, pc, video, digitalkamera Øke kunnskapen om språk og musikk som verktøy for å fremme barnas språkutvikling Enhetsleder og 1 pedagogisk leder (A.M.) Overtidstilegg X 2 t a 2 ganger Ant. 23 Enhetsleder???? Alle Fløya barnehage Ant. Innføring i småbarnsped. TRAS Delta på Barnehagekonferanse i Kr.sund febr 2010 Gi personalet kunnskap om barns utv 0-3 år og hvordan legge til rette for lek og læring for denne aldersgr. Få et verktøy til tidlig registrering av barns språkutvikling Få kunnskap om systematisk arbeid med de yngste barna Pedagogisk leder 0 10 Enhetsleder/ ped.ledere 0 10 Enhetsleder Fosna barnehage Ant. Barnehagekonferanse Uteliv de voksnes rolle Miljøarbeid Øke kompetanse innenfor området de minste barna Øke bevisstheten rundt uteaktiviteten o de voksnes rolle i utetiden Øke kompetanse på hvordan drive miljøarbeid i barnehagen Enhetsledere og Ped. Ledere Enhetsleder Enhetsleder alle alle Heinsa barnehage Fotokurs At alle skal lære seg å Laila Vet ikke Alle beherske et kamera, og hvordan tenke for å få best bilder Førstehjelpskurs At alle vet hva de skal Ann-Kristin Vet ikke Alle gjøre om en situasjon oppstår Barns medvirkning At alle skal reflektere Laila Laila legger Alle Ant.

21 Satsningsområder over hva de legger i barns medvirkning Lære mer om musikk, drama og forming frem fra kurs hun har vært på Ann-Kristin Vet ikke Flest mulig Juulenga barnehage Ledelse- enhetsleder Ledelse- ped.ledere Personalsamarbeid (kommunikasjon, holdningsskapende arbeid m.m) IT-kompetanse Få økt kunnskap i personalledelse Få økt kunnskap i personalledelse Få økt kunnskap om personal samarbeid Datakortet.Få bedre verktøy å jobbe med Ant. Enhetsleder Enhetsleder 1000,- 3 Enhetsleder/ ped.ledere Kristiansund kommune. Internt 11 1 TRAS Forming Barn med spesielle behov Kunnskap om barns språkutv. KO 10 Økt kunnskap om ulike Enhetsleder formingsaktiviteter Økt kunnskap Enhetsleder Karihola barnehage HMS arbeid Intern bevisstgjøring Barnehagekonferansen i Kristiansund PUB studier Høgskulen i Volda Barn med spesielle behov IKT Viderføre det vi har lært gjennom å ha hatt Nor Pro og NAV i bedriften Øke kompetansen samt utveksle erfaring Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (30 stp) deltid nov 2009 nov 2010 Øke kompetansen internt ved veiledning bl a fra KO og PPT Øke kompetansen omkring bruk av dataverktøyet person Ant. Alle Internt 11 Enhetsleder Pedagogisk personale Pedagogisk leder/enhetsled er Pedagogisk personale Enhetsleder Ca kr Ca kr Internt og kurs Kurs i kommunens regi samt intern opplæring/veiled ning Alle 2-4 Lilleputten barnehage Ant. TRAS Registrering av barns Alle Gratis 6

22 språkutvikling Barnehagekonferanse Øke kompetansen innenfor ulike områder for barn Enhetsleder og ped.ledere Myra barnehage Ant. Datakurs. I hovedsak interne kurs i bhg. Fornye våre evalueringer av barnehagen. Få en bedre prosess Diverse kurs med faglig påfyll Øke datakunnskap/ bildebehandling. Øke bruken av digitale verktøy i arb med barna. Styrke arb. Med ped. dokumentasjon Styrke arb. Med ped. dokumentasjon Videreutvikle våre satsningsområder Enhetsleder og de med kompetanse på data Enhetsleder og ped. ledere Enhetsleder Hele personalgruppen Hele personalgruppen er med på evalueringer flest mulig i personalgruppen Renvik barnehage Ant. Barnehagekonf.2010 Subjektskaping Enhetsleder 1600,- 5 Kurs ved oppstart? Enhetsleder 0,- 30 Foreldresamarbeid Bedre service til Enhetsleder Alle brukerne Brannvernlederkurs Brannvern Enhetsleder Ca. 7000,- 2 Profilering/markedsføring av egen enhet Godt tilbud til våre brukere og mulige brukere Enhetsleder Alle Røsslyngveien barnehage Ant. Barnehagekonferansen i Kristiansund febr Kurs/kompetanseheving Språk- og begrepslæring. Eksternt og internt. Profilering av egen enhet innad og utad. Kompetanseheving og erfaringsutveksling Høyne kompetansenivået til hele personalgruppa Bevisstgjøring av egen enhets kvaliteter. Hva er vi god på? Hva kan vi bli bedre på? Eksterne Enhetsleder og ped.ledere Enhetsleder og ped.ledere i samarbeid med ass./fagarbeidere /7 Kurs i 20 Molde ca 7000? 20

