Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes."

Transkript

1 Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 18:00 Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon eller på e-post: Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Følgende vil bli utdelt i møtet: Innstilling fra driftskomiteen i sakene 49/09 og 51/09 Innstilling fra formannskapet i sak nr. 46/09, 47/09, 48/09, 52/09, 54/09 og 55/09. Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen i sak nr. 53/09. Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Det vil starten av møtet bli gitt følgende orienteringer: - Fairtrade Max Havelaar Norge v/helle Mjøs. - Kvalitetskommuneprosjektet. Erfaringer og Resultater v/lars Einar Karlsen. Verdal, 15. juni 2009 Bjørn Iversen ordfører(s)

2 Sakliste kommunestyrets møte 22. juni 2009 Saksnr Innhold PS 45/09 PS 46/09 Godkjenning av møteprotokoll ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT VERDAL KOMMUNE PS 47/09 Tertialrapport - Regnskap 1. tertial 2009 PS 48/09 PS 49/09 PS 50/09 PS 51/09 PS 52/09 Avtale Verdal idrettslag - Verdal kommune - dom fra klagenemnda for offentlige anskaffelser Mulig mottaksetablering i Vaterholmen Leir Reiselivssamarbeid på Innherred Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement PS 53/09 Utbyggingsavtale for Eplehagen / Lektor Musums gate 11 og /19/130 og 231 PS 54/09 PS 55/09 PS 56/09 Oppnevning av medlem og varamedlem til styret for Innherred Boligbyggelag Toril Å. Iversen - søknad om fritak fra kommunale verv Orientering

3 Verdal kommune Sakspapir ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT VERDAL KOMMUNE Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen Arkivref: 2009/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /09 Verdal formannskap /09 Verdal kommunestyre /09 Rådmannens innstilling: 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2008 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk (overskudd) på kr , Rådmannens årsrapport for 2008 tas til orientering. 3. Ufinansierte investeringer, totalt kr ,65, dekkes inn ved økt låneopptak på 2,5 millioner kroner og bruk av kapitalfond. 4. Det regnskapsmessige overskuddet avsettes til kommunens disposisjonsfond. 5. Verdal kommunes plasseringer i obligasjoner avsluttes. Obligasjonene innløses så snart rådmannen finner det økonomisk forsvarlig. Vedlegg: 1. Revisjonsberetning datert 8. juni Brev nr til kontrollutvalget fra KomRev. 3. Brev datert fra KomRev til kommunestyret. 4. Notat datert fra enhetsleder økonomi til rådmannen. 5. Brev nr til kontrollutvalget fra KomRev. 6. Revidert årsregnskap 2008 datert 29. mai Revidert årsrapport 2008 datert 3. juni Møtebok med endelig uttalelse fra kontrollutvalget.. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen

4 Saksopplysninger: I kommunestyrets møte den 25. mai ble saken om årsregnskap og årsrapport for 2008 utsatt fordi det var oppdaget uoverensstemmelse mellom informasjon i årsregnskapet og årsrapporten kort tid før møtet startet. Verdal kommune har i 2008 gjennom 11 plasseringer plassert 36 millioner kroner i obligasjoner (10 plasseringer) og sertifikater (1 plassering). Plasseringene i obligasjoner er i strid med kommunens finansstrategi vedtatt av kommunestyret i sak 33/02. Pr hadde obligasjonene en markedsverdi som var kr ,- lavere enn det som var bokført i regnskapet. Denne nedskrivingen er bokført som et tap i kommunens driftsregnskap for Rådmannen innstiller på at obligasjonene innløses så snart som mulig, samtidig som man må sikre seg at dette ikke påfører kommunen et økonomisk tap. Markedsverdien på obligasjonene i dag tilsier at dette skal kunne skje rimelig raskt. Med dette legges Verdal kommune årsrapport og årsregnskap fram til behandling. Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig underforbruk på kr ,02. På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon og framtidige utfordringer foreslås det at hele overskuddet for 2008 avsettes til disposisjonsfond. Ved avslutningen av regnskapet for 2008 viser investeringsregnskapet udekkede/ufinansierte investeringer på knapt 6,4 millioner kroner. Av dette beløpet utgjør egenkapitalinnskudd til KLP for årene ,5 millioner kroner. Resterende beløp er knyttet til Reinsholm barnehage (3,5 millioner kroner) og Maskiner v/idrettsanlegg (0,4 millioner kroner). Det foreslås at egenkapitalinnskuddet til KLP dekkes ved økt låneopptak, mens det resterende beløpet finansieres ved bruk av kapitalfond. Vurdering: Rådmannens vurderinger fremgår av årsrapporten.

5 Verdal kommune Sakspapir Tertialrapport - Regnskap 1. tertial 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Erling Steinmo Arkivref: 2009/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /09 Verdal formannskap /09 Verdal kommunestyre /09 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial 2009 til etterretning. 2. Det foretas følgende budsjettendringer innenfor finansområdet for 2009: Personforsikringer kr kr kr Avdragsutgifter kr kr kr Fondsavsetn. vann 0 kr kr kr Fondsavsetn. kloakk 0 kr kr kr Momsrefusjon inv kr kr kr Rammetilskudd kr kr kr Eiendomsskatt kr kr kr Bruk av overskudd 0 kr kr kr 3. Når det gjelder driftsbudsjettet, så ser kommunestyret alvorlig på regnskapssituasjonen pr for flere av virksomhetsområdene innen helse- omsorg og velferd og innen oppvekst. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak som bringer driftsregnskapene for den enkelte virksomhet i balanse med vedtatte budsjettrammer. Vedlegg: Tertialrapporten for 1. tertial 2009 følger som vedlegg. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen

6 Saksopplysninger: Som vedlegg til saken følger tertialrapporten for 1. tertial Rapporten inneholder rådmannens innledning, kommentarer fra kommunalsjefene, hovedoversikt for den økonomiske situasjonen pr , sykefraværsstatistikk samt delrapporter fra den enkelte virksomhetsleder. Vurdering: Prognosen for rapportert merforbruk for 2009 ligger på ca. 9,8 mill. kroner. Merforbruket ligger på finanspostene med til sammen 2,6 mill kr, ca. 1,2 mill kr på oppvekst 2,85 mill kr på Helse- omsorg og velferd, og 3,3 mill kroner i manglende fondsavsetning på vann og avløp på teknisk drift. Rådmannen foreslå en inndekning av merforbruket på finanspostene, ved å øke momsrefusjon på investering med 4 mill kr, økning av rammetilskuddet på kr, økning av eiendomsskatt på kr, samt bruk av fjorårets overskudd på kr. Med de foreslåtte budsjettendringene på finanspostene, vil disse postene balansere. Når det gjelder driftsbudsjettet, har følgende virksomhetsområder rapportert om merforbruk ved årets slutt: Vinne- og Vuku distrikt, Øra distrikt, Vuku- Garnes og Volden oppvekstområde, Verdalsøra ungdomsskole og Ressurssenter for Helse, omsorg og velferd. Samlet rapportert merforbruk på disse områdene utgjør 4,85 mill kr. Rådmannen forutsetter at det iverksettes en del tiltak med sikte på å bringe driftsregnskapene for den enkelte virksomhet i balanse med vedtatte budsjettrammer. Når det gjelder oppvekstområdene så har kommunalsjefen for oppvekst skissert en del mulige sparetiltak, som kan gjennomføres i løpet av 2. halvår For kultur er det rapportert et merforbruk på kr for tilskuddet til Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Rådmannen forutsetter at disse merutgiftene dekkes inn innfor egen budsjettramme. Når det gjelder de to pleie- og omsorgsdistriktene, så vil det i løpet av juni måned, bli foretatt en ny gjennomgang og beregning av statstilskudd for ressurskrevende tjenester for Dette med sikte på å finne ut om det er grunnlag for å øke disse statstilskuddene, og med en tilsvarende økning av lønnsposter ved de aktuelle avdelinger. I tillegg er det allerede gjennomført effektiviseringstiltak med fjerning av betalt matpause. Det forventes at dette skal kunne gi en spareeffekt i løpet av året, men de nye turnusene trådte i kraft i løpet av april måned 2009.

7 Verdal kommune Sakspapir Avtale Verdal Idrettslag - Verdal kommune - dom fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Petter Salberg Arkivref: 2008/ /D11 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /09 Verdal formannskap /09 Verdal kommunestyre /09 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar avgjørelsen i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, sak 2008/221, til etterretning. 2. Avtalen med Verdal Idrettslag går ut avtaleperioden. 3. Ved avtaleperiodens utløp foretas offentlig avskaffelse av driftingen av Sentralidrettsanlegget i henhold til regelverket. Vedlegg: 1. Avtale mellom Verdal kommune og Verdal Idrettslag om drift av sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole. 2. Dom fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Klagenemnda for offentlige anskaffelser (heretter Kofa) konkluderte i sak 2008/221 med at Verdal kommune foretok en ulovlig direkte anskaffelse, da kommunen tildelte driftingen av sentralidrettsanlegget på Ørmelen til Verdal idrettslag.

8 Kofa kan ved brudd på reglene ilegge gebyr ved ulovlig direkte anskaffelse, men nemnda har i sin vurdering kommet til at overtredelsen ikke var grov. I denne vurderingen har Kofa vektlagt at kommunen inviterte åtte idrettslag til å inngi tilbud, for på den måten å skape konkurranse om oppdraget. Videre har kommunen sett på avtalen med Verdal idrettslag som et lovlig offentlig tilskudd til allmennyttige formål. Virkningen av Kofa avgjørelsen: Avgjørelsen går ikke lengre enn å si at reglene om offentlige anskaffelser er brutt. Avgjørelsen medfører ikke at kontrakten mellom partene Verdal kommune og Verdal idrettslag - blir ugyldig. Kommunen ble ikke ilagt overtredelsesgebyr, dette fordi Kofa mener det preventive hensynet blir ivaretatt ved at nemnda konstaterer at det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse. I henhold til norsk rett er det ikke anledning for tredjemann til å kreve en inngått anskaffelseskontrakt opphevet. Kommunen er med denne dommen ikke forpliktet til å gå ut av avtalen med Verdal idrettslag. Avtalen inngått mellom kommunen og Verdal idrettslag gjelder for perioden Avtalen kan sies opp skriftlig av begge parter med minst 6 måneders varsel i hver driftsperiode. Rådmannen foreslår at avtalen går ut perioden og at det ved avtalens ordinære utløp foretas ny anskaffelse i tråd med regelverket.

9 Verdal kommune Sakspapir Mulig mottaksetablering i Vaterholmen Leir Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken Arkivref: 2009/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /09 Verdal kommunestyre /09 Rådmannens innstilling: 1. Mulig etablering av asylmottak i Verdal kommune tas til etterretning. 2. Det er ytterst viktig for beboerne på asylmottaket og beboerne ellers i Verdal kommune at samarbeidet mellom mottak og kommune blir godt. Vedlegg: 1. Varsel om i gangsatt prosjektarbeider i f.m mulig mottaksetablering i Vaterholmen leir, Verdal kommune datert 15. mai Vertskommune for statlige mottak, UDI medio januar 2009 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): K-sak 111/08 til kommunestyrets møte 17. oktober 2008.

10 Saksopplysninger: Hoff Eiendom har i brev datert 15. mai 2009 meddelt Verdal kommune som vertskommune at de ønsker å gi bud til UDI på etablering av asylmottak i Verdal kommune. Lokalitet er Vaterholmen leir. I tillegg ønsker de å etablere en desentralisert avdeling for i all hovedsak familier med barn i boliger i området Vatreholmen Verdal. UDI ønsker å inngå avtale for 3 år, med mulighet for 3 år til. I anbudsdokumentene går det fram at avtalen ønskes inngått så snart som mulig. Anbudsfristen var 8. mai kl 1400 og Hoff Eiendom var den eneste som hadde lagt inn anbud på ordinær mottaksdrift i Midt-Norge. Beslutning om tildeling vil trolig ta et par uker. Vurdering: Konkurranseutsetting av drift av asylmottak Det er UDI som kjøper inn asylmottaktjenester etter offentlig anbud. Private aktører som gir bud, plikter å informere vertskommunen slik Hoff eiendom korrekt har gjort. Kommunen kan ikke påvirke UDI s beslutning, men må sørge for at kommunale tjenester stilles til rådighet for beboerne på asylmottaket på lik linje med andre beboere i Verdal kommune. Beboere i statlige asylmottak har rett til helsetjenester, barnevernstjenester og tolketjenester på lik linje med øvrige innbyggere i kommunen. Barn og unge har i visse sammenhenger rett til utdanning. o Asylsøkeres rett til helsetjenester gjelder både fastlege og sykehusbehandling. Den inkluderer også skolehelsetjeneste for barn i grunnskolen, kommunal tannhelsetjeneste og helsekontroll for de yngste. o Alle barn og unge i statlige asylmottak har rett og plikt til offentlig grunnskoleopplæring når oppholdet i landet forventes å vare i mer enn 3 måneder. Ungdom som har gjennomført norsk grunnskole, eller tilsvarende, har lovfestet rett til videregående opplæring i 3 år. Statlig tilskudd til vertskommunen Vertskommuner for statlige asylmottak får et årlig tilskudd som skal kompensere for de gjennomsnittlige utgiftene forbundet med helsetjenester, barnevern, tolketjenester og administrasjon. Tilskuddet består av en grunnsats på kr ,- for asylmottak og en sats på kr 4.385,- pr mottaksplass.

11 Vertskommuner får særskilt tilskudd for elever i grunnskolealder som har opphold i statlig asylmottak, for tiden pr elev pr måned i 10 måneder årlig Samarbeid mottak og lokalsamfunn Dersom beboerne på det konkrete asylmottaket trenger mer tjenester enn gjennomsnittlig for asylmottakere får ikke kommunen kompensert for det. Dersom de trenger mindre, vil kommunen kunne sitte igjen med overskudd. Mottaket skal legge til rette for et godt samarbeid mellom nærmiljøet og med lokale lag og organisasjoner. Mottaket skal også etablere et godt og strukturert faglig samarbeid med vertskommunen som sikrer at beboerne får de tjenestene de har krav på. Det er ytterst viktig for beboerne på asylmottaket og beboerne ellers i Verdal kommune at samarbeidet mellom mottak og kommune blir godt. Dersom Hoff Eiendom blir tildelt kontrakt med UDI, vil det bli avholdt et åpent informasjonsmøte før sommerferien.

12 Verdal kommune Sakspapir Reiselivssamarbeid på Innherred Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken Arkivref: 2006/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Samkommunestyret /09 Levanger kommunestyre Verdal kommunestyre /09 Saksprotokoll i Samkommunestyret Behandling: Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte om saken. Forslag i møte: AP Levanger v/robert Svarva fremmet følgende alternativt forslag til vedtak: Innherred samkommune er ikke tilfreds med utbytte av sitt engasjement i Innherred Reiseliv og ønsker derfor å få utredet alternativ reiselivssatsing innen utgangen av september AP Verdal v/bjørn Iversen fremmet følgende alternativt forslag til vedtak: 1. Samkommunestyret er ikke tilfreds med det kommunene Levanger og Verdal får ut av reiselivssamarbeidet på Innherred. 2. Kommunene fortsetter likevel inntil videre destinasjonssamarbeidet på Innherred og forlenger avtalen for året Administrasjonssjefen vurderer ulike alternativer for kommunenes reiselivssatsing og legger fram sak om dette innen utgangen av Avstemning: Det ble først votert over forslaget fra Levanger AP som falt med 7 mot 10 stemmer. Det ble deretter votert alternativt mellom administrasjonssjefens innstilling og forslaget fra Verdal AP, der forslaget fra Verdal AP ble enstemmig vedtatt.

13 INNSTILLING: 1. Samkommunestyret er ikke tilfreds med det kommunene Levanger og Verdal får ut av reiselivssamarbeidet på Innherred. 2. Kommunene fortsetter likevel inntil videre destinasjonssamarbeidet på Innherred og forlenger avtalen for året Administrasjonssjefen vurderer ulike alternativer for kommunenes reiselivssatsing og legger fram sak om dette innen utgangen av Administrasjonssjefens forslag til vedtak: 1. Innherred samkommune ønsker å fortsette destinasjonssamarbeidet på Innherred 2. Avtalen med Innherred reiseliv forelenges for året Administrasjonssjefen vurderer ulike muligheter for mer aktivt engasjement fra kommunenes side i reiselivssatsingen og legger fram sak om dette senest i mars 2010 Vedlegg: 1. Avtale mellom Levanger kommune og Innherred reiseliv as vedrørende drift av felles vertskap og markedssamarbeid på Innherred 2. Avtale mellom Verdal kommune og Innherred reiseliv as vedrørende drift av felles vertskap og markedssamarbeid på Innherred 3. Evaluering av Innherred reiseliv, Rapport fra Skala analyse og rådgivning Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Destinasjonsløsning for Innherred. Notat fra styringsgruppen i Reisemål Innherred av 12. juni 2006 PS 36/06 Reisemålsutvikling på innherred - felles destinasjonssamarbeid, Samkommunestyremøtet 7. september 2006 PS 15/08 Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 høringsuttalelse, Samkommunestyret 10. april 2008 Saksopplysninger: Næringsplan for Levanger og Verdal kommuner I den vedtatte kommunedelplan Næring, landbruk og naturforvaltning for er reiseliv og kultur ett av de 7 områdene det fokuseres på for næringsutvikling. Målet som er vedtatt for fokusområdet er ambisiøst: Levanger og Verdal har en betydelig posisjon i nasjonalt og internasjonalt reiselivsmarked. Dette betyr at en ønsker at reiseliv og kultur skal være et område som gir betydelig merverdiskaping for kommunene. I arbeidet med kommunedelplanen var det forsøkt tallfestet hvordan en ønsket reiseliv

14 og kultur utviklet i perioden fram til 2020, men tallfesting ble droppet da reiselivsstatistikken ikke er brutt ned på kommunenivå. Nasjonale mål I nasjonal sammenheng er reiseliv landets tredje største eksportnæring, etter olje/gass og sjømat. Reiselivet i Norge øker, men det øker mer i andre land, også i de andre nordiske landene. Dette er en utvikling sentrale myndigheter ønsker å snu, slik at Norge øker sin andel av det voksende reiselivsmarkeder. Det er ønskelig at reiselivsnæringen tar steget fra å produsere tradisjonelle reiselivsprodukter til å samarbeide om å skape helhetlige opplevelsesprodukter som inkluderer kultur, mat, historie, natur og aktiviteter i tillegg til transport og overnatting. Nasjonale mål er: o Økt verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen o Levedyktige distrikter gjennom flere helårs arbeidsplasser innen reiselivsnæringen o Norge et bærekraftig reisemål Reisemålssatsing på Innherred kort bakgrunn Høsten 2004 ble det igangsatt et arbeid i regionen med å få avklart mulighetene for å satse på reisemålsutvikling på Innherred. Både Innovasjon Norge og fylkeskommunen bidro økonomisk, og arbeidet ble utført etter en modell for reisemålsutvikling som Innovasjon Norge har utarbeidet. Arbeidet ble ledet av en styringsgruppe med13 representanter for næringsliv, kommuner og utviklingsselskaper i regionen. Konklusjonen var: Turister stopper i liten grad i regionen, selv om E6 går gjennom store deler av denne Innherred har egentlig mange tilbud å by på, men tilbudene er lite synlige Innherred har utviklingsevne og vilje, men først og fremst gjennom enkeltprosjekter Innherred mangler samordning og koordinering innen reiseliv og reiselivsutvikling Det finnes i utgangspunktet mange muligheter, men ingen lettvinte løsninger, noe som krever at det må jobbes med saken Videre ble det konkret foreslått å etablere et destinasjonssamarbeid på Innherred med kommunene som bidragsyter til felles vertskapsfunksjon og næringslivet selv som ansvarlig for markedstiltak gjennom serviceavtaler med destinasjonsselskapet og deltakelse i selskapets markedsråd. Det ble besluttet å spørre Kystriksveien reiseliv AS om de kunne drifte destinasjonssamarbeidet. Kystriksveien reiseliv AS opprettet et datterselskap, Innherred reiseliv AS, som destinasjonsselskap. Kystriksveien reiseliv har 5 ansatte, som utfører ca 2 årsverk for Innherred reiseliv. Selskapene markedsfører også hverandre ved deltakelse på messer, f.eks. ved utdeling av brosjyrer.

15 I vertskapsfunksjonen ligger drifting av helårsåpent turistkontor, internettside på 2 språk og brosjyre for Innherred på 3 språk. Kommunene bidrar med ca årlig, hvorav Steinkjer dekker halvparten siden de ønsket å fortsette satstingen på samme økonomiske nivå som de hadde gjort tidligere. Fordelingen mellom Inderøy, Verdal og Levanger er etter folketallet og Verdal betaler i året, Levanger Avtalen skal reforhandles innen 1. juni Kommunene deltar i utviklingen av Innherred reiseliv gjennom fagdager/møtevirksomhet i den grad kommunene takker ja til møteinvitasjon. Trøndersk reiselivssatsing Det er vedtatt felles reiselivssatsing for Trøndelag etter et arbeid satt i gang av Nord- Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og reiselivsnæringen i Trøndelag. 4 fyrtårn skal profileres; Verdensarven Røros, Kyst og kystkultur, Historiske Trøndelag med utgangspunkt i vikingtid og Olavsarven samt Trondheim by. Stiklestad Nasjonale Kultursenter har blitt spurt om å ta rollen som utvikler av fyrtårnet Historiske Trøndelag med utgangspunkt i vikingtid og Olavsarven, og arbeidet er godt i gang. SNK er i tett dialog med Innherred reiseliv på deler av dette arbeidet. Evaluering av Innherred reiseliv I forbindelse med at avtalen mellom Innherred reiseliv og kommunene skal reforhandles innen 1. juni 2009 fikk vi gjennomført en evaluering av arbeidet som gjøres i destinasjonsselskapet. 22 lokale aktører og 21 sentrale aktører ble av Skala analyse og rådgivning stilt en rekke spørsmål om Innherred reiseliv og det arbeid som utføres. Hovedfunn lokale aktører, oppsummert IRs visjon må tydeliggjøres / delvis uklar for mange i dag Felles og tydelig forståelse om mål og virkemidler må styrkes, for å oppnå større engasjement og involvering fra aktørene Innherred lite kjent som begrep / også i Trøndelag Må fylles med tydelig og lett kommuniserbart innhold De små aktørene må synliggjøres bedre Serviceavtale fungerer ok / forventinger innfridd, men mange usikre på nytteverdi ifht kostnad De fleste tålmodige ( ting tar tid ), men samtidig usikre på nytte Mange er klar over at de bør yte mer selv Attraksjonskraft er mangfoldet på relativt lite geografisk område: Historie / Stiklestad, matkultur & kultur, bygdekultur Destinasjonssamarbeid må fortsette stor enighet om at samarbeid må til Den Gyldne Omvei - et gyllent eksempel på hva man kan oppnå

16 Hovedfunn nasjonale aktører, oppsummert Innherred lite kjent som begrep og reisemål Må fylles med tydelig og lett kommuniserbart innhold Men noen (de som kjenner Trøndelag til en viss grad) mener det har blitt mer synlig de siste årene IRs visjon må tydeliggjøres / delvis uklar for mange i dag Sterkere markedsføring Målrettet mot turoperatører Knyttes tettere mot Trondheim og Værnes Stiklestad / historie / kulturarv / fyrtårn Mat & matkultur Attraksjonskraft: mangfold på relativt lite geografisk område: Historie / Stiklestad, matkultur & kultur, bygdekultur Destinasjonssamarbeid må fortsette stor enighet om at samarbeid er eneste veien å gå Vurdering: Det tar tid å utvikle et destinasjonssamarbeid. Innherred reiseliv har holdt på i 2 sommersesonger. Og Innherred reiseliv har levert det som kommunene har betalt for; hjemmeside på 2 språk (norsk og engelsk brosjyre på 3 språk (norsk, engelsk og tysk) som også distribueres på messer nasjonalt og internasjonalt og helårlig turistkontor. Det oppnås betydelig synergieeffekter gjennom samarbeidet Kystriksveiens reiseliv og Innherred reiseliv, bla. i forhold til deltakelse på nasjonale og internasjonale messer hvor det deles ut brosjyrer for hverandre. Brosjyren trykkes i eksemplarer og distribueres på følgende måte: - Porten til Nord-Norge (3000) - Messer (4000) - Turistkontor 1 dagsetappe fra Innherred (8000) - Lokalt (turistkontor og bedrifter) (9300) - Kystriksveien samarbeidet (5000) - Alle husholdninger på Innherred (20677) Besøk på hjemmesiden har utviklet seg slik fra 1. januar-20. mai 2008 til samme periode i 2009: Besøk: 7784 (unike besøkende) Besøk pr dag: 54,43 Sider pr besøk: 4,75 Levert 2011 klikk til bedriftenes hjemmesider Beste bedrift har hatt 500 sidevisninger av sin presentasjon. Besøk: (unike besøkende) Besøk pr dag: 91,87 - opp 69 % fra 2008 Sider pr besøk: 4,16 Levert 3293 klikk til bedriftenes hjemmesider - opp 64 % fra 2008 Beste bedrift har hatt 676 visninger av sin presentasjon.

17 Innherred reiseliv er til stede på Reiseliv2009 Lillestrøm og sammen med Den Gyldne Omveg på Grüne Woche i Berlin. Videre distribueres materiell på følgende messer i samarbeid med Kystriksveien: Danmark, Tyskland (ITB), Nederland (Visma), Sverige (Stora Vårmessan Sundsvall). Det distribueres også materiell på messer i Polen. Både hjemmesiden og brosjyren er stadig under utvikling, og kan fortsatt bli bedre. Det burde f.eks. vært mulig å bestille og betale via hjemmesiden. Og Innherred reiseliv burde være mer til stede også på de lokale arenaene i kommunene, slik som møter i Markedsplassen og Verdal næringsforum. Det kan stilles spørsmål om kommunene strengt tatt burde lagt inn noe mer ressurser i Innherred reiseliv for å sette større fart i reiselivsarbeidet. Administrasjonssjefen ser ingen motsetning mellom at Innherred reiseliv gir ut brosjyre på 3 språk i inn- og utland, og andre aktører gir ut kommunevise brosjyrer som f.eks. Verdal Næringsforum s Veiviseren, som en form for magasin for kommunen. Det er alltid en diskusjon om hvor mye offentlige aktører skal engasjere seg i mer løpende reiselivsarbeid. Markedsrådet som beslutter hvor markedstiltakene skal gjennomrøres, består av representanter for næringen og er således helt frikoblet kommunene selv om vi inviteres inn på møter. Det er generelt god erfaring nasjonalt med næringslivsdrevet markedsråd. Administrasjonssjefen vurderer det slik at samarbeidet på reiselivssiden mellom Innherredskommunene må fortsette. Dersom vi mener at reiseliv og kultur skal bli en betydelig næring, kreves langsiktighet i satsingen. Da er vel 2 år lite. Kommunene bør engasjere seg sterkere i utviklingen av reiselivsnæringen på Innherred. Dette kan gjøres på flere måter; f.eks. kommunene kjøper seg inn i Innherred reiseliv AS, kommunene oppretter et formelt forum med Innherred reiseliv som møtes minst 2 ganger i året, kommunene får plass i markedsrådet, kommunene satser mer økonomisk på Innherred reiseliv for å øke kapasitet og kompetanse slik at det blir mere trykk i satsingen. Det har også kommet signaler fra samarbeidskommunene at en kan tenke seg et mer aktivt engasjement uten at dette er konkretisert. Administrasjonssjefen foreslår at avtalen med Innherred reiseliv i denne omgang fornyes for ett år, slik at det arbeidet som alt er startet opp går sin gang. Administrasjonssjefen foreslår videre at ulike former for mer aktiv engasjement fra kommunenes side legges fram til politisk behandling senest i mars 2010.

18 Verdal kommune Sakspapir Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen Arkivref: 2005/ /A20 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /09 Verdal kommunestyre /09 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar forslag til plan for kompetanseutvikling i Levanger og Verdal kommuner Målgruppe: Personalet i grunnskolen. Vedlegg: 1 Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner Sentrale elementer fra høringene Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: 1. Statlige føringer Det statlige tilskuddet til kompetanseutvikling i grunnskolen fastsettes i de årlige statsbudsjettene. Det er en forutsetning for utbetaling av tilskuddet at skoleeierne ivaretar sitt ansvar for kompetanseutvikling gjennom planer vedtatt av kommunestyre

19 eller fylkesting. I Utdannings- og forskningsdepartementets kompetanseutviklingsstrategi Kompetanse for utvikling er følgende kompetanseutviklingstiltak prioritert: Kompetanseutvikling for ledelsen av den enkelte skole og lærebedrift. Videreutdanning for personalet i grunnopplæringen. Skolen som lærende organisasjon Bedre tilpasset opplæring Nye læreplaner 2. fremmedspråk Fysisk aktivitet Utdannings- og yrkesrådgivning. Dessuten har Utdanningsdirektoratet i skriv av til fylkesmannsembetene vektlagt følgende knyttet til kompetanseutviklingsmidlene for 2009: VIDEREUTDANNING o Norsk, samisk, matematikk og engelsk, fortrinnsvis på ungdomstrinnet o Leseopplæring, fortrinnsvis på barnetrinnet o Andre fag ut fra lokale og nasjonale behov ETTERUTDANNING o Leseopplæring o Regneopplæring o Rådgiving o Elevvurdering o IKT-kompetanse - bruk av digitale læremidler 2. Lokal organisering

20 I Levanger og Verdal kommuner er det engasjert en prosjektleder og nedsatt en prosjektgruppe bestående av representanter for skolene, Utdanningsforbundet, PPT og rådmannskontorene i de to kommunene. Gruppen har hatt ansvar for revidering og gjennomføring av planen for kompetanseutvikling for personalet i grunnskolene i Levanger og Verdal. 3. Tilbakemelding vedrørende fjorårets plan Rapport til fylkesmannen om Verdal kommunes bruk av midler i 2008 viser at alle skolene har vært involvert i ulike kompetanseutviklingstiltak. Følgende antall pedagoger har deltatt på spesifikke kurs i løpet av 2008: TEMA SATSINGSOMRÅDE 1 Videreutdanning for pedagogisk personell i grunnopplæringen Stipend:20.000,- for bestått 30 stp (studiepoeng) Pedagogikk, 30 stp 2008 Pedagogikk, 30 stp 2007 NORSK Kurs fremmedspråklige VERDAL antall Kurs begynneropplæring ENGELSK Studium for barnetrinn, 30 stp 12 MATEMATIKK Kurs matematikk, didaktikk Kurs fordypning matematikk, didaktikk NATURFAG, 30 stp 1 Kurs i Teknologi og design for mellomtrinn og u-trinn, kurs 3 IKT Opplæring, kurs alle 183 UTDANNINGSVALG Kurs rådgivere m.fl. og forberedelser, 2 hele dager 29 KUNSTFAG, kurs 17 SATSINGSOMRÅDE 2 NETTVERK, matematikk 26 SATSINGSOMRÅDE 3 Master i kunnskapsledelse, 60 stp Forsterking av tydeligere og bedre lederskap 1 LEDERPLATTFORM Kurs: Kommunale utviklingsmidler i kommunenes satsing på en lederplattform. 70 SATSINGSOMRÅDE 4 2. fremmedspråk Kurs: Spansk, nybegynnere Spansk 30 stp SATSINGSOMRÅDE 5 Skolen som lærende organisasjon bedre 3 3

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer

Kommunestyrets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.04.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen.

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 800 868, 2530 Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 Særskilt vedlegg: Q-1092 B Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang

Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang Mai 2015 Deres referanse: Vår referanse: 2014/680-27-030 Saksbehandler: Elin Dolmseth Dato: Mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Administrasjonssjefens

Detaljer