Årsberetning og regnskap forretningsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap forretningsår Internett:

2 Styrets beretning for 2005 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2005 Det lave rentenivået og utsiktene til lav realrente bidro til at oppgangen i Norge fortsatte i Høye oljeinvesteringer og god internasjonal vekst bidro også til oppgangen. Kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi økte og inflasjonstakten gikk noe opp. Styringsrenten fra Norges Bank ble hevet to ganger i 2005 og økte med til sammen 0,5 prosentpoeng. Likeledes var det internasjonale rentenivået på vei opp. Inflasjonen ble også drevet opp på grunn av høye energipriser. Når det gjelder rentenivået i utlandet har sentralbanken i USA siden 2004 hevet sin styringsrente hele 13 ganger og den var 4,25 % ved utgangen av Styringsrenten fra den europeiske sentralbanken ble hevet for første gang på fem år til 2,25 %. Veksten i finansmarkedet har vært sterk. Den innenlandske kreditt økte med 12 prosent, og til tross for lav innskuddsrente var innskuddsveksten overraskende høy. I 2005 oppnådde sparebankene svært gode resultater. Grunnen til det var blant annet lave tap som et resultat av gunstig utvikling i norsk økonomi, god kostnadsutvikling og økte inntekter. FLEKKEFJORD SPAREBANK Flekkefjord Sparebank har som overordnet målsetting å tjene kundene innenfor sitt virkeområde bedre enn noen annen bank, både på kort og lang sikt. Samtidig skal banken spille en sentral rolle i utviklingen av bankens distrikt. Styret har også i 2005 hatt fokus på å opprettholde og forsterke målsettingen om å være en totalleverandør av finansielle tjenester for bankens kunder. Flekkefjord Sparebanks definerte markedsområde er i tillegg til Flekkefjord, Sokndal, Lund, Sirdal, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund. Banken ønsker også å betjene personkunder som er bosatt utenfor dette området, men som har nær tilknytning til Flekkefjordsregionen. Det legges stor vekt på å ha gode kunnskaper om det distrikt banken skal betjene slik at kundene opplever en effektiv og kvalitetsmessig god behandling. Det er et stort fortrinn som en lokalbank har i markedet. Foruten bankens hovedkontor i Flekkefjord, har banken 2 filialer på henholdsvis Sira og på Moi i Lund kommune. I april måned 2005 ble det etablert et kundekontor i Kvinesdal kommune. Så langt har utviklingen i nabokommunen vært god. Bankens franchiseavtale med Gjensidige Forsikring om salg av skade- og personforsikringer er videreført i har vært et godt år for det lokale næringsliv med høy sysselsetting og god ordretilgang og alt ligger til rette for at utviklingen vil være positiv også i Antall nyetableringer i regionen har vært relativt beskjeden. En ny bransje som er i ferd med å utvikle seg er etablering av småkraftverk. Flere prosjekt er enten under planlegging eller utbygging. Arbeidsledigheten i Flekkefjord var ved utgangen av året på 2,1 % - det tilsvarer 90 personer - mot 3,6 % (153 personer) på samme tidspunkt året før. Dette er en veldig positiv utvikling. Resultatet for 2005 Regnskapet er gjort opp i henhold til regnskapslovens forutsetning om fortsatt drift. Styret kan bekrefte at denne forutsetningen er til stede og at årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Regnskapet gir et rettvisende bilde over utviklingen og resultatet i banken. Siden regnskapet ble avsluttet er det heller ikke inntruffet forhold som skulle ha innvirkning på regnskapet. Driftsresultatet Flekkefjord Sparebank oppnådde et resultat på 31,4 mill kr etter skatt eller 1,41 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende resultat i 2004 var på 29,2 mill kr eller 1,38 %. Netto rente og kredittprovisjonsinntekter økte med 1,2 mill kr til 57,2 mill kr. Sett i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,57 %. Sammenlignbart tall i 2004 var 2,66 %. Et lavt rentenivå, markedstilpassing og økt konkurranse har presset rentenettoen. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester utgjorde også i 2005 en forholdsvis liten andel av bankens totale inntekter. Det skyldes i hovedsak at banken har en forholdsvis beskjeden prising av tjenester overfor sine kunder. Det er fortrinnsvis de tunge manuelle tjenestene som i dag er belagt med pris. Gevinster ved salg av verdipapir ble i 2005 på 4,4 mill kr mot 12,2 mill kr året før. Lønn og generelle administrasjonskostnader beløp seg til 20,4 mill kr, en nedgang på 8,0 mill kr i forhold til Hovedelementene i denne reduksjonen er avsetninger til framtidige pensjonsforpliktelser og lavere EDB kostnader. Tap på utlån, garantier og mislighold Når det gjelder tap på utlån og garantier ble det i 2005 inntektsført 0,3 mill kr, eller -0,01 %, mot en tapsføring året før på 3,5 mill kr, eller 0,17 %. Bankens uspesifiserte tapsavsetninger utgjorde ved årets utgang 23,0 mill kr og de spesifiserte tapsavsetningene beløp seg til 17,7 mill kr. Det er også avsatt 2 mill kr som uspesifisert avsetning knyttet til garantiansvar. Tilsvarende tall for 2004 var henholdsvis 23 og 19,8 mill kr på utlån og 2 mill kr på garantier. Utlånsporteføljens utvikling gjennom året har vært god og engasjementer med høy risiko er blitt redusert. Summen av misligholdte engasjementer er 2

3 også gått ned. Med utgangspunkt i utlånsporteføljens risiko vurderer styret de samlede tapsavsetninger som tilfredsstillende. Disponering av overskudd Styret foreslår at bankens overskudd på kr ,37 blir anvendt slik: Til gaver kr ,00 Til bankens fond kr ,37 Sum disponert kr ,37 BALANSEN Flekkefjord Sparebank hadde en økning i forvaltningskapitalen på 138,7 mill kr til 2.314,1 mill kr. Det tilsvarer 6,4 % økning fra året før. Innskudd Volumet av innskudd fra kunder var ved utgangen av 2005 på 1.764,4 mill kr. Det er en reduksjon på 24,5 mill. kr. eller 1,37 % sett i forhold til året før. Årsaker til denne reduksjonen er blant annet at en kunde hadde et stort kortsiktig innskudd innestående ved årsskiftet 2004/2005 som ble disponert i 2005 og at flere kunder på grunn av fondsrabatt i formuesskatten omplasserte innskudd fra bank til pengemarkedsfond. Innskuddsdekningen i forhold til utlån var ved årsskiftet 81,0 %. For 2004 var tilsvarende tall 87,8 %. Til tross for denne nedgangen er innskuddsdekningen i Flekkefjord Sparebank godt over gjennomsnittet for norske sparebanker. Utlån Volumet av utlån økte med 139,8 mill kr eller 6,9 % til 2.177,4 mill kr i Ved årsskiftet var brutto utlån fordelt med 73,3 % til personmarkedet og 26,7% til næringslivsmarkedet og til det offentlige. Veksttakten har vært jevn gjennom hele året. Verdipapirer Bankens samlede beholdning av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer bokført med 117,6 mill kr mot 108,6 mill kr året før. Egenkapital Bankens egenkapital ble tilført 31,0 mill kr fra driftsresultatet og utgjør 387,8 mill kr. Egenkapitalprosenten i forhold til forvaltningskapitalen økte fra 16,4 % i 2004 til 16,8 % i Kapitaldekningen ligger på 24,6 % mot 24,2 i Rentabiliteten av egenkapitalen etter skatt ble på 8,8 % mot 8,9 % i Risikostyring Styret er fortsatt opptatt av at Flekkefjord Sparebank skal ha en moderat risikoprofil som er tilpasset bankens markedsområde, soliditet og kompetanse. God risikostyring er en viktig forutsetning for å nå de oppsatte mål for banken og er dermed også en sentral del i den daglige drift og i styrets løpende fokus. En hver bank opererer med finansiell risiko i form av kredittrisiko, renterisiko, likviditetsrisiko, valutarisiko og kursrisiko. Den løpende driften av banken er også forbundet med operasjonell risiko som går ut på at menneskelige feil kan bli gjort, at maskiner og utstyr ikke fungerer eller at lover og regler ikke overholdes. Kredittrisiko Styret har i 2005 hatt en gjennomgang av bankens overordnede kredittpolicy. Det overordnede mål for kredittvirksomheten i banken er en engasjementsportefølje med en kvalitet og sammensetning som sikrer bankens lønnsomhet både på kort og lang sikt. Både utlån til person- og bedriftskunder blir risikoklassifisert. Det legges stor vekt på oppfølging og kontroll av utlånsporteføljen generelt. Engasjement som kan være tapsutsatte blir fulgt spesielt opp og viet ekstra oppmerksomhet. Styret vurderer den samlede risiko for både næringslivs- og personkundeporteføljen som meget tilfredsstillende. Valutarisiko Flekkefjord Sparebank har en liten beholdning av utenlandsk valuta og følgelig er risikoen knyttet til denne beskjeden. Det foreligger imidlertid en indirekte valutarisiko i forbindelse med garantier gitt overfor annen kredittinstitusjon for valutalån til bankens kunder. Garantiene er godt sikret med pant i kundenes eiendommer i all hovedsak innenfor 60%. Denne risikoen anses å være moderat. Renterisiko Renterisiko oppstår ved at det er ulik bindingstid knyttet til bankens fordringer og gjeld. Banken har ikke fastrenteinnskudd og har kun beskjedne beløp på fastrentelån. Banken kan til en hver tid tilpasse seg markedet ved at rentejusteringer tas parallelt for inn- og utlån. Renterisikoen vurderes derfor som ubetydelig. Renterisiko knyttet til bankens obligasjonsbeholdning er også beskjeden sett i forhold til beholdningens størrelse og bankens inntjening. Ved en renteendring på +/- 1% er risikoen beregnet til å være 0,5 mill kr. Styret har ikke fastsatt en egen ramme for beholdningens renterisiko, men følger utviklingen gjennom rapportering hvert kvartal. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko kan defineres som risikoen for at banken ikke har nok midler på et gitt tidspunkt for å møte de forpliktelser som forfaller. Bankens utlånsportefølje har lang løpetid, mens innskuddene kan disponeres uten oppsigelse. Imidlertid er innskuddene fordelt på mange innskytere og historisk sett kan innskudd fra publikum anses som stabil finansieringskilde. Innskuddsdekningen var på 81,0 % mot 87,8 % året før. Styret følger nøye opp likviditetsutviklingen med jevnlige rapporter. Som en ekstra reserve har banken kommiterte og ukomitterte trekkrettigheter på til sammen 185 mill kr, hvorav 130,7 mill kr var trukket ved årsskiftet. Internkontroll Styret har fastsatt retningslinjer for internkontroll i banken. Kontrollen er etablert i overensstemmelse med lover, 3

4 forskrifter og pålegg fra Kredittilsynet. Styret har i 2005 vedtatt nye og mer omfattende etiske retningslinjer for banken. For bankens vesentligste områder er det etablert rutiner og kontrollhandlinger. Ledelsen avgir årlig en rapport til styret hvor de ulike risikoforhold så vel som kvaliteten av den interne kontroll blir vurdert. Med bakgrunn i denne rapporten foretar ekstern revisor, utover den ordinære revisjon, en vurdering av bankens kontrolltiltak med en egen rapport til styret. Styret er av den oppfatning at de etablerte rutiner for internkontroll er gode. Organisasjon Flekkefjord Sparebank hadde ved årsskiftet 32 fast ansatte medarbeidere. I årsverk tilsvarer det 29, herav 2 årsverk knyttet til forsikringsvirksomhet. I tillegg kommer vaktmester. Antall årsverk er det samme som ved utgangen av Det ble i løpet av året gjennomført en endring i bankens organisasjonsstruktur. Bakgrunnen for denne var å få en klarere og mer markedsrettet organisasjon. Det er nå to mellomledere hvor den ene har ansvart for henholdsvis interne funksjoner inklusive økonomi og den andre for all kunderettet virksomhet. Disse leder ulike team som har sine klare oppgaver og målsettinger. Flekkefjord Sparebank er klar over at kundene stadig stiller økende krav til profesjonell rådgivning og høy servicegrad. Derfor er det satt fokus på å styrke medarbeidernes kompetanse. Det foregår et kontinuerlig arbeid for å motivere medarbeiderne til å styrke den formelle kompetanse og opplæring i mer direkte fag-/produktkunnskaper. Arbeidsmiljøet i banken vurderes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i Banken har egen bedriftslege. Det totale sykefraværet var på 3,5% herav 2,1 % skyldes langtidssykemeldte. Ved årsskiftet hadde banken ansatt 20 kvinner og 12 menn. Den prosentvise fordelingen mellom kjønnene er henholdsvis 62,5 % på kvinner og 37,5 % på menn. Bankens styre består nå av, foruten banksjef, 2 kvinner og 4 menn. Kvinnerepresentasjonen i styret ble i 2005 økt med en person. Flekkefjord Sparebanks forurensing av det ytre miljø vil stort sett være av indirekte karakter ved kjøp og bruk av reiser, energi, papir og andre forbruksgjenstander samt avfall og avfallshåndtering. Styret anser at dette bidrar minimalt til forurensing av det ytre miljø. Banken har ingen pålegg fra offentlige myndigheter som ikke er fulgt opp. FLEKKEFJORD SPAREBANKS ROLLE I LOKALSAMFUNNET. Gaveutdeling I 2005 ble det delt ut kr ,- i gaver i forbindelse med den tradisjonelle årlige gaveutdelingen til allmennyttige formål i lokalmiljøet. Hele 179 lag og foreninger fikk glede av tildelte midler. Sponsoravtaler og bidrag Flekkefjord Sparebank ønsker å vise et positivt engasjement overfor lag, foreninger og lokalsamfunnet generelt. Sponsoravtaler er et bidrag i denne forbindelse. Det arrangeres årlig et møte mellom avtalepartnerne og banken for i fellesskap å få til en gjensidig og god profilering i lokalmiljøet. 16 lag og foreninger har sponsoravtale med banken. Flekkefjord Sparebank ser det som viktig å være en god bidragsyter til lokalmiljøet. Kundene skal oppleve at noe av bankens midler kommer lokalsamfunnet til gode. Det er i 2005 ytt bidrag på i alt kr ,- i form av sponsoravtaler, kundearrangementer og konkrete prosjekter. Følgende større prosjekt er det utbetalt eller gitt løfte om bidrag til: Opparbeiding av Promenadestranden i Liknes i Kvinesdal, kr ,-, sluttfinansiering av ny paviljong i "Øvre Park" i Flekkefjord, kr ,- hvor Flekkefjord kommune bidrar med tilsvarende beløp, ombygging av bakeri på Moi i Lund kommune til "Galleri Bakeri". Det er et samarbeid med Lund kommune og bankens bidrag er kr ,-. Flekkefjord Sparebank har i likhet med tidligere år vært en av hovedsponsorene både for Fjellparkfestivalen og Laksefestivalen i Flekkefjord. Videre har vi sponset Tempo og Nanno Cup 05 for Miniputter 8-10 år, Hidra Cup i fotball, Aurefestivalen på Moi og Gyland Grand Prix. Disse arrangementene er en fin profilering av byen og distriktet hvor det legges ned mye dugnadsinnsats. Kunder I samarbeid med Flekkefjord Handelsforening ble det i mars måned 2005 arrangert kveldsmøte for både eiere og ansatte hvor temaet var - Hvordan profilere Flekkefjord som handelssenter for Listerregionen. Deltakelsen på møtet var god. I forbindelse med ny lov om Obligatorisk Tjenestepensjon arrangerte banken to informasjonsmøter hvor samtlige næringslivskunder ble invitert. I mai gikk årets kundetur som cruise på Donau, her var deltakelsen god. Ellers har det vært arrangementer både på Moi og i Flekkefjord i samarbeid med pensjonistklubbene. Utsiktene for 2006 Styret forventer en moderat renteøkning i løpet av 2006 uten at den vil ha nevneverdig innvirkning på den positive utviklingen som skjer i bankens distrikt. Sysselsettingen ser ut til å bli høy i lokalsamfunnet. Nøkkelbedriftene i distriktet har god ordretilgang. Flere forhold tyder på at investeringer i nye næringsbygg i Flekkefjord vil bli større enn på mange år. Det er positivt for byens utvikling. Ny E 39 over Kvinesheia åpner 1. september Dermed vil reisetiden til både Farsund og Lyngdal bli betydelig redusert. Som et resultat av dette åpnes nye muligheter for Flekkefjord som en del av Listerregionen. Flekkefjord Sparebank har mange små og mellomstore bedrifter i sin portefølje og vil derfor bruke mye ressurser i første halvår på å tilby og selge inn et fullverdig tilbud for Obligatorisk Tjenestepensjon. Styret har en klar målsetting om at banken fortsatt skal befeste sin posisjon i bankens distrikt ved solid innsats fra bankens medarbeidere, god rådgivning og en aktiv 4

5 beslutningsstrategi overfor bankens nåværende og nye kunder. Selv om konkurransen stadig blir skjerpet og presset på marginene blir stor, forventer styret at utvikling og resultat i 2006 vil bli på linje med tidligere år. gjør sitt beste for at kundene skal få god service og oppfølging. En takk rettes også til bankens tillitsvalgte og andre forbindelser for bidrag til beste for banken i året som er gått. Takk Styret vil benytte anledningen til å takke alle bankens kunder for god oppslutning om Flekkefjord Sparebank. En stor takk til samtlige av bankens medarbeidere som Flekkefjord, 31. desember januar 2006 I styret for Flekkefjord Sparebank Thore Rafoss Kåre Haugen Hanne Risvold Styrets formann Styrets nestformann Jessie P. Jansen Leon Eigeland Thor Reidar Netland Tobias Oftedal Banksjef 5