23 Stella Maris kulturbarnehage Delta på Nasjonal barnehagekonferanse 11. og Fordypning i Nasjonal rammeplan for bhg. og Reggio Emilia sin filosofi. Delta på interkommunal kursdag i august 2010 (Barnehageløftet) Lesetid for assistenter Meg selv som leder APF- Arbeidsplassrelatert førskolelærerutdanning Instruktørkurs i Førstehjelp Faglig påfyll for ledergruppen innenfor ulike fagfelt Hele personalet skal få bedre kjennskap og kunnskap om rammeplana for bhg. og Reggio Emilia sin filosofi. Faglig påfyll for enhetsleder, ped.ledere og assistenter innenfor ulike fagområder. Lese faglitt. for å heve kompetansen. Heve kompetansen i ledergruppa. Førskolelærerutdanning (Studie ferdig 2013) Undervise i Norsk Grunnkurs i Førstehjelp internt i enheten. Ant. Kristiansund og Sunndal kommune Enhetsleder/ ped. Ledere (Ledergruppen) Interkommunalt samarbeid Enhetsleder/ped.leder Enhetsleder Kr.sund kommune i samarbeid med Høgskulen i Volda 50% overtidsbet. for møter etter arb.tid (To timers personalmøte en kveld pr. mnd.) Kurset er arr. i barnehagens planleggingsdag. 2 timer hver tredje uke 1 time pr. måned (ledermøter) dekning av vikarutgifter under praksisperioder K-forum Handlingsplan grunnskolen Allanengen skole Kursrekke innenfor asperger/autisme IKT i skolen Lese og skriveopplæringen Hvordan legge til rette for barn med disse vanskene i undervisningen Videreutvikle lærernes kompetase i IKT, og større bruk i undervisningen, hjemskole samarbeidet Økt bevissthet om at alle er leselærere. Utvikle skolens egen leseplan Rektor 1500, - 2 IKT gruppe, rektor Skoleeier, rektor, leseveileder Ant. Alle lærerne Bjerkelund skole Ant. IKT i undervisningen Skolere lærere i Ikt-ansvarlig ped.programvare Ikt Opplæring av Ikt-ansvarlig - 4-5

24 ass.vedr.bruk av ikt Dalabrekka skole Leseveileder Styrke leseopplæringen 1 Ant. Dale barneskole Ant. Vurdering. Evaluering av læringsmiljøet Økt kunnskap i forhold til elevvurdering underveisvurdering, elevsamtaler, foreldresamtaler Plangruppa Interne kurs innenfor normal arbeidstid 25 Frei skole Diverse spes.ped. emner/kurs Til bruk for spesp.lærere og assistenter i sin undervisning av elever med store og sammensatte lærevansker Ant. Rektor Mange av disse kursene er gratis, vikarutgifter/transport tilkommer. 8 Gomalandet skole Utarbeide plan for lesing i alle fag Øke kompetansen på læringsstrategier. Dagskurs for alle ped. samt egenstudium og drøftinger internt Kurse IKT-ansvarlig i hjemmesider Kurse ped. i bruk av Visma Øke kvaliteten på elevenes leseferdigheter ved å ha en god plan for leseopplæringen Øke kvaliteten på tilpasset opplæring. Elevene skal lære seg hvordan de lærer best ved å mestre ulike læringsstrategier Opprette og vedlikeholde en god og informativ hjemmeside Skolens lesekomité ved leseveileder og rektor Rektor, FAUleder Rektor, IKTansvarlig Internt Finansieres av skolens FAU. 2000,- kr 1 Ant. Alle ped. Alle ped. Alle skal ta i bruk Visma. IKT-ansvarlig Internt Alle ped.

25 Innlandet skole Få kunnskaper i elevvurdering Fullføre og videreutvikle prosjektet Fra ord til handling Leseveilederutdanning Les 130 Videreutdanning i engelsk At Innlandet skole skal gi god vurdering til elever og foresatte Gi veiledning til personalet Statlig utdanningstilbud til fast ansatte Styrke engelsk-faget Ant. Rektor ressursgruppe Spes.ped koordinator pedagogisk personale Rektor prosjekt pådriver Rektor student utviklingsseksjonen Stat Kommune Enhet student Student ehet kommune? Usikkert. Vi vil satse på kurs(nov09) og innkjøp av litteratur Nedsatt lesetid under studiet,15% stilling ca Stat dekker 50% Kommune 30% enhet 20% Student10% Vikarkostnader i forbindelse med lesedager og eksamen Alle alle Nordlandet barneskole Ant. IKT (Se pkt. 3 med underpkt 1 og 2 Økt kunnskap i forhold til IKT som arb.redskap og vedr. undervisning av elever. Per Martin Rangnes og Stein Eriksen Interne kurs innenfor normal arbeidstid 18 Rensvik skole Ant. Leseplan på alle trinn Utarbeide leseplan på alle trinn. Styringsgruppe skole Interne kurs innenfor normal arbeidstid og innhente ekstern kompetanse. 25 Atlanten ungdomsskole Ant.

26 Opplæring i IKT Bli kompetente brukere Administrasjonen for å veilede personalet Læringsstrategier Bruke strategiene Styringsgruppa 0 Alle Frei ungdomsskole Nordlandet ungdomsskole Kortere etterutdanningskurs Ant. Kristiansund opplæringssenter IKT Konfliktløsning samhold Norskopplæring voksne (flere tema) Voksenopplæring Spesialpedagogikk Atferdsvansker - førskolebarn Økt kunnskap i forhold til IKT som arb.redskap og IKT som arb.redskap vedr. undervisning av elever. Økt kompetanse/ beredskap i forhold til å takle interne konflikter/uenigheter Større intern kunnskap mellom de ulike enhetene i KO Større kjennskap til medarbeidere ved andre avdelinger i KO Oppdatering av kompetanse Ny kompetanse Oppdatering av kompetanse Ny kompetanse Oppdatering av kompetanse Ant. KO-ledelse Lærere KO-ledelse Samarbeid med kursholder fra NTNU- Trondheim KO-ledelse i samarbeid med andre VO-sentra KO-ledelse i samarbeid med andre VO-sentra KO-ledelse i samarbeid med andre Interne kurs innenfor normal arbeidstid Ikke avklart (Dekkes av eksterne prosjektmidler) Ca Kr Ca Kr Ca Kr

27 Deltagelse på kurs arrangert av andre Oppdatering av kompetanse Ny kompetanse kommuner KO-ledelse Varierer En kontinuerlig prioritering innen KO s rammer Handlingsplan kultur og idrett Atlanten Idrettspark Kurstilbud Høyere kompetanse Driftsansvarlig Ant. Kristiansund bibliotek IBBY ny Bli kjent med ny barne- Enhetsleder barnelitteratur og ungdomslitteratur Fullføring av kurset Bedre kunnskap om ny Enhetsleder Er finansiert 8 23 ting om 2.0 toveis teknologi Mikromarc brukermøte Holde seg oppdatert Enhetsleder Ca Skrivekurs for web Videreutvikle kvaliteten på hjemmesidene Enhetsleder 800? 9? Ant. Kristiansund kulturskole

28 Kulturenheten Handlingsplan helse og sosial, pleie og omsorg Barn, familie, helse Grunnopplæring (internt og eksternt) Kvalifisering til det daglige arbeidet som barnevernkurator Faglig veiledning Tilby videreutd til 1 teamkoordinator i første omgang Kurslederopplæring i DU (depresjonskurs for ungdom) Tverrfaglig seminar Barn og unge har vi kunnskapen Forebygge alvorlig sykdom hos ungdom Tverrfaglig seminar bl.a. for fysioterapeuter Tonje og Gjertrud Ant Tonje 1 Hildegunn og en til Ingrid Bergan sykehjem Utarbeide faghefter Ant. Brannvernkurs Kompetanse til å handle ved branntilløp/ brann Enhetsleder/ innleid kursansvarlig for hele tiltaket Alle ansatte

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 Hvordan kan Sande kommune i nært samarbeid med de foresatte bidra til at barn og unge i Sande får et godt grunnlag for livslang læring? Det

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer