Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene."

Transkript

1 STF22 A04306 Åpen RAPPORT Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene. Grenseoverskridende utnytting av ressurser. Vedlikeholdssystemer og standarder, muligheter for tilpassing og harmonisering SINTEF Bygg og miljø Veg og samferdsel Februar 2004

2

3

4 2 Forord Det har vært utført et innledende arbeide for å oppmuntre til økt samarbeid mellom vegetatene i Jämtlands-län og Trøndelagsfylkene. Vegplanleggingen har i hovedsak vært drevet i nord-sørretning både i Norge og Sverige. Vegnettet i øst-vest-retning har ikke vært samordnet, noe som har ført til varierende standard, spesielt når det gjelder de lavest trafikkerte vegene. Vegetatene er av den oppfatning at denne regionen er i en særstilling når det gjelder omfanget av et lavtrafikkert vegnett. Man har derfor prioritert å gjennomføre et prosjekt hvor man ser på mulighetene for et nærmere samarbeid. Interreg-programmet IIIA inneholder satsningsområder som har lagt til rette for finansiering av et slikt prosjekt, da en målsetting med programmet er å forbedre infrastrukturen over grensen. Eksempler på tiltak som kan gjennomføres innen programmet er: Tiltak som bidrar til å øke den grenseregionale integrasjonen mellom ulike institusjoner med den hensikt å tilpasse systemer, regler og planlegging, f.eks. vegplanlegging, utredning, vedlikehold og IT-planlegging. Tiltak som bidrar til å øke tilgjengeligheten over grensen; veg, jernbane, sjøtransport og fly. Tiltak som medvirker til å forbedre transportinfrastrukturen, trafikksystemet, logistikk og arbeidspendling med hensyn til miljøet.

5 3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Innholdsfortegnelse Innledning Områdebeskrivelse Grunnlagsdokumenter Beskrivelse av gjeldende vedlikeholdssystemer Generelt Norge Innhold i anbudsgrunnlag System for oppfølging av drift og vedlikehold Mål og prinsipper Gjennomføring Standard for drift og vedlikehold Drens- og avløpsanlegg Vegdekker Vegutstyr og miljøtiltak Framkommelighet, trafikksikkerhet og regularitet om vinteren Erfaringer med funksjonskontrakter i Norge Sverige Innhold i anbudsgrunnlag Standard for drift og vedlikehold Allment Vintervedlikehold Veg med fast dekke Grusveg Vegens sideområde Tilgjengelighet og service Vegutstyr Erfaringer med funksjonskontrakter i Sverige Er grensen i seg selv et hinder for samarbeid? Toll- og avgiftsbestemmelser Skattemessige forhold Forsikringsordninger Ansvarsforsikring Personforsikring Tekniske krav til utstyr Generelt Norge Sverige Vurderinger Sammenligning av anbudspapirer Sammenligning av standarder for drift og vedlikehold Problemer grensen kan skape...43

6 4 8 Konklusjon Referanser...45 VEDLEGG 1) Vedlikeholdsstandarder, sammenstilling 2) St.prp. nr. 14, ; Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Sverige om særskilte bestemmelser for å unngå dobbeltbeskatning ved bygging, vedlikehold og drift av grensebro som inngår i Den nye Svinesundsforbindelsen, undertegnet i Stockholm 22. oktober 2002.

7 5 2 Innledning I prosjektet er det innledningsvis foretatt en gjennomgang av standarden på vegnettet i grensetraktene. Distriktene i denne regionen er karakterisert av at bosettingen er spredt med relativt store geografiske avstander. Det skal videre foretas en gjennomgang av begge lands systemer for vedlikehold av vegnettet. Prosjektet skal legge grunnlag for i neste omgang å kunne utvikle og forbedre systemer for drift og vedlikehold av vegnettet. Vegetatene skal gjennom prosjektet se på mulighetene til i samarbeid å kunne utnytte felles ressurser og løse driftsoppgaver i grensetraktene. Gjennom dette samarbeidet er det en målsetting at det skal skje en erfaringsutveksling mellom landene og at det legges et grunnlag for en senere tilpasning av vedlikeholdstiltak og standarder, samt krav til entreprenører. Dette skal kunne gjøre det enklere for entreprenører i denne regionen å operere i begge land. Dette skal på sikt resultere i et bedre og mer funksjonelt vegnett som skal styrke bosetting og næringsutvikling i regionen. Gjennom samarbeid skal man også utnytte de økonomiske ressurser bedre. En viktig målsetting er at interaksjonen mellom vegetatene i de to land (og tre fylker/län) skal styrkes og at samarbeidet skal videreføres etter prosjektperioden. I denne rapporten er det sett på systemene for drift og vedlikehold av vegnettet og mulighetene for tilpassing og harmonisering av disse. Det er spesielt sett på eksisterende funksjonskontrakter for drift og vedlikehold og vedlikeholdsstandarder, samt om grensen i seg selv setter begrensninger for mulighetene for et utvidet samarbeid.

8 6 3 Områdebeskrivelse I dette samarbeidsprosjektet er utvalgte grensepasseringer mellom Jämtlands län i Sverige og trøndelagsfylkene i Norge undersøkt. Den aktuelle regionen er vist på kartutsnittet i fig. 1. Figur 1 Oversiktskart som viser beliggenheten av området som inngår i denne undersøkelsen. Dette området er karakterisert av spredt bosetting, med et vegnett som har relativt liten trafikk. I området er det totalt 10 grensepasseringer, hvorav en passering er europaveg (E14 over Storlien), 4 passeringer er riksveger/(riksväger og viktigare länsväger) og 5 passeringer er fylkesveger/(övriga länsväger).

9 7 4 Grunnlagsdokumenter I dette prosjektet er følgende dokumenter i hovedsak benyttet som grunnlag: Drift og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar. Kontrakt 1701, Indre Namdal, [1]. Drift og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar. Kontrakt 1605, Røros, [2]. Drift og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar. Mal Januar 2003, Statens Vegvesen, Vegdirektoratet [9]. Anbudsdokumenter for drift och underhåll på allmänna vägar. Driftområde Strömsund och Lit [3]. Statens vegvesen, Vegdirektoratet, håndbok 111; Standard for drift og vedlikehold, 2003 [4]. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Vegteknisk avdeling. Intern rapport nr. 2327; System for oppfølging av drift og vedlikehold, 2003 [10]. Vägverket, Publikation 1990:51; Regler för Underhåll och Drift (Internett utgave) [6]. Vägverket, Funktions- och standardbeskrivning [8]. I tillegg er det hentet innformasjon fra enkelte publikasjoner og håndbøker samt fra internettsidene til Vägverket og Statens vegvesen og andre etater som har betydning for samarbeid på tvers av grensen. Det vises til litteratur som er opplistet i kapittel 8, Referanser.

10 8 5 Beskrivelse av gjeldende vedlikeholdssystemer I dette kapittelet er det forsøkt å foreta en sammenligning av vedlikeholdssystemer som benyttes av Vägverket og Statens vegvesen. Det er forsøkt å synliggjøre vesentlige forskjeller og likheter i de systemer som benyttes. En fullstendig gjengivelse vil i denne sammenheng ikke være hensiktsmessig. 5.1 Generelt Felles for begge landene er at drift og vedlikehold av vegnettet skal baseres på funksjonskontrakter. Funksjonskontraktene settes ut på anbud for hele vegnettet i et større geografisk område. I et slikt opplegg vil en hovedentreprenør ha ansvaret for hele vegnettet. Hovedentreprenøren vil i mange tilfeller leie inn lokale entreprenører som vil ha ansvaret for deler av vegstrekningene. I Norge er bruk av denne typen funksjonskontrakter en ny måte å drifte og vedlikeholde vegnettet på. Helt fram til årsskiftet 2002/2003, med unntak av enkelte forsøk med konkurranseutsetting, har drift- og vedlikeholdet av vegnettet i Norge i hovedsak vært utført i egenregi med innleie av underentreprenører. I Sverige har hoveddelen av drift- og vedlikeholdsarbeidet vært satt ut på anbud gjennom funksjonskontrakter i flere år. Funksjonskontraktene omfatter ikke alle vedlikeholdsoppgaver. En oversikt over viktige vedlikeholdsoppgaver som ikke inngår i funksjonskontraktene er vist i tabell 1. Både i Norge og i Sverige kan det være mindre variasjoner i innholdet fra region til region. Tabell 1 Større vedlikeholdsoppgaver som ikke inngår i funksjonskontraktene. Sverige Norge Vegdekker (nylegging og reasfaltering) Vegdekker (reasfaltering) Vegmerking Vegmerking Bruer Bruvedlikehold Vegrekkverk Vegrekkverk Større arbeider på grusveger Grusveger forsterkning Bestillingsoppgaver Oppsetting av nye skilt Ved bruk av funksjonskontrakter vil det i tillegg være behov for å utføre en del andre oppgaver, og det vil derfor være nødvendig med inngåelse av tilleggsavtaler. 5.2 Norge Fra grunnlagspapirene for drifts- og vedlikeholdskontrakter i Norge er det referert følgende beskrivelse av målsetting med vedlikeholdsarbeidet [1, 2, 9]: Vegnettet bestående av de fysiske vegene med deres utstyr og installasjoner samt tilknyttede sidearealer, skal framstå overfor trafikanter, vegens naboer og andre på en slik måte at framkommelighet, sikkerhet, miljø og service ivaretas iht kravene i kontrakten. Videre er det gitt følgende beskrivelse av drifts- og vedlikeholdsoppgavene som skal utføres [1, 2, 9]: Drifts- og vedlikeholdsoppgavene er de aktiviteter (tjenester) som utføres for å opprettholde vegnettets kvalitet (vedlikeholdsaktiviteter/tjenester) og de rutiner og oppgaver som utføres for at vegnettet skal fungere som planlagt (driftsaktiviteter-/tjenester). Disse aktivitetene utløses når det oppstår eller vil oppstå avvik fra gjeldende drifts- og vedlikeholdsstandard samt supplerende krav gitt i kontrakten.

11 9 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA) er styrende for hvordan gjennomføring av anskaffelser skal skje i Statens vegvesen. I dette prosjektet er det gjennomgått to anbudsdokumenter. Den ene gjelder for Indre Namdal i perioden , mens den andre gjelder for Røros-området og gjelder for perioden (Kontrakten for Indre Namdal er forhandlet med Produksjonsavdelingen på slutten av 2002, mens kontrakten for Røros har vært konkurranseutsatt). I tillegg har Statens vegvesen sin mal; Drift og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (januar 2003), vært benyttet som grunnlag Innhold i anbudsgrunnlag Anbudsgrunnlagene for Indre Namdal og Røros avviker noe i innhold og redigering, men hovedelementene er de samme. Anbudsgrunnlagene inneholder de hovedelementer som er beskrevet i det etterfølgende: a) Innbydelse, avtaledokument og orientering. I dette inngår en oversikt over de områder og tidsperiode som kontrakten omfatter, samt en orientering om prosjektet og forhold knyttet til kontrakten. Til slutt gis en dokumentoversikt som viser de dokumenter som til sammen utgjør konkurransegrunnlaget. De viktigste av disse er gjengitt i tabell 2. Tabell 2 Aktuelle dokumenter som utgjør hovedelementene i konkurransegrunnlaget for Indre Namdal og Røros. Dokument Dato Konkurransegrunnlaget beskrivelse Datadiskett med tilbudsskjema Vedlegg V1; Veger og Trafikk: Datagrunnlag Vedlegg V2; Systemer for oppfølging av drift og vedlikehold Standard for drift og vedlikehold, håndbok Temahefte til håndbok Prosesskode 1, håndbok Prosesskode 2, håndbok Arbeidsvarsling, håndbok Skiltnormalen, håndbok Teknisk beskrivelse for faste trafikkskilt, Statens vegvesen Trafikkberedskap, håndbok Vegmeldingstjenesten, håndbok Avfallshåndteringhåndbok, håndbok Vegrekkverk, håndbok Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved arbeid i trafikkerte vegtunneler, håndbok 213 Veg- og gateutforming, håndbok Vegbygging, håndbok b) Tilbudsregler og kontraktsbestemmelser. Tilbudsregler følger Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift som trådte i kraft 1. juli 2001 (Tilbudsregler utgår for Indre Namdal). Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider (sept. 1994). Staten har generelt pålagt sine etater å foreta enkelte endringer i standarden. Vegvesenet har videre funnet det nødvendig å gi utfyllende bestemmelser av mer administrativ art.

12 10 c) Spesielle tilbudsregler og kontraktsbestemmelser. Spesielle tilbudsregler omfatter blant annet: Dokumentasjon av tilbyders kvalifikasjoner. Oversikt over planer som skal vedlegges tilbudet: Vinterberedskap og vinterplan. Trafikkberedskap. Bemanningsplan for egne ansatte. Oversiktsplan for øvrige hovedaktiviteter (Grøfter/kummer/stikkrenner, vegdekker inkl. grusdekker, kantklipp og grøntanlegg, renhold av vegbane og vegområde). Tilbyders planer for HMS. Oversiktsplan for håndtering av etterslep. Krav til egenkapital. Krav til arbeidsfellesskap. Alternative tilbud. Krav om skatteattest og HMS-egenerklæring. Kriterier for tildeling. Spesielle kontraktsbestemmelser beskriver forhold som er av betydning for det utførende arbeidet. Dette gjelder blant annet ansvarsfordeling, mengdejusteringer, prisjusteringer, tilgang på ulike data som f. eks vær- og klimadata, innformasjonsgrunnlag fra byggherren, planer for gjennomføring av arbeidet, håndtering av avvik, osv.. Her kan nevnes at entreprenørens ansvar blant annet omfatter identifisering, dimensjonering, iverksetting og gjennomføring av nødvendige drifts- og vedlikeholdsaktiviteter for å tilfredsstille de vedtatte standardkrav. I tillegg skal entreprenøren dokumentere utførelse og resultat av vedlikeholdstiltak. d) Beskrivelse og mengde. Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold har følgende innhold: I. Kortfattet prosessbeskrivelse (hva prosessen omfatter). II. a. Standard for drift og vedlikehold (håndbok 111, evt. fylkesvegstandard). b. Alternativ standard for drift og vedlikehold (avvik i forhold til pkt. a). III. Objekter (vegobjekter knyttet til prosessen, ikke nødvendigvis komplett). IV. Supplerende spesifikasjoner og krav (suppleringer i forhold til pkt. II). V. Drifts- og vedlikeholdsoppgaver i funksjonskontrakten (oppgaver som skal prises). a. Funksjonsspesifiserte oppgaver (Her har en del prosesser begrensninger på tiltak over kr ,-. Kostnad utover denne summen er byggherreansvar). b. Mengdebaserte oppgaver. c. Følgearbeider. VI. Dokumentasjon og rapportering. VII. Reklamasjonskrav. VIII. Tekniske veiledninger. I tillegg kan angis mengdebeskrivelse over eventuelle etterslep som skal fjernes i kontraktsperioden. e) Firmaopplysninger. Byggherren (Statens vegvesen) ber om nødvendige opplysninger for å vurdere om firmaet har det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. De egnethetskriterier som inngår er: Firmaets erfaring fra tilsvarende arbeider. Vegvesenets erfaring med firmaet. Bemanning og plan for gjennomføring.

13 11 Kvalitetssikringssystem og internkontrollsystem. Firmaets omsetning. Likviditet og soliditet. Maskiner og utstyr. Teknisk kompetanse. CV for nøkkelpersonell. f) Div. tilbudsskjema. Her inngår ulike prisskjemaer og egenerklæringer, blant annet: Prisskjema for funksjonsspesifiserte oppgaver. Prisskjema for mengdebaserte oppgaver. Prisskjema for utbedring av etterslep. Prisskjema for andre kontraktsarbeider. Tilbudsskjema (Samleskjema med oversikt over alle kontraktsarbeider). Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet. g) Div. vedlegg. Vedleggsdelen er relativt omfattende og inneholder informasjon knyttet til vegnettet (vegdata, trafikk og objekter) i kontrakten (kategori V, Vegdatabanken og kategori S, spesielle tabeller, manuelt utarbeidede lister og lignende) samt utvalgte rundskriv, brev og annet (kategori N) og skjemaer som skal benyttes ved rapportering til byggherren (kategori R). Viktige objekter er listet opp, men innholdet er ikke uttømmende, og det presiseres at alle objekter tilknyttet veg og vegområdet inngår i kontrakten selv om det ikke framgår av vedleggsdelen. I tillegg inneholder vedleggsdelen Intern rapport nr. 2297, System for oppfølging av drift og vedlikehold, utarbeidet av Vegteknisk avdeling i Vegdirektoratet i System for oppfølging av drift og vedlikehold. Statens vegvesen har utviklet et eget system for oppfølging av drift og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar. Systemet er beskrevet i Intern rapport nr. 2327, System for oppfølging av drift og vedlikehold - SOPP [10]. Internrapport nr er en revidert versjon av internrapport nr Systemet skal sikre at man får det produkt man bestiller, og at ressursbruken for å gjennomføre dette er på et fornuftig nivå. Oppfølgingen skjer ved kontroll av entreprenørens kvalitetssystem, byggherrens kontroller av utførelse på veg, oppfølging av HMS og administrative rutiner Mål og prinsipper. Det overordnede målet for systemet er å bidra til å sikre overholdelse av standardkravene og krav gitt i kontraktene for øvrig. Følgende hovedprinsipper legges til grunn for driftsoppfølgingen: 1) Entreprenør skal dokumentere resultat (tilstand) på vegen. 2) Byggherren gjennomfører kontroll av resultat (tilstand) på vegen. Kontrollen gjennomføres som stikkprøvekontroll. Avvik skal sammenlignes med avvik dokumentert av entreprenøren. 3) Det skal utføres strekningsvis kontroll. Det skal måles på de punkter som gir de ugunstigste måleresultater på den utvalgte målestrekning. 4) Avvik som kan være til fare skal utbedres straks. Systemet er også knyttet til andre systemer som vist i figur 2.

14 12 Figur 2 Oppfølgingssystemets grenseflater mot andre systemer [10] Gjennomføring. Kontrollen er basert på stikkprøvekontroll og registrering manuelt på standardiserte skjema Standard for drift og vedlikehold. Håndbok 111 som beskriver krav til standard for drift og vedlikehold av riksveger er inndelt i 3 hoveddeler: 1) Standard for drift og vedlikehold av veger Inneholder krav til standardnivå på veger og vegelementer. 2) Standard for drift og vedlikehold av gang- og sykkelveger og fortau I tillegg til standarden for drift og vedlikehold gjelder spesielle standarder for gang- og sykkelveger og fortauer. 3) Prosesskode Inneholder en nærmere beskrivelse av de viktigste prosesser det er beskrevet standarder for. Bruk av prosesser skal være i overensstemmelse med prosesskode 1 og 2 (håndbok 025 og 026). I anbudsgrunnlaget for drift og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar kan deler av standarden være beskrevet og det kan være gjort endringer i standardkravene for enkelte prosesser. I det etterfølgende gås det nærmere inn på hoveddel 1) Standard for drift og vedlikehold av veger. I tabell 3 er elementene som inngår i hoveddel 1 vist.

15 13 Tabell 3 Oversikt over elementer som inngår i standard for drift og vedlikehold av veger, Hovedelement Beskrivelse Tunneler Tunnelhvelv, portal og andre sikringstiltak. Snø- og skredsikringsanlegg. Tunnelutstyr, renhold m.m. Drens- og avløpsanlegg Overvannsgrøft, drensgrøft, stikkrenner/kummer, lukket drens- og overvannsanlegg, etc. Vegdekker Faste dekker. Grusdekker. Vegutstyr og miljøtiltak Murer, Støyskjermer, Stabilitetssikring, Opprydding etter ras og flom, Grøntarealer og skråninger, Kantstein, Rekkverk, Gjerder, Snøskjermer, Signalanlegg, Styrings- og overvåkningssystemer, Belysningsanlegg for veger og gater, Vegmerking og optisk ledning, Skilt, Renhold og service. Bruer Inspeksjon, Driftstiltak på bruer, Grunnarbeider, Fuktisolering/membran og slitelagsarbeider, Utstyr. Kaier Inspeksjon, Driftstiltak på kaier, Utstyr. Framkommelighet, Strategi vinterveg. trafikksikkerhet og regularitet om Strategi bar veg. vinteren Spesielle vinterarbeider. Gang- og sykkelveger og fortau Vegdekker. Grøntarealer og skråninger. Renhold. Framkommelighet, trafikksikkerhet og regularitet om vinteren. I håndboken er det satt krav til når tiltak skal iverksettes og hvor ofte rutinearbeider skal gjennomføres. Nivå for tiltak varierer med trafikk (ÅDT), vegtype og funksjon. Ved en sammenligning av vedlikeholdsstandarder mellom Norge og Sverige synes følgende hovedelement å være mest aktuelle å vurdere for de aktuelle vegnett i dette prosjektet: Drens- og avløpsanlegg Vegdekker Vegutstyr og miljøtiltak Framkommelighet, trafikksikkerhet og regularitet om vinteren. Disse standardkravene for riksveger er nærmere beskrevet i de følgende kapitler Drens- og avløpsanlegg Vann som reduserer eller kan redusere trafikksikkerheten skal ikke forekomme på vegbanen. Vannivået og vanninnholdet i vegkonstruksjonen og omkringliggende områder skal holdes lavt for å redusere nedbrytningen av vegoverbygningen slik at vegkapitalen bevares. Drens- og avløpsanlegg skal sikre avrenning fra vegbanen, transportere bort overflatevann samt drenere vegoverbygning og omkringliggende områder. Gjelder også vinterstid [4].

16 14 For overvannsgrøft, drensgrøft og stikkrenner/kummer er det satt krav som vist i tabell 4. Tabell 4 Krav til overvannsgrøfter, drensgrøfter og stikkrenner/kummer [4]. Element Krav Overvannsgrøft Maksimal tillatt oppslamming: En tredjedel av den opprinnelige dybden av grøfta eller minimum 20 cm effektiv grøftedybde. Drensgrøft Bunnen av grøfta skal ligge lavere enn underkant av vegoverbygning. Maksimal tillatt oppslamming: En tredjedel av den opprinnelige dybden av grøfta eller minimum 40 cm effektiv grøftedybde. Stikkrenner/kummer Maksimalt tillatt oppslamming for stikkrenne er en tredjedel av høyden i renna, for kummer 10 cm under avløpet Vegdekker Faste dekker: Vegdekket skal tjene som et egnet underlag for trafikken samt beskytte vegkonstruksjonen mot nedbrytning. Vegdekket skal gi trafikantene et underlag som gir komfortabel kjøring med et veggrep som sikrer framkommelighet og trafikksikkerhet. Vegdekket skal sørge for nødvendig avrenning fra kjørebaneområdet. Vegdekket skal beskytte vegkonstruksjonen mot nedbrytning gjennom å hindre nedtrengning av vann i vegoverbygningen, redusere dynamiske belastninger fra kjøretøy samt bidra til å redusere påkjenningen på bærelaget for å sikre levetid for vegdekket og resten av vegkonstruksjonen [4]. Standarden for faste dekker beskrives på vegnettnivå ved mål for spordybde og jevnhet (tabell 5), og på parsellnivå ved krav til spordybde, jevnhet, friksjon, sprekker, tverrfall, hull og nivåforskjeller. På parsellnivå er krav til spordybde og jevnhet vist i tabell 6. Tabell 5 Krav til spor og jevnhet på stamveger og riksveger (vegnettnivå) [4]. ÅDT Spordybde (mm) Jevnhet (IRI) 90 % - nivå 90 % - nivå Stamveg Øvrig riksveg Stamveg Øvrig riksveg ,5 6, ,5 18,0 3,5 5, ,0 17,5 3,0 4,0 > ,5 17,0 2,5 3,0

17 15 Tabell 6 Krav til spor og jevnhet på stamveger og riksveger (parsellnivå) [4]. ÅDT Spordybde (mm) Jevnhet (IRI) Stamveg Øvrig riksveg Stamveg Øvrig riksveg , ,0 6, ,5 5,1 > ,0 4,6 Friksjon, målt på våt vegbane ved 60 km/t, skal ha en friksjonskoeffisient over 0,4. Sprekker som er over 20 mm brede eller mer enn 4 meter lange og over 10 mm brede, må forsegles. Krav til tverrfall er vist i figur 3. Tverrfall (%) For mye tverrfall Akseptabelt tverrfall 2 1 For lite tverrfall Kurveradius (m) Figur 3 Krav til tverrfall på faste dekker [4]. Hull som kan representere en fare for trafikanter og kjøretøy, skal repareres omgående. Hull som ikke er direkte trafikkfarlig, skal repareres senest i løpet av tidsfrister angitt i tabell 7. Tabell 7 Tidsfrister for reparasjon av hull i vegdekket som ikke er direkte trafikkfarlig [4]. Kjørebane ÅDT < uke ÅDT > dager Skulder 1 uke Langsgående kanter i kjørebanen skal ikke være høyere enn 10 mm. Nivåforskjell i kjørebanen, i lengde- og tverretning, skal over 2 meter lengde (målt med rettholt) ikke overstige verdiene gitt i tabell 8.

18 16 Tabell 8 Tillatt nivåforskjell i kjørebanen [4]. Tillatt nivåforskjell i mm over 2 meter lengde *) Tidsperiode Stamveg Lengderetning Tverretning Øvrig riksveg Lengderetning Tverretning *) Gjelder ikke nivåforskjeller som skyldes spordannelse i vegdekket. Skuldre: Skuldrene skal oppjusteres når høydeforskjellen mellom vegdekke og skulder er mer enn 3 cm. Grusdekke: Grusdekket skal tjene som et egnet underlag for trafikken samt beskytte vegkonstruksjonen mot nedbrytning. Vegdekket skal gi trafikkantene følelse av jevnt underlag som gir komfortabel kjøring med sikkert veggrep, god framkommelighet og god trafikksikkerhet. Grusdekket skal sørge for nødvendig avrenning av vann fra kjørebaneområdet [4]. Standardkravene til grusveger er beskrevet i tabell 9. Tabell 9 Standardkrav til grusdekker [4]. Faktor Standardkrav Jevnhet Jevnheten skal ikke reduseres så mye at kjørefarten senkes med mer enn 20 km/t i forhold til normal hastighet. Tverrfall Tverrfall skal være som for faste dekker, men lokale avvik på ± 2 % aksepteres. Støvforhold Bakenforliggende kjøretøy skal kunne ses tydelig ved normal kjøring og avstand. Kravet kan reduseres ved ÅDT<300 uten randbebyggelse og utenfor tettbygd strøk Vegutstyr og miljøtiltak Det er utarbeidet standardbeskrivelser for følgende elementer: Murer Støyskjermer Stabilitetssikring Opprydding etter ras og flom Grøntarealer og skråninger *) Kantstein Rekkverk *) Gjerder Snøskjermer Signalanlegg Styrings- og overvåkingssystemer Belysningsanlegg for veger og gater Vegmerking og optisk ledning *) Skilt *) Renhold og service *) I denne rapporten omtales bare de elementer som er merket med *), da disse betraktes som de viktigste for denne regionen.

19 17 Grøntarealer og skråninger: Vegetasjon og grøntarealer skal skape vakre veger og gater og i tillegg bidra til en rekke ulike funksjoner innen miljø, trafikksikkerhet og framkommelighet [4]. I det området som dette prosjektet omfatter vil trafikksikkerhet være det viktigste, selv om også det estetiske vil ha betydning. Spesielt vil krav til sikt i kryss og kurvatur samt nødvendig sikt for å redusere antall viltpåkjørsler være viktig. Viktige krav for ulik vegetasjon er vist i tabell 10. Tabell 10 Krav til vegetasjon langs veger. Vegetasjonstype Krav Kommentarer Grasdekker Maks 50 cm over vegbanen i områder med krav til sikt. Kravet er spesielt viktig i kryss, avkjørsler og siktsoner i kurver. Grasplen Høyde mellom 5 og 15 cm. Grasmark finnes i kryssområder, midtdelere og rasteplasser, mv. Kratt Maks 75 cm i områder med vilttrekk. Rogn, osp og selje skal unngås i vilttrekket dersom det fungerer som beiteområde ved vegen. Trær, busker Skal ikke hindre sikt til skilt. Overheng av greiner lavere enn 4,2 m over kjørebanen tillates ikke. Trær med diameter større enn 15 cm i sikkerhetssonen skal fjernes. Planting av trær skal være tilpasset stedet. Trær skal normalt ikke være plantet slik at det blir behov for oppsetting av rekkverk. Rekkverk: Rekkverk og støtputer skal redusere skadeomfang ved utforkjøring samt skille grupper av trafikanter. Skader som reduserer dets funksjon eller kan være til fare for trafikanter skal ikke forekomme [4]. Følgende standardkrav settes til rekkeverk: Brukkne stolper skal skiftes ut og løse stolper skal festes senest innen 1 uke. Rekkverk skal utbedres ved et avvik på mer enn 20 cm fra opprinnelig horisontallinje. Rekkverk skal justeres når høyden mellom skulder og topp av skinne er mindre enn 50 cm. Avvik fra standardens krav til utbøyning og høyde skal utbedres innen 1 måned. Vegmerking og optisk ledning: Krav til de ulike elementer er gitt i tabell 11.

20 18 Tabell 11 Krav til vegmerking og optisk ledning. Element Krav Merknader Oppmerking Stamveger: Maksimalt 25 % kan være bortslitt. Maksimalt 25 m av Standarden setter følgende krav til vegmerkingsmaterialet: langsgående oppmerking kan være Friksjon sammenhengende bortslitt. Retrorefleksjon Øvrige riksveger: Maksimalt 50 % Luminansfaktor kan være bortslitt. Maksimalt 25 m av Etter avsluttet dekkefornyelse skal all langsgående oppmerking kan være oppmerking være utført senest etter: sammenhengende bortslitt. - ÅDT > 5000: 1 uke Kantstolper Brøytestikk Refleksen skal være synlig i en avstand av 150 meter. Settes opp i løpet av september og skal være fjernet senest 1. mai. Kilometerstolper Kilometerstolper som er skadet, nedkjørt eller synlig skjeve utbedres i løpet av 1 måned. - ÅDT 5000: 2 uker Erstatning eller oppretting av kantstolper skal foretas innen 1 måned hvis 2 eller flere stolper etter hverandre er skadet eller mangler. Dersom brøytestikk med refleks er satt opp gjelder reglene for kantstolper. Skilt: Følgende krav er satt til skilt: Skilt skal kunne leses på følgende minsteavstander: 100 m ved tillatt fart større enn 60 km/t. 50 m ved tillatt fart mindre eller lik 60 km/t. Snø på skilt fjernes innen 1 døgn. Skilt skiftes ut straks dersom de ikke er lesbare eller kan være til fare for trafikantene, i andre tilfeller skal de utbedres innen 1 måned. Det settes minimumskrav til skiltenes retrorefleksjon. Renhold og service: Renholds- og servicekrav for ulike vegelementer er vist i tabell 12. Tabell 12 Element Toaletter og rasteplasser Leskur Ferister Renhold av vegbane og vegområde Krav til renhold og service. Krav Utstyr som har skade som hindrer utstyrets funksjon eller som kan være farlig for brukerne, skal repareres i løpet av 1 dag. Øvrige skader repareres i løpet av 1 uke. Skader som er en fare for publikum skal repareres straks. Andre skader utbedres innen 1 uke. Skader som kan medføre fare for trafikanter eller dyr skal utbedres straks. Vegområde skal være fri for forurensninger som kan redusere veggrepet eller være til sjenanse for trafikantene. Vegens eiendomsområder skal holdes fri for avfall. Tømming av søppeldunker skal foretas så ofte at de ikke blir overfylte.

21 Framkommelighet, trafikksikkerhet og regularitet om vinteren. Vinterdrift utføres etter to ulike strategier: 1) Strategi vinterveg: Omfatter veger hvor det er akseptabelt med snø- og isdekke hele vinteren eller deler av den. 2) Strategi bar veg: Omfatter veger som skal være snø- og isfrie hele vinteren. Bar veg skal omfatte kjørebane mellom ytterkant av kantlinjene. Strategi bar veg omtales ikke nærmere i dette prosjektet da ingen av de aktuelle vegene som inngår i dette prosjektet driftes etter denne strategien. STRATEGI VINTERVEG Ved snøvær skal brøyting settes i gang og fullføres i henhold til verdiene i tabell 13. Tabell 13 Krav til brøyting [4]. Start ved snødybde Ferdig utbrøytet innen ÅDT Tørr snø Våt snø (cm) Tørr snø (cm) Våt snø (cm) (cm) > Ved drivsnø settes tiltak i verk når høyden på snøskavler midt på kjørefeltet er som i tabell 14. Tabell 14 Maksimal høyde på skavler midt i kjørefelt ved drivsnø [4]. ÅDT < cm 1500 < ÅDT < cm ÅDT > cm Utløsende standard og krav til utførelse av ryddingen etter at vegen er ferdig brøytet er vist i tabell 15. Tabell 15 Utløsende standard og krav til tidspunkt for utførelse av rydding etter at vegen er ferdig brøytet [4]. Oppgaver Tiltakskriterier og tiltakstid ved forskjellig ÅDT < > Snø- og issåle: - maks. tykkelse: - fjernes innen: Rydding i vegkryss innen: Fjerning av snø for sikt, bl.a. foran skilt, innen: Siktrydding i kryss innen: 3 cm 3 døgn 2 cm 2 døgn 1 døgn 2 cm 1 døgn 0 cm 1 døgn 3 døgn 3 døgn 2 døgn 1 døgn

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Struktur på kravspesifikasjon: I Kortfattet prosessbeskrivelse Håndbok 111, del 3 II Standard for drift og vedlikehold Riksveger, håndbok 111, del 1 og fylkesveger

Detaljer

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene STF22 A04308 Åpen RAPPORT Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene Grenseoverskridende utnytting av ressurser Sluttrapport SINTEF Bygg og miljø Veg og samferdsel Februar 2004 2 Forord Det har

Detaljer

Driftskontrakter Oppland. Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift

Driftskontrakter Oppland. Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift Driftskontrakter Oppland Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift Driftsseksjonen Kontrakter I Oppland er det seks driftskontrakter med funksjonsansvar: KONTRAKT

Detaljer

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2014-06-11

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2014-06-11 Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 D2-ID1821a Generell inspeksjon Innhold 1 Generelt... 1 2 Prosesser, objekter og avvik... 2 1 Generelt Generell inspeksjon, kap. D1, prosess 18.21, skal omfatte prosesser

Detaljer

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene STF22 A437 Åpen RAPPORT Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene Grenseoverskridende utnytting av ressurser Optimalisering av ressursbruk SINTEF Bygg og miljø Veg og samferdsel Februar 24 2

Detaljer

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2015-05-01

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2015-05-01 Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 D2-ID1821a Generell inspeksjon Innhold 1 Generelt... 1 2 Prosesser, objekter og avvik... 2 1 Generelt Generell inspeksjon, kap. D1, prosess 18.21, skal omfatte prosesser

Detaljer

Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610. Nettbasert kurs 2016

Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610. Nettbasert kurs 2016 Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610 Nettbasert kurs Øystein Larsen Statens vegvesen/vegdirektoratet Innhold i presentasjonen Standardnivå, optimal standard Ulike måter å beskrive standarden

Detaljer

VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER

VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER Definisjon på kommunale veger og plasser: Veg Busslommer med og uten leskur Gang- og sykkelveg (gangbane) Fortau Snuplasser Andre plasser (eksempel

Detaljer

HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg

HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg er (ikke uttømmende liste) fra mal for kontrakter med oppstart 1. september 2015 til mal for kontrakter med oppstart 1. september 2016. Denne lista er sist oppdatert:

Detaljer

Statens vegvesen D2-S15-1 Fellesdokument Driftskontrakt Veg. D2-S15 Objektlister og objektterminologi 2015-05-01

Statens vegvesen D2-S15-1 Fellesdokument Driftskontrakt Veg. D2-S15 Objektlister og objektterminologi 2015-05-01 Statens vegvesen D2-S15-1 D2- S15 Objektlister og objektterminologi Innhold Dette dokumentet er et hjelpemiddel for å gi oversikt over hvilke objekter som er knyttet til de ulike prosessene i kap. D1,

Detaljer

9 Teknisk beskrivelse for utføring av vegoppmerking (Vegdirektoratet, udatert)

9 Teknisk beskrivelse for utføring av vegoppmerking (Vegdirektoratet, udatert) 9 Teknisk beskrivelse for utføring av vegoppmerking (Vegdirektoratet, udatert) 1 TEKNISK BESKRIVELSE FOR UTFØRELSE AV VEGOPPMERKING 1 Innhold 1 Generelt...3 2 Vegoppmerkingens funksjoner og egenskaper...3

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Håndbok HB 111 Standard for drift og vedlikehold Krav til gang- og sykkel- anlegg, sommer og vinter 30. mai 2012 i Alta Jon Berg, Byggherreseksjonen,

Detaljer

VEGTEKNOLOGI TRONDHEIM APRIL 2013 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER IVAR FAKSDAL

VEGTEKNOLOGI TRONDHEIM APRIL 2013 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER IVAR FAKSDAL VEGTEKNOLOGI TRONDHEIM APRIL 2013 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER IVAR FAKSDAL INNHOLD Hva er en kommunal veg? Metoder (grunnlag) for utførelse av forvaltning, drift og vedlikehold

Detaljer

VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER

VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER Definisjon på kommunale veger og plasser: Veg Busslommer med og uten leskur Gang- og sykkelveg (gangbane) Fortau Parkeringsplasser Snuplasser Andre

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag retningslinje Håndbok R763 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer

Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag Statens vegvesen Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag 2010-11-26 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 1 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

Drenering. Drenering i forbindelse med drift og vedlikehold av veger og gater

Drenering. Drenering i forbindelse med drift og vedlikehold av veger og gater Drenering Drenering i forbindelse med drift og vedlikehold av veger og gater 1 Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold Hensikt med drenering sikre avrenning fra kjørebane unngå reduksjon av bæreevnen

Detaljer

Konkurransegrunnlag kap A - G. Oppbygging av konkurransegrunnlaget. Dokumentene som sammen utgjør konkurransegrunnlaget:

Konkurransegrunnlag kap A - G. Oppbygging av konkurransegrunnlaget. Dokumentene som sammen utgjør konkurransegrunnlaget: Konkurransegrunnlag kap A - G Grunnlaget er svært omfattende, bare noen av de viktigste punktene i hvert kapittel blir gjennomgått Det fins en meget nyttig veiledning til hjelp for byggherren (Veiledning

Detaljer

Rapport over vegstandard og problemområder på fv. 307, Palmafossen - Mjølfjell Ungdomsherberge INNHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Vegstandard og trafikk 2

Rapport over vegstandard og problemområder på fv. 307, Palmafossen - Mjølfjell Ungdomsherberge INNHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Vegstandard og trafikk 2 MJØLFJELL VEL Rapport over vegstandard og problemområder på fv. 307, Palmafossen - Mjølfjell Ungdomsherberge ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1

Detaljer

8 Spesielle kontraktsvilkår for utførelse av vegmerking (Vegdirektoratet, 23. desember 1999)

8 Spesielle kontraktsvilkår for utførelse av vegmerking (Vegdirektoratet, 23. desember 1999) 8 Spesielle kontraktsvilkår for utførelse av vegmerking (Vegdirektoratet, 23. desember 1999) 1 SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR FOR UTFØRELSE AV VEGOPPMERKING 0 Innhold 1 Omfang og vilkår...3 1.1 Parter. 3 1.2

Detaljer

Arbeidsvarsling. Kurs for kursholdere. Oslo og Trondheim 2008 TEMA: VEGOPPMERKING. Bjørn Skaar Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet

Arbeidsvarsling. Kurs for kursholdere. Oslo og Trondheim 2008 TEMA: VEGOPPMERKING. Bjørn Skaar Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Arbeidsvarsling Kurs for kursholdere Oslo og Trondheim 2008 TEMA: VEGOPPMERKING Bjørn Skaar Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Arbeidsvarsling oppmerking Godkjent trafikkutstyr for arbeidsvarsling

Detaljer

Arbeidsvarsling. Arbeidsvarsling oppmerking. Kurs for kursholdere. Under forutsetning av: korrekt valg av utstyr korrekt plassering av utstyr

Arbeidsvarsling. Arbeidsvarsling oppmerking. Kurs for kursholdere. Under forutsetning av: korrekt valg av utstyr korrekt plassering av utstyr Arbeidsvarsling Kurs for kursholdere Oslo og Trondheim 2008 TEMA: VEGOPPMERKING Bjørn Skaar Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Arbeidsvarsling oppmerking Godkjent trafikkutstyr for arbeidsvarsling

Detaljer

Statens vegvesen D2-S10-1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser 2014-05-01

Statens vegvesen D2-S10-1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser 2014-05-01 Statens vegvesen D2-S10-1 D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser Innhold 1 Generelt... 2 2 Vinterdriftsklasse DkA... 2 3 Vinterdriftsklasse DkB - høy... 3 4 Vinterdriftsklasse DkB - middels... 4 5 Vinterdriftsklasse

Detaljer

Sykkelveginspeksjoner Metodebeskrivelse

Sykkelveginspeksjoner Metodebeskrivelse Sykkelveginspeksjoner Metodebeskrivelse Senioring. Tommy Bones Statens vegvesen Region midt Vidkon befaring Rapportering Rapportering Trafikksikkerhetsrevisjo n Trafikksikkerhetsinspeksjo n Sykkelveginspeksjoner

Detaljer

Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold

Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold Hensikt med drenering sikre avrenning fra kjørebane unngå reduksjon av bæreevnen (reduksjon av levetid og vegkap.) hindre oversvømmelse med påfølgende skader

Detaljer

Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming

Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming NVF-seminar Fornying av veger Tromsø 26.-27. mai 2011 Terje Giæver Statens vegvesen Vegdirektoratet Del D Utbedring av eksisterende

Detaljer

Statens vegvesen Region sør 0804 Nedre Telemark sør 2009-2014

Statens vegvesen Region sør 0804 Nedre Telemark sør 2009-2014 Side E1 Struktur på kravspesifikasjonen Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise kravspesifikasjonen

Detaljer

Arctic Entrepreneur 2015 Vegbyggerdagen Nytt i håndbok N200 Vegbygging

Arctic Entrepreneur 2015 Vegbyggerdagen Nytt i håndbok N200 Vegbygging Arctic Entrepreneur 2015 Vegbyggerdagen Nytt i håndbok N200 Vegbygging Håndbøker fra Statens vegvesen Nytt nummersystem Fra 1. juni 2014 fikk alle håndbøker fra Statens vegvesen nytt nummer. For de fleste

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3

Detaljer

Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger

Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger 2014-11-07 Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger Byggherre region sør Kjetil Nergaard Byggherreseksjon Region sør Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger Ny HB R610 av 2014

Detaljer

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid FORORD Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikkantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.

Detaljer

Vegseksjonen Stavanger

Vegseksjonen Stavanger NVF seminar Horsens Forsterket vinterdrift på gang og sykkelveger Vegseksjonen Stavanger Eivind Stangeland Historie 1103 Stavanger 2006-2011 innføring av barveistrategi på gjennomgående sykkelruter i Stavanger,

Detaljer

Drift og vedlikeholds. vedlikeholdsstandard kommunale. veger

Drift og vedlikeholds. vedlikeholdsstandard kommunale. veger Drift og vedlikeholdsstandard kommunale veger Inderøy kommune Drift og vedlikeholds vedlikeholdsstandard kommunale veger August 2011 1 Oppdragsnr.: 6100474 Oppdragsnavn: Dokument nr.: Dato: Inderøy kommune

Detaljer

H A S V I K K O M M U N E

H A S V I K K O M M U N E H A S V I K K O M M U N E TILBUD PÅ BRØYTING PÅ STEDET BREIVIK 15.10.11. 15.05.16. INNHOLDSFORTEGNELSE BREIVIK... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 T I L B U D S I N N B Y D E L S E... 3 T I L B U D S B E S K

Detaljer

02.04.2014. Brøyting legger grunnlaget for god vinterdrift. Brøytehastighet. Vinterdrift Brøyting - snørydding strøing andre vinterarbeider

02.04.2014. Brøyting legger grunnlaget for god vinterdrift. Brøytehastighet. Vinterdrift Brøyting - snørydding strøing andre vinterarbeider Vinterdrift Brøyting - snørydding strøing andre vinterarbeider Høgskolen i Narvik Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Brøyting legger grunnlaget for god vinterdrift Viktig for godt

Detaljer

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Formannskapet 14.10.2014 Tema: Kort orientering om gammel funksjonskontrakt Ny driftskontrakt rammer og prinsipper Forholdet

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER

HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER ANBUDSBESKRIVELSE VINTERDRIFT KOMMUNALE VEIER BLEIKVASSLI M/OMEGN SESONGENE 2015/2016 TIL OG MED 2018/2019 MED MULIGHETER FOR FORLENGELSE TO SESONGER 1. Innbydelse til

Detaljer

Følgende avtale er inngått: 1. Vedlikehold sommer

Følgende avtale er inngått: 1. Vedlikehold sommer Avtale mellom Firma Gunnar Bjørge (GB) - Org. Nr. 976 432 894 og Hytteeierforeningen Hafjell Panorama (HHP) Org. Nr. 990 438 676 for perioden 2010 2013 Følgende avtale er inngått: 1. GB har ansvaret for

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 5. april 2016 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er drift

Detaljer

Trafikksikkerhetsrevisjoner og - inspeksjoner. Arild Engebretsen Seniorrådgiver Statens vegvesen

Trafikksikkerhetsrevisjoner og - inspeksjoner. Arild Engebretsen Seniorrådgiver Statens vegvesen Trafikksikkerhetsrevisjoner og - inspeksjoner Arild Engebretsen Seniorrådgiver Statens vegvesen Trafikksikkerhet Nullvisjonen Nullvisjonen er en langsiktig visjon om et transportsystem som ikke krever

Detaljer

Alternative driftskontrakter - erfaringer

Alternative driftskontrakter - erfaringer Alternative driftskontrakter - erfaringer Magne Berg Statens Vegvesen Temaer Bakgrunn Mål, virkemidler Vesterålens driftskontrakter Erfaringer Andre alternative kontraktsmodeller i SVV Oppsummering 1 Bakgrunn

Detaljer

Statens vegvesen Region sør 0804 Nedre Telemark sør 2009-2014

Statens vegvesen Region sør 0804 Nedre Telemark sør 2009-2014 Side E1 Struktur på kravspesifikasjonen Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise kravspesifikasjonen

Detaljer

Tilstandsregistrering

Tilstandsregistrering Tilstandsregistrering Bruk av skadekatalogen Tilstand og nedbrytning Alle veger brytes ned av trafikkbelastning og klimatiske påkjenninger Nedbrytningen redusert tilstand på vegnettet Registrering av tilstanden

Detaljer

Vegteknologi 2014 Drenering og overvannshåndtering

Vegteknologi 2014 Drenering og overvannshåndtering Vegteknologi 2014 Drenering og overvannshåndtering Ragnar Evensen Drenering og håndtering av overvann Et omfattende tema, bare noen av de grunnleggende prinsipper blir diskutert. Holde vann ute fra overbygningen

Detaljer

Møre og Romsdal 13.11.2013 Kjell Haukeberg fagkoordinator D&V vegavd i M&R

Møre og Romsdal 13.11.2013 Kjell Haukeberg fagkoordinator D&V vegavd i M&R Viltforvaltersamling Møre og Romsdal Kjell Haukeberg fagkoordinator D&V vegavd i M&R Vegavdelingen i Møre og Romsdal Statens vegvesen region midt Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i

Detaljer

Anmodning om vurdering av behov for forskrift om veisalting

Anmodning om vurdering av behov for forskrift om veisalting Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 10.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/9815 Saksbehandler: Helga Gunnarsdottir Anmodning om vurdering av

Detaljer

Kvalitetskontroll av utlagt vegmerking

Kvalitetskontroll av utlagt vegmerking Kvalitetskontroll av utlagt vegmerking - og hvor mye ressurser er rimelig å anvende til slik kontroll Bjørn Skaar Region sør Nordisk konferanse om vegoppmerking København 8 9 februar 2005 Hvorfor utføre

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold. Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold. Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3 4 Kort historisk tilbakeblikk! 1995

Detaljer

Kriterier for tiltak på øvrige fylkesveger i Telemark

Kriterier for tiltak på øvrige fylkesveger i Telemark Kriterier for tiltak på øvrige fylkesveger i Telemark Forslag til retningslinjer for når vedlikeholdstiltak skal gjennomføres og hvilke tiltak som skal gjennomføres på øvrige fylkesveger i Telemark April

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427 Statens vegvesen Region midt A - E389, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler A Forside og innholdsliste 2--2 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler Tilbudsnummer:

Detaljer

Statens vegvesen. Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordinger ved bensinstasjoner og matserveringssteder

Statens vegvesen. Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordinger ved bensinstasjoner og matserveringssteder Statens vegvesen Statens vegvesen Regionene NA-RUNDSKRIV NR. 2006/12 Behandlend enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Bjøm Skaar - 22073306 Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 2003/055026-025

Detaljer

Kvalitet og vegbygging Telehiv. Avdelingsdirektør Eirik Øvstedal Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Kvalitet og vegbygging Telehiv. Avdelingsdirektør Eirik Øvstedal Statens vegvesen, Vegdirektoratet Kvalitet og vegbygging Telehiv Avdelingsdirektør Eirik Øvstedal Statens vegvesen, Vegdirektoratet Aftenposten 26. mars 2011 Den nye parsellen av E18 i Østfold er splitter ny, men bare fire måneder etter

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Endringer i ny utgave av HB051

Endringer i ny utgave av HB051 Endringer i ny utgave av HB051 Krav til utførende virksomhet - Den virksomhet som ifølge godkjent arbeidsvarslingsplan har fått og påtatt seg ansvaret for at varsling og sikring til enhver tid er i samsvar

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 2 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG Dette kapitlet

Detaljer

Vesterålen - Driftskontrakter

Vesterålen - Driftskontrakter Vesterålen - Driftskontrakter Kontraktsinndeling 7 Vinterkontrakter + 1 for Brøytestikk: Geografisk inndeling 4 sommerkontrakter: Fagdelt Mål Legge til rette for økt konkurranse og bremse prisutviklingen.

Detaljer

EKSAMEN i Drift og vedlikehold av veger og gater Fagkode: IVA1352. Eksamen med løsningsforslag

EKSAMEN i Drift og vedlikehold av veger og gater Fagkode: IVA1352. Eksamen med løsningsforslag HØGSKOLEN I NARVIK Institutt for bygnings-, drift- og konstruksjonsteknologi EKSAMEN i Drift og vedlikehold av veger og gater Fagkode: IVA1352 Eksamen med løsningsforslag NB! Husk å svare kort, oversiktlig

Detaljer

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Sikring håndbok 231 Egil Haukås, Vegdirektoratet Hensikten med sikringen Ved hjelp av fysiske hinder å: Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Hindre at

Detaljer

Høgskolen i Ålesund 5. september 2011. Geir Berntsen Statens vegvesen Region øst

Høgskolen i Ålesund 5. september 2011. Geir Berntsen Statens vegvesen Region øst Høgskolen i Ålesund 5. september 2011 Geir Berntsen Statens vegvesen Region øst 1 Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold 2 Hensikt med drenering sikre avrenning fra kjørebane unngå reduksjon av

Detaljer

Klimatilpasning i kommunene

Klimatilpasning i kommunene Klimatilpasning i kommunene virkninger av klimaendringer på veg 23. november 2011 Per Magnar Klomstad Statens vegvesen, vegavdeling Hedmark Og så kom flommene. 10. juni 5. september 15. august 8. juni

Detaljer

Standardkrav på gang- og sykkelveger og fortau i Norden

Standardkrav på gang- og sykkelveger og fortau i Norden Standardkrav på gang- og sykkelveger og fortau i Norden Knut Magne Reitan, Siv.ing Reitan AS Foto: Henriette Busterud, Statens vegvesen Innhold Bakgrunn Spørreundersøkelse Foto: Lars Christensen, Statens

Detaljer

1807 Ulvsvåg, - driftskontrakt med funksjonsansvar

1807 Ulvsvåg, - driftskontrakt med funksjonsansvar På vei for deg! 1807 Ulvsvåg, - driftskontrakt med funksjonsansvar 2 lokale bedrifter opprettet NSV som AF ANS Samlet kompetanse(steffensen AS, Jessen Rør AS) i et større marked En spennende, krevende

Detaljer

Hvordan jobbe med sykkelveginspeksjoner 29. - 30. august 2011 Rica Nidelven

Hvordan jobbe med sykkelveginspeksjoner 29. - 30. august 2011 Rica Nidelven Hvordan jobbe med sykkelveginspeksjoner 29. - 30. august 2011 Rica Nidelven Senioring. Tommy Bones Statens vegvesen Region midt Vidkon befaring Rapportering Rapportering Trafikksikkerhetsinspeksjo n Sykkelveginspeksjoner

Detaljer

Formingsprinsipper. Kommunedelplan for sykkel i Farsund

Formingsprinsipper. Kommunedelplan for sykkel i Farsund Formingsprinsipper Kommunedelplan for sykkel i Farsund Dato: 10.04.2015 Forord Arkitektur er et virkemiddel for å skape attraktive og funksjonelle og universelt utformede anlegg og omgivelser som gjør

Detaljer

Funksjonskontrakt 1701 Indre Namdal - Vurdering av utforming for prosess 91, 92 og 93 i konkurransegrunnlaget. SINTEF Teknologi og samfunn

Funksjonskontrakt 1701 Indre Namdal - Vurdering av utforming for prosess 91, 92 og 93 i konkurransegrunnlaget. SINTEF Teknologi og samfunn STF50 A05140 Åpen RAPPORT Funksjonskontrakt 1701 Indre Namdal - Vurdering av utforming for prosess 91, 92 og 93 i konkurransegrunnlaget Bjørn Ove Lerfald SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og jernbaneteknikk

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4320 Stikkrenne/Kulvert (ID=79) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-10-20 Definisjon: Kommentar: Rør for vanngjennomløp på tvers av

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4260 Grøft, åpen (ID=80) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: Kommentar: Forsenkning i terrenget for å lede bort vann.

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Utbyggingsseksjonen avdeling Hedmark En kort presentasjon av de som er til stede fra byggherren: A1 Tidsfrister - Endring Spørsmålsfrist:

Detaljer

4. Gyldig for: Avdeling for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører

4. Gyldig for: Avdeling for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 17.03.14 Side 1 av 6 1. Hensikt/sammendrag Bidra til tilfredsstillende standard for veg ved oppbygging av nye og rehabilitering av eksisterende veger. Dette gjelder

Detaljer

Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på

Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på funksjonskontrakter Kommunevegdagane 2010 4. og 5. mai Bergen Visjonen til Statens vegvesen På veg for et bedre samfunn Mål og arbeidsform slik

Detaljer

Statens vegvesen. Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av veger og gater

Statens vegvesen. Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av veger og gater Statens vegvesen Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av veger og gater Høringsutgave 23. mars 2010 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 1 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

D7 Skilting og trafikksikkerhet Husk at det du prosjekterer også skal bygges!

D7 Skilting og trafikksikkerhet Husk at det du prosjekterer også skal bygges! D7 Skilting og trafikksikkerhet Husk at det du prosjekterer også skal bygges! Gry H Johansen Statens vegvesen Vegdirektoratet Jeg skal snakke om: Skiltnormalen -håndbok 050 Skiltplanlegging / skiltplaner

Detaljer

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger.

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger. 1 STANDARDVILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG ETTER VEILOVENS 32, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS- GRUNN I NAMSOS KOMMUNE Vedtatt

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget

Detaljer

Det norske vegnettet. Terje Lindland Statens Vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologiseksjonen

Det norske vegnettet. Terje Lindland Statens Vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologiseksjonen Det norske vegnettet Terje Lindland Statens Vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologiseksjonen Vegnett Riksveglengde Veglengder fra 2010: Riksveger: 10 500

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v.

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. 1 Forord Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. Reglene gjelder på all offentlig veg- og gategrunn

Detaljer

Ivar Horvli Statens vegvesen Region midt. Vedlikehald av grusvegar

Ivar Horvli Statens vegvesen Region midt. Vedlikehald av grusvegar Ivar Horvli Statens vegvesen Region midt Vedlikehald av grusvegar Vedlikehald av grusvegar Grusvegnettet i Norge Vegtilstand og tilstandskartlegging Krav til grusvegar Vegtilstand Vedlikehaldstiltak Klimatilpassing

Detaljer

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune 2 Innhold H OV E D P L A N VEG 2015-2 0 2 5... 1 1. FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 5 2.2 Utfordringer... 5 3. STATUS...

Detaljer

DRIFT OG VEDLIKEHOLDSTANDARD BODØ KOMMUNE.

DRIFT OG VEDLIKEHOLDSTANDARD BODØ KOMMUNE. DRIFT OG VEDLIKEHOLDSTANDARD BODØ KOMMUNE. DRIFT OG VEDLIKEHOLDSTANDARD BODØ KOMMUNE. Generelt. Utgangspunkt for standarden er Drifts- og vedlikeholdsstandard utarbeidet av VBT i 2009. Standarden er tilpasset

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen Statens vegvesen Skagerak Nett As Postboks 80 3901 PORSGRUNN Karl-Fredrik Skalleberg Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Vidar André Løkkemoen

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5440 Tunnel (ID=581) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2013-04-25 Definisjon: Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen Tom Kristoffersen Ny graveinstruks 2012 Hvorfor ny graveinstruks? Graveinstruksen fra 2008 - varighet på 4 år Vi har oppdaget underveis at graveinstruksen trenger noen små justeringer. Noe har blitt uteglemt,

Detaljer

Samferdsel 2010. Samfunnsøkonomi og drift, 6. januar 2010

Samferdsel 2010. Samfunnsøkonomi og drift, 6. januar 2010 Samferdsel 2010 Samfunnsøkonomi og drift, 6. januar 2010 Driftsstrategi hva har vi lært av FoU-prosjektet E136 i Romsdalen? Sjefingeniør Torgeir Vaa, Vegdirektoratet, ITS-seksjonen Innhold Problemstilling:

Detaljer

(kommunens logo) Drift og vedlikeholdsstandard. Vegforum. for byer og tettsteder

(kommunens logo) Drift og vedlikeholdsstandard. Vegforum. for byer og tettsteder (kommunens logo) Drift og vedlikeholdsstandard kommunale veger Vegforum for byer og tettsteder Juni 2012 Innhold 0 INNLEDNING... 2 0.1 Begreper... 2 0.2 Brukergrupper... 4 0.3 Rammevilkår... 6 1 TILSYN,

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

D2-IC0842a Automatisk oppsamling av vinterdriftstdata i ELRAPP

D2-IC0842a Automatisk oppsamling av vinterdriftstdata i ELRAPP Statens vegvesen D2-IC0842a - 1 D2-IC0842a Automatisk oppsamling av vinterdriftstdata i ELRAPP Innhold 1 DAU-formatet... 2 2 Rapportering av mengdeinformasjon... 2 3 Tekniske krav... 5 4 Begrensninger...

Detaljer

Det norske vegnettet. Tekna Vegteknologi 2015

Det norske vegnettet. Tekna Vegteknologi 2015 Tekna Vegteknologi 2015 Det norske vegnettet Terje Lindland Statens Vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologiseksjonen 12.03.2015 Vegnett - veglengder Veglengder

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4060 Belysningspunkt (ID=87) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: En eller flere lysarmatur på lysmast, etc lokalisert

Detaljer

Kartlegging av forfall på riks- og

Kartlegging av forfall på riks- og Asfaltdagen 24. januar 2013 - Oslo Kartlegging av forfall på riks- og fylkesvegnettet Hva vil det koste å fjerne det? Even K. Sund Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Innhold Bakgrunn Hvorfor kartlegge

Detaljer

Status for fylkesveger i teleløsningen 2013

Status for fylkesveger i teleløsningen 2013 Område / 1601 Fosen Status for fylkesveger i teleløsningen 2013 Kommune 12. april 19. april 26. april 3.mai 10.mai Osen Roan Fortsatt telehiv i Steinsdalen og Osenfjellet. Hull-lapping på faste dekker.

Detaljer

Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer

Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer Kai Rune Lysbakken Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø og teknologi Vegteknologiseksjonen - Åsmund Holen ViaNova Plan og

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

Prosjekt ny driftskontrakt 2014-2019. Orientering Drammen kommune 2014

Prosjekt ny driftskontrakt 2014-2019. Orientering Drammen kommune 2014 Prosjekt ny driftskontrakt 2014-2019 Orientering Drammen kommune 2014 11.02.2014 Innhold: Bakgrunn: Hovedplan vei Drammen kommune 2013 Målsettinger for ny driftskontrakt Tiltak som innarbeides i kontraktsgrunnlaget.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 200901979 : E: Q10 &00 : Åge Jensen : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09

Detaljer