Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene."

Transkript

1 STF22 A04306 Åpen RAPPORT Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene. Grenseoverskridende utnytting av ressurser. Vedlikeholdssystemer og standarder, muligheter for tilpassing og harmonisering SINTEF Bygg og miljø Veg og samferdsel Februar 2004

2

3

4 2 Forord Det har vært utført et innledende arbeide for å oppmuntre til økt samarbeid mellom vegetatene i Jämtlands-län og Trøndelagsfylkene. Vegplanleggingen har i hovedsak vært drevet i nord-sørretning både i Norge og Sverige. Vegnettet i øst-vest-retning har ikke vært samordnet, noe som har ført til varierende standard, spesielt når det gjelder de lavest trafikkerte vegene. Vegetatene er av den oppfatning at denne regionen er i en særstilling når det gjelder omfanget av et lavtrafikkert vegnett. Man har derfor prioritert å gjennomføre et prosjekt hvor man ser på mulighetene for et nærmere samarbeid. Interreg-programmet IIIA inneholder satsningsområder som har lagt til rette for finansiering av et slikt prosjekt, da en målsetting med programmet er å forbedre infrastrukturen over grensen. Eksempler på tiltak som kan gjennomføres innen programmet er: Tiltak som bidrar til å øke den grenseregionale integrasjonen mellom ulike institusjoner med den hensikt å tilpasse systemer, regler og planlegging, f.eks. vegplanlegging, utredning, vedlikehold og IT-planlegging. Tiltak som bidrar til å øke tilgjengeligheten over grensen; veg, jernbane, sjøtransport og fly. Tiltak som medvirker til å forbedre transportinfrastrukturen, trafikksystemet, logistikk og arbeidspendling med hensyn til miljøet.

5 3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Innholdsfortegnelse Innledning Områdebeskrivelse Grunnlagsdokumenter Beskrivelse av gjeldende vedlikeholdssystemer Generelt Norge Innhold i anbudsgrunnlag System for oppfølging av drift og vedlikehold Mål og prinsipper Gjennomføring Standard for drift og vedlikehold Drens- og avløpsanlegg Vegdekker Vegutstyr og miljøtiltak Framkommelighet, trafikksikkerhet og regularitet om vinteren Erfaringer med funksjonskontrakter i Norge Sverige Innhold i anbudsgrunnlag Standard for drift og vedlikehold Allment Vintervedlikehold Veg med fast dekke Grusveg Vegens sideområde Tilgjengelighet og service Vegutstyr Erfaringer med funksjonskontrakter i Sverige Er grensen i seg selv et hinder for samarbeid? Toll- og avgiftsbestemmelser Skattemessige forhold Forsikringsordninger Ansvarsforsikring Personforsikring Tekniske krav til utstyr Generelt Norge Sverige Vurderinger Sammenligning av anbudspapirer Sammenligning av standarder for drift og vedlikehold Problemer grensen kan skape...43

6 4 8 Konklusjon Referanser...45 VEDLEGG 1) Vedlikeholdsstandarder, sammenstilling 2) St.prp. nr. 14, ; Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Sverige om særskilte bestemmelser for å unngå dobbeltbeskatning ved bygging, vedlikehold og drift av grensebro som inngår i Den nye Svinesundsforbindelsen, undertegnet i Stockholm 22. oktober 2002.

7 5 2 Innledning I prosjektet er det innledningsvis foretatt en gjennomgang av standarden på vegnettet i grensetraktene. Distriktene i denne regionen er karakterisert av at bosettingen er spredt med relativt store geografiske avstander. Det skal videre foretas en gjennomgang av begge lands systemer for vedlikehold av vegnettet. Prosjektet skal legge grunnlag for i neste omgang å kunne utvikle og forbedre systemer for drift og vedlikehold av vegnettet. Vegetatene skal gjennom prosjektet se på mulighetene til i samarbeid å kunne utnytte felles ressurser og løse driftsoppgaver i grensetraktene. Gjennom dette samarbeidet er det en målsetting at det skal skje en erfaringsutveksling mellom landene og at det legges et grunnlag for en senere tilpasning av vedlikeholdstiltak og standarder, samt krav til entreprenører. Dette skal kunne gjøre det enklere for entreprenører i denne regionen å operere i begge land. Dette skal på sikt resultere i et bedre og mer funksjonelt vegnett som skal styrke bosetting og næringsutvikling i regionen. Gjennom samarbeid skal man også utnytte de økonomiske ressurser bedre. En viktig målsetting er at interaksjonen mellom vegetatene i de to land (og tre fylker/län) skal styrkes og at samarbeidet skal videreføres etter prosjektperioden. I denne rapporten er det sett på systemene for drift og vedlikehold av vegnettet og mulighetene for tilpassing og harmonisering av disse. Det er spesielt sett på eksisterende funksjonskontrakter for drift og vedlikehold og vedlikeholdsstandarder, samt om grensen i seg selv setter begrensninger for mulighetene for et utvidet samarbeid.

8 6 3 Områdebeskrivelse I dette samarbeidsprosjektet er utvalgte grensepasseringer mellom Jämtlands län i Sverige og trøndelagsfylkene i Norge undersøkt. Den aktuelle regionen er vist på kartutsnittet i fig. 1. Figur 1 Oversiktskart som viser beliggenheten av området som inngår i denne undersøkelsen. Dette området er karakterisert av spredt bosetting, med et vegnett som har relativt liten trafikk. I området er det totalt 10 grensepasseringer, hvorav en passering er europaveg (E14 over Storlien), 4 passeringer er riksveger/(riksväger og viktigare länsväger) og 5 passeringer er fylkesveger/(övriga länsväger).

9 7 4 Grunnlagsdokumenter I dette prosjektet er følgende dokumenter i hovedsak benyttet som grunnlag: Drift og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar. Kontrakt 1701, Indre Namdal, [1]. Drift og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar. Kontrakt 1605, Røros, [2]. Drift og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar. Mal Januar 2003, Statens Vegvesen, Vegdirektoratet [9]. Anbudsdokumenter for drift och underhåll på allmänna vägar. Driftområde Strömsund och Lit [3]. Statens vegvesen, Vegdirektoratet, håndbok 111; Standard for drift og vedlikehold, 2003 [4]. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Vegteknisk avdeling. Intern rapport nr. 2327; System for oppfølging av drift og vedlikehold, 2003 [10]. Vägverket, Publikation 1990:51; Regler för Underhåll och Drift (Internett utgave) [6]. Vägverket, Funktions- och standardbeskrivning [8]. I tillegg er det hentet innformasjon fra enkelte publikasjoner og håndbøker samt fra internettsidene til Vägverket og Statens vegvesen og andre etater som har betydning for samarbeid på tvers av grensen. Det vises til litteratur som er opplistet i kapittel 8, Referanser.

10 8 5 Beskrivelse av gjeldende vedlikeholdssystemer I dette kapittelet er det forsøkt å foreta en sammenligning av vedlikeholdssystemer som benyttes av Vägverket og Statens vegvesen. Det er forsøkt å synliggjøre vesentlige forskjeller og likheter i de systemer som benyttes. En fullstendig gjengivelse vil i denne sammenheng ikke være hensiktsmessig. 5.1 Generelt Felles for begge landene er at drift og vedlikehold av vegnettet skal baseres på funksjonskontrakter. Funksjonskontraktene settes ut på anbud for hele vegnettet i et større geografisk område. I et slikt opplegg vil en hovedentreprenør ha ansvaret for hele vegnettet. Hovedentreprenøren vil i mange tilfeller leie inn lokale entreprenører som vil ha ansvaret for deler av vegstrekningene. I Norge er bruk av denne typen funksjonskontrakter en ny måte å drifte og vedlikeholde vegnettet på. Helt fram til årsskiftet 2002/2003, med unntak av enkelte forsøk med konkurranseutsetting, har drift- og vedlikeholdet av vegnettet i Norge i hovedsak vært utført i egenregi med innleie av underentreprenører. I Sverige har hoveddelen av drift- og vedlikeholdsarbeidet vært satt ut på anbud gjennom funksjonskontrakter i flere år. Funksjonskontraktene omfatter ikke alle vedlikeholdsoppgaver. En oversikt over viktige vedlikeholdsoppgaver som ikke inngår i funksjonskontraktene er vist i tabell 1. Både i Norge og i Sverige kan det være mindre variasjoner i innholdet fra region til region. Tabell 1 Større vedlikeholdsoppgaver som ikke inngår i funksjonskontraktene. Sverige Norge Vegdekker (nylegging og reasfaltering) Vegdekker (reasfaltering) Vegmerking Vegmerking Bruer Bruvedlikehold Vegrekkverk Vegrekkverk Større arbeider på grusveger Grusveger forsterkning Bestillingsoppgaver Oppsetting av nye skilt Ved bruk av funksjonskontrakter vil det i tillegg være behov for å utføre en del andre oppgaver, og det vil derfor være nødvendig med inngåelse av tilleggsavtaler. 5.2 Norge Fra grunnlagspapirene for drifts- og vedlikeholdskontrakter i Norge er det referert følgende beskrivelse av målsetting med vedlikeholdsarbeidet [1, 2, 9]: Vegnettet bestående av de fysiske vegene med deres utstyr og installasjoner samt tilknyttede sidearealer, skal framstå overfor trafikanter, vegens naboer og andre på en slik måte at framkommelighet, sikkerhet, miljø og service ivaretas iht kravene i kontrakten. Videre er det gitt følgende beskrivelse av drifts- og vedlikeholdsoppgavene som skal utføres [1, 2, 9]: Drifts- og vedlikeholdsoppgavene er de aktiviteter (tjenester) som utføres for å opprettholde vegnettets kvalitet (vedlikeholdsaktiviteter/tjenester) og de rutiner og oppgaver som utføres for at vegnettet skal fungere som planlagt (driftsaktiviteter-/tjenester). Disse aktivitetene utløses når det oppstår eller vil oppstå avvik fra gjeldende drifts- og vedlikeholdsstandard samt supplerende krav gitt i kontrakten.

11 9 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA) er styrende for hvordan gjennomføring av anskaffelser skal skje i Statens vegvesen. I dette prosjektet er det gjennomgått to anbudsdokumenter. Den ene gjelder for Indre Namdal i perioden , mens den andre gjelder for Røros-området og gjelder for perioden (Kontrakten for Indre Namdal er forhandlet med Produksjonsavdelingen på slutten av 2002, mens kontrakten for Røros har vært konkurranseutsatt). I tillegg har Statens vegvesen sin mal; Drift og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (januar 2003), vært benyttet som grunnlag Innhold i anbudsgrunnlag Anbudsgrunnlagene for Indre Namdal og Røros avviker noe i innhold og redigering, men hovedelementene er de samme. Anbudsgrunnlagene inneholder de hovedelementer som er beskrevet i det etterfølgende: a) Innbydelse, avtaledokument og orientering. I dette inngår en oversikt over de områder og tidsperiode som kontrakten omfatter, samt en orientering om prosjektet og forhold knyttet til kontrakten. Til slutt gis en dokumentoversikt som viser de dokumenter som til sammen utgjør konkurransegrunnlaget. De viktigste av disse er gjengitt i tabell 2. Tabell 2 Aktuelle dokumenter som utgjør hovedelementene i konkurransegrunnlaget for Indre Namdal og Røros. Dokument Dato Konkurransegrunnlaget beskrivelse Datadiskett med tilbudsskjema Vedlegg V1; Veger og Trafikk: Datagrunnlag Vedlegg V2; Systemer for oppfølging av drift og vedlikehold Standard for drift og vedlikehold, håndbok Temahefte til håndbok Prosesskode 1, håndbok Prosesskode 2, håndbok Arbeidsvarsling, håndbok Skiltnormalen, håndbok Teknisk beskrivelse for faste trafikkskilt, Statens vegvesen Trafikkberedskap, håndbok Vegmeldingstjenesten, håndbok Avfallshåndteringhåndbok, håndbok Vegrekkverk, håndbok Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved arbeid i trafikkerte vegtunneler, håndbok 213 Veg- og gateutforming, håndbok Vegbygging, håndbok b) Tilbudsregler og kontraktsbestemmelser. Tilbudsregler følger Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift som trådte i kraft 1. juli 2001 (Tilbudsregler utgår for Indre Namdal). Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider (sept. 1994). Staten har generelt pålagt sine etater å foreta enkelte endringer i standarden. Vegvesenet har videre funnet det nødvendig å gi utfyllende bestemmelser av mer administrativ art.

12 10 c) Spesielle tilbudsregler og kontraktsbestemmelser. Spesielle tilbudsregler omfatter blant annet: Dokumentasjon av tilbyders kvalifikasjoner. Oversikt over planer som skal vedlegges tilbudet: Vinterberedskap og vinterplan. Trafikkberedskap. Bemanningsplan for egne ansatte. Oversiktsplan for øvrige hovedaktiviteter (Grøfter/kummer/stikkrenner, vegdekker inkl. grusdekker, kantklipp og grøntanlegg, renhold av vegbane og vegområde). Tilbyders planer for HMS. Oversiktsplan for håndtering av etterslep. Krav til egenkapital. Krav til arbeidsfellesskap. Alternative tilbud. Krav om skatteattest og HMS-egenerklæring. Kriterier for tildeling. Spesielle kontraktsbestemmelser beskriver forhold som er av betydning for det utførende arbeidet. Dette gjelder blant annet ansvarsfordeling, mengdejusteringer, prisjusteringer, tilgang på ulike data som f. eks vær- og klimadata, innformasjonsgrunnlag fra byggherren, planer for gjennomføring av arbeidet, håndtering av avvik, osv.. Her kan nevnes at entreprenørens ansvar blant annet omfatter identifisering, dimensjonering, iverksetting og gjennomføring av nødvendige drifts- og vedlikeholdsaktiviteter for å tilfredsstille de vedtatte standardkrav. I tillegg skal entreprenøren dokumentere utførelse og resultat av vedlikeholdstiltak. d) Beskrivelse og mengde. Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold har følgende innhold: I. Kortfattet prosessbeskrivelse (hva prosessen omfatter). II. a. Standard for drift og vedlikehold (håndbok 111, evt. fylkesvegstandard). b. Alternativ standard for drift og vedlikehold (avvik i forhold til pkt. a). III. Objekter (vegobjekter knyttet til prosessen, ikke nødvendigvis komplett). IV. Supplerende spesifikasjoner og krav (suppleringer i forhold til pkt. II). V. Drifts- og vedlikeholdsoppgaver i funksjonskontrakten (oppgaver som skal prises). a. Funksjonsspesifiserte oppgaver (Her har en del prosesser begrensninger på tiltak over kr ,-. Kostnad utover denne summen er byggherreansvar). b. Mengdebaserte oppgaver. c. Følgearbeider. VI. Dokumentasjon og rapportering. VII. Reklamasjonskrav. VIII. Tekniske veiledninger. I tillegg kan angis mengdebeskrivelse over eventuelle etterslep som skal fjernes i kontraktsperioden. e) Firmaopplysninger. Byggherren (Statens vegvesen) ber om nødvendige opplysninger for å vurdere om firmaet har det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. De egnethetskriterier som inngår er: Firmaets erfaring fra tilsvarende arbeider. Vegvesenets erfaring med firmaet. Bemanning og plan for gjennomføring.

13 11 Kvalitetssikringssystem og internkontrollsystem. Firmaets omsetning. Likviditet og soliditet. Maskiner og utstyr. Teknisk kompetanse. CV for nøkkelpersonell. f) Div. tilbudsskjema. Her inngår ulike prisskjemaer og egenerklæringer, blant annet: Prisskjema for funksjonsspesifiserte oppgaver. Prisskjema for mengdebaserte oppgaver. Prisskjema for utbedring av etterslep. Prisskjema for andre kontraktsarbeider. Tilbudsskjema (Samleskjema med oversikt over alle kontraktsarbeider). Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet. g) Div. vedlegg. Vedleggsdelen er relativt omfattende og inneholder informasjon knyttet til vegnettet (vegdata, trafikk og objekter) i kontrakten (kategori V, Vegdatabanken og kategori S, spesielle tabeller, manuelt utarbeidede lister og lignende) samt utvalgte rundskriv, brev og annet (kategori N) og skjemaer som skal benyttes ved rapportering til byggherren (kategori R). Viktige objekter er listet opp, men innholdet er ikke uttømmende, og det presiseres at alle objekter tilknyttet veg og vegområdet inngår i kontrakten selv om det ikke framgår av vedleggsdelen. I tillegg inneholder vedleggsdelen Intern rapport nr. 2297, System for oppfølging av drift og vedlikehold, utarbeidet av Vegteknisk avdeling i Vegdirektoratet i System for oppfølging av drift og vedlikehold. Statens vegvesen har utviklet et eget system for oppfølging av drift og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar. Systemet er beskrevet i Intern rapport nr. 2327, System for oppfølging av drift og vedlikehold - SOPP [10]. Internrapport nr er en revidert versjon av internrapport nr Systemet skal sikre at man får det produkt man bestiller, og at ressursbruken for å gjennomføre dette er på et fornuftig nivå. Oppfølgingen skjer ved kontroll av entreprenørens kvalitetssystem, byggherrens kontroller av utførelse på veg, oppfølging av HMS og administrative rutiner Mål og prinsipper. Det overordnede målet for systemet er å bidra til å sikre overholdelse av standardkravene og krav gitt i kontraktene for øvrig. Følgende hovedprinsipper legges til grunn for driftsoppfølgingen: 1) Entreprenør skal dokumentere resultat (tilstand) på vegen. 2) Byggherren gjennomfører kontroll av resultat (tilstand) på vegen. Kontrollen gjennomføres som stikkprøvekontroll. Avvik skal sammenlignes med avvik dokumentert av entreprenøren. 3) Det skal utføres strekningsvis kontroll. Det skal måles på de punkter som gir de ugunstigste måleresultater på den utvalgte målestrekning. 4) Avvik som kan være til fare skal utbedres straks. Systemet er også knyttet til andre systemer som vist i figur 2.

14 12 Figur 2 Oppfølgingssystemets grenseflater mot andre systemer [10] Gjennomføring. Kontrollen er basert på stikkprøvekontroll og registrering manuelt på standardiserte skjema Standard for drift og vedlikehold. Håndbok 111 som beskriver krav til standard for drift og vedlikehold av riksveger er inndelt i 3 hoveddeler: 1) Standard for drift og vedlikehold av veger Inneholder krav til standardnivå på veger og vegelementer. 2) Standard for drift og vedlikehold av gang- og sykkelveger og fortau I tillegg til standarden for drift og vedlikehold gjelder spesielle standarder for gang- og sykkelveger og fortauer. 3) Prosesskode Inneholder en nærmere beskrivelse av de viktigste prosesser det er beskrevet standarder for. Bruk av prosesser skal være i overensstemmelse med prosesskode 1 og 2 (håndbok 025 og 026). I anbudsgrunnlaget for drift og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar kan deler av standarden være beskrevet og det kan være gjort endringer i standardkravene for enkelte prosesser. I det etterfølgende gås det nærmere inn på hoveddel 1) Standard for drift og vedlikehold av veger. I tabell 3 er elementene som inngår i hoveddel 1 vist.

15 13 Tabell 3 Oversikt over elementer som inngår i standard for drift og vedlikehold av veger, Hovedelement Beskrivelse Tunneler Tunnelhvelv, portal og andre sikringstiltak. Snø- og skredsikringsanlegg. Tunnelutstyr, renhold m.m. Drens- og avløpsanlegg Overvannsgrøft, drensgrøft, stikkrenner/kummer, lukket drens- og overvannsanlegg, etc. Vegdekker Faste dekker. Grusdekker. Vegutstyr og miljøtiltak Murer, Støyskjermer, Stabilitetssikring, Opprydding etter ras og flom, Grøntarealer og skråninger, Kantstein, Rekkverk, Gjerder, Snøskjermer, Signalanlegg, Styrings- og overvåkningssystemer, Belysningsanlegg for veger og gater, Vegmerking og optisk ledning, Skilt, Renhold og service. Bruer Inspeksjon, Driftstiltak på bruer, Grunnarbeider, Fuktisolering/membran og slitelagsarbeider, Utstyr. Kaier Inspeksjon, Driftstiltak på kaier, Utstyr. Framkommelighet, Strategi vinterveg. trafikksikkerhet og regularitet om Strategi bar veg. vinteren Spesielle vinterarbeider. Gang- og sykkelveger og fortau Vegdekker. Grøntarealer og skråninger. Renhold. Framkommelighet, trafikksikkerhet og regularitet om vinteren. I håndboken er det satt krav til når tiltak skal iverksettes og hvor ofte rutinearbeider skal gjennomføres. Nivå for tiltak varierer med trafikk (ÅDT), vegtype og funksjon. Ved en sammenligning av vedlikeholdsstandarder mellom Norge og Sverige synes følgende hovedelement å være mest aktuelle å vurdere for de aktuelle vegnett i dette prosjektet: Drens- og avløpsanlegg Vegdekker Vegutstyr og miljøtiltak Framkommelighet, trafikksikkerhet og regularitet om vinteren. Disse standardkravene for riksveger er nærmere beskrevet i de følgende kapitler Drens- og avløpsanlegg Vann som reduserer eller kan redusere trafikksikkerheten skal ikke forekomme på vegbanen. Vannivået og vanninnholdet i vegkonstruksjonen og omkringliggende områder skal holdes lavt for å redusere nedbrytningen av vegoverbygningen slik at vegkapitalen bevares. Drens- og avløpsanlegg skal sikre avrenning fra vegbanen, transportere bort overflatevann samt drenere vegoverbygning og omkringliggende områder. Gjelder også vinterstid [4].

16 14 For overvannsgrøft, drensgrøft og stikkrenner/kummer er det satt krav som vist i tabell 4. Tabell 4 Krav til overvannsgrøfter, drensgrøfter og stikkrenner/kummer [4]. Element Krav Overvannsgrøft Maksimal tillatt oppslamming: En tredjedel av den opprinnelige dybden av grøfta eller minimum 20 cm effektiv grøftedybde. Drensgrøft Bunnen av grøfta skal ligge lavere enn underkant av vegoverbygning. Maksimal tillatt oppslamming: En tredjedel av den opprinnelige dybden av grøfta eller minimum 40 cm effektiv grøftedybde. Stikkrenner/kummer Maksimalt tillatt oppslamming for stikkrenne er en tredjedel av høyden i renna, for kummer 10 cm under avløpet Vegdekker Faste dekker: Vegdekket skal tjene som et egnet underlag for trafikken samt beskytte vegkonstruksjonen mot nedbrytning. Vegdekket skal gi trafikantene et underlag som gir komfortabel kjøring med et veggrep som sikrer framkommelighet og trafikksikkerhet. Vegdekket skal sørge for nødvendig avrenning fra kjørebaneområdet. Vegdekket skal beskytte vegkonstruksjonen mot nedbrytning gjennom å hindre nedtrengning av vann i vegoverbygningen, redusere dynamiske belastninger fra kjøretøy samt bidra til å redusere påkjenningen på bærelaget for å sikre levetid for vegdekket og resten av vegkonstruksjonen [4]. Standarden for faste dekker beskrives på vegnettnivå ved mål for spordybde og jevnhet (tabell 5), og på parsellnivå ved krav til spordybde, jevnhet, friksjon, sprekker, tverrfall, hull og nivåforskjeller. På parsellnivå er krav til spordybde og jevnhet vist i tabell 6. Tabell 5 Krav til spor og jevnhet på stamveger og riksveger (vegnettnivå) [4]. ÅDT Spordybde (mm) Jevnhet (IRI) 90 % - nivå 90 % - nivå Stamveg Øvrig riksveg Stamveg Øvrig riksveg ,5 6, ,5 18,0 3,5 5, ,0 17,5 3,0 4,0 > ,5 17,0 2,5 3,0

17 15 Tabell 6 Krav til spor og jevnhet på stamveger og riksveger (parsellnivå) [4]. ÅDT Spordybde (mm) Jevnhet (IRI) Stamveg Øvrig riksveg Stamveg Øvrig riksveg , ,0 6, ,5 5,1 > ,0 4,6 Friksjon, målt på våt vegbane ved 60 km/t, skal ha en friksjonskoeffisient over 0,4. Sprekker som er over 20 mm brede eller mer enn 4 meter lange og over 10 mm brede, må forsegles. Krav til tverrfall er vist i figur 3. Tverrfall (%) For mye tverrfall Akseptabelt tverrfall 2 1 For lite tverrfall Kurveradius (m) Figur 3 Krav til tverrfall på faste dekker [4]. Hull som kan representere en fare for trafikanter og kjøretøy, skal repareres omgående. Hull som ikke er direkte trafikkfarlig, skal repareres senest i løpet av tidsfrister angitt i tabell 7. Tabell 7 Tidsfrister for reparasjon av hull i vegdekket som ikke er direkte trafikkfarlig [4]. Kjørebane ÅDT < uke ÅDT > dager Skulder 1 uke Langsgående kanter i kjørebanen skal ikke være høyere enn 10 mm. Nivåforskjell i kjørebanen, i lengde- og tverretning, skal over 2 meter lengde (målt med rettholt) ikke overstige verdiene gitt i tabell 8.

18 16 Tabell 8 Tillatt nivåforskjell i kjørebanen [4]. Tillatt nivåforskjell i mm over 2 meter lengde *) Tidsperiode Stamveg Lengderetning Tverretning Øvrig riksveg Lengderetning Tverretning *) Gjelder ikke nivåforskjeller som skyldes spordannelse i vegdekket. Skuldre: Skuldrene skal oppjusteres når høydeforskjellen mellom vegdekke og skulder er mer enn 3 cm. Grusdekke: Grusdekket skal tjene som et egnet underlag for trafikken samt beskytte vegkonstruksjonen mot nedbrytning. Vegdekket skal gi trafikkantene følelse av jevnt underlag som gir komfortabel kjøring med sikkert veggrep, god framkommelighet og god trafikksikkerhet. Grusdekket skal sørge for nødvendig avrenning av vann fra kjørebaneområdet [4]. Standardkravene til grusveger er beskrevet i tabell 9. Tabell 9 Standardkrav til grusdekker [4]. Faktor Standardkrav Jevnhet Jevnheten skal ikke reduseres så mye at kjørefarten senkes med mer enn 20 km/t i forhold til normal hastighet. Tverrfall Tverrfall skal være som for faste dekker, men lokale avvik på ± 2 % aksepteres. Støvforhold Bakenforliggende kjøretøy skal kunne ses tydelig ved normal kjøring og avstand. Kravet kan reduseres ved ÅDT<300 uten randbebyggelse og utenfor tettbygd strøk Vegutstyr og miljøtiltak Det er utarbeidet standardbeskrivelser for følgende elementer: Murer Støyskjermer Stabilitetssikring Opprydding etter ras og flom Grøntarealer og skråninger *) Kantstein Rekkverk *) Gjerder Snøskjermer Signalanlegg Styrings- og overvåkingssystemer Belysningsanlegg for veger og gater Vegmerking og optisk ledning *) Skilt *) Renhold og service *) I denne rapporten omtales bare de elementer som er merket med *), da disse betraktes som de viktigste for denne regionen.