6 Resultatregnskap pr (alle tall i hele 1000 kr) % % Renteinntekter og lignende inntekter: Note: Renter og lign. innt. av utlån til og fordringer på kredittinst ,01% 0,01% Renter og lign. innt. av utlån til og fordringer på kunder ,56% 3,68% Renter og lignende inntekter av sertifikater, 0,00% 0,00% obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer ,20% 0,26% Sum renteinntekter og lignende inntekter ,78% 3,95% Rentekostnader og lignende kostnader: Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinst ,03% 0,03% Renter og lignende kost. på innskudd fra og gjeld til kunder ,17% 1,26% Andre rentekostnader og lignende kostnader ,00% 0,00% Sum rentekostnader og lignende kostnader ,21% 1,29% Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ,57% 2,66% Utbytte og andre innt. av verdipapirer med var. avkastning: Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med var. avkast ,05% 0,08% Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med var. avkast ,01% -0,01% Inntekter av eierinteresser i konsernselskap ,00% 0,00% Sum utbytte og andre inntekter av verdip. med var. avkastning ,04% 0,07% Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester: Garantiprovisjon ,04% 0,04% Andre gebyrer og provisjonsinntekter 17, ,31% 0,30% Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester ,34% 0,34% Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester: Andre gebyrer og provisjonskostnader ,18% 0,19% Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester ,18% 0,19% Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer o.m.: Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer ,00% 0,26% Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med var. avkastning ,10% 0,31% Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater ,02% 0,02% Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer ,12% 0,60% Andre driftsinntekter: Driftsinntekter faste eiendommer ,01% 0,01% Andre driftsinntekter ,00% 0,06% Sum andre driftsinntekter ,02% 0,07% Lønn og generelle administrasjonskostnader: Lønn m.v. Lønn ,47% 0,50% Pensjoner ,04% 0,21% Sosiale kostnader ,11% 0,12% Sum lønn m.v ,53% 0,83% Administrasjonskostnader ,38% 0,51% Sum lønn og generelle administrasjonskostnader ,92% 1.34% Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og im. eiendeler: Ordinære avskrivninger ,05% 0,05% Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler og im. eiendeler ,05% 0,05% Andre driftskostnader: Driftskostnader faste eiendommer ,03% 0,03% Andre driftskostnader ,08% 0,09% Sum andre driftskostnader ,11% 0,12% 6

7 Note: Sum driftskostnader ,08% 1,52% Driftsresultat før tap ,84% 2,02% Tap på utlån, garantier mv.: Tap på utlån ,01 0,16% Tap på garantier m.v ,00% 0,00% Kredittap på sertifikater, obl. og andre rentebærende papirer ,00% 0,00% Sum tap på utlån, garantier m.v ,01 0,16% Nedskr. og gevinst/tap på verdipapirer som holdes på lang sikt: Nedskrivninger 0 0 0,00% 0,00% Gevinst/tap ,10% 0,00% Sum nedskrivninger og gevinst/tap på verdipapirer ,10% 0,00 Resultat av ord. drift før skatt ,94% 1,85% Skatt på ordinært resultat: Skatt på ordinært resultat ,53% 0,47% Sum skatt på ordinært resultat ,53% 0,47% Resultat av ord. drift etter skatt/res. regnskapsåret ,41% 1,38% Overføringer og disponeringer: Overført til sparebankens fond ,39% 1,36% Gaver ,02% 0,02% Sum disponeringer ,41% 1,38% Gjennomsnittlig forvaltning

8 Balanse pr (alle tall i hele 1000 kr) EIENDELER: Note: Kontanter og fordringer på sentralbanker: Kontanter og fordringer på sentralbanker Sum kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner: Utlån til og fordr. på kredittinst. uten avtalt Iøpetid/oppsigelse Utlån til og fordr. på kredittinst. med avtalt 1øpetid/oppsigelse 0 0 Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder: Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Andre utlån 0 0 Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger 2,3, Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obl. og andre rentebærende verdipapirer: Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning: Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper: Eierinteresser i tilknyttede selskaper Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper: Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler: Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler: Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler: Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostn. og opptjente inntekter: Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 0 0 Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostn. og opptjente inntekter SUM EIENDELER

9 GJELD OG EGENKAPITAL: Note: GJELD: Gjeld til kredittinstitusjoner: Lån og innskudd fra kredittinst. u/avtalt løpetid/oppsigelse Lån og innskudd fra kredittinst. m/avtalt løpetid/oppsigelse Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder: Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt oppsigelse Innskudd fra og gjeld til kunder m/avtalt oppsigelse Sum innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld: Annen gjeld (inkl. påløpt ikke ilignet betalbar skatt) Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter: Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser: Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Uspesifiserte avsetninger på garantiansvar Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 0 0 Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD EGENKAPITAL: Opptjent egenkapital: Sparebankens fond SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede forpliktelser: Garantiansvar overfor Sparebankenes Sikringsfond Garantiansvar Pantstillelser Forpliktelser 3 Thore Rafoss formann Flekkefjord, / Kåre Haugen nestformann Hanne Risvold Leon Eigeland Jessie P. Jansen Tobias Oftedal Thor Reidar Netland Jan Kåre Eie banksjef økonomisjef 9

10 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2005 Note 1. Note 2. Regnskapsprinsipper: Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslov, forskrift om årsregnskap for banker, øvrige lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk for øvrig. Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Banken eier aksjer i selskap av et omfang som gjør at banken har både tilknyttet selskap og datterselskap. Konsernregnskap utarbeides ikke. Tilknyttet selskap og datterselskap er innarbeidet i regnskapet etter egenkapitalmetoden. Et konsernregnskap antas ikke å ville gi regnskapets leser økt informasjonsverdi pga de små tall disse representerer. Banken har ikke foretatt sikringsforretninger. Dersom slik forretning eventuelt foretas vurderes denne i sammenheng med underliggende objekt. Banken har p.t. ikke finansielle derivater. Jfr. note 5. Banken har ingen inngåtte leasing- eller factoringavtaler. Øvrige regnskapsprinsipper er tatt med i tilknytning til den enkelte note der dette er påkrevd. Alle tall er oppgitt i hele kroner dersom annet ikke er oppgitt. Tap og tapsavsetninger: Begrepet engasjement defineres som garantier, kausjonsansvar, bevilgede rammekreditter og nedbetalingslån innbefattet opptjente, men ikke betalte renter, gebyrer og provisjoner. Note 2a. Vurdering og verdsettelse av engasjement: Banken har utarbeidet interne rutiner for vurdering av engasjementer etter retningslinjer gitt av Kredittilsynet. Tapsavsetning blir gjennomført når det antas at debitor ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser og hvor pant og annen sikkerhet ikke vil dekke lånet ved en realisasjon. Videre tar man hensyn til kundens generelle økonomiske situasjon. Banken har risikoklassifisert alle kunder. Det henvises for øvrig til note 3c angående risikoklasser. Prinsipper for vurdering av misligholdte engasjement: Et engasjement blir vurdert som misligholdt dersom låntakeren ikke kan betale forfalte terminer, eller overtrekk ikke er inndekket, maksimalt innen 90 dager. Låntakerens tilbakebetalingsevne og sikkerhet avgjør hvorvidt et tap må påregnes. Dersom tap beregnes eller konstateres blir det vurdert om man skal stoppe inntektsføring av rente i bankens regnskap, helt eller delvis. Tapsavsetninger bokføres i samsvar med Kredittilsynets forskrifter av Prinsipper for vurdering av engasjement som ikke er misligholdt: Banken foretar hvert kvartal en vurdering av utlåns- og garantiporteføljen. Faktorer som påvirker tapsvurderingen er: Betalingsevne, markedsforhold, sikkerheter, regnskap etc. Dersom denne gjennomgang viser at tap kan påregnes, bokføres tapsavsetning i bankens regnskap i samsvar med Kredittilsynets forskrifter av Renter og provisjoner bokføres som normalt for engasjementer som ikke er misligholdt. Konstaterte tap: Tap på et engasjement som er konstatert ved konkurs, ved stadfestet akkord, ved utleggsforretning som ikke har ført frem, ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at institusjonen har gitt avkall på engasjementet eller del av dette, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Spesifiserte tapsavsetninger: Avsetning til dekning av påregnelige tap på engasjementer som på balansedagen er identifisert som tapsutsatte. Uspesifiserte tapsavsetninger: Avsetning til dekning av tap som på grunn av forhold som foreligger på balansedagen, må påregnes å inntreffe på engasjementer som ikke er identifisert og vurdert etter regler om spesifiserte tapsavsetninger. Note 2b. Spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger lån og garantier: Spesifiserte Uspesifiserte Uspesifiserte tapsavsetninger tapsavsetninger tapsavsetninger Utlån Utlån Garantier Tapsavsetning Konstaterte tap i perioden Økte avsetninger i perioden Nye avsetninger i perioden Tilbakeførte avsetninger i perioden = Tapsavsetning pr

11 Tapsavsetninger fordelt på sektor/næring: Utlån Mislighold Tapsutsatt Utlån Mislighold Tapsutsatt Jordbruk, skogbruk og fisk Industri Bygg og anlegg Varehandel, hotell og restaurantdrift Transport, eiendomsdrift og tjenesteytende næringe Personmarked Sum Banken har i tillegg uspesifiserte tapsavsetninger, utlån og garantier på mill. kr. (jfr. ovenfor). Disse er avsatt for å fange opp en generell ikke avdekket risiko i utlåns- og garantimassen ved årsskiftet, og er ikke fordelt etter sektor/næring. Note 2c. Tap (gevinst) på utlån og garantier i resultatregnskapet: Endring i spesifiserte tapsavsetninger Endring i uspesifiserte tapsavsetninger Konstaterte tap i året Inngått på tidligere konstaterte tap = Tap på utlån/garantier i res. regnskapet Konstaterte tap: Tidligere spesifisert tapsavsetning Tidligere ikke spesifisert tapsavsetning Sum konstaterte tap Ikke inntektsførte renter utlån: Påløpte ikke inntekstsførte renter Inntektsførte tidligere perioders renter Innt.førte renter lån utgått av balansen Påløpte ikke inntektsførte renter = Påløpte ikke inntektsførte renter Note 2d. Mislighold: Misligholdte engasjementer: Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer Ikke misligholdte engasjementer: Øvrige engasjementer m/tapsavsetning Spesifiserte tapsavsetninger Netto øvrige eng. m/tapsavsetning Note 3. Utlån og garantier fordelt på sektor/næring, geografisk område og etter risikoklasse: Med bevilgning menes potensiell eksponering eller innvilget ramme. Note 3a. Utlån og garantier fordelt på sektor/næring: Utlån fordelt på sektor/næring: Utlån Bevilgn. Utlån Bevilgn. Offentlig forvaltning Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Varehandel, hotell og restaurantdrift Transport, eiendomsdrift og tjenesteytende næringer Personmarked Sum

12 Garantier fordelt på sektor/næring: Utlån Bevilgn. Utlån Bevilgn. Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Varehandel, hotell og restaurantdrift Transport, eiendomsdrift og tjenesteytende næringer Personmarked Sum Note 3b. Utlån og garantier fordelt på geografiske områder: Utlån Garantier Utlån Garantier Flekkefjord m/nabokommuner Øvrige kommuner Sum Inntekter av bankens utlån og garantier avviker ikke ut fra kundens bosted. Note 3c. Utlån og garantier fordelt etter risikoklasser: Banken har fra 2004 klassifisert alle kunder. Modellen som benyttes er utarbeidet av DnB NOR. Risikoklasser Utlån Garantier Bevilgn. *) Spes. tap Lav risiko Normal risiko Høy risiko Ikke klassifisert SUM *) Med bevilgning menes potensiell eksponering eller innvilget ramme. Utviklingen gjennom året har vist en positiv trend. Spesielt gjelder dette for næringslivssiden. Prising av næringslivsengasjementene er i bankens prisliste direkte knyttet til den klassifisering som foretas. For personkunder er prisingen fullt ut knyttet til den sikkerhet som tilbys og som er lagt til grunn i den klassifiseringsmatrisen som er vist ovenfor. Banken forventer at nivået for fremtidige tap ikke skal overstige i gjennomsnitt 0,3 0,6% av brutto utlån sett over en 3-års periode. Til grunn for denne vurdering er lagt nåværende risikoklassifisering som vist ovenfor. I tillegg kommer de erfaringer en har ved størrelsen på de konstaterte tap de senere år. Vurderingen er i tillegg basert på nåværende kunde- og utlånssammensetning. Forventede tap kan i all hovedsak relateres til de engasjementer som er klassifisert i gruppen "høy risiko" som også er de lån som gjennom bankens prissystem gir de høyeste renteinntektene. Note 4. Eiendeler i utenlandsk valuta: Eiendeler i utenlandsk valuta Eiendeler i utenlandsk valuta består av bankens kontantbeholdning. Beholdningen er omregnet til NOK etter offisielle midtkurser pr , og ligger innenfor den av styret fastsatte grense for beholdningens størrelse. Banken har dessuten lånegarantier i utenlandsk valuta. Disse er omregnet til NOK og inngår i oversikten i note 11. I bankens sikkerhet for disse garantiene er det tatt hensyn til mulige svingninger i valutakursen. Bankens valutarisiko er som følge av det som er nevnt ovenfor meget begrenset. 12

13 Note 5. Restløpetid på eiendels- og gjeldsposter: Likviditetsrisiko: Risikoen for at banken ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser rettidig ansees som liten. Innskuddene står for hele 81,0% av brutto utlån. I tillegg har banken en stor egenkapital som delvis er plassert i lett omsettelige verdipapirer. Alle norske banker har trekkrettigheter i Norges Bank som må sikres i pantsatte verdipapirer, jfr note 12. Vår trekkrettighet utgjør pr i alt 96,1 mill kr. Vi har i liten utstrekning trukket på denne, og den fungerer derfor som en likviditetsreserve for banken. I tillegg har vi kommiterte og ukommiterte låneadgang/trekkrettighet i DnB NOR på til sammen 185 mill kr. hvorav 130,7 mill er trukket pr årsskiftet. Restløpetid på eiendels- og gjeldsposter: (bokførte regnskapsmessige verdier) Sum < 1m 1-3m 3-12m 1-5år >5år u/1.tid Eiendeler: Kontanter og fordr. på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinst Utlån til og fordringer på kunder 1) Obl., sertifikater Øvrige eiendeler m/u restløpetid Sum eiendeler Gjeld og EK: Gjeld til Kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder 2) Øvrig gjeld m/u restbeløp Egenkapital Sum gjeld og EK Netto likviditetseksponering ) Kassekreditt er klassifisert innenfor intervallet 1-3 måneder, mens byggelån inngår i 3-12 mndr. 2) Innskudd har ingen bindingstid og er derfor i sin helhet plassert i gruppen inntil 1 mnd. Renterisiko: Sannsynlig tidspunkt for renteforandring er de oppgitte intervaller for innskudd i andre finansinstitusjoner og lån og innskudd fra Norges Bank. Banken tilbyr p.t. ikke fast rente for innskudd, og har kun et ubetydelig beløp på utlån med fast rente. Sannsynlig tidspunkt for renteendring vil kun begrenses av normal varslingstid. Som følge av dette vil bankens renterisiko på innlån- og utlånsvirksomheten være begrenset til eventuell forskjell i varslingsperioder. Banken har i tillegg en renterisiko knyttet til beholdningen i sertifikater og obligasjoner. Denne måles jevnlig og rapporteres til bankens styre. Ved årsskiftet var rentefølsomheten ved 1% renteendring ca 0,9 mill kr. Sett i forhold til bankens soliditet anses nåværende risiko akseptabel. Beholdningens durasjon/varighet var på samme tidspunkt på 0,42. Rentebindingstid på eiendels- og gjeldsposter: (bokførte regnskapsmessige verdier) Sum < 1m 1-3m 3-12m 1-5år >5år u/1.tid Eiendeler: Kontanter og fordr. på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinst Utlån til og fordringer på kunder 1) Obl., sertifikater Øvrige eiendeler m/u restløpetid Sum eiendeler Gjeld og EK: Gjeld til Kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder 2) Øvrig gjeld m/u restbeløp Egenkapital Sum gjeld og EK Netto rentebinding Finansielle derivater: Banken har p.t. ingen finansielle derivater 13

14 Note 6. Aksjer: Note 6a. Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning: Bankens aksjer er ført delvis som omløpsmidler og anleggsmidler. Beholdningen er vurdert som en samlet portefølje til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi (markedsverdi) er benyttet der slik foreligger. Anskaffelseskost tilsvarer bokført verdi. Aksjer og andeler kortsiktig plassert: Eier- Antall Pålydende Bokført Virkelig Selskapets navn: andel aksjer verdi verdi verdi Børsnoterte: Storebrand AS 0,00% DnB NOR ASA 0,01% Grunnfondsb. Sandnes Sp.bk. 0,07% Grunnfondsb. Sp.bk. Pluss 1,26% Fondsandeler: Avanse Norden DnB NOR Globalspar II DnB NOR Health Care DnB NOR Telecom Avanse Japan Sum Aksjer og andeler langsiktig plassert: Eier- Antall Pålydende Bokført Virkelig Selskapets navn: andel aksjer verdi verdi verdi Ikke børsnoterte: BBS/BankAxept Holding AS *) 0,25% Sparebankmateriell AS *) 0,57% Eiendomskreditt AS *) 3,19% Kredittforeningen for Spb. AS *) 1,84% Teller AS *) 0,13% Andre lokale aksjer (9 selskaper) *) Sum Sum aksjer og andeler Bevegelser gjennom året: IB Tilgang Avgang UB Sum langsiktige plasseringer *) Dersom virkelig verdi ikke er oppgitt er ligningsverdien benyttet, ev. oppjustert til 100%. Note 6b. Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper og datterselskaper: Aksjene i Flekkefjord Megleren AS (datterselskap) er innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Det samme er aksjene i Flekkefjord Parkeringsselskap AS (tilknyttet selskap). Innarbeidelsen har skjedd med utgangspunkt i selskapenes foreløpige regnskaper pr Selskapets navn: Flekkefjord Flekkefjord Megleren AS Parkeringsselskap AS Forretningsadresse Flekkefjord Flekkefjord Anskaffelsestidspunkt Eierandel % 40,260% Stemmeandel % 40,260% Egenkapital på ansk.tidspunktet (100%) Egenkapital ifølge siste regnskap (100%) Resultat ifølge siste regnskap (100%) Årets resultat: Vår andel av årets resultat

15 Beregning av balanseført verdi: IB Årets resultat Mottatt utbytte UB Mellomværende: 1) Fordring på selskap Gjeld til selskap Renteinntekter fra selskap Renteutgifter til selskap ) Mellomværende er renteberegnet på ordinære forretningsmessige vilkår. 2) Av beløpet er 8 mill viderefordelt til Sparebank 1 SR-bank og Fokus Bank ASA. Hele beløpet forfaller lengre frem enn ett år. Aksjene i datterselskapet eies i fellesselskap med selskap hvor forstanderskapets formann har eierinteresse. Note 7. Sertifikater og ihendehaverobligasjoner: Verdsettelse: Bankens sertifikater og ihendehaverobligasjoner er klassifisert som øvrige omløpsmidler. Beholdningen er som tidligere år vurdert som en samlet portefølje til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansetidspunktet. Virkelig verdi (markedsverdi) er benyttet der slik foreligger. Ingen av verdipapirene er i utenlandsk valuta og alle papirene er børsnotert. Bokført verdi/anskaffelseskost Markedsverdi Pålydende verdi Fordeling av porteføljen: Risikovekt Offentlig sektor utenom stat Finans- og verdipapirforetak Øvrige Gjennomsnittlig avkastning på bankens obligasjonsbeholdning utgjorde i 2005 ca 4,10%. Note 8. Note 9. Ansvarlig lånekapital i andre foretak: Ansvarlig lånekapital bokført under verdipapirer Ansvarlig lånekapital bokført under lån Sum ansvarlig lånekapital Herav ansvarlig lånekapital i finansinstitusjoner Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler: Note 9a. Immaterielle eiendeler: Flekkefjord Sparebank har p.t. ingen immaterielle eiendeler. Note 9b. Varige driftsmidler: Faste eiendommer og andre driftsmidler blir bokført i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmiddelets økonomiske levetid. Maskiner, Inventar og transportmidler Eiendom Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr (A) Akkumulert ord. avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskr. på solgte/utrangerte Akkumulert ord. avskr. pr (B) Bokført verdi i balansen (A-B) Avskrivningssats 20% 0 4% 15

16 Note 10. Skatter: Banken eier fire forretningsbygg og en fritidseiendom. Forretningsbyggene består av hovedkontoret i Flekkefjord sentrum og filialene på Moi og Sira. Deler av bygget på Moi og Sira er utleid. Banken eier fortsatt bygget i Gyland etter at filialen ble nedlagt før nyttår Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Beregning av utsatt skatt Endring Positive forskjeller: Overfinansiert pensjonsforpliktelse Gevinstkonto Sum positive forskjeller Negative forskjeller som kan utlignes: Driftsmidler inkl. goodwill Grunnlag for utsatt skatt Utsatt skatt (28%) Negative forskj. som ikke kan utlignes: Pensjonsforpliktelse Grunnlag for utsatt skatt (skattefordel) Utsatt skatt (skattefordel) (28%) Netto utsatt skattefordel (28%) Årets skattekostnad: Resultat før skattekostnad Ikke fradragsberettigede kostnader Ikke skattepliktige inntekter Endring i midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt Inntektsskatt herav Formueskatt Betalbar skatt i balansen For lite beregnet skatt forrige år For mye beregnet skatt forrige år 10 0 Betalbar skatt i resultatregnskapet Endring i utsatt skatt Årets skattekostnad Note 11. Garantiansvar og andre poster utenom balansen: Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier Garanti for skatter Annet garantiansvar Garantiansvar overfor kunder Garanti overfor Sparebankenes Sikringsfond Samlet garantiansvar Banken har i tillegg innvilgede låne- og garantirammer som kan komme til utbetaling. Dette fremgår nærmere av note 2 og 3. Note 12. Pantstillelser: Banken har pr pantsatt obligasjoner overfor følgende: Norges Bank

17 Note 13. Antall ansatte, lønn, honorarer: Gjennomsnittlig antall ansatte i året Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder Honorar til styrets medlemmer Honorar til kontrollkomiteens medlemmer Honorar til forstanderskapets medlemmer Banken har forpliktelser overfor daglig leder som har pensjonsavtale fra fylte 62 år. Utover dette har en ingen forpliktelser utover ordinær kollektiv pensjonsordning. Jfr. note 15. Revisjon: Kostnadsført godtgjørelse til ekstern revisor Herav til ordinær revisjon Herav til bistand Beløpene er inkludert 25% merverdiavgiftr. Note 14. Lån og garantier til bankens tjeneste- og tillitsmenn: Utlån Garantier Utlån Garantier Lån til forstanderskapets medlemmer Herav lån til forstanderskapets formann Herav lån til kontrollkomiteens medl Lån til styrets medlemmer Herav lån til styreformann Herav lån til banksjef Lån til ansatte Samtlige lån er forskriftsmessig sikret og gitt i henhold til standard betingelser. Rentefordel med rimelige lån i ansettelsesforhold til bankens ansatte er beregnet til kr for året Note 15. Pensjonsforhold: Alle bankens ansatte omfattes av pensjonsordninger som gir rett til definerte fremtidige pensjonsytelser. I tillegg mottar 9 pensjonister ytelser fra ordningene. Disse er avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Tjenestepensjonsordning etter skatteloven er finansiert gjennom en kollektiv forsikringsordning i et livselskap. Banken deltar i fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) i bank- og finansnæringen som fra gir alle ansatte som tilfredstiller kriteriene rett til pensjonsytelser fra 62 år. I tillegg har banken inngått en pensjonsavtale med banksjefen fra fylte 62 år. Årets forpliktelse er beregnet og tatt med under usikrede forpliktelser sammen med AFP. Norsk Regnskaps Standard for pensjonskostnader ble implementert med virkning fra Pensjonsmidlene er verdsatt til estimert virkelig verdi. Aktuarmessige beregninger er foretatt av livselskapet i desember 2005, og følgende økonomiske og aktuarmessige forutsetninger er lagt til grunn: Forventet avkastning på pensjonsmidlene 6,50 % Diskonteringsrente 5,50 % Årlig forventet lønnsvekst 3,00 % Årlig forventet regulering av pensjoner 2,50 % Årlig forventet økning i folketrygdens grunnbeløp 2,50 % Uttakstilbøyelighet AFP ved 62 år 100,00 % 17

18 Sikret ordning: Netto pensjonskostnader, sikret ordning Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Forventet avkastning av pensjonsmidlene Resultatført estimatavvik Netto pensjonskostnad Skattevirkningen er ikke tatt hensyn til. Pensjonsforpliktelser, sikret: Brutto pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsmidler inkl. overfinansiering Tilbakebetalt fra pensjonsfondet Netto pensjonsmidler sikret ordning Usikret ordning: Netto pensjonskostnader, usikret ordning Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnader, inkl. AFP o.l Skattevirkningen er ikke tatt hensyn til. Pensjonsforpliktelser, usikret ordning: Netto pensjonsforpliktelse Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelser usikret ordning Etter gjeldende regler er det ikke åpnet for samordning av tjenestepensjonsordningen etter skatteloven og AFP-ordningen. Overfinansiering av tjenestepensjonsordningen etter skatteloven kan derfor ikke dekke den beregnede AFP-pensjonsforpliktelsen. Den beregnede pensjonsforpliktelse i tilknytning til AFP-ordningen er derfor i sin helhet oppført som langsiktig gjeld. Note 16. Gjeld: Regnskapsmessig behandles all gjeld slik at påløpte kostnader periodiseres i tråd med sammenstillingsprinsippet. Gjeld til kredittinstitusjoner: Banken har pr gjeld til kredittinstitusjoner på til sammen 130,7 mill kr. Gjennomsnittlig rente på gjeld til kredittinstitusjoner utgjorde 2,30% og 1,87% på henholdsvis innskudd med og uten avtalt løpetid. Innskudd fra og gjeld til kunder: Alle innskudd er i NOK. Banken har pr ingen innskudd på særlige vilkår. Gjennomsnittlig rente på gjeld til kunder beregnet som en vektet rente basert på gjeldende satser pr er 1,53%. Annen gjeld: Bankremisser Betalingsformidling ellers Påregnet skatt siste år Skattetrekk Avsatt til gaver Annen gjeld Sum annen gjeld

19 Note 17. Periodisering gebyrer: Gebyrer og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som de opptjenes som inntekter eller påløper som kostnad. Etableringsgebyrer er av en slik størrelse at de ikke overstiger kostnadene forbundet med etableringen av lånet/ kreditten. Note 18. Andre provisjoner og gebyrer: Verdipapiromsetning og forvaltning Betalingsformidling Forsikringstjenester Andre provisjoner og gebyrer Sum andre provisjoner og gebyrer Note 19. Avgift til Sparebankenes Sikringsfond: Alle banker er i følge lov pålagt å være medlem av et sikringsfond. Fondet plikter å dekke en innskyters eventuelle tap begrenset til 2 mill kroner. Avgift i kr. 0 0 I forbindelse med at Sparebankenes Sikringsfond og Forretningsbankenes Sikringsfond ble slått sammen til Bankenes Sikringsfond i forbindelse med fusjonen mellom DnB og Sparebanken NOR, er sparebankene gitt 3 års avgiftsfrihet på grunn av at dette fondet hadde høyere dekningsgrad. Note 20. Ansvarlig kapital: Egenkapital: Saldo pr Årets overføring til fondet Saldo pr Kapitaldekning Sparebankens fond Immateriell eiendeler Overfinansiert pensjonsforpl. (72%) Kjernekapital Tilleggskapital Fradrag (ansv. kapital i andre finansinst.) Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag: Eiendeler Poster utenom balansen Ansvarlig kapital i andre finansinst Tapsavsetninger Beregningsgrunnlag Kapitaldekningsprosent 24.60% 24,20 % Note 21. Nærstående parter: Det er gitt informasjon om nærstående parter i note 6 angående eierandeler i Flekkefjord Megleren AS (51%) og Flekkefjord Parkeringsselskap AS (40,2%). Videre er det i notene 13 og 14 gitt informasjon om godtgjørelse og mellomværender med ansatte og tillitsmenn i banken. 19

20 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 2005 Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap(+) /gevinst (-) ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordninger Endring tapsavsetning Gevinst ved salg av aksjer Innarbeidet resultat datterselskap etter egenkapitalmetoden Gaver og/eller overført gavefond Tilført fra årets drift Endring i annen gjeld og påløpne kostnader Endring i andre eiendeler og opptjente inntekter Endring i utlån til kunder før spes og uspes tapsavsetn Endring i utlån til kredittinstitusjoner Endring kortsiktige verdipapir Endring gjeld til kredittinstitusjoner Endring innskudd fra og gjeld til kunder A Netto kontantstrøm fra oprasjonelle aktiviteter Investering, påkostning bygg Investeringer i andre varige driftsmidler Investering i goodwill 0 0 Innbetalinger ved salg av driftsmidler Investering i datterselskap og tilknyttet selskap 0 0 Investering i aksjer og andeler i andre foretak Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak B Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 A+B+C Sum endring likvider Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning pr

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.06 er forvaltningskapitalen på 567

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.06 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.06.2013 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 2. kvartal utgjør 9,9 mill. kr eller 0,56 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Halvårsrapport 2.kvartal 2012

Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden utgjør pr 30.06.12 kr 0,829 mill. eller 0,30 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 1,257 mill. og 0,48 % i fjor. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2006

Rapport for 2. kvartal 2006 Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 3.6.6 Flat innskuddsvekst (,25 % fra 3.6.5) Sterk utlånsvekst (12,67 % fra 3.6.5) Lite tap (-,2 % av brutto utlån) Økt kundetilstrømning Banken har, i første

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5) Kvartalsrapport for 2. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.06 er forvaltningskapitalen på 560

Detaljer