Årsberetning og regnskap forretningsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap forretningsår Internett:

2 Styrets beretning for 2005 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2005 Det lave rentenivået og utsiktene til lav realrente bidro til at oppgangen i Norge fortsatte i Høye oljeinvesteringer og god internasjonal vekst bidro også til oppgangen. Kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi økte og inflasjonstakten gikk noe opp. Styringsrenten fra Norges Bank ble hevet to ganger i 2005 og økte med til sammen 0,5 prosentpoeng. Likeledes var det internasjonale rentenivået på vei opp. Inflasjonen ble også drevet opp på grunn av høye energipriser. Når det gjelder rentenivået i utlandet har sentralbanken i USA siden 2004 hevet sin styringsrente hele 13 ganger og den var 4,25 % ved utgangen av Styringsrenten fra den europeiske sentralbanken ble hevet for første gang på fem år til 2,25 %. Veksten i finansmarkedet har vært sterk. Den innenlandske kreditt økte med 12 prosent, og til tross for lav innskuddsrente var innskuddsveksten overraskende høy. I 2005 oppnådde sparebankene svært gode resultater. Grunnen til det var blant annet lave tap som et resultat av gunstig utvikling i norsk økonomi, god kostnadsutvikling og økte inntekter. FLEKKEFJORD SPAREBANK Flekkefjord Sparebank har som overordnet målsetting å tjene kundene innenfor sitt virkeområde bedre enn noen annen bank, både på kort og lang sikt. Samtidig skal banken spille en sentral rolle i utviklingen av bankens distrikt. Styret har også i 2005 hatt fokus på å opprettholde og forsterke målsettingen om å være en totalleverandør av finansielle tjenester for bankens kunder. Flekkefjord Sparebanks definerte markedsområde er i tillegg til Flekkefjord, Sokndal, Lund, Sirdal, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund. Banken ønsker også å betjene personkunder som er bosatt utenfor dette området, men som har nær tilknytning til Flekkefjordsregionen. Det legges stor vekt på å ha gode kunnskaper om det distrikt banken skal betjene slik at kundene opplever en effektiv og kvalitetsmessig god behandling. Det er et stort fortrinn som en lokalbank har i markedet. Foruten bankens hovedkontor i Flekkefjord, har banken 2 filialer på henholdsvis Sira og på Moi i Lund kommune. I april måned 2005 ble det etablert et kundekontor i Kvinesdal kommune. Så langt har utviklingen i nabokommunen vært god. Bankens franchiseavtale med Gjensidige Forsikring om salg av skade- og personforsikringer er videreført i har vært et godt år for det lokale næringsliv med høy sysselsetting og god ordretilgang og alt ligger til rette for at utviklingen vil være positiv også i Antall nyetableringer i regionen har vært relativt beskjeden. En ny bransje som er i ferd med å utvikle seg er etablering av småkraftverk. Flere prosjekt er enten under planlegging eller utbygging. Arbeidsledigheten i Flekkefjord var ved utgangen av året på 2,1 % - det tilsvarer 90 personer - mot 3,6 % (153 personer) på samme tidspunkt året før. Dette er en veldig positiv utvikling. Resultatet for 2005 Regnskapet er gjort opp i henhold til regnskapslovens forutsetning om fortsatt drift. Styret kan bekrefte at denne forutsetningen er til stede og at årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Regnskapet gir et rettvisende bilde over utviklingen og resultatet i banken. Siden regnskapet ble avsluttet er det heller ikke inntruffet forhold som skulle ha innvirkning på regnskapet. Driftsresultatet Flekkefjord Sparebank oppnådde et resultat på 31,4 mill kr etter skatt eller 1,41 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende resultat i 2004 var på 29,2 mill kr eller 1,38 %. Netto rente og kredittprovisjonsinntekter økte med 1,2 mill kr til 57,2 mill kr. Sett i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,57 %. Sammenlignbart tall i 2004 var 2,66 %. Et lavt rentenivå, markedstilpassing og økt konkurranse har presset rentenettoen. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester utgjorde også i 2005 en forholdsvis liten andel av bankens totale inntekter. Det skyldes i hovedsak at banken har en forholdsvis beskjeden prising av tjenester overfor sine kunder. Det er fortrinnsvis de tunge manuelle tjenestene som i dag er belagt med pris. Gevinster ved salg av verdipapir ble i 2005 på 4,4 mill kr mot 12,2 mill kr året før. Lønn og generelle administrasjonskostnader beløp seg til 20,4 mill kr, en nedgang på 8,0 mill kr i forhold til Hovedelementene i denne reduksjonen er avsetninger til framtidige pensjonsforpliktelser og lavere EDB kostnader. Tap på utlån, garantier og mislighold Når det gjelder tap på utlån og garantier ble det i 2005 inntektsført 0,3 mill kr, eller -0,01 %, mot en tapsføring året før på 3,5 mill kr, eller 0,17 %. Bankens uspesifiserte tapsavsetninger utgjorde ved årets utgang 23,0 mill kr og de spesifiserte tapsavsetningene beløp seg til 17,7 mill kr. Det er også avsatt 2 mill kr som uspesifisert avsetning knyttet til garantiansvar. Tilsvarende tall for 2004 var henholdsvis 23 og 19,8 mill kr på utlån og 2 mill kr på garantier. Utlånsporteføljens utvikling gjennom året har vært god og engasjementer med høy risiko er blitt redusert. Summen av misligholdte engasjementer er 2

3 også gått ned. Med utgangspunkt i utlånsporteføljens risiko vurderer styret de samlede tapsavsetninger som tilfredsstillende. Disponering av overskudd Styret foreslår at bankens overskudd på kr ,37 blir anvendt slik: Til gaver kr ,00 Til bankens fond kr ,37 Sum disponert kr ,37 BALANSEN Flekkefjord Sparebank hadde en økning i forvaltningskapitalen på 138,7 mill kr til 2.314,1 mill kr. Det tilsvarer 6,4 % økning fra året før. Innskudd Volumet av innskudd fra kunder var ved utgangen av 2005 på 1.764,4 mill kr. Det er en reduksjon på 24,5 mill. kr. eller 1,37 % sett i forhold til året før. Årsaker til denne reduksjonen er blant annet at en kunde hadde et stort kortsiktig innskudd innestående ved årsskiftet 2004/2005 som ble disponert i 2005 og at flere kunder på grunn av fondsrabatt i formuesskatten omplasserte innskudd fra bank til pengemarkedsfond. Innskuddsdekningen i forhold til utlån var ved årsskiftet 81,0 %. For 2004 var tilsvarende tall 87,8 %. Til tross for denne nedgangen er innskuddsdekningen i Flekkefjord Sparebank godt over gjennomsnittet for norske sparebanker. Utlån Volumet av utlån økte med 139,8 mill kr eller 6,9 % til 2.177,4 mill kr i Ved årsskiftet var brutto utlån fordelt med 73,3 % til personmarkedet og 26,7% til næringslivsmarkedet og til det offentlige. Veksttakten har vært jevn gjennom hele året. Verdipapirer Bankens samlede beholdning av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer bokført med 117,6 mill kr mot 108,6 mill kr året før. Egenkapital Bankens egenkapital ble tilført 31,0 mill kr fra driftsresultatet og utgjør 387,8 mill kr. Egenkapitalprosenten i forhold til forvaltningskapitalen økte fra 16,4 % i 2004 til 16,8 % i Kapitaldekningen ligger på 24,6 % mot 24,2 i Rentabiliteten av egenkapitalen etter skatt ble på 8,8 % mot 8,9 % i Risikostyring Styret er fortsatt opptatt av at Flekkefjord Sparebank skal ha en moderat risikoprofil som er tilpasset bankens markedsområde, soliditet og kompetanse. God risikostyring er en viktig forutsetning for å nå de oppsatte mål for banken og er dermed også en sentral del i den daglige drift og i styrets løpende fokus. En hver bank opererer med finansiell risiko i form av kredittrisiko, renterisiko, likviditetsrisiko, valutarisiko og kursrisiko. Den løpende driften av banken er også forbundet med operasjonell risiko som går ut på at menneskelige feil kan bli gjort, at maskiner og utstyr ikke fungerer eller at lover og regler ikke overholdes. Kredittrisiko Styret har i 2005 hatt en gjennomgang av bankens overordnede kredittpolicy. Det overordnede mål for kredittvirksomheten i banken er en engasjementsportefølje med en kvalitet og sammensetning som sikrer bankens lønnsomhet både på kort og lang sikt. Både utlån til person- og bedriftskunder blir risikoklassifisert. Det legges stor vekt på oppfølging og kontroll av utlånsporteføljen generelt. Engasjement som kan være tapsutsatte blir fulgt spesielt opp og viet ekstra oppmerksomhet. Styret vurderer den samlede risiko for både næringslivs- og personkundeporteføljen som meget tilfredsstillende. Valutarisiko Flekkefjord Sparebank har en liten beholdning av utenlandsk valuta og følgelig er risikoen knyttet til denne beskjeden. Det foreligger imidlertid en indirekte valutarisiko i forbindelse med garantier gitt overfor annen kredittinstitusjon for valutalån til bankens kunder. Garantiene er godt sikret med pant i kundenes eiendommer i all hovedsak innenfor 60%. Denne risikoen anses å være moderat. Renterisiko Renterisiko oppstår ved at det er ulik bindingstid knyttet til bankens fordringer og gjeld. Banken har ikke fastrenteinnskudd og har kun beskjedne beløp på fastrentelån. Banken kan til en hver tid tilpasse seg markedet ved at rentejusteringer tas parallelt for inn- og utlån. Renterisikoen vurderes derfor som ubetydelig. Renterisiko knyttet til bankens obligasjonsbeholdning er også beskjeden sett i forhold til beholdningens størrelse og bankens inntjening. Ved en renteendring på +/- 1% er risikoen beregnet til å være 0,5 mill kr. Styret har ikke fastsatt en egen ramme for beholdningens renterisiko, men følger utviklingen gjennom rapportering hvert kvartal. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko kan defineres som risikoen for at banken ikke har nok midler på et gitt tidspunkt for å møte de forpliktelser som forfaller. Bankens utlånsportefølje har lang løpetid, mens innskuddene kan disponeres uten oppsigelse. Imidlertid er innskuddene fordelt på mange innskytere og historisk sett kan innskudd fra publikum anses som stabil finansieringskilde. Innskuddsdekningen var på 81,0 % mot 87,8 % året før. Styret følger nøye opp likviditetsutviklingen med jevnlige rapporter. Som en ekstra reserve har banken kommiterte og ukomitterte trekkrettigheter på til sammen 185 mill kr, hvorav 130,7 mill kr var trukket ved årsskiftet. Internkontroll Styret har fastsatt retningslinjer for internkontroll i banken. Kontrollen er etablert i overensstemmelse med lover, 3

4 forskrifter og pålegg fra Kredittilsynet. Styret har i 2005 vedtatt nye og mer omfattende etiske retningslinjer for banken. For bankens vesentligste områder er det etablert rutiner og kontrollhandlinger. Ledelsen avgir årlig en rapport til styret hvor de ulike risikoforhold så vel som kvaliteten av den interne kontroll blir vurdert. Med bakgrunn i denne rapporten foretar ekstern revisor, utover den ordinære revisjon, en vurdering av bankens kontrolltiltak med en egen rapport til styret. Styret er av den oppfatning at de etablerte rutiner for internkontroll er gode. Organisasjon Flekkefjord Sparebank hadde ved årsskiftet 32 fast ansatte medarbeidere. I årsverk tilsvarer det 29, herav 2 årsverk knyttet til forsikringsvirksomhet. I tillegg kommer vaktmester. Antall årsverk er det samme som ved utgangen av Det ble i løpet av året gjennomført en endring i bankens organisasjonsstruktur. Bakgrunnen for denne var å få en klarere og mer markedsrettet organisasjon. Det er nå to mellomledere hvor den ene har ansvart for henholdsvis interne funksjoner inklusive økonomi og den andre for all kunderettet virksomhet. Disse leder ulike team som har sine klare oppgaver og målsettinger. Flekkefjord Sparebank er klar over at kundene stadig stiller økende krav til profesjonell rådgivning og høy servicegrad. Derfor er det satt fokus på å styrke medarbeidernes kompetanse. Det foregår et kontinuerlig arbeid for å motivere medarbeiderne til å styrke den formelle kompetanse og opplæring i mer direkte fag-/produktkunnskaper. Arbeidsmiljøet i banken vurderes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i Banken har egen bedriftslege. Det totale sykefraværet var på 3,5% herav 2,1 % skyldes langtidssykemeldte. Ved årsskiftet hadde banken ansatt 20 kvinner og 12 menn. Den prosentvise fordelingen mellom kjønnene er henholdsvis 62,5 % på kvinner og 37,5 % på menn. Bankens styre består nå av, foruten banksjef, 2 kvinner og 4 menn. Kvinnerepresentasjonen i styret ble i 2005 økt med en person. Flekkefjord Sparebanks forurensing av det ytre miljø vil stort sett være av indirekte karakter ved kjøp og bruk av reiser, energi, papir og andre forbruksgjenstander samt avfall og avfallshåndtering. Styret anser at dette bidrar minimalt til forurensing av det ytre miljø. Banken har ingen pålegg fra offentlige myndigheter som ikke er fulgt opp. FLEKKEFJORD SPAREBANKS ROLLE I LOKALSAMFUNNET. Gaveutdeling I 2005 ble det delt ut kr ,- i gaver i forbindelse med den tradisjonelle årlige gaveutdelingen til allmennyttige formål i lokalmiljøet. Hele 179 lag og foreninger fikk glede av tildelte midler. Sponsoravtaler og bidrag Flekkefjord Sparebank ønsker å vise et positivt engasjement overfor lag, foreninger og lokalsamfunnet generelt. Sponsoravtaler er et bidrag i denne forbindelse. Det arrangeres årlig et møte mellom avtalepartnerne og banken for i fellesskap å få til en gjensidig og god profilering i lokalmiljøet. 16 lag og foreninger har sponsoravtale med banken. Flekkefjord Sparebank ser det som viktig å være en god bidragsyter til lokalmiljøet. Kundene skal oppleve at noe av bankens midler kommer lokalsamfunnet til gode. Det er i 2005 ytt bidrag på i alt kr ,- i form av sponsoravtaler, kundearrangementer og konkrete prosjekter. Følgende større prosjekt er det utbetalt eller gitt løfte om bidrag til: Opparbeiding av Promenadestranden i Liknes i Kvinesdal, kr ,-, sluttfinansiering av ny paviljong i "Øvre Park" i Flekkefjord, kr ,- hvor Flekkefjord kommune bidrar med tilsvarende beløp, ombygging av bakeri på Moi i Lund kommune til "Galleri Bakeri". Det er et samarbeid med Lund kommune og bankens bidrag er kr ,-. Flekkefjord Sparebank har i likhet med tidligere år vært en av hovedsponsorene både for Fjellparkfestivalen og Laksefestivalen i Flekkefjord. Videre har vi sponset Tempo og Nanno Cup 05 for Miniputter 8-10 år, Hidra Cup i fotball, Aurefestivalen på Moi og Gyland Grand Prix. Disse arrangementene er en fin profilering av byen og distriktet hvor det legges ned mye dugnadsinnsats. Kunder I samarbeid med Flekkefjord Handelsforening ble det i mars måned 2005 arrangert kveldsmøte for både eiere og ansatte hvor temaet var - Hvordan profilere Flekkefjord som handelssenter for Listerregionen. Deltakelsen på møtet var god. I forbindelse med ny lov om Obligatorisk Tjenestepensjon arrangerte banken to informasjonsmøter hvor samtlige næringslivskunder ble invitert. I mai gikk årets kundetur som cruise på Donau, her var deltakelsen god. Ellers har det vært arrangementer både på Moi og i Flekkefjord i samarbeid med pensjonistklubbene. Utsiktene for 2006 Styret forventer en moderat renteøkning i løpet av 2006 uten at den vil ha nevneverdig innvirkning på den positive utviklingen som skjer i bankens distrikt. Sysselsettingen ser ut til å bli høy i lokalsamfunnet. Nøkkelbedriftene i distriktet har god ordretilgang. Flere forhold tyder på at investeringer i nye næringsbygg i Flekkefjord vil bli større enn på mange år. Det er positivt for byens utvikling. Ny E 39 over Kvinesheia åpner 1. september Dermed vil reisetiden til både Farsund og Lyngdal bli betydelig redusert. Som et resultat av dette åpnes nye muligheter for Flekkefjord som en del av Listerregionen. Flekkefjord Sparebank har mange små og mellomstore bedrifter i sin portefølje og vil derfor bruke mye ressurser i første halvår på å tilby og selge inn et fullverdig tilbud for Obligatorisk Tjenestepensjon. Styret har en klar målsetting om at banken fortsatt skal befeste sin posisjon i bankens distrikt ved solid innsats fra bankens medarbeidere, god rådgivning og en aktiv 4

5 beslutningsstrategi overfor bankens nåværende og nye kunder. Selv om konkurransen stadig blir skjerpet og presset på marginene blir stor, forventer styret at utvikling og resultat i 2006 vil bli på linje med tidligere år. gjør sitt beste for at kundene skal få god service og oppfølging. En takk rettes også til bankens tillitsvalgte og andre forbindelser for bidrag til beste for banken i året som er gått. Takk Styret vil benytte anledningen til å takke alle bankens kunder for god oppslutning om Flekkefjord Sparebank. En stor takk til samtlige av bankens medarbeidere som Flekkefjord, 31. desember januar 2006 I styret for Flekkefjord Sparebank Thore Rafoss Kåre Haugen Hanne Risvold Styrets formann Styrets nestformann Jessie P. Jansen Leon Eigeland Thor Reidar Netland Tobias Oftedal Banksjef 5

6 Resultatregnskap pr (alle tall i hele 1000 kr) % % Renteinntekter og lignende inntekter: Note: Renter og lign. innt. av utlån til og fordringer på kredittinst ,01% 0,01% Renter og lign. innt. av utlån til og fordringer på kunder ,56% 3,68% Renter og lignende inntekter av sertifikater, 0,00% 0,00% obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer ,20% 0,26% Sum renteinntekter og lignende inntekter ,78% 3,95% Rentekostnader og lignende kostnader: Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinst ,03% 0,03% Renter og lignende kost. på innskudd fra og gjeld til kunder ,17% 1,26% Andre rentekostnader og lignende kostnader ,00% 0,00% Sum rentekostnader og lignende kostnader ,21% 1,29% Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ,57% 2,66% Utbytte og andre innt. av verdipapirer med var. avkastning: Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med var. avkast ,05% 0,08% Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med var. avkast ,01% -0,01% Inntekter av eierinteresser i konsernselskap ,00% 0,00% Sum utbytte og andre inntekter av verdip. med var. avkastning ,04% 0,07% Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester: Garantiprovisjon ,04% 0,04% Andre gebyrer og provisjonsinntekter 17, ,31% 0,30% Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester ,34% 0,34% Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester: Andre gebyrer og provisjonskostnader ,18% 0,19% Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester ,18% 0,19% Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer o.m.: Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer ,00% 0,26% Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med var. avkastning ,10% 0,31% Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater ,02% 0,02% Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer ,12% 0,60% Andre driftsinntekter: Driftsinntekter faste eiendommer ,01% 0,01% Andre driftsinntekter ,00% 0,06% Sum andre driftsinntekter ,02% 0,07% Lønn og generelle administrasjonskostnader: Lønn m.v. Lønn ,47% 0,50% Pensjoner ,04% 0,21% Sosiale kostnader ,11% 0,12% Sum lønn m.v ,53% 0,83% Administrasjonskostnader ,38% 0,51% Sum lønn og generelle administrasjonskostnader ,92% 1.34% Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og im. eiendeler: Ordinære avskrivninger ,05% 0,05% Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler og im. eiendeler ,05% 0,05% Andre driftskostnader: Driftskostnader faste eiendommer ,03% 0,03% Andre driftskostnader ,08% 0,09% Sum andre driftskostnader ,11% 0,12% 6

7 Note: Sum driftskostnader ,08% 1,52% Driftsresultat før tap ,84% 2,02% Tap på utlån, garantier mv.: Tap på utlån ,01 0,16% Tap på garantier m.v ,00% 0,00% Kredittap på sertifikater, obl. og andre rentebærende papirer ,00% 0,00% Sum tap på utlån, garantier m.v ,01 0,16% Nedskr. og gevinst/tap på verdipapirer som holdes på lang sikt: Nedskrivninger 0 0 0,00% 0,00% Gevinst/tap ,10% 0,00% Sum nedskrivninger og gevinst/tap på verdipapirer ,10% 0,00 Resultat av ord. drift før skatt ,94% 1,85% Skatt på ordinært resultat: Skatt på ordinært resultat ,53% 0,47% Sum skatt på ordinært resultat ,53% 0,47% Resultat av ord. drift etter skatt/res. regnskapsåret ,41% 1,38% Overføringer og disponeringer: Overført til sparebankens fond ,39% 1,36% Gaver ,02% 0,02% Sum disponeringer ,41% 1,38% Gjennomsnittlig forvaltning

8 Balanse pr (alle tall i hele 1000 kr) EIENDELER: Note: Kontanter og fordringer på sentralbanker: Kontanter og fordringer på sentralbanker Sum kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner: Utlån til og fordr. på kredittinst. uten avtalt Iøpetid/oppsigelse Utlån til og fordr. på kredittinst. med avtalt 1øpetid/oppsigelse 0 0 Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder: Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Andre utlån 0 0 Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger 2,3, Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obl. og andre rentebærende verdipapirer: Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning: Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper: Eierinteresser i tilknyttede selskaper Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper: Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler: Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler: Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler: Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostn. og opptjente inntekter: Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 0 0 Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostn. og opptjente inntekter SUM EIENDELER

9 GJELD OG EGENKAPITAL: Note: GJELD: Gjeld til kredittinstitusjoner: Lån og innskudd fra kredittinst. u/avtalt løpetid/oppsigelse Lån og innskudd fra kredittinst. m/avtalt løpetid/oppsigelse Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder: Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt oppsigelse Innskudd fra og gjeld til kunder m/avtalt oppsigelse Sum innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld: Annen gjeld (inkl. påløpt ikke ilignet betalbar skatt) Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter: Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser: Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Uspesifiserte avsetninger på garantiansvar Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 0 0 Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD EGENKAPITAL: Opptjent egenkapital: Sparebankens fond SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede forpliktelser: Garantiansvar overfor Sparebankenes Sikringsfond Garantiansvar Pantstillelser Forpliktelser 3 Thore Rafoss formann Flekkefjord, / Kåre Haugen nestformann Hanne Risvold Leon Eigeland Jessie P. Jansen Tobias Oftedal Thor Reidar Netland Jan Kåre Eie banksjef økonomisjef 9

10 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2005 Note 1. Note 2. Regnskapsprinsipper: Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslov, forskrift om årsregnskap for banker, øvrige lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk for øvrig. Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Banken eier aksjer i selskap av et omfang som gjør at banken har både tilknyttet selskap og datterselskap. Konsernregnskap utarbeides ikke. Tilknyttet selskap og datterselskap er innarbeidet i regnskapet etter egenkapitalmetoden. Et konsernregnskap antas ikke å ville gi regnskapets leser økt informasjonsverdi pga de små tall disse representerer. Banken har ikke foretatt sikringsforretninger. Dersom slik forretning eventuelt foretas vurderes denne i sammenheng med underliggende objekt. Banken har p.t. ikke finansielle derivater. Jfr. note 5. Banken har ingen inngåtte leasing- eller factoringavtaler. Øvrige regnskapsprinsipper er tatt med i tilknytning til den enkelte note der dette er påkrevd. Alle tall er oppgitt i hele kroner dersom annet ikke er oppgitt. Tap og tapsavsetninger: Begrepet engasjement defineres som garantier, kausjonsansvar, bevilgede rammekreditter og nedbetalingslån innbefattet opptjente, men ikke betalte renter, gebyrer og provisjoner. Note 2a. Vurdering og verdsettelse av engasjement: Banken har utarbeidet interne rutiner for vurdering av engasjementer etter retningslinjer gitt av Kredittilsynet. Tapsavsetning blir gjennomført når det antas at debitor ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser og hvor pant og annen sikkerhet ikke vil dekke lånet ved en realisasjon. Videre tar man hensyn til kundens generelle økonomiske situasjon. Banken har risikoklassifisert alle kunder. Det henvises for øvrig til note 3c angående risikoklasser. Prinsipper for vurdering av misligholdte engasjement: Et engasjement blir vurdert som misligholdt dersom låntakeren ikke kan betale forfalte terminer, eller overtrekk ikke er inndekket, maksimalt innen 90 dager. Låntakerens tilbakebetalingsevne og sikkerhet avgjør hvorvidt et tap må påregnes. Dersom tap beregnes eller konstateres blir det vurdert om man skal stoppe inntektsføring av rente i bankens regnskap, helt eller delvis. Tapsavsetninger bokføres i samsvar med Kredittilsynets forskrifter av Prinsipper for vurdering av engasjement som ikke er misligholdt: Banken foretar hvert kvartal en vurdering av utlåns- og garantiporteføljen. Faktorer som påvirker tapsvurderingen er: Betalingsevne, markedsforhold, sikkerheter, regnskap etc. Dersom denne gjennomgang viser at tap kan påregnes, bokføres tapsavsetning i bankens regnskap i samsvar med Kredittilsynets forskrifter av Renter og provisjoner bokføres som normalt for engasjementer som ikke er misligholdt. Konstaterte tap: Tap på et engasjement som er konstatert ved konkurs, ved stadfestet akkord, ved utleggsforretning som ikke har ført frem, ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at institusjonen har gitt avkall på engasjementet eller del av dette, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Spesifiserte tapsavsetninger: Avsetning til dekning av påregnelige tap på engasjementer som på balansedagen er identifisert som tapsutsatte. Uspesifiserte tapsavsetninger: Avsetning til dekning av tap som på grunn av forhold som foreligger på balansedagen, må påregnes å inntreffe på engasjementer som ikke er identifisert og vurdert etter regler om spesifiserte tapsavsetninger. Note 2b. Spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger lån og garantier: Spesifiserte Uspesifiserte Uspesifiserte tapsavsetninger tapsavsetninger tapsavsetninger Utlån Utlån Garantier Tapsavsetning Konstaterte tap i perioden Økte avsetninger i perioden Nye avsetninger i perioden Tilbakeførte avsetninger i perioden = Tapsavsetning pr

11 Tapsavsetninger fordelt på sektor/næring: Utlån Mislighold Tapsutsatt Utlån Mislighold Tapsutsatt Jordbruk, skogbruk og fisk Industri Bygg og anlegg Varehandel, hotell og restaurantdrift Transport, eiendomsdrift og tjenesteytende næringe Personmarked Sum Banken har i tillegg uspesifiserte tapsavsetninger, utlån og garantier på mill. kr. (jfr. ovenfor). Disse er avsatt for å fange opp en generell ikke avdekket risiko i utlåns- og garantimassen ved årsskiftet, og er ikke fordelt etter sektor/næring. Note 2c. Tap (gevinst) på utlån og garantier i resultatregnskapet: Endring i spesifiserte tapsavsetninger Endring i uspesifiserte tapsavsetninger Konstaterte tap i året Inngått på tidligere konstaterte tap = Tap på utlån/garantier i res. regnskapet Konstaterte tap: Tidligere spesifisert tapsavsetning Tidligere ikke spesifisert tapsavsetning Sum konstaterte tap Ikke inntektsførte renter utlån: Påløpte ikke inntekstsførte renter Inntektsførte tidligere perioders renter Innt.førte renter lån utgått av balansen Påløpte ikke inntektsførte renter = Påløpte ikke inntektsførte renter Note 2d. Mislighold: Misligholdte engasjementer: Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer Ikke misligholdte engasjementer: Øvrige engasjementer m/tapsavsetning Spesifiserte tapsavsetninger Netto øvrige eng. m/tapsavsetning Note 3. Utlån og garantier fordelt på sektor/næring, geografisk område og etter risikoklasse: Med bevilgning menes potensiell eksponering eller innvilget ramme. Note 3a. Utlån og garantier fordelt på sektor/næring: Utlån fordelt på sektor/næring: Utlån Bevilgn. Utlån Bevilgn. Offentlig forvaltning Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Varehandel, hotell og restaurantdrift Transport, eiendomsdrift og tjenesteytende næringer Personmarked Sum

12 Garantier fordelt på sektor/næring: Utlån Bevilgn. Utlån Bevilgn. Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Varehandel, hotell og restaurantdrift Transport, eiendomsdrift og tjenesteytende næringer Personmarked Sum Note 3b. Utlån og garantier fordelt på geografiske områder: Utlån Garantier Utlån Garantier Flekkefjord m/nabokommuner Øvrige kommuner Sum Inntekter av bankens utlån og garantier avviker ikke ut fra kundens bosted. Note 3c. Utlån og garantier fordelt etter risikoklasser: Banken har fra 2004 klassifisert alle kunder. Modellen som benyttes er utarbeidet av DnB NOR. Risikoklasser Utlån Garantier Bevilgn. *) Spes. tap Lav risiko Normal risiko Høy risiko Ikke klassifisert SUM *) Med bevilgning menes potensiell eksponering eller innvilget ramme. Utviklingen gjennom året har vist en positiv trend. Spesielt gjelder dette for næringslivssiden. Prising av næringslivsengasjementene er i bankens prisliste direkte knyttet til den klassifisering som foretas. For personkunder er prisingen fullt ut knyttet til den sikkerhet som tilbys og som er lagt til grunn i den klassifiseringsmatrisen som er vist ovenfor. Banken forventer at nivået for fremtidige tap ikke skal overstige i gjennomsnitt 0,3 0,6% av brutto utlån sett over en 3-års periode. Til grunn for denne vurdering er lagt nåværende risikoklassifisering som vist ovenfor. I tillegg kommer de erfaringer en har ved størrelsen på de konstaterte tap de senere år. Vurderingen er i tillegg basert på nåværende kunde- og utlånssammensetning. Forventede tap kan i all hovedsak relateres til de engasjementer som er klassifisert i gruppen "høy risiko" som også er de lån som gjennom bankens prissystem gir de høyeste renteinntektene. Note 4. Eiendeler i utenlandsk valuta: Eiendeler i utenlandsk valuta Eiendeler i utenlandsk valuta består av bankens kontantbeholdning. Beholdningen er omregnet til NOK etter offisielle midtkurser pr , og ligger innenfor den av styret fastsatte grense for beholdningens størrelse. Banken har dessuten lånegarantier i utenlandsk valuta. Disse er omregnet til NOK og inngår i oversikten i note 11. I bankens sikkerhet for disse garantiene er det tatt hensyn til mulige svingninger i valutakursen. Bankens valutarisiko er som følge av det som er nevnt ovenfor meget begrenset. 12

13 Note 5. Restløpetid på eiendels- og gjeldsposter: Likviditetsrisiko: Risikoen for at banken ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser rettidig ansees som liten. Innskuddene står for hele 81,0% av brutto utlån. I tillegg har banken en stor egenkapital som delvis er plassert i lett omsettelige verdipapirer. Alle norske banker har trekkrettigheter i Norges Bank som må sikres i pantsatte verdipapirer, jfr note 12. Vår trekkrettighet utgjør pr i alt 96,1 mill kr. Vi har i liten utstrekning trukket på denne, og den fungerer derfor som en likviditetsreserve for banken. I tillegg har vi kommiterte og ukommiterte låneadgang/trekkrettighet i DnB NOR på til sammen 185 mill kr. hvorav 130,7 mill er trukket pr årsskiftet. Restløpetid på eiendels- og gjeldsposter: (bokførte regnskapsmessige verdier) Sum < 1m 1-3m 3-12m 1-5år >5år u/1.tid Eiendeler: Kontanter og fordr. på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinst Utlån til og fordringer på kunder 1) Obl., sertifikater Øvrige eiendeler m/u restløpetid Sum eiendeler Gjeld og EK: Gjeld til Kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder 2) Øvrig gjeld m/u restbeløp Egenkapital Sum gjeld og EK Netto likviditetseksponering ) Kassekreditt er klassifisert innenfor intervallet 1-3 måneder, mens byggelån inngår i 3-12 mndr. 2) Innskudd har ingen bindingstid og er derfor i sin helhet plassert i gruppen inntil 1 mnd. Renterisiko: Sannsynlig tidspunkt for renteforandring er de oppgitte intervaller for innskudd i andre finansinstitusjoner og lån og innskudd fra Norges Bank. Banken tilbyr p.t. ikke fast rente for innskudd, og har kun et ubetydelig beløp på utlån med fast rente. Sannsynlig tidspunkt for renteendring vil kun begrenses av normal varslingstid. Som følge av dette vil bankens renterisiko på innlån- og utlånsvirksomheten være begrenset til eventuell forskjell i varslingsperioder. Banken har i tillegg en renterisiko knyttet til beholdningen i sertifikater og obligasjoner. Denne måles jevnlig og rapporteres til bankens styre. Ved årsskiftet var rentefølsomheten ved 1% renteendring ca 0,9 mill kr. Sett i forhold til bankens soliditet anses nåværende risiko akseptabel. Beholdningens durasjon/varighet var på samme tidspunkt på 0,42. Rentebindingstid på eiendels- og gjeldsposter: (bokførte regnskapsmessige verdier) Sum < 1m 1-3m 3-12m 1-5år >5år u/1.tid Eiendeler: Kontanter og fordr. på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinst Utlån til og fordringer på kunder 1) Obl., sertifikater Øvrige eiendeler m/u restløpetid Sum eiendeler Gjeld og EK: Gjeld til Kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder 2) Øvrig gjeld m/u restbeløp Egenkapital Sum gjeld og EK Netto rentebinding Finansielle derivater: Banken har p.t. ingen finansielle derivater 13

14 Note 6. Aksjer: Note 6a. Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning: Bankens aksjer er ført delvis som omløpsmidler og anleggsmidler. Beholdningen er vurdert som en samlet portefølje til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi (markedsverdi) er benyttet der slik foreligger. Anskaffelseskost tilsvarer bokført verdi. Aksjer og andeler kortsiktig plassert: Eier- Antall Pålydende Bokført Virkelig Selskapets navn: andel aksjer verdi verdi verdi Børsnoterte: Storebrand AS 0,00% DnB NOR ASA 0,01% Grunnfondsb. Sandnes Sp.bk. 0,07% Grunnfondsb. Sp.bk. Pluss 1,26% Fondsandeler: Avanse Norden DnB NOR Globalspar II DnB NOR Health Care DnB NOR Telecom Avanse Japan Sum Aksjer og andeler langsiktig plassert: Eier- Antall Pålydende Bokført Virkelig Selskapets navn: andel aksjer verdi verdi verdi Ikke børsnoterte: BBS/BankAxept Holding AS *) 0,25% Sparebankmateriell AS *) 0,57% Eiendomskreditt AS *) 3,19% Kredittforeningen for Spb. AS *) 1,84% Teller AS *) 0,13% Andre lokale aksjer (9 selskaper) *) Sum Sum aksjer og andeler Bevegelser gjennom året: IB Tilgang Avgang UB Sum langsiktige plasseringer *) Dersom virkelig verdi ikke er oppgitt er ligningsverdien benyttet, ev. oppjustert til 100%. Note 6b. Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper og datterselskaper: Aksjene i Flekkefjord Megleren AS (datterselskap) er innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Det samme er aksjene i Flekkefjord Parkeringsselskap AS (tilknyttet selskap). Innarbeidelsen har skjedd med utgangspunkt i selskapenes foreløpige regnskaper pr Selskapets navn: Flekkefjord Flekkefjord Megleren AS Parkeringsselskap AS Forretningsadresse Flekkefjord Flekkefjord Anskaffelsestidspunkt Eierandel % 40,260% Stemmeandel % 40,260% Egenkapital på ansk.tidspunktet (100%) Egenkapital ifølge siste regnskap (100%) Resultat ifølge siste regnskap (100%) Årets resultat: Vår andel av årets resultat

15 Beregning av balanseført verdi: IB Årets resultat Mottatt utbytte UB Mellomværende: 1) Fordring på selskap Gjeld til selskap Renteinntekter fra selskap Renteutgifter til selskap ) Mellomværende er renteberegnet på ordinære forretningsmessige vilkår. 2) Av beløpet er 8 mill viderefordelt til Sparebank 1 SR-bank og Fokus Bank ASA. Hele beløpet forfaller lengre frem enn ett år. Aksjene i datterselskapet eies i fellesselskap med selskap hvor forstanderskapets formann har eierinteresse. Note 7. Sertifikater og ihendehaverobligasjoner: Verdsettelse: Bankens sertifikater og ihendehaverobligasjoner er klassifisert som øvrige omløpsmidler. Beholdningen er som tidligere år vurdert som en samlet portefølje til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansetidspunktet. Virkelig verdi (markedsverdi) er benyttet der slik foreligger. Ingen av verdipapirene er i utenlandsk valuta og alle papirene er børsnotert. Bokført verdi/anskaffelseskost Markedsverdi Pålydende verdi Fordeling av porteføljen: Risikovekt Offentlig sektor utenom stat Finans- og verdipapirforetak Øvrige Gjennomsnittlig avkastning på bankens obligasjonsbeholdning utgjorde i 2005 ca 4,10%. Note 8. Note 9. Ansvarlig lånekapital i andre foretak: Ansvarlig lånekapital bokført under verdipapirer Ansvarlig lånekapital bokført under lån Sum ansvarlig lånekapital Herav ansvarlig lånekapital i finansinstitusjoner Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler: Note 9a. Immaterielle eiendeler: Flekkefjord Sparebank har p.t. ingen immaterielle eiendeler. Note 9b. Varige driftsmidler: Faste eiendommer og andre driftsmidler blir bokført i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmiddelets økonomiske levetid. Maskiner, Inventar og transportmidler Eiendom Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr (A) Akkumulert ord. avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskr. på solgte/utrangerte Akkumulert ord. avskr. pr (B) Bokført verdi i balansen (A-B) Avskrivningssats 20% 0 4% 15

16 Note 10. Skatter: Banken eier fire forretningsbygg og en fritidseiendom. Forretningsbyggene består av hovedkontoret i Flekkefjord sentrum og filialene på Moi og Sira. Deler av bygget på Moi og Sira er utleid. Banken eier fortsatt bygget i Gyland etter at filialen ble nedlagt før nyttår Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Beregning av utsatt skatt Endring Positive forskjeller: Overfinansiert pensjonsforpliktelse Gevinstkonto Sum positive forskjeller Negative forskjeller som kan utlignes: Driftsmidler inkl. goodwill Grunnlag for utsatt skatt Utsatt skatt (28%) Negative forskj. som ikke kan utlignes: Pensjonsforpliktelse Grunnlag for utsatt skatt (skattefordel) Utsatt skatt (skattefordel) (28%) Netto utsatt skattefordel (28%) Årets skattekostnad: Resultat før skattekostnad Ikke fradragsberettigede kostnader Ikke skattepliktige inntekter Endring i midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt Inntektsskatt herav Formueskatt Betalbar skatt i balansen For lite beregnet skatt forrige år For mye beregnet skatt forrige år 10 0 Betalbar skatt i resultatregnskapet Endring i utsatt skatt Årets skattekostnad Note 11. Garantiansvar og andre poster utenom balansen: Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier Garanti for skatter Annet garantiansvar Garantiansvar overfor kunder Garanti overfor Sparebankenes Sikringsfond Samlet garantiansvar Banken har i tillegg innvilgede låne- og garantirammer som kan komme til utbetaling. Dette fremgår nærmere av note 2 og 3. Note 12. Pantstillelser: Banken har pr pantsatt obligasjoner overfor følgende: Norges Bank

17 Note 13. Antall ansatte, lønn, honorarer: Gjennomsnittlig antall ansatte i året Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder Honorar til styrets medlemmer Honorar til kontrollkomiteens medlemmer Honorar til forstanderskapets medlemmer Banken har forpliktelser overfor daglig leder som har pensjonsavtale fra fylte 62 år. Utover dette har en ingen forpliktelser utover ordinær kollektiv pensjonsordning. Jfr. note 15. Revisjon: Kostnadsført godtgjørelse til ekstern revisor Herav til ordinær revisjon Herav til bistand Beløpene er inkludert 25% merverdiavgiftr. Note 14. Lån og garantier til bankens tjeneste- og tillitsmenn: Utlån Garantier Utlån Garantier Lån til forstanderskapets medlemmer Herav lån til forstanderskapets formann Herav lån til kontrollkomiteens medl Lån til styrets medlemmer Herav lån til styreformann Herav lån til banksjef Lån til ansatte Samtlige lån er forskriftsmessig sikret og gitt i henhold til standard betingelser. Rentefordel med rimelige lån i ansettelsesforhold til bankens ansatte er beregnet til kr for året Note 15. Pensjonsforhold: Alle bankens ansatte omfattes av pensjonsordninger som gir rett til definerte fremtidige pensjonsytelser. I tillegg mottar 9 pensjonister ytelser fra ordningene. Disse er avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Tjenestepensjonsordning etter skatteloven er finansiert gjennom en kollektiv forsikringsordning i et livselskap. Banken deltar i fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) i bank- og finansnæringen som fra gir alle ansatte som tilfredstiller kriteriene rett til pensjonsytelser fra 62 år. I tillegg har banken inngått en pensjonsavtale med banksjefen fra fylte 62 år. Årets forpliktelse er beregnet og tatt med under usikrede forpliktelser sammen med AFP. Norsk Regnskaps Standard for pensjonskostnader ble implementert med virkning fra Pensjonsmidlene er verdsatt til estimert virkelig verdi. Aktuarmessige beregninger er foretatt av livselskapet i desember 2005, og følgende økonomiske og aktuarmessige forutsetninger er lagt til grunn: Forventet avkastning på pensjonsmidlene 6,50 % Diskonteringsrente 5,50 % Årlig forventet lønnsvekst 3,00 % Årlig forventet regulering av pensjoner 2,50 % Årlig forventet økning i folketrygdens grunnbeløp 2,50 % Uttakstilbøyelighet AFP ved 62 år 100,00 % 17

18 Sikret ordning: Netto pensjonskostnader, sikret ordning Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Forventet avkastning av pensjonsmidlene Resultatført estimatavvik Netto pensjonskostnad Skattevirkningen er ikke tatt hensyn til. Pensjonsforpliktelser, sikret: Brutto pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsmidler inkl. overfinansiering Tilbakebetalt fra pensjonsfondet Netto pensjonsmidler sikret ordning Usikret ordning: Netto pensjonskostnader, usikret ordning Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnader, inkl. AFP o.l Skattevirkningen er ikke tatt hensyn til. Pensjonsforpliktelser, usikret ordning: Netto pensjonsforpliktelse Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelser usikret ordning Etter gjeldende regler er det ikke åpnet for samordning av tjenestepensjonsordningen etter skatteloven og AFP-ordningen. Overfinansiering av tjenestepensjonsordningen etter skatteloven kan derfor ikke dekke den beregnede AFP-pensjonsforpliktelsen. Den beregnede pensjonsforpliktelse i tilknytning til AFP-ordningen er derfor i sin helhet oppført som langsiktig gjeld. Note 16. Gjeld: Regnskapsmessig behandles all gjeld slik at påløpte kostnader periodiseres i tråd med sammenstillingsprinsippet. Gjeld til kredittinstitusjoner: Banken har pr gjeld til kredittinstitusjoner på til sammen 130,7 mill kr. Gjennomsnittlig rente på gjeld til kredittinstitusjoner utgjorde 2,30% og 1,87% på henholdsvis innskudd med og uten avtalt løpetid. Innskudd fra og gjeld til kunder: Alle innskudd er i NOK. Banken har pr ingen innskudd på særlige vilkår. Gjennomsnittlig rente på gjeld til kunder beregnet som en vektet rente basert på gjeldende satser pr er 1,53%. Annen gjeld: Bankremisser Betalingsformidling ellers Påregnet skatt siste år Skattetrekk Avsatt til gaver Annen gjeld Sum annen gjeld

19 Note 17. Periodisering gebyrer: Gebyrer og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som de opptjenes som inntekter eller påløper som kostnad. Etableringsgebyrer er av en slik størrelse at de ikke overstiger kostnadene forbundet med etableringen av lånet/ kreditten. Note 18. Andre provisjoner og gebyrer: Verdipapiromsetning og forvaltning Betalingsformidling Forsikringstjenester Andre provisjoner og gebyrer Sum andre provisjoner og gebyrer Note 19. Avgift til Sparebankenes Sikringsfond: Alle banker er i følge lov pålagt å være medlem av et sikringsfond. Fondet plikter å dekke en innskyters eventuelle tap begrenset til 2 mill kroner. Avgift i kr. 0 0 I forbindelse med at Sparebankenes Sikringsfond og Forretningsbankenes Sikringsfond ble slått sammen til Bankenes Sikringsfond i forbindelse med fusjonen mellom DnB og Sparebanken NOR, er sparebankene gitt 3 års avgiftsfrihet på grunn av at dette fondet hadde høyere dekningsgrad. Note 20. Ansvarlig kapital: Egenkapital: Saldo pr Årets overføring til fondet Saldo pr Kapitaldekning Sparebankens fond Immateriell eiendeler Overfinansiert pensjonsforpl. (72%) Kjernekapital Tilleggskapital Fradrag (ansv. kapital i andre finansinst.) Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag: Eiendeler Poster utenom balansen Ansvarlig kapital i andre finansinst Tapsavsetninger Beregningsgrunnlag Kapitaldekningsprosent 24.60% 24,20 % Note 21. Nærstående parter: Det er gitt informasjon om nærstående parter i note 6 angående eierandeler i Flekkefjord Megleren AS (51%) og Flekkefjord Parkeringsselskap AS (40,2%). Videre er det i notene 13 og 14 gitt informasjon om godtgjørelse og mellomværender med ansatte og tillitsmenn i banken. 19

20 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 2005 Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap(+) /gevinst (-) ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordninger Endring tapsavsetning Gevinst ved salg av aksjer Innarbeidet resultat datterselskap etter egenkapitalmetoden Gaver og/eller overført gavefond Tilført fra årets drift Endring i annen gjeld og påløpne kostnader Endring i andre eiendeler og opptjente inntekter Endring i utlån til kunder før spes og uspes tapsavsetn Endring i utlån til kredittinstitusjoner Endring kortsiktige verdipapir Endring gjeld til kredittinstitusjoner Endring innskudd fra og gjeld til kunder A Netto kontantstrøm fra oprasjonelle aktiviteter Investering, påkostning bygg Investeringer i andre varige driftsmidler Investering i goodwill 0 0 Innbetalinger ved salg av driftsmidler Investering i datterselskap og tilknyttet selskap 0 0 Investering i aksjer og andeler i andre foretak Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak B Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 A+B+C Sum endring likvider Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning pr

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Fast ansatte pr. 31.12.08

Fast ansatte pr. 31.12.08 Årsberetning 2008 Fast ansatte pr. 31.12.08 Jan Knutsen Banksjef Fred Gornitshni Ass.banksjef Jan H. Olsen Salgs- og Markedssjef May V. Andersen Soussjef Heidi Høitomt Regnskapsleder Marit H Midtbø Kristin

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2007

Noter til årsregnskapet 2007 Noter til årsregnskapet 2007 1 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Styrets beretning Regnskap med noter Analyser Kontrollkomiteens melding Revisors beretning Kraftbanken i Indre Østfold og Follo Bank Forsikring Eiendom Årsberetning 2010 for

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 2011 1 ÅRSRAPPORT - 2011 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2012 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 Årsmelding 2012 Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 2 Styrets årsberetning 2012 Innledning

Detaljer