19 17 Grøntarealer og skråninger: Vegetasjon og grøntarealer skal skape vakre veger og gater og i tillegg bidra til en rekke ulike funksjoner innen miljø, trafikksikkerhet og framkommelighet [4]. I det området som dette prosjektet omfatter vil trafikksikkerhet være det viktigste, selv om også det estetiske vil ha betydning. Spesielt vil krav til sikt i kryss og kurvatur samt nødvendig sikt for å redusere antall viltpåkjørsler være viktig. Viktige krav for ulik vegetasjon er vist i tabell 10. Tabell 10 Krav til vegetasjon langs veger. Vegetasjonstype Krav Kommentarer Grasdekker Maks 50 cm over vegbanen i områder med krav til sikt. Kravet er spesielt viktig i kryss, avkjørsler og siktsoner i kurver. Grasplen Høyde mellom 5 og 15 cm. Grasmark finnes i kryssområder, midtdelere og rasteplasser, mv. Kratt Maks 75 cm i områder med vilttrekk. Rogn, osp og selje skal unngås i vilttrekket dersom det fungerer som beiteområde ved vegen. Trær, busker Skal ikke hindre sikt til skilt. Overheng av greiner lavere enn 4,2 m over kjørebanen tillates ikke. Trær med diameter større enn 15 cm i sikkerhetssonen skal fjernes. Planting av trær skal være tilpasset stedet. Trær skal normalt ikke være plantet slik at det blir behov for oppsetting av rekkverk. Rekkverk: Rekkverk og støtputer skal redusere skadeomfang ved utforkjøring samt skille grupper av trafikanter. Skader som reduserer dets funksjon eller kan være til fare for trafikanter skal ikke forekomme [4]. Følgende standardkrav settes til rekkeverk: Brukkne stolper skal skiftes ut og løse stolper skal festes senest innen 1 uke. Rekkverk skal utbedres ved et avvik på mer enn 20 cm fra opprinnelig horisontallinje. Rekkverk skal justeres når høyden mellom skulder og topp av skinne er mindre enn 50 cm. Avvik fra standardens krav til utbøyning og høyde skal utbedres innen 1 måned. Vegmerking og optisk ledning: Krav til de ulike elementer er gitt i tabell 11.

20 18 Tabell 11 Krav til vegmerking og optisk ledning. Element Krav Merknader Oppmerking Stamveger: Maksimalt 25 % kan være bortslitt. Maksimalt 25 m av Standarden setter følgende krav til vegmerkingsmaterialet: langsgående oppmerking kan være Friksjon sammenhengende bortslitt. Retrorefleksjon Øvrige riksveger: Maksimalt 50 % Luminansfaktor kan være bortslitt. Maksimalt 25 m av Etter avsluttet dekkefornyelse skal all langsgående oppmerking kan være oppmerking være utført senest etter: sammenhengende bortslitt. - ÅDT > 5000: 1 uke Kantstolper Brøytestikk Refleksen skal være synlig i en avstand av 150 meter. Settes opp i løpet av september og skal være fjernet senest 1. mai. Kilometerstolper Kilometerstolper som er skadet, nedkjørt eller synlig skjeve utbedres i løpet av 1 måned. - ÅDT 5000: 2 uker Erstatning eller oppretting av kantstolper skal foretas innen 1 måned hvis 2 eller flere stolper etter hverandre er skadet eller mangler. Dersom brøytestikk med refleks er satt opp gjelder reglene for kantstolper. Skilt: Følgende krav er satt til skilt: Skilt skal kunne leses på følgende minsteavstander: 100 m ved tillatt fart større enn 60 km/t. 50 m ved tillatt fart mindre eller lik 60 km/t. Snø på skilt fjernes innen 1 døgn. Skilt skiftes ut straks dersom de ikke er lesbare eller kan være til fare for trafikantene, i andre tilfeller skal de utbedres innen 1 måned. Det settes minimumskrav til skiltenes retrorefleksjon. Renhold og service: Renholds- og servicekrav for ulike vegelementer er vist i tabell 12. Tabell 12 Element Toaletter og rasteplasser Leskur Ferister Renhold av vegbane og vegområde Krav til renhold og service. Krav Utstyr som har skade som hindrer utstyrets funksjon eller som kan være farlig for brukerne, skal repareres i løpet av 1 dag. Øvrige skader repareres i løpet av 1 uke. Skader som er en fare for publikum skal repareres straks. Andre skader utbedres innen 1 uke. Skader som kan medføre fare for trafikanter eller dyr skal utbedres straks. Vegområde skal være fri for forurensninger som kan redusere veggrepet eller være til sjenanse for trafikantene. Vegens eiendomsområder skal holdes fri for avfall. Tømming av søppeldunker skal foretas så ofte at de ikke blir overfylte.

21 Framkommelighet, trafikksikkerhet og regularitet om vinteren. Vinterdrift utføres etter to ulike strategier: 1) Strategi vinterveg: Omfatter veger hvor det er akseptabelt med snø- og isdekke hele vinteren eller deler av den. 2) Strategi bar veg: Omfatter veger som skal være snø- og isfrie hele vinteren. Bar veg skal omfatte kjørebane mellom ytterkant av kantlinjene. Strategi bar veg omtales ikke nærmere i dette prosjektet da ingen av de aktuelle vegene som inngår i dette prosjektet driftes etter denne strategien. STRATEGI VINTERVEG Ved snøvær skal brøyting settes i gang og fullføres i henhold til verdiene i tabell 13. Tabell 13 Krav til brøyting [4]. Start ved snødybde Ferdig utbrøytet innen ÅDT Tørr snø Våt snø (cm) Tørr snø (cm) Våt snø (cm) (cm) > Ved drivsnø settes tiltak i verk når høyden på snøskavler midt på kjørefeltet er som i tabell 14. Tabell 14 Maksimal høyde på skavler midt i kjørefelt ved drivsnø [4]. ÅDT < cm 1500 < ÅDT < cm ÅDT > cm Utløsende standard og krav til utførelse av ryddingen etter at vegen er ferdig brøytet er vist i tabell 15. Tabell 15 Utløsende standard og krav til tidspunkt for utførelse av rydding etter at vegen er ferdig brøytet [4]. Oppgaver Tiltakskriterier og tiltakstid ved forskjellig ÅDT < > Snø- og issåle: - maks. tykkelse: - fjernes innen: Rydding i vegkryss innen: Fjerning av snø for sikt, bl.a. foran skilt, innen: Siktrydding i kryss innen: 3 cm 3 døgn 2 cm 2 døgn 1 døgn 2 cm 1 døgn 0 cm 1 døgn 3 døgn 3 døgn 2 døgn 1 døgn

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Resultat av kartlegging Statens vegvesens rapporter Nr. 183 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Vegforvaltning og utvikling Februar 2013

Detaljer

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Veg- og ferjerapport Nr 1-2006 Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen Seksjon for veg- og ferjeforvaltning Dato: 2006-08-15 Samfunnsmessige

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009. Planlegging og oppsetting av trafikkskilt

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009. Planlegging og oppsetting av trafikkskilt Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt VEILEDNING Håndbok V320 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Håndbok 072 Statens vegvesen Fartsdempende tiltak Oktober 2006 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET

FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET RAPPORT FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET Opplysningsrådet for Veitrafikken FORORD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har engasjert Rambøll Norge AS til å utarbeide en rapport som redegjør

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03 Håndbok 240 Veiledning Bomstasjoner 06.03 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som først og fremst er beregnet for

Detaljer

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Trafikksikkerhetsutstyr

Trafikksikkerhetsutstyr Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2011 Trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav retningslinje Håndbok R310 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer

Veiledning om fareidentifisering for togframføring

Veiledning om fareidentifisering for togframføring Veiledning om fareidentifisering for togframføring Utgitt 08.12.14 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hensikt... 2 3. Omfang... 2 4. Sentrale regelverkskrav... 2 5. Identifisering av farer... 3 6. Vanlige tilsynsspørsmål

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Håndbok HB 111 Standard for drift og vedlikehold Krav til gang- og sykkel- anlegg, sommer og vinter 30. mai 2012 i Alta Jon Berg, Byggherreseksjonen,

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011

Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011 Grønn, nær og levende Røyken kommune Vei og gatenorm Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011 2 Forord Røyken kommunes Vei- og gatenorm, er en lokal norm delvis bygget over Vegdirektoratets håndbok 017,

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer