Å R S R A P P O R T Fokus Bank, Årsrapport 2004, side 1/44

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T 2 0 0 4. Fokus Bank, Årsrapport 2004, side 1/44"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T Fokus Bank, Årsrapport, side 1/44

2 ÅRSRAPPORT - I KORTE TREKK Fokus Bank-konsernet har gjennom året erfart en tiltakende forretningsmessig aktivitet. - Utlånsvekst på 19 prosent mens sammenlignbar vekst i utlån fra private finansinstitusjoner har vært 9 prosent. - Innskuddsvekst på 13 prosent mens sammenlignbar vekst i kundeinnskudd til banker var 5 prosent. - Økt kundeaktivitet innenfor spareområdet, verdipapir- og valutahandel og betalingsformidling og garantivirksomhet. Kontinuerlig måling av kundetilfredsheten viser et høyt nivå og positiv utvikling både for bedrifter og privat personer i. Høyt investeringsnivå med mange nyansatte medarbeidere og åpning av 9 kontorer i løpet av året. Lansering av en rekke innovative produkter i løpet av året. Blant annet boligkreditt og boligspar. Nytt, representativt kontor i Oslo ble ferdigstilt i desember. Moody s oppgraderte bankens langsiktige rating til Aa2 som er høyeste nivå blant norske banker. Kunderetting og effektivisering av organisasjonen er gjennomført i fjerde kvartal. Resultat før skatt viser en forbedring på 37 % til 570 millioner kroner. Lavere tap på utlån er den viktigste forklaringen bak resultatfremgangen. 5 års oversikt Fra resultatregnskapet (mill. kr) Driftsinntekter Kostnader Driftsresultat Tap på utlån (106) Gevinst langsiktige verdipapirer Resultat av ordinær drift (248) (210) Skatt (72) (84) Årets resultat (176) (126) Fra balansen (mrd. kr) Brutto ulån 44,6 45,4 51,1 57,9 69,0 Innskudd 27,6 26,8 29,9 28,7 32,3 Forvaltningskapital 50,2 54,4 59,2 67,4 79,3 Fokus Bank, Årsrapport, side 2/44

3 STYRETS BERETNING ÅRSRAPPORT VISJON, FORRETNINGSMESSIG MÅL OG OVERORDNEDE STYRINGSPRINSPIPPER Fokus Banks v isjon er å bli den beste banken for kunder, ansatte og eier. Målrettet innsats for å få de mest t ilfredse kundene er det v iktigste bidraget for å oppnå vekst og langsiktig lønnsomhet. En målsetting om 10 prosent markedsandel konkretiserer bankens langsiktige vekstambisjoner. Utviklingen av en sterk merkevare er et viktig virkemiddel for å nå de overordnede mål. Bankens kjerneverdier bidrar til å skape en felles kultur og identitet og gir styringssignaler til medarbeidere og ledelse i det daglige så vel som langsiktige arbeidet for å oppf ylle visjonen. Kjerneverdiene er verdiskapende, engasjert, tilgjengelig, kompetent og ordentlig. Multikanal tilgjengelighet innebærer at Fokus Bank skal være tilgjengelig for kundene på kundenes premisser uavhengig av tid og sted. Rådgivning skjer primært gjennom bankens kontornett. I tillegg til nye kontorer satser banken på betjening gjennom nettbank- og telefoniløsninger. Fokus Bank skal være en foretrukket bank for solide næringsvirksomheter og privatpersoner med god økonomi. Dette er ofte kunder med behov for f inansielle løsninger som krever kompetent rådgivning og et bredt spekter av f inansielle produkter. Hyppig måling av kundetilfredshet synliggjør bankens evne til å oppf ylle kundenes forventninger. Blant både privat- og bedrif tskunder har kundetilfredsheten utviklet seg positivt de senere år. For å understøtte den of fensive kunderettede aktiviteten, er banken organisert i forretningsenheter basert på ulike kundegruppers spesif ikke behov for rådgivning, betjeningsformer og produkter. Organiseringen av underliggende forretningsprosesser og administrasjon er tilpasset de kundebetjenende forretningsenhetenes egenart. Standardiserbare aktiviteter og oppgaver løses av tverrgående enheter innen Fokus Bank eller er outsourcet til Danske Bank-konsernet hvor dette er hensiktsmessig. Motiverte medarbeidere er en forutsetning for at banken skal nå sine overordnede forretningsmessige ambisjoner. Banken arbeider systematisk med utvikling av ledere og medarbeidere for å øke prestasjonene. Bankens program for lederutvikling - Resultatorientert ledelse basert på et felles verdigrunnlag - er et viktig element i dette arbeidet. Danske Bank-konsernet har høsten uttrykt en ambisjon om i større grad å bli en integrert del av lokalsamfunnet hvor banken er representert. For Fokus Bank innebærer dette en ytterligere vitalisering av regioner og at det lokale bankkontoret får økt ansvar og beslutningsmyndighet. Kunnskap om lokale forhold og den enkelte kundes spesif ikke behov er selve grunnsteinen i kundeforholdet og dermed helt avgjørende for videre forretningsmessig utvikling. Kundens f inansielle behov skal tilfredsstilles gjennom et bredt produkt- og løsningstilbud. I dette ligger blant annet at det er underordnet om de produkter som tilbys kunden er produsert av konsernet selv eller kjøpt inn fra andre aktører - det er hensynet til at kundene skal ha de beste produktene som er avgjørende. Innen sparing og plassering innebærer dette at Fokus Bank tilbyr produkter fra mange produsenter. Å tilfredsstille kundenes behov gjennom rådgivning og f inansielle løsninger av beste kvalitet har høyeste prioritet. Tilhørigheten til Danske Bank-konsernet gir Fokus Bank f inansiell styrke, økt kredittkompetanse og grunnlag for gode produkter og høy kvalitet i de forretningsmessige prosesser gjennom en felles teknologisk plattform. Fokus Bank, Årsrapport, side 3/44

4 ÅRSRAPPORT Styret viser forøvrig til en ny nasjonal anbefaling vedrørende eierstyring og selskapsledelse (corporate governance). Anbefalingen retter seg i første rekke mot børsnoterte selskaper. Selv om Fokus Bank er et heleiet datterselskap av Danske Bank, og som sådan ikke er omfattet av anbefalingen, er det styrets vurdering at den generelt gir uttrykk for viktige prinsipper for selskapsledelse, og dermed er egnet til å styrke tilliten til at banker og andre viktige foretak styres på betryggende måte. Innenfor de rammer og tilpasninger som naturlig følger av at Fokus Bank er et heleiet foretak, vil styret for Fokus Bank søke å innrette sin selskapsledelse i henhold til de prinsipper som følger av anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. V I R K S O M H E T E N I Fokus Bank-konsernet har i hatt en samlet utlånsvekst på 19 prosent mot en markedsvekst på 9 prosent. Veksten har vært størst i privatmarkedet med 26 prosent, mens veksten i bedrif t- smarkedet har vært 12 prosent. Styret er tilfreds med at konsernet tar nye markedsandeler, både innen privat- og bedriftsmarkedet. Det er med dette lagt et godt grunnlag for å nå de langsiktige vekstambisjoner. I bedrif tsmarkedet har veksten vært spesielt stor blant de største bedrif tene. Banken er nå hovedbankforbindelse for 12 prosent av Norges 500 største bedrifter. Lanseringen av en egen bedriftspakke for mindre v irksomheter samt økt kapasitet, legger til rette for økte markedsandeler også blant solide bedrifter med lavere omsetning. ets markedsandel av private f inansinstitusjoners samlede utlån til næringslivet er nå beregnet til knapt 6 prosent. Hovedårsaken til den positive utviklingen innen privatmarkedet er en målrettet satsing på etablering av nye bankkontorer, innovative produkter, gode betingelser og kompetente medarbeidere. Fremgangen har vært sterkest blant kunder med god økonomi. Geograf isk har fremgangen vært størst på Østlandet. et har en beregnet markedsandel for utlån til privatkunder i overkant av 4 prosent. Fokus Bank har i åpnet 9 nye kontorer; henholdsvis i Oslo, Asker, Ski, Drammen, Sandef jord, Larvik, Tønsberg og Trondheim. Totalt har Fokus Bank nå 69 bankkontorer, i hovedsak konsentrert til de mest folkerike områdene i landet. Banken har planer om ytterligere etableringer i Kundetilfredsheten er høy og har dessuten hatt en positiv utvikling de siste årene. Blant privatkundene er nivået høyest blant kunder med god økonomi og et bredt forretningsomfang. Tilfredsheten blant bankens bedriftskunder viser fortsatt økning, også det fra et allerede høyt nivå, og bekrefter at banken blir vurdert som en sterk internasjonalt orientert aktør som evner å dekke et bredt f inansielt behov. Fokus Bank gjennomførte i løpet av høsten enkelte organisasjonsmessige justeringer for ytterligere å kunderette organisasjonen og ef fektiv isere administrative prosesser. Endret kundeatferd, bedre arbeidsprosesser, samt utnyttelse av Danske Bank-konsernets teknologiske plattform har muliggjort en ef fektivisering av virksomheten som isolert sett har resultert i om lag 7 prosent færre årsverk gjennom året. Fokus Bank, Årsrapport, side 4/44

5 ÅRSRAPPORT Innenfor privatkundeområdet er satsingen på kunder med meget god økonomi, høy spareevne og særskilte behov for kompetent rådgivning skilt ut i en egen forretningsenhet, Fokus Privatbank. Satsingen er ytterligere forsterket gjennom utstrakt rekruttering av høyt kompetente medarbeidere, hovedsakelig i de største byene. Kjøpet av SkandiaBanken Finansrådgivning i Trondheim høsten underbygger ytterligere satsingen innenfor dette segmentet. Utskillelsen og rendyrkingen av Privatbank betyr også økt oppmerksomhet og bedre forståelse for andre privatkunders - kjernekundenes - f inansielle behov med hensyn til rådgivning, betjeningsform og produkter. Denne virksomheten er organisert i en egen forretningsenhet, Personmarked. Banken bruker betydelige ressurser på å utvikle tilbudet overfor bankens kjernekunder. Satsing på kompetent f inansiell rådgivning, forbedring i betjeningsløsninger, spesielt gjennom nettbanken, og innovative produkter innenfor boliglån er eksempler på dette. Nye kundeprogrammer for f lere grupper av kunder innenfor dette hovedsegmentet ble lansert i slutten av året. Gjennom ulike tiltak har også bankens bedrif tsmarkedskunder fått et styrket tilbud i. Egne satsninger i form av en shippinggruppe og et småkundekonsept er eksempler på dette. Bedriftsmarkedsenheten er hovedsakelig orientert rundt seks geograf iske regioner. Høsten har regionene, produktgruppene og spesialistfunksjonene blitt tilført ytterligere kompetanse gjennom en rekke nyrekrutteringer. Kundenes behov for valuta-, rente- og andre kapitalmarkedsprodukter dekkes av Fokus Markets. Fokus Markets er tett integrert i Danske Bankkonsernets globale kapitalmarkedsvirksomhet. Dette gir kundene tilgang til et bredt produkt- og kompetanseområde. Gjennom har en stadig større andel av kundene utv idet sitt forretningsmessige forhold til banken gjennom å benytte tjenester fra dette området. Fokus Bank høster resultatet av sterkt fokus på kredittkvalitet. Banken drar stor nytte av Danske Bank-konsernets kompetanse innen kreditt- og risikostyring. tilknytningen er videre en viktig årsak til ratingbyrået Moody s Investor Services oppgradering av Fokus Banks langsiktige rating til Aa2 i, som er det høyeste nivået blant norske banker. Dette skjedde i forbindelse med oppgraderingen av Danske Bank til Aa1. God rating gir banken f inansiell styrke og gode innlånsv ilkår. Dette legger til rette for konkurransedyktige betingelser til kundene. Fokus Bank, Årsrapport, side 5/44

6 ÅRSRAPPORT F I N A N S I E L L U T V I K L I N G I et Fokus Bank har i oppnådd et resultat på 420 millioner kroner sammenlignet med 296 millioner kroner i Før skatt ble resultatet 570 millioner kroner sammenlignet med 416 millioner kroner. Fremgangen på 154 millioner kroner har sammenheng med økt forretningsvolum og inntektsføring under tap på utlån. Det lavere rentenivået og kostnader knyttet til omstilling og f lytting har virket i motsatt retning. Prinsippet om fortsatt drift er lagt til grunn for avleggelsen av årsregnskapet. Inntekter Samlede inntekter ble millioner kroner, som er om lag på samme nivå som i Netto renteinntekter ble redusert fra millioner kroner til millioner kroner. Svekkelsen har sammenheng med det lavere rentenivået som er erfart gjennom. Rentene i pengemarkedet, målt ved 3 måneders NIBOR, har i gjennomsnitt vært 2,1 prosentpoeng lavere enn i Dette har medvirket til både lavere inntekter på bankens egenkapital som er plassert kortsiktig, og lavere marginer på innskuddsvirksomheten. Bidraget fra den betydelige utlånsveksten har ikke fullt ut kompensert for ef fektene av rentenedgangen. Andre driftsinntekter er økt fra 448 millioner kroner til 485 millioner kroner. Forbedringen er knyttet til økt aktivitet innenfor de f leste områder. Størst har fremgangen vært innenfor spareområdet. Inntekter knyttet til betalingsformidling og garantistillelser v iser også en god utv ikling. Kostnader Samlede kostnader økte med 111 millioner kroner til millioner kroner. Foruten kostnader som skyldes økt forretningsmessig aktivitet, herunder etablering av f lere nye kontorer og videre oppbygging av kompetanse, skyldes økningen enkeltstående forhold. I forbindelse med ef fektiv isering og restrukturering av administrative prosesser gjennomført i f jerde kvartal, er 42 millioner kroner belastet som omstillingskostnader. Videre er det i forbindelse med f lytting til nytt kontor i Oslo kostnadsført 39 millioner kroner. Tap på utlån En generell bedring i den økonomiske situasjonen for næringslivet og en fortsatt god utvikling i konsernets kredittportefølje har resultert i inntektsføring av 106 millioner kroner under tap på utlån i, mens det i 2003 ble kostnadsført 148 millioner kroner. ets tapsavsetninger utgjorde millioner kroner pr. 31. desember. Gjennom har avsetningene blitt redusert med 186 millioner kroner hvorav 184 millioner kroner utgjøres av spesif iserte tapsavsetninger. Samlede tapsavsetninger utgjør nå 1,7 prosent av brutto utlån. Gev inst ved salg av langsikt ige verdipapirer Det er inntektsført 20 millioner kroner knyttet til salg av bankens eierandel i Nordenf jeldske Personforsikring til Danica Pension Danske Banks forsikringsselskap og salget av Fokus Eiendomsmegling til Krogsveen AS, som er konsernets samarbeidspartner innenfor eiendomsmegling i Østlandsområdet. I 2003 ble det inntektsført 11 millioner kroner fra salg av langsiktige verdipapirer. Fokus Bank, Årsrapport, side 6/44

7 ÅRSRAPPORT D I S P O N E R I N G AV R E S U LTAT E T Årets resultat i Fokus Bank, som etter en beregnet skattekostnad på 143,1 millioner kroner, er et overskudd på 400,7 millioner kroner, foreslås disponert ved overføring til egenkapital. B A L A N S E N ets forvaltningskapital er i økt med 11,9 milliarder kroner til 79,3 milliarder kroner. Dette ref lekterer en økning i brutto utlån på 11,0 milliarder kroner eller 19 prosent. Brutto utlån er etter dette 69,0 milliarder kroner. Lån til privatkunder utgjør nå 54 prosent av brutto utlån sammenlignet med 51 prosent for ett år siden. Innskudd fra kunder var 32,3 milliarder kroner, en økning på 3,6 milliarder kroner som tilsvarer 13 prosent. Foruten innskudd fra kunder, f inansierer Fokus Bank-konsernet seg i hovedsak fra Danske Bank. En konsekvens av dette er at innlån fra kredittinstitusjoner har økt med 5,7 milliarder kroner i. E G E N K A P I TA L O G K A P I TA L D E K N I N G Fokus Bank gjennomførte i andre kvartal en aksjekapitalforhøyelse på 350 millioner kroner med bakgrunn i tiltakende utlånsvekst. Etter dette har Fokus Bank-konsernet pr. 31. desember en egenkapital på millioner kroner (4 498 millioner kroner pr. 31. desember 2003). Tellende kjernekapital i henhold til kapitaldekningsreglementet er millioner kroner (3 649 millioner kroner). Vurderes kjernekapitalen opp mot det vektede beregningsgrunnlaget på 60,5 milliarder kroner (49,2 milliarder kroner), utgjør dette en kjernekapitaldekning på 7,6 prosent (7,4 prosent). Samlet kapitaldekning pr. 31. desember var 9,5 prosent (10,5 prosent) for konsernet. N Y E R E G N S K A P S R E G L E R Bedrif ter med børsnoterte aksjer og grunnfondsbevis er i henhold til internasjonale regler pålagt å regnskapsføre og rapportere konsernregnskap etter IFRS-forordningen (International Financial Reporting Standards) fra første kvartal Regnskap for de enkelte selskaper i et konsern skal fremdeles føres i henhold til norske prinsipper. Bedrifter som kun har utstedt obligasjoner som er børsnoterte, kan avvente rapportering etter IFRS-forordningen til Fokus Bankkonsernet har med bakgrunn i dette valgt å avvente overgangen til nye internasjonale regnskapsprinsipper. Fokus Bank, Årsrapport, side 7/44

8 ÅRSRAPPORT Finansdepartementet har som et element i tilpasningen til de internasjonale regnskapsstandardene, nylig vedtatt forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier for f inansinstitusjoner. Forskrif tens mest sentrale bestemmelser vedrører verdsettelse og tap på utlån, og vil derfor erstatte tapsforskriften av 1991 som regnskapet for er oppgjort etter. På tapsområdet stiller de nye reglene opp objektive krav til indikasjoner på verdifall for enkeltlån eller grupper av lån som vurderes som tapsutsatte. Når disse kriteriene er oppf ylt, beregnes nåverdien av lånets/gruppens forventede fremtidige konstantstrømmer. Forskjell mellom beregnet nåverdi og tidligere bokført verdi resultatføres som tap på utlån og balanseføres gjennom nedskrivning av lånets bokførte verdi. Foreløpige beregninger tyder på at de nye reglene vil medføre en ikke ubetydelig reduksjon i Fokus Bank-konsernets tapsnedskrivninger. Dette må ses på bakgrunn av den relativt strenge praktiseringen av dagens tapsforskrifter som konsernet har lagt til grunn. R I S I KO - O G F I N A N S S T Y R I N G Fokus Bank-konsernets risikostyring tar utgangspunkt i kreditt risiko, markedsrisiko, operasjonell risiko og likviditetsrisiko. Kredittrisikoen representerer den største risikoen i konsernet og har følgelig størst oppmerksomhet. Overvåkning og styring av kredittrisikoen skjer i en egen spesialisert, sentral enhet og er regulert av konsernets kredittpolitikk og kredittstrategier. Porteføljens sammensetning styres etter fastsatte rammer for maksimal eksponering innenfor enkelte næringer. Alle engasjementer er klassifisert ut fra risiko etter klart definerte regler. et har gjennom fortsatt arbeidet med forbedring av kredittkvaliteten. Dette arbeidet kombinert med gode økonomiske vilkår for vesentlige bransjer i norsk næringsliv, har medført fortsatt forbedring av kvaliteten i konsernets utlåns- og garantiportefølje. Brutto utlån som er misligholdt pr. 31. desember, er 610 millioner kroner. Dette utgjør 0,9 prosent av lånemassen mot 1,3 prosent året før. I henhold til interne risikomodeller er nivået på årlige forventede tap gjennom en konjunktursyklus brakt ned til under 0,25 prosent av brutto utlån. Styret vurderer kvaliteten i den samlede portefølje som meget tilfredsstillende. ets markedsrisiko består av rente-, aksjekurs- og valutakursrisiko. Det er et mål at de forskjellige markedsrisikoer skal være lav i forhold til konsernets egenkapital. et har klare rammer for de enkelte områder. Posisjonene blir overvåket regelmessig for å sikre at risikoen holdes innenfor rammene. Den markedsrisiko som fremgår av notene, gir et representativt bilde av gjennomsnittlig risiko gjennom. et følger løpende opp på operasjonell risiko som kan gi tap på grunn av svikt i interne prosesser eller systemer, eller som følge av bedrageri eller andre eksterne forhold. et har klart definerte rammer for likviditetsstyring. Fokus Bank, Årsrapport, side 8/44

9 ÅRSRAPPORT O R G A N I S A S J O N O G S E L S K A P S L E D E L S E Ved årsskiftet hadde konsernet ansatte. Omregnet til årsverk var tallet 1 055, hvorav var i Fokus Bank ASA. Andelen kvinner er 49 prosent. Andelen kvinner blant nyansatte i var 37 prosent. et ønsker f lere kvinnelige ledere. For å ha en intern tilvekst av kompetente kvinner skal det i trainee-, talent- og utv iklingsprogram søkes en jevn fordeling av kvinner og menn. Andelen kvinnelige direktører og banksjefer var 25 prosent pr. 31. desember. Det er etablert en lokal bedriftsoverenskomst som regulerer forhold mellom ansatte og ledelse innenfor områdene lønnspolicy, arbeidstidssystemer, kompetanseutv ikling og rekruttering. et foretar årlige målinger av medarbeidertilfredshet. Tilfredsheten er gjennomgående høy. et har bedriftshelsetjeneste for å sikre et godt arbeidsmiljø for de ansatte, og hvor det særlig fokuseres på forebyggende tiltak. Det er ikke registrert noen alvorlige skader eller ulykker i Fokus Bank i. Sykefraværet har i vært 4,3 prosent, det samme nivå som i Fokus Bank-konsernets virksomhet er av en slik karakterat den i liten grad forurenser det ytre miljø. I representantskapsmøte 19. oktober ble det gjort endringer i bankens styre som følge av at henholdsvis styrets nestformann, Peter Straarup, og styremedlemmene Mette Cecilie Greve og Bjørn Arnestad trådte ut av styret. Nyvalgte styremedlemmer er henholdsvis Per Skovhus, Henrik Normann og Sven Erik Lystbæk, alle medlemmer av Danske Banks Eksekutivkomite. Styret i Fokus Bank består pr. 31. desember etter dette av: Søren Møller Nielsen, bankdirektør, København (formann) Per Skovhus, direktør Danske Bank, København, (nestformann) Torbjørn R. Skjerve, adm. direktør Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Steinkjer Anton Jenssen jr., adm. direktør Grilstad Fabrikker, Trondheim Sven Erik Lystbæk, direktør Danske Bank, København Henrik Normann, direktør Danske Bank, København Thomas F. Borgen, adm. direktør Fokus Bank, Trondheim Vibeke Ulvin, hovedtillitsvalgt Fokus Bank, Trondheim (ansattevalgt) Varamedlemmer Terje Svendsen, viseadm. direktør Fokus Bank, Trondheim Finn Roy Orholm, tillitsvalgt Fokus Bank, Trondheim (ansattevalgt) Styret takker medarbeiderne for stor innsats gjennom året og ser med tilfredshet på bankens utv ikling. Fokus Bank, Årsrapport, side 9/44

10 ÅRSRAPPORT U T S I K T E N E F O R Norsk økonomi er ved inngangen til 2005 preget av høy og tiltakende aktivitet. Bedriftene har i bedret sin økonomiske stilling vesentlig som følge av økt etterspørsel fra utlandet og generelt økt innenlandsk aktivitetsnivå. Rentenedgangen har ytterligere styrket bedrif tenes økonomiske stilling. Positive forventninger til fremtiden og økte investeringer ventes å gi noe økt kredittetterspørsel i Innenfor privatkundemarkedet antas kredittetterspørselen å forbli høy som følge av et høyt prisnivå for boligeiendom og det lave rentenivået. Det lave rentenivået på bankinnskudd danner et godt grunnlag for økt etterspørsel etter alternative spareformer. Den strategiske innretning som har ligget til grunn for arbeidet i vil bli videreført og forsterket i Dette gjelder spesielt kunderetting av v irksomheten hvor styret forventer positive ef fekter av den utvidete satsningen på solide, mindre bedrifter og privatkunder med meget god økonomi. Fortsatt rendyrking av kjernevirksomheten og opprettholdelse av god kreditt- og risikostyring prioriteres høyt. Fokus Bank er gjennom den plattformen som nå har blitt etablert, godt posisjonert for å få nye kundeforhold og videreutvikle relasjonene til dagens kunder. Bankens f ilosof i er enkel, men krevende, tilfredse kunder er den sikreste veien til langsiktig vekst og lønnsomhet. Søren Møller Nielsen Per Skovhus Sven Erik Lystbæk Anton Jenssen jr. Henrik Normann Torbjørn R. Skjerve Thomas F. Borgen Vibeke Ulvin 9. februar 2005 Fokus Bank, Årsrapport, side 10/44

11 RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 2003 mill. kr Note , ,8 Renteinntekter og lignende inntekter 2, , , , ,5 Rentekostnader og lignende kostnader , ,0 977,1 889,3 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1 250, ,6 240,6 286,3 Aksjeutbytte og andre inntekter av verdipapirer 27,7 20,4 400,9 467,6 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 409,5 354,3 (64,5) (80,7) Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester (82,8) (67,8) 24,2 15,0 Netto gevinst/ (-tap) verdipapirer 15,0 24,2 56,7 65,6 Netto gevinst/ (-tap) valuta og finansielle derivater 66,8 51,1 68,2 48,9 Andre driftsinntekter 49,0 65,7 726,1 802,7 Netto andre driftsinntekter 4 485,2 447, , ,0 Sum driftsinntekter 1 735, ,5 566, Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 5, 6 633,2 579,8 355, Generelle administrasjonskostnader 5 373,5 361,2 22, Av- og nedskrivninger av varige driftsmidler 24 23,2 22,8 212, Andre driftskostnader 7 261,7 217, , ,8 Sum driftskostnader 1 291, ,9 Driftsresultat før tap på utlån og gevinst/tap/nedskrivning 546,4 418,2 på langsiktige verdipapirer 444,0 552,6 147,8 (105,8) Tap på utlån og garantier 8, 12 (105,8) 147,8 (3,8) (19,8) Tap (gevinst) på finansielle anleggsmidler (19,8) (11,0) 402,4 543,8 Resultat av ordinær drift før skatt 569,6 415,8 118,6 143,1 Skatt på ordinært resultat 9 149,4 119,7 283,8 400,7 Resultat av ordinær drift etter skatt 420,2 296,1 0,0 0,0 Ekstraordinære kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Skatt på ekstraordinært resultat 0,0 0,0 283,8 400,7 Resultat for regnskapsåret 420,2 296,1 Disponeringer og overføringer 0,0 0,0 Overført fra annen egenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum overføringer 0,0 0,0 0,0 0,0 Utbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført til fond for vurderingsforskjeller 0,0 0,0 283,8 400,7 Overført til opptjent egenkapital ,2 296, ,7 Sum disponert 420,2 296,1 Fokus Bank, Årsrapport, side 11/44

12 BALANSE BALANSE 2003 mill.kr Note 2003 EIENDELER 182,2 280,3 Kontanter og fordringer på sentralbanker 280,3 182, , ,4 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 10, , ,7 31,849, ,3 Brutto utlån til kunder 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, , ,4 (1 245,1) (1 061,1) Spesifiserte tapsavsetninger 11, 17, 18 (1 061,1) (1,245,1) (125,6) (124,0) Uspesifiserte tapsavsetninger 18 (124,0) (125,6) , ,2 Netto utlån til kunder , ,7 2,3 2,5 Overtatte eiendeler 19 2,5 2, , ,1 Sertifikater og obligasjoner , ,1 320,9 254,5 Aksjer og andre verdipapirer ,5 320,9 35,4 2,5 Eierinteresser i tilknyttede selskaper 22 2,5 35, , ,2 Eierinteresser i konsernselskap 23, 38 0,0 0,0 636,2 490,7 Immaterielle eiendeler 9 491,4 643,2 202,9 218,5 Varige driftsmidler 24, ,5 202,6 593,7 449,8 Andre eiendeler 207,3 238,7 355,5 263,0 Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 6 263,1 367, , ,7 SUM EIENDELER , ,6 GJELD OG EGENKAPITAL , ,0 Gjeld til kredittinstitusjoner 26, , , , ,2 Innskudd fra og gjeld til kunder , , , ,4 Sertifikater og og obligasjonsgjeld , , , ,1 Annen gjeld 2 795, ,6 354,8 169,6 Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 169,6 452,6 204,3 229,9 Avsetninger til forpliktelser og kostnader 6, 9, ,2 204, , ,0 Ansvarlig lånekapital , , , ,2 Sum gjeld , , , ,7 Innskutt egenkapital *) , , , ,8 Opptjent egenkapital 3 050, , , ,5 Sum egenkapital 31, , , , ,7 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,6 Poster utenom balansen: Se note 34, 35, 36, 37 *) Aksjekapital: Totalt aksjer pålydende kr 11,- Søren Møller Nielsen Per Skovhus Sven Erik Lystbæk Anton Jenssen jr. Henrik Normann Torbjørn R. Skjerve Thomas F. Borgen Vibeke Ulvin Fokus Bank, Årsrapport, side 12/44

13 OVERSIKT NOTER Note 1. Regnskapsprinsipper Note 2. Renteinntekter og rentekostnader Note 3. Endringer i ikke inntektsførte renter på utlån Note 4 Andre driftsinntekter Note 5. Lønn og generelle administrasjonskostnader Note 6. Pensjoner morbank Note 7. Andre driftskostnader Note 8. Tap på utlån og garantier Note 9. Skatter Note 10. Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Note 11. Utlån og tap fordelt på kundesegmenter og bransjer Note 12. Utlån og tap pr. region Note 13. Tapsutsatte, misligholdte og nullstilte engasjementer Note 14. Leasingavtaler Note 15. Utlån gitt som ansvarlig lånekapital Note 16. Lån til tjeneste- og tillitsmenn Note 17. Utlån og garantier fordelt på risikogrupper Note 18. Endringer i spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Note 19. Overtatte eiendeler Note 20. Sertifikater og obligasjoner Note 21. Beholdning aksjer Note 22. Tilknyttede selskap Note 23. Datterselskap Note 24. Endringer i realaktiva Note 25. Fast eiendom og leiekontrakter Note 26. Gjeld til kredittinstitusjoner Note 27. Innskudd fra kunder Note 28. Sertifikater og obligasjonsgjeld Note 29. Avsetninger til forpliktelser og kostnader Note 30. Ansvarlig lånekapital Note 31. Spesifikasjon av egenkapitalendringer Note 32. Eierforhold Note 33. Kapitaldekning Note 34. Garantiansvar, pantstillelser Note 35. Finansielle derivater og finansiell risikostyring Note 36. Restløpetid for hovedposter pr Note 37. Avtalt tidspunkt for endring av rentebetingelser på hovedposter pr Note 38. Forholdet til datterselskap Note 39. Betingede utfall Note 40. Kontantstrømsoppstilling Fokus Bank, Årsrapport, side 13/44

14 NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt Årsregnskapet for Fokus Bank-konsernet og Fokus Bank ASA er satt opp i samsvar med Kredittilsynets regnskapsforskrifter, norsk regnskapslovgivning og i henhold til god regnskapsskikk. Konsolidering selskapet omfatter Fokus Bank og selskaper hvor banken alene eller sammen med datterselskaper eier mer enn 50% av aksjene. Disse selskapene fremgår av note 23. I tillegg inngår tilknyttede selskap hvor banken eier mellom 20% og 50% og hvor eierinteressene gir grunnlag for innf lytelse og er en langsiktig investering for konsernet. Disse selskapene fremgår av note 22. Aksjer i datterselskap tas inn etter kostmetoden i morbankens regnskap. For datterselskap ervervet i regnskapsåret, er resultatregnskapet konsolidert fra oppkjøpstidspunktet. Tilknyttede selskap er vurdert etter egenkapitalmetoden. Interne mellomværende, renter, provisjoner og interngevinster mellom selskapene i konsernet elimineres. Føring av tap på utlån Utlån bokføres til nominell verdi redusert med tapsavsetninger. Tapsavsetninger gjennomføres etter en spesif ikk risikovurdering av det enkelte engasjement. Ved vurderingene legges det vekt på kundens betalingsevne og realisasjonsverdien av eventuelle sikkerheter. Når et engasjement er misligholdt, stoppes som hovedregel inntektsføring av renter. Hovedregelen er også at inntektsførte, ikke betalte renter på samme engasjement i inneværende regnskapsår, blir tilbakeført i resultatregnskapet. Som konstaterte tap regnes alle tap som er fastsatt gjennom konkurs, stadfestet akkord, gjeldsforhandlinger eller lignende. Spesif iserte tapsavsetninger er avsetninger til dekning av påregnelige tap på engasjement som på balansedagen er identif isert som misligholdt eller tapsutsatt. Beregnet tap vil være dif feransen mellom engasjementets nominelle verdi og verdi av eventuelle sikkerheter. I denne vurderingen tas også hensyn til kundens øvrige forhold og eventuelle tiltak som er iverksatt for å bedre disse. Engasjement som har overtrekk/restanse klassif iseres som misligholdt med mindre forholdet vurderes å være av forbigående karakter. Dersom lånet har hatt overtrekk i mer enn 90 dager, betraktes det uansett som misligholdt. På utlån hvor lånebetingelser endres slik at verdien av utlånet blir vesentlig lavere enn verdien ville vært med ordinære rentebetingelser, føres dif feransen som konstatert tap. Dif feransen mellom pålydende og nedskrevet beløp inntektsføres over utlånets restløpetid. I enkelte tilfeller vil banken i forbindelse med sitt inkassoarbeid overta eiendeler som har vært stilt som sikkerhet for engasjementet. Når banken overtar slike eiendeler for raskt v ideresalg, vurderes disse til virkelig verdi og føres på egen linje under andre omløpsmidler i balansen. Hvis banken overtar slike eiendeler til eget bruk eller anser eiendelene som en langsiktig investering, vurderes eiendelene til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet og klassif iseres som anleggsmiddel. Fokus Bank, Årsrapport, side 14/44

15 Uspesif isert tapsavsetning Uspesif iserte tapsavsetninger omfatter avsetning til dekning av tap som må påregnes å inntref fe på engasjementer som ikke er identif isert og vurdert etter reglene om spesif iserte tapsavsetninger. Uspesif iserte tapsavsetninger omfatter avsetninger knyttet til både privatpersoner og bedrifter. Ved årsskiftet har banken ikke identifisert særskilte bransjer eller geografiske områder med behov for uspesifiserte tapsavsetninger. Bokførte avsetninger er basert på erfaringsmateriale og relevant statistikk. Vurdering av eiendommer Bankbygninger og andre faste eiendommer vurderes som anleggsmidler. Verdipapirer Bankens beholdning av obligasjoner og sertif ikater er klassif isert som handelsportefølje. I handelsporteføljen inngår likvide verdipapir med henblikk på videresalg. Handelsporteføljen verdsettes til markedsverdi. Aksjer er inndelt i porteføljene aksjer i datterselskap, tilknyttede selskaper og andre aksjer. Som langsiktige aksjer klassif iseres de aksjene som er bestemt for varig eie. Aksjer som er klassif isert som langsiktig investering vurderes til anskaf felseskost. Dersom verdien av en langsiktig investering er lavere enn aksjens bokførte verdi og verdinedgangen ikke anses å være forbigående, nedskrives anleggsaksjen til v irkelig verdi. Sertif ikat- og obligasjonsgjeld Utstedte obligasjoner og sertif ikater føres i balansen til markedsverdi på utstedelsestidspunktet. Over- og underkurs resultatføres lineært over gjenværende løpetid. Utstedte aksjeindekserte obligasjoner klassif i- seres som gjeld stif tet ved utstedelse av verdipapirer. Obligasjonsdelen klassif iseres som en nullkupongobligasjon. Underkurs på obligasjonen resultatføres over obligasjonens løpetid. Aksjeopsjonene vurderes sammen med den inngåtte sikringsforretningen, slik at eventuelle kursef fekter resultatføres. Egen beholdning av utstedte sertif ikater og obligasjoner klassif iseres netto sammen med utstedte obligasjoner. Dette er en endring i forhold til tidligere hvor utstedte obligasjoner ble klassif isert brutto. Sammenligningstall er endret. Fokus Bank, Årsrapport, side 15/44

16 Leasing Leasingavtaler hvor konsernet er utleier, er i all hovedsak f inansiell leasing. Finansiell leasing klassif iseres i balansen under utlån. Rentedelen av leien inntektsføres mens avdragsdelen bokføres som nedbetaling på utlån. ets leasingavtaler gjelder i hovedsak leasing av biler og anleggsmaskiner. Valuta Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner etter middelkurs notert mellom kjøps- og salgskurs pr Netto inntekt eller tap resultatføres som netto kursgevinst/-tap valuta. Eiendeler og gjeld i valuta er sikret ved tilsvarende poster på motsatt side av balansen eller ved sikringsavtaler utenfor balansen. Urealiserte gevinster og tap på fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er nettoført mot tilsvarende tap og gevinster på sikringspostene. Inntekter og kostnader i valuta omregnes til norske kroner etter valutakursen på bokføringstidspunktet. Finansielle derivater Finansielle derivater deles inn i to porteføljer, bankportefølje og handelsportefølje. Bankporteføljen inkluderer derivater handlet med formål å sikre. Øvrige derivater inngår i handelsporteføljen. Finansielle derivater omfatter bytteavtaler, terminavtaler, opsjoner og kombinasjoner av disse innenfor rente- og valutaområdet. Sikringsforretninger Avtaler inngått for å sikre et bestemt rentenivå eller en bestemt valutakurs def ineres som sikringsforretning. Sikringsforretninger def ineres normalt ved en-til-en forhold mot underliggende sikringsobjekt. Når de enkelte sikringsobjektene er for små til å kunne sikres en til-en, sikres disse ved samleforretninger som har tilnærmet lik løpetid og hovedstol. Sikringsobjekt med tilhørende sikring identifiseres enten ved egen portefølje eller ved at en-til-en relasjon etableres og rapporteres sammen. Sikringsforretninger gjelder i hovedsak rentederivater. Handelsforretninger Alle f inansielle derivater som ikke sikrer balanseposter er def inert som handelsforretninger. Disse resultat- og balanseføres i henhold til markedsverdiprinsippet og bokføres som netto kursgevinst/ -tap valuta og f inansielle derivater. Markedsvurderingene bygger på observerte verdier i de aktuelle markeder eventuelt beregning av markedsverdier basert på rentekurver og lignende. Verdien av beholdningene beregnes som om de skulle bli likv idert på rapporteringstidspunktet. Verdiene vil ikke nødvendigvis tilsvare de beløp som selskapet vil kunne oppnå i markedet. Porteføljest yring og annen risikost yring Banken har et eget porteføljestyringssystem for alle låneengasjement. Alle kunder har fått def inert en risikokategori med tilhørende tapsrisiko. Dette er et verktøy som letter styring og oppfølging av bankens kredittrisiko. Det vises for øvrig til beskrivelsen av føring av tap på utlån og tapsavsetninger. Fokus Bank, Årsrapport, side 16/44

17 Periodisering av renter, prov isjoner og gebyrer Renter, provisjoner og gebyrer resultatføres ved opptjening. Direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt på betalingstidspunktet. Gebyrer som overstiger kostnadene forbundet med forretningen blir periodisert. Inntektsføring og tilbakeføring av renter på tapsutsatte lån Inntektsførte, ikke betalte renter tilbakeføres når det er usikkert om kunden har tilstrekkelig evne til å betjene sitt engasjement, og rentene på engasjementet ikke er tilstrekkelig sikret. Avsetninger for omstillingstiltak I forbindelse med restrukturering av virksomheten kan det avsettes for slike tiltak. Dersom utgiftene knyttet til iverksatte tiltak ikke bidrar til inntekter i fremtidige regnskapsperioder, kostnadsføres utgiftene i inneværende regnskapsperiode og forpliktelsen avsettes i balansen. Avsetningene tilbakeføres etter hvert som utgif tene påløper. Avskrivninger Varige eiendeler bokføres til anskaf felseskost tillagt oppskrivninger og redusert med akkumulerte ordinære avskrivninger og nedskrivninger. Avskrivningssatsene ref lekterer beregnet økonomisk levetid og avskrivningene foretas etter lineær metode. Avskrivning på oppskrivning gjennomføres med de samme satser som ordinære avskrivninger. Varige eiendeler nedskrives hvis den virkelige verdien er vesentlig lavere enn den bokførte og verdinedgangen ikke anses å være forbigående. Leasingeiendeler avskrives normalt etter annuitetsmetoden. Pensjoner Pensjonskostnader er behandlet i samsvar med norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Regnskapsprinsipper inklusive metoder for vurdering av pensjonsmidlene og aktuartekniske beregninger fremgår av note 6. Skatt Utsatt skatt og utsatt skattefordel er behandlet i samsvar med foreløpig regnskapsstandard for resultatskatt. Betalbar skatt og endringer i utsatt skatt og i utsatt skattefordel vises som årets skattekostnad i resultatregnskapet. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Positive og negative forskjeller innenfor samme tidsintervall nettoføres. Visse poster vurderes likevel særskilt, herunder pensjonsforpliktelser og oppskrivninger. Utsatt skattefordel oppstår når en har midlertidige forskjeller som medfører skattemessige fradrag i fremtiden. Utsatt skattefordel føres opp som immateriell eiendel i balansen når det er sannsynlig at de skattereduserende elementene vil kunne realiseres. Fokus Bank, Årsrapport, side 17/44

18 NOTE 2. RENTEINNTEKTER OG RENTEKOSTNADER 2003 mill. kr ,1 462,5 Renter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 155,1 424, , ,6 Renter av utlån til og fordringer på kunder 3 045, ,1 194,1 177,7 Renter på obligasjoner og sertifikater og andre verdipapirer 177,7 194, , ,8 Renteinntekter 3 378, ,6 800,2 432,9 Renter på gjeld til kredittinstitusjoner 1 033, , ,2 818,9 Renter på innskudd fra og gjeld til kunder 818, ,0 162,1 188,4 Renter på utstedte verdipapirer 188,4 162,1 34,4 32,4 Renter på ansvarlig lånekapital 32,4 34,4 15,5 10,0 Andre rentekostnader 23,3 39,8 42,2 31,9 Avgift til Bankenes sikringsfond 31,9 42, , ,5 Rentekostnader 2 128, ,0 977,1 889,3 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1 250, ,6 NOTE 3. ENDRINGER I IKKE INNTEKTSFØRTE RENTER PÅ UTLÅN 2003 mill. kr ,6 23,6 Påløpte, ikke inntektsførte renter på balanseført utlån ,6 48,6 (8,0) (1,6) Periodens inntektsføring av tidligere perioders renter på utlån (1,6) (8,0) (24,2) (5,5) Påløpte, ikke inntektsførte renter på utlån som har gått ut av balansen (5,5) (24,2) Periodens påløpte, ikke inntektsførte renter på utlån 7,2 9,8 som er idenifisert som tapsutsatt 9,8 7,2 23,6 26,3 Påløpte, ikke inntektsførte renter på balanseført utlån ,3 23,6 Fokus Bank, Årsrapport, side 18/44

19 NOTE 4. ANDRE DRIFTSINNTEKTER 2003 mill. kr ,7 21,6 Inntekter av aksjer og andre verdipapirer 21,6 9,7 10,7 6,1 Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper 6,1 10,7 220,2 258,6 Inntekter av eierinteresser i konsernselskap 0,0 0,0 240,6 286,3 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer 27,7 20,4 34,9 52,9 Garantiprovisjon 34,8 20,5 76,5 73,8 Kredittformidling 20,7 20,4 47,3 76,7 Verdipapiromsetning og forvaltning 90,2 56,8 229,5 244,4 Betalingsformidling 243,9 243,9 7,3 8,0 Forsikringstjenester 8,1 7,3 5,4 11,8 Andre provisjons- og gebyrinntekter 11,8 5,4 400,9 467,6 Provisjons- og gebyrinntekter 409,5 354,3 4,5 9,6 Verdipapiromsetning og forvaltning 11,7 7,6 60,0 70,2 Betalingsformidling 70,2 60,2 0,0 0,9 Andre provisjons- og gebyrkostnader 0,9 0,0 64,5 80,7 Provisjons- og gebyrkostnader 82,8 67,8 16,0 20,7 Netto gevinst/tap på sertifikat,obl. ol. 20,7 16,0 8,2 (5,7) Netto gevinst/tap på aksjer o.a. verdipap. (5,7) 8,2 24,2 15,0 Netto gevinst/tap på verdipapirer 15,0 24,2 56,7 65,6 Netto gevinst/tap valuta og derivater 66,8 51,1 80,9 80,6 Netto kursgevinster 81,8 75,3 15,1 15,8 Driftsinntekter eiendommer 11,9 10,5 53,1 33,1 Andre driftsinntekter 37,1 55,2 68,2 48,9 Andre driftsinntekter 49,0 65,7 726,1 802,7 Netto andre driftsinntekter 485,2 447,9 NOTE 5. LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER 2003 mill. kr ,9 487,5 Lønn 497,4 446,0 51,4 38,6 Pensjoner 39,1 50,8 82,0 95,7 Sosiale kostnader 96,7 83,0 566,3 621,8 Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 633,2 579,8 29,4 30,1 Honorarer 33,2 32,0 6,7 12,4 Utdanning 12,5 6,7 176,3 173,4 Edb-kostnader 176,0 177,4 12,7 12,8 Kontorrekvisita 13,0 12,8 47,8 43,7 Telekommunikasjon, post og lignende 43,9 48,5 27,7 25,6 Reisekostnader 26,2 28,1 55,1 68,0 Salgs-, reklame- og representasjonskostnader 68,7 55,7 355,7 366,0 Generelle administrasjonskostnader 373,5 361,2 Fokus Bank, Årsrapport, side 19/44

20 forts. NOTE 5. LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER I regnskapsåret har gjennomsnittlig antall ansatte i morbank og konsern vært henholdsvis 1040 og For morbanken utgjør samlede kostnader til lønn, pensjonsforpliktelser og annen godtgjørelse til administrerende direktør, medlemmer av styret, representantskap, kontrollkomité og øvrige tillitsvalgte kr Herav utgjør lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør kr I tillegg kommer betalt premie til pensjonsordninger kr Administrerende direktør har i mottatt betingede aksjer i Danske Bank. I tillegg har han mottatt opsjoner som et ledd i den generelle opsjonsordningen i Danske Bank konsern. Opsjonene er ikke omsettelige og kan innløses først tre år etter tildeling. Opsjonene inndras ved opphør av ansettelsesforholdet. Det kan gis bonus i form av betingede aksjer til ledende ansatte i Danske Bank konsern. Kriteriene for tildelinger knyttet til oppnådde resultater i de respektive ansvarsområdene. Aksjene tildeles tre år etter det året de er opptjent. Rettigheten bortfaller ved opphør av ansettelsesforhold. Mellom Fokus Bank ASA og administrerende direktør foreligger, ut over tjenestefri periode, en avtale om en lønnsordning på 2 år ut over oppsigelsestiden. For øvrig har Fokus Bank ASA ikke forpliktet seg ovenfor administrerende direktør eller styrets formann til å gi særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Administrerende direktør har en vedtektsfestet avtale om pensjonsalder 60 år. NOTE 6. PENSJONER MORBANK Fokus Bank ASA opprettet i 2003 innskuddsbasert pensjon som bankens ordinære pensjonsordning. Alle som er ansatt etter er innmeldt i denne ordningen. Alle ansatte som var medlemmer av den ytelsesbaserte ordningen f ikk anledning til å gå over til innskuddsbasert ordning. Bankens ytelsesbaserte ordning er organisert i en egen pensjonskasse. Pensjonsytelsene er basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Pensjonsmidlene er primært investert i pengemarkedet, obligasjoner, aksjer samt noe eiendom. Antall personer som pr var med i selskapets pensjonsordninger: Aktive medlemmer i pensjonskassen 679 Pensjonister i pensjonskassen 664 Innskuddspensjon 485 I tillegg har banken pensjonsforpliktelser som er f inanisert over driften. Dette omfatter forpliktelser i forbindelse med førtidspensjoner, tilleggspensjoner og forpliktelser overfor ledere som kan gå av med pensjon før den ordinære pensjonsalderen. Antall personer som pr var med i selskapets pensjonsordning for pensjoner over driften: Aktive 63 Pensjonister 316 Fokus Bank, Årsrapport, side 20/44

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2014 ble på nytt et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og rentemarginen

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA 1 Årsberetning for 2013 Verdibanken ASA Året 2013 2013 har vært et konsolideringsår for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren kjernekapitaldekning.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 Årsmelding 2012 Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 2 Styrets årsberetning 2012 Innledning

Detaljer