Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes."

Transkript

1 Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 18:00 Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon eller på e-post: Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Følgende vil bli utdelt i møtet: Innstilling fra driftskomiteen i sakene 49/09 og 51/09 Innstilling fra formannskapet i sak nr. 46/09, 47/09, 48/09, 52/09, 54/09 og 55/09. Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen i sak nr. 53/09. Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Det vil starten av møtet bli gitt følgende orienteringer: - Fairtrade Max Havelaar Norge v/helle Mjøs. - Kvalitetskommuneprosjektet. Erfaringer og Resultater v/lars Einar Karlsen. Verdal, 15. juni 2009 Bjørn Iversen ordfører(s)

2 Sakliste kommunestyrets møte 22. juni 2009 Saksnr Innhold PS 45/09 PS 46/09 Godkjenning av møteprotokoll ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT VERDAL KOMMUNE PS 47/09 Tertialrapport - Regnskap 1. tertial 2009 PS 48/09 PS 49/09 PS 50/09 PS 51/09 PS 52/09 Avtale Verdal idrettslag - Verdal kommune - dom fra klagenemnda for offentlige anskaffelser Mulig mottaksetablering i Vaterholmen Leir Reiselivssamarbeid på Innherred Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement PS 53/09 Utbyggingsavtale for Eplehagen / Lektor Musums gate 11 og /19/130 og 231 PS 54/09 PS 55/09 PS 56/09 Oppnevning av medlem og varamedlem til styret for Innherred Boligbyggelag Toril Å. Iversen - søknad om fritak fra kommunale verv Orientering

3 Verdal kommune Sakspapir ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT VERDAL KOMMUNE Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen Arkivref: 2009/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /09 Verdal formannskap /09 Verdal kommunestyre /09 Rådmannens innstilling: 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2008 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk (overskudd) på kr , Rådmannens årsrapport for 2008 tas til orientering. 3. Ufinansierte investeringer, totalt kr ,65, dekkes inn ved økt låneopptak på 2,5 millioner kroner og bruk av kapitalfond. 4. Det regnskapsmessige overskuddet avsettes til kommunens disposisjonsfond. 5. Verdal kommunes plasseringer i obligasjoner avsluttes. Obligasjonene innløses så snart rådmannen finner det økonomisk forsvarlig. Vedlegg: 1. Revisjonsberetning datert 8. juni Brev nr til kontrollutvalget fra KomRev. 3. Brev datert fra KomRev til kommunestyret. 4. Notat datert fra enhetsleder økonomi til rådmannen. 5. Brev nr til kontrollutvalget fra KomRev. 6. Revidert årsregnskap 2008 datert 29. mai Revidert årsrapport 2008 datert 3. juni Møtebok med endelig uttalelse fra kontrollutvalget.. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen

4 Saksopplysninger: I kommunestyrets møte den 25. mai ble saken om årsregnskap og årsrapport for 2008 utsatt fordi det var oppdaget uoverensstemmelse mellom informasjon i årsregnskapet og årsrapporten kort tid før møtet startet. Verdal kommune har i 2008 gjennom 11 plasseringer plassert 36 millioner kroner i obligasjoner (10 plasseringer) og sertifikater (1 plassering). Plasseringene i obligasjoner er i strid med kommunens finansstrategi vedtatt av kommunestyret i sak 33/02. Pr hadde obligasjonene en markedsverdi som var kr ,- lavere enn det som var bokført i regnskapet. Denne nedskrivingen er bokført som et tap i kommunens driftsregnskap for Rådmannen innstiller på at obligasjonene innløses så snart som mulig, samtidig som man må sikre seg at dette ikke påfører kommunen et økonomisk tap. Markedsverdien på obligasjonene i dag tilsier at dette skal kunne skje rimelig raskt. Med dette legges Verdal kommune årsrapport og årsregnskap fram til behandling. Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig underforbruk på kr ,02. På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon og framtidige utfordringer foreslås det at hele overskuddet for 2008 avsettes til disposisjonsfond. Ved avslutningen av regnskapet for 2008 viser investeringsregnskapet udekkede/ufinansierte investeringer på knapt 6,4 millioner kroner. Av dette beløpet utgjør egenkapitalinnskudd til KLP for årene ,5 millioner kroner. Resterende beløp er knyttet til Reinsholm barnehage (3,5 millioner kroner) og Maskiner v/idrettsanlegg (0,4 millioner kroner). Det foreslås at egenkapitalinnskuddet til KLP dekkes ved økt låneopptak, mens det resterende beløpet finansieres ved bruk av kapitalfond. Vurdering: Rådmannens vurderinger fremgår av årsrapporten.

5 Verdal kommune Sakspapir Tertialrapport - Regnskap 1. tertial 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Erling Steinmo Arkivref: 2009/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /09 Verdal formannskap /09 Verdal kommunestyre /09 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial 2009 til etterretning. 2. Det foretas følgende budsjettendringer innenfor finansområdet for 2009: Personforsikringer kr kr kr Avdragsutgifter kr kr kr Fondsavsetn. vann 0 kr kr kr Fondsavsetn. kloakk 0 kr kr kr Momsrefusjon inv kr kr kr Rammetilskudd kr kr kr Eiendomsskatt kr kr kr Bruk av overskudd 0 kr kr kr 3. Når det gjelder driftsbudsjettet, så ser kommunestyret alvorlig på regnskapssituasjonen pr for flere av virksomhetsområdene innen helse- omsorg og velferd og innen oppvekst. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak som bringer driftsregnskapene for den enkelte virksomhet i balanse med vedtatte budsjettrammer. Vedlegg: Tertialrapporten for 1. tertial 2009 følger som vedlegg. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen

6 Saksopplysninger: Som vedlegg til saken følger tertialrapporten for 1. tertial Rapporten inneholder rådmannens innledning, kommentarer fra kommunalsjefene, hovedoversikt for den økonomiske situasjonen pr , sykefraværsstatistikk samt delrapporter fra den enkelte virksomhetsleder. Vurdering: Prognosen for rapportert merforbruk for 2009 ligger på ca. 9,8 mill. kroner. Merforbruket ligger på finanspostene med til sammen 2,6 mill kr, ca. 1,2 mill kr på oppvekst 2,85 mill kr på Helse- omsorg og velferd, og 3,3 mill kroner i manglende fondsavsetning på vann og avløp på teknisk drift. Rådmannen foreslå en inndekning av merforbruket på finanspostene, ved å øke momsrefusjon på investering med 4 mill kr, økning av rammetilskuddet på kr, økning av eiendomsskatt på kr, samt bruk av fjorårets overskudd på kr. Med de foreslåtte budsjettendringene på finanspostene, vil disse postene balansere. Når det gjelder driftsbudsjettet, har følgende virksomhetsområder rapportert om merforbruk ved årets slutt: Vinne- og Vuku distrikt, Øra distrikt, Vuku- Garnes og Volden oppvekstområde, Verdalsøra ungdomsskole og Ressurssenter for Helse, omsorg og velferd. Samlet rapportert merforbruk på disse områdene utgjør 4,85 mill kr. Rådmannen forutsetter at det iverksettes en del tiltak med sikte på å bringe driftsregnskapene for den enkelte virksomhet i balanse med vedtatte budsjettrammer. Når det gjelder oppvekstområdene så har kommunalsjefen for oppvekst skissert en del mulige sparetiltak, som kan gjennomføres i løpet av 2. halvår For kultur er det rapportert et merforbruk på kr for tilskuddet til Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Rådmannen forutsetter at disse merutgiftene dekkes inn innfor egen budsjettramme. Når det gjelder de to pleie- og omsorgsdistriktene, så vil det i løpet av juni måned, bli foretatt en ny gjennomgang og beregning av statstilskudd for ressurskrevende tjenester for Dette med sikte på å finne ut om det er grunnlag for å øke disse statstilskuddene, og med en tilsvarende økning av lønnsposter ved de aktuelle avdelinger. I tillegg er det allerede gjennomført effektiviseringstiltak med fjerning av betalt matpause. Det forventes at dette skal kunne gi en spareeffekt i løpet av året, men de nye turnusene trådte i kraft i løpet av april måned 2009.

7 Verdal kommune Sakspapir Avtale Verdal Idrettslag - Verdal kommune - dom fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Petter Salberg Arkivref: 2008/ /D11 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /09 Verdal formannskap /09 Verdal kommunestyre /09 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar avgjørelsen i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, sak 2008/221, til etterretning. 2. Avtalen med Verdal Idrettslag går ut avtaleperioden. 3. Ved avtaleperiodens utløp foretas offentlig avskaffelse av driftingen av Sentralidrettsanlegget i henhold til regelverket. Vedlegg: 1. Avtale mellom Verdal kommune og Verdal Idrettslag om drift av sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole. 2. Dom fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Klagenemnda for offentlige anskaffelser (heretter Kofa) konkluderte i sak 2008/221 med at Verdal kommune foretok en ulovlig direkte anskaffelse, da kommunen tildelte driftingen av sentralidrettsanlegget på Ørmelen til Verdal idrettslag.

8 Kofa kan ved brudd på reglene ilegge gebyr ved ulovlig direkte anskaffelse, men nemnda har i sin vurdering kommet til at overtredelsen ikke var grov. I denne vurderingen har Kofa vektlagt at kommunen inviterte åtte idrettslag til å inngi tilbud, for på den måten å skape konkurranse om oppdraget. Videre har kommunen sett på avtalen med Verdal idrettslag som et lovlig offentlig tilskudd til allmennyttige formål. Virkningen av Kofa avgjørelsen: Avgjørelsen går ikke lengre enn å si at reglene om offentlige anskaffelser er brutt. Avgjørelsen medfører ikke at kontrakten mellom partene Verdal kommune og Verdal idrettslag - blir ugyldig. Kommunen ble ikke ilagt overtredelsesgebyr, dette fordi Kofa mener det preventive hensynet blir ivaretatt ved at nemnda konstaterer at det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse. I henhold til norsk rett er det ikke anledning for tredjemann til å kreve en inngått anskaffelseskontrakt opphevet. Kommunen er med denne dommen ikke forpliktet til å gå ut av avtalen med Verdal idrettslag. Avtalen inngått mellom kommunen og Verdal idrettslag gjelder for perioden Avtalen kan sies opp skriftlig av begge parter med minst 6 måneders varsel i hver driftsperiode. Rådmannen foreslår at avtalen går ut perioden og at det ved avtalens ordinære utløp foretas ny anskaffelse i tråd med regelverket.

9 Verdal kommune Sakspapir Mulig mottaksetablering i Vaterholmen Leir Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken Arkivref: 2009/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /09 Verdal kommunestyre /09 Rådmannens innstilling: 1. Mulig etablering av asylmottak i Verdal kommune tas til etterretning. 2. Det er ytterst viktig for beboerne på asylmottaket og beboerne ellers i Verdal kommune at samarbeidet mellom mottak og kommune blir godt. Vedlegg: 1. Varsel om i gangsatt prosjektarbeider i f.m mulig mottaksetablering i Vaterholmen leir, Verdal kommune datert 15. mai Vertskommune for statlige mottak, UDI medio januar 2009 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): K-sak 111/08 til kommunestyrets møte 17. oktober 2008.

10 Saksopplysninger: Hoff Eiendom har i brev datert 15. mai 2009 meddelt Verdal kommune som vertskommune at de ønsker å gi bud til UDI på etablering av asylmottak i Verdal kommune. Lokalitet er Vaterholmen leir. I tillegg ønsker de å etablere en desentralisert avdeling for i all hovedsak familier med barn i boliger i området Vatreholmen Verdal. UDI ønsker å inngå avtale for 3 år, med mulighet for 3 år til. I anbudsdokumentene går det fram at avtalen ønskes inngått så snart som mulig. Anbudsfristen var 8. mai kl 1400 og Hoff Eiendom var den eneste som hadde lagt inn anbud på ordinær mottaksdrift i Midt-Norge. Beslutning om tildeling vil trolig ta et par uker. Vurdering: Konkurranseutsetting av drift av asylmottak Det er UDI som kjøper inn asylmottaktjenester etter offentlig anbud. Private aktører som gir bud, plikter å informere vertskommunen slik Hoff eiendom korrekt har gjort. Kommunen kan ikke påvirke UDI s beslutning, men må sørge for at kommunale tjenester stilles til rådighet for beboerne på asylmottaket på lik linje med andre beboere i Verdal kommune. Beboere i statlige asylmottak har rett til helsetjenester, barnevernstjenester og tolketjenester på lik linje med øvrige innbyggere i kommunen. Barn og unge har i visse sammenhenger rett til utdanning. o Asylsøkeres rett til helsetjenester gjelder både fastlege og sykehusbehandling. Den inkluderer også skolehelsetjeneste for barn i grunnskolen, kommunal tannhelsetjeneste og helsekontroll for de yngste. o Alle barn og unge i statlige asylmottak har rett og plikt til offentlig grunnskoleopplæring når oppholdet i landet forventes å vare i mer enn 3 måneder. Ungdom som har gjennomført norsk grunnskole, eller tilsvarende, har lovfestet rett til videregående opplæring i 3 år. Statlig tilskudd til vertskommunen Vertskommuner for statlige asylmottak får et årlig tilskudd som skal kompensere for de gjennomsnittlige utgiftene forbundet med helsetjenester, barnevern, tolketjenester og administrasjon. Tilskuddet består av en grunnsats på kr ,- for asylmottak og en sats på kr 4.385,- pr mottaksplass.

11 Vertskommuner får særskilt tilskudd for elever i grunnskolealder som har opphold i statlig asylmottak, for tiden pr elev pr måned i 10 måneder årlig Samarbeid mottak og lokalsamfunn Dersom beboerne på det konkrete asylmottaket trenger mer tjenester enn gjennomsnittlig for asylmottakere får ikke kommunen kompensert for det. Dersom de trenger mindre, vil kommunen kunne sitte igjen med overskudd. Mottaket skal legge til rette for et godt samarbeid mellom nærmiljøet og med lokale lag og organisasjoner. Mottaket skal også etablere et godt og strukturert faglig samarbeid med vertskommunen som sikrer at beboerne får de tjenestene de har krav på. Det er ytterst viktig for beboerne på asylmottaket og beboerne ellers i Verdal kommune at samarbeidet mellom mottak og kommune blir godt. Dersom Hoff Eiendom blir tildelt kontrakt med UDI, vil det bli avholdt et åpent informasjonsmøte før sommerferien.

12 Verdal kommune Sakspapir Reiselivssamarbeid på Innherred Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken Arkivref: 2006/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Samkommunestyret /09 Levanger kommunestyre Verdal kommunestyre /09 Saksprotokoll i Samkommunestyret Behandling: Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte om saken. Forslag i møte: AP Levanger v/robert Svarva fremmet følgende alternativt forslag til vedtak: Innherred samkommune er ikke tilfreds med utbytte av sitt engasjement i Innherred Reiseliv og ønsker derfor å få utredet alternativ reiselivssatsing innen utgangen av september AP Verdal v/bjørn Iversen fremmet følgende alternativt forslag til vedtak: 1. Samkommunestyret er ikke tilfreds med det kommunene Levanger og Verdal får ut av reiselivssamarbeidet på Innherred. 2. Kommunene fortsetter likevel inntil videre destinasjonssamarbeidet på Innherred og forlenger avtalen for året Administrasjonssjefen vurderer ulike alternativer for kommunenes reiselivssatsing og legger fram sak om dette innen utgangen av Avstemning: Det ble først votert over forslaget fra Levanger AP som falt med 7 mot 10 stemmer. Det ble deretter votert alternativt mellom administrasjonssjefens innstilling og forslaget fra Verdal AP, der forslaget fra Verdal AP ble enstemmig vedtatt.

13 INNSTILLING: 1. Samkommunestyret er ikke tilfreds med det kommunene Levanger og Verdal får ut av reiselivssamarbeidet på Innherred. 2. Kommunene fortsetter likevel inntil videre destinasjonssamarbeidet på Innherred og forlenger avtalen for året Administrasjonssjefen vurderer ulike alternativer for kommunenes reiselivssatsing og legger fram sak om dette innen utgangen av Administrasjonssjefens forslag til vedtak: 1. Innherred samkommune ønsker å fortsette destinasjonssamarbeidet på Innherred 2. Avtalen med Innherred reiseliv forelenges for året Administrasjonssjefen vurderer ulike muligheter for mer aktivt engasjement fra kommunenes side i reiselivssatsingen og legger fram sak om dette senest i mars 2010 Vedlegg: 1. Avtale mellom Levanger kommune og Innherred reiseliv as vedrørende drift av felles vertskap og markedssamarbeid på Innherred 2. Avtale mellom Verdal kommune og Innherred reiseliv as vedrørende drift av felles vertskap og markedssamarbeid på Innherred 3. Evaluering av Innherred reiseliv, Rapport fra Skala analyse og rådgivning Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Destinasjonsløsning for Innherred. Notat fra styringsgruppen i Reisemål Innherred av 12. juni 2006 PS 36/06 Reisemålsutvikling på innherred - felles destinasjonssamarbeid, Samkommunestyremøtet 7. september 2006 PS 15/08 Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 høringsuttalelse, Samkommunestyret 10. april 2008 Saksopplysninger: Næringsplan for Levanger og Verdal kommuner I den vedtatte kommunedelplan Næring, landbruk og naturforvaltning for er reiseliv og kultur ett av de 7 områdene det fokuseres på for næringsutvikling. Målet som er vedtatt for fokusområdet er ambisiøst: Levanger og Verdal har en betydelig posisjon i nasjonalt og internasjonalt reiselivsmarked. Dette betyr at en ønsker at reiseliv og kultur skal være et område som gir betydelig merverdiskaping for kommunene. I arbeidet med kommunedelplanen var det forsøkt tallfestet hvordan en ønsket reiseliv

14 og kultur utviklet i perioden fram til 2020, men tallfesting ble droppet da reiselivsstatistikken ikke er brutt ned på kommunenivå. Nasjonale mål I nasjonal sammenheng er reiseliv landets tredje største eksportnæring, etter olje/gass og sjømat. Reiselivet i Norge øker, men det øker mer i andre land, også i de andre nordiske landene. Dette er en utvikling sentrale myndigheter ønsker å snu, slik at Norge øker sin andel av det voksende reiselivsmarkeder. Det er ønskelig at reiselivsnæringen tar steget fra å produsere tradisjonelle reiselivsprodukter til å samarbeide om å skape helhetlige opplevelsesprodukter som inkluderer kultur, mat, historie, natur og aktiviteter i tillegg til transport og overnatting. Nasjonale mål er: o Økt verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen o Levedyktige distrikter gjennom flere helårs arbeidsplasser innen reiselivsnæringen o Norge et bærekraftig reisemål Reisemålssatsing på Innherred kort bakgrunn Høsten 2004 ble det igangsatt et arbeid i regionen med å få avklart mulighetene for å satse på reisemålsutvikling på Innherred. Både Innovasjon Norge og fylkeskommunen bidro økonomisk, og arbeidet ble utført etter en modell for reisemålsutvikling som Innovasjon Norge har utarbeidet. Arbeidet ble ledet av en styringsgruppe med13 representanter for næringsliv, kommuner og utviklingsselskaper i regionen. Konklusjonen var: Turister stopper i liten grad i regionen, selv om E6 går gjennom store deler av denne Innherred har egentlig mange tilbud å by på, men tilbudene er lite synlige Innherred har utviklingsevne og vilje, men først og fremst gjennom enkeltprosjekter Innherred mangler samordning og koordinering innen reiseliv og reiselivsutvikling Det finnes i utgangspunktet mange muligheter, men ingen lettvinte løsninger, noe som krever at det må jobbes med saken Videre ble det konkret foreslått å etablere et destinasjonssamarbeid på Innherred med kommunene som bidragsyter til felles vertskapsfunksjon og næringslivet selv som ansvarlig for markedstiltak gjennom serviceavtaler med destinasjonsselskapet og deltakelse i selskapets markedsråd. Det ble besluttet å spørre Kystriksveien reiseliv AS om de kunne drifte destinasjonssamarbeidet. Kystriksveien reiseliv AS opprettet et datterselskap, Innherred reiseliv AS, som destinasjonsselskap. Kystriksveien reiseliv har 5 ansatte, som utfører ca 2 årsverk for Innherred reiseliv. Selskapene markedsfører også hverandre ved deltakelse på messer, f.eks. ved utdeling av brosjyrer.

15 I vertskapsfunksjonen ligger drifting av helårsåpent turistkontor, internettside på 2 språk og brosjyre for Innherred på 3 språk. Kommunene bidrar med ca årlig, hvorav Steinkjer dekker halvparten siden de ønsket å fortsette satstingen på samme økonomiske nivå som de hadde gjort tidligere. Fordelingen mellom Inderøy, Verdal og Levanger er etter folketallet og Verdal betaler i året, Levanger Avtalen skal reforhandles innen 1. juni Kommunene deltar i utviklingen av Innherred reiseliv gjennom fagdager/møtevirksomhet i den grad kommunene takker ja til møteinvitasjon. Trøndersk reiselivssatsing Det er vedtatt felles reiselivssatsing for Trøndelag etter et arbeid satt i gang av Nord- Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og reiselivsnæringen i Trøndelag. 4 fyrtårn skal profileres; Verdensarven Røros, Kyst og kystkultur, Historiske Trøndelag med utgangspunkt i vikingtid og Olavsarven samt Trondheim by. Stiklestad Nasjonale Kultursenter har blitt spurt om å ta rollen som utvikler av fyrtårnet Historiske Trøndelag med utgangspunkt i vikingtid og Olavsarven, og arbeidet er godt i gang. SNK er i tett dialog med Innherred reiseliv på deler av dette arbeidet. Evaluering av Innherred reiseliv I forbindelse med at avtalen mellom Innherred reiseliv og kommunene skal reforhandles innen 1. juni 2009 fikk vi gjennomført en evaluering av arbeidet som gjøres i destinasjonsselskapet. 22 lokale aktører og 21 sentrale aktører ble av Skala analyse og rådgivning stilt en rekke spørsmål om Innherred reiseliv og det arbeid som utføres. Hovedfunn lokale aktører, oppsummert IRs visjon må tydeliggjøres / delvis uklar for mange i dag Felles og tydelig forståelse om mål og virkemidler må styrkes, for å oppnå større engasjement og involvering fra aktørene Innherred lite kjent som begrep / også i Trøndelag Må fylles med tydelig og lett kommuniserbart innhold De små aktørene må synliggjøres bedre Serviceavtale fungerer ok / forventinger innfridd, men mange usikre på nytteverdi ifht kostnad De fleste tålmodige ( ting tar tid ), men samtidig usikre på nytte Mange er klar over at de bør yte mer selv Attraksjonskraft er mangfoldet på relativt lite geografisk område: Historie / Stiklestad, matkultur & kultur, bygdekultur Destinasjonssamarbeid må fortsette stor enighet om at samarbeid må til Den Gyldne Omvei - et gyllent eksempel på hva man kan oppnå

16 Hovedfunn nasjonale aktører, oppsummert Innherred lite kjent som begrep og reisemål Må fylles med tydelig og lett kommuniserbart innhold Men noen (de som kjenner Trøndelag til en viss grad) mener det har blitt mer synlig de siste årene IRs visjon må tydeliggjøres / delvis uklar for mange i dag Sterkere markedsføring Målrettet mot turoperatører Knyttes tettere mot Trondheim og Værnes Stiklestad / historie / kulturarv / fyrtårn Mat & matkultur Attraksjonskraft: mangfold på relativt lite geografisk område: Historie / Stiklestad, matkultur & kultur, bygdekultur Destinasjonssamarbeid må fortsette stor enighet om at samarbeid er eneste veien å gå Vurdering: Det tar tid å utvikle et destinasjonssamarbeid. Innherred reiseliv har holdt på i 2 sommersesonger. Og Innherred reiseliv har levert det som kommunene har betalt for; hjemmeside på 2 språk (norsk og engelsk brosjyre på 3 språk (norsk, engelsk og tysk) som også distribueres på messer nasjonalt og internasjonalt og helårlig turistkontor. Det oppnås betydelig synergieeffekter gjennom samarbeidet Kystriksveiens reiseliv og Innherred reiseliv, bla. i forhold til deltakelse på nasjonale og internasjonale messer hvor det deles ut brosjyrer for hverandre. Brosjyren trykkes i eksemplarer og distribueres på følgende måte: - Porten til Nord-Norge (3000) - Messer (4000) - Turistkontor 1 dagsetappe fra Innherred (8000) - Lokalt (turistkontor og bedrifter) (9300) - Kystriksveien samarbeidet (5000) - Alle husholdninger på Innherred (20677) Besøk på hjemmesiden har utviklet seg slik fra 1. januar-20. mai 2008 til samme periode i 2009: Besøk: 7784 (unike besøkende) Besøk pr dag: 54,43 Sider pr besøk: 4,75 Levert 2011 klikk til bedriftenes hjemmesider Beste bedrift har hatt 500 sidevisninger av sin presentasjon. Besøk: (unike besøkende) Besøk pr dag: 91,87 - opp 69 % fra 2008 Sider pr besøk: 4,16 Levert 3293 klikk til bedriftenes hjemmesider - opp 64 % fra 2008 Beste bedrift har hatt 676 visninger av sin presentasjon.

17 Innherred reiseliv er til stede på Reiseliv2009 Lillestrøm og sammen med Den Gyldne Omveg på Grüne Woche i Berlin. Videre distribueres materiell på følgende messer i samarbeid med Kystriksveien: Danmark, Tyskland (ITB), Nederland (Visma), Sverige (Stora Vårmessan Sundsvall). Det distribueres også materiell på messer i Polen. Både hjemmesiden og brosjyren er stadig under utvikling, og kan fortsatt bli bedre. Det burde f.eks. vært mulig å bestille og betale via hjemmesiden. Og Innherred reiseliv burde være mer til stede også på de lokale arenaene i kommunene, slik som møter i Markedsplassen og Verdal næringsforum. Det kan stilles spørsmål om kommunene strengt tatt burde lagt inn noe mer ressurser i Innherred reiseliv for å sette større fart i reiselivsarbeidet. Administrasjonssjefen ser ingen motsetning mellom at Innherred reiseliv gir ut brosjyre på 3 språk i inn- og utland, og andre aktører gir ut kommunevise brosjyrer som f.eks. Verdal Næringsforum s Veiviseren, som en form for magasin for kommunen. Det er alltid en diskusjon om hvor mye offentlige aktører skal engasjere seg i mer løpende reiselivsarbeid. Markedsrådet som beslutter hvor markedstiltakene skal gjennomrøres, består av representanter for næringen og er således helt frikoblet kommunene selv om vi inviteres inn på møter. Det er generelt god erfaring nasjonalt med næringslivsdrevet markedsråd. Administrasjonssjefen vurderer det slik at samarbeidet på reiselivssiden mellom Innherredskommunene må fortsette. Dersom vi mener at reiseliv og kultur skal bli en betydelig næring, kreves langsiktighet i satsingen. Da er vel 2 år lite. Kommunene bør engasjere seg sterkere i utviklingen av reiselivsnæringen på Innherred. Dette kan gjøres på flere måter; f.eks. kommunene kjøper seg inn i Innherred reiseliv AS, kommunene oppretter et formelt forum med Innherred reiseliv som møtes minst 2 ganger i året, kommunene får plass i markedsrådet, kommunene satser mer økonomisk på Innherred reiseliv for å øke kapasitet og kompetanse slik at det blir mere trykk i satsingen. Det har også kommet signaler fra samarbeidskommunene at en kan tenke seg et mer aktivt engasjement uten at dette er konkretisert. Administrasjonssjefen foreslår at avtalen med Innherred reiseliv i denne omgang fornyes for ett år, slik at det arbeidet som alt er startet opp går sin gang. Administrasjonssjefen foreslår videre at ulike former for mer aktiv engasjement fra kommunenes side legges fram til politisk behandling senest i mars 2010.

18 Verdal kommune Sakspapir Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen Arkivref: 2005/ /A20 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /09 Verdal kommunestyre /09 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar forslag til plan for kompetanseutvikling i Levanger og Verdal kommuner Målgruppe: Personalet i grunnskolen. Vedlegg: 1 Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner Sentrale elementer fra høringene Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: 1. Statlige føringer Det statlige tilskuddet til kompetanseutvikling i grunnskolen fastsettes i de årlige statsbudsjettene. Det er en forutsetning for utbetaling av tilskuddet at skoleeierne ivaretar sitt ansvar for kompetanseutvikling gjennom planer vedtatt av kommunestyre

19 eller fylkesting. I Utdannings- og forskningsdepartementets kompetanseutviklingsstrategi Kompetanse for utvikling er følgende kompetanseutviklingstiltak prioritert: Kompetanseutvikling for ledelsen av den enkelte skole og lærebedrift. Videreutdanning for personalet i grunnopplæringen. Skolen som lærende organisasjon Bedre tilpasset opplæring Nye læreplaner 2. fremmedspråk Fysisk aktivitet Utdannings- og yrkesrådgivning. Dessuten har Utdanningsdirektoratet i skriv av til fylkesmannsembetene vektlagt følgende knyttet til kompetanseutviklingsmidlene for 2009: VIDEREUTDANNING o Norsk, samisk, matematikk og engelsk, fortrinnsvis på ungdomstrinnet o Leseopplæring, fortrinnsvis på barnetrinnet o Andre fag ut fra lokale og nasjonale behov ETTERUTDANNING o Leseopplæring o Regneopplæring o Rådgiving o Elevvurdering o IKT-kompetanse - bruk av digitale læremidler 2. Lokal organisering

20 I Levanger og Verdal kommuner er det engasjert en prosjektleder og nedsatt en prosjektgruppe bestående av representanter for skolene, Utdanningsforbundet, PPT og rådmannskontorene i de to kommunene. Gruppen har hatt ansvar for revidering og gjennomføring av planen for kompetanseutvikling for personalet i grunnskolene i Levanger og Verdal. 3. Tilbakemelding vedrørende fjorårets plan Rapport til fylkesmannen om Verdal kommunes bruk av midler i 2008 viser at alle skolene har vært involvert i ulike kompetanseutviklingstiltak. Følgende antall pedagoger har deltatt på spesifikke kurs i løpet av 2008: TEMA SATSINGSOMRÅDE 1 Videreutdanning for pedagogisk personell i grunnopplæringen Stipend:20.000,- for bestått 30 stp (studiepoeng) Pedagogikk, 30 stp 2008 Pedagogikk, 30 stp 2007 NORSK Kurs fremmedspråklige VERDAL antall Kurs begynneropplæring ENGELSK Studium for barnetrinn, 30 stp 12 MATEMATIKK Kurs matematikk, didaktikk Kurs fordypning matematikk, didaktikk NATURFAG, 30 stp 1 Kurs i Teknologi og design for mellomtrinn og u-trinn, kurs 3 IKT Opplæring, kurs alle 183 UTDANNINGSVALG Kurs rådgivere m.fl. og forberedelser, 2 hele dager 29 KUNSTFAG, kurs 17 SATSINGSOMRÅDE 2 NETTVERK, matematikk 26 SATSINGSOMRÅDE 3 Master i kunnskapsledelse, 60 stp Forsterking av tydeligere og bedre lederskap 1 LEDERPLATTFORM Kurs: Kommunale utviklingsmidler i kommunenes satsing på en lederplattform. 70 SATSINGSOMRÅDE 4 2. fremmedspråk Kurs: Spansk, nybegynnere Spansk 30 stp SATSINGSOMRÅDE 5 Skolen som lærende organisasjon bedre 3 3

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reiselivssamarbeid på Innherred Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2006/5905 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2009-2012 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2005/6209

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie

Detaljer

Etter at sakene er behandlet vil det bli befaring ved Reinsvoll Søndre (ATAsenteret).

Etter at sakene er behandlet vil det bli befaring ved Reinsvoll Søndre (ATAsenteret). Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 17.06.2009 Tid: 09:00-13:00

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen Organisering av arbeidet og endring av delegeringsreglementet Arkivsaksnr.: 09/14528 ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Solvang MEDL FRP/H/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Solvang MEDL FRP/H/KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.06.2009 Tid: 09:00 13.10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Johanne

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Sakene 47/09 og 43/09 ble behandlet etter sak 41/09. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

Sakene 47/09 og 43/09 ble behandlet etter sak 41/09. Ellers uendret behandlingsrekkefølge. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 17.06.2009 Tid: 09:00-11:10 Til stede: 8 representanter Sakene 47/09 og 43/09 ble behandlet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2008/09 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2005/6209

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 21:40. Til stede: 34 representanter. Utdelt på møtet: - Heftet Kulturarven.

Detaljer

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s)

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Ny plandel til plan og bygningsloven - Delegering av oppgaver og kompetanse.

Ny plandel til plan og bygningsloven - Delegering av oppgaver og kompetanse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2009/1088-4 Saksbehandler: Saksframlegg Ny plandel til plan og bygningsloven - Delegering av oppgaver og kompetanse. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Stiklestad Eiendom AS Skoleparken 3 7600 LEVANGER Teknisk drift, Verdal kommune Deres ref: Vår ref: TSMO 2014/6063 Dato: 25.08.2014 Forslag

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Kathrines Minde AS, Okkenhaugsvegen 2, 7600 Levanger Kommunalteknikk v/magne Farstad Deres ref: Vår ref: INOB 2009/7960 Dato: 21.05.2010

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir TINE Midt-Norge, Verdal. Utbyggingsavtale. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512 Arkivref: 2008/4349 - /L12 Saksordfører: ()

Detaljer

Ny plan- og bygningslov - politisk organisering og endring av delegasjonsreglementet.

Ny plan- og bygningslov - politisk organisering og endring av delegasjonsreglementet. Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/2585-5 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Ny plan- og bygningslov - politisk organisering og endring av delegasjonsreglementet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 08.06.2011 Tid: 09:00-13:00

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret. Delegeringsreglement - endringer tilpasset ny plan- og bygningslov

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret. Delegeringsreglement - endringer tilpasset ny plan- og bygningslov STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 044 Arkivsaksnr: 2008/5466-5 Saksbehandler: Christine Elveland Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Delegeringsreglement - endringer tilpasset

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.11.2011

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: 3. etasje, Herredshuset Dato: 17.10.2012 Tid: Kl 09:15 ca. kl 12:00 Obs! Merk møtetidspunkt.

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 09:00 Evt forfall,

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Stian Austad Feskarvegen 2 7650 Verdal Deres ref: Vår ref: HMR 2007/8112 Dato: 19.11.2007 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2007 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører(s)

Bjørn Iversen ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 25.02.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

Det vil etter formannskapets møte bli avviklet møte i klageorgan. Verdal, 9. desember Bjørn Iversen ordfører(s)

Det vil etter formannskapets møte bli avviklet møte i klageorgan. Verdal, 9. desember Bjørn Iversen ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.12.2011 Tid: 09:00 Møtet

Detaljer

Innherred samkommune. Revidering av Planstrategien Samkommunestyret

Innherred samkommune. Revidering av Planstrategien Samkommunestyret Innherred samkommune Samkommunestyret 17.11.16 Krav i plan- og bygningsloven (Pbl) Pbl 3-2: Pbl 3-3: Ansvaret for planlegging etter loven ligger til kommunestyrene Kommunestyret har ledelsen av den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2009 2012 side 1 av 9 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 13. november 2012 Tid: Kl. 09:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 NB! MERK STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.08.2007 Tid: 10:00 12.50 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum fikk permisjon og forlot

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

KONSTITUERENDE MØTE FOR KOMMUNESTYRET VALGT FOR PERIODEN

KONSTITUERENDE MØTE FOR KOMMUNESTYRET VALGT FOR PERIODEN Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer KONSTITUERENDE MØTE FOR KOMMUNESTYRET VALGT FOR PERIODEN 2011-2015 Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: 11.10.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har

Detaljer

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00 Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: 07.09.2015 (OBS Mandag) Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1693

Ørland kommune Arkiv: /1693 Ørland kommune Arkiv: 044-2009/1693 Dato: 01.06.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Berg Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Delegasjon etter endret plandel

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER HØRINGSUTKAST MARS 2006 1. Innledning KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner Kunnskapsløftet er en ny og omfattende

Detaljer

Orienteringer: Orientering/drøfting av formannskapets arbeidsform framover. Arbeidet med budsjett og økonomiplan v/rådmannen.

Orienteringer: Orientering/drøfting av formannskapets arbeidsform framover. Arbeidet med budsjett og økonomiplan v/rådmannen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.10.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 13. mars 2012 TID: Kl 10.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Planlegging etter Plan- og bygningsloven

Planlegging etter Plan- og bygningsloven Planlegging etter Plan- og bygningsloven «Planlegging er en avveining mellom ulike interesser og legger føringer for arealbruk, samfunnsutvikling og det enkelte byggetiltak.» Per Anders Røstad Fagansvarlig

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte:

Administrasjonsutvalgets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.06.2007

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll PS 17/09 Kompetanseutviklingsplan for Levanger og Verdal 2009-2012. Levanger, den 3.

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll PS 17/09 Kompetanseutviklingsplan for Levanger og Verdal 2009-2012. Levanger, den 3. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.06.2009 Tid: 15:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.10.2011 Tid:

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.10.2005 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 1119 (v/kommunestyrsalen), Levanger Rådhus Dato: 07.09.2011 Tid: 13:00 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer er med

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.10.2011 Tid: 14:00 16:40 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum forlot møtet under behandling

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.12.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN, ORDFØRER OG RÅDMANN

DELEGERINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN, ORDFØRER OG RÅDMANN Arkivsak-dok. 16/00158-6 Saksbehandler Helga Soldal Saksgang Møtedato Formannskapet 06.04.2016 Klima- og miljøutvalget 12.04.2016 Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget 12.04.2016 Omsorg- og velferdsutvalget

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAK 011/10 INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2009

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAK 011/10 INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2009 INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 13.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forslag til politisk organisering fra valgperioden 2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no 74048250 Arkivref: 2009/8407 - / Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Justering av Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Berit Hakkebo berit.hakkebo@innherred-samkommune.no 74048222 Arkivref: 2009/9127

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte. den kl i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte. den kl i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Administrasjonsutvalget har møte den 08.02.2012 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Gunnar Hallager Svein Jørgen Svensson AP/SP Sverre Sundfær Jan Arne Solvang FRP/H/KRF

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Gunnar Hallager Svein Jørgen Svensson AP/SP Sverre Sundfær Jan Arne Solvang FRP/H/KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.10.2009 Tid: 09:00 12:40 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum fikk permisjon og forlot

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomi- og stillingsrapportering.

Det vil i starten av møtet bli økonomi- og stillingsrapportering. Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 14.04.2010 Tid: 09:00-ca.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.06.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 04.12.2008 Tid: 09:00 10:45 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg.

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.09.2014 Tid: 09:00-11:20 Til stede: 9 representanter Oppdatert sakliste ble utdelt i møtet. I

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 05.03.2013. Oppmøte Børsa skole kl. 13:00. Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl. 14.15. TEMA: Vinterkulturuka v/ Kultur, fritid

Detaljer

Saksansv.: Steinar Haarr Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/228

Saksansv.: Steinar Haarr Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/228 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 14.02.2012 009/12 BAS Formannskap 28.02.2012 017/12 BAS Kommunestyret 08.03.2012 019/12 BAS Saksansv.: Steinar Haarr

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP/H/KRF Pål Sverre Fikse MEDL SP//SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP/H/KRF Pål Sverre Fikse MEDL SP//SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.10.2016 Tid: 09:00 14:45 Til stede: 9 representanter. Formannskapets møte ble satt etter orienteringene,

Detaljer

Innherred Samkommune Møteinnkalling

Innherred Samkommune Møteinnkalling Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Sykehuset Levanger - Psykiatrisk avdeling, gymsalen Merk!! Møtested Dato: 01.12.2005 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.10.2009 Tid: kl 09:00

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING UTV.SAKSNR. UTVALG MØTEDATO 60/06 Formannskapet 26.09.2006 47/06 Kommunestyret 30.10.2006 Arkivsaksnr.: 06/1633 Arkivkode: L80 &00 Saksbehandler: Magne Thomassen LOVREGULERING UTBYGGINGSAVTALER

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 (før formannskapets møte)

Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 (før formannskapets møte) Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 08.02.2017 Tid: 13:00 (før formannskapets møte) Faste medlemmer er med dette kalt

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Verdal kommune Samlet saksframstilling

Verdal kommune Samlet saksframstilling Verdal kommune Samlet saksframstilling Forslag til politisk organisering fra valgperioden 2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no 74048250 Arkivref: 2009/8407

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer